SlideShare a Scribd company logo
1 of 117
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngày soạn:15/08/2013
Ngày giảng:19/08/2013
Bµi 1
TTiÕt 1
- Häc h¸t bµi : M¸i trêng mÕn yªu
- Bµi ®äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi ®×nh th¶o vµ bµi h¸t §i häc
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
-HS lµm quen víi bµi h¸t ë giäng Mi thø.
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t.
- C¸c em cã thÓ h¸t bµi h¸t trong cÊc ho¹t ®éng tËp thÓ, sinh ho¹t, vui ch¬i.
2. KÜ n¨ng.
- H¸t liÒn tiÕng :Allegato
- BiÓu diÔn theo nhãm vµ ca nh©n.
3. Th¸i ®é.
- Th«ng qua bµi h¸t giaã dôc cho HS thªm yªu quÝ m¸Ý trêng,ë ®ã cã nh÷ng thÇy
c« ngµy ®ªm ch¨m sãc,vun trång cho nh÷ng mÇm xanh cña ®Êt níc.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t
- ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô
2. Häc sinh
- SGK, vë ghi
- §äc, t×m hiÓu tríc bµi h¸t.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc
ChuÈn kÜ
n¨ng
Líp trëng b¸o
c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 1- Trêng THCS
§oµn X¸
* Ổn định lớp:
7A.........
7B.........
7C….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
I. Häc h¸t bµi:
M¸i trêng mÕn
yªu .
a. Giíi thiÖu
vÒ t¸c gi¶ vµ
bµi h¸t.
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng 1:
a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t.
- Trong mçi chóng ta,h×nh ¶nh vÒ m¸i trêng,
tuæi Êu th¬ vµ thÇy c« gi¸o lu«n ®Ó l¹i trong
lßng nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vµ nh÷ng t×nh c¶m
ch©n thµnh.
- Trong nhiÒu bµi h¸t viÕt vÒ mµi trêng, c¸c em
®· nghe vµ häc ®· nh¾c nhë chóng ta biÕt tr©n
träng vµ gi÷ g×n nh÷ng kho¶nh kh¾c Êy .
- Trong giê häc h«m nay,c« trß chóng ta sÏ t×m
hiÓu 1 bµi h¸t tiªu biÓu viÕt vÒ ®Ò tµi nµy.Bµi
h¸t M¸i trêng mÕn yªu cña nh¹c sÜ Lª Quèc
Th¾ng.
- Cho HS quan s¸t bµi h¸t trªn b¶ng phô.
b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t.
- Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t.
c. Chia ®o¹n,chia c©u:
Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu gåm 2 ®o¹n a vµ b.
§o¹n a lµ ®o¹n ghÐp,b gäi lµ ®iÖp khóc .
§o¹n a: Tõ ¥i hµng c©y…………..dÞu ªm
§o¹n b: Tõ Nh thêi gian…………hÕt bµi.
§o¹n a: §îc chia lµm 8 c©u:
C©u1: ¥i hµng c©y…………mÕn yªu.
C©u2: Cã loµi chim…………nh nãi.
C©u3: V× h¹nh phóc…………søc sèng.
C©u4: ThÇy d×u d¾t………….thiÕt tha.
C©u 5: Khi b×nh minh…………ngñ yªn.
C©u 6: Khi giät s¬ng…………trªn l¸.
C©u 7: ThÇy bíc ®ªn …………íc m¬.
- Nghe giíi
thiÖu
- Quan s¸t bµi
h¸t
- HS nghe
h¸t
- HS ®äc lêi
ca bµi h¸t
- Quan s¸t
b¶n nh¹c
- Nghe h¸t
mÉu
- HS quan s¸t
vµ ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 2- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
b. Häc h¸t
c.Tr×nh bµy
hoµn chØnh
bµi h¸t.
II.Bµi ®äc
thªm: Nh¹c sÜ
Bïi §×nh Th¶o
vµ bµi h¸t §i
häc
C©u 8: Cho tõng…………dÞu ªm.
d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh .
- MÉu ©m
- Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS
thùc hiÖn.
e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch.
- Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn
.
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ giai ®iÖu ©m nh¹c
câu 1 vµ 2? ( gièng nhau) ë c©u nh¹c thø 3 cã
xuÊt hiÖn
- B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo
c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS -
nÕu cã,ë c©u nh¹c thø 3 cã xuÊt hiÖn
,nªn khi h¸t cÇn chó ý thÓ hiÖn nhÑ hhµng,s©u
l¾ng h¬n.
- TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.(Thùc hiÖn tr-
íc hÕt ë lêi 1 sau ®ã ®Õn lêi 2)
- §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t.
- KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS.
f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:
- §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh
bµi h¸t
H: Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu cña nh¹c sÜ Lª
Quèc Th¾ng nãi lªn néi dung g× ? (..............)
* Ho¹t ®éng II:
- Gäi 1 HS ®äc phÇn ®äc thªm (SGK)
- HS luyÖn
thanh
- HS tr¶ lêi
- TËp h¸t tõng
c©u theo h-
íng dÉn cña
GV
- H¸t ®Çy ®ñ
bµi h¸t
- Tr¶ lêi c©u
hái
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 3- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
H: Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nh¹c
sÜ Bïi §×nh Th¶o ?
- GV giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o
: ¤ng lµ tac gi¶ tiªu biÓu víi mét sè t¸c phÈm tiªu
biÓu nh : Em ®i gi÷a biÓn vµng,Bµn tay mÑ,§i
häc.........
H: Bµi h¸t §i häc ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo ?
- G h¸t bµi h¸t §i häc cho HS nghe.
H : H·y h¸t 1 bµi h¸t cña nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o
mµ em biÕt ?( Em ®i gi÷a biÓn vµng)
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp:
- HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸
nh©n. GV ®ªmk ®µn.
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi
M¸i trêng mÕn yªu.
- §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÐt häc 2.
- C¶ líp theo
dâi SGK
- Tr¶ lêi c©u
hái
- Nghe giíi
thiÖu
- Tr¶ lêi c©u
hái
- BiÓu diÔn
theo nhãm vµ
c¸ nh©n
- HS ghi nhí
**************************@@@************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 4- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy
so¹n:22/08/2013
Ngµy gi¶ng : 26/08/2013
Bµi 1
TiÕt 2
- ¤n tËp bµi h¸t : M¸i trêng mÕn yªu
- TËp ®äc nh¹c : T§N sè 1
- Bµi ®äc thªm : C©y ®µn bÇu
I.Môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m gi÷a 2 ®o¹n a vµ b.
- §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 1 vÒ :cao ®é,trêng ®é, tiÕt tÊu.
- Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ C©y ®µn bÇu.
2. KÜ n¨ng.
- LuyÖn T§N ghÐp lêi, kÕt hîp ®¸nh nhÞp khi ®äc.
- Kü n¨ng biÓu diÔn bµi h¸t
3.Th¸i ®é.
- Qua bµi häc gi¸o dôc c¸c em t×nh c¶m kh«ng chØ víi ThÇy c«, bÒ b¹n mµ h¬n n÷a
lµ t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc. Qua ®è c¸c em thÊy ®îc sù phong phó vµ t¸c dông
thiÕt thùc cña ©m nh¹c trong ®êi sèng.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N
- ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô
- Tranh,¶nh vÒ C©y ®µn bÇu
2. Häc sinh.
- Thuéc bµi h¸t m¸i trêng mÕn yªu.
- §äc tríc bµi ®äc thªm c©y §µn bÇu
- T×m hiÓu vÒ bµi T§N sè1
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 5- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
I. ¤n tËp bµi h¸t:
M¸i trêng mÕn
yªu .
* .æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng
giäng
- MÉu ©m
- G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc
hiÖn.
- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c
th¸I cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc
khi cho HS h¸t.
* GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t tµi
“.
- Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ
vµi tiÕt nh¹c,yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt
nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u
h¸t ®ã lªn.
Líp trëng b¸o c¸o
- HS luyÖn thanh
- Thùc hiÖn «n
tËp theo Gv híng
dÉn.
- Ch¬i trß ch¬i
- HS tr¶ lêi
- Ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 6- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
II.TËp ®äc
nh¹c :T§N sè 1
- Sè chØ nhÞp
- Cao ®é : §å,
Rª , Mi , Fa ,
Son .
- Trêng ®é :
, ,
*Gam §« trëng
- Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt
hîp vËn ®éng theo nhÞp C
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
*Ho¹t ®éng II:
Gv giíi thiÖu : T§N sè 1 lµ mét trÝch ®o¹n
tõ bµi h¸t cïng tªn Ca ngîi Tæ quèc cña
nh¹c sÜ Hoµng V©n.
- Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t.
a. T×m hiÓu bµi .
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp?
Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 1 ?
+ Gv bæ sung : Bµi T§N sè 1 viÕt ë giäng
Cdur , cã ©m chñ lµ ©m §«,ho¸ biÓu kh«ng
cã dÊu ho¸.
H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ
hiÖu ©m nh¹c cã trong bµi T§N sè1 ?
- §µn giai ®iÖu bµi T§N sè1 (3 lÇn)
b. Chia tõng c©u
H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?
(4 c©u, mçi c©u 7 nèt nh¹c)
- Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng
c©u.
c. LuyÖn ®äc gam §« trëng, trêng ®é , tiÕt
tÊu.
- §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS ®äc.
- Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn
HS ®äc.
- tËp gâ theo tiÕt tÊu :
- HS tr¶ lêi -
Nghe giai ®iÖu
bµi T§N
- HS tr¶ lêi
- §äc gam,gâ tiÕt
tÊu
- §äc T§N
- GhÐp lêi
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 7- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
III.Bµi ®äc
thªm: C©y ®µn
bÇu.
d. §äc nh¹c tõng c©u
- GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N
tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo )
- Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u:
C©u 1: G , G , G , C , E , G
C©u2: D , E , E , G , D , E
C©u 3: G , G , G , C , E , G
C©u 4: D , E , E , G , D , E
- Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi
HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai- nÕu cã)
e. GhÐp lêi ca.
- Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn
nh¹c ®· ®äc. (t¬ng lai ®ang ®ãn chê tay
em vµ noi theo c¸c ®µn anh.................)
- Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca
hoµn chØnh.
- Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A
®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc
hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i.
*Ho¹t ®éng II:
- Gäi HS ®äc SGK
- Gv treo tranh c©y ®µn bÇu.
- Gv giíi thiÖu : lµ mét lo¹i nh¹c cô ®éc ®¸o
trong dµn nh¹c d©n téc, ®µn bÇu cã tõ rÊt
l©u ®êi .H : Tr×nh bÇy hiÓu biÕt cña em
vÒ cÊu t¹o c©y ®µn bÇu ? ( Th©n ®µn
h×nh hép dµi , phÇn ®Çu nhá,phÇn cuèi
to……….)
- HS ®äc
- Quan s¸t tranh
- HS tr¶ lêi
- Nghe tiÕng ®µn
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 8- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
H : So víi nhiÒu lo¹i nh¹c cô mµ em biÕt
®µn bÇu cã ®iÓm g× kh¸c biÖt ?
- Gv cho HS nghe ©m thanh ®µn bÇu qua
b¨ng.
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ ©m s¾c cña
®µn bÇu so víi nh¹c cô kh¸c ?
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp :
H : X¾p sÕp c¸c nèt nh¹c trong bµi T§N sè
1 theo ths tù tõ thÊp ®Õn cao vµ ®äc cao
®é c¸c nèt ®ã ?
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 1
- T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi
h¸t Nh¹c Rõng.
bÇu.
Ngµy so¹n: 10 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 12 - 9 - 2012
Bµi 1
TiÕt 3
- ¤n tËp bµi h¸t : M¸i trêng mÕn yªu
- ¤n TËp T§N : T§N sè 1
-¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c Rõng
I.Môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t thuéc bµi h¸t, thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m nhuÇn nhuyÔn,kÕt hîp vËn ®éng
theo nhÞp.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 1.
- Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÊt c¬ b¶n vÒ cuôoc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ
Hoµng ViÖt vµ t×m hiÓu vÒ bµi h¸t Nh¹c rõng.
2. KÜ n¨ng.
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 9- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
- RÌn kÜ n¨ng biÓu diÔn bµi h¸t.
- T§N ghÐp lêi ca theo nhãm vµ c¸ nh©n.
- TËp nghe vµ c¶m thô nh÷ng bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt.
3. Th¸i ®é.
- Qua bµi häc trang bÞ thªm cho HS vÒ vÎ ®Ñp hoµn mÜ cña ©m nh¹c. Lµm tinh
thÇn HS tho¶i m¸i, hµo høng khi l¾ng nghe bµi h¸t Nh¹c Rõng.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N
- Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt
- H¸t thuÇn thôc bµi h¸t Nh¹c rõng
2. Häc sinh.
-Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t vµ ®äc , ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 1.
- Su tÇm t liÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ mét sè bµi h¸t cña «ng.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 10- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 11- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc
ChuÈn kÜ
n¨ng
1. ¤n tËp bµi h¸t:
M¸i trêng mÕn yªu
.
2.¤n tËp :T§N sè
1
*Gam §« trëng
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng
giäng
- MÉu ©m
- G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc
hiÖn.
- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸i
cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi
cho HS h¸t.
* GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t tµi “.
- Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ vµi
tiÕt nh¹c,yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt
nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u h¸t
®ã lªn.
- Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt
hîp vËn ®éng theo nhÞp C
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
*Ho¹t ®éng 1I:
- Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam §« trëng.
- Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N.
- G ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 1.
- Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn chØnh
Líp trëng b¸o
c¸o
- HS luyÖn
thanh
- Thùc hiÖn
«n tËp theo
Gv híng dÉn.
- Ch¬i trß ch¬i
- HS ®äc bµi
- Ghi nhí
- Nghe giai
®iÖu bµi h¸t
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 17 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 19 - 9 - 2012
Bµi 2
TiÕt 4
- Häc h¸t bµi : LÝ c©y ®a
- Bµi ®äc thªm : Héi lim
I.Môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t.
- Th«ng qua bµi h¸t HS biÕt thªm vÒ d©n ca quan hä vµ bíc ®©ï lµm quen víi h¸t
quan hä.
2. KÜ n¨ng.
- TËp h¸t luyÕn ©m víi 3 nèt nh¹c.
3. Th¸i ®é.
- HS nghe trÝch ®o¹n mét sè bµi quan hä tiªu biÓu, qua ®ã thÊy ®îc c¸i hay, c¸i
®Ñp cña d©n ca quan hä B¾c Ninh.
II. ChuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t LÝ c©y ®a
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t
- ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô
- Mét sè tranh , ¶nh vÒ h¸t quan hä.
- Mét sè bµi h¸t quan hä tiªu biÓu.
2. Häc sinh.
- Su tÇm mét sè bµi h¸t D©n ca Quan hä B¾c Ninh.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc
ChuÈn kÜ
n¨ng
* .æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o
c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 12- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
1. Häc h¸t bµi:
M¸i trêng mÕn
yªu .
a. Giíi thiÖu
vÒ t¸c gi¶ vµ
bµi h¸t.
1. KiÓm tra bµi cò:
- Gäi 1 nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t M¸i trêng mªn
yªu, 1 nhãm ®äc bµi T§N sè 1 ghÐp lêi.
- Gäi HS kh¸c nhËn xÐt , Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t.
- Gv giíi thiÖu vÞ trÝ ®Þa lÝ cña vïng B¾c Ninh
trªn b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt nam.
H : B¾c Ninh gi¸p víi nh÷ng tØnh nµo trªn ®Êt n-
íc ta ? ( Gv chØ trªn b¶n ®å).
H: KÓ tªn mét sè lµn ®iÖu d©n ca quan hä mµ
em biÕt?
- Gv bæ sung ; Cho HS nghe 2 trÝch ®o¹n Bìo
d¹t m©y tr«i, Hoa th¬m bím lîn.
- Gv : Bµi h¸t LÝ c©y ®a còng lµ mét trong nh÷ng
lµn ®iÖu quen thuéc cña DCQH B¾c Ninh ®îc
nhiÒu ngêi yªu thÝch.
b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t.
- Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t.
c. Chia ®o¹n,chia c©u:
H:Theo em bµi h¸t LÝ c©y ®a ®îc chia lµm mÊy
c©u ?
- Bµi h¸t LÝ c©y ®a gåm 2 c©u
C©u1:Tõ ®Çu…………líi ¬i a c©y ®a.
C©u2: Ai ®em…………hÕt bµi.
d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh .
- Nghe giíi
thiÖu
- Quan s¸t bµi
h¸t
- HS nghe
h¸t
- HS ®äc lêi
ca bµi h¸t
- Quan s¸t
b¶n nh¹c
- Nghe h¸t
mÉu
- HS quan s¸t
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 13- Trêng THCS
§oµn X¸
7A........ 7B……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
b. Häc h¸t
c.Tr×nh bµy
hoµn chØnh
bµi h¸t.
2.Bµi ®äc
thªm: Héi
Lim.
- MÉu ©m
- Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS
thùc hiÖn.
e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch.
- Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn
.
- Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i dan ca, trong giai ®iÖu
xuÊt hiÖn nhiÒu tiÕt nh¹c cÇn ph¶i luyÕn , l¸y :
qu¸n dèc, t«i líi.....yªu cÇu h¸t liÒn tiÕng,chÝnh
x¸c.
- B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo
c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS -
nÕu cã.
- TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.
- §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t.
- KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS.
- Yªu cÇu HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 2
4
f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:
- §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh
bµi h¸t.
* Ho¹t ®éng 2: bµi ®äc thªm .
- Gäi 1 HS ®äc phÇn ®äc thªm (SGK)
H: Em hiÓu thÕ nµo lµ h¸t quan hä ?
H: H¸t quan hä ®îc diÔn ra vµo nh÷ng dÞp nµo
trong n¨m ?
vµ ghi nhí
- HS luyÖn
thanh
- HS tr¶ lêi
- TËp h¸t tõng
c©u theo h-
íng dÉn cña
GV
- C¶ líp theo
dâi SGK
- Tr¶ lêi c©u
hái
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 14- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
H : T¹i sao lÔ héi nµy l¹i cã tªn lµ H«Þ Lim ?
- Gv bæ sung : Héi Lim lµ lÔ héi chïa lµng Lim,
®îc tæ chøc hµng n¨m vµo ngµy 13 th¸ng giªng
©m lÞch. Hä coi ®©y nh ngµy TÕt thø 2 cña
m×nh, hä tËp trung ca h¸t, sinh ho¹t v¨n ho¸
mang ®¹m b¶n s¾c d©n téc. Vµo lóc ®Çu hä h¸t
lÒ lèi sau chuyÓn sang giäng vÆt vµ gi· b¹n ®Ó
chia tay......
- Gv h¸t cho HS nghe 1 vµi bµi h¸t dùa theo lµn
diÖu d©n ca QH B¾c ninh nh : Nhí ®ªm gi· b¹n,
Nh÷ng c« g¸i quan hä..........
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp:
- HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸
nh©n. GV ®Öm ®µn.
- TËp h¸t 1 vµi lµn ®iÖu DCQH B¾c ninh mµ em
biÕt.
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi
LÝ c©y ®a. - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc
5.
- Nghe giíi
thiÖu
- Tr¶ lêi c©u
hái
- BiÓu diÔn
theo nhãm vµ
c¸ nh©n
- HS ghi nhí
Ngµy so¹n: 24 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 26 - 9 -
2012
Bµi 2
TiÕt 5
- ¤n tËp bµi h¸t : LÝ c©y ®a
- Nh¹c lÝ : NhÞp 4
4
- TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2: ¸nh tr¨ng
I.Môc tiªu:
1. KiÕn thøc
- HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊy mÒm m¹i cña giai ®iÖu .
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 15- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Cã kh¸i niÖm nhÞp 4
4 vµ c¸c øng dông cña nã trong ©m nh¹c.
- §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè vÒ : cao ®é, trêng ®é, tiÕt tÊu. Lµm quen víi c¸ch ®äc
nh¹c ë nhÞp 4
4 .
2. KÜ n¨ng.
- RÌn kÜ n¨ng ®¸nh nhÞp C
- KÜ n¨ng T§N ghÐp lêi ca.
3. Th¸i ®é.
- Gi¸o dôc HS vÒ nÐt v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc qua bµi h¸t vµ sù hßc nhËp
©m nh¹c thÕ giíi qua bµi T§N.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N sè 2
- ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô
2. Häc sinh.
- ChÐp T§N vµo vë TËp chÐp nh¹c.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc
ChuÈn kÜ
n¨ng
1. ¤n tËp bµi
h¸t: LÝ c©y ®a.
* .æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*Ho¹t ®éng 1:
Líp trëng b¸o
c¸o
- HS luyÖn
thanh
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 16- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7B….....
7C.............
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
2. Nh¹c lÝ :
NhÞp
4
4
a, Kh¸i niÖm
nhÞp
4
4
b, C¸h ®¸nh
nhÞp
4
4
2.TËp ®äc
nh¹c :T§N sè 2
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng
- MÉu ©m
- G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn.
- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I
cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho
HS h¸t.
* GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho
bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra.
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
*ho¹t ®éngI1:
- H : B»ng kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng tr×nh
©m nh¹c líp 6 hayc cho biÕt sè chØ nhÞp 4
4
cho ta biÕt ®iÒu g× ?
- H : Gv yªu cÇu HS nghe vÒ møc ®é m¹nh, nhÑ
cña mçi ph¸ch träng nhip 4
4 .
- H : Tr×nh bµy kh¸I niÖm nhÞp 4
4 ?
- Gv lÊy VD nhÞp 4
4 trong bµi T§N sè 2 ph©n
tÝch trªn b¶ng ®Ó HS hiÓu vÒ tÝnh chÊt cña
nhÞp .
- S¬ ®å c¸ch ®¸nh nhÞp :
- Gv thùc hiÖn ®éng t¸c tay theo h×nh vÏ vµ híng
dÉn HS thùc hiÖn.
Gv giíi thiÖu : T§N sè lµ mét bµi h¸t Nh¹c Ph¸p
- Thùc hiÖn
«n tËp theo
Gv híng
dÉn.
- TËp bÓu
diÔn bµi h¸t.
- HS tr¶ lêi
- Ghi nhí
- HS thùc
hiÖn ®¸nh
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 17- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
- Sè chØ nhÞp
4
4
- Cao ®é : §å,
Rª , Mi , La ,
Son , Si.
- Trêng ®é :
, , .
*Gam §« trëng
®îc nh¹c sÜ Lª Minh Ch©u dÞch phµn lêi.
- Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t.
a. T×m hiÓu bµi .
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao
®é ? trêng ®é bµi T§N sè 2 ?
+ Gv bæ sung : Bµi T§N sè 2viÕt ë giäng Cdur ,
cã ©m chñ lµ ©m §«,ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸.
H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu
©m nh¹c cã trong bµi T§N sè 2 ?
- §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 2 (3 lÇn)
b. Chia tõng c©u
H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?( 3
c©u, mçi c©u 11 nèt nh¹c) , cau 1 ®îc nh¾c l¹i 2
lÇn.
- Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u.
c. LuyÖn ®äc gam §« trëng, trêng ®é , tiÕt tÊu.
- §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS ®äc.
- Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS
®äc.
- TËp gâ theo tiÕt tÊu :
4
4
d. §äc nh¹c tõng c©u
- GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3
®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo )
- Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u:
C©u 1: C , C , C , D , E , D , C , E , D , D , C .
C©u2: D , D , D , D , A, A , D , C , B , A , G
nhÞp theo
híng dÉn.
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- Nghe giai
®iÖu bµi
T§N
- HS tr¶ lêi
- §äc
gam,gâ tiÕt
tÊu
- §äc T§N
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 18- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
C©u 3: C , C , C , D , E , D , C , E , D , D , C
- H : Em cã nhËm xÐt g× vÒ giai ®iÖu c©u 1 vµ
c©u 3 ? ( gièng nhau)
- Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS
kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai- nÕu cã)
e. GhÐp lêi ca.
- Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®·
®äc. (Nh×n bÇu trêi tr¨ng s¸ng soi cïng chóng
em vui ®ïa,............. )
- Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn
chØnh.
- Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc
nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng
mét lóc sau ®ã ®æi l¹i.
- Gv nhËn xÐt, ®éng viªn c¶ 2 nhãm.
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp :
H : HS ®äc bµi T§N sè 2 kÕt hîp ®¸nh nhÞp .
( 2 HS)
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t LÝ c©y ®a , tËp biÓu
diÔn bµi h¸t.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 2
- T×m hiÓu vÒ nhÞp lÊy ®µ,T§N sè 3, ¢NTT tiÕt
6.
HS tr¶ lêi
- GhÐp lêi
- Hs ®äc bµi
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 19- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
***************************@@@*****************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 20- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 15 - 9 - 2010 Ngµy gi¶ng : 28 - 9 -
2010
Bµi 2
TiÕt 6
- nh¹c lÝ : nhÞp lÊy ®µ
- TËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 - ®Êt níc t¬I ®Ñp sao
- ©m nh¹c thêng thøc : s¬ lîc vÒ mét vµi nh¹c cô
ph¬ng t©y
- Líp 7 A, B
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc
- Cho HS nhËn biÕt vµ lµm quen víi nhÞp lÊy ®µ thêng hay gÆp ë nh÷ng bµi h¸t
phæ th«ng.
- §äc vµ ghÐp lêi chinh x¸c bµi T§N sè3.
- NhËn biÕt h×nh d¸ng cña mét sè nh¹c cô ph¬ng t©y .
2. KÜ n¨ng.
- Thùc hµnh bµi T§N sè 3 ( ¸p dông nhÞp lÊy ®µ) víi nh÷ng h×nh nèt ®¬n gi¶n.
3. Th¸i ®é.
- T¹o kh«ng khÝ giê häc s«i næi ®Ó c¸c em chó ý vµo viÖc vËn dung vµ nhËn biÕt
mét sè nh¹c cô Ph¬ng T©y.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô
- §µn vµ ®äc thuÇn thôc bµi T§N sè 3
- ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô
- Su tÇm mét sè tranh ¶nh c¸c nh¹c cô ph¬ng T©y .
- B¨ng nh¹c tiÕng hoÆc h×nh ( nÕu cã)
2. Häc sinh.
- ChÐp bµi T§N vµo vë TËp chÐp nh¹c.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 21- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 22- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
2. Nh¹c lÝ : NhÞp
lÊy ®µ .
a,XÐt vÝ dô.
b, Kh¸i niÖm nhÞp
lÊy ®µ.
2.TËp ®äc
nh¹c :T§N sè 3
- NhÞp lÊy ®µ.
- KÝ hiÖu nh¹c
lÝ : khung thay
®æi, dÊu lÆng
®en, dÊu chÊm
* .æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- H :Tr×nh bµy kh¸I niÖm nhÞp C , so s¸nh
®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a nhÞp C vµ
nhÞp ?
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1: Nh¹c lÝ
- Gv yªu cÇu HS quan s¸t VD trªn b¶ng .
4
4
- H : C©u nh¹c trªn ®îc tr×nh bµy ë nhÞp
bao nhiªu ?
- H : Em h·y cho biÕt sè ph¸ch trong « nhÞp
®Çu tiªn ?
Gv yªu cÇu HS quan s¸t 2 VD trong SGK .
- Gv bæ sung : ¤ nhÞp ®Çu tiªn kh«ng ®ñ
sè ph¸ch theo qui ®Þnh cña sè chØ nhÞp
th× gäi lµ nhÞp thiÕu hay nhÞp lÊy ®µ .
- H : ThÕ nµo lµ nhÞp lÊy ®µ ? .
- H : Cho VD vÒ nhÞp lÊy ®µ trong c¸c bµi
h¸t ( T§N ) ®· häc ?
Gv giíi thiÖu : T§N sè 3 lµ mét bµi h¸t Malai
xi a ®îc nh¹c sÜ Vò Träng Têng dÞch phÇn
lêi.
- Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t.
a. T×m hiÓu bµi .
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp?
Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 3 ?
H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ
Líp trëng b¸o
c¸o
- HS lªn b¶ng
tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- Quan s¸t, tr¶
lêi
- nhËn biÕt
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- Nghe giai
®iÖu bµi T§N
7A.........
7B….....
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
**********************&&&****************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 23- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 25 - 9 - 2010 Ngµy gi¶ng : 5 - 10 - 2010
TiÕt 7 «n tËp
- Líp 7 A, B, C
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc líi ca 2 bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu vµ LÝ c©y ®a,
«n tËp c¸ch thÓ hiÖn 2 bµi h¸t b»ng c¸c ®éng t¸c ®¬n gi¶n.
2. KÜ n¨ng
- LuyÖn c¸ch ghi nhí ©m h×nh tiÕt tÊu cña 3 bµi T§N.
- Cñng cè cho HS n¨m ®îc tÝnh chÊt vµ ý nghÜa cña nhÞp C, c¸ch ®¸nh nhÞp vµ
so s¸nh víi c¸c nhÞp kh¸c.
3. Th¸i ®é.
- T¹o kh«ng khÝ giê häc tho¶i m¸i, g©y høng thó cho HS ®Ó c¸c em cã nh÷ng s¸ng
t¹o trong m«n häc.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu vµ LÝ c©y ®a.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc 2 bµi h¸t.
- Mét vµi tranh ¶nh vÒ sinh ho¹t quan hä.
2. Häc sinh.
- Thuéc 2 bµi h¸t, ®äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c 2 bµi T§N .
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
Líp trëng b¸o
c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 24- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7 B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
1. ¤n tËp 2
bµi h¸t :
a, M¸i trêng
mÕn yªu.
- Lª Quèc
Th¾ng -
b, LÝ c©y ®a.
- DCQH B¾c
Ninh -
2. ¤n tËp 2
bµi T§N.
a, T§N sè 1 :
Ca ngîi Tæ
Quèc.
b, T§N sè ¸nh
tr¨ng.
c, T§N sè 3.
§Êt níc t¬i ®Ñp
sao ?
3. ¤n tËp
Nh¹c lÝ.
*ho¹t ®éng 1 :«n tËp 2 bµi h¸t :
- Gv yªu cÇu HS luyÖn thanh , Gv ®µn.
- MÉu ©m ®¬n gi¶n.
- Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS
thùc hiÖn.
- Cho HS nghe l¹i giai ®iÖu cña tõng bµi h¸t, h-
íng dÉn Hs «n luyÖn tõng bµi kÕt hîp mét sè
®éng t¸c phô ho¹ phï hîp.
- Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy theo nhãm vµ c¸
nh©n, Gv ®Öm ®µn.
- Gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ vµ cho
®iÓm.
*ho¹t ®éng 2 :«n tËp 2 bµi t§N :
+ T§N sè 1 :
- Gv ®µn cho HS ®äc l¹i gam Gdur vµ c¸c trôc
©m cña gam.
- Gv ®µn giai ®iÖu 2 bµi T§N cho HS nghe.
- Gv ®µn - HS ®äc vµ ghÐp lêi 2 bµi T§N chÐo
gi÷a c¸c nhãm víi nhau.
- Gäi tõng nhãm 2 HS lªn b¶ng ®äc nh¹c vµ
ghÐp lêi - gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸
cho ®iÓm HS.
- Yªu cÇu HS lªn b¶g ghi l¹i ©m h×nh tiÕt tÊu
cña 2 bµi T§N sau ®ã c¶ líp gâ tiÕt tÊu.
- Gv nghe vµ söa sai ngay t¹i líp.
- Gv ®Æt c©u hái kiÓm tra.
- Nghe giai
®iÖu 2 bµi h¸t.
-¤n luyÖn theo
híng dÉn.
- H¸t víi t×nh
c¶m say sa.
- Thùc hiÖn
kiÓm tra.
-Thùc hiÖn «n
tËp vµ kiÓm
tra theo Gv h-
íng dÉn.
- Hs tr¶ lêi.
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 25- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
a, NhÞp C.
b, NhÞp lÊy
®µ
- H :Tr×nh bµy kh¸i niÖm nhÞp C? VÏ s¬ ®å c¸ch
®¸nh nhÞp C ?
- H : So s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a
nhÞp C víi nhip 2
4 vµ 3/4.
- Gäi 1 em HS chØ huy cho c¶ líp h¸t bµi m¸i tr-
êng mÕn yªu viÕt ë nhÞp C.
- Gv nhËn xÐt vµ cñng cè.
H : nhÞp lÊy ®µ lµ g× ? Cho VD vÒ nhÞp lÊy
®µ ?
- Cho HS nhËn biÕt nhÞp lÊy ®µ qua mét sè bµi
h¸t Gv cho quan s¸t.
- Gäi HS lªn b¶ng tõng phÇn , gäi HS kh¸c nhËn
xÐt - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm .
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp:
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê «n tËp .
- NhÊn m¹nh nh÷ng néi dung cÇn thiÕt , bæ
sung thªm nh÷ng kiÕn thøc HS cha n¨m ®îc cho
râ.
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
-¤n tËp néi dung c¸c bµi 1 , 2 vµ 3.
- ChuÈn bÞ häc bµi giê sau KT 45 phót.
- Thùc hiÖn «n
tËp theo híng
dÉn.
- HS tr¶ lêi
- HS ghi nhí
************************&&&**************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 26- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 10 - 10 - 2010 Ngµy gi¶ng : 19 - 10 - 2010
Bµi 3
TiÕt 9
- häc h¸t bµi : chóng em cÇn hoµ b×nh
Nh¹c vµ lêi : Hoµng Long - Hoµng L©n
- Líp 7 A, B, C
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t.
- BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t.
- Th«ng qua bµi h¸t HS hiÓu ®îc ®«i nÐt vÌ nh¹c sÜ Hoµng Long, Hoµng L©n.
2. KÜ n¨ng.
- HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ nghÞch ph¸ch, biÕt xö lÝ h¬i thë ®Ó
ng©n ®ñ 3 ph¸ch.
3. Th¸i ®é.
- Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh, tõ ®è gi¸o dôc HS vÒ íc väng
cña TN toµn ThÕ giíi mong muèn mét cuéc sèng hoµ b×nh, yªn vui trµn ®Çy t×nh
th©n ¸i.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t
- ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô.
- Tranh, ¶nh vÒ 2 nh¹c sÜ.
- Su tÇm mét sè bµi h¸t cña 2 «ng.
2. Häc sinh.
- T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
*.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 27- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
1. Häc h¸t bµi:
Chóng em cÇn
hoµ b×nh .
a. Giíi thiÖu vÒ t¸c
gi¶ vµ bµi h¸t.
b. Häc h¸t
c.Tr×nh bµy hoµn
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t.
- Nh¹c sÜ Hoµng Long - Hoµng L©n lµ 2
anh em sinh ®«i, quª ë S¬n T©y - Hµ
T©y.Yªu ©m nh¹c tõ nhá, 2 nh¹c sÜ cïng
®Õn víi ©m nh¹c nhay tõ khi cßn rÊt trÎ. Lµ
2 nh¹c sÜ cã rÊt nhiÒu ca khóc g¾n víi
tuæi th¬ vµ ®¬ch c¸c em rÊt yªu thÝch nh :
Em ®i th¨m miÒn Nam, b¸c Hå - Ngíi cho
em tÊt c¶…
- Hëng øng phong trµo ThiÕu nhi quèc tÕ
v× ngän cê hoµ b×nh, n¨m 1985 hai «ng ®·
viÕt ca khóc “ Chóng em cÇn hoµ b×nh “
®Ó nãi lªn íc väng cña tuæi th¬ mong muèn
cã mét cuéc sèng yªn vui ®Çy t×nh th©n ¸i.
- Bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh lµ mét
trong 50 bµi h¸t hay nhÊt TKXX ®· ®îc c¸c
nhµ nghiªn cøu ©m nh¹c b×nh chän.
- Cho HS quan s¸t bµi h¸t trªn b¶ng phô.
b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t.
- Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t.
c. Chia ®o¹n,chia c©u:
Bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh gåm 2
®o¹n a vµ b. §o¹n a lµ ®o¹n ghÐp,b gäi lµ
®iÖp khóc .
§o¹n a: §Ó loµi ngêi…………..t×nh yªu th-
c¸o
- Nghe giíi thiÖu
- HS ®äc lêi ca
bµi h¸t
- Quan s¸t b¶n
nh¹c
- Nghe h¸t mÉu
- HS quan s¸t
vµ ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 28- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
chØnh bµi h¸t.
2.Bµi ®äc thªm:
Nh¹c sÜ Bïi §×nh
Th¶o vµ bµi h¸t §i
häc
¬ng.
§o¹n b: Chóng em cÇn…………hÕt bµi.
- Bµi h¸t gåm 2 lêi, lêi 2 thùc hiÖn nh lêi 1.
- H : X¸c ®Þnh c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c cã
trong bµi h¸t ?
- GV bæ sung : Cã dÊu nh¾c l¹i, dÊu lÆng
®en, lÆng ®¬n, khung thay ®æi, dÊu nèi.
d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh .
- MÉu ©m
- Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t
nhÞp HS thùc hiÖn.
e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch.
- Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu
2 lÇn .
- B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu
theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi
cho HS - nÕu cã).
- TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.(Thùc
hiÖn tríc hÕt ë lêi 1 sau ®ã ®Õn lêi 2)
- §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ
bµi h¸t.
* Lu ý : H¸t râ tÝnh chÊt ®¶o ph¸ch vµ thÓ
hiÖn ®óng c¸c dÊu lÆng ®en.
- KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS.
f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:
- Gv chØ huy cho HS h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t.
- §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn
- HS tr¶ lêi
- HS luyÖn
thanh
- HS tr¶ lêi
- TËp h¸t tõng
c©u theo híng
dÉn cña GV
- H¸t ®Çy ®ñ
bµi h¸t
- Tr¶ lêi c©u hái
- BiÓu diÔn
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 29- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
chØnh bµi h¸t
H: Bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh cña
nh¹c sÜ Ho¸ng Long - Hoµng L©n nãi lªn
néi dung g× ? (..............)
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp:
- HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸
nh©n. GV ®ªmk ®µn.
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu
diÔn bµi Chóng em cÇn hoµ b×nh.
- §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 9.
theo nhãm vµ c¸
nh©n
- HS ghi nhí
Ngµy so¹n: 17 - 10 - 2010 Ngµy gi¶ng : 26 - 10 - 2010
Bµi 3
TiÕt 10
- «n tËp bµi h¸t : chóng em cÇn hoµ b×nh
- TËp ®äc nh¹c : T§N sè 4
- bµi ®äc thªm : héi xu©n s¾c bïa
- Líp 7A,B,C
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS thuéc bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh.
- HS lµm quen víi c¸ch h¸t hµnh khóc, phï hîp v¬Ý c¸ch h¸t cña bµi.
- §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 4, rÌn luyÖn c¸ch ®äc nöa cung Mi - Fa, Si - §« víi giai
®iÖu vµ tiÕt tÊu ®¬n gi¶n.
2. KÜ n¨ng.
- RÌn luyÖn c¸ch ®äc nöa cung Mi - Fa, Si - §« víi giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu ®¬n gi¶n.
- TËp biÓu diÔn bµi h¸t.
3. Th¸i ®é.
- Qua bµi ®éc thªm ®a häc sinh ®Õn víi nÐt v¨n ho¸ b¸n s¾c cña d©n téc : “ Héi
xu©n S¾c bïa”
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 30- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t, Bµi T§N sè 4.
- ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô
2. Häc sinh.
- Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t, ®äc chÝnh x¸c bµi T§N.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
1. ¤n tËp bµi h¸t:
M¸i trêng mÕn yªu .
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng
giäng
- MÉu ©m
- Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS
thùc hiÖn.
- Gv chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh
bµi h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
Líp trëng b¸o c¸o
- HS luyÖn thanh
- Thùc hiÖn «n tËp
theo Gv híng dÉn.
- Ch¬i trß ch¬i
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 31- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
2.TËp ®äc
nh¹c :T§N sè 4
- Sè chØ nhÞp C
- Cao ®é : §å, Rª ,
Mi , Fa , Son, la, Si.
.
- Trêng ®é :
, ,
*Gam §« trëng
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý
s¾c th¸I cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc
khi cho HS h¸t.
* GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t
tµi “.
- Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc
chØ vµi tiÕt nh¹c, yªu cÇu HS ®o¸n
®óng tiÕt nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch
h¸t ®óng c©u h¸t ®ã lªn.
- Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng
kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp cña bµi h¸t.
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
Gv giíi thiÖu :
- Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t.
a. T×m hiÓu bµi .
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ
nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè
4 ?
+ Gv bæ sung : Bµi T§N sè 4 viÕt ë
giäng Cdur , cã ©m chñ lµ ©m §«, ho¸
biÓu kh«ng cã dÊu ho¸.
H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ
kÝ hiÖu ©m nh¹c cã trong bµi T§N sè
4 ?
- §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 4 (3 lÇn)
b. Chia tõng c©u
H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy
c©u ?( 5 c©u).
- HS tr¶ lêi
- Ghi nhí
- HS tr¶ lêi - Nghe
giai ®iÖu bµi T§N
- HS tr¶ lêi
- §äc gam,gâ tiÕt
tÊu
- §äc T§N
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 32- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
2.Bµi ®äc thªm:
Héi xu©n S¾c bïa.
- Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña
tõng c©u.
c. LuyÖn ®äc gam §« trëng, trêng ®é ,
tiÕt tÊu.
- §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS
®äc.
- Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng
dÉn HS ®äc.
- TËp gâ theo tiÕt tÊu :
4
4
d. §äc nh¹c tõng c©u
- GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi
T§N tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc
nhÈm theo )
- Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u:
C©u 1: G , A , G , C , B , G
C©u2: G , A , G , G , C , B, C
C©u 3: A , A , B , A , A, G .
C©u 4: G , A , G , F , F , G, E
C©u 5 : G, A, G, G , C, B, C.
- Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi.
(Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai-
nÕu cã)
e. GhÐp lêi ca.
- Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho
phÇn nh¹c ®· ®äc. (boong bÝnh
- GhÐp lêi
- HS ®äc
- Quan s¸t tranh
- HS tr¶ lêi
- HS ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 33- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
boong, binh bïng binh, chiªng trèng
®ang hoµ vang lõng vang..............)
- Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp
lêi ca hoµn chØnh.
- Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm
A ®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm
thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i.
- Gv ®Öm ®µn, nghe vµ söa sai ( nÕu
cã).
- Gäi HS ®äc SGK
H : Tr×nh bÇy hiÓu biÕt cña em vÒ
héi xu©n SÐc bïa ?
-Gv bæ sung thªm mét sè th«ng tin
trong SGK.
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp :
H : X¾p sÕp c¸c nèt nh¹c trong bµi
T§N sè 4 theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao
vµ ®äc cao ®é c¸c nèt ®ã ?
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t Chóng em
cÇn hoµ b×nh.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 4
- T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ
bµi h¸t Hµnh qu©n xa.
*************************@@@*************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 34- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 20 - 10 - 2010 Ngµy gi¶ng : 2 - 11 - 2010
Bµi 3
TiÕt 11
- «n tËp bµi h¸t : chóng em cÇn hoµ b×nh
- «n TËp T§N : T§N sè 4
- ©m nh¹c thêng thøc : nh¹c sÜ ®ç nhuËn vµ
bµi h¸t hµnh qu©n xa
- Líp 6A,B,C
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t thuéc bµi h¸t, thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m nhuÇn nhuyÔn,kÕt hîp vËn ®éng
theo nhÞp.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 4.
- Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÊt c¬ b¶n vÒ cuôoc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ
§ç NhuËn vµ t×m hiÓu vÒ bµi h¸t Hµnh Qu©n xa.
2. KÜ n¨ng.
- TËp biÓu diÔn 1 ca khóc.
- T§N ghÐp lêi ca.
- Nghe vµ thêng thøc ©m nh¹c.
3. Th¸i ®é.
- Gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn vµ tr©n träng c¸c t©c gi¶I cña nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam,
qua ®ã c¸c em thÊy ®îc gi¸ trÞ nghÖ thuËt to lín cña c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N
- Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn
- H¸t thuÇn thôc bµi h¸t Hµnh qu©n xa.
2. Häc sinh.
- Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t Chóng em cÇn h×a b×nh.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 4.
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 35- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
- T×m hiÓu tríc SGK vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 36- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 37- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
I. ¤n tËp bµi h¸t:
Chóng em cÇn hoµ
b×nh.
- Hoµng Long
Hoµng L©n -
II.¤n tËp :T§N sè 4
*Gam §« trëng
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng
giäng
- MÉu ©m
- G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS
thùc hiÖn.
- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi
h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý
s¾c th¸i cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc
khi cho HS h¸t.
* GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t
tµi “.
- Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc
chØ vµi tiÕt nh¹c,yªu cÇu HS ®o¸n
®óng tiÕt nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch
h¸t ®óng c©u h¸t ®ã lªn.
- Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng
kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp C
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
Líp trëng b¸o c¸o
- HS luyÖn
thanh
- Thùc hiÖn «n
tËp theo Gv híng
dÉn.
- Ch¬i trß ch¬i
- HS ®äc bµi
- Ghi nhí
- Nghe giai
®iÖu bµi h¸t
7A.........
7B…..... 7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
*************************************&&&****************************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 38- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 1/ 11/ 2010 Ngµy gi¶ng : 9 / 11/
2010
Bµi 4
TiÕt 12
- häc h¸t bµi : khóc h¸t chi s¬n ca
Nh¹c vµ lêi : §ç Hoµ An
- Líp 7ABC
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t.
- BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t.
2. KÜ n¨ng.
- HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ thÓ hiÖn bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui, nhÝ
nh¶nh, hån nhiªn, trÎ trung trong giai ®iÖu.
3. Th¸i ®é.
- Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò thiÕu nhi tiªu biÓu, gi¸o dôc häc sinh
t×nh c¶m th©n ¸i, ®ßan kÕt, yªu th¬ng hån nhiªn trong s¸ng ®îc vÝ nh c¸nh tiÕng
chim s¬n ca trong bµi h¸t.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t
- ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô.
2. Häc sinh.
- T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
Líp trëng b¸o
c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 39- Trêng THCS
§oµn X¸
7A........
7B….....
7C…….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
I. Häc h¸t bµi:
Khóc h¸t chim s¬n
ca .
1. Giíi thiÖu vÒ t¸c
gi¶ vµ bµi h¸t.
- Gäi 1 nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t Chóng em
cÇn hoµ b×nh, 1 nhãm ®äc bµi T§N sè 4
ghÐp lêi.
- Gäi HS kh¸c nhËn xÐt , Gv ®¸nh gi¸ cho
®iÓm.
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t.
- Gv giíi thiÖu : S¬n ca ®îc géi lµ danh ca
cña c¸c loµi chim, tõ tiÕng h¸t tuyÖt vêi cña
chim, t¸c gi¶ §â Hoµ An ®· khÐo lÐo liªn tëng
tíi nh÷ng b¹n nhá cã giäng h¸t hay nh chim
s¬n ca.
- Gv cho HS xem tranh vÏ vÒ chim s¬n ca
b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t.
- Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t.
c. Chia ®o¹n,chia c©u:
H : Theo em bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca ®îc
chia lµm mÊy c©u ? ( 4 c©u)
- Bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca gåm 4 c©u
C©u1:Tõ ®Çu…………th¬ ng©y
C©u2: Ngì trªn cao…………vi vu vi vu
C©u 3 : ¥i s¬n ca………nh s¬n ca
C©u 4 : Gäi ¸nh tr¨ng……..hÕt bµi.
d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh .
- MÉu ©m
- Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp
- Nghe giíi thiÖu
- Quan s¸t bµi
h¸t
- HS nghe h¸t
- HS ®äc lêi ca
bµi h¸t
- Quan s¸t b¶n
nh¹c
- HS quan s¸t
vµ ghi nhí
- HS luyÖn
thanh
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 40- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
2. Häc h¸t
3.Tr×nh bµy
hoµn chØnh bµi
h¸t.
HS thùc hiÖn.
e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch.
- Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2
lÇn .
- Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i dan ca, trong giai
®iÖu xuÊt hiÖn nhiÒu tiÕt nh¹c cÇn ph¶i
luyÕn , l¸y : qu¸n dèc, t«i líi.....yªu cÇu h¸t
liÒn tiÕng,chÝnh x¸c.
- B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu
theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi
cho HS - nÕu cã.
- TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.
- §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi
h¸t.
- Gv híng dÉn c¸ch h¸t cè ®¶o ph¸ch.
2
4
2
4
- KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS.
- Yªu cÇu HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo
nhÞp 2
4
f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:
- §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn
chØnh bµi h¸t.
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp:
- HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸
nh©n. GV ®Öm ®µn.
- TËp h¸t 1 vµi bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò nh :
C¸nh Ðn tuæi th¬....
- HS tr¶ lêi
- TËp h¸t tõng
c©u theo híng
dÉn cña GV
- BiÓu diÔn
theo nhãm vµ c¸
nh©n
- HS ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 41- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn
bµi Khóc h¸t chim s¬n ca
- §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 12
**************************@@@******************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 42- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 4 / 11/ 2012 Ngµy gi¶ng : 7 / 11 / 2012
Bµi 4
TiÕt 12
- «n tËp bµi h¸t : khóc h¸t chim s¬n ca
- nh¹c lÝ : cung vµ nöa cung - dÊu ho¸
- Líp 7ABC
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt s«I næi vui t¬i cña giai ®iÖu .
Cã kh¸i niÖm vÌ cung vµ nöa cung, dÊu ho¸, ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c øng dông
cña nã trong ©m nh¹c.
2. KÜ n¨ng.
- LuyÖn tËp c¸ch h¸t n¶y tiÕng : Sacgato
- H¸t cã ®¶o ph¸ch
- NhËn biÕt vµ thÓ hiÖn cao ®é cña c¸c bËc ©m theo vÞ trÝ cungvµ nöa cung.
3. Th¸i ®é.
- Gi¸o dôc HS t×nh c¶m hån nhiªn yªu ®êi vµ giäng h¸t cña c¸c em ®îc vÝ nh nh÷ng
chó chim s¬n ca.
- Trang bÞ thªm vèn kiÕn thøc nh¹c lÝ c¬ b¶n.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t.
- HÖ thèng cung vµ nöa cung, dÊu ho¸ ra b¶ng phô.
2. Häc sinh.
- Thuéc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca.
- §äc tríc phÇn nh¹c lÝ trong SGK.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng
*.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 43- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
I. ¤n tËp bµi h¸t:
Khóc h¸t chim s¬n
ca
- §ç Hoµ An -
II. Nh¹c lÝ : cung
vµ nöa cung - dÊu
ho¸.
1, Cung vµ nöa
cung.
- Kh¸i niÖm : SGK
- KÝ hiÖu :
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng
- MÉu ©m
- Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc
hiÖn.
- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I
cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi
cho HS h¸t.
* GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹
cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra.
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
* Ho¹t ®éng 2 : Nh¹c lÝ
- H : Em cã thÓ ®o ®îc chiÒu cao cña m×nh
kh«ng ? §o b»ng dông cô g× ? §¬n vÞ ®o lµ g×
?
- Gv giíi thiÖu : Trong mçi lÜnh vùc khoa häc
®Òu cã nh÷ng ®¹i lîng riªng cña nã : Nh cm.
- HS luyÖn
thanh
- Thùc hiÖn «n
tËp theo Gv híng
dÉn.
- TËp bÓu diÔn
bµi h¸t.
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 44- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
+ 1 cung :
+1/2 cung :
2, DÊu ho¸.
+ DÊu th¨ng : #
+ DÊu gi¸ng : b
+ DÊu b×nh :
- Kh¸i niÖm :
a. DÊu ho¸ suèt.
dm, m….Trong ©m nh¹c cã mét ®¹i lîng riªng
®Ó gióp ta x¸c ®Þnh ®îc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c
bËc ©m víi nhau ®ã ch×nh lµ Cung vµ N÷a
cung.
- H : Em hiÓu thÕ nµo lµ cung vµ nöa cung ?
- H : Gam Cdur cã bao nhiªu nguyªn cung vµ
bao nhiªu nöa cung?
- Gv cho HS nghe tren ®µn kháng c¸ch 1 cung
vµ 1/2 cung.
- Gv cho HS quan s¸t c¸c phÝm ®µn kho¶ng
c¸ch 1 cung vµ nöa cung.
- Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t 3 lo¹i
dÊu ho¸ thêng sö dông.
+ DÊu th¨ng : #
+ DÊu gi¸ng : b
+ DÊu b×nh :
- Kh¸I niÖm :
H : ThÕ nµo lµ dÊu ho¸ ?
+ Gv bæ sung : T¸c dông cña tõng lo¹i dÊu
ho¸ :
- Gv ®µn cho HS nghe c¸o ®é cña c¸c nèt bÞ
th¨ng, gi¸ng, dÊu b×nh ®Ó HS ph©n biÖt vµ
thÇy ®îc t¸c dông cu¶ dÊu ho¸.
H : Em cã nh©nj xÕt g× vÒ cao ®é gi÷a 2 nèt
son th¬ng vµ son#, GV ®µn?.....
- HS tr¶ lêi
- Ghi nhí
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- Nghe vµ nhËn
biÕt
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 45- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
b. DÊu ho¸ bÊt th-
êng
+ DÊu ho¸ suèt.
- Quan s¸t ®o¹n nh¹c sau
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña dÊu ho¸
trong ®o¹n nh¹c trªn?
- Gv bæ sung : DÊu ho¸ ®øng ë ®Çu khu«ng
nh¹c, sau kho¸ nh¹c gäi lµ dÊu ho¸ suèt hay ho¸
biÓu .
+ DÊu ho¸ bÊt thêng.
- Quan s¸t ®o¹n nh¹c sau :
- H : Em cã nhËm xÐt g× vÒ vÞ trÝ dÊu ho¸
trong ®o¹n nh¹c trªn ?
- DÊu ho¸ ®øng tríc nèt nh¹c, cã gi¸ trÞ víi nèt
nh¹c cïng tªn ®øng sau nã träng ph¹m vi 1 «
nhÞp.
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp :
H : HS tr×nh bµy l¹i néi dung ®· häc trong giê
häc ?
H : Cho vÝ dô vÒ d¸u ho¸ suèt vµ dÊuho¸ bÊt
thêng ?
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- §äc T§N
HS tr¶ lêi
- Hs tr¶ lêi
- Ghi nhí
- Hs tr¶ lêi
- HS ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 46- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
- TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t Khuc h¸t chim s¬n ca,
tËp biÓu diÔn bµi h¸t.
- Häc thuéc c¸c néi dung kiÕn thøc ®· häc .
- T×m hiÓu tiÕp tiÕt häc 13.
***************************@@@*****************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 47- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 12 / 11/ 2012 Ngµy gi¶ng :14 /
11 / 2012
Bµi 4
TiÕt 13
- «n tËp bµi h¸t : khóc h¸t chim s¬n ca
- TËp ®äc nh¹c : T§N sè 5
- ©m nh¹c thêng thøc : nh¹c sÜ bet - t« - ven
- Líp 7ABC
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca.
- §äc vµ ghÌp l¬× chÝnh x¸c bµi T§N sè 5.
- Lµm quen víi nh¹c sÜ næi tiÕng trªn thÕ giíi tiªu biÓu víi mét sç t¸c phÈm cña «ng :
Nh¹c sÜ Bet - t« - ven.
2. KÜ n¨ng.
- TËp biÓu diÔn mét bµi h¸t hoµn chØnh.
- LuyÖn tËp kÜ n¨ng T§N ghÐp lêi.
- TËp nghe vµ c¶m nhËn t¸c phÈm ©m nh¹c níc ngoµi.
3. Th¸i ®é.
- Qua bµi häc gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn c¸c t¸c gi¶ níc ngoµi ®· cã nhiÒu ®ãng gãp
to lín cho nÒn ©m nh¹c, ®Æc biÖt lµ nh¹c sÜ Bet t« ven.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ ®äc thuÇn thôc bµi T§N sè 4
- ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô
- Su tÇm mét sè t liÖu vÒ nh¹c sÜ Bet t« ven
- B¨ng nh¹c tiÕng hoÆc h×nh ( nÕu cã)
2. Häc sinh.
- Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca.
- T×m hiÓu tríc SGK tiÕt 13.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 48- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 49- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng
I. ¤n tËp bµi h¸t :
Khóc h¸t chim s¬n
ca.
- §ç Hoµ An -
II.TËp ®äc
nh¹c :T§N sè 5 : Em
lµ b«ng hång nhá.
( TrÝch)
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- H :Tr×nh bµy kh¸I niÖm nhÞp C , so s¸nh
®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a nhÞp C vµ
nhÞp ?
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:«n tËp bµi h¸t
- Gv híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng
giäng
- MÉu ©m
- Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc
hiÖn.
- Gv chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I
cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi
cho HS h¸t.
* GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t tµi “.
- Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ vµi
tiÕt nh¹c, yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt
nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u h¸t
®ã lªn.
- Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt
hîp vËn ®éng theo nhÞp cña bµi h¸t.
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
*ho¹t ®éng2: tËp ®äc nh¹c
Gv giíi thiÖu : T§N sè 5 lµ mét ®o¹n trÝch tõ
bµi h¸t Em lµ b«ng hång nhá do nh¹c sÜ
TrÞnh C«ng S¬n.
Líp trëng b¸o c¸o
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- Luyªn thanh
- Thùc hiÖn «n
tËp ab× h¸t theo
gi¸o viªn híng
dÉn.
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 19 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng : 21 -11 –
2012
Bµi 4
TiÕt 14
- häc h¸t tù chän
®i häc
Nh¹c : Bïi ®×nh Th¶o
Lêi : Minh ChÝnh – Bïi §×nh Th¶o
- Líp 7ABC
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t.
- BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t.
2. KÜ n¨ng.
- HS lµm quen víi bµi h¸t mang ©, hëng d©n ca ¸c d©n téc miÒn nói phÝa B¾c víi
s¾c th¸i vui t¬i, hßn nhiªn.
3. Th¸i ®é.
- Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò thiÕu nhi tiªu biÓu, gi¸o dôc häc sinh
t×nh c¶m th©n ¸i, ®ßan kÕt, yªu th¬ng hån nhiªn trong s¸ng .
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t ®i häc.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t
- ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô.
2. Häc sinh.
- T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
Líp trëng b¸o
c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 50- Trêng THCS
§oµn X¸
7A........
7B….....
7C…….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
*. Häc h¸t bµi:
Khóc h¸t chim s¬n
ca .
1. Giíi thiÖu vÒ t¸c
gi¶ vµ bµi h¸t.
2. Häc h¸t
- Gäi 1 nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t Chóng em
cÇn hoµ b×nh, 1 nhãm ®äc bµi T§N sè 4
ghÐp lêi.
- Gäi HS kh¸c nhËn xÐt , Gv ®¸nh gi¸ cho
®iÓm.
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng 1:
a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t.
- Gv giíi thiÖu :
b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t.
- Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t.
c. Chia ®o¹n,chia c©u:
H : Theo em bµi h¸t ®îc chia lµm mÊy ®o¹n?
- Bµi h¸t gåm 2 ®o¹n.
- Híng dÉn häc sinh chia.
d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh .
- MÉu ©m
- Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp
HS thùc hiÖn.
e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch.
- Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2
lÇn .
- Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i dan ca, trong giai
®iÖu xuÊt hiÖn nhiÒu tiÕt nh¹c cÇn ph¶i
luyÕn , l¸y : qu¸n dèc, t«i líi.....yªu cÇu h¸t
liÒn tiÕng,chÝnh x¸c.
- B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu
theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi
cho HS - nÕu cã.
- Nghe giíi thiÖu
- Quan s¸t bµi
h¸t
- HS nghe h¸t
- HS ®äc lêi ca
bµi h¸t
- Quan s¸t b¶n
nh¹c
- HS quan s¸t
vµ ghi nhí
- HS luyÖn
thanh
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 51- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
3.Tr×nh bµy
hoµn chØnh bµi
h¸t.
- TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.
- §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi
h¸t.
- KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS.
- Yªu cÇu HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo
nhÞp 2
4
f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:
- §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn
chØnh bµi h¸t.
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp:
- HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸
nh©n. GV ®Öm ®µn.
- TËp h¸t 1 vµi bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò nh :
C¸nh Ðn tuæi th¬....
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn
bµi h¸t.
- §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 15
- HS tr¶ lêi
- TËp h¸t tõng
c©u theo híng
dÉn cña GV
- BiÓu diÔn
theo nhãm vµ c¸
nh©n
- HS ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 52- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 26 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng : 28 -12 –
2012
TiÕt
15
«n tËp häc k×
+ «n tËp c¸c bµi h¸t : - m¸i trêng mÕn yªu
- lÝ c©y ®a
- chóng em cÇn hoµ b×nh
- khóc h¸t chim s¬n ca
- Líp 7ABC
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc líi ca c¸c bµi h¸t.
- BiÓu diÔn ®îc bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh
2. KÜ n¨ng.
- LuyÖn tËp vµ cñng cè kÜ n¨ng biÓu diÔn bµi h¸t.
3. Th¸i ®é.
- T¹o kh«ng khÝ giê häc s«i næi khÝch lÖ HS tù nhiªn biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vµ tr×nh
bµy hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ©m nh¹c.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô,b¨ng nh¹c c¸c bµi h¸t .
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc c¸c bµi h¸t.
2. Häc sinh.
- Thuéc thuÇn thôc c¸c bµi h¸t vµ biÕt biÓu diÏn bµi h¸t.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc
ChuÈn kÜ
n¨ng
*.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o
c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 53- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
I. ¤n tËp c¸c bµi h¸t :
1.M¸i trêng mÕn yªu
- Lª Quèc Th¾ng -
2.LÝ c©y ®a
- D©n ca QHBN -
3. Chóng em cÇn
hoµ b×nh
- Hoµng Long –
Hoµng L©n -
4. Khóc h¸t chim s¬n
ca
- §ç Hoµ An-
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng 1 :«n tËp 2 bµi h¸t :
- Gv yªu cÇu HS luyÖn thanh , Gv ®µn.
- MÉu ©m.
- Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t
nhÞp HS thùc hiÖn.
- Cho HS nghe l¹i giai ®iÖu cña tõng bµi
h¸t, híng dÉn Hs «n luyÖn tõng bµi kÕt hîp
mét sè ®éng t¸c phô ho¹ phï hîp.
- Víi mçi bµi h¸t GV yªu cÇu HS tr×nh bµy
c¸c ®éng t¸c phô ho¹ theo nhãm ®· ph©n
c«ng sau ®è Gv ®iÒu chØnh, híng dÉn
them cho HS.
- Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy theo nhãm vµ
c¸ nh©n, Gv ®Öm ®µn. Mçi bµi h¸t gäi 1-2
nhãm vµ 1 ca nh©n tr×nh bµy.
- Gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ vµ
cñng cè.
+ Cñng cè giê «n h¸t Gv cho HS nghe b¨ng
nh¹c hoÆc b¨ng h×nh phÇn tr×nh bµy c¸c
bµi h¸t ®Ó HS ghi nhí.
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp:
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê «n tËp .
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- ¤n tËp néi dung c¸c bµi T§N sè 1. 2. 3. 4
- Nghe giai
®iÖu tõng bµi
h¸t.
-¤n luyÖn theo
híng dÉn.
- H¸t víi t×nh
c¶m say sa.
-Thùc hiÖn «n
tËp theo Gv h-
íng dÉn.
- HS ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 54- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7 B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
vµ ¢NTT : Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt, §ç
NhuËn , Nh¹c cô Ph¬ng T©y, Nh¹c sÜ
Bethoven..
************************&&&************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 55- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 3 – 12 - 2012 Ngµy gi¶ng :5 – 12 - 2012
TiÕt
16
«n tËp häc k×
+ «n tËp : - T§N sè 1, 2, 3, 4,5
- ¢m nh¹c TT : Nh¹c sÜ
Hoµng ViÖt, §ç NhuËn, bethoven
- 7ACB
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS ®äc nhac vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c c¸c bµi T§N ®· häc.
- BiÕt ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch vµ tr×nh bµy tiÕt tÊu cu¶ bµi
- N¨m ®îc nh÷ng nÕt ®Æc trng nhÊt vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c ©m nh¹c
cña c¸c nh¹c sÜ, mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu.
2. KÜ n¨ng.
- LuyÖn tËp vµ cñng cè kÜ n¨ng ghi nhí.
- KÜ n¨ng thùc hµnh T§N.
- TËp kÜ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c..
3. Th¸i ®é.
- T¹o kh«ng khÝ giê häc s«i næi khÝch lÖ HS tù nhiªn ®äc nh¹c ghÐp lêi chÝnh x¸c.
- T¹o cho c¸c em høng thó khi thëng thøc mét sè t¸c phÈm ©m nh¹c.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ ®äc thuÇn thôc 2 bµi T§N
- B¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña 2 nh¹c sÜ nãi trªn.
2. Häc sinh.
- Thuéc thuÇn thôc , ®äc , ghÐp lêi chÝnh x¸c 2 bµi T§N.
- Tom t¾t ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ sù nghiÖp cña 2 nh¹c sÜ.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung ChuÈn kiÕn thøc
Chu¶n kÜ
n¨ng
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 56- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
I. ¤n tËp 2 bµi T§N.
1, T§N sè 1 :Ca ngîi
Tæ Quèc.
( TrÝch)
2, T§N sè : ¸nh tr¨ng
( TrÝch)
3. T§N sè 3 : ®Êt níc t¬i
®Ñp sao ?t
( TrÝch)
4. T§N sè 4 : Mïa xu©n
vÒ.
- TrÝch –
5. T§N sè 5 : EM lµ
b«ng hång nhá.
- TrÞnh C«ng S¬n -
II. ¤n tËp ©m nh¹c th-
êng thøc.
1.Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng 1 :«n tËp t§N :
+ T§N sè 1, 2, 3, 4 :
- Gv ®µn cho HS ®äc l¹i c¸c gam cña
tõng bµi T§N :
- Gam C – T§N sè 1,3,4, 5
- Gam la thø – T§N sè 2 :
- Gv ®µn giai ®iÖu tõng bµi T§N cho HS
nghe.
- Gv ®µn - HS ®äc vµ ghÐp lêi tõng bµi
T§N chÐo gi÷a c¸c nhãm víi nhau.
- Gäi tõng nhãm 2 HS lªn b¶ng ®äc nh¹c
vµ ghÐp lêi - gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv
®¸nh gi¸ HS.
- Yªu cÇu HS lªn b¶ng ghi l¹i ©m h×nh
tiÕt tÊu cña 2 bµi T§N sau ®ã c¶ líp gâ
tiÕt tÊu.
- Gv nghe vµ söa sai ngay t¹i líp.
*ho¹t ®éng 2 :«n tËp ©m nh¹c thêng thøc :
H : Nªu mét vµi nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi
Líp trëng b¸o
c¸o
- Nghe giai
®iÖu 2 bµi
T§N.
-¤n luyÖn theo
híng dÉn.
-Thùc hiÖn «n
tËp vµ kiÓm
tra theo Gv h-
íng dÉn.
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 57- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7 B............
7C..........
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
2.Nh¹c sÜ :
§ç NhuËn.
3. Nh¹c sÜ Bethoven.
vµ sù nghiÖp ©m nh¹c cñanh¹c sÜ
Hoµng ViÖt ?
- HS tr¶ lêi, GV cñng cè l¹i cho HS ghi
nhí.
- Gv cho HS nghe 1 trÝch ®o¹n bµi h¸t
Nh¹c rng, t×nh ca.
H : Nªu hiÓu biÕt cña em vÒ cuéc ®êi
vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ §ç NhuËn ?
H : KÓ tªn mét vµi bµi h¸t tiªu biÓu cña
«ng vµ h¸t mét sè trÝch ®o¹n cña «ng ?
- Gv cho HS nghe mét sè trÝch ®o¹n :
ViÖt Nam quª h¬ng t«I, Du kÝch s«ng
thao..
H ; Tr×nh bµy hØÓu biÕt cña em vÒ
nh¹c sÜ Bethoven?
- Gv cñng cè vµ cho HS nghe c¸c bµi h¸t
vµ mét sè trÝch ®o¹n c¸c b¶n s« nat cña
Bethoven.
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp:
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê «n tËp .
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
-¤n tËp néi dung c¸ckiÕn thøc ®· häc,
ChuÈn bÞ KiÓm tra Häc k×.
- Hs tr¶ lêi.
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- HS ghi nhí.
**************************&&&**********************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 58- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 10- 12 - 2012 Ngµy gi¶ng : 12, 19 – 12 - 2012
TiÕt
17,18
KiÓm tra häc k× i
i/ §Ò kiÓm tra :
§Ò 1 :
C©u 1 : Tr×nh bµy khµi niÖm nhÞp lÊy ®µ ?
C©u 2 : H¸t bµi h¸t m¸i trêng mÕn yªu?
§Ò 2 :
C©u 1 : Tr×nh bµy kh¸i niÖm cung vµ nöa cung?
C©u 2 : H¸t bµi h¸t Lý c©y ®a?
§Ò 3 ;
C©u 1 : Bµi h¸t Hµnh qu©n xa do ai s¸ng t¸c ?
C©u 2 : §äc vµ ghÐp lå T§N sè 3 ?
§Ò 4 :
C©u 1 : §µn ¾c coãc ®ª «ng cã ph¶i lµ nh¹c cô ®an téc kh«ng ?
C©u 2 : H¸t bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca ?
§Ò 5 :
C©u 1 : DÊu ho¸ lµ g× ? d¸u hoa cã mÊy lo¹i ?
C©u 2 : §äc vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 5?
II/ §¸p ¸n:
- Häc sinh lªn b¶ng b¾t th¨m tr×nh bµy, gv cho ®iÓm theo thang ®iÓm 10 trong ®ã
c©u 1 ®óng ®îc 3 ®iÓm, c©u 2 ®óng ®îc 7 ®iÓm.
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 59- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 23 – 12 - 2011 Ngµy gi¶ng : – 1 - 2012
Bµi 5
TiÕt 19
- häc h¸t bµi : ®i c¾t lóa
D©n ca H’rª ( T©y Nguyªn)
§Æt lêi : Lª Minh Ch©u
- Nh¹c lÝ : S¬ lîc vÒ Qu·ng
- Líp 7 A,B
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t.
- BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t.
- N¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Qu·ng vµ øng dông cña Qu·ng trong ©m
nh¹c.
2. KÜ n¨ng.
- HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ thÓ hiÖn bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui, nhÝ
nh¶nh, hån nhiªn, trÎ trung trong giai ®iÖu.
3. Th¸i ®é.
- Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò thiÕu nhi T©y Nguyªn tiªu biÓu, gi¸o dôc
häc sinh t×nh c¶m th©n ¸i, ®ßan kÕt, yªu th¬ng hån nhiªn trong s¸ng .
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t ®i c¾t lóa
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t
- ChÐp bµi h¸t, vÝ dôm Qu·ng ra b¶ng phô.
- B¶n ®å hµnh chÝnh CN
2. Häc sinh.
- T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 60- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 61- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
I. Häc h¸t bµi: ®i
c¾t lóa .
1. Giíi thiÖu vÒ t¸c
gi¶ vµ bµi h¸t.
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:häc h¸t.
a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t.
- Gv giíi thiÖu : Gv chØ b¶n ®å hanh chÝnh
VN vÇ giíi thiÖu cho HS vÒ ®Þa danh T©y
Nguyªn víi mét vµi nÐt vÒ ®êi sèng v¨n ho¸
tinh thÇn cña c«n ngêi T©y Nguyªn.Giíi thiÖu
vÒ ©m nh¹c – D©n ca T©y Nguyªn.
- Bµi h¸t §i c¾t lóa lµ mét tong nh÷ng bµi d©n
ca cña d©n téc H’rª ®· trë nªn quen thuéc víi
nh©n d©n ta. Bµi h¸t ng¾n gén, m¹ch l¹c, râ
nÐt, cã tÝnh chÊt l¹c quan, trong s¸ng.
H : Tr×nh bµy vÒ nhÞp ? c¸c kÝ hiÖu nh¹c
lÝ trong bµi h¸t ?
b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t.
- Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t.
c. Chia ®o¹n,chia c©u:
H : Theo em bµi h¸t §i c¾t lóa ®îc chia lµm
mÊy c©u ? ( 4 c©u)
- Bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca gåm 4 c©u
C©u1:Tõ ®Çu…………vang lõng
C©u2: TiÕp theo………… Ò
C©u 3 : Tõng ®µn em………ª Ò
C©u 4 : §ãn lóa……..hÕt bµi.
d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh .
- MÉu ©m
- Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp
HS thùc hiÖn.
Líp trëng b¸o
c¸o
- Nghe giíi thiÖu
- HS tr¶ lêi.
- Quan s¸t bµi
h¸t
- HS nghe h¸t
- HS ®äc lêi ca
bµi h¸t
- Quan s¸t b¶n
nh¹c
- HS quan s¸t
vµ ghi nhí
- HS luyÖn
thanh
7A........
7B….....
7C…….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
*************************&&&*****************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 62- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 2 – 1 - 2012 Ngµy gi¶ng : 11,13 – 1 -
2012
Bµi 5
TiÕt
20
- «n tËp bµi h¸t : ®i c¾t lóa
- tËp ®äc nh¹c : T®n sè 6
- Líp 7 A,B,C
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt s«I næi vui t¬i cña giai ®iÖu .
Cã kh¸i niÖm vÌ cung vµ nöa cung, dÊu ho¸, ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c øng dông
cña nã trong ©m nh¹c.
2. KÜ n¨ng.
- LuyÖn tËp c¸ch h¸t n¶y tiÕng : Sacgato
- H¸t cã ®¶o ph¸ch
- NhËn biÕt vµ thÓ hiÖn cao ®é cña c¸c bËc ©m theo vÞ trÝ cungvµ nöa cung.
3. Th¸i ®é.
- Gi¸o dôc HS t×nh c¶m hån nhiªn yªu ®êi vµ giäng h¸t cña c¸c em ®îc vÝ nh nh÷ng
chó chim s¬n ca.
- Trang bÞ thªm vèn kiÕn thøc nh¹c lÝ c¬ b¶n.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t.
- HÖ thèng cung vµ nöa cung, dÊu ho¸ ra b¶ng phô.
2. Häc sinh.
- Thuéc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca.
- §äc tríc phÇn nh¹c lÝ trong SGK.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
*.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 63- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
I. ¤n tËp bµi h¸t :
§i c¾t lóa
- D©n ca h’rª-
II.TËp ®äc
nh¹c :T§N sè 6.
- KÝ hiÖu nh¹c
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng
- MÉu ©m
- Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc
hiÖn.
- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I
cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi
cho HS h¸t.
* GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹
cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra.
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
* Ho¹t ®éng 2 : tËp ®äc nh¹c.
Gv giíi thiÖu : T§N sè 6 lµ mét ®o¹n trÝch tõ
bµi h¸t Xu©n vÒ trªn b¶n ®îc viÕt ë thang ©m
§o 5 ©m.
- HS luyÖn
thanh
- Thùc hiÖn «n
tËp theo Gv híng
dÉn.
- TËp bÓu diÔn
bµi h¸t.
- HS tr¶ lêi
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 64- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
lÝ : dÊu luyÕn,
dÊu chÊm d«i.
- Cao ®é : §å, Rª ,
Mi , Son , La ,
- Trêng ®é :
, ,
*Gam §« trëng
- Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t.
a. T×m hiÓu bµi .
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao
®é ? trêng ®é bµi T§N sè 6 ?
H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ
hiÖu nh¹c lÝ cã trong bµi T§N sè 6 ?
- §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 6 (4 lÇn)
b. Chia tõng c©u
H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?
( c©u, ).
- Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng
c©u.
c. LuyÖn ®äc gam §« 5 ©m, trêng ®é , tiÕt
tÊu.
- §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS ®äc.
- Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS
®äc.
- TËp gâ theo tiÕt tÊu :
d. §äc nh¹c tõng c©u
- GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ
3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo )
- Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u, chó ý thÓ
hiÖn ®óng c¸c nèt cã dÊu chÊm d«i.
- Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS
kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai - nÕu cã)
- Gv lu ý víi HS : ThÓ hiÖn chÝnh x¸c c¸c kÝ
hiÖu nh¹c lÝ nh : khung thay ®æi,dÊu lÆng
- Ghi nhí
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- Nghe vµ nhËn
biÕt
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 65- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
®en, ®Æc biÖt lµ hiÖn tîng ®¶o ph¸ch trong
c¸c « nhÞp.
e. GhÐp lêi ca.
- Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c
®· ®äc. (nhÞp nhµng cµnh ho¸ giã ®a .lêi
ca............ )
- Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca
hoµn chØnh.
- Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc
nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng
mét lóc sau ®ã ®æi l¹i.
- Gv nhËn xÐt, ®éng viªn c¶ 2 nhãm
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp :
H : HS tr×nh bµy l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N sè 6 ?
H : Cho HS nghe bµi h¸t mang ©m hëng d©n
ca miÒn nói phÝa B¾c : §i häc ( Bïi §×nh Th¶o
) ?
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t§i c¾t lóa, tËp biÓu
diÔn bµi h¸t.
- Häc thuéc c¸c néi dung kiÕn thøc ®· häc .
- T×m hiÓu tiÕp tiÕt häc 21.
- §äc T§N
- Hs tr¶ lêi
- Ghi nhí
- Hs tr¶ lêi
- HS ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 66- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
*********************&&&*************************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 67- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 5 – 1 - 2012 Ngµy gi¶ng : 18,20 – 1 - 2012
Bµi 5
TiÕt 21
- «n TËp T§N : T§N sè 6
- ©m nh¹c thêng thøc : mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t
- Líp 7 A,B,C
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 6.
- NhËn biÕt ®îc mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t vµ õng dông cña chóng trong ©m nh¹c.
2. KÜ n¨ng.
- TËp biÓu diÔn 1 ca khóc.
- T§N ghÐp lêi ca.
- Nghe vµ thêng thøc ©m nh¹c.
3. Th¸i ®é.
- Gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn vµ tr©n träng c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c vµ biÐt c¸ch õng
dông trong c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N
- H¸t thuÇn thôc mét sè bµi h¸t thuéc c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t kh¸c nhau.
2. Häc sinh.
- Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t §i c¾t lóa
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 6.
- T×m hiÓu tríc SGK vÒ c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 68- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 69- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
I.¤n tËp :T§N sè 6 :
Xu©n vÒ trªn b¶n.
*Gam §« 5 ©m
II.¢m nh¹c thêng
thøc ; mét sè thÓ lo¹i
bµi h¸t .
1, H¸t ru :
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam §« tr-
ëng.
- Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N.
- G ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè .
- Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn
chØnh bµi T§N sè 6.
- Gv nghe vµ söa sai cho HS.
- Gv kiÓm tra HS ®äc vµ ghÐp lêi kÕt
hîp gâ ph¸ch - gäi HS kh¸c nhËn xÐt, Gv
®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
+ Cñng cè bµi T§N.
- Gv h¸t cho HS nghe bµi h¸t Ca ngîi Tæ
quèc ®Ó HS ghi nhí vÒ giai ®iÖu bµi
T§N.
* Ho¹t ®éng 2 :
+ Giíi thiÖu vÒ mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t .
- ¢m nh¹c nãi chung vµ nghÖ thuËt ca
h¸t nãi riªng lµ nhu Çu hÐt søc cÇn
thiÕt ®èi víi con ngêi. ¢m nh¹c ë mçi
giai ®o¹n lÞch sö l¹i mang mét mµu
s¾c, ©m hëng riªng biÖt, song dï ë bÊt
k× thêi ®¹i nµo ©m nh¹c vÉn lµ mét ph-
¬ng tiÖn ®Ó con ngêi göi g¾m nh÷ng
t©m t t×nh c¶m tõ cuéc sèng ®êi thêng
nh vui ch¬i, lao ®éng, s¶n xuÊt...
- Tõ hµng tr¨m ca khóc ®îc nhiÒu nh¹c
sÜ s¸ng t¸c ngêi ta cã thÎ c¨n cø vµo néi
dung ©m nh¹c hoÆc h×nh thøc tr×nh
diÔn cã klhi l¹i c¨n cø vµo m«i trêng vµ
hoµn c¶nh sö dông ®Ó ph©n chia
Líp trëng b¸o c¸o
- HS ®äc thang
©m
- HS ®äc bµi
- HS ghi nhí
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
***********************&&&***********************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 70- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 7 –1- 2012 Ngµy gi¶ng : - 2 -
2012
Bµi 6
TiÕt 22
- häc h¸t bµi : Khóc ca bèn mïa
Nh¹c vµ lêi : NguyÔn H¶i
- Líp 7A.B,C
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t.
- BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t.
2. KÜ n¨ng.
- HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ thÓ hiÖn bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui, nhÝ
nh¶nh, hån nhiªn, trÎ trung trong giai ®iÖu.
3. Th¸i ®é.
- Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò thiªn nhiªn víi s¾c th¸i bµi h¸t nhÞp
nhµng uyÓn chuyÓn thÓ hiÖn qua sù chuyÓn giao gi÷a c¸c mïa trong n¨m.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t Khóc ca bèn mïa
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t
- ChÐp bµi h¸t, mét sè tranh ¶nh vÒ thiªn nhiªn.
2. Häc sinh.
- T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 71- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 72- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
I. Häc h¸t bµi:
khóc ca bèn mïa.
1. Giíi thiÖu vÒ t¸c
gi¶ vµ bµi h¸t.
2. Häc h¸t
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:häc h¸t.
a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t.
- Gv giíi thiÖu : Nh¹c sÜ NguyÔn H¶i sinh 15
-1 -1958 ë Qu¶ng B×nh. ¤ng lµ t¸c gi¶ cña
bµi h¸t Khóc ca bèn mïa còng nh mét sè b×a
h¸t nh : Suèi nguån yªu th¬ng, lêi ru cña
phè...HiÖn nay «ng ®ang lµm viÖc t¹i
TPHCM.
- GV treo b¶ng phô bµi h¸t Khóc ca bèn mïa.
H : Tr×nh bµy vÒ nhÞp ? c¸c kÝ hiÖu nh¹c
lÝ trong bµi h¸t ?
b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t.
- Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t.
c. Chia ®o¹n,chia c©u:
H : Theo em bµi h¸t Khóc ca bèn mïa ®îc
chia lµm mÊy ®o¹n ? ( 2 c©u)
- Bµi h¸t Khóc ca bèn mïa gåm 2 ®o¹n.
- §o¹n 1 : Tõ ®Çu ®Õn sëi Êm
- §o¹n : TiÕp theo ®Õn hÕt bµi.
d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh .
- MÉu ©m
- Gi¸o viªn ®µn, thùc hiÖn mÉu tríc, b¾t
nhÞp HS thùc hiÖn.
e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch.
- Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2
lÇn .
- Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i d©n ca, trong giai
Líp trëng b¸o
c¸o
s
- Nghe giíi thiÖu
- HS tr¶ lêi.
- Quan s¸t bµi
h¸t
- HS nghe h¸t
- HS ®äc lêi ca
bµi h¸t
- Quan s¸t b¶n
nh¹c
- HS quan s¸t
vµ ghi nhí
- HS luyÖn
thanh
- HS tr¶ lêi
7A........
7B….....
7C…….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
**********************&&&***********************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 73- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 10 – 1 - 2012 Ngµy gi¶ng : – 2- 2012
Bµi 6
TiÕt 23
- «n tËp bµi h¸t : khóc ca bèn mïa
- tËp ®äc nh¹c : t®n sè 7 - quª h¬ng.
- 7 ABC
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt s«i næi vui t¬i cña giai ®iÖu .
- §äc vµ ghÐp lêi ca chÝnh x¸c bµi T§N sè 7.
2. KÜ n¨ng.
- LuyÖn tËp c¸ch h¸t liÒn tiÕng : Allegato
- Lµm quen víi thang ©m cã ©m chñ La
- TËp ng©n ®ñ ®é dµi nèt nh¹c cã 3 ph¸ch.
3. Th¸i ®é.
- Gi¸o dôc HS t×nh c¶m hån nhiªn yªu ®êi , qua ®è kh¾c s©u t×nh c¶m víi quª h¬ng
®Êt níc.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t.
- ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô.
2. Häc sinh.
- Thuéc bµi h¸t Khóc ca bèn mïa.
- §äc tríc bµi häc tiÕt 23.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
*.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 74- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
I. ¤n tËp bµi h¸t :
khóc ca bèn mïa
- NguyÔn H¶i -
II.TËp ®äc
nh¹c :T§N sè 7.
- KÝ hiÖu nh¹c
lÝ : dÊu luyÕn,
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng
- MÉu ©m
- Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc
hiÖn.
- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸i
cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi
cho HS h¸t.
* GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹
cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra.
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
* Ho¹t ®éng 2 : tËp ®äc nh¹c.
Gv giíi thiÖu : T§N sè 7 lµ mét ®o¹n trÝch tõ
bµi h¸t Quª h¬ng - D©n ca U crai na, ®îc viÕt ë
giäng la thø.
- HS luyÖn
thanh
- Thùc hiÖn «n
tËp theo Gv híng
dÉn.
- TËp bÓu diÔn
bµi h¸t.
- HS tr¶ lêi
- Ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 75- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7C.................
7B….....
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
dÊu chÊm d«i.
- Cao ®é : §å, Rª ,
Mi , Son , La ,
- Trêng ®é :
, ,
*Gam La thø
- Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t.
a. T×m hiÓu bµi .
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao
®é ? trêng ®é bµi T§N sè 7 ?
H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ
hiÖu nh¹c lÝ cã trong bµi T§N sè 7 ?
- §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 7 (4 lÇn)
b. Chia tõng c©u
H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?
( c©u, ).
- Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng
c©u.
c. LuyÖn ®äc gam la thø, trêng ®é , tiÕt tÊu.
- §µn gam la thø vµ híng dÉn HS ®äc.
- Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS
®äc.
- TËp gâ theo tiÕt tÊu :
d. §äc nh¹c tõng c©u
- GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ
3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo )
- Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u, chó ý thÓ
hiÖn ®óng c¸c nèt cã dÊu chÊm d«i.
- Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS
kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai - nÕu cã)
- Gv lu ý víi HS : ThÓ hiÖn chÝnh x¸c c¸c kÝ
hiÖu nh¹c lÝ nh : khung thay ®æi,dÊu lÆng
®en, ®Æc biÖt lµ hiÖn tîng ®¶o ph¸ch trong
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- Nghe vµ nhËn
biÕt
- §äc T§N
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 76- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
c¸c « nhÞp.
e. GhÐp lêi ca.
- Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c
®· ®äc. (®ång quª b¸t ng¸t mªnh m«ng quª h-
¬ng nhµ............ )
- Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca
hoµn chØnh.
- Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc
nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng
mét lóc sau ®ã ®æi l¹i.
- Gv nhËn xÐt, ®éng viªn c¶ 2 nhãm
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp :
H : HS tr×nh bµy l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N 7 ?
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- TiÕp tôc «n tËp bµi h¸tKhóc ca bèn mïa, tËp
biÓu diÔn bµi h¸t.
- Häc thuéc c¸c néi dung kiÕn thøc ®· häc .
- T×m hiÓu tiÕp tiÕt häc 24.
HS tr¶ lêi
- Hs tr¶ lêi
- Ghi nhí
- HS ghi nhí
**********************&&&***********************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 77- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 2 - 2 - 2012 Ngµy gi¶ng : 15 - 2 - 2012
Bµi 6
TiÕt 24
- «n tËp bµi h¸t : Khóc ca bèn muµ
- «n TËp T§N : T§N sè 7
- ©m nh¹c thêng thøc : vµi nÐt vÒ ©,m nh¹c thiÕu nhi viÖt nam
- 7 ABC
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS thuéc vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t Khóc ca bèn mïa.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 7.
- N¨m ®îc mét sè nÐt c¬ b¶n vÒ ©m nh¹c thiÐu nhi ViÖt Nam – mét bé phËn ©m
nh¹c ®ãng vai trß quan träng trong nÒn ©m nh¹c VN. Nghe vµ tiÕp xóc trù tiÕp víi
mét sè bµi h¸t thiªu nhi tiªu biÓu.
2. KÜ n¨ng.
- TËp biÓu diÔn 1 ca khóc.
- T§N ghÐp lêi ca.
- Nghe vµ thêng thøc ©m nh¹c.
3. Th¸i ®é.
- Gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn vµ tr©n träng c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c vµ biÐt c¸ch õng
dông trong c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ.
-tHÊy ®îc vai trß cña ©m nh¹c thiÕu nhi trong ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi nãi
chung vµ thiÕu nhu cÇu thêng thøc cña thiÕu nhi nãi riªng.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N
- H¸t thuÇn thôc mét sè bµi h¸t thiÕu nhi thuéc c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t kh¸c nhau.
- B¨ng nh¹c mét sè ca khóc thiÕu nhi tتu bØÓu.
2. Häc sinh.
- Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t Khóc ca bèn mïa.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 7.
- T×m hiÓu tríc SGK vÒ ©m nh¹c thiÕu nhi ViÖt Nam.
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 78- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 79- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 80- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
I. ¤n tËp bµi h¸t :
Khóc ca bèn mïa.
- Nh¹c vµ lêi : NguyÔn
H¶i -
II.¤n tËp :T§N sè 7 :
quª h¬ng.
*Gam La thø
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng
giäng
- MÉu ©m
- Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS
thùc hiÖn.
- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi
h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý
s¾c th¸I cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc
khi cho HS h¸t.
* GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c
phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm
tra.
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
*ho¹t ®éng2:«n tËp T§N.
- Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam La thø.
- Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N.
- G ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 7 .
- Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn
Líp trëng b¸o c¸o
- Thùc hiÖn «n
tËp theo GV h-
íng dÉn
- HS ®äc thang
©m
- HS ®äc bµi
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
*******************&&&**********************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 81- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 12 -2 - 2012 Ngµy gi¶ng : 22 - 2 - 2012
TiÕt 25 «n tËp vµ kiÓm tra
- 7 ABC
môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc líi ca 2 bµi h¸t §i c¾t lóa vµ Khóc ca bèn mïa, «n
tËp c¸ch thÓ hiÖn 2 bµi h¸t b»ng c¸c ®éng t¸c ®¬n gi¶n.
2. KÜ n¨ng
- LuyÖn c¸ch ghi nhí ©m h×nh tiÕt tÊu cña 2 bµi T§N sè 6 vµ sè 7.
- Cñng cè cho HS n¨m ®îc tÝnh chÊt vµ ý nghÜa cña Qu·ng .
3. Th¸i ®é.
- T¹o kh«ng khÝ giê häc tho¶i m¸i, g©y høng thó cho HS ®Ó c¸c em cã nh÷ng s¸ng
t¹o trong m«n häc.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t §i c¾t lóa vµ Khóc ca bèn mïa.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc 2 bµi h¸t.
- Mét vµi tranh ¶nh vÒ sinh ho¹t quan hä.
2. Häc sinh.
- Thuéc 2 bµi h¸t, ®äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c 2 bµi T§N .
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng 1 : «n tËp 2 bµi h¸t :
Líp trëng b¸o
c¸o
- Nghe giai
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 82- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7 B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
1. ¤n tËp 2
bµi h¸t :
a,§i c¾t lóa -
D©n ca H’rª.
b, Khóc ca
bèn mïa.
- NguyÔn H¶i -
2. ¤n tËp 2
bµi T§N.
a, T§N sè 6 :
Xu©n vÒ trªn
b¶n.
b, T§N sè 7
Quª h¬ng
3. ¤n tËp Nh¹c
lÝ.
Qu·ng
- Gv yªu cÇu HS luyÖn thanh , Gv ®µn.
- MÉu ©m ®¬n gi¶n.
- Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS
thùc hiÖn.
- Cho HS nghe l¹i giai ®iÖu cña tõng bµi h¸t, h-
íng dÉn Hs «n luyÖn tõng bµi kÕt hîp mét sè
®éng t¸c phô ho¹ phï hîp.
- Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy theo nhãm vµ c¸
nh©n, Gv ®Öm ®µn.
- Gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ vµ cho
®iÓm.
*ho¹t ®éng 2 :«n tËp 2 bµi t§N :
+ T§N sè 1 :
- Gv ®µn cho HS ®äc l¹i gam Gdur vµ c¸c trôc
©m cña gam.
- Gv ®µn giai ®iÖu 2 bµi T§N cho HS nghe.
- Gv ®µn - HS ®äc vµ ghÐp lêi 2 bµi T§N chÐo
gi÷a c¸c nhãm víi nhau.
- Gäi tõng nhãm 2 HS lªn b¶ng ®äc nh¹c vµ
ghÐp lêi - gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸
cho ®iÓm HS.
- Yªu cÇu HS lªn b¶g ghi l¹i ©m h×nh tiÕt tÊu
cña 2 bµi T§N sau ®ã c¶ líp gâ tiÕt tÊu.
- Gv nghe vµ söa sai ngay t¹i líp.
- NhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
- Gv ®Æt c©u hái kiÓm tra.
- H :Tr×nh bµy kh¸i niÖm Qu·ng?
®iÖu 2 bµi h¸t.
-¤n luyÖn theo
híng dÉn.
- H¸t víi t×nh
c¶m say sa.
- Thùc hiÖn
kiÓm tra.
-Thùc hiÖn «n
tËp vµ kiÓm
tra theo Gv h-
íng dÉn.
- Hs tr¶ lêi.
- Thùc hiÖn «n
tËp theo híng
dÉn.
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 83- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
- H : Cho VD vÒ Qu·ng?
- Cho HS nhËn biÕt Qu·ng qua mét sè bµi h¸t Gv
cho quan s¸t.
- Gäi HS lªn b¶ng tõng phÇn , gäi HS kh¸c nhËn
xÐt - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm .
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp:
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê «n tËp .
- NhÊn m¹nh nh÷ng néi dung cÇn thiÕt , bæ
sung thªm nh÷ng kiÕn thøc HS cha n¨m ®îc cho
râ.
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- §äc vµ t×m hiÓu néi dung bµi h¸t Ca chiu sa..
- HS tr¶ lêi
- HS ghi nhí
***************&&&*******************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 84- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 17 –2 – 2012 Ngµy gi¶ng : 29 - 2 - 2012
Bµi 7
TiÕt 26
- häc h¸t bµi : ca chiu sa
Nh¹c : Blan – Te ( Nga)
Lêi : Ph¹m Tuyªn
- 7 ABC
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t.
- BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t.
2. KÜ n¨ng.
- HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ thÓ hiÖn bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui, nhÝ
nh¶nh, hån nhiªn, trÎ trung trong giai ®iÖu.
3. Th¸i ®é.
- Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t Nga vui vÎ vµ ý nghÜa.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn
- Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t Ca chiu sa.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t
- ChÐp bµi h¸t, mét sè tranh ¶nh vÒ níc Nga.
2. Häc sinh.
- T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 85- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 86- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
I. Häc h¸t bµi: ca
chiu sa.
1. Giíi thiÖu vÒ t¸c
gi¶ vµ bµi h¸t.
2. Häc h¸t
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:häc h¸t.
a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t.
- Gv giíi thiÖu vÒ níc Nga qua b¶n ®å thÕ
giíi vµ mét sè h×nh ¶nh vÒ tªn löa Ca chiu
sa. Ca chiu sa lµ tªn gäi th©n mËt cña c¸c c«
g¸i Nga mµ nh÷ng chiÕn sÜ hång qu©n ®·
®Æt b»ng tªn mét lo¹i vò khÝ ®ã lµ tªn löa
Ca chiu sa.
H : Tr×nh bµy vÒ nhÞp ? c¸c kÝ hiÖu nh¹c
lÝ trong bµi h¸t ?
b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t.
- Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t.
c. Chia ®o¹n,chia c©u:
H : Theo em bµi h¸t Khóc ca bèn mïa ®îc
chia lµm mÊy ®o¹n ? ( 2 c©u)
- Bµi h¸t Khóc ca bèn mïa gåm 2 ®o¹n.
- §o¹n 1 : Tõ ®Çu ®Õn s¬ng mê
- §o¹n : TiÕp theo ®Õn hÕt bµi.
d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh .
- MÉu ©m
- Gi¸o viªn ®µn, thùc hiÖn mÉu tríc, b¾t
nhÞp HS thùc hiÖn.
e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch.
- Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2
lÇn .
- Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i d©n ca, trong giai
®iÖu xuÊt hiÖn nhiÒu tiÕt nh¹c cÇn ph¶i
Líp trëng b¸o
c¸o
- Nghe giíi thiÖu
- HS tr¶ lêi.
- Quan s¸t bµi
h¸t
- HS nghe h¸t
- HS ®äc lêi ca
bµi h¸t
- Quan s¸t b¶n
nh¹c
- HS quan s¸t
vµ ghi nhí
- HS luyÖn
thanh
- HS tr¶ lêi
7A........
7B….....
7C…….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
*******************&&&*******************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 87- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 28 - 2 - 2012 Ngµy gi¶ng : 8 – 3 - 2012
Bµi 7
TiÕt 27
- «n tËp bµi h¸t : ca chiu sa
- tËp ®äc nh¹c : t®n sè 8
- 7 ABC
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt s«i næi vui t¬i cña giai ®iÖu .
- §äc vµ ghÐp lêi ca chÝnh x¸c bµi T§N sè 8.
2. KÜ n¨ng.
- LuyÖn tËp c¸ch h¸t n¶y tiÕng : Sacgato
- Lµm quen víi thang ©m cã ©m chñ La
- TËp ng©n ®ñ ®é dµi nèt nh¹c cã 3 ph¸ch.
3. Th¸i ®é.
- Gi¸o dôc HS t×nh c¶m hån nhiªn yªu ®êi , qua ®è kh¾c s©u t×nh c¶m víi quª h¬ng
®Êt níc.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t.
- ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô.
2. Häc sinh.
- Thuéc bµi h¸t Khóc ca bèn mïa.
- §äc tríc bµi häc tiÕt 27.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
Líp trëng b¸o c¸o
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 88- Trêng THCS
§oµn X¸
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
I. ¤n tËp bµi h¸t :
ca chiu sa
- Nh¹c Nga -
II.TËp ®äc
nh¹c :T§N sè 8.
- KÝ hiÖu nh¹c
lÝ : dÊu luyÕn,
dÊu chÊm d«i.
- Cao ®é : §å, Rª ,
Mi , Son , La ,
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éng1:
- G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng
- MÉu ©m
- Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc
hiÖn.
- G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t
- Gv nghe vµ s¶ sai cho HS
- Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I
cña bµi h¸t)
+ Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi
cho HS h¸t.
* GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹
cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra.
- Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
* Ho¹t ®éng 2 : tËp ®äc nh¹c.
Gv giíi thiÖu : T§N sè 8 lµ mét bµi h¸t Nga rÊt
vui nhén mang tªn chó chim nhá dÔ th¬ng- Gv
treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t.
a. T×m hiÓu bµi .
H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao
®é ? trêng ®é bµi T§N sè 8 ?
H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ
hiÖu nh¹c lÝ cã trong bµi T§N sè 8 ?
- §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 7 (4 lÇn)
b. Chia tõng c©u
- HS luyÖn
thanh
- Thùc hiÖn «n
tËp theo Gv híng
dÉn.
- TËp bÓu diÔn
bµi h¸t.
- HS tr¶ lêi
- Ghi nhí
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 89- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
- Trêng ®é :
, ,
*Gam La thø
H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?
( c©u, ).
- Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng
c©u.
c. LuyÖn ®äc gam §« thø, trêng ®é , tiÕt tÊu.
- §µn gam §« thø vµ híng dÉn HS ®äc.
- Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS
®äc.
- TËp gâ theo tiÕt tÊu :
d. §äc nh¹c tõng c©u
- GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ
3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo )
- Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u, chó ý thÓ
hiÖn ®óng c¸c nèt cã dÊu chÊm d«i.
- Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS
kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai - nÕu cã)
- Gv lu ý víi HS : ThÓ hiÖn chÝnh x¸c c¸c kÝ
hiÖu nh¹c lÝ nh : khung thay ®æi,dÊu lÆng
®en, ®Æc biÖt lµ hiÖn tîng ®¶o ph¸ch trong
c¸c « nhÞp.
e. GhÐp lêi ca.
- Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c
®· ®äc. (L¹i ®©y hìi chó chim nhá
xinh............. )
- Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca
hoµn chØnh.
- Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- Nghe vµ nhËn
biÕt
- §äc T§N
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 90- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng
mét lóc sau ®ã ®æi l¹i.
- Gv nhËn xÐt, ®éng viªn c¶ 2 nhãm
3. Cñng cè vµ luyÖn tËp :
H : HS tr×nh bµy l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N 8 ?
4. Híng dÉn vÒ nhµ:
- TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t Ca chiu sa, tËp biÓu
diÔn bµi h¸t.
- Häc thuéc c¸c néi dung kiÕn thøc ®· häc .
- T×m hiÓu tiÕp tiÕt häc 29.
HS tr¶ lêi
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 91- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
Ngµy so¹n: 5 – 3 - 2012 Ngµy gi¶ng : 15 – 3 - 2012
Bµi 7
TiÕt 28
- «n TËp T§N : T§N sè 8
- Nh¹c lÝ : gam trëng – giäng trëng
- ©m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Huy du vµ bµi h¸t
“®êng chóng ta ®I
- 7 ABC
I.môc tiªu:
1. KiÕn thøc.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 8.
- N¾m ®îc mét sè nÐt c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c ©m nh¹c cña nh¹c
sÜ Huy Du vµ biÕt mét sè t¸c phÈm cña «ng.
2. KÜ n¨ng.
- T§N ghÐp lêi ca.
- Nghe, c¶m nhËn vµ thêng thøc ©m nh¹c.
3. Th¸i ®é.
- Gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn vµ tr©n träng c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c vµ t¸c gi¶ cña
nh÷ng t¸c phÈm ®ã.
II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn.
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c cô
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N
- H¸t thuÇn thôc mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ Huy Du nh : Næi löa lªn em, ®êng
chïng ta ®i…
- B¨ng nh¹c mét sè ca khóc cña nh¹c sÜ Huy Du.
2. Häc sinh.
- §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 8.
- T×m hiÓu tríc SGK vÒ nh¹c sÜ Huy Du.
III. TIÕn tr×nh d¹y häc
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 92- Trêng THCS
§oµn X¸
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 93- Trêng THCS
§oµn X¸
Néi dung H§ cña GV H§ cña HS
I.¤n tËp :T§N sè 8 :
chó chim nhá hay hãt.
II. Nh¹c lÝ.
1. Gam trëng
- Kh¸i niÖm.
- C«ng thøc.
2. Giäng trëng.
*.æn ®Þnh líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
- KÕt hîp phÇn «n tËp
2. Bµi míi:
*ho¹t ®éngI : «n tËp T§N.
- Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam §« tr-
ëng
- Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N.
- G ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 8 .
- Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn
chØnh bµi T§N sè 8.
- Gv nghe vµ söa sai cho HS.
- Gv kiÓm tra HS ®äc vµ ghÐp lêi kÕt
hîp gâ ph¸ch - gäi HS kh¸c nhËn xÐt, Gv
®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
+ Cñng cè bµi T§N.
- Gv yªu cÇu HS lªn b¶ng ghi l¹i ©m
h×nh tiÕt tÊu cña bµi T§N.
* Ho¹t ®éng II : Nh¹c lÝ .
- Gv giíi thiÖu : Gam trëng lµ hÖ thèng
7 bËc ©m ®îc s¾p xÕp liÒn bËc h×nh
thµnh dùa trªn c«ng thøc cung vµ nöa
cung.
- Gv ®a ra c«ng thøc.
- Gv cho VD gam C.
Líp trëng b¸o c¸o
- Thùc hiÖn «n
tËp theo GV h-
íng dÉn
- HS ®äc thang
©m
- HS ®äc bµi
7A.........
7B….....
7C……….
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc
2013 – 2014
******************&&&*******************
GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 94- Trêng THCS
§oµn X¸
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7

More Related Content

What's hot (9)

Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
 
Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1
 
Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015
 
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
 
Ga lop 1 tuan 14
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14
 
Tieng viet
Tieng vietTieng viet
Tieng viet
 

Similar to Giao an am nhac 7

Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Trần Việt
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8mcbooksjsc
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcstvtham
 
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hattrungtinh
 
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)Bồi dưỡng Toán tiểu học
 
Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Hoa Phượng
 
17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang caoMí Lót
 
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộmcbooksjsc
 
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2Phong Nguyễn Duy
 

Similar to Giao an am nhac 7 (20)

Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
 
Td 9 ky 1
Td 9 ky 1Td 9 ky 1
Td 9 ky 1
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
 
Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
 
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
 
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
 
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
 
Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015
 
17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao
 
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
 
Giao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca namGiao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca nam
 
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
 

More from Thiên Đường Tình Yêu (14)

Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015
 
Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Nhac 9 2015
Nhac 9 2015Nhac 9 2015
Nhac 9 2015
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hsGiao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hs
 
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdocGiao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
 
Dia li
Dia liDia li
Dia li
 
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
 

Giao an am nhac 7

 • 1. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngày soạn:15/08/2013 Ngày giảng:19/08/2013 Bµi 1 TTiÕt 1 - Häc h¸t bµi : M¸i trêng mÕn yªu - Bµi ®äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi ®×nh th¶o vµ bµi h¸t §i häc I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. -HS lµm quen víi bµi h¸t ë giäng Mi thø. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - C¸c em cã thÓ h¸t bµi h¸t trong cÊc ho¹t ®éng tËp thÓ, sinh ho¹t, vui ch¬i. 2. KÜ n¨ng. - H¸t liÒn tiÕng :Allegato - BiÓu diÔn theo nhãm vµ ca nh©n. 3. Th¸i ®é. - Th«ng qua bµi h¸t giaã dôc cho HS thªm yªu quÝ m¸Ý trêng,ë ®ã cã nh÷ng thÇy c« ngµy ®ªm ch¨m sãc,vun trång cho nh÷ng mÇm xanh cña ®Êt níc. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô 2. Häc sinh - SGK, vë ghi - §äc, t×m hiÓu tríc bµi h¸t. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 1- Trêng THCS §oµn X¸ * Ổn định lớp: 7A......... 7B......... 7C….
 • 2. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 I. Häc h¸t bµi: M¸i trêng mÕn yªu . a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng 1: a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Trong mçi chóng ta,h×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, tuæi Êu th¬ vµ thÇy c« gi¸o lu«n ®Ó l¹i trong lßng nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vµ nh÷ng t×nh c¶m ch©n thµnh. - Trong nhiÒu bµi h¸t viÕt vÒ mµi trêng, c¸c em ®· nghe vµ häc ®· nh¾c nhë chóng ta biÕt tr©n träng vµ gi÷ g×n nh÷ng kho¶nh kh¾c Êy . - Trong giê häc h«m nay,c« trß chóng ta sÏ t×m hiÓu 1 bµi h¸t tiªu biÓu viÕt vÒ ®Ò tµi nµy.Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu cña nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng. - Cho HS quan s¸t bµi h¸t trªn b¶ng phô. b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu gåm 2 ®o¹n a vµ b. §o¹n a lµ ®o¹n ghÐp,b gäi lµ ®iÖp khóc . §o¹n a: Tõ ¥i hµng c©y…………..dÞu ªm §o¹n b: Tõ Nh thêi gian…………hÕt bµi. §o¹n a: §îc chia lµm 8 c©u: C©u1: ¥i hµng c©y…………mÕn yªu. C©u2: Cã loµi chim…………nh nãi. C©u3: V× h¹nh phóc…………søc sèng. C©u4: ThÇy d×u d¾t………….thiÕt tha. C©u 5: Khi b×nh minh…………ngñ yªn. C©u 6: Khi giät s¬ng…………trªn l¸. C©u 7: ThÇy bíc ®ªn …………íc m¬. - Nghe giíi thiÖu - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - Nghe h¸t mÉu - HS quan s¸t vµ ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 2- Trêng THCS §oµn X¸
 • 3. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 b. Häc h¸t c.Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. II.Bµi ®äc thªm: Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc C©u 8: Cho tõng…………dÞu ªm. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ giai ®iÖu ©m nh¹c câu 1 vµ 2? ( gièng nhau) ë c©u nh¹c thø 3 cã xuÊt hiÖn - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS - nÕu cã,ë c©u nh¹c thø 3 cã xuÊt hiÖn ,nªn khi h¸t cÇn chó ý thÓ hiÖn nhÑ hhµng,s©u l¾ng h¬n. - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.(Thùc hiÖn tr- íc hÕt ë lêi 1 sau ®ã ®Õn lêi 2) - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t H: Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu cña nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng nãi lªn néi dung g× ? (..............) * Ho¹t ®éng II: - Gäi 1 HS ®äc phÇn ®äc thªm (SGK) - HS luyÖn thanh - HS tr¶ lêi - TËp h¸t tõng c©u theo h- íng dÉn cña GV - H¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t - Tr¶ lêi c©u hái GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 3- Trêng THCS §oµn X¸
 • 4. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 H: Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o ? - GV giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o : ¤ng lµ tac gi¶ tiªu biÓu víi mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu nh : Em ®i gi÷a biÓn vµng,Bµn tay mÑ,§i häc......... H: Bµi h¸t §i häc ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo ? - G h¸t bµi h¸t §i häc cho HS nghe. H : H·y h¸t 1 bµi h¸t cña nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o mµ em biÕt ?( Em ®i gi÷a biÓn vµng) 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸ nh©n. GV ®ªmk ®µn. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi M¸i trêng mÕn yªu. - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÐt häc 2. - C¶ líp theo dâi SGK - Tr¶ lêi c©u hái - Nghe giíi thiÖu - Tr¶ lêi c©u hái - BiÓu diÔn theo nhãm vµ c¸ nh©n - HS ghi nhí **************************@@@************************ GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 4- Trêng THCS §oµn X¸
 • 5. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n:22/08/2013 Ngµy gi¶ng : 26/08/2013 Bµi 1 TiÕt 2 - ¤n tËp bµi h¸t : M¸i trêng mÕn yªu - TËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 - Bµi ®äc thªm : C©y ®µn bÇu I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m gi÷a 2 ®o¹n a vµ b. - §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 1 vÒ :cao ®é,trêng ®é, tiÕt tÊu. - Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ C©y ®µn bÇu. 2. KÜ n¨ng. - LuyÖn T§N ghÐp lêi, kÕt hîp ®¸nh nhÞp khi ®äc. - Kü n¨ng biÓu diÔn bµi h¸t 3.Th¸i ®é. - Qua bµi häc gi¸o dôc c¸c em t×nh c¶m kh«ng chØ víi ThÇy c«, bÒ b¹n mµ h¬n n÷a lµ t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc. Qua ®è c¸c em thÊy ®îc sù phong phó vµ t¸c dông thiÕt thùc cña ©m nh¹c trong ®êi sèng. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô - Tranh,¶nh vÒ C©y ®µn bÇu 2. Häc sinh. - Thuéc bµi h¸t m¸i trêng mÕn yªu. - §äc tríc bµi ®äc thªm c©y §µn bÇu - T×m hiÓu vÒ bµi T§N sè1 III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 5- Trêng THCS §oµn X¸
 • 6. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 I. ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu . * .æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t tµi “. - Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ vµi tiÕt nh¹c,yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u h¸t ®ã lªn. Líp trëng b¸o c¸o - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - Ch¬i trß ch¬i - HS tr¶ lêi - Ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 6- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 7. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 II.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 1 - Sè chØ nhÞp - Cao ®é : §å, Rª , Mi , Fa , Son . - Trêng ®é : , , *Gam §« trëng - Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp C - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm *Ho¹t ®éng II: Gv giíi thiÖu : T§N sè 1 lµ mét trÝch ®o¹n tõ bµi h¸t cïng tªn Ca ngîi Tæ quèc cña nh¹c sÜ Hoµng V©n. - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. a. T×m hiÓu bµi . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 1 ? + Gv bæ sung : Bµi T§N sè 1 viÕt ë giäng Cdur , cã ©m chñ lµ ©m §«,ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸. H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu ©m nh¹c cã trong bµi T§N sè1 ? - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè1 (3 lÇn) b. Chia tõng c©u H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ? (4 c©u, mçi c©u 7 nèt nh¹c) - Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. c. LuyÖn ®äc gam §« trëng, trêng ®é , tiÕt tÊu. - §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS ®äc. - Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS ®äc. - tËp gâ theo tiÕt tÊu : - HS tr¶ lêi - Nghe giai ®iÖu bµi T§N - HS tr¶ lêi - §äc gam,gâ tiÕt tÊu - §äc T§N - GhÐp lêi GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 7- Trêng THCS §oµn X¸
 • 8. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 III.Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu. d. §äc nh¹c tõng c©u - GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo ) - Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u: C©u 1: G , G , G , C , E , G C©u2: D , E , E , G , D , E C©u 3: G , G , G , C , E , G C©u 4: D , E , E , G , D , E - Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai- nÕu cã) e. GhÐp lêi ca. - Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®· ®äc. (t¬ng lai ®ang ®ãn chê tay em vµ noi theo c¸c ®µn anh.................) - Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh. - Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i. *Ho¹t ®éng II: - Gäi HS ®äc SGK - Gv treo tranh c©y ®µn bÇu. - Gv giíi thiÖu : lµ mét lo¹i nh¹c cô ®éc ®¸o trong dµn nh¹c d©n téc, ®µn bÇu cã tõ rÊt l©u ®êi .H : Tr×nh bÇy hiÓu biÕt cña em vÒ cÊu t¹o c©y ®µn bÇu ? ( Th©n ®µn h×nh hép dµi , phÇn ®Çu nhá,phÇn cuèi to……….) - HS ®äc - Quan s¸t tranh - HS tr¶ lêi - Nghe tiÕng ®µn GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 8- Trêng THCS §oµn X¸
 • 9. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 H : So víi nhiÒu lo¹i nh¹c cô mµ em biÕt ®µn bÇu cã ®iÓm g× kh¸c biÖt ? - Gv cho HS nghe ©m thanh ®µn bÇu qua b¨ng. H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ ©m s¾c cña ®µn bÇu so víi nh¹c cô kh¸c ? 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : X¾p sÕp c¸c nèt nh¹c trong bµi T§N sè 1 theo ths tù tõ thÊp ®Õn cao vµ ®äc cao ®é c¸c nèt ®ã ? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 1 - T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c Rõng. bÇu. Ngµy so¹n: 10 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 12 - 9 - 2012 Bµi 1 TiÕt 3 - ¤n tËp bµi h¸t : M¸i trêng mÕn yªu - ¤n TËp T§N : T§N sè 1 -¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c Rõng I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t thuéc bµi h¸t, thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m nhuÇn nhuyÔn,kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 1. - Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÊt c¬ b¶n vÒ cuôoc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ t×m hiÓu vÒ bµi h¸t Nh¹c rõng. 2. KÜ n¨ng. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 9- Trêng THCS §oµn X¸
 • 10. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - RÌn kÜ n¨ng biÓu diÔn bµi h¸t. - T§N ghÐp lêi ca theo nhãm vµ c¸ nh©n. - TËp nghe vµ c¶m thô nh÷ng bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. 3. Th¸i ®é. - Qua bµi häc trang bÞ thªm cho HS vÒ vÎ ®Ñp hoµn mÜ cña ©m nh¹c. Lµm tinh thÇn HS tho¶i m¸i, hµo høng khi l¾ng nghe bµi h¸t Nh¹c Rõng. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N - Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt - H¸t thuÇn thôc bµi h¸t Nh¹c rõng 2. Häc sinh. -Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t vµ ®äc , ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 1. - Su tÇm t liÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ mét sè bµi h¸t cña «ng. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 10- Trêng THCS §oµn X¸
 • 11. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 11- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng 1. ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu . 2.¤n tËp :T§N sè 1 *Gam §« trëng *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸i cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t tµi “. - Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ vµi tiÕt nh¹c,yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u h¸t ®ã lªn. - Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp C - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm *Ho¹t ®éng 1I: - Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam §« trëng. - Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N. - G ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 1. - Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn chØnh Líp trëng b¸o c¸o - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - Ch¬i trß ch¬i - HS ®äc bµi - Ghi nhí - Nghe giai ®iÖu bµi h¸t 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 12. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 17 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 19 - 9 - 2012 Bµi 2 TiÕt 4 - Häc h¸t bµi : LÝ c©y ®a - Bµi ®äc thªm : Héi lim I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - Th«ng qua bµi h¸t HS biÕt thªm vÒ d©n ca quan hä vµ bíc ®©ï lµm quen víi h¸t quan hä. 2. KÜ n¨ng. - TËp h¸t luyÕn ©m víi 3 nèt nh¹c. 3. Th¸i ®é. - HS nghe trÝch ®o¹n mét sè bµi quan hä tiªu biÓu, qua ®ã thÊy ®îc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña d©n ca quan hä B¾c Ninh. II. ChuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t LÝ c©y ®a - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô - Mét sè tranh , ¶nh vÒ h¸t quan hä. - Mét sè bµi h¸t quan hä tiªu biÓu. 2. Häc sinh. - Su tÇm mét sè bµi h¸t D©n ca Quan hä B¾c Ninh. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng * .æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 12- Trêng THCS §oµn X¸
 • 13. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 1. Häc h¸t bµi: M¸i trêng mÕn yªu . a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. 1. KiÓm tra bµi cò: - Gäi 1 nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t M¸i trêng mªn yªu, 1 nhãm ®äc bµi T§N sè 1 ghÐp lêi. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt , Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Gv giíi thiÖu vÞ trÝ ®Þa lÝ cña vïng B¾c Ninh trªn b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt nam. H : B¾c Ninh gi¸p víi nh÷ng tØnh nµo trªn ®Êt n- íc ta ? ( Gv chØ trªn b¶n ®å). H: KÓ tªn mét sè lµn ®iÖu d©n ca quan hä mµ em biÕt? - Gv bæ sung ; Cho HS nghe 2 trÝch ®o¹n Bìo d¹t m©y tr«i, Hoa th¬m bím lîn. - Gv : Bµi h¸t LÝ c©y ®a còng lµ mét trong nh÷ng lµn ®iÖu quen thuéc cña DCQH B¾c Ninh ®îc nhiÒu ngêi yªu thÝch. b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: H:Theo em bµi h¸t LÝ c©y ®a ®îc chia lµm mÊy c©u ? - Bµi h¸t LÝ c©y ®a gåm 2 c©u C©u1:Tõ ®Çu…………líi ¬i a c©y ®a. C©u2: Ai ®em…………hÕt bµi. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - Nghe giíi thiÖu - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - Nghe h¸t mÉu - HS quan s¸t GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 13- Trêng THCS §oµn X¸ 7A........ 7B……….
 • 14. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 b. Häc h¸t c.Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. 2.Bµi ®äc thªm: Héi Lim. - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . - Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i dan ca, trong giai ®iÖu xuÊt hiÖn nhiÒu tiÕt nh¹c cÇn ph¶i luyÕn , l¸y : qu¸n dèc, t«i líi.....yªu cÇu h¸t liÒn tiÕng,chÝnh x¸c. - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS - nÕu cã. - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch. - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. - Yªu cÇu HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 2 4 f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t. * Ho¹t ®éng 2: bµi ®äc thªm . - Gäi 1 HS ®äc phÇn ®äc thªm (SGK) H: Em hiÓu thÕ nµo lµ h¸t quan hä ? H: H¸t quan hä ®îc diÔn ra vµo nh÷ng dÞp nµo trong n¨m ? vµ ghi nhí - HS luyÖn thanh - HS tr¶ lêi - TËp h¸t tõng c©u theo h- íng dÉn cña GV - C¶ líp theo dâi SGK - Tr¶ lêi c©u hái GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 14- Trêng THCS §oµn X¸
 • 15. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 H : T¹i sao lÔ héi nµy l¹i cã tªn lµ H«Þ Lim ? - Gv bæ sung : Héi Lim lµ lÔ héi chïa lµng Lim, ®îc tæ chøc hµng n¨m vµo ngµy 13 th¸ng giªng ©m lÞch. Hä coi ®©y nh ngµy TÕt thø 2 cña m×nh, hä tËp trung ca h¸t, sinh ho¹t v¨n ho¸ mang ®¹m b¶n s¾c d©n téc. Vµo lóc ®Çu hä h¸t lÒ lèi sau chuyÓn sang giäng vÆt vµ gi· b¹n ®Ó chia tay...... - Gv h¸t cho HS nghe 1 vµi bµi h¸t dùa theo lµn diÖu d©n ca QH B¾c ninh nh : Nhí ®ªm gi· b¹n, Nh÷ng c« g¸i quan hä.......... 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸ nh©n. GV ®Öm ®µn. - TËp h¸t 1 vµi lµn ®iÖu DCQH B¾c ninh mµ em biÕt. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi LÝ c©y ®a. - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 5. - Nghe giíi thiÖu - Tr¶ lêi c©u hái - BiÓu diÔn theo nhãm vµ c¸ nh©n - HS ghi nhí Ngµy so¹n: 24 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 26 - 9 - 2012 Bµi 2 TiÕt 5 - ¤n tËp bµi h¸t : LÝ c©y ®a - Nh¹c lÝ : NhÞp 4 4 - TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2: ¸nh tr¨ng I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc - HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊy mÒm m¹i cña giai ®iÖu . GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 15- Trêng THCS §oµn X¸
 • 16. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Cã kh¸i niÖm nhÞp 4 4 vµ c¸c øng dông cña nã trong ©m nh¹c. - §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè vÒ : cao ®é, trêng ®é, tiÕt tÊu. Lµm quen víi c¸ch ®äc nh¹c ë nhÞp 4 4 . 2. KÜ n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng ®¸nh nhÞp C - KÜ n¨ng T§N ghÐp lêi ca. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS vÒ nÐt v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc qua bµi h¸t vµ sù hßc nhËp ©m nh¹c thÕ giíi qua bµi T§N. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N sè 2 - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô 2. Häc sinh. - ChÐp T§N vµo vë TËp chÐp nh¹c. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng 1. ¤n tËp bµi h¸t: LÝ c©y ®a. * .æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *Ho¹t ®éng 1: Líp trëng b¸o c¸o - HS luyÖn thanh GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 16- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7B…..... 7C.............
 • 17. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 2. Nh¹c lÝ : NhÞp 4 4 a, Kh¸i niÖm nhÞp 4 4 b, C¸h ®¸nh nhÞp 4 4 2.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 2 - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm *ho¹t ®éngI1: - H : B»ng kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 6 hayc cho biÕt sè chØ nhÞp 4 4 cho ta biÕt ®iÒu g× ? - H : Gv yªu cÇu HS nghe vÒ møc ®é m¹nh, nhÑ cña mçi ph¸ch träng nhip 4 4 . - H : Tr×nh bµy kh¸I niÖm nhÞp 4 4 ? - Gv lÊy VD nhÞp 4 4 trong bµi T§N sè 2 ph©n tÝch trªn b¶ng ®Ó HS hiÓu vÒ tÝnh chÊt cña nhÞp . - S¬ ®å c¸ch ®¸nh nhÞp : - Gv thùc hiÖn ®éng t¸c tay theo h×nh vÏ vµ híng dÉn HS thùc hiÖn. Gv giíi thiÖu : T§N sè lµ mét bµi h¸t Nh¹c Ph¸p - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - TËp bÓu diÔn bµi h¸t. - HS tr¶ lêi - Ghi nhí - HS thùc hiÖn ®¸nh GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 17- Trêng THCS §oµn X¸
 • 18. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - Sè chØ nhÞp 4 4 - Cao ®é : §å, Rª , Mi , La , Son , Si. - Trêng ®é : , , . *Gam §« trëng ®îc nh¹c sÜ Lª Minh Ch©u dÞch phµn lêi. - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. a. T×m hiÓu bµi . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 2 ? + Gv bæ sung : Bµi T§N sè 2viÕt ë giäng Cdur , cã ©m chñ lµ ©m §«,ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸. H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu ©m nh¹c cã trong bµi T§N sè 2 ? - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 2 (3 lÇn) b. Chia tõng c©u H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?( 3 c©u, mçi c©u 11 nèt nh¹c) , cau 1 ®îc nh¾c l¹i 2 lÇn. - Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. c. LuyÖn ®äc gam §« trëng, trêng ®é , tiÕt tÊu. - §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS ®äc. - Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS ®äc. - TËp gâ theo tiÕt tÊu : 4 4 d. §äc nh¹c tõng c©u - GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo ) - Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u: C©u 1: C , C , C , D , E , D , C , E , D , D , C . C©u2: D , D , D , D , A, A , D , C , B , A , G nhÞp theo híng dÉn. - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Nghe giai ®iÖu bµi T§N - HS tr¶ lêi - §äc gam,gâ tiÕt tÊu - §äc T§N GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 18- Trêng THCS §oµn X¸
 • 19. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 C©u 3: C , C , C , D , E , D , C , E , D , D , C - H : Em cã nhËm xÐt g× vÒ giai ®iÖu c©u 1 vµ c©u 3 ? ( gièng nhau) - Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai- nÕu cã) e. GhÐp lêi ca. - Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®· ®äc. (Nh×n bÇu trêi tr¨ng s¸ng soi cïng chóng em vui ®ïa,............. ) - Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh. - Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i. - Gv nhËn xÐt, ®éng viªn c¶ 2 nhãm. 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : HS ®äc bµi T§N sè 2 kÕt hîp ®¸nh nhÞp . ( 2 HS) 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t LÝ c©y ®a , tËp biÓu diÔn bµi h¸t. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 2 - T×m hiÓu vÒ nhÞp lÊy ®µ,T§N sè 3, ¢NTT tiÕt 6. HS tr¶ lêi - GhÐp lêi - Hs ®äc bµi GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 19- Trêng THCS §oµn X¸
 • 20. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 ***************************@@@***************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 20- Trêng THCS §oµn X¸
 • 21. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 15 - 9 - 2010 Ngµy gi¶ng : 28 - 9 - 2010 Bµi 2 TiÕt 6 - nh¹c lÝ : nhÞp lÊy ®µ - TËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 - ®Êt níc t¬I ®Ñp sao - ©m nh¹c thêng thøc : s¬ lîc vÒ mét vµi nh¹c cô ph¬ng t©y - Líp 7 A, B I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc - Cho HS nhËn biÕt vµ lµm quen víi nhÞp lÊy ®µ thêng hay gÆp ë nh÷ng bµi h¸t phæ th«ng. - §äc vµ ghÐp lêi chinh x¸c bµi T§N sè3. - NhËn biÕt h×nh d¸ng cña mét sè nh¹c cô ph¬ng t©y . 2. KÜ n¨ng. - Thùc hµnh bµi T§N sè 3 ( ¸p dông nhÞp lÊy ®µ) víi nh÷ng h×nh nèt ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é. - T¹o kh«ng khÝ giê häc s«i næi ®Ó c¸c em chó ý vµo viÖc vËn dung vµ nhËn biÕt mét sè nh¹c cô Ph¬ng T©y. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô - §µn vµ ®äc thuÇn thôc bµi T§N sè 3 - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô - Su tÇm mét sè tranh ¶nh c¸c nh¹c cô ph¬ng T©y . - B¨ng nh¹c tiÕng hoÆc h×nh ( nÕu cã) 2. Häc sinh. - ChÐp bµi T§N vµo vë TËp chÐp nh¹c. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 21- Trêng THCS §oµn X¸
 • 22. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 22- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung H§ cña GV H§ cña HS 2. Nh¹c lÝ : NhÞp lÊy ®µ . a,XÐt vÝ dô. b, Kh¸i niÖm nhÞp lÊy ®µ. 2.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 3 - NhÞp lÊy ®µ. - KÝ hiÖu nh¹c lÝ : khung thay ®æi, dÊu lÆng ®en, dÊu chÊm * .æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - H :Tr×nh bµy kh¸I niÖm nhÞp C , so s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a nhÞp C vµ nhÞp ? 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: Nh¹c lÝ - Gv yªu cÇu HS quan s¸t VD trªn b¶ng . 4 4 - H : C©u nh¹c trªn ®îc tr×nh bµy ë nhÞp bao nhiªu ? - H : Em h·y cho biÕt sè ph¸ch trong « nhÞp ®Çu tiªn ? Gv yªu cÇu HS quan s¸t 2 VD trong SGK . - Gv bæ sung : ¤ nhÞp ®Çu tiªn kh«ng ®ñ sè ph¸ch theo qui ®Þnh cña sè chØ nhÞp th× gäi lµ nhÞp thiÕu hay nhÞp lÊy ®µ . - H : ThÕ nµo lµ nhÞp lÊy ®µ ? . - H : Cho VD vÒ nhÞp lÊy ®µ trong c¸c bµi h¸t ( T§N ) ®· häc ? Gv giíi thiÖu : T§N sè 3 lµ mét bµi h¸t Malai xi a ®îc nh¹c sÜ Vò Träng Têng dÞch phÇn lêi. - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. a. T×m hiÓu bµi . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 3 ? H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ Líp trëng b¸o c¸o - HS lªn b¶ng tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Quan s¸t, tr¶ lêi - nhËn biÕt - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Nghe giai ®iÖu bµi T§N 7A......... 7B….....
 • 23. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 **********************&&&**************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 23- Trêng THCS §oµn X¸
 • 24. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 25 - 9 - 2010 Ngµy gi¶ng : 5 - 10 - 2010 TiÕt 7 «n tËp - Líp 7 A, B, C I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc líi ca 2 bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu vµ LÝ c©y ®a, «n tËp c¸ch thÓ hiÖn 2 bµi h¸t b»ng c¸c ®éng t¸c ®¬n gi¶n. 2. KÜ n¨ng - LuyÖn c¸ch ghi nhí ©m h×nh tiÕt tÊu cña 3 bµi T§N. - Cñng cè cho HS n¨m ®îc tÝnh chÊt vµ ý nghÜa cña nhÞp C, c¸ch ®¸nh nhÞp vµ so s¸nh víi c¸c nhÞp kh¸c. 3. Th¸i ®é. - T¹o kh«ng khÝ giê häc tho¶i m¸i, g©y høng thó cho HS ®Ó c¸c em cã nh÷ng s¸ng t¹o trong m«n häc. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu vµ LÝ c©y ®a. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc 2 bµi h¸t. - Mét vµi tranh ¶nh vÒ sinh ho¹t quan hä. 2. Häc sinh. - Thuéc 2 bµi h¸t, ®äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c 2 bµi T§N . III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung H§ cña GV H§ cña HS *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 24- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7 B…..... 7C……….
 • 25. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 1. ¤n tËp 2 bµi h¸t : a, M¸i trêng mÕn yªu. - Lª Quèc Th¾ng - b, LÝ c©y ®a. - DCQH B¾c Ninh - 2. ¤n tËp 2 bµi T§N. a, T§N sè 1 : Ca ngîi Tæ Quèc. b, T§N sè ¸nh tr¨ng. c, T§N sè 3. §Êt níc t¬i ®Ñp sao ? 3. ¤n tËp Nh¹c lÝ. *ho¹t ®éng 1 :«n tËp 2 bµi h¸t : - Gv yªu cÇu HS luyÖn thanh , Gv ®µn. - MÉu ©m ®¬n gi¶n. - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - Cho HS nghe l¹i giai ®iÖu cña tõng bµi h¸t, h- íng dÉn Hs «n luyÖn tõng bµi kÕt hîp mét sè ®éng t¸c phô ho¹ phï hîp. - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy theo nhãm vµ c¸ nh©n, Gv ®Öm ®µn. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm. *ho¹t ®éng 2 :«n tËp 2 bµi t§N : + T§N sè 1 : - Gv ®µn cho HS ®äc l¹i gam Gdur vµ c¸c trôc ©m cña gam. - Gv ®µn giai ®iÖu 2 bµi T§N cho HS nghe. - Gv ®µn - HS ®äc vµ ghÐp lêi 2 bµi T§N chÐo gi÷a c¸c nhãm víi nhau. - Gäi tõng nhãm 2 HS lªn b¶ng ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi - gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm HS. - Yªu cÇu HS lªn b¶g ghi l¹i ©m h×nh tiÕt tÊu cña 2 bµi T§N sau ®ã c¶ líp gâ tiÕt tÊu. - Gv nghe vµ söa sai ngay t¹i líp. - Gv ®Æt c©u hái kiÓm tra. - Nghe giai ®iÖu 2 bµi h¸t. -¤n luyÖn theo híng dÉn. - H¸t víi t×nh c¶m say sa. - Thùc hiÖn kiÓm tra. -Thùc hiÖn «n tËp vµ kiÓm tra theo Gv h- íng dÉn. - Hs tr¶ lêi. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 25- Trêng THCS §oµn X¸
 • 26. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 a, NhÞp C. b, NhÞp lÊy ®µ - H :Tr×nh bµy kh¸i niÖm nhÞp C? VÏ s¬ ®å c¸ch ®¸nh nhÞp C ? - H : So s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a nhÞp C víi nhip 2 4 vµ 3/4. - Gäi 1 em HS chØ huy cho c¶ líp h¸t bµi m¸i tr- êng mÕn yªu viÕt ë nhÞp C. - Gv nhËn xÐt vµ cñng cè. H : nhÞp lÊy ®µ lµ g× ? Cho VD vÒ nhÞp lÊy ®µ ? - Cho HS nhËn biÕt nhÞp lÊy ®µ qua mét sè bµi h¸t Gv cho quan s¸t. - Gäi HS lªn b¶ng tõng phÇn , gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm . 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê «n tËp . - NhÊn m¹nh nh÷ng néi dung cÇn thiÕt , bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc HS cha n¨m ®îc cho râ. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: -¤n tËp néi dung c¸c bµi 1 , 2 vµ 3. - ChuÈn bÞ häc bµi giê sau KT 45 phót. - Thùc hiÖn «n tËp theo híng dÉn. - HS tr¶ lêi - HS ghi nhí ************************&&&************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 26- Trêng THCS §oµn X¸
 • 27. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 10 - 10 - 2010 Ngµy gi¶ng : 19 - 10 - 2010 Bµi 3 TiÕt 9 - häc h¸t bµi : chóng em cÇn hoµ b×nh Nh¹c vµ lêi : Hoµng Long - Hoµng L©n - Líp 7 A, B, C I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t. - Th«ng qua bµi h¸t HS hiÓu ®îc ®«i nÐt vÌ nh¹c sÜ Hoµng Long, Hoµng L©n. 2. KÜ n¨ng. - HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ nghÞch ph¸ch, biÕt xö lÝ h¬i thë ®Ó ng©n ®ñ 3 ph¸ch. 3. Th¸i ®é. - Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh, tõ ®è gi¸o dôc HS vÒ íc väng cña TN toµn ThÕ giíi mong muèn mét cuéc sèng hoµ b×nh, yªn vui trµn ®Çy t×nh th©n ¸i. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô. - Tranh, ¶nh vÒ 2 nh¹c sÜ. - Su tÇm mét sè bµi h¸t cña 2 «ng. 2. Häc sinh. - T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung H§ cña GV H§ cña HS *.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 27- Trêng THCS §oµn X¸
 • 28. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 1. Häc h¸t bµi: Chóng em cÇn hoµ b×nh . a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. b. Häc h¸t c.Tr×nh bµy hoµn 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Nh¹c sÜ Hoµng Long - Hoµng L©n lµ 2 anh em sinh ®«i, quª ë S¬n T©y - Hµ T©y.Yªu ©m nh¹c tõ nhá, 2 nh¹c sÜ cïng ®Õn víi ©m nh¹c nhay tõ khi cßn rÊt trÎ. Lµ 2 nh¹c sÜ cã rÊt nhiÒu ca khóc g¾n víi tuæi th¬ vµ ®¬ch c¸c em rÊt yªu thÝch nh : Em ®i th¨m miÒn Nam, b¸c Hå - Ngíi cho em tÊt c¶… - Hëng øng phong trµo ThiÕu nhi quèc tÕ v× ngän cê hoµ b×nh, n¨m 1985 hai «ng ®· viÕt ca khóc “ Chóng em cÇn hoµ b×nh “ ®Ó nãi lªn íc väng cña tuæi th¬ mong muèn cã mét cuéc sèng yªn vui ®Çy t×nh th©n ¸i. - Bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh lµ mét trong 50 bµi h¸t hay nhÊt TKXX ®· ®îc c¸c nhµ nghiªn cøu ©m nh¹c b×nh chän. - Cho HS quan s¸t bµi h¸t trªn b¶ng phô. b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: Bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh gåm 2 ®o¹n a vµ b. §o¹n a lµ ®o¹n ghÐp,b gäi lµ ®iÖp khóc . §o¹n a: §Ó loµi ngêi…………..t×nh yªu th- c¸o - Nghe giíi thiÖu - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - Nghe h¸t mÉu - HS quan s¸t vµ ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 28- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 29. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 chØnh bµi h¸t. 2.Bµi ®äc thªm: Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc ¬ng. §o¹n b: Chóng em cÇn…………hÕt bµi. - Bµi h¸t gåm 2 lêi, lêi 2 thùc hiÖn nh lêi 1. - H : X¸c ®Þnh c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c cã trong bµi h¸t ? - GV bæ sung : Cã dÊu nh¾c l¹i, dÊu lÆng ®en, lÆng ®¬n, khung thay ®æi, dÊu nèi. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS - nÕu cã). - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.(Thùc hiÖn tríc hÕt ë lêi 1 sau ®ã ®Õn lêi 2) - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. * Lu ý : H¸t râ tÝnh chÊt ®¶o ph¸ch vµ thÓ hiÖn ®óng c¸c dÊu lÆng ®en. - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - Gv chØ huy cho HS h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn - HS tr¶ lêi - HS luyÖn thanh - HS tr¶ lêi - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV - H¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t - Tr¶ lêi c©u hái - BiÓu diÔn GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 29- Trêng THCS §oµn X¸
 • 30. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 chØnh bµi h¸t H: Bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh cña nh¹c sÜ Ho¸ng Long - Hoµng L©n nãi lªn néi dung g× ? (..............) 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸ nh©n. GV ®ªmk ®µn. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi Chóng em cÇn hoµ b×nh. - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 9. theo nhãm vµ c¸ nh©n - HS ghi nhí Ngµy so¹n: 17 - 10 - 2010 Ngµy gi¶ng : 26 - 10 - 2010 Bµi 3 TiÕt 10 - «n tËp bµi h¸t : chóng em cÇn hoµ b×nh - TËp ®äc nh¹c : T§N sè 4 - bµi ®äc thªm : héi xu©n s¾c bïa - Líp 7A,B,C I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS thuéc bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh. - HS lµm quen víi c¸ch h¸t hµnh khóc, phï hîp v¬Ý c¸ch h¸t cña bµi. - §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 4, rÌn luyÖn c¸ch ®äc nöa cung Mi - Fa, Si - §« víi giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu ®¬n gi¶n. 2. KÜ n¨ng. - RÌn luyÖn c¸ch ®äc nöa cung Mi - Fa, Si - §« víi giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu ®¬n gi¶n. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. 3. Th¸i ®é. - Qua bµi ®éc thªm ®a häc sinh ®Õn víi nÐt v¨n ho¸ b¸n s¾c cña d©n téc : “ Héi xu©n S¾c bïa” II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 30- Trêng THCS §oµn X¸
 • 31. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t, Bµi T§N sè 4. - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô 2. Häc sinh. - Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t, ®äc chÝnh x¸c bµi T§N. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung H§ cña GV H§ cña HS 1. ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu . *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - Gv chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS Líp trëng b¸o c¸o - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - Ch¬i trß ch¬i GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 31- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 32. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 2.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 4 - Sè chØ nhÞp C - Cao ®é : §å, Rª , Mi , Fa , Son, la, Si. . - Trêng ®é : , , *Gam §« trëng - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t tµi “. - Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ vµi tiÕt nh¹c, yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u h¸t ®ã lªn. - Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp cña bµi h¸t. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. Gv giíi thiÖu : - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. a. T×m hiÓu bµi . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 4 ? + Gv bæ sung : Bµi T§N sè 4 viÕt ë giäng Cdur , cã ©m chñ lµ ©m §«, ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸. H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu ©m nh¹c cã trong bµi T§N sè 4 ? - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 4 (3 lÇn) b. Chia tõng c©u H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?( 5 c©u). - HS tr¶ lêi - Ghi nhí - HS tr¶ lêi - Nghe giai ®iÖu bµi T§N - HS tr¶ lêi - §äc gam,gâ tiÕt tÊu - §äc T§N GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 32- Trêng THCS §oµn X¸
 • 33. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 2.Bµi ®äc thªm: Héi xu©n S¾c bïa. - Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. c. LuyÖn ®äc gam §« trëng, trêng ®é , tiÕt tÊu. - §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS ®äc. - Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS ®äc. - TËp gâ theo tiÕt tÊu : 4 4 d. §äc nh¹c tõng c©u - GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo ) - Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u: C©u 1: G , A , G , C , B , G C©u2: G , A , G , G , C , B, C C©u 3: A , A , B , A , A, G . C©u 4: G , A , G , F , F , G, E C©u 5 : G, A, G, G , C, B, C. - Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai- nÕu cã) e. GhÐp lêi ca. - Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®· ®äc. (boong bÝnh - GhÐp lêi - HS ®äc - Quan s¸t tranh - HS tr¶ lêi - HS ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 33- Trêng THCS §oµn X¸
 • 34. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 boong, binh bïng binh, chiªng trèng ®ang hoµ vang lõng vang..............) - Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh. - Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i. - Gv ®Öm ®µn, nghe vµ söa sai ( nÕu cã). - Gäi HS ®äc SGK H : Tr×nh bÇy hiÓu biÕt cña em vÒ héi xu©n SÐc bïa ? -Gv bæ sung thªm mét sè th«ng tin trong SGK. 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : X¾p sÕp c¸c nèt nh¹c trong bµi T§N sè 4 theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao vµ ®äc cao ®é c¸c nèt ®ã ? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 4 - T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ bµi h¸t Hµnh qu©n xa. *************************@@@************************* GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 34- Trêng THCS §oµn X¸
 • 35. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 20 - 10 - 2010 Ngµy gi¶ng : 2 - 11 - 2010 Bµi 3 TiÕt 11 - «n tËp bµi h¸t : chóng em cÇn hoµ b×nh - «n TËp T§N : T§N sè 4 - ©m nh¹c thêng thøc : nh¹c sÜ ®ç nhuËn vµ bµi h¸t hµnh qu©n xa - Líp 6A,B,C I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t thuéc bµi h¸t, thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m nhuÇn nhuyÔn,kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 4. - Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÊt c¬ b¶n vÒ cuôoc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ t×m hiÓu vÒ bµi h¸t Hµnh Qu©n xa. 2. KÜ n¨ng. - TËp biÓu diÔn 1 ca khóc. - T§N ghÐp lêi ca. - Nghe vµ thêng thøc ©m nh¹c. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn vµ tr©n träng c¸c t©c gi¶I cña nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam, qua ®ã c¸c em thÊy ®îc gi¸ trÞ nghÖ thuËt to lín cña c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N - Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn - H¸t thuÇn thôc bµi h¸t Hµnh qu©n xa. 2. Häc sinh. - Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t Chóng em cÇn h×a b×nh. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 4. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 35- Trêng THCS §oµn X¸
 • 36. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - T×m hiÓu tríc SGK vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 36- Trêng THCS §oµn X¸
 • 37. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 37- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung H§ cña GV H§ cña HS I. ¤n tËp bµi h¸t: Chóng em cÇn hoµ b×nh. - Hoµng Long Hoµng L©n - II.¤n tËp :T§N sè 4 *Gam §« trëng *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸i cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t tµi “. - Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ vµi tiÕt nh¹c,yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u h¸t ®ã lªn. - Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp C - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm Líp trëng b¸o c¸o - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - Ch¬i trß ch¬i - HS ®äc bµi - Ghi nhí - Nghe giai ®iÖu bµi h¸t 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 38. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 *************************************&&&**************************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 38- Trêng THCS §oµn X¸
 • 39. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 1/ 11/ 2010 Ngµy gi¶ng : 9 / 11/ 2010 Bµi 4 TiÕt 12 - häc h¸t bµi : khóc h¸t chi s¬n ca Nh¹c vµ lêi : §ç Hoµ An - Líp 7ABC I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t. 2. KÜ n¨ng. - HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ thÓ hiÖn bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui, nhÝ nh¶nh, hån nhiªn, trÎ trung trong giai ®iÖu. 3. Th¸i ®é. - Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò thiÕu nhi tiªu biÓu, gi¸o dôc häc sinh t×nh c¶m th©n ¸i, ®ßan kÕt, yªu th¬ng hån nhiªn trong s¸ng ®îc vÝ nh c¸nh tiÕng chim s¬n ca trong bµi h¸t. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô. 2. Häc sinh. - T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung H§ cña GV H§ cña HS *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 39- Trêng THCS §oµn X¸ 7A........ 7B…..... 7C…….
 • 40. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 I. Häc h¸t bµi: Khóc h¸t chim s¬n ca . 1. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Gäi 1 nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh, 1 nhãm ®äc bµi T§N sè 4 ghÐp lêi. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt , Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Gv giíi thiÖu : S¬n ca ®îc géi lµ danh ca cña c¸c loµi chim, tõ tiÕng h¸t tuyÖt vêi cña chim, t¸c gi¶ §â Hoµ An ®· khÐo lÐo liªn tëng tíi nh÷ng b¹n nhá cã giäng h¸t hay nh chim s¬n ca. - Gv cho HS xem tranh vÏ vÒ chim s¬n ca b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: H : Theo em bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca ®îc chia lµm mÊy c©u ? ( 4 c©u) - Bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca gåm 4 c©u C©u1:Tõ ®Çu…………th¬ ng©y C©u2: Ngì trªn cao…………vi vu vi vu C©u 3 : ¥i s¬n ca………nh s¬n ca C©u 4 : Gäi ¸nh tr¨ng……..hÕt bµi. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp - Nghe giíi thiÖu - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - HS quan s¸t vµ ghi nhí - HS luyÖn thanh GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 40- Trêng THCS §oµn X¸
 • 41. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 2. Häc h¸t 3.Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . - Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i dan ca, trong giai ®iÖu xuÊt hiÖn nhiÒu tiÕt nh¹c cÇn ph¶i luyÕn , l¸y : qu¸n dèc, t«i líi.....yªu cÇu h¸t liÒn tiÕng,chÝnh x¸c. - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS - nÕu cã. - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch. - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. - Gv híng dÉn c¸ch h¸t cè ®¶o ph¸ch. 2 4 2 4 - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. - Yªu cÇu HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 2 4 f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t. 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸ nh©n. GV ®Öm ®µn. - TËp h¸t 1 vµi bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò nh : C¸nh Ðn tuæi th¬.... - HS tr¶ lêi - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV - BiÓu diÔn theo nhãm vµ c¸ nh©n - HS ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 41- Trêng THCS §oµn X¸
 • 42. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi Khóc h¸t chim s¬n ca - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 12 **************************@@@****************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 42- Trêng THCS §oµn X¸
 • 43. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 4 / 11/ 2012 Ngµy gi¶ng : 7 / 11 / 2012 Bµi 4 TiÕt 12 - «n tËp bµi h¸t : khóc h¸t chim s¬n ca - nh¹c lÝ : cung vµ nöa cung - dÊu ho¸ - Líp 7ABC I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt s«I næi vui t¬i cña giai ®iÖu . Cã kh¸i niÖm vÌ cung vµ nöa cung, dÊu ho¸, ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c øng dông cña nã trong ©m nh¹c. 2. KÜ n¨ng. - LuyÖn tËp c¸ch h¸t n¶y tiÕng : Sacgato - H¸t cã ®¶o ph¸ch - NhËn biÕt vµ thÓ hiÖn cao ®é cña c¸c bËc ©m theo vÞ trÝ cungvµ nöa cung. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS t×nh c¶m hån nhiªn yªu ®êi vµ giäng h¸t cña c¸c em ®îc vÝ nh nh÷ng chó chim s¬n ca. - Trang bÞ thªm vèn kiÕn thøc nh¹c lÝ c¬ b¶n. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. - HÖ thèng cung vµ nöa cung, dÊu ho¸ ra b¶ng phô. 2. Häc sinh. - Thuéc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca. - §äc tríc phÇn nh¹c lÝ trong SGK. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng *.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 43- Trêng THCS §oµn X¸
 • 44. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 I. ¤n tËp bµi h¸t: Khóc h¸t chim s¬n ca - §ç Hoµ An - II. Nh¹c lÝ : cung vµ nöa cung - dÊu ho¸. 1, Cung vµ nöa cung. - Kh¸i niÖm : SGK - KÝ hiÖu : 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm * Ho¹t ®éng 2 : Nh¹c lÝ - H : Em cã thÓ ®o ®îc chiÒu cao cña m×nh kh«ng ? §o b»ng dông cô g× ? §¬n vÞ ®o lµ g× ? - Gv giíi thiÖu : Trong mçi lÜnh vùc khoa häc ®Òu cã nh÷ng ®¹i lîng riªng cña nã : Nh cm. - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - TËp bÓu diÔn bµi h¸t. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 44- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 45. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 + 1 cung : +1/2 cung : 2, DÊu ho¸. + DÊu th¨ng : # + DÊu gi¸ng : b + DÊu b×nh : - Kh¸i niÖm : a. DÊu ho¸ suèt. dm, m….Trong ©m nh¹c cã mét ®¹i lîng riªng ®Ó gióp ta x¸c ®Þnh ®îc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bËc ©m víi nhau ®ã ch×nh lµ Cung vµ N÷a cung. - H : Em hiÓu thÕ nµo lµ cung vµ nöa cung ? - H : Gam Cdur cã bao nhiªu nguyªn cung vµ bao nhiªu nöa cung? - Gv cho HS nghe tren ®µn kháng c¸ch 1 cung vµ 1/2 cung. - Gv cho HS quan s¸t c¸c phÝm ®µn kho¶ng c¸ch 1 cung vµ nöa cung. - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t 3 lo¹i dÊu ho¸ thêng sö dông. + DÊu th¨ng : # + DÊu gi¸ng : b + DÊu b×nh : - Kh¸I niÖm : H : ThÕ nµo lµ dÊu ho¸ ? + Gv bæ sung : T¸c dông cña tõng lo¹i dÊu ho¸ : - Gv ®µn cho HS nghe c¸o ®é cña c¸c nèt bÞ th¨ng, gi¸ng, dÊu b×nh ®Ó HS ph©n biÖt vµ thÇy ®îc t¸c dông cu¶ dÊu ho¸. H : Em cã nh©nj xÕt g× vÒ cao ®é gi÷a 2 nèt son th¬ng vµ son#, GV ®µn?..... - HS tr¶ lêi - Ghi nhí - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Nghe vµ nhËn biÕt GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 45- Trêng THCS §oµn X¸
 • 46. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 b. DÊu ho¸ bÊt th- êng + DÊu ho¸ suèt. - Quan s¸t ®o¹n nh¹c sau H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña dÊu ho¸ trong ®o¹n nh¹c trªn? - Gv bæ sung : DÊu ho¸ ®øng ë ®Çu khu«ng nh¹c, sau kho¸ nh¹c gäi lµ dÊu ho¸ suèt hay ho¸ biÓu . + DÊu ho¸ bÊt thêng. - Quan s¸t ®o¹n nh¹c sau : - H : Em cã nhËm xÐt g× vÒ vÞ trÝ dÊu ho¸ trong ®o¹n nh¹c trªn ? - DÊu ho¸ ®øng tríc nèt nh¹c, cã gi¸ trÞ víi nèt nh¹c cïng tªn ®øng sau nã träng ph¹m vi 1 « nhÞp. 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : HS tr×nh bµy l¹i néi dung ®· häc trong giê häc ? H : Cho vÝ dô vÒ d¸u ho¸ suèt vµ dÊuho¸ bÊt thêng ? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - §äc T§N HS tr¶ lêi - Hs tr¶ lêi - Ghi nhí - Hs tr¶ lêi - HS ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 46- Trêng THCS §oµn X¸
 • 47. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t Khuc h¸t chim s¬n ca, tËp biÓu diÔn bµi h¸t. - Häc thuéc c¸c néi dung kiÕn thøc ®· häc . - T×m hiÓu tiÕp tiÕt häc 13. ***************************@@@***************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 47- Trêng THCS §oµn X¸
 • 48. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 12 / 11/ 2012 Ngµy gi¶ng :14 / 11 / 2012 Bµi 4 TiÕt 13 - «n tËp bµi h¸t : khóc h¸t chim s¬n ca - TËp ®äc nh¹c : T§N sè 5 - ©m nh¹c thêng thøc : nh¹c sÜ bet - t« - ven - Líp 7ABC I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca. - §äc vµ ghÌp l¬× chÝnh x¸c bµi T§N sè 5. - Lµm quen víi nh¹c sÜ næi tiÕng trªn thÕ giíi tiªu biÓu víi mét sç t¸c phÈm cña «ng : Nh¹c sÜ Bet - t« - ven. 2. KÜ n¨ng. - TËp biÓu diÔn mét bµi h¸t hoµn chØnh. - LuyÖn tËp kÜ n¨ng T§N ghÐp lêi. - TËp nghe vµ c¶m nhËn t¸c phÈm ©m nh¹c níc ngoµi. 3. Th¸i ®é. - Qua bµi häc gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn c¸c t¸c gi¶ níc ngoµi ®· cã nhiÒu ®ãng gãp to lín cho nÒn ©m nh¹c, ®Æc biÖt lµ nh¹c sÜ Bet t« ven. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ ®äc thuÇn thôc bµi T§N sè 4 - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô - Su tÇm mét sè t liÖu vÒ nh¹c sÜ Bet t« ven - B¨ng nh¹c tiÕng hoÆc h×nh ( nÕu cã) 2. Häc sinh. - Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca. - T×m hiÓu tríc SGK tiÕt 13. III. TiÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 48- Trêng THCS §oµn X¸
 • 49. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 49- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng I. ¤n tËp bµi h¸t : Khóc h¸t chim s¬n ca. - §ç Hoµ An - II.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 5 : Em lµ b«ng hång nhá. ( TrÝch) *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - H :Tr×nh bµy kh¸I niÖm nhÞp C , so s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a nhÞp C vµ nhÞp ? 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1:«n tËp bµi h¸t - Gv híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - Gv chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn trß ch¬i “Nghe thÊu h¸t tµi “. - Gv ®µn bÊt k× c©u hh¹c nµo,hoÆc chØ vµi tiÕt nh¹c, yªu cÇu HS ®o¸n ®óng tiÕt nh¹c,c©u nh¹c ®ã b»ng c¸ch h¸t ®óng c©u h¸t ®ã lªn. - Gäi nhãm HS lªn biÓu diÔn trªn b¶ng kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp cña bµi h¸t. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. *ho¹t ®éng2: tËp ®äc nh¹c Gv giíi thiÖu : T§N sè 5 lµ mét ®o¹n trÝch tõ bµi h¸t Em lµ b«ng hång nhá do nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n. Líp trëng b¸o c¸o - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Luyªn thanh - Thùc hiÖn «n tËp ab× h¸t theo gi¸o viªn híng dÉn.
 • 50. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 19 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng : 21 -11 – 2012 Bµi 4 TiÕt 14 - häc h¸t tù chän ®i häc Nh¹c : Bïi ®×nh Th¶o Lêi : Minh ChÝnh – Bïi §×nh Th¶o - Líp 7ABC I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t. 2. KÜ n¨ng. - HS lµm quen víi bµi h¸t mang ©, hëng d©n ca ¸c d©n téc miÒn nói phÝa B¾c víi s¾c th¸i vui t¬i, hßn nhiªn. 3. Th¸i ®é. - Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò thiÕu nhi tiªu biÓu, gi¸o dôc häc sinh t×nh c¶m th©n ¸i, ®ßan kÕt, yªu th¬ng hån nhiªn trong s¸ng . II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t ®i häc. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô. 2. Häc sinh. - T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 50- Trêng THCS §oµn X¸ 7A........ 7B…..... 7C…….
 • 51. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 *. Häc h¸t bµi: Khóc h¸t chim s¬n ca . 1. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. 2. Häc h¸t - Gäi 1 nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh, 1 nhãm ®äc bµi T§N sè 4 ghÐp lêi. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt , Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng 1: a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Gv giíi thiÖu : b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: H : Theo em bµi h¸t ®îc chia lµm mÊy ®o¹n? - Bµi h¸t gåm 2 ®o¹n. - Híng dÉn häc sinh chia. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . - Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i dan ca, trong giai ®iÖu xuÊt hiÖn nhiÒu tiÕt nh¹c cÇn ph¶i luyÕn , l¸y : qu¸n dèc, t«i líi.....yªu cÇu h¸t liÒn tiÕng,chÝnh x¸c. - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS - nÕu cã. - Nghe giíi thiÖu - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - HS quan s¸t vµ ghi nhí - HS luyÖn thanh GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 51- Trêng THCS §oµn X¸
 • 52. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 3.Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch. - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. - Yªu cÇu HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 2 4 f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t. 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸ nh©n. GV ®Öm ®µn. - TËp h¸t 1 vµi bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò nh : C¸nh Ðn tuæi th¬.... 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t. - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 15 - HS tr¶ lêi - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV - BiÓu diÔn theo nhãm vµ c¸ nh©n - HS ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 52- Trêng THCS §oµn X¸
 • 53. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 26 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng : 28 -12 – 2012 TiÕt 15 «n tËp häc k× + «n tËp c¸c bµi h¸t : - m¸i trêng mÕn yªu - lÝ c©y ®a - chóng em cÇn hoµ b×nh - khóc h¸t chim s¬n ca - Líp 7ABC I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc líi ca c¸c bµi h¸t. - BiÓu diÔn ®îc bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh 2. KÜ n¨ng. - LuyÖn tËp vµ cñng cè kÜ n¨ng biÓu diÔn bµi h¸t. 3. Th¸i ®é. - T¹o kh«ng khÝ giê häc s«i næi khÝch lÖ HS tù nhiªn biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vµ tr×nh bµy hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ©m nh¹c. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô,b¨ng nh¹c c¸c bµi h¸t . - §µn vµ h¸t thuÇn thôc c¸c bµi h¸t. 2. Häc sinh. - Thuéc thuÇn thôc c¸c bµi h¸t vµ biÕt biÓu diÏn bµi h¸t. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng *.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 53- Trêng THCS §oµn X¸
 • 54. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 I. ¤n tËp c¸c bµi h¸t : 1.M¸i trêng mÕn yªu - Lª Quèc Th¾ng - 2.LÝ c©y ®a - D©n ca QHBN - 3. Chóng em cÇn hoµ b×nh - Hoµng Long – Hoµng L©n - 4. Khóc h¸t chim s¬n ca - §ç Hoµ An- 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng 1 :«n tËp 2 bµi h¸t : - Gv yªu cÇu HS luyÖn thanh , Gv ®µn. - MÉu ©m. - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - Cho HS nghe l¹i giai ®iÖu cña tõng bµi h¸t, híng dÉn Hs «n luyÖn tõng bµi kÕt hîp mét sè ®éng t¸c phô ho¹ phï hîp. - Víi mçi bµi h¸t GV yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸c ®éng t¸c phô ho¹ theo nhãm ®· ph©n c«ng sau ®è Gv ®iÒu chØnh, híng dÉn them cho HS. - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy theo nhãm vµ c¸ nh©n, Gv ®Öm ®µn. Mçi bµi h¸t gäi 1-2 nhãm vµ 1 ca nh©n tr×nh bµy. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ vµ cñng cè. + Cñng cè giê «n h¸t Gv cho HS nghe b¨ng nh¹c hoÆc b¨ng h×nh phÇn tr×nh bµy c¸c bµi h¸t ®Ó HS ghi nhí. 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê «n tËp . 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - ¤n tËp néi dung c¸c bµi T§N sè 1. 2. 3. 4 - Nghe giai ®iÖu tõng bµi h¸t. -¤n luyÖn theo híng dÉn. - H¸t víi t×nh c¶m say sa. -Thùc hiÖn «n tËp theo Gv h- íng dÉn. - HS ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 54- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7 B…..... 7C……….
 • 55. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 vµ ¢NTT : Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt, §ç NhuËn , Nh¹c cô Ph¬ng T©y, Nh¹c sÜ Bethoven.. ************************&&&************************ GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 55- Trêng THCS §oµn X¸
 • 56. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 3 – 12 - 2012 Ngµy gi¶ng :5 – 12 - 2012 TiÕt 16 «n tËp häc k× + «n tËp : - T§N sè 1, 2, 3, 4,5 - ¢m nh¹c TT : Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt, §ç NhuËn, bethoven - 7ACB I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS ®äc nhac vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c c¸c bµi T§N ®· häc. - BiÕt ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch vµ tr×nh bµy tiÕt tÊu cu¶ bµi - N¨m ®îc nh÷ng nÕt ®Æc trng nhÊt vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c ©m nh¹c cña c¸c nh¹c sÜ, mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu. 2. KÜ n¨ng. - LuyÖn tËp vµ cñng cè kÜ n¨ng ghi nhí. - KÜ n¨ng thùc hµnh T§N. - TËp kÜ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c.. 3. Th¸i ®é. - T¹o kh«ng khÝ giê häc s«i næi khÝch lÖ HS tù nhiªn ®äc nh¹c ghÐp lêi chÝnh x¸c. - T¹o cho c¸c em høng thó khi thëng thøc mét sè t¸c phÈm ©m nh¹c. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ ®äc thuÇn thôc 2 bµi T§N - B¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña 2 nh¹c sÜ nãi trªn. 2. Häc sinh. - Thuéc thuÇn thôc , ®äc , ghÐp lêi chÝnh x¸c 2 bµi T§N. - Tom t¾t ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ sù nghiÖp cña 2 nh¹c sÜ. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc Chu¶n kÜ n¨ng GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 56- Trêng THCS §oµn X¸
 • 57. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 I. ¤n tËp 2 bµi T§N. 1, T§N sè 1 :Ca ngîi Tæ Quèc. ( TrÝch) 2, T§N sè : ¸nh tr¨ng ( TrÝch) 3. T§N sè 3 : ®Êt níc t¬i ®Ñp sao ?t ( TrÝch) 4. T§N sè 4 : Mïa xu©n vÒ. - TrÝch – 5. T§N sè 5 : EM lµ b«ng hång nhá. - TrÞnh C«ng S¬n - II. ¤n tËp ©m nh¹c th- êng thøc. 1.Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng 1 :«n tËp t§N : + T§N sè 1, 2, 3, 4 : - Gv ®µn cho HS ®äc l¹i c¸c gam cña tõng bµi T§N : - Gam C – T§N sè 1,3,4, 5 - Gam la thø – T§N sè 2 : - Gv ®µn giai ®iÖu tõng bµi T§N cho HS nghe. - Gv ®µn - HS ®äc vµ ghÐp lêi tõng bµi T§N chÐo gi÷a c¸c nhãm víi nhau. - Gäi tõng nhãm 2 HS lªn b¶ng ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi - gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ HS. - Yªu cÇu HS lªn b¶ng ghi l¹i ©m h×nh tiÕt tÊu cña 2 bµi T§N sau ®ã c¶ líp gâ tiÕt tÊu. - Gv nghe vµ söa sai ngay t¹i líp. *ho¹t ®éng 2 :«n tËp ©m nh¹c thêng thøc : H : Nªu mét vµi nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi Líp trëng b¸o c¸o - Nghe giai ®iÖu 2 bµi T§N. -¤n luyÖn theo híng dÉn. -Thùc hiÖn «n tËp vµ kiÓm tra theo Gv h- íng dÉn. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 57- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7 B............ 7C..........
 • 58. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 2.Nh¹c sÜ : §ç NhuËn. 3. Nh¹c sÜ Bethoven. vµ sù nghiÖp ©m nh¹c cñanh¹c sÜ Hoµng ViÖt ? - HS tr¶ lêi, GV cñng cè l¹i cho HS ghi nhí. - Gv cho HS nghe 1 trÝch ®o¹n bµi h¸t Nh¹c rng, t×nh ca. H : Nªu hiÓu biÕt cña em vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ §ç NhuËn ? H : KÓ tªn mét vµi bµi h¸t tiªu biÓu cña «ng vµ h¸t mét sè trÝch ®o¹n cña «ng ? - Gv cho HS nghe mét sè trÝch ®o¹n : ViÖt Nam quª h¬ng t«I, Du kÝch s«ng thao.. H ; Tr×nh bµy hØÓu biÕt cña em vÒ nh¹c sÜ Bethoven? - Gv cñng cè vµ cho HS nghe c¸c bµi h¸t vµ mét sè trÝch ®o¹n c¸c b¶n s« nat cña Bethoven. 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê «n tËp . 4. Híng dÉn vÒ nhµ: -¤n tËp néi dung c¸ckiÕn thøc ®· häc, ChuÈn bÞ KiÓm tra Häc k×. - Hs tr¶ lêi. - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS ghi nhí. **************************&&&********************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 58- Trêng THCS §oµn X¸
 • 59. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 10- 12 - 2012 Ngµy gi¶ng : 12, 19 – 12 - 2012 TiÕt 17,18 KiÓm tra häc k× i i/ §Ò kiÓm tra : §Ò 1 : C©u 1 : Tr×nh bµy khµi niÖm nhÞp lÊy ®µ ? C©u 2 : H¸t bµi h¸t m¸i trêng mÕn yªu? §Ò 2 : C©u 1 : Tr×nh bµy kh¸i niÖm cung vµ nöa cung? C©u 2 : H¸t bµi h¸t Lý c©y ®a? §Ò 3 ; C©u 1 : Bµi h¸t Hµnh qu©n xa do ai s¸ng t¸c ? C©u 2 : §äc vµ ghÐp lå T§N sè 3 ? §Ò 4 : C©u 1 : §µn ¾c coãc ®ª «ng cã ph¶i lµ nh¹c cô ®an téc kh«ng ? C©u 2 : H¸t bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca ? §Ò 5 : C©u 1 : DÊu ho¸ lµ g× ? d¸u hoa cã mÊy lo¹i ? C©u 2 : §äc vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 5? II/ §¸p ¸n: - Häc sinh lªn b¶ng b¾t th¨m tr×nh bµy, gv cho ®iÓm theo thang ®iÓm 10 trong ®ã c©u 1 ®óng ®îc 3 ®iÓm, c©u 2 ®óng ®îc 7 ®iÓm. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 59- Trêng THCS §oµn X¸
 • 60. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 23 – 12 - 2011 Ngµy gi¶ng : – 1 - 2012 Bµi 5 TiÕt 19 - häc h¸t bµi : ®i c¾t lóa D©n ca H’rª ( T©y Nguyªn) §Æt lêi : Lª Minh Ch©u - Nh¹c lÝ : S¬ lîc vÒ Qu·ng - Líp 7 A,B I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t. - N¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Qu·ng vµ øng dông cña Qu·ng trong ©m nh¹c. 2. KÜ n¨ng. - HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ thÓ hiÖn bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui, nhÝ nh¶nh, hån nhiªn, trÎ trung trong giai ®iÖu. 3. Th¸i ®é. - Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò thiÕu nhi T©y Nguyªn tiªu biÓu, gi¸o dôc häc sinh t×nh c¶m th©n ¸i, ®ßan kÕt, yªu th¬ng hån nhiªn trong s¸ng . II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t ®i c¾t lóa - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t, vÝ dôm Qu·ng ra b¶ng phô. - B¶n ®å hµnh chÝnh CN 2. Häc sinh. - T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 60- Trêng THCS §oµn X¸
 • 61. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 61- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung H§ cña GV H§ cña HS I. Häc h¸t bµi: ®i c¾t lóa . 1. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1:häc h¸t. a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Gv giíi thiÖu : Gv chØ b¶n ®å hanh chÝnh VN vÇ giíi thiÖu cho HS vÒ ®Þa danh T©y Nguyªn víi mét vµi nÐt vÒ ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña c«n ngêi T©y Nguyªn.Giíi thiÖu vÒ ©m nh¹c – D©n ca T©y Nguyªn. - Bµi h¸t §i c¾t lóa lµ mét tong nh÷ng bµi d©n ca cña d©n téc H’rª ®· trë nªn quen thuéc víi nh©n d©n ta. Bµi h¸t ng¾n gén, m¹ch l¹c, râ nÐt, cã tÝnh chÊt l¹c quan, trong s¸ng. H : Tr×nh bµy vÒ nhÞp ? c¸c kÝ hiÖu nh¹c lÝ trong bµi h¸t ? b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: H : Theo em bµi h¸t §i c¾t lóa ®îc chia lµm mÊy c©u ? ( 4 c©u) - Bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca gåm 4 c©u C©u1:Tõ ®Çu…………vang lõng C©u2: TiÕp theo………… Ò C©u 3 : Tõng ®µn em………ª Ò C©u 4 : §ãn lóa……..hÕt bµi. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. Líp trëng b¸o c¸o - Nghe giíi thiÖu - HS tr¶ lêi. - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - HS quan s¸t vµ ghi nhí - HS luyÖn thanh 7A........ 7B…..... 7C…….
 • 62. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 *************************&&&***************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 62- Trêng THCS §oµn X¸
 • 63. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 2 – 1 - 2012 Ngµy gi¶ng : 11,13 – 1 - 2012 Bµi 5 TiÕt 20 - «n tËp bµi h¸t : ®i c¾t lóa - tËp ®äc nh¹c : T®n sè 6 - Líp 7 A,B,C I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt s«I næi vui t¬i cña giai ®iÖu . Cã kh¸i niÖm vÌ cung vµ nöa cung, dÊu ho¸, ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c øng dông cña nã trong ©m nh¹c. 2. KÜ n¨ng. - LuyÖn tËp c¸ch h¸t n¶y tiÕng : Sacgato - H¸t cã ®¶o ph¸ch - NhËn biÕt vµ thÓ hiÖn cao ®é cña c¸c bËc ©m theo vÞ trÝ cungvµ nöa cung. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS t×nh c¶m hån nhiªn yªu ®êi vµ giäng h¸t cña c¸c em ®îc vÝ nh nh÷ng chó chim s¬n ca. - Trang bÞ thªm vèn kiÕn thøc nh¹c lÝ c¬ b¶n. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. - HÖ thèng cung vµ nöa cung, dÊu ho¸ ra b¶ng phô. 2. Häc sinh. - Thuéc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca. - §äc tríc phÇn nh¹c lÝ trong SGK. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung H§ cña GV H§ cña HS *.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 63- Trêng THCS §oµn X¸
 • 64. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 I. ¤n tËp bµi h¸t : §i c¾t lóa - D©n ca h’rª- II.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 6. - KÝ hiÖu nh¹c 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm * Ho¹t ®éng 2 : tËp ®äc nh¹c. Gv giíi thiÖu : T§N sè 6 lµ mét ®o¹n trÝch tõ bµi h¸t Xu©n vÒ trªn b¶n ®îc viÕt ë thang ©m §o 5 ©m. - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - TËp bÓu diÔn bµi h¸t. - HS tr¶ lêi GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 64- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 65. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 lÝ : dÊu luyÕn, dÊu chÊm d«i. - Cao ®é : §å, Rª , Mi , Son , La , - Trêng ®é : , , *Gam §« trëng - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. a. T×m hiÓu bµi . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 6 ? H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu nh¹c lÝ cã trong bµi T§N sè 6 ? - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 6 (4 lÇn) b. Chia tõng c©u H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ? ( c©u, ). - Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. c. LuyÖn ®äc gam §« 5 ©m, trêng ®é , tiÕt tÊu. - §µn gam §« trëng vµ híng dÉn HS ®äc. - Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS ®äc. - TËp gâ theo tiÕt tÊu : d. §äc nh¹c tõng c©u - GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo ) - Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u, chó ý thÓ hiÖn ®óng c¸c nèt cã dÊu chÊm d«i. - Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai - nÕu cã) - Gv lu ý víi HS : ThÓ hiÖn chÝnh x¸c c¸c kÝ hiÖu nh¹c lÝ nh : khung thay ®æi,dÊu lÆng - Ghi nhí - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Nghe vµ nhËn biÕt GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 65- Trêng THCS §oµn X¸
 • 66. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 ®en, ®Æc biÖt lµ hiÖn tîng ®¶o ph¸ch trong c¸c « nhÞp. e. GhÐp lêi ca. - Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®· ®äc. (nhÞp nhµng cµnh ho¸ giã ®a .lêi ca............ ) - Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh. - Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i. - Gv nhËn xÐt, ®éng viªn c¶ 2 nhãm 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : HS tr×nh bµy l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N sè 6 ? H : Cho HS nghe bµi h¸t mang ©m hëng d©n ca miÒn nói phÝa B¾c : §i häc ( Bïi §×nh Th¶o ) ? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t§i c¾t lóa, tËp biÓu diÔn bµi h¸t. - Häc thuéc c¸c néi dung kiÕn thøc ®· häc . - T×m hiÓu tiÕp tiÕt häc 21. - §äc T§N - Hs tr¶ lêi - Ghi nhí - Hs tr¶ lêi - HS ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 66- Trêng THCS §oµn X¸
 • 67. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 *********************&&&************************* GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 67- Trêng THCS §oµn X¸
 • 68. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 5 – 1 - 2012 Ngµy gi¶ng : 18,20 – 1 - 2012 Bµi 5 TiÕt 21 - «n TËp T§N : T§N sè 6 - ©m nh¹c thêng thøc : mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t - Líp 7 A,B,C I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 6. - NhËn biÕt ®îc mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t vµ õng dông cña chóng trong ©m nh¹c. 2. KÜ n¨ng. - TËp biÓu diÔn 1 ca khóc. - T§N ghÐp lêi ca. - Nghe vµ thêng thøc ©m nh¹c. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn vµ tr©n träng c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c vµ biÐt c¸ch õng dông trong c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N - H¸t thuÇn thôc mét sè bµi h¸t thuéc c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t kh¸c nhau. 2. Häc sinh. - Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t §i c¾t lóa - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 6. - T×m hiÓu tríc SGK vÒ c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 68- Trêng THCS §oµn X¸
 • 69. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 69- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung H§ cña GV H§ cña HS I.¤n tËp :T§N sè 6 : Xu©n vÒ trªn b¶n. *Gam §« 5 ©m II.¢m nh¹c thêng thøc ; mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t . 1, H¸t ru : *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam §« tr- ëng. - Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N. - G ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè . - Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn chØnh bµi T§N sè 6. - Gv nghe vµ söa sai cho HS. - Gv kiÓm tra HS ®äc vµ ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch - gäi HS kh¸c nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. + Cñng cè bµi T§N. - Gv h¸t cho HS nghe bµi h¸t Ca ngîi Tæ quèc ®Ó HS ghi nhí vÒ giai ®iÖu bµi T§N. * Ho¹t ®éng 2 : + Giíi thiÖu vÒ mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t . - ¢m nh¹c nãi chung vµ nghÖ thuËt ca h¸t nãi riªng lµ nhu Çu hÐt søc cÇn thiÕt ®èi víi con ngêi. ¢m nh¹c ë mçi giai ®o¹n lÞch sö l¹i mang mét mµu s¾c, ©m hëng riªng biÖt, song dï ë bÊt k× thêi ®¹i nµo ©m nh¹c vÉn lµ mét ph- ¬ng tiÖn ®Ó con ngêi göi g¾m nh÷ng t©m t t×nh c¶m tõ cuéc sèng ®êi thêng nh vui ch¬i, lao ®éng, s¶n xuÊt... - Tõ hµng tr¨m ca khóc ®îc nhiÒu nh¹c sÜ s¸ng t¸c ngêi ta cã thÎ c¨n cø vµo néi dung ©m nh¹c hoÆc h×nh thøc tr×nh diÔn cã klhi l¹i c¨n cø vµo m«i trêng vµ hoµn c¶nh sö dông ®Ó ph©n chia Líp trëng b¸o c¸o - HS ®äc thang ©m - HS ®äc bµi - HS ghi nhí 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 70. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 ***********************&&&*********************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 70- Trêng THCS §oµn X¸
 • 71. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 7 –1- 2012 Ngµy gi¶ng : - 2 - 2012 Bµi 6 TiÕt 22 - häc h¸t bµi : Khóc ca bèn mïa Nh¹c vµ lêi : NguyÔn H¶i - Líp 7A.B,C I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t. 2. KÜ n¨ng. - HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ thÓ hiÖn bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui, nhÝ nh¶nh, hån nhiªn, trÎ trung trong giai ®iÖu. 3. Th¸i ®é. - Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t vÒ chñ ®Ò thiªn nhiªn víi s¾c th¸i bµi h¸t nhÞp nhµng uyÓn chuyÓn thÓ hiÖn qua sù chuyÓn giao gi÷a c¸c mïa trong n¨m. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t Khóc ca bèn mïa - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t, mét sè tranh ¶nh vÒ thiªn nhiªn. 2. Häc sinh. - T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 71- Trêng THCS §oµn X¸
 • 72. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 72- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung H§ cña GV H§ cña HS I. Häc h¸t bµi: khóc ca bèn mïa. 1. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. 2. Häc h¸t *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1:häc h¸t. a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Gv giíi thiÖu : Nh¹c sÜ NguyÔn H¶i sinh 15 -1 -1958 ë Qu¶ng B×nh. ¤ng lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t Khóc ca bèn mïa còng nh mét sè b×a h¸t nh : Suèi nguån yªu th¬ng, lêi ru cña phè...HiÖn nay «ng ®ang lµm viÖc t¹i TPHCM. - GV treo b¶ng phô bµi h¸t Khóc ca bèn mïa. H : Tr×nh bµy vÒ nhÞp ? c¸c kÝ hiÖu nh¹c lÝ trong bµi h¸t ? b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: H : Theo em bµi h¸t Khóc ca bèn mïa ®îc chia lµm mÊy ®o¹n ? ( 2 c©u) - Bµi h¸t Khóc ca bèn mïa gåm 2 ®o¹n. - §o¹n 1 : Tõ ®Çu ®Õn sëi Êm - §o¹n : TiÕp theo ®Õn hÕt bµi. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn, thùc hiÖn mÉu tríc, b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . - Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i d©n ca, trong giai Líp trëng b¸o c¸o s - Nghe giíi thiÖu - HS tr¶ lêi. - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - HS quan s¸t vµ ghi nhí - HS luyÖn thanh - HS tr¶ lêi 7A........ 7B…..... 7C…….
 • 73. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 **********************&&&*********************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 73- Trêng THCS §oµn X¸
 • 74. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 10 – 1 - 2012 Ngµy gi¶ng : – 2- 2012 Bµi 6 TiÕt 23 - «n tËp bµi h¸t : khóc ca bèn mïa - tËp ®äc nh¹c : t®n sè 7 - quª h¬ng. - 7 ABC I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt s«i næi vui t¬i cña giai ®iÖu . - §äc vµ ghÐp lêi ca chÝnh x¸c bµi T§N sè 7. 2. KÜ n¨ng. - LuyÖn tËp c¸ch h¸t liÒn tiÕng : Allegato - Lµm quen víi thang ©m cã ©m chñ La - TËp ng©n ®ñ ®é dµi nèt nh¹c cã 3 ph¸ch. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS t×nh c¶m hån nhiªn yªu ®êi , qua ®è kh¾c s©u t×nh c¶m víi quª h¬ng ®Êt níc. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô. 2. Häc sinh. - Thuéc bµi h¸t Khóc ca bèn mïa. - §äc tríc bµi häc tiÕt 23. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung H§ cña GV H§ cña HS *.æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 74- Trêng THCS §oµn X¸
 • 75. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 I. ¤n tËp bµi h¸t : khóc ca bèn mïa - NguyÔn H¶i - II.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 7. - KÝ hiÖu nh¹c lÝ : dÊu luyÕn, 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸i cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm * Ho¹t ®éng 2 : tËp ®äc nh¹c. Gv giíi thiÖu : T§N sè 7 lµ mét ®o¹n trÝch tõ bµi h¸t Quª h¬ng - D©n ca U crai na, ®îc viÕt ë giäng la thø. - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - TËp bÓu diÔn bµi h¸t. - HS tr¶ lêi - Ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 75- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7C................. 7B….....
 • 76. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 dÊu chÊm d«i. - Cao ®é : §å, Rª , Mi , Son , La , - Trêng ®é : , , *Gam La thø - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. a. T×m hiÓu bµi . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 7 ? H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu nh¹c lÝ cã trong bµi T§N sè 7 ? - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 7 (4 lÇn) b. Chia tõng c©u H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ? ( c©u, ). - Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. c. LuyÖn ®äc gam la thø, trêng ®é , tiÕt tÊu. - §µn gam la thø vµ híng dÉn HS ®äc. - Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS ®äc. - TËp gâ theo tiÕt tÊu : d. §äc nh¹c tõng c©u - GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo ) - Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u, chó ý thÓ hiÖn ®óng c¸c nèt cã dÊu chÊm d«i. - Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai - nÕu cã) - Gv lu ý víi HS : ThÓ hiÖn chÝnh x¸c c¸c kÝ hiÖu nh¹c lÝ nh : khung thay ®æi,dÊu lÆng ®en, ®Æc biÖt lµ hiÖn tîng ®¶o ph¸ch trong - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Nghe vµ nhËn biÕt - §äc T§N GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 76- Trêng THCS §oµn X¸
 • 77. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 c¸c « nhÞp. e. GhÐp lêi ca. - Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®· ®äc. (®ång quª b¸t ng¸t mªnh m«ng quª h- ¬ng nhµ............ ) - Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh. - Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i. - Gv nhËn xÐt, ®éng viªn c¶ 2 nhãm 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : HS tr×nh bµy l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N 7 ? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸tKhóc ca bèn mïa, tËp biÓu diÔn bµi h¸t. - Häc thuéc c¸c néi dung kiÕn thøc ®· häc . - T×m hiÓu tiÕp tiÕt häc 24. HS tr¶ lêi - Hs tr¶ lêi - Ghi nhí - HS ghi nhí **********************&&&*********************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 77- Trêng THCS §oµn X¸
 • 78. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 2 - 2 - 2012 Ngµy gi¶ng : 15 - 2 - 2012 Bµi 6 TiÕt 24 - «n tËp bµi h¸t : Khóc ca bèn muµ - «n TËp T§N : T§N sè 7 - ©m nh¹c thêng thøc : vµi nÐt vÒ ©,m nh¹c thiÕu nhi viÖt nam - 7 ABC I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS thuéc vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t Khóc ca bèn mïa. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 7. - N¨m ®îc mét sè nÐt c¬ b¶n vÒ ©m nh¹c thiÐu nhi ViÖt Nam – mét bé phËn ©m nh¹c ®ãng vai trß quan träng trong nÒn ©m nh¹c VN. Nghe vµ tiÕp xóc trù tiÕp víi mét sè bµi h¸t thiªu nhi tiªu biÓu. 2. KÜ n¨ng. - TËp biÓu diÔn 1 ca khóc. - T§N ghÐp lêi ca. - Nghe vµ thêng thøc ©m nh¹c. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn vµ tr©n träng c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c vµ biÐt c¸ch õng dông trong c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ. -tHÊy ®îc vai trß cña ©m nh¹c thiÕu nhi trong ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi nãi chung vµ thiÕu nhu cÇu thêng thøc cña thiÕu nhi nãi riªng. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N - H¸t thuÇn thôc mét sè bµi h¸t thiÕu nhi thuéc c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t kh¸c nhau. - B¨ng nh¹c mét sè ca khóc thiÕu nhi tتu bØÓu. 2. Häc sinh. - Thuéc thuÇn thôc bµi h¸t Khóc ca bèn mïa. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 7. - T×m hiÓu tríc SGK vÒ ©m nh¹c thiÕu nhi ViÖt Nam. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 78- Trêng THCS §oµn X¸
 • 79. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 79- Trêng THCS §oµn X¸
 • 80. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 80- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung H§ cña GV H§ cña HS I. ¤n tËp bµi h¸t : Khóc ca bèn mïa. - Nh¹c vµ lêi : NguyÔn H¶i - II.¤n tËp :T§N sè 7 : quª h¬ng. *Gam La thø *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm *ho¹t ®éng2:«n tËp T§N. - Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam La thø. - Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N. - G ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 7 . - Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn Líp trëng b¸o c¸o - Thùc hiÖn «n tËp theo GV h- íng dÉn - HS ®äc thang ©m - HS ®äc bµi 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 81. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 *******************&&&********************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 81- Trêng THCS §oµn X¸
 • 82. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 12 -2 - 2012 Ngµy gi¶ng : 22 - 2 - 2012 TiÕt 25 «n tËp vµ kiÓm tra - 7 ABC môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc líi ca 2 bµi h¸t §i c¾t lóa vµ Khóc ca bèn mïa, «n tËp c¸ch thÓ hiÖn 2 bµi h¸t b»ng c¸c ®éng t¸c ®¬n gi¶n. 2. KÜ n¨ng - LuyÖn c¸ch ghi nhí ©m h×nh tiÕt tÊu cña 2 bµi T§N sè 6 vµ sè 7. - Cñng cè cho HS n¨m ®îc tÝnh chÊt vµ ý nghÜa cña Qu·ng . 3. Th¸i ®é. - T¹o kh«ng khÝ giê häc tho¶i m¸i, g©y høng thó cho HS ®Ó c¸c em cã nh÷ng s¸ng t¹o trong m«n häc. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t §i c¾t lóa vµ Khóc ca bèn mïa. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc 2 bµi h¸t. - Mét vµi tranh ¶nh vÒ sinh ho¹t quan hä. 2. Häc sinh. - Thuéc 2 bµi h¸t, ®äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c 2 bµi T§N . III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung H§ cña GV H§ cña HS *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng 1 : «n tËp 2 bµi h¸t : Líp trëng b¸o c¸o - Nghe giai GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 82- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7 B…..... 7C……….
 • 83. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 1. ¤n tËp 2 bµi h¸t : a,§i c¾t lóa - D©n ca H’rª. b, Khóc ca bèn mïa. - NguyÔn H¶i - 2. ¤n tËp 2 bµi T§N. a, T§N sè 6 : Xu©n vÒ trªn b¶n. b, T§N sè 7 Quª h¬ng 3. ¤n tËp Nh¹c lÝ. Qu·ng - Gv yªu cÇu HS luyÖn thanh , Gv ®µn. - MÉu ©m ®¬n gi¶n. - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - Cho HS nghe l¹i giai ®iÖu cña tõng bµi h¸t, h- íng dÉn Hs «n luyÖn tõng bµi kÕt hîp mét sè ®éng t¸c phô ho¹ phï hîp. - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy theo nhãm vµ c¸ nh©n, Gv ®Öm ®µn. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm. *ho¹t ®éng 2 :«n tËp 2 bµi t§N : + T§N sè 1 : - Gv ®µn cho HS ®äc l¹i gam Gdur vµ c¸c trôc ©m cña gam. - Gv ®µn giai ®iÖu 2 bµi T§N cho HS nghe. - Gv ®µn - HS ®äc vµ ghÐp lêi 2 bµi T§N chÐo gi÷a c¸c nhãm víi nhau. - Gäi tõng nhãm 2 HS lªn b¶ng ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi - gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm HS. - Yªu cÇu HS lªn b¶g ghi l¹i ©m h×nh tiÕt tÊu cña 2 bµi T§N sau ®ã c¶ líp gâ tiÕt tÊu. - Gv nghe vµ söa sai ngay t¹i líp. - NhËn xÐt vµ cho ®iÓm. - Gv ®Æt c©u hái kiÓm tra. - H :Tr×nh bµy kh¸i niÖm Qu·ng? ®iÖu 2 bµi h¸t. -¤n luyÖn theo híng dÉn. - H¸t víi t×nh c¶m say sa. - Thùc hiÖn kiÓm tra. -Thùc hiÖn «n tËp vµ kiÓm tra theo Gv h- íng dÉn. - Hs tr¶ lêi. - Thùc hiÖn «n tËp theo híng dÉn. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 83- Trêng THCS §oµn X¸
 • 84. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - H : Cho VD vÒ Qu·ng? - Cho HS nhËn biÕt Qu·ng qua mét sè bµi h¸t Gv cho quan s¸t. - Gäi HS lªn b¶ng tõng phÇn , gäi HS kh¸c nhËn xÐt - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm . 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê «n tËp . - NhÊn m¹nh nh÷ng néi dung cÇn thiÕt , bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc HS cha n¨m ®îc cho râ. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - §äc vµ t×m hiÓu néi dung bµi h¸t Ca chiu sa.. - HS tr¶ lêi - HS ghi nhí ***************&&&******************* GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 84- Trêng THCS §oµn X¸
 • 85. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 17 –2 – 2012 Ngµy gi¶ng : 29 - 2 - 2012 Bµi 7 TiÕt 26 - häc h¸t bµi : ca chiu sa Nh¹c : Blan – Te ( Nga) Lêi : Ph¹m Tuyªn - 7 ABC I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - BiÕt vËn ®éng theo nhÞp khi h¸t. 2. KÜ n¨ng. - HS lµm quen víi c¸ch h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ thÓ hiÖn bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui, nhÝ nh¶nh, hån nhiªn, trÎ trung trong giai ®iÖu. 3. Th¸i ®é. - Cung cÊp cho HS mét bµi h¸t Nga vui vÎ vµ ý nghÜa. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c bµi h¸t Ca chiu sa. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t, mét sè tranh ¶nh vÒ níc Nga. 2. Häc sinh. - T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t vµ su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng chñ ®Ò. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 85- Trêng THCS §oµn X¸
 • 86. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 86- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung H§ cña GV H§ cña HS I. Häc h¸t bµi: ca chiu sa. 1. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. 2. Häc h¸t *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1:häc h¸t. a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Gv giíi thiÖu vÒ níc Nga qua b¶n ®å thÕ giíi vµ mét sè h×nh ¶nh vÒ tªn löa Ca chiu sa. Ca chiu sa lµ tªn gäi th©n mËt cña c¸c c« g¸i Nga mµ nh÷ng chiÕn sÜ hång qu©n ®· ®Æt b»ng tªn mét lo¹i vò khÝ ®ã lµ tªn löa Ca chiu sa. H : Tr×nh bµy vÒ nhÞp ? c¸c kÝ hiÖu nh¹c lÝ trong bµi h¸t ? b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: H : Theo em bµi h¸t Khóc ca bèn mïa ®îc chia lµm mÊy ®o¹n ? ( 2 c©u) - Bµi h¸t Khóc ca bèn mïa gåm 2 ®o¹n. - §o¹n 1 : Tõ ®Çu ®Õn s¬ng mê - §o¹n : TiÕp theo ®Õn hÕt bµi. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn, thùc hiÖn mÉu tríc, b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . - Bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i d©n ca, trong giai ®iÖu xuÊt hiÖn nhiÒu tiÕt nh¹c cÇn ph¶i Líp trëng b¸o c¸o - Nghe giíi thiÖu - HS tr¶ lêi. - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - Quan s¸t b¶n nh¹c - HS quan s¸t vµ ghi nhí - HS luyÖn thanh - HS tr¶ lêi 7A........ 7B…..... 7C…….
 • 87. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 *******************&&&******************* GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 87- Trêng THCS §oµn X¸
 • 88. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 28 - 2 - 2012 Ngµy gi¶ng : 8 – 3 - 2012 Bµi 7 TiÕt 27 - «n tËp bµi h¸t : ca chiu sa - tËp ®äc nh¹c : t®n sè 8 - 7 ABC I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t thuéc bµi h¸t,biÕt thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt s«i næi vui t¬i cña giai ®iÖu . - §äc vµ ghÐp lêi ca chÝnh x¸c bµi T§N sè 8. 2. KÜ n¨ng. - LuyÖn tËp c¸ch h¸t n¶y tiÕng : Sacgato - Lµm quen víi thang ©m cã ©m chñ La - TËp ng©n ®ñ ®é dµi nèt nh¹c cã 3 ph¸ch. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS t×nh c¶m hån nhiªn yªu ®êi , qua ®è kh¾c s©u t×nh c¶m víi quª h¬ng ®Êt níc. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô. 2. Häc sinh. - Thuéc bµi h¸t Khóc ca bèn mïa. - §äc tríc bµi häc tiÕt 27. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung H§ cña GV H§ cña HS *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: Líp trëng b¸o c¸o GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 88- Trêng THCS §oµn X¸ 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 89. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 I. ¤n tËp bµi h¸t : ca chiu sa - Nh¹c Nga - II.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 8. - KÝ hiÖu nh¹c lÝ : dÊu luyÕn, dÊu chÊm d«i. - Cao ®é : §å, Rª , Mi , Son , La , - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - Gv ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸I cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm * Ho¹t ®éng 2 : tËp ®äc nh¹c. Gv giíi thiÖu : T§N sè 8 lµ mét bµi h¸t Nga rÊt vui nhén mang tªn chó chim nhá dÔ th¬ng- Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. a. T×m hiÓu bµi . H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 8 ? H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu nh¹c lÝ cã trong bµi T§N sè 8 ? - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 7 (4 lÇn) b. Chia tõng c©u - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - TËp bÓu diÔn bµi h¸t. - HS tr¶ lêi - Ghi nhí GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 89- Trêng THCS §oµn X¸
 • 90. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 - Trêng ®é : , , *Gam La thø H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ? ( c©u, ). - Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. c. LuyÖn ®äc gam §« thø, trêng ®é , tiÕt tÊu. - §µn gam §« thø vµ híng dÉn HS ®äc. - Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS ®äc. - TËp gâ theo tiÕt tÊu : d. §äc nh¹c tõng c©u - GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo ) - Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u, chó ý thÓ hiÖn ®óng c¸c nèt cã dÊu chÊm d«i. - Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai - nÕu cã) - Gv lu ý víi HS : ThÓ hiÖn chÝnh x¸c c¸c kÝ hiÖu nh¹c lÝ nh : khung thay ®æi,dÊu lÆng ®en, ®Æc biÖt lµ hiÖn tîng ®¶o ph¸ch trong c¸c « nhÞp. e. GhÐp lêi ca. - Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®· ®äc. (L¹i ®©y hìi chó chim nhá xinh............. ) - Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh. - Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Nghe vµ nhËn biÕt - §äc T§N GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 90- Trêng THCS §oµn X¸
 • 91. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i. - Gv nhËn xÐt, ®éng viªn c¶ 2 nhãm 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : HS tr×nh bµy l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N 8 ? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t Ca chiu sa, tËp biÓu diÔn bµi h¸t. - Häc thuéc c¸c néi dung kiÕn thøc ®· häc . - T×m hiÓu tiÕp tiÕt häc 29. HS tr¶ lêi GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 91- Trêng THCS §oµn X¸
 • 92. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 Ngµy so¹n: 5 – 3 - 2012 Ngµy gi¶ng : 15 – 3 - 2012 Bµi 7 TiÕt 28 - «n TËp T§N : T§N sè 8 - Nh¹c lÝ : gam trëng – giäng trëng - ©m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Huy du vµ bµi h¸t “®êng chóng ta ®I - 7 ABC I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 8. - N¾m ®îc mét sè nÐt c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Huy Du vµ biÕt mét sè t¸c phÈm cña «ng. 2. KÜ n¨ng. - T§N ghÐp lêi ca. - Nghe, c¶m nhËn vµ thêng thøc ©m nh¹c. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS biÕt yªu mÕn vµ tr©n träng c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c vµ t¸c gi¶ cña nh÷ng t¸c phÈm ®ã. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N - H¸t thuÇn thôc mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ Huy Du nh : Næi löa lªn em, ®êng chïng ta ®i… - B¨ng nh¹c mét sè ca khóc cña nh¹c sÜ Huy Du. 2. Häc sinh. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 8. - T×m hiÓu tríc SGK vÒ nh¹c sÜ Huy Du. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 92- Trêng THCS §oµn X¸
 • 93. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 93- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung H§ cña GV H§ cña HS I.¤n tËp :T§N sè 8 : chó chim nhá hay hãt. II. Nh¹c lÝ. 1. Gam trëng - Kh¸i niÖm. - C«ng thøc. 2. Giäng trëng. *.æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éngI : «n tËp T§N. - Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam §« tr- ëng - Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N. - G ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 8 . - Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn chØnh bµi T§N sè 8. - Gv nghe vµ söa sai cho HS. - Gv kiÓm tra HS ®äc vµ ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch - gäi HS kh¸c nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. + Cñng cè bµi T§N. - Gv yªu cÇu HS lªn b¶ng ghi l¹i ©m h×nh tiÕt tÊu cña bµi T§N. * Ho¹t ®éng II : Nh¹c lÝ . - Gv giíi thiÖu : Gam trëng lµ hÖ thèng 7 bËc ©m ®îc s¾p xÕp liÒn bËc h×nh thµnh dùa trªn c«ng thøc cung vµ nöa cung. - Gv ®a ra c«ng thøc. - Gv cho VD gam C. Líp trëng b¸o c¸o - Thùc hiÖn «n tËp theo GV h- íng dÉn - HS ®äc thang ©m - HS ®äc bµi 7A......... 7B…..... 7C……….
 • 94. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 N¨m häc 2013 – 2014 ******************&&&******************* GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 94- Trêng THCS §oµn X¸