SlideShare a Scribd company logo
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7- n¨m häc 2013-2014
Ngµy so¹n: /8/2013
Ngµy d¹y: 8/2013
TiÕt 1: Häc bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu
Bµi ®äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc
i. Môc tiªu:
- HS biÕt bµi "M¸i trêng mÕn yªu" (Nh¹c vµ lêi: Lª Qu«c Th¾ng).
- ThÓ hiÖn ®óng g® vµ lêi ca bµi h¸t
- Th«ng qua bµi h¸t gi¸o dôc cho HS thªm yªu quý m¸i trêng, thÇy c« gi¸o
ii. ChuÈn bÞ :
1.GV: T×m hiÓu s¬ qua vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng:
-TËp ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t.
2.HS:thanh ph¸ch ,s¸ch vë
iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
2.KiÓm tra: 2p GV kiÓm tra §DHT cña HS
3.Bµi míi: H«m nay c« trß chóng ta sÏ lµm quen vãi g® bµi h¸t :
H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS
: GV ghi b¶ng.
Giíi thiÖu bµi
- GV thuyÕt
tr×nh.
GV hái
GV tãm t¾t.
ND1: Häc bµi h¸t:M¸i trêng mÕn yªu.30p
- Nh¹c vµ lêi: Lª Quèc
Th¾ng-
H×nh ¶nh m¸i trêng tuæi th¬ vµ thÇy
c« lu«n ®Ó l¹i cho ta nh÷ng t×nh c¶m
trong s¸ng vµ ch©n thµnh.Khi h¸t nh÷ng
bµi h¸t vÒ m¸i trêng, thÇy, c« lu«n nh¾c
nhë chóng ta h·y biÕt yªu quý nh÷ng ngµy
cßn ®i häc vµ biÕt tr©n träng c«ng søc
cña thÇy c«.N¾m b¾t ®îc ®iÒu ®ã, nh¹c
sÜ Lª Quèc Th¾ng ®· s¸ng t¸c nªn bµi h¸t
M¸i trêng mÕn yªu ®Ó h«m nay chóng ta
®îc häc bµi h¸t nµy.
? Em h·y cho biÕt vÒ nh¹c sÜ Lª Quèc
Th¾ng?
- ¤ng hiÖn ®ang sèng vµ c«ng t¸c t¹i TP
HCM, «ng cßn lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t "Phè
xa" ®îc ®«ng ®¶o giíi trÎ yªu thÝch
- HS ghi bµi.
- HS nghe.
- HS tr¶ lêi.
- HS nghe vµ
nhËn biÕt
- GV ghi b¶ng vµ Häc bµi h¸t: - HS tr¶ lêi.
1
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
treo b¶ng phô.
- GV hái.
- GV híng dÉn.
- GV ®µn.
- GV híng dÉn.
- GV ®µn.
- GV híng dÉn.
- GV ®µn.
- Gv ®µn giai
®iÖu ®o¹n a'.
- GV ®µn.
- GV ®µn.
- GV ®µn c¶
®o¹n b.
- GV ®µn c¶ bµi.
Chia nhãm
GV ghi b¶ng
GV thuyÕt tr×nh
- GV më b¨ng cho HS nghe h¸t mÉu: (2
lÇn).
? Néi dung bµi h¸t míi nãi lªn ®iÒu g×?.
- Chia ®o¹n: 3 ®o¹n theo cÊu tróc: a-a'-b,
mçi ®o¹n cã 4 c©u, mçi c©u gåm 2 «
nhÞp.
- LuyÖn thanh: 1-2'.
- TËp h¸t tõng c©u:
- GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u, h¸t mÉu 2
lÇn yªu cÇu Hs nghe vµ h¸t nhÈm theo.
- GV ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS cïng h¸t víi
®µn (3 lÇn)- GV söa l¹i nh÷ng ©m HS h¸t
cha ®óng.
- TËp t¬ng tù nh vËy ®Õn hÕt ®o¹n a
theo lèi cuèn chiÕu.
- HS h¸t c¶ ®o¹n, GV nhËn xÐt.
- H¸t theo d·y bµn: 2 lÇn.
- HS nghe h¸t nhÈm theo c¶ ®o¹n a': (2
lÇn)
- GV h¸t mÉu: 2 lÇn.
- HS h¸t c¶ ®o¹n: 2 lÇn.
- GV h¸t mÉu vµ ®µn giai ®iÖu tõng c©u,
HS
h¸t theo ®µn ë ®o¹n b.
- HS h¸t theo ®µn c¶ ®o¹n sau ®ã GV
nhËn xÐt vµ söa l¹i c¸ch lÊy h¬i, ph¸t ©m
vµ söa c¸c ©m h¸t sai ( nÕu cã).
- HS tr×nh bµy c¶ bµi hoµn chØnh khi h¸t
kÕt hîp gâ ph¸ch. GV nhËn xÐt vµ söa
sai.
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiªn bµi
h¸t ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
ND2 : Bµi ®äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi §×nh
Th¶o vµ bµi h¸t §i häc.7p
- Giíi thiÖu : ¤ng ( 1939-1997) quª ë thÞ
trÊn §ång V¨n ,huyÖn Duy Tiªn TØnh Hµ
Nam.Suèt cuéc ®êi «ng g¾n bã víi sù
- HS quan s¸t.
- HS luyÖn
thanh.
- HS nghe, c¶m
nhËn vµ h¸t l¹i.
- HS h¸t.
- HS thùc hiÖn.
- HS thùc hiÖn.
- HS h¸t nhÈm.
- Hs nghe. c¶m
nhËn vµ h¸t.
- HS thùc hiÖn.
- HS thùc hiÖn.
Thùc hiÖn nhãm
HS ghi bµi
Häc sinh ®äc
nghe
2
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
nghiÖp v¨n ho¸ v¨n nghÖ.Giai ®iªu trong
c¸c bµi h¸t cña «ng dung dÞ ®Çm Êm
mÒm m¹i mang ©m hëng d©n gian.
+ Mét häc sinh ®äc bµi(SGK)
+ Nghe bµi h¸t trªn b¨ng
HS nghe vµ c¶m
nhËn
4.Cñng cè, dÆn dß: 6p
-Sau khi nghe bµi h¸t em cã c¶m nhËn g×?
-VN häc thuéc bµi h¸t ®óng g® lêi ca ,tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SBT
- ChuÈn bÞ bµi sauT§N soooos1.
Ngµy so¹n: 31/9/2013
Ngµy d¹y : /9/2013
TiÕt 2: ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu.
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1.
Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu.
i. Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca bµi h¸t M¸I trêng mÕn yªu, BiÕt tr×nh bµy ®¬n
ca, song ca, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm
- HS biÕt bµi T§N sè 1 Ca ngîi Tæ quèc lµ ST cña nh¹c sÜ Hoµng V©n, viÕt ë
nhÞp 2/4
§äc ®óng cao ®é trêng ®é nèt nh¹c, ghÐp lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm
ii. ChuÈn bÞ :
1. GV: B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 1.
-Nh¹c cô
2.HS:thanh ph¸ch ,s¸ch vë
iii. TiÕn tr×nh lªn líp:
1.¤n ®Þnh tc: GV ktra sÜ sè líp
2.KTBC:3’ Nhãm 2 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t M¸I trêng mÕn yªu(GV nhËn xÐt
®¸nh gi¸)
3.Bµi míi: ë giê tríc c¸c em ®· ®îc häc bµi h¸t, h«m nay chóng ta «n l¹i bµi h¸t
nµy.
H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS
- GV ghi b¶ng.
- GV ®µn.
- GV nhËn xÐt.
1. ¤n tËp bµi h¸t:12'
M¸i trêng mÕn yªu
Nh¹c vµ lêi:Lª Quèc
Th¾ng.
- GV ®µn vµ yªu cÇu HS h¸t c¶ bµi, h¸t
®óng t©m tr¹ng vµ h¸t diÔn c¶m.
- Yªu cÇu HS h¸t söa l¹i nh÷ng c©u h¸t ch-
- HS ghi bµi.
- HS h¸t.
- HS thùc hiÖn.
- HS thùc hiÖn.
3
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV híng dÉn.
- GV më tiÕt
tÊu ®µn.
- GV kiÓm tra.
- GV ghi b¶ng.
- GV treo b¶ng
phô vµ hái.
- GV híng dÉn.
- GV ®µn.
- GV ®µn tõng
c©u.
- GV h¸t mÉu.
- GV ®µn.
- GV híng dÉn
- GV yªu cÇu
giíi thiÖu
a ®óng.
- HS h¸t vµ nhón theo mét vµi ®éng t¸c
phô häa VD: nhón ch©n tõ ®Çu bµi h¸t
®Õn "nh dßng s«ng..." th× ®a tay ph¶i ra
phÝa tríc,...
- HS h¸t theo sù híng dÉn cña GV: 2 lÇn.
GV nhËn xÐt vµ sña sai.
- H¸t ®¬n ca: 2 em.( GV nx vµ cho ®iÓm)
ND2. TËp ®äc nh¹c: 22' T§N sè 1
Ca ngîi Tæ quèc ( TrÝch)
? Bµi viÕt ë nh÷ng nhÞp g×? Em h·y t×m
©m thÊp nhÊt , cao nhÊt cña bµi? ( NhÞp
2/4 ©m §å vµ ©m §«)
? Em h·y t×m tªn c¸c kÝ hiÖu h×nh nèt cã
trong bµi?
( )
- GV h×nh thµnh thang ©m vµ ®µn cho
HS 2-4 lÇn.
§«,Rª,Mi,Sol,Fa
- GV ®µn cho HS nghe giai ®iÖu c¶ bµi
sau ®ã h¸t lêi ca: 2 lÇn.
- GV chia c©u : 4 c©u.
- GV ®µn tõng c©u nh¹c, mçi c©u ®µn
cho HS nghe 3 lÇn sau ®ã híng dÉn cho
HS h¸t: 3 lÇn.
- TËp theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt
bµi.
- HS ®äc nh¹c mét lÇn c¶ bµi.GV nghe vµ
nhËn xÐt sña sai.
- HS h¸t lêi ca: 2 lÇn.GV söa sai
- HS ®äc nh¹c sau ®ã h¸t lêi: 2 lÇn.
- D·y bµn ®äc nh¹c, d·y bµn h¸t lêi ( 2 lÇn)
sau ®ã ®æi bªn. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸
ND3.Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu5p
- Giíi thiÖu bµi
- Mét häc sinh ®äc(SGK)
- Quan s¸t c©y ®µn bÇu
Cho HS nghe trÝch ®o¹n ®éc tÊu hoÆc
hoµ tÊu ®µn bÇu
- HS thùc hiÖn.
- HS ghi bµi.
- HS tr¶ lêi.
- HS ®äc
- HS nghe vµ
c¶m nhËn
- HS thùc hiÖn.
- HS nghe.thùc
hiÖn.
HS nghe vµ
quan s¸t
. 4.Cñng cè, dÆn dß: 3p
-VN häc thuéc bµi h¸t, ®äc kÜ bµi T§N kÕt hîp gâ ph¸ch vµ chuÈn bÞ bµi cho
giê sau häc - Nh÷ng néi dung cÇn ghi nhí h«m nay lµ g×?
4
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- C¶ líp «n l¹i bµi T§N 1lÇn kªt hîp gâ ph¸ch
- Lµm BTVN trong VBT vµ t×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt.
Ngµy so¹n: 10/9/13
Ngµy d¹y : 13/9/13
TiÕt 3:¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu
¤n tËp T§N: T§N sè 1.
¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c rõng.
I. Môc tiªu:
- HS h¸t thuéc bµi M¸i trêng mÕn yªu, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, t×nh c¶m ë 2
®o¹n
HS T§N, h¸t lêi ca, kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu cña bµi
- HS n¾m ®îc s¬ qua vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ
nghe bµi h¸t Nh¹c rõng.
II. ChuÈn bÞ :
1.GV: §µn, B¶ng phô
¶nh nh¹c sÜ Hoµng ViÖt, b¨ng nh¹c bµi h¸t Nh¹c rõng..
2. HS: ph¸ch, SGK, vë
III. TiÕn tr×nh lªn líp:
1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC:3p-Nhãm 2 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t M¸I trêng mÕn yªu (GV nhËn xÐt
®¸nh gi¸)
5
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
3.Bµi míi Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc bµi h¸t míi h«m nay c« trß ta cïng nhau «n l¹i
bµi h¸t nµy.
H§ cña GV
- GV ghi b¶ng
GV ®µn
- GV híng dÉn.
- GV më tiÕt tÊu.
- GV chØ ®Þnh.
- GV ghi b¶ng vµ
treo b¶ng phô.
GV ghi b¶ng
- GV ®µn. híng
dÉn.
-Chia nhãm
- GV chØ ®Þnh.
- GV ghi b¶ng vµ
giíi thiÖu ¶nh.
GV chØ ®Þnh
- GV hái.
- GV ghi b¶ng vµ
giíi thiÖu ¶nh.
GV ®iÒu khiÓn
Néi dung
ND1. ¤n tËp bµi h¸t: 10' M¸i trêng mÕn yªu
-LuyÖn thanh 1-2p
- HS h¸t toµn bé bµi h¸t: 1 lÇn- GV nhËn
xÐt vµ söa l¹i cho HS nh÷ng c©u h¸t cha
®óng.
- H¸t thÓ hiÖn 1 sè ®éng t¸c tay nh: H¸t
®Õn c©u " Khi giät s¬ng...", " Nh dßng
s«ng..." th× ®a tay ph¶i lªn cao.
- HS h¸t tõ ®Çu bµi h¸t, kÕt hîp ®éng t¸c
tay theo híng dÉn: 2 lÇn.GV theo dâi vµ
söa sai
- H¸t song ca: 2 tèp.( GV nhËn xÐt ®¸nh
gi¸)
ND2. ¤n tËp ®äc nh¹c: 12'
Ca ngîi tæ quèc ( trÝch)
- HS nghe GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi 1 lÇn
sau ®ã ®äc nh¹c vµ h¸t lêi theo ®µn.
- HS ®äc nh¹c vµ vç tay theo tiÕt tÊu tõng
c©u sau ®ã ®äc c¶ bµi.h¸t lêi ca 1lÇn.
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn ®äc
nh¹c vµ h¸t lêi ca GV nhËn xet söa sai
- §äc nh¹c c¸ nh©n: 2-3 em (GV nx cho
®iÓm)
ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 15'.
Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c Rõng.
a.Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt (1928-1967):
- HS ®äc SGK
? Qua viÖc nghiªn cøu bµi, em h·y nªu
nh÷ng nhËn biÕt cña em vÒ nh¹c sÜ
Hoµng ViÖt? (Gv tãm t¾t qua SGK).
- GV tr×nh bµy mét sè trÝch ®o¹n næi
tiÕng : L¸ xanh , T×nh ca ,..
b. Bµi h¸t: Nh¹c Rõng.
? §©y lµ bøc tranh m« t¶ khu rõng MiÒn
§«ng Nam Bé ®· thÓ hiÖn phÇn nµo n«i
H§ cña HS
- HS ghi bµi
HS luyÖn thanh
- HS h¸t theo
®µn.
- HS ®øng h¸t
- HS h¸t thÓ
hiÖn.
HS ghi bµi
- HS h¸t.
- HS ghi bµi.
- HS thùc hiÖn.
-Thùc hiÖn
nhãm
- HS thùc hiÖn.
.
- HS ghi bµi vµ
quan s¸t.
HS ®äc
- HS tr¶ lêi.
- HS ghi bµi vµ
quan s¸t.
6
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
dung bµi h¸t, em h·y nªu néi dung bµi h¸t
"Nh¹c rõng"? (Gv tãm t¾t qua SGK).
GV më b¨ng nh¹c hoÆc tù tr×nh bµy cho
HS nghe t¸c phÈm
?Em cã c¶m nhËn g× sau khi nghe bµi h¸t
-Nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí h«m nay vµ
«n l¹i mçi bµi 1lÇn.
Hs nghe vµ
c¶m nhËn
.
4.Cñng cè, dÆn dß:5p
-VN «n tËp l¹i bµi h¸t vµ T§N, lµm BTVN trong VBT
- Su tÇm mét sè bµi d©n ca Quan hä BN.
Ngµy so¹n: 17/9/13
Ngµy d¹y: 20/9/13
TiÕt 4: Häc bµi h¸t: LÝ c©y ®a
Bµi ®äc thªm: Héi lim.
i. Môc tiªu:
- HS biÕt bµi LÝ c©y ®a lµ bµi D©n ca QH BN
- HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu vµ thÓ hiÖn ®óng chç luyÕn
- Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n
ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ.
ii. ChuÈn bÞ :
1. GV : §µn - ®µi - b¨ng nh¹c bµi LÝ c©y ®a.
B¶ng phô chÐp bµi h¸t.
7
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
§µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t.
2. HS : thanh ph¸ch, SGK,Vë
iii. TiÕn tr×nh lªn líp:
1.¤n ®Þnh tc:(1p) GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
2.KTBC:(3p) 3 em ®äc bµi T§N sè 1
(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi: -H«m nay chóng ta sÏ lµm quen víi g® bµi h¸t míi mang b¶n s¾c d©n
ca
H§ cña GV
- GV ghi b¶ng.
- GV giíi thiÖu
tranh, b¶n ®å.
- GV hái.
- GV giíi thiÖu.
- GV ghi b¶ng vµ
më b¨ng.
- GV hái.
- GV ph©n c©u.
- GV ®µn
- GV ®µn vµ h-
íng dÉn.
- GV ®µn.
- GV híng dÉn.
- Chia nhãm
- GV ghi b¶ng.
Néi Dung
ND1. Häc h¸t: 32p LÝ c©y ®a.
D©n ca quan hä B¾c
Ninh.
a. Giíi thiÖu bµi:
- GV giíi thiÖu vÞ trÝ tØnh B¾c Ninh trªn
b¶n ®å (quª h¬ng d©n ca quan hä) vµ giíi
thiÖu néi dung bµi h¸t qua SGK.
? Em h·y h¸t 1 bµi h¸t d©n ca quan hä
B¾c Ninh mµ em biÕt? (Gv nhËn xÐt vµ
cho ®iÓm).
- Mét sè bµi d©n ca quan hä B¾c Ninh
quen thuéc: C©y tróc xinh, bÌo d¹t m©y
tr«i, Hoa th¬m bím lîn...
b. D¹y h¸t:
- HS nghe b¨ng nh¹c: 2 lÇn
? Néi dung bµi h¸t gîi cho em h×nh ¶nh
g×? (kh«ng khÝ cña ngµy héi quan hä).
? TÝnh chÊt ©m nh¹c cña bµi h¸t nãi lªn
®iÒu g×? (vui t¬i, dÝ dám, mÒm m¹i...).
- Bµi h¸t chia lµm 2 c©u:
C©u 1: Tõ ®Çu ®Õn "C©y ®a".
C©u 2: PhÇn cßn l¹i
- LuyÖn thanh:
- TËp tõng c©u:
- Mçi c©u GV ®µn 2 lÇn cho HS nghe vµ
c¶m nhËn sau ®ã h¸t mÉu cho HS nghe
®Ó h¸t l¹i.
- Chó ý c¸c ©m luyÕn:
- HS tËp theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn
hÕt bµi.
- HS h¸t c¶ bµi: 1 lÇn GV nghe nhËn xÐt
- HS h¸t theo d·y bµn: 2 lÇn- gv nhËn xÐt
vµ söa l¹i c¸c ©m HS h¸t sai.
- LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn khi h¸t
H§ cña HS
HS ghi bµi
- HS ghi bµi.
- HS nghe vµ
c¶m nhËn.
- HS thÓ hiÖn.
- HS nhËn biÕt
- HS ghi bµi.
- HS tr¶ lêi.
- HS quan s¸t.
- HS luyÖn
thanh.
- HS tËp h¸t.
- HS thùc hiÖn.
8
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV ph©n tÝch.
ThuyÕt tr×nh.
kÕt hîp gâ ph¸ch . GV nghe söa sai
- Chia líp lµm hai nhãm : Mét nöa h¸t c©u
1 , mét nöa h¸t c©u 2 , GV nhËn xÐt ®¸nh
gi¸.
ND2. Bµi ®äc thªm:7' Héi lim
- GV ph©n tÝch qua SGK.
- HS ®äc bµi: 2 em
? C¸c em biÕt ®îc Héi Lim thuéc huyÖn
nµo ? Thêng ®îc tæ chøc vµo ngµy nµo
hµng n¨m ? Trong lÔ héi ngêi ta tæ chøc
nh÷ng trß ch¬I g× ?
GV gi¶i thÝch thªm vÒ Héi L.im
- HS ghi bµi.
- HS nghe.
4.Cñng cè, dÆn dß (2p)
-HS h¸t c¶ bµi 1 lÇn gv söa ©m cßn sai.
-VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi gi¬ sau häc
- Su tÇm mét sè bµi h¸t Quan hä.
Ngµy soan: 23/9/13
Ngµy d¹y: 26/9/13
TiÕt 5:¤n bµi h¸t: LÝ c©y ®a.
Nh¹c lÝ: NhÞp 4/4.
9
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2.
i. Môc tiªu:
- HS «n l¹i ®Ó h¸t thuéc bµi h¸t "LÝ c©y ®a", thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i, nhÑ
nhµng. BiÕt tr×nh bµy ®¬n, song, t«p ca.
- BiÕt thªm vÒ KN nhÞp 4/4 vµ c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4
- BiÕt bµi T§N sè 2- ¸nh tr¨ng viÕt ë nhÞp 4/4. §äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca,
kÕt hîp ®¸nh nhÞp 4/4
ii.ChuÈn bÞ :
1.GV:Nh¹c cô-. B¶ng phô chÐp T§N sè 2.
2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1æn ®Þnh tc:1p GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC:2p*Nhãm 2 HS h¸t bµi LÝ c©y ®a(GV ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi:Bµi h«m nay c¸c em sÏ ®îc lµm quen víi KN nhÞp 4/4
H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS
- GV ghi b¶ng.
- GV ®iÒu
khiÓn.
GV ®iÒu khiÓn
- GV kiÓm tra.
- GV ghi b¶ng.
- GV hái.
- GV tãm t¾t.
ND1. ¤n bµi h¸t: 10'
LÝ c©y ®a
D©n ca quan hä B¾c
Ninh.
-LuyÖn thanh
- GV më tiÕt tÊu ®µn, h¸t bµi h¸t 1 lÇn
cho HS nghe, lu ý c¸c ©m luyÕn HS cÇn
chó ý.
- HS h¸t theo híng dÉn cña GV: 1 lÇn.
- HS ®øng h¸t vµ thÓ hiÖn mét sè ®éng
t¸c tay ( GV gîi ý).
-LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn bµi h¸t
khi h¸t vËn ®éng phô ho¹ cho bµi h¸t
hoÆc gâ ph¸ch cho bµi h¸t thªm sinh
®éng.Gv nghe vµ nhËn xÐt söa sai.
- GV gäi c¸ nh©n lªn h¸t ®¬n ca cã thÓ
hiÖn b»ng c¸c ®éng t¸c tay: 2-3 em (Gv
nhËn xÐt ®¸nh gi¸).
ND2. Nh¹c lÝ:8'-NhÞp 4/4.
? Víi kiÕn thøc vÒ nhÞp em h·y cho biÕt
vÒ nhÞp 4/4?
- HS ghi bµi.
- HS nghe.
- HS h¸t theo
®µn.
- H§ nhãm
- HS thÓ hiÖn
- HS ghi bµi.
- HS tr¶ lêi.
10
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV ph©n tÝch.
- GV vÏ b¶ng
- GV ph©n tÝch.
- GV ph©n tÝch.
- GV híng dÉn.
- GV ghi b¶ng vµ
treo b¶ng phô.
- GV hái.
- GV ®µn.
- GV ®µn.
- GV lu ý.
- GV ph©n tÝch tõ sè chØ nhÞp 2/4,
nhÞp 3/4 sau ®ã t¬ng tù ë nhÞp 4/4.
- NhÞp 4/4 cßn gäi lµ nhÞp c, mçi nhÞp
cã 4 ph¸ch, mçi ph¸ch b»ng mét nèt ®en.
- Ph¸ch thø nhÊt lµ ph¸ch m¹nh, ph¸ch thø
2 lµ ph¸ch nhÑ, ph¸ch thø 3 lµ ph¸ch m¹nh
võa, ph¸ch thø 4 lµ ph¸ch nhÑ.
- C¸ch ®¸nh nhÞp 4/4:
4
2 3
1
- HS quan s¸t GV ®¸nh tay theo nhÞp sau
®ã GV ®Õm sè 1,2,3,4 cho HS ®¸nh
nhÞp.
- NhÞp 4/4 thêng sö dông ë c¸c bµi h¸t
hµnh khóc, c¸c bµi h¸t trang nghiªm hoÆc
bµi h¸t tr÷ t×nh.
- HS quan s¸t GV ®¸nh nhÞp bµi "Ca ngîi
Hå chñ tÞch" sau ®ã GV h¸t cho HS ®¸nh
nhÞp.
ND3. TËp ®äc nh¹c: 20'T§N sè 2
¸nh tr¨ng
Nh¹c: Ph¸p
? Bµi viÕt ë nhÞp g×? chia lµm mÊy c©u?
(nhÞp c, gåm 4 c©u, GV ph©n tÝch c©u
cho HS râ v× cã dÊu).
? Nh÷ng c©u nh¹c nµo cã giai ®iÖu gièng
nhau? (c©u 1 vµ c©u 2).
- LuyÖn thanh:
GV híng dÉn HS gâ tiÕt tÊu c¶ bµi.
- HS quan s¸t.
- HS ghi bµi.
- HS vÏ vµo væ
- HS thùc hiÖn.
- HS nghe.
- HS quan s¸t vµ
thùc hiÖn.
- HS ghi bµi.
- HS tr¶ lêi.
LuyÖn thanh
- HS nghe vµ
®äc nh¹c.
11
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV ®µn.
- GV më tiÕt tÊu.
- GV ®µn.
- GV ®µn vµ h¸t lêi ca: 2 lÇn.
- GV ®µn tõng tiÕt nh¹c (mçi c©u gåm 2
tiªt nh¹c) sau ®ã ®µn cho HS ®äc.
- HS thùc hiÖn theo lèi cuèn chiÕu cho
®Õn hÕt bµi.
-C¶ líp ®äc bµi mét lÇn kÕt hîp gâ ph¸ch
vµ h¸t lêi ca.GV nhËn xÐt vµ sña.
-Nöa líp ®äc nh¹c vµ nöa líp h¸t lêi ca kÕt
hîp gâ ph¸ch sau ®ã ®æi l¹i
-luyÖn tËp theo nhãm bµn thùc hiÖn ®äc
nh¹c vµ h¸t lêi ca.Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- HS ®äc cao
®é.
- HS ®äc.
- HS nghe.
4. Cñng cè, dÆn dß.3p
-Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung cÇn ghi nhí h«m nay?
- T§N l¹i bµi T§N sè 2
-VN häc kÜ nhÞp 4/4,bµi T§N sè 2 kÕt hîp ®¸nh nhÞp.SutÇm mét sè bµi h¸t viÕt
ë nhÞp 4/4
- Lµm BT trong SBT. vµ nghiªn cøu bµi sau.
12
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n: 30/9/13
Ngµy d¹y: 03/10/13
TiÕt 6: Nh¹c lÝ: NhÞp lÊy ®µ.
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3.
¢m nh¹c thêng thøc: S¬ lîc vÒ nh¹c cô ph¬ng T©y.
i. Môc tiªu:
- HS biÕt ®îc nhÞp lÊy ®µ. T×m®îc mét vµi VD vÒ nhÞp lÊy ®µ trong c¸c bµi ®·
häc.
- HS ®äc ®îc giai ®iÖu vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N sè 3. NhËn biÕt ®îc nhÞp lÊy
®µ trong bµi T§N sè 3
- HS hiÓu biÕt vÒ mét sè nh¹c cô ph¬ng T©y qua h×nh d¸ng.
ii. ChuÈn bÞ :
1.GV: §µn - b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3.
-Tranh ¶nh 1 sè nh¹c cô ph¬ng T©y.
2.HS: Thanh ph¸ch,s¸ch vë.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC:3p-Nhãm 2HS lªn ®äc bµi T§N sè 2 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi:
NhÞp lÊy ®µ lµ g×? bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu
H§ cña GV
- GV ghi b¶ng.
- GV gi¶i thÝch.
- GV hái.
- GV KL
- GV ghi b¶ng.
GV ghi b¶ng
- GV hái.
Néi Dung
ND1. Nh¹c lÝ: 8p
NhÞp lÊy ®µ.
- Th«ng thêng, c¸c nhÞp trong bµi ph¶i cã
®ñ sè ph¸ch theo quy ®Þnh ë sè chØ
nhÞp. Tuy nhiªn, riªng nhÞp ®Çu bµi cã
thÓ ®ñ hoÆc thiÕu. NÕu nhÞp ®Çu bµi
thiÕu th× ®îc gäi lµ nhÞp lÊy ®µ.
? Trong nhÞp ®Çu ë VD1 (SGK) cã sè
ph¸ch thiÕu lµ mÊy? (3 ph¸ch).
? VËy nhÞp lÊy ®µ lµ g×?.
- Kh¸i niÖm: NhÞp lÊy ®µ lµ « nhÞp ®Çu
tiªn cña b¶n nh¹c kh«ng ®ñ sè ph¸ch theo
quy ®Þnh cña sè chØ nhÞp.
2. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3.20'
§Êt níc t¬i ®Ñp sao
? Bµi viÕt ë nhÞp g×? c¸ch thÓ hiÖn dÊu
H§ cña HS
- HS ghi bµi.
- HS theo dâi.
- HS tr¶ lêi.
- HS ghi bµi.
- HS ghi bµi.
13
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
GV híng ®Én.
- GV hái.
- GV ®µn.
- GV ®µn.
- GV ph©n c©u.
- GV ®µn.
- GV híng dÉn.
- GV ®µn.
- GV híng dÉn.
- Chia nhãm
ChØ ®Þnh
GV ghi b¶ng.
- GV giíi thiÖu
tranh ¶nh vµ
hái.
- GV diÔn gi¶i.
- GV thùc hiÖn.
nh¾c l¹i ra sao?.
? Trong bµi cã nh÷ng lo¹i h×nh nèt g×?
- HS ®äc d·y tiÕt tÊu: 3-4 lÇn.
? Trong bµi gåm nh÷ng cao ®é cña ©m
g×? (GV h×nh thµnh gam §« dur).
§å- Rª- Mi- Fa- Son- La- Si.
- LuyÖn thanh: 1-2 phót gam §« trëng.
- GV ®µn c¶ bµi 1 lÇn sau ®ã h¸t lêi ca 1
lÇn cho HS nghe.
- Bµi chia lµm 4 c©u.
- GV ®µn tiÕt 1 (c©u 1) 4 lÇn cho HS nghe
sau ®ã híng dÉn cho HS ®äc l¹i ( lu ý ®¶o
ph¸ch).tiÕn hµnh tËp tiÕp cho ®Õn hÕt
c©u. NÕu phÇn ®¶o ph¸ch HS ®äc khã, cã
thÓ t¸ch ra cho HS ®äc sau ®ã ghÐp c©u.
- TiÕn hµnh tËp theo lèi mãc xÝch cho
®Õn hÕt bµi.GV nghe vµ söa sai vµ ®äc
cho ®óng.
- HS ®äc c¶ bµi: 1-2 lÇn.Khi ®äc kÕt hîp
gâ ph¸ch ,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai.
-Sau ®ã ®äc l¹i bµi vµ kÕt hîp h¸t lêi ca
- Chia líp thµnh 2 d·y bµn, d·y 1 ®äc nh¹c,
d·y 2 h¸t lêi sau ®ã ®æi bªn.KÕt hîp gâ
ph¸ch.GV söa sai .
-KiÓm tra vµi em ®äc nh¹c GV nhËn xÐt
®¸nh gi¸ .
ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 12'
S¬ lîc vÒ mét vµi ©m nh¹cph¬ngT©y.
? Em h·y nªu tªn gäi c¸c nh¹c cô trong tranh
vÏ? (Piano, vi«l«ng, ghi ta).
- GV ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i
nh¹c cô trªn.
- GV më ®µn oãc gan cho HS nghe ©m
s¾c cña tõng lo¹i nh¹c cô vµ kiÓm tra l¹i
kh¶ n¨ng nhËn biÕt cña c¸c em.
- HS tr¶ lêi.
- HS ®äc tiÕt
tÊu.
- HS luyÖn
thanh.
- HS nghe.
- HS quan s¸t.
- HS thùc hiÖn.
- HS ®äc bµi.
- HS thùc hiÖn
nhãm
C¸ nh©n ®äc
- HS ghi bµi.
- HS tr¶ lêi.
HS nghe vµ
nhËn biÕt.
4. Cñng cè, dÆn dß.3p
-GV tãm t¾t ND chÝnh h«m nay ®· häc, yªu cÇu HS nh¾c l¹i KN nhÞp lÊy ®µ.
-VN häc bµi vµ lµm bµi tËp, xem tríc bµi giê sau häc.
14
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n: 07/10/13
Ngµy d¹y: 10/10/13
TiÕt 7: ¤n tËp
i. Môc tiªu:
-HS «n tËp 2 bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu vµ LÝ c©y ®a.H¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu.
BiÕt tr×nh bµy song ca,®¬n ca,tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm.
-HS ph©n biÖt ®îc nhÞp 2/4,3/4,4/4, c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4. NhËn biÕt nhÞp lÊy
®µ.
- §äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè 1,2,3. BiÕt c¸c h×nh tiÕt tÊu cã
trong bµi.
ii. ChuÈn bÞ :
1.GV: nh¹c cô
2.HS: thanh ph¸ch.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC: (KT khi «n tËp)
3.Bµi míi -H«m nay chóng ta sÏ ®i «n tËp
H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng.
- GV ®µn.
- GV híng dÉn.
- GV kiÓm tra.
- GV ghi b¶ng
ND1. ¤n tËp bµi h¸t: 14'
a. Bµi h¸t:- M¸i trêng mÕn yªu
Nh¹c vµ lêi: Lª Quang Th¾ng.
- HS h¸t tËp thÓ: 1 lÇn.
- HS h¸t vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c (®øng h¸t): 2-
3 lÇn - GV nhËn xÐt.söa sai
- Gäi 5-7 HS ®øng h¸t thÓ hiÖn, GV nhËn
xÐt vµ cho ®iÓm.
HS ghi bµi.
- HS thùc hiÖn.
- HS thùc hiÖn.
- HS kiÓm tra.
15
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
vµ treo ¶nh
- GV giíi thiÖu.
- GV ®µn.
- GV chØ huy.
- GV ®µn.
- GV kiÓm tra.
-- GV ghi b¶ng.
- GV hái.
- GV ph©n
tÝch.
- GV hái.
- GV ghi b¶ng.
- GV gâ tiÕt
tÊu.
- GV ®µn.
Chia nhãm
- GV ®µn.
- GV kiÓm tra.
GV ghi b¶ng
GV chØ ®Þnh
GV hái
b. Bµi h¸t:
-LÝ c©y ®a- D©n ca quan hä B¾c Ninh.
- §©y lµ bøc tranh vÏ c¶nh sinh ho¹t h¸t quan
hä.
- HS h¸t tËp thÓ: 1 lÇn.
- HS h¸t «n l¹i mét vµi ®éng t¸c minh häa: 2-
3 lÇn ( GV nhËn xÐt vµ nh¾c l¹i).
- HS h¸t thÓ hiÖn: 1 lÇn.
- GV gäi nhãm hoÆc c¸ nh©n h¸t cã minh
häa ( GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm).
ND2. ¤n tËp nh¹c lÝ: 7p'
? Em h·y nªu ý nghÜa vµ tÝnh chÊt cña
nhÞp 4/4?
- Cã 4 ph¸ch mçi ph¸ch b»ng 1 nèt ®en.
- Ph¸ch thø nhÊt m¹nh, ph¸ch thø 2 nhÑ,
ph¸ch thø 3 m¹nh võa, ph¸ch thø 4 nhÑ.
? Em h·y nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau
gi÷a nhÞp 2/4, 3/4 vµ 4/4?.
ND3. ¤n tËp T§N sè 1,2,3 : 12p
- GV cho HS gâ l¹i tiÕt tÊu tõng bµi
-§äc l¹i gam:
-§äc l¹i mâi bµi 1lÇn khi ®äc kÕt hîp gâ
ph¸ch vµ h¸t lêi ca.GV nghe vµ söa sai vµ
®äc l¹i cho ®óng.
-LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn ®äc nh¹c
vµ h¸t lêi ca.Gv nhËn xÐt .
-KT mét sè c¸ nh©n vµ nhãm ®äc nh¹c (GV
nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
- HS ghi bµi.
- HS quan s¸t.
- HS thùc hiÖn.
- HS h¸t.
- HS ghi bµi.
- HS tr¶ lêi.
- HS quan s¸t
vµ ghi bµi.
- HS tr¶ lêi.
- HS ghi bµi.
- HS nghe vµ
nhËn biÕt.
- HS thùc hiÖn.
-H§ nhãm
- HS kiÓm tra.
HS nh¾c l¹i
HS ®äc
HS tr¶ lêi
HS nghe
16
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
GV kÕt luËn
4.Cñng cè. DÆn dß: 2p
- VN chuÈn bÞ mçi b¹n mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N nh ®· «n h«m nay ®Ó giê sau
KT cho tèt.
- Lµm BTVN
Ngµy so¹n: 14/10/13
Ngµy d¹y: 17/10/13
TiÕt 8: KiÓm tra 1 tiÕt
I.Môc tiªu:
- HS g¾p th¨m vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N trong phiÕu ®Ò.
- HS biÕt tr×nh baú bµi h¸t thuÇn thôc vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹ hÆc gâ
®Öm cho bµi h¸t, bµi T§N.
ii.ChuÈn bÞ
1.GV: -§Ò KT,PhiÕu
2.HS: thuéc bµi ë nhµ.
III.TiÕn tr×nh DH:
1.æn ®Þnh tc:
2.KiÓm tra:
A,§Ò bµi:Em h·y g¾p th¨m ®Ó tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· «n giê tr-
íc.
-PhiÕu 1:-M¸i trêng mÕn yªu +T§N sè 1
-PhiÕu 2:-LÝ c©y ®a +T§N sè 2
-PhiÕu 3:-M¸i trêng mÕn yªu +T§N sè 2
-PhiÕu 4:-LÝ c©y ®a +T§N sè 3
B,§¸p ¸n(biÓu ®iÓm)
* XÕp lo¹i: §
§èi víi häc sinh kh¸:
17
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- H¸t: Thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu vµ tr×nh bµy râ rµng.
- §äc nh¹c: ®óng cao ®é trêng ®é, h¸t thuéc lêi ca.
- ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t vµ bµi T§N kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp
§èi víi häc sinh TB vµ yÕu:
- Tr×nh bµy bµi h¸t vµ bµi T§N cßn sai sãt nhng ë møc ®é thÊp.
* XÕp lo¹i: C§
- Kh«ng h¸t, kh«ng T§N.
- Kh«ng thuéc bµi h¸t, tr×nh bµy kh«ng ®îc 1/2 phÇn néi dung cña bµi.
3.Cñng cè,DÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê KT vµ rót kinh nghiÖm nh÷ng giê sau ®îc tèt h¬n.
-VN chuÈn bÞ bµi Chóng em cÇn hßa b×nh giê sau häc
Ngµy so¹n: 21/10/13
Ngµy d¹y: 24/10/13
TiÕt 9 Häc bµi h¸t :Chóng em cÇn hßa b×nh.
Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long-Hoµng L©n
i. Môc tiªu:
-HS biÕt vµi nÐt vÒ hai t¸c gi¶ Hoµng Long -Hoµng L©n. BiÕt bµi h¸t Chóng em
cÇn hßa b×nh nãi lªn íc väng cña tuæi th¬ mong muèn ®îc sèng trong cuéc
sèng yªn vui ®Çy t×nh th©n ¸i.
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, h¸t diÔn c¶m vµ thÓ hiÖn
®óng h×nh tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch.
- Qua bµi h¸t, c¸c em tá lßng biÕt ¬n ®èi víi B¸c Hå kÝnh yªu- Ngêi ®· mang l¹i
hãa b×nh, ®éc lËp cho d©n téc.
ii. ChuÈn bÞ :
1. GV: §µn - ®µi vµ b¨ng bµi h¸t.
-B¶ng phô chÐp bµi h¸t.
2.HS: thanh ph¸ch:
iii. TiÕn tr×nh d¹y HäC
1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè.
2.KTBC:3p 2HS lªn b¶ng lµm bµi tËp1, 2.GV ®¸nh gi¸, xªp lo¹i.
18
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS
_ Gv ghi b¶ng
- GV ®iÒu
khiÓn
- GV híng dÉn
- GV híng dÉn
- GV thùc hiÖn
trÝch ®o¹n 1,2
t¸c phÈm
- GV ®µn.
- GV yªu cÇu
- GV ®µn vµ h-
íng dÉn.
- GV ®µn
ND1.Häc h¸t: Chóng em cÇn hßa b×nh:38p
- Giíi thiÖu t¸c phÈm: Hai anh em nh¹c sÜ
Hoµng Long-Hoµng L©n ®· s¸ng t¸c ca khóc
Chóng em cÇn hßa b×nh ®Ó nãi lªn ¬c väng
cña tuæi th¬ VN mong muèn cã mét cu«c yªn
vui, ®îc c¾p s¸ch tíi trêng trong t×nh th©n ¸i,
®oµn kÕt.
- T¸c gi¶: Nhạc sĩ Hoàng Long và nhạc sĩ Hoàng
Lân là anh em sinh đôi, sinh ngày 18/6/1942 tại thị
xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), hai «ng cã nhiÒu ca
khóc hay viÕt cho thiÕu nhi nh:Bác Hồ - Người
cho em tất cả (1975) - Từ rừng xanh cháu về thăm
lăng Bác (1978) - Mèo con đi học (1982) - Thật là
hay (1982) Bµi h¸t Bác Hồ - người cho em tất cả
(1975) vµ Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
(1978) lµ hai bµi h¸t hay viÕt vÒ B¸c Hå kÝnh
yªu.
? Nghe b¨ng mÉu:
- Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t chia lµm 2 ®o¹n
(a vµ b). §o¹n b dïng chung cho c¶ 2 lêi ( cßn
gäi lµ ®iÖp khóc) mçi ®o¹n chia lµm 2 c©u h¸t.
- LuyÖn thanh: 2'.
- TËp h¸t tõng c©u: TËp gâ ®Æc ®iÓm ®Æc
trng cña ®o¹n a:
- GV gâ mÉu, HS nghe vµ gâ l¹i.
- GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u, sau ®ã h¸t mÉu
cho HS nghe vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t l¹i ( b¾t
nhÞp 2-1)
- TiÕn hµnh t¬ng tù cho ®Õn hÕt lêi 1, lu ý c¸c
c©u h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ dÊu lÆng ®en.
- HS h¸t lêi 1 hoµn chØnh 1lÇn khi h¸t kÕt hîp
gâ ph¸ch ,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai
- HS ghi bµi.
- HS nghe.
C¶m nhËn
HS ghi s¬ lîc
HS luyÖn
- HS nghe vµ
c¶m nhËn
- HS theo dâi
- HS thùc hiÖn
- HS nghe vµ
thùc hiÖn
19
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
GV yªu cÇu.
GV ®µn vµ chØ
®Þnh
GV hái
GV kÕt luËn
-Thùc hiÖn lêi 2 t¬ng tù lêi 1 chó ý nh÷ng chç
®¶o ph¸ch cho ®óng.
*Thùc hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp
gâ thanh ph¸ch ,thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i bµi
h¸t, ng©n nghØ cho ®óng.
- HS h¸t theo d·y bµn, song ca hoÆc ®¬n ca
c¸c b¹n d·y cßn l¹i nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm
sau ®ã ®æi bªn. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
-Nªu c¶m nhËn cña em vÒ bµi h¸t?
Mçi chóng ta, ai còng ph¶i biÕt tr©n träng vµ
g×n g÷ hßa b×nh. C¸c em cã ®îc cuéc sèng
Êm no nh ngµy h«m nay lµ nhê vµo c«ng lao to
lín cña B¸c Hå kÝnh yªu, Ngêi c¶ ®êi hi sinh v×
sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, Ngêi lu«n quan
t©m vµ dµnh nhiÒu t×nh c¶m cho c¸c em thiÕu
niªn nhi ®ång. C¸c em thiÕu niªn nhi ®ång trªn
mäi miÒn ®Êt níc lu«n tá lßng kÝnh yªu vµ
biÕt ¬n v« h¹n ®èi víi B¸c. B¸c lµ “ ngêi cho em
tÊt c¶”. Dï B¸c ®· ®i xa nhng c¸c em lu«n nhí
¬n vµ kÝnh yªu B¸c, rÊt vui khi ®îc vÒ Thñ ®«
®Ó vµo L¨ng th¨m B¸c
- HS thùc hiÖn
HS tr¶ lêi
HS l¾ng nghe,
c¶m nhËn.
4.Cñng cè.DÆn dß:3p*Ai lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t?*VN häc thuéc giai ®iÖu lêi ca.
Lµm BTVN, chuÈn bÞ bµi giê sau häc.
Ngµy so¹n: 28-10-2013
Ngµy d¹y: 31-10-2013
TiÕt 10
¤n bµi h¸t : Chóng em cÇn hßa b×nh
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4
Bµi ®äc thªm: Héi xu©n s¾c bïa
I. Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, h¸t ®óng s¾c th¸i vµ kÕt
hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp.
- HS ®äc ®óng nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 4.
II. ChuÈn bÞ :
1.GV: §µn-®µi- b¨ng nh¹c bµi h¸t.
20
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
-B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 4.
2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC: KiÓm tra trong giê
3.Bµi míi: §Ó tr×nh bµy thuÇn thôc bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh, chóng ta
cïng nhau «n l¹i.
H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS
- GV ghi b¶ng.
- GV ®µn.
- GV ®iÒu
khiÓn.
- GV ®µn.
G
- GV ghi b¶ng.
- GV híng dÉn.
- GV chØ ®Þnh.
- GV ®µn.
- GV hái.
ND1. ¤n tËp bµi h¸t: 12p
Chóng em cÇn hßa b×nh
Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long
Hoµng L©n
- LuyÖn thanh: 1-2'
- GV më b¨ng bµi h¸t cho HS nghe: 1 lÇn.
- HS tr×nh bµy bµi h¸t hoµn chØnh: 1-2
lÇn.
(Lu ý h¸t ®Õn c©u:" Kh«ng cßn..." h¸t
chËm l¹i vµ m¹nh mÏ h¬n)Gv nghe nhËn
xÐt söa sai.
- H¸t ®èi ®¸p: ®o¹n a, mçi d·y bµn h¸t 1
c©u xen kÏ sang ®o¹n b th× h¸t hßa giäng:
2-3 lÇn.khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch.
- HS h¸t ®¬n ca: 3-4 em.GV nhËn xÐt ®¸nh
gi¸.
ND2. TËp ®äc nh¹c-T§N sè 4.
Mïa xu©n vÒ 23p
Nh¹c vµ lêi: Phan TrÇn
B¶ng
- Chia c©u: bµi chia lµm 5 c©u, mçi c©u 8
ph¸ch, c©u 1 vµ c©u3 cã ©m h×nh tiÕt tÊu
gièng nhau, c©u 2,4,5 cã ©m h×nh tiÕt tÊu
gièng nhau.
- TËp ®äc tªn nèt nh¹c: 1 lÇn
- HS ®äc gam §« trëng: 2-4 lÇn
- HS ghi bµi.
- HS luyÖn
thanh.
- HS nghe.
- HS thùc hiÖn
- HS tr×nh bµy
- HS kiÓm tra.
- HS ghi bµi.
- HS quan s¸t
vµ nh¾c l¹i.
- HS ®äc tªn
nèt.
- HS ®äc gam.
- HS tr¶ lêi.
21
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV híng dÉn.
- GV hái.
- GV ®µn vµ h-
íng dÉn.
GV chØ ®Þnh
GV chØ ®Þnh
GV thuyÕt tr×nh
GV giíi thiÖu mét
sè h×nh ¶nh
- HS nghe GV ®µn tõng c©u, mçi c©u 2
lÇn sau ®ã GV ®äc mÉu cho HS ®äc thùc
hiÖn ®Õn hÕt bµi ,GV nghe vµ söa sai vµ
®äc l¹i cho ®óng.®äc ®Õn hÕt bµi.
-Gv gäi HS ®äc tèt ®äc 1 c©u gv nh©n
xÐt.
-HS ®äc hoµn chØnh T§N c¶ bµi: 1-2
lÇn.kÕt hîp gâ ph¸ch.,GV nhËn xÐt.
- §äc theo d·y bµn: 2 lÇn - Gv nhËn xÐt.
- Chia líp thµnh 2 d·y bµn, 1 d·y T§N vµ 1
d·y ghÐp lêi ca sau ®ã ®æi bªn cho nhau.
- §äc nh¹c:1 sè nam ®äc c©u 1,3, 1sè n÷
®äc c©u 2,4,5 - phÇn ghÐp lêi ca còng t-
¬ng tù nh vËy.
(kh«ng cÇn ®äc mÉu mµ chØ cÇn söa
nh÷ng ©m cßn sai).
- HS ®äc hoµn chØnh T§N c¶ bµi: 1-2 lÇn.
- §äc theo d·y bµn_ 2 lÇn - GV nhËn xÐt.
- Chia líp thµnh 2 d·y bµn, 1 d·y T§N vµ 1
d·y ghÐp lêi ca sau ®ã ®æi bªn cho
nhau.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
Bµi ®äc thªm: Héi xu©n s¾c bïa:5p
GV giíi thiÖu s¬ lîc vÒ phêng bïa gåm 12
ngêi.
HS quan s¸t mét vµi h×nh ¶nh sinh ho¹t
cña phêng bïa
- HS gâ tiÕt
tÊu.
- HS tr¶ lêi.
HS nghe, c¶m
nhËn vµ ®äc
HS thùc hiÖn
HS ®äc, theo
dâi
HS tr×nh bµy
HS ®äc.
HS theo dâi
4.Cñng cè.DÆn dß:5p
-C¶ líp thùc hiÖn bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh.
-§äc bµi T§N sè 4 vµ h¸t lêi ca.
-VN häc bµi, lµm BTVN sè 1,2 vµ chuÈn bÞ bµi cho tèt giê sau häc.
Ngµy so¹n: 4/11/2012
Ngµy d¹y: 7/11/2012
TiÕt 11:
¤n tËp bµi h¸t : Chóng em cÇn hßa b×nh
22
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
¤n tËp tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4
¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ bµi h¸t
Hµnh qu©n xa.
i. Môc tiªu:
-HS h¸t thuéc bµi h¸t "Chóng em cÇn hßa b×nh" vµ «n bµi T§N "Mïa xu©n vÒ"
kÕt hîp ®¸nh nhÞp 2/4.
-Gióp HS cã thªm hiÓu biÕt vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn qua bµi h¸t bµi h¸t "Hµnh
qu©n xa".
ii. ChuÈn bÞ :
1.GV: §µn - ®µi vµ b¨ng bµi h¸t.¶nh nh¹c sÜ §ç NhuËn
2.HS:Thanh ph¸ch,s¸ch vë
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.æn ®Þnh tc: Gv kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC:3p Hai HS ®äc bµi T§N sè 4.(GV ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng.
GV ®µn.
Chia nhãm
GV ghi b¶ng
- GV chØ huy.
- GV ®µn.
- GV kiÓm tra.
ND1. ¤n tËp bµi h¸t:8p
Chóng em cÇn hßa b×nh.
- LuyÖn thanh: 1-2'.
- Më b¨ng cho HS nghe l¹i b¸i h¸t: 1-2 lÇn.
- ¤n tËp: c¶ líp cïng h¸t 1 lÇn - GV lu ý söa
l¹i nh÷ng ©m HS h¸t cha chÝnh x¸c: ®¶o
ph¸ch, thÓ hiÖn ®óng t/c ®o¹n b.
- HS ®øng h¸t, thÓ hiÖn theo c¶m nhËn c¸
nh©n: 2 lÇn.vËn ®éng hoÆc gâ ph¸ch
- LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi
h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe nhËn xÐt.
-KiÓn tra c¸ nh©n ho¹c nhãm thc hiÖn kÕt
hîp vËn ®äng phô ho¹ hoÆc gâ ph¸ch,GV
®¸nh gi¸.
ND2. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c:10p
Mïa xu©n vÒ.
- HS nghe giai ®iÖu bµi T§N: 1 lÇn
- HS ®äc c¶ bµi 1 lÇn (GV nh©n xÐt vµ
söa lµi c¸c ©m HS ®äc cha ®óng).
- 1/2 líp ®äc nh¹c, sè cßn l¹i h¸t lêi sau ®ã
®æi l¹i,®äc kÕt hîp gâ ph¸ch.
-LuyÖn ®äc theo nhãm ,d·y bµn vµ h¸t lêi
ca,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- C¸ nh©n ®äc bµi ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- HS ghi bµi.
- HS luyÖn
thanh.
- HS nghe b¨ng.
- HS h¸t.
- H § nhãm
- HS h¸t
- HS ghi bµi.
- HS nghe.
HS ®äc bµi.
- HS thùc hiÖn.
- HS ®äc bµi.
23
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV ghi b¶ng.
- GV treo ¶nh.
- GV chØ ®Þnh.
- GV më b¨ng.
- GV híng dÉn.
- GV ghi b¶ng.
- GV thùc hiÖn.
- GV chØ ®Þnh.
- GV thùc hiÖn.
ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 20p
a. Nh¹c sÜ §ç NhuËn:
Giê häc tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vÒ
nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. H«m nay chóng ta sÏ
cã thªm hiÓu biÕt vÒ nÒn ©m nh¹c VN
qua nh¹c sÜ §ç NhuËn.
- Chän 1 HS ®äc to, râ rµng diÔn c¶m
phÇn giíi thiÖu nh¹c sÜ §ç NhuËn.
- HS nghe bµi h¸t "ViÖt Nam quª h¬ng t«i"
vµ bµi h¸t "Nhí chiÕn khu".
- GV tãm t¾t c¸c ý chÝnh vÒ nh¹c sÜ §ç
NhuËn.
b. bµi h¸t Hµnh qu©n xa:
- GV tr×nh bµy ®o¹n trÝch mét sè bµi h¸t
cña nh¹c sÜ §ç NhuËn: "ChiÕn th¾ng §iÖn
Biªn", "VN quª h¬ng t«i".
- HS ®äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi
thiÖu vÒ bµi h¸t "Hµnh qu©n xa"
- Hs nghe bµi h¸t "Hµnh qu©n xa".
- HS ghi bµi.
- HS ®äc bµi.
- HS nghe vµ
c¶m nhËn.
- HS nghe vµ
nh¾c l¹i
- HS ghi bµi.
- HS nghe vµ
c¶m nhËn.
- HS thùc hiÖn.
HS nghe vµ
nhÈm theo.
4.Cñng cè.DÆn dß:4p
HS h¸t l¹i bµi h¸t chóng em cÇn hoµ b×nh vµ bµi T§N 1lÇn.
VN lµm BT trong s¸ch vµ häc bµi cho tèt.
24
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n: 11/11/2013
Ngµy d¹y: 14/11/2013
TiÕt 12
Häc bµi h¸t: Khóc h¸t chim S¬n ca
-Nh¹c vµ lêi §ç Hoµ An-
I. Môc tiªu
-HS biÕt vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ §ç Hßa An- T¸c gi¶ cña bµi "Khóc h¸t chim S¬n ca"
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t "Khóc h¸t chim S¬n ca". BiÕt thùc hiÖn
nh÷ng chç ®¶o ph¸ch.
-Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn thiªn nhiªn vµ t×nh
yªu quª h¬ng ®Êt níc
II. ChuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc – b¨ng nh¹c
2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y
1.æn ®Þnh tc:GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC:4p
Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña nh¹c sÜ §ç NhuËn?
Nªu vµi nÐt vÒ bµi Hµnh Qu©n xa?
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng
Gv thuyÕt
tr×nh
ND1.Häc bµi h¸t: 37'
Khóc h¸t chim S¬n ca
Nh¹c vµ lêi : §ç Hoµ An
S¬n ca ®îc gäi lµ danh ca cña c¸c loµi chim
.Tõ tiÕng hãt tuyÖt vêi cña S¬n ca mµ t¸c
gi¶ ®· khÐo liªn hÖ ®Õn nh÷ng b¹n nhá cã
giäng h¸t hay nh s¬n ca cã thÓ gäi ¸nh
tr¨ng vµng ,gäi n¸ng xu©n sang b»ng tiÕng
h¸t mª say tuæi th¬ .T¸c gi¶ mong cho
- HS ghi bµi
HS nghe
25
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
tiÕng h¸t cña c¸c em vang kh¾p mäi n¬I
®Ó mîi ngêi cïng chung sèng trong t×nh
th©n ¸I doµn kÕt.
- GV thùc hiÖn - GV ®µn vµ tr×nh bµy h¸t bµi h¸t hoÆc
më ®Üa nh¹ cho HS nghe
- HS nghe vµ
c¶m nhËn
- GV híng dÉn - Chia ®o¹n: ®o¹n a tõ phÇn ®Çu ®Õn "mª
say", ®o¹n b lµ phÇn cßn l¹i (cã thÓ coi lµ
®o¹n ®iÖp khóc cña bµi:. Mçi ®o¹n gåm 4
c©u.
- HS theo dâi vµ
nh¾c l¹i
- GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - LuyÖn thanh
- GV híng dÉn
vµ ®µn
- TËp h¸t tõng c©u
- GV ®µn c©u mét 3-4 lÇn, nh¾c HS nghe
giai ®iÖu vµ nhÈm sau ®ã yªu cÇu HS h¸t
to. NÕu cã HS h¸t sai th× GV võa ®µn võa
h¸t mÉu ®Ó söa cho c¸c em.
- HS tËp h¸t,
nghe giai ®iÖu
h¸t nhÈm, sau
®ã h¸t theo.
- GV híng dÉn - Híng dÉn HS h¸t nèt hoa mü c¶ c©u 1 vµ
c©u 2 sau ®ã h¸t nèi c¶ 2 c©u.
- HS thùc hiÖn
- GV híng dÉn - TiÕn hµnh thùc hiÖn t¬ng tù c¸c c©u cßn
l¹i trong bµi,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai.
- HS tr×nh bµy ë møc ®é hoµn chØnh –khi
h¸t thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt
- HS thùc hiÖn
- GV ®iÒu
khiÓn
- Yªu cÇu HS h¸t thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i hån
nhiªn, t×m c¶m nhÝ nh¶nh vµ say sa
- GV ®iÒu
khiÓn
- H¸t lÇn 1: TÊt c¶ cïng h¸t hoµ giäng - HS thùc hiÖn
- H¸t lÇn 2: ®o¹n a chØ ®Þnh HS lÜnh x-
íng, ®o¹n b h¾t hoµ giäng
4.Cñng cè.DÆn dß.4 p
C¶ líp ®øng h¸t, líp phã v¨n nghÖ b¾t nhÞp
VN häc bµi thuéc lêi ca vµ lµm bµi tËp giê sau KT.
26
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n:18/11/2013
Ngµy d¹y: 21/11/2013
TiÕt 13
¤n tËp bµi h¸t: "Khóc h¸t chim S¬n ca"
Nh¹c lÝ: Cung vµ nöa cung - dÊu ho¸
I. Môc tiªu
-HS h¸t thuéc bµi h¸t "Khóc h¸t chim S¬n ca" vµ thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸I t×nh c¶m
cña bµi - Cung cÊp cho HS nh÷ng kiÕn thøc vÒ nh¹c lÝ cung vµ nöa cung,
nhËn biÕt ®îc 3 dÊu ho¸ vµ t¸c dông cña dÊu th¨ng, gi¸ng,hoµn,dÊu hãa
suèt,dÊu hãa bÊt thêng.
II. ChuÈn bÞ:
1. GV:§µn oãc - gan
2.HS: thanh ph¸ch.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y
1.¤n ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp
2.KT bµi cò:3p Nhãm 2 hs biÓu diÔn bµi h¸t:Khóc h¸t chim s¬n ca.(GV nhËn xÐt
®¸nh gi¸ XL)
3. Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng ND1. ¤n bµi h¸t: (12p)
Khóc h¸t chim S¬n ca
Nh¹c vµ lêi : §ç Hoµ An
- HS ghi bµi
- GV híng dÉn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - LuyÖn thanh
- GV thùc hiÖn - GV h¸t cho HS nghe l¹i bµi h¸t: 1 lÇn
- GV híng dÉn
Chia nhãm
- C¸ nh©n HS tËp tr×nh bµy hoµn chØnh
bµi h¸t (chó ý kÕt thóc b»ng c¸ch h¸t l¹i c©u:
"®Ó c¸nh ..... cña em"
- GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai,
h¸t mÉu vµ yªu cÇu HS h¸t l¹i.
-LuyÖn tËp theo nhãm ,tæ thùc hiÖn bµi h¸t
kÕt hîp gâ ph¸ch.GV nhËn xÐt d¸nh gi¸.
- Tr×nh bµy c¸ nh©n: 3-4 em (cho ®iÓm)
- HS thùc hiÖn
H§ nhãm
- GV ghi b¶ng ND2. Nh¹c lÝ: 25p - HS ghi bµi
- GV cho häc
sinh ghi kh¸i
niÖm
a- Cung vµ nöa cung:
- Kh¸i niÖm: lµ ®¬n vÞ dïng ®Ó ®o cao ®é
trong ©m nh¹c, mét cung b»ng hai nöa cung
ký hiÖu:
- Cung:
- HS ghi bµi
27
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- Nöa cung:
- GV híng dÉn - Quan s¸t h×nh phÝm ®µn T31, hai phÝm
®µn tr¾ng ë gÇn nhau, nÕu kh«ng cã
phÝm ®en ë gi÷a th× hai phÝm tr¾ng ®ã
c¸ch nhau 1 cung, nÕu kh«ng cã phÝm ®en
ë gi÷a th× chóng chØ c¸ch nhau nöa cung.
- HS theo dâi
- GV nhÊn
m¹nh
- Trong ©m nh¹c, ngêi ta quy ®Þng nh÷ng
nèi nh¹c kh«ng bÞ th¨ng hoÆc gi¾ng ®îc
gäi lµ c¸c ©m c¬ b¶n
- HS ghi bµi
- GV viÕt lªn
b¶ng
- Cao ®é gi÷a c¸c ©m c¬ b¶n - HS ghi bµi
- GV híng dÉn - §äc cao ®é cña c¸c ©m c¬ b¶n theo ®µn - HS ®äc
- GV hái ? §é cao chóng ta võa ®äc cßn ®îc gäi lµ
g×? (gam ®« trëng)
- HS tr¶ lêi
- GV ghi b¶ng b. DÊu ho¸
- GV cho HS
kh¸i niÖm
GV ®a ra c¸c
VD minh häa
*Kh¸i niÖm: Lµ kÝ hiÖu dïng ®Ó thay ®æi
cao ®é cña c¸c nèt nh¹c.
- Ký hiÖu: dÊu th¨ng # (chØ sù n©ng cao
lªn 1/2 cung)
- DÊu gi¸ng: b_ (chØ sù h¹ thÊp xuèng 1/2
cung)
- DÊu b×nh: (chØ sù huû bá hiÖnlùc cña
dÊu # vµ dÊu bchiÕn lîc “diÔn biÕn hoµ
b×nh”
*Ph©n lo¹i: cã 2 lo¹i dÊu hãa
-DÊu hãa suèt: ®Æt ë ®Çu khu«ng nh¹c cã
t¸c dông víi c¸c nèt cïng tªn trong bµi
- DÊu hãa bÊt thêng: ®Æt tríc nèt nh¹c, cã
t¸c dông víi c¸c nèt cïng tªn trong cïng
1nhÞp.
- HS ghi bµi
HS theo dâi
- GV ph©n
tÝch
DÊu ho¸ bÊt thêng HS nhËn
biÕt
4.Cñng cè.DÆn dß:5p
28
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Mét nhãm biÓu diÔn bµi h¸t
HS nh¾c l¹i thÕ nµo lµ cung vµ nöa cung
VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho tèt giê sau häc.
Ngµy so¹n: 25/11/2013
Ngµy d¹y: 28/11/2013
TiÕt 14:
¤n tËp bµi h¸t: "Khóc h¸t chim S¬n ca"
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 5
¢m nh¹c thêng thøc: giíi thiÖu nh¹c sü Bª - t« - ven
I. Môc tiªu
-HS h¸t thuéc bµi h¸t "Khóc h¸t chim S¬n ca" kÕt hîp c¸c h×nh thøc biÓu diÔn
-§äc nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N sè 5"Em lµ b«ng hång nhá"
- HS hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ tiÓu sö cña nh¹c sÜ Bª-t«-ven
II. gi¸o viªn:
1.GV: §µn oãc-gan
-§äc nh¹c, ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi "Em lµ b«ng hång nhá"
- §Üa nh¹c ®Ó giíi thiÖu s¬ lîc vÒ t¸c phÈm ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Bª - t« - ven
2.HS:thanh ph¸ch,
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y
1.¤n ®inh tc: KiÓm tra sÜ sè
2.KiÓmtra4p-ViÕt CT cung vµ 1/2 cung?
-Nªu KN dÊu hãa?Ph©n biÖt dÊu hãa bÊt thêng vµ dÊu hãa cè ®Þnh?
3.Bµi míi: G׬ tríc c¸c em ®· ®îc häc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca .H«m nay
chóng ta «n l¹i
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
- GV ghi b¶ng ND1: ¤n bµi h¸t: Khuc h¸t chim s¬n ca.
8p
HS ghi bµi
- GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2' - HS luyÖn thanh
- GV thùc hiÖn - GV®µn vµ h¸t l¹i 1 lÇn - HS nghe
- ¤n tËp: chän 1 c¸ nh©n HS tr×nh bµy
29
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV híng dÉn
vµ yªu cÇu.
GV chØ ®Þnh
hoµn chØnh bµi h¸t - c¶ líp nhËn xÐt
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi
h¸t khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch vµ thÓ hiÖn 1
sè ®éng t¸c phô ho¹.GV nhËn xÐt vµ
®¸nh gi¸.
-KiÓm tra nhãm hoÆc c¸ nh©n thùc hiÖn
.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- HS tr×nh bµy
HS thùc hiÖn
- GV ghi b¶ng ND:2. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 5 :20p
Em lµ b«ng hång nhá
Nh¹c vµ lêi: TrÞnh C«ng S¬n
HS ghi bµi
- GV híng dÉn - Chia tõng c©u: chia bµi lµm 8 c©u, kÕt
thóc mçi c©u ë nèt tr¾ng
- HS theo dâi
- GV chØ ®Þnh - HS ®äc tªn nèt tr¾ng tõng c©u - HS ®äc
- GV ®µn - §äc gam ®« trëng - HS ®äc gam
- GV híng dÉn - T§N tõng c©u vµ h¸t lêi ca (dÞch giäng-7) - HS thùc hiÖn
- GV ®µn giai
®iÖu
- GV ®µn mçi c©u 3 lÇn, HS l¾ng nghe
vµ T§N nhÈm theo
- HS nghe vµ
T§N nhÈm
- GV ®µn - GV ®µn giai ®iÖu c©u 1 ba lÇn vµ yªu
cÇu HS ®äc hoµ víi tiÕng ®µn
- HS ®äc nh¹c
- GV ®µn - GV ®µn c©u 1, yªu cÇu HS tù h¸t ngay
lêi ca cña giai ®iÖu ®ã. GV híng dÉn
söa sai.
- HS h¸t lêi ca
- GV híng dÉn TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i -
chØ cÇn ®Ò HS ®äc nh¹c 1 lÇn sau ®ã
ghÐp lêi (t×m c¸c c©u gièng nhau: c©u 1-
5; c©u 2-6; c©u 3-7)
- T§N vµ h¸t lêi c¶ bµi - GV ®Öm ®µn
- HS thùc hiÖn
- GV híng dÉn - C¶ líp tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi - HS thùc hiÖn
- GV chØ ®Þnh - Cñng cè bµi T§N vµ h¸t lêi theo d·y bµn,
c¸ nh©n (cho ®iÓm)
- HS tr×nh bµy
- GV ghi b¶ng ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 10p
Giíi thiÖu nh¹c sü: Bªc - t« -ven
- HS ghi bµi
- GV chØ ®Þnh - §äc vµ giíi thiÖu vÒ Bª - t« - vªn trong
SGK
- HS ®äc
- GV giíi thiÖu + Bª - t« - ven sinh ngµy 17/12/1770 t¹i
Bon (§øc), ®îc mÖnh danh lµ vÞ tíng cña
c¸c nh¹c sü.
+ S¸ng t¸c næi bËt lµ 9 b¶n giao hëng vµ
- HS ghi bµi
30
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
32 b¶n X«n¸t
- GV thùc hiÖn - GV kÓ chuyÖn vÒ bªc - t« - ven cho HS
nghe vµ ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi "Bµi ca hoµ
b×nh" cho HS nghe
HS nghe vµ c¶m
nhËn
4.Cñng cè.DÆn dß:3p
-GV ®µn 1 sè nÐt giai ®iÖu c©u h¸t trong bµi T§N ®Ó hoc sinh nhËn biÕt vµ
thùc hiªn
-VN häc bµi , lµm BTVN vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc cho tèt h¬n.
Ngµy so¹n: 02/12/13
Ngµy d¹y: 05/12/13
TiÕt 15:¤n tËp
I. Môc tiªu
-HS h¸t thuéc vµ thÓ hiÖn dîc s¾c th¸i t×nh c¶m cña bèn bµi h¸t: Chóng em cÇn
hßa b×nh, Khóc h¸t chim s¬n ca, M¸i trêng mÕn yªu, lÝ c©y ®a.
-HS biÕt s¬ lîc vÒ c¸c nh¹c sÜ: Hoµng ViÖt, §ç NhuËn, Bª-t«-ven
II. ChuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc - gan
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t "Chóng em cÇn hoµ b×nh" vµ bµi h¸t "Khóc
h¸t chim S¬n ca",M¸I trêng mÕn yªu,LÝ c©y ®a.
2.HS: Thanh ph¸ch.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y
1.¤n ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp
2.KiÓm tra: ( kiÓm tra khi «n tËp )
3Bµi míi: §Ó chuÈn bÞ tèt cho thi häc kú chóng ta cïng nhau «n tËp l¹i c¸c néi
dung kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc.
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
- GV ghi b¶ng
- GV ®µn
ND1. ¤n bµi h¸t: 30p
-Chóng em cÇn hoµ b×nh
-M¸i trêng mÕn yªu
-Khóc h¸t chim s¬n ca
-LÝ c©y ®a.
HS ghi bµi
- GV nh¾c nhë -C¶ líp «n tËp l¹i tõng bµi h¸t.
- ThÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m theo néi
dung vµ tÝnh chÊt cña tõng bµi, kÕt hîp
HS thùc hiÖn
31
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
vËn ®éng, ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t vµ
gâ ph¸ch.GV nhËn xÐt söa sai.
- GV chØ huy
b»ng tay
- Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t, ®øng h¸t
vµ thÓ hiÖn sè ®éng t¸c phô ho¹ ®· häc
- HS tr×nh bµy
- GV chØ
®Þnh
- H¸t c¸ nh©n: 1-2 em (cho ®iÓm) - HS thùc hiÖn
- GV kiÓm tra
nhãm
- Nhãm 2-3 HS tr×nh bµy 1 trong 4 bµi h¸t
trªn.
GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt - HS rót kinh
nghiÖm
GV ghi b¶ng
GV nªu c©u
hái
Néi dung 2: ¤n tËp ¢NTT:10p
1.B¶n giao hëng ®Çu tiªn cña VN cã tªn lµ
g×? cña ai?
2.Vë nh¹c kÞch C« sao cña:
- HS thùc hiÖn
3HS lªn b¶ng lµm
bµi
HS ë díi líp lµm
vµo vë ghi.
a. §ç NhuËn b. Hoµng ViÖt
c.Hoµng V©n d.§ç phñ
3.Nªu vµi nÐt vÒ th©n thÕ,sù nghiÖp cña
nh¹c sÜ §ç NhuËn, Hoµng ViÖt, Bª-t«-ven?
4.Cñng cè.DÆn dß:5p
Mét vµi nhãm thùc hiÖn bµi h¸t ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau «n tËp tiÕp
32
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n:9/12/12
Ngµy d¹y:12/12/12
TiÕt 16 ¤n tËp (TiÕp)
I .Môc tiªu:
- HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca vµ ghi nhí h×nh tiÕt tÊu bµi T§N sè 1, 2,
3, 4, 5.
-HS n¾m ®îc nhÞp 4/4, cung vµ nöa cung trong 7 bËc ©m. Nªu ®îc t¸c dông
cña dÊu th¨ng, gi¸ng, b×nh, ph©n biÖt ®îc dÊu hãa bÊt thêng, dÊu hãa cè
®Þnh.
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
1.GV: §µn oãc - gan
- B¶ng phô chÐp bµi h¸t.
2.HS:Thanh ph¸ch:
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè líp.
2.KiÓm tra : ( kiÓm tra khi «n tËp )
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
-GV híng dÉn
«n tËp.
Chia nhãm
ND.¤n TËp ®äc nh¹c:25p
-§äc l¹i c¸c gam
-¤N laÞ mçi bµi T§N 1lÇn khi ®äc kÕt hîp
gâ ph¸ch vµ h¸t lêi ca.
-LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn ®äc nh¹c
vµ h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt
HS ghi bµi
H§ nhãm
33
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
GV chØ ®Þnh
vµ yªu cÇu
GV ghi b¶ng
söa sai -KiÓm tra nhãm ,c¸ nh©n thùc
hiÖn,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®iÓm.
-GV ®µn nÐt giai ®iÖu trong bµi T§N bÊt
k× ®Ó HS nhËn biÕt vµ thùc hiÖn c©u h¸t
®ã.
ND2. ¤n nh¹c lÝ,15p
1.NhÞp 4/4 lµ nhÞp cã:
a. 4ph¸ch, mèi ph¸ch b»ng 1 nèt ®¬n, p1,2-
m
b. 4ph¸ch, mèi ph¸ch b»ng 1nèt ®en,
p1,3m, 2,4 nh
c.3 ph¸ch, mçi ph¸ch b»ng 1nèt ®en,
p1,2nhÑ.
HS thùc hiÖn
HS tr×nh bµy
HS ghi nhí
4.Cñng cè.DÆn dß5p: GV gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS
-VN häc bµi cho tèt giê sau kiÓm tra häc k×.
*********************************************
Ngµy so¹n:16/12/13
Ngµy d¹y: 19 , 26/12/13
TiÕt 17-18: KiÓm tra häc kú
I.Môc tiªu:
-KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña tõng HS trong kú 1,tõ ®ã cã ph¬ng híng
cho kú II
-HS ®îc tù chän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N ®· häc trong ch¬ng
tr×nh kú I
II.ChuÈn bÞ:
1.GV:§Ò bµi
2.HS: ¤n tËp,häc thuéc c¸c bµi h¸t
III.TiÕn tr×nh kiÓm tra:
1.§Ò bµi:
Em h·y tù chän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· häc trong kú I?
KiÓm tra vë ghi?
2.§¸p ¸n vµ biªñ ®iÓm:
- Tr×nh bµy bµi h¸t râ rµng,thuéc lêi ca,®óng giai ®iÖu (4®iÓm)
- T§N râ rµng,®óng cao ®é trêng ®é (4®iÓm)
- Vë ghi ®ñ néi dung,s¹ch sÏ,cã bäc, d¸n nh·n vµ ghi hä tªn ®Çy ®ñ.(2®iÓm)
=> XÕp lo¹i §: 5-10®
XÕp lo¹i C§: díi 5®
34
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
3.DÆn dß:
- GV ®¸nh gi¸ nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm giê kiÓm tra
- ChuÈn bÞ s¸ch, vë cho häc kú II.
********************o0o********************
Ngµy so¹n 06/01/2014
Ngày dạy 09/01/2014 häc kú ii
TiÕt 19: Häc h¸t: "§i c¾t lóa"
Nh¹c lÝ: S¬ lîc vÒ qu·ng
I. Môc tiªu:
- HS biÕt h¸t bµi ®i c¾t lóa lµ d©n ca T©y Nguyªn. ND nãi vÒ niÒm vui cña d©n
b¶n khi ®ãn lóa vÒ.
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt l¸y h¬i, h¸t diÔn c¶m. BiÕt h¸t kÕt
hîp gâ ®Öm, h¸t theo h×nh thøc song ca, ®¬n ca, tèp ca.
- HS biÕt ®Þnh nghÜa vÒ qu·ng, qu·ng giai ®iÖu vµ qu·ng hoµ ©m. Gäi tªn ®îc
mét sè qu·ng.
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan + B¶ng phô chÐp bµi h¸t "§i c¾t lóa".
2.HS:thanh ph¸ch,s¸ch vở
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc
35
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
1.¤n ®Þnh :1p GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
KiÓm tra §DHT s¸ch, vë
2.KiÓm tra :
3.Bµi míi:
Bµi h«m nay chóng ta cïng nhau lµm quen víi bµi d©n ca H¬’rª: §i c¾t lóa
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng ND1. Häc bµi h¸t: 22'
§i c¾t lóa
HS ghi bµi
a.Giíi thiªu bµi:
- GV chØ
®Þnh
- Giíi thiÖu bµi h¸t: - HS ®äc trang
38
b.Bµi míi:
- GV thùc hiÖn - GV cho HS nghe b¨ng mÉu: 2 lÇn
- HS nghe vµ
c¶m nhËn
- GV híng dÉn - Chia ®o¹n, chia c©u
Bµi h¸t cã 4 c©u, cÊu 2 vµ cÊu 4 b¾t ®Çu
tõ "§ãn lóa míi vÒ..."
- HS nhÆc l¹i
- GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - LuyÖn thanh
theo ®µn
- GV híng dÉn - TËp h¸t tõng c©u
- GV h¸t mÉu c©u 1, ®µn giai ®iÖu 3-4 lÇn
cho HS nghe vµ nhÈm theo, lu ý dÊu
luyÕn ë ch÷ "h¸t".
TiÕn hµnh nh vËy ®èi víi 3 c©u cßn l¹i sau
®ã h¸t nèi c¶ 4 c©u thµnh c¶ bµi
- HS tËp h¸t
- GV híng dÉn - H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi
- HS tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn
chØnh.
- HS thùc hiÖn
- GV thuyÕt
tr×nh
- Bµi h¸t nµy cÇn thÓ hiÖn ®îc sù hån
nhiªn, l¹c quan do ®ã c¸c em ph¶i h¸t s«i
næi, hµo høng.
- HS nghe vµ
thùc hiÖn
- GV híng dÉn - V× bµi h¸t ng¾n nªn cho HS h¸t 3 lÇn
theo c¸ch hoµ giäng vµ ®èi ®¸p
- HS thùc hiÖn
- GV chØ ®¹o - Cñng cè bµi - HS thùc hiÖn
- GV yªu cÇu - TÊt c¶ HS nam tr×nh bµy bµi h¸t sau ®ã
®Õn tÊt c¶ HS n÷.GV nghe vµ nhËn xÐt
- HS tr×nh bµy
- H¸t ®¬n ca: 2 - 3 em GV nhËn xÐt ®¸nh
36
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
gi¸
- GV ghi b¶ng ND2. Nh¹c lÝ (18') - HS ghi bµi
S¬ lîc vÒ Qu·ng
- GV nhÊn
m¹nh
- Kh¸i niÖm: Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch vÒ cao
®é gi÷a 2 nèt nh¹c. Nèt nh¹c thÊp ®îc gäi
lµ ©m gèc, nèt nh¹c cao ®îc gäi lµ ©m
ngän
- HS ghi kh¸i
niÖm
- GV hái ? Qu·ng giai ®iÖu kh¸c qu·ng hoµ ©m ë
chç nµo?
- HS tr¶ lêi
- GV híng dÉn - Gäi tªn qu·ng: Tªn qu·ng lµ sè ©m c¬ b¶n
®îc tÝnh tõ ©m gèc tíi ©m ngän
- GV hái ? ¢m c¬ b¶n lµ g×? - HS tr¶ lêi
- GV yªu
cÇu
§äc VD vÒ qu·ng sau ®ã cho HS nghe
®µn vµ ®äc cao ®é qu·ng ®ã theo ®µn
c¸ch tiÕn hµnh
- HS thùc hiÖn
4.Cñng cè.DÆn dß.4 p
-Nhãm HS lªn trinh bµy l¹i bµi h¸t §i c¾t lóa
-ThÕ nµo lµ qu·ng g® vµ qu·ng hoµ ©m?
-VN hoc bµi cho tèt vµ hoµn thµnh bµi tËp trong s¸ch BT
Ngµy so¹n: 13-01-2014
Ngµy d¹y: 16-01-2014
TiÕt 20:
¤n tËp bµi h¸t: "§i c¾t lóa"
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 6
I. Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt l¸y h¬i, h¸t diÔn c¶m. BiÕt h¸t kÕt
hîp gâ ®Öm, h¸t theo h×nh thøc song ca, ®¬n ca, tèp ca.
- HS biÕt bµi T§N Xu©n vÒ trªn b¶n cña nh¹c sÜ NguyÔn Tµi TuÖ §äc ®óng
nh¹c vµ h¸t ®óng lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm, ho¨ch ®¸nh nhÞp
ii. chuÈn bÞ :
1. GV: §µn oãc gan ,b¶ng phô chÐp nh¹c.
37
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
2. HS: s¸ch vë,thanh ph¸ch.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.¤n ®Þnh :1p GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
2.KiÓm tra.5p : *Nhãm 2 HS thùc hiÖn bµi h¸t §i c¾t lóa
*2HS ®äc bµi T§N sè 6 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng ND1. ¤n bµi h¸t: §i c¾t lóa 12' - HS ghi bµi
GV ®µn
GV ®iÒu
khiÓn
- LuyÖn thanh: 1 - 2 phót
- GV cho HS nghe bµi h¸t qua b¨ng nh¹c:1-2
lÇn
Sau ®ã c¶ líp «n tËp l¹i bµi h¸t,GV nhËn xÐt
söa sai vµ h¸t l¹i chç c¸c em h¸t sai
- HS luyÖn
thanh
- GV nghe vµ nh÷ng chç cßn sai - HS nghe
- GV ®iÒu
khiÓn
-Chia nhãm
-GV chØ ®Þnh
- GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu HS h¸t l¹i cho ®óng.
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn khi h¸t
kÕt hîp víi gâ ph¸ch ,GV nhËn xÐt ®nhs gi¸.
-Sau ®ã GV chØ ®Þnh nhãm HS lªn b¶ng
tr×nh bµy ®Ó kiÓm tra GV ®¸nh gi¸.
- HS «n tËp
Thùc hiÖn
nhãm
HS thùc hiÖn
- GV ghi b¶ng ND2. TËp ®äc nh¹c T§N sè 6: 25' - HS ghi bµi
Xu©n vÒ trªn b¶n
- GV hái - Chia tõng c©u:
? B¶n nh¹c nµy cã thÓ chia thµnh mÊy c©u?
(bèn c©u)
? Mçi c©u cã mÊy « nhÞp? (4 « nhÞp)
- HS tr¶ lêi
- GV chØ
®Þnh
- TËp ®äc tªn nèt cña tõng c©u - 4 häc sinh
®äc
4 c©u
- GV ®µn - §äc gam la thø
- T§N tõng c©u
- HS ®äc gam
- GV yªu cÇu - GV ®µn giai ®iÖu c©u 1 ba lÇn, yªu cÇu
HS l¾ng nghe vµ ®äc nhÈm theo.
- GV tiÕp tôc ®µn giai ®iÖu c©u 2 ba lÇn,
yªu cÇu HS ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn
- HS nghe giai
®iÖu vµ
nhÈm.
- HS T§N
- GV híng dÉn - Trong qu¸ tr×nh HS tù ®äc nh¹c hoµ víi
tiÕng ®µn nÕu cã chç nµo sai, GV híng dÉn
söa cho ®óng.
- HS thùc hiÖn
38
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- TiÕn hµnh t¬ng tù ®èi víi c¸c c©u cßn l¹i
- GV yªu cÇu - NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N: GV dïng nh¹c
cô ®µn giai ®iÖu 4 nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi
c©u, yªu cÇu HS nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè
mÊy vµ h·y T§N
- HS nghe vµ
nhËn biÕt tõng
c©u.
- GV híng dÉn - Chia líp häc thµnh 2 phÇn, mét nöa líp T§N
vµ gâ tiÕt tÊu nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp.
- GV nh¾c
nhë
- Sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy cña nhau - HS thùc hiÖn
- GV híng dÉn
GV chØ ®Þnh
- TËp ®äc nh¹c vµ bµi h¸t lêi ca: Chia líp
thµnh 2 nöa, mét nöa tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi
ca, nöa cßn l¹i gâ ®Öm theo ©m h×nh tiÕt
tÊu.GV nhËn xÐt
-Nhãm ®äc nh¹c GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
HS tr×nh bµy
-(H¸t ®èi ®¸p) 1 HS n÷ vµ 1 HS nam thùc
hiÖn bµi h¸t.
- T§N, h¸t lêi,
gâ nhÞp
4.Cñng cè.DÆn dß.2p:
-C¶ líp ®äc l¹i bµi T§N sè 6.
-VN ®äc th¹t tèt bµi T§N sè 6 vµ lµm bµi tËp trong s¸ch.
39
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n: 2- 2-2014
Ngµy d¹y : 5-2-2014
TiÕt 21:
¤n tËp: T§N sè 6
¢m nh¹c thêng thøc: Mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t
I. Môc tiªu:
- HS «n tËp l¹i bµi T§N "Xu©n vÒ trªn b¶n". §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi ca,
kÕt hîp gâ ®Öm, ho¨ch ®¸nh nhÞp
- Gióp HS n¾m s¬ lîc vÒ c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t: h¸t ru, hµnh khóc, lao ®éng...
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan
-ChuÈn bÞ mét sè b¨ng ®Üa nh¹c ®Ó minh ho¹ vÒ c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t
2.HS: thanh ph¸ch
iii. TiÕn tr×nhlªn líp:
1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè vµ æn ®Þnh líp
2.KTBC:3p-Mét nhãm 2 em lªn thùc hiÖn bµi h¸t §i c¾t lóa
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi bµi ND1.T§N 6(22p) Xu©n vÒ trªn b¶n HS ghi bµi
- GV hái ? Bµi T§N ®îc chia lµm mÊy c©u? - HS tr¶ lêi
- GV chØ
®Þnh vµ ®µn
? H·y ®äc cao ®é cña gam la thø? - 2-3 häc sinh
®äc
- GV híng dÉn - Mét nöa líp T§N, nöa líp cßn l¹i h¸t lêi sau
®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. GV nhËn xÐt vÒ
nh÷ng chç cßn sai råi ®µn mÉu ®Ó HS
nghe vµ söa cho ®óng.
- HS thùc hiÖn
- GV yªu cÇu - Yªu cÇu c¶ líp cïng tr×nh bµy bµi gåm:
T§N: h¸t råi kÕt hîp gâ nhÞp nh ®· tËp ë tiÕt
tríc
- HS tr×nh bµy
- GV kiÓm tra - GV cho HS xung phong ®äc bµi hoÆc
chØ ®Þnh (3-5 em, cho ®iÓm)
- HS lªn kiÓm
tra
- GV ghi b¶ng ND2 ¢m nh¹c thêng thøc: 17' - HS ghi bµi
Mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t
40
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV chØ
®Þnh
- §äc lêi giíi thiÖu vÒ thÓ lo¹i h¸t ru - HS ®äc bµi
- GV ®iÒu
khiÓn
- Nghe b¨ng nh¹c tr×nh bµy mét bµi h¸t
thuéc thÓ lo¹i nµy (ru em - d©n ca Nam Bé)
- TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¸c thÓ lo¹i h¸t víi c¸c
VD sau:
- Hµnh khóc: Hµnh khóc tíi trêng (nh¹c
Ph¸p).
- Bµi h¸t lao ®éng: Hß kÐo ph¸o (Hoµng
V©n).
- Bµi h¸t sinh ho¹t vui ch¬i: Tia n¾ng h¹t ma
(Nh¹c Kh¸nh Vinh - th¬ LÖ B×nh).
- Bµi h¸t tr÷ t×nh, t×nh ca: Khi tãc thÇy b¹c
tr¾ng (TrÇn §øc).
- Bµi h¸t nghi lÔ, nghi thøc: Quèc Ca, §éi ca
- HS nghe
GV yªu cÇu Liªn hÖ: H·y xÕp nh÷ng bµi h¸t, nh÷ng bµi
T§N ®· häc tõ ®Çu n¨m ®Õn nay vµo c¸c
thÓ lo¹i bµi h¸t trªn.
Gîi ý:
- Bµi h¸t lao ®éng: ®i c¾t lóa
- Bµi h¸t sinh ho¹t vui ch¬i: M¸i trêng mÕn
yªu, Ca ngîi Tæ quèc, Lý c©y ®a, ¸nh tr¨ng,
Chóng em cÇn hoµ b×nh.
- Bµi h¸t tr÷ t×nh: Mïa xu©n vÒ, Khóc h¸t
chim s¬n ca, Em lµ b«ng hång nhá, Xu©n
vÒ trªn b¶n.
- HS thùc
hiÖn
4.Cñngcè.DÆn dß:3p
HS ®äc l¹i bµi T§N sè 6
HD lµm bµi tËp vµ tr¶ lêi c©u hái
41
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n: -2- 2014
Ngµy d¹y : -2- 2014
TiÕt 22:
Häc bµi h¸t: Khóc ca bèn mïa
Bµi ®äc thªm: TiÕng s¸o ViÖt Nam
I. Môc tiªu:
- HS biÕt nh¹c sÜ NguyÔn H¶i lµ t¸c gi¶ cña bµi Khóc ca bèn mïa. BiÕt bµi h¸t
viÕt ë nhÞp 3/8 vÒ c¶m nhËn cña c¸c em nhá víi hiÖn tîng trong thiªn nhiªn.
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca,
h¸t diÔn c¶m kÕt hîp gâ ®Öm.
- Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu lao ®éng vµ yªu thiªn
nhiªn.
ii. chuÈn bÞ :
1.GV:Nh¹c cô, b¨ng nh¹c vµ ®µi
2.HS: Thanh ph¸ch,s¸ch vë.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC:4p*Nhãm 2 HS ®äc bµi T§N sè 6(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
- GV ghi b¶ng ND1: Häc bµi h¸t .Khóc ca bèn mïa. 30p HS ghi bµi
a.Giíi thiÖu
bµi:
- T¸c gi¶: Tªn thËt lµ NguyÔn V¨n H¶i, sinh ngµy
15/1/1958 ë Qu¶ng B×nh, hiÖn nay «ng ®ang
lµm viÖc t¹i TP. Hå ChÝ Minh. C¸c ca khóc næi
tiÕng cña «ng lµ: Suèi nguån yªu th¬ng, Lêi ru
cña phè, Tõng h¹t ma xa...
- Néi dung bµi h¸t giíi thiÖu cho c¸c em vÒ c¸ch
nh×n thiªn nhiªn thó vÞ vµ g¾n bã víi tuæi th¬.
- HS nghe
42
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Bµi viÕt ë nhÞp 3/8 (gÇn gièng nhÞp 3/4) nªn nÐt
nh¹c rÊt nhÑ nhµng, ªm ¸i.
b.Bµi míi: - Nghe b¨ng mÉu 2 lÇn - HS nghe
- GV ®µn vµ
híng dÉn
- LuyÖn thë vµ luyÖn mÉu ©m: 1-2 phót.
Häc sinh ®äc lêi ca: 1 lÇn
- HS nghe vµ
thùc hiÖn
- GV híng dÉn - Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t gåm 2 ®o¹n
- §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn "Sëi Êm" gåm 3 c©u
- §o¹n 2: PhÇn cßn l¹i gåm 2 c©u
- HS theo dâi
vµ quan s¸t
- GV ®µn vµ
h¸t mÉu tõng
c©u
- TËp h¸t tõng c©u: dÞch = -3
- GV ®µn c©u 1 tõ 3-4 lÇn cho HS nghe giai
®iÖu võa nhÈm c©u h¸t trong ®Çu, GV h¸t mÉu
sau ®ã híng dÉn HS h¸t theo ®µn tõ 3-4 lÇn..
- HS tËp h¸t
- GV hái ? £m cã nhËn xÐt g× vÒ « nhÞp ®Çu tiªn cña bµi
(nhÞp lÊy ®µ)
- HS tr¶ lêi
- GV híng dÉn - Khi ®¸nh nhÞp, ph¸ch m¹nh sÏ r¬i vµo tiÕng
"n¾ng" trong c©u h¸t
- TËp h¸t t¬ng tù nh vËy víi c©u 2
- HS nghe, theo
dâi vµ thùc hiÖn.
- GV hái ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tiÕt tÊu cña c©u 1 vµ
c©u 2? (Gièng nhau)
- HS tr¶ lêi
- GV híng dÉn
vµ ®Öm ®µn
- H¸t nèi c©u 1 víi c©u 2: 2 lÇn (võa h¸t võa gâ
nhÞp)
- TiÕn hµnh luyÖn tËp theo c¸ch ®ã víi toµn bé
c¸c c©u cßn l¹i cña bµi.
- HS thùc hiÖn
- GV chØ
®Þnh
- ChØ ®Þnh 1 - 2 HS h¸t tèt ®Ó tr×nh bµy l¹i ®o¹n
2 (GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm)
- GV yªu cÇu - H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi 2 - 3lÇn - HS tr×nh bµy
- GV yªu cÇu -Bµi h¸t nµy cÇn thÓ hiÖn sù hån nhiªn, cÇn h¸t
ªm nhÑ, trong s¸ng: h¸t c¶ bµi 2 lÇn.kÕt hîp gâ
ph¸ch,GV söa sai
- HS nghe vµ
thùc hiÖn
- GV híng dÉn - Chia líp thµnh 2 nhãm theo d·y bµn: nhãm 1 h¸t
®o¹n 1 vµ nhãm 2 h¸t ®o¹n 2 sau ®ã ®æi bªn
- Nhãm thùc hiÖn
GV ghi b¶ng
GV giíi thiÖu
GV ®iÓu
- KiÓm tra h¸t ®¬n ca: 2-3 em (cho ®iÓm)
ND2.Bµi ®äc thªmTiÕng s¸o ViÖt Nam. 8p
- S¸o lµ mét nh¹c cô rÊt quen thuéc cña VN vµ
nhiÒu b¹n nhá biÕt ®Õn, ©m thanh mang mµu
s¾c lµng quª VN
-1 HS ®äc bµi giíi thiÖu trong SGK
HS thùc hiÖn
HS ghi bµi
HS ®äc bµi
HS nghe,
43
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
khiÓn - GV cho HS nghe trÝch ®o¹n ®éc tÊu s¸o tróc
VN
T
4.Cñng cè.DÆn dß:3p
-H¸t tËp thÓ bµi h¸t mét lÇn
-VN «n bµi vµ lµm bµi tËp trong SB
44
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n: -2-2014
Ngµy d¹y: -2-2014
TiÕt 23:
¤n tËp bµi h¸t: Khóc ca bèn mïa
TËp ®äc nh¹c: T§N sè7
I.Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Khóc ca bèn mïa. BiÕt lÊy h¬i, h¸t tËp
thÓ vµ h¸t ®¬n ca, h¸t diÔn c¶m kÕt hîp gâ ®Öm.
- HS biÕt bµi T§N sè 7- Quª h¬ng lµ bµi d©n ca U-crai-na. Nãi ®óng tªn nèt
nh¹c, ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp.
-§äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N "Quª h¬ng"
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan
2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc
1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC:3p*Nhãm 3 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t Khóc ca bèn mïa
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
- GV ghi b¶ng ND1.¤n bµi h¸t: 12'Khóc ca bèn mïa HS ghi bµi
b.Bµi míi:
- GV ®iÒu
khiÓn
- LuyÖn thanh: 1-2'
- Më b¨ng bµi h¸t cho HS nghe 2-3 lÇn
HS luyÖn
thanh
nghe
- GV thùc hiÖn -C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t mét lÇn khi h¸t kÕt hîp
gâ ph¸ch,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai.
HS tr×nh bµy
- GV c¨n dÆn
Chia nhãm
- DÆn dß: CÇn h¸t râ lêi, lÊy h¬i ®óng chç (lµm
mÉu) vµ ng©n ®ñ ®é ng©n cña nèt ®en chÊm
d«i.
-LuyÖn tËp theo nhãm h¸t khi h¸t vËn ®éng mét
sç ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t thªm sinh ®éng.
HS thùc hiÖn
Nhãm thùc
hiÖn
- GV híng dÉn - H¸t tËp thÓ vµ lµm ®éng t¸c minh ho¹ HS thùc hiÖn
- GV chØ ®Þnh - D·y bµn phÝa ngoµi h¸t, vµ 1-2 HS d·y phÝa
45
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
trong lµm ®éng t¸c minh ho¹ vµ ngîc l¹i.
- GV nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng (®¸nh gi¸)
- GV ghi
b¶ngvµ giíi
thiÖu
ND2 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 7 (25')
Bµi T§N Quª h¬ng lµ bµi d©n ca U-crai na.
HS ghi bµi
- GV híng dÉn - Chia tõng c©u: B¶n nh¹c ®îc chia lµm 4 c©u, HS nh¾c l¹i
- GV chØ ®Þnh - TËp ®äc tªn nèt nh¹c tõng c©u 2-3 häc sinh
®äc
- GV gi¶i thÝch - GV ®µn gam la thø b¶n nh¹c "Quª h¬ng" ®îc
viÕt ë giäng la thø v× kh«ng cã ho¸ biÓu vµ kÕt
thóc ë nèt la
- HS nghe
- GV ®µn - §äc gam la thø: 3-4 lÇn HS ®äc gam
Am
- GV híng dÉn - T§N tõng c©u (dÞch giäng = -2) HS thùc hiÖn
- GV ®µn - GV ®µn c©u 1 tõ 2-3 lÇn cho HS nghe sau ®ã
híng dÉn häc sinh ®äc 3-4 lÇn.
- TiÕn hµnh tËp t¬ng tù nh vËy ë c¸c c©u cßn l¹i,
- T¬ng tù ®äc mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi
HS nghe vµ
thùc hiÖn
- GV yªu cÇu
GV chia nhãm
vµ híng dÉn
- NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N
- TËp h¸t lêi ca
- Chia líp häc thµnh 2 d·y bµn, mét d·y T§N vµ
d·y kia h¸t lêi vµ gâ nhÞp
- TËp riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em n¾m vµ
hiÓu
râ nhiÖm vô sau ®ã ghÐp l¹i víi nhau (sau ®ã
®æi bªn)
HS tr×nh bµy
HS nghe vµ
thùc hiÖn
- GV híng dÉn - C¶ líp thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi ca: (®Öm ®µn
c¶ líp cïng thùc hiÖn T§N tríc sau ®ã h¸t lêi ca
(2-3 lÇn),GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai.
HS thùc hiÖn
GV chØ ®Þnh -KiÓm tra T§N c¸ nh©n: 1-2 em GV ®¸nh gi¸. HS thùc hiÖn
4.Cñng cè.DÆn dß:5p
- Tr×nh bµy theo tæ ®äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch
- VN häc bµi vµ lµm bµi tËp trong SBT
46
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n: 16-2-2014
Ngµy d¹y : 19-2-1014
TiÕt 24:
¤n tËp bµi h¸t: Khóc ca bèn mïa
¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 7
¢m nh¹c thêng thøc: Vµi nÐt vÒ ©m nh¹c thiÕu nhi ViÖt Nam
I. Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Khóc ca bèn mïa. BiÕt lÊy h¬i, h¸t tËp
thÓ vµ h¸t ®¬n ca, h¸t diÔn c¶m kÕt hîp gâ ®Öm.
- §äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp bµi T§N sè
7.
- Nªu ®îc tªn t¸c gi¶ cña mét sè bµi h¸t thiÕu nhi ®îc yªu thÝch.
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan
B¨ng nh¹c (mét sè ca khóc thiÕu nhi chän läc)
2.HS:thanh phach,s¸ch vë.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.¤n ®Þnh :Líp tr¬ng b¸o c¸o sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
2.KTBC:3p a.Nhãm 2 HS thc hiÖn bµi h¸t Khóc ca bèn mïa .2 HS ®äc bµi
T§Nsè7
3.Bµi míi: H«m nay chóng ta ®i «n tËp l¹i b¸i h¸t vµ bµi T§N sè 7, t×m hiÕu
¢NTT.
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
- GV ghi b¶ng ND1. ¤n tËp bµi Khóc ca bèn mïa. 8’ - HS ghi bµi
- GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - HS luyÖn thanh
- Gv thùc hiÖn - GV më b¨ng cho HS nghe l¹i bµi h¸t :2 lÇn
Vµ söa nh÷ng c©u cßn sai
- HS nghe vµ
nhÈm theo
- GV híng dÉn - ¤n tËp: C¶ líp h¸t vµ gâ nhÞp ®Çy ®ñ c¶ bµi,
GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng c©u HS h¸t sai,
GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu HS h¸t söa l¹i cho
- HS thùc hiÖn
47
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Chai nhãm ®óng
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t khi
h¸t kÕt hîp thc hiÖn gâ ph¸ch GV nhËn xÐt vµ
söa sai,®¸nh gi¸ thi ®ua gi÷a c¸c tæ.
Thùc hiÖn nhãm
- GV chØ ®Þnh
GV ghi b¶ng
- GV chØ ®Þnh 2-3 HS lªn b¶ng h¸t ®Ò kiÓm
tra,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
ND2. ¤n tËp ®äc nh¹c: 10' Quª h¬ng
- HS tr×nh bµy
HS ghi vë
- GV hái ? Bµi T§N ®îc chia lµm mÊy c©u? - HS tr¶ lêi
- GV híng dÉn - Mét nöa líp T§N, nöa líp cßn l¹i h¸t lêi. Sau
®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy.Khi ®äc kÕt hîp gâ
ph¸ch.
- GV nhËn xÐt vÒ nh÷ng chç cßn sai sãt råi
®µn l¹i ®Ò HS nghe vµ söa l¹i cho ®óng.
- HS thùc hiÖn
- GV yªu cÇu
Chia nhãm
- C¶ líp cïng tr×nh bµy bµi: phÇn ®äc nh¹c ®îc
nh×n b¶n nh¹c nhng phÇn h¸t lêi ca ph¶i thuéc
lêi.
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ ®äc bµi T§N kÕt
hîp gâ ph¸ch,GV nghe vµ nhËn xÐt ®¸mh gi¸.
- HS thùc hiÖn
HS tr×nh bµy
theo nhãm
- GV kiÓm tra - GV cho 2-3 HS lªn b¶ng ®äc nh¹c GV nhËn
xÐt ®¸nh gi¸.
- HS ®äc bµi
- GV ghi b¶ng ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 21'
Vµi nÐt vÒ ©m nh¹c thiÕu nhi ViÖt Nam
- HS ghi bµi
- GV híng dÉn - Gäi 3 HS ®äc 3 phÇn - HS ®äc bµi
- GV ph©n tÝch
+ PhÇn 1: Nhu cÇu cña trÎ em ®èi víi ©m
nh¹c, ca h¸t.
+ PhÇn 2: Bµi h¸t, ca nh¹c thiÕu nhi lµ mét bé
phËn quan träng cña nÒn ©m nh¹c VN hiÖn
®¹i.
+ PhÇn 3: Nh÷ng bµi h¸t thiÕu nhi tiªu biÓu
qua mçi giai ®o¹n
- HS nghe vµ
nhËn biÕt
- GV híng dÉn - GV më b¨ng cho HS nghe 1 sè bµi h¸t 1 qua
mçi giai ®o¹n c¸ch m¹ng
- HS nghe vµ
c¶m nhËn
48
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV híng dÉn - Tæ chøc thi h¸t gi÷a c¸c tæ: Mçi tæ ®¨ng ký
thi h¸t 1 bµi h¸t ®îc giíi thiÖu ë trang 50 (SGK).
- HS thùc hiÖn
4.Cñng cè.DÆn dß:3p
- GV ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t bµi h¸t Khóc ca 4 mïa.-VN lµm bµi tËp SBT
Ngµy so¹n: 23-2-2014
Ngµy d¹y: 26-2- 2014.
TiÕt 25:
¤n tËp
I. Môc tiªu :
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu 2 bµi h¸t: "§i c¾t lóa" vµ "Khóc h¸t bèn mïa". BiÕt h¸t
®¬n ca, song ca, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm.
- N¾m v÷ng KN vÒ qu·ng, lÊy ®îc vÝ dô vÒ qu·ng.
- §äc ®óng giai ®iÖu , lêi ca bµi T§N sè 6, 7, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp.
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan, b¨ng nh¹c
- ChuÈn bÞ phÇn ®Öm cho 2 bµi h¸t vµ cho 2 bµi T§N
2.HS. thanh ph¸ch,s¸ch vë
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
2.KTBC: (KT khi «n tËp)
3.Bµi míi: H«m nay chóng ta sÏ ®i «n tËp ®Ó chuÈn bÞ giê sau KT
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
-GV ghi b¶ng
GV ®µn
ND1. ¤n tËp bµi h¸t:20p
-LuyÖn thanh.
1.§i c¾t lóa
- HS ghi bµi
HS luyªn thanh
- GV híng dÉn - H¸t tËp thÓ: 1 lÇn (theo c¸ch h¸t hoµ giäng) - HS thùc hiÖn
- GV ®µn vµ h-
íng dÉn
- GV nhËn xÐt c¸ch h¸t, híng dÉn HS h¸t lÜnh x-
íng vµ h¸t ®èi ®¸p.,,
- HS thùc hiÖn
- GV ghi b¶ng
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ tr×nh bµy bµi h¸t khi
h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe nhËn xÐt.
-KT c¸ nh©n hoÆc nhãm lªn biÓu diÔn bµi h¸t
kÕt hîp 2. Khóc ca bèn mïa
- HS ghi bµi
49
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV ®µn vµ h-
íng dÉn
Chia nhãm
GV chØ ®Þnh
- H¸t tËp thÓ theo lèi h¸t hoµ giäng: 1-2 lÇn (gâ
nhÞp)
- Chia líp thµnh 2 nhãm theo d·y bµn ®Ó cho
c¸c em h¸t ®èi ®¸p nh sau: Nhãm 1 h¸t tõ ®Çu:
"H¹t n¾ng ... træ b«ng". Nhãm 2 h¸t tiÕp tõ "H¹t
n¾ng ... thªm xanh". TÊt c¶ líp cïng h¸t: "Khi trêi
®æ n¾ng ..." cho ®Õn hÕt.
- GV nhËn xÐt vµ HS h¸t ®æi bªn
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t khi
h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch ,hoÆc biÓu diÔn ,GV nhËn
xÐt
-KT nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi h¸t khi h¸t vËn
®éng phô ho¹,GV nx ®¸nh gi¸.
- HS thùc hiÖn
LuyÖn tËp nhãm
HS lªn KT
- GV híng dÉn - H¸t tËp thÓ: 1 lÇn (vç tay) - HS thùc hiÖn
- GV ghi b¶ng ND 2. ¤n tËp nh¹c lÝ: 7' - HS ghi bµi
- GV ®a vÝ dô ? Em h·y cho biÕt qu·ng lµ g×? H·y x¸c ®Þnh
c¸c qu·ng ë VD sau:
- HS tr¶ lêi
- GV hái ? H·y thµnh lËp c¸c qu·ng 3, 5, 6, 8? - HS tr¶ lêi
- GV ghi b¶ng ND 3. ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: 15' - HS ghi bµi
- GV ®µn - LuyÖn thang 5 ©m, 7 ©m: 3 lÇn - HS thùc hiÖn
- GV ghi b¶ng *T§N sè 6: - HS ghi bµi
- GV híng dÉn
Chia nhãm
ChØ ®Þnh
- Chia líp thµnh 2 nhãm theo 2 d·y bµn, nhãm 1:
TËp ®äc nh¹c vµ nhãm 2: H¸t lêi ca, sau ®ã ®æi
l¹i c¸ch tr×nh bµy
- GV nhËn xÐt tõng nhãm vµ söa l¹i nh÷ng ©m
HS h¸t cßn cha chÝnh x¸c.
-KT 2 c¸ nh©n ®äc bµi T§N vµ h¸t lêi ca,GV
nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- HS thùc hiÖn
Lªn KT
- GV ghi b¶ng * T§N sè 7: - HS ghi bµi
- GV híng dÉn
vµ ®Öm ®µn
- HS ®äc tËp thÓ c¶ bµi, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca
võa ®¸nh nhÞp ë nhÞp 3/4
- Nhãm nµo cha ®äc tèt th× GV cho ®äc l¹i
-KT nhãm ®äc tãt vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸
HS thùc hiÖn
4.Cñng cè.DÆn dß3p
50
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
*GV cho HS «n l¹i bµi nµo mµ c¸c em cha thùc hiÖn tèt,GV söa l¹i.
*VN «n bµi cho tèt giê sau KT 1tiÕt, mçi em chuÈn bÞ 1 bµi ®äc nhac vµ 1 bµi
h¸t
Ngµy so¹n:7- 3-2014
Ngµy d¹y: 10-3-2014
TiÕt 26:
KiÓm tra 1tiÕt
I.Môc tiªu:
- HS tù trän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N ®· häc, «n tËp trong tiÕt tr-
íc
- HS biÕt tr×nh baú bµi h¸t thuÇn thôc vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹ hÆc gâ
®Öm cho bµi h¸t, bµi T§N.
ii.ChuÈn bÞ
1.GV: - §Ò KT, PhiÕu
2.HS: thuéc bµi ë nhµ.
III.TiÕn tr×nh DH:
1.æn ®Þnh tc:
2.KiÓm tra:
A,§Ò bµi:Em h·y tù trän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· «n giê tríc.
B,§¸p ¸n(biÓu ®iÓm)
* Bµi h¸t(5®)
- H¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca ,h¸t to râ rµng
- Tr×nh bµy mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t,hoÆc gâ ph¸ch.
- ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t
*T§N (5®):
- T§N ®óng cao ®é trêng ®é bµi nh¹c
- H¸t lêi ca chÝnh x¸c.
3.Cñng cè:
-GV nhËn xÐt giê KT vµ rót kinh nghiÖm nh÷ng giê sau ®îc tèt h¬n.
4.DÆn dß:
-VN chuÈn bÞ bµi míi giê sau häc
51
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n 7-3-2012
Ngµy d¹y 10-3-2012
TiÕt 27
Häc bµi h¸t: Ca - chiu -sa
- Nh¹c Nga-
Bµi ®äc thªm: B¶n hµnh khóc c¸ch m¹ng
I. Môc tiªu :
- HS bµi "Ca - chiu - Sa" lµ bµi h¸t Nga do Blan-te s¸ng t¸c.
- H¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t. BiÕt c¸ch lÊy h¬i, h¸t râ lêi diÔn c¶m.
BiÕt h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm.
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan
-§µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t "Ca - chiu - sa"
2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
1.¤n ®Þnh :1p
2.KTBC:
3.Bµi míi
GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
ND1. Häc bµi h¸t: 37'Ca - chiu - sa
HS b¸o c¸o
- HS ghi bµi
a.Giíi thiÖu bµi:
- GV treo tranh
vµ thuyÕt minh
Ngêi ViÖt Nam ai còng biÕt r»ng: ®· tõ l©u, ®Êt
níc Nga - mét ®Êt níc cã nh÷ng con ngêi ®«n
hËu vµ nh÷ng bµi d©n ca tuyÖt víi - ®èi víi
chóng ta kh«ng hÒ xa l¹. Chóng ta yªu mÕn ngêi
Nga vµ c¶ nh÷ng bµi h¸t cña hä. H«m nay, c« sÏ
giíi thiÖu víi c¸c em mét bµi h¸t Nga, 1 bµi h¸t cã
tªn mét c« g¸i, c¸i tªn rÊt quen thuéc víi ngêi Nga
- bµi h¸t Ca - chiu - sa.
- HS nghe vµ
theo dâi
52
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
b.Bµi míi:
- GV chØ ®Þnh - §äc lêi ca vµ phÇn giíi thiÖu bµi ë SGK - HS ®äc
- GV ®iÒu
khiÓn
- Nghe b¨ng mÉu: 2 lÇn - HS c¶m nhËn
- GV tr×nh bµy - GV h¸t mÉu: 2 lÇn
- GV hái ? Bµi h¸t ®îc chia lµm mÊy c©u? (4 c©u) mçi
c©u cã mÊy « nhÞp? (4 « nhÞp, nh÷ng c©u nµo
®îc nh¾c l¹i? (c©u 3,4)
- HS tr¶ lêi
- GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - HS luyÖn
thanh
- GV híng dÉn - TËp h¸t tõng c©u - HS nghe ®µn
vµ tËp h¸t
- GV ®µn vµ h¸t
mÉu
- GV h¸t mÉu c©u 1, ®µn giai ®iÖu kho¶ng 2-3
lÇn nh¾c HS nghe giai ®iÖu vµ h¸t nhÈm theo
- GV ®µn - GV ®µn giai ®iÖu c©u 1 vµ b¾t nhÞp ®Ó HS
h¸t hoµ theo tiÕng ®µn
- TiÕn hµnh t¬ng tù nh vËy víi c¸c c©u cßn l¹i
trong bµi
- HS h¸t
- GV híng dÉn - Víi c©u 4 cã nghÞch ph¸ch ë nghÞp 5 nªn GV
®µn vµ h¸t mÉu nèi liÒn 2 c©u cuèi ®Ó HS h¸t
theo cho ®óng
- HS thùc hiÖn
- GV nh¾c nhë - HS h¸t lêi 1, yªu cÇu HS h¸t nh¾c l¹i 2 c©u cuèi - HS thùc hiÖn
- GV híng dÉn - Mét nöa líp h¸t lêi, 1 nöa líp cßn l¹i ®äc "la ..."
vµ ngîc l¹i
- GV yªu cÇu
4.Cñng cè:3p
5.DÆn dß:1p
- H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi.
- HS thÓ hiÖn bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh.
-GV ®µn tõng tæ ®øng dËy tr×nh bµy t¹i chç cö
1 em b¾t nhÞp.
-VN häc thuéc bµi h¸t vµ lµm bµi tËp
- HS thùc hiÖn
HS tr×nh bµy
HS ghi nhí.
53
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n 14- 3-2012
Ngµy d¹y 17-3-2012
TiÕt 28
¤n tËp bµi h¸t: Ca - Chiu - Sa
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 8
I. Môc tiªu :
- H¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t. BiÕt c¸ch lÊy h¬i, h¸t râ lêi diÔn c¶m.
BiÕt h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm.
- BiÕt bµi T§N sè 8- Chó chim nhá dÔ th¬ng lµ nh¹c Ph¸p. Nãi ®óng tªn nèt
nh¹c.§äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp.
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan
-B¶ng phô cã chÐp bµiT§N sè 8
2.HS: thanh ph¸ch:
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
-1.¤n ®Þnh :
1p
2.KTBC:2p
3.Bµi míi:
a.Giíi thiÖu
bµi:
b.Bµi míi:
GV ghi b¶ng
GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
* Nhãm 2 HS biÓu diÏn bµi h¸t Ca-chiu-sa
(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
H«m nay c¸c em sÏ ®i «n l¹i bµi h¸t Ca-chiu-
sa,vµ t×m hiÓu bµi T§N sè 8.
ND1. ¤n bµi h¸t: 13'
Ca - chiu - sa
HS b¸o c¸o
HS lªn KT
- HS ghi bµi
54
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV híng dÉn - LuyÖn thanh: 1-2 phót
-GV cho HS nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn qua b¨ng
®Üa ®Ó HS c¶m nhËn l¹i g® bµi h¸t.
-HS luyÖn
thanh
- GV híng dÉn - ¤n tËp: c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. GV nghe vµ
ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, GV h¸t mÉu vµ
yªu cÇu c¸c em söa l¹i cho ®óng. Sau khi ®îc
«n l¹i, GV ®éng viªn HS h¸t ®¬n ca. (cho
®iÓm)
- HS thùc hiÖn
Chia nhãm
Chie ®Þnh
- GV ghi b¶ng
vµ treo b¶ng
phô
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t
kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸
-KiÓm tra c¸ nh©n hoÆc nhãm lªn biÓu diÔn
bµi h¸t Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
ND2. TËp ®äc nh¹c: 25'
Chó chim nhá dÔ th¬ng
Nh¹c: Ph¸p
Lêi ViÖt: H. Anh
H§ nhãm
HS thùc hiÖn
- HS ghi bµi
- GV giíi thiÖu - Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc häc 1 sè bµi b¸t
cña Ph¸p nh bµi "Con chim non"; "Trêi ®· s¸ng
råi" ...
H«m nay chóng ta l¹i cã dÞp ®Õn víi bµi d©n
ca níc Ph¸p qua b¶n nh¹c "Chó chim nhá dÔ
th¬ng".
- HS nghe
- GV híng dÉn - Chia c©u: B¶n nh¹c ®îc chia lµm 6 c©u
- GV chØ
®Þnh
- TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u - HS ®äc tªn
nèt nh¹c
- GV ®µn - §äc gam §« trëng: 2-3 lÇn - HS ®äc
- GV híng dÉn - TËp ®äc nh¹c tõng c©u - HS thùc hiÖn
- GV ®µn - GV nh¾c HS nghe giai ®iÖu c©u 1 vµ ®äc
nhÈm trong ®Çu, GV ®µn 3 lÇn sau ®ã yªu
cÇu HS ®äc cïng víi ®µn. TiÕp tôc tiÕn hµnh
nh vËy víi 3 c©u cßn l¹i vµ tiÕn hµnh theo lèi
®äc mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi.
- HS nghe vµ
T§N hoµ cïng
víi tiÕng ®µn
- GV yªu cÇu - §äc nh¹c ®Çy ®ñ c¶ bµi: 2 lÇn - HS thùc hiÖn
- GV híng dÉn - TËp h¸t lêi ca: Chia líp häc thµnh 2 d·y bµn,
mét d·y T§N vµ mét d·y h¸t lêi ca. Sau ®ã ®æi
- HS thùc hiÖn
55
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
l¹i phÇn tr×nh bµy cña mçi bªn, GV nhËn xÐt
söa sai.
- GV híng dÉn - C¶ líp cïng T§N vµ cïng h¸t lêi ca: 2 lÇn.khi h¸t
kÕt hîp gâ ph¸ch.
- HS thùc hiÖn
- GV híng dÉn
4.Cñng cè:3p
5.DÆn dß:1p
- HS h¸t ®èi ®¸p nam n÷ tõng c©u: 2-4 em GV
nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
-C¶ líp «n l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N 1 lÇn
-VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho tèt
- HS thùc hiÖn
HS tr×nh bµy
HS ghi nhí.
Ngµy so¹n :21- 3-2012
Ngµy day:24- 3-2012
TiÕt 29:
¤n tËp : T§N sè 8
Nh¹c lÝ: Gam trëng, giäng trëng
¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sü Huy Du vµ bµi h¸t
"§êng chóng ta ®i"
I. Môc tiªu:
- HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp 4/4 bµi
T§N sè 8.
- HS biÕt kh¸i niÖm vµ CTCT cña gam trëng, giäng trëng
- HS biÕt ®«i nÐt vÒ tiÓu sö vµ s¸ng t¸c ©m nh¹c cñ©nh¹c sÜ Huy Du. BiÕt bµi
§êng chóng ta ®i diÔn t¶ niÒm tin, niÒm tù hµo vÒ cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt
®Êt níc.
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan,B¶ng phô
-B¨ng nh¹c bµi h¸t "§êng chóng ta ®i"
2.HS thanh ph¸ch,s¸ch vë.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
1.¤n ®Þnh :1p
2.KTBC:2p
3.Bµi míi:
a.Giíi thiÖu bµi:
GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
a.Nhãm 2 HS ®äc bµi T§N sè 8
(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
ND1. ¤n tËp ®äc nh¹c: (10')
Chó chim nhá dÔ th¬ng
Giê häc h«m nay chóng ta ®i «n l¹i bµi T§N vµ
HS b¸o c¸o
KT
- HS ghi bµi
56
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
b.Bµi míi:
t×m hiÓu vÒ nh¹c lÝ vµ ¢NTT.
- GV hái ? Bµi T§N ®îc chia lµm mÊy c©u? - HS tr¶ lêi
- GV híng dÉn
vµ ®µn
- C¶ líp ®äc bµi 1 lÇn: GV nhËn xÐt vµ söa l¹i
nh÷ng ©m HS ®äc cha ®óng.
- Chia líp thµnh 2 nhãm (2 d·y bµn): 1 nhãm
®äc nh¹c vµ 1 nhãm h¸t lêi ca. GV nhËn xÐt
råi ®µn l¹i cho HS nghe ®Ó söa cho ®óng (khi
®äc kÕt hîp ®¸nh nhÞp 4/4)
- HS nghe vµ
®äc
- GV ®µn - Thay ®æi tõ nèt ®en thµnh 2 nèt ®¬n - GV
®µn 1 tiÕt nh¹c ®Ó HS nghe vµ ®äc l¹i.
- HS nghe vµ
®äc
Chia nhãm -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi T§N
kÕt
H§ nhãm
hîp gâ ph¸ch GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸
ChØ ®Þnh -KiÓm tra nhãm ,c¸ nh©n thùc hiÖn GV nhËn
xÐt ®¸nh gi¸.
HS lªn KT
- GV ghi b¶ng ND2. Nh¹c lÝ: (12') - HS ghi bµi
Gam trëng - giäng trëng
- GV hái: * Gam trëng:? §¬n vÞ ®o cao ®é trong ©m
nh¹c lµ g×? (cung vµ nöa cung)
- HS tr¶ lêi
- GV hái: ? Qua nghiªn cøu SGK em h·y nªu kh¸i niÖm
vÒ gam trëng?
- HS tr¶ lêi
- GV tãm t¾t
ViÕt CTCT trªn
b¶ng
KN: Lµ hÖ thèng 7 bËc ©m ®îc s¾p xÕp liÒn
bËc h×nh thµnh dùa trªn c«ng thøc cung vµ
nöa cung nh sau:
CTCT gam trëng
I II III IV V VI VII (I)
V V
- HS ghi bµi
- GV ph©n tÝch - ¢m chñ lµ ©m æn ®Þnh nhÊt trong gam
(bËc I)
- HS theo dâi
- GV ®µn - HS nghe gam §« trëng vµ ®äc gam §« trëng: - HS thùc hiÖn
- GV hái * Giäng trëng:? Qua nghiªn cøu bµi, em h·y
cho biÕt kh¸i niÖm vÒ giäng trëng?
- HS tr¶ lêi
- GV tãm t¾t - Giäng trëng vµ c¸c bËc ©m trong Gam trëng
®îc sö dông ®Ó x©y dùng giai ®iÖn mét bµi
h¸t (hoÆc mét b¶n nh¹c), khi ®äc Giäng trëng
thêng kÌm theo tªn ©m chñ.
VD: - Giäng §« trëng
- HS ghi bµi
57
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- Giäng Son trëng
- GV ph©n tÝch
vµ ®µn
- GV ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 4 (líp 6) vµ
ph©n tÝch vÒ Giäng §« trëng: ©m chñ lµ nèt
§«, ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸, nèt kÕt thóc
cña bµi lµ nèt §«.
- HS nghe vµ
nhËn biÕt
- GV chØ ®Þnh - HS nh¾c l¹i c¸ch x¸c ®Þnh bµi nh¹c ë Giäng
§« trëng: 2 - 3 em.
- HS tr¶ lêi
- GV ghi b¶ng ND3. ¢m nh¹c thêng thøc (17') - HS ghi bµi
Nh¹c sÜ Huy Du vµ bµi h¸t
"§êng chóng ta ®i"
- GV hái *N¹c sÜ Huy Du 1-12-1926 Tiªn Du-BN
? B¶n giao hëng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam cã tªn
lµ g×? (B¶n giao hëng Quª h¬ng cña nh¹c sÜ
Hoµng ViÖt)
- HS tr¶ lêi
- GV giíi thiÖu Qua c¸c bµi häc tríc, c¸c em ®· ®îc lµm quen
víi nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ nh¹c sÜ §ç NhuËn.
H«m nay chóng ta sÏ lµm quen víi nh¹c sÜ Huy
Du, ngêi viÕt nhiÒu t¸c phÈm ©m nh¹c cã søc
sèng l©u bÒn nhÊt.
- HS nghe
- GV chØ ®Þnh - §äc to, diÔn c¶m lêi giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ
Huy Du
- HS ®äc bµi
- GV thùc hiÖn - H¸t cho HS nghe 1 ®o¹n cña bµi h¸t "Anh
vÉn hµnh qu©n" cña Huy Du
- HS nghe
- GV chØ ®Þnh -HS ®äc to, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ bµi
h¸t "§êng chóng ta ®i" s¸ng t¸c 1968
- HS ®äc
- GV më b¨ng
nh¹c vµ giíi
thiÖu
4.Cñng cè:2p
5.DÆn dß:1p
- HS nghe bµi h¸t: 1-2 lÇn
- GV ph©n tÝch bµi h¸t qua SGK?Sau khi
nghe bµi h¸t em cã c¶m nhËn g×?
-HS ®äc l¹i bµi T§N 1 lÇn kÕt hîp gâ ph¸ch.
-Gam trëng lµ g×?Giäng trëng lµ g×?
-VN häc bµi vµ lµm BT trong s¸ch
- HS nghe vµ
c¶m nhËn
HS thùc hiÖn
HS ghi nhí.
58
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy soan: 26-3-2012
Ngµy d¹y: 31-3-2012
TiÕt 30:
Häc bµi h¸t: "TiÕng ve gäi hÌ"
Bµi ®äc thªm: XuÊt xø mét bµi ca
I. Môc tiªu:
- HS biÕt bµi TiÕng ve gäi hÌ do TrÞnh C«ng S¬n s¸ng t¸c. BiÕt bµi h¸t nãi vÒ
niÒm vui vµ c¶m xóc cña c¸c b¹n nhá khi tiÕng ve b¸o hiÖu mïa hÌ ®Õn.
- HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, râ lêi , diÔn c¶m.BiÕt h¸t
theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca... kÕt hîp gâ ®Öm.
- Qua XuÊt sø mét bµi ca( bµi Nh cã B¸c trong ngµy ®¹i th¾ng), HS thÊy ®îc tinh
thÇn yªu níc, ®Êu tranh v× hoµ b×nh,v× ®éc lËp tù do cho Tæ quèc cña nh©n
d©n ta.
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan
-¶nh nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n, B¨ng nh¹c TrÞnh C«ng S¬n
2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
1.¤n ®Þnh :1p
2.KTBC:2p
3.Bµi míi:
GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
* ThÕ nµo lµ Gam trëng –Giäng trëng? ViÕt
CTCT gam trëng.
- HS b¸o c¸o
HS lªn b¶ng
GV ghi b¶ng ND1.Häc bµi h¸t 30’ TiÕng ve gäi hÌ - HS ghi bµi
a.Giíi thiÖu
bµi:
Nh¹c vµ lêi: TrÞnh C«ng S¬n
- GV giíi thiÖu
¶nh vµ vµi nÐt
vÒ nh¹c sÜ
TrÞnh C«ng
S¬n
- Giíi thiÖu t¸c gi¶:
Nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n quª ë HuÕ - «ng
sinh n¨m 1939 t¹i §¾c L¾c. Sau khi tèt nghiÖp
§¹i häc Quy Nh¬n «ng vÒ d¹y häc t¹i tØnh
L©m §ång - «ng s¸ng t¸c ©m nh¹c tõ n¨m 19
tuæi, võa d¹y häc võa s¸ng t¸c. Sau ®ã «ng bá
nghÒ d¹y häc vµ vÒ Sµi Gßn sinh sèng vµ
HS nghe vµ
c¶m nhËn
59
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
s¸ng t¸c. ¤ng lµ t¸c gi¶ cña h¬n 500 ca khóc,
trong ®ã cã rÊt nhiÒu ca khóc næi tiÕng nh:
BiÓn nhí, DiÔm xa, Nèi vßng tay lín (s¸ng t¸c
tríc n¨m 1975- Sau ngµy ®Êt níc thèng nhÊt
«ng vÉn s¸ng t¸c ®Òu ®Æn: §êi gäi em biÕt
bao lÇn, Em cßn nhí hay ®· quªn...
- ¤ng mÊt ngµy 1/4/2001 t¹i TP Hå ChÝ Minh.
b.Bµi míi: - Bµi h¸t: TiÕng ve gäi hÌ - HS nghe
+ Chia lµm 4 c©u:
- GV chØ
®Þnh
- HS ®äc lêi ca: 1 em - HS ®äc
- GV më b¨ng - HS nghe b¨ng bµi h¸t 2 lÇn - HS nghe
- GV ®µn - HS luyÖn thanh: 1-2
-TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch cho ®Õn
hÕt bµi
-HS luyÖn
thanh
- GV ®µn vµ
híng dÉn
- GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u, mçi c©u 2 lÇn
vµ h¸t lêi ca 2 lÇn. Sau ®ã b¾t nhÞp cho HS
h¸t HS h¸t: 2-3 lÇn - GV ®µn l¹i nh÷ng ©m HS
h¸t sai ®Ó söa l¹i.
-GhÐp v¶ bµi l¹i khi h¸t kÕt hîp gã ph¸ch.GV
nghe vµ nhËn xÐt sña sai,
-Nhãm bµn thùc hiÖn kÕt hîp gã ph¸ch,GV
nhËn xÐt söa sai.
-luyÖn tËp theo nhãm ,tæ ,thùc hiÖn bµi h¸t
khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt söa sai
- HS nghe,
c¶m nhËn vµ
h¸t theo ®µn
- GV híng dÉn -luyÖn tËp theo nhãm ,tæ ,thùc hiÖn bµi h¸t
khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt söa sai
- HS thc hiÖn
- GV yªu cÇu - HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t: 1 lÇn chia líp
lµm 2 nhãm nöa líp h¸t vµ nöa líp gâ ph¸ch.
- HS thùc hiÖn
GV ghi b¶ng ND2:Bµi ®äc thªm7’XuÊt xø mét bµi ca - HS ghi bµi
GV chØ ®Þnh
GV ®iÒu
khiÓn
Liªn hÖ
- HS ®äc giíi thiÖu trong SGK vµ t×m hiÓu bµi
®äc
- GV cho HS nghe bµi h¸t Nh cã B¸c trong
ngµy ®¹i th¾ng
- HS nghe ®äc
HS nghe, c¶m
nhËn
60
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
4.Cñng cè:4’
5.DÆn dß1’
Bµi h¸t nãi vÒ niÒm vui síng, h©n hoan cña c¶
d©n téc VN trong ngµy ®¹i th¾ng mïa
xu©nn¨m 1975. Ngµy ®ã, b¸c ®· kh«ng cßn
n÷a nhng c¶ d©n téc vÉn nhí vÒ b¸c, tÊm g-
¬ng trän ®êi phÊn ®Êu hi sinh v× sù nghiÖp
gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp vµ con
ngêi.
--C¶ líp «n l¹i bµi h¸t 1 l©n vµ gâ ph¸ch.
-VN häc thuéc lêi ca bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái
BT.
HS thùc hiÖn
HS ghi nhí.
61
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n:4- 4-2012
Ngµy d¹y:7- 4-2012
TiÕt 31:
¤n tËp bµi h¸t: TiÕng ve gäi hÌ
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 9
I. Môc tiªu :
- HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t TiÕng ve gäi hÌ. BiÕt h¸t theo h×nh thøc
®¬n ca, song ca, tèp ca... kÕt hîp gâ ®Öm.
- HS biÕt bµi T§N sè 9- Trêng lµng t«i do nh¹c sÜ Ph¹m Träng CÇu s¸ng t¸c,
viÕt ë nhÞp 3/4. Nãi ®óng tªn nèt nh¹c, ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp
gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp.
ii. chuÈn bÞ
1.GV:§µn ®iÖn tö
2.HS: thanh ph¸ch.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
1.¤n ®Þnh :1p
2.KTBC:2p
3.Bµi míi:
GV kiÓm tra sÜ sè xem líp v¸ng hay ®ñ
a.Nhãm 2 HS lªn thùc hiÖn bµi h¸t TiÕng ve
gäi hÌ.(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
ND1. ¤n tËp bµi h¸t:15p
HS b¸o c¸o
HS lªn KT
- HS ghi bµi
GV ghi b¶ng TiÕng ve gäi hÌ
a.Giíi thiÖu
bµi:
Giê tríc c¸c em ®· lµm quen víi bµi h¸t nµy
h«m nay chóng ta ®i «n l¹i.
b.B×a míi:
GV ®µn
- LuyÖn thanh: HS luyÖn thanh
- GV ®µn - H¸t tËp thÓ: 2 lÇn (GV söa l¹i nh÷ng ©m HS
h¸t cha ®óng)
- HS h¸t
- GV híng dÉn - HS ®øng h¸t, tËp thÓ hiÖn 1 sè ®éng t¸c
phô ho¹ cho sinh ®éng (HS ph¸t hiÖn - GV
gãp ý): 2 - 3 lÇn.
- HS thùc hiÖn
62
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
- GV ®µn
chia nhãm
- GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u (kh«ng theo thø
tù) ®Ó HS tËp nhËn biÕt vµ h¸t theo:
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t
khi h¸t kÕt hîp 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi
h¸t vµ cã thÓ vËn ®éng phô ho¹ cho bµi h¸t
,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸
- HS h¸t
H§ nhãm
- GV híng dÉn - H¸t tËp thÓ: 2 lÇn - Gi¸o viªn nhËn xÐt - HS h¸t
- GV ghi b¶ng ND2. TËp ®äc nh¹c:24p - HS ghi bµi
Trêng lµng t«i
- GV híng dÉn - HS nãi tªn nèt nh¹c trong b¶n nh¹c: 1-2 em.
- Chia c©u: c©u
- GV ®µn - TËp ®äc tõng c©u theo lèi ®äc mãc xÝch
cho ®Õn hÕt bµi. (GV ®µn, HS nghe vµ ®äc
l¹i)
- HS nghe
- GV ®µn - HS ®äc hoµn chØnh c¶ bµi: 1-2 lÇn (GV
nhËn xÐt vµ híng dÉn l¹i nh÷ng ©m HS ®äc
cha chÝnh x¸c)
- HS thùc hiÖn
- GV ®µn - HS nghe vµ nhÈm theo b»ng tªn nèt vµ kÕt
hîp ®¸nh nhÞp 34: 2 lÇn c¶ bµi (chó ý sö dông
khung thay ®æi)
- HS thùc hiÖn
- GV ®µn - HS ghÐp lêi ca cña bµi: 2 lÇn - HS h¸t
- GV ®µn - HS ®äc nh¹c 1 lÇn sau ®ã ghÐp lêi, kÕt hîp
®¸nh nhÞp 3/4 (chó ý thÓ hiÖn tÝnh nhÞp
nhµng uyÓn chuyÓn cña nhÞp 3/4): 2 lÇn
- HS h¸t vµ
®¸nh nhÞp
- GV híng dÉn - D·y bµn ®äc nh¹c vµ d·y cßn l¹i h¸t lêi ca, sau
®ã ®æi bªn: 2 lÇn GV nghe vµ ®¸nh gi¸.
- HS thùc hiÖn
4.Cñng cè:2p
5.DÆn dß:1p
- §äc bµi c¸ nh©n 2-3 em ,GV nhËn xÐt ®¸nh
gi¸.
*-Nhãm tr×nh bµy l¹i bµi h¸t 1 lÇn
-C¶ líp ®äc bµi T§N vµ kÕt hîp gâ ph¸ch.
*-Vn häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau
HS tr×nh bµy
HS ghi nhí
63
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n:25- 4-2012
Ngµy dạy:28- 4-2012
TiÕt 32:
¤n bµi h¸t "TiÕng ve gäi hÌ"
¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 9
¢m nh¹c thêng thøc: Vµi nÐt vÒ d©n ca mét sè d©n téc Ýt ngêi
I. Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t TiÕng ve gäi hÌ. BiÕt h¸t theo h×nh thøc
®¬n ca, song ca, tèp ca... kÕt hîp gâ ®Öm.
- HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp 3/4
- Nªu ®îc tªn mét sè bµi d©n ca ®· häc, h¸t ®îc 1-2 c©u trong sè bµi h¸t ®ã.
ii. chuÈn bÞ:
1. GV: §µn oãc gan, b¨ng nh¹c bµi h¸t "TiÕng ve gäi hÌ"
-Su tÇm tranh ¶nh vÒ d©n téc Ýt ngêi.
2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
1.¤n ®Þnh :1p
2.KTBC:3p
3.Bµi míi:
GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
a.Nhãm 2 HS tr×nh bµy bµi h¸t TiÕng ve goi hÌ.
b.2 HS ®äc bµI T§N sè 9 (GV nhËn xÐt ®¸nh
gi¸)
HS b¸o c¸o
Lªn KT
GV ghi b¶ng ND1:¤n bµi h¸t:12p TiÕng ve gäi hÌ - HS ghi bµi
a.Giíi thiÖu
bµi:
H«n nay c¶ líp sÏ «n l¹i bµI h¸t vµ bµI T§N sè 9
®· häc ë giß tríc
HS nghe
b.Bµi míi:
GV ®µn
LuyÖn thanh LuyÖn thanh
- GV ®µn -C¶ líp h¸t hoµn chØnh bµi h¸t 1 lÇn khi h¸t kÕt
hîp gâ ph¸ch GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai vµ
h¸t l¹i cho ®óng .
- HS h¸t
- GV híng dÉn (GV nh¾c nhë HS thÓ hiÖn t×nh c¶m, s¾c th¸i
bµi h¸t, söa ch÷a nh÷ng chç c¸c em h¸t cha
chÝnh x¸c)
- HS nghe
- GV ®µn - H¸t tèp ca theo híng dÉn trªn: 2 tèp khi h¸t vËn - HS h¸t
64
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
ChØ ®Þnh
®éng phô häa cho bµi h¸t sinh ®éng.GV nhËn
xÐt
-KT nhãm lªn b¶ng biÓu diÔn bµi h¸t kÕt hîp
vËn ®éng phô ho¹ vµ gâ thanh ph¸ch.
HS thùc hiÖn
- GV ghi b¶ng ND2. ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 9:12p HS ghi bµi
GV ®µn -§äc gam Cdur. HS ®äc
- GV ®µn - GV ®µn c¶ bµi: 1 lÇn sau ®ã ®µn tiÕp lÇn 2
cho HS nhÈm theo ®µn
- HS nghe vµ
®äc nhÈm
- GV híng dÉn - LuyÖn theo nhãm vµ theo tæ thùc hiÖn bµi
nh¹c GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai vµ ®äc lai
cho ®óng,khi ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch.
- §è vui: GV ®µn 1 c©u nh¹c bÊt kú cho HS h¸t
lêi ca: 2-3 lÇn.
(GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm nÕu HS tr¶ lêi
chÝnh x¸c)
- HS ®äc bµi
- GV ghi b¶ng ND3. ¢m nh¹c thêng thøc:14p
Vµi nÐt vÒ d©n ca mét sè d©n téc Ýt ngêi
- HS ghi bµi
- GV treo b¶n
®å vµ tranh
¶nh
+ Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ c¸c d©n téc Ýt ngêi ë VN
phong tôc, tËp qu¸n, trang phôc, tiÕng nãi...
- HS quan s¸t
nghe.
- GV ph©n
tÝch
+ §Æc ®iÓm chÝnh cña d©n ca mét sè d©n téc
Ýt ngêi: Néi dung lêi ca méc m¹c, ch©n thµnh....
- HS nghe
-GV tr×nh bµy
4.Cñng cè:2p
5.DÆn dß:1p
+ GV h¸t mÉu: Bµi Inh L¶ ¬i (d©n ca Th¸i); §i c¾t
lóa (d©n ca H¬ Rª)
-GV cho tr×nh bµy mçi bµi 1 lÇn kÕt hîp phô ho¹
-VN «n bµi vµ lµm BT trong s¸ch …
- HS nghe
HS tr×nh bµy
HS ghi nhí
65
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
Ngµy so¹n2-5-2012
Ngµy d¹y 5-5-2012
TiÕt 33
¤n tËp
I. Môc tiªu :
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca 2 bµi h¸t ®· häc: "Ca chiu sa" vµ "TiÕng ve gäi
hÌ". BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ tr×nh bµy bµi ë h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp
ca.
- HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp bµiT§N
sè 8 vµ sè 9,
2.KÜ n¨ng:Tr×nh bµy thuÇn thôc 2 bµi h¸t.
- N¾m v÷ng c¸ch thùc hiÖn 2 ©m h×nh tiÕt tÊu chñ yÕu trong 2 bµi T§N ®· häc.
3.Th¸i ®é:H S cã sù chuÈn bÞ bµi tèt ë nhµ ®Ó cho «n tËp
ii. chuÈn bÞ :
1.GV: §µn oãc gan, b¨ng nh¹c 2 bµi h¸t
2.HS: thanh ph¸ch.
iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
1.¤n ®Þnh :1p
2.KTBC:
3.Bµi míi:
GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
(KT khi «n tËp)
ND1.¤n 2 bµi h¸t:21p
HS b¸o c¸o
- HS ghi bµi
a.Giíi thiÖu
bµi:
b.Bµi míi:
H«m nay chóng ta sÏ ®i «n tËp chuÈn bÞ giê sau
KT.
1.Ca chiu sa
- LuyÖn thanh:
HS «n tËp
- GV ®Öm
®µn
- H¸t tËp thÓ: 2 lÇn
- GV söa l¹i nh÷ng ©m HS h¸t cha ®óng.
- HS h¸t
- GV híng dÉn - Tr×nh bµy ë h×nh thøc h¸t ®ång ca (theo d©y
bµn) kÕt hîp gâ ph¸ch ,GV nhËn xÐt.
- HS h¸t
- GV chØ
®Þnh
- H¸t ®¬n ca: 2-3 em (cho ®iÓm) - HS h¸t
- GV ghi b¶ng 2.TiÕng ve gäi hÌ - HS ghi bµi
- GV ®µn - H¸t tËp thÓ: 1-2 lÇn Gv nhËn xÐt söa sai nh÷ng
c©u HS h¸t cßn sai va h¸t l¹i cho ®óng.
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t khi
- HS h¸t
66
GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA :
¢m nh¹c 7
h¸t vËn ®äng mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t
sinh ®éng.
- GV híng dÉn - HS h¸t ®¬n ca: 1-2 em (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸
vµ nh¾c nhë c¸c ©m cÇn lu ý cña bµi)
- GV ®Öm
®µn
- HS h¸t tËp thÓ 1 bµi h¸t ë chñ ®Ò mïa hÌ (Bµi HÌ
vÒ vui qu¸)
- HS h¸t
- GV ghi b¶ng ND2. ¤n tËp ®äc nh¹c sè 8 vµ sè 9:20p - HS ghi bµi
- GV ®µn - HS ®äc l¹i bµi T§N sè 8 vµ bµi T§N sè 9 theo
SGK - GV söa l¹i nh÷ng ©m HS ®äc cha ®óng
- GV ®µn 1 sè c©u cña tõng bµi, cho HS nghe
nhËn biÕt vµ ®äc c©u ®ã GV ®¸nh gi¸ ®iÓm .
- HS h¸t
- GV híng dÉn - GhÐp lêi ca theo bµi T§N: 2 lÇn - HS h¸t
- GV kiÓm tra
4.Cñng cè:2p
5.DÆn dß:1p
- KiÓm tra phÇn T§N, mçi nhãm 2 em (1 em ®äc
nh¹c vµ 1 em h¸t lêi ca) GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
*GV cho HS ®äc l¹i theo nhãm ®äc hoÆc h¸t bµi
mµ cam thÊy cha tèt.
*VN tiÕp tôc «n tËp ®Î cho giê sau «n tËp tiÕp.
- HS thùc
hiÖn
HS tr×nh bµy
HS ghi nhí
67
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2

More Related Content

What's hot

An toan giao thong lop 3
An toan giao thong lop 3An toan giao thong lop 3
An toan giao thong lop 3
Lưng Chừng Nóng Lạnh
 
Ga lop 1 tuan 14
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14
Nguyễn Tiến Thắng
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
mcbooksjsc
 
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Hoa Phượng
 

What's hot (11)

Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
 
Tieng viet
Tieng vietTieng viet
Tieng viet
 
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
An toan giao thong lop 3
An toan giao thong lop 3An toan giao thong lop 3
An toan giao thong lop 3
 
Ga lop 1 tuan 14
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
 
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 

Viewers also liked

Tuyen tap 20 he phuong trinh 2014
Tuyen tap 20 he phuong trinh 2014Tuyen tap 20 he phuong trinh 2014
Tuyen tap 20 he phuong trinh 2014
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giai chi tiet de toan khoi b 2014
Giai chi tiet de toan khoi b 2014Giai chi tiet de toan khoi b 2014
Giai chi tiet de toan khoi b 2014
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an tieng anh lop 11
Giao an tieng anh lop 11Giao an tieng anh lop 11
Giao an tieng anh lop 11
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an tu chon lop 11
Giao an tu chon lop 11Giao an tu chon lop 11
Giao an tu chon lop 11
Thiên Đường Tình Yêu
 

Viewers also liked (16)

Ly thuyet am_nha_split_5_6653
Ly thuyet am_nha_split_5_6653Ly thuyet am_nha_split_5_6653
Ly thuyet am_nha_split_5_6653
 
De hsg casio binh phuoc mon lý 20122013
De hsg casio binh phuoc mon lý 20122013De hsg casio binh phuoc mon lý 20122013
De hsg casio binh phuoc mon lý 20122013
 
Ly thuyet am_nha_split_1_8401
Ly thuyet am_nha_split_1_8401Ly thuyet am_nha_split_1_8401
Ly thuyet am_nha_split_1_8401
 
Giai toan d
Giai toan dGiai toan d
Giai toan d
 
De thi-thu-toan-lan7-sphn-2014
De thi-thu-toan-lan7-sphn-2014De thi-thu-toan-lan7-sphn-2014
De thi-thu-toan-lan7-sphn-2014
 
Trinhcongsonnguoihatrongquanhieuthehe 2899
Trinhcongsonnguoihatrongquanhieuthehe 2899Trinhcongsonnguoihatrongquanhieuthehe 2899
Trinhcongsonnguoihatrongquanhieuthehe 2899
 
Tuyen tap 20 he phuong trinh 2014
Tuyen tap 20 he phuong trinh 2014Tuyen tap 20 he phuong trinh 2014
Tuyen tap 20 he phuong trinh 2014
 
Giai chi tiet de toan khoi b 2014
Giai chi tiet de toan khoi b 2014Giai chi tiet de toan khoi b 2014
Giai chi tiet de toan khoi b 2014
 
Giai chi tiet de toan khoi b 2014
Giai chi tiet de toan khoi b 2014Giai chi tiet de toan khoi b 2014
Giai chi tiet de toan khoi b 2014
 
1 the loai_ppthe_hien_bai_hat_3288
1 the loai_ppthe_hien_bai_hat_32881 the loai_ppthe_hien_bai_hat_3288
1 the loai_ppthe_hien_bai_hat_3288
 
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
 
Giao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hsGiao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hs
 
Chuyên đề cac mach dien xoay chieu
Chuyên đề cac mach dien xoay chieuChuyên đề cac mach dien xoay chieu
Chuyên đề cac mach dien xoay chieu
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an tieng anh lop 11
Giao an tieng anh lop 11Giao an tieng anh lop 11
Giao an tieng anh lop 11
 
Giao an tu chon lop 11
Giao an tu chon lop 11Giao an tu chon lop 11
Giao an tu chon lop 11
 

Similar to Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2

Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Thiên Đường Tình Yêu
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
tvtham
 
Luận văn: Nhà làm việc trường ĐH Công nghiệp Hà nội, HAY
Luận văn: Nhà làm việc trường ĐH Công nghiệp Hà nội, HAYLuận văn: Nhà làm việc trường ĐH Công nghiệp Hà nội, HAY
Luận văn: Nhà làm việc trường ĐH Công nghiệp Hà nội, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
trungtinh
 
17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao
Mí Lót
 
Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015
Hoa Phượng
 
Skkn Tieng Anh
Skkn Tieng AnhSkkn Tieng Anh
Skkn Tieng Anh
Duy Trieu Kim
 
Chu De 5 Ng Minh Hoang
Chu De 5 Ng Minh HoangChu De 5 Ng Minh Hoang
Chu De 5 Ng Minh Hoang
nhxp2001
 

Similar to Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2 (18)

Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
 
Giao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca namGiao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca nam
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Luận văn: Nhà làm việc trường ĐH Công nghiệp Hà nội, HAY
Luận văn: Nhà làm việc trường ĐH Công nghiệp Hà nội, HAYLuận văn: Nhà làm việc trường ĐH Công nghiệp Hà nội, HAY
Luận văn: Nhà làm việc trường ĐH Công nghiệp Hà nội, HAY
 
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
 
17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao
 
Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015
 
Skkn Tieng Anh
Skkn Tieng AnhSkkn Tieng Anh
Skkn Tieng Anh
 
Chu De 5 Ng Minh Hoang
Chu De 5 Ng Minh HoangChu De 5 Ng Minh Hoang
Chu De 5 Ng Minh Hoang
 

More from Thiên Đường Tình Yêu

ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.docly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docxĐề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdfPhieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Thiên Đường Tình Yêu
 
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docxbai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhấtBai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Thiên Đường Tình Yêu
 
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
Thiên Đường Tình Yêu
 
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
Thiên Đường Tình Yêu
 
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdfTAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
Thiên Đường Tình Yêu
 
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
Thiên Đường Tình Yêu
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.docphieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Thiên Đường Tình Yêu
 

More from Thiên Đường Tình Yêu (17)

ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.docly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
 
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docxĐề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
 
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdfPhieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
 
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docxbai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
 
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhấtBai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
 
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
 
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
 
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdfTAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
 
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
 
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.docphieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
 
Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015
 
Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015
 
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 

Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2

 • 1. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7- n¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: /8/2013 Ngµy d¹y: 8/2013 TiÕt 1: Häc bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu Bµi ®äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc i. Môc tiªu: - HS biÕt bµi "M¸i trêng mÕn yªu" (Nh¹c vµ lêi: Lª Qu«c Th¾ng). - ThÓ hiÖn ®óng g® vµ lêi ca bµi h¸t - Th«ng qua bµi h¸t gi¸o dôc cho HS thªm yªu quý m¸i trêng, thÇy c« gi¸o ii. ChuÈn bÞ : 1.GV: T×m hiÓu s¬ qua vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng: -TËp ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. 2.HS:thanh ph¸ch ,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KiÓm tra: 2p GV kiÓm tra §DHT cña HS 3.Bµi míi: H«m nay c« trß chóng ta sÏ lµm quen vãi g® bµi h¸t : H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS : GV ghi b¶ng. Giíi thiÖu bµi - GV thuyÕt tr×nh. GV hái GV tãm t¾t. ND1: Häc bµi h¸t:M¸i trêng mÕn yªu.30p - Nh¹c vµ lêi: Lª Quèc Th¾ng- H×nh ¶nh m¸i trêng tuæi th¬ vµ thÇy c« lu«n ®Ó l¹i cho ta nh÷ng t×nh c¶m trong s¸ng vµ ch©n thµnh.Khi h¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ m¸i trêng, thÇy, c« lu«n nh¾c nhë chóng ta h·y biÕt yªu quý nh÷ng ngµy cßn ®i häc vµ biÕt tr©n träng c«ng søc cña thÇy c«.N¾m b¾t ®îc ®iÒu ®ã, nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng ®· s¸ng t¸c nªn bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu ®Ó h«m nay chóng ta ®îc häc bµi h¸t nµy. ? Em h·y cho biÕt vÒ nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng? - ¤ng hiÖn ®ang sèng vµ c«ng t¸c t¹i TP HCM, «ng cßn lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t "Phè xa" ®îc ®«ng ®¶o giíi trÎ yªu thÝch - HS ghi bµi. - HS nghe. - HS tr¶ lêi. - HS nghe vµ nhËn biÕt - GV ghi b¶ng vµ Häc bµi h¸t: - HS tr¶ lêi. 1
 • 2. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 treo b¶ng phô. - GV hái. - GV híng dÉn. - GV ®µn. - GV híng dÉn. - GV ®µn. - GV híng dÉn. - GV ®µn. - Gv ®µn giai ®iÖu ®o¹n a'. - GV ®µn. - GV ®µn. - GV ®µn c¶ ®o¹n b. - GV ®µn c¶ bµi. Chia nhãm GV ghi b¶ng GV thuyÕt tr×nh - GV më b¨ng cho HS nghe h¸t mÉu: (2 lÇn). ? Néi dung bµi h¸t míi nãi lªn ®iÒu g×?. - Chia ®o¹n: 3 ®o¹n theo cÊu tróc: a-a'-b, mçi ®o¹n cã 4 c©u, mçi c©u gåm 2 « nhÞp. - LuyÖn thanh: 1-2'. - TËp h¸t tõng c©u: - GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u, h¸t mÉu 2 lÇn yªu cÇu Hs nghe vµ h¸t nhÈm theo. - GV ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS cïng h¸t víi ®µn (3 lÇn)- GV söa l¹i nh÷ng ©m HS h¸t cha ®óng. - TËp t¬ng tù nh vËy ®Õn hÕt ®o¹n a theo lèi cuèn chiÕu. - HS h¸t c¶ ®o¹n, GV nhËn xÐt. - H¸t theo d·y bµn: 2 lÇn. - HS nghe h¸t nhÈm theo c¶ ®o¹n a': (2 lÇn) - GV h¸t mÉu: 2 lÇn. - HS h¸t c¶ ®o¹n: 2 lÇn. - GV h¸t mÉu vµ ®µn giai ®iÖu tõng c©u, HS h¸t theo ®µn ë ®o¹n b. - HS h¸t theo ®µn c¶ ®o¹n sau ®ã GV nhËn xÐt vµ söa l¹i c¸ch lÊy h¬i, ph¸t ©m vµ söa c¸c ©m h¸t sai ( nÕu cã). - HS tr×nh bµy c¶ bµi hoµn chØnh khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. GV nhËn xÐt vµ söa sai. -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiªn bµi h¸t ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND2 : Bµi ®äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc.7p - Giíi thiÖu : ¤ng ( 1939-1997) quª ë thÞ trÊn §ång V¨n ,huyÖn Duy Tiªn TØnh Hµ Nam.Suèt cuéc ®êi «ng g¾n bã víi sù - HS quan s¸t. - HS luyÖn thanh. - HS nghe, c¶m nhËn vµ h¸t l¹i. - HS h¸t. - HS thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. - HS h¸t nhÈm. - Hs nghe. c¶m nhËn vµ h¸t. - HS thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. Thùc hiÖn nhãm HS ghi bµi Häc sinh ®äc nghe 2
 • 3. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 nghiÖp v¨n ho¸ v¨n nghÖ.Giai ®iªu trong c¸c bµi h¸t cña «ng dung dÞ ®Çm Êm mÒm m¹i mang ©m hëng d©n gian. + Mét häc sinh ®äc bµi(SGK) + Nghe bµi h¸t trªn b¨ng HS nghe vµ c¶m nhËn 4.Cñng cè, dÆn dß: 6p -Sau khi nghe bµi h¸t em cã c¶m nhËn g×? -VN häc thuéc bµi h¸t ®óng g® lêi ca ,tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SBT - ChuÈn bÞ bµi sauT§N soooos1. Ngµy so¹n: 31/9/2013 Ngµy d¹y : /9/2013 TiÕt 2: ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1. Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu. i. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca bµi h¸t M¸I trêng mÕn yªu, BiÕt tr×nh bµy ®¬n ca, song ca, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm - HS biÕt bµi T§N sè 1 Ca ngîi Tæ quèc lµ ST cña nh¹c sÜ Hoµng V©n, viÕt ë nhÞp 2/4 §äc ®óng cao ®é trêng ®é nèt nh¹c, ghÐp lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm ii. ChuÈn bÞ : 1. GV: B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 1. -Nh¹c cô 2.HS:thanh ph¸ch ,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV ktra sÜ sè líp 2.KTBC:3’ Nhãm 2 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t M¸I trêng mÕn yªu(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: ë giê tríc c¸c em ®· ®îc häc bµi h¸t, h«m nay chóng ta «n l¹i bµi h¸t nµy. H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng. - GV ®µn. - GV nhËn xÐt. 1. ¤n tËp bµi h¸t:12' M¸i trêng mÕn yªu Nh¹c vµ lêi:Lª Quèc Th¾ng. - GV ®µn vµ yªu cÇu HS h¸t c¶ bµi, h¸t ®óng t©m tr¹ng vµ h¸t diÔn c¶m. - Yªu cÇu HS h¸t söa l¹i nh÷ng c©u h¸t ch- - HS ghi bµi. - HS h¸t. - HS thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. 3
 • 4. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV híng dÉn. - GV më tiÕt tÊu ®µn. - GV kiÓm tra. - GV ghi b¶ng. - GV treo b¶ng phô vµ hái. - GV híng dÉn. - GV ®µn. - GV ®µn tõng c©u. - GV h¸t mÉu. - GV ®µn. - GV híng dÉn - GV yªu cÇu giíi thiÖu a ®óng. - HS h¸t vµ nhón theo mét vµi ®éng t¸c phô häa VD: nhón ch©n tõ ®Çu bµi h¸t ®Õn "nh dßng s«ng..." th× ®a tay ph¶i ra phÝa tríc,... - HS h¸t theo sù híng dÉn cña GV: 2 lÇn. GV nhËn xÐt vµ sña sai. - H¸t ®¬n ca: 2 em.( GV nx vµ cho ®iÓm) ND2. TËp ®äc nh¹c: 22' T§N sè 1 Ca ngîi Tæ quèc ( TrÝch) ? Bµi viÕt ë nh÷ng nhÞp g×? Em h·y t×m ©m thÊp nhÊt , cao nhÊt cña bµi? ( NhÞp 2/4 ©m §å vµ ©m §«) ? Em h·y t×m tªn c¸c kÝ hiÖu h×nh nèt cã trong bµi? ( ) - GV h×nh thµnh thang ©m vµ ®µn cho HS 2-4 lÇn. §«,Rª,Mi,Sol,Fa - GV ®µn cho HS nghe giai ®iÖu c¶ bµi sau ®ã h¸t lêi ca: 2 lÇn. - GV chia c©u : 4 c©u. - GV ®µn tõng c©u nh¹c, mçi c©u ®µn cho HS nghe 3 lÇn sau ®ã híng dÉn cho HS h¸t: 3 lÇn. - TËp theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi. - HS ®äc nh¹c mét lÇn c¶ bµi.GV nghe vµ nhËn xÐt sña sai. - HS h¸t lêi ca: 2 lÇn.GV söa sai - HS ®äc nh¹c sau ®ã h¸t lêi: 2 lÇn. - D·y bµn ®äc nh¹c, d·y bµn h¸t lêi ( 2 lÇn) sau ®ã ®æi bªn. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ND3.Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu5p - Giíi thiÖu bµi - Mét häc sinh ®äc(SGK) - Quan s¸t c©y ®µn bÇu Cho HS nghe trÝch ®o¹n ®éc tÊu hoÆc hoµ tÊu ®µn bÇu - HS thùc hiÖn. - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS ®äc - HS nghe vµ c¶m nhËn - HS thùc hiÖn. - HS nghe.thùc hiÖn. HS nghe vµ quan s¸t . 4.Cñng cè, dÆn dß: 3p -VN häc thuéc bµi h¸t, ®äc kÜ bµi T§N kÕt hîp gâ ph¸ch vµ chuÈn bÞ bµi cho giê sau häc - Nh÷ng néi dung cÇn ghi nhí h«m nay lµ g×? 4
 • 5. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - C¶ líp «n l¹i bµi T§N 1lÇn kªt hîp gâ ph¸ch - Lµm BTVN trong VBT vµ t×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. Ngµy so¹n: 10/9/13 Ngµy d¹y : 13/9/13 TiÕt 3:¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu ¤n tËp T§N: T§N sè 1. ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c rõng. I. Môc tiªu: - HS h¸t thuéc bµi M¸i trêng mÕn yªu, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, t×nh c¶m ë 2 ®o¹n HS T§N, h¸t lêi ca, kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu cña bµi - HS n¾m ®îc s¬ qua vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ nghe bµi h¸t Nh¹c rõng. II. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn, B¶ng phô ¶nh nh¹c sÜ Hoµng ViÖt, b¨ng nh¹c bµi h¸t Nh¹c rõng.. 2. HS: ph¸ch, SGK, vë III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:3p-Nhãm 2 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t M¸I trêng mÕn yªu (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 5
 • 6. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 3.Bµi míi Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc bµi h¸t míi h«m nay c« trß ta cïng nhau «n l¹i bµi h¸t nµy. H§ cña GV - GV ghi b¶ng GV ®µn - GV híng dÉn. - GV më tiÕt tÊu. - GV chØ ®Þnh. - GV ghi b¶ng vµ treo b¶ng phô. GV ghi b¶ng - GV ®µn. híng dÉn. -Chia nhãm - GV chØ ®Þnh. - GV ghi b¶ng vµ giíi thiÖu ¶nh. GV chØ ®Þnh - GV hái. - GV ghi b¶ng vµ giíi thiÖu ¶nh. GV ®iÒu khiÓn Néi dung ND1. ¤n tËp bµi h¸t: 10' M¸i trêng mÕn yªu -LuyÖn thanh 1-2p - HS h¸t toµn bé bµi h¸t: 1 lÇn- GV nhËn xÐt vµ söa l¹i cho HS nh÷ng c©u h¸t cha ®óng. - H¸t thÓ hiÖn 1 sè ®éng t¸c tay nh: H¸t ®Õn c©u " Khi giät s¬ng...", " Nh dßng s«ng..." th× ®a tay ph¶i lªn cao. - HS h¸t tõ ®Çu bµi h¸t, kÕt hîp ®éng t¸c tay theo híng dÉn: 2 lÇn.GV theo dâi vµ söa sai - H¸t song ca: 2 tèp.( GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) ND2. ¤n tËp ®äc nh¹c: 12' Ca ngîi tæ quèc ( trÝch) - HS nghe GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi 1 lÇn sau ®ã ®äc nh¹c vµ h¸t lêi theo ®µn. - HS ®äc nh¹c vµ vç tay theo tiÕt tÊu tõng c©u sau ®ã ®äc c¶ bµi.h¸t lêi ca 1lÇn. -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca GV nhËn xet söa sai - §äc nh¹c c¸ nh©n: 2-3 em (GV nx cho ®iÓm) ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 15'. Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c Rõng. a.Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt (1928-1967): - HS ®äc SGK ? Qua viÖc nghiªn cøu bµi, em h·y nªu nh÷ng nhËn biÕt cña em vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt? (Gv tãm t¾t qua SGK). - GV tr×nh bµy mét sè trÝch ®o¹n næi tiÕng : L¸ xanh , T×nh ca ,.. b. Bµi h¸t: Nh¹c Rõng. ? §©y lµ bøc tranh m« t¶ khu rõng MiÒn §«ng Nam Bé ®· thÓ hiÖn phÇn nµo n«i H§ cña HS - HS ghi bµi HS luyÖn thanh - HS h¸t theo ®µn. - HS ®øng h¸t - HS h¸t thÓ hiÖn. HS ghi bµi - HS h¸t. - HS ghi bµi. - HS thùc hiÖn. -Thùc hiÖn nhãm - HS thùc hiÖn. . - HS ghi bµi vµ quan s¸t. HS ®äc - HS tr¶ lêi. - HS ghi bµi vµ quan s¸t. 6
 • 7. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 dung bµi h¸t, em h·y nªu néi dung bµi h¸t "Nh¹c rõng"? (Gv tãm t¾t qua SGK). GV më b¨ng nh¹c hoÆc tù tr×nh bµy cho HS nghe t¸c phÈm ?Em cã c¶m nhËn g× sau khi nghe bµi h¸t -Nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí h«m nay vµ «n l¹i mçi bµi 1lÇn. Hs nghe vµ c¶m nhËn . 4.Cñng cè, dÆn dß:5p -VN «n tËp l¹i bµi h¸t vµ T§N, lµm BTVN trong VBT - Su tÇm mét sè bµi d©n ca Quan hä BN. Ngµy so¹n: 17/9/13 Ngµy d¹y: 20/9/13 TiÕt 4: Häc bµi h¸t: LÝ c©y ®a Bµi ®äc thªm: Héi lim. i. Môc tiªu: - HS biÕt bµi LÝ c©y ®a lµ bµi D©n ca QH BN - HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu vµ thÓ hiÖn ®óng chç luyÕn - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : §µn - ®µi - b¨ng nh¹c bµi LÝ c©y ®a. B¶ng phô chÐp bµi h¸t. 7
 • 8. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. 2. HS : thanh ph¸ch, SGK,Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc:(1p) GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC:(3p) 3 em ®äc bµi T§N sè 1 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: -H«m nay chóng ta sÏ lµm quen víi g® bµi h¸t míi mang b¶n s¾c d©n ca H§ cña GV - GV ghi b¶ng. - GV giíi thiÖu tranh, b¶n ®å. - GV hái. - GV giíi thiÖu. - GV ghi b¶ng vµ më b¨ng. - GV hái. - GV ph©n c©u. - GV ®µn - GV ®µn vµ h- íng dÉn. - GV ®µn. - GV híng dÉn. - Chia nhãm - GV ghi b¶ng. Néi Dung ND1. Häc h¸t: 32p LÝ c©y ®a. D©n ca quan hä B¾c Ninh. a. Giíi thiÖu bµi: - GV giíi thiÖu vÞ trÝ tØnh B¾c Ninh trªn b¶n ®å (quª h¬ng d©n ca quan hä) vµ giíi thiÖu néi dung bµi h¸t qua SGK. ? Em h·y h¸t 1 bµi h¸t d©n ca quan hä B¾c Ninh mµ em biÕt? (Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm). - Mét sè bµi d©n ca quan hä B¾c Ninh quen thuéc: C©y tróc xinh, bÌo d¹t m©y tr«i, Hoa th¬m bím lîn... b. D¹y h¸t: - HS nghe b¨ng nh¹c: 2 lÇn ? Néi dung bµi h¸t gîi cho em h×nh ¶nh g×? (kh«ng khÝ cña ngµy héi quan hä). ? TÝnh chÊt ©m nh¹c cña bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? (vui t¬i, dÝ dám, mÒm m¹i...). - Bµi h¸t chia lµm 2 c©u: C©u 1: Tõ ®Çu ®Õn "C©y ®a". C©u 2: PhÇn cßn l¹i - LuyÖn thanh: - TËp tõng c©u: - Mçi c©u GV ®µn 2 lÇn cho HS nghe vµ c¶m nhËn sau ®ã h¸t mÉu cho HS nghe ®Ó h¸t l¹i. - Chó ý c¸c ©m luyÕn: - HS tËp theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn hÕt bµi. - HS h¸t c¶ bµi: 1 lÇn GV nghe nhËn xÐt - HS h¸t theo d·y bµn: 2 lÇn- gv nhËn xÐt vµ söa l¹i c¸c ©m HS h¸t sai. - LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn khi h¸t H§ cña HS HS ghi bµi - HS ghi bµi. - HS nghe vµ c¶m nhËn. - HS thÓ hiÖn. - HS nhËn biÕt - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS quan s¸t. - HS luyÖn thanh. - HS tËp h¸t. - HS thùc hiÖn. 8
 • 9. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV ph©n tÝch. ThuyÕt tr×nh. kÕt hîp gâ ph¸ch . GV nghe söa sai - Chia líp lµm hai nhãm : Mét nöa h¸t c©u 1 , mét nöa h¸t c©u 2 , GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND2. Bµi ®äc thªm:7' Héi lim - GV ph©n tÝch qua SGK. - HS ®äc bµi: 2 em ? C¸c em biÕt ®îc Héi Lim thuéc huyÖn nµo ? Thêng ®îc tæ chøc vµo ngµy nµo hµng n¨m ? Trong lÔ héi ngêi ta tæ chøc nh÷ng trß ch¬I g× ? GV gi¶i thÝch thªm vÒ Héi L.im - HS ghi bµi. - HS nghe. 4.Cñng cè, dÆn dß (2p) -HS h¸t c¶ bµi 1 lÇn gv söa ©m cßn sai. -VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi gi¬ sau häc - Su tÇm mét sè bµi h¸t Quan hä. Ngµy soan: 23/9/13 Ngµy d¹y: 26/9/13 TiÕt 5:¤n bµi h¸t: LÝ c©y ®a. Nh¹c lÝ: NhÞp 4/4. 9
 • 10. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. i. Môc tiªu: - HS «n l¹i ®Ó h¸t thuéc bµi h¸t "LÝ c©y ®a", thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i, nhÑ nhµng. BiÕt tr×nh bµy ®¬n, song, t«p ca. - BiÕt thªm vÒ KN nhÞp 4/4 vµ c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4 - BiÕt bµi T§N sè 2- ¸nh tr¨ng viÕt ë nhÞp 4/4. §äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp ®¸nh nhÞp 4/4 ii.ChuÈn bÞ : 1.GV:Nh¹c cô-. B¶ng phô chÐp T§N sè 2. 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1æn ®Þnh tc:1p GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:2p*Nhãm 2 HS h¸t bµi LÝ c©y ®a(GV ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi:Bµi h«m nay c¸c em sÏ ®îc lµm quen víi KN nhÞp 4/4 H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng. - GV ®iÒu khiÓn. GV ®iÒu khiÓn - GV kiÓm tra. - GV ghi b¶ng. - GV hái. - GV tãm t¾t. ND1. ¤n bµi h¸t: 10' LÝ c©y ®a D©n ca quan hä B¾c Ninh. -LuyÖn thanh - GV më tiÕt tÊu ®µn, h¸t bµi h¸t 1 lÇn cho HS nghe, lu ý c¸c ©m luyÕn HS cÇn chó ý. - HS h¸t theo híng dÉn cña GV: 1 lÇn. - HS ®øng h¸t vµ thÓ hiÖn mét sè ®éng t¸c tay ( GV gîi ý). -LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t vËn ®éng phô ho¹ cho bµi h¸t hoÆc gâ ph¸ch cho bµi h¸t thªm sinh ®éng.Gv nghe vµ nhËn xÐt söa sai. - GV gäi c¸ nh©n lªn h¸t ®¬n ca cã thÓ hiÖn b»ng c¸c ®éng t¸c tay: 2-3 em (Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸). ND2. Nh¹c lÝ:8'-NhÞp 4/4. ? Víi kiÕn thøc vÒ nhÞp em h·y cho biÕt vÒ nhÞp 4/4? - HS ghi bµi. - HS nghe. - HS h¸t theo ®µn. - H§ nhãm - HS thÓ hiÖn - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. 10
 • 11. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV ph©n tÝch. - GV vÏ b¶ng - GV ph©n tÝch. - GV ph©n tÝch. - GV híng dÉn. - GV ghi b¶ng vµ treo b¶ng phô. - GV hái. - GV ®µn. - GV ®µn. - GV lu ý. - GV ph©n tÝch tõ sè chØ nhÞp 2/4, nhÞp 3/4 sau ®ã t¬ng tù ë nhÞp 4/4. - NhÞp 4/4 cßn gäi lµ nhÞp c, mçi nhÞp cã 4 ph¸ch, mçi ph¸ch b»ng mét nèt ®en. - Ph¸ch thø nhÊt lµ ph¸ch m¹nh, ph¸ch thø 2 lµ ph¸ch nhÑ, ph¸ch thø 3 lµ ph¸ch m¹nh võa, ph¸ch thø 4 lµ ph¸ch nhÑ. - C¸ch ®¸nh nhÞp 4/4: 4 2 3 1 - HS quan s¸t GV ®¸nh tay theo nhÞp sau ®ã GV ®Õm sè 1,2,3,4 cho HS ®¸nh nhÞp. - NhÞp 4/4 thêng sö dông ë c¸c bµi h¸t hµnh khóc, c¸c bµi h¸t trang nghiªm hoÆc bµi h¸t tr÷ t×nh. - HS quan s¸t GV ®¸nh nhÞp bµi "Ca ngîi Hå chñ tÞch" sau ®ã GV h¸t cho HS ®¸nh nhÞp. ND3. TËp ®äc nh¹c: 20'T§N sè 2 ¸nh tr¨ng Nh¹c: Ph¸p ? Bµi viÕt ë nhÞp g×? chia lµm mÊy c©u? (nhÞp c, gåm 4 c©u, GV ph©n tÝch c©u cho HS râ v× cã dÊu). ? Nh÷ng c©u nh¹c nµo cã giai ®iÖu gièng nhau? (c©u 1 vµ c©u 2). - LuyÖn thanh: GV híng dÉn HS gâ tiÕt tÊu c¶ bµi. - HS quan s¸t. - HS ghi bµi. - HS vÏ vµo væ - HS thùc hiÖn. - HS nghe. - HS quan s¸t vµ thùc hiÖn. - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. LuyÖn thanh - HS nghe vµ ®äc nh¹c. 11
 • 12. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV ®µn. - GV më tiÕt tÊu. - GV ®µn. - GV ®µn vµ h¸t lêi ca: 2 lÇn. - GV ®µn tõng tiÕt nh¹c (mçi c©u gåm 2 tiªt nh¹c) sau ®ã ®µn cho HS ®äc. - HS thùc hiÖn theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn hÕt bµi. -C¶ líp ®äc bµi mét lÇn kÕt hîp gâ ph¸ch vµ h¸t lêi ca.GV nhËn xÐt vµ sña. -Nöa líp ®äc nh¹c vµ nöa líp h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch sau ®ã ®æi l¹i -luyÖn tËp theo nhãm bµn thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca.Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - HS ®äc cao ®é. - HS ®äc. - HS nghe. 4. Cñng cè, dÆn dß.3p -Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung cÇn ghi nhí h«m nay? - T§N l¹i bµi T§N sè 2 -VN häc kÜ nhÞp 4/4,bµi T§N sè 2 kÕt hîp ®¸nh nhÞp.SutÇm mét sè bµi h¸t viÕt ë nhÞp 4/4 - Lµm BT trong SBT. vµ nghiªn cøu bµi sau. 12
 • 13. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: 30/9/13 Ngµy d¹y: 03/10/13 TiÕt 6: Nh¹c lÝ: NhÞp lÊy ®µ. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3. ¢m nh¹c thêng thøc: S¬ lîc vÒ nh¹c cô ph¬ng T©y. i. Môc tiªu: - HS biÕt ®îc nhÞp lÊy ®µ. T×m®îc mét vµi VD vÒ nhÞp lÊy ®µ trong c¸c bµi ®· häc. - HS ®äc ®îc giai ®iÖu vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N sè 3. NhËn biÕt ®îc nhÞp lÊy ®µ trong bµi T§N sè 3 - HS hiÓu biÕt vÒ mét sè nh¹c cô ph¬ng T©y qua h×nh d¸ng. ii. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn - b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3. -Tranh ¶nh 1 sè nh¹c cô ph¬ng T©y. 2.HS: Thanh ph¸ch,s¸ch vë. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:3p-Nhãm 2HS lªn ®äc bµi T§N sè 2 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: NhÞp lÊy ®µ lµ g×? bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu H§ cña GV - GV ghi b¶ng. - GV gi¶i thÝch. - GV hái. - GV KL - GV ghi b¶ng. GV ghi b¶ng - GV hái. Néi Dung ND1. Nh¹c lÝ: 8p NhÞp lÊy ®µ. - Th«ng thêng, c¸c nhÞp trong bµi ph¶i cã ®ñ sè ph¸ch theo quy ®Þnh ë sè chØ nhÞp. Tuy nhiªn, riªng nhÞp ®Çu bµi cã thÓ ®ñ hoÆc thiÕu. NÕu nhÞp ®Çu bµi thiÕu th× ®îc gäi lµ nhÞp lÊy ®µ. ? Trong nhÞp ®Çu ë VD1 (SGK) cã sè ph¸ch thiÕu lµ mÊy? (3 ph¸ch). ? VËy nhÞp lÊy ®µ lµ g×?. - Kh¸i niÖm: NhÞp lÊy ®µ lµ « nhÞp ®Çu tiªn cña b¶n nh¹c kh«ng ®ñ sè ph¸ch theo quy ®Þnh cña sè chØ nhÞp. 2. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3.20' §Êt níc t¬i ®Ñp sao ? Bµi viÕt ë nhÞp g×? c¸ch thÓ hiÖn dÊu H§ cña HS - HS ghi bµi. - HS theo dâi. - HS tr¶ lêi. - HS ghi bµi. - HS ghi bµi. 13
 • 14. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 GV híng ®Én. - GV hái. - GV ®µn. - GV ®µn. - GV ph©n c©u. - GV ®µn. - GV híng dÉn. - GV ®µn. - GV híng dÉn. - Chia nhãm ChØ ®Þnh GV ghi b¶ng. - GV giíi thiÖu tranh ¶nh vµ hái. - GV diÔn gi¶i. - GV thùc hiÖn. nh¾c l¹i ra sao?. ? Trong bµi cã nh÷ng lo¹i h×nh nèt g×? - HS ®äc d·y tiÕt tÊu: 3-4 lÇn. ? Trong bµi gåm nh÷ng cao ®é cña ©m g×? (GV h×nh thµnh gam §« dur). §å- Rª- Mi- Fa- Son- La- Si. - LuyÖn thanh: 1-2 phót gam §« trëng. - GV ®µn c¶ bµi 1 lÇn sau ®ã h¸t lêi ca 1 lÇn cho HS nghe. - Bµi chia lµm 4 c©u. - GV ®µn tiÕt 1 (c©u 1) 4 lÇn cho HS nghe sau ®ã híng dÉn cho HS ®äc l¹i ( lu ý ®¶o ph¸ch).tiÕn hµnh tËp tiÕp cho ®Õn hÕt c©u. NÕu phÇn ®¶o ph¸ch HS ®äc khã, cã thÓ t¸ch ra cho HS ®äc sau ®ã ghÐp c©u. - TiÕn hµnh tËp theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi.GV nghe vµ söa sai vµ ®äc cho ®óng. - HS ®äc c¶ bµi: 1-2 lÇn.Khi ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch ,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai. -Sau ®ã ®äc l¹i bµi vµ kÕt hîp h¸t lêi ca - Chia líp thµnh 2 d·y bµn, d·y 1 ®äc nh¹c, d·y 2 h¸t lêi sau ®ã ®æi bªn.KÕt hîp gâ ph¸ch.GV söa sai . -KiÓm tra vµi em ®äc nh¹c GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ . ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 12' S¬ lîc vÒ mét vµi ©m nh¹cph¬ngT©y. ? Em h·y nªu tªn gäi c¸c nh¹c cô trong tranh vÏ? (Piano, vi«l«ng, ghi ta). - GV ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i nh¹c cô trªn. - GV më ®µn oãc gan cho HS nghe ©m s¾c cña tõng lo¹i nh¹c cô vµ kiÓm tra l¹i kh¶ n¨ng nhËn biÕt cña c¸c em. - HS tr¶ lêi. - HS ®äc tiÕt tÊu. - HS luyÖn thanh. - HS nghe. - HS quan s¸t. - HS thùc hiÖn. - HS ®äc bµi. - HS thùc hiÖn nhãm C¸ nh©n ®äc - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. HS nghe vµ nhËn biÕt. 4. Cñng cè, dÆn dß.3p -GV tãm t¾t ND chÝnh h«m nay ®· häc, yªu cÇu HS nh¾c l¹i KN nhÞp lÊy ®µ. -VN häc bµi vµ lµm bµi tËp, xem tríc bµi giê sau häc. 14
 • 15. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: 07/10/13 Ngµy d¹y: 10/10/13 TiÕt 7: ¤n tËp i. Môc tiªu: -HS «n tËp 2 bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu vµ LÝ c©y ®a.H¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu. BiÕt tr×nh bµy song ca,®¬n ca,tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm. -HS ph©n biÖt ®îc nhÞp 2/4,3/4,4/4, c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4. NhËn biÕt nhÞp lÊy ®µ. - §äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè 1,2,3. BiÕt c¸c h×nh tiÕt tÊu cã trong bµi. ii. ChuÈn bÞ : 1.GV: nh¹c cô 2.HS: thanh ph¸ch. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: (KT khi «n tËp) 3.Bµi míi -H«m nay chóng ta sÏ ®i «n tËp H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS GV ghi b¶ng. - GV ®µn. - GV híng dÉn. - GV kiÓm tra. - GV ghi b¶ng ND1. ¤n tËp bµi h¸t: 14' a. Bµi h¸t:- M¸i trêng mÕn yªu Nh¹c vµ lêi: Lª Quang Th¾ng. - HS h¸t tËp thÓ: 1 lÇn. - HS h¸t vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c (®øng h¸t): 2- 3 lÇn - GV nhËn xÐt.söa sai - Gäi 5-7 HS ®øng h¸t thÓ hiÖn, GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. HS ghi bµi. - HS thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. - HS kiÓm tra. 15
 • 16. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 vµ treo ¶nh - GV giíi thiÖu. - GV ®µn. - GV chØ huy. - GV ®µn. - GV kiÓm tra. -- GV ghi b¶ng. - GV hái. - GV ph©n tÝch. - GV hái. - GV ghi b¶ng. - GV gâ tiÕt tÊu. - GV ®µn. Chia nhãm - GV ®µn. - GV kiÓm tra. GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV hái b. Bµi h¸t: -LÝ c©y ®a- D©n ca quan hä B¾c Ninh. - §©y lµ bøc tranh vÏ c¶nh sinh ho¹t h¸t quan hä. - HS h¸t tËp thÓ: 1 lÇn. - HS h¸t «n l¹i mét vµi ®éng t¸c minh häa: 2- 3 lÇn ( GV nhËn xÐt vµ nh¾c l¹i). - HS h¸t thÓ hiÖn: 1 lÇn. - GV gäi nhãm hoÆc c¸ nh©n h¸t cã minh häa ( GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm). ND2. ¤n tËp nh¹c lÝ: 7p' ? Em h·y nªu ý nghÜa vµ tÝnh chÊt cña nhÞp 4/4? - Cã 4 ph¸ch mçi ph¸ch b»ng 1 nèt ®en. - Ph¸ch thø nhÊt m¹nh, ph¸ch thø 2 nhÑ, ph¸ch thø 3 m¹nh võa, ph¸ch thø 4 nhÑ. ? Em h·y nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a nhÞp 2/4, 3/4 vµ 4/4?. ND3. ¤n tËp T§N sè 1,2,3 : 12p - GV cho HS gâ l¹i tiÕt tÊu tõng bµi -§äc l¹i gam: -§äc l¹i mâi bµi 1lÇn khi ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch vµ h¸t lêi ca.GV nghe vµ söa sai vµ ®äc l¹i cho ®óng. -LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca.Gv nhËn xÐt . -KT mét sè c¸ nh©n vµ nhãm ®äc nh¹c (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) - HS ghi bµi. - HS quan s¸t. - HS thùc hiÖn. - HS h¸t. - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS quan s¸t vµ ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS ghi bµi. - HS nghe vµ nhËn biÕt. - HS thùc hiÖn. -H§ nhãm - HS kiÓm tra. HS nh¾c l¹i HS ®äc HS tr¶ lêi HS nghe 16
 • 17. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 GV kÕt luËn 4.Cñng cè. DÆn dß: 2p - VN chuÈn bÞ mçi b¹n mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N nh ®· «n h«m nay ®Ó giê sau KT cho tèt. - Lµm BTVN Ngµy so¹n: 14/10/13 Ngµy d¹y: 17/10/13 TiÕt 8: KiÓm tra 1 tiÕt I.Môc tiªu: - HS g¾p th¨m vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N trong phiÕu ®Ò. - HS biÕt tr×nh baú bµi h¸t thuÇn thôc vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹ hÆc gâ ®Öm cho bµi h¸t, bµi T§N. ii.ChuÈn bÞ 1.GV: -§Ò KT,PhiÕu 2.HS: thuéc bµi ë nhµ. III.TiÕn tr×nh DH: 1.æn ®Þnh tc: 2.KiÓm tra: A,§Ò bµi:Em h·y g¾p th¨m ®Ó tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· «n giê tr- íc. -PhiÕu 1:-M¸i trêng mÕn yªu +T§N sè 1 -PhiÕu 2:-LÝ c©y ®a +T§N sè 2 -PhiÕu 3:-M¸i trêng mÕn yªu +T§N sè 2 -PhiÕu 4:-LÝ c©y ®a +T§N sè 3 B,§¸p ¸n(biÓu ®iÓm) * XÕp lo¹i: § §èi víi häc sinh kh¸: 17
 • 18. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - H¸t: Thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu vµ tr×nh bµy râ rµng. - §äc nh¹c: ®óng cao ®é trêng ®é, h¸t thuéc lêi ca. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t vµ bµi T§N kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp §èi víi häc sinh TB vµ yÕu: - Tr×nh bµy bµi h¸t vµ bµi T§N cßn sai sãt nhng ë møc ®é thÊp. * XÕp lo¹i: C§ - Kh«ng h¸t, kh«ng T§N. - Kh«ng thuéc bµi h¸t, tr×nh bµy kh«ng ®îc 1/2 phÇn néi dung cña bµi. 3.Cñng cè,DÆn dß: - GV nhËn xÐt giê KT vµ rót kinh nghiÖm nh÷ng giê sau ®îc tèt h¬n. -VN chuÈn bÞ bµi Chóng em cÇn hßa b×nh giê sau häc Ngµy so¹n: 21/10/13 Ngµy d¹y: 24/10/13 TiÕt 9 Häc bµi h¸t :Chóng em cÇn hßa b×nh. Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long-Hoµng L©n i. Môc tiªu: -HS biÕt vµi nÐt vÒ hai t¸c gi¶ Hoµng Long -Hoµng L©n. BiÕt bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh nãi lªn íc väng cña tuæi th¬ mong muèn ®îc sèng trong cuéc sèng yªn vui ®Çy t×nh th©n ¸i. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, h¸t diÔn c¶m vµ thÓ hiÖn ®óng h×nh tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch. - Qua bµi h¸t, c¸c em tá lßng biÕt ¬n ®èi víi B¸c Hå kÝnh yªu- Ngêi ®· mang l¹i hãa b×nh, ®éc lËp cho d©n téc. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV: §µn - ®µi vµ b¨ng bµi h¸t. -B¶ng phô chÐp bµi h¸t. 2.HS: thanh ph¸ch: iii. TiÕn tr×nh d¹y HäC 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè. 2.KTBC:3p 2HS lªn b¶ng lµm bµi tËp1, 2.GV ®¸nh gi¸, xªp lo¹i. 18
 • 19. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS _ Gv ghi b¶ng - GV ®iÒu khiÓn - GV híng dÉn - GV híng dÉn - GV thùc hiÖn trÝch ®o¹n 1,2 t¸c phÈm - GV ®µn. - GV yªu cÇu - GV ®µn vµ h- íng dÉn. - GV ®µn ND1.Häc h¸t: Chóng em cÇn hßa b×nh:38p - Giíi thiÖu t¸c phÈm: Hai anh em nh¹c sÜ Hoµng Long-Hoµng L©n ®· s¸ng t¸c ca khóc Chóng em cÇn hßa b×nh ®Ó nãi lªn ¬c väng cña tuæi th¬ VN mong muèn cã mét cu«c yªn vui, ®îc c¾p s¸ch tíi trêng trong t×nh th©n ¸i, ®oµn kÕt. - T¸c gi¶: Nhạc sĩ Hoàng Long và nhạc sĩ Hoàng Lân là anh em sinh đôi, sinh ngày 18/6/1942 tại thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), hai «ng cã nhiÒu ca khóc hay viÕt cho thiÕu nhi nh:Bác Hồ - Người cho em tất cả (1975) - Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác (1978) - Mèo con đi học (1982) - Thật là hay (1982) Bµi h¸t Bác Hồ - người cho em tất cả (1975) vµ Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác (1978) lµ hai bµi h¸t hay viÕt vÒ B¸c Hå kÝnh yªu. ? Nghe b¨ng mÉu: - Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t chia lµm 2 ®o¹n (a vµ b). §o¹n b dïng chung cho c¶ 2 lêi ( cßn gäi lµ ®iÖp khóc) mçi ®o¹n chia lµm 2 c©u h¸t. - LuyÖn thanh: 2'. - TËp h¸t tõng c©u: TËp gâ ®Æc ®iÓm ®Æc trng cña ®o¹n a: - GV gâ mÉu, HS nghe vµ gâ l¹i. - GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u, sau ®ã h¸t mÉu cho HS nghe vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t l¹i ( b¾t nhÞp 2-1) - TiÕn hµnh t¬ng tù cho ®Õn hÕt lêi 1, lu ý c¸c c©u h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ dÊu lÆng ®en. - HS h¸t lêi 1 hoµn chØnh 1lÇn khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch ,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai - HS ghi bµi. - HS nghe. C¶m nhËn HS ghi s¬ lîc HS luyÖn - HS nghe vµ c¶m nhËn - HS theo dâi - HS thùc hiÖn - HS nghe vµ thùc hiÖn 19
 • 20. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 GV yªu cÇu. GV ®µn vµ chØ ®Þnh GV hái GV kÕt luËn -Thùc hiÖn lêi 2 t¬ng tù lêi 1 chó ý nh÷ng chç ®¶o ph¸ch cho ®óng. *Thùc hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp gâ thanh ph¸ch ,thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i bµi h¸t, ng©n nghØ cho ®óng. - HS h¸t theo d·y bµn, song ca hoÆc ®¬n ca c¸c b¹n d·y cßn l¹i nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm sau ®ã ®æi bªn. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. -Nªu c¶m nhËn cña em vÒ bµi h¸t? Mçi chóng ta, ai còng ph¶i biÕt tr©n träng vµ g×n g÷ hßa b×nh. C¸c em cã ®îc cuéc sèng Êm no nh ngµy h«m nay lµ nhê vµo c«ng lao to lín cña B¸c Hå kÝnh yªu, Ngêi c¶ ®êi hi sinh v× sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, Ngêi lu«n quan t©m vµ dµnh nhiÒu t×nh c¶m cho c¸c em thiÕu niªn nhi ®ång. C¸c em thiÕu niªn nhi ®ång trªn mäi miÒn ®Êt níc lu«n tá lßng kÝnh yªu vµ biÕt ¬n v« h¹n ®èi víi B¸c. B¸c lµ “ ngêi cho em tÊt c¶”. Dï B¸c ®· ®i xa nhng c¸c em lu«n nhí ¬n vµ kÝnh yªu B¸c, rÊt vui khi ®îc vÒ Thñ ®« ®Ó vµo L¨ng th¨m B¸c - HS thùc hiÖn HS tr¶ lêi HS l¾ng nghe, c¶m nhËn. 4.Cñng cè.DÆn dß:3p*Ai lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t?*VN häc thuéc giai ®iÖu lêi ca. Lµm BTVN, chuÈn bÞ bµi giê sau häc. Ngµy so¹n: 28-10-2013 Ngµy d¹y: 31-10-2013 TiÕt 10 ¤n bµi h¸t : Chóng em cÇn hßa b×nh TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 Bµi ®äc thªm: Héi xu©n s¾c bïa I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, h¸t ®óng s¾c th¸i vµ kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp. - HS ®äc ®óng nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 4. II. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn-®µi- b¨ng nh¹c bµi h¸t. 20
 • 21. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 -B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 4. 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: KiÓm tra trong giê 3.Bµi míi: §Ó tr×nh bµy thuÇn thôc bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh, chóng ta cïng nhau «n l¹i. H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng. - GV ®µn. - GV ®iÒu khiÓn. - GV ®µn. G - GV ghi b¶ng. - GV híng dÉn. - GV chØ ®Þnh. - GV ®µn. - GV hái. ND1. ¤n tËp bµi h¸t: 12p Chóng em cÇn hßa b×nh Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long Hoµng L©n - LuyÖn thanh: 1-2' - GV më b¨ng bµi h¸t cho HS nghe: 1 lÇn. - HS tr×nh bµy bµi h¸t hoµn chØnh: 1-2 lÇn. (Lu ý h¸t ®Õn c©u:" Kh«ng cßn..." h¸t chËm l¹i vµ m¹nh mÏ h¬n)Gv nghe nhËn xÐt söa sai. - H¸t ®èi ®¸p: ®o¹n a, mçi d·y bµn h¸t 1 c©u xen kÏ sang ®o¹n b th× h¸t hßa giäng: 2-3 lÇn.khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. - HS h¸t ®¬n ca: 3-4 em.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND2. TËp ®äc nh¹c-T§N sè 4. Mïa xu©n vÒ 23p Nh¹c vµ lêi: Phan TrÇn B¶ng - Chia c©u: bµi chia lµm 5 c©u, mçi c©u 8 ph¸ch, c©u 1 vµ c©u3 cã ©m h×nh tiÕt tÊu gièng nhau, c©u 2,4,5 cã ©m h×nh tiÕt tÊu gièng nhau. - TËp ®äc tªn nèt nh¹c: 1 lÇn - HS ®äc gam §« trëng: 2-4 lÇn - HS ghi bµi. - HS luyÖn thanh. - HS nghe. - HS thùc hiÖn - HS tr×nh bµy - HS kiÓm tra. - HS ghi bµi. - HS quan s¸t vµ nh¾c l¹i. - HS ®äc tªn nèt. - HS ®äc gam. - HS tr¶ lêi. 21
 • 22. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV híng dÉn. - GV hái. - GV ®µn vµ h- íng dÉn. GV chØ ®Þnh GV chØ ®Þnh GV thuyÕt tr×nh GV giíi thiÖu mét sè h×nh ¶nh - HS nghe GV ®µn tõng c©u, mçi c©u 2 lÇn sau ®ã GV ®äc mÉu cho HS ®äc thùc hiÖn ®Õn hÕt bµi ,GV nghe vµ söa sai vµ ®äc l¹i cho ®óng.®äc ®Õn hÕt bµi. -Gv gäi HS ®äc tèt ®äc 1 c©u gv nh©n xÐt. -HS ®äc hoµn chØnh T§N c¶ bµi: 1-2 lÇn.kÕt hîp gâ ph¸ch.,GV nhËn xÐt. - §äc theo d·y bµn: 2 lÇn - Gv nhËn xÐt. - Chia líp thµnh 2 d·y bµn, 1 d·y T§N vµ 1 d·y ghÐp lêi ca sau ®ã ®æi bªn cho nhau. - §äc nh¹c:1 sè nam ®äc c©u 1,3, 1sè n÷ ®äc c©u 2,4,5 - phÇn ghÐp lêi ca còng t- ¬ng tù nh vËy. (kh«ng cÇn ®äc mÉu mµ chØ cÇn söa nh÷ng ©m cßn sai). - HS ®äc hoµn chØnh T§N c¶ bµi: 1-2 lÇn. - §äc theo d·y bµn_ 2 lÇn - GV nhËn xÐt. - Chia líp thµnh 2 d·y bµn, 1 d·y T§N vµ 1 d·y ghÐp lêi ca sau ®ã ®æi bªn cho nhau.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. Bµi ®äc thªm: Héi xu©n s¾c bïa:5p GV giíi thiÖu s¬ lîc vÒ phêng bïa gåm 12 ngêi. HS quan s¸t mét vµi h×nh ¶nh sinh ho¹t cña phêng bïa - HS gâ tiÕt tÊu. - HS tr¶ lêi. HS nghe, c¶m nhËn vµ ®äc HS thùc hiÖn HS ®äc, theo dâi HS tr×nh bµy HS ®äc. HS theo dâi 4.Cñng cè.DÆn dß:5p -C¶ líp thùc hiÖn bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh. -§äc bµi T§N sè 4 vµ h¸t lêi ca. -VN häc bµi, lµm BTVN sè 1,2 vµ chuÈn bÞ bµi cho tèt giê sau häc. Ngµy so¹n: 4/11/2012 Ngµy d¹y: 7/11/2012 TiÕt 11: ¤n tËp bµi h¸t : Chóng em cÇn hßa b×nh 22
 • 23. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ bµi h¸t Hµnh qu©n xa. i. Môc tiªu: -HS h¸t thuéc bµi h¸t "Chóng em cÇn hßa b×nh" vµ «n bµi T§N "Mïa xu©n vÒ" kÕt hîp ®¸nh nhÞp 2/4. -Gióp HS cã thªm hiÓu biÕt vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn qua bµi h¸t bµi h¸t "Hµnh qu©n xa". ii. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn - ®µi vµ b¨ng bµi h¸t.¶nh nh¹c sÜ §ç NhuËn 2.HS:Thanh ph¸ch,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: Gv kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:3p Hai HS ®äc bµi T§N sè 4.(GV ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS GV ghi b¶ng. GV ®µn. Chia nhãm GV ghi b¶ng - GV chØ huy. - GV ®µn. - GV kiÓm tra. ND1. ¤n tËp bµi h¸t:8p Chóng em cÇn hßa b×nh. - LuyÖn thanh: 1-2'. - Më b¨ng cho HS nghe l¹i b¸i h¸t: 1-2 lÇn. - ¤n tËp: c¶ líp cïng h¸t 1 lÇn - GV lu ý söa l¹i nh÷ng ©m HS h¸t cha chÝnh x¸c: ®¶o ph¸ch, thÓ hiÖn ®óng t/c ®o¹n b. - HS ®øng h¸t, thÓ hiÖn theo c¶m nhËn c¸ nh©n: 2 lÇn.vËn ®éng hoÆc gâ ph¸ch - LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe nhËn xÐt. -KiÓn tra c¸ nh©n ho¹c nhãm thc hiÖn kÕt hîp vËn ®äng phô ho¹ hoÆc gâ ph¸ch,GV ®¸nh gi¸. ND2. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c:10p Mïa xu©n vÒ. - HS nghe giai ®iÖu bµi T§N: 1 lÇn - HS ®äc c¶ bµi 1 lÇn (GV nh©n xÐt vµ söa lµi c¸c ©m HS ®äc cha ®óng). - 1/2 líp ®äc nh¹c, sè cßn l¹i h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i,®äc kÕt hîp gâ ph¸ch. -LuyÖn ®äc theo nhãm ,d·y bµn vµ h¸t lêi ca,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - C¸ nh©n ®äc bµi ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - HS ghi bµi. - HS luyÖn thanh. - HS nghe b¨ng. - HS h¸t. - H § nhãm - HS h¸t - HS ghi bµi. - HS nghe. HS ®äc bµi. - HS thùc hiÖn. - HS ®äc bµi. 23
 • 24. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV ghi b¶ng. - GV treo ¶nh. - GV chØ ®Þnh. - GV më b¨ng. - GV híng dÉn. - GV ghi b¶ng. - GV thùc hiÖn. - GV chØ ®Þnh. - GV thùc hiÖn. ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 20p a. Nh¹c sÜ §ç NhuËn: Giê häc tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. H«m nay chóng ta sÏ cã thªm hiÓu biÕt vÒ nÒn ©m nh¹c VN qua nh¹c sÜ §ç NhuËn. - Chän 1 HS ®äc to, râ rµng diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu nh¹c sÜ §ç NhuËn. - HS nghe bµi h¸t "ViÖt Nam quª h¬ng t«i" vµ bµi h¸t "Nhí chiÕn khu". - GV tãm t¾t c¸c ý chÝnh vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn. b. bµi h¸t Hµnh qu©n xa: - GV tr×nh bµy ®o¹n trÝch mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ §ç NhuËn: "ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn", "VN quª h¬ng t«i". - HS ®äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ bµi h¸t "Hµnh qu©n xa" - Hs nghe bµi h¸t "Hµnh qu©n xa". - HS ghi bµi. - HS ®äc bµi. - HS nghe vµ c¶m nhËn. - HS nghe vµ nh¾c l¹i - HS ghi bµi. - HS nghe vµ c¶m nhËn. - HS thùc hiÖn. HS nghe vµ nhÈm theo. 4.Cñng cè.DÆn dß:4p HS h¸t l¹i bµi h¸t chóng em cÇn hoµ b×nh vµ bµi T§N 1lÇn. VN lµm BT trong s¸ch vµ häc bµi cho tèt. 24
 • 25. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: 11/11/2013 Ngµy d¹y: 14/11/2013 TiÕt 12 Häc bµi h¸t: Khóc h¸t chim S¬n ca -Nh¹c vµ lêi §ç Hoµ An- I. Môc tiªu -HS biÕt vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ §ç Hßa An- T¸c gi¶ cña bµi "Khóc h¸t chim S¬n ca" - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t "Khóc h¸t chim S¬n ca". BiÕt thùc hiÖn nh÷ng chç ®¶o ph¸ch. -Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn thiªn nhiªn vµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc II. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc – b¨ng nh¹c 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.æn ®Þnh tc:GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:4p Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña nh¹c sÜ §ç NhuËn? Nªu vµi nÐt vÒ bµi Hµnh Qu©n xa? 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng Gv thuyÕt tr×nh ND1.Häc bµi h¸t: 37' Khóc h¸t chim S¬n ca Nh¹c vµ lêi : §ç Hoµ An S¬n ca ®îc gäi lµ danh ca cña c¸c loµi chim .Tõ tiÕng hãt tuyÖt vêi cña S¬n ca mµ t¸c gi¶ ®· khÐo liªn hÖ ®Õn nh÷ng b¹n nhá cã giäng h¸t hay nh s¬n ca cã thÓ gäi ¸nh tr¨ng vµng ,gäi n¸ng xu©n sang b»ng tiÕng h¸t mª say tuæi th¬ .T¸c gi¶ mong cho - HS ghi bµi HS nghe 25
 • 26. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 tiÕng h¸t cña c¸c em vang kh¾p mäi n¬I ®Ó mîi ngêi cïng chung sèng trong t×nh th©n ¸I doµn kÕt. - GV thùc hiÖn - GV ®µn vµ tr×nh bµy h¸t bµi h¸t hoÆc më ®Üa nh¹ cho HS nghe - HS nghe vµ c¶m nhËn - GV híng dÉn - Chia ®o¹n: ®o¹n a tõ phÇn ®Çu ®Õn "mª say", ®o¹n b lµ phÇn cßn l¹i (cã thÓ coi lµ ®o¹n ®iÖp khóc cña bµi:. Mçi ®o¹n gåm 4 c©u. - HS theo dâi vµ nh¾c l¹i - GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - LuyÖn thanh - GV híng dÉn vµ ®µn - TËp h¸t tõng c©u - GV ®µn c©u mét 3-4 lÇn, nh¾c HS nghe giai ®iÖu vµ nhÈm sau ®ã yªu cÇu HS h¸t to. NÕu cã HS h¸t sai th× GV võa ®µn võa h¸t mÉu ®Ó söa cho c¸c em. - HS tËp h¸t, nghe giai ®iÖu h¸t nhÈm, sau ®ã h¸t theo. - GV híng dÉn - Híng dÉn HS h¸t nèt hoa mü c¶ c©u 1 vµ c©u 2 sau ®ã h¸t nèi c¶ 2 c©u. - HS thùc hiÖn - GV híng dÉn - TiÕn hµnh thùc hiÖn t¬ng tù c¸c c©u cßn l¹i trong bµi,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai. - HS tr×nh bµy ë møc ®é hoµn chØnh –khi h¸t thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt - HS thùc hiÖn - GV ®iÒu khiÓn - Yªu cÇu HS h¸t thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i hån nhiªn, t×m c¶m nhÝ nh¶nh vµ say sa - GV ®iÒu khiÓn - H¸t lÇn 1: TÊt c¶ cïng h¸t hoµ giäng - HS thùc hiÖn - H¸t lÇn 2: ®o¹n a chØ ®Þnh HS lÜnh x- íng, ®o¹n b h¾t hoµ giäng 4.Cñng cè.DÆn dß.4 p C¶ líp ®øng h¸t, líp phã v¨n nghÖ b¾t nhÞp VN häc bµi thuéc lêi ca vµ lµm bµi tËp giê sau KT. 26
 • 27. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n:18/11/2013 Ngµy d¹y: 21/11/2013 TiÕt 13 ¤n tËp bµi h¸t: "Khóc h¸t chim S¬n ca" Nh¹c lÝ: Cung vµ nöa cung - dÊu ho¸ I. Môc tiªu -HS h¸t thuéc bµi h¸t "Khóc h¸t chim S¬n ca" vµ thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸I t×nh c¶m cña bµi - Cung cÊp cho HS nh÷ng kiÕn thøc vÒ nh¹c lÝ cung vµ nöa cung, nhËn biÕt ®îc 3 dÊu ho¸ vµ t¸c dông cña dÊu th¨ng, gi¸ng,hoµn,dÊu hãa suèt,dÊu hãa bÊt thêng. II. ChuÈn bÞ: 1. GV:§µn oãc - gan 2.HS: thanh ph¸ch. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.¤n ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp 2.KT bµi cò:3p Nhãm 2 hs biÓu diÔn bµi h¸t:Khóc h¸t chim s¬n ca.(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ XL) 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng ND1. ¤n bµi h¸t: (12p) Khóc h¸t chim S¬n ca Nh¹c vµ lêi : §ç Hoµ An - HS ghi bµi - GV híng dÉn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - LuyÖn thanh - GV thùc hiÖn - GV h¸t cho HS nghe l¹i bµi h¸t: 1 lÇn - GV híng dÉn Chia nhãm - C¸ nh©n HS tËp tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t (chó ý kÕt thóc b»ng c¸ch h¸t l¹i c©u: "®Ó c¸nh ..... cña em" - GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, h¸t mÉu vµ yªu cÇu HS h¸t l¹i. -LuyÖn tËp theo nhãm ,tæ thùc hiÖn bµi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch.GV nhËn xÐt d¸nh gi¸. - Tr×nh bµy c¸ nh©n: 3-4 em (cho ®iÓm) - HS thùc hiÖn H§ nhãm - GV ghi b¶ng ND2. Nh¹c lÝ: 25p - HS ghi bµi - GV cho häc sinh ghi kh¸i niÖm a- Cung vµ nöa cung: - Kh¸i niÖm: lµ ®¬n vÞ dïng ®Ó ®o cao ®é trong ©m nh¹c, mét cung b»ng hai nöa cung ký hiÖu: - Cung: - HS ghi bµi 27
 • 28. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - Nöa cung: - GV híng dÉn - Quan s¸t h×nh phÝm ®µn T31, hai phÝm ®µn tr¾ng ë gÇn nhau, nÕu kh«ng cã phÝm ®en ë gi÷a th× hai phÝm tr¾ng ®ã c¸ch nhau 1 cung, nÕu kh«ng cã phÝm ®en ë gi÷a th× chóng chØ c¸ch nhau nöa cung. - HS theo dâi - GV nhÊn m¹nh - Trong ©m nh¹c, ngêi ta quy ®Þng nh÷ng nèi nh¹c kh«ng bÞ th¨ng hoÆc gi¾ng ®îc gäi lµ c¸c ©m c¬ b¶n - HS ghi bµi - GV viÕt lªn b¶ng - Cao ®é gi÷a c¸c ©m c¬ b¶n - HS ghi bµi - GV híng dÉn - §äc cao ®é cña c¸c ©m c¬ b¶n theo ®µn - HS ®äc - GV hái ? §é cao chóng ta võa ®äc cßn ®îc gäi lµ g×? (gam ®« trëng) - HS tr¶ lêi - GV ghi b¶ng b. DÊu ho¸ - GV cho HS kh¸i niÖm GV ®a ra c¸c VD minh häa *Kh¸i niÖm: Lµ kÝ hiÖu dïng ®Ó thay ®æi cao ®é cña c¸c nèt nh¹c. - Ký hiÖu: dÊu th¨ng # (chØ sù n©ng cao lªn 1/2 cung) - DÊu gi¸ng: b_ (chØ sù h¹ thÊp xuèng 1/2 cung) - DÊu b×nh: (chØ sù huû bá hiÖnlùc cña dÊu # vµ dÊu bchiÕn lîc “diÔn biÕn hoµ b×nh” *Ph©n lo¹i: cã 2 lo¹i dÊu hãa -DÊu hãa suèt: ®Æt ë ®Çu khu«ng nh¹c cã t¸c dông víi c¸c nèt cïng tªn trong bµi - DÊu hãa bÊt thêng: ®Æt tríc nèt nh¹c, cã t¸c dông víi c¸c nèt cïng tªn trong cïng 1nhÞp. - HS ghi bµi HS theo dâi - GV ph©n tÝch DÊu ho¸ bÊt thêng HS nhËn biÕt 4.Cñng cè.DÆn dß:5p 28
 • 29. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Mét nhãm biÓu diÔn bµi h¸t HS nh¾c l¹i thÕ nµo lµ cung vµ nöa cung VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho tèt giê sau häc. Ngµy so¹n: 25/11/2013 Ngµy d¹y: 28/11/2013 TiÕt 14: ¤n tËp bµi h¸t: "Khóc h¸t chim S¬n ca" TËp ®äc nh¹c: T§N sè 5 ¢m nh¹c thêng thøc: giíi thiÖu nh¹c sü Bª - t« - ven I. Môc tiªu -HS h¸t thuéc bµi h¸t "Khóc h¸t chim S¬n ca" kÕt hîp c¸c h×nh thøc biÓu diÔn -§äc nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N sè 5"Em lµ b«ng hång nhá" - HS hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ tiÓu sö cña nh¹c sÜ Bª-t«-ven II. gi¸o viªn: 1.GV: §µn oãc-gan -§äc nh¹c, ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi "Em lµ b«ng hång nhá" - §Üa nh¹c ®Ó giíi thiÖu s¬ lîc vÒ t¸c phÈm ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Bª - t« - ven 2.HS:thanh ph¸ch, III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.¤n ®inh tc: KiÓm tra sÜ sè 2.KiÓmtra4p-ViÕt CT cung vµ 1/2 cung? -Nªu KN dÊu hãa?Ph©n biÖt dÊu hãa bÊt thêng vµ dÊu hãa cè ®Þnh? 3.Bµi míi: G׬ tríc c¸c em ®· ®îc häc bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca .H«m nay chóng ta «n l¹i H§ cña GV Néi dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng ND1: ¤n bµi h¸t: Khuc h¸t chim s¬n ca. 8p HS ghi bµi - GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2' - HS luyÖn thanh - GV thùc hiÖn - GV®µn vµ h¸t l¹i 1 lÇn - HS nghe - ¤n tËp: chän 1 c¸ nh©n HS tr×nh bµy 29
 • 30. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV híng dÉn vµ yªu cÇu. GV chØ ®Þnh hoµn chØnh bµi h¸t - c¶ líp nhËn xÐt -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch vµ thÓ hiÖn 1 sè ®éng t¸c phô ho¹.GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. -KiÓm tra nhãm hoÆc c¸ nh©n thùc hiÖn .GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn - GV ghi b¶ng ND:2. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 5 :20p Em lµ b«ng hång nhá Nh¹c vµ lêi: TrÞnh C«ng S¬n HS ghi bµi - GV híng dÉn - Chia tõng c©u: chia bµi lµm 8 c©u, kÕt thóc mçi c©u ë nèt tr¾ng - HS theo dâi - GV chØ ®Þnh - HS ®äc tªn nèt tr¾ng tõng c©u - HS ®äc - GV ®µn - §äc gam ®« trëng - HS ®äc gam - GV híng dÉn - T§N tõng c©u vµ h¸t lêi ca (dÞch giäng-7) - HS thùc hiÖn - GV ®µn giai ®iÖu - GV ®µn mçi c©u 3 lÇn, HS l¾ng nghe vµ T§N nhÈm theo - HS nghe vµ T§N nhÈm - GV ®µn - GV ®µn giai ®iÖu c©u 1 ba lÇn vµ yªu cÇu HS ®äc hoµ víi tiÕng ®µn - HS ®äc nh¹c - GV ®µn - GV ®µn c©u 1, yªu cÇu HS tù h¸t ngay lêi ca cña giai ®iÖu ®ã. GV híng dÉn söa sai. - HS h¸t lêi ca - GV híng dÉn TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i - chØ cÇn ®Ò HS ®äc nh¹c 1 lÇn sau ®ã ghÐp lêi (t×m c¸c c©u gièng nhau: c©u 1- 5; c©u 2-6; c©u 3-7) - T§N vµ h¸t lêi c¶ bµi - GV ®Öm ®µn - HS thùc hiÖn - GV híng dÉn - C¶ líp tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi - HS thùc hiÖn - GV chØ ®Þnh - Cñng cè bµi T§N vµ h¸t lêi theo d·y bµn, c¸ nh©n (cho ®iÓm) - HS tr×nh bµy - GV ghi b¶ng ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 10p Giíi thiÖu nh¹c sü: Bªc - t« -ven - HS ghi bµi - GV chØ ®Þnh - §äc vµ giíi thiÖu vÒ Bª - t« - vªn trong SGK - HS ®äc - GV giíi thiÖu + Bª - t« - ven sinh ngµy 17/12/1770 t¹i Bon (§øc), ®îc mÖnh danh lµ vÞ tíng cña c¸c nh¹c sü. + S¸ng t¸c næi bËt lµ 9 b¶n giao hëng vµ - HS ghi bµi 30
 • 31. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 32 b¶n X«n¸t - GV thùc hiÖn - GV kÓ chuyÖn vÒ bªc - t« - ven cho HS nghe vµ ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi "Bµi ca hoµ b×nh" cho HS nghe HS nghe vµ c¶m nhËn 4.Cñng cè.DÆn dß:3p -GV ®µn 1 sè nÐt giai ®iÖu c©u h¸t trong bµi T§N ®Ó hoc sinh nhËn biÕt vµ thùc hiªn -VN häc bµi , lµm BTVN vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc cho tèt h¬n. Ngµy so¹n: 02/12/13 Ngµy d¹y: 05/12/13 TiÕt 15:¤n tËp I. Môc tiªu -HS h¸t thuéc vµ thÓ hiÖn dîc s¾c th¸i t×nh c¶m cña bèn bµi h¸t: Chóng em cÇn hßa b×nh, Khóc h¸t chim s¬n ca, M¸i trêng mÕn yªu, lÝ c©y ®a. -HS biÕt s¬ lîc vÒ c¸c nh¹c sÜ: Hoµng ViÖt, §ç NhuËn, Bª-t«-ven II. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc - gan - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t "Chóng em cÇn hoµ b×nh" vµ bµi h¸t "Khóc h¸t chim S¬n ca",M¸I trêng mÕn yªu,LÝ c©y ®a. 2.HS: Thanh ph¸ch. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.¤n ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp 2.KiÓm tra: ( kiÓm tra khi «n tËp ) 3Bµi míi: §Ó chuÈn bÞ tèt cho thi häc kú chóng ta cïng nhau «n tËp l¹i c¸c néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng - GV ®µn ND1. ¤n bµi h¸t: 30p -Chóng em cÇn hoµ b×nh -M¸i trêng mÕn yªu -Khóc h¸t chim s¬n ca -LÝ c©y ®a. HS ghi bµi - GV nh¾c nhë -C¶ líp «n tËp l¹i tõng bµi h¸t. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m theo néi dung vµ tÝnh chÊt cña tõng bµi, kÕt hîp HS thùc hiÖn 31
 • 32. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 vËn ®éng, ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t vµ gâ ph¸ch.GV nhËn xÐt söa sai. - GV chØ huy b»ng tay - Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t, ®øng h¸t vµ thÓ hiÖn sè ®éng t¸c phô ho¹ ®· häc - HS tr×nh bµy - GV chØ ®Þnh - H¸t c¸ nh©n: 1-2 em (cho ®iÓm) - HS thùc hiÖn - GV kiÓm tra nhãm - Nhãm 2-3 HS tr×nh bµy 1 trong 4 bµi h¸t trªn. GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt - HS rót kinh nghiÖm GV ghi b¶ng GV nªu c©u hái Néi dung 2: ¤n tËp ¢NTT:10p 1.B¶n giao hëng ®Çu tiªn cña VN cã tªn lµ g×? cña ai? 2.Vë nh¹c kÞch C« sao cña: - HS thùc hiÖn 3HS lªn b¶ng lµm bµi HS ë díi líp lµm vµo vë ghi. a. §ç NhuËn b. Hoµng ViÖt c.Hoµng V©n d.§ç phñ 3.Nªu vµi nÐt vÒ th©n thÕ,sù nghiÖp cña nh¹c sÜ §ç NhuËn, Hoµng ViÖt, Bª-t«-ven? 4.Cñng cè.DÆn dß:5p Mét vµi nhãm thùc hiÖn bµi h¸t ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau «n tËp tiÕp 32
 • 33. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n:9/12/12 Ngµy d¹y:12/12/12 TiÕt 16 ¤n tËp (TiÕp) I .Môc tiªu: - HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca vµ ghi nhí h×nh tiÕt tÊu bµi T§N sè 1, 2, 3, 4, 5. -HS n¾m ®îc nhÞp 4/4, cung vµ nöa cung trong 7 bËc ©m. Nªu ®îc t¸c dông cña dÊu th¨ng, gi¸ng, b×nh, ph©n biÖt ®îc dÊu hãa bÊt thêng, dÊu hãa cè ®Þnh. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: 1.GV: §µn oãc - gan - B¶ng phô chÐp bµi h¸t. 2.HS:Thanh ph¸ch: III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè líp. 2.KiÓm tra : ( kiÓm tra khi «n tËp ) 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS -GV híng dÉn «n tËp. Chia nhãm ND.¤n TËp ®äc nh¹c:25p -§äc l¹i c¸c gam -¤N laÞ mçi bµi T§N 1lÇn khi ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch vµ h¸t lêi ca. -LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt HS ghi bµi H§ nhãm 33
 • 34. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 GV chØ ®Þnh vµ yªu cÇu GV ghi b¶ng söa sai -KiÓm tra nhãm ,c¸ nh©n thùc hiÖn,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®iÓm. -GV ®µn nÐt giai ®iÖu trong bµi T§N bÊt k× ®Ó HS nhËn biÕt vµ thùc hiÖn c©u h¸t ®ã. ND2. ¤n nh¹c lÝ,15p 1.NhÞp 4/4 lµ nhÞp cã: a. 4ph¸ch, mèi ph¸ch b»ng 1 nèt ®¬n, p1,2- m b. 4ph¸ch, mèi ph¸ch b»ng 1nèt ®en, p1,3m, 2,4 nh c.3 ph¸ch, mçi ph¸ch b»ng 1nèt ®en, p1,2nhÑ. HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS ghi nhí 4.Cñng cè.DÆn dß5p: GV gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS -VN häc bµi cho tèt giê sau kiÓm tra häc k×. ********************************************* Ngµy so¹n:16/12/13 Ngµy d¹y: 19 , 26/12/13 TiÕt 17-18: KiÓm tra häc kú I.Môc tiªu: -KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña tõng HS trong kú 1,tõ ®ã cã ph¬ng híng cho kú II -HS ®îc tù chän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N ®· häc trong ch¬ng tr×nh kú I II.ChuÈn bÞ: 1.GV:§Ò bµi 2.HS: ¤n tËp,häc thuéc c¸c bµi h¸t III.TiÕn tr×nh kiÓm tra: 1.§Ò bµi: Em h·y tù chän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· häc trong kú I? KiÓm tra vë ghi? 2.§¸p ¸n vµ biªñ ®iÓm: - Tr×nh bµy bµi h¸t râ rµng,thuéc lêi ca,®óng giai ®iÖu (4®iÓm) - T§N râ rµng,®óng cao ®é trêng ®é (4®iÓm) - Vë ghi ®ñ néi dung,s¹ch sÏ,cã bäc, d¸n nh·n vµ ghi hä tªn ®Çy ®ñ.(2®iÓm) => XÕp lo¹i §: 5-10® XÕp lo¹i C§: díi 5® 34
 • 35. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 3.DÆn dß: - GV ®¸nh gi¸ nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm giê kiÓm tra - ChuÈn bÞ s¸ch, vë cho häc kú II. ********************o0o******************** Ngµy so¹n 06/01/2014 Ngày dạy 09/01/2014 häc kú ii TiÕt 19: Häc h¸t: "§i c¾t lóa" Nh¹c lÝ: S¬ lîc vÒ qu·ng I. Môc tiªu: - HS biÕt h¸t bµi ®i c¾t lóa lµ d©n ca T©y Nguyªn. ND nãi vÒ niÒm vui cña d©n b¶n khi ®ãn lóa vÒ. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt l¸y h¬i, h¸t diÔn c¶m. BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, h¸t theo h×nh thøc song ca, ®¬n ca, tèp ca. - HS biÕt ®Þnh nghÜa vÒ qu·ng, qu·ng giai ®iÖu vµ qu·ng hoµ ©m. Gäi tªn ®îc mét sè qu·ng. ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan + B¶ng phô chÐp bµi h¸t "§i c¾t lóa". 2.HS:thanh ph¸ch,s¸ch vở iii. TiÕn tr×nh d¹y häc 35
 • 36. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 1.¤n ®Þnh :1p GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ KiÓm tra §DHT s¸ch, vë 2.KiÓm tra : 3.Bµi míi: Bµi h«m nay chóng ta cïng nhau lµm quen víi bµi d©n ca H¬’rª: §i c¾t lóa H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng ND1. Häc bµi h¸t: 22' §i c¾t lóa HS ghi bµi a.Giíi thiªu bµi: - GV chØ ®Þnh - Giíi thiÖu bµi h¸t: - HS ®äc trang 38 b.Bµi míi: - GV thùc hiÖn - GV cho HS nghe b¨ng mÉu: 2 lÇn - HS nghe vµ c¶m nhËn - GV híng dÉn - Chia ®o¹n, chia c©u Bµi h¸t cã 4 c©u, cÊu 2 vµ cÊu 4 b¾t ®Çu tõ "§ãn lóa míi vÒ..." - HS nhÆc l¹i - GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - LuyÖn thanh theo ®µn - GV híng dÉn - TËp h¸t tõng c©u - GV h¸t mÉu c©u 1, ®µn giai ®iÖu 3-4 lÇn cho HS nghe vµ nhÈm theo, lu ý dÊu luyÕn ë ch÷ "h¸t". TiÕn hµnh nh vËy ®èi víi 3 c©u cßn l¹i sau ®ã h¸t nèi c¶ 4 c©u thµnh c¶ bµi - HS tËp h¸t - GV híng dÉn - H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi - HS tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - HS thùc hiÖn - GV thuyÕt tr×nh - Bµi h¸t nµy cÇn thÓ hiÖn ®îc sù hån nhiªn, l¹c quan do ®ã c¸c em ph¶i h¸t s«i næi, hµo høng. - HS nghe vµ thùc hiÖn - GV híng dÉn - V× bµi h¸t ng¾n nªn cho HS h¸t 3 lÇn theo c¸ch hoµ giäng vµ ®èi ®¸p - HS thùc hiÖn - GV chØ ®¹o - Cñng cè bµi - HS thùc hiÖn - GV yªu cÇu - TÊt c¶ HS nam tr×nh bµy bµi h¸t sau ®ã ®Õn tÊt c¶ HS n÷.GV nghe vµ nhËn xÐt - HS tr×nh bµy - H¸t ®¬n ca: 2 - 3 em GV nhËn xÐt ®¸nh 36
 • 37. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 gi¸ - GV ghi b¶ng ND2. Nh¹c lÝ (18') - HS ghi bµi S¬ lîc vÒ Qu·ng - GV nhÊn m¹nh - Kh¸i niÖm: Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch vÒ cao ®é gi÷a 2 nèt nh¹c. Nèt nh¹c thÊp ®îc gäi lµ ©m gèc, nèt nh¹c cao ®îc gäi lµ ©m ngän - HS ghi kh¸i niÖm - GV hái ? Qu·ng giai ®iÖu kh¸c qu·ng hoµ ©m ë chç nµo? - HS tr¶ lêi - GV híng dÉn - Gäi tªn qu·ng: Tªn qu·ng lµ sè ©m c¬ b¶n ®îc tÝnh tõ ©m gèc tíi ©m ngän - GV hái ? ¢m c¬ b¶n lµ g×? - HS tr¶ lêi - GV yªu cÇu §äc VD vÒ qu·ng sau ®ã cho HS nghe ®µn vµ ®äc cao ®é qu·ng ®ã theo ®µn c¸ch tiÕn hµnh - HS thùc hiÖn 4.Cñng cè.DÆn dß.4 p -Nhãm HS lªn trinh bµy l¹i bµi h¸t §i c¾t lóa -ThÕ nµo lµ qu·ng g® vµ qu·ng hoµ ©m? -VN hoc bµi cho tèt vµ hoµn thµnh bµi tËp trong s¸ch BT Ngµy so¹n: 13-01-2014 Ngµy d¹y: 16-01-2014 TiÕt 20: ¤n tËp bµi h¸t: "§i c¾t lóa" TËp ®äc nh¹c: T§N sè 6 I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt l¸y h¬i, h¸t diÔn c¶m. BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, h¸t theo h×nh thøc song ca, ®¬n ca, tèp ca. - HS biÕt bµi T§N Xu©n vÒ trªn b¶n cña nh¹c sÜ NguyÔn Tµi TuÖ §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm, ho¨ch ®¸nh nhÞp ii. chuÈn bÞ : 1. GV: §µn oãc gan ,b¶ng phô chÐp nh¹c. 37
 • 38. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 2. HS: s¸ch vë,thanh ph¸ch. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®Þnh :1p GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KiÓm tra.5p : *Nhãm 2 HS thùc hiÖn bµi h¸t §i c¾t lóa *2HS ®äc bµi T§N sè 6 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng ND1. ¤n bµi h¸t: §i c¾t lóa 12' - HS ghi bµi GV ®µn GV ®iÒu khiÓn - LuyÖn thanh: 1 - 2 phót - GV cho HS nghe bµi h¸t qua b¨ng nh¹c:1-2 lÇn Sau ®ã c¶ líp «n tËp l¹i bµi h¸t,GV nhËn xÐt söa sai vµ h¸t l¹i chç c¸c em h¸t sai - HS luyÖn thanh - GV nghe vµ nh÷ng chç cßn sai - HS nghe - GV ®iÒu khiÓn -Chia nhãm -GV chØ ®Þnh - GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu HS h¸t l¹i cho ®óng. -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn khi h¸t kÕt hîp víi gâ ph¸ch ,GV nhËn xÐt ®nhs gi¸. -Sau ®ã GV chØ ®Þnh nhãm HS lªn b¶ng tr×nh bµy ®Ó kiÓm tra GV ®¸nh gi¸. - HS «n tËp Thùc hiÖn nhãm HS thùc hiÖn - GV ghi b¶ng ND2. TËp ®äc nh¹c T§N sè 6: 25' - HS ghi bµi Xu©n vÒ trªn b¶n - GV hái - Chia tõng c©u: ? B¶n nh¹c nµy cã thÓ chia thµnh mÊy c©u? (bèn c©u) ? Mçi c©u cã mÊy « nhÞp? (4 « nhÞp) - HS tr¶ lêi - GV chØ ®Þnh - TËp ®äc tªn nèt cña tõng c©u - 4 häc sinh ®äc 4 c©u - GV ®µn - §äc gam la thø - T§N tõng c©u - HS ®äc gam - GV yªu cÇu - GV ®µn giai ®iÖu c©u 1 ba lÇn, yªu cÇu HS l¾ng nghe vµ ®äc nhÈm theo. - GV tiÕp tôc ®µn giai ®iÖu c©u 2 ba lÇn, yªu cÇu HS ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn - HS nghe giai ®iÖu vµ nhÈm. - HS T§N - GV híng dÉn - Trong qu¸ tr×nh HS tù ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn nÕu cã chç nµo sai, GV híng dÉn söa cho ®óng. - HS thùc hiÖn 38
 • 39. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - TiÕn hµnh t¬ng tù ®èi víi c¸c c©u cßn l¹i - GV yªu cÇu - NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N: GV dïng nh¹c cô ®µn giai ®iÖu 4 nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, yªu cÇu HS nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy vµ h·y T§N - HS nghe vµ nhËn biÕt tõng c©u. - GV híng dÉn - Chia líp häc thµnh 2 phÇn, mét nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. - GV nh¾c nhë - Sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy cña nhau - HS thùc hiÖn - GV híng dÉn GV chØ ®Þnh - TËp ®äc nh¹c vµ bµi h¸t lêi ca: Chia líp thµnh 2 nöa, mét nöa tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca, nöa cßn l¹i gâ ®Öm theo ©m h×nh tiÕt tÊu.GV nhËn xÐt -Nhãm ®äc nh¹c GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. HS tr×nh bµy -(H¸t ®èi ®¸p) 1 HS n÷ vµ 1 HS nam thùc hiÖn bµi h¸t. - T§N, h¸t lêi, gâ nhÞp 4.Cñng cè.DÆn dß.2p: -C¶ líp ®äc l¹i bµi T§N sè 6. -VN ®äc th¹t tèt bµi T§N sè 6 vµ lµm bµi tËp trong s¸ch. 39
 • 40. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: 2- 2-2014 Ngµy d¹y : 5-2-2014 TiÕt 21: ¤n tËp: T§N sè 6 ¢m nh¹c thêng thøc: Mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t I. Môc tiªu: - HS «n tËp l¹i bµi T§N "Xu©n vÒ trªn b¶n". §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm, ho¨ch ®¸nh nhÞp - Gióp HS n¾m s¬ lîc vÒ c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t: h¸t ru, hµnh khóc, lao ®éng... ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan -ChuÈn bÞ mét sè b¨ng ®Üa nh¹c ®Ó minh ho¹ vÒ c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t 2.HS: thanh ph¸ch iii. TiÕn tr×nhlªn líp: 1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè vµ æn ®Þnh líp 2.KTBC:3p-Mét nhãm 2 em lªn thùc hiÖn bµi h¸t §i c¾t lóa 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi bµi ND1.T§N 6(22p) Xu©n vÒ trªn b¶n HS ghi bµi - GV hái ? Bµi T§N ®îc chia lµm mÊy c©u? - HS tr¶ lêi - GV chØ ®Þnh vµ ®µn ? H·y ®äc cao ®é cña gam la thø? - 2-3 häc sinh ®äc - GV híng dÉn - Mét nöa líp T§N, nöa líp cßn l¹i h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. GV nhËn xÐt vÒ nh÷ng chç cßn sai råi ®µn mÉu ®Ó HS nghe vµ söa cho ®óng. - HS thùc hiÖn - GV yªu cÇu - Yªu cÇu c¶ líp cïng tr×nh bµy bµi gåm: T§N: h¸t råi kÕt hîp gâ nhÞp nh ®· tËp ë tiÕt tríc - HS tr×nh bµy - GV kiÓm tra - GV cho HS xung phong ®äc bµi hoÆc chØ ®Þnh (3-5 em, cho ®iÓm) - HS lªn kiÓm tra - GV ghi b¶ng ND2 ¢m nh¹c thêng thøc: 17' - HS ghi bµi Mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t 40
 • 41. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV chØ ®Þnh - §äc lêi giíi thiÖu vÒ thÓ lo¹i h¸t ru - HS ®äc bµi - GV ®iÒu khiÓn - Nghe b¨ng nh¹c tr×nh bµy mét bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i nµy (ru em - d©n ca Nam Bé) - TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¸c thÓ lo¹i h¸t víi c¸c VD sau: - Hµnh khóc: Hµnh khóc tíi trêng (nh¹c Ph¸p). - Bµi h¸t lao ®éng: Hß kÐo ph¸o (Hoµng V©n). - Bµi h¸t sinh ho¹t vui ch¬i: Tia n¾ng h¹t ma (Nh¹c Kh¸nh Vinh - th¬ LÖ B×nh). - Bµi h¸t tr÷ t×nh, t×nh ca: Khi tãc thÇy b¹c tr¾ng (TrÇn §øc). - Bµi h¸t nghi lÔ, nghi thøc: Quèc Ca, §éi ca - HS nghe GV yªu cÇu Liªn hÖ: H·y xÕp nh÷ng bµi h¸t, nh÷ng bµi T§N ®· häc tõ ®Çu n¨m ®Õn nay vµo c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t trªn. Gîi ý: - Bµi h¸t lao ®éng: ®i c¾t lóa - Bµi h¸t sinh ho¹t vui ch¬i: M¸i trêng mÕn yªu, Ca ngîi Tæ quèc, Lý c©y ®a, ¸nh tr¨ng, Chóng em cÇn hoµ b×nh. - Bµi h¸t tr÷ t×nh: Mïa xu©n vÒ, Khóc h¸t chim s¬n ca, Em lµ b«ng hång nhá, Xu©n vÒ trªn b¶n. - HS thùc hiÖn 4.Cñngcè.DÆn dß:3p HS ®äc l¹i bµi T§N sè 6 HD lµm bµi tËp vµ tr¶ lêi c©u hái 41
 • 42. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: -2- 2014 Ngµy d¹y : -2- 2014 TiÕt 22: Häc bµi h¸t: Khóc ca bèn mïa Bµi ®äc thªm: TiÕng s¸o ViÖt Nam I. Môc tiªu: - HS biÕt nh¹c sÜ NguyÔn H¶i lµ t¸c gi¶ cña bµi Khóc ca bèn mïa. BiÕt bµi h¸t viÕt ë nhÞp 3/8 vÒ c¶m nhËn cña c¸c em nhá víi hiÖn tîng trong thiªn nhiªn. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, h¸t diÔn c¶m kÕt hîp gâ ®Öm. - Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu lao ®éng vµ yªu thiªn nhiªn. ii. chuÈn bÞ : 1.GV:Nh¹c cô, b¨ng nh¹c vµ ®µi 2.HS: Thanh ph¸ch,s¸ch vë. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:4p*Nhãm 2 HS ®äc bµi T§N sè 6(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng ND1: Häc bµi h¸t .Khóc ca bèn mïa. 30p HS ghi bµi a.Giíi thiÖu bµi: - T¸c gi¶: Tªn thËt lµ NguyÔn V¨n H¶i, sinh ngµy 15/1/1958 ë Qu¶ng B×nh, hiÖn nay «ng ®ang lµm viÖc t¹i TP. Hå ChÝ Minh. C¸c ca khóc næi tiÕng cña «ng lµ: Suèi nguån yªu th¬ng, Lêi ru cña phè, Tõng h¹t ma xa... - Néi dung bµi h¸t giíi thiÖu cho c¸c em vÒ c¸ch nh×n thiªn nhiªn thó vÞ vµ g¾n bã víi tuæi th¬. - HS nghe 42
 • 43. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Bµi viÕt ë nhÞp 3/8 (gÇn gièng nhÞp 3/4) nªn nÐt nh¹c rÊt nhÑ nhµng, ªm ¸i. b.Bµi míi: - Nghe b¨ng mÉu 2 lÇn - HS nghe - GV ®µn vµ híng dÉn - LuyÖn thë vµ luyÖn mÉu ©m: 1-2 phót. Häc sinh ®äc lêi ca: 1 lÇn - HS nghe vµ thùc hiÖn - GV híng dÉn - Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t gåm 2 ®o¹n - §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn "Sëi Êm" gåm 3 c©u - §o¹n 2: PhÇn cßn l¹i gåm 2 c©u - HS theo dâi vµ quan s¸t - GV ®µn vµ h¸t mÉu tõng c©u - TËp h¸t tõng c©u: dÞch = -3 - GV ®µn c©u 1 tõ 3-4 lÇn cho HS nghe giai ®iÖu võa nhÈm c©u h¸t trong ®Çu, GV h¸t mÉu sau ®ã híng dÉn HS h¸t theo ®µn tõ 3-4 lÇn.. - HS tËp h¸t - GV hái ? £m cã nhËn xÐt g× vÒ « nhÞp ®Çu tiªn cña bµi (nhÞp lÊy ®µ) - HS tr¶ lêi - GV híng dÉn - Khi ®¸nh nhÞp, ph¸ch m¹nh sÏ r¬i vµo tiÕng "n¾ng" trong c©u h¸t - TËp h¸t t¬ng tù nh vËy víi c©u 2 - HS nghe, theo dâi vµ thùc hiÖn. - GV hái ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tiÕt tÊu cña c©u 1 vµ c©u 2? (Gièng nhau) - HS tr¶ lêi - GV híng dÉn vµ ®Öm ®µn - H¸t nèi c©u 1 víi c©u 2: 2 lÇn (võa h¸t võa gâ nhÞp) - TiÕn hµnh luyÖn tËp theo c¸ch ®ã víi toµn bé c¸c c©u cßn l¹i cña bµi. - HS thùc hiÖn - GV chØ ®Þnh - ChØ ®Þnh 1 - 2 HS h¸t tèt ®Ó tr×nh bµy l¹i ®o¹n 2 (GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm) - GV yªu cÇu - H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi 2 - 3lÇn - HS tr×nh bµy - GV yªu cÇu -Bµi h¸t nµy cÇn thÓ hiÖn sù hån nhiªn, cÇn h¸t ªm nhÑ, trong s¸ng: h¸t c¶ bµi 2 lÇn.kÕt hîp gâ ph¸ch,GV söa sai - HS nghe vµ thùc hiÖn - GV híng dÉn - Chia líp thµnh 2 nhãm theo d·y bµn: nhãm 1 h¸t ®o¹n 1 vµ nhãm 2 h¸t ®o¹n 2 sau ®ã ®æi bªn - Nhãm thùc hiÖn GV ghi b¶ng GV giíi thiÖu GV ®iÓu - KiÓm tra h¸t ®¬n ca: 2-3 em (cho ®iÓm) ND2.Bµi ®äc thªmTiÕng s¸o ViÖt Nam. 8p - S¸o lµ mét nh¹c cô rÊt quen thuéc cña VN vµ nhiÒu b¹n nhá biÕt ®Õn, ©m thanh mang mµu s¾c lµng quª VN -1 HS ®äc bµi giíi thiÖu trong SGK HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS ®äc bµi HS nghe, 43
 • 44. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 khiÓn - GV cho HS nghe trÝch ®o¹n ®éc tÊu s¸o tróc VN T 4.Cñng cè.DÆn dß:3p -H¸t tËp thÓ bµi h¸t mét lÇn -VN «n bµi vµ lµm bµi tËp trong SB 44
 • 45. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: -2-2014 Ngµy d¹y: -2-2014 TiÕt 23: ¤n tËp bµi h¸t: Khóc ca bèn mïa TËp ®äc nh¹c: T§N sè7 I.Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Khóc ca bèn mïa. BiÕt lÊy h¬i, h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, h¸t diÔn c¶m kÕt hîp gâ ®Öm. - HS biÕt bµi T§N sè 7- Quª h¬ng lµ bµi d©n ca U-crai-na. Nãi ®óng tªn nèt nh¹c, ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp. -§äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N "Quª h¬ng" ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh d¹y häc 1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:3p*Nhãm 3 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t Khóc ca bèn mïa 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng ND1.¤n bµi h¸t: 12'Khóc ca bèn mïa HS ghi bµi b.Bµi míi: - GV ®iÒu khiÓn - LuyÖn thanh: 1-2' - Më b¨ng bµi h¸t cho HS nghe 2-3 lÇn HS luyÖn thanh nghe - GV thùc hiÖn -C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t mét lÇn khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai. HS tr×nh bµy - GV c¨n dÆn Chia nhãm - DÆn dß: CÇn h¸t râ lêi, lÊy h¬i ®óng chç (lµm mÉu) vµ ng©n ®ñ ®é ng©n cña nèt ®en chÊm d«i. -LuyÖn tËp theo nhãm h¸t khi h¸t vËn ®éng mét sç ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t thªm sinh ®éng. HS thùc hiÖn Nhãm thùc hiÖn - GV híng dÉn - H¸t tËp thÓ vµ lµm ®éng t¸c minh ho¹ HS thùc hiÖn - GV chØ ®Þnh - D·y bµn phÝa ngoµi h¸t, vµ 1-2 HS d·y phÝa 45
 • 46. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 trong lµm ®éng t¸c minh ho¹ vµ ngîc l¹i. - GV nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng (®¸nh gi¸) - GV ghi b¶ngvµ giíi thiÖu ND2 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 7 (25') Bµi T§N Quª h¬ng lµ bµi d©n ca U-crai na. HS ghi bµi - GV híng dÉn - Chia tõng c©u: B¶n nh¹c ®îc chia lµm 4 c©u, HS nh¾c l¹i - GV chØ ®Þnh - TËp ®äc tªn nèt nh¹c tõng c©u 2-3 häc sinh ®äc - GV gi¶i thÝch - GV ®µn gam la thø b¶n nh¹c "Quª h¬ng" ®îc viÕt ë giäng la thø v× kh«ng cã ho¸ biÓu vµ kÕt thóc ë nèt la - HS nghe - GV ®µn - §äc gam la thø: 3-4 lÇn HS ®äc gam Am - GV híng dÉn - T§N tõng c©u (dÞch giäng = -2) HS thùc hiÖn - GV ®µn - GV ®µn c©u 1 tõ 2-3 lÇn cho HS nghe sau ®ã híng dÉn häc sinh ®äc 3-4 lÇn. - TiÕn hµnh tËp t¬ng tù nh vËy ë c¸c c©u cßn l¹i, - T¬ng tù ®äc mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi HS nghe vµ thùc hiÖn - GV yªu cÇu GV chia nhãm vµ híng dÉn - NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N - TËp h¸t lêi ca - Chia líp häc thµnh 2 d·y bµn, mét d·y T§N vµ d·y kia h¸t lêi vµ gâ nhÞp - TËp riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em n¾m vµ hiÓu râ nhiÖm vô sau ®ã ghÐp l¹i víi nhau (sau ®ã ®æi bªn) HS tr×nh bµy HS nghe vµ thùc hiÖn - GV híng dÉn - C¶ líp thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi ca: (®Öm ®µn c¶ líp cïng thùc hiÖn T§N tríc sau ®ã h¸t lêi ca (2-3 lÇn),GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai. HS thùc hiÖn GV chØ ®Þnh -KiÓm tra T§N c¸ nh©n: 1-2 em GV ®¸nh gi¸. HS thùc hiÖn 4.Cñng cè.DÆn dß:5p - Tr×nh bµy theo tæ ®äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch - VN häc bµi vµ lµm bµi tËp trong SBT 46
 • 47. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: 16-2-2014 Ngµy d¹y : 19-2-1014 TiÕt 24: ¤n tËp bµi h¸t: Khóc ca bèn mïa ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 7 ¢m nh¹c thêng thøc: Vµi nÐt vÒ ©m nh¹c thiÕu nhi ViÖt Nam I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Khóc ca bèn mïa. BiÕt lÊy h¬i, h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, h¸t diÔn c¶m kÕt hîp gâ ®Öm. - §äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp bµi T§N sè 7. - Nªu ®îc tªn t¸c gi¶ cña mét sè bµi h¸t thiÕu nhi ®îc yªu thÝch. ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan B¨ng nh¹c (mét sè ca khóc thiÕu nhi chän läc) 2.HS:thanh phach,s¸ch vë. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®Þnh :Líp tr¬ng b¸o c¸o sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC:3p a.Nhãm 2 HS thc hiÖn bµi h¸t Khóc ca bèn mïa .2 HS ®äc bµi T§Nsè7 3.Bµi míi: H«m nay chóng ta ®i «n tËp l¹i b¸i h¸t vµ bµi T§N sè 7, t×m hiÕu ¢NTT. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng ND1. ¤n tËp bµi Khóc ca bèn mïa. 8’ - HS ghi bµi - GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - HS luyÖn thanh - Gv thùc hiÖn - GV më b¨ng cho HS nghe l¹i bµi h¸t :2 lÇn Vµ söa nh÷ng c©u cßn sai - HS nghe vµ nhÈm theo - GV híng dÉn - ¤n tËp: C¶ líp h¸t vµ gâ nhÞp ®Çy ®ñ c¶ bµi, GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng c©u HS h¸t sai, GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu HS h¸t söa l¹i cho - HS thùc hiÖn 47
 • 48. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Chai nhãm ®óng -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp thc hiÖn gâ ph¸ch GV nhËn xÐt vµ söa sai,®¸nh gi¸ thi ®ua gi÷a c¸c tæ. Thùc hiÖn nhãm - GV chØ ®Þnh GV ghi b¶ng - GV chØ ®Þnh 2-3 HS lªn b¶ng h¸t ®Ò kiÓm tra,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND2. ¤n tËp ®äc nh¹c: 10' Quª h¬ng - HS tr×nh bµy HS ghi vë - GV hái ? Bµi T§N ®îc chia lµm mÊy c©u? - HS tr¶ lêi - GV híng dÉn - Mét nöa líp T§N, nöa líp cßn l¹i h¸t lêi. Sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy.Khi ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch. - GV nhËn xÐt vÒ nh÷ng chç cßn sai sãt råi ®µn l¹i ®Ò HS nghe vµ söa l¹i cho ®óng. - HS thùc hiÖn - GV yªu cÇu Chia nhãm - C¶ líp cïng tr×nh bµy bµi: phÇn ®äc nh¹c ®îc nh×n b¶n nh¹c nhng phÇn h¸t lêi ca ph¶i thuéc lêi. -LuyÖn tËp theo nhãm tæ ®äc bµi T§N kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe vµ nhËn xÐt ®¸mh gi¸. - HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy theo nhãm - GV kiÓm tra - GV cho 2-3 HS lªn b¶ng ®äc nh¹c GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - HS ®äc bµi - GV ghi b¶ng ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 21' Vµi nÐt vÒ ©m nh¹c thiÕu nhi ViÖt Nam - HS ghi bµi - GV híng dÉn - Gäi 3 HS ®äc 3 phÇn - HS ®äc bµi - GV ph©n tÝch + PhÇn 1: Nhu cÇu cña trÎ em ®èi víi ©m nh¹c, ca h¸t. + PhÇn 2: Bµi h¸t, ca nh¹c thiÕu nhi lµ mét bé phËn quan träng cña nÒn ©m nh¹c VN hiÖn ®¹i. + PhÇn 3: Nh÷ng bµi h¸t thiÕu nhi tiªu biÓu qua mçi giai ®o¹n - HS nghe vµ nhËn biÕt - GV híng dÉn - GV më b¨ng cho HS nghe 1 sè bµi h¸t 1 qua mçi giai ®o¹n c¸ch m¹ng - HS nghe vµ c¶m nhËn 48
 • 49. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV híng dÉn - Tæ chøc thi h¸t gi÷a c¸c tæ: Mçi tæ ®¨ng ký thi h¸t 1 bµi h¸t ®îc giíi thiÖu ë trang 50 (SGK). - HS thùc hiÖn 4.Cñng cè.DÆn dß:3p - GV ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t bµi h¸t Khóc ca 4 mïa.-VN lµm bµi tËp SBT Ngµy so¹n: 23-2-2014 Ngµy d¹y: 26-2- 2014. TiÕt 25: ¤n tËp I. Môc tiªu : - HS h¸t ®óng giai ®iÖu 2 bµi h¸t: "§i c¾t lóa" vµ "Khóc h¸t bèn mïa". BiÕt h¸t ®¬n ca, song ca, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm. - N¾m v÷ng KN vÒ qu·ng, lÊy ®îc vÝ dô vÒ qu·ng. - §äc ®óng giai ®iÖu , lêi ca bµi T§N sè 6, 7, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp. ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan, b¨ng nh¹c - ChuÈn bÞ phÇn ®Öm cho 2 bµi h¸t vµ cho 2 bµi T§N 2.HS. thanh ph¸ch,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®Þnh : GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: (KT khi «n tËp) 3.Bµi míi: H«m nay chóng ta sÏ ®i «n tËp ®Ó chuÈn bÞ giê sau KT H§ cña GV Néi dung H§ cña HS -GV ghi b¶ng GV ®µn ND1. ¤n tËp bµi h¸t:20p -LuyÖn thanh. 1.§i c¾t lóa - HS ghi bµi HS luyªn thanh - GV híng dÉn - H¸t tËp thÓ: 1 lÇn (theo c¸ch h¸t hoµ giäng) - HS thùc hiÖn - GV ®µn vµ h- íng dÉn - GV nhËn xÐt c¸ch h¸t, híng dÉn HS h¸t lÜnh x- íng vµ h¸t ®èi ®¸p.,, - HS thùc hiÖn - GV ghi b¶ng -LuyÖn tËp theo nhãm tæ tr×nh bµy bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe nhËn xÐt. -KT c¸ nh©n hoÆc nhãm lªn biÓu diÔn bµi h¸t kÕt hîp 2. Khóc ca bèn mïa - HS ghi bµi 49
 • 50. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV ®µn vµ h- íng dÉn Chia nhãm GV chØ ®Þnh - H¸t tËp thÓ theo lèi h¸t hoµ giäng: 1-2 lÇn (gâ nhÞp) - Chia líp thµnh 2 nhãm theo d·y bµn ®Ó cho c¸c em h¸t ®èi ®¸p nh sau: Nhãm 1 h¸t tõ ®Çu: "H¹t n¾ng ... træ b«ng". Nhãm 2 h¸t tiÕp tõ "H¹t n¾ng ... thªm xanh". TÊt c¶ líp cïng h¸t: "Khi trêi ®æ n¾ng ..." cho ®Õn hÕt. - GV nhËn xÐt vµ HS h¸t ®æi bªn -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch ,hoÆc biÓu diÔn ,GV nhËn xÐt -KT nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi h¸t khi h¸t vËn ®éng phô ho¹,GV nx ®¸nh gi¸. - HS thùc hiÖn LuyÖn tËp nhãm HS lªn KT - GV híng dÉn - H¸t tËp thÓ: 1 lÇn (vç tay) - HS thùc hiÖn - GV ghi b¶ng ND 2. ¤n tËp nh¹c lÝ: 7' - HS ghi bµi - GV ®a vÝ dô ? Em h·y cho biÕt qu·ng lµ g×? H·y x¸c ®Þnh c¸c qu·ng ë VD sau: - HS tr¶ lêi - GV hái ? H·y thµnh lËp c¸c qu·ng 3, 5, 6, 8? - HS tr¶ lêi - GV ghi b¶ng ND 3. ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: 15' - HS ghi bµi - GV ®µn - LuyÖn thang 5 ©m, 7 ©m: 3 lÇn - HS thùc hiÖn - GV ghi b¶ng *T§N sè 6: - HS ghi bµi - GV híng dÉn Chia nhãm ChØ ®Þnh - Chia líp thµnh 2 nhãm theo 2 d·y bµn, nhãm 1: TËp ®äc nh¹c vµ nhãm 2: H¸t lêi ca, sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy - GV nhËn xÐt tõng nhãm vµ söa l¹i nh÷ng ©m HS h¸t cßn cha chÝnh x¸c. -KT 2 c¸ nh©n ®äc bµi T§N vµ h¸t lêi ca,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - HS thùc hiÖn Lªn KT - GV ghi b¶ng * T§N sè 7: - HS ghi bµi - GV híng dÉn vµ ®Öm ®µn - HS ®äc tËp thÓ c¶ bµi, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca võa ®¸nh nhÞp ë nhÞp 3/4 - Nhãm nµo cha ®äc tèt th× GV cho ®äc l¹i -KT nhãm ®äc tãt vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ HS thùc hiÖn 4.Cñng cè.DÆn dß3p 50
 • 51. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 *GV cho HS «n l¹i bµi nµo mµ c¸c em cha thùc hiÖn tèt,GV söa l¹i. *VN «n bµi cho tèt giê sau KT 1tiÕt, mçi em chuÈn bÞ 1 bµi ®äc nhac vµ 1 bµi h¸t Ngµy so¹n:7- 3-2014 Ngµy d¹y: 10-3-2014 TiÕt 26: KiÓm tra 1tiÕt I.Môc tiªu: - HS tù trän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N ®· häc, «n tËp trong tiÕt tr- íc - HS biÕt tr×nh baú bµi h¸t thuÇn thôc vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹ hÆc gâ ®Öm cho bµi h¸t, bµi T§N. ii.ChuÈn bÞ 1.GV: - §Ò KT, PhiÕu 2.HS: thuéc bµi ë nhµ. III.TiÕn tr×nh DH: 1.æn ®Þnh tc: 2.KiÓm tra: A,§Ò bµi:Em h·y tù trän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· «n giê tríc. B,§¸p ¸n(biÓu ®iÓm) * Bµi h¸t(5®) - H¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca ,h¸t to râ rµng - Tr×nh bµy mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t,hoÆc gâ ph¸ch. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t *T§N (5®): - T§N ®óng cao ®é trêng ®é bµi nh¹c - H¸t lêi ca chÝnh x¸c. 3.Cñng cè: -GV nhËn xÐt giê KT vµ rót kinh nghiÖm nh÷ng giê sau ®îc tèt h¬n. 4.DÆn dß: -VN chuÈn bÞ bµi míi giê sau häc 51
 • 52. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n 7-3-2012 Ngµy d¹y 10-3-2012 TiÕt 27 Häc bµi h¸t: Ca - chiu -sa - Nh¹c Nga- Bµi ®äc thªm: B¶n hµnh khóc c¸ch m¹ng I. Môc tiªu : - HS bµi "Ca - chiu - Sa" lµ bµi h¸t Nga do Blan-te s¸ng t¸c. - H¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t. BiÕt c¸ch lÊy h¬i, h¸t râ lêi diÔn c¶m. BiÕt h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm. ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan -§µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t "Ca - chiu - sa" 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS 1.¤n ®Þnh :1p 2.KTBC: 3.Bµi míi GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ ND1. Häc bµi h¸t: 37'Ca - chiu - sa HS b¸o c¸o - HS ghi bµi a.Giíi thiÖu bµi: - GV treo tranh vµ thuyÕt minh Ngêi ViÖt Nam ai còng biÕt r»ng: ®· tõ l©u, ®Êt níc Nga - mét ®Êt níc cã nh÷ng con ngêi ®«n hËu vµ nh÷ng bµi d©n ca tuyÖt víi - ®èi víi chóng ta kh«ng hÒ xa l¹. Chóng ta yªu mÕn ngêi Nga vµ c¶ nh÷ng bµi h¸t cña hä. H«m nay, c« sÏ giíi thiÖu víi c¸c em mét bµi h¸t Nga, 1 bµi h¸t cã tªn mét c« g¸i, c¸i tªn rÊt quen thuéc víi ngêi Nga - bµi h¸t Ca - chiu - sa. - HS nghe vµ theo dâi 52
 • 53. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 b.Bµi míi: - GV chØ ®Þnh - §äc lêi ca vµ phÇn giíi thiÖu bµi ë SGK - HS ®äc - GV ®iÒu khiÓn - Nghe b¨ng mÉu: 2 lÇn - HS c¶m nhËn - GV tr×nh bµy - GV h¸t mÉu: 2 lÇn - GV hái ? Bµi h¸t ®îc chia lµm mÊy c©u? (4 c©u) mçi c©u cã mÊy « nhÞp? (4 « nhÞp, nh÷ng c©u nµo ®îc nh¾c l¹i? (c©u 3,4) - HS tr¶ lêi - GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - HS luyÖn thanh - GV híng dÉn - TËp h¸t tõng c©u - HS nghe ®µn vµ tËp h¸t - GV ®µn vµ h¸t mÉu - GV h¸t mÉu c©u 1, ®µn giai ®iÖu kho¶ng 2-3 lÇn nh¾c HS nghe giai ®iÖu vµ h¸t nhÈm theo - GV ®µn - GV ®µn giai ®iÖu c©u 1 vµ b¾t nhÞp ®Ó HS h¸t hoµ theo tiÕng ®µn - TiÕn hµnh t¬ng tù nh vËy víi c¸c c©u cßn l¹i trong bµi - HS h¸t - GV híng dÉn - Víi c©u 4 cã nghÞch ph¸ch ë nghÞp 5 nªn GV ®µn vµ h¸t mÉu nèi liÒn 2 c©u cuèi ®Ó HS h¸t theo cho ®óng - HS thùc hiÖn - GV nh¾c nhë - HS h¸t lêi 1, yªu cÇu HS h¸t nh¾c l¹i 2 c©u cuèi - HS thùc hiÖn - GV híng dÉn - Mét nöa líp h¸t lêi, 1 nöa líp cßn l¹i ®äc "la ..." vµ ngîc l¹i - GV yªu cÇu 4.Cñng cè:3p 5.DÆn dß:1p - H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. - HS thÓ hiÖn bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. -GV ®µn tõng tæ ®øng dËy tr×nh bµy t¹i chç cö 1 em b¾t nhÞp. -VN häc thuéc bµi h¸t vµ lµm bµi tËp - HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS ghi nhí. 53
 • 54. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n 14- 3-2012 Ngµy d¹y 17-3-2012 TiÕt 28 ¤n tËp bµi h¸t: Ca - Chiu - Sa TËp ®äc nh¹c: T§N sè 8 I. Môc tiªu : - H¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t. BiÕt c¸ch lÊy h¬i, h¸t râ lêi diÔn c¶m. BiÕt h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm. - BiÕt bµi T§N sè 8- Chó chim nhá dÔ th¬ng lµ nh¹c Ph¸p. Nãi ®óng tªn nèt nh¹c.§äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp. ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan -B¶ng phô cã chÐp bµiT§N sè 8 2.HS: thanh ph¸ch: iii. TiÕn tr×nh d¹y häc H§ cña GV Néi dung H§ cña HS -1.¤n ®Þnh : 1p 2.KTBC:2p 3.Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi: b.Bµi míi: GV ghi b¶ng GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ * Nhãm 2 HS biÓu diÏn bµi h¸t Ca-chiu-sa (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) H«m nay c¸c em sÏ ®i «n l¹i bµi h¸t Ca-chiu- sa,vµ t×m hiÓu bµi T§N sè 8. ND1. ¤n bµi h¸t: 13' Ca - chiu - sa HS b¸o c¸o HS lªn KT - HS ghi bµi 54
 • 55. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV híng dÉn - LuyÖn thanh: 1-2 phót -GV cho HS nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn qua b¨ng ®Üa ®Ó HS c¶m nhËn l¹i g® bµi h¸t. -HS luyÖn thanh - GV híng dÉn - ¤n tËp: c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu c¸c em söa l¹i cho ®óng. Sau khi ®îc «n l¹i, GV ®éng viªn HS h¸t ®¬n ca. (cho ®iÓm) - HS thùc hiÖn Chia nhãm Chie ®Þnh - GV ghi b¶ng vµ treo b¶ng phô -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ -KiÓm tra c¸ nh©n hoÆc nhãm lªn biÓu diÔn bµi h¸t Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND2. TËp ®äc nh¹c: 25' Chó chim nhá dÔ th¬ng Nh¹c: Ph¸p Lêi ViÖt: H. Anh H§ nhãm HS thùc hiÖn - HS ghi bµi - GV giíi thiÖu - Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc häc 1 sè bµi b¸t cña Ph¸p nh bµi "Con chim non"; "Trêi ®· s¸ng råi" ... H«m nay chóng ta l¹i cã dÞp ®Õn víi bµi d©n ca níc Ph¸p qua b¶n nh¹c "Chó chim nhá dÔ th¬ng". - HS nghe - GV híng dÉn - Chia c©u: B¶n nh¹c ®îc chia lµm 6 c©u - GV chØ ®Þnh - TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u - HS ®äc tªn nèt nh¹c - GV ®µn - §äc gam §« trëng: 2-3 lÇn - HS ®äc - GV híng dÉn - TËp ®äc nh¹c tõng c©u - HS thùc hiÖn - GV ®µn - GV nh¾c HS nghe giai ®iÖu c©u 1 vµ ®äc nhÈm trong ®Çu, GV ®µn 3 lÇn sau ®ã yªu cÇu HS ®äc cïng víi ®µn. TiÕp tôc tiÕn hµnh nh vËy víi 3 c©u cßn l¹i vµ tiÕn hµnh theo lèi ®äc mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi. - HS nghe vµ T§N hoµ cïng víi tiÕng ®µn - GV yªu cÇu - §äc nh¹c ®Çy ®ñ c¶ bµi: 2 lÇn - HS thùc hiÖn - GV híng dÉn - TËp h¸t lêi ca: Chia líp häc thµnh 2 d·y bµn, mét d·y T§N vµ mét d·y h¸t lêi ca. Sau ®ã ®æi - HS thùc hiÖn 55
 • 56. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 l¹i phÇn tr×nh bµy cña mçi bªn, GV nhËn xÐt söa sai. - GV híng dÉn - C¶ líp cïng T§N vµ cïng h¸t lêi ca: 2 lÇn.khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. - HS thùc hiÖn - GV híng dÉn 4.Cñng cè:3p 5.DÆn dß:1p - HS h¸t ®èi ®¸p nam n÷ tõng c©u: 2-4 em GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. -C¶ líp «n l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N 1 lÇn -VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho tèt - HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS ghi nhí. Ngµy so¹n :21- 3-2012 Ngµy day:24- 3-2012 TiÕt 29: ¤n tËp : T§N sè 8 Nh¹c lÝ: Gam trëng, giäng trëng ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sü Huy Du vµ bµi h¸t "§êng chóng ta ®i" I. Môc tiªu: - HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp 4/4 bµi T§N sè 8. - HS biÕt kh¸i niÖm vµ CTCT cña gam trëng, giäng trëng - HS biÕt ®«i nÐt vÒ tiÓu sö vµ s¸ng t¸c ©m nh¹c cñ©nh¹c sÜ Huy Du. BiÕt bµi §êng chóng ta ®i diÔn t¶ niÒm tin, niÒm tù hµo vÒ cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt ®Êt níc. ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan,B¶ng phô -B¨ng nh¹c bµi h¸t "§êng chóng ta ®i" 2.HS thanh ph¸ch,s¸ch vë. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS 1.¤n ®Þnh :1p 2.KTBC:2p 3.Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ a.Nhãm 2 HS ®äc bµi T§N sè 8 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) ND1. ¤n tËp ®äc nh¹c: (10') Chó chim nhá dÔ th¬ng Giê häc h«m nay chóng ta ®i «n l¹i bµi T§N vµ HS b¸o c¸o KT - HS ghi bµi 56
 • 57. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 b.Bµi míi: t×m hiÓu vÒ nh¹c lÝ vµ ¢NTT. - GV hái ? Bµi T§N ®îc chia lµm mÊy c©u? - HS tr¶ lêi - GV híng dÉn vµ ®µn - C¶ líp ®äc bµi 1 lÇn: GV nhËn xÐt vµ söa l¹i nh÷ng ©m HS ®äc cha ®óng. - Chia líp thµnh 2 nhãm (2 d·y bµn): 1 nhãm ®äc nh¹c vµ 1 nhãm h¸t lêi ca. GV nhËn xÐt råi ®µn l¹i cho HS nghe ®Ó söa cho ®óng (khi ®äc kÕt hîp ®¸nh nhÞp 4/4) - HS nghe vµ ®äc - GV ®µn - Thay ®æi tõ nèt ®en thµnh 2 nèt ®¬n - GV ®µn 1 tiÕt nh¹c ®Ó HS nghe vµ ®äc l¹i. - HS nghe vµ ®äc Chia nhãm -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi T§N kÕt H§ nhãm hîp gâ ph¸ch GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ ChØ ®Þnh -KiÓm tra nhãm ,c¸ nh©n thùc hiÖn GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. HS lªn KT - GV ghi b¶ng ND2. Nh¹c lÝ: (12') - HS ghi bµi Gam trëng - giäng trëng - GV hái: * Gam trëng:? §¬n vÞ ®o cao ®é trong ©m nh¹c lµ g×? (cung vµ nöa cung) - HS tr¶ lêi - GV hái: ? Qua nghiªn cøu SGK em h·y nªu kh¸i niÖm vÒ gam trëng? - HS tr¶ lêi - GV tãm t¾t ViÕt CTCT trªn b¶ng KN: Lµ hÖ thèng 7 bËc ©m ®îc s¾p xÕp liÒn bËc h×nh thµnh dùa trªn c«ng thøc cung vµ nöa cung nh sau: CTCT gam trëng I II III IV V VI VII (I) V V - HS ghi bµi - GV ph©n tÝch - ¢m chñ lµ ©m æn ®Þnh nhÊt trong gam (bËc I) - HS theo dâi - GV ®µn - HS nghe gam §« trëng vµ ®äc gam §« trëng: - HS thùc hiÖn - GV hái * Giäng trëng:? Qua nghiªn cøu bµi, em h·y cho biÕt kh¸i niÖm vÒ giäng trëng? - HS tr¶ lêi - GV tãm t¾t - Giäng trëng vµ c¸c bËc ©m trong Gam trëng ®îc sö dông ®Ó x©y dùng giai ®iÖn mét bµi h¸t (hoÆc mét b¶n nh¹c), khi ®äc Giäng trëng thêng kÌm theo tªn ©m chñ. VD: - Giäng §« trëng - HS ghi bµi 57
 • 58. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - Giäng Son trëng - GV ph©n tÝch vµ ®µn - GV ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 4 (líp 6) vµ ph©n tÝch vÒ Giäng §« trëng: ©m chñ lµ nèt §«, ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸, nèt kÕt thóc cña bµi lµ nèt §«. - HS nghe vµ nhËn biÕt - GV chØ ®Þnh - HS nh¾c l¹i c¸ch x¸c ®Þnh bµi nh¹c ë Giäng §« trëng: 2 - 3 em. - HS tr¶ lêi - GV ghi b¶ng ND3. ¢m nh¹c thêng thøc (17') - HS ghi bµi Nh¹c sÜ Huy Du vµ bµi h¸t "§êng chóng ta ®i" - GV hái *N¹c sÜ Huy Du 1-12-1926 Tiªn Du-BN ? B¶n giao hëng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam cã tªn lµ g×? (B¶n giao hëng Quª h¬ng cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt) - HS tr¶ lêi - GV giíi thiÖu Qua c¸c bµi häc tríc, c¸c em ®· ®îc lµm quen víi nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ nh¹c sÜ §ç NhuËn. H«m nay chóng ta sÏ lµm quen víi nh¹c sÜ Huy Du, ngêi viÕt nhiÒu t¸c phÈm ©m nh¹c cã søc sèng l©u bÒn nhÊt. - HS nghe - GV chØ ®Þnh - §äc to, diÔn c¶m lêi giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Huy Du - HS ®äc bµi - GV thùc hiÖn - H¸t cho HS nghe 1 ®o¹n cña bµi h¸t "Anh vÉn hµnh qu©n" cña Huy Du - HS nghe - GV chØ ®Þnh -HS ®äc to, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ bµi h¸t "§êng chóng ta ®i" s¸ng t¸c 1968 - HS ®äc - GV më b¨ng nh¹c vµ giíi thiÖu 4.Cñng cè:2p 5.DÆn dß:1p - HS nghe bµi h¸t: 1-2 lÇn - GV ph©n tÝch bµi h¸t qua SGK?Sau khi nghe bµi h¸t em cã c¶m nhËn g×? -HS ®äc l¹i bµi T§N 1 lÇn kÕt hîp gâ ph¸ch. -Gam trëng lµ g×?Giäng trëng lµ g×? -VN häc bµi vµ lµm BT trong s¸ch - HS nghe vµ c¶m nhËn HS thùc hiÖn HS ghi nhí. 58
 • 59. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy soan: 26-3-2012 Ngµy d¹y: 31-3-2012 TiÕt 30: Häc bµi h¸t: "TiÕng ve gäi hÌ" Bµi ®äc thªm: XuÊt xø mét bµi ca I. Môc tiªu: - HS biÕt bµi TiÕng ve gäi hÌ do TrÞnh C«ng S¬n s¸ng t¸c. BiÕt bµi h¸t nãi vÒ niÒm vui vµ c¶m xóc cña c¸c b¹n nhá khi tiÕng ve b¸o hiÖu mïa hÌ ®Õn. - HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, râ lêi , diÔn c¶m.BiÕt h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca... kÕt hîp gâ ®Öm. - Qua XuÊt sø mét bµi ca( bµi Nh cã B¸c trong ngµy ®¹i th¾ng), HS thÊy ®îc tinh thÇn yªu níc, ®Êu tranh v× hoµ b×nh,v× ®éc lËp tù do cho Tæ quèc cña nh©n d©n ta. ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan -¶nh nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n, B¨ng nh¹c TrÞnh C«ng S¬n 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS 1.¤n ®Þnh :1p 2.KTBC:2p 3.Bµi míi: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ * ThÕ nµo lµ Gam trëng –Giäng trëng? ViÕt CTCT gam trëng. - HS b¸o c¸o HS lªn b¶ng GV ghi b¶ng ND1.Häc bµi h¸t 30’ TiÕng ve gäi hÌ - HS ghi bµi a.Giíi thiÖu bµi: Nh¹c vµ lêi: TrÞnh C«ng S¬n - GV giíi thiÖu ¶nh vµ vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n - Giíi thiÖu t¸c gi¶: Nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n quª ë HuÕ - «ng sinh n¨m 1939 t¹i §¾c L¾c. Sau khi tèt nghiÖp §¹i häc Quy Nh¬n «ng vÒ d¹y häc t¹i tØnh L©m §ång - «ng s¸ng t¸c ©m nh¹c tõ n¨m 19 tuæi, võa d¹y häc võa s¸ng t¸c. Sau ®ã «ng bá nghÒ d¹y häc vµ vÒ Sµi Gßn sinh sèng vµ HS nghe vµ c¶m nhËn 59
 • 60. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 s¸ng t¸c. ¤ng lµ t¸c gi¶ cña h¬n 500 ca khóc, trong ®ã cã rÊt nhiÒu ca khóc næi tiÕng nh: BiÓn nhí, DiÔm xa, Nèi vßng tay lín (s¸ng t¸c tríc n¨m 1975- Sau ngµy ®Êt níc thèng nhÊt «ng vÉn s¸ng t¸c ®Òu ®Æn: §êi gäi em biÕt bao lÇn, Em cßn nhí hay ®· quªn... - ¤ng mÊt ngµy 1/4/2001 t¹i TP Hå ChÝ Minh. b.Bµi míi: - Bµi h¸t: TiÕng ve gäi hÌ - HS nghe + Chia lµm 4 c©u: - GV chØ ®Þnh - HS ®äc lêi ca: 1 em - HS ®äc - GV më b¨ng - HS nghe b¨ng bµi h¸t 2 lÇn - HS nghe - GV ®µn - HS luyÖn thanh: 1-2 -TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi -HS luyÖn thanh - GV ®µn vµ híng dÉn - GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u, mçi c©u 2 lÇn vµ h¸t lêi ca 2 lÇn. Sau ®ã b¾t nhÞp cho HS h¸t HS h¸t: 2-3 lÇn - GV ®µn l¹i nh÷ng ©m HS h¸t sai ®Ó söa l¹i. -GhÐp v¶ bµi l¹i khi h¸t kÕt hîp gã ph¸ch.GV nghe vµ nhËn xÐt sña sai, -Nhãm bµn thùc hiÖn kÕt hîp gã ph¸ch,GV nhËn xÐt söa sai. -luyÖn tËp theo nhãm ,tæ ,thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt söa sai - HS nghe, c¶m nhËn vµ h¸t theo ®µn - GV híng dÉn -luyÖn tËp theo nhãm ,tæ ,thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt söa sai - HS thc hiÖn - GV yªu cÇu - HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t: 1 lÇn chia líp lµm 2 nhãm nöa líp h¸t vµ nöa líp gâ ph¸ch. - HS thùc hiÖn GV ghi b¶ng ND2:Bµi ®äc thªm7’XuÊt xø mét bµi ca - HS ghi bµi GV chØ ®Þnh GV ®iÒu khiÓn Liªn hÖ - HS ®äc giíi thiÖu trong SGK vµ t×m hiÓu bµi ®äc - GV cho HS nghe bµi h¸t Nh cã B¸c trong ngµy ®¹i th¾ng - HS nghe ®äc HS nghe, c¶m nhËn 60
 • 61. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 4.Cñng cè:4’ 5.DÆn dß1’ Bµi h¸t nãi vÒ niÒm vui síng, h©n hoan cña c¶ d©n téc VN trong ngµy ®¹i th¾ng mïa xu©nn¨m 1975. Ngµy ®ã, b¸c ®· kh«ng cßn n÷a nhng c¶ d©n téc vÉn nhí vÒ b¸c, tÊm g- ¬ng trän ®êi phÊn ®Êu hi sinh v× sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp vµ con ngêi. --C¶ líp «n l¹i bµi h¸t 1 l©n vµ gâ ph¸ch. -VN häc thuéc lêi ca bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái BT. HS thùc hiÖn HS ghi nhí. 61
 • 62. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n:4- 4-2012 Ngµy d¹y:7- 4-2012 TiÕt 31: ¤n tËp bµi h¸t: TiÕng ve gäi hÌ TËp ®äc nh¹c: T§N sè 9 I. Môc tiªu : - HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t TiÕng ve gäi hÌ. BiÕt h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca... kÕt hîp gâ ®Öm. - HS biÕt bµi T§N sè 9- Trêng lµng t«i do nh¹c sÜ Ph¹m Träng CÇu s¸ng t¸c, viÕt ë nhÞp 3/4. Nãi ®óng tªn nèt nh¹c, ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp. ii. chuÈn bÞ 1.GV:§µn ®iÖn tö 2.HS: thanh ph¸ch. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc H§ cña GV Néi dung H§ cña HS 1.¤n ®Þnh :1p 2.KTBC:2p 3.Bµi míi: GV kiÓm tra sÜ sè xem líp v¸ng hay ®ñ a.Nhãm 2 HS lªn thùc hiÖn bµi h¸t TiÕng ve gäi hÌ.(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) ND1. ¤n tËp bµi h¸t:15p HS b¸o c¸o HS lªn KT - HS ghi bµi GV ghi b¶ng TiÕng ve gäi hÌ a.Giíi thiÖu bµi: Giê tríc c¸c em ®· lµm quen víi bµi h¸t nµy h«m nay chóng ta ®i «n l¹i. b.B×a míi: GV ®µn - LuyÖn thanh: HS luyÖn thanh - GV ®µn - H¸t tËp thÓ: 2 lÇn (GV söa l¹i nh÷ng ©m HS h¸t cha ®óng) - HS h¸t - GV híng dÉn - HS ®øng h¸t, tËp thÓ hiÖn 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ cho sinh ®éng (HS ph¸t hiÖn - GV gãp ý): 2 - 3 lÇn. - HS thùc hiÖn 62
 • 63. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV ®µn chia nhãm - GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u (kh«ng theo thø tù) ®Ó HS tËp nhËn biÕt vµ h¸t theo: -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t vµ cã thÓ vËn ®éng phô ho¹ cho bµi h¸t ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ - HS h¸t H§ nhãm - GV híng dÉn - H¸t tËp thÓ: 2 lÇn - Gi¸o viªn nhËn xÐt - HS h¸t - GV ghi b¶ng ND2. TËp ®äc nh¹c:24p - HS ghi bµi Trêng lµng t«i - GV híng dÉn - HS nãi tªn nèt nh¹c trong b¶n nh¹c: 1-2 em. - Chia c©u: c©u - GV ®µn - TËp ®äc tõng c©u theo lèi ®äc mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi. (GV ®µn, HS nghe vµ ®äc l¹i) - HS nghe - GV ®µn - HS ®äc hoµn chØnh c¶ bµi: 1-2 lÇn (GV nhËn xÐt vµ híng dÉn l¹i nh÷ng ©m HS ®äc cha chÝnh x¸c) - HS thùc hiÖn - GV ®µn - HS nghe vµ nhÈm theo b»ng tªn nèt vµ kÕt hîp ®¸nh nhÞp 34: 2 lÇn c¶ bµi (chó ý sö dông khung thay ®æi) - HS thùc hiÖn - GV ®µn - HS ghÐp lêi ca cña bµi: 2 lÇn - HS h¸t - GV ®µn - HS ®äc nh¹c 1 lÇn sau ®ã ghÐp lêi, kÕt hîp ®¸nh nhÞp 3/4 (chó ý thÓ hiÖn tÝnh nhÞp nhµng uyÓn chuyÓn cña nhÞp 3/4): 2 lÇn - HS h¸t vµ ®¸nh nhÞp - GV híng dÉn - D·y bµn ®äc nh¹c vµ d·y cßn l¹i h¸t lêi ca, sau ®ã ®æi bªn: 2 lÇn GV nghe vµ ®¸nh gi¸. - HS thùc hiÖn 4.Cñng cè:2p 5.DÆn dß:1p - §äc bµi c¸ nh©n 2-3 em ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. *-Nhãm tr×nh bµy l¹i bµi h¸t 1 lÇn -C¶ líp ®äc bµi T§N vµ kÕt hîp gâ ph¸ch. *-Vn häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau HS tr×nh bµy HS ghi nhí 63
 • 64. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n:25- 4-2012 Ngµy dạy:28- 4-2012 TiÕt 32: ¤n bµi h¸t "TiÕng ve gäi hÌ" ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 9 ¢m nh¹c thêng thøc: Vµi nÐt vÒ d©n ca mét sè d©n téc Ýt ngêi I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t TiÕng ve gäi hÌ. BiÕt h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca... kÕt hîp gâ ®Öm. - HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp 3/4 - Nªu ®îc tªn mét sè bµi d©n ca ®· häc, h¸t ®îc 1-2 c©u trong sè bµi h¸t ®ã. ii. chuÈn bÞ: 1. GV: §µn oãc gan, b¨ng nh¹c bµi h¸t "TiÕng ve gäi hÌ" -Su tÇm tranh ¶nh vÒ d©n téc Ýt ngêi. 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS 1.¤n ®Þnh :1p 2.KTBC:3p 3.Bµi míi: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ a.Nhãm 2 HS tr×nh bµy bµi h¸t TiÕng ve goi hÌ. b.2 HS ®äc bµI T§N sè 9 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) HS b¸o c¸o Lªn KT GV ghi b¶ng ND1:¤n bµi h¸t:12p TiÕng ve gäi hÌ - HS ghi bµi a.Giíi thiÖu bµi: H«n nay c¶ líp sÏ «n l¹i bµI h¸t vµ bµI T§N sè 9 ®· häc ë giß tríc HS nghe b.Bµi míi: GV ®µn LuyÖn thanh LuyÖn thanh - GV ®µn -C¶ líp h¸t hoµn chØnh bµi h¸t 1 lÇn khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai vµ h¸t l¹i cho ®óng . - HS h¸t - GV híng dÉn (GV nh¾c nhë HS thÓ hiÖn t×nh c¶m, s¾c th¸i bµi h¸t, söa ch÷a nh÷ng chç c¸c em h¸t cha chÝnh x¸c) - HS nghe - GV ®µn - H¸t tèp ca theo híng dÉn trªn: 2 tèp khi h¸t vËn - HS h¸t 64
 • 65. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 ChØ ®Þnh ®éng phô häa cho bµi h¸t sinh ®éng.GV nhËn xÐt -KT nhãm lªn b¶ng biÓu diÔn bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ vµ gâ thanh ph¸ch. HS thùc hiÖn - GV ghi b¶ng ND2. ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 9:12p HS ghi bµi GV ®µn -§äc gam Cdur. HS ®äc - GV ®µn - GV ®µn c¶ bµi: 1 lÇn sau ®ã ®µn tiÕp lÇn 2 cho HS nhÈm theo ®µn - HS nghe vµ ®äc nhÈm - GV híng dÉn - LuyÖn theo nhãm vµ theo tæ thùc hiÖn bµi nh¹c GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai vµ ®äc lai cho ®óng,khi ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch. - §è vui: GV ®µn 1 c©u nh¹c bÊt kú cho HS h¸t lêi ca: 2-3 lÇn. (GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm nÕu HS tr¶ lêi chÝnh x¸c) - HS ®äc bµi - GV ghi b¶ng ND3. ¢m nh¹c thêng thøc:14p Vµi nÐt vÒ d©n ca mét sè d©n téc Ýt ngêi - HS ghi bµi - GV treo b¶n ®å vµ tranh ¶nh + Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ c¸c d©n téc Ýt ngêi ë VN phong tôc, tËp qu¸n, trang phôc, tiÕng nãi... - HS quan s¸t nghe. - GV ph©n tÝch + §Æc ®iÓm chÝnh cña d©n ca mét sè d©n téc Ýt ngêi: Néi dung lêi ca méc m¹c, ch©n thµnh.... - HS nghe -GV tr×nh bµy 4.Cñng cè:2p 5.DÆn dß:1p + GV h¸t mÉu: Bµi Inh L¶ ¬i (d©n ca Th¸i); §i c¾t lóa (d©n ca H¬ Rª) -GV cho tr×nh bµy mçi bµi 1 lÇn kÕt hîp phô ho¹ -VN «n bµi vµ lµm BT trong s¸ch … - HS nghe HS tr×nh bµy HS ghi nhí 65
 • 66. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n2-5-2012 Ngµy d¹y 5-5-2012 TiÕt 33 ¤n tËp I. Môc tiªu : - HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca 2 bµi h¸t ®· häc: "Ca chiu sa" vµ "TiÕng ve gäi hÌ". BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ tr×nh bµy bµi ë h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca. - HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp bµiT§N sè 8 vµ sè 9, 2.KÜ n¨ng:Tr×nh bµy thuÇn thôc 2 bµi h¸t. - N¾m v÷ng c¸ch thùc hiÖn 2 ©m h×nh tiÕt tÊu chñ yÕu trong 2 bµi T§N ®· häc. 3.Th¸i ®é:H S cã sù chuÈn bÞ bµi tèt ë nhµ ®Ó cho «n tËp ii. chuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc gan, b¨ng nh¹c 2 bµi h¸t 2.HS: thanh ph¸ch. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS 1.¤n ®Þnh :1p 2.KTBC: 3.Bµi míi: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ (KT khi «n tËp) ND1.¤n 2 bµi h¸t:21p HS b¸o c¸o - HS ghi bµi a.Giíi thiÖu bµi: b.Bµi míi: H«m nay chóng ta sÏ ®i «n tËp chuÈn bÞ giê sau KT. 1.Ca chiu sa - LuyÖn thanh: HS «n tËp - GV ®Öm ®µn - H¸t tËp thÓ: 2 lÇn - GV söa l¹i nh÷ng ©m HS h¸t cha ®óng. - HS h¸t - GV híng dÉn - Tr×nh bµy ë h×nh thøc h¸t ®ång ca (theo d©y bµn) kÕt hîp gâ ph¸ch ,GV nhËn xÐt. - HS h¸t - GV chØ ®Þnh - H¸t ®¬n ca: 2-3 em (cho ®iÓm) - HS h¸t - GV ghi b¶ng 2.TiÕng ve gäi hÌ - HS ghi bµi - GV ®µn - H¸t tËp thÓ: 1-2 lÇn Gv nhËn xÐt söa sai nh÷ng c©u HS h¸t cßn sai va h¸t l¹i cho ®óng. -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t khi - HS h¸t 66
 • 67. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 h¸t vËn ®äng mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t sinh ®éng. - GV híng dÉn - HS h¸t ®¬n ca: 1-2 em (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ nh¾c nhë c¸c ©m cÇn lu ý cña bµi) - GV ®Öm ®µn - HS h¸t tËp thÓ 1 bµi h¸t ë chñ ®Ò mïa hÌ (Bµi HÌ vÒ vui qu¸) - HS h¸t - GV ghi b¶ng ND2. ¤n tËp ®äc nh¹c sè 8 vµ sè 9:20p - HS ghi bµi - GV ®µn - HS ®äc l¹i bµi T§N sè 8 vµ bµi T§N sè 9 theo SGK - GV söa l¹i nh÷ng ©m HS ®äc cha ®óng - GV ®µn 1 sè c©u cña tõng bµi, cho HS nghe nhËn biÕt vµ ®äc c©u ®ã GV ®¸nh gi¸ ®iÓm . - HS h¸t - GV híng dÉn - GhÐp lêi ca theo bµi T§N: 2 lÇn - HS h¸t - GV kiÓm tra 4.Cñng cè:2p 5.DÆn dß:1p - KiÓm tra phÇn T§N, mçi nhãm 2 em (1 em ®äc nh¹c vµ 1 em h¸t lêi ca) GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. *GV cho HS ®äc l¹i theo nhãm ®äc hoÆc h¸t bµi mµ cam thÊy cha tèt. *VN tiÕp tôc «n tËp ®Î cho giê sau «n tËp tiÕp. - HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS ghi nhí 67