SlideShare a Scribd company logo

Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2

1 of 101
Download to read offline
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN ÂM NHẠC
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2014-2015)
LỚP 8
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết
Học kì II: 18 tuần = 17 tiết
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
Tiết 2:
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Tiết 3:
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
Tiết 4: Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò
Tiết 5:
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 6:
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9: Học hát: Bài Tuổi hồng
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Tiết 11:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia
Tiết 12: Học hát: Bài Hò ba lí
Tiết 13:
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Tiết 14:
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
Tiết 15-16: Ôn tập
Tiết 17- 18: Kiểm tra Học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
Tiết 20:
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Nhạc lí: Nhịp 6/8
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Tiết 21:
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Tiết 22: Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
Tiết 23:
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 24:
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Hát bè
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27: Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
Tiết 28:
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Tiết 29:
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn
Tiết 30: Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
Tiết 31:
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Tiết 32:
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
Tiết 33-34: Ôn tập
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
Tieát :1 Ngaøy
soaïn:
Hoïc baøi haùt:
Muøa thu ngaøy khai tröôøng
.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc
- HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy
khai tröôøng” .
2.Kó naêng
- HS bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå
nhö haùt hoøa gioïng , haùt lónh xöôùng , ñoái ñaùp .
3.Thaùi ñoä
- Qua noäi dung baøi haùt , höôùng caùc em ñeán tình caûm yeâu
meán thaùng naêm ñi hoïc , ñeå nhöõng kó nieäm ñeïp veà maùi
tröôøng seõ khaéc saâu trong trí nhôù caùc em .
II. Chuaån bò Gv vaøHs
1. Chuaån bò cuûa Gv
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu , luyeän taäp .
- Nhaïc cuï – ñaøn organ
- Baêng nhaïc, baûng phuï baøi haùt “Muøa thu ngaøy khai tröôøng”
- Ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt “Muøa thu ngaøy khai
tröôøng”
2.Chuaån bò Hs
- Saùch, vôû, vaø duïng cuï hoïc taäp .
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc
phong.
2. Kieåm tra baøi cuõ:
3. Baøi môùi:
-Giôùi thieäu baøi: ( 2 phuùt )
-Nhöõng thaùng naêm ñi hoïc laø thôøi gian raát ñeïp trong cuoäc
ñôøi moãi chuùng ta, khi thôøi gian troâi qua , chuùng ta môùi nhaän
thaáy ñieàu ñoù . Hình aûnh veà maùi tröôøng , veà thaày coâ giaùo kỷ
nieäm veà nhöõng ngöôøi baïn thaân ….seõ laéng ñoïng trong moãi
taâm trí cuûa moãi con ngöôøi . Baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai
tröôøng “ seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ ñöôïc nhöõng kó nieäm treân .
Tl Hoaït ñoäng cuûa
GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung kieán thöùc
5’
2
0’
Hoaït ñoäng 1
- Gv:Vieát leân
baûng
- Gv: giôùi thieäu
vaø theå hieän baøi
haùt .
-Gv:Giôùi thieäu veà
taùc giaû Vuõ Troïng
Töôøng vaø haùt
moät soá baøi tieâu
bieåu cuûa oâng
nhö : Lôøi ru cuûa meï;
Caây baøng muaø haï . .
.
- Gv:Treo baûng phuï
-Hoûi : Baøi haùt
ñöôïc vieát ôû nhòp
maáy ?
-Hoûi : Baøi haùt söõ
duïng nhöõng kí hieäu gì
?
-Gv: Chæ ñònh
- Gv:Ñaøn vaø
höôùng daãn
- Gv:Theå hieän baøi
haùt hoaëc môû
baêng
-Gv: Höôùng daãn
chia caâu cho baøi
haùt
- Hs: Vieát baøi
-Hs:Nghe vaø
caûm nhaän .
- Hs:Laéng nghe
vaø cho bieát
theâm 1 vaøi baøi
haùt cuûa Vuõ
Troïng Töôøng .
- Hs: Quan saùt .
- Hs: Traû lôøi :
Vieát ôû nhòp 2/4
- Hs: Traû lôøi-
Daáu luyeán;
daáu noái .
- Hs:Ñoïc lôøi
baøi haùt
- Hs: Luyeän
thanh
- Hs: Laéng nghe
vaø caûm nhaän
baøi haùt
- Hs: Chuù yù
vaø nhaéc laïi
Hoïc haùt Baøi :
Muøa thu ngaøy khai
tröôøng
Nhaïc vaø lôøi : Vuõ
Troïng Töôøng
8
p
h
2
p
h
-Baøi haùt ñöôïc chia
thaønh 6 caâu .
Ñoaïn 1 goàm 2 caâu
, moãi caâu goàm 8
oâ nhòp . Ñoaïn 2
goàm 4 caâu , moãi
caâu goàm 8 oâ
nhòp .
-Gv: Höôùng daãn
taäp haùt töøng caâu
.
- Gv: Moãi caâu GV
ñaøn giai ñieäu 3
laàn sau ñoù cho HS
haùt cöù theá cho
ñeán heát baøi theo
loái moùc xích .
-Gv: chæ ñònh-
höôùng daãn
-Gv: höôùng daãn
cho HS nhöõng choå
coù daáu luyeán
nhö : “ Tieáng”
“Naéng”, “ Taâm” . . .
- Gv: ñeäm ñaøn
vaøñieàu khieån haùt
toaøn baøi
- Gv:Phaùt hieän
nhöõng choå sai ñeå
-Hs: Taäp haùt .
-Hs: Haùt theo söï
höôùng daån
cuûa GV
-Hs: töøng toå ,
nhoùm trình baøy
baøi haùt
-Hs: Theå hieän
nhöõng choå GV
höôùng daãn .
-Hs: thöïc hieän
- Hs:Söûa nhöõng
choå sai GV vöøa
höôùng daãn .
-Hs:Trình baøy
baøi haùt ôû
möùc ñoä hoaøn
chænh .
- Hs:thöïc hieän

More Related Content

What's hot (10)

Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015
 
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoaGiao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
 
Giáo án lớp 5
Giáo án lớp 5 Giáo án lớp 5
Giáo án lớp 5
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Tuần 28.-GA lop 3
Tuần 28.-GA lop 3Tuần 28.-GA lop 3
Tuần 28.-GA lop 3
 
Doc thu giao trinh Han ngu Boya so cap 1
Doc thu giao trinh Han ngu Boya so cap 1Doc thu giao trinh Han ngu Boya so cap 1
Doc thu giao trinh Han ngu Boya so cap 1
 

Similar to Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2

Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
 
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organGiáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organTrường âm nhạc ABM Music
 
Giao an day van dong mgn
Giao an day van dong mgnGiao an day van dong mgn
Giao an day van dong mgnMít Ướt
 

Similar to Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2 (20)

Giao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hsGiao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hs
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
 
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
 
Giao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca namGiao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca nam
 
Giao an 6
Giao an 6Giao an 6
Giao an 6
 
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organGiáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
 
Tieng viet
Tieng vietTieng viet
Tieng viet
 
Giao an day van dong mgn
Giao an day van dong mgnGiao an day van dong mgn
Giao an day van dong mgn
 

More from Thiên Đường Tình Yêu (8)

Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015
 
Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015
 
Nhac 9 2015
Nhac 9 2015Nhac 9 2015
Nhac 9 2015
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdocGiao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
 
Dia li
Dia liDia li
Dia li
 
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
 

Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015) LỚP 8 Học kì I: 19 tuần = 18 tiết Học kì II: 18 tuần = 17 tiết Cả năm: 37 tuần = 35 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường Tiết 2: - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ Tiết 4: Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò Tiết 5: - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Tiết 6: - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo Tiết 7: Ôn tập Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Tiết 9: Học hát: Bài Tuổi hồng Tiết 10: - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng - Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Tiết 11: - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 • 2. - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia Tiết 12: Học hát: Bài Hò ba lí Tiết 13: - Ôn tập bài hát: Hò ba lí - Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Tiết 14: - Ôn tập bài hát: Hò ba lí - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc Tiết 15-16: Ôn tập Tiết 17- 18: Kiểm tra Học kì I HỌC KÌ II Tiết 19: Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân Tiết 20: - Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân - Nhạc lí: Nhịp 6/8 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Tiết 21: - Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu Tiết 22: Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi! Tiết 23: - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 24: - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 - Âm nhạc thường thức: Hát bè Tiết 25: Ôn tập Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết Tiết 27: Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta Tiết 28: - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 Tiết 29: - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn Tiết 30: Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông Tiết 31: - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
 • 3. - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Tiết 32: - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn Tiết 33-34: Ôn tập Tiết 35: Kiểm tra học kì II Tieát :1 Ngaøy soaïn: Hoïc baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng .Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” . 2.Kó naêng
 • 4. - HS bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng , haùt lónh xöôùng , ñoái ñaùp . 3.Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt , höôùng caùc em ñeán tình caûm yeâu meán thaùng naêm ñi hoïc , ñeå nhöõng kó nieäm ñeïp veà maùi tröôøng seõ khaéc saâu trong trí nhôù caùc em . II. Chuaån bò Gv vaøHs 1. Chuaån bò cuûa Gv - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu , luyeän taäp . - Nhaïc cuï – ñaøn organ - Baêng nhaïc, baûng phuï baøi haùt “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” - Ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” 2.Chuaån bò Hs - Saùch, vôû, vaø duïng cuï hoïc taäp . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: -Giôùi thieäu baøi: ( 2 phuùt ) -Nhöõng thaùng naêm ñi hoïc laø thôøi gian raát ñeïp trong cuoäc ñôøi moãi chuùng ta, khi thôøi gian troâi qua , chuùng ta môùi nhaän thaáy ñieàu ñoù . Hình aûnh veà maùi tröôøng , veà thaày coâ giaùo kỷ nieäm veà nhöõng ngöôøi baïn thaân ….seõ laéng ñoïng trong moãi taâm trí cuûa moãi con ngöôøi . Baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ ñöôïc nhöõng kó nieäm treân . Tl Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc
 • 5. 5’ 2 0’ Hoaït ñoäng 1 - Gv:Vieát leân baûng - Gv: giôùi thieäu vaø theå hieän baøi haùt . -Gv:Giôùi thieäu veà taùc giaû Vuõ Troïng Töôøng vaø haùt moät soá baøi tieâu bieåu cuûa oâng nhö : Lôøi ru cuûa meï; Caây baøng muaø haï . . . - Gv:Treo baûng phuï -Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? -Hoûi : Baøi haùt söõ duïng nhöõng kí hieäu gì ? -Gv: Chæ ñònh - Gv:Ñaøn vaø höôùng daãn - Gv:Theå hieän baøi haùt hoaëc môû baêng -Gv: Höôùng daãn chia caâu cho baøi haùt - Hs: Vieát baøi -Hs:Nghe vaø caûm nhaän . - Hs:Laéng nghe vaø cho bieát theâm 1 vaøi baøi haùt cuûa Vuõ Troïng Töôøng . - Hs: Quan saùt . - Hs: Traû lôøi : Vieát ôû nhòp 2/4 - Hs: Traû lôøi- Daáu luyeán; daáu noái . - Hs:Ñoïc lôøi baøi haùt - Hs: Luyeän thanh - Hs: Laéng nghe vaø caûm nhaän baøi haùt - Hs: Chuù yù vaø nhaéc laïi Hoïc haùt Baøi : Muøa thu ngaøy khai tröôøng Nhaïc vaø lôøi : Vuõ Troïng Töôøng
 • 6. 8 p h 2 p h -Baøi haùt ñöôïc chia thaønh 6 caâu . Ñoaïn 1 goàm 2 caâu , moãi caâu goàm 8 oâ nhòp . Ñoaïn 2 goàm 4 caâu , moãi caâu goàm 8 oâ nhòp . -Gv: Höôùng daãn taäp haùt töøng caâu . - Gv: Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi theo loái moùc xích . -Gv: chæ ñònh- höôùng daãn -Gv: höôùng daãn cho HS nhöõng choå coù daáu luyeán nhö : “ Tieáng” “Naéng”, “ Taâm” . . . - Gv: ñeäm ñaøn vaøñieàu khieån haùt toaøn baøi - Gv:Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå -Hs: Taäp haùt . -Hs: Haùt theo söï höôùng daån cuûa GV -Hs: töøng toå , nhoùm trình baøy baøi haùt -Hs: Theå hieän nhöõng choå GV höôùng daãn . -Hs: thöïc hieän - Hs:Söûa nhöõng choå sai GV vöøa höôùng daãn . -Hs:Trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn chænh . - Hs:thöïc hieän
 • 7. söûa sai (Neáu coù ) -Gv:höôùng daãn - Gv: thöïc hieän -höôùng daãn : Haùt laàn 1 : Ñoaïn 1 - Ñoaïn 2 caû lôùp haùt hoøa gioïng * Cuûng coá : -Gv: chæ ñònh- höôùng daãn - Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn - Hs: 1 HS nöõ lónh xöôùng ñoaïn 1; ñoaïn 2 caû lôùp haùt hoøa gioïng . -Hs: Caùc toå theå hieän baøi haùt , toå tröôûng cöû 1 baïn baéc gioïng . 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung ........................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ........................................................................
 • 8. Tieát 2 Ngaøy soaïn : Baøi haùt: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Tập đọc nhạc I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa . - HS ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi Chieác ñeøn oâng sao. 2. Kó naêng - Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. - Cuûng coá cho HS naém vöõng vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng . 3. Thaùi ñoä - Laïc quan hôn vaø töï tin hôn trong hoïc taäp ñoàng thôøi taïo nieàm vui trong hoïc taäp cho caùc em, töø ñoù giuùp caùc thích ñöôïc ñi hoïc – haïn cheá tình traïng boû hoïc nöûa chöøng.
 • 9. II. Chuaån bò Gv vaø Hs 1.Chuaån bò cuûa Gv - Phöông phaùp : thöïc haønh , Giaûng giaûi , thuyeát trình - Nhaïc cuï- ñaøn organ - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 - Moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa . 2.Chuaån bò cuûa Hs - SGK + vôû ghi cheùp -cheùp baøi TÑN soá 1 III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 3 phuùt ) - Goïi HS trình baøy baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” ? - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong baøi hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ . Ñeå giuùp caùc em theå hieän baøi haùt toát hôn vaø hoaøn chænh , trong tieát hoïc naøy caùc em oân laïi baøi haùt vaø laøm 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt . Phaàn taäp ñoïc nhaïc chuùng ta seõ ñoïc baøi TÑN soá 1 trích baøi haùt “ Chieát ñeøn oâng sao” cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân. T L Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc
 • 10. 1 0’ 2 3’ Hoaït ñoäng 1 - Gv: vieát leân baûng *Hoûi : Em naøo nhaéc laïi cho lôùp baøi haùt naøy ñöôïc vieát ôû nhòp maáy, gioïng gì vaø coù caáu truùc nhö theá naøo ? -Gv: ñeäm ñaøn vaø theå hieän baøi haùt . - Gv: ñaøn- höôùng daãn -Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. - Gv:Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( Neáu coù ) -Gv: Höôùng daãn cho HS 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt . - Gv:Chæ ñònh 1 vaøi caù nhaân hoaëc nhoùm leân bieåu dieãn tröôùc - Hs: vieát baøi - Hs: nhòp 2/4 – gioïng Ñoâ tröôûng, coù hai ñoaïn -Hs: theo doõi nghe ñeå so saùnh vaø söûa nhöõng choã coøn sai . -Hs: luyeän thanh -Hs: OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. -Hs: laéng nghe vaø söûa sai do GV höôùng daãn . -Hs: luyeän taäp 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa . -Hs: thöïc hieän theo söï chæ ñònh cuûa GV . -Hs: taéng nghe . I.OÂn baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng Nhaïc vaø lôøi : Vuõ TroïngTöôøng . II. Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 1 Chieác ñeøn oâng sao Nhaïc vaø lôøi : Phaïm Tuyeân
 • 11. lôùp . - Gv:Ñaùnh giaù – nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 -Gv: vieát baûng vaø Treo baûng phuï baøi TÑN soá 1 - Gv: chæ vaøo baøi – baûng phuï. - Gv: chæ ñònh moät Hs Tb- yeáu *Hoûi : Baøi naøy vieát ôû nhòp maáy ? - Hoûi : Baøi TÑN naøy söû duïng nhöõng kí hieäu gì ? - Gv: ñaøn gam ñoâ tröôûng - Gv:ñaøn giai ñieäu baøi TÑN soá 1 . 2-3 laàn. -Gv: höôùng daãn va øtieán haønh chia baøi thaønh 4 caâu haùt nhoû -Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích. -Hs: theo doõi , ghi baøi . -Hs: ñoïc teân noát nhaïc . -Hs: traû lôøi ñöôïc Nhòp 2/4 - Hs: traû lôøi : Daáu luyeán; daáu nhaéc laïi . -Hs: ñoïc gam ñoâ tröôûng -Hs: nghe vaø ñoïc nhaåm theo -Hs: thöïc hieän -Hs: ñoïc baøi theo söï höôùng daãn cuûa Gv.
 • 12. 6’ Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho Hs ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . -Gv: chæ ñònh- höôùng daãn -Gv: höôùng daãn gheùp lôøi ca . - Gv:ñaøn giai ñieäu baøi . - Gv: ñaøn- höôùng daãn -Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( Neáu coù ) - Gv: Chæ ñònh 1 vaøi caù nhaân ñoïc baøi . - Ñaùnh giaù – Nhaän xeùt * Cuûng coá -Gv: ñeäm ñaøn– höôùng daãn - Hs: töøng toå, nhoùm laàn löôïc ñoïc baøi. -Hs: toå 1+2 haùt lôøi ;toå 3 +4 ñoïc nhaïc sau ñoù ñoåi laïi - Hs: haùt lôøi - Hs: ñoïc baøi TÑN + Gheùp lôøi ca . - Hs: thöïc hieän -Hs: caù nhaân thöïc hieän -Hs: laéng nghe . -Hs: ñöùng leân trình baøy hoaøn chænh baøi “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” - Hs: ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi TÑN soá 1
 • 13. -Gv: ñeäm ñaøn 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc lôøi baøi haùt, ñoïc nhieàu laàn baøi TÑN soá 1. + Soaïn baøi tieát sau. IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung
 • 14. Ngaøy soaïn : Ôn baøi haùt: Tieát 3 OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG AÂm nhaïc thöôøng thöùc .Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa . - HS ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi "Chieác ñeøn oâng sao” moät caùch thuaàn thuïc. 2. Kó naêng - Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. - Cuûng coá cho HS naém vöõng vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng, ñoïc nhaïc chính xaùc cao ñoä, nhòp,phaùch . 3. Thaùi ñoä -Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt “Moät muøa xuaân nho nho”û , caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam. II. Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs 1.Chuaån bò cuûa Gv - Phöông phaùp : thöïc haønh , Giaûng giaûi , thuyeát trình - Nhaïc cuï- ñaøn organ - baêng nhaïc baøi haùt “Moät muøa xuaân nho nho”û 2.Chuaån bò cuûa Hs
 • 15. - SGK + vôû ghi cheùp - Haùt vaø ñoïc nhaïc thuaàn thuïc hai baøi : “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” vaø"Chieác ñeøn oâng sao” III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 4. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 5. Kieåm tra baøi cuõ: ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra. 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc
 • 16. 12 ph 8 ph Hoaït ñoäng 1: - Gv: vieát leân baûng -Gv: höôùng daãn HS luyeän thanh. -Gv: trình baøy laïi baøi haùt - Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. -Gv: Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. -Gv: Höôùng daãn -Gv: Chæ ñònh- Kieåm tra caù nhaân. Haùt dieãn caûm baøi haùt: “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” ? - Gv: Ñaùnh giaù – ghi ñieåm Hoaït ñoäng 2: - Gv: vieát leân baûng - Gv: Ñaøn gam ñoâ - Hs: vieát baøi -Hs: luyeän thanh -Hs: Laéng nghe -Hs: OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. -Hs: Laøm theo höôùng daån cuûa GV -Hs: Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, toáp ca. - Hs: leân beân treân trình baøy I.OÂn baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 : Chieác
 • 17. 17 Ph tröôûng -Gv: Ñaøn laïi baøi TÑNsoá 1 - Gv: Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca -Gv: Söûa sai, neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. Hoaït ñoäng 3: Gv: vieát leân baûng Traàn Hoaøn hoaït ñoäng aâm nhaïc töø nhöõng naêm ñaàu thaäp kæ 40. Cho ñeán nay vaãn laøm xuùc ñoäng ngöôøi nghe qua soá löôïng baøi haùt hay coù quaù nhieàu -Gv: chæ ñònh -Gv: höôùng daãn - Hoûi: Haõy neâu vaøi neùt veà nhaïc só Traàn Hoaøn ? - Gv: Môû baêng nhaïc coù moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn : +”Sôn nöõ ca” + “Haø Noäi muøa thu” - Hs: laéng nghe - Hs: vieát baøi -Hs:Ñoïc gam ñoâ tröôûng - Hs: Laéng nghe vaø nhôù laïi baøi TÑN. -Hs: ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca. -Hs: Coù theå ñoïc caû lôùp, töøng daõy, caù nhaân. - Hs: vieát baøi - Hs: Ñoïc baøi giôùi thieäu veà ñeøn oâng sao Nhaïcvaø lôøi : Phaïm Tuyeân III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû +Nhaïc só teân thaät laø Nguyeãn Taêng Hích coøn coù buùt danh laøHoà Thuaän An , sinh 1928, queâ ôûhaûi Laêng , Quaûng Trò . +Moät soá taùc phaåm cuûa oâng: • Sôn nöõ ca • Haø noäi muøa thu • Lôøi ru treân nöông … - Ông ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng HCM veà vaên hoïc ngheä thuaät . 2/ Baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû . +Baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû
 • 18. 5 ph -Gv: Giôùi thieäu baøi “Moät muøa xuaân nho nhoû” cuûa nhaø thô Thanh Haûi ñöôïc oâng phoå nhaïc vaøo naêm 1980 . Vôùi chaát lieäu tröû tình cuûa daân ca Hueá vaø traøn ñaày tình caûm . -Gv: Môû baêng baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû -GV hoûi: em coù caûm nghó gì sau khi nghe baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû ? *Cuûng coá: -Gv: ñeäm ñaøn Traàn Hoaøn trong SGK. -Hs: caùc nhoùm thaûo luaän- neâu vaøi neùt veà nhaïc só. -Hs: Thöôûng thöùc moät soá taùc phaåm cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn -Hs: Laéng nghe - Hs: Thöôûng thöùc coù theå nhaåm theo. -Hs: Phaùt bieåu caûm nghó… ñöôïc oâng phoå nhaïc vaøo naêm 1980 cuûa nhaø thô Thanh Haûi. Baøi haùt mang chaát lieäu daân ca Hueá vaø traøn ñaày tình caûm .
 • 19. - Hs: haùt laïi baøi haùt vaø ñoïc baøi TÑN soá 1 4/ Daën doø: (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt. + Ñoïc nhieàu laàn baøi TÑN. + Söu taàm moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung
 • 20. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 22. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 24. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 27. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 28. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 31. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 34. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 36. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 39. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 41. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 44. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 47. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
 • 48. Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 50. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
 • 51. Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 58. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 61. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 64. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 67. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 69. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 72. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 75. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 77. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 79. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 80. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 81. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 83. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 84. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 86. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 88. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 89. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 91. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 92. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 93. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới
 • 94. Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 95. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 96. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 97. Giáo án âm nhạc 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 98. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68