SlideShare a Scribd company logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN ÂM NHẠC 6
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2014-2015)
GIÁO ÁN ÂM NHẠC 6 SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG
ĐÃ GIẢM TẢI
LỚP 6
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết
Học kì II: 18 tuần = 17 tiết
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1:
- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở
- Tập hát Quốc ca
Tiết 2:
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
Tiết 3:
- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh
+ Các kí hiệu âm nhạc
Tiết 4:
- Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Tiết 5: Học hát: Bài Vui bước trên đường xa
Tiết 6:
- Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
- Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 7:
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Cách đánh nhịp 2/4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi
Tiết 8: Ôn tập
Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 10: Học hát: Bài Hành khúc tới trường
Tiết 11:
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
Tiết 12:
- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
Tiết 13: Học hát: Bài Đi cấy
Tiết 14:
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Tiết 15:
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến
Tiết 16-17: Ôn tập
Tiết 18: Kiểm tra Học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Niềm vui của em
Tiết 20:
- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 21:
- Nhạc lí: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
hơn thiếu niên nhi đồng
Tiết 22: Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học
Tiết 23:
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Tiết 24:
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27:
- Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
Tiết 28:
- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc
Tiết 29:
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo
Tiết 30:
- Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
Tiết 31:
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Tập đọc nhạc: TĐN số 10
Tiết 32:
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu
Tiết 33-34: Ôn tập
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
Tieát 1
Ngaøy Soaïn :
Ngaøy daïy:…………..
GIÔÙI THIEÄU MOÂN AÂM NHAÏC TRONG TRÖÔØNG THCS
TAÄP BAØI HAÙT :
QUOÁC CA
I ) Muïc tieâu :
1 . Kieán thöùc:
- Hoïc sinh coù khaùi nieäm veà aâm nhaïc.
- HS naém ñöôïc sô löôïc veà caùc phaân moân hoïc haùt , nhaïc lí ,
taäp ñoïc nhaïc vaø aâm nhaïc thöôøng thöùc.
- OÂn laïi baøi haùt Quoác ca .
2 . Kó naêng:
- Bieát ñöôïc vai troø cuûa aâm nhaïc trong cuoäc soáng.
- Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi “ Quoác ca”
3. Thaùi ñoä:
- Hoïc sinh theâm laïc quan hôn trong cuoäc soáng.
II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs :
1. Chuaån bò cuûa Gv
- phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh
- Nhaïc cuï
- Baêng nhaïc baøi haùt quoác ca
2 . Chuaån bò cuûa Hs
- Thuoäc lôøi baøi haùt Quoác Ca
III) Hoaït ñoäng daïy hoïc :
1. OÅn ñònh ñònh tình hình lôùp (1’)
2. Kieåm tra baì cuõ
3.Giaûng baøi aøi môùi :
- Giôùi thieäu baøi:
-Ñeå bieát ñöôïc chöông trình hoïc cuûa moân aâm nhaïc ôû tröôøng
THCS vaø haùt chính xaùc baøi quoác ca moãi khi chaøo côø . Qua baøi
hoïc hoâm nay chuùng ta seõ bieát ñöôïc chính xaùc hôn .
- Tieán trình baøi daïy
TL Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung
15’
Hoaït ñoäng 1:
- Gv: ghi leân baûng
- Gv: Neâu khaùi
quaùt ,sô löôïc veà
aâm nhaïc
- Vieát baøi
- Chuù yù laéng nghe
vaø cheùp baøi
- Vieát baøi
Giôùi thieäu moân aâm
nhaïc trong tröôøng
THCS
1.Khaùi nieäm veà
aâm nhaïc
- Âm nhaïc laø
ngheä thuaät cuûa
aâm thanh ñaõ
ñöôïc choïn loïc
duøng ñeå dieån
taû theá giôùi tinh
thaàn cuûa con
ngöôøi
2.Giôùi thieäu veà
24’
- Gv: ghi leân baûng
-Gv: Giôùi thieäu
phaân moân aâm
nhaïc trong tröôøng
THCS
Hoaït ñoäng 2:
- Gv: Ghi baûng vaø
giôùi thieäu baøi haùt
-Gv: Môû baêng
nhaïc baøi “Quoác
Ca”
+ Hoûi : Baøi haùt mang
tính chaát nhö theá
naøo?vaø
thöôøng haùt ôû dòp
naøo ?
+Boå sung caâu traû
lôøi cuûa hs.
-Gv: Ñaøn gia ñieäu
baøi haùt.
- Gv: Baét gioïng
- Gv: Phaùt hieän
nhöõng choå sai ñeå
söûa sai .
- Gv: Yeâu caàu :
- Gv: Haùt trong tö
- Theo doõi
- Vieát baøi
- Nghe vaø caûm
nhaän
+ Traû lôøi : Haøo
huøng , maïnh meû
.Thöôøng haùt vaøo
leã chaøo côø .
- Theo doõi
- Nghe vaø caûm
nhaän
- Haùt baøi Quoác Ca
- Laéng nghe vaø
söõa sai . ñaëc bieät
chuù yù choã “ Böôùc
chaân doàn vang “
- HS haùt vôùi tö theá
nhö chaøo côø .
- Caû lôùp ñöùng
chöông trình :
- Goàm coù 3 phaàn
:
+ Hoïc haùt : Coù 8
baøi haùt trong
chöông trình .
Rieâng lôùp 9 coù 4
baøi
+ Nhaïc lí vaø taäp
ñoïc nhaïc
+ AÂm nhaïc
thöôøng thöùc
Taäp baøi haùt
Quoác Ca
Nhaïc vaø
lôøi : Vaên Cao
Lôøi 1
Ñoaøn quaân Vieät
Nam ñi, chung
loøng cöùu quoác,
böôùc chaân doàn
vang treân ñöôøng
gaäp gheành xa.
Côø in maùu chieán
thaéng mang hoàn
nöôùc .Suùng
ngoaøi xa chen
khuùc quaân haønh
3’
theá nghieâm trang.
- Gv: Cho HS haùt
baøi Quoác Ca theo
nhòp ñaøn hoaëc theo
troáng chaøo côø do
GV ñaùnh treân
ñaøn .
- Gv: Söûa sai vaø
höôùng daãn cho
caùc em haùt lôøi 2
Hoaït ñoäng : 3 Cuûng
coá
- Gv: Chæ ñònh vaø
höôùng daãn
- Gv: Kieåm tra caù
nhaân:
+ Gioûi
+ Khaù.
+ T. bình
leân trình baøy hoaøn
chænh baøi haùt
- Caû lôùp ñöùng
leân trình baøy hoaøn
chænh baøi haùt lôøi
1 cuûa baøi haùt.
- Hoïc sinh thöïc hieân
töông töï nhö treân.
-Töøng toå laàn löôïc
trình baøy.
- Moät vaøi nhoùm –
thöïc töông töï.
- Hoïc sinh thöïc hieän
theo höôùng daãn
cuûa giaùo vieân.
ca. Ñöôøng vinh
quang xaây saùt
quaân thuø, thaéng
gian lao cuùng nhau
laäp chieán khu. Vì
nhaân daân chieán
ñaáu khoâng
ngöøng. Tieán mau
ra xa tröôøng, tieán
leân cuøng tieán
leân .Nöôùc non
Vieät Nam ta vöõng
beàn.
Lôøi 2
SGK
4 Daën doø( ….)
- Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt Quoác Ca
- Coi tröôùc baøi haùt : tieáng chuoâng vaø ngoïn côø
IV. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung
.......................................................................................................................
.......
.......................................................................................................................
....
.......................................................................................................................
.........
......................................................................................................................
...........
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................
Tieát 2 Ngaøy Soaïn :
Ngaøy daïy:…………..
Học Hát
Bài tiếng chuông và ngọn cờ
I/ Muïc tieâu :
1 . Kieán thöùc:
- Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt ñoàng thôøi cho HS
bieát moät soá ca khuùc tieâu bieåu cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân vieát
veà thieáu nhi .
2 . Kó naêng:
-Qua baøi haùt böôùc ñaàu cho HS nghe vaø phaân bieät ñöôïc tính
chaát nheï nhaøng meàm maïi cuûa gioïng thöù vaø tính chaát khoûe , töôi
saùng cuûa gioïng tröôûng .
3. Thaùi ñoä:
-Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi ñoaøn keát .
II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs :
1. Chuaån bò cuûa Gv :
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh
- Nhaïc cuï: ñaøn organ
- Baêng nhaïc baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “
- Baûng phuï baøi haùt
2. Chuaån bò cuûa Hs :
- Xem tröôùc baøi ôû nhaø .
- Cheùp lôøi baøi haùt : “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø”
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònh toå chöùc (1’)
2 . Kieåm tra baøi cuõ ( 4’ )
- HS1 : Theå hieän baøi haùt : Quoác Ca Vieät Nam
- GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt
3.Giaûng baøi môùi
- Giôùi thieäu (2’) :
-Phaïm Tuyeân laø moät nhaïc só noåi tieáng ôû Vieät Nam veà
lónh vöïc saùng taùc . OÂng ñaõ saùng taùc nhieøu baøi haùt cho thieáu
nhi nhö : Chieác ñeøn oâng sao ; Caùnh eùn tuoåi th
-Hoaø bình laø nieàm öôùc ao cuûa nhaân loaïi, toaøn theá giôùi.
Ñeå höôûng öùng phong traøo hoøa bình cuõng nhö keâu goïi loøng yeâu
chuoäng hoaø töø thieáu nhi quoác teá . Naêm 1985 oâng ñaõ saùng
taùc baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” vaø ñaõ ñaït giaûi cao töø ñoù
baøi haùt naøy ñöôïc phoå bieán roäng raõi.
- Hoâm nay thaày seõ höôùng daãn caùc em haùt ñuùng baøi haùt
naøy.
- Tieán trình baøi daïy
T
l
Hoaït ñoäng
cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa
hs
Noäi dung
2
0
’
Hoaït ñoäng 1:
- Gv : Vieát
baûng
- Gv : Treo
baûng phuï
- Gv : Höôøng
daãn cho HS
nhöõng kí hieäu
trong baøi haùt .
- Gv : Ñaøn vaø
höôùng daãn :
luyeän theo
maãu aâm :
Noâ….oâ….oâ…
.Na….a….a
-Gv : Chæ ñònh
- Hs: Vieát baøi
- Hs: Quan saùt
-Hs: chuù yù vaø
thöïc hieän
- Hs: Luyeän thanh
-Hs: Thöïc hieän
theo maãu
- HS ñoïc lôøi ca
- Hs: Nghe vaø
caûm nhaän baøi
haùt
HOÏC HAÙT
Tieáng Chuoâng vaø Ngoïn Côø
Nhaïc vaø lôøi :Phaïm
Tuyeân
8
’
-Gv : Haùt maãu
baøi haùt
- Gv : Chia töøng
ñoaïn vaø töøng
caâu baøi haùt
- Gv : Tieán
haønh taäp
töøng caâu theo
loái moùc xích .
Moãi caâu GV
ñaøn giai ñieäu 3
laàn sau ñoù cho
HS haùt cöù theá
cho ñeán heát
baøi
* Chuù yù : Khi
cho HS haùt töø
ñoaïn 1 sang
ñoaïn 2 phaûi
phaân bieät
ñöôïc ñoaïn
tröôûng vaø
ñoaïn thöù
- Gv : Chæ ñònh
- Gv : Phaùt
hieän nhöõng
choå sai vaø
- Hs: Haùt theo söï
höôùng daån cuûa
GV
-Hs: Chuù yù vaø
theå hieän cho
ñuùng tính chaát
cuûa baøi haùt
-Hs: Lôùp chia
thaønh 2 nhoùm
luyeän taäp baøi
haùt .
-Hs: Chuù yù vaø
söûa sai .
- Hs: Theå hieän
baøi haùt theo söï
chæ ñònh cuûa GV
- Hs: Laéng nghe
- Hs: Vieát baøi
- Hs: 1 HS ñoïc
Baøi ñoïc theâm .
AÂm nhaïc ôû quanh ta .
5
’
söûa sai ( Neáu
coù )
- Gv : Goïi 1 vaøi
caù nhaân trình
baøy baøi haùt .
- Gv : Ñaùnh
giaù – nhaän
xeùt
Hoaït ñoäng 2
- Gv : Vieát
baûng
- Chæ ñònh
-Gv : Giaûng
giaûi theâm veà
phaàn ñoïc
theâm .
- Giaùo vieân
höôùng daãn
Hoûi: Neâu
nhöõng hieåu bieát
cuûa em veà vai troø
cuûa aâm nhaïc
trong cuoäc soáng ?
- Gv : Cho HS
haùt laïi baøi
haùt “Tieáng
chuoâng vaø
ngoïn cô”ø Theo
nhòp ñaøn .
baøi
- Hs: Laéng nghe .
Hs: Caùc nhoùm
thaûo luaän
- Hs: Haùt ñoái
ñaùp baøi haùt
theo ñaøn.
- Hs: Haùt ñoái
ñaùp baøi haùt
theo ñaøn
Hoaït ñoäng 3 :
Cuûng coá
- Gv : Hướng dẫn
4 ) Daën doø(1) :
- Daën doø : Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt . xem vaø tìm
hieåu baøi tieát 3
IV)Ruùt kinh nghieäm – boå sung :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Tieát 3
Ngaøy Soaïn
Ngày dạy: …………….
Baøi:1
OÂN BAØI HAÙT :
TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ
NHAÏC LÍ :
NHÖÕNG THUOÄC TÍNH CUÛA AÂM THANH
CAÙC KÍ HIEÄU AÂM NHAÏC
I- Muïc tieâu
1 . Kieán thöùc:
- HS haùt thuoäc baøi haùt , bieát theå hieän saéc thaùi tình caûm
khaùc nhau giöõa hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt .
- HS bieát ñöôïc 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh , nhaän bieát teân 7
noát nhaïc , bieát khoùa son vaø khuoân nhaïc .
2 . Kó naêng:
- Reøn luyeän cho hoïc sinh kó naêng nghe ñaøn vaø haùt theo
nhòp ñaøn moät caùch chuan xaùc.Töø ñoù giuùp caùc em theå hieän
thaønh coâng moät baøi haùt tröôùc taäp theå.
3. Thaùi ñoä;
- Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi Vaø tinh
thaàn ñoaøn keát ñoaøn keát .
II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs :
1. Chuaån bò cuûa Gv :
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; vaán ñaùp ; thöïc haønh
- Nhaïc cuï – ñaøn organ
- Tìm 1 vaøi ví duï ñeå daån chöùng veà caùc thuoäc tính cuûa aâm
thanh .
2 . Chuaån bò cuûa Hs :
- Thuoäc baøi cuõ
- Xem tröôùc baøi môùi ôû nhaø
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1 .OÅn ñònh toå chöùc : ( 1 phuùt )
2 . Kieåm tra baøi cuõ : ( 4 phuùt )
- 2HS leân baûng theå hieän baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø
ngoïn côø “
- GV : Ñaùnh giaù nhaän xeùt
3/Giaûng baøi aøi môùi :
- Giôùi thieäu (….) ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “
Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ ñeå trình baøy baøi haùt naøy ñöôïc toát
hôn hoâm nay cuùng ta seõ oân laïi baøi haùt vaø phaàn nhaïc lí chuùng
ta seõ bieát caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh vaø bieát vò trí caùc noát
nhaïc treân khuoâng nhaïc .
- Tieán trình baøi daïy
Tl Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng
cuûa hs
Noäi dung
10’
25’
Hoaït ñoäng 1
-Gv: Vieát leân
baûng
Hoûi:Noä idung cuûa
baøi haùt naøy noùi leân
ñieàu gì?
- Gv: Ñaøn vaø
höôùng daån:
luyeän theo maãu
aâm :
Noâ….oâ….oâ
.Na.a….a
- Gv: Cho HS nghe
laïi baøi haùt
-Gv: Baét gioïng-
ñeäm ñaøn- höôùng
daãn –haùt lónh
xöôùng.
- Gv: Phaùt hieän
nhöõng choå sai ñeå
söûa sai (Neáu coù )
- Goïi 1 vaøi caù
nhaân theå hieän baøi
haùt.
-Gv: Ñaùnh giaù
nhaän xeùt
Hoaït ñoäng 2 :
- Gv: Vieát leân
baûng
-Gv: Giôùi thieäu :
Trong aâm nhaïc
- Vieát baøi
Hs khaù- gioûi
traû lôøi ñöôïc –
Keâu goïi hoaø
bình
- Luyeän thanh
- Laéng nghe-
haùt nhaåm theo
- Haùt baøi
“Tieáng chuoâng
vaø ngoïn côø”
höôùng daãn
- Laéng nghe
vaø söûa sai
- Theå hieän
baøi haùt theo
söï chæ ñònh
cuûa GV.
- Laéng nghe
- Vieát baøi
- Laéng nghe
vaø nghi baøi
OÂân baøi haùt
Tieáng Chuoâng vaø Ngoïn Côø
Nhaïc vaø lôøi :Phaïm
Tuyeân
Nhaïc lí
1 Nhöõng thuoäc tính cuûa
aâm thanh
a/ Chia aâm thanh thaønh 2
loaïi
- Loaïi thöù nhaát : Aâm thanh
khoâng khoâng coù ñoä cao –
thaáp, traàm – boång roû reät
ta goïi laø tieáng ñoäng
- Loaïi thöù hai : Ñöôïc chia
thaønh 4 thuoäc tính
4. Daën doø : (1 ph)
- Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt vaø taäp nhaän bieát teân caùc
noát nhaïc treân khuoâng nhaïc.
- Traû lôøi caùc caâi hoûi trong saùch.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………….
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Liên hệ đt 0168.921.86.68
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015

More Related Content

What's hot

Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao trinh bom, quat, may nen
Giao trinh bom, quat, may nenGiao trinh bom, quat, may nen
Giao trinh bom, quat, may nen
Vothanh Trung
 
TÌM HIỂU MẬT THƯ
TÌM HIỂU MẬT THƯTÌM HIỂU MẬT THƯ
TÌM HIỂU MẬT THƯ
ngochan_nguyen
 
TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ dc98e6a1
TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ dc98e6a1TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ dc98e6a1
TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ dc98e6a1
nataliej4
 
Nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10
Nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10Nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10
Nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10
Nguyen Van Tai
 
Tb ngay va phòng bao ve lvtn khoa 2015 a
Tb ngay va phòng bao ve lvtn khoa 2015 aTb ngay va phòng bao ve lvtn khoa 2015 a
Tb ngay va phòng bao ve lvtn khoa 2015 a
Thanh Hoan Vo
 
72 ca khúc đặc sắc về đảng, bác hồ, đoàn hội-đội phần 2
72 ca khúc đặc sắc về đảng, bác hồ, đoàn hội-đội phần 272 ca khúc đặc sắc về đảng, bác hồ, đoàn hội-đội phần 2
72 ca khúc đặc sắc về đảng, bác hồ, đoàn hội-đội phần 2
Trung Nguyen
 
vi sinh vat ung dung
vi sinh vat ung dung vi sinh vat ung dung
vi sinh vat ung dung
Thienan
 

What's hot (11)

Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015
 
Giao trinh bom, quat, may nen
Giao trinh bom, quat, may nenGiao trinh bom, quat, may nen
Giao trinh bom, quat, may nen
 
TÌM HIỂU MẬT THƯ
TÌM HIỂU MẬT THƯTÌM HIỂU MẬT THƯ
TÌM HIỂU MẬT THƯ
 
Giao an 6
Giao an 6Giao an 6
Giao an 6
 
TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ dc98e6a1
TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ dc98e6a1TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ dc98e6a1
TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ dc98e6a1
 
Nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10
Nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10Nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10
Nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10
 
Tb ngay va phòng bao ve lvtn khoa 2015 a
Tb ngay va phòng bao ve lvtn khoa 2015 aTb ngay va phòng bao ve lvtn khoa 2015 a
Tb ngay va phòng bao ve lvtn khoa 2015 a
 
72 ca khúc đặc sắc về đảng, bác hồ, đoàn hội-đội phần 2
72 ca khúc đặc sắc về đảng, bác hồ, đoàn hội-đội phần 272 ca khúc đặc sắc về đảng, bác hồ, đoàn hội-đội phần 2
72 ca khúc đặc sắc về đảng, bác hồ, đoàn hội-đội phần 2
 
Cap01
Cap01Cap01
Cap01
 
vi sinh vat ung dung
vi sinh vat ung dung vi sinh vat ung dung
vi sinh vat ung dung
 

Similar to Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015

Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Thiên Đường Tình Yêu
 
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organGiáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Trường âm nhạc ABM Music
 
Skkn Tieng Anh
Skkn Tieng AnhSkkn Tieng Anh
Skkn Tieng Anh
Duy Trieu Kim
 

Similar to Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015 (20)

Giao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hsGiao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hs
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
 
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
 
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organGiáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
 
Skkn Tieng Anh
Skkn Tieng AnhSkkn Tieng Anh
Skkn Tieng Anh
 

More from Thiên Đường Tình Yêu

ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.docly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docxĐề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdfPhieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Thiên Đường Tình Yêu
 
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docxbai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhấtBai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Thiên Đường Tình Yêu
 
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
Thiên Đường Tình Yêu
 
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
Thiên Đường Tình Yêu
 
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdfTAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
Thiên Đường Tình Yêu
 
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
Thiên Đường Tình Yêu
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
Thiên Đường Tình Yêu
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.docphieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
Thiên Đường Tình Yêu
 

More from Thiên Đường Tình Yêu (16)

ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.docly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
ly-thuyet-toan-lop-1-nhieu-hon-it-hon.doc
 
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docxĐề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
Đề-thi-học-ki-1-lớp-1-mon-Tiếng-Việt.docx
 
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdfPhieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
Phieu-Bai-Tap-Cuoi-Tuan-Lop-1-Tuan-32.pdf
 
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docxbai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
bai-tap-toan-cho-be-chuan-bi-vao-lop-1-KABI-đa-chuyển-đổi.docx
 
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhấtBai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
Bai-Tập-Tiếng-Anh-On-Tập-He lớp 1- lớp 5 hot nhất
 
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
10-de-Luyen-Tap-Tu-Chon-Ky-2-Tap-3.docx bai tap
 
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
45-de-luyen-thi-HSG-mon-toan-lop-1 moi nhat
 
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdfTAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
TAP_VIET_CHU_NHO_-_TIEN_TIEU_HOC_d0b03.pdf
 
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
80 bai-tap-on-kiem-tra-cuoi-ki-2-mon-toan.doc
 
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
30 bai-on-tap-cuoi-nam-mon-toan-1 mới nhất.docx
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-lop-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-10-phieu-...
 
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.docphieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
phieu-bai-tap-cuoi-tuan-tieng-viet-1-nang-cao-sach-ket-noi-tuan-5-phieu-2.doc
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015
 
Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015
 
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
 

Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC 6 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015) GIÁO ÁN ÂM NHẠC 6 SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG ĐÃ GIẢM TẢI LỚP 6 Học kì I: 19 tuần = 18 tiết Học kì II: 18 tuần = 17 tiết Cả năm: 37 tuần = 35 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: - Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở - Tập hát Quốc ca Tiết 2: - Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ - Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ - Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh + Các kí hiệu âm nhạc Tiết 4: - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 5: Học hát: Bài Vui bước trên đường xa Tiết 6: - Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa - Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Tiết 7: - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Cách đánh nhịp 2/4 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi Tiết 8: Ôn tập Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết Tiết 10: Học hát: Bài Hành khúc tới trường
 • 2. Tiết 11: - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng Tiết 12: - Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam Tiết 13: Học hát: Bài Đi cấy Tiết 14: - Ôn tập bài hát: Đi cấy - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Tiết 15: - Ôn tập bài hát: Đi cấy - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến Tiết 16-17: Ôn tập Tiết 18: Kiểm tra Học kì I HỌC KÌ II Tiết 19: Học hát: Bài Niềm vui của em Tiết 20: - Ôn tập bài hát: Niềm vui của em - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 21: - Nhạc lí: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng Tiết 22: Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học Tiết 23: - Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 Tiết 24: - Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da Tiết 25: Ôn tập Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết Tiết 27: - Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn Tiết 28: - Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 - Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc
 • 3. Tiết 29: - Tập đọc nhạc: TĐN số 9 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo Tiết 30: - Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô - Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương Tiết 31: - Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô - Tập đọc nhạc: TĐN số 10 Tiết 32: - Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu Tiết 33-34: Ôn tập Tiết 35: Kiểm tra học kì II
 • 4. Tieát 1 Ngaøy Soaïn : Ngaøy daïy:………….. GIÔÙI THIEÄU MOÂN AÂM NHAÏC TRONG TRÖÔØNG THCS TAÄP BAØI HAÙT : QUOÁC CA I ) Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - Hoïc sinh coù khaùi nieäm veà aâm nhaïc. - HS naém ñöôïc sô löôïc veà caùc phaân moân hoïc haùt , nhaïc lí , taäp ñoïc nhaïc vaø aâm nhaïc thöôøng thöùc. - OÂn laïi baøi haùt Quoác ca . 2 . Kó naêng: - Bieát ñöôïc vai troø cuûa aâm nhaïc trong cuoäc soáng. - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi “ Quoác ca” 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh theâm laïc quan hôn trong cuoäc soáng. II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv - phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh - Nhaïc cuï
 • 5. - Baêng nhaïc baøi haùt quoác ca 2 . Chuaån bò cuûa Hs - Thuoäc lôøi baøi haùt Quoác Ca III) Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1. OÅn ñònh ñònh tình hình lôùp (1’) 2. Kieåm tra baì cuõ 3.Giaûng baøi aøi môùi : - Giôùi thieäu baøi: -Ñeå bieát ñöôïc chöông trình hoïc cuûa moân aâm nhaïc ôû tröôøng THCS vaø haùt chính xaùc baøi quoác ca moãi khi chaøo côø . Qua baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ bieát ñöôïc chính xaùc hôn . - Tieán trình baøi daïy TL Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung 15’ Hoaït ñoäng 1: - Gv: ghi leân baûng - Gv: Neâu khaùi quaùt ,sô löôïc veà aâm nhaïc - Vieát baøi - Chuù yù laéng nghe vaø cheùp baøi - Vieát baøi Giôùi thieäu moân aâm nhaïc trong tröôøng THCS 1.Khaùi nieäm veà aâm nhaïc - Âm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh ñaõ ñöôïc choïn loïc duøng ñeå dieån taû theá giôùi tinh thaàn cuûa con ngöôøi 2.Giôùi thieäu veà
 • 6. 24’ - Gv: ghi leân baûng -Gv: Giôùi thieäu phaân moân aâm nhaïc trong tröôøng THCS Hoaït ñoäng 2: - Gv: Ghi baûng vaø giôùi thieäu baøi haùt -Gv: Môû baêng nhaïc baøi “Quoác Ca” + Hoûi : Baøi haùt mang tính chaát nhö theá naøo?vaø thöôøng haùt ôû dòp naøo ? +Boå sung caâu traû lôøi cuûa hs. -Gv: Ñaøn gia ñieäu baøi haùt. - Gv: Baét gioïng - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai . - Gv: Yeâu caàu : - Gv: Haùt trong tö - Theo doõi - Vieát baøi - Nghe vaø caûm nhaän + Traû lôøi : Haøo huøng , maïnh meû .Thöôøng haùt vaøo leã chaøo côø . - Theo doõi - Nghe vaø caûm nhaän - Haùt baøi Quoác Ca - Laéng nghe vaø söõa sai . ñaëc bieät chuù yù choã “ Böôùc chaân doàn vang “ - HS haùt vôùi tö theá nhö chaøo côø . - Caû lôùp ñöùng chöông trình : - Goàm coù 3 phaàn : + Hoïc haùt : Coù 8 baøi haùt trong chöông trình . Rieâng lôùp 9 coù 4 baøi + Nhaïc lí vaø taäp ñoïc nhaïc + AÂm nhaïc thöôøng thöùc Taäp baøi haùt Quoác Ca Nhaïc vaø lôøi : Vaên Cao Lôøi 1 Ñoaøn quaân Vieät Nam ñi, chung loøng cöùu quoác, böôùc chaân doàn vang treân ñöôøng gaäp gheành xa. Côø in maùu chieán thaéng mang hoàn nöôùc .Suùng ngoaøi xa chen khuùc quaân haønh
 • 7. 3’ theá nghieâm trang. - Gv: Cho HS haùt baøi Quoác Ca theo nhòp ñaøn hoaëc theo troáng chaøo côø do GV ñaùnh treân ñaøn . - Gv: Söûa sai vaø höôùng daãn cho caùc em haùt lôøi 2 Hoaït ñoäng : 3 Cuûng coá - Gv: Chæ ñònh vaø höôùng daãn - Gv: Kieåm tra caù nhaân: + Gioûi + Khaù. + T. bình leân trình baøy hoaøn chænh baøi haùt - Caû lôùp ñöùng leân trình baøy hoaøn chænh baøi haùt lôøi 1 cuûa baøi haùt. - Hoïc sinh thöïc hieân töông töï nhö treân. -Töøng toå laàn löôïc trình baøy. - Moät vaøi nhoùm – thöïc töông töï. - Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. ca. Ñöôøng vinh quang xaây saùt quaân thuø, thaéng gian lao cuùng nhau laäp chieán khu. Vì nhaân daân chieán ñaáu khoâng ngöøng. Tieán mau ra xa tröôøng, tieán leân cuøng tieán leân .Nöôùc non Vieät Nam ta vöõng beàn. Lôøi 2 SGK 4 Daën doø( ….) - Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt Quoác Ca
 • 8. - Coi tröôùc baøi haùt : tieáng chuoâng vaø ngoïn côø IV. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung ....................................................................................................................... ....... ....................................................................................................................... .... ....................................................................................................................... ......... ...................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ...................................................................... Tieát 2 Ngaøy Soaïn : Ngaøy daïy:…………..
 • 9. Học Hát Bài tiếng chuông và ngọn cờ I/ Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt ñoàng thôøi cho HS bieát moät soá ca khuùc tieâu bieåu cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân vieát veà thieáu nhi . 2 . Kó naêng: -Qua baøi haùt böôùc ñaàu cho HS nghe vaø phaân bieät ñöôïc tính chaát nheï nhaøng meàm maïi cuûa gioïng thöù vaø tính chaát khoûe , töôi saùng cuûa gioïng tröôûng . 3. Thaùi ñoä: -Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi ñoaøn keát . II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv : - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh - Nhaïc cuï: ñaøn organ - Baêng nhaïc baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ - Baûng phuï baøi haùt 2. Chuaån bò cuûa Hs : - Xem tröôùc baøi ôû nhaø . - Cheùp lôøi baøi haùt : “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2 . Kieåm tra baøi cuõ ( 4’ ) - HS1 : Theå hieän baøi haùt : Quoác Ca Vieät Nam - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt 3.Giaûng baøi môùi
 • 10. - Giôùi thieäu (2’) : -Phaïm Tuyeân laø moät nhaïc só noåi tieáng ôû Vieät Nam veà lónh vöïc saùng taùc . OÂng ñaõ saùng taùc nhieøu baøi haùt cho thieáu nhi nhö : Chieác ñeøn oâng sao ; Caùnh eùn tuoåi th -Hoaø bình laø nieàm öôùc ao cuûa nhaân loaïi, toaøn theá giôùi. Ñeå höôûng öùng phong traøo hoøa bình cuõng nhö keâu goïi loøng yeâu chuoäng hoaø töø thieáu nhi quoác teá . Naêm 1985 oâng ñaõ saùng taùc baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” vaø ñaõ ñaït giaûi cao töø ñoù baøi haùt naøy ñöôïc phoå bieán roäng raõi. - Hoâm nay thaày seõ höôùng daãn caùc em haùt ñuùng baøi haùt naøy. - Tieán trình baøi daïy T l Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa hs Noäi dung 2 0 ’ Hoaït ñoäng 1: - Gv : Vieát baûng - Gv : Treo baûng phuï - Gv : Höôøng daãn cho HS nhöõng kí hieäu trong baøi haùt . - Gv : Ñaøn vaø höôùng daãn : luyeän theo maãu aâm : Noâ….oâ….oâ… .Na….a….a -Gv : Chæ ñònh - Hs: Vieát baøi - Hs: Quan saùt -Hs: chuù yù vaø thöïc hieän - Hs: Luyeän thanh -Hs: Thöïc hieän theo maãu - HS ñoïc lôøi ca - Hs: Nghe vaø caûm nhaän baøi haùt HOÏC HAÙT Tieáng Chuoâng vaø Ngoïn Côø Nhaïc vaø lôøi :Phaïm Tuyeân
 • 11. 8 ’ -Gv : Haùt maãu baøi haùt - Gv : Chia töøng ñoaïn vaø töøng caâu baøi haùt - Gv : Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi * Chuù yù : Khi cho HS haùt töø ñoaïn 1 sang ñoaïn 2 phaûi phaân bieät ñöôïc ñoaïn tröôûng vaø ñoaïn thöù - Gv : Chæ ñònh - Gv : Phaùt hieän nhöõng choå sai vaø - Hs: Haùt theo söï höôùng daån cuûa GV -Hs: Chuù yù vaø theå hieän cho ñuùng tính chaát cuûa baøi haùt -Hs: Lôùp chia thaønh 2 nhoùm luyeän taäp baøi haùt . -Hs: Chuù yù vaø söûa sai . - Hs: Theå hieän baøi haùt theo söï chæ ñònh cuûa GV - Hs: Laéng nghe - Hs: Vieát baøi - Hs: 1 HS ñoïc Baøi ñoïc theâm . AÂm nhaïc ôû quanh ta .
 • 12. 5 ’ söûa sai ( Neáu coù ) - Gv : Goïi 1 vaøi caù nhaân trình baøy baøi haùt . - Gv : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 - Gv : Vieát baûng - Chæ ñònh -Gv : Giaûng giaûi theâm veà phaàn ñoïc theâm . - Giaùo vieân höôùng daãn Hoûi: Neâu nhöõng hieåu bieát cuûa em veà vai troø cuûa aâm nhaïc trong cuoäc soáng ? - Gv : Cho HS haùt laïi baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn cô”ø Theo nhòp ñaøn . baøi - Hs: Laéng nghe . Hs: Caùc nhoùm thaûo luaän - Hs: Haùt ñoái ñaùp baøi haùt theo ñaøn. - Hs: Haùt ñoái ñaùp baøi haùt theo ñaøn
 • 13. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá - Gv : Hướng dẫn 4 ) Daën doø(1) : - Daën doø : Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt . xem vaø tìm hieåu baøi tieát 3 IV)Ruùt kinh nghieäm – boå sung : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………
 • 14. Tieát 3 Ngaøy Soaïn Ngày dạy: ……………. Baøi:1 OÂN BAØI HAÙT : TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ NHAÏC LÍ : NHÖÕNG THUOÄC TÍNH CUÛA AÂM THANH CAÙC KÍ HIEÄU AÂM NHAÏC I- Muïc tieâu 1 . Kieán thöùc: - HS haùt thuoäc baøi haùt , bieát theå hieän saéc thaùi tình caûm khaùc nhau giöõa hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt . - HS bieát ñöôïc 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh , nhaän bieát teân 7 noát nhaïc , bieát khoùa son vaø khuoân nhaïc . 2 . Kó naêng: - Reøn luyeän cho hoïc sinh kó naêng nghe ñaøn vaø haùt theo nhòp ñaøn moät caùch chuan xaùc.Töø ñoù giuùp caùc em theå hieän thaønh coâng moät baøi haùt tröôùc taäp theå. 3. Thaùi ñoä; - Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi Vaø tinh thaàn ñoaøn keát ñoaøn keát . II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv : - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; vaán ñaùp ; thöïc haønh - Nhaïc cuï – ñaøn organ - Tìm 1 vaøi ví duï ñeå daån chöùng veà caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh .
 • 15. 2 . Chuaån bò cuûa Hs : - Thuoäc baøi cuõ - Xem tröôùc baøi môùi ôû nhaø III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1 .OÅn ñònh toå chöùc : ( 1 phuùt ) 2 . Kieåm tra baøi cuõ : ( 4 phuùt ) - 2HS leân baûng theå hieän baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ - GV : Ñaùnh giaù nhaän xeùt 3/Giaûng baøi aøi môùi : - Giôùi thieäu (….) ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ ñeå trình baøy baøi haùt naøy ñöôïc toát hôn hoâm nay cuùng ta seõ oân laïi baøi haùt vaø phaàn nhaïc lí chuùng ta seõ bieát caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh vaø bieát vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc . - Tieán trình baøi daïy
 • 16. Tl Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa hs Noäi dung 10’ 25’ Hoaït ñoäng 1 -Gv: Vieát leân baûng Hoûi:Noä idung cuûa baøi haùt naøy noùi leân ñieàu gì? - Gv: Ñaøn vaø höôùng daån: luyeän theo maãu aâm : Noâ….oâ….oâ .Na.a….a - Gv: Cho HS nghe laïi baøi haùt -Gv: Baét gioïng- ñeäm ñaøn- höôùng daãn –haùt lónh xöôùng. - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai (Neáu coù ) - Goïi 1 vaøi caù nhaân theå hieän baøi haùt. -Gv: Ñaùnh giaù nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 : - Gv: Vieát leân baûng -Gv: Giôùi thieäu : Trong aâm nhaïc - Vieát baøi Hs khaù- gioûi traû lôøi ñöôïc – Keâu goïi hoaø bình - Luyeän thanh - Laéng nghe- haùt nhaåm theo - Haùt baøi “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” höôùng daãn - Laéng nghe vaø söûa sai - Theå hieän baøi haùt theo söï chæ ñònh cuûa GV. - Laéng nghe - Vieát baøi - Laéng nghe vaø nghi baøi OÂân baøi haùt Tieáng Chuoâng vaø Ngoïn Côø Nhaïc vaø lôøi :Phaïm Tuyeân Nhaïc lí 1 Nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh a/ Chia aâm thanh thaønh 2 loaïi - Loaïi thöù nhaát : Aâm thanh khoâng khoâng coù ñoä cao – thaáp, traàm – boång roû reät ta goïi laø tieáng ñoäng - Loaïi thöù hai : Ñöôïc chia thaønh 4 thuoäc tính
 • 17. 4. Daën doø : (1 ph) - Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt vaø taäp nhaän bieát teân caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc. - Traû lôøi caùc caâi hoûi trong saùch. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 18. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 19. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 20. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 22. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 23. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 24. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 25. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
 • 26. Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 27. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 28. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 52. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 53. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 56. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
 • 57. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68