SlideShare a Scribd company logo
1 of 61
Download to read offline
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 1: Ngày soạn:18/08/2013.
Tiết 1: Ngày dạy:19+23/08/2013.
Häc h¸t bài: Bãng d¸ng mét ng«i trêng
Nh¹c vµ lêi: Hoµng L©n
I. Môc tiªu:
- Qua d¹y h¸t gióp häc sinh n¾m ®îc giai ®iÖu cña bµi, thÓ hiÖn ®óng
nh÷ng chç ®¶o ph¸ch trong bµi.
- H¸t víi t×nh c¶m s«i næi, nhiÖt t×nh.
- Gi¸o dôc t×nh yªu m¸i trêng, t×nh c¶m g¾n bã víi thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c, ®Çu ®Üa, b¶ng phô.
- Su tÇm mét sè bµi h¸t vÒ ®Ò tµi thÇy c« vµ nhµ trêng
- §«i nÐt vÒ t¸c gi¶ Hoµng L©n.
III. TiÕn hµnh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
- KiÓm tra sÜ sè
Gv ghi b¶ng
Gv giíi thiÖu
1, æn ®Þnh tæ chøc
2, Bµi cò: KiÓm tra ®an xen.
3, Néi dung bµi:
Néi dung 1: Häc h¸t: Bµi Bãng d¸ng
mét ng«i trêng.
Nh¹c vµ lêi: Hoµng L©n
- Trong mçi chóng ta, ai còng mang
trong lßng nh÷ng t×nh c¶m ®îc lu gi÷
tõ mét m¸i trêng víi c¸c thÇy c« gi¸o
vµ b¹n bÌ th©n thiÕt cña mét thêi c¾p
s¸ch. Nh÷ng dÊu Ên ®ã sÏ ®äng m·i
trong chóng ta cïng víi nhng kØ niÖm
khã phai mê.
- N¨m 1985, nh¹c sÜ Hoµng L©n s¸ng
t¸c bµi "Bãng d¸ng mét ng«i trêng"
dùa vµo nh÷ng kÝ øc vÒ mét m¸i tr-
êng mµ «ng tõng g¾n bã th©n thiÕt.
§ã lµ trêng THPT NguyÔn HuÖ (thÞ
x· Hµ §«ng, tØnh Hµ T©y).
- Nh¹c sÜ Hoµng L©n sinh ngµy
18/06/1942 t¹i thÞ x· S¬n T©y (Hµ
T©y). Hai nh¹c sÜ Hoµng Long vµ
Hoµng L©n lµ t¸c gi¶ cña nh÷ng ca
khóc quen thuéc nh: "B¸c Hå ngêi cho
- Líp trëng b¸o c¸o
- Hs ghi vë
- Hs theo dâi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 1 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
em tÊt c¶"(1975)," Tõ rõng xanh ch¸u
vÒ th¨m l¨ng B¸c" (1978),"Nh÷ng
b«ng hoa nh÷ng bµi ca".
Giáo án Âm nhạc lớp 9 2 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv h¸t trÝch
Gv hái
Gv ®iÒu khiÓn
Gv treo B phô
vµ ®Æt c©u hái
Gv ®µn
Gv híng dÉn
Gv gi¶i thÝch
Gv h¸t mÉu vµ h-
íng dÉn
Gv ®µn
Gv lu ý Hs
Gv chØ ®Þnh
Gv híng dÉn
Gv híng dÉn
Gv ®µn giai ®iÖu
- H¸t trÝch bµi" Tõ rõng xanh ch¸u vÒ
th¨m l¨ng B¸c" cho häc sinh nghe.
? Em nµo cã thÓ kÓ tªn h¸t trÝch mét
vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng L©n
mµ em biÕt?.
- Häc sinh nghe bµi h¸t qua ®Üa mét
lÇn
- Treo b¶ng phô ®Æt c©u hái:
? Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n? (gåm 2
®o¹n).
? §o¹n a vµ ®o¹n b ®îc viÕt ë nhÞp
mÊy? (§o¹n a viÕt ë nhÞp 4
4
, ®o¹n b
phÇn tiÕp theo ®îc viÕt ë nhÞp 4
2
)
- LuyÖn thanh ©m: Mi - Ma - M« (1-
2 phót)
- TËp h¸t tõng c©u: DÞch giäng = -5
- TËp ®oan a: §o¹n a chia lµm 4 c©u
h¸t, c©u 1 vµ c©u 3 (cã 4 nhÞp) cïng
chung ©m h×nh tiÕt tÊu.
- Gv h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn
giai ®iÖu c©u nµy 2 - 3 lÇn cho häc
sinh nghe vµ h¸t nhÈm theo.
- §µn l¹i c©u mét vµ b¾t nhÞp cho
häc sinh h¸t cïng víi ®µn.
- Khi tËp h¸t lu ý chç sau mçi c©u
ng©n dµi 2-3 hoÆc 5 ph¸ch, ®¶o
ph¸ch, dÊu lÆng vµ nèt hoa mi…
- Khi tËp xong 2 c©u, Gv yªu cÇu Hs
h¸t nèi liÒn 2 c©u víi nhau.
- ChØ ®Þnh 1-2 häc sinh h¸t l¹i hai
c©u nµy
-TiÕn hµnh c©u 3 vµ 4 theo c¸ch t¬ng
tù.
-Nöa líp h¸t ®o¹n a råi sau ®ã ®Õn
nöa cßn l¹i, Gv nhËn xÐt vµ híng dÉn
söa nh÷ng chç cha ®óng.
- TËp h¸t ®o¹n b: ChuyÓn nhÞp 4
2
.
C¸ch tËp t¬ng tù nh ®o¹n a, Häc sinh
cÇn thÓ hiÖn ®óng cao ®é, chç ®¶o
- Hs nghe
- Hs tr¶ lêi
- Hs nghe
-Hs tr¶ lêi
- Hs luyÖn thanh
- Hs thùc hiÖn
- Hs theo dâi vµ
nh¾c l¹i.
- Hs tËp h¸t
- Hs h¸t theo
- Hs ghi nhí
- Hs tr×nh bµy
-Hs tËp h¸t ®o¹n a
- Hs thùc hiÖn
- Hs tËp h¸t
®o¹n b
- Hs ghÐp ®o¹n b
Giáo án Âm nhạc lớp 9 3 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 2: Ngày soạn:25/08/2013.
Tiết 2: Ngày dạy:26+30/08/2013 .
Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ qu·ng
TËp ®äc nh¹c : Giäng son trëng- T§N sè 1
I. Môc tiªu:
- Häc sinh t×m hiÓu vÒ qu·ng trong ©m nh¹c. KiÕn thøc nµy ®îc cñng cè vµ
n©ng cao h¬n nhiÒu so víi líp 7.
- Häc sinh biÕt c«ng thøc giäng son trëng, tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi h¸t
T§N sè 1- C©y s¸o. ThÓ hiÖn ®óng ®é mãc ®¬n chÊm ®«i, mãc kÐp trong bµi
T§N .
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phÝm ®iÖn tö
- B¶ng phô chÐp nh¹c
- §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t ®óng bµi T§N sè 1- c©y s¸o.
III.TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o
viªn
Néi dung Ho¹t ®éng cña häc
sinh
Gv kiÓm tra sØ sè 1. æn ®Þnh tæ chøc: Líp trëng b¸o c¸o
2. Bµi cò: kiÓm tra ®an xen
3. Néi dung bµi:
Gv ghi b¶ng Néi dung 1: Nh¹c lÝ: giíi thiÖu vÒ qu¶ng - Hs ghi bµi
Gv hái kiÕn thøc
®· häc
? ë líp 7 chóng ta ®· t×m hiÓu s¬ lîc vÒ
qu·ng trong ©m nh¹c. VËy h·y nh¾c l¹i
®Þnh nghÜa vÒ qu¶ng?
- Hs tr¶ lêi
Gv viÕt vÝ dô - VÝ dô: §« -Mi hoÆc Rª-son lµ qu¶ng
mÊy? ( §« - Mi qu¶ng 3, Rª - Son qu¶ng
4)
- Hs gäi tªn qu¶ng
Gv minh ho¹ b»ng
©m thanh
Qu¶ng 2 thø: Mi-Pha
Qu¶ng 2 thø: §«-Rª
Qu¶ng 3 thø: Rª-Pha
Qu¶ng 3 trëng: §å-Mi
Qu¶ng 4 ®óng: §å- Pha
Qu¶ng 4 t¨ng: §å-Pha th¨ng
- Hs theo dâi
Gv rót ra kÕt luËn - Qu¶ng la kho¶ng c¸ch cao ®é gi÷a hai
©m thanh liÒn bËc hoÆc c¸ch bËc. Tªn
cña mçi qu¶ng ®îc c¨n cø theo sè bËc
vµ sè lîng cung gi÷a hai ©m thanh mµ
- Hs ghi nhí
Giáo án Âm nhạc lớp 9 4 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
x¸c ®Þnh trëng, thø, ®óng, t¨ng, gi¶m.
Gv viÕt lªn b¶ng - Thùc hiÖn mét sè bµi tËp vÒ qu¶ng: - Hs thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh ? H·y lÊy vÝ dô vÒ qu¶ng 2,3,4,5,6?
? Cho ©m gèc lag nèt mi, h·y t×m ©m
ngon ®Ô cã qu¶ng 3, qu¶ng 5,qu¶ng 7.
? Cho ©m ngon lµ nèt Si, h·y t×m ©m
gèc ®Ó t¹o thµnh qu¶ng 4, qu¶ng 6,
qu¶ng 8.
? Nãi tªn qu¶ng 2,3,4,5,6,7,8 cã ©m gèc
lµ nèt Mi.
? Sù kh¸c nhau gi÷a qu¶ng 3 thø vµ 3 tr-
ëng? Nªu vÝ dô?
? Sù kh¸c nhau gi÷a qu¶ng 3 thø vµ 6 tr-
ëng? Nªu vÝ dô?
? Sù kh¸c nhau gi÷a qu¶ng 6 thø vµ 6 tr-
ëng?
Nªu vÝ dô?
- Hs lµm bµi tËp
Gv minh ho¹ Cho häc sinh nghe qua ®µn trÝch ®o¹n
bµi " Nh cã B¸c Hå trong ngµy vui ®¹i
th¾ng" cho häc sinh ph©n biÖt.
( C¸c qu¶ng kh¸c nhau t¹o nªn nh÷ng ©m
®iÑu trÇm bæng kh¸c nhau.)
- Hs nghe ph©n
biÖt
Gv híng dÉn - Gi÷a c¸c bËc ©m c¬ b¶n cña hµng ©m
tù nhiªn ngßi ta x¸c ®Þnh tªn qu¶ng nh
sau:
1§, 2T, 2t, 3T, 4§, 5§, 6T, 6t, 7T, 7t, 8§ 4
t¨ng, 5 gi¶m.
- Hs ghi nhí
Gv híng dÉn Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c: gi¸ng son tr-
ëng_T§N sè 1
- Hs ghi nhí
Gv ghi lªn b¶ng a,Giäng son trëng: - Hs ghi bµi
Gv giíi thiÖu - Giäng son trëng cã ©m chñ lµ ©m son
vµ ho¸ biÓu cã 1 dÊu th¨ng.
- Hs theo dâi
Gv yªu cÇu - Häc sinh ghi c«ng thøc giäng son tr-
ëng.
- Hs ghi c«ng thøc
Gv hái ? H·y so s¸nh giäng son trëng vµ giäng
§« trëng? ( hai giäng nµy cã c«ng thøc
gièng nhau nhng ©m chñ kh¸c nhau, cao
®é kh¸c nhau)
- Hs tr¶ lêi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 5 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
#
I II III IV V VI VII )(I I III V )(I
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ®µn - Gi¸o viªn ®µn gam §« trëng vµ son tr-
ëng ®Ó häc sinh nghe vµ c¶m nhËn sù
gièng nhau vµ kh¸c nhau.
- Hs nghe, c¶m
nhËn
Gv ®µn - Gi¸o viªn ®µn gam son trëng 2-3 lÇn,
häc sinh nghe vµ ®äc cung ®µn.
b, TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1
C©y s¸o ( trÝch): Nh¹c Ba Lan
§Æt lêi Hoµng Anh
- Hs nghe vµ ®äc
theo gam
Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 1 - Hs quan s¸t
Gv hái ? VÒ cao ®é bµi T§N gåm nh÷ng nèt
g×?
( Son -La-Si-§«-Rª-Mi-Pha)
? Bµi viÕt ë giäng g×? ( Giäng son tr-
ëng), nhÞp mÊy? ( nhÞp 2/4)
- Hs tr¶ lêi
Gv híng dÉn - B¶n nh¹c "c©y s¸o" cã bèn c©u vµ mçi
c©u gåm 4 nhÞp. C©u 1 vµ c©u 3 cã
h×nh tiÕt tÊu gièng nhau, c©u 2 vµ c©u
4 còng vËy ( gÇn gièng nhau).
C©u 1:
C©u 3:
C©u 2
C©u 4
- Hs theo dâi
Gv thùc hiÖn - G« h×nh tiÕt tÊu trªn hai lÇn, miÖng
häc ®¬n, kÐp, ®en tr¾ng.
- Hs theo dâi
Gv híng dÉn - Häc sinh g« h×nh tiÕt tÊu vµ miÖng
®äc.
G«:
§äc: ®¬n kÐp ®¬n-®¬n kÐp ®¬n
tr¾ng
G«:
§äc: ®¬n kÐp ®¬n - ®en - ®¬n kÐp
®¬n- tr¾ng
- Hs thùc hiÖn
Gv ®µn gam C
®ur
- Häc sinh ®äc gam C-dur ®i lªn , xuèng
2-3 lÇn
- Hs ®äc
Gv ®µn giai ®iÖu - §µn giai ®iÖu bµi T§N 2 lÇn. - Hs nghe
Gv ®µn - Gi¸o viªn ®µn tõng c©u trong bµi 3 lÇn
cho häc sinh nghe sau ®ã ®µn l¹i lÇn
- Hs tËp ®äc tõng
c©u
Giáo án Âm nhạc lớp 9 6 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
.
..
4
2
..4
2
.4
2
.
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
b¾t nhÞp cho häc sinh ®äc.Mçi lÇn gi¸o
viªn ®µn gäi mét d·y bµn ®äc theo.
Gv ®iÒu khiÓn - Khi häc sinh ®äc xong 2 c©u, gi¸o viªn
®µn cho Hs nghÐp 2 c©u víi nhau.
- T¬ng tù nh c©u 1 vµ 2: Gv ®µn giai
®iÖu. b¾t nhÞp häc sinh tù ®äc, gi¸o
viªn dung nh¹c cô vµ ®äc ®Ó söa sai
cho mét sè häc sinh.
- Hs ghÐp 2 c©u
Gv yªu cÇu - GhÐp c©u 1 vµ 2, c©u 3 vµ 4. §äc nh¹c
c¶ bµi
- Hs thùc hiÖn
Gv ph©n nhãm - Chia líp thµnh 4 nhãm luyÖn tËp. - Hs luyÖn tËp
Gv chØ ®Þnh - Cho mét nhãm ®äc bµi . NÕu sai gi¸o
viªn dõng l¹i söa ngay.
- Hs tr×nh bµy
Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp thµnh 2 tæ : 1 tæ ®äc nh¹c , 1
tæ h¸t lêi ( nÕu h¸t lêi sai gi¸o viªn söa
®óng ). Sau ®æi ngîc l¹i.
- Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp
cho häc sinh ®äc nh¹c , h¸t lêp kÕt hîp
®¸nh nhÞp, ph¸ch , tiÕt tÊu.
- Hai tæ thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh - Gäi mét sè häc sinh tr×nh bµy hoµn
chØnh bµi T§N sè1 kÕt hîp ®¸nh nhÞp .
Gi¸o viªn nhËn xÐt, xÕp lo¹i.
- Hs tr×nh bµy
4. Cñng cè:
Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp thµnh 3 tæ: tæ 1 ®äc nh¹c, tæ
2 h¸t lêi, tæ 3 g« ph¸ch. Sau ®æi ngîc l¹i.
Gi¸o viªn nh©n xÐt c¶ 3 tæ.
- Hs thùc hiÖn
Gv kiÓm tra - Tõng tæ, nhãm hoÆc c¸ nh©n tr×nh
bµy bµi T§N, nh÷ng häc sinh kh¸c nghe
vµ nhËn xÐt.
5. DÆn dß:
- ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®·
häc
- ChuÈn bÞ tiÕt häc sau .
- Hs thùc hiÖn
Giáo án Âm nhạc lớp 9 7 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 3: Ngày soạn: 01/09/2013.
Tiết 3: Ngày dạy: 03+06/09/2013 .
¤n tËp bµi: Bãng d¸ng mét m«i trêng
¤n TËp ®äc nh¹c: T§N sè1
¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬
I . Môc tiªu :
- Yªu cÇu c¸ nh©n hoÆc tõng nhãm h¸t thuéc vµ biÓu diÓn tríc líp .
- §äc ®óng bµi T§N kÕt g« tiÕt tÊu , phach , nhÞp ,
- Häc sinh cã thªm kiÕn thøc ©m nh¹c phæ th«ng pua bµi " Ca khóc thiÕu nhi phæ
th¬ .
II . Gi¸o viªn chuÈn bÞ :
- M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t ®Ó giíi thiÖu vµ ca khóc phæ th¬ .
- TËp tr×nh mét sè tr×ng ®o¹n : H¹t g¹o lµng ta , Bôi phÊn , §i häc .
Giáo án Âm nhạc lớp 9 8 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
B¸c Hå … c¶ …
III . TiÕn tr×nh d¹y häc :
Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
Gi¸o viªn kiÓm tra
sØ sè
1)æn ®Þnh tæ chøc:
Líp trëng b¸o c¸o
Gv hái 2)Bµi cò: ? Em h·y cho biÕt thÕ nµo
lµ giäng son trëng? ViÕt cÊu t¹o
giäng son trëng?
- Hs tr¶ lêi
3) Néi dung bµi:
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n h¸t: Bãng d¸ng mét
ng«i trêng.
- Hs ghi bµi
Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm vµ giai ®iÖu ghi s½n
ë ®µn b¾t nhÞp chØ huy cho häc
sinh h¸t bµi "Bãng d¸ng mét ng«i tr-
êng".
- Hs thùc hiÖn theo
sù chØ huy cña Gv
Gv nh¾c nhë Lu ý: Mét vµi chç trong bµi h¸t cÇn
tËp 1 sè ®Ó h¸t ®óng ®¶o ph¸ch, nèt
nh¹c ng©n dµi, dÊu lÆng.
- Hs ghi nhí thùc
hiÖn
Gv chØ ®Þnh - Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét sè Häc sinh
tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t, yªu
cÇu Häc sinh thuéc lêi, h¸t diÔn c¶m.
Gi¸o viªn s÷a nh÷ng chç cha ®óng, h-
íng dÉn h¸t hay h¬n.
- Hs tr×nh bµy
Gv híng dÉn - Häc sinh nghe, nhËn biÕt tiÕt tÊu
sau ®©y ë c©u h¸t nµo?
TiÕt tÊu trªn ë c©u h¸t: Vµ t×nh yªu …
chóng ta.
- Häc sinh nµo nhËn xÐt ra tiÕt tÊu
cña c©u h¸t, Gi¸o viªn mêi em ®ã h¸t
c¶ ®o¹n, tõ §· bao…. chóng ta.
- Hs nghe, nhËn
biÕt vµ h¸t ®o¹n a.
Gv yªu cÇu - Tõng tæ cö Häc sinh h¸t lÜnh xíng
®o¹n a. Nh÷ng em kh¸c h¸t hoµ giäng
®o¹n b.
- Hs thùc hiÖn
Gv kiÓm tra - Nhãm Häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t tríc - Hs lªn kiÓm tra
Giáo án Âm nhạc lớp 9 9 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
líp víi h×nh thøc tèp ca cã lÜnh xíng.
Gi¸o viªn nhËn xÐt, xÕp lo¹i 1 sè häc
sinh.
Gv ghi néi dung Néi dung 2: ¤n tËp TËp ®äc nh¹c
T§N sè 1; C©y s¸o
- Hs ghi bµi
Gv tr×nh bµy - Gi¸o viªn ®Öm ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t
lêi hoµn chØnh bµi T§N sè 1 - C©y
s¸o.
- Hs theo dâi
Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp theo hai d·y, T®N vµ h¸t lêi
theo c¸ch ®èi ®¸p, mçi d· tr×nh bµy 1
c©u.
- Hs tr×nh bµy
Gv híng dÉn - Häc sinh ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ
®Öm theo ph¸ch gi¸o viªn ph¸t hiÖn
nh÷ng chç sai vµ híng dÉn häc sinh
söa l¹i.
- Hs ®äc nh¹c, h¸t
g« vµ ®Öm.
Gv ®µn vµ chØ
®Þnh Hs
- NhËn biÕt tõng c©u vµ ®äc nh¹c:
Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu 5 nèt cuèi cña
mçi c©u, kh«ng theo thø tù trong bµi.
Häc sinh l¾ng nghe, cho biÕt ®ã lµ
c©u thø mÊy, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶
c©u.
VÝ dô :
C©u 2
C©u 1:
- Hs nghe, nhËn
biÕt råi ®äc nh¹c,
h¸t lêi c¶ c©u.
Gv híng dÉn - Häc sinh ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ
®Öm víi 2 ©m s¾c. Gi¸o viªn ph¸t
hÞªn nh÷ng chç sai vµ híng dÉn c¸c
em söa l¹i.
- Hs thùc hiÖn
Gv kiÓm tra - KiÓm tra mét vµi häc sinh xung
phong tr×nh bµy bµi T§N. Gi¸o viªn
nhËn xÐt - xÕp lo¹i.
- Hs lªn kiÓm tra
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc:
Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬.
- Hs ghi bµi
Gv ®iÒu khiÓn - Häc sinh t×m hiÓu vÒ néi dung nµy
qua c¸c bíc sau:
- Hs thùc hiÖn
Gv hái ? ThÕ nµo lµ ca khóc phæ th¬? - Hs tr¶ lêi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 10 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
#
.
#
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv kÕt luËn Lµ bµi h¸t ®îc h×nh thµnh tõ bµi th¬
cã tríc.
- Hs ghi nhí
Gv hái ? §Æc ®iÓm cña nh÷ng ca khóc phæ
th¬?
- Giai ®iÖu vµ lêi ca thÓ hiÖn sù g¾n
kÕt nhuÇn nhuyÔn, ©m nh¹c t¹o
®iÒu kiÖn cho bµi th¬ bay bæng.
- Lêi ca cã chÊt lîng nghÖ thuËt tèt,
bëi b¶n th©n nã lµ bµi th¬ cã gi¸ trÞ.
- Ngêi phæ th¬ ®«i khi ph¶i thay ®æi
lêi th¬ (thay ®æi chót Ýt vÒ lêi, viÕt
thªm c©u míi…) cho phï hîp víi cÊu
tróc bµi h¸t hay ®êng nÐt cña giai
®iÖu.
- Hs tr¶ lêi
- Hs ghi vµi nÐt
Gv hái ? Nªu nh÷ng c¸ch phæ th¬ kh¸c nhau
- Häc sinh nghe råi ph©n tÝch, so
s¸nh, c¶m nhËn qua mét vµi t¸c
phÈm. VÝ dô :
- Hs tr¶ lêi
Gv giíi thiÖu - Bµi H¹t g¹o lµng ta, ®o¹n a t¸c gi¶
TrÇn ViÕt BÝnh phæ nh¹c ®· gi÷
nguyªn lêi bµi th¬ cïng tªn cña TrÇn
§¨ng Khoa.
Gv thùc hiÖn - Cho häc sinh nghe bµi h¸t "H¹t g¹o
lµng ta"
- Hs nghe
Gv giíi thiÖu Bµi Dµn ®ång ca mïa h¹, ®o¹n ®Çu
nh¹c Lª Minh Ch©u khi phæ nh¹c ®·
thay ®æi chót Ýt lêi th¬ cïng tªn cña
NguyÔn Minh Nguyªn.
- Hs theo dâi
Gv thùc hiÖn - Häc sinh nghe tr×nh bµy bµi "Dµn
®ång ca mïa h¹".
- Hs nghe bµi h¸t
Gv ®iÒu khiÓn,
®¸nh gi¸
- Tr×nh bµy c¸c ca khóc thiÕu nhi ®îc
phæ th¬ (theo tæ). Tæ trëng chän 2
trong sè 7 ca khóc ®îc giíi thiÖu ë
trang 12. LÇn lît mçi tæ ®øng t¹i chç
tr×nh bµy bµi ®· chän, tæ trëng c¶
mét b¹n b¾t nhÞp.
- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ phÇn tr×nh
bµy cña tõng tæ, ghi kÕt qu¶ lªn
b¶ng.
-
4) Cñng cè:
- Hs tham gia tr×nh
bµy bµi h¸t
Giáo án Âm nhạc lớp 9 11 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ®iÒu khiÓn - Cho häc sinh «n l¹i bµi h¸t "Bãng
d¸ng …trêng" vµ T§N sè 1.
- Cho häc sinh nghe b¨ng bµi h¸t "B¸c
Hå, ngêi cho em tÊt c¶ vµ §i häc".
- Hs thùc hiÖn
5) DÆn dß:
- Lµm bµi tËp ë SGK.
Giáo án Âm nhạc lớp 9 12 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 4: Ngày soạn: 08/09/2013.
Tiết 4: Ngày dạy: 09+12+13+14/09/2013 .
Häc h¸t: Bµi Nô cêi
Nh¹c Nga
Pháng dÞch lêi : Ph¹m Tuyªn
I. Môc tiªu:
- BiÕt mét bµi h¸t thiÕu nhi c¶ níc Nga thÓ hiÖn qua gi¶i ®iÖu ræn µng
trong s¸ng. t¬i vui ®Ò tµi kh¸ ®éc ®¸o "Nô cêi".
- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi Nô cêi
- Gi¸o dôc t×nh c¶m l¹c quan, sù tin yªu cuéc sèng vµ t×nh th©n ¸i h÷u nghÞ
gi÷a thiÕu nhi hai níc ViÖt - Nga.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- B¶n ®å thÕ giíi
- Mét vµi h×nh ¶nh níc Nga
- §Üa nh¹c, §µi
- Su tÇm mét sè bµi h¸t Nga nh : Ca-chiu-sa, triÖu triÖu b«ng hång.
- §µn phÝm ®iÖn tö
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Néi dung Ho¹t ®éng cña häc sinh
1) æn ®Þnh tæ chøc:
Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o
2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen.
3) Néi dung bµi:
Gv ghi lªn b¶ng Häc h¸t bµi: Nô cêi
Nh¹c Nga
Pháng lêi dÞch: Ph¹m
Tuyªn
- Hs ghi bµi
Gv treo b¶n ®å - Gäi mét vµi Hs chØ vÞ trÝ cña
níc Nga trªn b¶n ®å.
- Hs quan s¸t vµ chØ
vÞ trÝ níc Nga.
Gv giíi thiÖu - Níc Nga lµ mét ®Êt níc réng
lín, cã vÞ trÝ quan träng trªn thÕ
giíi ngµy nay. Thñ ®« lµ Matx-
c¬-va. Níc Nga lµ quª h¬ng cña
cuéc CM Th¸ng mêi vÜ ®¹i víi vÞ
l·nh tô thiªn tµi Lª-nin. VÒ v¨n
häc cã Pus-kin, Sª khèp,
T«nst«i, Goocki; MÜ thuËt cã Lª-
- Hs nghe
Giáo án Âm nhạc lớp 9 13 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
vi-tan, ¢m nh¹c cã trai-cèp-xki,
Pr«-c«-phi-Ðp.
Gv thùc hiÖn KÓ tªn mét vµi bµi h¸t Nga vµ
trÝch ®o¹n bµi "Ca - chiu - sa,
TriÖu triÖu b«ng hång"
- Hs nghe
Gv hái ? Em h·y kÓ tªn mét vai bµi h¸t
Nga mµ em biÕt? H·y h¸t trÝch
®o¹n bµi h¸t ®ã.
- Hs tr¶ lêi
Gv giíi thiÖu - Giíi thiÖu bµi h¸t: Bµi h¸t nô cêi
µ mét ca khóc quen thuéc cña n-
íc Nga. Bµi h¸t ca ngîi niÒm l¹c
quan trong cuéc sèng cña tuæi
trÎ ë ®ã tiÕng cêi ®em l¹i niÒm
tin vµ h¹nh phóc.
- Hs nghe
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t qua
®Üa 1 lÇn.
- Hs nghe
Gv ®µn - Cho Hs luyÖn thanh a theo cao
®é ®i lªn, xuèng.
- Hs luyÖn thanh
Gv ®iÒu khiÓn * Chia ®o¹n, chia c©u: - Hs thùc hiÖn
Gv treo b¶ng phô bµi
h¸t vµ hái
Bµi h¸t gåm 2 lêi vµ hai ®o¹n ?
H·y chia ®o¹n vµ nãi lªn tÝnh
chÊt ©m nh¹c cña tõng ®o¹n?
- Hs tr¶ lêi
Gv hái ? Sè chØ nhÞp 2
2
cho biÕt
®iÒu g×?
Cho biÕt mçi nhÞp cã 2 ph¸ch,
gi¸ trÞ mçi ph¸ch b»ng nèt tr¾ng.
- Hs tr¶ lêi
Gv híng dÉn * TËp h¸t tõng c©u trong lêi 1: - Hs tËp h¸t
Gv ®iÒu khiÓn - §o¹n a chia lµm 4 c©u. Gv ®µn
giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2-3 lÇn ,
yªu cÇu Hs nghe vµ h¸t nhÈm
theo.
- Hs h¸t
Gv híng dÉn - Gv tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t
nhÞp (®Õm 2-1) cho Hs h¸t 2-3
lÇn, yªu cÇu Hs ng©n ®ñ trêng
®é.
- TËp t¬ng tù víi c©u 2
.- Khi tËp xong 2 c©u, Gv cho h¸t
nèi liÒn 2 c©u.
- Hs thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh - Gv chØ ®Þnh 1-2 Hs h¸t l¹i hai
c©u nµy
- Hs tr×nh bµy
Giáo án Âm nhạc lớp 9 14 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
TËp c©u 3- 4 theo c¸ch t¬ng tù.
Gv híng dÉn * TËp h¸t ®o¹n b: §o¹n b chuyÓn
sang giäng ®« thø. Giai ®iÖu
®o¹n b nh mét nÐt buån tho¸ng
qua råi trë nªn r¾n rái nghÞ lùc.
- Hs h¸t ®o¹n b
Gv ®µn *H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:
- Gv ph©n c«ng Hs tr×nh bµy
tõng c©u trong bµi lêi 1:
+ Hs Nam: "Cho trêi…ë kh¾p
trêi".
+ Hs N÷: "Nô cêi t¬i …cÊt tiÕng
cêi"
+ Gv h¸t: "§Ó lµn m©y …s«ng
sãng x«"
- TÊt c¶ h¸t hßa giäng phÇn tiÕp
theo.
- Hs thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 sè Hs kh¸ tù h¸t lêi 2. Gv
söa sai trªn ®µn (nÕu cã).
- Hs thùc hiÖn
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nèi toµn bé lêi 1 vµ 2. - Hs h¸t lêi 1 vµ 2
Gv ®Öm ®µn vµ yªu
cÇu
- Tr×nh bµy hai lêi cña bµi, Hs
võa h¸t võa g« ph¸ch. Hs g« nhÑ
nhµng hoµ víi giai ®iÖu vµ lêi
ca.
- Hs tr×nh bµy
Gv yªu cÇu, ®¸nh gi¸ - Tæ trëng ®iÒu khiÓn tæ
m×nh tr×nh bµy bµi Nô cêi, chän
2 trong 3 h×nh thøc sau: ®¬n ca,
song ca, tèp ca.
Gv nhËn xÐt tõng tæ vµ xÕp lo¹i
1 sè Hs.
- Hs tr×nh bµy
4) Cñng cè:
Gv ®Æt c©u hái ? Em h·y kÓ tªn mét vµi bµi h¸t
Nga mµ em biÕt?
- Gv gîi ý: (chiÒu Mat-xit-c¬-va,
cuéc sèng ¬i ta mÕn yªu, ®«i
bêi…)
? H·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ sau
khi häc bµi h¸t nô cêi? Th«ng
qua néi dung bµi h¸t muèn nãi
lªn ®iÒu g×?
- Hs tr¶ lêi
5) DÆn dß:
- ¤n bµi h¸t Nô cêi vµ h¸t thuéc
Giáo án Âm nhạc lớp 9 15 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
lêi.
- ChuÈn bÞ tiÕt häc sau./.
Tuần 5 : Ngày soạn: 15/09/2013.
Tiết 5: Ngày dạy:16+17+20/09/2013 .
¤n tËp bµi: Nô cêi.
TËp ®äc nh¹c: Giäng Mi thø. T§N sè 2.
I. Môc tiªu:
- Hs tr×nh bµy bµi h¸t Nô cêi b»ng h×nh thøc sau: ®¬n ca, song ca, tèp ca.
- Hs n¾m ®îc c«ng thøc giäng Mi thøc, tËp ®äc nh¹cvµ h¸t lêi T§N sè 2. NghÖ sÜ
víi c©y ®µn.
II. Gv chuÈn bÞ
- §µn phÝm ®iÖn tö.
- B¶ng phô chÐp nh¹c bµi T§N sè 2.
- N¾m v÷ng kiÕn thøc bµi h¸t
III- TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o
viªn
Néi dung Ho¹t ®éng cña häc
sinh
1, æn ®Þnh tæ chøc
Gv kiÓm tra sØ sè. Líp trëng
b¸o c¸o
2, Bµi cò: KiÓm tra ®an xen.
3) Néi dung bµi.
Giáo án Âm nhạc lớp 9 16 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp bµi Nô cêi - Hs ghi vë
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t qua ®Üa
nh¹c.
- Hs theo dâi
Gv yªu cÇu - Yªu cÇu Hs thuéc lêi vµ h¸t diÔn
c¶m.
- Hs thùc hiÖn
Gv ®Öm ®µn - Hs h¸t theo yªu cÇu trªn. - Hs h¸t thuéc lêi vµ
diÔn c¶m
Gv ®iÒu khiÓn - Hs nghe, nhËn biÖt tiÕt tÊu sau
®©y ë c©u h¸t nµo?
Nô cêi t¬i chóng ta ccïng chung niÒn
vui.
- Hs nµo nhËn ra tiÕt tÊu cña c©u
h¸t, Gv mêi em ®ã h¸t c¶ ®o¹n a, tõ
cho trêi… tiÕng cêi.
- Hs nghe nhËn
biÕt vµ h¸t.
Gv ®iÒu khiÓn - Gv ph©n c«ng mét Hs lÜnh xíng
®o¹n a cña lêi 1, mét Hs nam lÜnh x-
íng ®o¹n a cña lêi 2, c¶ líp h¸t hoµ
giäng ®iÖp khóc.
- Hs tr×nh bµy
Gv híng dÉn - Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm
víi hai ©m s¾c.
- Hs h¸t vµ g«
®Öm
Gv kiÓm tra - KiÓm tra bµi h¸t: Hs tr×nh bµy theo
h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca.
Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i 1 sè Hs.
- Hs lªn kiÓm tra
Gv ghi lªn b¶ng * Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c: - Hs ghi bµi
a) Giäng mi thø:
Gv hái ? CÊu t¹o c«ng thøc cung vµ nöa
cung cña giäng thø ntn?
- Hs viÕt lªn b¶ng
Gv giíi thiÖu - Giäng Mi thø cã ©m chñ lµ Mi. Ho¸
biÓu giäng mi thøc cã mét dÊu th¨ng
(pha th¨ng)
- Hs theo dâi
Gv hái ? Giäng Mi thø song song víi giäng
nµo?
- Giäng Em song song víi giäng G-
dur
? Giäng Mi thø cïng tªn víi giäng
nµo?
- Hs tr¶ lêi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 17 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
.
I III IV V VI VII III
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
- Cïng tªn víi giäng Mi trëng.
Gv yªu cÇu - Ghi c«ng thøc giäng Mi thø - Hs ghi c«ng thøc
Gv hái ? H·y so s¸nh giäng Mi thø vµ giäng
La thø? hai giäng nµy cã c«ng thøc
gièng nhau nhng ©m chñ kh¸c nhau
(Cao ®é kh¸c nhau).
- Hs tr¶ lêi
Gv ®µn - Gv ®µn gam La thøc vµ Mi thø ®Ó
Hs nghe vµ c¶m nhËn sù gièng
nhau, kh¸c nhau gi÷a hai giäng.
- Hs nghe vµ c¶m
nhËn
Gv ®µn - Gv ®µn gam Mi thø 2-3, Hs nghe
vµ ®äc cung ®µn.
b) TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2
NghÖ sÜ víi c©y ®µn (trÝch)
Nh¹c Nga
- Hs nghe vµ ®äc
gam.
Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 2 - Hs quan s¸t
Gv hái ? Bµi T§N NghÖ sÜ víi c©y ®µn gåm
mÊy c©u?
- Cã 4 c©u, mçi c©u 3 nhÞp, riªng
c©u 3 cã 4 nhÞp.
- Hs tr¶ lêi
Gv hái ? Trong b¶n nh¹c cã d¹ng trêng ®é
khã ë nhÞp nµo?
- NhÞp thø hai cã chïm ba nèt mãc
®¬n.
- Hs tr¶ lêi
Gv gi¶i thÝch Khi ®äc nh¹c chïm 3 nèt nh¹c nµy.
Chïm ba (mãc ®¬n)
- Hs ghi nhí
Gv ®µn - Cho Hs luyÖn gam Mi thø - Hs luyÖn gam
Gv híng dÉn *TËp ®äc tõng c©u:
- Gv ®µn giai ®iÖu tõng c©u, Hs
l¾ng nghe vµ tù ®äc theo ®µn. C©u
1 Hs ®äc chïm ba cha ®¹t, Gv ®äc
mÉu vµi lÇn ®Ó Hs nghe ®äc cho
®óng.
- Hs ®äc nh¹c
Gv híng dÉn - Cho Hs nèi c©u 1 vµ 2, c©u 3 vµ
c©u 4
- Hs thùc hiÖn
Gv ®µn - §µn giai ®iÖu Hs ®äc nh¹c c¶ bµi. - Hs ®äc c¶ bµi
Gv ®Öm ®µn vµ
s÷a chç sai
* GhÐp lêi ca: Nöa líp ®äc nh¹c,
®ång thêi nöa cßn l¹i ghÐp lêi. Gv
®Öm ®µn vµ b¾t nhÞp (®Õm 2-3),
Gv ph¸t hiÖn chç sai vµ híng dÉn c¸c
- Hs thùc hiÖn
Giáo án Âm nhạc lớp 9 18 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
3
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
em s÷a ch÷a sau ®çi ngîc l¹i c¸ch
tr×nh bµy.
Gv ®iÒu khiÓn - §äc nh¹c vµ h¸t lêi.
- Gv ®µn b¾t nhÞp Hs ®äc nh¹c, h¸t
lêi kÕt hîp g« ®Öm víi 2 ©m s¾c.
- Hs tr×nh bµy
Gv yªu cÇu vµ ®µn
giai ®iÖu
- NhËn biÕt tõng c©u vµ ®äc nh¹c:
Gv ®µn giai ®iÖu 4 nèt nh¹c ®Çu tiªn
cña mçi c©u, Hs nghe cho biÕt ®ã lµ
c©u mÊy, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ c©u.
VÝ dô:
C©u 1:
C©u 2:
C©u 3:
C©u 4:
- Hs nghe, nhËn
biÕt, ®äc nh¹c vµ
h¸t lêi.
Gv nhËn xÐt - NhËn xÐt-xÕp lo¹i Hs tr¶ lêi ®óng
vµ h¸t, ®äc nh¹c tèt.
Hs ghi nhËn
4) Cñng cè
Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t
nhÞp cho Hs h¸t l¹i bµi Nô cêi 2 lÇn.
- Gäi 1 vµi Hs nh¾c l¹i giäng Mi thø
vµ ®äc bµi T§N sè 2 kÕt hîp g«
nhÖm theo nhÞp 3/4
- Hs thùc hiÖn
5) DÆn dß:
Gv c¨n dÆn - ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc
- Lµm bµi tËp ë SGK.
- Hs ghi nhí
Tuần 6: Ngày soạn: 22/09/2013.
Tiết 6: Ngày dạy: 23+24+27/09/2013 .
¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2
Giáo án Âm nhạc lớp 9 19 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
#
#
#
.
#
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Nh¹c lÝ: S¬ lîc vÒ hîp ©m
¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Trai-cèp-xki vµ bµi h¸t
C« g¸i miÒn ®ång
cá.
I- Môc tiªu:
- §äc tr«i ch¶y bµi T§N, kÕt hîp ®¸nh nhÞp.
- BiÕt s¬ qua vÒ hîp ©m, cã kh¸i niÖm vµ thuËt ng÷ vÒ hîp ©m
- BiÕt Trai- cèp-xki lµ mét nh¹c sÜ thiªn tµi cña níc Nga, ®· cã nh÷ng cèng hiÕn to
lín cho nÒn ©m nh¹c Nga vµ thÕ giíi.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phÝm ®iÖn tö.
- B¶ng phô chÐp nh¹c
- ¶nh nh¹c sÜ Trai - cèp -xki, b¨ng, ®µi.
Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
1) æn ®Þnh tæ chøc:
Gv kiÓm tra sÜ
sè
Líp trëng b¸o
c¸o
Gv ®Æt c©u hái 2) Bµi cò: H·y nh¾c l¹i bµi T§N sè 2 ®îc viÕt
ë giäng g×? NhÞp mÊy? §äc l¹i bµi T§N sè
2?
- Hs tr¶ lêi
Gv ghi bµi 3) Néi dung bµi:
Néi dung 1
- Hs ghi bµi
¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2.
Gv yªu cÇu ? H·y giíi thiÖu vµ nªu mét sè ®Æc ®iÓm
riªng cña bµi T§N sè 2. NghÖ sÜ víi c©y ®µn
- Hs thùc hiÖn
Gv kh¼ng ®Þnh - Khi ®äc chïm ba nèt mãc ®¬n, g« mét
ph¸ch ph¶i ®äc ®Òu 3 nèt nh¹c.
- Hs ghi nhí
Gv ®µn - Nghe l¹i gam Mi thø vµ giai ®iÖu cña bµi
T§N
- Hs nghe
Gv híng dÉn vµ
chØ ®Þnh
- NhËn biÕt, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi tõng c©u. Gv
®µn 4 nèt nh¹c ®Çu cña tõng c©u theo thø
tù: C©u 2-C©u4-C©u1-C©u3. (®µn 1-2lÇn)
Hs nghe, nhËn biÕt, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi tõng
c©u.
- Hs nhËn biÕt
®äc nh¹c vµ h¸t
Gv ®iÒu khiÓn - C¶ líp ®äc nh¹c h¸t lêi kÕt hîp ®¸nh nhÞp. - Hs ®äc bµi
kÕt hîp ®¸nh
nhÞp
Gv kiÓm tra - Hs ngåi cïng bµn tr×nh bµy hoµn chØnh bµi - Hs lªn kiÓm
Giáo án Âm nhạc lớp 9 20 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
T§N, mét em g« ®Öm víi 2 ©m s¾c.
- Gv nhËn xÐt tõng bµn
tra
Gv ghi b¶ng Néi dung 2: S¬ lîc vÒ hîp ©m - Hs ghi bµi
Gv hái bµi cò ? Qu¶ng lµ g×? LÊy mét vÝ dô vÒ c¸c qu¶ng
ba? Sù kh¸c nhau gi÷a qu¶ng ba trëng vµ
qu¶ng ba thø?
- (Tr¶ lêi kiÕn thøc ë tiÕt 2)
- Hs tr¶ lêi
Gv nªu kh¸i niÖm - Kh¸i niÖm: Hîp ©m lµ sù kÕt hîp c¸c nèt
nh¹c ®îc xÕp chång lªn nhau theo c¸c qu¶ng
ba. Hîp ©m ph¶i cã tõ ba nèt trë lªn.
- Hs ghi bµi
Gv giíi thiÖu - Giíi thiÖu hai hîp ©m thêng dïng:
Hîp ©m ba vµ hîp ©m b¶
- Hs theo dâi
Gv thuyÕt tr×nh
vµ nªu vÝ dô
+ Hîp ©m ba cã ba ©m: ©m 1, ©m 3 vµ ©m
5.
- Hs nghe nhËn
biÕt
+ Hîp ©m b¶y cã 4 ©m: ©m 1, ©m 3, ©m 5
vµ ©m 7
Gv ®µn hîp ©m - Nghe ®µn hîp ©m ba, ®µn tõng ©m: 1-3-5,
hîp ©m b¶y 1-3-5-7
- Hs nghe
Gv viÕt vÝ dô - Xem vÝ dô hîp ©m ®« trëng vµ ®« thø Hs quan s¸t
nhËn biÕt
Gv hái ? H·y nªu t¸c dông cña hîp ©m theo SGK - Hs tr¶ lêi
Gv minh ho¹ - Gv ®Öm ®µn, ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi NghÖ
sÜ víi c©y ®µn ®Ó giíi thiÖu vÒ t¸c dông cña
hîp ©m.
- Hs theo dâi tay
tr¸i gi¸o viªn
Gv yªu cÇu Hs
thùc hiÖn
Bµi tËp 1: Nh÷ng hîp ©m ba sau ®©y cßn
thiÕu ©m ba hoÆc ©m 5. H·y ®iÒn nh÷ng
nèt cßn thiÕu
Bµi tËp 2: Nh÷ng hîp ©m b¶y sau ®©y cßn
thiÕu ©m 3 hoÆc 5 hoÆc 7. H·y ®iÒn
nh÷ng nèt cßn thiÕu.
- Hs lµm bµi tËp
vµ lªn b¶ng
ch÷a
Giáo án Âm nhạc lớp 9 21 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
H.¢3 H.¢7
C
b
Cm
#
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 3: ¢m nh¹c thuêng thøc: Nh¹c sÜ
Trai - cèp -xki
- Hs ghi bµi
Gv giíi thiÖu tãm
t¾t
- Giíi thiÖu ch©n dung Trai - c«p - xki vµ tãm
t¾t vÒ sù nghiÖp cña «ng (SGK, SGV)
- Hs ghi
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t: "C« g¸i miÒn ®ång
cá" qua b¨ng
- Hs nghe
Gv giíi thiÖu - Giíi thiÖu bµi h¸t"C« g¸i miÒn ®ång cá" - Hs nghe
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn - Hs h¸t nhÈm
theo
Gv hái ? Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em khi nghe bµi
h¸t "C« g¸i miÒn ®ång cá"
- Gv nhËn xÐt - bæ sung
Hs tr¶ lêi
4) Cñng cè
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs «n l¹i bµi T§N sè 2- ®äc nh¹c, h¸t lêi
kÕt hîp ©m 3 vµ hîp ©m 7.
- Hs tr¶ lêi
5) DÆn dß
- ¤n néi dung ®· häc
- Lµm bµi tËp ë SGK
Giáo án Âm nhạc lớp 9 22 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 7: Ngày soạn: 29/09/2013.
Tiết 7: Ngày dạy: 30/09+01+04/10/2013 .
¤n tËp
I- Môc tiªu:
- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca hai bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng
vµ Nô cêi.
- Cã kh¸i niÖm vÒ qu¶ng vµ hîp ©m.
- BiÕt x¸c ®Þnh giäng son trëng, giäng Mi thø vµ ®äc ®óng bµi T§N sè 1. BiÕt
giäng son trëng, Mi thø lµ 2 giäng song song.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phÝm ®iÖn tö.
- §Üa nh¹c, §µi.
- B¨ng tiÕng bµi Mïa xu©n trªn thµnh phè Hå ChÝ Minh
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
1) æn ®Þnh tæ chøc:
Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o
2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen
3) Néi dung bµi: Néi dung 1:
Gv ghi néi dung ¤n tËp 2 bµi h¸t:Bãng d¸ng mét ng«i tr-
êng, Nô cêi.
a) Bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng:
- Hs ghi bµi
Gv chØ ®Þnh vµ
®Öm ®µn
- Gv chØ ®Þnh mét sè Hs tr×nh bµy
tõng ®o¹n trong bµi h¸t, yªu cÇu c¸c em
- Hs thùc hiÖn
Giáo án Âm nhạc lớp 9 23 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
thuéc lêi, h¸t diÔn c¶m.
Gv híng dÉn - Gv s÷a nh÷ng chç h¸t cha ®óng vµ h-
íng dÉn h¸t hay h¬n.
- Tõng tæ cö Hs h¸t lÜnh xíng ®o¹n a,
nh÷ng Hs kh¸c h¸t hoµ giäng ®o¹n b.
- Hs thùc hiÖn
Gv yªu cÇu - Nhãm Hs tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi
h×nh thøc tèp ca cã lÜnh xíng.
- Hs tr×nh bµy
b) Bµi Nô cêi
Gv yªu cÇu - Yªu cÇu Hs h¸t thuéc lêi, r« lêi vµ h¸t
diÔn c¶m
- Hs thùc hiÖn
Gv ®Öm ®µn - Gv chØ ®Þnh mét Hs n÷ lÜnh xíng
®o¹n a cña lêi 1, mét Hs nam lÜnh xíng
®o¹n a cña lêi 2, c¶ líp h¸t hoµ giäng
®iÖp khóc.
- Hs h¸t lÜnh xíng,
hoµ giäng
Gv híng dÉn - Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp g« ®Öm víi
hai ©m s¾c.
- Hs h¸t vµ g« ®Öm.
Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs tr×nh bµy theo h×nh thøc ®¬n
ca, song ca hoÆc tèp ca.
- Hs tr×nh bµy
Gv ghi b¶ng Néi dung 2: ¤n tËp nh¹c lÝ - Hs ghi bµi
Gv viÕt bµi tËp lªn
b¶ng
1) Cho ©m gèc lµ Rª, h·y t×m ©m ngän
®Ó cã qu¶ng ba, qu¶ng 5, qu¶ng 7,
qu¶ng 9.
- Cho ©m ngän lµ MÝ, h·y t×m ©m gèc
®Ó t¹o thµnh qu¶ng 4, qu¶ng 6, qu¶ng
8, qu¶ng 11
2) H·y viÕt hîp ©m 3 hîp ©m 7:
Hîp ©m pha th¨ng thø, si trëng, ®« #
thø
- Hs lµm bµi tËp
Gv ghi néi dung Néi dung 3: ¤n tËp 2 bµi T§N: C©y s¸o,
NghÖ sÜ víi c©y ®µn
- Hs ghi bµi
Gv ®µn - Hs ®äc gam Son trëng, c¸c nèt trô
- Hs ®äc gam Mi thø, c¸c nèt trô
- Hs ®äc gam
Gv ®Öm ®µn vµ h-
íng dÉn
- T§N vµ h¸t hai bµi C©y s¸o, NghÖ sÜ
víi c©y ®µn víi tèc ®éc: h¬i chËm, h¬i
nhanh, võa ph¶i
- Hs ®äc nh¹c víi
tèc ®é kh¸c nhau.
Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp thµnh 4 tæ , mçi tæ ®äc nh¹c
vµ h¸t lêi mét c©u tiÕp theo . §äc nh¹c
kÕt hîp ®¸nh nhÞp .
- KiÓm tra ®äc nh¹c vµ h¸t lêi mét vµi
häc sinh .
Hs tr×nh bµy
Gv ®iÒu khiÓn *Cñng cè:
Giáo án Âm nhạc lớp 9 24 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
- Cho häc sinh «n l¹i néi dung ®· häc
- ChuÈn bÞ tiÕt häc sau.
Tuần 8: Ngày soạn: 06/10/2013.
Tiết 8: Ngày dạy: 07+08+11/10/2013 .
¤n tËp vµ kiÓm tra
I- Môc tiªu:
- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca hai bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng
vµ Nô cêi.
- Cã kh¸i niÖm vÒ qu¶ng vµ hîp ©m.
- BiÕt x¸c ®Þnh giäng son trëng, giäng Mi thø vµ ®äc ®óng bµi T§N sè 1. BiÕt
giäng son trëng, Mi thø lµ 2 giäng song song.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phÝm ®iÖn tö.
- §Üa nh¹c, §µi.
- B¨ng tiÕng bµi Mïa xu©n trªn thµnh phè Hå ChÝ Minh
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
1) æn ®Þnh tæ chøc:
Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o
2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen
3) Néi dung bµi: Néi dung 1:
Gv ghi néi dung ¤n tËp 2 bµi h¸t:Bãng d¸ng mét ng«i tr-
êng, Nô cêi.
a) Bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng:
- Hs ghi bµi
Gv chØ ®Þnh vµ
®Öm ®µn
- Gv chØ ®Þnh mét sè Hs tr×nh bµy
tõng ®o¹n trong bµi h¸t, yªu cÇu c¸c em
thuéc lêi, h¸t diÔn c¶m.
- Hs thùc hiÖn
Gv híng dÉn - Gv s÷a nh÷ng chç h¸t cha ®óng vµ h-
íng dÉn h¸t hay h¬n.
- Tõng tæ cö Hs h¸t lÜnh xíng ®o¹n a,
nh÷ng Hs kh¸c h¸t hoµ giäng ®o¹n b.
- Hs thùc hiÖn
Gv yªu cÇu - Nhãm Hs tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi
h×nh thøc tèp ca cã lÜnh xíng.
- Hs tr×nh bµy
Giáo án Âm nhạc lớp 9 25 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
b) Bµi Nô cêi
Gv yªu cÇu - Yªu cÇu Hs h¸t thuéc lêi, r« lêi vµ h¸t
diÔn c¶m
- Hs thùc hiÖn
Gv ®Öm ®µn - Gv chØ ®Þnh mét Hs n÷ lÜnh xíng
®o¹n a cña lêi 1, mét Hs nam lÜnh xíng
®o¹n a cña lêi 2, c¶ líp h¸t hoµ giäng
®iÖp khóc.
- Hs h¸t lÜnh xíng,
hoµ giäng
Gv híng dÉn - Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp g« ®Öm víi
hai ©m s¾c.
- Hs h¸t vµ g« ®Öm.
Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs tr×nh bµy theo h×nh thøc ®¬n
ca, song ca hoÆc tèp ca.
- Hs tr×nh bµy
Gv ghi b¶ng Néi dung 2: ¤n tËp nh¹c lÝ - Hs ghi bµi
Gv viÕt bµi tËp lªn
b¶ng
1) Cho ©m gèc lµ Rª, h·y t×m ©m ngän
®Ó cã qu¶ng ba, qu¶ng 5, qu¶ng 7,
qu¶ng 9.
- Cho ©m ngän lµ MÝ, h·y t×m ©m gèc
®Ó t¹o thµnh qu¶ng 4, qu¶ng 6, qu¶ng
8, qu¶ng 11
2) H·y viÕt hîp ©m 3 hîp ©m 7:
Hîp ©m pha th¨ng thø, si trëng, ®« #
thø
- Hs lµm bµi tËp
Gv ghi néi dung Néi dung 3: ¤n tËp 2 bµi T§N: C©y s¸o,
NghÖ sÜ víi c©y ®µn
- Hs ghi bµi
Gv ®µn - Hs ®äc gam Son trëng, c¸c nèt trô
- Hs ®äc gam Mi thø, c¸c nèt trô
- Hs ®äc gam
Gv ®Öm ®µn vµ h-
íng dÉn
- T§N vµ h¸t hai bµi C©y s¸o, NghÖ sÜ
víi c©y ®µn víi tèc ®éc: h¬i chËm, h¬i
nhanh, võa ph¶i
- Hs ®äc nh¹c víi
tèc ®é kh¸c nhau.
Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp thµnh 4 tæ , mçi tæ ®äc nh¹c
vµ h¸t lêi mét c©u tiÕp theo . §äc nh¹c
kÕt hîp ®¸nh nhÞp .
- KiÓm tra ®äc nh¹c vµ h¸t lêi mét vµi
häc sinh .
Hs tr×nh bµy
Gv ghi b¶ng * . KiÓm tra lÝ thuyÕt : 15 phót .
- H×nh thøc kiÓm tra :Tr¾c nhiÖm vµ
tù luËn.
Hs quan s¸t
Gv ph¸t ®Ò - C©u hái 1: H·y ®iÒn vµo trong ngoÆc
®¬n ë cét B, Sè thø tù tªn bµi ë cét A,
sao cho bµi h¸t(HoÆc bµi T§N) ph¶i cã
c©u h¸t ®ã?
- C©u hái 2: Chän ®¸p ¸n ®óng cho
Hs nhËn ®Ò lµm
bµi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 26 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
c©u hái sau (b»ng c¸ch khoanh môc
a,b hoÆc c)
- C©u hái 3: Nªu c«ng thøc cÊu t¹o cña
giäng Mi thø tù nhiªn. So s¸nh giäng Mi
thø víi giäng LA thø ?
- C©u hái 4: Tù viÕt mät ®o¹n nh¹c ¬t
giäng Son trëng, gåm 8 nhÞp 2/4 hoÆc
3/4?
Gv ®iÒu khiÓn *Cñng cè:
- Cho häc sinh «n l¹i néi dung ®· häc
- Thu bµi kiÓm tra
- ChuÈn bÞ tiÕt häc sau.
Tuần 9: Ngày soạn: 13/10/2013
Tiết 9: Ngày dạy: 14+15+18/10/2013
Häc h¸t : Bµi Nèi vßng tay lín
Nh¹c vµ lêi: TrÞnh C«ng S¬n
I. Môc tiªu:
Giáo án Âm nhạc lớp 9 27 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
- C¸c em biÕt mét bµi h¸t tËp thÓ ®Ó h¸t trong c¸c buæi sinh ho¹t, c¸c buæi tËp
trung ®«ng ngêi.
- TËp h¸t víi khÝ thÕ hµo høng, s«i næi.
- Qua bµi h¸t gi¸o dôc t×nh ®oµn kÕt th©n ¸i, cïng híng tíi mét lý tëng cao ®Ñp x©y
dùng Tæ quèc ViÖt Nam thèng nhÊtm hoµ b×nh.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- T×m hiÓu vÒ bµi h¸t, nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n vµ mét bµi h¸t cña «ng.
- TËp h¸t vµ ®Öm ®µn
- §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c, §µi, §Çu ®Üa
- ¶nh nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n
- B¶ng phô bµi h¸t.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña häc
sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc:
Gv kiÓm tra sÜ
sè
Líp trëng b¸o c¸o
2. Bµi cò: KiÓm tra ®an xen
Gv ghi b¶ng 3. Néi dung bµi:
Häc h¸t: Bµi nèi vßng tay lín
Nh¹c vµ lêi: TrÞnh C«ng
S¬n
- Treo ¶nh nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n lªn
b¶ng vµ giíi thiÖu :
- Hs ghi bµi
Gv thuyÕt
tr×nh
Nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n sinh n¨m 1939
t¹i HuÕ vµ mÊt n¨m 2001 t¹i TP. Hå ChÝ
Minh. ¤ng ®· viÕt 600 bµi h¸t, më ®Çu lµ
bµi h¸t "ít mi"
- Mét sè bµi h¸t tuæi th¬: em lµ b«ng
hång nhá, tiÕng ve gäi hÌ, tuæi ®êi mªnh
m«ng…
- Bµi h¸t ngêi lín: Nhí mïa thu Hµ Néi ,
N¾ng thuû tinh, mét câi ®i vÒ, ít mi…
- Hs quan s¸t vµ
nghe
Gv thùc hiÖn - H¸t trÝch ®o¹n mét sè bµi h¸t giíi thiÖu
trªn cho häc sinh nghe.
- Hs nghe
Gv hái ? Em cã thÓ h¸t trÝch mét ®o¹n bµi h¸t
cña nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n mµ em
biÕt?
- Hs tr×nh bµy
Gv giíi thiÖu Bµi h¸t "Nèi vßng tay lín" ®îc t¸c gi¶ sn¸g
t¸c tríc n¨m 1975, nhiÒu n¨m nay bµi h¸t
- Hs nghe
Giáo án Âm nhạc lớp 9 28 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
rÊt phæ biÕn trong phong trµo häc sinh,
sinh viªn, ®Æc biÖt trong thanh niªn vµ
thêng vang lªn trong c¸c buæi sinh ho¹t,
c¸c d¹ héi vµ c¸c cuéc liªn hoan v¨n nghÖ
thanh niªn.
Gv treo b¶ng
phô
- B¶ng phô chÐp bµi h¸t" nèi vßng tay lín" - Hs quan s¸t
Gv hái ? Bµi h¸t ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? NhÞp 2/4
? Gåm cã mÊy lêi ? ( 2 lêi)
? Bµi h¸t ®îc viÕt ë giäng g×? (Giäng Mi
thø )
? H·y nh¾c l¹i kh¸i niÖn vÒ giäng mi thø.
- Hs tr¶ lëi
Gv híng dÉn Bµi h¸t ®îc viÕt theo cÊu trøc a-b-a'
- §o¹n a: Rõng nói……..ViÖt Nam
- §o¹n b: Cê nèi giã ……në trªn m«i
- §o¹n a': Tõ B¾c ……….tö sinh.
- Hs ghi nhí
Gv ®µn Cho häc sinh luÖn theo mÉu ©m Mi- Ma - Hs luyÖn thanh
Gv ®iÒu khiÓn - Cho häc sinh nghe mÉu bµi h¸t qua
®Üa 1 lÇn
- Hs nghe
Gv chia c©u - Chia bµi h¸t thµnh tõng c©u ng¾n - Hs nhËn biÕt
Gv híng dÉn * TËp h¸t tõng c©u: - Hs thùc hiÖn
Gv ®µn - §µn tõng c©u ng¾n 2-3 lÇn cho häc
sinh nghe sau ®ã ®µn l¹i giai ®iÖu b¾t
nhÞp cho häc sinh h¸t.
- §µn c©u tiÕp theo 2-3 lÇn sau ®ã b¾t
nhÞp cho häc sinh h¸t
- Hs tËp h¸t tõng
c©u
Gv ®µn §µn giai ®iÖu cho häc sinh h¸t liÒn hai
c©u
- Hs nèi c¶ 2 c©u
Gv híng dÉn Khi tËp h¸t gi¸o viªn lu ý häc sinh nh÷ng
®iÓn sau:
H¸t nhÊn s« tõng ph¸ch, ph¸t ©m gän
tiÕng, kh«ng nh©n dµi. CÇn thÓ hiÖn râ
nh÷ng nèt mãc ®¬n cã ch©m d«i vµ ®¶o
ph¸ch.
- Hs ghi nhí vµ thùc
hiÖn
Gv ®iÒu khiÓn - Khi tËp xong lêi 1 gi¸o viªn ®µn l¹i giai
®iÖu cho häc sinh nèi toµn lêi 1.
- Hs h¸t lêi 1
Gv chØ ®Þnh gäi vµi häc sinh kh¸ tù chÐp lêi hai theo
giai ®iÖu ®µn . Sau ®ã gi¸o viªn söa chç
h¸t sai.
- Hs h¸t lêi 2
Gv ®µn - §µn giai ®iÖu cho häc sinh h¸t lêi 2.
Gi¸o viªn söa sai ( nÕu cã)
- Hs h¸t theo giai
®iÖu ®µn
Giáo án Âm nhạc lớp 9 29 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv híng dÉn §o¹n b häc sinh cÇn tËp h¸t nhanh, s« lêi,
tÝnh chÊt th«i thóc
- Hs h¸t ®o¹n b theo
híng dÉn cña Gv
Gv ®µn - Häc sinh h¸t ®o¹n a' gièng giai ®iÖu
®o¹n a
- Hs tù h¸t
Gv chia nhãm - Chia häc sinh thµnh 4 nhãm luyÖn - Hs luyÖn tËp
Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®iÖn ghi s½n ë ®µn b¾t
nhÞp chØ huy häc sinh h¸t toµn bµi
- Hs h¸t thep sù
chØ huy cña Gv
Gv chia tèp
luyÖn tËp
- Chia häc sinh thµnh 2 tèp:
Tèp h¸t giäng Nam
Tèp h¸t giäng N÷
- Hs luyÖn tËp
Gv híng dÉn - H¸t nèi tiÕp:
Giäng nam: Rõng nói…S¬n hµ
Giäng n÷: MÆt ®Êt …ViÖt nam
Giäng nam+n÷: Cê nèi giã…trªn m«i
- Hs thøc hiÖn
Gv ®iÒu khiÓn - Gv ®Öm ®µn cho Hs h¸t toµn bé bµi vµ
nh¾c l¹i c©u "biÓn xanh gÊm…tö sinh"
thªm 2 lÇn
- Hs tr×nh bµy
Gv híng dÉn *VËn ®éng theo nhÞp: - Hs thùc hiÖn
Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t kÕt hîp
nhón theo nhÞp.
Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi Hs biÓu diÔn bµi h¸t. H¸t víi
sù nhiÖt t×nh, ch¸y báng vµ tha thiÕt. Gv
nhËn xÕt, xÕp lo¹i
- Hs thùc hiÖn
4) Cñng cè
Gv chØ huy - B¾t nhÞp chØ huy cho Hs h¸t l¹i bµi Nèi
vßng tay lín.
- Hs h¸t bµi 2 lÇn
? Em h·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña m×nh
sau khi häc h¸t bµi Nèi vßng tay lín?
? KÓ tªn mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ
TrÞnh C«ng S¬n mµ em biÕt?
- Hs tr¶ lêi
Gv yªu cÇu - Gäi tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi
h¸t. Chän 1 Hs h¸t lÜnh xíng: Tõ B¾c v«
Nam… nói. Sau ®ã c¶ tæ h¸t hoµ giäng.
- Gv nhËn xÐt tõng tæ.
- Tõng tæ tr×nh bµy
5) DÆn dß
Gv c¨n dÆn - Häc thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Nèi
vßng tay lín.
- ChuÈn bÞ tiÕt sau.
- Hs ghi nhí
Giáo án Âm nhạc lớp 9 30 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 10: Ngày soạn: 20/10/2013.
Tiết 10: Ngày dạy: 21+22+25/10/2013 .
Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ dịch giọng
TËp ®äc nh¹c: Giäng pha trëng - T§N sè 3
I. Môc tiªu:
- Cã kh¸i niÖm s¬ bé vÒ dÞch giäng, ®ã lµ sù n©ng cao hay h¹ thÊp giäng cña bµi
h¸t cho phï hîp víi tÇm c÷ giäng cña ngêi h¸t.
- BiÕt giäng pha trëng cã ©m chñ lµ nèt pha, ®îc cÊu t¹o theo c«ng thøc cña gam
trëng, trªn ho¸ biÓu cã dÊu Si b
- TËp ®äc ®óng cao ®é vµ tiÕt tÊu cña bµi T§N sè 3.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phÝm ®iÖn tö
- ChÐp bµi T§N sè 3 vµo b¶ng phô.
- N¾m v÷ng kiÕn thøc bµi d¹y.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña häc sinh
1) æn ®Þnh tæ chøc:
Gv kiÓm tra sÜ
sè
Líp trëng b¸o c¸o
2) Bµi cò: Gäi 1 vµi Hs h¸t bµi Nèi vßng
tay lín. Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i.
3) Néi dung bµi:
Giáo án Âm nhạc lớp 9 31 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung1 : Nh¹c lÝ: Gi¬Ý thiÖu vÒ
dÞch giäng
- Hs ghi bµi.
Gv tr×nh bµy
kh¸i niÖm
- DÞch giäng lµ viÖc chuyÓn dÞch cao
®é c¸c nèt nh¹c trong bµi h¸t, b¶n nh¹c
cho phï hîp víi giäng cña ngêi tr×nh bµy.
- Hs ghi kh¸i niÖm
Gv treo b¶ng
phô
- B¶ng phô chÐp vÝ dô Hs quan s¸t
Giäng §« trëng
Giäng Rª trëng
Gv ®µn Gv ®µn giai ®iÖu hai giäng trªn; Giäng
®« trëng vµ giäng Rª trëng.
- Hs nghe
Gv hái ? Em h·y cho biÕt giai ®iÖu 2 giäng trªn
nh thÕ nµo?
- Giai ®iÖu hoµn toµn gièng nhau, chØ
kh¸c lÇn sau ë tÇm c÷ cao h¬n lÇn tríc.
- Hs tr¶ lêi
Gv ®µn tiÕp - Giai ®iÖu giäng §« trëng vµ giäng Si b
trëng
- Hs nghe
Gv hái ? Giai ®iÖu hai giäng nµy ntn?LÇn sau
kh¸c lÇn tríc ntn?
- Giai ®iÖu kh«ng thay ®æi, chØ kh¸c
lÇn sau thÊp h¬n lÇn tríc.
- Hs tr¶ lêi
Gv rót ra kh¸i
niÖm
- Tõ hai vÝ dô trªn ta rót ra ®îc kh¸i
niÖm dÞch giäng: Khi dÞch giäng nÕu
dùa trªn tai nghe ta sÏ xuèng nhng nÕu
nh×n trªn b¶n nh¹c, c¸ch ghi c¸c nèt nh¹c
sÏ cã sù thay ®æi, ®ã lµ thay ®æi tªn
nèt, thay ®æi c¸ch ghi ho¸ biÓu.
-Hs ghi nhí
Gv híng dÉn - Khi dÞch giäng tõ ©m §« lªn ©m
Rª(n©ng lªn 1 cung) tÊt c¶ nèt nh¹c
trong bµi ®Òu thay ®æi n©ng lªn 1
cung: Son-la, La-si, vv…
- Hs nhËn biÕt
Gv ®µn - §µn giäng §« trëng vµ giäng Rª trëng
cho Hs ®äc.
- Hs ®äc vµ nhËn
biÕt 2 giäng
Gv yªu cÇu * Hs lµm bµi tËp: - Hs thùc hiÖn
Gv chia tæ - Chia Hs thµnh 4 tæ: Mçi tæ dÞch - Tõng tæ lµm bµi tËp
Giáo án Âm nhạc lớp 9 32 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
4
2
4
2
#
#
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ®¸nh gi¸,
nhËn xÐt bµi
lµm cña Hs.
giäng tõ nhÞp 1 ®Õn 6 trong bµi NghÖ
sÜ víi c©y ®µn sang c¸c giäng kh¸c
nhau:
- Tæ 1 chuyÓn sang giäng §« thø
- Tæ 2 chuyÓn sang giäng Rª thø
- Tæ 3 chuyÓn sang giäng Son thø
- Tæ 4 chuyÓn sang giäng La thø
Gv ®µn - Hs ®äc nh¹c bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn
ë giäng §« thø, sau ®ã chuyÓn giäng Rª
thø. Gv dÞch trªn ®µn phÝm ®iÖn tö.
Hs ®äc nh¹c
Gv ghi b¶ng Néi dung 2:TËp ®äc nh¹c: Giäng pha tr-
ëng
T§N sè 3
- Hs ghi vë
a) Giäng pha trëng:
Gv hái - Dùa vµo ®©u ®Ó nhËn biÕt mét b¶n
nh¹c viÕt giäng pha trëng.
- Hs tr¶ lêi
- B¶n nh¹c cã ho¸ biÓu 1 dÊu gi¸ng vµ
kÕt ë nèt pha
Gv yªu cÇu - H·y viÕt c«ng thøc cña giäng pha trëng - Hs viÕt c«ng thøc.
Gv hái ? H·y so s¸nh giäng pha trëng vµ giäng
®« trëng?
- Hs tr¶ lêi
- Hai giäng nµy cã c«ng thøc gièng nhau
nhng ©m chñ kh¸c nhau( cao ®é kh¸c
nhau)
Gv ®µn Gv ®µn gam ®« trëng vµ pha trëng ®Ó
Hs nghe vµ c¶m nhËn sù gièng nhau,
kh¸c nhau gi÷a hai giäng.
- Hs nghe, c¶m nhËn.
Gv ®µn - Gv ®µn gam trëng hai ®Õn ba lÇn, Hs
nghe vµ ®äc cïng ®µn.
- Hs ®äc gam pha tr-
ëng.
b, TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3
L¸ xanh
Nh¹c vµ lêi: Hoµng
ViÖt.
Gv treo b¶ng
phô
- B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3. - Hs quan s¸t
Gv ®Æt lêi c©u
hái
? Bµi T§N ®îc viÕt ë nhÞp mÊy?
- NhÞp 2/4.
- Hs tr¶ lêi.
Giáo án Âm nhạc lớp 9 33 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
? Giai ®iÖu x©y dùng trªn giäng g×?
- Giäng pha trëng.
? Bµi T§N ®îc sö dông mÊy ©m? ( 6
©m)
? Gåm nh÷ng ©m nµo?( Pha- Son- La-
§«- Rª- Mi).
Gv híng dÉn - Bµi T§N ®îc chia lµm bèn c©u, cÊu
tróc c©u nh¹c vu«ng v¾n( 4 +4 +4 +4).
- Hs ghi nhí.
Gv híng dÉn - TËp ©m h×nh tiÕt tÊu cña bµi T§N:
H×nh TT:
MiÖng ®äc: §en ®en ®en ®¬n ®¬n®en
®en tr¾ng
Tay gâ: + + + + + + + +
H×nh TT:
MiÖng ®äc: §en…..(d«i)®¬n………...
tr¾ng
Tay gâ: + + + + + + + +
+
- §µn cho Hs luyÖn giäng pha trëng vµ
c¸c nèt trô:
Giäng F- dur:
C¸c nèt trô:
Hs thùc hiÖn.
Gv ®µn giai
®iÖu
- §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 3 cho Hs
nghe mét lÇn.
- Hs nghe
Gv ®äc mÉu - §äc mÉu bµi T§N mét lÇn - Hs ®äc thÇm.
Gv ®µn - §µn giai ®iÖu c©u mét 2-3 lÇn cho Hs
nghe sau ®ã ®äc l¹i mét lÇn cho Hs
®äc.
- Hs tËp ®äc c©u
mét.
Gv híng dÉn - Khi tËp Gv híng dÉn Hs thÓ hiÖn
®óng trêng ®é cña bµi nh: Nèt ®en
chÊm d«i, nèt tr¾ng, nèt hoa mÜ…
T¬ng tù nh vËy víi ba c©u cßn l¹i.
- Hs thùc hiÖn
Giáo án Âm nhạc lớp 9 34 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
4
2
4
2
.
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ®µn - Gv ®µn lÇn lît tõng c©u 2-3 lÇn sau
®ã b¾t nhÞp cho Hs ®äc
- Hs tËp ®äc tõng
c©u.
Gv ®µn giai
®iÖu
- Gv ®µn giai ®iÖu toµn bµi cho Hs ®äc - Hs ®äc toµn bµi.
Gv híng dÉn - Cho Hs ®äc bµi T§N kÕt hîp gâ ph¸ch
®Öm.
- Hs ®äc kÕt hîp gâ
ph¸ch.
Gv chia nhãm - Chia Hs thµnh bèn nhãm luyÖn tËp - Hs luyÖn tËp.
Gv ®iÒu khiÓn - §µn giai ®iÖu tõng c©u cho Hs ghÐp
lêi ca bµi T§N. Gv söa sai( nÕu cã).
- Hs ghÐp lêi ca
Gv ®iÒu khiÓn - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp
cho Hs ®äc bµi T§N kÕt hîp gâ ph¸ch
®Öm.
- KÕt hîp gâ ph¸ch.
Gv chia tæ: - Chia Hs thµnh 3 tæ : Tæ mét ®äc nh¹c
Tæ hai h¸t lêi
Tæ ba gâ ph¸ch
®Öm.
Sau ®æi ngîc l¹i. Gv nhËn xÐt c¶ ba
tæ.
- Hs thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi Hs tr×nh bµy hoµn chØnh
bµi T§N sè ba. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i.
4, Cñng cè:
- Hs tr×nh bµy
Gv hái ? Khi dÞch giäng giai ®iÖu cã bÞ ¶nh h-
ëng g× kh«ng?( Giai ®iÖu kh«ng thay
®æi).
- Hs tr¶ lêi.
Gv ®µn - §µn giai ®iÖu b¾t nhÞp cho Hs ®äc
bµi T§N sè 3 hai lÇn kÕt hîp gâ ph¸ch
®Öm.
5, DÆn dß:
- Lµm bµi tËp ë s¸ch gi¸o khoa, «n néi
dung ®· häc
- ChuÈn bÞ tiÕt häc sau.
Giáo án Âm nhạc lớp 9 35 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 11: Ngày soạn: 27/10/2013.
Tiết 11: Ngày dạy:
28+29/10+01/111/2013 .
¤n tËp bµi h¸t: Nèi vßng tay lín
¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 3.
¢m nh¹c thêng thøc: nh¹c sü NguyÔn V¨n Tý vµ
bµi h¸t MÑ Yªu Con
I. Môc tiªu:
- Häc thuéc bµi h¸t nèi vßng tay lín, tËp thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m kh¸c nhau
trong bµi h¸t.
- ¤n T§N sè 3, tËp ®äc gam pha trëng. H¸t lêi tËp ®päc nh¹c sã ba.
- BiÕt thªm mét nh¹c sü næi tiÕng cña níc cña níc ta. Nh¹c sü NguyÔn V¨n Tý vµ
nghe mét nhac phÈm cña «ng.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- B¶ng phô bµi T§N sè 3.
- §Üa nh¹c vµ m¸y nghe.
- Su tÇm mét sè bµi h¸t næi tiÕng cña nh¹c sü NguyÔn V¨n Tý.
- §µn phÝm ®iÖn tö.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
1) æn ®Þnh tæ chøc:
Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o
2) Bµi cò :
Gv hái ? ThÕ nµo gäi lµ giäng pha trëng?
ViÕt cÊu t¹o giäng pha trëng ? Gv
nhËn xÐt- xÕp lo¹i.
- Hs tr¶ lêi
3) Néi dung bµi:
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp bµi Nèi vßng tay
lín
- Hs ghi bµi
Gv ®µn - §µn bÊt kú mét c©u h¸t trong bµi
Nèi vßng tay lín cho Hs nghe vµ nhËn
biÕt c©u h¸t ®ã?
- Hs nghe nhËn biÕt
vµ h¸t
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t Nèi vßng tay lín - Hs nghe h¸t thÇm
Giáo án Âm nhạc lớp 9 36 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
qua ®Üa nh¹c 1 lÇn
Gv ®iÒu khiÓn vµ
híng dÉn
- Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t
nhÞp chØ huy cho Hs h¸t bµi 2 lÇn.
Khi h¸t Gv híng dÉn Hs h¸t diÔn t¶
s¾c th¸i kh¸c nhau ë ®o¹n a vµ b.
- Hs h¸t tho sù chØ
huy cña Gv
Gv chia tèp - Chia Hs thµnh 2 tèp tËp h¸t theo
h×nh thøc ®ång ca.
- Hs thùc hiÖn
Gv híng dÉn TËp 1: Chän 1 Hs cã giäng h¸t tèt h¸t
lÜnh xíng ë ®o¹n a. Sau ®ã c¶ tèp h¸t
®ång ca ë ®o¹n b.
TËp 2: Thùc hiÖn h¸t ®ång ca cã
lÜnh xìng nh tèp 1. Gv chØ huy.
- Hs tËp h¸t ®ång ca
Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn nhÞp
chØ huy cho Hs h¸t bµi Nèi vßng tay
lín kÕt hîp g« ®Öm víi hai ©m s¾c.
Hs h¸t vµ g« ®Öm
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 vµi Hs biÓu diÔn bµi h¸t. Gv
nhËn xÐt, xÕp lo¹i.
- Hs tr×nh bµy
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 2: ¤n T§N sè 3: L¸ xanh - Hs ghi bµi
Gv ®µn - §µn gam pha trëng vµ c¸c nèt trô
cho Hs luyÖn.
- Hs luyÖn gam
Gv tr×nh bµy - Gv ®µn vµ ®äc nh¹c bµi T§N sè 3,
Hs nghe ®Ó tù ®iÒu chØnh ®äc nh¹c
vµ h¸t cho ®óng
- Hs theo dâi vµ nhÈm
theo.
Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp Hs ®äc nh¹c,
h¸t lêi kÕt hîp g« ®Öm theo ph¸ch,
nhÞp.
- Hs ®äc vµ g« ®Öm
Gv chia nhãm - Chia Hs thµnh 2 nöa: 1 nöa ®äc
nh¹c, 1 nöa h¸t lêi. Sau ®æi ngîc l¹i.
Gv ®µn giai ®iÖu
vµ chØ ®Þnh Hs
thùc hiÖn
* NhËn biÕt tõng c©u vµ ®äc nh¹c:
Gv ®µn ba nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi
c©u, kh«ng theo thø tù trong bµi T§N.
Hs nghe cho biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy,
®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ c©u.
- Hs nghe, nhËn biÕt
råi ®äc nh¹c, h¸t lêi
Gv kiÓm tra - KiÓm tra ®äc nh¹c vµ h¸t lêi 1 sè
Hs. Gv nhËn xÐt-xÕp lo¹i.
Hs lªn kiÓm tra
Gv ®iÒu khiÓn * TËp nghe vµ ph©n biÖt qu¶ng
2T,2t.
- Hs thùc hiÖn
Gv ®µn - §µn qu¶ng 2T vµ 2t cho Hs ph©n
biÖt.
- Hs nghe ph©n biÖt
Giáo án Âm nhạc lớp 9 37 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
VÝ dô:
Gv hái ? Qu¶ng 2T c¸ch nhau mÊy nöa
cung?
- C¸ch nhau hai nöa cung.
VD2:
- Hs tr¶ lêi
Gv hái ? Qu¶ng 2t: §« - Rª b hoÆc §« - §«#
c¸ch nhau mÉy nöa cung? (c¸ch
nhau 1 nöa cung)
- Hs tr¶ lêi
Gv hái ? H·y nªu c«ng thøc cÊu t¹o gam tr-
ëng?
? Gam §« trëng vµ gam Pha trëng cã
c«ng thøc cÊu t¹o ntn?
? C¸c nèt trô cña gam C-dur lµ g×?
C¸c nèt trô cña gam F-dur lµ g× ?
- Hs tr¶ lêi
Gv nhËn xÐt xÕp
lo¹i
- NhËn xÐt - xÕp lo¹i Hs tr¶ lêi ®óng. - Hs nghi nhËn
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c
sÜ NguyÔn V¨n Tý vµ bµi h¸t MÑ yªu
con.
a) Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý.
- Hs ghi bµi
Gv treo ¶nh - ¶nh nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý - Hs quan s¸t
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs ®äc phÇn giíi thiÖu vÒ
nh¹c sÜ vµ mét sè bµi h¸t ®îc nhiÒu
ngêi yªu thÝch
- Hs ®äc
Gv giíi thiÖu Giíi thiÖu tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh
cña nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý (SGK)
- Hs nghe
Gv h¸t - H¸t trÝch ®o¹n 1 sè bµi h¸t nh: Mét
khóc t©m t×nh cña ngêi Hµ TÜnh,
D¸ng ®øng bÕn tre, Ngêi ®i x©y hå
KÎ gç
- Hs nghe c¶m nhËn
Gv hái ? Em h·y kÓ tªn mét vµi bµi h¸t cña
nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý mµ em biÕt?
(Mµu ¸o chó bé ®éi, Mïa xu©n c«
nu«i d¹y trÎ)
- Hs tr¶ lêi
Gv tãm t¾t - Tãm t¾t mét vµi nÐt chÝnh vÒ nh¹c
sÜ NguyÔn V¨n Tý.
- Hs ghi nhí
Giáo án Âm nhạc lớp 9 38 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
b
#
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ghi b¶ng b) Bµi h¸t: MÑ yªu con - Hs ghi vë
Gv giíi thiÖu Treo b¶ng phô bµi h¸t MÑ yªu con vµ
giíi thiÖu mét bµi h¸t nãi vÒ ®Ò tµi
ngêi phô n÷ ®îc s¸ng t¸c vµo n¨m
1956 (SGK)
- Hs quan s¸t vµ nghe
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe ®Üa vµ h¸t theo 1 -2
lÇn
- Hs h¸t theo
Gv hái ? H·y ph¸t biÓu c¶m nhËn vÒ bµi h¸t
"MÑ yªu con"?
-Hs ph¸t biÓu
Gv hái vµ gîi ý ? KÓ tªn mét sè bµi h¸t viÕt vÒ ®Ò
tµi ngêi mÑ mµ em biÕt?
- Hs nhËn biÕt vµ tr¶
lêi
Gv ®iÒu khiÓn -Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t "MÑ yªu con"
1 lÇn
- Hs nghe c¶m nhËn
Gv ®iÒu khiÓn 4, Cñng cè:
- Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t
nhÞp cho Hs h¸t bµi h¸t -2 lÇn
- Hs h¸t 1-2 lÇn
Gv ®µn - Cho Hs ®äc bµi T§N sè 3 kÕt hîp
®¸nh nhÞp
- Hs ®äc nh¹c
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh
vÒ nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý
5, DÆn dß:
- Lµm bµi tËp sè 1,2 ë SGK
- ChuÈn bÞ tiÕt häc sau.
- Hs thùc hiÖn
Tuần 12: Ngày soạn: 03/11/2013.
Tiết 12: Ngày dạy: 04+05+08/11/2013 .
Häc h¸t: Bµi Lý KÐo Chµi
D©n ca Nam Bé
§Æt lêi míi: Hoµng L©n
I. Môc tiªu:
- Cho Hs biÕt h¸t thªm mét ®iÖu lÝ cña ®ång bµo Nam Bé
- TËp thÓ hiÖn bµi h¸t víi t×nh c¶m m¹nh mÏ, vui t¬i, l¹c quan.
- TËp ®Æt lêi ca cho bµi h¸t
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phÝm ®iÖn tö
- B¶ng phô chÐp s½n bµi h¸t LÝ kÐo chµi
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Giáo án Âm nhạc lớp 9 39 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
1.æn ®Þnh tæ chøc
Gv kiÓm tra sØ
sè
Líp trëng b¸o c¸o
2. Bµi cò:
Gv ®Æt c©u hái ? H·y tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nh¹c sÜ
NguyÔn V¨n Tý?
Hs tr¶ lêi
Gv ghi b¶ng 3. Néi dung bµi:
Häc h¸t bµi "Lý kÐo chµi"
D©n ca Nam bé
§Æt lêi míi: Hoµng L©n
Hs ghi vë
Gv hái ? Lý lµ g×? (Lý lµ c©u h¸t, bµi d©n ca do
«ng cha ta s¸ng t¹o ra)
? Chóng ta ®· ®îc häc nh÷ng bµi "LÝ" nµo?
( LÝ c©y xanh, lÝ con s¸o gß c«ng, lÝ dÜa
b¸nh bß…)
Hs tr¶ lêi
Gv chØ ®Þnh ? em h·y h¸t trÝch ®o¹n mét trong nh÷ng
bµi h¸t ®· häc ë trªn?
Hs tr×nh bµy
Gv giíi thiÖu - Giíi thiÖu bµi h¸t nh SGK Hs nghe
Gv treo tranh
¶nh vµ giíi thiÖu
- Cho Hs xem mét sè tranh ¶nh cña ng d©n
Nam bé vµ giíi thiÖu c¶nh lao ®éng, sinh
ho¹t vui t¬i cña ngêi d©n vïng biÓn.
Hs quan s¸t vµ
nghe
Gv híng dÉn * D¹y bµi h¸t: Hs thùc hiÖn
Gv treo b¶ng
phô
- B¶ng phô bµi h¸t LÝ kÐo chµi Hs quan s¸t
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t qua ®Üa 1 lÇn Hs nghe
Gv chia c©u - Chia bµi h¸t thµnh 4 c©u ng¾n Hs nhËn biÕt
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs ®äc lêi ca thep nhÞp Hs ®äc bµi
Gv ®µn * T©p tõng c©u
- §µn c©u mét 2-3 lÇn sau ®ã b¾t nhÞp
cho Hs h¸t
Hs tËp h¸t c©u 1
Gv ®µn - §µn tiÕp c©u hai 2-3 lÇn sau ®ã h¸t mÉu
b¾t nhÞp cho Hs h¸t
Hs tËp c©u 2
Gv híng dÉn Khi d¹y h¸t Gv híng dÉn Hs thÓ hiÖn ®óng
trêng ®é nh: dÊu luyÕn, mãc ®¬n, mãc
kÐo giËt…
Hs thùc hiÖn
Gv ®µn - §µn giai ®iÖu cho Hs h¸t nèi hai c©u l¹i víi
nhau
T¬ng tù nh vËy víi 2 c©u cßn l¹i
Hs h¸t nèi 2 c©u
Hs tËp tiÕp c©u
3 vµ 4
Gv híng dÉn - Lu ý Hs nh÷ng tiÕng luyÕn trong lêi ca, Hs thùc hiÖn
Giáo án Âm nhạc lớp 9 40 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
TiÕng "¥" cuèi bµi ph¶i ng©n dµi ®ñ 3
ph¸ch
Gv ®iÒu khiÓn Khi Hs tËp h¸t cong 4 c©u, Gv ®µn giai
®iÖu cho Hs h¸t nèi toµn bµi
Hs h¸t toµn bµi
Gv chia nhãm Chia Hs thµnh 4 nhãm luyÖn tËp Hs luyÖn tËp
Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi nhãm tr×nh bµy bµi h¸t, Gv
söa sai (nÕu cã)
Hs tr×nh bµy
Gv ®iÒu khiÓn Më ®Çu ®o¹n ghi s½n ë ®Üa nh¹c b¾t
nhÞp chØ huy cho Hs h¸t 2-3 lÇn
Hs h¸t theo sù
chØ huy cña Gv
Gv híng dÉn * H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp, theo ph¸ch Hs thùc hiÖn
Gv ®iÒu khiÓn Cho Hs ®øng lªn më phÇn ®Öm ë ®Üa
nh¹c b¾t nhÞp chØ huy Hs h¸t kÕt hîp vËn
®éng t¹i chç nhÞp nhµng theo giai ®iÖu
cña bµi
Hs h¸t kÕt hîp
vËn ®éng theo
nhÞp
Gv chØ ®Þnh Gäi mét sè Hs tr×nh bµy bµi h¸t, Gv nhËn
xÐt
Hs tr×nh bµy
Gv híng dÉn * Híng dÉn Hs h¸t theo kiÓu xíng vµ x« - Hs thùc hiÖn
Gv ®iÒu khiÓn - Chän Hs cã giäng tèt h¸t phÇn xíng cßn l¹i
h¸t phÇn x«.
X¬ng: KÐo lªn thuyÒn…c©u ca
X«: "Hß ¬"
Xíng: BiÓn kh¬i th©n thiÕt víi ta.
X«: Khoan hìi khoan hß v.v…
- Hs thùc hiÖn
Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp
vµ chØ huy cho Hs thÓ hiÖn bµi h¸t LÝ kÐo
chµi (cã phÇn xíng vµ x«)
- Gäi Hs nam h¸t lÜnh xíng, Hs n÷ hß. §æi
ngîc l¹i.
-Hs h¸t hoµ
giäng
4) Cñng cè:
Gv ®Öm ®µn - B¾t nhÞp Hs h¸t bµi 2 lÇn. LÇn thø nhÊt
h¸t hoµ giäng, lÇn thø 2 h¸t lÜnh xíng kÕt
hîp g« ®Öm theo nhÞp, ph¸ch.
- Hs h¸t theo sù
híng dÉn
5) DÆn dß:
Gv yªu cÇu - TËp ®Æt lêi ca míi theo chñ ®Ò tù chän
- Lµm bµi tËp ë SGK.
Tuần13: Ngày soạn: 10/11/2013.
Tiết13: Ngày dạy: 11+12+15/11/2013.
¤n tËp bài hát: Lí kéo chài
Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- T§N sè 4
I. Môc tiªu:
Giáo án Âm nhạc lớp 9 41 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
- ¤n tËp bµi h¸t lÝ kÐo chµi. ThÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt khÎo m¹nh, r¾n rái cña bµi
h¸t
- Hs bíc ®µu thÓ hiÖn cÊu t¹o cña giäng rª thø tù nhiªn vµ rª thø hoµ thanh.
- Hs lµm quen víi giäng rª thø hoµ thanh qua bµi T§N sè 4, ®äc ®óng giai ®iÖu.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phÝm ®iÖn tö
- T×m mét sè bµi h¸t thiÕu nhi ®îc viÕt ë däng rª thø.
- ChÐp bµi T§N sè 4 ra b¶ng phô.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
1.æn ®Þnh tæ chøc
Gv kiÓm tra sØ sè Líp trëng b¸o c¸o
2. Bµi cò:
Gv chØ ®Þnh Gäi mét vµi Hs h¸t lêi míi dùa theo giai
®iÖu bµi LÝ kÐo chµi do c¸c em tù
®Æt. Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i Hs ®Æt
lêi hay phï hîp víi giai ®iÖu.
Hs tr¶ lêi
3) Néi dung bµi
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n bµi h¸t: LÝ kÐo chµi. - Hs ghi bµi
Gv ®µn §µn bÊt k× mét c©u h¸t trong bµi cho
Hs nghe nhËn biÕt ®ã lµ c©u h¸t nµo
vµ h·y h¸t lªn c©u h¸t ®ã.
- Hs nghe, nhËn biÕt
vµ h¸t.
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t qua ®Üa
nh¹c 1-2 lÇn.
- Hs h¸t thÇm
Gv ®Öm ®µn - B¾t nhÞp cho Hs h¸t bµi. Yªu cÇu
Hs thuéc lêi ca, h¸t r« lêi, diÔn c¶m.
- Hs h¸t 2 lÇn
Gv yªu cÇu - H¸t bµi LÝ kÐo chµi kÕt hîp gâ ®Öm
theo ph¸ch, nhÞp vµ gâ ®Öm víi hai
©m s¾c. Tõng nhãm tr×nh bµy bµi h¸t
kÕt hîp g« ®Öm.
- Hs thùc hiÖn
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs «n l¹i c¸ch h¸t lÜnh xíng vµ
hoµ giäng.
- Hs tr×nh bµy
Gv kiÓm tra - Hs tr×nh bµy bµi h¸t theo lêi ca míi. - Hs lªn kiÓm tra
Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi
c¸c h×nh thøc: Song ca, tam ca, tèp
ca. Gv nhËn xÐt - XÕp lo¹i 1 sè Hs.
- Hs tr×nh bµy
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 2: Giäng Rª thø - T§N sè 4. - Hs ghi bµi
a) Giäng rª thø
Giáo án Âm nhạc lớp 9 42 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv hái ? Dùa vµo ®©u ®Ó nhËn biÕt b¶n
nh¹c viÕt giäng Rª thø?
- B¶n nh¹c cã ho¸ biÓu 1 dÊu gi¸ng vµ
kÕt ë nèt Rª
- Hs tr¶ lêi
Gv hái ? Giäng Rª thø song song víi giäng
nµo?
- Giäng Rª thø song song víi giäng
pha trëng
? Giäng Rª thø cïng tªn víi giäng nµo?
- Cïng tªn víi giäng Rª trëng.
- Hs tr¶ lêi
Gv yªu cÇu - Hs ghi c«ng thøc giäng Rª thø -Hs ghi c«ng thøc
Gv hái ? H·y so s¸nh giäng Rª thø vµ giäng
La thø?
- Hai giäng nµy cã c«ng thø gièng
nhau nh ©m chñ kh¸c nhau (cao ®é
kh¸c nhau).
- Hs tr¶ lêi
Gv ®µn - Gv ®µn gam la thø vµ Rª thø ®Ó Hs
nghe vµ c¶m nhËn sù gièng nhau,
kh¸c nhau gi÷a hai giäng.
- Hs nghe vµ c¶m
nhËn
Gv ®µn - Gv ®µn gam Rª thø 2-3 lÇn, Hs
nghe vµ ®äc cïng ®µn.
- Hs ®äc gam rª thø.
Gv ghi b¶ng b) TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4.
C¸nh en tuæi th¬
(trÝch)
Nh¹c vµ lêi: Ph¹m
Tuyªn
- Hs ghi bµi
Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô bµi T§N sè 4 - Hs quan s¸t
Gv hái ? Ho¸ biÓu cña bµi ntn? (cã 1dÊu si
b)
? Bµi T§N ®îc viÕt ë nhÞp mÊy?
(nhÞp 2/4)
? B¶n nh¹c ®îc viÕt ë giäng g×? V×
sao?
- Giäng Rª thø hoµ thanh v× cã bËc
VII t¨ng lªn nöa cung.
? Trong b¶n nh¹c sö dông h×nh nèt
g×?
- Nèt ®en, ®en chÊm d«i, nèt tr¾ng,
mãc ®¬n.
? C¸c kÝ hiÖu kh¸c? (dÊu lÆng ®en.
dÊu nèi, ®Êu ho¸ bÊt thêng…).
- Hs tr¶ lêi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 43 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ®µn - §µn cao ®é sau ®©y cho Hs ®äc ®i
lªn, xuèng 2-3 lÇn
-Hs luyÖn cao ®é
Gv ®µn - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 4 cho Hs
nghe 1 lÇn.
- Hs nghe
Gv chia c©u - Bµi T§N ®îc chia lµm 4 c©u. Mçi
c©u gåm 4 « nhÞp. Cuèi mçi c©u
®Òu cã ®é ng©n ®µi 3 ph¸ch, 2 ph¸ch
rìi.
- Hs nhËn biÕt
Gv híng dÉn *TËp tõng c©u: - Hs thùc hiÖn
Gv ®äc mÉu vµ
®µn
- §µn giai ®iÖu c©u mét 2-3 lÇn cho
Hs nghe sau ®ã ®äc mÉu vµ ®µn l¹i
b¾t nhÞp cho Hs ®äc.
- Hs tËp c©u 1
Gv ®µn - §äc tiÕp c©u hai 1 lÇn sau ®ã ®µn
giai ®iÖu 1-2 lÇn b¾t nhÞp cho Hs
®äc.
- Hs tËp c©u 2
Gv ®µn giai ®iÖu
hai c©u.
- Cho Hs ®äc nèi 2 c©u víi nhau. - Hs ®äc 2 c©u
Gv híng dÉn Khi ®äc nh¹c Gv híng dÉn Hs thÓ
hiÖn ®óng ®¶o ph¸ch (ë « nhÞp 1,2
vµ 5,6), thÓ hiÖn ®óng nèt pha th¨ng
ë nhÞp thø 10.
- Hs thùc hiÖn
Gv ®µn T¬ng tù nh trªn víi 2 c©u cßn l¹i - Hs tËp c©u 3 vµ 4
Gv ®µn giai ®iÖu - Khi tËp xong Gv ®µn giai ®iÖu cho
Hs nèi toµn bµi.
- Hs ®äc nèi toµn bµi.
Gv chia nhãm - Chia Hs thµnh 3 nhãm luyÖn tËp.
Khi luyÖn tËp nh¾c Hs kÕt hîp ®¸nh
nhÞp.
- Hs luyÖn tËp
Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi nhãm tr×nh bµy bµi
T§N. Gv söa sai (nÕu cã).
- Hs tr×nh bµy
Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi Hs kh¸ tù ghÐp lêi bµi h¸t
"C¸nh Ðn tuæi th¬". Gv söa sai.
- Hs h¸t lêi
Gv ®µn - §µn giai ®iÖu tõng c©u cho Hs tù
ghÐp lêi.
NÕu Hs h¸t sai Gv dõng l¹i söa ngay.
- Hs h¸t lêi theo giai
®iÖu dµn
Gv chia tæ ®iÒu
khiÓn
- Chia Hs thµnh 2 tæ: 1 tæ ®äc nh¹c,
1tæ h¸t lêi kÕt hîp g« ph¸ch. Sau ®æi
- Hs thùc hiÖn
Giáo án Âm nhạc lớp 9 44 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
#
#
b
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
ngîc l¹i.
Gv ®iÒu khiÓn - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t
nhÞp chi Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp
gâ ph¸ch.
- Hs ®äc bµi kÕt hîp
g« ph¸ch.
Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi Hs tr×nh bµy bµi T§N sè
4. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i.
- Hs tr×nh bµy
4) Cñng cè:
Gv hái ? T×m nh÷ng bµi h¸t viÕt ë giäng Rª
thø mµ em biÕt?
- Hs tr¶ lêi
Gv tr×nh bµy - Më phÇn ®Öm ë ®µn vµ tr×nh bµy
bµi h¸t "C¸nh Ðn tuæi th¬".
- Hs nghe, c¶m nhËn
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs ®äc l¹i bµi T§N sè 4 kÕt hîp
g« ph¸ch.
- Hs thùc hiÖn
5) DÆn dß:
- Lµm bµi tËp ë SGK
- ChuÈn bÞ tiÕt häc sau.
Tuần 14: Ngày soạn: 17/11/2013.
Tiết 14: Ngày dạy: 18+21+22/11/2013 .
¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4
¢m nh¹c thêng thøc:
Mét sè ca khóc mang ©m hëng d©n ca.
I. Môc tiªu:
- BiÕt võa ®äc nh¹c võa ®¸nh nhÞp bµi T§N sè 4.
- Bíc ®Çu biÕt c¶m nhËn nh÷ng ca khóc mang ©m hëng d©n ca tõng vïng miÒn
cña ®Êt níc.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phim ®iÖn tö
- B¨ng nh¹c mét sè ca khóc chän läc mang ©m hëng d©n ca ViÖt Nam.
- TËp mét sè ca khóc ®Ó minh ho¹, §µi, §Çu ®Üa.
III.TiÕn tr×nh lªn líp:
Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
1, æn ®Þnh tæ chøc
Gv kiÓm tra sÜ
sè
Líp trëng b¸o c¸o
2, Bµi cò:
Gv hái ? Muèn x¸c ®Þnh bµi ®ã viÕt ë däng
®iÖu g× ta cÇn dùa vµo yÕu tè nµo?
Hs tr¶ lêi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 45 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
- Dùa vµo ©m chñ vµ ho¸ biÓu.
? Thø nµo gäi lµ giäng rª thø? ViÕt c«ng
thøc chÕ t¹o giäng Rª thø tù nhiªn vµ Rª
thø hoµ thanh.
3, Néi dung bµi:
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N
sè 4: C¸nh Ðn tuæi th¬ ( TrÝch).
- Hs ghi bµi
Gv ®µn - §µn cao ®é s©u ®©y cho Hs luyÖn
giäng.
- Hs ®äc ®i lªn,
xuèng 2-3 lÇn.
Gv tr×nh bµy - Hs nghe l¹i bµi T§N" C¸nh Ðn tuæi th¬"
do Gv tr×nh bµy.
- Hs theo dâi
Gv yªu cÇu - TËp ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm
theo ph¸ch. Gv chØ ®Þng 2-3 Hs thùc
hiÖn l¹i.
- TËp ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm
víi hai ©m s¾c. Gv chØ ®Þng 2-3 em
thùc hiÖn l¹i.
- Hs thùc hiÖn
Gv híng dÉn - Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi ®èi ®¸p: Chia líp
thµnh hai nöa, mét nöa T§N vµ h¸t lêi
c©u thø 1 vµ 3, nöa kia thùc hiÖn c©u
hai vµ bèn.
Lu ý Hs nhÞp lÊy ®µ vµ ®¶o ph¸ch
trong bµi.
- Hs tr×nh bµy
Gv kiÓm tra - KiÓm tra mét sè Hs tr×nh bµy bµi T§N.
Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i.
- Hs lªn kiÓm tra
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc:
- Mét sè ca khóc mang ©m hëng
d©n ca.
- Hs ghi bµi.
Gv hái Hs t×m hiÓu vÒ néi dung nµy qua nh÷ng
bíc sau:
- Theo c¸ch chia c¸c vïng miÒn trong
sgk, ®Êt níc ta gåm mÊy vïng d©n ca
chØnh?
(Gåm n¨m vïng d©n ca lµ ®ång b»ng
b¾c Bé, miÒn nói phÝa B¾c, miÒn
Trung, T©y Nguyªn vµ Nam bé).
- Hs tr¶ lêi
Gv hái ? §Æc ®iÓm cña nh÷ng ca khóc mang - Hs tr¶ lêi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 46 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
#
#
b
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
©m hëng d©n ca?
Gv kÕt luËn Lµ nh÷ng ca khóc míi do nh¹c sÜ dïng
chÊt liÖu d©n ca ®Ó s¸ng t¸c nªn.
- Hs nghe
Gv hái ? D©n ca vµ ca khóc mang ©m hëng
d©n ca kh¸c nhau ë ®Æc ®iÓm nµo?
- Hs tr¶ lêi
Gv kÕt luËn - D©n ca do nh©n d©n s¸ng t¸c, kh«ng
do mét t¸c gi¶ nµo cô thÓ nµo, ®îc lu
truyÒn réng r·i.
- Ca khóc mang ©m hëng d©n ca do ng-
êi nh¹c sÜ cô thÓ s¸ng t¸c, b¶n nh¹c cña
hä ®îc coi lµ b¶n gèc, nªn nh÷ng ngêi
biÓu diÔn cÇn h¸t theo b¶n nh¹c ®ã.
- Hs nghe.
Gv viÕt b¶ng 1) Ca khóc mang ©m hëng d©n ca ®ång
b»ng ®ång b»ng B¾c Bé.
- Hs ghi vë
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs ®äc ca khóc thiÕu nhi vµ ca
khóc ngêi lín trong ©m hëng d©n ca
§BBB.
- Hs ®äc
Gv hái ? Em nµo cã thÓ h¸t mét trong 7 ca khóc
thiÕu nhi vµ ngêi lín ë SGK?
- Hs tr¶ lêi vµ theer
hiÖn
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe ®Üa nh¹c bµi h¸t "§Êt níc
lêi ru"
- Hs nghe
Gv hái ? C¶m nhËn cña em khi nghe bµi h¸t:
ThÝch hay kh«ng thÝch? V× sao thÝch?
V× sao kh«ng thÝch? Gv Cñng cè l¹i
c¸ch tr¶ lêi cña Hs.
- Hs tr¶ lêi
Gv ghi b¶ng 2) Ca khóc mang ©m hëng d©n ca miÒn
nói phÝa B¾c.
- Hs ghi vë
Gv chØ ®Þnh - Gäi mét Hs ®äc ca khóc thiÕu nhi vµ
ca khóc ngêi lín trong ©m hëng d©n ca
miÒn nói phÝa B¾c?
- Hs ®äc
Gv hái ? Em nµo h¸t mét trong sè nh÷ng ca
khóc thiÕu nhi hay ngêi lín trong d©n ca
miÒn nói phÝa B¾c?
- Hs tr¶ lêi vµ h¸t
Gv ®iÒu khiÓn - §Öm ®µn vµ h¸t cho Hs nghe bµi "C«
gi¸o tµy cÇm ®µn lªn ®Ønh nói"
- Hs nghe c¶m nhËn
Gv hái ? Nghe bµi "C« gi¸o Tµy cÇm ®µn lªn
®Ønh nói" em thÊy t¸c gi¶ ®· sö dông
chÊt liÖu d©n ca miÒn nµo? (D©n ca
miÒn nói phÝa B¾c)
- Hs tr¶ lêi
Gv ghi b¶ng 3) Ca khóc mang ©m hëng d©n ca miÒn
Trung
- Hs ghi bµi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 47 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv chØ ®Þnh Gäi Hs ®äc ë SGK. - Hs ®äc
Gv hái ? Em nµo cã thÓ h¸t trÝch ®o¹n 1 trong
sè nh÷ng ca khóc trªn ?
- Hs h¸t
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t "Mét khóc t©m
t×nh cña ngêi Hµ TÜnh" qua ®Üa.
- Hs nghe, c¶m nhËn
Gv hái ? Em h·y cho biÕt bµi h¸t mµ c¸c em võa
nghe nh¹c vµ lêi cña ai? Mang ©m hëng
d©n ca miÒn nµo?
- Hs tr¶ lêi
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t "Mét khóc t©m
t×nh cña ngêi Hµ TÜnh" qua ®Üa.
- Hs nghe, c¶m
nhËn.
Gv hái ? Em h·y cho biÕt b¸i mµ c¸c em vµ nghe
nh¹c nh¹c vµ lêi cñ ai ? mang ©m hëng
d©n ca miÒn nµo?
- Nh¹c vµ lêi TrÇn Hoµn, mang ©m hëng
d©n ca miÒn Trung .
- Hs tr¶ lêi
Gv ghi b¶ng 4)Ca khóc mang ©m hëng d©n ca Nam
Bé
- Hs ghi bµi
Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs ®äc môc 4 ë SGK - Hs ®äc
Gv hái ? Em nµo cã thÓ h¸t trÝch ®o¹n mét
trong sè nh÷ng viÕt cho ngíi lín vµ thiÕu
nhi trong ©m hëng d©n ca Nam Bé
- Hs h¸t trÝch ®o¹n
Gv ®iÒu kiÓn - Cho häc sinh nghe bµi h¸t "Hå ChÝ
Minh ®Ñp nhÊt tªn ngêi"qua bang nh¹c
- Hs nghe c¶m nhËn
Gv hái ? Em h·y cho biÕt bµi h¸t "Hå ChÝ Minh
®Ñp nhÊt tªn ngêi "nh¹c vµ lêi cña ai?
mang ©m hëng d©n ca miÒn nµo?
- HCM ®Ñp nhÊt tªn Ngêi (N vµ L: TrÇn
KiÕt Têng) mang ©m hëng d©n ca Nam
bé
- Hs tr¶ lêi
Gv ghi b¶ng 5, Ca khóc mang ©m hëng d©n ca T©y
Nguyªn
- Hs ghi bµi
Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs ®äc ë sgk. - Hs ®äc
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t" Em nhí T©y
Nguyªn", " t×nh ca T©y Nguyªn" qua
®Üa nh¹c.
-Hs nghe, c¶m nhËn.
Gv hái ? Bµi h¸t em võa nghe nã mang ©m h-
ëng d©n ca nµo? (d©n ca T©y Nguyªn)
- Hs tr¶ lêi
Gv hái ? Em nµo cã thÓ h¸t trÝch ®o¹n mét
trong sè nh÷ng ca khóc ngêi lín hoÆc
thiÕu nhi mang ©m hëng d©n ca T©y
Nguyªn?
- Hs h¸t trÝch ®o¹n
Giáo án Âm nhạc lớp 9 48 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv hái ? Khi nghe nh÷ng bµi h¸t mang ©m hëng
d©n ca c¸c em c¶m thÊy nh thÕ nµo?
- Hs ph¸t biÓu
Gv kÕt luËn - BiÕt bao gÇn gòi vµ th©n thiÕt, cµng
nghe ta cµng thªm yªu quª h¬ng ®Êt níc
vµ yªu cuéc sèng.
- Hs nghe
4, Cñng cè
Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t
nhÞp cho Hs ®äc l¹i bµi T§N sè 4 kÕt
hîp ®¸nh nhÞp
- Hs thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh ? Em h·y nh¾c l¹i mét sè ca khóc mang
©m hëng d©n ca cña n¨m vïng d©n ca
chÝnh?
5, DÆn dß:
- ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc.
- ChuÈn bÞ tiÕt häc sau.
- Hs tr¶ lêi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 49 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 15: Ngày soạn: 24/11/2013.
Tiết 15: Ngày dạy: 25+28+29/11/2013 .
Học hát: THẦY CÔ CHO EM MÙA XUÂN
(Bài hát do địa phương tự chọn)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- HS biết nhạc sĩ Vũ Hoàng là tác giả bài hát Thầy cô cho em mùa xuân. Biết nội dung bài hát nói về
những kỉ niệm sâu sắc đối với các thầy cô giáo.
2. Tư duy
- HS biết và hát được thêm một bài hát ngoài các bài hát trong phân phối chương trình môn âm nhạc.
3. Kĩ năng
- Biết cách lấy hơi phù hợp, xử lí hơi thở.
- Rèn luyện kĩ năng hát đơn ca, đối đáp, tốp ca.
4. Thái độ
- Thông qua bài hát giáo dục HS tình yêu mái trường, tình cảm gắn bó với Thầy cô giáo và
bạn bè.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên
- Giáo án chi tiết
- Băng tiếng có bài hát Thầy cô cho em mùa xuân
- Nhạc cụ: Đàn, Bộ đệm…
- Bảng phụ bài hát Thầy cô cho em mùa xuân
2. Học sinh
- Vở ghi.
III. Phương pháp
- Thuyết trình, vấn đáp, minh họa, thực hành.
IV. Tiến trình giờ day – Giáo dục
1. Ổn định lớp
- Kiểm tra sĩ số.
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Giảng bài mới
* Hoạt động: Học bài hát Thầy cô cho em mùa xuân
a. Mục tiêu
- HS biết nhạc sĩ Vũ Hoàng là tác giả bài hát.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm, tập hát theo hình thức
đơn ca, song ca, tốp ca….
- Thông qua bài hát giáo dục HS tình yêu mái trường, tình cảm gắn bó với Thầy cô giáo và
bạn bè.
b. Tài liệu, phương tiện học tập
- Sách Âm nhạc 9, vở ghi, băng đĩa nhạc, bảng phụ.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng
- GV giới thiệu vào bài. - Nghe giới thiệu và 1.Học hát
Giáo án Âm nhạc lớp 9 50 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
- GV giới thiệu đôi nét về
nhạc sĩ Vũ Hoàng
- GV giới thiệu ngắn gọn về bài
hát: Thầy cô cho em mùa xuân
- GV treo bảng phụ bài hát
Thầy cô cho em mùa xuân và
yêu cầu HS đọc lời bài hát
- GV mở băng tiếng cho HS
nghe bài hát 2 - 3 lần
?Bài hát có thể chia thành mấy
câu ?
- GV dạy bài hát cho theo lối
móc xích từng câu một
- Mỗi câu hát, đệm đàn cho HS
hát theo
- GV yêu cầu HS hát lại toàn
bài hát vừa hát vừa vận động
tại chỗ
- GV lắng nghe và sửa sai giúp
HS tuyên dương những HS khá
ghi bài
- Lắng nghe
- Quan sát và đọc
- Nghe và cảm thụ bài
hát
- Bài hát gồm 6 câu
- Hát theo lối móc
xích
- Nghe và hát theo
- Tập thể hát lại bài
hát
Thầy cô cho em mùa xuân
N&L: Vũ Hoàng
a. Nhạc sĩ Vũ Hoàng
- Tên thật là Vũ Bảo Hoàng
sinh ngày 23/4/1956 tại Biên
Hòa.
- Ông tốt nghiệp trường CĐ
Sư phạm TP.HCM (1976-
1979), tốt nghiệp khoa Sáng
tác – Lý luận – Chỉ huy bậc
Đại học Nhạc viện TP. HCM
(1984-1989)
b. Bài hát Thầy cô cho em
mùa xuân
4. Củng cố
- Yêu cầu từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát.
- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài hát.
- Giáo dục cho học sinh thêm yêu quý mái trường, với thầy cô bè bạn một thời cắp sách.
5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Yêu cầu HS học thuộc bài hát Thầy cô cho em mùa xuân.
- Chuẩn bị trước bài mới.
Giáo án Âm nhạc lớp 9 51 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 16: Ngày soạn: 01/12/2013.
Tiết 16: Ngày dạy: 02+05+06/2013.
¤n tËp häc kú I
I. Môc tiªu:
- Hs h¸t ®óng giai ®iÖu, thuéc lêi ca vµ tËp biÓu diÔn hai bµi h¸t nèi vßng tay lín
vµ Lý kÐo chµi .
- BiÕt cÊu t¹o gam pha trëng, gam rª thø, ghi nhí ho¸ biÓu ë ho¸ biÓu cña hai
giäng pha trëng rª thø.
- TËp ®äc ®óng cao ®é vµ trêng ®é bµi T§N sè 3, 4.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phim ®iÖn tö
- §Þa nh¹c, §µi, §Çu ®Üa.
- B¶ng phô hai bµi T§N sè 3 vµ 4.
III.TiÕn tr×nh lªn líp:
Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs
1, æn ®Þnh tæ chøc
Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o
Gv hái 2, Bµi cò:? H·y cho biÕt mét vµi bµi h¸t
mang ©m hëng d©n ca vµ cho biÕt
miÒn nµo? Gv nhËn xÐt- bæ sung.
- Hs tr¶ lêi
3.Néi dung bµi: ¤n tËp vµ kiÓm tra.
Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp hai bµi h¸t " Nèi
vßng tay lín" vµ "LÝ kÐo chµi".
- Hs ghi bµi
Gv ghi b¶ng a) ¤n bµi h¸t: Nèi vßng tay lín.
Gv treo b¶ng phô
vµ hái
- Treo b¶ng phô bµi h¸t Nèi vßng tay
lín vµ hái: ? Bµi h¸t ®îc viÕt ë nhÞp
mÊy? giäng g×?
- Hs quan s¸t vµ tr¶ lêi
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t "Nèi vßng
tay lín" qua ®Üa nh¹c 1 lÇn.
- Hs nghe h¸t thÇm.
Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t l¹i bµi
hai lÇn.
- Hs h¸t
Gv chØ huy - B¾t nhÞp chØ huy Hs h¸t kÕt hîp gâ
ph¸ch theo nhÞp.
- Hs h¸t kÕt hîp g« ph¸ch
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs ®øng h¸t ®ång ca. Gv chØ
huy cho Hs h¸t, cã sù biÓu c¶m vµ
- Hs thùc hiÖn theo sù
®iÌu khiÓn cña Gv
Giáo án Âm nhạc lớp 9 52 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
thay ®æi h×nh thøc h¸t nh:
§o¹n a: H¸t lÜnh xíng, h×nh thøc h¸t
®ång ca.
Gv chØ ®Þnh - Chän mét nhãm biÓu diÔn bµi h¸t
"Nèi vßng tay lín" tríc líp b»ng h×nh
thøc tèp ca.
Khi h¸t Hs tù s¸ng t¹o ®éng t¸c phô ho¹.
Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i 1 sè Hs h¸t,
biÓu diÔn tèt.
- Hs biÓu diÔn
Gv ghi b¶ng b) ¤n tËp bµi h¸t: LÝ kÐo chµi. - Hs quan s¸t
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t LÝ kÐo
chµi qua ®Üa nh¹c 1 lÇn.
- Hs nghe
Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t bµi
hai lÇn. Khi h¸t kÕt hîp ®¸nh nhÞp.
-Hs h¸t kÕt hîp ®¸nh
nhÞp.
Gv ®iÒu khiÓn - Chän 1 Hs cã giäng tèt h¸t phÇn "x-
íng" c¶ líp h¸t phÇn "x«". Gv ®Öm
®µn.
- Hs thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh - Gäi 2-3 Hs biÓu diÔn bµi h¸t "LÝ kÐo
chµi" kÕt hîp phô ho¹ ®éng t¸c ®a tay.
Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i.
- Hs biÓu diÔn
Gv ghi b¶ng Néi dung 2: ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N
sè 3- 4
- Hs ghi bµi
Gv ghi b¶ng a) ¤n T§N sè 3: L¸ xanh (trÝch)
Nh¹c vµ lêi:Hoµng
ViÖt
- Hs quan s¸t
Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ giäng
pha trëng? H·y viÕt cÊu t¹o gam Pha
trëng lªn b¶ng? Gv Cñng cè l¹i.
- Hs thùc hiÖn
Gv ®µn - §µn gam Pha trëng vµ c¸c nèt trô cho
Hs ®äc ®i lªn, xuèng 2-3 lÇn.
- Hs ®äc gam vµ c¸c nèt
trô.
Gv ®µn - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 3 cho Hs
nghª 1 lÇn
- Hs nghe
Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs ®äc
nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp ®¸nh nhÞp 2/4.
- Hs ®äc bµi kÕt hîp
®¸nh nhÞp.
Gv ®iÒu khiÓn - Chia Hs thµnh 3 tæ: 1 tæ ®äc nh¹c
1 tæ h¸t lêi
1 tæ ®¸nh nhÞp. Sau dæi
ngîc l¹i
- Hs thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh - Gäi mét sè Hs tr×nh bµy T§N sè 3
kÕt hîp ®¸nh nhÞp. Gv nhËn xÐt-xÕp
lo¹i.
- Hs tr×nh bµy
Giáo án Âm nhạc lớp 9 53 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ghi b¶ng b) ¤n T§N sè 4: - Hs quan s¸t
Gv hái ? ThÕ nµo gäi lµ giäng Rª thø? viÕt
cÊu t¹o gam Rª thø?
- Hs tr¶ lêi vµ viÕt cÊu
t¹o.
Gv®µn - §µn gam Rª thø vµ c¸c nèt trô cho Hs
®äc ®i lªn, xuèng 2-3 lÇn.
- Hs ®äc gam
Gv ®µn giai ®iÖu - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 4 cho Hs
nghe 1 lÇn
- Hs nghe
Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp Hs ®äc bµi T§N
kÕt hîp ®¸nh nhÞp, ph¸ch.
- Hs ®äc nh¹c kÕt hîp
®¸nh ph¸ch.
Gv ®iÒu khiÓn - Chia Hs thµnh 2 tæ: Tæ 1 ®äc nh¹c,
tæ hai h¸t lêi. C¶ hai tæ kÕt hîp ®¸nh
nhÞp. Sau ®æi ngîc l¹i.
- Hs thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 sè Hs cßn l¹i cha kiÓm tra lªn
tr×nh bµy hoµn chÝnh bµi T§N sè 4.
Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i.
- Hs tr×nh bµy
Gv hái ? Hai giäng pha trëng vµ Rª thø ho¸
biÓu ntn? (®Òu cã dÊu si b)
- Hs tr¶ lêi
Gv híng dÉn - Híng dÉn Hs ®äc cao ®é c¸c nèt
nh¹c theo ©m h×nh tiÕt tÊu sau:
- Hs ®äc
Gv ®µn - §µn cao ®é trªn cho Hs ®äc kÕt hîp
vç tay theo tiÕt tÊu.
- Hs ®äc kÕt hîp vç tay
theo tiÕt tÊu.
4) Cñng cè: Ghi nhí kiÕn thøc nh¹c lÝ:
Gv hái ? Trªn ho¸ biÓu cña b¶n nh¹c ghi dÊu
si b, nèt kÕt bµi lµ nèt Pha, b¶n nh¹c
®ã viÕt ë giäng nµo? (giäng Pha tr-
ëng)
? Trªn ho¸ biÓu cña b¶n nh¹c ghi dÊu
si b, nèt kÕt bµi lµ nèt Rª, b¶n nh¹c ®ã
viÕt ë giäng nµo? (giäng Rª thø)
- Hs tr¶ lêi
Gv ®iÒu khiÓn - §Öm ®µn b¾t nhÞp chØ huy cho Hs
«n l¹i 2 bµi h¸t 2 bµi T§N sè 3 vµ 4 võa
«n.
- Hs thùc hiÖn
5) DÆn dß:
Gv c¨n dÆn - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®·
häc.
Giáo án Âm nhạc lớp 9 54 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
4
2
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Tuần 17: Ngày soạn: 08/12/2013.
Tiết 17: Ngày dạy: 09+12+13/12/2013 .
¤n tËp häc kú I
I - Môc tiªu:
- H¸t chÝnh x¸c vµ diÔn c¶m 4 bµi h¸t ®· häc: Bãng d¸ng mét ng«i trêng, Nô cêi,
Nèi vßng tay lín, LÝ kÐo chµi.
- §äc ®óng cao ®é, trêng ®é bµi T§N sè 1,2,3,4. BiÕt x¸c ®Þnh giäng trëng, giäng
thø cã mét dÊu ho¸ trªn b¶n nh¹c.
- Ghi nhí vÒ tªn tuæi vµ sù nghiÖp c¸c nh¹c sÜ ®îc giíi thiÖu: Nh¹c sÜ Hoµng
HiÖp, Trai cèp xki, Xu©n Hång, NguyÔn V¨n Tý, NguyÔn V¨n Th¬ng.
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn phÝm ®iÖn tö.
- §Üa nh¹c, ®Çu ®Üa, ®µi.
- B¶ng phô 4 bµi h¸t T§N, Tranh ¶nh.
- Mét sè c©u hái vÒ kiÕn thøc nh¹c lÝ.
- N¾m v÷ng kiÕn thøc bµi:
III - TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña HS
1) æn ®Þnh tæ chøc:
Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o
2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê.
3) Néi dung bµi: ¤n tËp häc k×
Giáo án Âm nhạc lớp 9 55 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv ghi b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp 4 bµi h¸t: Bãng d¸ng
mét ng«i trêng, Nô cêi, Nèi vßng tay lín,
LÝ kÐo chµi.
- Hs ghi bµi
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs nh¾c l¹i tªn 4 bµi h¸t vµ cho
biÕt bµi h¸t ®ã s¸ng t¸c cña ai?
- Hs tr¶ lêi
Gv treo tranh - Treo 4 bøc tranh t¬ng øng 4 néi dung
bµi h¸t cho Hs quan s¸t vµ nhËn biÕt
bøc tranh nµo t¬ng øng víi bµi h¸t nµo?
- Hs quan s¸t vµ nhËn
biÕt.
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe 4 bµi h¸t qua ®Üa nh¹c - Hs nghe lÇn lît tõng
bµi vµ h¸t nhÈm theo.
Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs «n lÇn lît
tõng bµi: H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp.
- Hs h¸t mçi bµi hai
lÇn.
Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t
nhÞp chØ huy Hs h¸t lÇn lît tõng bµi kÕt
hîp nhón ch©n theo nhÞp.
- Hs h¸t kÕt hîp nhón
ch©n theo nhÞp.
Gv chia nhãm - Chia Hs trong líp thµnh bèn nhãm
luyÖn tËp: Võa luyÖn h¸t, luyÖn móa,
®¸nh nhÞp.
- Hs luyÖn tËp
Gv ®iÒu khiÓn - Tæ chøc c¸c nhãm biÓu diÔn: Mçi
nhãm h¸t 1 bµi. Khi biÓu diÔn kÕt hîp
c¸c ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹, h¸t cã
lÜnh xíng.
- Hs thùc hiÖn
Gv ®Þnh híng C¸c nhãm tù chän bµi vµ chän h×nh
thøc biÓu diÔn thÝch hîp theo sù s¸ng
t¹o cña häc sinh. Gv nhËn xÐt c¶ 4
nhãm.
- Hs chän c¸ch thÝch
hîp.
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 sè Hs tr×nh bµy l¹i 4 bµi h¸t mµ
c¸c em võa «n tËp. Gv nhËn xÐt xÕp
lo¹i 1- 2 Hs.
- Hs tr×nh bµy
Gv ®iÒu khiÓn *Trß ch¬i: Nghe nh¹c ®o¸n tªn bµi h¸t: - Hs thùc hiÖn
Gv ®µn - §µn bÊt k× tõng c©u trong bèn bµi h¸t:
"Bãng d¸ng mét ng«i trêng, Nô cêi, Nèi
vßng tay lín, LÝ kÐo chµi". Cho Hs nghe
vµ nhËn biÕt c©u h¸t ®ã n»m trong bµi
h¸t nµo? Em h·y h¸t l¹i bµi h¸t ®ã?
- Gv tuyªn d¬ng 1 sè Hs tr×nh bµy tèt..
- Hs thùc hiÖn
-Hs nghe, nhËn biÕt
vµ thùc hiÖn.
Gv ghi b¶ng Néi dung 2: ¤n tËp Nh¹c lÝ vµ TËp ®äc
nh¹c.
- Hs ghi bµi
Gv ®µn - §µn ©m §å - §å, §å - Rª cho Hs nhËn
biÕt:
§å - §å lµ qu¶ng 1, §å - Rª lµ qu¶ng 2.
- Hs nghe nhËn biÕt.
Giáo án Âm nhạc lớp 9 56 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv hái ? ThÕ nµo gäi lµ qu·ng? - Hs nh¾c l¹i
Gv ®µn - §µn mét vµi vÝ dô cho Hs ph©n biÖt
®Ó biÕt c¸c qu¶ng kh¸c nhau t¹o nªn
nh÷ng ©m ®iÖu trÇm bæng kh¸c nhau.
- Hs nghe ph©n biÖt
Gv gi¶i thÝch - Tuú theo cÊu tróc ë tõng c©u nh¹c,
b¶n nh¹c ®o tõng t¸c gi¶ t¹o nªn, nÕu
thay qu¶ng nµy b»ng qu¶ng kh¸c sÏ lµm
cho nÐt nh¹c biÕn ®æi.
- Hs ghi nhí
* Hîp ©m
Gv hái ? Em h·y cho biÕt hîp ©m ba gåm mÊy
©m? (3 ©m)? Mçi ©m c¸ch nhau mÊy
qu¶ng? (c¸ch nhau 19,3).
? Hîp ©m b¶y gåm mÊy ©m? (bèn ©m)
? Mçi ©m c¸ch nhau mÊy qu¶ng? (19,3)
- Hs tr¶ lêi
Gv ®µn - §µn hîp ©m ba vµ hîp ©m b¶y vang lªn
cho Hs so s¸nh nhËn xÐt ©m hëng,
tÝnh chÊt cña chóng? (Hîp ©m ba thø
nghe thuËn tai, hîp ©m b¶y nghe chãi
tai).
- Hs nghe nhËn xÐt.
Gv ®µn vµ ®Æt
c©u hái
- §µn trÝch ®o¹n bµi "Gi¶i phãng miÒn
Nam"
- Hs nghe tr¶ lêi
C©u hái Giai ®iÖu kh«ng cã hoµ ©m vµ giai
®iÖu cã hoµ ©m cho Hs nhËn xÐt giai
®iÖu cã ©m nghe ntn? (Giai ®iÖu cã
hîp ©m nghe dµy dÆn, ®Ëm ®µ vµ s©u
s¾c).
Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 vµi Hs nh¾c l¹i kh¸i niÖm vµ t¸c
dông cña hîp ©m.
- Hs thùc hiÖn
* DÞch giäng:
Gv ®µn - LÇn tríc ®µn giäng §« trëng, lÇn sau
®µn giäng Rª trëng cho Hs nghe.
- Hs nghe
Gv hái ? Em h·y cho biªt lÇn tríc kh¸c lÇn sau
ntn?
- Giai ®iÖu gièng nhau, chØ kh¸c lÇn
sau cao h¬n lÇn tríc.
- Hs tr¶ lêi
Gv hái ? Tõ vÝ dô trªn h·y nh¾c l¹i kh¸i niÖm
vÒ dÞch giäng?
- Hs nh¾c l¹i
* ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: sè 1,2,3,4.
Gv ®Æt c©u hái ? Tõ ®Çu n¨m ®Õn nay c¸c em ®· häc
®îc mÊy bµi T§N? (4 bµi T§N)
- Hs tr¶ lêi
Gv ®µn giai ®iÖu - §µn giai ®iÖu tõng bµi T§N cho Hs - Hs nghe, nhËn biÕt
Giáo án Âm nhạc lớp 9 57 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
vµ hái ngh, nhËn biÕt ®ã lµ bµi T§N sè mÊy?
trÝch trong bµi h¸t nµo? Nh¹c vµ lêi cña
ai? ViÕt ë giäng g×?
vµ tr¶ lêi
Gv chØ ®Þnh - Hs ghi lªn b¶ng:
+Bµi T§N sè 1: C©y s¸o (trÝch)
Nh¹c: Ba Lan
§Æt lêi: Hoµng Anh.
ViÕt giäng: Son trëng.
+Bµi T§N sè 2: NghÖ sÜ víi c©y ®µn
Nh¹c Nga
ViÕt giäng Mi thø
+Bµi T§N sè 3: L¸ xanh (trÝch)
Nh¹c vµ lêi: Hoµng ViÖt
ViÕt giäng Pha trëng.
+Bµi T§N sè 4: C¸nh Ðn tuæi th¬ (trÝch)
Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn
ViÕt giäng Rª thø hoµ thanh.
- Hs ghi
Gv ®µn cao ®é - Cho Hs luyÖn giäng: Son trëng, Mi
thø, Pha trëng, Rª thø hoµ thanh.
- Hs luyÖn mçi giäng
2 lÇn
Gv treo b¶ng phô - LÇn lît treo b¶ng phô tõng bµi T§N vµ
®µn giai ®iÖu cho Hs «n tËp.
- Hs «n lÇn lît tõng
bµi.
Gv ®iÒu khiÓn - Chia Hs trong líp thµnh 4 tæ: Mçi tæ
lÇn lît ®äc tõng bµi T§N kÕt hîp ®¸nh
nhÞp. Sau ®æi ngîc l¹i. Gv nhËn xÐt
tõng tæ.
- Hs thùc hiÖn
Gv ®Öm ®µn - Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp vç tay theo
tiÕt tÊu, ph¸ch, nhÞp cña bèn bµi T§N.
- Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi
kÕt hîp vç tay.
Gv chØ ®Þnh - Gäi 3 Hs lÇn lît ®äc 4 bµi T§N kÕt hîp
®¸nh nhÞp. Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i.
- Hs tr×nh bµy
Gv ghi b¶ng Néi dung 3: ¤n tËp - ghi nhí nh¹c sÜ:
Hoµng HiÖp, Trai - cèp - xki, Xu©n
Hång, NguyÔn V¨n Tý, NguyÔn V¨n Th-
¬ng.
- Hs ghi bµi
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe qua ®Üa nh¹c bµi h¸t:
"C©u hß bªn bê HiÒn L¬ng". "C« g¸i
miÒn ®ång cá", "Mïa xu©n trªn Thµnh
phè Hå ChÝ Minh", "MÑ yªu con",
"D©ng ngêi tiÕng h¸t mïa xu©n"
Gv hái ? Em h·y cho biÕt 5 bµi h¸t ®ã do ai
s¸ng t¸c? H·y tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh
vÒ t¸c gi¶ 5 bµi h¸t ®ã?
- Hs tr¶ lêi
Giáo án Âm nhạc lớp 9 58 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
Gv hái ? Em h·y kÓ tªn 1 sè bµi h¸t cña Nh¹c
sÜ Hoµng HiÖp, Trai - cèp - xki, Xu©n
Hång, NguyÔn V¨n Th¬ng, NguyÔn V¨n
Tý mµ em biÕt?
- Hs tr¶ lêi
Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs h¸t 5 bµi h¸t trªn theo ®Üa
nh¹c.
- Hs h¸t theo
4) Cñng cè - DÆn dß:
Gv ®Öm ®µn - Cho Hs «n l¹i toµn bé 4 bµi h¸t vµ 4 bµi
T§N ®· häc kÕt hîp ®¸nh nhÞp.
- ChuÈn bÞ tiÕt sau.
- Hs h¸t, ®äc nh¹c kÕt
hîp ®¸nh nhÞp
Tuần 18: Ngày soạn: 15/12/2013.
Tiết 18: Ngày dạy: 16+18+19/12/2013.
KiÓm tra häc k× I
I - Môc tiªu:
Giáo án Âm nhạc lớp 9 59 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña Hs mét c¸ch c«ng b»ng, chÝnh x¸c.
- Mçi Hs sÏ thùc hiÖn 2 trong 4 bµi tËp.
- Tæng kÕt häc k× I.
II - Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- B¸o tríc cho Hs biÕt h×nh thøc tæ chøc kiÓm tra.
- §Ò kiÓm tra häc k×.
- §µn phÝm ®iÖn tö.
III- TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña HS
1) æn ®Þnh tæ chøc:
Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o
2) Bµi cò:
3) Néi dung:
Gv ghi lªn b¶ng KiÓm tra häc k× (Thùc hµnh) - Hs quan s¸t
Gv chØ ®Þnh - Gäi lÇn lît tõng Hs ®a vë chÊm vµ
xÕp lo¹i (2 ®iÓm)
- Hs thùc hiÖn
Ghi lªn b¶ng * H×nh thøc kiÓm tra: Em h·y thùc
hiÖn hai c©u hái sau:
- Hs quan s¸t vµ thùc
hiÖn
Gv ghi b¶ng C©u1: H¸t: Tù chän mét trong 4 bµi
®· häc vµ tr×nh bµy.
- Hs chän bµi
Gv yªu cÇu - Hs cÇn thuéc lêi, yªu cÇu h¸t râ
rµng, tr«i ch¶y, thÓ hiÖn ®îc s¾c
thaÝ, t×nh c¶m cña bµi (4 ®iÓm)
1) Bßng d¸ng mét ng«i trêng
2) Nô cêi
3) Nèi vßng tay lín
4) LÝ kÐo chµi
Gv ghi b¶ng vµ yªu
cÇu
C©u2: TËp ®äc nh¹c: §äc nh¹c vµ h¸t
lêi mét bµi theo yeu cÇu cña Gv ( 4
®iÓm ) trong sè nh÷ng bµi sau:
- C©y s¸o (T§N sè1)
- NghÖ sÜ víi c©y ®µn(T§N sè 2)
- L¸ xanh(T§N sè 3)
- C¸nh Ðn tuæi th¬ (T§N sè 4)
- Hs quan s¸t vµ thùc
hiÖn.
Gv yªu cÇu §äc ®óng cao ®é, trêng ®é, h¸t lêi tèt
kÕt hîp ®¸nh nhÞp, thÓ hiÖn ®óng
s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi.
- Hs thùc hiÖn theo yªu
cÇu cña Gv.
Gv ®iÒu khiÓn - TiÕn hµnh kiÓm tra theo néi dung
®· häc… Gv ®Öm ®µn khi Hs lªn
- Hs lªn kiÓm tra
Giáo án Âm nhạc lớp 9 60 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh
Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014
tr×nh bµy. Sau khi khiÓm tra xong Gv
céng c¶ 3 néi dung nÕu ®¹t ®iÓm:
9,10 xÕp lo¹i G, 7,8 xÕp lo¹i K, 5,6
xÕp lo¹i § cßn l¹i cha ®¹t.
Gv thùc hiÖn - XÕp lo¹i c«ng b»ng, chÝnh x¸c. - Hs ghi nhËn
Gv ®Æt c©u hái - Gv cã thÓ ®Æt 1 sè c©u hái phô
®èi víi Hs tr×nh bµy bµi tèt. VD:
Gv ®µn ? Nghe ®µn thang 7 ©m §« trëng
hoÆc thang 7 ©m §« thø. NhËn xÐt,
ph©n biÖt gam trëng, gam thø.
? Nghe Gv ®µn thang 5 ©m (§«, Rª,
Mi, Son, La) hoÆc thang 5 ©m: §«,
Mi b, Pha, Son, Si b. NhËn xÐt, ph©n
biÖt gam 5 ©m mµu s¾c vµ thang 5
©m mµu s¾c thø.
- Hs nghe ph©n biÖt
Gv c«ng bè, tuyªn
d¬ng
- Sau khi kiÓm tra tÊt c¶ Hs trong hai
tiÕt. Gv tiÕn hµnh tæng kÕt häc k× I.
C«ng bè xÕp lo¹i tæng kÕt cña Hs.
Gv khen ngîi nh÷ng Hs häc tËp tèt vµ
®éng viªn nh÷ng Hs cha ®¹t yªu cÇu.
- Hs ghi nhËn
4) Cñng cè:
Gv ®iÒu khiÓn - §Öm ®µn b¾t nhÞp chØ huy Hs h¸t
l¹i 4 bµi h¸t, 4 bµi T§N ®· häc.
- Hs thùc hiÖn
5) DÆn dß:
- TËp chÐp nh¹c bèn bµi T§N vµo vë.
Giáo án Âm nhạc lớp 9 61 Giáo viên: §inh V¨n
B×nh

More Related Content

What's hot (11)

Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
 
Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
 
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Bai 10 S 7
Bai 10 S 7Bai 10 S 7
Bai 10 S 7
 
Tiết 15
Tiết 15Tiết 15
Tiết 15
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1
 
Cac bai van ta canh lop 5
Cac bai van ta canh lop 5Cac bai van ta canh lop 5
Cac bai van ta canh lop 5
 

Similar to Giao an am nhac 9 2014 tiet 15

Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Trần Việt
 
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2Phong Nguyễn Duy
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8mcbooksjsc
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
 
Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Hoa Phượng
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcstvtham
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015Thiên Đường Tình Yêu
 
Day ky nang doc hieu tieng anh
Day ky nang doc hieu tieng anhDay ky nang doc hieu tieng anh
Day ky nang doc hieu tieng anhThanh Nguyen
 
Giao an ngu van 11 ca nam
Giao an ngu van 11 ca namGiao an ngu van 11 ca nam
Giao an ngu van 11 ca namLEMINHNGATINH
 
Chu De 3 Le Quy Don
Chu De 3  Le Quy DonChu De 3  Le Quy Don
Chu De 3 Le Quy Donnhxp2001
 
Truyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-om
Truyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-omTruyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-om
Truyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-omtruyencotichhay
 

Similar to Giao an am nhac 9 2014 tiet 15 (20)

Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
 
Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1
 
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
 
Giao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca namGiao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca nam
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
 
Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015
 
Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015
 
Tieng viet
Tieng vietTieng viet
Tieng viet
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
 
Day ky nang doc hieu tieng anh
Day ky nang doc hieu tieng anhDay ky nang doc hieu tieng anh
Day ky nang doc hieu tieng anh
 
Giao an ngu van 11 ca nam
Giao an ngu van 11 ca namGiao an ngu van 11 ca nam
Giao an ngu van 11 ca nam
 
Chu De 3 Le Quy Don
Chu De 3  Le Quy DonChu De 3  Le Quy Don
Chu De 3 Le Quy Don
 
Truyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-om
Truyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-omTruyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-om
Truyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-om
 

More from Thiên Đường Tình Yêu (15)

Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015
 
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Nhac 9 2015
Nhac 9 2015Nhac 9 2015
Nhac 9 2015
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hsGiao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hs
 
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdocGiao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
 
Dia li
Dia liDia li
Dia li
 

Giao an am nhac 9 2014 tiet 15

 • 1. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 1: Ngày soạn:18/08/2013. Tiết 1: Ngày dạy:19+23/08/2013. Häc h¸t bài: Bãng d¸ng mét ng«i trêng Nh¹c vµ lêi: Hoµng L©n I. Môc tiªu: - Qua d¹y h¸t gióp häc sinh n¾m ®îc giai ®iÖu cña bµi, thÓ hiÖn ®óng nh÷ng chç ®¶o ph¸ch trong bµi. - H¸t víi t×nh c¶m s«i næi, nhiÖt t×nh. - Gi¸o dôc t×nh yªu m¸i trêng, t×nh c¶m g¾n bã víi thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c, ®Çu ®Üa, b¶ng phô. - Su tÇm mét sè bµi h¸t vÒ ®Ò tµi thÇy c« vµ nhµ trêng - §«i nÐt vÒ t¸c gi¶ Hoµng L©n. III. TiÕn hµnh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs - KiÓm tra sÜ sè Gv ghi b¶ng Gv giíi thiÖu 1, æn ®Þnh tæ chøc 2, Bµi cò: KiÓm tra ®an xen. 3, Néi dung bµi: Néi dung 1: Häc h¸t: Bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng. Nh¹c vµ lêi: Hoµng L©n - Trong mçi chóng ta, ai còng mang trong lßng nh÷ng t×nh c¶m ®îc lu gi÷ tõ mét m¸i trêng víi c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ th©n thiÕt cña mét thêi c¾p s¸ch. Nh÷ng dÊu Ên ®ã sÏ ®äng m·i trong chóng ta cïng víi nhng kØ niÖm khã phai mê. - N¨m 1985, nh¹c sÜ Hoµng L©n s¸ng t¸c bµi "Bãng d¸ng mét ng«i trêng" dùa vµo nh÷ng kÝ øc vÒ mét m¸i tr- êng mµ «ng tõng g¾n bã th©n thiÕt. §ã lµ trêng THPT NguyÔn HuÖ (thÞ x· Hµ §«ng, tØnh Hµ T©y). - Nh¹c sÜ Hoµng L©n sinh ngµy 18/06/1942 t¹i thÞ x· S¬n T©y (Hµ T©y). Hai nh¹c sÜ Hoµng Long vµ Hoµng L©n lµ t¸c gi¶ cña nh÷ng ca khóc quen thuéc nh: "B¸c Hå ngêi cho - Líp trëng b¸o c¸o - Hs ghi vë - Hs theo dâi Giáo án Âm nhạc lớp 9 1 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 2. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 em tÊt c¶"(1975)," Tõ rõng xanh ch¸u vÒ th¨m l¨ng B¸c" (1978),"Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca". Giáo án Âm nhạc lớp 9 2 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 3. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv h¸t trÝch Gv hái Gv ®iÒu khiÓn Gv treo B phô vµ ®Æt c©u hái Gv ®µn Gv híng dÉn Gv gi¶i thÝch Gv h¸t mÉu vµ h- íng dÉn Gv ®µn Gv lu ý Hs Gv chØ ®Þnh Gv híng dÉn Gv híng dÉn Gv ®µn giai ®iÖu - H¸t trÝch bµi" Tõ rõng xanh ch¸u vÒ th¨m l¨ng B¸c" cho häc sinh nghe. ? Em nµo cã thÓ kÓ tªn h¸t trÝch mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng L©n mµ em biÕt?. - Häc sinh nghe bµi h¸t qua ®Üa mét lÇn - Treo b¶ng phô ®Æt c©u hái: ? Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n? (gåm 2 ®o¹n). ? §o¹n a vµ ®o¹n b ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? (§o¹n a viÕt ë nhÞp 4 4 , ®o¹n b phÇn tiÕp theo ®îc viÕt ë nhÞp 4 2 ) - LuyÖn thanh ©m: Mi - Ma - M« (1- 2 phót) - TËp h¸t tõng c©u: DÞch giäng = -5 - TËp ®oan a: §o¹n a chia lµm 4 c©u h¸t, c©u 1 vµ c©u 3 (cã 4 nhÞp) cïng chung ©m h×nh tiÕt tÊu. - Gv h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2 - 3 lÇn cho häc sinh nghe vµ h¸t nhÈm theo. - §µn l¹i c©u mét vµ b¾t nhÞp cho häc sinh h¸t cïng víi ®µn. - Khi tËp h¸t lu ý chç sau mçi c©u ng©n dµi 2-3 hoÆc 5 ph¸ch, ®¶o ph¸ch, dÊu lÆng vµ nèt hoa mi… - Khi tËp xong 2 c©u, Gv yªu cÇu Hs h¸t nèi liÒn 2 c©u víi nhau. - ChØ ®Þnh 1-2 häc sinh h¸t l¹i hai c©u nµy -TiÕn hµnh c©u 3 vµ 4 theo c¸ch t¬ng tù. -Nöa líp h¸t ®o¹n a råi sau ®ã ®Õn nöa cßn l¹i, Gv nhËn xÐt vµ híng dÉn söa nh÷ng chç cha ®óng. - TËp h¸t ®o¹n b: ChuyÓn nhÞp 4 2 . C¸ch tËp t¬ng tù nh ®o¹n a, Häc sinh cÇn thÓ hiÖn ®óng cao ®é, chç ®¶o - Hs nghe - Hs tr¶ lêi - Hs nghe -Hs tr¶ lêi - Hs luyÖn thanh - Hs thùc hiÖn - Hs theo dâi vµ nh¾c l¹i. - Hs tËp h¸t - Hs h¸t theo - Hs ghi nhí - Hs tr×nh bµy -Hs tËp h¸t ®o¹n a - Hs thùc hiÖn - Hs tËp h¸t ®o¹n b - Hs ghÐp ®o¹n b Giáo án Âm nhạc lớp 9 3 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 4. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 2: Ngày soạn:25/08/2013. Tiết 2: Ngày dạy:26+30/08/2013 . Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ qu·ng TËp ®äc nh¹c : Giäng son trëng- T§N sè 1 I. Môc tiªu: - Häc sinh t×m hiÓu vÒ qu·ng trong ©m nh¹c. KiÕn thøc nµy ®îc cñng cè vµ n©ng cao h¬n nhiÒu so víi líp 7. - Häc sinh biÕt c«ng thøc giäng son trëng, tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi h¸t T§N sè 1- C©y s¸o. ThÓ hiÖn ®óng ®é mãc ®¬n chÊm ®«i, mãc kÐp trong bµi T§N . II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö - B¶ng phô chÐp nh¹c - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t ®óng bµi T§N sè 1- c©y s¸o. III.TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Néi dung Ho¹t ®éng cña häc sinh Gv kiÓm tra sØ sè 1. æn ®Þnh tæ chøc: Líp trëng b¸o c¸o 2. Bµi cò: kiÓm tra ®an xen 3. Néi dung bµi: Gv ghi b¶ng Néi dung 1: Nh¹c lÝ: giíi thiÖu vÒ qu¶ng - Hs ghi bµi Gv hái kiÕn thøc ®· häc ? ë líp 7 chóng ta ®· t×m hiÓu s¬ lîc vÒ qu·ng trong ©m nh¹c. VËy h·y nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa vÒ qu¶ng? - Hs tr¶ lêi Gv viÕt vÝ dô - VÝ dô: §« -Mi hoÆc Rª-son lµ qu¶ng mÊy? ( §« - Mi qu¶ng 3, Rª - Son qu¶ng 4) - Hs gäi tªn qu¶ng Gv minh ho¹ b»ng ©m thanh Qu¶ng 2 thø: Mi-Pha Qu¶ng 2 thø: §«-Rª Qu¶ng 3 thø: Rª-Pha Qu¶ng 3 trëng: §å-Mi Qu¶ng 4 ®óng: §å- Pha Qu¶ng 4 t¨ng: §å-Pha th¨ng - Hs theo dâi Gv rót ra kÕt luËn - Qu¶ng la kho¶ng c¸ch cao ®é gi÷a hai ©m thanh liÒn bËc hoÆc c¸ch bËc. Tªn cña mçi qu¶ng ®îc c¨n cø theo sè bËc vµ sè lîng cung gi÷a hai ©m thanh mµ - Hs ghi nhí Giáo án Âm nhạc lớp 9 4 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 5. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 x¸c ®Þnh trëng, thø, ®óng, t¨ng, gi¶m. Gv viÕt lªn b¶ng - Thùc hiÖn mét sè bµi tËp vÒ qu¶ng: - Hs thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh ? H·y lÊy vÝ dô vÒ qu¶ng 2,3,4,5,6? ? Cho ©m gèc lag nèt mi, h·y t×m ©m ngon ®Ô cã qu¶ng 3, qu¶ng 5,qu¶ng 7. ? Cho ©m ngon lµ nèt Si, h·y t×m ©m gèc ®Ó t¹o thµnh qu¶ng 4, qu¶ng 6, qu¶ng 8. ? Nãi tªn qu¶ng 2,3,4,5,6,7,8 cã ©m gèc lµ nèt Mi. ? Sù kh¸c nhau gi÷a qu¶ng 3 thø vµ 3 tr- ëng? Nªu vÝ dô? ? Sù kh¸c nhau gi÷a qu¶ng 3 thø vµ 6 tr- ëng? Nªu vÝ dô? ? Sù kh¸c nhau gi÷a qu¶ng 6 thø vµ 6 tr- ëng? Nªu vÝ dô? - Hs lµm bµi tËp Gv minh ho¹ Cho häc sinh nghe qua ®µn trÝch ®o¹n bµi " Nh cã B¸c Hå trong ngµy vui ®¹i th¾ng" cho häc sinh ph©n biÖt. ( C¸c qu¶ng kh¸c nhau t¹o nªn nh÷ng ©m ®iÑu trÇm bæng kh¸c nhau.) - Hs nghe ph©n biÖt Gv híng dÉn - Gi÷a c¸c bËc ©m c¬ b¶n cña hµng ©m tù nhiªn ngßi ta x¸c ®Þnh tªn qu¶ng nh sau: 1§, 2T, 2t, 3T, 4§, 5§, 6T, 6t, 7T, 7t, 8§ 4 t¨ng, 5 gi¶m. - Hs ghi nhí Gv híng dÉn Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c: gi¸ng son tr- ëng_T§N sè 1 - Hs ghi nhí Gv ghi lªn b¶ng a,Giäng son trëng: - Hs ghi bµi Gv giíi thiÖu - Giäng son trëng cã ©m chñ lµ ©m son vµ ho¸ biÓu cã 1 dÊu th¨ng. - Hs theo dâi Gv yªu cÇu - Häc sinh ghi c«ng thøc giäng son tr- ëng. - Hs ghi c«ng thøc Gv hái ? H·y so s¸nh giäng son trëng vµ giäng §« trëng? ( hai giäng nµy cã c«ng thøc gièng nhau nhng ©m chñ kh¸c nhau, cao ®é kh¸c nhau) - Hs tr¶ lêi Giáo án Âm nhạc lớp 9 5 Giáo viên: §inh V¨n B×nh # I II III IV V VI VII )(I I III V )(I
 • 6. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ®µn - Gi¸o viªn ®µn gam §« trëng vµ son tr- ëng ®Ó häc sinh nghe vµ c¶m nhËn sù gièng nhau vµ kh¸c nhau. - Hs nghe, c¶m nhËn Gv ®µn - Gi¸o viªn ®µn gam son trëng 2-3 lÇn, häc sinh nghe vµ ®äc cung ®µn. b, TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 C©y s¸o ( trÝch): Nh¹c Ba Lan §Æt lêi Hoµng Anh - Hs nghe vµ ®äc theo gam Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 1 - Hs quan s¸t Gv hái ? VÒ cao ®é bµi T§N gåm nh÷ng nèt g×? ( Son -La-Si-§«-Rª-Mi-Pha) ? Bµi viÕt ë giäng g×? ( Giäng son tr- ëng), nhÞp mÊy? ( nhÞp 2/4) - Hs tr¶ lêi Gv híng dÉn - B¶n nh¹c "c©y s¸o" cã bèn c©u vµ mçi c©u gåm 4 nhÞp. C©u 1 vµ c©u 3 cã h×nh tiÕt tÊu gièng nhau, c©u 2 vµ c©u 4 còng vËy ( gÇn gièng nhau). C©u 1: C©u 3: C©u 2 C©u 4 - Hs theo dâi Gv thùc hiÖn - G« h×nh tiÕt tÊu trªn hai lÇn, miÖng häc ®¬n, kÐp, ®en tr¾ng. - Hs theo dâi Gv híng dÉn - Häc sinh g« h×nh tiÕt tÊu vµ miÖng ®äc. G«: §äc: ®¬n kÐp ®¬n-®¬n kÐp ®¬n tr¾ng G«: §äc: ®¬n kÐp ®¬n - ®en - ®¬n kÐp ®¬n- tr¾ng - Hs thùc hiÖn Gv ®µn gam C ®ur - Häc sinh ®äc gam C-dur ®i lªn , xuèng 2-3 lÇn - Hs ®äc Gv ®µn giai ®iÖu - §µn giai ®iÖu bµi T§N 2 lÇn. - Hs nghe Gv ®µn - Gi¸o viªn ®µn tõng c©u trong bµi 3 lÇn cho häc sinh nghe sau ®ã ®µn l¹i lÇn - Hs tËp ®äc tõng c©u Giáo án Âm nhạc lớp 9 6 Giáo viên: §inh V¨n B×nh . .. 4 2 ..4 2 .4 2 .
 • 7. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 b¾t nhÞp cho häc sinh ®äc.Mçi lÇn gi¸o viªn ®µn gäi mét d·y bµn ®äc theo. Gv ®iÒu khiÓn - Khi häc sinh ®äc xong 2 c©u, gi¸o viªn ®µn cho Hs nghÐp 2 c©u víi nhau. - T¬ng tù nh c©u 1 vµ 2: Gv ®µn giai ®iÖu. b¾t nhÞp häc sinh tù ®äc, gi¸o viªn dung nh¹c cô vµ ®äc ®Ó söa sai cho mét sè häc sinh. - Hs ghÐp 2 c©u Gv yªu cÇu - GhÐp c©u 1 vµ 2, c©u 3 vµ 4. §äc nh¹c c¶ bµi - Hs thùc hiÖn Gv ph©n nhãm - Chia líp thµnh 4 nhãm luyÖn tËp. - Hs luyÖn tËp Gv chØ ®Þnh - Cho mét nhãm ®äc bµi . NÕu sai gi¸o viªn dõng l¹i söa ngay. - Hs tr×nh bµy Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp thµnh 2 tæ : 1 tæ ®äc nh¹c , 1 tæ h¸t lêi ( nÕu h¸t lêi sai gi¸o viªn söa ®óng ). Sau ®æi ngîc l¹i. - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho häc sinh ®äc nh¹c , h¸t lêp kÕt hîp ®¸nh nhÞp, ph¸ch , tiÕt tÊu. - Hai tæ thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh - Gäi mét sè häc sinh tr×nh bµy hoµn chØnh bµi T§N sè1 kÕt hîp ®¸nh nhÞp . Gi¸o viªn nhËn xÐt, xÕp lo¹i. - Hs tr×nh bµy 4. Cñng cè: Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp thµnh 3 tæ: tæ 1 ®äc nh¹c, tæ 2 h¸t lêi, tæ 3 g« ph¸ch. Sau ®æi ngîc l¹i. Gi¸o viªn nh©n xÐt c¶ 3 tæ. - Hs thùc hiÖn Gv kiÓm tra - Tõng tæ, nhãm hoÆc c¸ nh©n tr×nh bµy bµi T§N, nh÷ng häc sinh kh¸c nghe vµ nhËn xÐt. 5. DÆn dß: - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· häc - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau . - Hs thùc hiÖn Giáo án Âm nhạc lớp 9 7 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 8. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 3: Ngày soạn: 01/09/2013. Tiết 3: Ngày dạy: 03+06/09/2013 . ¤n tËp bµi: Bãng d¸ng mét m«i trêng ¤n TËp ®äc nh¹c: T§N sè1 ¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ I . Môc tiªu : - Yªu cÇu c¸ nh©n hoÆc tõng nhãm h¸t thuéc vµ biÓu diÓn tríc líp . - §äc ®óng bµi T§N kÕt g« tiÕt tÊu , phach , nhÞp , - Häc sinh cã thªm kiÕn thøc ©m nh¹c phæ th«ng pua bµi " Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ . II . Gi¸o viªn chuÈn bÞ : - M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t ®Ó giíi thiÖu vµ ca khóc phæ th¬ . - TËp tr×nh mét sè tr×ng ®o¹n : H¹t g¹o lµng ta , Bôi phÊn , §i häc . Giáo án Âm nhạc lớp 9 8 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 9. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 B¸c Hå … c¶ … III . TiÕn tr×nh d¹y häc : Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs Gi¸o viªn kiÓm tra sØ sè 1)æn ®Þnh tæ chøc: Líp trëng b¸o c¸o Gv hái 2)Bµi cò: ? Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ giäng son trëng? ViÕt cÊu t¹o giäng son trëng? - Hs tr¶ lêi 3) Néi dung bµi: Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng. - Hs ghi bµi Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm vµ giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp chØ huy cho häc sinh h¸t bµi "Bãng d¸ng mét ng«i tr- êng". - Hs thùc hiÖn theo sù chØ huy cña Gv Gv nh¾c nhë Lu ý: Mét vµi chç trong bµi h¸t cÇn tËp 1 sè ®Ó h¸t ®óng ®¶o ph¸ch, nèt nh¹c ng©n dµi, dÊu lÆng. - Hs ghi nhí thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh - Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét sè Häc sinh tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t, yªu cÇu Häc sinh thuéc lêi, h¸t diÔn c¶m. Gi¸o viªn s÷a nh÷ng chç cha ®óng, h- íng dÉn h¸t hay h¬n. - Hs tr×nh bµy Gv híng dÉn - Häc sinh nghe, nhËn biÕt tiÕt tÊu sau ®©y ë c©u h¸t nµo? TiÕt tÊu trªn ë c©u h¸t: Vµ t×nh yªu … chóng ta. - Häc sinh nµo nhËn xÐt ra tiÕt tÊu cña c©u h¸t, Gi¸o viªn mêi em ®ã h¸t c¶ ®o¹n, tõ §· bao…. chóng ta. - Hs nghe, nhËn biÕt vµ h¸t ®o¹n a. Gv yªu cÇu - Tõng tæ cö Häc sinh h¸t lÜnh xíng ®o¹n a. Nh÷ng em kh¸c h¸t hoµ giäng ®o¹n b. - Hs thùc hiÖn Gv kiÓm tra - Nhãm Häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t tríc - Hs lªn kiÓm tra Giáo án Âm nhạc lớp 9 9 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 10. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 líp víi h×nh thøc tèp ca cã lÜnh xíng. Gi¸o viªn nhËn xÐt, xÕp lo¹i 1 sè häc sinh. Gv ghi néi dung Néi dung 2: ¤n tËp TËp ®äc nh¹c T§N sè 1; C©y s¸o - Hs ghi bµi Gv tr×nh bµy - Gi¸o viªn ®Öm ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi hoµn chØnh bµi T§N sè 1 - C©y s¸o. - Hs theo dâi Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp theo hai d·y, T®N vµ h¸t lêi theo c¸ch ®èi ®¸p, mçi d· tr×nh bµy 1 c©u. - Hs tr×nh bµy Gv híng dÉn - Häc sinh ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch gi¸o viªn ph¸t hiÖn nh÷ng chç sai vµ híng dÉn häc sinh söa l¹i. - Hs ®äc nh¹c, h¸t g« vµ ®Öm. Gv ®µn vµ chØ ®Þnh Hs - NhËn biÕt tõng c©u vµ ®äc nh¹c: Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu 5 nèt cuèi cña mçi c©u, kh«ng theo thø tù trong bµi. Häc sinh l¾ng nghe, cho biÕt ®ã lµ c©u thø mÊy, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ c©u. VÝ dô : C©u 2 C©u 1: - Hs nghe, nhËn biÕt råi ®äc nh¹c, h¸t lêi c¶ c©u. Gv híng dÉn - Häc sinh ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. Gi¸o viªn ph¸t hÞªn nh÷ng chç sai vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. - Hs thùc hiÖn Gv kiÓm tra - KiÓm tra mét vµi häc sinh xung phong tr×nh bµy bµi T§N. Gi¸o viªn nhËn xÐt - xÕp lo¹i. - Hs lªn kiÓm tra Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. - Hs ghi bµi Gv ®iÒu khiÓn - Häc sinh t×m hiÓu vÒ néi dung nµy qua c¸c bíc sau: - Hs thùc hiÖn Gv hái ? ThÕ nµo lµ ca khóc phæ th¬? - Hs tr¶ lêi Giáo án Âm nhạc lớp 9 10 Giáo viên: §inh V¨n B×nh # . #
 • 11. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv kÕt luËn Lµ bµi h¸t ®îc h×nh thµnh tõ bµi th¬ cã tríc. - Hs ghi nhí Gv hái ? §Æc ®iÓm cña nh÷ng ca khóc phæ th¬? - Giai ®iÖu vµ lêi ca thÓ hiÖn sù g¾n kÕt nhuÇn nhuyÔn, ©m nh¹c t¹o ®iÒu kiÖn cho bµi th¬ bay bæng. - Lêi ca cã chÊt lîng nghÖ thuËt tèt, bëi b¶n th©n nã lµ bµi th¬ cã gi¸ trÞ. - Ngêi phæ th¬ ®«i khi ph¶i thay ®æi lêi th¬ (thay ®æi chót Ýt vÒ lêi, viÕt thªm c©u míi…) cho phï hîp víi cÊu tróc bµi h¸t hay ®êng nÐt cña giai ®iÖu. - Hs tr¶ lêi - Hs ghi vµi nÐt Gv hái ? Nªu nh÷ng c¸ch phæ th¬ kh¸c nhau - Häc sinh nghe råi ph©n tÝch, so s¸nh, c¶m nhËn qua mét vµi t¸c phÈm. VÝ dô : - Hs tr¶ lêi Gv giíi thiÖu - Bµi H¹t g¹o lµng ta, ®o¹n a t¸c gi¶ TrÇn ViÕt BÝnh phæ nh¹c ®· gi÷ nguyªn lêi bµi th¬ cïng tªn cña TrÇn §¨ng Khoa. Gv thùc hiÖn - Cho häc sinh nghe bµi h¸t "H¹t g¹o lµng ta" - Hs nghe Gv giíi thiÖu Bµi Dµn ®ång ca mïa h¹, ®o¹n ®Çu nh¹c Lª Minh Ch©u khi phæ nh¹c ®· thay ®æi chót Ýt lêi th¬ cïng tªn cña NguyÔn Minh Nguyªn. - Hs theo dâi Gv thùc hiÖn - Häc sinh nghe tr×nh bµy bµi "Dµn ®ång ca mïa h¹". - Hs nghe bµi h¸t Gv ®iÒu khiÓn, ®¸nh gi¸ - Tr×nh bµy c¸c ca khóc thiÕu nhi ®îc phæ th¬ (theo tæ). Tæ trëng chän 2 trong sè 7 ca khóc ®îc giíi thiÖu ë trang 12. LÇn lît mçi tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi ®· chän, tæ trëng c¶ mét b¹n b¾t nhÞp. - Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ phÇn tr×nh bµy cña tõng tæ, ghi kÕt qu¶ lªn b¶ng. - 4) Cñng cè: - Hs tham gia tr×nh bµy bµi h¸t Giáo án Âm nhạc lớp 9 11 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 12. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ®iÒu khiÓn - Cho häc sinh «n l¹i bµi h¸t "Bãng d¸ng …trêng" vµ T§N sè 1. - Cho häc sinh nghe b¨ng bµi h¸t "B¸c Hå, ngêi cho em tÊt c¶ vµ §i häc". - Hs thùc hiÖn 5) DÆn dß: - Lµm bµi tËp ë SGK. Giáo án Âm nhạc lớp 9 12 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 13. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 4: Ngày soạn: 08/09/2013. Tiết 4: Ngày dạy: 09+12+13+14/09/2013 . Häc h¸t: Bµi Nô cêi Nh¹c Nga Pháng dÞch lêi : Ph¹m Tuyªn I. Môc tiªu: - BiÕt mét bµi h¸t thiÕu nhi c¶ níc Nga thÓ hiÖn qua gi¶i ®iÖu ræn µng trong s¸ng. t¬i vui ®Ò tµi kh¸ ®éc ®¸o "Nô cêi". - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi Nô cêi - Gi¸o dôc t×nh c¶m l¹c quan, sù tin yªu cuéc sèng vµ t×nh th©n ¸i h÷u nghÞ gi÷a thiÕu nhi hai níc ViÖt - Nga. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - B¶n ®å thÕ giíi - Mét vµi h×nh ¶nh níc Nga - §Üa nh¹c, §µi - Su tÇm mét sè bµi h¸t Nga nh : Ca-chiu-sa, triÖu triÖu b«ng hång. - §µn phÝm ®iÖn tö III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Néi dung Ho¹t ®éng cña häc sinh 1) æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o 2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen. 3) Néi dung bµi: Gv ghi lªn b¶ng Häc h¸t bµi: Nô cêi Nh¹c Nga Pháng lêi dÞch: Ph¹m Tuyªn - Hs ghi bµi Gv treo b¶n ®å - Gäi mét vµi Hs chØ vÞ trÝ cña níc Nga trªn b¶n ®å. - Hs quan s¸t vµ chØ vÞ trÝ níc Nga. Gv giíi thiÖu - Níc Nga lµ mét ®Êt níc réng lín, cã vÞ trÝ quan träng trªn thÕ giíi ngµy nay. Thñ ®« lµ Matx- c¬-va. Níc Nga lµ quª h¬ng cña cuéc CM Th¸ng mêi vÜ ®¹i víi vÞ l·nh tô thiªn tµi Lª-nin. VÒ v¨n häc cã Pus-kin, Sª khèp, T«nst«i, Goocki; MÜ thuËt cã Lª- - Hs nghe Giáo án Âm nhạc lớp 9 13 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 14. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 vi-tan, ¢m nh¹c cã trai-cèp-xki, Pr«-c«-phi-Ðp. Gv thùc hiÖn KÓ tªn mét vµi bµi h¸t Nga vµ trÝch ®o¹n bµi "Ca - chiu - sa, TriÖu triÖu b«ng hång" - Hs nghe Gv hái ? Em h·y kÓ tªn mét vai bµi h¸t Nga mµ em biÕt? H·y h¸t trÝch ®o¹n bµi h¸t ®ã. - Hs tr¶ lêi Gv giíi thiÖu - Giíi thiÖu bµi h¸t: Bµi h¸t nô cêi µ mét ca khóc quen thuéc cña n- íc Nga. Bµi h¸t ca ngîi niÒm l¹c quan trong cuéc sèng cña tuæi trÎ ë ®ã tiÕng cêi ®em l¹i niÒm tin vµ h¹nh phóc. - Hs nghe Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t qua ®Üa 1 lÇn. - Hs nghe Gv ®µn - Cho Hs luyÖn thanh a theo cao ®é ®i lªn, xuèng. - Hs luyÖn thanh Gv ®iÒu khiÓn * Chia ®o¹n, chia c©u: - Hs thùc hiÖn Gv treo b¶ng phô bµi h¸t vµ hái Bµi h¸t gåm 2 lêi vµ hai ®o¹n ? H·y chia ®o¹n vµ nãi lªn tÝnh chÊt ©m nh¹c cña tõng ®o¹n? - Hs tr¶ lêi Gv hái ? Sè chØ nhÞp 2 2 cho biÕt ®iÒu g×? Cho biÕt mçi nhÞp cã 2 ph¸ch, gi¸ trÞ mçi ph¸ch b»ng nèt tr¾ng. - Hs tr¶ lêi Gv híng dÉn * TËp h¸t tõng c©u trong lêi 1: - Hs tËp h¸t Gv ®iÒu khiÓn - §o¹n a chia lµm 4 c©u. Gv ®µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2-3 lÇn , yªu cÇu Hs nghe vµ h¸t nhÈm theo. - Hs h¸t Gv híng dÉn - Gv tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp (®Õm 2-1) cho Hs h¸t 2-3 lÇn, yªu cÇu Hs ng©n ®ñ trêng ®é. - TËp t¬ng tù víi c©u 2 .- Khi tËp xong 2 c©u, Gv cho h¸t nèi liÒn 2 c©u. - Hs thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh - Gv chØ ®Þnh 1-2 Hs h¸t l¹i hai c©u nµy - Hs tr×nh bµy Giáo án Âm nhạc lớp 9 14 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 15. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 TËp c©u 3- 4 theo c¸ch t¬ng tù. Gv híng dÉn * TËp h¸t ®o¹n b: §o¹n b chuyÓn sang giäng ®« thø. Giai ®iÖu ®o¹n b nh mét nÐt buån tho¸ng qua råi trë nªn r¾n rái nghÞ lùc. - Hs h¸t ®o¹n b Gv ®µn *H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - Gv ph©n c«ng Hs tr×nh bµy tõng c©u trong bµi lêi 1: + Hs Nam: "Cho trêi…ë kh¾p trêi". + Hs N÷: "Nô cêi t¬i …cÊt tiÕng cêi" + Gv h¸t: "§Ó lµn m©y …s«ng sãng x«" - TÊt c¶ h¸t hßa giäng phÇn tiÕp theo. - Hs thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 sè Hs kh¸ tù h¸t lêi 2. Gv söa sai trªn ®µn (nÕu cã). - Hs thùc hiÖn Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nèi toµn bé lêi 1 vµ 2. - Hs h¸t lêi 1 vµ 2 Gv ®Öm ®µn vµ yªu cÇu - Tr×nh bµy hai lêi cña bµi, Hs võa h¸t võa g« ph¸ch. Hs g« nhÑ nhµng hoµ víi giai ®iÖu vµ lêi ca. - Hs tr×nh bµy Gv yªu cÇu, ®¸nh gi¸ - Tæ trëng ®iÒu khiÓn tæ m×nh tr×nh bµy bµi Nô cêi, chän 2 trong 3 h×nh thøc sau: ®¬n ca, song ca, tèp ca. Gv nhËn xÐt tõng tæ vµ xÕp lo¹i 1 sè Hs. - Hs tr×nh bµy 4) Cñng cè: Gv ®Æt c©u hái ? Em h·y kÓ tªn mét vµi bµi h¸t Nga mµ em biÕt? - Gv gîi ý: (chiÒu Mat-xit-c¬-va, cuéc sèng ¬i ta mÕn yªu, ®«i bêi…) ? H·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ sau khi häc bµi h¸t nô cêi? Th«ng qua néi dung bµi h¸t muèn nãi lªn ®iÒu g×? - Hs tr¶ lêi 5) DÆn dß: - ¤n bµi h¸t Nô cêi vµ h¸t thuéc Giáo án Âm nhạc lớp 9 15 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 16. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 lêi. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau./. Tuần 5 : Ngày soạn: 15/09/2013. Tiết 5: Ngày dạy:16+17+20/09/2013 . ¤n tËp bµi: Nô cêi. TËp ®äc nh¹c: Giäng Mi thø. T§N sè 2. I. Môc tiªu: - Hs tr×nh bµy bµi h¸t Nô cêi b»ng h×nh thøc sau: ®¬n ca, song ca, tèp ca. - Hs n¾m ®îc c«ng thøc giäng Mi thøc, tËp ®äc nh¹cvµ h¸t lêi T§N sè 2. NghÖ sÜ víi c©y ®µn. II. Gv chuÈn bÞ - §µn phÝm ®iÖn tö. - B¶ng phô chÐp nh¹c bµi T§N sè 2. - N¾m v÷ng kiÕn thøc bµi h¸t III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Néi dung Ho¹t ®éng cña häc sinh 1, æn ®Þnh tæ chøc Gv kiÓm tra sØ sè. Líp trëng b¸o c¸o 2, Bµi cò: KiÓm tra ®an xen. 3) Néi dung bµi. Giáo án Âm nhạc lớp 9 16 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 17. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp bµi Nô cêi - Hs ghi vë Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t qua ®Üa nh¹c. - Hs theo dâi Gv yªu cÇu - Yªu cÇu Hs thuéc lêi vµ h¸t diÔn c¶m. - Hs thùc hiÖn Gv ®Öm ®µn - Hs h¸t theo yªu cÇu trªn. - Hs h¸t thuéc lêi vµ diÔn c¶m Gv ®iÒu khiÓn - Hs nghe, nhËn biÖt tiÕt tÊu sau ®©y ë c©u h¸t nµo? Nô cêi t¬i chóng ta ccïng chung niÒn vui. - Hs nµo nhËn ra tiÕt tÊu cña c©u h¸t, Gv mêi em ®ã h¸t c¶ ®o¹n a, tõ cho trêi… tiÕng cêi. - Hs nghe nhËn biÕt vµ h¸t. Gv ®iÒu khiÓn - Gv ph©n c«ng mét Hs lÜnh xíng ®o¹n a cña lêi 1, mét Hs nam lÜnh x- íng ®o¹n a cña lêi 2, c¶ líp h¸t hoµ giäng ®iÖp khóc. - Hs tr×nh bµy Gv híng dÉn - Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi hai ©m s¾c. - Hs h¸t vµ g« ®Öm Gv kiÓm tra - KiÓm tra bµi h¸t: Hs tr×nh bµy theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i 1 sè Hs. - Hs lªn kiÓm tra Gv ghi lªn b¶ng * Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c: - Hs ghi bµi a) Giäng mi thø: Gv hái ? CÊu t¹o c«ng thøc cung vµ nöa cung cña giäng thø ntn? - Hs viÕt lªn b¶ng Gv giíi thiÖu - Giäng Mi thø cã ©m chñ lµ Mi. Ho¸ biÓu giäng mi thøc cã mét dÊu th¨ng (pha th¨ng) - Hs theo dâi Gv hái ? Giäng Mi thø song song víi giäng nµo? - Giäng Em song song víi giäng G- dur ? Giäng Mi thø cïng tªn víi giäng nµo? - Hs tr¶ lêi Giáo án Âm nhạc lớp 9 17 Giáo viên: §inh V¨n B×nh . I III IV V VI VII III
 • 18. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 - Cïng tªn víi giäng Mi trëng. Gv yªu cÇu - Ghi c«ng thøc giäng Mi thø - Hs ghi c«ng thøc Gv hái ? H·y so s¸nh giäng Mi thø vµ giäng La thø? hai giäng nµy cã c«ng thøc gièng nhau nhng ©m chñ kh¸c nhau (Cao ®é kh¸c nhau). - Hs tr¶ lêi Gv ®µn - Gv ®µn gam La thøc vµ Mi thø ®Ó Hs nghe vµ c¶m nhËn sù gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a hai giäng. - Hs nghe vµ c¶m nhËn Gv ®µn - Gv ®µn gam Mi thø 2-3, Hs nghe vµ ®äc cung ®µn. b) TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 NghÖ sÜ víi c©y ®µn (trÝch) Nh¹c Nga - Hs nghe vµ ®äc gam. Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 2 - Hs quan s¸t Gv hái ? Bµi T§N NghÖ sÜ víi c©y ®µn gåm mÊy c©u? - Cã 4 c©u, mçi c©u 3 nhÞp, riªng c©u 3 cã 4 nhÞp. - Hs tr¶ lêi Gv hái ? Trong b¶n nh¹c cã d¹ng trêng ®é khã ë nhÞp nµo? - NhÞp thø hai cã chïm ba nèt mãc ®¬n. - Hs tr¶ lêi Gv gi¶i thÝch Khi ®äc nh¹c chïm 3 nèt nh¹c nµy. Chïm ba (mãc ®¬n) - Hs ghi nhí Gv ®µn - Cho Hs luyÖn gam Mi thø - Hs luyÖn gam Gv híng dÉn *TËp ®äc tõng c©u: - Gv ®µn giai ®iÖu tõng c©u, Hs l¾ng nghe vµ tù ®äc theo ®µn. C©u 1 Hs ®äc chïm ba cha ®¹t, Gv ®äc mÉu vµi lÇn ®Ó Hs nghe ®äc cho ®óng. - Hs ®äc nh¹c Gv híng dÉn - Cho Hs nèi c©u 1 vµ 2, c©u 3 vµ c©u 4 - Hs thùc hiÖn Gv ®µn - §µn giai ®iÖu Hs ®äc nh¹c c¶ bµi. - Hs ®äc c¶ bµi Gv ®Öm ®µn vµ s÷a chç sai * GhÐp lêi ca: Nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa cßn l¹i ghÐp lêi. Gv ®Öm ®µn vµ b¾t nhÞp (®Õm 2-3), Gv ph¸t hiÖn chç sai vµ híng dÉn c¸c - Hs thùc hiÖn Giáo án Âm nhạc lớp 9 18 Giáo viên: §inh V¨n B×nh 3
 • 19. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 em s÷a ch÷a sau ®çi ngîc l¹i c¸ch tr×nh bµy. Gv ®iÒu khiÓn - §äc nh¹c vµ h¸t lêi. - Gv ®µn b¾t nhÞp Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp g« ®Öm víi 2 ©m s¾c. - Hs tr×nh bµy Gv yªu cÇu vµ ®µn giai ®iÖu - NhËn biÕt tõng c©u vµ ®äc nh¹c: Gv ®µn giai ®iÖu 4 nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, Hs nghe cho biÕt ®ã lµ c©u mÊy, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ c©u. VÝ dô: C©u 1: C©u 2: C©u 3: C©u 4: - Hs nghe, nhËn biÕt, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi. Gv nhËn xÐt - NhËn xÐt-xÕp lo¹i Hs tr¶ lêi ®óng vµ h¸t, ®äc nh¹c tèt. Hs ghi nhËn 4) Cñng cè Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t l¹i bµi Nô cêi 2 lÇn. - Gäi 1 vµi Hs nh¾c l¹i giäng Mi thø vµ ®äc bµi T§N sè 2 kÕt hîp g« nhÖm theo nhÞp 3/4 - Hs thùc hiÖn 5) DÆn dß: Gv c¨n dÆn - ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc - Lµm bµi tËp ë SGK. - Hs ghi nhí Tuần 6: Ngày soạn: 22/09/2013. Tiết 6: Ngày dạy: 23+24+27/09/2013 . ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 Giáo án Âm nhạc lớp 9 19 Giáo viên: §inh V¨n B×nh # # # . #
 • 20. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Nh¹c lÝ: S¬ lîc vÒ hîp ©m ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Trai-cèp-xki vµ bµi h¸t C« g¸i miÒn ®ång cá. I- Môc tiªu: - §äc tr«i ch¶y bµi T§N, kÕt hîp ®¸nh nhÞp. - BiÕt s¬ qua vÒ hîp ©m, cã kh¸i niÖm vµ thuËt ng÷ vÒ hîp ©m - BiÕt Trai- cèp-xki lµ mét nh¹c sÜ thiªn tµi cña níc Nga, ®· cã nh÷ng cèng hiÕn to lín cho nÒn ©m nh¹c Nga vµ thÕ giíi. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö. - B¶ng phô chÐp nh¹c - ¶nh nh¹c sÜ Trai - cèp -xki, b¨ng, ®µi. Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs 1) æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o Gv ®Æt c©u hái 2) Bµi cò: H·y nh¾c l¹i bµi T§N sè 2 ®îc viÕt ë giäng g×? NhÞp mÊy? §äc l¹i bµi T§N sè 2? - Hs tr¶ lêi Gv ghi bµi 3) Néi dung bµi: Néi dung 1 - Hs ghi bµi ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. Gv yªu cÇu ? H·y giíi thiÖu vµ nªu mét sè ®Æc ®iÓm riªng cña bµi T§N sè 2. NghÖ sÜ víi c©y ®µn - Hs thùc hiÖn Gv kh¼ng ®Þnh - Khi ®äc chïm ba nèt mãc ®¬n, g« mét ph¸ch ph¶i ®äc ®Òu 3 nèt nh¹c. - Hs ghi nhí Gv ®µn - Nghe l¹i gam Mi thø vµ giai ®iÖu cña bµi T§N - Hs nghe Gv híng dÉn vµ chØ ®Þnh - NhËn biÕt, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi tõng c©u. Gv ®µn 4 nèt nh¹c ®Çu cña tõng c©u theo thø tù: C©u 2-C©u4-C©u1-C©u3. (®µn 1-2lÇn) Hs nghe, nhËn biÕt, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi tõng c©u. - Hs nhËn biÕt ®äc nh¹c vµ h¸t Gv ®iÒu khiÓn - C¶ líp ®äc nh¹c h¸t lêi kÕt hîp ®¸nh nhÞp. - Hs ®äc bµi kÕt hîp ®¸nh nhÞp Gv kiÓm tra - Hs ngåi cïng bµn tr×nh bµy hoµn chØnh bµi - Hs lªn kiÓm Giáo án Âm nhạc lớp 9 20 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 21. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 T§N, mét em g« ®Öm víi 2 ©m s¾c. - Gv nhËn xÐt tõng bµn tra Gv ghi b¶ng Néi dung 2: S¬ lîc vÒ hîp ©m - Hs ghi bµi Gv hái bµi cò ? Qu¶ng lµ g×? LÊy mét vÝ dô vÒ c¸c qu¶ng ba? Sù kh¸c nhau gi÷a qu¶ng ba trëng vµ qu¶ng ba thø? - (Tr¶ lêi kiÕn thøc ë tiÕt 2) - Hs tr¶ lêi Gv nªu kh¸i niÖm - Kh¸i niÖm: Hîp ©m lµ sù kÕt hîp c¸c nèt nh¹c ®îc xÕp chång lªn nhau theo c¸c qu¶ng ba. Hîp ©m ph¶i cã tõ ba nèt trë lªn. - Hs ghi bµi Gv giíi thiÖu - Giíi thiÖu hai hîp ©m thêng dïng: Hîp ©m ba vµ hîp ©m b¶ - Hs theo dâi Gv thuyÕt tr×nh vµ nªu vÝ dô + Hîp ©m ba cã ba ©m: ©m 1, ©m 3 vµ ©m 5. - Hs nghe nhËn biÕt + Hîp ©m b¶y cã 4 ©m: ©m 1, ©m 3, ©m 5 vµ ©m 7 Gv ®µn hîp ©m - Nghe ®µn hîp ©m ba, ®µn tõng ©m: 1-3-5, hîp ©m b¶y 1-3-5-7 - Hs nghe Gv viÕt vÝ dô - Xem vÝ dô hîp ©m ®« trëng vµ ®« thø Hs quan s¸t nhËn biÕt Gv hái ? H·y nªu t¸c dông cña hîp ©m theo SGK - Hs tr¶ lêi Gv minh ho¹ - Gv ®Öm ®µn, ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn ®Ó giíi thiÖu vÒ t¸c dông cña hîp ©m. - Hs theo dâi tay tr¸i gi¸o viªn Gv yªu cÇu Hs thùc hiÖn Bµi tËp 1: Nh÷ng hîp ©m ba sau ®©y cßn thiÕu ©m ba hoÆc ©m 5. H·y ®iÒn nh÷ng nèt cßn thiÕu Bµi tËp 2: Nh÷ng hîp ©m b¶y sau ®©y cßn thiÕu ©m 3 hoÆc 5 hoÆc 7. H·y ®iÒn nh÷ng nèt cßn thiÕu. - Hs lµm bµi tËp vµ lªn b¶ng ch÷a Giáo án Âm nhạc lớp 9 21 Giáo viên: §inh V¨n B×nh H.¢3 H.¢7 C b Cm #
 • 22. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 3: ¢m nh¹c thuêng thøc: Nh¹c sÜ Trai - cèp -xki - Hs ghi bµi Gv giíi thiÖu tãm t¾t - Giíi thiÖu ch©n dung Trai - c«p - xki vµ tãm t¾t vÒ sù nghiÖp cña «ng (SGK, SGV) - Hs ghi Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t: "C« g¸i miÒn ®ång cá" qua b¨ng - Hs nghe Gv giíi thiÖu - Giíi thiÖu bµi h¸t"C« g¸i miÒn ®ång cá" - Hs nghe Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn - Hs h¸t nhÈm theo Gv hái ? Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em khi nghe bµi h¸t "C« g¸i miÒn ®ång cá" - Gv nhËn xÐt - bæ sung Hs tr¶ lêi 4) Cñng cè Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs «n l¹i bµi T§N sè 2- ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp ©m 3 vµ hîp ©m 7. - Hs tr¶ lêi 5) DÆn dß - ¤n néi dung ®· häc - Lµm bµi tËp ë SGK Giáo án Âm nhạc lớp 9 22 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 23. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 7: Ngày soạn: 29/09/2013. Tiết 7: Ngày dạy: 30/09+01+04/10/2013 . ¤n tËp I- Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca hai bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng vµ Nô cêi. - Cã kh¸i niÖm vÒ qu¶ng vµ hîp ©m. - BiÕt x¸c ®Þnh giäng son trëng, giäng Mi thø vµ ®äc ®óng bµi T§N sè 1. BiÕt giäng son trëng, Mi thø lµ 2 giäng song song. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö. - §Üa nh¹c, §µi. - B¨ng tiÕng bµi Mïa xu©n trªn thµnh phè Hå ChÝ Minh III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs 1) æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o 2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen 3) Néi dung bµi: Néi dung 1: Gv ghi néi dung ¤n tËp 2 bµi h¸t:Bãng d¸ng mét ng«i tr- êng, Nô cêi. a) Bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng: - Hs ghi bµi Gv chØ ®Þnh vµ ®Öm ®µn - Gv chØ ®Þnh mét sè Hs tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t, yªu cÇu c¸c em - Hs thùc hiÖn Giáo án Âm nhạc lớp 9 23 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 24. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 thuéc lêi, h¸t diÔn c¶m. Gv híng dÉn - Gv s÷a nh÷ng chç h¸t cha ®óng vµ h- íng dÉn h¸t hay h¬n. - Tõng tæ cö Hs h¸t lÜnh xíng ®o¹n a, nh÷ng Hs kh¸c h¸t hoµ giäng ®o¹n b. - Hs thùc hiÖn Gv yªu cÇu - Nhãm Hs tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi h×nh thøc tèp ca cã lÜnh xíng. - Hs tr×nh bµy b) Bµi Nô cêi Gv yªu cÇu - Yªu cÇu Hs h¸t thuéc lêi, r« lêi vµ h¸t diÔn c¶m - Hs thùc hiÖn Gv ®Öm ®µn - Gv chØ ®Þnh mét Hs n÷ lÜnh xíng ®o¹n a cña lêi 1, mét Hs nam lÜnh xíng ®o¹n a cña lêi 2, c¶ líp h¸t hoµ giäng ®iÖp khóc. - Hs h¸t lÜnh xíng, hoµ giäng Gv híng dÉn - Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp g« ®Öm víi hai ©m s¾c. - Hs h¸t vµ g« ®Öm. Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs tr×nh bµy theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca hoÆc tèp ca. - Hs tr×nh bµy Gv ghi b¶ng Néi dung 2: ¤n tËp nh¹c lÝ - Hs ghi bµi Gv viÕt bµi tËp lªn b¶ng 1) Cho ©m gèc lµ Rª, h·y t×m ©m ngän ®Ó cã qu¶ng ba, qu¶ng 5, qu¶ng 7, qu¶ng 9. - Cho ©m ngän lµ MÝ, h·y t×m ©m gèc ®Ó t¹o thµnh qu¶ng 4, qu¶ng 6, qu¶ng 8, qu¶ng 11 2) H·y viÕt hîp ©m 3 hîp ©m 7: Hîp ©m pha th¨ng thø, si trëng, ®« # thø - Hs lµm bµi tËp Gv ghi néi dung Néi dung 3: ¤n tËp 2 bµi T§N: C©y s¸o, NghÖ sÜ víi c©y ®µn - Hs ghi bµi Gv ®µn - Hs ®äc gam Son trëng, c¸c nèt trô - Hs ®äc gam Mi thø, c¸c nèt trô - Hs ®äc gam Gv ®Öm ®µn vµ h- íng dÉn - T§N vµ h¸t hai bµi C©y s¸o, NghÖ sÜ víi c©y ®µn víi tèc ®éc: h¬i chËm, h¬i nhanh, võa ph¶i - Hs ®äc nh¹c víi tèc ®é kh¸c nhau. Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp thµnh 4 tæ , mçi tæ ®äc nh¹c vµ h¸t lêi mét c©u tiÕp theo . §äc nh¹c kÕt hîp ®¸nh nhÞp . - KiÓm tra ®äc nh¹c vµ h¸t lêi mét vµi häc sinh . Hs tr×nh bµy Gv ®iÒu khiÓn *Cñng cè: Giáo án Âm nhạc lớp 9 24 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 25. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 - Cho häc sinh «n l¹i néi dung ®· häc - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Tuần 8: Ngày soạn: 06/10/2013. Tiết 8: Ngày dạy: 07+08+11/10/2013 . ¤n tËp vµ kiÓm tra I- Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca hai bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng vµ Nô cêi. - Cã kh¸i niÖm vÒ qu¶ng vµ hîp ©m. - BiÕt x¸c ®Þnh giäng son trëng, giäng Mi thø vµ ®äc ®óng bµi T§N sè 1. BiÕt giäng son trëng, Mi thø lµ 2 giäng song song. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö. - §Üa nh¹c, §µi. - B¨ng tiÕng bµi Mïa xu©n trªn thµnh phè Hå ChÝ Minh III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs 1) æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o 2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen 3) Néi dung bµi: Néi dung 1: Gv ghi néi dung ¤n tËp 2 bµi h¸t:Bãng d¸ng mét ng«i tr- êng, Nô cêi. a) Bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng: - Hs ghi bµi Gv chØ ®Þnh vµ ®Öm ®µn - Gv chØ ®Þnh mét sè Hs tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t, yªu cÇu c¸c em thuéc lêi, h¸t diÔn c¶m. - Hs thùc hiÖn Gv híng dÉn - Gv s÷a nh÷ng chç h¸t cha ®óng vµ h- íng dÉn h¸t hay h¬n. - Tõng tæ cö Hs h¸t lÜnh xíng ®o¹n a, nh÷ng Hs kh¸c h¸t hoµ giäng ®o¹n b. - Hs thùc hiÖn Gv yªu cÇu - Nhãm Hs tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi h×nh thøc tèp ca cã lÜnh xíng. - Hs tr×nh bµy Giáo án Âm nhạc lớp 9 25 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 26. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 b) Bµi Nô cêi Gv yªu cÇu - Yªu cÇu Hs h¸t thuéc lêi, r« lêi vµ h¸t diÔn c¶m - Hs thùc hiÖn Gv ®Öm ®µn - Gv chØ ®Þnh mét Hs n÷ lÜnh xíng ®o¹n a cña lêi 1, mét Hs nam lÜnh xíng ®o¹n a cña lêi 2, c¶ líp h¸t hoµ giäng ®iÖp khóc. - Hs h¸t lÜnh xíng, hoµ giäng Gv híng dÉn - Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp g« ®Öm víi hai ©m s¾c. - Hs h¸t vµ g« ®Öm. Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs tr×nh bµy theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca hoÆc tèp ca. - Hs tr×nh bµy Gv ghi b¶ng Néi dung 2: ¤n tËp nh¹c lÝ - Hs ghi bµi Gv viÕt bµi tËp lªn b¶ng 1) Cho ©m gèc lµ Rª, h·y t×m ©m ngän ®Ó cã qu¶ng ba, qu¶ng 5, qu¶ng 7, qu¶ng 9. - Cho ©m ngän lµ MÝ, h·y t×m ©m gèc ®Ó t¹o thµnh qu¶ng 4, qu¶ng 6, qu¶ng 8, qu¶ng 11 2) H·y viÕt hîp ©m 3 hîp ©m 7: Hîp ©m pha th¨ng thø, si trëng, ®« # thø - Hs lµm bµi tËp Gv ghi néi dung Néi dung 3: ¤n tËp 2 bµi T§N: C©y s¸o, NghÖ sÜ víi c©y ®µn - Hs ghi bµi Gv ®µn - Hs ®äc gam Son trëng, c¸c nèt trô - Hs ®äc gam Mi thø, c¸c nèt trô - Hs ®äc gam Gv ®Öm ®µn vµ h- íng dÉn - T§N vµ h¸t hai bµi C©y s¸o, NghÖ sÜ víi c©y ®µn víi tèc ®éc: h¬i chËm, h¬i nhanh, võa ph¶i - Hs ®äc nh¹c víi tèc ®é kh¸c nhau. Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp thµnh 4 tæ , mçi tæ ®äc nh¹c vµ h¸t lêi mét c©u tiÕp theo . §äc nh¹c kÕt hîp ®¸nh nhÞp . - KiÓm tra ®äc nh¹c vµ h¸t lêi mét vµi häc sinh . Hs tr×nh bµy Gv ghi b¶ng * . KiÓm tra lÝ thuyÕt : 15 phót . - H×nh thøc kiÓm tra :Tr¾c nhiÖm vµ tù luËn. Hs quan s¸t Gv ph¸t ®Ò - C©u hái 1: H·y ®iÒn vµo trong ngoÆc ®¬n ë cét B, Sè thø tù tªn bµi ë cét A, sao cho bµi h¸t(HoÆc bµi T§N) ph¶i cã c©u h¸t ®ã? - C©u hái 2: Chän ®¸p ¸n ®óng cho Hs nhËn ®Ò lµm bµi Giáo án Âm nhạc lớp 9 26 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 27. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 c©u hái sau (b»ng c¸ch khoanh môc a,b hoÆc c) - C©u hái 3: Nªu c«ng thøc cÊu t¹o cña giäng Mi thø tù nhiªn. So s¸nh giäng Mi thø víi giäng LA thø ? - C©u hái 4: Tù viÕt mät ®o¹n nh¹c ¬t giäng Son trëng, gåm 8 nhÞp 2/4 hoÆc 3/4? Gv ®iÒu khiÓn *Cñng cè: - Cho häc sinh «n l¹i néi dung ®· häc - Thu bµi kiÓm tra - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Tuần 9: Ngày soạn: 13/10/2013 Tiết 9: Ngày dạy: 14+15+18/10/2013 Häc h¸t : Bµi Nèi vßng tay lín Nh¹c vµ lêi: TrÞnh C«ng S¬n I. Môc tiªu: Giáo án Âm nhạc lớp 9 27 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 28. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 - C¸c em biÕt mét bµi h¸t tËp thÓ ®Ó h¸t trong c¸c buæi sinh ho¹t, c¸c buæi tËp trung ®«ng ngêi. - TËp h¸t víi khÝ thÕ hµo høng, s«i næi. - Qua bµi h¸t gi¸o dôc t×nh ®oµn kÕt th©n ¸i, cïng híng tíi mét lý tëng cao ®Ñp x©y dùng Tæ quèc ViÖt Nam thèng nhÊtm hoµ b×nh. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - T×m hiÓu vÒ bµi h¸t, nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n vµ mét bµi h¸t cña «ng. - TËp h¸t vµ ®Öm ®µn - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c, §µi, §Çu ®Üa - ¶nh nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n - B¶ng phô bµi h¸t. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o 2. Bµi cò: KiÓm tra ®an xen Gv ghi b¶ng 3. Néi dung bµi: Häc h¸t: Bµi nèi vßng tay lín Nh¹c vµ lêi: TrÞnh C«ng S¬n - Treo ¶nh nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n lªn b¶ng vµ giíi thiÖu : - Hs ghi bµi Gv thuyÕt tr×nh Nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n sinh n¨m 1939 t¹i HuÕ vµ mÊt n¨m 2001 t¹i TP. Hå ChÝ Minh. ¤ng ®· viÕt 600 bµi h¸t, më ®Çu lµ bµi h¸t "ít mi" - Mét sè bµi h¸t tuæi th¬: em lµ b«ng hång nhá, tiÕng ve gäi hÌ, tuæi ®êi mªnh m«ng… - Bµi h¸t ngêi lín: Nhí mïa thu Hµ Néi , N¾ng thuû tinh, mét câi ®i vÒ, ít mi… - Hs quan s¸t vµ nghe Gv thùc hiÖn - H¸t trÝch ®o¹n mét sè bµi h¸t giíi thiÖu trªn cho häc sinh nghe. - Hs nghe Gv hái ? Em cã thÓ h¸t trÝch mét ®o¹n bµi h¸t cña nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n mµ em biÕt? - Hs tr×nh bµy Gv giíi thiÖu Bµi h¸t "Nèi vßng tay lín" ®îc t¸c gi¶ sn¸g t¸c tríc n¨m 1975, nhiÒu n¨m nay bµi h¸t - Hs nghe Giáo án Âm nhạc lớp 9 28 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 29. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 rÊt phæ biÕn trong phong trµo häc sinh, sinh viªn, ®Æc biÖt trong thanh niªn vµ thêng vang lªn trong c¸c buæi sinh ho¹t, c¸c d¹ héi vµ c¸c cuéc liªn hoan v¨n nghÖ thanh niªn. Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô chÐp bµi h¸t" nèi vßng tay lín" - Hs quan s¸t Gv hái ? Bµi h¸t ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? NhÞp 2/4 ? Gåm cã mÊy lêi ? ( 2 lêi) ? Bµi h¸t ®îc viÕt ë giäng g×? (Giäng Mi thø ) ? H·y nh¾c l¹i kh¸i niÖn vÒ giäng mi thø. - Hs tr¶ lëi Gv híng dÉn Bµi h¸t ®îc viÕt theo cÊu trøc a-b-a' - §o¹n a: Rõng nói……..ViÖt Nam - §o¹n b: Cê nèi giã ……në trªn m«i - §o¹n a': Tõ B¾c ……….tö sinh. - Hs ghi nhí Gv ®µn Cho häc sinh luÖn theo mÉu ©m Mi- Ma - Hs luyÖn thanh Gv ®iÒu khiÓn - Cho häc sinh nghe mÉu bµi h¸t qua ®Üa 1 lÇn - Hs nghe Gv chia c©u - Chia bµi h¸t thµnh tõng c©u ng¾n - Hs nhËn biÕt Gv híng dÉn * TËp h¸t tõng c©u: - Hs thùc hiÖn Gv ®µn - §µn tõng c©u ng¾n 2-3 lÇn cho häc sinh nghe sau ®ã ®µn l¹i giai ®iÖu b¾t nhÞp cho häc sinh h¸t. - §µn c©u tiÕp theo 2-3 lÇn sau ®ã b¾t nhÞp cho häc sinh h¸t - Hs tËp h¸t tõng c©u Gv ®µn §µn giai ®iÖu cho häc sinh h¸t liÒn hai c©u - Hs nèi c¶ 2 c©u Gv híng dÉn Khi tËp h¸t gi¸o viªn lu ý häc sinh nh÷ng ®iÓn sau: H¸t nhÊn s« tõng ph¸ch, ph¸t ©m gän tiÕng, kh«ng nh©n dµi. CÇn thÓ hiÖn râ nh÷ng nèt mãc ®¬n cã ch©m d«i vµ ®¶o ph¸ch. - Hs ghi nhí vµ thùc hiÖn Gv ®iÒu khiÓn - Khi tËp xong lêi 1 gi¸o viªn ®µn l¹i giai ®iÖu cho häc sinh nèi toµn lêi 1. - Hs h¸t lêi 1 Gv chØ ®Þnh gäi vµi häc sinh kh¸ tù chÐp lêi hai theo giai ®iÖu ®µn . Sau ®ã gi¸o viªn söa chç h¸t sai. - Hs h¸t lêi 2 Gv ®µn - §µn giai ®iÖu cho häc sinh h¸t lêi 2. Gi¸o viªn söa sai ( nÕu cã) - Hs h¸t theo giai ®iÖu ®µn Giáo án Âm nhạc lớp 9 29 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 30. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv híng dÉn §o¹n b häc sinh cÇn tËp h¸t nhanh, s« lêi, tÝnh chÊt th«i thóc - Hs h¸t ®o¹n b theo híng dÉn cña Gv Gv ®µn - Häc sinh h¸t ®o¹n a' gièng giai ®iÖu ®o¹n a - Hs tù h¸t Gv chia nhãm - Chia häc sinh thµnh 4 nhãm luyÖn - Hs luyÖn tËp Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®iÖn ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp chØ huy häc sinh h¸t toµn bµi - Hs h¸t thep sù chØ huy cña Gv Gv chia tèp luyÖn tËp - Chia häc sinh thµnh 2 tèp: Tèp h¸t giäng Nam Tèp h¸t giäng N÷ - Hs luyÖn tËp Gv híng dÉn - H¸t nèi tiÕp: Giäng nam: Rõng nói…S¬n hµ Giäng n÷: MÆt ®Êt …ViÖt nam Giäng nam+n÷: Cê nèi giã…trªn m«i - Hs thøc hiÖn Gv ®iÒu khiÓn - Gv ®Öm ®µn cho Hs h¸t toµn bé bµi vµ nh¾c l¹i c©u "biÓn xanh gÊm…tö sinh" thªm 2 lÇn - Hs tr×nh bµy Gv híng dÉn *VËn ®éng theo nhÞp: - Hs thùc hiÖn Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t kÕt hîp nhón theo nhÞp. Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi Hs biÓu diÔn bµi h¸t. H¸t víi sù nhiÖt t×nh, ch¸y báng vµ tha thiÕt. Gv nhËn xÕt, xÕp lo¹i - Hs thùc hiÖn 4) Cñng cè Gv chØ huy - B¾t nhÞp chØ huy cho Hs h¸t l¹i bµi Nèi vßng tay lín. - Hs h¸t bµi 2 lÇn ? Em h·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña m×nh sau khi häc h¸t bµi Nèi vßng tay lín? ? KÓ tªn mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n mµ em biÕt? - Hs tr¶ lêi Gv yªu cÇu - Gäi tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t. Chän 1 Hs h¸t lÜnh xíng: Tõ B¾c v« Nam… nói. Sau ®ã c¶ tæ h¸t hoµ giäng. - Gv nhËn xÐt tõng tæ. - Tõng tæ tr×nh bµy 5) DÆn dß Gv c¨n dÆn - Häc thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Nèi vßng tay lín. - ChuÈn bÞ tiÕt sau. - Hs ghi nhí Giáo án Âm nhạc lớp 9 30 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 31. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 10: Ngày soạn: 20/10/2013. Tiết 10: Ngày dạy: 21+22+25/10/2013 . Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ dịch giọng TËp ®äc nh¹c: Giäng pha trëng - T§N sè 3 I. Môc tiªu: - Cã kh¸i niÖm s¬ bé vÒ dÞch giäng, ®ã lµ sù n©ng cao hay h¹ thÊp giäng cña bµi h¸t cho phï hîp víi tÇm c÷ giäng cña ngêi h¸t. - BiÕt giäng pha trëng cã ©m chñ lµ nèt pha, ®îc cÊu t¹o theo c«ng thøc cña gam trëng, trªn ho¸ biÓu cã dÊu Si b - TËp ®äc ®óng cao ®é vµ tiÕt tÊu cña bµi T§N sè 3. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö - ChÐp bµi T§N sè 3 vµo b¶ng phô. - N¾m v÷ng kiÕn thøc bµi d¹y. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña häc sinh 1) æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o 2) Bµi cò: Gäi 1 vµi Hs h¸t bµi Nèi vßng tay lín. Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i. 3) Néi dung bµi: Giáo án Âm nhạc lớp 9 31 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 32. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ghi lªn b¶ng Néi dung1 : Nh¹c lÝ: Gi¬Ý thiÖu vÒ dÞch giäng - Hs ghi bµi. Gv tr×nh bµy kh¸i niÖm - DÞch giäng lµ viÖc chuyÓn dÞch cao ®é c¸c nèt nh¹c trong bµi h¸t, b¶n nh¹c cho phï hîp víi giäng cña ngêi tr×nh bµy. - Hs ghi kh¸i niÖm Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô chÐp vÝ dô Hs quan s¸t Giäng §« trëng Giäng Rª trëng Gv ®µn Gv ®µn giai ®iÖu hai giäng trªn; Giäng ®« trëng vµ giäng Rª trëng. - Hs nghe Gv hái ? Em h·y cho biÕt giai ®iÖu 2 giäng trªn nh thÕ nµo? - Giai ®iÖu hoµn toµn gièng nhau, chØ kh¸c lÇn sau ë tÇm c÷ cao h¬n lÇn tríc. - Hs tr¶ lêi Gv ®µn tiÕp - Giai ®iÖu giäng §« trëng vµ giäng Si b trëng - Hs nghe Gv hái ? Giai ®iÖu hai giäng nµy ntn?LÇn sau kh¸c lÇn tríc ntn? - Giai ®iÖu kh«ng thay ®æi, chØ kh¸c lÇn sau thÊp h¬n lÇn tríc. - Hs tr¶ lêi Gv rót ra kh¸i niÖm - Tõ hai vÝ dô trªn ta rót ra ®îc kh¸i niÖm dÞch giäng: Khi dÞch giäng nÕu dùa trªn tai nghe ta sÏ xuèng nhng nÕu nh×n trªn b¶n nh¹c, c¸ch ghi c¸c nèt nh¹c sÏ cã sù thay ®æi, ®ã lµ thay ®æi tªn nèt, thay ®æi c¸ch ghi ho¸ biÓu. -Hs ghi nhí Gv híng dÉn - Khi dÞch giäng tõ ©m §« lªn ©m Rª(n©ng lªn 1 cung) tÊt c¶ nèt nh¹c trong bµi ®Òu thay ®æi n©ng lªn 1 cung: Son-la, La-si, vv… - Hs nhËn biÕt Gv ®µn - §µn giäng §« trëng vµ giäng Rª trëng cho Hs ®äc. - Hs ®äc vµ nhËn biÕt 2 giäng Gv yªu cÇu * Hs lµm bµi tËp: - Hs thùc hiÖn Gv chia tæ - Chia Hs thµnh 4 tæ: Mçi tæ dÞch - Tõng tæ lµm bµi tËp Giáo án Âm nhạc lớp 9 32 Giáo viên: §inh V¨n B×nh 4 2 4 2 # #
 • 33. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ®¸nh gi¸, nhËn xÐt bµi lµm cña Hs. giäng tõ nhÞp 1 ®Õn 6 trong bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn sang c¸c giäng kh¸c nhau: - Tæ 1 chuyÓn sang giäng §« thø - Tæ 2 chuyÓn sang giäng Rª thø - Tæ 3 chuyÓn sang giäng Son thø - Tæ 4 chuyÓn sang giäng La thø Gv ®µn - Hs ®äc nh¹c bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn ë giäng §« thø, sau ®ã chuyÓn giäng Rª thø. Gv dÞch trªn ®µn phÝm ®iÖn tö. Hs ®äc nh¹c Gv ghi b¶ng Néi dung 2:TËp ®äc nh¹c: Giäng pha tr- ëng T§N sè 3 - Hs ghi vë a) Giäng pha trëng: Gv hái - Dùa vµo ®©u ®Ó nhËn biÕt mét b¶n nh¹c viÕt giäng pha trëng. - Hs tr¶ lêi - B¶n nh¹c cã ho¸ biÓu 1 dÊu gi¸ng vµ kÕt ë nèt pha Gv yªu cÇu - H·y viÕt c«ng thøc cña giäng pha trëng - Hs viÕt c«ng thøc. Gv hái ? H·y so s¸nh giäng pha trëng vµ giäng ®« trëng? - Hs tr¶ lêi - Hai giäng nµy cã c«ng thøc gièng nhau nhng ©m chñ kh¸c nhau( cao ®é kh¸c nhau) Gv ®µn Gv ®µn gam ®« trëng vµ pha trëng ®Ó Hs nghe vµ c¶m nhËn sù gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a hai giäng. - Hs nghe, c¶m nhËn. Gv ®µn - Gv ®µn gam trëng hai ®Õn ba lÇn, Hs nghe vµ ®äc cïng ®µn. - Hs ®äc gam pha tr- ëng. b, TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 L¸ xanh Nh¹c vµ lêi: Hoµng ViÖt. Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3. - Hs quan s¸t Gv ®Æt lêi c©u hái ? Bµi T§N ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? - NhÞp 2/4. - Hs tr¶ lêi. Giáo án Âm nhạc lớp 9 33 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 34. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 ? Giai ®iÖu x©y dùng trªn giäng g×? - Giäng pha trëng. ? Bµi T§N ®îc sö dông mÊy ©m? ( 6 ©m) ? Gåm nh÷ng ©m nµo?( Pha- Son- La- §«- Rª- Mi). Gv híng dÉn - Bµi T§N ®îc chia lµm bèn c©u, cÊu tróc c©u nh¹c vu«ng v¾n( 4 +4 +4 +4). - Hs ghi nhí. Gv híng dÉn - TËp ©m h×nh tiÕt tÊu cña bµi T§N: H×nh TT: MiÖng ®äc: §en ®en ®en ®¬n ®¬n®en ®en tr¾ng Tay gâ: + + + + + + + + H×nh TT: MiÖng ®äc: §en…..(d«i)®¬n………... tr¾ng Tay gâ: + + + + + + + + + - §µn cho Hs luyÖn giäng pha trëng vµ c¸c nèt trô: Giäng F- dur: C¸c nèt trô: Hs thùc hiÖn. Gv ®µn giai ®iÖu - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 3 cho Hs nghe mét lÇn. - Hs nghe Gv ®äc mÉu - §äc mÉu bµi T§N mét lÇn - Hs ®äc thÇm. Gv ®µn - §µn giai ®iÖu c©u mét 2-3 lÇn cho Hs nghe sau ®ã ®äc l¹i mét lÇn cho Hs ®äc. - Hs tËp ®äc c©u mét. Gv híng dÉn - Khi tËp Gv híng dÉn Hs thÓ hiÖn ®óng trêng ®é cña bµi nh: Nèt ®en chÊm d«i, nèt tr¾ng, nèt hoa mÜ… T¬ng tù nh vËy víi ba c©u cßn l¹i. - Hs thùc hiÖn Giáo án Âm nhạc lớp 9 34 Giáo viên: §inh V¨n B×nh 4 2 4 2 .
 • 35. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ®µn - Gv ®µn lÇn lît tõng c©u 2-3 lÇn sau ®ã b¾t nhÞp cho Hs ®äc - Hs tËp ®äc tõng c©u. Gv ®µn giai ®iÖu - Gv ®µn giai ®iÖu toµn bµi cho Hs ®äc - Hs ®äc toµn bµi. Gv híng dÉn - Cho Hs ®äc bµi T§N kÕt hîp gâ ph¸ch ®Öm. - Hs ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch. Gv chia nhãm - Chia Hs thµnh bèn nhãm luyÖn tËp - Hs luyÖn tËp. Gv ®iÒu khiÓn - §µn giai ®iÖu tõng c©u cho Hs ghÐp lêi ca bµi T§N. Gv söa sai( nÕu cã). - Hs ghÐp lêi ca Gv ®iÒu khiÓn - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs ®äc bµi T§N kÕt hîp gâ ph¸ch ®Öm. - KÕt hîp gâ ph¸ch. Gv chia tæ: - Chia Hs thµnh 3 tæ : Tæ mét ®äc nh¹c Tæ hai h¸t lêi Tæ ba gâ ph¸ch ®Öm. Sau ®æi ngîc l¹i. Gv nhËn xÐt c¶ ba tæ. - Hs thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi Hs tr×nh bµy hoµn chØnh bµi T§N sè ba. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. 4, Cñng cè: - Hs tr×nh bµy Gv hái ? Khi dÞch giäng giai ®iÖu cã bÞ ¶nh h- ëng g× kh«ng?( Giai ®iÖu kh«ng thay ®æi). - Hs tr¶ lêi. Gv ®µn - §µn giai ®iÖu b¾t nhÞp cho Hs ®äc bµi T§N sè 3 hai lÇn kÕt hîp gâ ph¸ch ®Öm. 5, DÆn dß: - Lµm bµi tËp ë s¸ch gi¸o khoa, «n néi dung ®· häc - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Giáo án Âm nhạc lớp 9 35 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 36. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 11: Ngày soạn: 27/10/2013. Tiết 11: Ngày dạy: 28+29/10+01/111/2013 . ¤n tËp bµi h¸t: Nèi vßng tay lín ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 3. ¢m nh¹c thêng thøc: nh¹c sü NguyÔn V¨n Tý vµ bµi h¸t MÑ Yªu Con I. Môc tiªu: - Häc thuéc bµi h¸t nèi vßng tay lín, tËp thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m kh¸c nhau trong bµi h¸t. - ¤n T§N sè 3, tËp ®äc gam pha trëng. H¸t lêi tËp ®päc nh¹c sã ba. - BiÕt thªm mét nh¹c sü næi tiÕng cña níc cña níc ta. Nh¹c sü NguyÔn V¨n Tý vµ nghe mét nhac phÈm cña «ng. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - B¶ng phô bµi T§N sè 3. - §Üa nh¹c vµ m¸y nghe. - Su tÇm mét sè bµi h¸t næi tiÕng cña nh¹c sü NguyÔn V¨n Tý. - §µn phÝm ®iÖn tö. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs 1) æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o 2) Bµi cò : Gv hái ? ThÕ nµo gäi lµ giäng pha trëng? ViÕt cÊu t¹o giäng pha trëng ? Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. - Hs tr¶ lêi 3) Néi dung bµi: Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp bµi Nèi vßng tay lín - Hs ghi bµi Gv ®µn - §µn bÊt kú mét c©u h¸t trong bµi Nèi vßng tay lín cho Hs nghe vµ nhËn biÕt c©u h¸t ®ã? - Hs nghe nhËn biÕt vµ h¸t Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t Nèi vßng tay lín - Hs nghe h¸t thÇm Giáo án Âm nhạc lớp 9 36 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 37. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 qua ®Üa nh¹c 1 lÇn Gv ®iÒu khiÓn vµ híng dÉn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp chØ huy cho Hs h¸t bµi 2 lÇn. Khi h¸t Gv híng dÉn Hs h¸t diÔn t¶ s¾c th¸i kh¸c nhau ë ®o¹n a vµ b. - Hs h¸t tho sù chØ huy cña Gv Gv chia tèp - Chia Hs thµnh 2 tèp tËp h¸t theo h×nh thøc ®ång ca. - Hs thùc hiÖn Gv híng dÉn TËp 1: Chän 1 Hs cã giäng h¸t tèt h¸t lÜnh xíng ë ®o¹n a. Sau ®ã c¶ tèp h¸t ®ång ca ë ®o¹n b. TËp 2: Thùc hiÖn h¸t ®ång ca cã lÜnh xìng nh tèp 1. Gv chØ huy. - Hs tËp h¸t ®ång ca Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn nhÞp chØ huy cho Hs h¸t bµi Nèi vßng tay lín kÕt hîp g« ®Öm víi hai ©m s¾c. Hs h¸t vµ g« ®Öm Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 vµi Hs biÓu diÔn bµi h¸t. Gv nhËn xÐt, xÕp lo¹i. - Hs tr×nh bµy Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 2: ¤n T§N sè 3: L¸ xanh - Hs ghi bµi Gv ®µn - §µn gam pha trëng vµ c¸c nèt trô cho Hs luyÖn. - Hs luyÖn gam Gv tr×nh bµy - Gv ®µn vµ ®äc nh¹c bµi T§N sè 3, Hs nghe ®Ó tù ®iÒu chØnh ®äc nh¹c vµ h¸t cho ®óng - Hs theo dâi vµ nhÈm theo. Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp g« ®Öm theo ph¸ch, nhÞp. - Hs ®äc vµ g« ®Öm Gv chia nhãm - Chia Hs thµnh 2 nöa: 1 nöa ®äc nh¹c, 1 nöa h¸t lêi. Sau ®æi ngîc l¹i. Gv ®µn giai ®iÖu vµ chØ ®Þnh Hs thùc hiÖn * NhËn biÕt tõng c©u vµ ®äc nh¹c: Gv ®µn ba nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, kh«ng theo thø tù trong bµi T§N. Hs nghe cho biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ c©u. - Hs nghe, nhËn biÕt råi ®äc nh¹c, h¸t lêi Gv kiÓm tra - KiÓm tra ®äc nh¹c vµ h¸t lêi 1 sè Hs. Gv nhËn xÐt-xÕp lo¹i. Hs lªn kiÓm tra Gv ®iÒu khiÓn * TËp nghe vµ ph©n biÖt qu¶ng 2T,2t. - Hs thùc hiÖn Gv ®µn - §µn qu¶ng 2T vµ 2t cho Hs ph©n biÖt. - Hs nghe ph©n biÖt Giáo án Âm nhạc lớp 9 37 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 38. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 VÝ dô: Gv hái ? Qu¶ng 2T c¸ch nhau mÊy nöa cung? - C¸ch nhau hai nöa cung. VD2: - Hs tr¶ lêi Gv hái ? Qu¶ng 2t: §« - Rª b hoÆc §« - §«# c¸ch nhau mÉy nöa cung? (c¸ch nhau 1 nöa cung) - Hs tr¶ lêi Gv hái ? H·y nªu c«ng thøc cÊu t¹o gam tr- ëng? ? Gam §« trëng vµ gam Pha trëng cã c«ng thøc cÊu t¹o ntn? ? C¸c nèt trô cña gam C-dur lµ g×? C¸c nèt trô cña gam F-dur lµ g× ? - Hs tr¶ lêi Gv nhËn xÐt xÕp lo¹i - NhËn xÐt - xÕp lo¹i Hs tr¶ lêi ®óng. - Hs nghi nhËn Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý vµ bµi h¸t MÑ yªu con. a) Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý. - Hs ghi bµi Gv treo ¶nh - ¶nh nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý - Hs quan s¸t Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs ®äc phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ vµ mét sè bµi h¸t ®îc nhiÒu ngêi yªu thÝch - Hs ®äc Gv giíi thiÖu Giíi thiÖu tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh cña nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý (SGK) - Hs nghe Gv h¸t - H¸t trÝch ®o¹n 1 sè bµi h¸t nh: Mét khóc t©m t×nh cña ngêi Hµ TÜnh, D¸ng ®øng bÕn tre, Ngêi ®i x©y hå KÎ gç - Hs nghe c¶m nhËn Gv hái ? Em h·y kÓ tªn mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý mµ em biÕt? (Mµu ¸o chó bé ®éi, Mïa xu©n c« nu«i d¹y trÎ) - Hs tr¶ lêi Gv tãm t¾t - Tãm t¾t mét vµi nÐt chÝnh vÒ nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý. - Hs ghi nhí Giáo án Âm nhạc lớp 9 38 Giáo viên: §inh V¨n B×nh b #
 • 39. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ghi b¶ng b) Bµi h¸t: MÑ yªu con - Hs ghi vë Gv giíi thiÖu Treo b¶ng phô bµi h¸t MÑ yªu con vµ giíi thiÖu mét bµi h¸t nãi vÒ ®Ò tµi ngêi phô n÷ ®îc s¸ng t¸c vµo n¨m 1956 (SGK) - Hs quan s¸t vµ nghe Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe ®Üa vµ h¸t theo 1 -2 lÇn - Hs h¸t theo Gv hái ? H·y ph¸t biÓu c¶m nhËn vÒ bµi h¸t "MÑ yªu con"? -Hs ph¸t biÓu Gv hái vµ gîi ý ? KÓ tªn mét sè bµi h¸t viÕt vÒ ®Ò tµi ngêi mÑ mµ em biÕt? - Hs nhËn biÕt vµ tr¶ lêi Gv ®iÒu khiÓn -Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t "MÑ yªu con" 1 lÇn - Hs nghe c¶m nhËn Gv ®iÒu khiÓn 4, Cñng cè: - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t bµi h¸t -2 lÇn - Hs h¸t 1-2 lÇn Gv ®µn - Cho Hs ®äc bµi T§N sè 3 kÕt hîp ®¸nh nhÞp - Hs ®äc nh¹c Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý 5, DÆn dß: - Lµm bµi tËp sè 1,2 ë SGK - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. - Hs thùc hiÖn Tuần 12: Ngày soạn: 03/11/2013. Tiết 12: Ngày dạy: 04+05+08/11/2013 . Häc h¸t: Bµi Lý KÐo Chµi D©n ca Nam Bé §Æt lêi míi: Hoµng L©n I. Môc tiªu: - Cho Hs biÕt h¸t thªm mét ®iÖu lÝ cña ®ång bµo Nam Bé - TËp thÓ hiÖn bµi h¸t víi t×nh c¶m m¹nh mÏ, vui t¬i, l¹c quan. - TËp ®Æt lêi ca cho bµi h¸t II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö - B¶ng phô chÐp s½n bµi h¸t LÝ kÐo chµi III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Giáo án Âm nhạc lớp 9 39 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 40. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs 1.æn ®Þnh tæ chøc Gv kiÓm tra sØ sè Líp trëng b¸o c¸o 2. Bµi cò: Gv ®Æt c©u hái ? H·y tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý? Hs tr¶ lêi Gv ghi b¶ng 3. Néi dung bµi: Häc h¸t bµi "Lý kÐo chµi" D©n ca Nam bé §Æt lêi míi: Hoµng L©n Hs ghi vë Gv hái ? Lý lµ g×? (Lý lµ c©u h¸t, bµi d©n ca do «ng cha ta s¸ng t¹o ra) ? Chóng ta ®· ®îc häc nh÷ng bµi "LÝ" nµo? ( LÝ c©y xanh, lÝ con s¸o gß c«ng, lÝ dÜa b¸nh bß…) Hs tr¶ lêi Gv chØ ®Þnh ? em h·y h¸t trÝch ®o¹n mét trong nh÷ng bµi h¸t ®· häc ë trªn? Hs tr×nh bµy Gv giíi thiÖu - Giíi thiÖu bµi h¸t nh SGK Hs nghe Gv treo tranh ¶nh vµ giíi thiÖu - Cho Hs xem mét sè tranh ¶nh cña ng d©n Nam bé vµ giíi thiÖu c¶nh lao ®éng, sinh ho¹t vui t¬i cña ngêi d©n vïng biÓn. Hs quan s¸t vµ nghe Gv híng dÉn * D¹y bµi h¸t: Hs thùc hiÖn Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô bµi h¸t LÝ kÐo chµi Hs quan s¸t Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t qua ®Üa 1 lÇn Hs nghe Gv chia c©u - Chia bµi h¸t thµnh 4 c©u ng¾n Hs nhËn biÕt Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs ®äc lêi ca thep nhÞp Hs ®äc bµi Gv ®µn * T©p tõng c©u - §µn c©u mét 2-3 lÇn sau ®ã b¾t nhÞp cho Hs h¸t Hs tËp h¸t c©u 1 Gv ®µn - §µn tiÕp c©u hai 2-3 lÇn sau ®ã h¸t mÉu b¾t nhÞp cho Hs h¸t Hs tËp c©u 2 Gv híng dÉn Khi d¹y h¸t Gv híng dÉn Hs thÓ hiÖn ®óng trêng ®é nh: dÊu luyÕn, mãc ®¬n, mãc kÐo giËt… Hs thùc hiÖn Gv ®µn - §µn giai ®iÖu cho Hs h¸t nèi hai c©u l¹i víi nhau T¬ng tù nh vËy víi 2 c©u cßn l¹i Hs h¸t nèi 2 c©u Hs tËp tiÕp c©u 3 vµ 4 Gv híng dÉn - Lu ý Hs nh÷ng tiÕng luyÕn trong lêi ca, Hs thùc hiÖn Giáo án Âm nhạc lớp 9 40 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 41. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 TiÕng "¥" cuèi bµi ph¶i ng©n dµi ®ñ 3 ph¸ch Gv ®iÒu khiÓn Khi Hs tËp h¸t cong 4 c©u, Gv ®µn giai ®iÖu cho Hs h¸t nèi toµn bµi Hs h¸t toµn bµi Gv chia nhãm Chia Hs thµnh 4 nhãm luyÖn tËp Hs luyÖn tËp Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi nhãm tr×nh bµy bµi h¸t, Gv söa sai (nÕu cã) Hs tr×nh bµy Gv ®iÒu khiÓn Më ®Çu ®o¹n ghi s½n ë ®Üa nh¹c b¾t nhÞp chØ huy cho Hs h¸t 2-3 lÇn Hs h¸t theo sù chØ huy cña Gv Gv híng dÉn * H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp, theo ph¸ch Hs thùc hiÖn Gv ®iÒu khiÓn Cho Hs ®øng lªn më phÇn ®Öm ë ®Üa nh¹c b¾t nhÞp chØ huy Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng t¹i chç nhÞp nhµng theo giai ®iÖu cña bµi Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp Gv chØ ®Þnh Gäi mét sè Hs tr×nh bµy bµi h¸t, Gv nhËn xÐt Hs tr×nh bµy Gv híng dÉn * Híng dÉn Hs h¸t theo kiÓu xíng vµ x« - Hs thùc hiÖn Gv ®iÒu khiÓn - Chän Hs cã giäng tèt h¸t phÇn xíng cßn l¹i h¸t phÇn x«. X¬ng: KÐo lªn thuyÒn…c©u ca X«: "Hß ¬" Xíng: BiÓn kh¬i th©n thiÕt víi ta. X«: Khoan hìi khoan hß v.v… - Hs thùc hiÖn Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp vµ chØ huy cho Hs thÓ hiÖn bµi h¸t LÝ kÐo chµi (cã phÇn xíng vµ x«) - Gäi Hs nam h¸t lÜnh xíng, Hs n÷ hß. §æi ngîc l¹i. -Hs h¸t hoµ giäng 4) Cñng cè: Gv ®Öm ®µn - B¾t nhÞp Hs h¸t bµi 2 lÇn. LÇn thø nhÊt h¸t hoµ giäng, lÇn thø 2 h¸t lÜnh xíng kÕt hîp g« ®Öm theo nhÞp, ph¸ch. - Hs h¸t theo sù híng dÉn 5) DÆn dß: Gv yªu cÇu - TËp ®Æt lêi ca míi theo chñ ®Ò tù chän - Lµm bµi tËp ë SGK. Tuần13: Ngày soạn: 10/11/2013. Tiết13: Ngày dạy: 11+12+15/11/2013. ¤n tËp bài hát: Lí kéo chài Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- T§N sè 4 I. Môc tiªu: Giáo án Âm nhạc lớp 9 41 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 42. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 - ¤n tËp bµi h¸t lÝ kÐo chµi. ThÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt khÎo m¹nh, r¾n rái cña bµi h¸t - Hs bíc ®µu thÓ hiÖn cÊu t¹o cña giäng rª thø tù nhiªn vµ rª thø hoµ thanh. - Hs lµm quen víi giäng rª thø hoµ thanh qua bµi T§N sè 4, ®äc ®óng giai ®iÖu. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö - T×m mét sè bµi h¸t thiÕu nhi ®îc viÕt ë däng rª thø. - ChÐp bµi T§N sè 4 ra b¶ng phô. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs 1.æn ®Þnh tæ chøc Gv kiÓm tra sØ sè Líp trëng b¸o c¸o 2. Bµi cò: Gv chØ ®Þnh Gäi mét vµi Hs h¸t lêi míi dùa theo giai ®iÖu bµi LÝ kÐo chµi do c¸c em tù ®Æt. Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i Hs ®Æt lêi hay phï hîp víi giai ®iÖu. Hs tr¶ lêi 3) Néi dung bµi Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n bµi h¸t: LÝ kÐo chµi. - Hs ghi bµi Gv ®µn §µn bÊt k× mét c©u h¸t trong bµi cho Hs nghe nhËn biÕt ®ã lµ c©u h¸t nµo vµ h·y h¸t lªn c©u h¸t ®ã. - Hs nghe, nhËn biÕt vµ h¸t. Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t qua ®Üa nh¹c 1-2 lÇn. - Hs h¸t thÇm Gv ®Öm ®µn - B¾t nhÞp cho Hs h¸t bµi. Yªu cÇu Hs thuéc lêi ca, h¸t r« lêi, diÔn c¶m. - Hs h¸t 2 lÇn Gv yªu cÇu - H¸t bµi LÝ kÐo chµi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp vµ gâ ®Öm víi hai ©m s¾c. Tõng nhãm tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp g« ®Öm. - Hs thùc hiÖn Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs «n l¹i c¸ch h¸t lÜnh xíng vµ hoµ giäng. - Hs tr×nh bµy Gv kiÓm tra - Hs tr×nh bµy bµi h¸t theo lêi ca míi. - Hs lªn kiÓm tra Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi c¸c h×nh thøc: Song ca, tam ca, tèp ca. Gv nhËn xÐt - XÕp lo¹i 1 sè Hs. - Hs tr×nh bµy Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 2: Giäng Rª thø - T§N sè 4. - Hs ghi bµi a) Giäng rª thø Giáo án Âm nhạc lớp 9 42 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 43. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv hái ? Dùa vµo ®©u ®Ó nhËn biÕt b¶n nh¹c viÕt giäng Rª thø? - B¶n nh¹c cã ho¸ biÓu 1 dÊu gi¸ng vµ kÕt ë nèt Rª - Hs tr¶ lêi Gv hái ? Giäng Rª thø song song víi giäng nµo? - Giäng Rª thø song song víi giäng pha trëng ? Giäng Rª thø cïng tªn víi giäng nµo? - Cïng tªn víi giäng Rª trëng. - Hs tr¶ lêi Gv yªu cÇu - Hs ghi c«ng thøc giäng Rª thø -Hs ghi c«ng thøc Gv hái ? H·y so s¸nh giäng Rª thø vµ giäng La thø? - Hai giäng nµy cã c«ng thø gièng nhau nh ©m chñ kh¸c nhau (cao ®é kh¸c nhau). - Hs tr¶ lêi Gv ®µn - Gv ®µn gam la thø vµ Rª thø ®Ó Hs nghe vµ c¶m nhËn sù gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a hai giäng. - Hs nghe vµ c¶m nhËn Gv ®µn - Gv ®µn gam Rª thø 2-3 lÇn, Hs nghe vµ ®äc cïng ®µn. - Hs ®äc gam rª thø. Gv ghi b¶ng b) TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4. C¸nh en tuæi th¬ (trÝch) Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn - Hs ghi bµi Gv treo b¶ng phô - B¶ng phô bµi T§N sè 4 - Hs quan s¸t Gv hái ? Ho¸ biÓu cña bµi ntn? (cã 1dÊu si b) ? Bµi T§N ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? (nhÞp 2/4) ? B¶n nh¹c ®îc viÕt ë giäng g×? V× sao? - Giäng Rª thø hoµ thanh v× cã bËc VII t¨ng lªn nöa cung. ? Trong b¶n nh¹c sö dông h×nh nèt g×? - Nèt ®en, ®en chÊm d«i, nèt tr¾ng, mãc ®¬n. ? C¸c kÝ hiÖu kh¸c? (dÊu lÆng ®en. dÊu nèi, ®Êu ho¸ bÊt thêng…). - Hs tr¶ lêi Giáo án Âm nhạc lớp 9 43 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 44. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ®µn - §µn cao ®é sau ®©y cho Hs ®äc ®i lªn, xuèng 2-3 lÇn -Hs luyÖn cao ®é Gv ®µn - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 4 cho Hs nghe 1 lÇn. - Hs nghe Gv chia c©u - Bµi T§N ®îc chia lµm 4 c©u. Mçi c©u gåm 4 « nhÞp. Cuèi mçi c©u ®Òu cã ®é ng©n ®µi 3 ph¸ch, 2 ph¸ch rìi. - Hs nhËn biÕt Gv híng dÉn *TËp tõng c©u: - Hs thùc hiÖn Gv ®äc mÉu vµ ®µn - §µn giai ®iÖu c©u mét 2-3 lÇn cho Hs nghe sau ®ã ®äc mÉu vµ ®µn l¹i b¾t nhÞp cho Hs ®äc. - Hs tËp c©u 1 Gv ®µn - §äc tiÕp c©u hai 1 lÇn sau ®ã ®µn giai ®iÖu 1-2 lÇn b¾t nhÞp cho Hs ®äc. - Hs tËp c©u 2 Gv ®µn giai ®iÖu hai c©u. - Cho Hs ®äc nèi 2 c©u víi nhau. - Hs ®äc 2 c©u Gv híng dÉn Khi ®äc nh¹c Gv híng dÉn Hs thÓ hiÖn ®óng ®¶o ph¸ch (ë « nhÞp 1,2 vµ 5,6), thÓ hiÖn ®óng nèt pha th¨ng ë nhÞp thø 10. - Hs thùc hiÖn Gv ®µn T¬ng tù nh trªn víi 2 c©u cßn l¹i - Hs tËp c©u 3 vµ 4 Gv ®µn giai ®iÖu - Khi tËp xong Gv ®µn giai ®iÖu cho Hs nèi toµn bµi. - Hs ®äc nèi toµn bµi. Gv chia nhãm - Chia Hs thµnh 3 nhãm luyÖn tËp. Khi luyÖn tËp nh¾c Hs kÕt hîp ®¸nh nhÞp. - Hs luyÖn tËp Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi nhãm tr×nh bµy bµi T§N. Gv söa sai (nÕu cã). - Hs tr×nh bµy Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi Hs kh¸ tù ghÐp lêi bµi h¸t "C¸nh Ðn tuæi th¬". Gv söa sai. - Hs h¸t lêi Gv ®µn - §µn giai ®iÖu tõng c©u cho Hs tù ghÐp lêi. NÕu Hs h¸t sai Gv dõng l¹i söa ngay. - Hs h¸t lêi theo giai ®iÖu dµn Gv chia tæ ®iÒu khiÓn - Chia Hs thµnh 2 tæ: 1 tæ ®äc nh¹c, 1tæ h¸t lêi kÕt hîp g« ph¸ch. Sau ®æi - Hs thùc hiÖn Giáo án Âm nhạc lớp 9 44 Giáo viên: §inh V¨n B×nh # # b
 • 45. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 ngîc l¹i. Gv ®iÒu khiÓn - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp chi Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. - Hs ®äc bµi kÕt hîp g« ph¸ch. Gv chØ ®Þnh - Gäi mét vµi Hs tr×nh bµy bµi T§N sè 4. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. - Hs tr×nh bµy 4) Cñng cè: Gv hái ? T×m nh÷ng bµi h¸t viÕt ë giäng Rª thø mµ em biÕt? - Hs tr¶ lêi Gv tr×nh bµy - Më phÇn ®Öm ë ®µn vµ tr×nh bµy bµi h¸t "C¸nh Ðn tuæi th¬". - Hs nghe, c¶m nhËn Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs ®äc l¹i bµi T§N sè 4 kÕt hîp g« ph¸ch. - Hs thùc hiÖn 5) DÆn dß: - Lµm bµi tËp ë SGK - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Tuần 14: Ngày soạn: 17/11/2013. Tiết 14: Ngày dạy: 18+21+22/11/2013 . ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc: Mét sè ca khóc mang ©m hëng d©n ca. I. Môc tiªu: - BiÕt võa ®äc nh¹c võa ®¸nh nhÞp bµi T§N sè 4. - Bíc ®Çu biÕt c¶m nhËn nh÷ng ca khóc mang ©m hëng d©n ca tõng vïng miÒn cña ®Êt níc. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phim ®iÖn tö - B¨ng nh¹c mét sè ca khóc chän läc mang ©m hëng d©n ca ViÖt Nam. - TËp mét sè ca khóc ®Ó minh ho¹, §µi, §Çu ®Üa. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs 1, æn ®Þnh tæ chøc Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o 2, Bµi cò: Gv hái ? Muèn x¸c ®Þnh bµi ®ã viÕt ë däng ®iÖu g× ta cÇn dùa vµo yÕu tè nµo? Hs tr¶ lêi Giáo án Âm nhạc lớp 9 45 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 46. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 - Dùa vµo ©m chñ vµ ho¸ biÓu. ? Thø nµo gäi lµ giäng rª thø? ViÕt c«ng thøc chÕ t¹o giäng Rª thø tù nhiªn vµ Rª thø hoµ thanh. 3, Néi dung bµi: Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4: C¸nh Ðn tuæi th¬ ( TrÝch). - Hs ghi bµi Gv ®µn - §µn cao ®é s©u ®©y cho Hs luyÖn giäng. - Hs ®äc ®i lªn, xuèng 2-3 lÇn. Gv tr×nh bµy - Hs nghe l¹i bµi T§N" C¸nh Ðn tuæi th¬" do Gv tr×nh bµy. - Hs theo dâi Gv yªu cÇu - TËp ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. Gv chØ ®Þng 2-3 Hs thùc hiÖn l¹i. - TËp ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm víi hai ©m s¾c. Gv chØ ®Þng 2-3 em thùc hiÖn l¹i. - Hs thùc hiÖn Gv híng dÉn - Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi ®èi ®¸p: Chia líp thµnh hai nöa, mét nöa T§N vµ h¸t lêi c©u thø 1 vµ 3, nöa kia thùc hiÖn c©u hai vµ bèn. Lu ý Hs nhÞp lÊy ®µ vµ ®¶o ph¸ch trong bµi. - Hs tr×nh bµy Gv kiÓm tra - KiÓm tra mét sè Hs tr×nh bµy bµi T§N. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. - Hs lªn kiÓm tra Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc: - Mét sè ca khóc mang ©m hëng d©n ca. - Hs ghi bµi. Gv hái Hs t×m hiÓu vÒ néi dung nµy qua nh÷ng bíc sau: - Theo c¸ch chia c¸c vïng miÒn trong sgk, ®Êt níc ta gåm mÊy vïng d©n ca chØnh? (Gåm n¨m vïng d©n ca lµ ®ång b»ng b¾c Bé, miÒn nói phÝa B¾c, miÒn Trung, T©y Nguyªn vµ Nam bé). - Hs tr¶ lêi Gv hái ? §Æc ®iÓm cña nh÷ng ca khóc mang - Hs tr¶ lêi Giáo án Âm nhạc lớp 9 46 Giáo viên: §inh V¨n B×nh # # b
 • 47. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 ©m hëng d©n ca? Gv kÕt luËn Lµ nh÷ng ca khóc míi do nh¹c sÜ dïng chÊt liÖu d©n ca ®Ó s¸ng t¸c nªn. - Hs nghe Gv hái ? D©n ca vµ ca khóc mang ©m hëng d©n ca kh¸c nhau ë ®Æc ®iÓm nµo? - Hs tr¶ lêi Gv kÕt luËn - D©n ca do nh©n d©n s¸ng t¸c, kh«ng do mét t¸c gi¶ nµo cô thÓ nµo, ®îc lu truyÒn réng r·i. - Ca khóc mang ©m hëng d©n ca do ng- êi nh¹c sÜ cô thÓ s¸ng t¸c, b¶n nh¹c cña hä ®îc coi lµ b¶n gèc, nªn nh÷ng ngêi biÓu diÔn cÇn h¸t theo b¶n nh¹c ®ã. - Hs nghe. Gv viÕt b¶ng 1) Ca khóc mang ©m hëng d©n ca ®ång b»ng ®ång b»ng B¾c Bé. - Hs ghi vë Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs ®äc ca khóc thiÕu nhi vµ ca khóc ngêi lín trong ©m hëng d©n ca §BBB. - Hs ®äc Gv hái ? Em nµo cã thÓ h¸t mét trong 7 ca khóc thiÕu nhi vµ ngêi lín ë SGK? - Hs tr¶ lêi vµ theer hiÖn Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe ®Üa nh¹c bµi h¸t "§Êt níc lêi ru" - Hs nghe Gv hái ? C¶m nhËn cña em khi nghe bµi h¸t: ThÝch hay kh«ng thÝch? V× sao thÝch? V× sao kh«ng thÝch? Gv Cñng cè l¹i c¸ch tr¶ lêi cña Hs. - Hs tr¶ lêi Gv ghi b¶ng 2) Ca khóc mang ©m hëng d©n ca miÒn nói phÝa B¾c. - Hs ghi vë Gv chØ ®Þnh - Gäi mét Hs ®äc ca khóc thiÕu nhi vµ ca khóc ngêi lín trong ©m hëng d©n ca miÒn nói phÝa B¾c? - Hs ®äc Gv hái ? Em nµo h¸t mét trong sè nh÷ng ca khóc thiÕu nhi hay ngêi lín trong d©n ca miÒn nói phÝa B¾c? - Hs tr¶ lêi vµ h¸t Gv ®iÒu khiÓn - §Öm ®µn vµ h¸t cho Hs nghe bµi "C« gi¸o tµy cÇm ®µn lªn ®Ønh nói" - Hs nghe c¶m nhËn Gv hái ? Nghe bµi "C« gi¸o Tµy cÇm ®µn lªn ®Ønh nói" em thÊy t¸c gi¶ ®· sö dông chÊt liÖu d©n ca miÒn nµo? (D©n ca miÒn nói phÝa B¾c) - Hs tr¶ lêi Gv ghi b¶ng 3) Ca khóc mang ©m hëng d©n ca miÒn Trung - Hs ghi bµi Giáo án Âm nhạc lớp 9 47 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 48. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv chØ ®Þnh Gäi Hs ®äc ë SGK. - Hs ®äc Gv hái ? Em nµo cã thÓ h¸t trÝch ®o¹n 1 trong sè nh÷ng ca khóc trªn ? - Hs h¸t Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t "Mét khóc t©m t×nh cña ngêi Hµ TÜnh" qua ®Üa. - Hs nghe, c¶m nhËn Gv hái ? Em h·y cho biÕt bµi h¸t mµ c¸c em võa nghe nh¹c vµ lêi cña ai? Mang ©m hëng d©n ca miÒn nµo? - Hs tr¶ lêi Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t "Mét khóc t©m t×nh cña ngêi Hµ TÜnh" qua ®Üa. - Hs nghe, c¶m nhËn. Gv hái ? Em h·y cho biÕt b¸i mµ c¸c em vµ nghe nh¹c nh¹c vµ lêi cñ ai ? mang ©m hëng d©n ca miÒn nµo? - Nh¹c vµ lêi TrÇn Hoµn, mang ©m hëng d©n ca miÒn Trung . - Hs tr¶ lêi Gv ghi b¶ng 4)Ca khóc mang ©m hëng d©n ca Nam Bé - Hs ghi bµi Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs ®äc môc 4 ë SGK - Hs ®äc Gv hái ? Em nµo cã thÓ h¸t trÝch ®o¹n mét trong sè nh÷ng viÕt cho ngíi lín vµ thiÕu nhi trong ©m hëng d©n ca Nam Bé - Hs h¸t trÝch ®o¹n Gv ®iÒu kiÓn - Cho häc sinh nghe bµi h¸t "Hå ChÝ Minh ®Ñp nhÊt tªn ngêi"qua bang nh¹c - Hs nghe c¶m nhËn Gv hái ? Em h·y cho biÕt bµi h¸t "Hå ChÝ Minh ®Ñp nhÊt tªn ngêi "nh¹c vµ lêi cña ai? mang ©m hëng d©n ca miÒn nµo? - HCM ®Ñp nhÊt tªn Ngêi (N vµ L: TrÇn KiÕt Têng) mang ©m hëng d©n ca Nam bé - Hs tr¶ lêi Gv ghi b¶ng 5, Ca khóc mang ©m hëng d©n ca T©y Nguyªn - Hs ghi bµi Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs ®äc ë sgk. - Hs ®äc Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe bµi h¸t" Em nhí T©y Nguyªn", " t×nh ca T©y Nguyªn" qua ®Üa nh¹c. -Hs nghe, c¶m nhËn. Gv hái ? Bµi h¸t em võa nghe nã mang ©m h- ëng d©n ca nµo? (d©n ca T©y Nguyªn) - Hs tr¶ lêi Gv hái ? Em nµo cã thÓ h¸t trÝch ®o¹n mét trong sè nh÷ng ca khóc ngêi lín hoÆc thiÕu nhi mang ©m hëng d©n ca T©y Nguyªn? - Hs h¸t trÝch ®o¹n Giáo án Âm nhạc lớp 9 48 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 49. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv hái ? Khi nghe nh÷ng bµi h¸t mang ©m hëng d©n ca c¸c em c¶m thÊy nh thÕ nµo? - Hs ph¸t biÓu Gv kÕt luËn - BiÕt bao gÇn gòi vµ th©n thiÕt, cµng nghe ta cµng thªm yªu quª h¬ng ®Êt níc vµ yªu cuéc sèng. - Hs nghe 4, Cñng cè Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs ®äc l¹i bµi T§N sè 4 kÕt hîp ®¸nh nhÞp - Hs thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh ? Em h·y nh¾c l¹i mét sè ca khóc mang ©m hëng d©n ca cña n¨m vïng d©n ca chÝnh? 5, DÆn dß: - ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. - Hs tr¶ lêi Giáo án Âm nhạc lớp 9 49 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 50. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 15: Ngày soạn: 24/11/2013. Tiết 15: Ngày dạy: 25+28+29/11/2013 . Học hát: THẦY CÔ CHO EM MÙA XUÂN (Bài hát do địa phương tự chọn) I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS biết nhạc sĩ Vũ Hoàng là tác giả bài hát Thầy cô cho em mùa xuân. Biết nội dung bài hát nói về những kỉ niệm sâu sắc đối với các thầy cô giáo. 2. Tư duy - HS biết và hát được thêm một bài hát ngoài các bài hát trong phân phối chương trình môn âm nhạc. 3. Kĩ năng - Biết cách lấy hơi phù hợp, xử lí hơi thở. - Rèn luyện kĩ năng hát đơn ca, đối đáp, tốp ca. 4. Thái độ - Thông qua bài hát giáo dục HS tình yêu mái trường, tình cảm gắn bó với Thầy cô giáo và bạn bè. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên - Giáo án chi tiết - Băng tiếng có bài hát Thầy cô cho em mùa xuân - Nhạc cụ: Đàn, Bộ đệm… - Bảng phụ bài hát Thầy cô cho em mùa xuân 2. Học sinh - Vở ghi. III. Phương pháp - Thuyết trình, vấn đáp, minh họa, thực hành. IV. Tiến trình giờ day – Giáo dục 1. Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số. - Nhắc nhở HS tư thế ngồi học. 2. Kiểm tra bài cũ 3. Giảng bài mới * Hoạt động: Học bài hát Thầy cô cho em mùa xuân a. Mục tiêu - HS biết nhạc sĩ Vũ Hoàng là tác giả bài hát. - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm, tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…. - Thông qua bài hát giáo dục HS tình yêu mái trường, tình cảm gắn bó với Thầy cô giáo và bạn bè. b. Tài liệu, phương tiện học tập - Sách Âm nhạc 9, vở ghi, băng đĩa nhạc, bảng phụ. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - GV giới thiệu vào bài. - Nghe giới thiệu và 1.Học hát Giáo án Âm nhạc lớp 9 50 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 51. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 - GV giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Vũ Hoàng - GV giới thiệu ngắn gọn về bài hát: Thầy cô cho em mùa xuân - GV treo bảng phụ bài hát Thầy cô cho em mùa xuân và yêu cầu HS đọc lời bài hát - GV mở băng tiếng cho HS nghe bài hát 2 - 3 lần ?Bài hát có thể chia thành mấy câu ? - GV dạy bài hát cho theo lối móc xích từng câu một - Mỗi câu hát, đệm đàn cho HS hát theo - GV yêu cầu HS hát lại toàn bài hát vừa hát vừa vận động tại chỗ - GV lắng nghe và sửa sai giúp HS tuyên dương những HS khá ghi bài - Lắng nghe - Quan sát và đọc - Nghe và cảm thụ bài hát - Bài hát gồm 6 câu - Hát theo lối móc xích - Nghe và hát theo - Tập thể hát lại bài hát Thầy cô cho em mùa xuân N&L: Vũ Hoàng a. Nhạc sĩ Vũ Hoàng - Tên thật là Vũ Bảo Hoàng sinh ngày 23/4/1956 tại Biên Hòa. - Ông tốt nghiệp trường CĐ Sư phạm TP.HCM (1976- 1979), tốt nghiệp khoa Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy bậc Đại học Nhạc viện TP. HCM (1984-1989) b. Bài hát Thầy cô cho em mùa xuân 4. Củng cố - Yêu cầu từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát. - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài hát. - Giáo dục cho học sinh thêm yêu quý mái trường, với thầy cô bè bạn một thời cắp sách. 5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà - Yêu cầu HS học thuộc bài hát Thầy cô cho em mùa xuân. - Chuẩn bị trước bài mới. Giáo án Âm nhạc lớp 9 51 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 52. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 16: Ngày soạn: 01/12/2013. Tiết 16: Ngày dạy: 02+05+06/2013. ¤n tËp häc kú I I. Môc tiªu: - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu, thuéc lêi ca vµ tËp biÓu diÔn hai bµi h¸t nèi vßng tay lín vµ Lý kÐo chµi . - BiÕt cÊu t¹o gam pha trëng, gam rª thø, ghi nhí ho¸ biÓu ë ho¸ biÓu cña hai giäng pha trëng rª thø. - TËp ®äc ®óng cao ®é vµ trêng ®é bµi T§N sè 3, 4. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phim ®iÖn tö - §Þa nh¹c, §µi, §Çu ®Üa. - B¶ng phô hai bµi T§N sè 3 vµ 4. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Ho¹t ®éng cña Gv Néi dung Ho¹t ®éng cña Hs 1, æn ®Þnh tæ chøc Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o Gv hái 2, Bµi cò:? H·y cho biÕt mét vµi bµi h¸t mang ©m hëng d©n ca vµ cho biÕt miÒn nµo? Gv nhËn xÐt- bæ sung. - Hs tr¶ lêi 3.Néi dung bµi: ¤n tËp vµ kiÓm tra. Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp hai bµi h¸t " Nèi vßng tay lín" vµ "LÝ kÐo chµi". - Hs ghi bµi Gv ghi b¶ng a) ¤n bµi h¸t: Nèi vßng tay lín. Gv treo b¶ng phô vµ hái - Treo b¶ng phô bµi h¸t Nèi vßng tay lín vµ hái: ? Bµi h¸t ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? giäng g×? - Hs quan s¸t vµ tr¶ lêi Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t "Nèi vßng tay lín" qua ®Üa nh¹c 1 lÇn. - Hs nghe h¸t thÇm. Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t l¹i bµi hai lÇn. - Hs h¸t Gv chØ huy - B¾t nhÞp chØ huy Hs h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch theo nhÞp. - Hs h¸t kÕt hîp g« ph¸ch Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs ®øng h¸t ®ång ca. Gv chØ huy cho Hs h¸t, cã sù biÓu c¶m vµ - Hs thùc hiÖn theo sù ®iÌu khiÓn cña Gv Giáo án Âm nhạc lớp 9 52 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 53. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 thay ®æi h×nh thøc h¸t nh: §o¹n a: H¸t lÜnh xíng, h×nh thøc h¸t ®ång ca. Gv chØ ®Þnh - Chän mét nhãm biÓu diÔn bµi h¸t "Nèi vßng tay lín" tríc líp b»ng h×nh thøc tèp ca. Khi h¸t Hs tù s¸ng t¹o ®éng t¸c phô ho¹. Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i 1 sè Hs h¸t, biÓu diÔn tèt. - Hs biÓu diÔn Gv ghi b¶ng b) ¤n tËp bµi h¸t: LÝ kÐo chµi. - Hs quan s¸t Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t LÝ kÐo chµi qua ®Üa nh¹c 1 lÇn. - Hs nghe Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t bµi hai lÇn. Khi h¸t kÕt hîp ®¸nh nhÞp. -Hs h¸t kÕt hîp ®¸nh nhÞp. Gv ®iÒu khiÓn - Chän 1 Hs cã giäng tèt h¸t phÇn "x- íng" c¶ líp h¸t phÇn "x«". Gv ®Öm ®µn. - Hs thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh - Gäi 2-3 Hs biÓu diÔn bµi h¸t "LÝ kÐo chµi" kÕt hîp phô ho¹ ®éng t¸c ®a tay. Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i. - Hs biÓu diÔn Gv ghi b¶ng Néi dung 2: ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3- 4 - Hs ghi bµi Gv ghi b¶ng a) ¤n T§N sè 3: L¸ xanh (trÝch) Nh¹c vµ lêi:Hoµng ViÖt - Hs quan s¸t Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ giäng pha trëng? H·y viÕt cÊu t¹o gam Pha trëng lªn b¶ng? Gv Cñng cè l¹i. - Hs thùc hiÖn Gv ®µn - §µn gam Pha trëng vµ c¸c nèt trô cho Hs ®äc ®i lªn, xuèng 2-3 lÇn. - Hs ®äc gam vµ c¸c nèt trô. Gv ®µn - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 3 cho Hs nghª 1 lÇn - Hs nghe Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp ®¸nh nhÞp 2/4. - Hs ®äc bµi kÕt hîp ®¸nh nhÞp. Gv ®iÒu khiÓn - Chia Hs thµnh 3 tæ: 1 tæ ®äc nh¹c 1 tæ h¸t lêi 1 tæ ®¸nh nhÞp. Sau dæi ngîc l¹i - Hs thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh - Gäi mét sè Hs tr×nh bµy T§N sè 3 kÕt hîp ®¸nh nhÞp. Gv nhËn xÐt-xÕp lo¹i. - Hs tr×nh bµy Giáo án Âm nhạc lớp 9 53 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 54. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ghi b¶ng b) ¤n T§N sè 4: - Hs quan s¸t Gv hái ? ThÕ nµo gäi lµ giäng Rª thø? viÕt cÊu t¹o gam Rª thø? - Hs tr¶ lêi vµ viÕt cÊu t¹o. Gv®µn - §µn gam Rª thø vµ c¸c nèt trô cho Hs ®äc ®i lªn, xuèng 2-3 lÇn. - Hs ®äc gam Gv ®µn giai ®iÖu - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 4 cho Hs nghe 1 lÇn - Hs nghe Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp Hs ®äc bµi T§N kÕt hîp ®¸nh nhÞp, ph¸ch. - Hs ®äc nh¹c kÕt hîp ®¸nh ph¸ch. Gv ®iÒu khiÓn - Chia Hs thµnh 2 tæ: Tæ 1 ®äc nh¹c, tæ hai h¸t lêi. C¶ hai tæ kÕt hîp ®¸nh nhÞp. Sau ®æi ngîc l¹i. - Hs thùc hiÖn Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 sè Hs cßn l¹i cha kiÓm tra lªn tr×nh bµy hoµn chÝnh bµi T§N sè 4. Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i. - Hs tr×nh bµy Gv hái ? Hai giäng pha trëng vµ Rª thø ho¸ biÓu ntn? (®Òu cã dÊu si b) - Hs tr¶ lêi Gv híng dÉn - Híng dÉn Hs ®äc cao ®é c¸c nèt nh¹c theo ©m h×nh tiÕt tÊu sau: - Hs ®äc Gv ®µn - §µn cao ®é trªn cho Hs ®äc kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu. - Hs ®äc kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu. 4) Cñng cè: Ghi nhí kiÕn thøc nh¹c lÝ: Gv hái ? Trªn ho¸ biÓu cña b¶n nh¹c ghi dÊu si b, nèt kÕt bµi lµ nèt Pha, b¶n nh¹c ®ã viÕt ë giäng nµo? (giäng Pha tr- ëng) ? Trªn ho¸ biÓu cña b¶n nh¹c ghi dÊu si b, nèt kÕt bµi lµ nèt Rª, b¶n nh¹c ®ã viÕt ë giäng nµo? (giäng Rª thø) - Hs tr¶ lêi Gv ®iÒu khiÓn - §Öm ®µn b¾t nhÞp chØ huy cho Hs «n l¹i 2 bµi h¸t 2 bµi T§N sè 3 vµ 4 võa «n. - Hs thùc hiÖn 5) DÆn dß: Gv c¨n dÆn - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· häc. Giáo án Âm nhạc lớp 9 54 Giáo viên: §inh V¨n B×nh 4 2
 • 55. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Tuần 17: Ngày soạn: 08/12/2013. Tiết 17: Ngày dạy: 09+12+13/12/2013 . ¤n tËp häc kú I I - Môc tiªu: - H¸t chÝnh x¸c vµ diÔn c¶m 4 bµi h¸t ®· häc: Bãng d¸ng mét ng«i trêng, Nô cêi, Nèi vßng tay lín, LÝ kÐo chµi. - §äc ®óng cao ®é, trêng ®é bµi T§N sè 1,2,3,4. BiÕt x¸c ®Þnh giäng trëng, giäng thø cã mét dÊu ho¸ trªn b¶n nh¹c. - Ghi nhí vÒ tªn tuæi vµ sù nghiÖp c¸c nh¹c sÜ ®îc giíi thiÖu: Nh¹c sÜ Hoµng HiÖp, Trai cèp xki, Xu©n Hång, NguyÔn V¨n Tý, NguyÔn V¨n Th¬ng. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö. - §Üa nh¹c, ®Çu ®Üa, ®µi. - B¶ng phô 4 bµi h¸t T§N, Tranh ¶nh. - Mét sè c©u hái vÒ kiÕn thøc nh¹c lÝ. - N¾m v÷ng kiÕn thøc bµi: III - TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña HS 1) æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o 2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê. 3) Néi dung bµi: ¤n tËp häc k× Giáo án Âm nhạc lớp 9 55 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 56. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv ghi b¶ng Néi dung 1: ¤n tËp 4 bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng, Nô cêi, Nèi vßng tay lín, LÝ kÐo chµi. - Hs ghi bµi Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 Hs nh¾c l¹i tªn 4 bµi h¸t vµ cho biÕt bµi h¸t ®ã s¸ng t¸c cña ai? - Hs tr¶ lêi Gv treo tranh - Treo 4 bøc tranh t¬ng øng 4 néi dung bµi h¸t cho Hs quan s¸t vµ nhËn biÕt bøc tranh nµo t¬ng øng víi bµi h¸t nµo? - Hs quan s¸t vµ nhËn biÕt. Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe 4 bµi h¸t qua ®Üa nh¹c - Hs nghe lÇn lît tõng bµi vµ h¸t nhÈm theo. Gv ®Öm ®µn - §Öm ®µn b¾t nhÞp cho Hs «n lÇn lît tõng bµi: H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp. - Hs h¸t mçi bµi hai lÇn. Gv ®iÒu khiÓn - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp chØ huy Hs h¸t lÇn lît tõng bµi kÕt hîp nhón ch©n theo nhÞp. - Hs h¸t kÕt hîp nhón ch©n theo nhÞp. Gv chia nhãm - Chia Hs trong líp thµnh bèn nhãm luyÖn tËp: Võa luyÖn h¸t, luyÖn móa, ®¸nh nhÞp. - Hs luyÖn tËp Gv ®iÒu khiÓn - Tæ chøc c¸c nhãm biÓu diÔn: Mçi nhãm h¸t 1 bµi. Khi biÓu diÔn kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹, h¸t cã lÜnh xíng. - Hs thùc hiÖn Gv ®Þnh híng C¸c nhãm tù chän bµi vµ chän h×nh thøc biÓu diÔn thÝch hîp theo sù s¸ng t¹o cña häc sinh. Gv nhËn xÐt c¶ 4 nhãm. - Hs chän c¸ch thÝch hîp. Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 sè Hs tr×nh bµy l¹i 4 bµi h¸t mµ c¸c em võa «n tËp. Gv nhËn xÐt xÕp lo¹i 1- 2 Hs. - Hs tr×nh bµy Gv ®iÒu khiÓn *Trß ch¬i: Nghe nh¹c ®o¸n tªn bµi h¸t: - Hs thùc hiÖn Gv ®µn - §µn bÊt k× tõng c©u trong bèn bµi h¸t: "Bãng d¸ng mét ng«i trêng, Nô cêi, Nèi vßng tay lín, LÝ kÐo chµi". Cho Hs nghe vµ nhËn biÕt c©u h¸t ®ã n»m trong bµi h¸t nµo? Em h·y h¸t l¹i bµi h¸t ®ã? - Gv tuyªn d¬ng 1 sè Hs tr×nh bµy tèt.. - Hs thùc hiÖn -Hs nghe, nhËn biÕt vµ thùc hiÖn. Gv ghi b¶ng Néi dung 2: ¤n tËp Nh¹c lÝ vµ TËp ®äc nh¹c. - Hs ghi bµi Gv ®µn - §µn ©m §å - §å, §å - Rª cho Hs nhËn biÕt: §å - §å lµ qu¶ng 1, §å - Rª lµ qu¶ng 2. - Hs nghe nhËn biÕt. Giáo án Âm nhạc lớp 9 56 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 57. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv hái ? ThÕ nµo gäi lµ qu·ng? - Hs nh¾c l¹i Gv ®µn - §µn mét vµi vÝ dô cho Hs ph©n biÖt ®Ó biÕt c¸c qu¶ng kh¸c nhau t¹o nªn nh÷ng ©m ®iÖu trÇm bæng kh¸c nhau. - Hs nghe ph©n biÖt Gv gi¶i thÝch - Tuú theo cÊu tróc ë tõng c©u nh¹c, b¶n nh¹c ®o tõng t¸c gi¶ t¹o nªn, nÕu thay qu¶ng nµy b»ng qu¶ng kh¸c sÏ lµm cho nÐt nh¹c biÕn ®æi. - Hs ghi nhí * Hîp ©m Gv hái ? Em h·y cho biÕt hîp ©m ba gåm mÊy ©m? (3 ©m)? Mçi ©m c¸ch nhau mÊy qu¶ng? (c¸ch nhau 19,3). ? Hîp ©m b¶y gåm mÊy ©m? (bèn ©m) ? Mçi ©m c¸ch nhau mÊy qu¶ng? (19,3) - Hs tr¶ lêi Gv ®µn - §µn hîp ©m ba vµ hîp ©m b¶y vang lªn cho Hs so s¸nh nhËn xÐt ©m hëng, tÝnh chÊt cña chóng? (Hîp ©m ba thø nghe thuËn tai, hîp ©m b¶y nghe chãi tai). - Hs nghe nhËn xÐt. Gv ®µn vµ ®Æt c©u hái - §µn trÝch ®o¹n bµi "Gi¶i phãng miÒn Nam" - Hs nghe tr¶ lêi C©u hái Giai ®iÖu kh«ng cã hoµ ©m vµ giai ®iÖu cã hoµ ©m cho Hs nhËn xÐt giai ®iÖu cã ©m nghe ntn? (Giai ®iÖu cã hîp ©m nghe dµy dÆn, ®Ëm ®µ vµ s©u s¾c). Gv chØ ®Þnh - Gäi 1 vµi Hs nh¾c l¹i kh¸i niÖm vµ t¸c dông cña hîp ©m. - Hs thùc hiÖn * DÞch giäng: Gv ®µn - LÇn tríc ®µn giäng §« trëng, lÇn sau ®µn giäng Rª trëng cho Hs nghe. - Hs nghe Gv hái ? Em h·y cho biªt lÇn tríc kh¸c lÇn sau ntn? - Giai ®iÖu gièng nhau, chØ kh¸c lÇn sau cao h¬n lÇn tríc. - Hs tr¶ lêi Gv hái ? Tõ vÝ dô trªn h·y nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ dÞch giäng? - Hs nh¾c l¹i * ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: sè 1,2,3,4. Gv ®Æt c©u hái ? Tõ ®Çu n¨m ®Õn nay c¸c em ®· häc ®îc mÊy bµi T§N? (4 bµi T§N) - Hs tr¶ lêi Gv ®µn giai ®iÖu - §µn giai ®iÖu tõng bµi T§N cho Hs - Hs nghe, nhËn biÕt Giáo án Âm nhạc lớp 9 57 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 58. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 vµ hái ngh, nhËn biÕt ®ã lµ bµi T§N sè mÊy? trÝch trong bµi h¸t nµo? Nh¹c vµ lêi cña ai? ViÕt ë giäng g×? vµ tr¶ lêi Gv chØ ®Þnh - Hs ghi lªn b¶ng: +Bµi T§N sè 1: C©y s¸o (trÝch) Nh¹c: Ba Lan §Æt lêi: Hoµng Anh. ViÕt giäng: Son trëng. +Bµi T§N sè 2: NghÖ sÜ víi c©y ®µn Nh¹c Nga ViÕt giäng Mi thø +Bµi T§N sè 3: L¸ xanh (trÝch) Nh¹c vµ lêi: Hoµng ViÖt ViÕt giäng Pha trëng. +Bµi T§N sè 4: C¸nh Ðn tuæi th¬ (trÝch) Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn ViÕt giäng Rª thø hoµ thanh. - Hs ghi Gv ®µn cao ®é - Cho Hs luyÖn giäng: Son trëng, Mi thø, Pha trëng, Rª thø hoµ thanh. - Hs luyÖn mçi giäng 2 lÇn Gv treo b¶ng phô - LÇn lît treo b¶ng phô tõng bµi T§N vµ ®µn giai ®iÖu cho Hs «n tËp. - Hs «n lÇn lît tõng bµi. Gv ®iÒu khiÓn - Chia Hs trong líp thµnh 4 tæ: Mçi tæ lÇn lît ®äc tõng bµi T§N kÕt hîp ®¸nh nhÞp. Sau ®æi ngîc l¹i. Gv nhËn xÐt tõng tæ. - Hs thùc hiÖn Gv ®Öm ®µn - Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu, ph¸ch, nhÞp cña bèn bµi T§N. - Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp vç tay. Gv chØ ®Þnh - Gäi 3 Hs lÇn lît ®äc 4 bµi T§N kÕt hîp ®¸nh nhÞp. Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i. - Hs tr×nh bµy Gv ghi b¶ng Néi dung 3: ¤n tËp - ghi nhí nh¹c sÜ: Hoµng HiÖp, Trai - cèp - xki, Xu©n Hång, NguyÔn V¨n Tý, NguyÔn V¨n Th- ¬ng. - Hs ghi bµi Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs nghe qua ®Üa nh¹c bµi h¸t: "C©u hß bªn bê HiÒn L¬ng". "C« g¸i miÒn ®ång cá", "Mïa xu©n trªn Thµnh phè Hå ChÝ Minh", "MÑ yªu con", "D©ng ngêi tiÕng h¸t mïa xu©n" Gv hái ? Em h·y cho biÕt 5 bµi h¸t ®ã do ai s¸ng t¸c? H·y tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ 5 bµi h¸t ®ã? - Hs tr¶ lêi Giáo án Âm nhạc lớp 9 58 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 59. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 Gv hái ? Em h·y kÓ tªn 1 sè bµi h¸t cña Nh¹c sÜ Hoµng HiÖp, Trai - cèp - xki, Xu©n Hång, NguyÔn V¨n Th¬ng, NguyÔn V¨n Tý mµ em biÕt? - Hs tr¶ lêi Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs h¸t 5 bµi h¸t trªn theo ®Üa nh¹c. - Hs h¸t theo 4) Cñng cè - DÆn dß: Gv ®Öm ®µn - Cho Hs «n l¹i toµn bé 4 bµi h¸t vµ 4 bµi T§N ®· häc kÕt hîp ®¸nh nhÞp. - ChuÈn bÞ tiÕt sau. - Hs h¸t, ®äc nh¹c kÕt hîp ®¸nh nhÞp Tuần 18: Ngày soạn: 15/12/2013. Tiết 18: Ngày dạy: 16+18+19/12/2013. KiÓm tra häc k× I I - Môc tiªu: Giáo án Âm nhạc lớp 9 59 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 60. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña Hs mét c¸ch c«ng b»ng, chÝnh x¸c. - Mçi Hs sÏ thùc hiÖn 2 trong 4 bµi tËp. - Tæng kÕt häc k× I. II - Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - B¸o tríc cho Hs biÕt h×nh thøc tæ chøc kiÓm tra. - §Ò kiÓm tra häc k×. - §µn phÝm ®iÖn tö. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña HS 1) æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b¸o c¸o 2) Bµi cò: 3) Néi dung: Gv ghi lªn b¶ng KiÓm tra häc k× (Thùc hµnh) - Hs quan s¸t Gv chØ ®Þnh - Gäi lÇn lît tõng Hs ®a vë chÊm vµ xÕp lo¹i (2 ®iÓm) - Hs thùc hiÖn Ghi lªn b¶ng * H×nh thøc kiÓm tra: Em h·y thùc hiÖn hai c©u hái sau: - Hs quan s¸t vµ thùc hiÖn Gv ghi b¶ng C©u1: H¸t: Tù chän mét trong 4 bµi ®· häc vµ tr×nh bµy. - Hs chän bµi Gv yªu cÇu - Hs cÇn thuéc lêi, yªu cÇu h¸t râ rµng, tr«i ch¶y, thÓ hiÖn ®îc s¾c thaÝ, t×nh c¶m cña bµi (4 ®iÓm) 1) Bßng d¸ng mét ng«i trêng 2) Nô cêi 3) Nèi vßng tay lín 4) LÝ kÐo chµi Gv ghi b¶ng vµ yªu cÇu C©u2: TËp ®äc nh¹c: §äc nh¹c vµ h¸t lêi mét bµi theo yeu cÇu cña Gv ( 4 ®iÓm ) trong sè nh÷ng bµi sau: - C©y s¸o (T§N sè1) - NghÖ sÜ víi c©y ®µn(T§N sè 2) - L¸ xanh(T§N sè 3) - C¸nh Ðn tuæi th¬ (T§N sè 4) - Hs quan s¸t vµ thùc hiÖn. Gv yªu cÇu §äc ®óng cao ®é, trêng ®é, h¸t lêi tèt kÕt hîp ®¸nh nhÞp, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi. - Hs thùc hiÖn theo yªu cÇu cña Gv. Gv ®iÒu khiÓn - TiÕn hµnh kiÓm tra theo néi dung ®· häc… Gv ®Öm ®µn khi Hs lªn - Hs lªn kiÓm tra Giáo án Âm nhạc lớp 9 60 Giáo viên: §inh V¨n B×nh
 • 61. Trường THCS Êaphê Năm học 2013 – 2014 tr×nh bµy. Sau khi khiÓm tra xong Gv céng c¶ 3 néi dung nÕu ®¹t ®iÓm: 9,10 xÕp lo¹i G, 7,8 xÕp lo¹i K, 5,6 xÕp lo¹i § cßn l¹i cha ®¹t. Gv thùc hiÖn - XÕp lo¹i c«ng b»ng, chÝnh x¸c. - Hs ghi nhËn Gv ®Æt c©u hái - Gv cã thÓ ®Æt 1 sè c©u hái phô ®èi víi Hs tr×nh bµy bµi tèt. VD: Gv ®µn ? Nghe ®µn thang 7 ©m §« trëng hoÆc thang 7 ©m §« thø. NhËn xÐt, ph©n biÖt gam trëng, gam thø. ? Nghe Gv ®µn thang 5 ©m (§«, Rª, Mi, Son, La) hoÆc thang 5 ©m: §«, Mi b, Pha, Son, Si b. NhËn xÐt, ph©n biÖt gam 5 ©m mµu s¾c vµ thang 5 ©m mµu s¾c thø. - Hs nghe ph©n biÖt Gv c«ng bè, tuyªn d¬ng - Sau khi kiÓm tra tÊt c¶ Hs trong hai tiÕt. Gv tiÕn hµnh tæng kÕt häc k× I. C«ng bè xÕp lo¹i tæng kÕt cña Hs. Gv khen ngîi nh÷ng Hs häc tËp tèt vµ ®éng viªn nh÷ng Hs cha ®¹t yªu cÇu. - Hs ghi nhËn 4) Cñng cè: Gv ®iÒu khiÓn - §Öm ®µn b¾t nhÞp chØ huy Hs h¸t l¹i 4 bµi h¸t, 4 bµi T§N ®· häc. - Hs thùc hiÖn 5) DÆn dß: - TËp chÐp nh¹c bèn bµi T§N vµo vë. Giáo án Âm nhạc lớp 9 61 Giáo viên: §inh V¨n B×nh