Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giao an chuan 20142015

182 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Giao an chuan 20142015

 1. 1. Gi¸o ¸n tin häc 8 phÇn 1: lËp tr×nh ®¬n gi¶n 1. môc tiªu: Cung cÊp cho häc sinh mét sè kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n, phæ th«ng vÒ lËp tr×nh th«ng qua ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao Pascal KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm bµi to¸n, thuËt to¸n, m« t¶ thuËt to¸n b»ng c¸ch liÖt kª. - BiÕt ®îc mét ch¬ng tr×nh lµ m« t¶ mét thuËt to¶ntªn mét ng«n ng÷ cô thÓ. - HiÓu thuËt to¸n cña mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶n. - BiÕt cÊu tróc cña mét ch¬ng tr×nh , mét sè thµnh phÇn c¬ së cña ng«n ng÷ lËp tr×nh. - BiÕt mét sè d÷ liÖu chuÈn, ®¬n gi¶n, kiÓu khai b¸o biÕn. - BiÕt c¸c kh¸i niÖm : phÐp to¸n, biÓu thøc sè häc, hµm sè häc chuÈn, biÓu thøc quan hÖ. - HiÓu ®îc phÐp g¸n. - BiÕt ®îc c¸c c©u lÖnh vµo/ra ®¬n gi¶n ®Ó nhËp th«ng tin tõ bµn phÝm vµ ®a th«ng tin ra mµn h×nh. - HiÓu ®îc c©u lÖnh ®iÒu kiÖn, c©u lÖnh ghÐp, vßng lÆp víi sè lÇn biÕt tríc, c©u lÖnh lÆp kiÓm tra ®iÒu kiÖn tríc. - BiÕt ®îc t×nh huèng sö dông c¸c lo¹i lÖnh lÆp. - BiÕt ®îc kh¸i niÖm m¶ng mét chiÒu kiÓu d÷ liÖu sè, c¸ch khai b¸o m¶ng, truy cËp c¸c phÇn tö cña m¶ng. KÜ n¨ng: - M« t¶ ®îc thuËt to¸n b»ng c¸ch liÖt kª c¸c bíc - ViÕt ®îc ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n, khai b¸o ®óng biÕn, c©u lÖnh vµo ra, nhËp th«ng tin tõ bµn phÝm vµ ®a th«ng tin ra mµn h×nh. - ViÕt ®óng c¸c lÖnh rÏ nh¸nh khuyÕt, rÏ nh¸nh ®Çy ®ñ. - BiÕt sö dông ®óng vµ cãp hiÖu qu¶ c©u lÖnh ®iÒu kiÖn - ViÕt ®óng lÖnh lÆp víi sè lÇn biÕt tríc - Thùc hiÖn ®îc khai b¸o m¶ng kiÓu d÷ liÖu sè, truy cËp phÇn tö m¶ng sö dông c¸c phÇn tö cña m¶ngtrong biÓu thøc tÝnh to¸n Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong häc tËp, ham thÝch lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 2. 2. Gi¸o ¸n tin häc 8 TuÇn 1: Ngµy so¹n:19/08/2014 Ngµy d¹y: 20/08/2014 TiÕt 1: m¸y tÝnh vµ ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: Gióp HS - BiÕt con ngêi chØ dÉn cho m¸y tÝnh thùc hiÖn c«ng viÖc th«ng qua lÖnh. - BiÕt ch¬ng tr×nh lµ c¸ch ®Ó con ngêi chØ dÉn cho m¸y tÝnh thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc liªn tiÕp mét c¸ch tù ®éng . - BiÕt r»ng viÕt ch¬ng tr×nh lµ viÕt c¸c lÖnh ®Ó chØ dÉn m¸y tÝnh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hay gi¶i mét bµi to¸n cô thÓ . - BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh dïng ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh gäi lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh 2. Kü n¨ng: - BiÕt dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh gäi lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh - BiÕt vai trß cña ch¬ng tr×nh dÞch . 3.Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong häc tËp, ham thÝch lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp. II. chuÈn bÞ GV: chuÈn bÞ H1 SGK HS: chuÈn bÞ s¸ch, vë, ®å dïng häc tËp phôc vô m«n häc III. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. æn ®Þnh líp (1’) 2. Bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh (1’) 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: 1. Con ngêi ra lÖnh cho m¸y tÝnh nh thÕ nµo? (21’) -GV: yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK, råi nghiªn cøu th«ng tin ®ã víi h×nh thøc ®éc lËp tõng c¸ nh©n. ? M¸y tÝnh lµ c«ng cô dïng ®Ó lµm g×? ? M¸y tÝnh cã tù thùc hiÖn ®îc nh÷ng c«ng viÖc mµ kh«ng cÇn sù ®iÒu khiÓn cña con ngêi kh«ng? ? §Ó m¸y tÝnh thùc hiÖn ®îc nh÷ng c«ng viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña con ngêi th× con ngêi ph¶i lµm g×? - HS đọc thong tin SGK - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe và ghi chép Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 3. 3. Gi¸o ¸n tin häc 8 -GV chốt kiến thức -§Ó yªu cÇu m¸y tÝnh thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã, con ngêi ®a ra cho m¸y tÝnh mét hoÆc nhiÒu chØ dÉn( lÖnh) thÝch hîp, m¸y tÝnh sÏ thùc hiÖn lÇn lît c¸c chØ dÉn( lÖnh) ®ã. ? Nh thÕ nµo th× gäi lµ chØ dÉn thÝch hîp cho m¸y tÝnh? ChØ dÉn cßn ®îc gäi lµ g×? ChØ dÉn nh thÕ nµo th× ®îc coi lµ thÝch hîp ? GV gäi lÇnlît tõng HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ®ã cã thÓ cho c¸c HS kh¸c bæ sung, nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt -Gäi 1 HS rót ra kÕt luËn . -GV kh¼ng ®Þnh l¹i kÕt luËn vµ ®a ra mét sè vÝ dô nh SKG vµ lÊy thªm 1 sè vÝ dô kh¸c lµm phong phó cho bµi häc. - HS suy nghĩ, trả lời Ho¹t ®éng 2: 2. VÝ dô: r« bèt nhÆt r¸c (19’) -Gv ®a 1 vÝ dô vÒ viÖc yªu cÇu con ngêi thùc hiÖn mét c«ngviÖc th× rÊt dÔ dµng nhng víi c«ng viÖc ®ã nÕu yªu cÇu m¸y tÝnh thùc hiÖn th× ph¶i chia nhá c«ng viÖc ra tõng bíc. -Sau ®ã cho häc sinh ®äc vÝ dô trong SGK t×m hiÓu vÒ qua tr×nh ®iÒu kiÓn ROBOT nhÆt r¸c . - HS quan s¸t tranh H1 SGK ? §Ó yªu cÇu Robot nhÆt r¸c ta ph¶i chia ra tõng c«ng viÖc nhá nµo cho Robot? ? T¹i sao l¹i ph¶i chia ra tõng c«ng viÖc nhá nh vËy? ? NÕu vÞ trÝ cña r¸c hay thïng r¸c bÞ thay ®æi th× c¸c c«ng viÖc ta chia nh vËy cã phï hîp n÷a kh«ng? T¹i sao? -Gäi lÇn lît HS tr¶ lêi -GV: C¸c c«ng viÖc nhá mµ ta chia ®ã ®îc viÕt thµnh lÖnh lu vµo Robot råi ta ®Æt cho mét tªn chung “ h·y nhÆt r¸c” . Ta chØ cÇn ra lÖnh “ h·y nhÆt r¸c “ th× Robot tù ®éng thùc hiÖn c«ng viÖc nh ta mong muèn. - GV nhắc lại nội dung của ví dụ -Th«ng qua vÝ dô vÒ Robot nhÆt r¸c ®Ó chóng ta biÕt r»ng viÖc yªu cÇu Robot hay m¸y tÝnh thùc hiÖn ®îc mét c«ng viÖc nµo ®ã th× chóng ta ph¶i chia c«ng viÖc ®ã thµnh nh÷ng thao t¸c ®¬n gi¶n, cô thÓ h¬n(®îc gäi lµ c¸c lÖnh). C¸c lÖnh - HS chú ý, lắng nghe - HS đọc thông tin SGK - HS quan sát hình - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS chú ý, lắng nghe và lĩnh hội kiến thức Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 4. 4. Gi¸o ¸n tin häc 8 ®ã ®îc viÕt vµ lu trong Robot hay trong m¸y . Khi thùc hiÖn con ngêi chØ yªu cÇu lÖnh chung th× Robot hay m¸y tÝnh thùc hiÖnmét c¸ch tù ®éng. IV. Cñng cè dÆn dß (3’) Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái 1,2 SGK vµ häc bµi Rót kinh nghiÖm ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................ Tuần : 1 Ngµy so¹n:19/08/2014 Ngµy d¹y: 20/08/2014 TiÕt 2: m¸y tÝnh vµ ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh (T2) I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: Gióp HS - BiÕt con ngêi chØ dÉn cho m¸y tÝnh thùc hiÖn c«ng viÖc th«ng qua lÖnh. - BiÕt ch¬ng tr×nh lµ c¸ch ®Ó con ngêi chØ dÉn cho m¸y tÝnh thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc liªn tiÕp mét c¸ch tù ®éng . - BiÕt r»ng viÕt ch¬ng tr×nh lµ viÕt c¸c lÖnh ®Ó chØ dÉn m¸y tÝnh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hay gi¶i mét bµi to¸n cô thÓ . - BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh dïng ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh gäi lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh 2. Kü n¨ng: - BiÕt dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh gäi lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh - BiÕt vai trß cña ch¬ng tr×nh dÞch . 3.Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong häc tËp, ham thÝch lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp. II. chuÈn bÞ GV: chuÈn bÞ H 2,3,4,5 SGK HS: chuÈn bÞ s¸ch, vë, ®å dïng häc tËp phôc vô m«n häc III. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.æn ®Þnh líp (1’) 2.Bµi cò: (5’) 1, Nh thÕ nµo th× ®îc gäi lµ nót lÖnh vµ lÖnh? 2, Nh thÕ nµo ®îc gäi lµ chØ dÉn(lÖnh ) thÝch hîp 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: 3. ViÕt ch¬ng tr×nh – ra lÖnh cho m¸y tÝnh lµm viÖc (16’) Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 5. 5. Gi¸o ¸n tin häc 8 -HS ®äc th«ng tin SGK kÕt hîp quan s¸t H2 GV: Cã hai c¸ch ®ª cã thÓ ®iÒu khiªn Robot thùc hiÖn c«ng viÖc trªn .+C¸ch thø 1 lµ ®a tõng lÖnh vµ Robot thùc hiÖn tõng thao t¸c ®ã +C¸ch thø 2 lµ ®a ra tÊt c¶ c¸c lÖnh vµ Robot thùc hiÖn lÇn lît tõng lÖnh ®ã. C¸ch thø 2 chÝnh lµ viÖc viÕt ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh hay cßn gäi t¾t lµ ch¬ng tr×nh -H? ThÕ nµo ®îc gäi lµ mét ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh? -Ch¬ng t×nh lµ c¸ch ®Ó con ngêi chØ dÉn cho m¸y tÝnh thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc liªn tiÕp mét c¸ch tù ®éng H? T¹i sao l¹i ph¶i viÕt ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh - ViÕt ch¬ng tr×nh lµ viÕt c¸c lÖnh ®Ó chØ dÉn m¸y tÝnh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hay gi¶i mät bµi tpo¸n cô thÓ . - HS đọc thông tin SGK - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe, ghi chép - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe, ghi chép Ho¹t ®éng 2: 4. Ch¬ng tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh (19’) -HS ®äc th«ng tin môc 4 SGK kÕt hîp quan s¸t H3,4,5 SGK. ? M¸y tÝnh chØ hiÓu ®îc ng«n ng÷ nµo ? -M¸y tÝnh chØ hiÓu ®îc ng«n ng÷ m¸y . ? Ng«n ng÷ m¸y lµ g×? - Ng«n ng÷ m¸y: lµ lo¹i ng«n ng÷ chØ gåm 2 kÝ hiÖu 0 vµ 1( d·y bit) * GV: Ng«n ng÷ m¸y lµ lo¹i ng«n ng÷ rÊt khã hiÓu ®èi víi con ngêi nªn khi lËp tr×nh con ngêi dïng ng«n ng÷ m¸y th× rÊt vÊt v¶, khã kh¨n. ChÝnh v× lÏ ®ã xuÊt hiÖn lo¹i ng«n ng÷ trung gian- ng«n ng÷ lËp tr×nh. ? Ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ g×? -Ng«n ng÷ lËp tr×nh: lµ lo¹i ng«n ng÷ trung gian mµ con ngêi vµ m¸y tÝnh ®ều hiÓu ®îc. NhiÖm vô cña ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ dÞch ch¬ng tr×nh ®îc viÕt b»ng ng«n ng÷ ®ã. ? M¸y tÝnh chØ hiÓu ®îc ng«n ng÷ m¸y vËy lµm g× ®Ó m¸y tÝnh hiÓu ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh? -Mét ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh thùc hiÖn ®îc ph¶i qua 2 bíc: + ViÕt ch¬ng tr×nh theo ng«n ng÷ lËp tr×nh + DÞch ch¬ng tr×nh thµnh ng«n ng÷ m¸y GV : -Ch¬ng tr×nh ®ãng vai trß dÞch tõ ng«n ng÷ - HS đọc thông tin SGK - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe và ghi chép - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe và ghi chép - HS lắng nghe và lĩnh hội - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe và ghi chép - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe và ghi chép - HS lắng nghe và lĩnh hội Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 6. 6. Gi¸o ¸n tin häc 8 lËp tr×nh sang ng«n ng÷ m¸y chÝnh lµ ch¬ng tr×nh dÞch. - Ch¬ng tr×nh dÞch chÝnh lµ nhiÖm vô cña ng«n ng÷ lËp tr×nh. IV.Cñng cè dÆn dß (4’) - Gäi HS ®äc ghi nhí SGK - GV lu ý cho HS nh÷ng kiÕn thøc träng t©m - Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái 2,3.4 SGK Rót kinh nghiÖm ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ........................................................ TuÇn 2: Ngµy so¹n: 26/08/2014 Ngµy d¹y: 27/08/2014 TiÕt 3: lµm quen víi ch¬ng tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: Gióp HS - BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh gåm nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n lµ b¶ng ch÷ c¸i vµ c¸c quy t¾c ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh, c©u lÖnh. - BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh cã tËp hîp c¸c tõ kho¸ dµnh riªng cho môc ®Ých sö dông nhÊt ®Þnh. - BiÕt tªn trong ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ do ngêi lËp tr×nh ®Æt ra, tªn ph¶i tu©n thñ c¸c quy t¾c cña ng«n ngò lËp tr×nh . Tªn kh«ng ®îc trïng víi c¸c tõ kho¸ - BiÕt cÊu tróc ch¬ng tr×nh gåm phÇn khai b¸o vµ phÇn th©n. 2. Kü n¨ng: VËn dông nh÷ng thanh phÇn c¬ b¶n vµo viÕt nh÷ng ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong häc tËp, ham thÝch lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh II. chuÈn bÞ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 7. 7. Gi¸o ¸n tin häc 8 GV: chuÈn bÞ H6 SGK , giáo án điện tử P.P HS: Häc bµi cò, nghiªn cøu tríc bµi míi vµ lµm c¸c bµi tËp trong SBT III .tiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. æn ®Þnh líp (1’) 2.Bµi cò: (5’) 1. Ng«n ng÷ m¸y, ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ g×? 2. T¹i sao l¹i ph¶i viÕt ch¬ng tr×nh b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: 1. VÝ dô vÒ ch¬ng tr×nh (10’) GV treo néi dung H6 lªn b¶ng HS quan s¸t GV: §©y lµ mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n ®îc viÕt b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal H? Ch¬ng tr×nh trªn ®îc cÊu t¹o bëi mấy dòng lệnh ? - §©y lµ ch¬ng tr×nh chØ gåm 5 dßng lÖnh H? Mçi dßng lÖnh ®îc ghÐp nèi bëi nh÷ng g×? - C¸c dßng lÖnh ®îc ghÐp bëi c¸c cum tõ ®îc t¹o bëi c¸c ch÷ c¸i -Có nhiều chương trình gồm rất nhiều dòng lệnh khác nhau - HS quan sát hình - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe Ho¹t ®éng 2: 2. Ng«n ng÷ lËp tr×nh gåm nh÷ng g×? (12’) - GV yêu cầu HS đọc SGK -H? Ng«n ng÷ lËp tr×nh gåm nh÷ng g×? -GV gîi ý thªm b»ng c¸c c©u hái phô trî: -H? Quan s¸t l¹i H6 em thÊy mét ch¬ng tr×nh gåm Nh÷ng thµnh phÇn nµo? H? Ngoµi b¶ng ch÷ c¸i vµ c¸c kÝ hiÖu ra em cßn t×m thÊy thµnh phÇn nµo kh¸c n÷a kh«ng? -Gäi 1 HS tr¶ lêi -> HS kh¸c bæ sungnhËn xÐt NÕu HS kh«ng nhËn ra ®îc thµnh phÇn lµ quy t¾c viÕt th× gv ph¶i bæ sung kÞp thêi - Khi viÕt ch¬ng tr×nh ph¶i sö dông c¸c ch÷ c¸i, c¸c tõ vµ tu©n thñ quy t¾c viÕt mµ ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Æt ra. - HS ®äc th«ng tin SGK - HS trả lời - HS suy nghĩ trả lời theo ý hiểu - HS lắng nghe, ghi chép Ho¹t ®éng 3 : 3.Tõ kho¸ vµ tªn (15’) -HS ®äc th«ng tin SGK, lu ý HS chó ý c¸c tõ mµu xanh trong SGK -GV treo l¹i H6 SGK yªu cÇu HS quan s¸t -GV lÊy vÝ dô vÒ cum tõ “ líp trëng” . cum tõ nµy lµ dµnh riªng®Ó gäi mét HS trong líp ®¶m nhiÖm chøc vô cña líp, kh«ng cã mét HS nµo trong líp còng ®îc gäi nh vËy. H? Nh÷ng tõ nµo trong ch¬ng tr×nh H6 ®îc gäi lµ tõ - HS đọc thông tin SGK - HS quan sát - HS lắng nghe, lĩnh hội - HS suy nghĩ, trả lời Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 8. 8. Gi¸o ¸n tin häc 8 kho¸? -1 HS tr¶ lêi -> HS kh¸c nhËn xÐt-> GV kh¼ng ®Þnh A/ Tõ kho¸: lµ nh÷ng tõ mµ ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi ý nghÜa vµ chøc n¨ng cè ®Þnh. C¸c tõ ®ã lµ: program, ues,begin, end. H? Nh÷ng tõ nµo trong ch¬ng tr×nh ë H6 ®îc gäi lµ tªn? H? Tªn do ai ®Æt ra? Nã cã nh÷ng quy íc g×? -HS tr¶ lêi GV ®a ra mét sè tªn hîp lÖ vµ kh«ng hîp lÖ yªu cÇu hs x¸c ®Þnh nh÷ng tªn hîp lÖ -> GV kh¼ng ®Þnh B/ Tªn : Do ngêi lËp tr×nh ®Æt ra nhng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy t¾c sau: Tªn kh¸c nhau ph¶i t¬ng øng víi - nh÷ng ®¹i l¬ng kh¸c nhau - Tªn kh«ng ®îc trïng víi tõ kho¸ - §Æt tªn nªn ng¾n gän Tªn kh«ng ®îc b¾t ®Çu b»ng c¸c ch÷ sè vµ kh«ng sö dông dÊu c¸ch trèng - HS lắng nghe, ghi chép - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe, ghi chép IV.Cñng cè dÆn dß (2’) - Chiếu slide bài tập củng cố HS làm - GV lu ý cho HS nh÷ng kiÕn thøc träng t©m - Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái 1,2,3 SGK Rót kinh nghiÖm ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................ Tuần: 2 Ngµy so¹n: 26/08/2014 Ngµy d¹y: 27/08/2014 TiÕt 4: lµm quen víi ch¬ng tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: Gióp HS - BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh gåm nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n lµ b¶ng ch÷ c¸i vµ c¸c quy t¾c ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh, c©u lÖnh. - BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh cã tËp hîp c¸c tõ kho¸ dµnh riªng cho môc ®Ých sö dông nhÊt ®Þnh. - BiÕt tªn trong ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ do ngêi lËp tr×nh ®Æt ra, tªn ph¶i tu©n thñ c¸c quy t¾c cña ng«n ngò lËp tr×nh . Tªn kh«ng ®îc trïng víi c¸c tõ kho¸ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 9. 9. Gi¸o ¸n tin häc 8 - BiÕt cÊu tróc ch¬ng tr×nh gåm phÇn khai b¸o vµ phÇn th©n. 3. Kü n¨ng: VËn dông nh÷ng thanh phÇn c¬ b¶n vµo viÕt nh÷ng ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong häc tËp, ham thÝch lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh II. chuÈn bÞ GV: chuÈn bÞ H7.8.9.10 SGK . giáo án điện tử P.P HS: Häc bµi cò, nghiªn cøu tríc bµi míi vµ lµm c¸c bµi tËp trong SBT III/ tiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.æn ®Þnh líp (1’) 2. Bµi cò: (5’) – Câu hỏi thể hiện trên giáo án điện tử 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng I: cÊu tróc chung cña ch¬ng tr×nh (21’) -HS ®äc th«ng tin SGK, kÕt hîp quan s¸t H7 SGK H? Mét ch¬ng tr×nh hoµn chØnh gåm mÊy phÇn? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo? -Mét ch¬ng tr×nh hoµn chØnh gåm 2 phÇn: phÇn khai b¸o vµ phÇn th©n ch¬ng tr×nh H? PhÇn khai b¸o cã mÊy lÖnh ? §ã lµ nh÷ng lÖnh nµo? H? Tõ kho¸ nµo dïng cho lÖnh khai b¸o tªn? tõ kho¸ nµo dïng cho khai b¸o th viÖn ? H? PhÇn khai b¸o nhÊt thiÕt ph¶i cã kh«ng vµ nÕu cã th× ®Æt ë vÞ trÝ nµo? -PhÇn khai b¸o cã thÓ cã hoÆc kh«ng, nÕu cã ph¶i ®Æt tríc phÇn th©n ch¬ng tr×nh gåm: khai b¸o tªn sö dung tõ kho¸ program vµ khai b¸o th viÖn sử dông tõ kho¸ uses H? PhÇn th©n ch¬ng tr×nh chøa néi dung g×? -PhÇn th©n chøa nh÷ng c©u lÖnh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ vµ sö dông cÆp tõ kho¸ begin - end. - HS đọc thông tin - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe, ghi chép - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe, ghi chép - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe, ghi chép Ho¹t ®éng II: vÝ dô vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh (16’) - HS ®äc th«ng tin sgk, kÕt hîp quan s¸t tranh H8,9,10 SGK - GV: §Ó thùc hµnh ch¬ng tr×nh viÕt trªn m¸y tÝnh cÇn cµi ®Æt phÇn mÒm turbo pascal H? §Ó m¸y tÝnh thùc hiÖn c«ng viÖc cã kÕt qu¶ ta ph¶i thùc hiÖn tõng bíc nµo? Sö dung tæ hîp phÝm nµo t¬ng øng tõng thao t¸c ®ã? -So¹n th¶o ch¬ng tr×nh vµo mµn h×nh so¹n th¶o cña - HS đọc thông tin SGK, quan sát - HS lắng nghe và lĩnh hội - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe và ghi chép Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 10. 10. Gi¸o ¸n tin häc 8 phÇn mÒm -Lu ch¬ng tr×nh vµo bé nhí m¸y tÝnh H? C¸ch so¹n th¶o ch¬ng tr×nh vµo mµn h×nh so¹n th¶o turbo cã g× kh¸c víi phÇn mÒm so¹n th¶o ta ®· häc kh«ng? H? T¹i sao phÇn mÒm turbo l¹i ph¶i kÌm theo ch¬ng tr×nh dÞch? HS lÇn lît tr¶ lêi hÖ thèng c©u hái ®Ó t×m hiÓu x©y dùng bµi GV nhËn xÐt -> rót ra kÕt luËn -DÞch ch¬ng tr×nh víi tæ hîp phÝm ALT + F9 -Ch¹y ch¬ng tr×nh víi tæ hîp phÝm CTRL + F9 - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe và ghi chép Ho¹t ®éng III: Cñng cè dÆn dß (2’) - Gäi HS ®äc ghi nhí SGK - GV lu ý cho HS nh÷ng kiÕn thøc träng t©m - Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái 1,2,3.4 SGK IV. rót kinh nghiÖm giê d¹y - Nªn cho HS tù nghiªn cøu th«ng tin tríc sau ®ã míi híng dÉn häc sinh tiÕp cËn th«ng tin - DÉn d¾t HS x©y dùng bµi nÕu cha ®îc chÝnh x¸c GV míi bæ sung, söa ch÷a. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................ TuÇn 3: Ngµy so¹n: 02/09/2014 Ngµy d¹y: 03/09/2014 TiÕt 5: BÀI TẬP Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 11. 11. Gi¸o ¸n tin häc 8 I. Mục tiêu bài giảng : 1. Kiến thức - Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, các phép toán với kiểu dữ liệu số, các phép so sánh và giao tiếp giữa người và máy. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng sử dụng các phép toán trong ngôn ngữ Pascal. 3. Thái độ - Nghiêm túc, chăm chỉ, hăng say trong học tập II. Phương tiện và cách thức : a. Phương tiện thực hiện + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phiếu học tập + HS: Đồ dùng học tập, SGK. b. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. III. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : (1’) 2) Kiểm tra bài cũ : (5’) 1. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? 2. Thế nào là từ khóa và tên trong chương trình? 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (14’) - GV đưa ra các câu hỏi để HS nhớ lại kiến thức bài cũ ? Hãy nêu lí do vì sao cần thiết viết chương trình để điều khiển máy tính ? Chương trình máy tính là gì? ? Thế nào là ngôn ngữ lập trình? Cho ví dụ ? Để dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp phím nào ? Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp phím nào - HS: Đọc và ghi nhớ. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 12. 12. Gi¸o ¸n tin häc 8 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 2: Bài tập (có văn bản kèm theo) (22’) - Gv chia nhóm và phát phiếu học tập - GV cử đại diện nhóm trả lời từng câu hỏi. - Gv yêu cầu nhóm khác nhận xét, bổ sung * GV: Chốt *GV: Nhận xét và đưa ra đáp án đúng. * GV: Nhận xét và đưa ra đáp án đúng. - HS hoạt động theo nhóm - HS: Đọc đề bài - HS: Đọc câu trả lời đó chuẩn bị ở nhà. - HS: Nhận xét bài của bạn - HS: Đọc đề bài và phần làm bài của nhóm. - HS: Đọc kết quả làm bài của nhóm. 4) Củng cố :(2’) GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm cần nắm được để áp dụng làm bài tập 5) Hướng dẫn về nhà : (1’) - Về nhà xem lại những bài tập đã làm - Chuẩn bị trước bài thực hành số 1 để tiết sau thực hành Rót kinh nghiÖm ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ Tuần : 3 Ngµy so¹n: 02/09/2014 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 13. 13. Gi¸o ¸n tin häc 8 Ngµy d¹y: 03/09/2014 TiÕt 6: Bµi thùc hµnh 1 Lµm quen víi TURbo pascal( tiÕt 1) I/ Môc ®Ých yªu cÇu: 1. Kiến thức - Thùc hiÖn dîc thao t¸c khëi ®éng / tho¸t khái TP, lµm quen víi mµn h×nh st TP - Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c më b¶ng chän vµ chän lÖnh 2. Kỹ năng - So¹n th¶o ®îc mét ch¬ng tr×nh pascal ®¬n gi¶n - BiÕt c¸ch dÞch, söa lçi, trong ch¬ng tr×nh, ch¹y ch¬ng tr×nh vµ xem kÕt qu¶ - BiÕt sù cÇn thiÕt ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña ng«n ng÷ lËp tr×nh. 3. Thái độ - Có thái độ học tập tích cực và thực hành nghiêm túc trên máy - Có ý thức, niềm đam mê môn Tin Học II/ chuÈn bÞ GV: chuÈn bÞ m¸y tÝnh ë phßng thùc hµnh HS: Häc bµi cò, nghiªn cøu néi dung bµi tËp thùc hµnh sè 1 III/ tiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1æn ®Þnh líp (1’) 2Bµi cò: (2’) KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh tríc lóc thùc hµnh 3Bµi míi Hoạt động GV Hoạt động HS Ho¹t ®éng 1: Lµm quen c¸ch vµo / ra vµ mµn h×nh turbo (16’) A/ Khëi ®éng turbo pascal H? Cã mÊy c¸ch khëi ®éng turbo pascal ? H·y tr×nh bµy thao t¸c? + Cã 2 c¸ch khëi ®éng -Cho HS thùc hiÖn viÖc khëi ®éng (c¶ 2 c¸ch) vµ tho¸t khái pascal - Khi ®· khëi ®éng ra mµn h×nh yªu cÇu HS quan s¸t kÜ c¸c thµnh phần tªn cöa sæ B/ Quan s¸t mµn h×nh Turbo Pascal H? Em h·y quan s¸t cã nh÷ng thµnh phÇn nµo trªn cöa sæ Turbo ? C/ NhËn biÕt c¸c thµnh phÇn: Thanh b¶ng chän, tªn tÖp dang më, con trá, dßng trî gióp -GV đưa ra các câu hỏi để HS suy nghĩ -2 HS tr¶ lêi -> Líp l¾ng nghe vµ nhËn xÐt - HS thực hiện - HS quan sát - HS quan sát, trả lời Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 14. 14. Gi¸o ¸n tin häc 8 D/ Më b¶ng chän vµ chän lÖnh H? Lµm thÕ nµo ®Ó më b¶ng chän vµ chän lÖnh ? * Yªu cÇu HS më b¶ng chän vµ chän lÖnh thÝch hîp, vµ quan s¸t kü c¸c lÖnh trong tõng b¶ng chon - HS suy nghĩ, trả lời - HS thực hành Ho¹t ®éng 2: So¹n th¶o, lu, dÞch, ch¹y ch¬ng tr×nh (23’) -So¹n th¶o trong turbo còng thao t¸c t¬ng tù nh trong c¸c phÇn mÒm so¹n th¶o kh¸c. * Yªu cÇu c¸c nhãm m¸y so¹n th¶o ch¬ng tr×nh cña bµi tËp 2 vµo mµn h×nh so¹n th¶o turbo * Lu ý HS ®äc chó ý SGK ®Ó so¹n th¶o ®óng vµ nhanh tr¸nh m¾c lçi chÝnh t¶. H? Khi so¹n th¶o xong ta lµm thÕ nµo ®Ó lu ch¬ng tr×nh vµo bé nhí m¸y tÝnh? - Chän FILE-> chän SAVE ®Ó lu H? §Ó dÞch ch¬ng tr×nh ta thao t¸c nh thÕ nµo? - NhÊn tæ hîp Alt + F9 ®Ó dÞch ch¬ng tr×nh - Ch¹y ch¬ng tr×nh b»ng tæ hîp phÝm Ctrl + F9 vµ Alt + F5 ®Ó xem kÕt qu¶ H? NÕu trong qu¸ tr×nh dÞch ch¬ng tr×nh gÆp lçi th× trªn mµn h×nh th«ng b¸o vµ ta ph¶i lµm g× ®Ó kh¾c phôc? H? NÕu trªn mµn h×nh th«ng b¸o dßng ch÷: “Press any key” cã nghÜa lµ g× vµ ta ph¶i lµm g×? *Yªu cÇu HS tù thùc hiÖn §Ó c¸c nhãm m¸y dÞch xong ch¬ng tr×nh th× GV yªu cÇu HS ch¹y ch¬ng tr×nh vµ xem kÕt qu¶ H? Ta sö dông lÖnh nµo trong ch¬ng tr×nh ®Ó mµn h×nh kÕt qu¶ tù ®éng dõng ? - GV tóm tắt lại toàn bộ nội dung thực hành - HS lắng nghe, lĩnh hội - HS thực hành - HS đọc chú ý SGK - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời * HS thực hành theo yêu cầu GV - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò (3’) - GV yêu cầu HS nhắc lại những thao tác đã thực hành - GV yêu cầu 1 HS lên máy chủ thực hành theo yêu cầu GV - Về nhà học bài và xem lại những thao tác đã thực hành. Thực hành lại bài nếu nhà có máy - HS suy nghĩ, trả lời - HS thực hành trên máy chủ - HS về nhà thực hiện Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 15. 15. Gi¸o ¸n tin häc 8 - Về nhà chuẩn bị tiếp bài thực hành 1. IV. rót kinh nghiÖm giê d¹y - Nªn cho HS tù nghiªn cøu th«ng tin tríc sau ®ã míi híng dÉn häc sinh tiÕp cËn th«ng tin ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ........................................................ Tuần : 4 Ngµy so¹n: 09/9/2014 Ngµy d¹y: 10/9/2014 TiÕt 7 Bµi TH1: Lµm quen víi turbo pascal (T2) A. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - HS bíc ®Çu lµm quen víi m«i trêng lËp tr×nh Turbo Pascal, nhËn diÖn mµn h×nh so¹n th¶o, c¸ch më c¸c b¶ng chän vµ chän lÖnh. - Më ®îc mét ch¬ng tr×nh Pascal ®· lu. - BiÕt c¸ch lu, dÞch vµ ch¹y ch¬ng tr×nh. - BiÕt c¸ch chØnh söa ch¬ng tr×nh, vµ nhËn biÕt mét sè lçi. * Kû n¨ng: - HS cã kû n¨ng so¹n th¶o, lu, dÞch vµ ch¹y mét ch¬ng tr×nh Pascal. * Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc. B. ChuÈn bÞ: - GV: ThiÕt kÕ bµi d¹y, phßng m¸y. - HS : §äc tríc bµi häc. C. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cñ (6’) Gi¸o viªn ®a ra s¼n mét ch¬ng tr×nh cha ®îc lu ? Tr×nh bµy c¸ch lu vµ ch¹y ch¬ng tr×nh Pascal? ? H¶y nªu c¸ch khëi ®éng vµ tho¸t khái Turbo Ho¹t ®éng 2: ChØnh sö ch¬ng tr×nh vµ nhËn biÕt mét sè lçi. (28’) GV cho HS më File ®· lu cña m×nh ë tiÕt tríc. - GV cho HS xãa dßng Begin vµ cho dÞch ch¬ng tr×nh. HS lªn b¶ng thùc hiÖn thao t¸c trªn m¸y. HS lªn b¶ng thao t¸c më vµ tho¸t khái ch¬ng tr×nh. . HS më File cñ ra. Ên F3 t×m tªn File ®· lu => Open Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 16. 16. Gi¸o ¸n tin häc 8 H·y quan s¸t dßng b¸o lçi sau cã nghÜa g×? GV ®©y lµ lçi 36 thiÕu begin - GV cho gá l¹i Begin vµ xãa dÊu ch¸m sau ch÷ end. Vµ cho dÞch ch¬ng tr×nh. H·y quan s¸t lçi vµ cho cã ý nghÜa g×? Lçi thø 10 kh«ng t×m thÊy kÕt thóc tÖp. T¬ng tù nh vËy GV cã thÓ choHS xãa c¸c c©u lÖnh trong ch¬ng tr×nh råi cho ch¹y ®Ó HS n¾m ®îc mét sè lçi. VËy trong phÇn th©n ch¬ng tr×nh Pascal b¾t ®Çu ph¶i cã lÖnh g×? D©u “ ; ” dïng ®Ó lµm g× kh«ng gá dÊu ; sau c¸c c©u lÖnh dîc kh«ng? GV nªu chó ý (sgk) GV cho HS nhÊn Alt+X ®Ó tho¸t khái ch- ¬ng tr×nh nhng kh«ng lu Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt (6’) GV cho HS ®äc l¹i c¸c bíc ®· thùc hiÖn ë (sgk) Ho¹t ®éng 4: Cñng cè (3’) ? Nªu c¸ch khëi ®éng Pas, dÞch ch¬ng tr×nh, ch¹y ch¬ng tr×nh? ? Nªu c¸ch lu, më ch¬ng tr×nh ®· lu. ? Nªu mét sè lçi trong Pas Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ (2’) §äc phÇn tæng kÕt (sgk). §äc bµi ®äc thªm Ch¬ng tr×nh b¸o lçi Error 36: BEGIN expected Ch¬ng tr×nh b¸o lçi HS lµm vµ theo giái lçi trong CT Begin “ ; “ dïng ®Ó ph©n c¸ch c¸c lÖnh, kh«ng cã dÊu “;” ch¬ng tr×nh b¸o lçi. Häc sinh ®äc tæng kÕt ë (sgk). HS tr¶ lêi c©u hái. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 17. 17. Gi¸o ¸n tin häc 8 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ........................................................ Tuần: 4 Ngày soạn: 09/09/2014 Tiết: 8 Ngày dạy: 10/09/2014 TiÕt 8 Bµi 3: ch¬ng tr×nh m¸y TÍNH vµ d÷ liÖu A. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc kh¸i niÖm D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu, sù cÇn thiÕt ®Ó ph©n lo¹i thµnh c¸c kiÓu dö liÖu, - N¾m ®îc mét sè d÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu thêng gÆp trong Turbo Pascal. KiÓu sè nguyªn, sè thùc, x©u ký tù … - N¾m ®îc c¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè * Kû n¨ng: - N¾m ch¾c dö liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu, n¾m c¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè. * Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc. B. ChuÈn bÞ: - GV: ThiÕt kÕ bµi d¹y, phßng m¸y, giáo án điện tử P.P - HS : §äc tríc bµi häc. C. TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. Ổn định tổ chức (1’) 2. Nội dung bài học Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cñ (5’) ? Tr×nh bµy c¸ch lu vµ ch¹y ch¬ng tr×nh Pascal? - Lu: Vµo File – Save… HoÆc nh¸y vµo phÝm F2.. - 2 HS lên thực hành trên máy chủ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 18. 18. Gi¸o ¸n tin häc 8 ? Hãy nªu c¸ch khëi ®éng vµ tho¸t khái Turbo - Nh¸y ®óp vµo biÓu tîng Turbo Pascal - Gv yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung - GV chốt, nhận xét và ghi điểm Hoạt động 2 : Dữ liệu và kiểu dữ liệu (17’) - Từ Slide 1 đến slide 5 - GV đưa ra các câu hỏi ? C¸c th«ng tin ®îc nhËp vµo m¸y ®îc gäi lµ g×? ? C¸c th«ng tin ®ã cã ®a d¹ng kh«ng? ? Vëy ®Ó m¸y tÝnh qu¶n lý hiÖu qu¶ c¸c th«ng tin ®ã ta ph¶i lµm g×? §óng vËy vÝ dô trong tËp hîp sè ngêi ta còng ph©n chia nhiÒu tËp hîp, bëi c¸c phÐp to¸n trªn mçi tËp hîp thêng kh¸c nhau. V× vËy ta ph¶i ph©n chia d÷ liÖu thµnh c¸c kiÓu d÷ liÖu kh¸c nhau, Ch÷, sè, sè nguyªn, sè thËp ph©n… GV ®a ra vÝ dô: Cho biÕt c¸c kiÓu d÷ liÖu cña ch- ¬ng tr×nh trªn? ? Ng«n ng÷ lËp tr×nh ®· ®Þnh nghÜa s½n mét sè kiÓu d÷ liÖu c¬ b¶n nµo? Cho vÝ dô? GV ®a ra b¶ng vÝ dô kiÓu gi÷ liÖu vµ ph¹m vi sö dông. §Ó Pas dÞch d·y sè lµ kiÓu x©u ta ph¶i bæ vµo trong dÊu ‘ .. ‘ VD ®Ó hiÓn thÞ x©u 12345 ta ph¶i gâ ‘12345’ - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời Hoạt động 3 : Các phép toán với dữ liệu kiểu số (19’) - Từ slide 6 đến slide 9 ? Trong to¸n häc gåm cã nh÷ng phÐp to¸n nµo ? Trong Pascal ®Þnh nghÜa vµ ký hiÖu c¸c phÐp to¸n trªn nh sau. - GV chiếu slide 7 HS quan sát - GV ®a ra c¸c vÝ dô vÒ biÓu thøc to¸n häc cho HS viÕt ra biÓu thøc d¹ng ng«n ng÷ tin häc. - HS suy nghĩ, trả lời Ho¹t ®éng 4 Cñng cè (2’) ?ThÕ nµo lµ kiÓu d÷ liÖu? ? KiÓu d÷ liÖu ®îc ph©n chia nh thÕ nµo? ? Nªu c¸c phÐp to¸n trong d÷ liÖu kiÓu sè? - HS suy nghĩ, trả lời Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn ë nhµ (1’) §äc l¹i bµi cñ, xem l¹i bµi míi. Lµm bµi tËp 1, 2,3,4,5/SGK trang 26 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 19. 19. Gi¸o ¸n tin häc 8 Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ......................................................... Tuần: 5 Ngày soạn: 15/09/2013 Tiết: 9 Ngày dạy: 16/09/2013 TiÕt 9 Bµi 3: ch¬ng tr×nh m¸y TÍNH vµ d÷ liÖu (t2) A. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Häc sinh n¾m ®îc c¸c phÐp so s¸nh, ¸p dông ®Ó so s¸nh c¸c sè c¸c biÓu thøc sè - HiÓu ®îc c¸ch giao tiÕp gi÷a ngêi vµ m¸y. Qua c¸c hép tho¹i * Kû n¨ng: - N¾m ch¾c dö liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu, n¾m c¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè. - N¾m ch¾c c¸c phÐp to¸n so s¸nh c¸c ký hiÖu trong phÐp to¸n so s¸nh, * Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc. B. ChuÈn bÞ: - GV: ThiÕt kÕ bµi d¹y, phßng m¸y. - HS : §äc tríc bµi häc. C. TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. Ổn định tổ chức (1’) 2. Nội dung bài mới Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 20. 20. Gi¸o ¸n tin häc 8 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (6’) ? H·y nªu c¸c kiÓu d÷ liÖu, vµ c¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè mµ em biÕt? ? Làm bài 4 SGK trang 26 - 2 HS lên trả bài Hoạt động 2 : Các phép so sánh (17’) - Từ slide 1 đến slide 3 ? Trong to¸n häc ngoµi c¸c phÐp céng, trõ, nh©n, chia. Ta cßn cã c¸c phÐp to¸n g×? ? H·y nªu c¸c phÐp to¸n so s¸nh vµ ký hiÖu cña nã, vµ cho vÝ dô.? GV ®a b¶ng c¸c phÐp so s¸nh trong to¸n häc ? KÕt qu¶ cña phÐp so s¸nh lµ g×? KÕt qña cña phÐp so s¸nh lµ ®óng hoÆc sai. 5 > 3 cho kÕt qu¶ ®óng 9 < 5 cho kÕt qu¶ sai ... ? H·y cho vÝ dô? Vëy th× c¸c phÐp to¸n so s¸nh trong ng«n ng÷ lËp tr×nh còng nh vËy. Tuy nhiªn mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh cã mét ký hiÖu riªng. Tïy theo 20ong ng«n ng÷ lËp tr×nh. GV ®a b¶ng giíi thiÖu ký hiÖu phÐp so s¸nh trong Pascal - HS suy nghĩ, trả lời HS nªu c¸c phÐp so s¸nh trong to¸n häc vµ cho vÝ dô. Ký hiệu Phép so sánh Ví dụ = Bằng 5 = 5 < Nhỏ hơn 3 < 5 > Lớn hơn 9 > 6 ≠ Khác 6 ≠ 5 ≤ Nhỏ hơn hoặc bằng 5 ≤ 6 ≥ Lớn hơn hoặc bằng 9 ≥ 6 Hoạt động 3 : Giao tiếp người – máy tính (17’) - Từ slide 4 đến slide 9 - GV sử dụng bài giảng điện tử và thực hành một ví dụ trực tiếp trên máy - Ở líp 6, 7 ta thÊy khi më hay tho¸t mét ch¬ng tr×nh ta thêng thÊy c¸c hép héi tho¹i xuÊt hiÖn ®ã chÝnh lµ sù giao tiÕp gi÷a ngêi vµ m¸y qua c¸c héi héi tho¹i. Trong khi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh con ngêi muèn can thiÖp vµo c¸c phÐp to¸n ®Ó kiÓm tra vµ ®iÒu khiÓn. Díi ®©y lµ mét vè vÝ dô t¬ng t¸c gi÷a ngêi vµ m¸y. - HS quan sát, lĩnh hội kiến thức Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 21. 21. Gi¸o ¸n tin häc 8 Th«ng b¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸n. GV ®a ra vÝ dô. Ch¹y trùc tiÕp trªn Pascal Th«ng b¸o trªn lµ g×? GV chay ch¬ng tr×nh tiÕp theo. Th«ng b¸o trªn cã ý nghÜa g×? T¬ng tù c¸c ch¬ng tr×nh tiÕp theo. - HS suy nghĩ, trả lời Hoạt động 4 : Củng cố và dăn dò (4’) - Slide 10 ? H·y tãm t¾t kiÕn thøc cña bµi. ? - GV cho häc sinh ®äc ghi nhí GV híng dÉn lµm bµi tËp sgk. - Về nhà làm tất cả các bài tập trong SGK những kiến thức đã học Häc sinh tãm t¾t l¹i bµi, däc ghi nhí sgk Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ......................................................... Tuần: 5 Ngày soạn: 15/09/2014 Tiết: 10 Ngày dạy: 16/09/2014 BÀI TẬP + KTRA 15’ A. Môc tiªu: * Thể hiện trong giáo án điện tử B. ChuÈn bÞ: - GV: ThiÕt kÕ bµi d¹y, phßng m¸y, giáo án điện tử P.P - HS : §äc tríc bµi häc. C. TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. Ổn định tổ chức (1’) 2. Nội dung bài học Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 22. 22. Gi¸o ¸n tin häc 8 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Kiểm tra 15 phút (15’) - GV chiếu đề trên máy chiếu * Đáp án : A. Trắc Nghiệm Câu 1 2 3 4 Đáp án b A a b B. Tự Luận Câu 1: a. b*2+4*a*c (1đ) b. (y+x)*(y+x)/(3+y)-18/(5+y)*x (2đ) c. 15*(4+30+12) (1đ) d. (a*a+b)*(1+c)* (1+c)* (1+c) (1đ) Câu 2 : a. =-2(1đ) b. =-7.6 (1đ) c. =5 (1đ) - HS nghiêm túc làm bài kiểm tra Hoạt động 2 : Bài Tập (24’) - Gv thể hiện trên bài giảng điện tử - GV nhắc lại kiến thức lý thuyết của các bài đã học - GV và học sinh cùng sửa bài tập trong sách giáo khoa. - GV giải đáp các câu hỏi thắc mắc cho học sinh - HS lắng nghe - Hs suy nghĩ, trả lời - HS chú ý, lắng nghe Hoạt động 3 : Củng cố và dặn dò (5’) -Giáo viên nhắc lại kiến thức của bài học - GV đưa ra các câu hỏi củng cố kiến thức * Gv nhắc nhở HS vệ sinh phòng máy + Về nhà xem lại các bài tập đã sửa và chuẩn bị bài thực hành 2 tiết sau học + Về nhà làm các bài tập trong sách bài tập - HS lắng nghe, thực hiện Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ Tuần : 6 Ngày soạn : Tiết : 11 Ngạy dạy : TiÕt 11: Bµi thùc hµnh 2 ViÕt ch¬ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n ( tiÕt 1) A. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - LuyÖn tËp so¹n th¶o, chØnh söa ch¬ng tr×nh, biªn dÞch, ch¹y vµ xem kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ch¬ng tr×nh trong m«i trêng Pascal Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 23. 23. Gi¸o ¸n tin häc 8 * Kû n¨ng: - Thùc hµnh víi c¸c biÓu thøc sè häc trong ch¬ng tr×nh Pascal. * Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc. B. ChuÈn bÞ: - GV: ThiÕt kÕ bµi d¹y, phßng m¸y, giáo án điện tử - HS : §äc tríc bµi häc. C. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cũ (5’) Gi¸o viªn ®a ra s¼n mét ch¬ng tr×nh cha ®îc lu ? Tr×nh bµy c¸ch lu vµ ch¹y ch¬ng tr×nh Pascal? ? Hãy nªu c¸ch khëi ®éng vµ tho¸t khái Turbo Ho¹t ®éng 2: Hướng dẫn HS làm Bài 1 luyện gõ các biểu thức số học trong môi trường Pascal (32’) - GV hướng dẫn trên bài giảng điện tử và thực hành trên máy chủ HS quan sát - GV đặt ra các câu hỏi HS suy nghĩ, trả lời - GV giải đáp câu hỏi của HS - GV yêu cầu HS thực hành - Gv quan sát, đôn đốc HS thực hành và sửa lỗi trên máy và giải thích lỗi hay gặp khi thực hành trên máy * Lưu ý: Nếu HS nào làm bài tốt có thể ghi vào điểm miệng Ho¹t ®éng 4: Cñng cè (5’) ? Nªu c¸ch khëi ®éng Pas, dÞch ch¬ng tr×nh, ch¹y ch¬ng tr×nh? ? Nªu c¸ch lu, më ch¬ng tr×nh ®· lu. ? Nªu mét sè lçi trong Pas Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ (3’) §äc phÇn tæng kÕt (sgk). §äc bµi ®äc thªm HS lªn b¶ng thùc hiÖn thao t¸c trªn m¸y. HS lªn b¶ng thao t¸c më vµ tho¸t khái ch¬ng tr×nh. - HS lắng nghe và lĩnh hội - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe và lĩnh hội - HS thực hành trên máy - HS tr¶ lêi c©u hái. - Häc sinh ®äc tæng kÕt ë (sgk). Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 24. 24. Gi¸o ¸n tin häc 8 …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 25. 25. Gi¸o ¸n tin häc 8 Tuần : 6 Ngày soạn : Tiết : 12 Ngạy dạy : TiÕt 12: Bµi thùc hµnh 2 ViÕt ch¬ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n ( tiÕt 2) A. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - LuyÖn tËp so¹n th¶o, chØnh söa ch¬ng tr×nh, biªn dÞch, ch¹y vµ xem kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ch¬ng tr×nh trong m«i trêng Pascal - Thùc hiÖn ®îc bµi tËp 2 vµ bµi tËp 3 trªn m¸y. - BiÕt ®îc c¸c lÖnh t¹m ngõng ch¬ng tr×nh: delay(x), read, readln. * Kû n¨ng: - Thùc hµnh víi c¸c biÓu thøc sè häc trong ch¬ng tr×nh Pascal. * Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc. - Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính không phân biệt phần mềm học tập hay phần mềm trò chơi. Có ý thức sử dụng máy tính đúng mục đích. - Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập các môn học. B. ChuÈn bÞ: - GV: ThiÕt kÕ bµi d¹y, phßng m¸y, giáo án điện tử - HS : §äc tríc bµi häc. C. TiÕn tr×nh d¹y häc: ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cñ: (6’) ? Tr×nh bµy cÊu tróc mét ch¬ng tr×nh Pascal ? ? Viết chương trình tính biểu thức toán 15x4-30+10 Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh theo yªu cÇu BT2: (18’) - Yªu cÇu HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 a) Më tÖp míi vµ gâ ch¬ng tr×nh (SGK) b) DÞch vµ ch¹y ch¬ng tr×nh c) Thªm c¸c c©u lÖnh delay(5000) vµo sau mçi c©u lÖnh writeln d) Thªm lÖnh readln vµo tríc tõ kho¸ end. - Hs lên bảng trả bài cũ - HS ®äc ®Ò vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña bµi tËp theo nhãm. uses crt; begin clrscr; writeln('16/3 = ', 16/3); writeln('16 div 3 = ', 16 div 3); writeln('16 mod 3 = ', 16 mod 3 ); writeln('16 mod 3 = ', 16-(16 mod 3)* 3); writeln('16 mod 3 = ', 16-(16 mod 3)/3); end Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 26. 26. Gi¸o ¸n tin häc 8 Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh theo yªu cÇu bµi tËp 3 (16’) - Më tÖp CT2.pas vµ söa 3 lÖnh cuèi tríc tõ kho¸ end theo yªu cÇu ë SGK. * Lưu ý: Chỉ được dùng dấu ngoặc tròn để nhóm các phép toán *: Lưu ý: Các biểu thức Pascal được đặt trong câu lệnh Writeln để in ra kết quả. Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt, ®¸nh gi¸: (3’) - GV nhËn xÐt ý thøc, kû n¨ng, th¸i ®é cña HS trong tiÕt thùc hµnh. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vÒ nhµ: (2’) - D¨n dß HS luyÖn tËp ë nhµ. - §äc tríc phần mềm luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out. - HS thùc hµnh theo nhãm - Rót ra nhËn xÐt ghi vµo gi¸y nh¸p , sau ®ã tr×nh bµy khi gi¸o viªn yªu cÇu. - HS tù nhËn xÐt lÉn nhau. - HS chú ý, lắng nghe - Hs lắng nghe, thực hiện Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 27. 27. Gi¸o ¸n tin häc 8 Tuần : 7 Ngày soạn : 29/09/2013 Tiết : 13 Ngày dạy : 30/09/2013 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI FINGER BREAK OUT A. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - HS hiểu và biết cách sử dụng được phần mềm. Thông qua các phần mềm học sinh hiểu được ý nghĩa của các phầm mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vựa khác nhau của cuộc sống (ví dụ: học toán, địa lý, rèn luyện tư duy, tập gõ phím nhanh). Thông qua phần mềm học sinh hiểu biết thêm và có ý thức trong việc sử dụng máy tính đúng mục đích * Kỹ Năng: Học sinh có kỹ năng sử dụng và khai thác thành thạo các phần mềm học tập đã được giới thiệu..Thông qua hoạt động học và chơi bằng phần mềm HS được rèn luyện khả năng thao tác nhanh với bàn phim và chuột máy tính. * Thái độ: HS cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc. - Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính không phân biệt phần mềm học tập hay phần mềm trò chơi. Có ý thức sử dụng máy tính đúng mục đích. - Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập các môn học II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Giáo án điện tử, sách giáo khoa, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu, phòng máy thực hành, phần mềm Finger break out. 2. Học sinh - Sách giáo khoa, vở ghi, bút thước… III. TIẾN TRÌNH 1. Ổn định tổ chức lớp (1’) 2. Nội dung bài học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’) - GV đưa ra bài yêu câu học sinh lên thực hành trên máy - Viết chương trình tính biểu thức : 19/3 và 19 div 3 ; 19 mod 3 - GV yêu cầu HS khác nhận xét bài làm của HS - HS lên thực hành trên máy tính - HS còn lại theo dõi, quan sát bài làm của bạn Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 28. 28. Gi¸o ¸n tin häc 8 - GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm Hoạt động 2: Giới thiệu phần mềm (3’) - GV thể hiện trên bài giảng điện tử slide 3 - GV: Lớp 7 em đó được làm quen với phần mềm luyện phím nào? - GV: Phần mềm Typing test giúp em rèn luyện kĩ năng gì? GV: Giới thiệu mục đích của phần mềm Finger break out - HS chú ý, quan sát và trả lời câu hỏi GV đưa ra Hoạt động 3: Màn hình chính của phần mềm (12’) - Thể hiện từ slide 4 đến slide 6 - GV: Giới thiệu biểu tượng của chương trình. - GV: Chọn mức chơi và và nhấn start / space bar để bắt đầu. - GV: Theo em bây giờ muốn dừng chơi thì làm thế nào? - GV: Muốn thoát khỏi chương trình làm thế nào? - HS: Nêu cách khởi động chương trình. - HS: Lên máy chủ thực hiện thao tác khởi động chương trình Hoạt động 4: Hướng dẫn sử dụng (20’) - Thể hiện từ slide 7 -GV: Khởi động Finger break out GV: Muốn bắt đầu chơi làm thế nào? HS: Nghiên cứu SGK và quan sát màn hình trả lời. GV: Giới chốt từng bước để bắt đầu chơi. GV: Giới thiệu thờm một số thông tin trên màn hình Finger break out GV: Nếu có quả cầu lớn thì sẽ phải làm gì? GV: Khi nào bị mất một lượt chơi? Trò chơi sẽ thắng khi nào? GV: Giới thiệu về con vật lạ có chức năng gì trong trò chơi. - HS chú ý, quan sát và trả lời câu hỏi GV đưa ra Hoạt động 4: Củng cố và dặn dò (4’) - Thể hiện từ slide 8 - GV nhắc lại nội dung của bài học - Yêu cầu HS về nhà xem lại bài để chuẩn bị cho tiết sau thực hành phần mềm. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 29. 29. Gi¸o ¸n tin häc 8 Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ Tuần : 7 Ngày soạn : 29/09/2013 Tiết : 14 Ngày dạy : 30/09/2013 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI FINGER BREAK OUT(tt) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Biết sử dụng phần mềm Finger Break Out để luyện gõ mười ngón 2. Kĩ năng: - Rèn luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh và chính xác. 3. Thái độ: - Cẩn thận, nghiêm túc luyện tập từ dễ đến khó. - Phát triển tư duy, phản xạ nhanh. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên:Sách giáo khoa, máy tính điện tử, phần mềm Finger break out 2. Học sinh: chuẩn bị bài trước ở nhà, sgk III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Bài cũ: (5’) gọi học sinh thực hành trên máy 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Khởi động phần mềm (5’) ? Yêu cầu học sinh khởi động phần mềm * Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm trên màn hình Desktop để khởi động theo yêu cầu của giáo viên. Hoạt động 2: Giới thiệu nội dung bài thực hành (10’) GV giới thiệu NỘI DUNG bài thực hành - Học sinh chú ý lắng nghe => Ghi nhớ kiến thức. Hoạt động 3: Học sinh thực hành luyện gõ mười ngón trên phần mềm.(22’) - Gv chia các nhóm thực hành để HS xem kết quả của nhau tạo nên hứng thú thi đua làm việc - GV hướng dẫn HS thực hành - GV nêu những lưu ý khi HS thực hành - Sử dụng phần mềm để luyện gõ 10 ngón theo yêu cầu của giáo viên. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 30. 30. Gi¸o ¸n tin häc 8 trên máy IV.CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’) 1. Củng cố: hệ thống lại kiến thức 2. Hướng dẫn về nhà: về nhà xem trước bài mới bài 4: Sử dụng biến trong chương trình Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: …............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ Tuần : 8 Ngày soạn : 6/10/2013 Tiết : 15 Ngày dạy : 7/10/2013 Bài 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1. Kiến thức: - Biết khái niệm về biến- hằng - Hiểu được cách khai báo, sử dụng biến, hằng - Biến được vai trò của biến trong lập trình 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng khai báo biến trong chương trình 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích bộ môn II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.GV:Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án điện tử. 2.HS: Đọc trước bài, vở, bút. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) 2. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ (5’) - Thể hiện trong giáo án điện tử - Gv yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét, bổ sung - Hs lên bảng thực hện trên máy chiếu - HS bổ sung - HS lắng nghe Hoạt động 3: Tìm hiểu biến trong chương trình (24’) - Thể hiện trong giáo án điện tử từ slide 5 đến slide 14 Tìm hiểu biến trong chương trình. Để chương trình luôn biết chính xác dữ liệu cần xử lí được lưu trữ ở vị trí nào trong bộ nhớ, các 1. Biến là công cụ trong lập trình: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 31. 31. Gi¸o ¸n tin häc 8 ngôn ngữ lập trình cung cấp một công cụ lập trình đó là biến nhớ. - Biến là một đại lượng có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình ? Biến dùng để làm gì. * Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình. Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Hoạt động 4: Tìm hiểu cách khai báo biến. (10’) - Thể hiện trong giáo án điện tử từ slide 15 đến slide 18 - Tất cả các biến dùng trong chương trình đều phải được khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình. - Việc khai báo biến gồm: * Khai báo tên biến * Khai báo kiểu dữ liệu của biến. Ví dụ: Var m,n: Integer; S, diện tích: real; Thongbao: String; Trong đó: Var ? M,n ? S, dientich ? Thongbao ? - Var là từ khoá của ngôn ngữ lập trình dùng để khai báo biến. - m,n: là biến có kiểu số nguyên. - S, dientich: là các biến có kiểu số thực. - thongbao: là biến kiểu xâu * Tuỳ theo ngôn ngữ lập trình, cú pháp khai báo biến có thể khác nhau. 2. Khai báo biến Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò (5’) - Thể hiện trong giáo án điện tử từ slide 19 đến slide 20 - Câu hỏi và củng cố thể hiện trong giáo án điện tử - HS suy nghĩ, trả lời Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 32. 32. Gi¸o ¸n tin häc 8 ….............................................................................................................. .................................................................................................................. .......................... ….............................................................................................................. .................................................................................................................. .......................... Tuần : 8 Ngày soạn : 6/10/2013 Tiết : 16 Ngày dạy : 7/10/2013 Bài 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH (t2) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1. Kiến thức: - Biết khái niệm về biến- hằng - Hiểu được cách khai báo, sử dụng biến, hằng - Biến được vai trò của biến trong lập trình 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng khai báo biến trong chương trình 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích bộ môn II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.GV:Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án điện tử. 2.HS: Đọc trước bài, vở, bút. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3. Ổn định lớp: (1’) 4. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’) - Thể hiện trong giáo án điện tử slide 2 – slide 3 - Gv yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét, bổ sung - Hs lên bảng thực hện trên máy chiếu - HS bổ sung - HS lắng nghe Hoạt động 2: Tìm hiểu sử dụng biến trong chương trình (24’) - Thể hiện trong giáo án điện tử từ slide 3 đến slide 6 Tìm hiểu sử dụng biến trong chương trình. ? BiÕn trong ch¬ng tr×nh ®îc sö dông ®Ó Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 33. 33. Gi¸o ¸n tin häc 8 lµm g× ? ? C©u lÖnh g¸n gi¸ trÞ cho biÕn cã d¹ng nh thÕ nµo ? - GV lÊy mét sè vÝ dô. x c/b (biÕn x nhËn gi¸ trÞ b»ng c/b) x y (biÕn x ®îc g¸n gi¸ trÞ b»ng biÕn y) i i + 1 (BiÕn i ®îc g¸n gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña i céng thªm 5) ? Trong ch¬ng tr×nh Pascal lÖnh g¸n ®îc thay ký hiÖu mòi tªn ngîc chiÒu b»ng kÝ hiÖu nµo ? Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. - HS suy nghĩ, trả lời Hoạt động 2: Tìm hiểu hằng. (12’) - Thể hiện trong giáo án điện tử từ slide 7 đến slide 10 ? H»ng lµ g× ? ? C©u lÖnh khai b¸o h»ng cã d¹ng nh thÕ nµo ? - GV gi¶i thÝch c¸c yÕu tè trong c©u lÖnh. vµ yªu cÇu HS lÊy thªm mét sè vÝ dô - HS suy nghĩ, trả lời Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò (3’) ? BiÕn ®îc sö dông trong ch¬ng tr×nh ®Ó lµm g× ? ? BiÕn vµ h»ng cã g× kh¸c nhau ? ? LÖnh khai b¸o biÕn vµ h»ng nh thÕ nµo? * Lµm bµi tËp 4, 5,6 ?SGK 4.7; 4.8/SBT - HS suy nghĩ, trả lời - HS lắng nghe và thực hiện Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: ….............................................................................................................. .................................................................................................................. .......................... ….............................................................................................................. .................................................................................................................. .......................... Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 34. 34. Gi¸o ¸n tin häc 8 Tuần : 9 Ngày soạn : 13/10/2013 Tiết : 17 Ngày dạy : 14/10/2013 BÀI TẬP I/ Môc ®Ých yªu cÇu: 1. Kiến thức -Cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc träng t©m nhÊt ®Ó HS dÔ dµng tiÕp cËn víi bµi tËp - Củng cố lại kiến thức từ bài 1 đến bài 4 2. Kỹ năng - HS biÕt c¸ch khai b¸o: tªn ch¬ng tr×nh, thviÖn, biÕn vµ h»ng - HS biÕt sö dông mét sã c©u lÖnh nhËp d÷ liÖu , in ra mµn h×nh - HiÓu ph¹m vi vµ néi dung c¸c kiÓu d÷ liÖu - HiÓu ý nghÜa c¸c phÐp to¸n sè häc, so s¸nh trong pascal; 3. Thái độ - Nghiêm túc học tập, yêu thích môn học lập trình - Tự tìm tòi, đi sâu hơn kiến thức SGK ngôn ngữ lập trình II/ chuÈn bÞ GV: + HÖ thèng kiÕn thøc trong t©m cÇn truyÒn ®¹t l¹i trong tiÕt bµi tËp + HÖ thèng bµi tËp yªu cÇu HS thùc hiÖn + Giáo án điện tử HS: Häc bµi cò, nghiªn cøu néi dung bµi tËp trong SGK, SBT Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 35. 35. Gi¸o ¸n tin häc 8 III/ tiÕn tr×nh bµi gi¶ng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ (4’) KiÓm tra lång trong qu¸ tr×nh «n luyÖn vµ lµm bµi tËp Hoạt động 3: HÖ th«ng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc (7’) - GV có thể kết hợp để kiểm tra bài cũ ghi điểm miệng H? Tr×nh bµy c¸ch khai b¸o : tªn ch¬ng tr×nh, th viÖn, biÕn, h»ng? H? Ta ®· häc c¸c kiÓu d÷ liÖu nµo? H? Ta ®· häc c¸c phÐp to¸n, so s¸nh nµo trong pascal? H? nh÷ng c©u lÖnh nµo ®Ó in x©u kÝ tù ra mµn h×nh kÕt qu¶? Nh÷ng c©u lÖnh nµo yªu cÇu nhËp d÷ liÖu vµo mµn h×nh kÕt qu¶? H? LÖnh nµo dïng ®Ó dõng mµn h×nh kÕt qu¶? H? LÖnh nµo lµm s¹ch mµn h×nh? Khi nµo th× míi sö dông ®îc lÖnh nµy? - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS suy nghĩ, trả lời Hoạt động 4: Bµi tËp (28’) - GV sử dụng giáo án điện tử - GV và HS cùng làm bài tập theo hệ thống câu hỏi giáo viên đưa ra - HS có thể đặt câu hỏi mà HS thắc mắc, chưa trả lời được -HS suy nghĩ, nhớ lại kiến thức cũ để làm các bài tập GV đưa ra Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò (5’) - GV đưa slide trò chơi ô chữ HS giải vừa để củng cố bài, vừa để giải trí. - GV lu ý cho HS nh÷ng kiÕn thøc träng t©m, vµ c¸c lÖnh thêng gÆp - Xem l¹i kiÕn thøc ®· häc vµ lµm bµi tËp ®Ó tiÕt sau học bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến. - HS suy nghĩ tham gia trò chơi ô chữ Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 36. 36. Gi¸o ¸n tin häc 8 ................................................................................................................................ .......................................... Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 37. 37. Gi¸o ¸n tin häc 8 Tuần : 9 Ngày soạn : 13/10/2013 Tiết : 17 Ngày dạy : 14/10/2013 BÀI TẬP I/ Môc ®Ých yªu cÇu: 1. Kiến thức -Cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc träng t©m nhÊt ®Ó HS dÔ dµng tiÕp cËn víi bµi tËp - Củng cố lại kiến thức từ bài 1 đến bài 4 2. Kỹ năng - HS biÕt c¸ch khai b¸o: tªn ch¬ng tr×nh, thviÖn, biÕn vµ h»ng - HS biÕt sö dông mét sã c©u lÖnh nhËp d÷ liÖu , in ra mµn h×nh - HiÓu ph¹m vi vµ néi dung c¸c kiÓu d÷ liÖu - HiÓu ý nghÜa c¸c phÐp to¸n sè häc, so s¸nh trong pascal; 3. Thái độ - Nghiêm túc học tập, yêu thích môn học lập trình - Tự tìm tòi, đi sâu hơn kiến thức SGK ngôn ngữ lập trình II/ chuÈn bÞ GV: + HÖ thèng kiÕn thøc trong t©m cÇn truyÒn ®¹t l¹i trong tiÕt bµi tËp + HÖ thèng bµi tËp yªu cÇu HS thùc hiÖn + Giáo án điện tử HS: Häc bµi cò, nghiªn cøu néi dung bµi tËp trong SGK, SBT III/ tiÕn tr×nh bµi gi¶ng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ (4’) -Giáo viên sử dụng bài giảng điện tử từ slide 2 đến slide 3. - GV lần lượt gọi hai HS lên bảng trả bài cũ - GV gọi HS khác nhận xét câu trả lời của hai HS - GV nhận xét và ghi điểm - HS lắng nghe và thực hiện - HS lên bảng trả bài cũ Hoạt động 3: HÖ th«ng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc (7’) - GV sử dụng bản đồ tư duy để hệ thống lại kiến thức đã học - GV đưa ra câu hỏi để Hs nhớ lại kiến thức cũ - HS lắng nghe - HS suy nghĩ, trả lời Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 38. 38. Gi¸o ¸n tin häc 8 - GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Bµi tËp (28’) - GV sử dụng giáo án điện tử - GV và HS cùng làm bài tập theo hệ thống câu hỏi giáo viên đưa ra. - Gv hệ thống các bài tập liên quan đến tên, về dữ liệu, bài tập chuyển đổi, bài tập về biến, bài tập tổng hợp, bài tập nhóm - HS có thể đặt câu hỏi mà HS thắc mắc, chưa trả lời được -HS suy nghĩ, nhớ lại kiến thức cũ để làm các bài tập GV đưa ra Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò (5’) - GV đưa slide trò chơi ô chữ HS giải vừa để củng cố bài, vừa để giải trí. - GV lu ý cho HS nh÷ng kiÕn thøc träng t©m, vµ c¸c lÖnh thêng gÆp - Xem l¹i kiÕn thøc ®· häc vµ lµm bµi tËp ®Ó tiÕt sau học bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến. - HS suy nghĩ tham gia trò chơi ô chữ Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ......................................................... Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 39. 39. Gi¸o ¸n tin häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 40. 40. Gi¸o ¸n tin häc 8 Tuần : 9 Ngày soạn :13/10/2013 Tiết : 18 Ngày dạy : 14/10/2013 Bài thực hành số 3 KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN (T1) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. - HS Biết được tên của các kiểu dữ liệu và phạm vi giá trị, biết được giá trị của biến thi thay đổi, còn giá trị của hằng thì không thay đổi. - Kết hợp được giữa lệnh Write, Writeln với Read, Readln để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím. - Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: số nguyên, số thực. - Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng kết hợp giữa câu lệnh Write, Writeln với Read, Readln. - Bước đầu làm quen với cách khai báo biến và sử dụng biến trong chương trình. Có khả năng nhìn nhận một bài toán để chọn biến và chọn kiểu của biến. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. GV: bài thực hành, kiểm tra máy tính, giáo án điện tử. 2. HS: Học bài, sách,vở, bút III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Hướng dẫn ban đầu (3’) Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành là khai báo và sử dụng biến, hằng. - HS lắng nghe Hoạt động 3: bài tập 1. (37’) Yêu cầu HS đọc bài toán trong SGK - Chương trình này cần khai báo những biến nào ? - Gợi ý công thức cần tính: Tiền thanh toán = Đơn giá ´ Số lợng + Phí dịch vụ - Yêu cầu HS làm bài toán - Đi các máy kiểm tra và hướng dẫn, uốn - Đọc bài toán trong SGK và nghiên cứu. - Nghiên cứu SGK trả lời. - Theo dõi Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 41. 41. Gi¸o ¸n tin häc 8 nắn HS cách soạn thảo chương trình. - Giải thích sơ bộ từng phần vừa đa lên. - Kết hợp đánh giá và cho điểm HS qua tiết thực hành. - Đi các máy kiểm tra và hướng dẫn, uốn nắn HS cách soạn thảo chương trình. - Giải thích sơ bộ từng phần vừa đưa lên. - Kết hợp đánh giá và cho điểm HS qua tiết thực hành. - Làm câu a theo yêu cầu SGK. . - Làm câu b, c, d theo yêu cầu SGK Hoạt động 4: Củng cố và dặn dò (4’) - Hệ thống lại kiến thức đã học - Chỉ cho học sinh những lỗi thường gặp và yêu cầu khắc phục - Về nhà xem tiếp phần thực hành - HS lắng nghe và trả lời Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ .......................................... Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 42. 42. Gi¸o ¸n tin häc 8 Tuần : 10 Ngày soạn : 20/10/2013 Tiết : 19 Ngày dạy : 21/10/2013 Bài thực hành số 3 KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN (T2) + Ktra 15’ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. - HS Biết được tên của các kiểu dữ liệu và phạm vi giá trị, biết được giá trị của biến thi thay đổi, còn giá trị của hằng thì không thay đổi. - Kết hợp được giữa lệnh Write, Writeln với Read, Readln để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím. - Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: số nguyên, số thực. - Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng kết hợp giữa câu lệnh Write, Writeln với Read, Readln. - Bước đầu làm quen với cách khai báo biến và sử dụng biến trong chương trình. Có khả năng nhìn nhận một bài toán để chọn biến và chọn kiểu của biến. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 3. GV: bài thực hành, kiểm tra máy tính, giáo án điện tử. 4. HS: Học bài, sách,vở, bút III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Hướng dẫn ban đầu (3’) - Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành là khai báo và sử dụng biến, hằng. Và yêu cầu học sinh khởi động máy - Lắng nghe và khởi động và kiểm tra tình trạng máy tính của mình => Báo cáo tình hình cho GV. Hoạt động 3: bài tập 2. Rèn kỹ năng soạn, dịch, chạy chương trình có sử dụng biến + Kiểm tra 15’ (32’) Yêu cầu HS đọc bài toán trong SGK tr36 - Chương trình này cần khai báo những biến nào ? - Hướng dẫn HS chỉ ra các bước để giải quyết bài toán này. - Đọc bài toán trong SGK và nghiên cứu. - Nghiên cứu SGK trả lời. - Đọc đề bài 2 SGK và nghiên cứu để hiểu cách làm. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 43. 43. Gi¸o ¸n tin häc 8 - Kiểm tra và hướng dẫn trên các máy. - Để thực hiện tráo đổi giá trị của hai biến ta làm như thế nào ? - Đi các máy kiểm tra và hướng dẫn, uốn nắn HS cách soạn thảo chương trình. - GV yêu cầu HS làm theo cách in ra giá trị hai biến x, y trước khi hoán đổi và sau đó in ra giá trị 2 biến hoán đổi - Giải thích sơ bộ từng phần vừa đưa lên. - Kết hợp đánh giá và ghi điểm 15’ cho HS qua tiết thực hành. Đáp án tham khảo Program bai2; Uses crt; Var x,y,z:integer; Begin Clrscr; Write(‘Nhap gia tri bien x=’);readln(x); Write(‘Nhap gia tri bien y=’);readln(y); Writeln(‘ gia tri x truoc khi hoan doi:’,x); Writeln(‘ gia tri y truoc khi hoan doi:’,y); Z:=x; X:=y; Y:=z; Writeln(‘gia tri bien x sau hoan doi:’,x); Writeln(‘gia tri bien y sau hoan doi:’,y); Readln End. - HS có thể làm cách khác nếu KQ đúng ghi điểm tuyệt đối - Thực hành. Tham khảo chương trình hoan_doi trong SGK - Soạn, dịch và chạy chơng trình này trên máy. - Trả lời. Hoạt động 4: Tổng kết nội dung tiết thực hành (5’) - Đưa lên màn hình nội dung chính cần đạt trong 2 tiết thực hành này (SGK) - Tổng kết lại - Đứng tại chỗ đọc lại. - Lắng nghe Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò (4’) - Hệ thống lại kiến thức đã học - Chỉ cho học sinh những lỗi thường gặp và yêu cầu khắc phục - Về nhà xem bài 5: Từ bài toán đến chương trình - HS lắng nghe và trả lời Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 44. 44. Gi¸o ¸n tin häc 8 Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ .......................................... Tuần : 10 Ngày soạn : 20/10/2013 Tiết : 20 Ngày dạy : 21/10/2013 BÀI 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (T1) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Hiểu được bài toán và biết cách xác định bài toán - Học sinh xác định được bài toán, các điều kiện cho trước của bài toán và kết quả cần thu được và phân tích được ví dụ. - Học sinh xác định quá trình giải bai toán trên máy tính. 2. Kĩ năng: - Học sinh xác định được các điều kiện cho trước và kết quả thu được của một bài toán cụ thể - Rèn luyện kĩ năng phân tích và xác định bài toán. - Học sinh biết các bước giải bài toán trên máy tính - Rèn luyện kĩ năng lập các bước giải một bài toán đơn giản. - Rèn luyện kĩ năng mô tả thuật toán. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. GV:Sách giáo khoa, máy tính điện tử. 2. HS: Sách, vở,học bài. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm bài toán (14’) ? Bài toán là khái niệm quen thuộc ta thường gặp ở những môn học nào? + Bài toán là khái niệm ta thường gặp ở các môn như: toán, vật lý, hoá học… ? Em hãy cho những ví dụ về bài toán Ví dụ như: tính tổng các số tự nhiên từ 1 + HS nghiên cứu SGK – trả lời + HS đưa ra ví dụ + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 45. 45. Gi¸o ¸n tin häc 8 đến 100, tính quảng đường ô tô đi được trong 3 giờ với vận tốc 60 km/giờ. - Tuy nhiên, hằng ngày ta thường gặp và giải quyết các công việc đa dạng hơn nhiều như lập bảng cửu chương, lập bảng điểm của các bạn trong lớp… - Giáo viên phân tích => yêu cầu học sinh đưa ra khái niệm bài toán. + Ta có thể hiểu bài toán là một công việc hay một nhiệm vụ cần phải giải quyết. kiến thức. + HS lắng nghe + HS lắng nghe và lĩnh hội Hoạt động 3: Tìm hiểu cách xác định bài toán. (25’) - Để giải quyết được một bài toán cụ thể, người ta cần xác định bài toán, tức là xác định rõ các điều kiện cho trước và kết quả thu được. Ví dụ 1: Để tính diện tích tam giác ta cần xác định: - Điều kiện cho trước: một cạnh và đường cao tương ứng của cạnh đó. - Kết quả thu được: Diện tích hình tam giác. Ví dụ 2: Bài toán tìm đường đi tránh các điểm tắt nghẽn giao thông. ? Em hãy xác định bài toán đó. - Điều kiện cho trước: Vị trí nghẽn giao thông và các con đường có thể đi từ vị trí hiện tại tới vị trí cần tới. - Kết quả thu được: Đường đi từ vị trí hiện tại tới vị trí cần tới mà không qua điểm nghẽn giao thông. Ví dụ 3: Đối với bài toán nấu một món ăn - Điều kiện cho trước: Các thực phẩm hiện có (trứng, mỡ, mắm, muối, rau…) - Kết quả thu được: một món ăn. + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. + Học sinh chú ý lắng nghe. + HS lắng nghe và trả lời, lĩnh hội kiến thức + HS lắng nghe và trả lời, lĩnh hội kiến thức Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò (5’) * Củng cố: hệ thống lại kiến thức, cho học sinh xác định lại bài toán * Hướng dẫn về nhà: - Về nhà học bài, kết hợp SGK. - Về nhà xem tiếp bài 5: Từ bài toán đến chương trình - HS lắng nghe và trả lời Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 46. 46. Gi¸o ¸n tin häc 8 Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ .......................................... Tuần : 11 Ngày soạn : 27/10/2013 Tiết : 21 Ngày dạy : 28/10/2013 BÀI 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (T2) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Hiểu được bài toán và biết cách xác định bài toán - Học sinh xác định được bài toán, các điều kiện cho trước của bài toán và kết quả cần thu được và phân tích được ví dụ. - Học sinh xác định quá trình giải bài toán trên máy tính. 2. Kĩ năng: - Học sinh xác định được các điều kiện cho trước và kết quả thu được của một bài toán cụ thể - Rèn luyện kĩ năng phân tích và xác định bài toán. - Học sinh biết các bước giải bài toán trên máy tính 3. Thái độ:- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. GV:Sách giáo khoa, máy tính điện tử. 2. HS: Sách, vở, học bài. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ (5’) *GV đưa ra câu hỏi ? Bài toán là gì ? Phải làm gì để xác định bài toán ? Nêu ví dụ về bài toán và nêu cách xác định bài toán - GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm - HS chú ý, lắng nghe - HS lên bảng trả bài cũ - HS khác nhận xét - HS lắng nghe và phản hồi Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm thuật toán và cách mô tả thuật toán. (34’) 2. Quá trình giải bài toán trên máy tính a) Khái niệm thuật toán: - Việc dùng máy tính giải một bài toán nào đó chính là đưa cho máy tính dãy hữu hạn các thao tác đơn giản mà nó có thể thực hiện được để từ các điều kiện + Học sinh chú ý lắng nghe Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 47. 47. Gi¸o ¸n tin häc 8 cho trước ta nhận được kết quả cần thu được - GV lấy ví dụ về rôbốt nhặt rác => đưa ra khái niệm thuật toán. - Nói cách khác, thuật toán là các bước để giải một bài toán, còn chương trình chỉ là thể hiện của thuật toán trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể. - GV chốt bài  Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một bài toán được gọi là thuật toán. b) Quá trình giải bài toán trên máy tính: - Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => quá trình giải bài toán trên máy tính. - Viết chương trình là thể hiện thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện. - GV chốt bài Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm các bước sau: - Xác định bài toán: Từ phát biểu của bài toán, ta xác định đâu là thông tin đã cho và đâu là thông tin cần tìm. - Mô tả thuật toán: Tìm cách giải bài toán và diễn tả bằng các lệnh cần phải thực hiện. - Viết chương trình: Dựa vào mô tả thuật toán ở trên, ta viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình mà ta biết. ? Em hãy nêu lại khái niệm thuật toán. - GV chốt bài Thuật toán là dãy các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để thu được kết quả cần tìm từ những điều kiện cho trước. + Học sinh chú ý lắng nghe. + HS lắng nghe và ghi bài + HS nghiên cứu SGK – trả lời + HS lắng nghe + HS lắng nghe và ghi bài + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. + HS suy nghĩ, trả lời + HS lắng nghe và lĩnh hội Hoạt động 4: Củng cố và dặn dò (5’) * Củng cố: hệ thống lại kiến thức, GV đưa ra các câu hỏi để HS khắc sâu kiến thức * Hướng dẫn về nhà: - Về nhà học bài, kết hợp SGK. - Về nhà xem tiếp bài 5: Từ bài toán đến chương - HS lắng nghe và trả lời - HS lắng nghe và thực hiện Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 48. 48. Gi¸o ¸n tin häc 8 trình Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y ................................................................................................................................ .............. ................................................................................................................................ .............. ................................................................................................................................ .............. Tuần : 11 Ngày soạn : 27/10/2013 Tiết : 22 Ngày dạy : 28/10/2013 BÀI 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (T3) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Hiểu được bài toán và biết cách xác định bài toán - Học sinh xác định được bài toán, các điều kiện cho trước của bài toán và kết quả cần thu được và phân tích được ví dụ. - Học sinh xác định quá trình giải bài toán trên máy tính. 2. Kĩ năng: - Học sinh xác định được các điều kiện cho trước và kết quả thu được của một bài toán cụ thể - Rèn luyện kĩ năng phân tích và xác định bài toán. - Học sinh biết các bước giải bài toán trên máy tính 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. GV:Sách giáo khoa, máy tính điện tử.. 2. HS: Sách, vở, học bài. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ (6’) *GV đưa ra câu hỏi ? Thuật toán là gì ? Lấy ví dụ và mô tả thuật toán - GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm - HS chú ý, lắng nghe - HS lên bảng trả bài cũ - HS khác nhận xét - HS lắng nghe và phản hồi Hoạt động 3: Tìm hiểu cách mô tả thuật toán. (31’) 3. Thuật toán và mô tả thuật toán: Nêu những bước phải làm để nấu cơm. + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 49. 49. Gi¸o ¸n tin häc 8 - Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => quá trình giải bài toán trên máy tính. - Cách liệt kê các bước như trên là một phương pháp thường dùng để mô tả thuật toán - GV yêu cầu HS lấy VD B1: vo gạo B2: cho gạo vào nồi B3: Cho nồi vào nấu B4: Cho cơm vào bát ? Em hãy mô tả thuật toán để liệt kê các bước pha trà mời khách. - GV chốt bài  INPUT: Trà, nước sôi, ấm và chén. - OUTPUT: Chén trà đã pha để mời khách - Bước 1. Tráng ấm, chén bằng nước sôi. - Bước 2. Cho trà vào ấm. - Bước 3. Rót nước sôi vào ấm và đợi khoảng 3 đến 4 phút. - Bước 4. Rót trà ra chén để mới khách. - Nếu không có mô tả gì khác trong thuật toán, các bước của thuật toán được thực hiện một cách tuần tự theo trình tự như đã được chỉ ra. - Ví dụ: Hãy nêu thuật toán để làm món trứng tráng. INPUT: Trứng, dầu ăn, muối và hành. - OUTPUT: Trứng tráng. - Bước 1. Đập trứng, tách vỏ và cho trứng vào bát. - Bước 2. Cho một chút muối và hành tươi thái nhỏ vào bát trứng. Dùng đũa khuấy mạnh cho đến khi đều. - Bước 3. Cho một thìa dầu ăn vào chảo, đun nóng đều rồi đỏ trứng vào đun tiếp trong 3 phút. - Bước 4. Lật mặt trên của miếng trứng úp xuống dưới. Đun tiếp trong khoảng 1 phút. - Bước 5. Lấy trứng ra đĩa  GV chốt bài và nhấn mạnh mô tả thuật toán - GV đưa ra một vài ví dụ để HS nắm rõ mô tả thuật toán nhớ kiến thức. + HS suy nghĩ, trả lời lấy ví dụ + HS suy nghĩ, trả lời + Học sinh chú ý lắng nghe. + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức + HS nghiên cứu SGK – trả lời + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. + HS lắng nghe và lĩnh hội Hoạt động 4: Củng cố và dặn dò (7’) * Củng cố: hệ thống lại kiến thức, cho học sinh làm bài tập 3-4 SGK tr45 - HS lắng nghe và trả lời Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 50. 50. Gi¸o ¸n tin häc 8 * Hướng dẫn về nhà: - Về nhà học bài, kết hợp SGK. - Về nhà xem tiếp bài 5: Từ bài toán đến chương trình Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................ ................................................................................................... ................................................................................................................................ ......................................................... Tuần : 12 Ngày soạn : 03/11/2012 Tiết : 23 Ngày dạy : 04/11/2012 BÀI 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (T4) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Hiểu được bài toán và biết cách xác định bài toán - Học sinh xác định được bài toán, các điều kiện cho trước của bài toán và kết quả cần thu được và phân tích được ví dụ. - Học sinh xác định quá trình giải bài toán trên máy tính. 2. Kĩ năng: - Học sinh xác định được các điều kiện cho trước và kết quả thu được của một bài toán cụ thể - Rèn luyện kĩ năng phân tích và xác định bài toán. - Học sinh biết các bước giải bài toán trên máy tính 3. Thái độ:- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. GV:Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án điện tử. 2. HS: Sách, vở, học bài. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ (5’) *GV đưa ra câu hỏi ? Thuật toán là gì ? Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm bao nhiêu bước ? Nêu các bước - GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm - HS chú ý, lắng nghe - HS lên bảng trả bài cũ - HS khác nhận xét - HS lắng nghe và phản hồi Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 51. 51. Gi¸o ¸n tin häc 8 Hoạt động 3: Tìm hiểu một số ví dụ về thuật toán (34’) 4. Một số ví dụ về thuật toán Tìm hiểu ví dụ 1. - Một hình A được ghép từ một hình chữ nhật với chiều rộng 2a, chiều dài b và một hình bán nguyệt ban kính a như hình dưới đây: ?Em hãy nêu thuật toán để tính diện tích của hình A  Thuật toán để tìm diện tích của hình A gồm các bước sau: - Input: Số a là ½ chiều rộng của hình chữ nhật và là bán kính của hình bán nguyệt, b là chiều dài của hình chữ nhật. - Output: Diện tích của hình A. Bước 1. Tính S1 = 2a × b {Tính diện tích hình chữ nhật} Bước 2. Tính S2 = π a2 /2 {Tính diện tích hình bán nguyệt} Bước 3. Tính kết quả S = S1 + S2. và kết thúc Tìm hiểu ví dụ 2. Ví dụ 2: Viết thuật toán tính tổng 100 số tự nhiên đầu tiên. Dùng biến SUM để lưu giá trị của tổng. Đầu tiên gán cho SUM có giá trị = 0. Tiếp theo lần lược thêm các giá trị 1,2,3,...100 vào SUM. ? Nêu thuật toán Bước 1. SUM ← 0. Bước 2. SUM ← SUM + 1.. ... Bước 101. SUM ← SUM + 100. - Thuật toán trên vẫn đúng nhưng quá dài dòng. Ta có thể mô tả thuật toán ngắn gọn hơn như sau: Bước 1. SUM ← 0; i ← 0. Bước 2. i ← i + 1. Bước 3. Nếu i <= 100, thì SUM ← SUM + 1 và quay lại bước 2. Bước 4. Thông báo kết quả và kết thúc thuật toán. + Học sinh lắng nghe, xác định yêu cầu của bài toán. + HS suy nghĩ trả lời + Học sinh chú ý lắng nghe. + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức + HS nghiên cứu SGK – trả lời + HS suy nghĩ trả lời + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. + HS lắng nghe và lĩnh hội Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 52. 52. Gi¸o ¸n tin häc 8 Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò (5’) * Củng cố: hệ thống lại kiến thức, cho học sinh bài tập 5-6 SGK tr45 * Hướng dẫn về nhà: - Về nhà học bài, kết hợp SGK. - Về nhà làm lại tất cả bài tập. Ôn lại bài chuẩn bị tiết sau tiết bài tập - HS lắng nghe và trả lời Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y ................................................................................................................................ .............. ................................................................................................................. ................................................................................................................................ ........................................... ................................................................................................................................ ............ Tuần : 12 Ngày soạn : 03/11/2013 Tiết : 24 Ngày dạy : 04/11/2013 bµi tËp I/ Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc:Cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc träng t©m nhÊt ®Ó HS dÔ dµng tiÕp cËn víi bµi tËp - HS biÕt c¸ch khai b¸o: tªn ch¬ng tr×nh, thviÖn, biÕn vµ h»ng 2. Kü n¨ng: -HS biÕt sö dông mét sã c©u lÖnh nhËp d÷ liÖu , in ra mµn h×nh - HiÓu ph¹m vi vµ néi dung c¸c kiÓu d÷ liÖu - HiÓu ý nghÜa c¸c phÐp to¸n sè häc, so s¸nh trong pascal; 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong giê häc II/ chuÈn bÞ GV: HÖ thèng kiÕn thøc trong t©m cÇn truyÒn ®¹t l¹i trong tiÕt bµi tËp HÖ thèng bµi tËp yªu cÇu HS thùc hiÖn HS: Häc bµi cò, nghiªn cøu néi dung bµi tËp trong SGK, SBT III/ tiÕn tr×nh bµi gi¶ng Hoạt động GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn định tổ chức (1’) - GV ổn định tổ chức lớp - GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp - HS lắng nghe và thực hiện Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ (5’) - GV yêu cầu HS làm: + Bài 1 Tr45SGK - GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm - HS trả lời bài cũ - HS khác nhận xét - HS lắng nghe và phản hồi Hoạt động 3: HÖ th«ng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc (16’) Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
 53. 53. Gi¸o ¸n tin häc 8 H? Tr×nh bµy c¸ch khai b¸o : tªn ch¬ng tr×nh, th viÖn, biÕn, h»ng? H? Ta ®· häc c¸c kiÓu d÷ liÖu nµo? H? Ta ®· häc c¸c phÐp to¸n, so s¸nh nµo trong pascal? H? nh÷ng c©u lÖnh nµo ®Ó in x©u kÝ tù ra mµn h×nh kÕt qu¶? Nh÷ng c©u lÖnh nµo yªu cÇu nhËp d÷ liÖu vµo mµn h×nh kÕt qu¶? H? LÖnh nµo dïng ®Ó dõng mµn h×nh kÕt qu¶? H? LÖnh nµo lµm s¹ch mµn h×nh? Ki nµo th× míi sö dông ®îc lÖnh nµy - GV nhận xét câu trả lời của HS. - GV chốt kiến thức - Gv giải đáp những câu hỏi HS đặt ra. -HS lÇn lît tr¶ lêi tõng c©u hái cña GV nªu ra nh»m cñng cè lý thuyÕt ®· häc - Hs chú ý, lắng nghe - Hs đưa ra câu hỏi Hoạt động 4: Bµi tËp (18’) -GV: Cho HS ®äc néi dung bµi tËp 1 SGK trang 42 Bµi tËp 1: §æi gi¸ trÞ cña hai biÕn x vµ y ?Em h·y x¸c ®Þnh INPUT vµ OUTPUT cña hai biÕn x, y, nªu c¸c bíc cÇn thùc hiÖn? -GVKL GV:Cho HS ®äc bµi tËp2 SGK trang 43 ? Em h·y nªu INPUT vµ OUTPUT cña bµi to¸n vµ nªu c¸c bíc ®Ó thùc hiÖn thuËt to¸n? - chia nhãm HS -c¸c nhãm tr¶ lêi -GVKL - GV hướng dẫn HS trả lời các bài tập trong SGK và Sách Bài tập. -HS lªn lµm -HS nhËn xÐt -HS đọc bài tập 2 - HS hoạt động nhóm - Đại diện nhóm trả lời Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò (5’) VÒ nhµ C¸c em lµm l¹i c¸c bµi tËp SGK Híng dÉn HS vÒ lµm c¸c c©u hái 1- 6 trang 45 SGK - Về nhà xem lại toàn bộ kiến thức đã học - Về nhà chuẩn bị bài 6: Câu lệnh điều kiện - Vệ sinh phòng máy Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ

×