SlideShare a Scribd company logo
1 of 66
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gi¸o ¸n ©m nh¹c 8 - n¨m häc 2012-2013
Häc kú i
Ngµy so¹n: /8/2013
Ngµy d¹y: /8/2013
TiÕt 1 Häc h¸t bµi : Mïa thu ngµy khai trêng
Nh¹c vµ lêi : Vò Träng Têng
I. Môc tiªu:
- HS biÕt t¸c gi¶ bµi h¸t “Mïa thu ngµy khai trêng” lµ nh¹c sÜ Vò Träng Têng.
- Häc sinh biÕt h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t
- Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn th¸ng n¨m ®i häc, ®Ó
nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vÒ m¸i trêng sÏ kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em.
II. ChuÈn bÞ:
1.GV: Nh¹c cô.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Mïa thu ngµy khai trêng”
2.HS: thanh ph¸ch ,s¸ch vë
III.TiÕn tr×nh lªn líp:
1.¤n ®Þnh tc:1p: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
2.KTBC:3p GV kiÓm tra §DHT cña HS
3.Bµi míi: Bµi ®Çu tiªn cña n¨m häc, c« sÏ giíi thiÖu víi c¸c em trong fhocj h«m nay lµ
bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
Giíi thiÖu bµi
Gi¸o viªn
thuyÕt tr×nh
GV ®iÒu
khiÓn
ND1:Häc h¸t bµi : Mïa thu ngµy khai trêng: 35p
1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶ : Nh÷ng th¸ng n¨m
®i häc lµ thêi gian rÊt ®Ñp trong cuéc ®êi mçi chóng
ta. Khi thêi gian ®ã tr«i qua, chóng ta míi nhËn thÊy
®iÒu ®ã. H×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, vÒ thÇy c« gi¸o,
kû niÖm vÒ nh÷ng ngêi b¹n th©n sÏ l¾ng ®äng trong
t©m trÝ mçi ngêi. Bµi h¸t ®Çu tiªn trong n¨m häc sÏ
lµm ta nhí vÒ m¸i trêng th©n thuéc trong mét ngµy
khã quªn -®ã lµ ngµy khai trêng.
2. Nghe b¨ng h¶t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh bµy.
3. Chia ®o¹n : Bµi h¸t cã mÊy ®o¹n ?
Häc sinh ghi bµi
HS l¾ng nghe
HS nghe vµ
c¶m nhËn
1
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gi¸o viªn hái
GV híng dÉn
chia c©u
Gi¸o viªn ®µn
GVhíng dÉn
Gi¸o viªn ®µn
Gi¸o viªn yªu
cÇu
Gi¸o viªn chØ
®Þnh
GV ®iÒu
khiÓn
Gi¸o viªn thao
t¸c vµ yªu cÇu
Gi¸o viªn híng
dÉn
Chia c©u: §o¹n 1 gåm 2 c©u, mçi c©u 8 nhÞp. §o¹n
2 (§iÖp khóc) gåm 4 c©u, mçi c©u còng cã 8 nhÞp.
4. LuyÖn thanh : 1- 2 phót
5. TËp h¸t tõng c©u : GV h¸t mÉu 1 c©u, sau ®ã ®µn
giai ®iÖu c©u nµy 2- 3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t
nhÈm theo
GV tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp (®Õm 1- 2) cho
HS h¸t cïng víi ®µn.
TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo.
Khi tËp xong hai c©u th× gi¸o viªn cho h¸t nèi liÒn
hai c©u víi nhau.HS thùc hiÖn
-1- 2 häc sinh h¸t l¹i hai c©u nµy, tiÕn hµnh d¹y ®o¹n
2 theo c¸ch t¬ng tù.
6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa kia h¸t
®o¹n 2, råi ®æi ngîc l¹i.KÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe vµ
sña sai.
7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh : tèc ®é =
124. §o¹n ®Çu dïng tiÕt tÊu Cha cha, ®o¹n ®iÖp
khóc chuyÓn sang tiÕt tÊu rumba.
ThÓ hiÖn s¾c th¸i : §o¹n 1 bµi h¸t lµ h×nh ¶nh mïa hÌ
cßn v¬ng l¹i; c¸c em h¸t víi sù s«i næi, nhiÖt t×nh.
§o¹n 2 lµ h×nh ¶nh mïa thu, cÇn thÓ hiÖn sù tha
thiÕt, mªnh mang.
L1: § 1 h¸t ®èi ®¸p theo 2 d·y. §2 c¶ líp h¸t hoµ
giäng.
L 2: §o¹n 1 häc sinh n÷ lÜnh xíng. §o¹n 2 h¸t hoµ
giäng.
HS tr¶ lêi theo
HS luyÖn thanh
TËp h¸t tõng
c©u
Häc sinh tËp h¸t
Häc sinh thùc
hiÖn
HS tr×nh bµy
HS tr×nh bµy
4.Cñng cè, DÆn dß: 6p
-Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö 1 HS b¾t nhÞp.
-VN häc thuéc g® bµi h¸t vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc cho tèt,
- Lµm BTVN trong VBT.
2
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngµy soan : 01/9/2013
Ngµy d¹y : /9/2013
TiÕt 2 ¤n tËp bµi h¸t :Mïa thu ngµy khai trêng
TËp ®äc nh¹c : T§N sè 1
I. Môc tiªu:
- HS h¸t thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng, thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i t×nh c¶m .
TËp tr×nh bµy ®¬n, song, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm.
- Häc sinh ®äc ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi T§N sè 1 chiÕc ®Ìn «ng sao ë nhÞp
2/4
II. ChuÈn bÞ:
1.GV. Nh¹c cô quen dïng.
-B¶ng phô chÐp nh¹c
2.HS:thanh ph¸ch ,s¸ch vë.
III. tiÕn tr×nh Lªn líp:
1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
2.KTBC:3p Nhãm 2-3 HS lªn thùc hiÖn bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng (GV nhËn
xÐt ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi: Giê tríc c¸c em ®· häc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng h«m nay chóng ta
sÏ «n l¹i vµ T§N sè 1.
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng
GV ghi lªn b¶ng
Gi¸o viªn thùc
hiÖn
Gi¸o viªn chØ
®Þnh
ND1.¤n tËp bµi h¸t : 12’
“Mïa thu ngµy khai trêng”
Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ thÓ hiÖn bµi h¸t, Häc
sinh nghe ®Ó so s¸nh vµ söa nh÷ng chç cßn
h¸t sai.
Mét vµi häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t, gi¸o viªn tiÕp
tôc chØ ra nh÷ng chç cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c
em söa
Häc sinh ghi bµi
HS tr×nh bµy
3
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gi¸o viªn ®Öm
®µn
Vµ híng dÉn
Chia nhãm
Gi¸o viªn ghi lªn
b¶ng
GV «n l¹i kiÕn
thøc
Gi¸o viªn hái
Gi¸o viªn chØ
®Þnh
Gi¸o viªn ®µn
TÊt c¶ tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t.
- H¸t lÇn 1: §o¹n 1 HS nam, n÷ h¸t ®èi ®¸p.
§o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng.
- H¸t lÇn 2: §o¹n 1, GV lÜnh xíng. §o¹n 2 c¶ líp
hoµ giäng .
-LuyÖn tËp theo nhãm khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch
®Ó bµi h¸t thªm sinh ®éng
ND2.TËp ®äc nh¹c:“ChiÕc ®Ìn «ng sao”25p
1. Ghi nhí cao ®é c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng
Son La Si §« Rª Mi Pha Son
2. T×m hiÓu vÒ ®o¹n nh¹c :
- §o¹n nh¹c sö dông nh÷ng kÝ hiÖu nµo ? (s¾c
th¸i võa ph¶i, dÊu nh¾c l¹i, dÊu chÊm d«i, dÊu
luyÕn).
- §o¹n nh¹c nµy cã thÓ chia lµm mÊy c©u ? (4
c©u)
3. TËp ®äc tªn nèt nh¹c tõng c©u.
4. §äc gam §« trëng.
HS thùc hiÖn
Nhãm thùc hiÖn
Häc sinh ghi bµi
Häc sinh tr¶ lêi
Häc sinh ®äc tªn
nèt
Häc sinh ®äc
gam
Gi¸o viªn híng
dÉn
Gi¸o viªn ®µn
Gi¸o viªn ®iÒu
khiÓn
Vµ híng dÉn
Gi¸o viªn ®µn
5. T§N tõng c©u : DÞch giäng = -7
- Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu c©u 1kho¶ng 3 lÇn,
yªu cÇu häc sinh l¾ng nghe vµ T§N nhÈm
theo
- Gi¸o viªn tiÕp tôc ®µn giai ®iÖu c©u mét 3
lÇn, yªu cÇu häc sinh ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng
®µn.
NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N: ®µn giai ®iÖu
mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, yªu cÇu
häc sinh nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy vµ h·y
T§N ®Çy ®ñ .
6. TËp h¸t lêi ca : Chia líp häc thµnh 2 phÇn,
mét nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t
HS nghe vµ
thùc hiÖn
-HS nghe vµ
nhËn biÕt c©u
h¸t
HS thùc hiÖn
HS tr×nh bµy
4
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
lêi vµ gâ theo nhÞp. GV nghe vµ söa sai nhËn
xÐt ®¸nh gi¸.
7.T§N vµ h¸t lêi:Chia líp thµnh 2 nhãm mét
nhãm ®äc nh¹c vµ mét nhãm h¸t lêi ca kÕt hîp
gâ ®Öm theo ph¸ch.GV nghe vµ söa chç sai .
4.Cñng cè, dÆn dß:5p
*TËp h¸t ®èi ®¸p-HS n÷ h¸t c©u 1 vµ 3
-HS nam h¸t c©u 2vµ 4
-VN häc bµi , lµm BTVN trong VBT vµ tmf hiÓu vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn.
Ngµy so¹n: 9/9/13
Ngµy d¹y : 12/9/13
TiÕt 3 ¤n tËp bµi h¸t:Mïa thu ngµy khai trêng
¤n tËp tËp ®äc nh¹c : T§N sè 1
¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sĩ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá
I. Môc tiªu :
- HS h¸t thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng vµ thÓ hiÖn ®óng nhÞp ®é, s¾c
th¸i kh¸c nhau gi÷a 2 ®o¹n cña bµi.
- HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè1kÕt hîp gâ ®Ñm theo ph¸ch
- Qua bµi Mét mïa xu©n nho nhá, HS biÕt ®îc vµi nÐt vÒ th©n thÐ sù nghiÖp cña
nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ mét vµi s¸ng t¸c cña «ng.
II. ChuÈn bÞ.
1.GV- Nh¹c cô quen dïng. M¸y nghe
- Tranh ¶nh cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ b¨ng ®Üa
2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ?
5
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
2.KTBC:5p
a.Nhãm 3 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng.
b.1 HS lªn ®äc bµi T§N sè 1
3.Bµi míi:
Bµi «m nay c« trß ta cïng «n l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N sè1 råi t×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ TrÇn
Hoµn qua phÇn ¢NTT.
H§ cña GV Néi dung H§ cua HS
GV ghi lªn b¶ng
Gi¸o viªn ®Öm
®µn
GV kiÓm tra
GV ghi lªn b¶ng
GV híng dÉn
GV chØ ®Þnh
vµ híng dÉn
GV ®Öm ®µn
Chia nhãm
GV ghi lªn b¶ng
GV chØ ®Þnh
ND1 : ¤n tËp bµi h¸t :8p
Mïa thu ngµy khai trêng 8’
Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh h¸t l¹i c¶ bµi.
C¶ líp tr×nh bµy kÕt hîp gâ ph¸ch GV söa sai
vµ h¸t l¹i cho ®óng.
LuyÖn tËp theo nhãm tæ khi h¸t kÕt hîp gâ
ph¸ch
Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸
Gi¸o viªn kiÓm tra mét vµi häc sinh tr×nh bµy
bµi h¸t. Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸
Häc sinh ghi bµi
Häc sinh h¸t c¶
bµi
Thùc hiÖn
nhãm
HS lªn kiÓm tra
ND2 : ¤n tËp ®äc nh¹c :T§N sè 1: 10p
-LuyÖn ®äc gam C
Gi¸o viªn ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi
T§N sè 1. Häc sinh nghe vµ ®äc theo.
Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh kh¸ tr×nh
bµy bµi.
Gi¸o viªn chØ ra chç cßn cha ®¹t vµ híng dÉn
c¸c em söa l¹i.
Chia líp lµm 2 nhãm 1 nhãm ®äc nh¹c mét
nhãm h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i
- LuyÖn tËp theo nhãm tæ GV söa sai ®¸nh gi¸
C¶ líp cïng tr×nh bµy l¹i bµi kÕt hîp gâ ph¸ch
ND3 ; ¢NTT : Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ
bµi h¸t. Mét mïa xu©n nho nhá. 20p
a.T¸c gi¶:
- Giíi thiÖu nh¹c sÜ TrÇn Hoµn : HS ®äc bµi
HS ghi bµi
HS nghe vµ
®äc theo
HS tr×nh bµy
Häc sinh thùc
hiÖn nhãm
Häc sinh ghi bµi
HS ®äc SGK
6
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV hái
Gi¸o viªn ®iÒu
khiÓn
GV ®iÒu khiÓn
Gi¸o viªn hái
viÕt.
?- Nªu vµi nÐt vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña
nh¹c sÜ ?
(Tªn thËt NguyÔn T¨ng hÝch, bót danh Hå
ThuËn An, sinh 1928 ë H¶i L¨ng Qu¶ng TrÞ.
Nguyªn lµ Bé trëng BVH-TT)
?- KÓ tªn mét sè t¸c phÈm næi tiÕng cña «ng?
Sau ®ã cho häc sinh nghe mét vµi bµi h¸t cña
nh¹c sÜ TrÇn Hoµn qua b¨ng ®Üa hoÆc gi¸o
viªn thÓ hiÖn.
b.T¸c phÈm:
GV tù tr×nh bµy bµi h¸t hoÆc më ®Üa cho HS
nghe vµ c¶m nhËn bµi h¸t.
?Sau khi nghe bµi h¸t em cã c¶m nhËn g×
Häc sinh tr¶ lêi
Häc sinh tr¶ lêi
HS nghe, c¶m
nhËn
Häc sinh ghi bµi
Häc sinh theo
dâi
HS nªu c¶m
nhËn
4.Cñng cè, DÆn dß :2p
-KÓ tªn 2 bµi h¸t tiªu biÓu cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn?
-VN «n l¹i bµi cho tèt vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc,tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
- Lµm BTVN sè 1,2.
Ngµy so¹n:16/9/13
Ngµy d¹y:19/9/13
TiÕt 4: Häc bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß
D©n ca Nam Bé –
I. Môc tiªu:
- HS biÕt bµi LÝ dÜa b¸nh bß lµ 1 bµi d©n ca Nam Bé
HiÓu ®îc vµi nÐt sinh ho¹t v¨n hãa Quan hä
- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca vµ thÓ hiÖn ®îc tÝnh ch¸t vui t¬i nhÝ
nh¶nh cña bµi h¸t.
- HS biÕt yªu quý, gi÷ g×n c¸c lµn ®iÖu d©n ca VN
II. ChuÈn bÞ:
1. GV : Nh¹c cô quen dïng.
§µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Lý dÜa b¸nh bß”
7
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
2. HS : Thanh ph¸ch, s¸ch vë
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.¤n ®inh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ
2.KTBC:5p
a.Nhãm 4 HS lªn biÓu diÔn bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng.
b.2 HS lªn ®äc bµi T§N sè 1
(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng
GV thuyÕt tr×nh
ND1:Häc h¸t bµi : Lý dÜa b¸nh bß 38p
-D©n ca Nam Bé-
1. Giíi thiÖu bµi h¸t : Lý dÜa b¸nh bß ®îc h×nh
thµnh tõ hai c©u th¬ :
Hai tay bng dÜa b¸nh bß
GiÊu cha, giÊu mÑ cho trß ®i thi.
Lêi bµi h¸t gîi lªn h×nh ¶nh c« g¸i tèt bông, th-
¬ng anh häc trß nghÌo ë trä, nªn giÊu cha
mÑ, mang dÜa b¸nh bß tíi cho anh. Ch¾c
h¼n ®©y lµ lÇn ®Çu lµm viÖc nµy nªn c« g¸i
cßn lóng tóng, ch©n bíc ngËp ngõng. Nhng
víi t×nh th¬ng ch©n thËt, c« g¸i ®ang vît lªn
sù rôt rÌ ®Ó thùc hiÖn mong muèn cña m×nh.
2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh
bµy.
3.luyÖn thanh
4.Chia ®o¹n chia c©u.(2c©u)
_?Trong bµi cã nh÷ng kÝ hiÖu g×?(dÊu nh¾c
l¹i ,khung thay ®æi,dÊu luyÕn 4©m)
Häc sinh ghi
bµi
Häc sinh theo
dâi
HS nghe vµ
c¶m nhËn
Gi¸o viªn híng
dÉn
Gi¸o viªn ®µn
5. TËp h¸t : V× bµi h¸t ng¾n, dÔ thuéc vµ dÔ
häc, tiÕn hµnh theo c¸ch d¹y sau :
Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy bµi 4 lÇn,
c¨n dÆn häc sinh : lÇn thø nhÊt c¸c em chØ
l¾ng nghe, lÇn thø hai h¸t nhÈm theo, lÇn thø
TËp h¸t
Nghe, h¸t nhÈm
råi h¸t hoµ theo
8
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gi¸o viªn híng
dÉn söa chç cha
®¹t
Gi¸o viªn ®Öm
®µn
ba h¸t hoµ cïng gi¸o viªn, lÇn cuèi chØ cßn
häc sinh h¸t.
Gi¸o viªn nghe vµ ph¸t hiÖn chç sai, híng dÉn
c¸c em söa l¹i, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç cã
chÊm ®«i vµ h¸t luyÕn bèn nèt nh¹c.
Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh h¸t l¹i bµi 2
lÇn.
Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1 - 2 häc sinh h¸t l¹i 2 lÇn
bµi nµy.
6. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh.
DÞch giäng = -5 (thùc tÕ lµ h¸t giäng Son tr-
ëng) tèc ®é = 112. H¸t c¶ bµi 2 lÇn.ThÓ hiÖn
®óng s¾c th¸i giai ®iÖu bµi h¸t kÕt hîp gâ
ph¸ch.
Häc sinh tËp h¸t
cho ®óng nh¹c
Häc sinh tr×nh
bµy
4.Cñng cè, DÆn dß: 2p
-LuyÖn tËp bµi h¸t theo nhãm kÕt hîp vâ tay theo ph¸ch.
-VN häc thuéc bµi, lµm bµi tËp trong VBT vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc ®îc tèt.
Ngµy so¹n:23/9/13
Ngµy d¹y: 26/9/13
TiÕt 5:
Nh¹c lÝ : Gam Thø - Giäng Thø
TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2
I. Môc tiªu:
- HS «n tËp bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß,thuéc lêi ca,thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸I t×nh c¶m
cña bµi.
- HS biÕt ®îc cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña gam thø, giäng thø. T×m mét vµi bµi h¸t viÕt
ë giäng thø.
9
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
- HS ®äc ®óng giai ®iÖu lêi ca bµi T§N sè 2.
II. ChuÈn bÞ:
1.GV:- Nh¹c cô quen dïng.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc ®o¹n trÝch trong bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«”.
2.HS: thanh ph¸ch,S¸ch vë
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC:4p: Nhãm 2 HS biÓu diÔn bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß.(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi: thÕ nµo lµ gam thø giäng thø-bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
Gi¸o viªn ghi lªn
b¶ng
Gi¸o viªn thuyÕt
tr×nh
Gi¸o viªn minh
ho¹ b»ng c¸ch
®äc nh¹c hoÆc
h¸t
Gi¸o viªn gi¶i
thÝch
Gi¸o viªn viÕt lªn
b¶ng
Gi¸o viªn gi¶i
ND1.Nh¹c lý :Gam thø - Giäng thø:15p
HÇu hÕt c¸c bµi h¸t vµ b¶n nh¹c c¸c em biÕt ®îc viÕt
trªn hai hÖ thèng Giäng Trëng vµ Giäng Thø. Bµi h¸t
viÕt Giäng trëng thêng mang tÝnh chÊt s«i næi, t¬i
s¸ng..., bµi h¸t viÕt Giäng Thø thêng diÔn t¶ sù du d-
¬ng, tha thiÕt (®iÒu nµy còng cã tÝnh t¬ng ®èi v×
cßn phô thuéc vµo tèc ®é cña b¶n nh¹c).
Mét vµi vÝ dô vÒ bµi viÕt ë Giäng trëng :
- Chó chim nhá dÔ th¬ng..
- Trêng lµng t«i.
Giäng thø
- Quª h¬ng.
- Ca-chiu-sa
Giäng Trëng vµ Giäng Thø kh¸c nhau ë c«ng thøc
cÊu t¹o (biÓu hiÖn vÒ mÆt cao ®é).
C«ng thøc Giäng Trëng lµ :
I II III IV V VI VII I
⌣ ⌣ ∨ ⌣ ⌣ ⌣ ∨
C«ng thøc Giäng Thø lµ :
I II III IV V VI VII I
⌣ ⌣ ∨ ⌣ ∨ ⌣ ⌣
DÊu hiÖu ®Ó nhËn ra b¶n nh¹c viÕt giäng La thø lµ
HS ghi b¶ng
HS thùc
hiÖn
Nh Häc sinh
nghe vµ
c¶m nhËn
tÝnh chÊt
Giäng Trëng
kh¸c víi tÝnh
chÊt Giäng
Thø.
ãm h¸t
Häc sinh
theo dâi
Häc sinh ghi
c«ng thøc
vµo vë
10
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
thÝch
GV ghi b¶ng
GV thuyÕt tr×nh
GV ®µn giai
®iÖu
Vµ híng dÉn
GV yªu cÇu
KÕt hîp
GV chØ ®Þnh
vµ yªu cÇu
Gi¸o viªn chØ
®Þnh
Gi¸o viªn yªu
cÇu
b¶n nh¹c kh«ng cã dÊu ho¸ biÓu vµ kÕt thóc ë nèt
La.
ND2TËp ®äc nh¹c :T§N sè 2 “Trë vÒ Su-ri-en-t«”:
22p
Bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«” do nh¹c sÜ ngêi Italia tªn lµ E
rnesto De Curtis viÕt vµo kho¶ng cuèi thÕ kû 17. Ng-
êi d©n Italia yªu thÝch vµ coi nã nh mét bµi d©n ca.
Víi giai ®iÖu tha thiÕt, bång bÒnh nh nh÷ng lµn
sãng §Þa Trung H¶i, bµi h¸t diÔn t¶ t×nh yªu s©u
nÆng cña con ngêi víi m¶nh ®Êt quª h¬ng.
Bµi T§N lµ ®o¹n ®Çu cña bµi h¸t “Trë vÒ Su-ri-en-
t«”. §o¹n nh¹c cã 4 c©u, mçi c©u hai « nhÞp.
- §äc tªn nèt nh¹c tõng c©u.
- Gi¸o viªn ®äc vµ h¸t mÉu 1 lÇn.
*TËp ®äc tõng c©u
- Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu tõng c©u, häc sinh l¾ng
nghe giai ®iÖu sau ®ã ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn.
CÇn tËp kü c©u 1, ®©y lµ c©u häc sinh thêng hay ®äc
sai, ®Æc biÖt ë nèt Rª, c¸c em hay ®äc kh«ng ®óng
cao ®é.
*GhÐp 2 c©u
TËp xong 2 c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn hai c©u,
sau ®ã ghÐp lêi h¸t.
TËp xong 2 c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn 2 c©u,
sau ®ã ghÐp lêi h¸t.
Gi¸o viªn chØ ®Þnh 2 häc sinh ngåi gÇn nhau ®øng
t¹i chç, 1 em ®äc nh¹c 2 c©u, em cßn l¹i h¸t lêi. GV
nhËn xÐt vµ híng dÉn c¸c em thùc hiÖn l¹i chç cha
®¹t.
TËp tiÕp 2 c©u vµ GV cho HS ®äc nèi 2 c©u
*Tr×nh bµy hoµn chØnh:§äc nh¹c c¶ bµi.
Mét nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi, sau
®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy.
Häc sinh
nh¾c l¹i
Häc sinh ghi
bµi
Häc sinh
nghe
HS ®äc tªn
nèt nh¹c
Häc sinh
nghe
Häc sinh
tËp tõng
c©u
Häc sinh
tr×nh bµy
Häc sinh
thùc hiÖn
Häc sinh
tr×nh bµy
HS thùc
hiÖn
§äc nh¹c c¶
11
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gi¸o viªn chØ
®Þnh
cÇu
¤n luyÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi theo nhãm GV nhËn xÐt
söa sai
Gi¸o viªn chØ ®Þnh 4 HS thùc hiÖn ,GV nhËn xÐt
®¸nh gi¸.
-GV cho c¶ líp «n l¹i bµi T§N mét lÇn kÕt hîp gâ
ph¸ch.
-VN «n tËp cho tèt chuÈn bÞ bµi giê sau,lµm bµi tËp.
bµi
Häc sinh
thùc hiÖn
4.Cñng cè, DÆn dß: 4p
-ViÕt CTCT gam thø?
-Bµi T§N viÕt ë nhÞp g×?.
-VN häc thuéc bµi, lµm bµi tËp trong VBT vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc ®îc tèt.
Ngµy so¹n: 30/9/13
12
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngµy day: 3/10/13
TiÕt 6 ¤n tËp bµi h¸t : Lý dÜa b¸nh bß
¤n tËp tËp ®äc nh¹c : T§N sè 2
¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi Hß kÐo ph¸o
I. Môc tiªu:
- Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t thuéc bµi “Lý dÜa b¸nh bß” vµ T§N sè 2 ®óng lêi ca, giai
®iÖu.
- HiÓu thªm vÒ tiÓu sö nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o.
II. ChuÈn bÞ:
1.GV:- Nh¹c cô quen dïng.
- b¨ng, ®Üa nh¹c : Bµi ca ngêi gi¸o viªn nh©n d©n, T×nh ca T©y Nguyªn,
2.HS:-Thanh ph¸ch ,S¸ch vë
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC: (trong giê «n)
3.Bµi míi: H«m nay chóng ta «n l¹i bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß, bµi T§N sè 2 vµ T×m
hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng V©n
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng
GV ®Öm
®µn
GV yªu cÇu
GV kiÓm tra
ND1:¤n bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß 8’
-LuyÖn thanh.
- GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i c¶ bµi.
- Mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t 1 lît.khi h¸t kÕt hîp gâ
ph¸ch vµ thÓ hiÖn mét sè ®éng t¸c cho bµi h¸t thªm
sinh ®éng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- Gi¸o viªn kiÓm tra mét vµi häc sinh tr×nh bµy bµi
h¸t.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ XL.
HS ghi bµi
HS luyÖn
thanh
HS tr×nh bµy
Nhãm thùc
hiÖn
Häc sinh lªn
kiÓm tra
13
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV ghi lªn
b¶ng
GV thùc
hiÖn
GV yªu cÇu
Gv y/c
GV chØ
®Þnh
GV kiÓm tra
GV ghi b¶ng
Gi¸o viªn yªu
cÇu
GV chØ
®Þnh
Gi¸o viªn
tæng kÕt
Gv thuyÕt
tr×nh
ND2.¤n T§N sè 2 :12’
-Gi¸o viªn ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N sè 2.
Häc sinh nghe vµ ®äc theo.
-NhËn biÕt tõng c©u : Gi¸o viªn dïng nh¹c cô ®µn
giai ®iÖu mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u,
yªu cÇu häc sinh nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy råi
T§N, h¸t lêi c¶ c©u.
-Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nam ®äc nh¹c vµ h¸t
c©u 1 - 3. Häc sinh n÷ ®äc nh¹c vµ h¸t c©u 2 - 4.
-Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh häc kh¸ tr×nh
bµy bµi, gi¸o viªn chØ ra chç cßn cha ®¹t vµ híng
dÉn c¸c em söa l¹i.
-C¶ líp cïng tr×nh bµyl¹i bµi.®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca
kÕt hîp gâ ph¸ch
- Gäi 2 HS T§N, nhËn xÐt XL
ND3.¢m nh¹c thêng thøc : 20’
Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t “Hß kÐo ph¸o” C¸c
em h·y tù nghiªn cøu phÇn giíi thiÖu nh¹c sü
Hoµng V©n ë trang 16, sau ®ã ghi tãm t¾t vµo vë
®Ó giíi thiÖu vÒ nh¹c sü (4 phót).
-GV chØ ®Þnh vµi HS ®äc kÕt qu¶
- Nh¹c sü Hoµng V©n lµ ngêi cã nhiÒu ®ãng gãp
cho nÒn ¢m nh¹c ViÖt Nam- Nh÷ng ca khóc næi
bËt cña «ng gåm cã : Hß kÐo ph¸o, Qu¶ng B×nh
quª ta ¬i, T×nh ca T©y Nguyªn,... Ca khóc thiÕu
nhi cã Mïa hoa phîng në, ca ngîi Tæ quèc, - Nh¹c
sü Hoµng V©n ®· ®îc Nhµ níc phong tÆng gi¶i th-
ëng HCM vÒ VHNT
-Sau khi nghe tp em cã c¶m nhËn g×?
Häc sinh ghi
bµi
Häc sinh nghe
vµ ®äc
HS nghe vµ
nhËn biÕt
HS thùc hiÖn
HS xung
phong
HS ghi bµi
HS ®äc
HS tr×nh bµy
Häc sinh nghe
vµ theo d
Häc sinh nghe
vµ cã thÓ h¸t
hoµ cïng
4.Cñng cè, DÆn dß: 5p
- Bµi LÝ dÜa b¸nh bß d©n ca vïng miÒn nµo?
14
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
- Bµi T§N sè 2 viÕt ë nhÞp g×? nh¹c níc nµo?
- VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc bµi míi.Lµm BTVN
Ngµy so¹n:7/10/13
Ngµy d¹y: 10/10/13
TiÕt 7 ¤n tËp
I. Môc tiªu:
-- HS h¸t thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng, LÝ dÜa b¸nh bß, thÓ hiÖn ®îc s¾c
th¸i t×nh c¶m . BiÕt tr×nh bµy ®¬n, song, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm.
- BiÕt cÊu t¹o cña gam thø, giäng thø.
- Häc sinh ®äc ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi T§N sè 1,2,3 vµ ghi nhí c¸c h×nh tiÕt
tÊu trong bµi .
II. ChuÈn bÞ.
1.GV:- Nh¹c cô quen dïng.
- X©y dùng bé ®Ò kiÓm tra m«n ¢m nh¹c líp 8.
2.HS:-Thanh ph¸ch,s¸ch vë.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC: (KT khi «n tËp)
3.Bµi míi
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi lªn b¶ng
Gi¸o viªn ®iÒu
khiÓn
Chia nhãm
GV chØ ®Þnh
ND 1. ¤n l¹i bµi h¸t : 18p
- “Mïa thu ngµy khai trêng”, “Lý dÜa b¸nh
bß”
-LuyÖn thanh.
-Tr×nh bµy hoµn chØnh mçi bµi 1 lÇn.Khi h¸t
kÕt hîp gâ ph¸ch vµ vËn ®éng mét vµi ®éng
t¸c phô ho¹ ho bµi h¸t thªm sinh ®éng vµ hÊp
dÉn.
-LuyÖn tËp theo nhãm thÓ hiÖn bµi h¸t kÕt
hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
Häc sinh ghi
bµi
HS luyÖn
Häc sinh tr×nh
bµy
Thùc hiÖn
nhãm
15
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gi¸o viªn ghi
b¶ng
GV híng dÉn
Gi¸o viªn híng
dÉn,®Öm ®µn
GV ghi b¶ng
Chia nhãm
GV chØ ®Þnh
-KT mét vµi nhãm lªn biÓu diÔn bµi h¸t vËn
®éng ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.(GV nhËn
xÐt ®¸nh gi¸.)
ND2- ¤n nh¹c lý :10p
Bµi tËp: H·y tù viÕt 1 ®o¹n nh¹c ë giäng La thø.
§o¹n nh¹c gåm 4 «, nhÞp 2/4
-ViÕt s¹ch sÏ ,®Ñp vµ ®óng sö dông méy sè kÝ
hiÖu ¢N.
ND3. ¤n T§N : T§N sè 1, 2:13p
- C¶ líp cïng tr×nh bµy tõng bµi, sau khi T§N
ph¸t h¸t lêi cho hoµn chØnh.GV söa sai vµ
®äc cho ®óng.
-LuyÖn tËp theo nhãm ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca
kÕt hîp gâ ph¸ch.Gv nhËn xÐt
-KiÓm tra mét sè c¸ nh©n ®äc bµi .(GV nhËn
xÐt ®¸nh gi¸.)
HS lªn KT
Häc sinh ghi
bµi
H S tËp viÕt
HS ghi bµi
Häc sinh thùc
hiÖn
Nhãm thùc
hiÖn
HS ®äc bµi
4.Cñng cè.DÆn dß:4p
-GV nhËn xÐt giê «n tËp vµ nh¸c nhë c¸c em vÒ chuÈn bÞ bµi giê sau KT 1tiÕt
cho tèt.
-VN mçi b¹n chuÈn bÞ mét bµi h¸t vµ 1 bµi T§N mµ h«m nay ®· «n tËp.
-Lµm BTVN trong VBT.
16
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngµy so¹n: 14/10/13
Ngµy d¹y: 17/10/13
TiÕt 8: KiÓm tra 1 tiÕt
I.Môc tiªu:
- Qua KT ®Ó ®¸mh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS trong nh÷ng tuÇn qua
- HS g¸p th¨m tr×nh bµy 1bµi h¸t vµ 1 bµi T§N ®· häc, tù chän h×nh thøc biÓu
diÔn
II.ChuÈn bÞ:
1.GV: -§Ò KT hoÆc phiÕu KT
2.GV: ChuÈn bÞ bµi tèt,thanh ph¸ch.
III.TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.æn ®Þnh tc: GV kiÓmt tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ.
2.KiÓm tra:
A.§Ò bµi:(PhiÕu): Em h·y lªn b¶ng g¾p tham tr×nh bµy 1 bµi h¸t +bµi T§N ®·
häc.
-PhiÕu 1:-Mïa thu ngµy khai trêng + T§N sè 1
-PhiÕu 2:-LÝ dÜ b¸nh bß + T§N sè 2
-PhiÕu 3:-Mïa thu ngµy khai trêng + T§N sè 2
-PhiÕu 4:-LÝ dÜa b¸nh bß + T§N sè 1
B.§¸p ¸n(BiÓu ®iÓm):
* XÕp lo¹i: §
§èi víi häc sinh kh¸:
- H¸t: Thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu vµ tr×nh bµy râ rµng.
- §äc nh¹c: ®óng cao ®é trêng ®é, h¸t thuéc lêi ca.
17
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
- ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t vµ bµi T§N kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp
§èi víi häc sinh TB vµ yÕu:
- Tr×nh bµy bµi h¸t vµ bµi T§N cßn sai sãt nhng ë møc ®é thÊp.
* XÕp lo¹i: C§
- Kh«ng h¸t, kh«ng T§N.
- Kh«ng thuéc bµi h¸t, tr×nh bµy kh«ng ®îc 1/2 phÇn néi dung cña bµi.
3.Cñng cè.DÆn dß :
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê kiÓm tra vµ rót kinh nghiªm cho nh÷ng g׬ sau.
- VN chuÈn bÞ bµi Tuæi hång giê sau häc
Ngµy so¹n:21/10/13
Ngµy d¹y: 24/10/13
TiÕt 9
Häc bµi h¸t : Tuæi hång
- Nh¹c vµ lêi:Tr¬ng Quang Lôc-
I. Môc tiªu:
- HS biÕt vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ Tr¬ng Quang Lôc - t¸c gi¶ bµi Tuæi hång
- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Tuæi hång. Häc sinh biÕt tr×nh bµy
lèi h¸t liÒn tiÕng, h¸t n¶y.
-Qua néi dung cña bµi h¸t híng c¸c em biÕt tr©n träng vµ g×n gi÷ nh÷ng th¸ng
ngµy t¬i ®Ñp khi cßn c¾p s¸ch ®Õn trêng.
II. ChuÈn bÞ:
1.GV:- Nh¹c cô quen dïng.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Tuæi hång”.
2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè
2.KTBC:
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng ND1.Häc bµi h¸t : Tuæi hång: 40p Häc sinh ghi bµi
18
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gi¸o viªn thuyÕt
tr×nh
-N vµ L:Tr¬ng Quang Lôc-
Nh÷ng ngµy th¸ng c¾p s¸ch ®Õn trêng lµ
kho¶ng thêi gian thËt hån nhiªn, trong s¸ng.
Chóng ta hay gäi thêi gian ®ã b»ng nh÷ng tõ
thËt ®¸ng yªu nh : tuæi xanh, tuæi hång, thêi
mùc tÝm, thêi ¸o tr¾ng hay tuæi thÇn tiªn. Lµ
bµi h¸t ®Ó l¹i trong lßng c¸c em thiÕu niªn nh÷ng
c¶m xóc thËt ®Ñp. Nh¹c sü viÕt 2 bµi h¸t ®Ó
chóng ta nhí m·i vÒ chuçi kû niÖm trong nh÷ng
ngµy ngåi trªn ghÕ nhµ trêng. §ã lµ bµi “Mµu
mùc tÝm” vµ “Tuæi hång”.
Häc sinh theo dâi
19
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gv ®iÒu khiÓn
Gi¸o viªn hái
Hín dÉn
Gi¸o viªn ®µn
GV híng dÉn
GV ®µn vµ
híng dÉn
GV ®µn
Gi¸o viªn híng
dÉn
Gi¸o viªn yªu
cÇu vµ ®Öm
®µn.
Bµi h¸t “Tuæi hång”, chóng ta sÏ häc h«m nay,
2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh
bµy.
3. Chia ®o¹n : Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n ?mÊy c©u?
Chia c©u : §o¹n 1 chia lµm 4 c©u.
§o¹n 2 chia lµm 2 c©u.
4. LuyÖn thanh : (1 - 2 phót)
5. TËp h¸t tõng c©u : GV h¸t mÉu c©u 1 sau ®ã
®µn giai ®iÖu c©y nµy 2 - 3.
Yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo.
-Gi¸o viªn tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp ®Õm
2/3 ®Ó HS h¸t tõ ph¸ch thø 4.
-TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong
2 c©u th× gi¸o viªn cho h¸t nèi liÒn 2 c©u víi
nhau.
-Gi¸o viªn h¸t 2 c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu
häc sinh h¸t cïng víi ®µn.
-Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1 - 2 häc sinh h¸t l¹i 2 c©u
nµy.
TiÕn hµnh d¹y c¸c c©u cßn l¹i t¬ng tù.
6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi :
Mét nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa cßn l¹i h¸t ®o¹n 2.
GV híng dÉn c¸ch ph¸t ©m vµ söa c¶ 2 ®o¹n
7. Cñng cè :
Tèc ®é = 132.
Cö mét vµi häc sinh lÜnh xíng tõng c©u trong
bµi. §iÖp khóc tÊt c¶ cïng h¸t.Khi h¸t kÕt hîp gâ
ph¸ch
-Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t. Tæ tr-
ëng cö 1 häc sinh b¾t nhÞp.
Häc sinh nghe
HS tr¶ lêi
HS luyÖn
thanh
HS thùc hiÖn
HS tr×nh bµy
HS tr×nh bµy
HS thùc hiÖn
Häc sinh thùc
hiÖn
Häc sinh tr×nh
bµy
4.Cñng cèDÆn dß.5p
- Tr×nh bµy l¹i bµi h¸t? Nªu c¶m nhËn?
-VN häc thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SBT
20
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngµy so¹n: 28-10-2013
Ngµy d¹y: 31-10-2013
TiÕt10. ¤n tËp bµi h¸t : Tuæi hång
Nh¹c lý : Giäng song song - Giäng La thø hoµ thanh
TËp ®äc nh¹c : T§N sè 3
I. Môc tiªu.
- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸I bµi h¸t Tuæi
hång. BiÕt h¸t kÕt hîp c¸c h×nh thøc gâ ®Öm.
- Häc sinh biÕt vÒ giäng song song vµ ph©n biÖt ®îc giäng La thø tù nhiªn víi
giäng La thø hoµ thanh.
- BiÕt ®äc ®óng cao ®é, trêng ®é vµ h¸t lêi bµi T§N sè 3“ H·y hãt, Chó chim nhá
hay hãt.
II. ChuÈn bÞ:
1.GV:- Nh¹c cô quen dïng.
- B¶ng phô chÐp bµi “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”.
2.HS: thanh ph¸ch.s¸ch vë.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KTBC: Trong giê «n tËp.
3.Bµi míi
H§ cña GV Néi dung H§ cña GV
GV ghi lªn
b¶ng
GV yªu cÇu
Chia nhãm
ChØ ®Þnh
ND1.¤n tËp bµi h¸t :“Tuæi hång”10p
- Gi¸o viªn yªu cÇu c¸c em tù «n l¹i bµi trong 2
phót.
-C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t 1 lÇnGi¸o viªn híng
dÉn, chØnh söa nh÷ng chç cÇn thiÕt.
-LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t
biÓu diÔn ®éng t¸c phô ho¹ bµi h¸t kÕt hîp gâ
HS ghi bµi
HS «n l¹i bµi h¸t
HS thÓ hiÖn
HS theo dâi
21
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV ghi b¶ng
GV treo VD
GV hái
GV giíi thiÖu
GH hái
GV ®iÒu
khiÓn
ph¸ch ,GV nhËn xÐt .
-KT nhãm c¸ nh©n tr×nh bµy GV ®¸nh gi¸.
ND2.Giängsong song, giäng La thø hßa
thanh.14’
- GV ph©n tÝch VD:giäng C víi Am
*KN: Giäng // lµ g×? _ Lµ 1 giäng trëng vµ 1
giäng thø cã chung hãa biÓu, c¸ch nhau 1q3.
* CTCT gam la thø hßa thanh
? Giäng la thø hßa thanh lµ g×?- Lµ giäng la
thø cã bËc 7 t¨ng.
HS nghe gam la thøc tù nhiªn vµ gam hßa
thanh
HS tr×nh bµy
HS ghi bµi
HS theo dâi
HS tr¶ lêi
HS ghi bµi
HS nªu KN
HS nghe. Ph©n
biÖt
Gi¸o viªn ®µn
GV ghi lªn
b¶ng
GV giíi thiÖu
GV tr×nh bµy
GV yªu cÇu
GV híng dÉn
- TËp ®äc cao ®é giäng La thø tù nhiªn vµ
giäng La thø hoµ thanh.
ND2.TËp ®äc nh¹c 20p :
“H·y hãt Chó chim nhá hay hãt”
Giíi thiÖu vÒ bµi : T§N sè 3 lµ 2 c©u ®Çu trong
bµi h¸t : “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”.
Gi¸o viªn tr×nh bµy ®Çy ®ñ c¶ bµi h¸t.
Chia c©u : Bµi T§N cã 2 c©u, mçi c©u 4 «
nhÞp.
- TËp ®äc nh¹c tõng c©u : Gi¸o viªn ®µn giai
®iÖu mçi c©u 2 - 3 lÇn, häc sinh l¾ng nghe vµ
®äc nhÈm theo. Gi¸o viªn ®µn vµ b¾t nhÞp
(®Õm 2/3) ®Ó tÊt c¶ ®äc hoµ theo tiÕng ®µn.
¤ nhÞp sè 4 vµ 8, gi¸o viªn ®äc mÉu ®Ó häc
sinh ®äc ®óng trêng ®é nèt mãc ®¬n chÊm
®«i vµ nèt mãc kÐp.
HS ®äc theo
®µn
HS ghi bµi
HS theo dâi
HS nghe
HS thùc hiÖn
HS tËp ®äc
nh¹c
22
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV yªu cÇu
GV ®iÒu
khiÓn
Chia nhãm
- H¸t lêi ca : Nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia
h¸t lêi ca, ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy.GV söa sai
- §äc nh¹c vµ h¸t lêi hoµn chØnh : Nöa líp ®äc
nh¹c vµ h¸t c©u 1, nöa kia ®äc vµ h¸t c©u 2.
-LuyÖn ®äc theo nhãm thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ
h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh
gi¸ XL.
HS thùc hiÖn
HS tr×nh bµy
nhãm
4.Cñng cè.DÆn dß1p: *VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau. Lµm BTVN 1,2
Ngµy so¹n: 3/11/2013
Ngµy d¹y: 6/11/2013
TiÕt 11
¤n tËp bµi h¸t Tuæi hång
¤n tËp ®äc nh¹c : T§N sè 3
¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t Bãng c©y K¬-nia
I. Môc tiªu.
- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸I bµi h¸t Tuæi
hång. ®äc ®óng lêi ca giai ®iÖu bµi T§N sè 3 kÕt hîp c¸c h×nh thøc gâ ®Öm.
- Häc sinh cã hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp ¢m nh¹c cña nh¹c sÜ
Phan Huúnh §iÓu qua bµi Bãng c©y k¬-nia
II. ChuÈn bÞ.:
1.GV:- Nh¹c cô quen dïng.
- M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu. NÕu
kh«ng cã thÓ tËp tr×nh bµy mét vµi bµi h¸t sau : “ThuyÒn vµ biÓn”, “Nhí ¬n B¸c”.
2.HS. thanh ph¸ch.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
1.¤n ®Þnh 1p
2.KiÓm tra BC:
3.Bµi míi:
a.Giíi thiÖu bµi:
b.Bµi míi:
GV kiÓm tra sÜ sè líp
(-KiÓm tra ®an xen khi «n tËp.)
ND1:¤n tËp bµi h¸t :“Tuæi hång”8p
Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy l¹i bµi h¸t.
Gi¸o viªn söa nh÷ng chç sai nÕu cã.
LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t
HS b¸o c¸o
Häc sinh ghi bµi
Häc sinh thùc
23
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gi¸o viªn ®Öm
®µn vµ híng
dÉn
GV kiÓm tra
GV ghi lªn b¶ng
GV tr×nh bµy
GV chØ ®Þnh
vµ nhËn xÐt
Khi h¸t cã thÓ vËn ®«ng ®éng t¸c phô ho¹ .
-GV nhËn xÐt vµ söa sai.
-KiÓm tra tr×nh bµy bµi h¸t cña 1 sè
nhãm,c¸ nh©n kÕt hîp gâ ph¸ch.Gv ®¸nh
gi¸.
ND2:¤n tËp ®äc nh¹c sè 4:10p
“H·y hãt chó chim nhá hay hãt”
-C¶ líp ®säc nh¹c vµ h¸t lêi ca bµi T§N mét
lÇn Gv nghe söa sai.
-LÇn lît tõng tæ tr×nh bµy bµi T§N sè 3, GV
nhËn xÐt hoÆc cho ®iÓm t¬ng ®¬ng.
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi nh¹c
kÕt hîp gâ ph¸ch ,GV nghe söa sai
hiÖn
Häc sinh lªn
kiÓm tra
HS ghi bµi
HS l¾ng nghe
thùc hiÖn
Gi¸o viªn kiÓm
tra
GV ghi lªn b¶ng
GV chØ ®Þnh
GV kÕt luËn
GV ®iÒu
khiÓn
GV ®iÒu
KiÓm tra mét sè häc sinh ®äc nh¹c vµ h¸t
lêi ca kªt hîp gâ ph¸ch. GV nhËn xÐt vµ
®¸nh gi¸.
ND3:¢m nh¹c thêng thøc20p: Nh¹c sÜ
Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t“Bãng c©y K¬-
nia
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu
phÇn giíi thiÖu vµi nÐt vÒ nh¹c sü Phan
Huúnh §iÓu theo c¶m nhËn cña c¸c em?
Gi¸o viªn tæng hîp ý kiÕn :
- Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu cã bót danh
Quang Huy, sinh 11-11-1924, quª §µ
N½ng, «ng s¸ng t¸c tõ tríc n¨m 1945 ®Õn
nay. Bµi h¸t “Con chim hay hãt” ®îc gi¶i
trong cuéc vËn ®éng s¸ng t¸c cho thiÕu nhi
n¨m 2002.
-Cho häc sinh nghe b¨ng nh¹c mét sè bµi
h¸t cña «ng hoÆc gi¸o viªn tr×nh bµy.
Gi¸o viªn më b¨ng hoÆc ®Öm ®µn, tr×nh
HS lªn kiÓm tra
HS ghi bµi
Häc sinh tù
nghiªn cøu SGK
2 - 3 em tr×nh
bµy kh¸i qu¸t
HS ghi nÐt
chÝnh
HS nghe vµ
c¶m nhËn
Häc sinh cã thÓ
24
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
khiÓn
4.Cñng cè4p
5.DÆn dß1p
bµy bµi h¸t “Bãng c©y K¬-nia”
-Sau khi nghe xong bµi h¸t em cã c¶m
nhËn g×?
-GV ®µn g® 1 sè c©u h¸t ®Ó hs nhËn biÕt
vµ thùc hiÖn
-VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi tiÕt sau häc
bµi míi. µm BT sè 1,2.
h¸t hoµ theo
HS nhËn xÐt
HS nghe
HS ghi nhí
Ngµy so¹n: 11/11/2013
Ngµy d¹y: 14/11/2013
TiÕt 12 Häc bµi h¸t: Hß ba lÝ
- D©n ca Qu¶ng Nam-
I. Môc tiªu.
- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Hß ba lý” d©n ca Qu¶ng Nam
- Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hoµ giäng, h¸t
lÜnh xíng( x«, xíng).
- Nh¾c c¸c em biÕt gi÷ g×n nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca b»ng c¸ch sö dông chóng th-
êng xuyªn trong sinh ho¹t ¢m nh¹c hµng ngµy.
II. ChuÈn bÞ:
1.GV:- Nh¹c cô quen dïng.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Hß ba lý”.
2.HS: -thanh ph¸ch,s¸ch vë.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1.æn ®Þnh tc: KiÓm tra sÜ sè hs
2.KT BC:5p
1.nhãm HS T§N sè 3?
2. Nªu vµi nÕt vÒ nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu?
25
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng
GV thuyÕt
tr×nh
GV hái vµ híng
d·n
GV thùc hiÖn
Gi¸o viªn ®µn
GV híng dÉn
Gi¸o viªn ®µn
vµ h¸t
Gi¸o viªn yªu
cÇu
Chia nhãm
ChØ ®Þnh
ND1.Häc bµi h¸t Hß ba lý 35p
Hß lµ nh÷ng khóc h¸t d©n ca thêng h¸t khi
lao ®éng ®Ó thóc ®Èy nhÞp ®é lao ®éng
,®éng viªn cæ vò khi lµm viÖc mÖt nhäc.
Hß ba lý ®îc h×nh thµnh tõ 2 c©u ca dao.
TrÌo lªn trªn rÉy khoai lang
ChÎ tre ®an sÞa cho nµng ph¬i khoai.
-NhËn xÐt nh÷ng kÝ hiÖu ¢N ®îc sö dông
trong bµi h¸t.?
- chia c©u: 4c©u
C1:Ba lÝ……….t×nh tang
C2.TrÌo lªn……..lang
C3.Ba lÝ ....t×nh tang
C4.ChÎ tre ……lµ hè
C5.Cho nµng....hß khoan.
1. Nghe b¨ng h¸t mÉu GV ®Öm ®µn vµ tr×nh
bµy bµi h¸t 2 lÇn.
2. LuyÖn thanh : (1 - 2 phót).
3. C©u h¸t : C©u 1 cã 8 « nhÞp; C©u 2 cã
11 « nhÞp vµ c©u 3 cã 8 « nhÞp.
Gi¸o viªn h¸t mÉu c©u 1 (3 - 4 lÇn), häc sinh
nghe vµ h¸t nhÈm theo. Gi¸o viªn b¾t nhÞp
®Ó c¸c em h¸t hoµ theo.
TËp t¬ng tù víi 2 c©u cßn l¹i
H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi.thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i
lêi ca .Khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch.GV söa sai.
-LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t
kÕt hîp 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t
thªm sinh ®éng
-Tr×nh bµy theo líi h¸t cã phÇn xíng vµ
x«theo SGK.
HS ghi bµi
HS nghe vµ
c¶m nhËn
HS nghe vµ
nxÐt
HS nghe,
HS luyÖn thanh
Häc sinh tËp
h¸t
HS nghe vµ tËp
h¸t
HS thùc hiÖn
26
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
- KiÓm tra bµn hoÆc c¸ nh©n thùc hiÖn .GV
nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- GV gäi 1 nhãm h¸t tèt lªn h¸t bµi h¸t,GV söa
sai nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
HS thùc hiÖn
HS lªn b¶ng
4.Cñng cè.DÆn dß:5p
- Em sÏ lµm g× ®Ó g×n gi÷ vµ ph¸t huy c¸c lµn ®iÖu d©n ca VN?
-VN häc thuéc bµi, lµm BTVN sè 1,2 vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc cho tèt.
Ngµy soan: 18/11/2013
Ngµy d¹y: 21/11/2013
TiÕt 13: ¤n tËp bµi h¸t Hß ba lÝ
Nh¹c lý : Thø tù c¸c dÊu th¨ng, dÊu gi¸ng ë ho¸ biÓu. Giäng cïng tªn
TËp ®äc nh¹c : T§N sè 4
I. Môc tiªu:.
- Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t bµi “Hß ba lÝ” ®îc thuÇn thôc h¬n. BiÕt h¸t x« xíng,kÕt
hîp gç ®Öm
- Häc sinh biÕt thªm vÒ hÖ thèng c¸c dÊu ho¸ vµ giäng cïng tªn.
- §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng giai ®iÖu bµi “Chim hãt ®Çu xu©n”. Qua ®ã hiÓu
thªm vÒ t×nh c¶m cña B¸c Hå ®èi víi c¸c em thiÕu niªn nhi ®ång.
II ChuÈn bÞ:
1.GV- Nh¹c cô quen dïng.
- §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Chim hãt ®Çu xu©n”.
27
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
2.HS:Thanh ph¸ch. S¸ch vë
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp
2.KT BC:2p
Hai HS thùc hiÖn bµi Hß ba lÝ
(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
3.Bµi míi:
Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu bµi h¸t Hß ba lý. H«m nay chóng ta sÏ ®i «n l¹i bµi
h¸t nµy.
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng
Gi¸o viªn ®µn
GV híng dÉn
ND1:¤n tËp bµi h¸t “Hß ba lÝ”10
- GV ®µn vµ h¸t l¹i bµi 2 lÇn, HS nghe vµ tù
®iÒu chØnh c¸ch h¸t cho ®óng..
Häc sinh tù tËp tr×nh bµy bµi theo c¸ch h¸t ®èi
HS ghi bµi
HS nghe
HS thùc hiÖn
GV yªu cÇu
GV chØ ®Þnh
GV ghi lªn b¶ng
GV thuyÕt tr×nh
Gi¸o viªn hái
®¸p (nhãm 2 em).
-LuyÖn tËp theo nhãm,tæ h¸t kÕt hîp gâ
ph¸ch.GV nghe vµ nhËn xÐt
- KiÓm tra : 2 häc sinh lªn b¶ng ®Ó h¸t ®èi
®¸p.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
ND2:Nh¹c lý12p :Thø tù c¸c dÊu th¨ng, dÊu
gi¸ng ë ho¸ biÓu - Giäng cïng tªn
Trong TiÕt 9, c¸c em ®· häc vÒ ho¸ biÓu
vµ giäng song song, h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái
sau, §Ó x¸c ®Þnh giäng ®iÖu cña b¶n
nh¹c cÇn dùa vµo yÕu tè nµo ?
Dùa vµo ho¸ biÓu vµ nèt kÕt thóc bµi.
- Ho¸ biÓu lµ g× ? Lµ nh÷ng dÊu th¨ng
hoÆc dÊu gi¸ng n»m ë ®Çu khu«ng nh¹c.
HS thùc hiÖn
Thùc hiÖn
nhãm
HS lªn kiÓm tra
Häc sinh ghi bµi
Häc sinh theo
dâi
Häc sinh tr¶ lêi
28
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Gi¸o viªn hái
Gi¸o viªn gi¶i
thÝch
Gi¸o viªn hái
Gi¸o viªn hái
GV ghi lªn b¶ng
GV giíi thiªô
GV hái
GV híng dÉn
GV gi¶i thÝch vµ
híng dÉn
GV ®µn giai
®iÖu
GV yªu cÇu
Nh÷ng dÊu th¨ng vµ dÊu gi¸ng trong ho¸
biÓu còng xuÊt hiÖn theo quy luËt nhÊt
®Þnh. NÕu b¶n nh¹c cã 1 dÊu th¨ng, nã sÏ
n»m trªn dßng thø n¨m - vÞ trÝ nèt Pha.
Gi¸o viªn gi¶i thÝch t¬ng tù víi c¸c dÊu
th¨ng, dÊu gi¸ng kh¸c.
- ThÕ nµo lµ 2 giäng cïng tªn ?
Lµ 1 giäng trëng vµ 1 giäng thø cïng chung
nèt kÕt thóc (gäi lµ chñ ©m).
- LÊy mét sè vÝ dô vÒ giäng cïng tªn :
VÝ dô nh giäng §« trëng vµ §« thø; Giäng
Rª trëng vµ Rª thø; Giäng Mi trëng vµ Mi
thø...
ND3:TËp ®äc nh¹c T§N sè 4 :17p
“Chim hãt ®Çu xu©n”
GV giíi thiÖu: Bµi T§N sè 4 trÝch trong bµi
h¸t cïng tªn cña nh¹c sÜ NguyÔn §×nh
TÊn, nÐt giai ®iÖu vui t¬i nhÝ nh¶nh, ND
nãi vÒ t×nh c¶m cña B¸c Hå víi thiÕu nhi.
Em h·y nhËn xÐt c¸c kÝ hiÖu trong bµi?
- §äc gam : §äc tõ nèt §å -> La.
- LuyÖn tiÕt tÊu
- Chia bµi T§N lµm 4 c©u :
- HS ®äc nèt nh¹c trong bµi
- TËp ®äc tõng c©u : Gi¸o viªn ®µn giai
®iÖu ë tèc ®é chËm, häc sinh nghe vµ
nhÈm theo. Gi¸o viªn b¾t nhÞp cho c¸c em
®äc hoµ theo tiÕng ®µn.
Yªu cÇu võa ®äc nh¹c võa gâ theo ph¸ch.
Nèi tiÕp c¸c c©u tíi hÕt bµi.
- H¸t lêi : Gi¸o viªn cho 1 d·y T§N, mét d·y h¸t
lêi. Gi¸o viªn b¾t nhÞp ®Ó c¸c em tù h¸t lêi.
Qua bµi ®äc em thÊy giai ®iÖu tiÕt tÊu
Häc sinh tr¶ lêi
Häc sinh theo
dâi vµ ghi nhí
Häc sinh tr¶ lêi
Häc sinh tr¶ lêi
Häc sinh ghi bµi
HS tr¶ lêi
HS luyÖn tËp
HS ®äc
HS theo dâi vµ
thùc hiÖn tõng
c©u
29
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV hái
GV thuyÕt tr×nh
GV hái
Gv b¾t nhÞp
GV híng dÉn
thÕ nµo?
-Néi dung cña lêi ca?
C¶ cuéc ®êi B¸c ®· dµnh t×nh c¶m th©n
th¬ng nhÊt cho thiÕu nhi.B¸c béc lé c¶m
xóc cña m×nh qua c©u th¬:
Trung thu tr¨ng s¸ng nh g¬ng
B¸c Hå ng¾m c¶nh nhí th¬ng nhi ®ång
B¸c lu«n tin tëng vµo c¸c em ®èi víi t¬ng lai
®Êt níc.
§Ó ®¸p l¹i t×nh c¶m cña B¸c dµnh cho, mçi
chóng ta ph¶i lµm g×?
C¶ líp h¸t bµi Ai yªu B¸c hå ChÝ Minh h¬n
thiÕu niªn nhi ®ång
§Öm ®µn yªu cÇu HS T§N kÕt hîp gâ
®Öm theo ph¸ch, tiÕt tÊu, ®¸nh nhÞp.
Gi¸o viªn söa chç cßn sai nÕu cã.
HS ®äc nh¹c vµ
gâ theo ph¸ch
HS h¸t lêi trªn
nÒn giai ®iÖu
HS tr¶ lêi
HS theo dâi
HS tr¶ lêi
HS tr×nh bµy
4.Cñng cè.DÆn dß:5p
- Nhãm ®äc bµi T§N sè 4
Nh¾c l¹i thÕ nµo lµ giäng cïng tªn?
-VN häc thuéc bµi hß ba lÝ, lµm BTVN vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc.
Ngµy so¹n: 25/11/2013
Ngµy d¹y: 28/11/2013
TiÕt 14
¤n tËp bµi h¸t Hß ba lý
¤n tËp TËp ®äc nh¹c : T§N sè 4
¢m nh¹c thêng thøc : Mét sè nh¹c cô d©n téc
I. Môc tiªu:
- Häc sinh «n tËp ®Ó bµi h¸t “Hß ba lý” vµ ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi “Chim hãt ®Çu
xu©n” ®îc thuÇn thôc h¬n.
- Häc sinh n¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc s¬ lîc vÒ mét sè nh¹c cô d©n téc ë ViÖt Nam.
- BiÕt gi÷ g×n c¸c lo¹i nh¹c cô d©n téc.
30
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
II. ChuÈn bÞ:
1.GV:- Nh¹c cô quen dïng.
- H×nh ¶nh minh ho¹ vµi nh¹c cô d©n téc. B¨ng ®Üa nh¹c cã tiÕng ®µn T’r-
ng.
2.HS:Thanh ph¸ch.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.¤n ®Þnh tc: KT sÜ sè líp ®ñ hay thiÕu
2.KiÓm tra BC: 5p
a.Mét nhãm thùc hiÖn bµi h¸t Hß ba lý
b.Hai hs ®äc bµi T§N sè 4
(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸)
3. Bµi míi:
H«m nay chóng ta sÏ «n lai 2 néi dung ®· häc ë giê tríc.
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi lªn
b¶ng
GV ®Öm ®µn
vµ híng dÉn
Gi¸o viªn yªu
cÇu
Chia nhãm
Gi¸o viªn kiÓm
tra
GV ghi lªn
b¶ng
GV chØ ®Þnh
Gi¸o viªn híng
dÉn
ND1:¤n tËp bµi h¸t : “Hß ba lý” 8p
Gi¸o viªn ®Öm ®µn ®Ó häc sinh h¸t l¹i bµi 2
lÇn, gi¸o viªn híng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh
nh÷ng chç cÇn thiÕt.
- Häc sinh tù tËp tr×nh bµy bµi theo c¸ch h¸t
®èi ®¸p (nhãm 2 em) nh ®· luyÖn tËp ë
tiÕt häc tríc.
-LuyÖn tËp theo nhãm ,tæ khi h¸t vËn
®«ng ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t thªm
sinh ®éng.GV nhËn xÐt
- KiÓm tra tr×nh bµy bµi, 2 häc sinh lªn
b¶ng ®Ó h¸t ®èi ®¸p.GV nhËn xÐt ®¸nh
gÝa.
ND2:¤n tËp TËp ®äc nh¹c sè 4: 10p
“Chim hãt ®Çu xu©n”
- Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh häc
kh¸ tr×nh bµy l¹i bµi “Chim hãt ®Çu xu©n”.
- Gi¸o viªn híng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh l¹i
nh÷ng chç cÇn thiÕt.
HS ghi bµi
HS h¸t vµ ®iÒu
chØnh cho tèt
h¬n
HS thùc hiÖn
H§ nhãm
HS lªn kiÓm tra
HS ghi bµi
HS tr×nh bµy
HS ®iÒu chØnh
31
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV thùc hiÖn - Gi¸o viªn ®µn vµ ®äc nh¹c, h¸t lêi l¹i ®Ó c¸c
em nghe, tù so s¸nh vµ tù ®iÒu chØnh.
cho tèt h¬n
HS tù ®iÒu
chØnh
-LuyÖn tËp theo nhãn bµn ®äc nh¹c vµ h¸t
lêi ca .GV nhËn xÐt vµ sña sai
GV yªu cÇu
Gi¸o viªn kiÓm
tra
GV ghi lªn
b¶ng
Gi¸o viªn thuyÕt
tr×nh
GV thùchiÖn
GV hái
- TÊt c¶ häc sinh cïng ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi
“Chim hãt ®Çu xu©n”.
KiÓm tra HS tr×nh bµy bµi T§N sè 4 theo
nhãm ho¹c c¸ nh©n.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
ND3:¢m nh¹c thêng thøc : 20p
Mét sè nh¹c cô d©n téc
Nh¹c cô lµ ph¬ng tiÖn ®Ó diÔn t¶ ©m nh¹c.
Nh÷ng nh¹c cô ®Çu tiªn xuÊt hiÖn tõ thêi
xa xa vµ cã nguån gèc tõ c¸c c«ng cô lao
®éng. Mçi d©n téc trªn thÕ giíi ®Òu cã
nh÷ng lo¹i nh¹c cô cña riªng m×nh. §ã lµ di
s¶n v¨n ho¸ quý gi¸ cÇn ®îc gi÷ g×n vµ b¶o
vÖ.
Ngêi ViÖt Nam ®· chÕ t¹o vµ sö dông
nhiÒu lo¹i nh¹c cô ®éc ®¸o b»ng nh÷ng
chÊt liÖu kh¸c nhau. Bµi häc nµy chóng ta
sÏ cã dÞp t×m hiÓu kü h¬n vÒ mét vµi nh¹c
cô trong sè ®ã. §ã lµ cång, chiªng, ®µn T’r-
ng vµ ®µn ®¸.
Gi¸o viªn treo tranh ¶nh vÒ 3 lo¹i nh¹c cô
nµy lªn b¶ng.
- Em nµo cho biÕt ngêi ta dïng nh÷ng chÊt
liÖu nµo ®Ó lµm c¸c nh¹c cô ?
Gåm c¸c chÊt liÖu (Trang 8) :
+ §¸ : VÝ dô nh ®µn ®¸.
+ §Êt : VÝ dô trèng ®Êt.
+ S¾t : Nh¹c cô cã d©y b»ng s¾t.
+ Gç : Nh¹c cô gâ nh mâ, song loan.
HS thùc hiÖn
HS lªn kiÓm tra
Häc sinh ghi bµi
Häc sinh theo
dâi
Häc sinh tr¶ lêi
(tham kh¶o
SGK/Trang 8)
32
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV yªu cÇu
GV gi¶i thÝch
Gi¸o viªn hái
GV ®iÒu khiÓn
+ Tróc : VÝ dô nh s¸o, tiªu.
+ Vá qu¶ bÇu : VÝ dô ®µn bÇu, tÝnh tÈu.
+ D©y t¬ : VÝ dô nh nhÞ.
+ Da : Dïng lµm mÆt trèng.
Em nµo xung phong lªn b¶ng chØ vµo h×nh
vÏ vµ giíi thiÖu vÒ cång vµ chiªng ?
Gi¸o viªn gi¶i thÝch : ë mçi d©n téc, h×nh
thøc cña cång vµ chiªng cã sù kh¸c biÖt.
D©n téc nµy lµm cång cã nóm, d©n téc
kh¸c th× ngîc l¹i. Chóng ta gäi chung lµ
cång vµ chiªng cho c¶ 2 lo¹i.
- Em nµo cã thÓ lªn b¶ng, giíi thiÖu vÒ
®µn T’rng.
Em nµo cã thÓ lªn b¶ng, giíi thiÖu vÒ ®µn
®¸ ?
Gi¸o viªn më b¨ng ®Üa nh¹c, giíi thiÖu vÒ
tiÕng ®µn T’rng ?
HS ®äc SGK vµ
lªn giíi thiÖu tõng
lo¹i nh¹c cô
HS tr¶ lêi
HS nghe, c¶m
nhËn
4.Cñng cè.DÆn dß: 3p
* Nh¾c l¹i néi dung häc h«m nay?
*VN häc bµi cho tèt vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc cho tèt. ChuÈn bÞ cho «n tËp
Ngµy so¹n 2-12-2013
Ngµy d¹y 5-12-2013
TiÕt 15 ¤n tËp
33
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
I. Môc tiªu.
- HS thuéc lêi ca, thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i cña bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng, LÝ
dÜa b¸nh bß,Tuæi hång, Hß 3 lÝ,
- HS nhí l¹i kiÕn thøc Giäng song song, thø tù dÊu th¨ng, gi¸ng ë hãa biÓu.
II. ChuÈn bÞ.
1.GV:- Nh¹c cô quen dïng.
2.HS.Thanh ph¸ch.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1.¤n ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp
2.KiÓm tra: (kiÓm tra khi «n tËp )
3.Bµi míi
H§ cña HS Néi dung H § cña HS
GV ghi lªn b¶ng
Gi¸o viªn yªu
cÇu
Gi¸o viªn ®iÒu
khiÓn
Gi¸o viªn yªu
cÇu
GV ghi b¶ng
Gi¸o viªn hái
ND1: ¤n tËp h¸t:30p
- Mçi tæ (do tæ trëng quyÕt ®Þnh) tù chän
vµ tr×nh bµy 1 bµi h¸t vµ 1 bµi T§N trong
nh÷ng bµi “Tuæi hång” vµ “Hß ba lý”; Mïa thu
ngµy khai trêng, LÝ dÜa b¸nh bß.
- C¸c tæ tr×nh bµy vµ gi¸o viªn nhËn xÐt vµ
söa sai, cho diÓm ®éng viªn.
- GV ®µn mét sè nÐt g® trong bµi ®Ó hs
nhËn biÕt vµ thùc hiÖn
- KiÓm tra 1 sè c¸ nh©n, nhãm thùc hiÖn GV
nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
ND2: ¤n tËp nh¹c lý 10p :
- GV nªu c©u hái, yªu cÇu HS tr¶ lêi :
1. ThÕ nµo lµ giäng song song?
2. Cho c¸c giäng sau: Cdur, Adur, gmoll, emoll,
t×m giäng song song víi nã?
3. ViÕt thø tù 4 dÊu th¨ng vµ gäi tªn c¸c dÊu #
®ã?
4. ViÕt thø tù 4 dÊu gi¸ng vµ gäi tªn 4 dÊu gi¸ng
®ã?
GV gäi 4 hs tr¶ lêi. Cho ®iÓm
Häc sinh ghi bµi
Häc sinh th¶o
luËn ®Ó chän
bµi h¸t
HS tr×nh bµy
HS thùc hiÖn
HS ghi bµi
HS th¶o luËn vµ
lµm vµo vë.
HS lªn b¶ng
34
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
4.Cñng cè.DÆn dß:5p
- Tr×nh bµy 1 bµi h¸t mµ em ®· chän? (gäi 2 HS )
- VN chuÈn bÞ giê sau «n tËp tiÕp 4 bµi T§N vµ 3 t¸c gi¶
*******************************************
Ngµy soan 9-12-2013
Ngµy d¹y 12-12-2013
TiÕt16: ¤n tËp (TiÕp)
I. Môc tiªu:
- ¤n l¹i ®Ó HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca T§N sè 1, 2, 3, 4 thuÇn thôc.
- BiÕt vÒ Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn, Hoµng V©n, Phan Huúnh §iÓu.
II. ChuÈn bÞ:
1.GV:- §µn ãc gan, b¶ng phô
2.HS:Thanh ph¸ch.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.æn ®Þnh 1’ Gi¸o viªn kiÓm tra sÜ sè líp
2.KiÓm tra: (KiÓm ta khi «n tËp )
3.Bµi míi:
H§ cña GV Néi dung H§ cña HS
GV ghi b¶ng
GV ®µn
Gi¸o viªn yªu
c©u
Chia nhãm
GV chØ ®Þnh
GV ghi b¶ng
GV nªu c©u hái
ND:¤n TËp ®äc nh¹c:30p
-§äc l¹i c¸c gam
- Gi¸o viªn ®µn 4 bµi T§N ®· häc.
-HS ®äc l¹i tõng bµi nh¹c vµ h¸t lêi ca khi h¸t
kÕt hîp gâ ph¸ch.GV nghe vµ söa sai.
-LuyÖn tËp theo nhãm ®äc bµi kÕt hîp gâ
ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
-KiÓm tra tõng häc sinh,nhãm thùc hiÖn,GV
nhËn xÐt ®¸nh gi¸ diÓm.
ND: ¤n ¢NTT: 9p
GV yªu cÇu tr¶ lêi c©u hái:
1. Nèi tªn t¸c gi¶ víi tªn bµi h¸t:
TrÇn Hoµn Hß kÐo ph¸o
Hoµng V©n Bãng c©y K¬-nia
Häc sinh ghi
HS nghe thùc
hiÖn
Nhãm ®äc
HS ghi bµi
Tr¶ lêi
35
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV kiÓm tra
Phan Huúnh §iÓu Mét mïa xu©n nho
nhá
2. Nªu vµi nÐt vÒ Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn?
3. Nªu vµi nÐt vÒ Nh¹c sÜ Hoµng V©n?
4. Nªu vµi nÐt vÒ Nh¹c sÜ Phan Huúnh
§iÓu?
GV gäi 4 HS tr¶ lêi, cho ®iÓm
4.Cñng cè.DÆn dß:5p
GV nªu yªu cÇu ®Ò kiÓm tra häc k×.
HS ®Æt c©u hái, GV gi¶I ®¸p th¾c m¾c
GV cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· «n tËp
VN «n tËp l¹i cho thËt tèt ®Ó giê sau KT häc k×
************************************************
36
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngµy soan 16-12-2013
Ngµy d¹y 19,30-12-2013
TiÕt 17-18: KiÓm tra häc kú
I.Môc tiªu:
-KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña tõng HS trong kú 1,tõ ®ã cã ph¬ng híng
cho kú II
-HS ®îc tù chän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N ®· häc trong ch¬ng
tr×nh kú I
II.ChuÈn bÞ:
1.GV:§Ò bµi
2.HS: ¤n tËp,häc thuéc c¸c bµi h¸t
III.TiÕn tr×nh kiÓm tra:
1.§Ò bµi:
Em h·y tù chän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· häc trong kú I?
KiÓm tra vë ghi?
2.§¸p ¸n vµ biªñ ®iÓm:
- Tr×nh bµy bµi h¸t râ rµng, thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu (4®iÓm)
- T§N râ rµng,®óng cao ®é trêng ®é (4®iÓm)
- Vë ghi ®ñ néi dung, s¹ch sÏ, cã bäc, d¸n nh·n vµ ghi hä tªn ®Çy ®ñ.(2®iÓm)
=> HS ®¹t tõ 5-10 ®iÓm: XÕp lo¹i §
Díi 5 ®iÓm: XÕp lo¹i C§
3.DÆn dß:
- GV ®¸nh gi¸ nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm giê kiÓm tra
- ChuÈn bÞ s¸ch vë cho häc kú II.
********************o0o********************
37
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
HỌC KÌ II
Ngµy so¹n: 07/01/2014
Ngµy d¹y: 10/01/2014
Tiết 19: Häc h¸t : kh¸t väng mïa xu©n
Nhạc: Mô – Da
Phỏng dịch lời Việt: Tô Hải
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Khát vọng mùa xuân”.
- Có hiểu biết về nhạc sĩ Mô – Da, một thiên tài âm nhạc của thế giới.
- Qua bài hát các em có cảm nhận về mùa xuân tươi đẹp và có những cảm xúc lạc quan,
yêu đời với những ước mơ dạt dào của tuổi trẻ trước mùa xuân và cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Khát vọng mùa xuân”.
- Sưu tầm tư liệu về nhạc sĩ Mô – Da.
2.Chuẩn bị của hs: SGK, tìm hiểu vài nét về nhạc sĩ Mô-da.
III. Tiến trình dạy học:
1.æn ®Þnh KiÓm tra sÜ sè
2.KiÓm tra:1p GV kiÓm tra ®å dïng häc tËp
3.Bµi míi:
Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em ca khúc của nhạc sĩ thiên tài thế giới Mô – Da, bài
hát “Khát vọng mùa xuân”.
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV thuyết trình
Học hát: Khát vọng mùa xuân. 40
Nhạc: Mô – Da
Phỏng dịch lời Việt: Tô Hải
1. Giới thiệu tác giả, bài hát.
a. Tác giả:
- Là nhạc sĩ thiên tài người Áo, ông tỏ ra là thần đồng
âm nhạc từ khi 3-4 tuổi.
- Được mệnh danh là “Mặt trời âm nhạc” của thế giới.
- Có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc của thế giới,
ông có các ca khúc viết cho thiếu nhi như Biết nói gì
với mẹ đây (bài TĐN số 1- lớp 6); Dòng suối mùa
xuân; Khát vọng mùa xuân…
b. Bài hát:
- HS đọc sgk/ 39
HS ghi bài
HS nghe và
ghi nhớ
38
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thực hiện
GV đàn
GVđàn và
h/dẫn
GV hướng dẫn
GV đệm đàn
GV yêu cầu
GV h/dẫn
- Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát
? Bài hát được viết ở giọng gì, tại sao? (Giọng C- vì
không có hoá biểu, nốt kết thúc là nốt đô)
2. Nghe hát mẫu:
3. Chia đoạn, chia câu: (1 đoạn – 4 câu và có 2 lời)
4. Luyện thanh:
5. Tập hát từng câu:
- Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát
nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả
lớp hát theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2
- Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2 cho hết
bài
- Hát thuần thục lời 1.
- Gọi 1-2 hs hát tốt hát lời 2
- Cả lớp hát lời 2
6. Hát đầy đủ cả bài:
- Chia ½ lớp hát lời 1, ½ lớp hát lời 2 sau đó đổi
ngược lại.
- Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm
7. Hát hoàn chỉnh cả bài:
- Chọn tiết tấu Valse TP 110 đệm đàn cho hs hát.
- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu
có)
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
HS đọc sgk
HS trả lời
HS nghe-
cảm nhận
HS luyện
thanh
HS thực hiện
HS trình bày
HS trình bày
4. Cñng cè. dÆn dß. 4’
- Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy của GV
- Häc thuéc bµi vµ lµm BT 1,2
39
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn: 14/01/2014
Ngày dạy: 17/01/2014
Tiết 20:ÔN HÁT: KHÁT VỌNG MÙA XUÂN
NHỊP 6/8 – TĐN SỐ 5
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Có khái niệm sơ lược về nhịp 6/8.
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 5
2.Chuẩn bị của hs: SGK, khái niệm về SCN, đọc nốt bài TĐN số 5
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định lớp
2.Kiểm tra (trong giờ)
3. Giới thiệu
Bµi h«m nay chóng ta cung nhau «n l¹i bµi Khát vọng mùa xuân
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV đàn
GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV hỏi
GV kết luận và
I. Ôn hát: Khát vọng mùa xuân.12’
Nhạc Mô- Da
Lời Việt: Tô Hải
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát
- Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn =>
GV nghe và sửa sai cho các em
- Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể
hiện được tính chất vui tươi,dí dỏm của bài hát
3. Kiểm tra:
- Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát =>
Gv nhận xét và cho điểm
II. Nhạc lí: Nhịp 6/8.8’
1. Khái niệm.
? Số chỉ nhịp cho biết điều gì? ( Cho biết số phách
trong mỗi ô nhịp và trường độ của mỗi phách.
? Nhìn SCN 6/8 cho biết nhịp 6/8 là nhịp ntn?
- Nhịp 6/8 có 6 phách, trường độ mỗi phách bằng
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS nghe
HS thực hiện
HS trình bày
HS ghi bài
HS trả lời
HS ghi khái
40
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
ghi bảng
GV yêu cầu và
chỉnh sửa
GV ghi bảng
GV hỏi
GV yêu cầu
GV hỏi
GV đàn
GV đàn
GV đàn và h/dẫn
GV yêu cầu
GV đệm đàn và
hướng dẫn
GV đệm đàn và
h/dẫn
GV chỉ định
một nốt móc đơn.Mỗi nhịp có 2 trọng âm. Trọng
âm thứ nhất được nhấn vào phách 1, trọng âm thứ
2 được nhấn vào phách 4.
2. Ví dụ:
? Viết 1 ví dụ ở nhịp 6/8 có 4 ô nhịp?
III. Tập đọc nhạc: TĐN số 5.Làng tôi 22’
Nhạc và lời: Văn Cao
1. Nhận xét:
? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nốt cao nhất và
thấp nhất đó là quãng mấy? (Nhịp 6/8 ; Đồ - mí
=> quãng 10)
? Bài được viết ở giọng gì, vì sao? (Giọng Đô
trưởng - vì nốt kết thúc là nốt đô và không có hoá
biểu).
2. Đọc tên nốt nhạc:
3.Chia câu:
? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? ( 2 câu)
4. Đọc gam C:
5. Tập đọc từng câu:
- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em
cảm nhận.
- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs
nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và
câu 2.
- Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách sau
đó tập gõ vào các trọng âm.
6. Ghép lời ca:
- Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách =>
Gv chú ý nghe và sửa sai.
- Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc
sau đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp.
7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài:
- GV đệm đàn tiết tấu Valse, TP 110 cho hs trình
bày cả bài và kết hợp gõ phách.
- Luyện tập như vậy theo từng nhóm - Gọi 1 vài
cá nhân đọc bài
niệm
HS tự viết ví dụ
HS ghi bài
HS trả lời
HS đọc nốt
HS trả lời
HS đọc gam C
HS nghe và cảm
nhận
HS nghe và đọc
nhạc
HS thực hiện
Hs luyện đọc
HS trình bày
HS trình bày
41
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
4. Cñng cè, dÆn dß:3’
Nêu khái niệm nhịp 6/8, luyện đọc nhạc gõ phách.
Chuẩn bị bài cho tiết sau.
Ngày soạn: 19/1/14
Ngày dạy: 22/1/14
Tiết 21:ÔN HÁT- ÔN TẬP TĐN SỐ 5
¢NTT:NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC TOÀN VÀ BÀI HÁT
“BIẾT ƠN VÕ THỊ SÁU”
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5.
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
Nghe và cảm nhận về bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan. Bảng phụ chép bài TĐN số 5
- Tư liệu về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và một số tác phẩm khác của ông.
2. Chuẩn bị của hs: SGK, xem trước nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra (3’)Nêu khái niệm nhịp 6/8, cho ví dụ về nhịp 6/8?
3. bài mới:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn
GV ghi bảng
GV đàn
GV thực hiện
GV h/dẫn
I. Ôn hát: Khát vọng mùa xuân. 8’
Nhạc Mô – Da
Phỏng dịch lời Việt: Tô Hải
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ
nhàng.
- Chia nhóm hát lĩnh xướng và hoà giọng.
- Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát
lĩnh xướng và hoà giọng.
II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Làng tôi. 12’
1. Đọc gam C
2. Ôn tập:
- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS đọc gam C
HS nghe
HS thực hiện
42
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV yêu cầu
GV h/dẫn
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thuyết
trình
GV thực hiện
GV ghi bảng
GV giới thiệu
GV thực hiện
GV hỏi
các em nhớ lại.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách
- Từng nhóm đọc nhạc và gõ phách.
3. Kiểm tra:
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và
đánh nhịp).
* Trò chơi âm nhạc:
Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe
và nhận biết đó là câu nào và đọc lại
- GV gõ tiết tấu 1 tiết nhạc bất kì cho hs phát hiện .
III. Âm nhạc thường thức: 18’
1.Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn:
- Gọi 2 em đọc sgk/ 43
? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc
sĩ Nguyễn Đức Toàn?
- Ông sinh năm 1929, quê ở Hà Nội. Ông vừa là nhạc
sĩ, vừa là hoạ sĩ.
- Tác phẩm đầu tiên của ông là bài hát “Ca ngợi Tổ
quốc”.
- Các tác phẩm tiêu biểu: Biết ơn Võ Thị Sáu, Noi
gương Lý Tự Trọng, , Bài ca người lái xe, Chiều trên
bến cảng, Hà Nội- một trái tim hồng,…
- Đặc điểm âm nhạc của ông là phóng khoáng, tươi trẻ
và đậm chất trữ tình.
- Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí
Minh về văn học- nghệ thuật.
- Cho hs nghe một số trích đoạn các bài hát khác.
2. Bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”.
- Bài hát được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1958 – khi đất
nước còn tạm thời bị chia cắt làm 2 miền.
- Cho hs nghe bài hát 2 lần qua đĩa CD
? Nêu cảm nhận của em về bài hát “Biết ơn Võ Thị
Sáu”? (Giai điệu của bài hát nhẹ nhàng, mềm mại, tác
phẩm gây xúc động cho người nghe về tấm gương hi
sinh anh dũng của người con gái trẻ tuổi, quyết không
chịu khuất phục trước mũi súng qthù.)
HS lên ktra
HS t/gia trò chơi
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS trả lời
HS nghe và ghi
bài
HS nghe và cảm
nhận
HS ghi bài
HS nghe
HS nêu cảm nhận
4.Cñng cè, dÆn dß:4’
- HS trình bày lại bài TĐN số 5 .
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau
43
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn: 02/02/14
Ngày dạy: 05/02/14
Tiết 22:HỌC HÁT: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi”.
- Biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, đối đáp. Tập hát
kết hợp gõ âm hình tiết tấu phức tạp.
- Qua bài hát giáo dục các em tình đoàn kết, thân ái trong lớp học, ở gia đình và ngoài
xã hội.
II.Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi”.
- Sưu tầm tư liệu về nhạc sĩ Phạm Tuyên và một số tác phẩm khác của ông.
2.Chuẩn bị của hs: SGK, sưu tầm các bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: (5’) 1. Đọc nhạc và đánh nhịp bài TĐN số 5.
2. Nêu tóm tắt về uộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn?
3. bài mới:
Các em đã được học về truyền thuyết Âu Cơ và Lạc Long Quân hẳn đã biết về cội
nguồn các dân tộc Việt Nam. Từ truyên thuyết đó, nhạc sĩ Phạm Tyuên đã viết một bài
hát để ca ngợi tình đoàn kết của các dân tộc VN- bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi” mà
hôm nay các em sẽ được học.
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV thuyết trình
GV yêu cầu
Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi 36’
Nhạc: Phạm Tuyên
1. Giới thiệu tác giả, bài hát.
a. Tác giả:
- Sinh năm 1930 tại Bình Giang - Hải Dương, hiện
đang sống và công tác tại Hà Nội
- Nguyên là Trưởng ban Âm nhạc Đài Tiếng nói VN,
Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình VN, Uỷ viên
Thường vụ Hội Nhạc sĩ VN.
- Có nhiều sáng tác viết cho thiếu nhi như: Chú voi
con ở Bản Đôn (1983), Tiếng chuông và ngọn cờ
(1982), Tiến lên đoàn viên…
b. Bài hát:
HS ghi bài
HS nghe và
ghi nhớ
HS đọc sgk
44
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV hỏi
GV thực hiện
GV đàn
GVđàn và
h/dẫn
GV hướng dẫn
GV đệm đàn
GV yêu cầu
GV h/dẫn
- HS đọc sgk/ 47
- Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát
? Bài hát được viết ở giọng gì, tại sao? (Giọng Am- vì
không có hoá biểu, nốt kết thúc là nốt la).
? Kể tên các kí hệu có trong bài? (Dấu hồi, dấu nhắc
lại, dấu coda).
2. Nghe hát mẫu:
3. Chia đoạn, chia câu: (2 đoạn – đoạn 1 có 2 câu;
đoạn 2 có 5 câu- câu 5 nhắc lại 2 lần)
4. Luyện thanh:
5. Tập hát từng câu:
- Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát
nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả
lớp hát theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2
- Hát thuần thục đoạn 1
- Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 sau đó hát cả bài.
- Chia lớp làm 2 nhóm trình bày bài hát
- Cả lớp hát cả bài và gõ tiết tấu.
6. Hát đầy đủ cả bài:
- Chia ½ lớp hát đoạn 1, ½ lớp hát đoạn 2 sau đó đổi
ngược lại.
- Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm
- Hướng dẫn hs hát đuổi.
7. Hát hoàn chỉnh cả bài:
- Chọn tiết tấu Cha cha TP 120 đệm đàn cho hs hát.
- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu
có)
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
- Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy
của GV
HS trả lời
HS nghe-
cảm nhận
HS luyện
thanh
HS thực hiện
HS thực hiện
HS trình bày
HS trình bày
HS thực hiện
4.Cñng cè, dÆn dß:4’
-Hs trình bày lại bài hát theo nhóm.
-Về nhà học thuộc lời và đọc nốt bài TĐN số 6.
45
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn: 10/02/14
Ngày dạy: 13/02/14
Tiết 23:ÔN HÁT: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và thể hiện tốt sắc thái của bài hát. Biết cách hát bè.
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 6 và hiểu rõ hơn về nhịp 6/8.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 6.
2. Chuẩn bị của hs: SGK, đọc tên nốt bài TĐN số 6
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: KiÓm tra trong giê
3. Giới thiệu bài mới:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV đàn
GV yêu cầu
GV hướng dẫn
GV chỉ định
GV ghi bảng
GV hỏi
I. Ôn hát: Nổi trống lên các bạn ¬i.15’
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát
- Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV
nghe và sửa sai cho các em
- Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện
được tính chất vui tươi,dí dỏm của bài hát
- Hướng dẫn hs hát đuổi, hát lĩnh xướng và hoà giọng.
3. Kiểm tra:
- Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv
nhận xét và cho điểm
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 6 – Chỉ có một trên
đời(Trích)28’
Nhạc: Trương Quang Lục
Lời: Dựa theo ý thơ Liên Xô
1. Nhận xét:
? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nốt cao nhất và thấp
nhất đó là quãng mấy? (Nhịp 6/8 ; Sòn - la => quãng
9)
? Bài được viết ở giọng gì, vì sao? (Giọng Đô trưởng -
HS ghi bài
HS luyện
thanh
HS nghe
HS thực hiện
HS thực hiện
HS lên ktra
HS ghi bài
HS trả lời
46
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV yêu cầu
GV hỏi
GV đàn
GV đàn
GV đàn và
h/dẫn
GV yêu cầu
GV đệm đàn và
hướng dẫn
GV đệm đàn và
h/dẫn
GV chỉ định
vì nốt kết thúc là nốt đô và không có hoá biểu).
2. Đọc tên nốt nhạc:
3.Chia câu:
? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? (4 câu)
4. Đọc gam C:
5. Tập đọc từng câu:
- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em
cảm nhận.
- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe,
đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2.
- Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2=> Nối cả
4 câu
- Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách
6. Ghép lời ca:
- Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv
chú ý nghe và sửa sai.
- Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau
đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp.
7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài:
- GV đệm đàn tiết tấu Valse, TP 110 cho hs trình bày
cả bài và kết hợp gõ phách.
- Luyện tập như vậy theo từng nhóm và chú ý sửa sai.
- Gọi 1 vài cá nhân đọc bài
* Trò chơi âm nhạc:
- GV gõ tiết tấu của câu hát bất kì trong bài hát “Nổi
trống lên các bạn ơi” cho hs nghe và phát hiện đó là
câu hát nào sau đó các em gõ ttấu lại.
HS đọc nốt
HS trả lời
HS đọc gam C
HS nghe và
cảm nhận
HS nghe và
đọc nhạc
HS thực hiện
Hs luyện đọc
theo h/dẫn của
GV
HS trình bày
HS thực hiện
HS trình bày
HS nghe và gõ
ttấu
4. Cñng cè, dÆn dß:2’
- Về nhà chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạc gõ phách.
- Chuẩn bị bài cho tiết sau
47
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn: 16/02/14
Ngày dạy: 19/02/14
Tiết 24:ÔN HÁT- ÔN TẬP TĐN SỐ 6
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:HÁT BÈ
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Thể hiện đúng tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5.
- Có hiểu biết đôi nét về hát bè và tác dụng của hát bè.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 6.
- Dĩa CD một số bài hát có sử dụng hát bè.
2.Chuẩn bị của hs: SGK, tìm hiểu về nghệ thuật hat bè.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra Kiểm tra trong quá trình ôn tập
3. Bµi mới:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn
GV ghi bảng
GV đàn
GV thực hiện
GV h/dẫn
I. Ôn hát: Nổi trống lên các bạn ơi. 8’
Nhạc và lời: phạm Tuyên
Phỏng dịch lời Việt: Tô Hải
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng.
- Chia nhóm hát đuổi và hoà giọng(câu cuối).
- Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát
lĩnh xướng và hoà giọng.
II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 5-Chỉ có một trên đời.10’
1. Đọc gam C
2. Ôn tập:
- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để
các em nhớ lại.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách
- Từng nhóm đọc nhạc và gõ phách và gõ trọng âm.
HS ghi bài
HS luyện
thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS đọc gam C
HS nghe
HS thực hiện
48
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV yêu cầu
GV h/dẫn
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thuyết
trình
GV h/dẫn
GV thực hiện
3. Kiểm tra:
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và gõ
phách).
* Trò chơi âm nhạc:
Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và
nhận biết đó là câu nào và đọc lại nguyên vẹn câu nhạc
đó.
- GV gõ tiết tấu 1 tiết nhạc bất kì cho hs phát hiện đó là
tiết tấu của tiết nhạc nào và gõ lại.
III. Âm nhạc thường thức: Hát bè. 22’
- Gọi 2 em đọc sgk/ 49
? Hát bè có thể chia làm mấy loại, đó là những loại nào?
? Khi hát bè cần ít nhất là bao nhiêu người? Tác dụng
của hát bè?
* Có 2 loại hát bè: Hát bè và hát đuổi.
1. Hát bè: Có từ 2 người hoặc 2 nhóm người trở lên, Hát
cùng 1 lúc và cùng một lời nhưng khác nhau về cao độ.
Người ta thường hát bè quãng 3 và bè quãng 6 để tạo nên
sự hoà hợp về âm thanh.
2. Hát đuổi: Có từ 2 người hoặc 2 nhóm người, hát
giống nhau về lời ca và về cao độ,nhưng 1 nhóm hát
trước, 1 nhóm hát sau.
* Tác dụng của hát bè: Tạo nên dòng âm thanh đầy đặn
và nhiều màu sắc.
* Cho hs nghe minh hoạ về hát bè:
- Hướng dẫn hs hát bè thấp bài “Con chim non” sau đó
chọn 2-3 em đọc khá đọc bè thấp, GV đọc bè cao.
- Hướng dẫn hs hát đuổi bài hát “Nổi trống lên các bạn
ơi”.
+ Một tổ trình bày cả bài hát, đến đoạn 2, GV hát đuổi để
hs nghe và cảm nhận, câu kết hát hoà giọng. Cả lớp cùng
hát, đến đoạn 2, hai tổ hát đuổi.
Mở băng đĩa một số bài hát có sử dụng hát bè cho
HS lên ktra
HS t/gia trò
chơi
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS trả lời
HS nghe và
ghi bài
HS thực hiện
HS nghe, cảm
nhận
4.Cñng cè, dÆn dß:5’
- HS trình bày lại bài TĐN số 6
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau kiểm tra 1 tiết
49
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 25:ÔN TẬP
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Ôn tập lại 2 bài hát Khát vọng mùa xuân và Nổi trống lên các bạn ơi.
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5-6, kết hợp đánh đúng nhịp.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 5-6
2.Chuẩn bị của hs: SGK, xem lại các bài đã học
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định 1’
2. Kiểm tra KiÓm tra trong giê
3. Bµi mới
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn
GV kiểm tra
GV ghi bảng
GV h/dẫn
GV yêu cầu
GV điều khiển
I. Ôn hát: 23’
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập: Khát vọng mùa xuân và Nổi trống lên
các bạn ơi.
- Hướng dẫn cho hs hát tập thể mỗi bài từ 1-2 lần
- Hướng dẫn ôn tập theo nhóm
HS hát kết hợp gõ đệm theo phách hoặc nhịp
- Kỉêm tra 1 vài cá nhân
II. Ôn tập TĐN sè 5,6. 17’
- GV cho hs nghe lại giai điệu từng bài TĐN để các
em nhớ lại
- Hướng dẫn hs ôn tập từng bài.
- Ôn luyện theo từng nhóm
- Tập đọc nhạc và đánh nhịp
- đọc nhạc và gõ phách.
- Nghe giai điệu đoán câu hát?
-> GV cho điểm động viên HS tích cực
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS thực hiện
HS tham gia trò
chơi
4. Cñng cè, dÆn dß. 5’
- Kiểm tra một vài cá nhân
- Gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña HS
- Về nhà học bài và chuẩn bị nội dung cho tiết học sau.
50
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn:5/03/14
Ngày dạy: 8/03/14
Tiết 26:KIỂM TRA 1 TIẾT
I.Môc tiªu:
- HS g¾p th¨m vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N trong phiÕu ®Ò.
- HS biÕt tr×nh baú bµi h¸t thuÇn thôc vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹ hÆc gâ
®Öm cho bµi h¸t, bµi T§N.
II.ChuÈn bÞ
1.GV: -§Ò KT,PhiÕu
2.HS: thuéc bµi ë nhµ.
III.TiÕn tr×nh KIÓM TRA:
1.æn ®Þnh tc:
2.KiÓm tra:
A,§Ò bµi: Em h·y gÊp th¨m ®Ó tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· «n giê tríc.
-PhiÕu 1: Kh¸t väng mïa xu©n + T§N sè 5
-PhiÕu 2: Næi trèng lªn c¸c b¹n ¬i + T§N sè 6
-PhiÕu 3: Kh¸t väng mïa xu©n + T§N sè 6
-PhiÕu 4: Næi trèng lªn c¸c b¹n ¬i + T§N sè 5
B,§¸p ¸n(biÓu ®iÓm)
* Bµi h¸t(5®)
- H¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca ,h¸t to râ rµng
- Tr×nh bµy mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t,hoÆc gâ ph¸ch.
- ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t
*T§N (5®):
- T§N ®óng cao ®é trêng ®é bµi nh¹c
- H¸t lêi ca chÝnh x¸c.
=> XÕp lo¹i: §: 5 ®iÓm trë lªn
C§: díi 5 ®iÓm
3.Cñng cè:
-GV nhËn xÐt giê KT vµ rót kinh nghiÖm nh÷ng giê sau ®îc tèt h¬n.
4.DÆn dß:
-VN chuÈn bÞ bµi míi giê sau häc
51
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn:12/03/12
Ngày dạy:15/03/2010
Tiết 27:HỌC HÁT: NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA
Nhạc và lời: Hình Phước Liên
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Ngôi nhà của chúng ta”.
- Qua bài các em cảm nhận được vẻ đẹp của trái đất- nơi có hàng nghìn triệu người đang
sinh sống. Giáo dục các em cần phải có tình thân ái, đoàn kết với tinh thần người với người
là bạn để trái đất mãi mãi là một màu xanh hiền hoà, nhân loại sống trong tình yêu thương
không có hận thù, không có chiến tranh.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát Ngôi nhà của chúng ta
- Sưu tầm tư liệu về nhạc sĩ Hình Phước Liên và một số tác phẩm khác của ông.
2. Chuẩn bị của hs: SGK, sưu tầm các bài hát nói về chủ đè hoà bình và hữu nghị
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định
2. Kiểm tra
3. Bµi mới
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV thuyết trình
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thực hiện
Học hát: Ngôi nhà của chúng ta. 40’
Nhạc: Hình Phước Liên
Các em đã được nghe, học rất nhiều bài hát nói về chủ
đề Hoà bình và hữu nghi, tình đoà kết và thân ái.Hôm
nay cô sẽ giới thiệu cho các em một tác phẩm mới của
nhạc sĩ Hình Phước Liên- bài hát Ngôi nhà của chúng
ta
1. Giới thiệu tác giả, bài hát.
a. Tác giả:
- Sinh năm 1954 tại Ninh Hoà- Khánh Hoà. Ông sáng
tác âm nhạc từ năm 1972
- Có nhiều sáng tác viết cho người lớn và thiếu nhi
như: Cây đàn ghi ta của Lốt- ca; Năm 2000 của chúng
em…
b. Bài hát:
HS ghi bài
HS nghe
HS đọc sgk
HS trả lời
52
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV đàn
GVđàn và
h/dẫn
GV hướng dẫn
GV đệm đàn
- HS đọc sgk/ 54
- Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát
? Bài hát được viết ở giọng gì, tại sao? (Giọng Am- vì
không có hoá biểu, nốt kết thúc là nốt la).
? Kể tên các kí hệu có trong bài? (Dấu nhắc lại, khung
thay đổi).
2. Nghe hát mẫu:
3. Chia đoạn, chia câu: (Bài hát có cấu trúc a-b- a’.
Đoạn b có 2 lời)
4. Luyện thanh:
5. Tập hát từng câu:
- Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát
nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả
lớp hát theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2
- Hát thuần thục đoạn 1
- Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 sau đó hát thuần thục
đoạn a và đoạn b.
- Gọi 2-3 em hát tốt hát đoạn a’.
- Nối cả bài
- Chia lớp làm 2 nhóm trình bày bài hát
- Cả lớp hát cả bài và gõ tiết tấu.
6. Hát đầy đủ cả bài:
- Chia ½ lớp hát lời 1, ½ lớp hát lời 2 sau đó đổi
ngược lại.
- Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm
- Hướng dẫn hs hát đuổi.
7. Hát hoàn chỉnh cả bài:
- Chọn tiết tấu Erubeat TP 100 đệm đàn cho hs hát.
- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu
có)
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
HS nghe- cảm
nhận
HS l thanh
HS thực hiện
HS thực hiện
HS trình bày
4. Cñng cè, dÆn dß.5’
- Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy của Hs trình bày lại bài hát theo
nhóm.
- Về nhà học thuộc lời và đọc nốt bài TĐN số 7.
GV
53
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn:19/03/2012
Ngày dạy:22/03/2012
Tiết 28:ÔN HÁT: NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và thể hiện tốt sắc thái của bài hát.
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 6 và đánh đúng nhịp.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 7.
2.Chuẩn bị của hs: SGK, đọc trước tên nốt bài TĐN số 7
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định
2. Kiểm tra KiÓm tra trong giê
3. Bµi mới
Bµi h«m nay chóng ta cùng nhau ôn tập bài Ngôi nhà của chúng ta và loàm quen với
bài TĐN số 7 – Dòng suối chảy vè đâu.
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV đàn
GV yêu cầu
GV hướng dẫn
GV chỉ định
GV ghi bảng
I. Ôn hát: Ngôi nhà của chúng ta. 15’
Nhạc và lời: Hình Phước Liên
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát
- Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV
nghe và sửa sai cho các em
- Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện
được tính chất vui tươi,dí dỏm của bài hát
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
3. Kiểm tra:
- Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv
nhận xét và cho điểm
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Dòng suối chảy về
đâu.26’
NhạcNga
Lời: Hoàng Lân
1. Nhận xét:
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS nghe
HS thực hiện
HS thực hiện
HS lên ktra
HS ghi bài
54
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV hỏi
GV yêu cầu
GV hỏi
GV đàn
GV đàn
GV đàn và h/dẫn
GV yêu cầu
GV đệm đàn và
hướng dẫn
GV đệm đàn và
h/dẫn
GV chỉ định
GV gõ tiết tấu
? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nốt cao nhất và thấp
nhất đó là quãng mấy? (Nhịp 2/4 ; Đồ- đố => quãng
8)
? Bài được viết ở giọng gì, vì sao? (Giọng Đô trưởng
- vì nốt kết thúc là nốt đô và không có hoá biểu).
2. Đọc tên nốt nhạc:
3.Chia câu:
? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? (4 câu)
4. Đọc gam C:
5. Tập đọc từng câu:
- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em
cảm nhận.
- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe,
đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2.
- Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2=> Nối
cả 4 câu
- Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách sau đó
tập gõ vào các trọng âm.
6. Ghép lời ca:
- Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv
chú ý nghe và sửa sai.
- Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau
đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp.
7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài:
- GV đệm đàn tiết tấu Dissco, TP 110 cho hs trình
bày cả bài và kết hợp đánh nhịp.
- Luyện tập như vậy theo từng nhóm và chú ý sửa sai.
- Gọi 1 vài cá nhân đọc bài
* Trò chơi âm nhạc:
- GV đàn 1 vài nốt trong câu bất kì của nài TĐN cho
HS nghe và phát hiện đó là câu số mấy và đọc cả câu
đó lên. -> GV đánh giá động viên cho diểm khuyến
khích.
HS trả lời
HS đọc nốt
HS trả lời
HS đọc gam C
HS nghe và
cảm nhận
HS nghe và đọc
nhạc
HS thực hiện
Hs luyện đọc
theo h/dẫn của
GV
HS trình bày
HS thực hiện
HS trình bày
HS nghe và gõ
tiết tấu
4. Cñng cè, dÆn dß.3’
- Về nhà chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạc đánh nhịp.
- Chuẩn bị bài cho tiết sau.
55
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn:26/03/2012
Ngày dạy:29/03/2012
Tiết 29:ÔN HÁT- ÔN TẬP TĐN SỐ 7
ANTT:NHẠC SĨ SÔ- PANH VÀ BẢN
“NHẠC BUỒN”
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Thể hiện đúng tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 7.
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Sô- Panh. Nghe và
cảm nhận về bản “Nhạc buồn”.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 7
- Tư liệu về nhạc sĩ Sô -Panh và dĩa CD bản “Nhạc buồn”.
2. Chuẩn bị của hs: SGK, tìm hiểu về một số nhạc sĩ nổi tiếng thế giới đã được giới
thiệu trong chương trình âm nhạc lớp 6 và 7
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định
2. Kiểm tra KiÓm tra trong giê
3. Bµi mới
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng
dẫn
GV ghi bảng
GV đàn
I. Ôn hát: Ngôi nhà của chúng ta.8’
Nhạc và lời: Hình Phước Liên
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng.
- Chia nhóm hát lĩnh xướng và hoà giọng.
- Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát lĩnh
xướng và hoà giọng.
II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 7 – Dòng suối chảy về đâu?12’
1. Đọc gam C
2. Ôn tập:
- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để các em
nhớ lại.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách sau đó đánh nhịp.
HS ghi bài
HS luyện
thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS lthanh
HS nghe
56
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV thực hiện
GV h/dẫn
GV yêu cầu
GV h/dẫn
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thuyết
trình
GV ghi bảng
GV thực hiện
GV hỏi
GV giới thiệu
- Từng nhóm đọc nhạc và gõ phách sau đó đánh nhịp.
3. Kiểm tra:
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và đánh
nhịp).
* Trò chơi âm nhạc:
Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và nhận
biết đó là câu nào và đọc lại nguyên vẹn câu nhạc đó.
- GV gõ tiết tấu 1 tiết nhạc bất kì cho hs phát hiện đó là tiết tấu
của tiết nhạc nào và gõ lại.
III. Âm nhạc thường thức:20’
1.Sô – Panh (1810- 1849):
- Gọi 2 em đọc sgk/ 57
? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Sô-
Panh?
- Là nhạc sĩ người Ba Lan ở thế kỉ XIX.
- Nổi tiếng vì tài biểu diễn Pi-a-nô và sáng tác âm nhạc.
- Đặc điểm âm nhạc của Sô- Panh rất sâu sắc và mang đậm
màu sắc dân ca dân vũ Ba Lan; có giá trị lớn về tư tưởng và
nghệ thuật.
2. Bản “Nhạc buồn”
- Cho hs nghe bài hát 2 lần qua đĩa CD
? Nêu cảm nhận của em về bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”?
(Giai điệu của tác phẩm chậm rãi, gợi nỗi buồn man mác, khi
âm nhạc dâng lên trong tình cảm xao động mãnh liệt, khi dần
dần lắng xuống như gợi nhớ, luyến tiếc với một nỗi buồn day
dứt không nguôi.)
- Dây chính là bản Ê- tuýt (Khúc luyện tập số 3), giọng E viết
cho đàn Pi-a-nô, ở bản nhạc không có lời. Lời ca
Trong bản nhạc do người đời sau đặt để hát. Ở Việt Nam có
những lời ca khác nhaudo nhiều tác giả sáng tác. Lời ca trong
SGK do nhạc sĩ Đào Ngọc Dung đặt, các tác giả trong SGK có
biên tập lại
-
HS thực hiện
HS lên ktra
HS t/gia trò
chơi
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS trả lời
HS nghe và
ghi bài
HS ghi bài
HS nghe
HS nêu cảm
nhận
HS nghe
4. Cñng cè, dÆn dß.3’
- HS trình bày lại bài TĐN số 7
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau và đọc thêm bài “Trái tim của Sô- Panh”.
57
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn:02/04/2012
Ngày dạy:05/04/2012
Tiết 30:HỌC HÁT: TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Tuổi đời mênh mông”.
- Qua bài hát, các em cảm nhận được vẻ đẹp của tuổi thơ với những khát vọng, mơ ước
chân thành về cuộc sống, tình yêu quê hương và tình yêu thiên nhiên.
- Có cảm nhận về giọng trưởng và giọng thứ cùng tên trong giai điệu của bài hát.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Tuổi đời mênh mông”.
- Sưu tầm tư liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một số tác phẩm khác của ông.
2.Chuẩn bị của hs: SGK, sưu tầm một số bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
III. Tiến trình dạy học:
HĐ CỦA
GV
NỘI DUNG HĐ CỦA HS
1. Ổn định
2. Kiểm tra
5’
3. Bµi mới
GV ghi bảng
GV thuyết
trình
GV thực
hiện
GV yêu cầu
1.Trình bày bài hát “Ngôi nhà của chúng ta”
2. Đọc nhạc và đánh nhịp bài TĐN số 7
Học hát: Tuổi đời mênh mông.37’
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Một ngôi trường, một hàng cây, một cơn mưa,… tất cả đã
gắn bó với chúng ta từ thưở ấu thơ. Đó chính là tình yêu
quê hương, tình yêu cuộc sống được thể hiện qua bài hát “
Tuổi đời mênh mông” mà cô sẽ giới thiệu với các em hôm
nay.
1. Giới thiệu tác giả, bài hát.
a. Tác giả: (Sáng tác âm nhạc từ năm 1958)
- Sinh năm 1939 tại DăkLăk- quê ở Huế.
- Là tác giả của hơn 600 bài hát, chủ yếu là những khúc
tình ca, tác phẩm đàu tay của ông là bài Ướt mi. Bài hát
được nhiều người yêu thích như: Diễm xưa, Biển nhớ, Hạ
trắng, Hà Nội mùa thu, Nhìn những mùa thu đi, Biết đâu
nguồn cội, Huyền thoại mÑ
- Ca khúc thiếu nhi là một góc trong sáng tác âm nhạc của
ông: Khăn quàng thắp sáng bình minh, tiến ve gọi hè, Về
HS ghi bài
HS nghe
HS nghe
HS đọc sgk
HS trả lời
58
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV hỏi
GV thực
hiện
GV đàn
GVđàn và
h/dẫn
GV yêu cầu
GV hướng
dẫn
GV đệm đàn
4. Cñng cè,
dÆn dß.3p
thăm mái trường xưa,…
b. Bài hát:
- Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát
? Kể tên các kí hệu có trong bài? (Dấu nhắc lại, khung
thay đổi và có 2 dấu thăng ở hoá biểu, dấu bình và dấu
giáng bất thường).
? Bài hát được viết ở giọng gì, tại sao? (. Đoạn1 và 3 viết
ở giọng D; đoạn 2 viết ở giọng Dm).
2. Nghe hát mẫu:
3. Chia đoạn, chia câu: (Bài hát có cấu trúc a-b- a.)
4. Luyện thanh:
5. Tập hát từng câu:
- Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát nhẩm
theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả lớp hát
theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2
- Hát thuần thục đoạn 1
- Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 sau đó hát thuần thục đoạn a
và đoạn b.
- Gọi 2-3 em hát tốt hát đoạn a’.
- Nối cả bài
- Chia lớp làm 2 nhóm trình bày bài hát
- Cả lớp hát cả bài và gõ tiết tấu.
6. Hát đầy đủ cả bài:
- Chia ½ lớp hát lđoạn 1, ½ lớp hát đoạn 2 sau đó đổi
ngược lại.
- Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm
7. Hát hoàn chỉnh cả bài: (dịch giọng -5)
- Chọn tiết tấu Cha cha ( hoặc Dissco) TP 110 đệm đàn
cho hs hát.
- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
- HS trình bày lại bài hát theo nhóm.
- Về nhà học thuộc bµi h¸t vµ lµm BTVN
HS nghe- cảm
nhận
HS l thanh
HS thực hiện
HS thực hiện
HS thực hiện
HS trình bày
HS ghi nhí
59
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn:9/04/2012
Ngày dạy:12/04/2012
Tiết 31:ÔN HÁT: TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 8
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và thể hiện tốt sắc thái của bài hát.
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 8 và đánh đúng nhịp.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 8.
2. Chuẩn bị của hs: SGK, đọc tên nốt bài TĐN số 8
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định
2. Kiểm tra
3. Bµi mới
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
1. Ổn định
2. Kiểm tra
3. Bµi mới
GV ghi bảng
GV đàn
GV đàn
GV yêu cầu
GV hướng dẫn
GV chỉ định
GV ghi bảng
GV hỏi
KiÓm tra trong giê «n
I. Ôn hát: Tuổi đời mênh mông. 15’
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát
- Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV
nghe và sửa sai cho các em
- Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện
được tính chất vui tươi,dí dỏm của bài hát
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
3. Kiểm tra:
- Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv
nhận xét và cho điểm
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 8 – Thầy cô cho em mùa
xuân.25’
Nhạcvà lời: Vũ Hoàng
1. Nhận xét:
? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nốt cao nhất và thấp
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS nghe
HS thực hiện
HS thực hiện
HS lên ktra
HS ghi bài
HS trả lời
60
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
GV yêu cầu
GV hỏi
GV đàn
GV đàn
GV đàn và h/dẫn
GV yêu cầu
GV đệm đàn và
hướng dẫn
GV đệm đàn và
h/dẫn
GV yêu cầu
4.Cñng cè,
dÆn dß.5p
GV gõ tiết tấu
nhất đó là quãng mấy? (Nhịp 2/4 ; Đồ- đố => quãng 8)
? Bài được viết ở giọng gì, vì sao? (Giọng Đô trưởng -
vì nốt kết thúc là nốt đô và không có hoá biểu).
2. Đọc tên nốt nhạc:
3.Chia câu:
? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? (4 câu)
4. Đọc gam C:
5. Tập đọc từng câu:
- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm
nhận.
- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc
nhẩm theo sau đó đọc theo đàn.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2.
- Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2=> Nối cả
4 câu
- Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách sau đó
tập gõ tiết tấu.
6. Ghép lời ca:
- Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv chú
ý nghe và sửa sai.
- Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau đó
đổi lại có kết hợp đánh nhịp.
7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài:
- GV đệm đàn TP 110 cho hs trình bày cả bài và kết
hợp đánh nhịp.
- Luyện tập như vậy theo từng nhóm và chú ý sửa sai.
- Gọi 1 vài cá nhân đọc bài
* Trò chơi âm nhạc:Luyện nghe tiết tấu
- GV gõ tiết tấu của một câu bất kì cho HS nghe và phát
hiện đó là tiết tấu cuae câu nào và gõ lại
- Chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạc đánh nhịp.
- Chuẩn bị bài cho tiết sau.
HS đọc nốt
HS trả lời
HS đọc gam C
HS nghe và cảm
nhận
HS nghe và đọc
nhạc
HS thực hiện
Hs luyện đọc
theo h/dẫn của
GV
HS trình bày
*
HS thực hiện
HS trình bày
HS nghe và gõ
ttấu
HS ghi nhí
61
¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch
Ngày soạn:16/04/2012
Ngày dạy: 19/04/2012
Tiết 32:ÔN HÁT- ÔN TẬP TĐN SỐ 8
ANTT:MỘT VÀI THỂ LOẠI NHẠC ĐÀN
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Thể hiện đúng tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 8 và kết hợp đánh nhịp.
- Có hiểu biết đôi nét về một số thể loại nhạc đàn.
II. Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 8
- Dĩa CD một vài tác phẩm nhạc đàn.
2. Chuẩn bị của hs: SGK, ôn lại kiến thức về nhạc hát và nhạc đàn ở chương trình âm
nhạc 6
III. Tiến trình dạy học:
HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS
1. Ổn định
2. Kiểm tra
3. Bµi mới
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn
GV ghi bảng
GV đàn
GV thực hiện
KiÓm tra trong g׬
I. Ôn hát: Tuổi đời mênh mông,8’
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng.
- Chia nhóm hát đuổi và hoà giọng.
- Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát
lĩnh xướng và hoà giọng.
II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 8 – Thầy cô cho em mùa
xuân.12’
1. Đọc gam C
2. Ôn tập:
- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để các
em nhớ lại.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách sau đó đánh nhịp.
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS đọc gam C
HS nghe
HS thực hiện
62
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014

More Related Content

What's hot

Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014
Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014
Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014Tuyen Hoang Kim
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8mcbooksjsc
 
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namHoa Phượng
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
 
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộmcbooksjsc
 
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hattrungtinh
 
Sáng kiến kinh nghiệm : phương pháp chứng minh bài toán hình học thông qua cá...
Sáng kiến kinh nghiệm : phương pháp chứng minh bài toán hình học thông qua cá...Sáng kiến kinh nghiệm : phương pháp chứng minh bài toán hình học thông qua cá...
Sáng kiến kinh nghiệm : phương pháp chứng minh bài toán hình học thông qua cá...Học Tập Long An
 
Tong quan ve tong dai
Tong quan ve tong daiTong quan ve tong dai
Tong quan ve tong daivanliemtb
 

What's hot (12)

Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014
Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014
Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
 
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
 
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
 
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
 
Ga lop 1 tuan 14
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14
 
Sáng kiến kinh nghiệm : phương pháp chứng minh bài toán hình học thông qua cá...
Sáng kiến kinh nghiệm : phương pháp chứng minh bài toán hình học thông qua cá...Sáng kiến kinh nghiệm : phương pháp chứng minh bài toán hình học thông qua cá...
Sáng kiến kinh nghiệm : phương pháp chứng minh bài toán hình học thông qua cá...
 
Tong quan ve tong dai
Tong quan ve tong daiTong quan ve tong dai
Tong quan ve tong dai
 

Similar to Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014

B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcstvtham
 
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2Phong Nguyễn Duy
 
Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Hoa Phượng
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
 
Cndd dieu duong_noi_tap2_w
Cndd dieu duong_noi_tap2_wCndd dieu duong_noi_tap2_w
Cndd dieu duong_noi_tap2_wYugi Mina Susu
 
17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang caoMí Lót
 
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQDKẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQDNgọc Hà
 
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQDKẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQDNgọc Hà
 
Boi duong hsg
Boi duong hsgBoi duong hsg
Boi duong hsgtrinhntx
 

Similar to Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014 (20)

Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Skknnap
SkknnapSkknnap
Skknnap
 
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
 
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
 
Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
 
Cndd dieu duong_noi_tap2_w
Cndd dieu duong_noi_tap2_wCndd dieu duong_noi_tap2_w
Cndd dieu duong_noi_tap2_w
 
17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao
 
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQDKẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
 
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQDKẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
 
Skkn Tieng Anh
Skkn Tieng AnhSkkn Tieng Anh
Skkn Tieng Anh
 
Boi duong hsg
Boi duong hsgBoi duong hsg
Boi duong hsg
 
Nhat ban tiet 2
Nhat ban tiet 2Nhat ban tiet 2
Nhat ban tiet 2
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 

More from Thiên Đường Tình Yêu

More from Thiên Đường Tình Yêu (16)

Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015
 
Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015
 
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
Giao an am nhac 6 chuan kien thuc tron bo 20142015
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan kien thuc nam hoc 20142015
 
Nhac 9 2015
Nhac 9 2015Nhac 9 2015
Nhac 9 2015
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hsGiao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hs
 
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdocGiao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
 
Dia li
Dia liDia li
Dia li
 
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
 

Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014

 • 1. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o ¸n ©m nh¹c 8 - n¨m häc 2012-2013 Häc kú i Ngµy so¹n: /8/2013 Ngµy d¹y: /8/2013 TiÕt 1 Häc h¸t bµi : Mïa thu ngµy khai trêng Nh¹c vµ lêi : Vò Träng Têng I. Môc tiªu: - HS biÕt t¸c gi¶ bµi h¸t “Mïa thu ngµy khai trêng” lµ nh¹c sÜ Vò Träng Têng. - Häc sinh biÕt h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t - Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn th¸ng n¨m ®i häc, ®Ó nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vÒ m¸i trêng sÏ kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em. II. ChuÈn bÞ: 1.GV: Nh¹c cô. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Mïa thu ngµy khai trêng” 2.HS: thanh ph¸ch ,s¸ch vë III.TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc:1p: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC:3p GV kiÓm tra §DHT cña HS 3.Bµi míi: Bµi ®Çu tiªn cña n¨m häc, c« sÏ giíi thiÖu víi c¸c em trong fhocj h«m nay lµ bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng H§ cña GV Néi dung H§ cña HS Giíi thiÖu bµi Gi¸o viªn thuyÕt tr×nh GV ®iÒu khiÓn ND1:Häc h¸t bµi : Mïa thu ngµy khai trêng: 35p 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶ : Nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc lµ thêi gian rÊt ®Ñp trong cuéc ®êi mçi chóng ta. Khi thêi gian ®ã tr«i qua, chóng ta míi nhËn thÊy ®iÒu ®ã. H×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, vÒ thÇy c« gi¸o, kû niÖm vÒ nh÷ng ngêi b¹n th©n sÏ l¾ng ®äng trong t©m trÝ mçi ngêi. Bµi h¸t ®Çu tiªn trong n¨m häc sÏ lµm ta nhí vÒ m¸i trêng th©n thuéc trong mét ngµy khã quªn -®ã lµ ngµy khai trêng. 2. Nghe b¨ng h¶t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh bµy. 3. Chia ®o¹n : Bµi h¸t cã mÊy ®o¹n ? Häc sinh ghi bµi HS l¾ng nghe HS nghe vµ c¶m nhËn 1
 • 2. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o viªn hái GV híng dÉn chia c©u Gi¸o viªn ®µn GVhíng dÉn Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn yªu cÇu Gi¸o viªn chØ ®Þnh GV ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn thao t¸c vµ yªu cÇu Gi¸o viªn híng dÉn Chia c©u: §o¹n 1 gåm 2 c©u, mçi c©u 8 nhÞp. §o¹n 2 (§iÖp khóc) gåm 4 c©u, mçi c©u còng cã 8 nhÞp. 4. LuyÖn thanh : 1- 2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u : GV h¸t mÉu 1 c©u, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2- 3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo GV tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp (®Õm 1- 2) cho HS h¸t cïng víi ®µn. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u th× gi¸o viªn cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau.HS thùc hiÖn -1- 2 häc sinh h¸t l¹i hai c©u nµy, tiÕn hµnh d¹y ®o¹n 2 theo c¸ch t¬ng tù. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa kia h¸t ®o¹n 2, råi ®æi ngîc l¹i.KÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe vµ sña sai. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh : tèc ®é = 124. §o¹n ®Çu dïng tiÕt tÊu Cha cha, ®o¹n ®iÖp khóc chuyÓn sang tiÕt tÊu rumba. ThÓ hiÖn s¾c th¸i : §o¹n 1 bµi h¸t lµ h×nh ¶nh mïa hÌ cßn v¬ng l¹i; c¸c em h¸t víi sù s«i næi, nhiÖt t×nh. §o¹n 2 lµ h×nh ¶nh mïa thu, cÇn thÓ hiÖn sù tha thiÕt, mªnh mang. L1: § 1 h¸t ®èi ®¸p theo 2 d·y. §2 c¶ líp h¸t hoµ giäng. L 2: §o¹n 1 häc sinh n÷ lÜnh xíng. §o¹n 2 h¸t hoµ giäng. HS tr¶ lêi theo HS luyÖn thanh TËp h¸t tõng c©u Häc sinh tËp h¸t Häc sinh thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy 4.Cñng cè, DÆn dß: 6p -Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö 1 HS b¾t nhÞp. -VN häc thuéc g® bµi h¸t vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc cho tèt, - Lµm BTVN trong VBT. 2
 • 3. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngµy soan : 01/9/2013 Ngµy d¹y : /9/2013 TiÕt 2 ¤n tËp bµi h¸t :Mïa thu ngµy khai trêng TËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 I. Môc tiªu: - HS h¸t thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng, thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i t×nh c¶m . TËp tr×nh bµy ®¬n, song, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm. - Häc sinh ®äc ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi T§N sè 1 chiÕc ®Ìn «ng sao ë nhÞp 2/4 II. ChuÈn bÞ: 1.GV. Nh¹c cô quen dïng. -B¶ng phô chÐp nh¹c 2.HS:thanh ph¸ch ,s¸ch vë. III. tiÕn tr×nh Lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC:3p Nhãm 2-3 HS lªn thùc hiÖn bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: Giê tríc c¸c em ®· häc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng h«m nay chóng ta sÏ «n l¹i vµ T§N sè 1. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng GV ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn thùc hiÖn Gi¸o viªn chØ ®Þnh ND1.¤n tËp bµi h¸t : 12’ “Mïa thu ngµy khai trêng” Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ thÓ hiÖn bµi h¸t, Häc sinh nghe ®Ó so s¸nh vµ söa nh÷ng chç cßn h¸t sai. Mét vµi häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t, gi¸o viªn tiÕp tôc chØ ra nh÷ng chç cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa Häc sinh ghi bµi HS tr×nh bµy 3
 • 4. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o viªn ®Öm ®µn Vµ híng dÉn Chia nhãm Gi¸o viªn ghi lªn b¶ng GV «n l¹i kiÕn thøc Gi¸o viªn hái Gi¸o viªn chØ ®Þnh Gi¸o viªn ®µn TÊt c¶ tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. - H¸t lÇn 1: §o¹n 1 HS nam, n÷ h¸t ®èi ®¸p. §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng. - H¸t lÇn 2: §o¹n 1, GV lÜnh xíng. §o¹n 2 c¶ líp hoµ giäng . -LuyÖn tËp theo nhãm khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch ®Ó bµi h¸t thªm sinh ®éng ND2.TËp ®äc nh¹c:“ChiÕc ®Ìn «ng sao”25p 1. Ghi nhí cao ®é c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng Son La Si §« Rª Mi Pha Son 2. T×m hiÓu vÒ ®o¹n nh¹c : - §o¹n nh¹c sö dông nh÷ng kÝ hiÖu nµo ? (s¾c th¸i võa ph¶i, dÊu nh¾c l¹i, dÊu chÊm d«i, dÊu luyÕn). - §o¹n nh¹c nµy cã thÓ chia lµm mÊy c©u ? (4 c©u) 3. TËp ®äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. 4. §äc gam §« trëng. HS thùc hiÖn Nhãm thùc hiÖn Häc sinh ghi bµi Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh ®äc tªn nèt Häc sinh ®äc gam Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn Vµ híng dÉn Gi¸o viªn ®µn 5. T§N tõng c©u : DÞch giäng = -7 - Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu c©u 1kho¶ng 3 lÇn, yªu cÇu häc sinh l¾ng nghe vµ T§N nhÈm theo - Gi¸o viªn tiÕp tôc ®µn giai ®iÖu c©u mét 3 lÇn, yªu cÇu häc sinh ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N: ®µn giai ®iÖu mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, yªu cÇu häc sinh nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy vµ h·y T§N ®Çy ®ñ . 6. TËp h¸t lêi ca : Chia líp häc thµnh 2 phÇn, mét nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t HS nghe vµ thùc hiÖn -HS nghe vµ nhËn biÕt c©u h¸t HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy 4
 • 5. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch lêi vµ gâ theo nhÞp. GV nghe vµ söa sai nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 7.T§N vµ h¸t lêi:Chia líp thµnh 2 nhãm mét nhãm ®äc nh¹c vµ mét nhãm h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.GV nghe vµ söa chç sai . 4.Cñng cè, dÆn dß:5p *TËp h¸t ®èi ®¸p-HS n÷ h¸t c©u 1 vµ 3 -HS nam h¸t c©u 2vµ 4 -VN häc bµi , lµm BTVN trong VBT vµ tmf hiÓu vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. Ngµy so¹n: 9/9/13 Ngµy d¹y : 12/9/13 TiÕt 3 ¤n tËp bµi h¸t:Mïa thu ngµy khai trêng ¤n tËp tËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sĩ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá I. Môc tiªu : - HS h¸t thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng vµ thÓ hiÖn ®óng nhÞp ®é, s¾c th¸i kh¸c nhau gi÷a 2 ®o¹n cña bµi. - HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè1kÕt hîp gâ ®Ñm theo ph¸ch - Qua bµi Mét mïa xu©n nho nhá, HS biÕt ®îc vµi nÐt vÒ th©n thÐ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ mét vµi s¸ng t¸c cña «ng. II. ChuÈn bÞ. 1.GV- Nh¹c cô quen dïng. M¸y nghe - Tranh ¶nh cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ b¨ng ®Üa 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ? 5
 • 6. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch 2.KTBC:5p a.Nhãm 3 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. b.1 HS lªn ®äc bµi T§N sè 1 3.Bµi míi: Bµi «m nay c« trß ta cïng «n l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N sè1 råi t×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn qua phÇn ¢NTT. H§ cña GV Néi dung H§ cua HS GV ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn ®Öm ®µn GV kiÓm tra GV ghi lªn b¶ng GV híng dÉn GV chØ ®Þnh vµ híng dÉn GV ®Öm ®µn Chia nhãm GV ghi lªn b¶ng GV chØ ®Þnh ND1 : ¤n tËp bµi h¸t :8p Mïa thu ngµy khai trêng 8’ Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh h¸t l¹i c¶ bµi. C¶ líp tr×nh bµy kÕt hîp gâ ph¸ch GV söa sai vµ h¸t l¹i cho ®óng. LuyÖn tËp theo nhãm tæ khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ Gi¸o viªn kiÓm tra mét vµi häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t. Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ Häc sinh ghi bµi Häc sinh h¸t c¶ bµi Thùc hiÖn nhãm HS lªn kiÓm tra ND2 : ¤n tËp ®äc nh¹c :T§N sè 1: 10p -LuyÖn ®äc gam C Gi¸o viªn ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N sè 1. Häc sinh nghe vµ ®äc theo. Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh kh¸ tr×nh bµy bµi. Gi¸o viªn chØ ra chç cßn cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. Chia líp lµm 2 nhãm 1 nhãm ®äc nh¹c mét nhãm h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i - LuyÖn tËp theo nhãm tæ GV söa sai ®¸nh gi¸ C¶ líp cïng tr×nh bµy l¹i bµi kÕt hîp gâ ph¸ch ND3 ; ¢NTT : Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t. Mét mïa xu©n nho nhá. 20p a.T¸c gi¶: - Giíi thiÖu nh¹c sÜ TrÇn Hoµn : HS ®äc bµi HS ghi bµi HS nghe vµ ®äc theo HS tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn nhãm Häc sinh ghi bµi HS ®äc SGK 6
 • 7. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV hái Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn GV ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn hái viÕt. ?- Nªu vµi nÐt vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña nh¹c sÜ ? (Tªn thËt NguyÔn T¨ng hÝch, bót danh Hå ThuËn An, sinh 1928 ë H¶i L¨ng Qu¶ng TrÞ. Nguyªn lµ Bé trëng BVH-TT) ?- KÓ tªn mét sè t¸c phÈm næi tiÕng cña «ng? Sau ®ã cho häc sinh nghe mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn qua b¨ng ®Üa hoÆc gi¸o viªn thÓ hiÖn. b.T¸c phÈm: GV tù tr×nh bµy bµi h¸t hoÆc më ®Üa cho HS nghe vµ c¶m nhËn bµi h¸t. ?Sau khi nghe bµi h¸t em cã c¶m nhËn g× Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh tr¶ lêi HS nghe, c¶m nhËn Häc sinh ghi bµi Häc sinh theo dâi HS nªu c¶m nhËn 4.Cñng cè, DÆn dß :2p -KÓ tªn 2 bµi h¸t tiªu biÓu cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn? -VN «n l¹i bµi cho tèt vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc,tr¶ lêi c©u hái trong SGK. - Lµm BTVN sè 1,2. Ngµy so¹n:16/9/13 Ngµy d¹y:19/9/13 TiÕt 4: Häc bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß D©n ca Nam Bé – I. Môc tiªu: - HS biÕt bµi LÝ dÜa b¸nh bß lµ 1 bµi d©n ca Nam Bé HiÓu ®îc vµi nÐt sinh ho¹t v¨n hãa Quan hä - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca vµ thÓ hiÖn ®îc tÝnh ch¸t vui t¬i nhÝ nh¶nh cña bµi h¸t. - HS biÕt yªu quý, gi÷ g×n c¸c lµn ®iÖu d©n ca VN II. ChuÈn bÞ: 1. GV : Nh¹c cô quen dïng. §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Lý dÜa b¸nh bß” 7
 • 8. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch 2. HS : Thanh ph¸ch, s¸ch vë III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®inh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC:5p a.Nhãm 4 HS lªn biÓu diÔn bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. b.2 HS lªn ®äc bµi T§N sè 1 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng GV thuyÕt tr×nh ND1:Häc h¸t bµi : Lý dÜa b¸nh bß 38p -D©n ca Nam Bé- 1. Giíi thiÖu bµi h¸t : Lý dÜa b¸nh bß ®îc h×nh thµnh tõ hai c©u th¬ : Hai tay bng dÜa b¸nh bß GiÊu cha, giÊu mÑ cho trß ®i thi. Lêi bµi h¸t gîi lªn h×nh ¶nh c« g¸i tèt bông, th- ¬ng anh häc trß nghÌo ë trä, nªn giÊu cha mÑ, mang dÜa b¸nh bß tíi cho anh. Ch¾c h¼n ®©y lµ lÇn ®Çu lµm viÖc nµy nªn c« g¸i cßn lóng tóng, ch©n bíc ngËp ngõng. Nhng víi t×nh th¬ng ch©n thËt, c« g¸i ®ang vît lªn sù rôt rÌ ®Ó thùc hiÖn mong muèn cña m×nh. 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh bµy. 3.luyÖn thanh 4.Chia ®o¹n chia c©u.(2c©u) _?Trong bµi cã nh÷ng kÝ hiÖu g×?(dÊu nh¾c l¹i ,khung thay ®æi,dÊu luyÕn 4©m) Häc sinh ghi bµi Häc sinh theo dâi HS nghe vµ c¶m nhËn Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn ®µn 5. TËp h¸t : V× bµi h¸t ng¾n, dÔ thuéc vµ dÔ häc, tiÕn hµnh theo c¸ch d¹y sau : Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy bµi 4 lÇn, c¨n dÆn häc sinh : lÇn thø nhÊt c¸c em chØ l¾ng nghe, lÇn thø hai h¸t nhÈm theo, lÇn thø TËp h¸t Nghe, h¸t nhÈm råi h¸t hoµ theo 8
 • 9. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o viªn híng dÉn söa chç cha ®¹t Gi¸o viªn ®Öm ®µn ba h¸t hoµ cïng gi¸o viªn, lÇn cuèi chØ cßn häc sinh h¸t. Gi¸o viªn nghe vµ ph¸t hiÖn chç sai, híng dÉn c¸c em söa l¹i, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç cã chÊm ®«i vµ h¸t luyÕn bèn nèt nh¹c. Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh h¸t l¹i bµi 2 lÇn. Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1 - 2 häc sinh h¸t l¹i 2 lÇn bµi nµy. 6. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. DÞch giäng = -5 (thùc tÕ lµ h¸t giäng Son tr- ëng) tèc ®é = 112. H¸t c¶ bµi 2 lÇn.ThÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i giai ®iÖu bµi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. Häc sinh tËp h¸t cho ®óng nh¹c Häc sinh tr×nh bµy 4.Cñng cè, DÆn dß: 2p -LuyÖn tËp bµi h¸t theo nhãm kÕt hîp vâ tay theo ph¸ch. -VN häc thuéc bµi, lµm bµi tËp trong VBT vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc ®îc tèt. Ngµy so¹n:23/9/13 Ngµy d¹y: 26/9/13 TiÕt 5: Nh¹c lÝ : Gam Thø - Giäng Thø TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 I. Môc tiªu: - HS «n tËp bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß,thuéc lêi ca,thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸I t×nh c¶m cña bµi. - HS biÕt ®îc cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña gam thø, giäng thø. T×m mét vµi bµi h¸t viÕt ë giäng thø. 9
 • 10. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch - HS ®äc ®óng giai ®iÖu lêi ca bµi T§N sè 2. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc ®o¹n trÝch trong bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«”. 2.HS: thanh ph¸ch,S¸ch vë III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:4p: Nhãm 2 HS biÓu diÔn bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß.(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: thÕ nµo lµ gam thø giäng thø-bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu H§ cña GV Néi dung H§ cña HS Gi¸o viªn ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn thuyÕt tr×nh Gi¸o viªn minh ho¹ b»ng c¸ch ®äc nh¹c hoÆc h¸t Gi¸o viªn gi¶i thÝch Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng Gi¸o viªn gi¶i ND1.Nh¹c lý :Gam thø - Giäng thø:15p HÇu hÕt c¸c bµi h¸t vµ b¶n nh¹c c¸c em biÕt ®îc viÕt trªn hai hÖ thèng Giäng Trëng vµ Giäng Thø. Bµi h¸t viÕt Giäng trëng thêng mang tÝnh chÊt s«i næi, t¬i s¸ng..., bµi h¸t viÕt Giäng Thø thêng diÔn t¶ sù du d- ¬ng, tha thiÕt (®iÒu nµy còng cã tÝnh t¬ng ®èi v× cßn phô thuéc vµo tèc ®é cña b¶n nh¹c). Mét vµi vÝ dô vÒ bµi viÕt ë Giäng trëng : - Chó chim nhá dÔ th¬ng.. - Trêng lµng t«i. Giäng thø - Quª h¬ng. - Ca-chiu-sa Giäng Trëng vµ Giäng Thø kh¸c nhau ë c«ng thøc cÊu t¹o (biÓu hiÖn vÒ mÆt cao ®é). C«ng thøc Giäng Trëng lµ : I II III IV V VI VII I ⌣ ⌣ ∨ ⌣ ⌣ ⌣ ∨ C«ng thøc Giäng Thø lµ : I II III IV V VI VII I ⌣ ⌣ ∨ ⌣ ∨ ⌣ ⌣ DÊu hiÖu ®Ó nhËn ra b¶n nh¹c viÕt giäng La thø lµ HS ghi b¶ng HS thùc hiÖn Nh Häc sinh nghe vµ c¶m nhËn tÝnh chÊt Giäng Trëng kh¸c víi tÝnh chÊt Giäng Thø. ãm h¸t Häc sinh theo dâi Häc sinh ghi c«ng thøc vµo vë 10
 • 11. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch thÝch GV ghi b¶ng GV thuyÕt tr×nh GV ®µn giai ®iÖu Vµ híng dÉn GV yªu cÇu KÕt hîp GV chØ ®Þnh vµ yªu cÇu Gi¸o viªn chØ ®Þnh Gi¸o viªn yªu cÇu b¶n nh¹c kh«ng cã dÊu ho¸ biÓu vµ kÕt thóc ë nèt La. ND2TËp ®äc nh¹c :T§N sè 2 “Trë vÒ Su-ri-en-t«”: 22p Bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«” do nh¹c sÜ ngêi Italia tªn lµ E rnesto De Curtis viÕt vµo kho¶ng cuèi thÕ kû 17. Ng- êi d©n Italia yªu thÝch vµ coi nã nh mét bµi d©n ca. Víi giai ®iÖu tha thiÕt, bång bÒnh nh nh÷ng lµn sãng §Þa Trung H¶i, bµi h¸t diÔn t¶ t×nh yªu s©u nÆng cña con ngêi víi m¶nh ®Êt quª h¬ng. Bµi T§N lµ ®o¹n ®Çu cña bµi h¸t “Trë vÒ Su-ri-en- t«”. §o¹n nh¹c cã 4 c©u, mçi c©u hai « nhÞp. - §äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. - Gi¸o viªn ®äc vµ h¸t mÉu 1 lÇn. *TËp ®äc tõng c©u - Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu tõng c©u, häc sinh l¾ng nghe giai ®iÖu sau ®ã ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. CÇn tËp kü c©u 1, ®©y lµ c©u häc sinh thêng hay ®äc sai, ®Æc biÖt ë nèt Rª, c¸c em hay ®äc kh«ng ®óng cao ®é. *GhÐp 2 c©u TËp xong 2 c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn hai c©u, sau ®ã ghÐp lêi h¸t. TËp xong 2 c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn 2 c©u, sau ®ã ghÐp lêi h¸t. Gi¸o viªn chØ ®Þnh 2 häc sinh ngåi gÇn nhau ®øng t¹i chç, 1 em ®äc nh¹c 2 c©u, em cßn l¹i h¸t lêi. GV nhËn xÐt vµ híng dÉn c¸c em thùc hiÖn l¹i chç cha ®¹t. TËp tiÕp 2 c©u vµ GV cho HS ®äc nèi 2 c©u *Tr×nh bµy hoµn chØnh:§äc nh¹c c¶ bµi. Mét nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. Häc sinh nh¾c l¹i Häc sinh ghi bµi Häc sinh nghe HS ®äc tªn nèt nh¹c Häc sinh nghe Häc sinh tËp tõng c©u Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy HS thùc hiÖn §äc nh¹c c¶ 11
 • 12. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o viªn chØ ®Þnh cÇu ¤n luyÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi theo nhãm GV nhËn xÐt söa sai Gi¸o viªn chØ ®Þnh 4 HS thùc hiÖn ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. -GV cho c¶ líp «n l¹i bµi T§N mét lÇn kÕt hîp gâ ph¸ch. -VN «n tËp cho tèt chuÈn bÞ bµi giê sau,lµm bµi tËp. bµi Häc sinh thùc hiÖn 4.Cñng cè, DÆn dß: 4p -ViÕt CTCT gam thø? -Bµi T§N viÕt ë nhÞp g×?. -VN häc thuéc bµi, lµm bµi tËp trong VBT vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc ®îc tèt. Ngµy so¹n: 30/9/13 12
 • 13. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngµy day: 3/10/13 TiÕt 6 ¤n tËp bµi h¸t : Lý dÜa b¸nh bß ¤n tËp tËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi Hß kÐo ph¸o I. Môc tiªu: - Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t thuéc bµi “Lý dÜa b¸nh bß” vµ T§N sè 2 ®óng lêi ca, giai ®iÖu. - HiÓu thªm vÒ tiÓu sö nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - b¨ng, ®Üa nh¹c : Bµi ca ngêi gi¸o viªn nh©n d©n, T×nh ca T©y Nguyªn, 2.HS:-Thanh ph¸ch ,S¸ch vë III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: (trong giê «n) 3.Bµi míi: H«m nay chóng ta «n l¹i bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß, bµi T§N sè 2 vµ T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng V©n H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng GV ®Öm ®µn GV yªu cÇu GV kiÓm tra ND1:¤n bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß 8’ -LuyÖn thanh. - GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i c¶ bµi. - Mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t 1 lît.khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch vµ thÓ hiÖn mét sè ®éng t¸c cho bµi h¸t thªm sinh ®éng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - Gi¸o viªn kiÓm tra mét vµi häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ XL. HS ghi bµi HS luyÖn thanh HS tr×nh bµy Nhãm thùc hiÖn Häc sinh lªn kiÓm tra 13
 • 14. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV ghi lªn b¶ng GV thùc hiÖn GV yªu cÇu Gv y/c GV chØ ®Þnh GV kiÓm tra GV ghi b¶ng Gi¸o viªn yªu cÇu GV chØ ®Þnh Gi¸o viªn tæng kÕt Gv thuyÕt tr×nh ND2.¤n T§N sè 2 :12’ -Gi¸o viªn ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N sè 2. Häc sinh nghe vµ ®äc theo. -NhËn biÕt tõng c©u : Gi¸o viªn dïng nh¹c cô ®µn giai ®iÖu mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, yªu cÇu häc sinh nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy råi T§N, h¸t lêi c¶ c©u. -Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nam ®äc nh¹c vµ h¸t c©u 1 - 3. Häc sinh n÷ ®äc nh¹c vµ h¸t c©u 2 - 4. -Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh häc kh¸ tr×nh bµy bµi, gi¸o viªn chØ ra chç cßn cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. -C¶ líp cïng tr×nh bµyl¹i bµi.®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch - Gäi 2 HS T§N, nhËn xÐt XL ND3.¢m nh¹c thêng thøc : 20’ Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t “Hß kÐo ph¸o” C¸c em h·y tù nghiªn cøu phÇn giíi thiÖu nh¹c sü Hoµng V©n ë trang 16, sau ®ã ghi tãm t¾t vµo vë ®Ó giíi thiÖu vÒ nh¹c sü (4 phót). -GV chØ ®Þnh vµi HS ®äc kÕt qu¶ - Nh¹c sü Hoµng V©n lµ ngêi cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn ¢m nh¹c ViÖt Nam- Nh÷ng ca khóc næi bËt cña «ng gåm cã : Hß kÐo ph¸o, Qu¶ng B×nh quª ta ¬i, T×nh ca T©y Nguyªn,... Ca khóc thiÕu nhi cã Mïa hoa phîng në, ca ngîi Tæ quèc, - Nh¹c sü Hoµng V©n ®· ®îc Nhµ níc phong tÆng gi¶i th- ëng HCM vÒ VHNT -Sau khi nghe tp em cã c¶m nhËn g×? Häc sinh ghi bµi Häc sinh nghe vµ ®äc HS nghe vµ nhËn biÕt HS thùc hiÖn HS xung phong HS ghi bµi HS ®äc HS tr×nh bµy Häc sinh nghe vµ theo d Häc sinh nghe vµ cã thÓ h¸t hoµ cïng 4.Cñng cè, DÆn dß: 5p - Bµi LÝ dÜa b¸nh bß d©n ca vïng miÒn nµo? 14
 • 15. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch - Bµi T§N sè 2 viÕt ë nhÞp g×? nh¹c níc nµo? - VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc bµi míi.Lµm BTVN Ngµy so¹n:7/10/13 Ngµy d¹y: 10/10/13 TiÕt 7 ¤n tËp I. Môc tiªu: -- HS h¸t thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng, LÝ dÜa b¸nh bß, thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i t×nh c¶m . BiÕt tr×nh bµy ®¬n, song, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm. - BiÕt cÊu t¹o cña gam thø, giäng thø. - Häc sinh ®äc ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi T§N sè 1,2,3 vµ ghi nhí c¸c h×nh tiÕt tÊu trong bµi . II. ChuÈn bÞ. 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - X©y dùng bé ®Ò kiÓm tra m«n ¢m nh¹c líp 8. 2.HS:-Thanh ph¸ch,s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: (KT khi «n tËp) 3.Bµi míi H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn Chia nhãm GV chØ ®Þnh ND 1. ¤n l¹i bµi h¸t : 18p - “Mïa thu ngµy khai trêng”, “Lý dÜa b¸nh bß” -LuyÖn thanh. -Tr×nh bµy hoµn chØnh mçi bµi 1 lÇn.Khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch vµ vËn ®éng mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ ho bµi h¸t thªm sinh ®éng vµ hÊp dÉn. -LuyÖn tËp theo nhãm thÓ hiÖn bµi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ . Häc sinh ghi bµi HS luyÖn Häc sinh tr×nh bµy Thùc hiÖn nhãm 15
 • 16. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o viªn ghi b¶ng GV híng dÉn Gi¸o viªn híng dÉn,®Öm ®µn GV ghi b¶ng Chia nhãm GV chØ ®Þnh -KT mét vµi nhãm lªn biÓu diÔn bµi h¸t vËn ®éng ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.) ND2- ¤n nh¹c lý :10p Bµi tËp: H·y tù viÕt 1 ®o¹n nh¹c ë giäng La thø. §o¹n nh¹c gåm 4 «, nhÞp 2/4 -ViÕt s¹ch sÏ ,®Ñp vµ ®óng sö dông méy sè kÝ hiÖu ¢N. ND3. ¤n T§N : T§N sè 1, 2:13p - C¶ líp cïng tr×nh bµy tõng bµi, sau khi T§N ph¸t h¸t lêi cho hoµn chØnh.GV söa sai vµ ®äc cho ®óng. -LuyÖn tËp theo nhãm ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch.Gv nhËn xÐt -KiÓm tra mét sè c¸ nh©n ®äc bµi .(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.) HS lªn KT Häc sinh ghi bµi H S tËp viÕt HS ghi bµi Häc sinh thùc hiÖn Nhãm thùc hiÖn HS ®äc bµi 4.Cñng cè.DÆn dß:4p -GV nhËn xÐt giê «n tËp vµ nh¸c nhë c¸c em vÒ chuÈn bÞ bµi giê sau KT 1tiÕt cho tèt. -VN mçi b¹n chuÈn bÞ mét bµi h¸t vµ 1 bµi T§N mµ h«m nay ®· «n tËp. -Lµm BTVN trong VBT. 16
 • 17. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngµy so¹n: 14/10/13 Ngµy d¹y: 17/10/13 TiÕt 8: KiÓm tra 1 tiÕt I.Môc tiªu: - Qua KT ®Ó ®¸mh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS trong nh÷ng tuÇn qua - HS g¸p th¨m tr×nh bµy 1bµi h¸t vµ 1 bµi T§N ®· häc, tù chän h×nh thøc biÓu diÔn II.ChuÈn bÞ: 1.GV: -§Ò KT hoÆc phiÕu KT 2.GV: ChuÈn bÞ bµi tèt,thanh ph¸ch. III.TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓmt tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ. 2.KiÓm tra: A.§Ò bµi:(PhiÕu): Em h·y lªn b¶ng g¾p tham tr×nh bµy 1 bµi h¸t +bµi T§N ®· häc. -PhiÕu 1:-Mïa thu ngµy khai trêng + T§N sè 1 -PhiÕu 2:-LÝ dÜ b¸nh bß + T§N sè 2 -PhiÕu 3:-Mïa thu ngµy khai trêng + T§N sè 2 -PhiÕu 4:-LÝ dÜa b¸nh bß + T§N sè 1 B.§¸p ¸n(BiÓu ®iÓm): * XÕp lo¹i: § §èi víi häc sinh kh¸: - H¸t: Thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu vµ tr×nh bµy râ rµng. - §äc nh¹c: ®óng cao ®é trêng ®é, h¸t thuéc lêi ca. 17
 • 18. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch - ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t vµ bµi T§N kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp §èi víi häc sinh TB vµ yÕu: - Tr×nh bµy bµi h¸t vµ bµi T§N cßn sai sãt nhng ë møc ®é thÊp. * XÕp lo¹i: C§ - Kh«ng h¸t, kh«ng T§N. - Kh«ng thuéc bµi h¸t, tr×nh bµy kh«ng ®îc 1/2 phÇn néi dung cña bµi. 3.Cñng cè.DÆn dß : - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê kiÓm tra vµ rót kinh nghiªm cho nh÷ng g׬ sau. - VN chuÈn bÞ bµi Tuæi hång giê sau häc Ngµy so¹n:21/10/13 Ngµy d¹y: 24/10/13 TiÕt 9 Häc bµi h¸t : Tuæi hång - Nh¹c vµ lêi:Tr¬ng Quang Lôc- I. Môc tiªu: - HS biÕt vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ Tr¬ng Quang Lôc - t¸c gi¶ bµi Tuæi hång - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Tuæi hång. Häc sinh biÕt tr×nh bµy lèi h¸t liÒn tiÕng, h¸t n¶y. -Qua néi dung cña bµi h¸t híng c¸c em biÕt tr©n träng vµ g×n gi÷ nh÷ng th¸ng ngµy t¬i ®Ñp khi cßn c¾p s¸ch ®Õn trêng. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Tuæi hång”. 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè 2.KTBC: 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng ND1.Häc bµi h¸t : Tuæi hång: 40p Häc sinh ghi bµi 18
 • 19. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o viªn thuyÕt tr×nh -N vµ L:Tr¬ng Quang Lôc- Nh÷ng ngµy th¸ng c¾p s¸ch ®Õn trêng lµ kho¶ng thêi gian thËt hån nhiªn, trong s¸ng. Chóng ta hay gäi thêi gian ®ã b»ng nh÷ng tõ thËt ®¸ng yªu nh : tuæi xanh, tuæi hång, thêi mùc tÝm, thêi ¸o tr¾ng hay tuæi thÇn tiªn. Lµ bµi h¸t ®Ó l¹i trong lßng c¸c em thiÕu niªn nh÷ng c¶m xóc thËt ®Ñp. Nh¹c sü viÕt 2 bµi h¸t ®Ó chóng ta nhí m·i vÒ chuçi kû niÖm trong nh÷ng ngµy ngåi trªn ghÕ nhµ trêng. §ã lµ bµi “Mµu mùc tÝm” vµ “Tuæi hång”. Häc sinh theo dâi 19
 • 20. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gv ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn hái Hín dÉn Gi¸o viªn ®µn GV híng dÉn GV ®µn vµ híng dÉn GV ®µn Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn yªu cÇu vµ ®Öm ®µn. Bµi h¸t “Tuæi hång”, chóng ta sÏ häc h«m nay, 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh bµy. 3. Chia ®o¹n : Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n ?mÊy c©u? Chia c©u : §o¹n 1 chia lµm 4 c©u. §o¹n 2 chia lµm 2 c©u. 4. LuyÖn thanh : (1 - 2 phót) 5. TËp h¸t tõng c©u : GV h¸t mÉu c©u 1 sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©y nµy 2 - 3. Yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. -Gi¸o viªn tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp ®Õm 2/3 ®Ó HS h¸t tõ ph¸ch thø 4. -TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong 2 c©u th× gi¸o viªn cho h¸t nèi liÒn 2 c©u víi nhau. -Gi¸o viªn h¸t 2 c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu häc sinh h¸t cïng víi ®µn. -Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1 - 2 häc sinh h¸t l¹i 2 c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y c¸c c©u cßn l¹i t¬ng tù. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : Mét nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa cßn l¹i h¸t ®o¹n 2. GV híng dÉn c¸ch ph¸t ©m vµ söa c¶ 2 ®o¹n 7. Cñng cè : Tèc ®é = 132. Cö mét vµi häc sinh lÜnh xíng tõng c©u trong bµi. §iÖp khóc tÊt c¶ cïng h¸t.Khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch -Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t. Tæ tr- ëng cö 1 häc sinh b¾t nhÞp. Häc sinh nghe HS tr¶ lêi HS luyÖn thanh HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy 4.Cñng cèDÆn dß.5p - Tr×nh bµy l¹i bµi h¸t? Nªu c¶m nhËn? -VN häc thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SBT 20
 • 21. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngµy so¹n: 28-10-2013 Ngµy d¹y: 31-10-2013 TiÕt10. ¤n tËp bµi h¸t : Tuæi hång Nh¹c lý : Giäng song song - Giäng La thø hoµ thanh TËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸I bµi h¸t Tuæi hång. BiÕt h¸t kÕt hîp c¸c h×nh thøc gâ ®Öm. - Häc sinh biÕt vÒ giäng song song vµ ph©n biÖt ®îc giäng La thø tù nhiªn víi giäng La thø hoµ thanh. - BiÕt ®äc ®óng cao ®é, trêng ®é vµ h¸t lêi bµi T§N sè 3“ H·y hãt, Chó chim nhá hay hãt. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - B¶ng phô chÐp bµi “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”. 2.HS: thanh ph¸ch.s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: Trong giê «n tËp. 3.Bµi míi H§ cña GV Néi dung H§ cña GV GV ghi lªn b¶ng GV yªu cÇu Chia nhãm ChØ ®Þnh ND1.¤n tËp bµi h¸t :“Tuæi hång”10p - Gi¸o viªn yªu cÇu c¸c em tù «n l¹i bµi trong 2 phót. -C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t 1 lÇnGi¸o viªn híng dÉn, chØnh söa nh÷ng chç cÇn thiÕt. -LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t biÓu diÔn ®éng t¸c phô ho¹ bµi h¸t kÕt hîp gâ HS ghi bµi HS «n l¹i bµi h¸t HS thÓ hiÖn HS theo dâi 21
 • 22. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV ghi b¶ng GV treo VD GV hái GV giíi thiÖu GH hái GV ®iÒu khiÓn ph¸ch ,GV nhËn xÐt . -KT nhãm c¸ nh©n tr×nh bµy GV ®¸nh gi¸. ND2.Giängsong song, giäng La thø hßa thanh.14’ - GV ph©n tÝch VD:giäng C víi Am *KN: Giäng // lµ g×? _ Lµ 1 giäng trëng vµ 1 giäng thø cã chung hãa biÓu, c¸ch nhau 1q3. * CTCT gam la thø hßa thanh ? Giäng la thø hßa thanh lµ g×?- Lµ giäng la thø cã bËc 7 t¨ng. HS nghe gam la thøc tù nhiªn vµ gam hßa thanh HS tr×nh bµy HS ghi bµi HS theo dâi HS tr¶ lêi HS ghi bµi HS nªu KN HS nghe. Ph©n biÖt Gi¸o viªn ®µn GV ghi lªn b¶ng GV giíi thiÖu GV tr×nh bµy GV yªu cÇu GV híng dÉn - TËp ®äc cao ®é giäng La thø tù nhiªn vµ giäng La thø hoµ thanh. ND2.TËp ®äc nh¹c 20p : “H·y hãt Chó chim nhá hay hãt” Giíi thiÖu vÒ bµi : T§N sè 3 lµ 2 c©u ®Çu trong bµi h¸t : “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”. Gi¸o viªn tr×nh bµy ®Çy ®ñ c¶ bµi h¸t. Chia c©u : Bµi T§N cã 2 c©u, mçi c©u 4 « nhÞp. - TËp ®äc nh¹c tõng c©u : Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu mçi c©u 2 - 3 lÇn, häc sinh l¾ng nghe vµ ®äc nhÈm theo. Gi¸o viªn ®µn vµ b¾t nhÞp (®Õm 2/3) ®Ó tÊt c¶ ®äc hoµ theo tiÕng ®µn. ¤ nhÞp sè 4 vµ 8, gi¸o viªn ®äc mÉu ®Ó häc sinh ®äc ®óng trêng ®é nèt mãc ®¬n chÊm ®«i vµ nèt mãc kÐp. HS ®äc theo ®µn HS ghi bµi HS theo dâi HS nghe HS thùc hiÖn HS tËp ®äc nh¹c 22
 • 23. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV yªu cÇu GV ®iÒu khiÓn Chia nhãm - H¸t lêi ca : Nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia h¸t lêi ca, ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy.GV söa sai - §äc nh¹c vµ h¸t lêi hoµn chØnh : Nöa líp ®äc nh¹c vµ h¸t c©u 1, nöa kia ®äc vµ h¸t c©u 2. -LuyÖn ®äc theo nhãm thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ XL. HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy nhãm 4.Cñng cè.DÆn dß1p: *VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau. Lµm BTVN 1,2 Ngµy so¹n: 3/11/2013 Ngµy d¹y: 6/11/2013 TiÕt 11 ¤n tËp bµi h¸t Tuæi hång ¤n tËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t Bãng c©y K¬-nia I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸I bµi h¸t Tuæi hång. ®äc ®óng lêi ca giai ®iÖu bµi T§N sè 3 kÕt hîp c¸c h×nh thøc gâ ®Öm. - Häc sinh cã hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp ¢m nh¹c cña nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu qua bµi Bãng c©y k¬-nia II. ChuÈn bÞ.: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu. NÕu kh«ng cã thÓ tËp tr×nh bµy mét vµi bµi h¸t sau : “ThuyÒn vµ biÓn”, “Nhí ¬n B¸c”. 2.HS. thanh ph¸ch. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS 1.¤n ®Þnh 1p 2.KiÓm tra BC: 3.Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi: b.Bµi míi: GV kiÓm tra sÜ sè líp (-KiÓm tra ®an xen khi «n tËp.) ND1:¤n tËp bµi h¸t :“Tuæi hång”8p Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy l¹i bµi h¸t. Gi¸o viªn söa nh÷ng chç sai nÕu cã. LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t HS b¸o c¸o Häc sinh ghi bµi Häc sinh thùc 23
 • 24. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ híng dÉn GV kiÓm tra GV ghi lªn b¶ng GV tr×nh bµy GV chØ ®Þnh vµ nhËn xÐt Khi h¸t cã thÓ vËn ®«ng ®éng t¸c phô ho¹ . -GV nhËn xÐt vµ söa sai. -KiÓm tra tr×nh bµy bµi h¸t cña 1 sè nhãm,c¸ nh©n kÕt hîp gâ ph¸ch.Gv ®¸nh gi¸. ND2:¤n tËp ®äc nh¹c sè 4:10p “H·y hãt chó chim nhá hay hãt” -C¶ líp ®säc nh¹c vµ h¸t lêi ca bµi T§N mét lÇn Gv nghe söa sai. -LÇn lît tõng tæ tr×nh bµy bµi T§N sè 3, GV nhËn xÐt hoÆc cho ®iÓm t¬ng ®¬ng. -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch ,GV nghe söa sai hiÖn Häc sinh lªn kiÓm tra HS ghi bµi HS l¾ng nghe thùc hiÖn Gi¸o viªn kiÓm tra GV ghi lªn b¶ng GV chØ ®Þnh GV kÕt luËn GV ®iÒu khiÓn GV ®iÒu KiÓm tra mét sè häc sinh ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca kªt hîp gâ ph¸ch. GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. ND3:¢m nh¹c thêng thøc20p: Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t“Bãng c©y K¬- nia - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu phÇn giíi thiÖu vµi nÐt vÒ nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu theo c¶m nhËn cña c¸c em? Gi¸o viªn tæng hîp ý kiÕn : - Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu cã bót danh Quang Huy, sinh 11-11-1924, quª §µ N½ng, «ng s¸ng t¸c tõ tríc n¨m 1945 ®Õn nay. Bµi h¸t “Con chim hay hãt” ®îc gi¶i trong cuéc vËn ®éng s¸ng t¸c cho thiÕu nhi n¨m 2002. -Cho häc sinh nghe b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña «ng hoÆc gi¸o viªn tr×nh bµy. Gi¸o viªn më b¨ng hoÆc ®Öm ®µn, tr×nh HS lªn kiÓm tra HS ghi bµi Häc sinh tù nghiªn cøu SGK 2 - 3 em tr×nh bµy kh¸i qu¸t HS ghi nÐt chÝnh HS nghe vµ c¶m nhËn Häc sinh cã thÓ 24
 • 25. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch khiÓn 4.Cñng cè4p 5.DÆn dß1p bµy bµi h¸t “Bãng c©y K¬-nia” -Sau khi nghe xong bµi h¸t em cã c¶m nhËn g×? -GV ®µn g® 1 sè c©u h¸t ®Ó hs nhËn biÕt vµ thùc hiÖn -VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi tiÕt sau häc bµi míi. µm BT sè 1,2. h¸t hoµ theo HS nhËn xÐt HS nghe HS ghi nhí Ngµy so¹n: 11/11/2013 Ngµy d¹y: 14/11/2013 TiÕt 12 Häc bµi h¸t: Hß ba lÝ - D©n ca Qu¶ng Nam- I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Hß ba lý” d©n ca Qu¶ng Nam - Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng( x«, xíng). - Nh¾c c¸c em biÕt gi÷ g×n nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca b»ng c¸ch sö dông chóng th- êng xuyªn trong sinh ho¹t ¢m nh¹c hµng ngµy. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Hß ba lý”. 2.HS: -thanh ph¸ch,s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.æn ®Þnh tc: KiÓm tra sÜ sè hs 2.KT BC:5p 1.nhãm HS T§N sè 3? 2. Nªu vµi nÕt vÒ nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu? 25
 • 26. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng GV thuyÕt tr×nh GV hái vµ híng d·n GV thùc hiÖn Gi¸o viªn ®µn GV híng dÉn Gi¸o viªn ®µn vµ h¸t Gi¸o viªn yªu cÇu Chia nhãm ChØ ®Þnh ND1.Häc bµi h¸t Hß ba lý 35p Hß lµ nh÷ng khóc h¸t d©n ca thêng h¸t khi lao ®éng ®Ó thóc ®Èy nhÞp ®é lao ®éng ,®éng viªn cæ vò khi lµm viÖc mÖt nhäc. Hß ba lý ®îc h×nh thµnh tõ 2 c©u ca dao. TrÌo lªn trªn rÉy khoai lang ChÎ tre ®an sÞa cho nµng ph¬i khoai. -NhËn xÐt nh÷ng kÝ hiÖu ¢N ®îc sö dông trong bµi h¸t.? - chia c©u: 4c©u C1:Ba lÝ……….t×nh tang C2.TrÌo lªn……..lang C3.Ba lÝ ....t×nh tang C4.ChÎ tre ……lµ hè C5.Cho nµng....hß khoan. 1. Nghe b¨ng h¸t mÉu GV ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy bµi h¸t 2 lÇn. 2. LuyÖn thanh : (1 - 2 phót). 3. C©u h¸t : C©u 1 cã 8 « nhÞp; C©u 2 cã 11 « nhÞp vµ c©u 3 cã 8 « nhÞp. Gi¸o viªn h¸t mÉu c©u 1 (3 - 4 lÇn), häc sinh nghe vµ h¸t nhÈm theo. Gi¸o viªn b¾t nhÞp ®Ó c¸c em h¸t hoµ theo. TËp t¬ng tù víi 2 c©u cßn l¹i H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi.thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i lêi ca .Khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch.GV söa sai. -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t kÕt hîp 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t thªm sinh ®éng -Tr×nh bµy theo líi h¸t cã phÇn xíng vµ x«theo SGK. HS ghi bµi HS nghe vµ c¶m nhËn HS nghe vµ nxÐt HS nghe, HS luyÖn thanh Häc sinh tËp h¸t HS nghe vµ tËp h¸t HS thùc hiÖn 26
 • 27. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch - KiÓm tra bµn hoÆc c¸ nh©n thùc hiÖn .GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - GV gäi 1 nhãm h¸t tèt lªn h¸t bµi h¸t,GV söa sai nhËn xÐt ®¸nh gi¸. HS thùc hiÖn HS lªn b¶ng 4.Cñng cè.DÆn dß:5p - Em sÏ lµm g× ®Ó g×n gi÷ vµ ph¸t huy c¸c lµn ®iÖu d©n ca VN? -VN häc thuéc bµi, lµm BTVN sè 1,2 vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc cho tèt. Ngµy soan: 18/11/2013 Ngµy d¹y: 21/11/2013 TiÕt 13: ¤n tËp bµi h¸t Hß ba lÝ Nh¹c lý : Thø tù c¸c dÊu th¨ng, dÊu gi¸ng ë ho¸ biÓu. Giäng cïng tªn TËp ®äc nh¹c : T§N sè 4 I. Môc tiªu:. - Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t bµi “Hß ba lÝ” ®îc thuÇn thôc h¬n. BiÕt h¸t x« xíng,kÕt hîp gç ®Öm - Häc sinh biÕt thªm vÒ hÖ thèng c¸c dÊu ho¸ vµ giäng cïng tªn. - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng giai ®iÖu bµi “Chim hãt ®Çu xu©n”. Qua ®ã hiÓu thªm vÒ t×nh c¶m cña B¸c Hå ®èi víi c¸c em thiÕu niªn nhi ®ång. II ChuÈn bÞ: 1.GV- Nh¹c cô quen dïng. - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Chim hãt ®Çu xu©n”. 27
 • 28. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch 2.HS:Thanh ph¸ch. S¸ch vë III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KT BC:2p Hai HS thùc hiÖn bµi Hß ba lÝ (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu bµi h¸t Hß ba lý. H«m nay chóng ta sÏ ®i «n l¹i bµi h¸t nµy. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng Gi¸o viªn ®µn GV híng dÉn ND1:¤n tËp bµi h¸t “Hß ba lÝ”10 - GV ®µn vµ h¸t l¹i bµi 2 lÇn, HS nghe vµ tù ®iÒu chØnh c¸ch h¸t cho ®óng.. Häc sinh tù tËp tr×nh bµy bµi theo c¸ch h¸t ®èi HS ghi bµi HS nghe HS thùc hiÖn GV yªu cÇu GV chØ ®Þnh GV ghi lªn b¶ng GV thuyÕt tr×nh Gi¸o viªn hái ®¸p (nhãm 2 em). -LuyÖn tËp theo nhãm,tæ h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch.GV nghe vµ nhËn xÐt - KiÓm tra : 2 häc sinh lªn b¶ng ®Ó h¸t ®èi ®¸p.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND2:Nh¹c lý12p :Thø tù c¸c dÊu th¨ng, dÊu gi¸ng ë ho¸ biÓu - Giäng cïng tªn Trong TiÕt 9, c¸c em ®· häc vÒ ho¸ biÓu vµ giäng song song, h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau, §Ó x¸c ®Þnh giäng ®iÖu cña b¶n nh¹c cÇn dùa vµo yÕu tè nµo ? Dùa vµo ho¸ biÓu vµ nèt kÕt thóc bµi. - Ho¸ biÓu lµ g× ? Lµ nh÷ng dÊu th¨ng hoÆc dÊu gi¸ng n»m ë ®Çu khu«ng nh¹c. HS thùc hiÖn Thùc hiÖn nhãm HS lªn kiÓm tra Häc sinh ghi bµi Häc sinh theo dâi Häc sinh tr¶ lêi 28
 • 29. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o viªn hái Gi¸o viªn gi¶i thÝch Gi¸o viªn hái Gi¸o viªn hái GV ghi lªn b¶ng GV giíi thiªô GV hái GV híng dÉn GV gi¶i thÝch vµ híng dÉn GV ®µn giai ®iÖu GV yªu cÇu Nh÷ng dÊu th¨ng vµ dÊu gi¸ng trong ho¸ biÓu còng xuÊt hiÖn theo quy luËt nhÊt ®Þnh. NÕu b¶n nh¹c cã 1 dÊu th¨ng, nã sÏ n»m trªn dßng thø n¨m - vÞ trÝ nèt Pha. Gi¸o viªn gi¶i thÝch t¬ng tù víi c¸c dÊu th¨ng, dÊu gi¸ng kh¸c. - ThÕ nµo lµ 2 giäng cïng tªn ? Lµ 1 giäng trëng vµ 1 giäng thø cïng chung nèt kÕt thóc (gäi lµ chñ ©m). - LÊy mét sè vÝ dô vÒ giäng cïng tªn : VÝ dô nh giäng §« trëng vµ §« thø; Giäng Rª trëng vµ Rª thø; Giäng Mi trëng vµ Mi thø... ND3:TËp ®äc nh¹c T§N sè 4 :17p “Chim hãt ®Çu xu©n” GV giíi thiÖu: Bµi T§N sè 4 trÝch trong bµi h¸t cïng tªn cña nh¹c sÜ NguyÔn §×nh TÊn, nÐt giai ®iÖu vui t¬i nhÝ nh¶nh, ND nãi vÒ t×nh c¶m cña B¸c Hå víi thiÕu nhi. Em h·y nhËn xÐt c¸c kÝ hiÖu trong bµi? - §äc gam : §äc tõ nèt §å -> La. - LuyÖn tiÕt tÊu - Chia bµi T§N lµm 4 c©u : - HS ®äc nèt nh¹c trong bµi - TËp ®äc tõng c©u : Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu ë tèc ®é chËm, häc sinh nghe vµ nhÈm theo. Gi¸o viªn b¾t nhÞp cho c¸c em ®äc hoµ theo tiÕng ®µn. Yªu cÇu võa ®äc nh¹c võa gâ theo ph¸ch. Nèi tiÕp c¸c c©u tíi hÕt bµi. - H¸t lêi : Gi¸o viªn cho 1 d·y T§N, mét d·y h¸t lêi. Gi¸o viªn b¾t nhÞp ®Ó c¸c em tù h¸t lêi. Qua bµi ®äc em thÊy giai ®iÖu tiÕt tÊu Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh theo dâi vµ ghi nhí Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh ghi bµi HS tr¶ lêi HS luyÖn tËp HS ®äc HS theo dâi vµ thùc hiÖn tõng c©u 29
 • 30. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV hái GV thuyÕt tr×nh GV hái Gv b¾t nhÞp GV híng dÉn thÕ nµo? -Néi dung cña lêi ca? C¶ cuéc ®êi B¸c ®· dµnh t×nh c¶m th©n th¬ng nhÊt cho thiÕu nhi.B¸c béc lé c¶m xóc cña m×nh qua c©u th¬: Trung thu tr¨ng s¸ng nh g¬ng B¸c Hå ng¾m c¶nh nhí th¬ng nhi ®ång B¸c lu«n tin tëng vµo c¸c em ®èi víi t¬ng lai ®Êt níc. §Ó ®¸p l¹i t×nh c¶m cña B¸c dµnh cho, mçi chóng ta ph¶i lµm g×? C¶ líp h¸t bµi Ai yªu B¸c hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång §Öm ®µn yªu cÇu HS T§N kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, tiÕt tÊu, ®¸nh nhÞp. Gi¸o viªn söa chç cßn sai nÕu cã. HS ®äc nh¹c vµ gâ theo ph¸ch HS h¸t lêi trªn nÒn giai ®iÖu HS tr¶ lêi HS theo dâi HS tr¶ lêi HS tr×nh bµy 4.Cñng cè.DÆn dß:5p - Nhãm ®äc bµi T§N sè 4 Nh¾c l¹i thÕ nµo lµ giäng cïng tªn? -VN häc thuéc bµi hß ba lÝ, lµm BTVN vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc. Ngµy so¹n: 25/11/2013 Ngµy d¹y: 28/11/2013 TiÕt 14 ¤n tËp bµi h¸t Hß ba lý ¤n tËp TËp ®äc nh¹c : T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc : Mét sè nh¹c cô d©n téc I. Môc tiªu: - Häc sinh «n tËp ®Ó bµi h¸t “Hß ba lý” vµ ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi “Chim hãt ®Çu xu©n” ®îc thuÇn thôc h¬n. - Häc sinh n¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc s¬ lîc vÒ mét sè nh¹c cô d©n téc ë ViÖt Nam. - BiÕt gi÷ g×n c¸c lo¹i nh¹c cô d©n téc. 30
 • 31. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - H×nh ¶nh minh ho¹ vµi nh¹c cô d©n téc. B¨ng ®Üa nh¹c cã tiÕng ®µn T’r- ng. 2.HS:Thanh ph¸ch. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tc: KT sÜ sè líp ®ñ hay thiÕu 2.KiÓm tra BC: 5p a.Mét nhãm thùc hiÖn bµi h¸t Hß ba lý b.Hai hs ®äc bµi T§N sè 4 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3. Bµi míi: H«m nay chóng ta sÏ «n lai 2 néi dung ®· häc ë giê tríc. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi lªn b¶ng GV ®Öm ®µn vµ híng dÉn Gi¸o viªn yªu cÇu Chia nhãm Gi¸o viªn kiÓm tra GV ghi lªn b¶ng GV chØ ®Þnh Gi¸o viªn híng dÉn ND1:¤n tËp bµi h¸t : “Hß ba lý” 8p Gi¸o viªn ®Öm ®µn ®Ó häc sinh h¸t l¹i bµi 2 lÇn, gi¸o viªn híng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh nh÷ng chç cÇn thiÕt. - Häc sinh tù tËp tr×nh bµy bµi theo c¸ch h¸t ®èi ®¸p (nhãm 2 em) nh ®· luyÖn tËp ë tiÕt häc tríc. -LuyÖn tËp theo nhãm ,tæ khi h¸t vËn ®«ng ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t thªm sinh ®éng.GV nhËn xÐt - KiÓm tra tr×nh bµy bµi, 2 häc sinh lªn b¶ng ®Ó h¸t ®èi ®¸p.GV nhËn xÐt ®¸nh gÝa. ND2:¤n tËp TËp ®äc nh¹c sè 4: 10p “Chim hãt ®Çu xu©n” - Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh häc kh¸ tr×nh bµy l¹i bµi “Chim hãt ®Çu xu©n”. - Gi¸o viªn híng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh l¹i nh÷ng chç cÇn thiÕt. HS ghi bµi HS h¸t vµ ®iÒu chØnh cho tèt h¬n HS thùc hiÖn H§ nhãm HS lªn kiÓm tra HS ghi bµi HS tr×nh bµy HS ®iÒu chØnh 31
 • 32. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV thùc hiÖn - Gi¸o viªn ®µn vµ ®äc nh¹c, h¸t lêi l¹i ®Ó c¸c em nghe, tù so s¸nh vµ tù ®iÒu chØnh. cho tèt h¬n HS tù ®iÒu chØnh -LuyÖn tËp theo nhãn bµn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca .GV nhËn xÐt vµ sña sai GV yªu cÇu Gi¸o viªn kiÓm tra GV ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn thuyÕt tr×nh GV thùchiÖn GV hái - TÊt c¶ häc sinh cïng ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi “Chim hãt ®Çu xu©n”. KiÓm tra HS tr×nh bµy bµi T§N sè 4 theo nhãm ho¹c c¸ nh©n.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND3:¢m nh¹c thêng thøc : 20p Mét sè nh¹c cô d©n téc Nh¹c cô lµ ph¬ng tiÖn ®Ó diÔn t¶ ©m nh¹c. Nh÷ng nh¹c cô ®Çu tiªn xuÊt hiÖn tõ thêi xa xa vµ cã nguån gèc tõ c¸c c«ng cô lao ®éng. Mçi d©n téc trªn thÕ giíi ®Òu cã nh÷ng lo¹i nh¹c cô cña riªng m×nh. §ã lµ di s¶n v¨n ho¸ quý gi¸ cÇn ®îc gi÷ g×n vµ b¶o vÖ. Ngêi ViÖt Nam ®· chÕ t¹o vµ sö dông nhiÒu lo¹i nh¹c cô ®éc ®¸o b»ng nh÷ng chÊt liÖu kh¸c nhau. Bµi häc nµy chóng ta sÏ cã dÞp t×m hiÓu kü h¬n vÒ mét vµi nh¹c cô trong sè ®ã. §ã lµ cång, chiªng, ®µn T’r- ng vµ ®µn ®¸. Gi¸o viªn treo tranh ¶nh vÒ 3 lo¹i nh¹c cô nµy lªn b¶ng. - Em nµo cho biÕt ngêi ta dïng nh÷ng chÊt liÖu nµo ®Ó lµm c¸c nh¹c cô ? Gåm c¸c chÊt liÖu (Trang 8) : + §¸ : VÝ dô nh ®µn ®¸. + §Êt : VÝ dô trèng ®Êt. + S¾t : Nh¹c cô cã d©y b»ng s¾t. + Gç : Nh¹c cô gâ nh mâ, song loan. HS thùc hiÖn HS lªn kiÓm tra Häc sinh ghi bµi Häc sinh theo dâi Häc sinh tr¶ lêi (tham kh¶o SGK/Trang 8) 32
 • 33. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV yªu cÇu GV gi¶i thÝch Gi¸o viªn hái GV ®iÒu khiÓn + Tróc : VÝ dô nh s¸o, tiªu. + Vá qu¶ bÇu : VÝ dô ®µn bÇu, tÝnh tÈu. + D©y t¬ : VÝ dô nh nhÞ. + Da : Dïng lµm mÆt trèng. Em nµo xung phong lªn b¶ng chØ vµo h×nh vÏ vµ giíi thiÖu vÒ cång vµ chiªng ? Gi¸o viªn gi¶i thÝch : ë mçi d©n téc, h×nh thøc cña cång vµ chiªng cã sù kh¸c biÖt. D©n téc nµy lµm cång cã nóm, d©n téc kh¸c th× ngîc l¹i. Chóng ta gäi chung lµ cång vµ chiªng cho c¶ 2 lo¹i. - Em nµo cã thÓ lªn b¶ng, giíi thiÖu vÒ ®µn T’rng. Em nµo cã thÓ lªn b¶ng, giíi thiÖu vÒ ®µn ®¸ ? Gi¸o viªn më b¨ng ®Üa nh¹c, giíi thiÖu vÒ tiÕng ®µn T’rng ? HS ®äc SGK vµ lªn giíi thiÖu tõng lo¹i nh¹c cô HS tr¶ lêi HS nghe, c¶m nhËn 4.Cñng cè.DÆn dß: 3p * Nh¾c l¹i néi dung häc h«m nay? *VN häc bµi cho tèt vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc cho tèt. ChuÈn bÞ cho «n tËp Ngµy so¹n 2-12-2013 Ngµy d¹y 5-12-2013 TiÕt 15 ¤n tËp 33
 • 34. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch I. Môc tiªu. - HS thuéc lêi ca, thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i cña bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng, LÝ dÜa b¸nh bß,Tuæi hång, Hß 3 lÝ, - HS nhí l¹i kiÕn thøc Giäng song song, thø tù dÊu th¨ng, gi¸ng ë hãa biÓu. II. ChuÈn bÞ. 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. 2.HS.Thanh ph¸ch. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.¤n ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp 2.KiÓm tra: (kiÓm tra khi «n tËp ) 3.Bµi míi H§ cña HS Néi dung H § cña HS GV ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn yªu cÇu Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn yªu cÇu GV ghi b¶ng Gi¸o viªn hái ND1: ¤n tËp h¸t:30p - Mçi tæ (do tæ trëng quyÕt ®Þnh) tù chän vµ tr×nh bµy 1 bµi h¸t vµ 1 bµi T§N trong nh÷ng bµi “Tuæi hång” vµ “Hß ba lý”; Mïa thu ngµy khai trêng, LÝ dÜa b¸nh bß. - C¸c tæ tr×nh bµy vµ gi¸o viªn nhËn xÐt vµ söa sai, cho diÓm ®éng viªn. - GV ®µn mét sè nÐt g® trong bµi ®Ó hs nhËn biÕt vµ thùc hiÖn - KiÓm tra 1 sè c¸ nh©n, nhãm thùc hiÖn GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND2: ¤n tËp nh¹c lý 10p : - GV nªu c©u hái, yªu cÇu HS tr¶ lêi : 1. ThÕ nµo lµ giäng song song? 2. Cho c¸c giäng sau: Cdur, Adur, gmoll, emoll, t×m giäng song song víi nã? 3. ViÕt thø tù 4 dÊu th¨ng vµ gäi tªn c¸c dÊu # ®ã? 4. ViÕt thø tù 4 dÊu gi¸ng vµ gäi tªn 4 dÊu gi¸ng ®ã? GV gäi 4 hs tr¶ lêi. Cho ®iÓm Häc sinh ghi bµi Häc sinh th¶o luËn ®Ó chän bµi h¸t HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS th¶o luËn vµ lµm vµo vë. HS lªn b¶ng 34
 • 35. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch 4.Cñng cè.DÆn dß:5p - Tr×nh bµy 1 bµi h¸t mµ em ®· chän? (gäi 2 HS ) - VN chuÈn bÞ giê sau «n tËp tiÕp 4 bµi T§N vµ 3 t¸c gi¶ ******************************************* Ngµy soan 9-12-2013 Ngµy d¹y 12-12-2013 TiÕt16: ¤n tËp (TiÕp) I. Môc tiªu: - ¤n l¹i ®Ó HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca T§N sè 1, 2, 3, 4 thuÇn thôc. - BiÕt vÒ Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn, Hoµng V©n, Phan Huúnh §iÓu. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- §µn ãc gan, b¶ng phô 2.HS:Thanh ph¸ch. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh 1’ Gi¸o viªn kiÓm tra sÜ sè líp 2.KiÓm tra: (KiÓm ta khi «n tËp ) 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng GV ®µn Gi¸o viªn yªu c©u Chia nhãm GV chØ ®Þnh GV ghi b¶ng GV nªu c©u hái ND:¤n TËp ®äc nh¹c:30p -§äc l¹i c¸c gam - Gi¸o viªn ®µn 4 bµi T§N ®· häc. -HS ®äc l¹i tõng bµi nh¹c vµ h¸t lêi ca khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch.GV nghe vµ söa sai. -LuyÖn tËp theo nhãm ®äc bµi kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. -KiÓm tra tõng häc sinh,nhãm thùc hiÖn,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ diÓm. ND: ¤n ¢NTT: 9p GV yªu cÇu tr¶ lêi c©u hái: 1. Nèi tªn t¸c gi¶ víi tªn bµi h¸t: TrÇn Hoµn Hß kÐo ph¸o Hoµng V©n Bãng c©y K¬-nia Häc sinh ghi HS nghe thùc hiÖn Nhãm ®äc HS ghi bµi Tr¶ lêi 35
 • 36. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV kiÓm tra Phan Huúnh §iÓu Mét mïa xu©n nho nhá 2. Nªu vµi nÐt vÒ Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn? 3. Nªu vµi nÐt vÒ Nh¹c sÜ Hoµng V©n? 4. Nªu vµi nÐt vÒ Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu? GV gäi 4 HS tr¶ lêi, cho ®iÓm 4.Cñng cè.DÆn dß:5p GV nªu yªu cÇu ®Ò kiÓm tra häc k×. HS ®Æt c©u hái, GV gi¶I ®¸p th¾c m¾c GV cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· «n tËp VN «n tËp l¹i cho thËt tèt ®Ó giê sau KT häc k× ************************************************ 36
 • 37. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngµy soan 16-12-2013 Ngµy d¹y 19,30-12-2013 TiÕt 17-18: KiÓm tra häc kú I.Môc tiªu: -KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña tõng HS trong kú 1,tõ ®ã cã ph¬ng híng cho kú II -HS ®îc tù chän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N ®· häc trong ch¬ng tr×nh kú I II.ChuÈn bÞ: 1.GV:§Ò bµi 2.HS: ¤n tËp,häc thuéc c¸c bµi h¸t III.TiÕn tr×nh kiÓm tra: 1.§Ò bµi: Em h·y tù chän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· häc trong kú I? KiÓm tra vë ghi? 2.§¸p ¸n vµ biªñ ®iÓm: - Tr×nh bµy bµi h¸t râ rµng, thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu (4®iÓm) - T§N râ rµng,®óng cao ®é trêng ®é (4®iÓm) - Vë ghi ®ñ néi dung, s¹ch sÏ, cã bäc, d¸n nh·n vµ ghi hä tªn ®Çy ®ñ.(2®iÓm) => HS ®¹t tõ 5-10 ®iÓm: XÕp lo¹i § Díi 5 ®iÓm: XÕp lo¹i C§ 3.DÆn dß: - GV ®¸nh gi¸ nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm giê kiÓm tra - ChuÈn bÞ s¸ch vë cho häc kú II. ********************o0o******************** 37
 • 38. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch HỌC KÌ II Ngµy so¹n: 07/01/2014 Ngµy d¹y: 10/01/2014 Tiết 19: Häc h¸t : kh¸t väng mïa xu©n Nhạc: Mô – Da Phỏng dịch lời Việt: Tô Hải I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Khát vọng mùa xuân”. - Có hiểu biết về nhạc sĩ Mô – Da, một thiên tài âm nhạc của thế giới. - Qua bài hát các em có cảm nhận về mùa xuân tươi đẹp và có những cảm xúc lạc quan, yêu đời với những ước mơ dạt dào của tuổi trẻ trước mùa xuân và cuộc sống. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn ocgan - Đàn hát thuần thục bài hát “Khát vọng mùa xuân”. - Sưu tầm tư liệu về nhạc sĩ Mô – Da. 2.Chuẩn bị của hs: SGK, tìm hiểu vài nét về nhạc sĩ Mô-da. III. Tiến trình dạy học: 1.æn ®Þnh KiÓm tra sÜ sè 2.KiÓm tra:1p GV kiÓm tra ®å dïng häc tËp 3.Bµi míi: Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em ca khúc của nhạc sĩ thiên tài thế giới Mô – Da, bài hát “Khát vọng mùa xuân”. HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV thuyết trình Học hát: Khát vọng mùa xuân. 40 Nhạc: Mô – Da Phỏng dịch lời Việt: Tô Hải 1. Giới thiệu tác giả, bài hát. a. Tác giả: - Là nhạc sĩ thiên tài người Áo, ông tỏ ra là thần đồng âm nhạc từ khi 3-4 tuổi. - Được mệnh danh là “Mặt trời âm nhạc” của thế giới. - Có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc của thế giới, ông có các ca khúc viết cho thiếu nhi như Biết nói gì với mẹ đây (bài TĐN số 1- lớp 6); Dòng suối mùa xuân; Khát vọng mùa xuân… b. Bài hát: - HS đọc sgk/ 39 HS ghi bài HS nghe và ghi nhớ 38
 • 39. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV yêu cầu GV hỏi GV thực hiện GV đàn GVđàn và h/dẫn GV hướng dẫn GV đệm đàn GV yêu cầu GV h/dẫn - Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát ? Bài hát được viết ở giọng gì, tại sao? (Giọng C- vì không có hoá biểu, nốt kết thúc là nốt đô) 2. Nghe hát mẫu: 3. Chia đoạn, chia câu: (1 đoạn – 4 câu và có 2 lời) 4. Luyện thanh: 5. Tập hát từng câu: - Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả lớp hát theo đàn - Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2 - Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2 cho hết bài - Hát thuần thục lời 1. - Gọi 1-2 hs hát tốt hát lời 2 - Cả lớp hát lời 2 6. Hát đầy đủ cả bài: - Chia ½ lớp hát lời 1, ½ lớp hát lời 2 sau đó đổi ngược lại. - Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm 7. Hát hoàn chỉnh cả bài: - Chọn tiết tấu Valse TP 110 đệm đàn cho hs hát. - Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có) - Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát. - Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng. HS đọc sgk HS trả lời HS nghe- cảm nhận HS luyện thanh HS thực hiện HS trình bày HS trình bày 4. Cñng cè. dÆn dß. 4’ - Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy của GV - Häc thuéc bµi vµ lµm BT 1,2 39
 • 40. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn: 14/01/2014 Ngày dạy: 17/01/2014 Tiết 20:ÔN HÁT: KHÁT VỌNG MÙA XUÂN NHỊP 6/8 – TĐN SỐ 5 I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát . - Có khái niệm sơ lược về nhịp 6/8. - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 5 2.Chuẩn bị của hs: SGK, khái niệm về SCN, đọc nốt bài TĐN số 5 III. Tiến trình dạy học: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra (trong giờ) 3. Giới thiệu Bµi h«m nay chóng ta cung nhau «n l¹i bµi Khát vọng mùa xuân HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV đàn GV đàn GV yêu cầu GV ghi bảng GV hỏi GV kết luận và I. Ôn hát: Khát vọng mùa xuân.12’ Nhạc Mô- Da Lời Việt: Tô Hải 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: - GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát - Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV nghe và sửa sai cho các em - Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện được tính chất vui tươi,dí dỏm của bài hát 3. Kiểm tra: - Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv nhận xét và cho điểm II. Nhạc lí: Nhịp 6/8.8’ 1. Khái niệm. ? Số chỉ nhịp cho biết điều gì? ( Cho biết số phách trong mỗi ô nhịp và trường độ của mỗi phách. ? Nhìn SCN 6/8 cho biết nhịp 6/8 là nhịp ntn? - Nhịp 6/8 có 6 phách, trường độ mỗi phách bằng HS ghi bài HS luyện thanh HS nghe HS thực hiện HS trình bày HS ghi bài HS trả lời HS ghi khái 40
 • 41. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch ghi bảng GV yêu cầu và chỉnh sửa GV ghi bảng GV hỏi GV yêu cầu GV hỏi GV đàn GV đàn GV đàn và h/dẫn GV yêu cầu GV đệm đàn và hướng dẫn GV đệm đàn và h/dẫn GV chỉ định một nốt móc đơn.Mỗi nhịp có 2 trọng âm. Trọng âm thứ nhất được nhấn vào phách 1, trọng âm thứ 2 được nhấn vào phách 4. 2. Ví dụ: ? Viết 1 ví dụ ở nhịp 6/8 có 4 ô nhịp? III. Tập đọc nhạc: TĐN số 5.Làng tôi 22’ Nhạc và lời: Văn Cao 1. Nhận xét: ? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nốt cao nhất và thấp nhất đó là quãng mấy? (Nhịp 6/8 ; Đồ - mí => quãng 10) ? Bài được viết ở giọng gì, vì sao? (Giọng Đô trưởng - vì nốt kết thúc là nốt đô và không có hoá biểu). 2. Đọc tên nốt nhạc: 3.Chia câu: ? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? ( 2 câu) 4. Đọc gam C: 5. Tập đọc từng câu: - Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận. - Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn. - Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2. - Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách sau đó tập gõ vào các trọng âm. 6. Ghép lời ca: - Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv chú ý nghe và sửa sai. - Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp. 7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài: - GV đệm đàn tiết tấu Valse, TP 110 cho hs trình bày cả bài và kết hợp gõ phách. - Luyện tập như vậy theo từng nhóm - Gọi 1 vài cá nhân đọc bài niệm HS tự viết ví dụ HS ghi bài HS trả lời HS đọc nốt HS trả lời HS đọc gam C HS nghe và cảm nhận HS nghe và đọc nhạc HS thực hiện Hs luyện đọc HS trình bày HS trình bày 41
 • 42. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch 4. Cñng cè, dÆn dß:3’ Nêu khái niệm nhịp 6/8, luyện đọc nhạc gõ phách. Chuẩn bị bài cho tiết sau. Ngày soạn: 19/1/14 Ngày dạy: 22/1/14 Tiết 21:ÔN HÁT- ÔN TẬP TĐN SỐ 5 ¢NTT:NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC TOÀN VÀ BÀI HÁT “BIẾT ƠN VÕ THỊ SÁU” I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát . - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5. - Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Nghe và cảm nhận về bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn ocgan. Bảng phụ chép bài TĐN số 5 - Tư liệu về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và một số tác phẩm khác của ông. 2. Chuẩn bị của hs: SGK, xem trước nội dung bài học. III. Tiến trình dạy học: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra (3’)Nêu khái niệm nhịp 6/8, cho ví dụ về nhịp 6/8? 3. bài mới: HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV đàn GV hướng dẫn GV ghi bảng GV đàn GV thực hiện GV h/dẫn I. Ôn hát: Khát vọng mùa xuân. 8’ Nhạc Mô – Da Phỏng dịch lời Việt: Tô Hải 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: - Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng. - Chia nhóm hát lĩnh xướng và hoà giọng. - Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xướng và hoà giọng. II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Làng tôi. 12’ 1. Đọc gam C 2. Ôn tập: - Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để HS ghi bài HS luyện thanh HS thực hiện HS ghi bài HS đọc gam C HS nghe HS thực hiện 42
 • 43. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV yêu cầu GV h/dẫn GV ghi bảng GV yêu cầu GV hỏi GV thuyết trình GV thực hiện GV ghi bảng GV giới thiệu GV thực hiện GV hỏi các em nhớ lại. - Cả lớp đọc nhạc + gõ phách - Từng nhóm đọc nhạc và gõ phách. 3. Kiểm tra: - Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát - Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và đánh nhịp). * Trò chơi âm nhạc: Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và nhận biết đó là câu nào và đọc lại - GV gõ tiết tấu 1 tiết nhạc bất kì cho hs phát hiện . III. Âm nhạc thường thức: 18’ 1.Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn: - Gọi 2 em đọc sgk/ 43 ? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn? - Ông sinh năm 1929, quê ở Hà Nội. Ông vừa là nhạc sĩ, vừa là hoạ sĩ. - Tác phẩm đầu tiên của ông là bài hát “Ca ngợi Tổ quốc”. - Các tác phẩm tiêu biểu: Biết ơn Võ Thị Sáu, Noi gương Lý Tự Trọng, , Bài ca người lái xe, Chiều trên bến cảng, Hà Nội- một trái tim hồng,… - Đặc điểm âm nhạc của ông là phóng khoáng, tươi trẻ và đậm chất trữ tình. - Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học- nghệ thuật. - Cho hs nghe một số trích đoạn các bài hát khác. 2. Bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”. - Bài hát được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1958 – khi đất nước còn tạm thời bị chia cắt làm 2 miền. - Cho hs nghe bài hát 2 lần qua đĩa CD ? Nêu cảm nhận của em về bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”? (Giai điệu của bài hát nhẹ nhàng, mềm mại, tác phẩm gây xúc động cho người nghe về tấm gương hi sinh anh dũng của người con gái trẻ tuổi, quyết không chịu khuất phục trước mũi súng qthù.) HS lên ktra HS t/gia trò chơi HS ghi bài HS đọc sgk HS trả lời HS nghe và ghi bài HS nghe và cảm nhận HS ghi bài HS nghe HS nêu cảm nhận 4.Cñng cè, dÆn dß:4’ - HS trình bày lại bài TĐN số 5 . - Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau 43
 • 44. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn: 02/02/14 Ngày dạy: 05/02/14 Tiết 22:HỌC HÁT: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI Nhạc và lời: Phạm Tuyên I.Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi”. - Biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, đối đáp. Tập hát kết hợp gõ âm hình tiết tấu phức tạp. - Qua bài hát giáo dục các em tình đoàn kết, thân ái trong lớp học, ở gia đình và ngoài xã hội. II.Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn ocgan - Đàn hát thuần thục bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi”. - Sưu tầm tư liệu về nhạc sĩ Phạm Tuyên và một số tác phẩm khác của ông. 2.Chuẩn bị của hs: SGK, sưu tầm các bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: (5’) 1. Đọc nhạc và đánh nhịp bài TĐN số 5. 2. Nêu tóm tắt về uộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn? 3. bài mới: Các em đã được học về truyền thuyết Âu Cơ và Lạc Long Quân hẳn đã biết về cội nguồn các dân tộc Việt Nam. Từ truyên thuyết đó, nhạc sĩ Phạm Tyuên đã viết một bài hát để ca ngợi tình đoàn kết của các dân tộc VN- bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi” mà hôm nay các em sẽ được học. HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV thuyết trình GV yêu cầu Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi 36’ Nhạc: Phạm Tuyên 1. Giới thiệu tác giả, bài hát. a. Tác giả: - Sinh năm 1930 tại Bình Giang - Hải Dương, hiện đang sống và công tác tại Hà Nội - Nguyên là Trưởng ban Âm nhạc Đài Tiếng nói VN, Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình VN, Uỷ viên Thường vụ Hội Nhạc sĩ VN. - Có nhiều sáng tác viết cho thiếu nhi như: Chú voi con ở Bản Đôn (1983), Tiếng chuông và ngọn cờ (1982), Tiến lên đoàn viên… b. Bài hát: HS ghi bài HS nghe và ghi nhớ HS đọc sgk 44
 • 45. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV hỏi GV thực hiện GV đàn GVđàn và h/dẫn GV hướng dẫn GV đệm đàn GV yêu cầu GV h/dẫn - HS đọc sgk/ 47 - Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát ? Bài hát được viết ở giọng gì, tại sao? (Giọng Am- vì không có hoá biểu, nốt kết thúc là nốt la). ? Kể tên các kí hệu có trong bài? (Dấu hồi, dấu nhắc lại, dấu coda). 2. Nghe hát mẫu: 3. Chia đoạn, chia câu: (2 đoạn – đoạn 1 có 2 câu; đoạn 2 có 5 câu- câu 5 nhắc lại 2 lần) 4. Luyện thanh: 5. Tập hát từng câu: - Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả lớp hát theo đàn - Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2 - Hát thuần thục đoạn 1 - Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 sau đó hát cả bài. - Chia lớp làm 2 nhóm trình bày bài hát - Cả lớp hát cả bài và gõ tiết tấu. 6. Hát đầy đủ cả bài: - Chia ½ lớp hát đoạn 1, ½ lớp hát đoạn 2 sau đó đổi ngược lại. - Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm - Hướng dẫn hs hát đuổi. 7. Hát hoàn chỉnh cả bài: - Chọn tiết tấu Cha cha TP 120 đệm đàn cho hs hát. - Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có) - Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát. - Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng. - Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy của GV HS trả lời HS nghe- cảm nhận HS luyện thanh HS thực hiện HS thực hiện HS trình bày HS trình bày HS thực hiện 4.Cñng cè, dÆn dß:4’ -Hs trình bày lại bài hát theo nhóm. -Về nhà học thuộc lời và đọc nốt bài TĐN số 6. 45
 • 46. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn: 10/02/14 Ngày dạy: 13/02/14 Tiết 23:ÔN HÁT: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và thể hiện tốt sắc thái của bài hát. Biết cách hát bè. - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 6 và hiểu rõ hơn về nhịp 6/8. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 6. 2. Chuẩn bị của hs: SGK, đọc tên nốt bài TĐN số 6 III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: KiÓm tra trong giê 3. Giới thiệu bài mới: HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV đàn GV đàn GV yêu cầu GV hướng dẫn GV chỉ định GV ghi bảng GV hỏi I. Ôn hát: Nổi trống lên các bạn ¬i.15’ Nhạc và lời: Phạm Tuyên 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: - GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát - Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV nghe và sửa sai cho các em - Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện được tính chất vui tươi,dí dỏm của bài hát - Hướng dẫn hs hát đuổi, hát lĩnh xướng và hoà giọng. 3. Kiểm tra: - Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv nhận xét và cho điểm II. Tập đọc nhạc: TĐN số 6 – Chỉ có một trên đời(Trích)28’ Nhạc: Trương Quang Lục Lời: Dựa theo ý thơ Liên Xô 1. Nhận xét: ? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nốt cao nhất và thấp nhất đó là quãng mấy? (Nhịp 6/8 ; Sòn - la => quãng 9) ? Bài được viết ở giọng gì, vì sao? (Giọng Đô trưởng - HS ghi bài HS luyện thanh HS nghe HS thực hiện HS thực hiện HS lên ktra HS ghi bài HS trả lời 46
 • 47. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV yêu cầu GV hỏi GV đàn GV đàn GV đàn và h/dẫn GV yêu cầu GV đệm đàn và hướng dẫn GV đệm đàn và h/dẫn GV chỉ định vì nốt kết thúc là nốt đô và không có hoá biểu). 2. Đọc tên nốt nhạc: 3.Chia câu: ? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? (4 câu) 4. Đọc gam C: 5. Tập đọc từng câu: - Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận. - Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn. - Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2. - Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2=> Nối cả 4 câu - Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách 6. Ghép lời ca: - Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv chú ý nghe và sửa sai. - Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp. 7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài: - GV đệm đàn tiết tấu Valse, TP 110 cho hs trình bày cả bài và kết hợp gõ phách. - Luyện tập như vậy theo từng nhóm và chú ý sửa sai. - Gọi 1 vài cá nhân đọc bài * Trò chơi âm nhạc: - GV gõ tiết tấu của câu hát bất kì trong bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi” cho hs nghe và phát hiện đó là câu hát nào sau đó các em gõ ttấu lại. HS đọc nốt HS trả lời HS đọc gam C HS nghe và cảm nhận HS nghe và đọc nhạc HS thực hiện Hs luyện đọc theo h/dẫn của GV HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS nghe và gõ ttấu 4. Cñng cè, dÆn dß:2’ - Về nhà chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạc gõ phách. - Chuẩn bị bài cho tiết sau 47
 • 48. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn: 16/02/14 Ngày dạy: 19/02/14 Tiết 24:ÔN HÁT- ÔN TẬP TĐN SỐ 6 ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:HÁT BÈ I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát . - Thể hiện đúng tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5. - Có hiểu biết đôi nét về hát bè và tác dụng của hát bè. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 6. - Dĩa CD một số bài hát có sử dụng hát bè. 2.Chuẩn bị của hs: SGK, tìm hiểu về nghệ thuật hat bè. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra Kiểm tra trong quá trình ôn tập 3. Bµi mới: HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV đàn GV hướng dẫn GV ghi bảng GV đàn GV thực hiện GV h/dẫn I. Ôn hát: Nổi trống lên các bạn ơi. 8’ Nhạc và lời: phạm Tuyên Phỏng dịch lời Việt: Tô Hải 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: - Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng. - Chia nhóm hát đuổi và hoà giọng(câu cuối). - Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xướng và hoà giọng. II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 5-Chỉ có một trên đời.10’ 1. Đọc gam C 2. Ôn tập: - Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để các em nhớ lại. - Cả lớp đọc nhạc + gõ phách - Từng nhóm đọc nhạc và gõ phách và gõ trọng âm. HS ghi bài HS luyện thanh HS thực hiện HS ghi bài HS đọc gam C HS nghe HS thực hiện 48
 • 49. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV yêu cầu GV h/dẫn GV ghi bảng GV yêu cầu GV hỏi GV thuyết trình GV h/dẫn GV thực hiện 3. Kiểm tra: - Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát - Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và gõ phách). * Trò chơi âm nhạc: Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và nhận biết đó là câu nào và đọc lại nguyên vẹn câu nhạc đó. - GV gõ tiết tấu 1 tiết nhạc bất kì cho hs phát hiện đó là tiết tấu của tiết nhạc nào và gõ lại. III. Âm nhạc thường thức: Hát bè. 22’ - Gọi 2 em đọc sgk/ 49 ? Hát bè có thể chia làm mấy loại, đó là những loại nào? ? Khi hát bè cần ít nhất là bao nhiêu người? Tác dụng của hát bè? * Có 2 loại hát bè: Hát bè và hát đuổi. 1. Hát bè: Có từ 2 người hoặc 2 nhóm người trở lên, Hát cùng 1 lúc và cùng một lời nhưng khác nhau về cao độ. Người ta thường hát bè quãng 3 và bè quãng 6 để tạo nên sự hoà hợp về âm thanh. 2. Hát đuổi: Có từ 2 người hoặc 2 nhóm người, hát giống nhau về lời ca và về cao độ,nhưng 1 nhóm hát trước, 1 nhóm hát sau. * Tác dụng của hát bè: Tạo nên dòng âm thanh đầy đặn và nhiều màu sắc. * Cho hs nghe minh hoạ về hát bè: - Hướng dẫn hs hát bè thấp bài “Con chim non” sau đó chọn 2-3 em đọc khá đọc bè thấp, GV đọc bè cao. - Hướng dẫn hs hát đuổi bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi”. + Một tổ trình bày cả bài hát, đến đoạn 2, GV hát đuổi để hs nghe và cảm nhận, câu kết hát hoà giọng. Cả lớp cùng hát, đến đoạn 2, hai tổ hát đuổi. Mở băng đĩa một số bài hát có sử dụng hát bè cho HS lên ktra HS t/gia trò chơi HS ghi bài HS đọc sgk HS trả lời HS nghe và ghi bài HS thực hiện HS nghe, cảm nhận 4.Cñng cè, dÆn dß:5’ - HS trình bày lại bài TĐN số 6 - Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau kiểm tra 1 tiết 49
 • 50. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 25:ÔN TẬP I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Ôn tập lại 2 bài hát Khát vọng mùa xuân và Nổi trống lên các bạn ơi. - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5-6, kết hợp đánh đúng nhịp. II. Chuẩn bị của giáo viên: 1.Chuẩn bị của giáo viên - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 5-6 2.Chuẩn bị của hs: SGK, xem lại các bài đã học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định 1’ 2. Kiểm tra KiÓm tra trong giê 3. Bµi mới HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV đàn GV hướng dẫn GV kiểm tra GV ghi bảng GV h/dẫn GV yêu cầu GV điều khiển I. Ôn hát: 23’ 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: Khát vọng mùa xuân và Nổi trống lên các bạn ơi. - Hướng dẫn cho hs hát tập thể mỗi bài từ 1-2 lần - Hướng dẫn ôn tập theo nhóm HS hát kết hợp gõ đệm theo phách hoặc nhịp - Kỉêm tra 1 vài cá nhân II. Ôn tập TĐN sè 5,6. 17’ - GV cho hs nghe lại giai điệu từng bài TĐN để các em nhớ lại - Hướng dẫn hs ôn tập từng bài. - Ôn luyện theo từng nhóm - Tập đọc nhạc và đánh nhịp - đọc nhạc và gõ phách. - Nghe giai điệu đoán câu hát? -> GV cho điểm động viên HS tích cực HS ghi bài HS luyện thanh HS thực hiện HS ghi bài HS thực hiện HS tham gia trò chơi 4. Cñng cè, dÆn dß. 5’ - Kiểm tra một vài cá nhân - Gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña HS - Về nhà học bài và chuẩn bị nội dung cho tiết học sau. 50
 • 51. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn:5/03/14 Ngày dạy: 8/03/14 Tiết 26:KIỂM TRA 1 TIẾT I.Môc tiªu: - HS g¾p th¨m vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N trong phiÕu ®Ò. - HS biÕt tr×nh baú bµi h¸t thuÇn thôc vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹ hÆc gâ ®Öm cho bµi h¸t, bµi T§N. II.ChuÈn bÞ 1.GV: -§Ò KT,PhiÕu 2.HS: thuéc bµi ë nhµ. III.TiÕn tr×nh KIÓM TRA: 1.æn ®Þnh tc: 2.KiÓm tra: A,§Ò bµi: Em h·y gÊp th¨m ®Ó tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· «n giê tríc. -PhiÕu 1: Kh¸t väng mïa xu©n + T§N sè 5 -PhiÕu 2: Næi trèng lªn c¸c b¹n ¬i + T§N sè 6 -PhiÕu 3: Kh¸t väng mïa xu©n + T§N sè 6 -PhiÕu 4: Næi trèng lªn c¸c b¹n ¬i + T§N sè 5 B,§¸p ¸n(biÓu ®iÓm) * Bµi h¸t(5®) - H¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca ,h¸t to râ rµng - Tr×nh bµy mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t,hoÆc gâ ph¸ch. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t *T§N (5®): - T§N ®óng cao ®é trêng ®é bµi nh¹c - H¸t lêi ca chÝnh x¸c. => XÕp lo¹i: §: 5 ®iÓm trë lªn C§: díi 5 ®iÓm 3.Cñng cè: -GV nhËn xÐt giê KT vµ rót kinh nghiÖm nh÷ng giê sau ®îc tèt h¬n. 4.DÆn dß: -VN chuÈn bÞ bµi míi giê sau häc 51
 • 52. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn:12/03/12 Ngày dạy:15/03/2010 Tiết 27:HỌC HÁT: NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA Nhạc và lời: Hình Phước Liên I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Ngôi nhà của chúng ta”. - Qua bài các em cảm nhận được vẻ đẹp của trái đất- nơi có hàng nghìn triệu người đang sinh sống. Giáo dục các em cần phải có tình thân ái, đoàn kết với tinh thần người với người là bạn để trái đất mãi mãi là một màu xanh hiền hoà, nhân loại sống trong tình yêu thương không có hận thù, không có chiến tranh. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên - Đàn ocgan - Đàn hát thuần thục bài hát Ngôi nhà của chúng ta - Sưu tầm tư liệu về nhạc sĩ Hình Phước Liên và một số tác phẩm khác của ông. 2. Chuẩn bị của hs: SGK, sưu tầm các bài hát nói về chủ đè hoà bình và hữu nghị III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định 2. Kiểm tra 3. Bµi mới HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV thuyết trình GV yêu cầu GV hỏi GV thực hiện Học hát: Ngôi nhà của chúng ta. 40’ Nhạc: Hình Phước Liên Các em đã được nghe, học rất nhiều bài hát nói về chủ đề Hoà bình và hữu nghi, tình đoà kết và thân ái.Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một tác phẩm mới của nhạc sĩ Hình Phước Liên- bài hát Ngôi nhà của chúng ta 1. Giới thiệu tác giả, bài hát. a. Tác giả: - Sinh năm 1954 tại Ninh Hoà- Khánh Hoà. Ông sáng tác âm nhạc từ năm 1972 - Có nhiều sáng tác viết cho người lớn và thiếu nhi như: Cây đàn ghi ta của Lốt- ca; Năm 2000 của chúng em… b. Bài hát: HS ghi bài HS nghe HS đọc sgk HS trả lời 52
 • 53. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV đàn GVđàn và h/dẫn GV hướng dẫn GV đệm đàn - HS đọc sgk/ 54 - Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát ? Bài hát được viết ở giọng gì, tại sao? (Giọng Am- vì không có hoá biểu, nốt kết thúc là nốt la). ? Kể tên các kí hệu có trong bài? (Dấu nhắc lại, khung thay đổi). 2. Nghe hát mẫu: 3. Chia đoạn, chia câu: (Bài hát có cấu trúc a-b- a’. Đoạn b có 2 lời) 4. Luyện thanh: 5. Tập hát từng câu: - Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả lớp hát theo đàn - Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2 - Hát thuần thục đoạn 1 - Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 sau đó hát thuần thục đoạn a và đoạn b. - Gọi 2-3 em hát tốt hát đoạn a’. - Nối cả bài - Chia lớp làm 2 nhóm trình bày bài hát - Cả lớp hát cả bài và gõ tiết tấu. 6. Hát đầy đủ cả bài: - Chia ½ lớp hát lời 1, ½ lớp hát lời 2 sau đó đổi ngược lại. - Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm - Hướng dẫn hs hát đuổi. 7. Hát hoàn chỉnh cả bài: - Chọn tiết tấu Erubeat TP 100 đệm đàn cho hs hát. - Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có) - Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát. - Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng. HS nghe- cảm nhận HS l thanh HS thực hiện HS thực hiện HS trình bày 4. Cñng cè, dÆn dß.5’ - Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy của Hs trình bày lại bài hát theo nhóm. - Về nhà học thuộc lời và đọc nốt bài TĐN số 7. GV 53
 • 54. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn:19/03/2012 Ngày dạy:22/03/2012 Tiết 28:ÔN HÁT: NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7 I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và thể hiện tốt sắc thái của bài hát. - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 6 và đánh đúng nhịp. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 7. 2.Chuẩn bị của hs: SGK, đọc trước tên nốt bài TĐN số 7 III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định 2. Kiểm tra KiÓm tra trong giê 3. Bµi mới Bµi h«m nay chóng ta cùng nhau ôn tập bài Ngôi nhà của chúng ta và loàm quen với bài TĐN số 7 – Dòng suối chảy vè đâu. HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV đàn GV đàn GV yêu cầu GV hướng dẫn GV chỉ định GV ghi bảng I. Ôn hát: Ngôi nhà của chúng ta. 15’ Nhạc và lời: Hình Phước Liên 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: - GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát - Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV nghe và sửa sai cho các em - Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện được tính chất vui tươi,dí dỏm của bài hát - Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng. 3. Kiểm tra: - Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv nhận xét và cho điểm II. Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Dòng suối chảy về đâu.26’ NhạcNga Lời: Hoàng Lân 1. Nhận xét: HS ghi bài HS luyện thanh HS nghe HS thực hiện HS thực hiện HS lên ktra HS ghi bài 54
 • 55. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV hỏi GV yêu cầu GV hỏi GV đàn GV đàn GV đàn và h/dẫn GV yêu cầu GV đệm đàn và hướng dẫn GV đệm đàn và h/dẫn GV chỉ định GV gõ tiết tấu ? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nốt cao nhất và thấp nhất đó là quãng mấy? (Nhịp 2/4 ; Đồ- đố => quãng 8) ? Bài được viết ở giọng gì, vì sao? (Giọng Đô trưởng - vì nốt kết thúc là nốt đô và không có hoá biểu). 2. Đọc tên nốt nhạc: 3.Chia câu: ? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? (4 câu) 4. Đọc gam C: 5. Tập đọc từng câu: - Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận. - Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn. - Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2. - Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2=> Nối cả 4 câu - Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách sau đó tập gõ vào các trọng âm. 6. Ghép lời ca: - Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv chú ý nghe và sửa sai. - Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp. 7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài: - GV đệm đàn tiết tấu Dissco, TP 110 cho hs trình bày cả bài và kết hợp đánh nhịp. - Luyện tập như vậy theo từng nhóm và chú ý sửa sai. - Gọi 1 vài cá nhân đọc bài * Trò chơi âm nhạc: - GV đàn 1 vài nốt trong câu bất kì của nài TĐN cho HS nghe và phát hiện đó là câu số mấy và đọc cả câu đó lên. -> GV đánh giá động viên cho diểm khuyến khích. HS trả lời HS đọc nốt HS trả lời HS đọc gam C HS nghe và cảm nhận HS nghe và đọc nhạc HS thực hiện Hs luyện đọc theo h/dẫn của GV HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS nghe và gõ tiết tấu 4. Cñng cè, dÆn dß.3’ - Về nhà chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạc đánh nhịp. - Chuẩn bị bài cho tiết sau. 55
 • 56. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn:26/03/2012 Ngày dạy:29/03/2012 Tiết 29:ÔN HÁT- ÔN TẬP TĐN SỐ 7 ANTT:NHẠC SĨ SÔ- PANH VÀ BẢN “NHẠC BUỒN” I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát . - Thể hiện đúng tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 7. - Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Sô- Panh. Nghe và cảm nhận về bản “Nhạc buồn”. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 7 - Tư liệu về nhạc sĩ Sô -Panh và dĩa CD bản “Nhạc buồn”. 2. Chuẩn bị của hs: SGK, tìm hiểu về một số nhạc sĩ nổi tiếng thế giới đã được giới thiệu trong chương trình âm nhạc lớp 6 và 7 III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định 2. Kiểm tra KiÓm tra trong giê 3. Bµi mới HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS GV ghi bảng GV đàn GV hướng dẫn GV ghi bảng GV đàn I. Ôn hát: Ngôi nhà của chúng ta.8’ Nhạc và lời: Hình Phước Liên 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: - Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng. - Chia nhóm hát lĩnh xướng và hoà giọng. - Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xướng và hoà giọng. II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 7 – Dòng suối chảy về đâu?12’ 1. Đọc gam C 2. Ôn tập: - Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để các em nhớ lại. - Cả lớp đọc nhạc + gõ phách sau đó đánh nhịp. HS ghi bài HS luyện thanh HS thực hiện HS ghi bài HS lthanh HS nghe 56
 • 57. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV thực hiện GV h/dẫn GV yêu cầu GV h/dẫn GV ghi bảng GV yêu cầu GV hỏi GV thuyết trình GV ghi bảng GV thực hiện GV hỏi GV giới thiệu - Từng nhóm đọc nhạc và gõ phách sau đó đánh nhịp. 3. Kiểm tra: - Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát - Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và đánh nhịp). * Trò chơi âm nhạc: Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và nhận biết đó là câu nào và đọc lại nguyên vẹn câu nhạc đó. - GV gõ tiết tấu 1 tiết nhạc bất kì cho hs phát hiện đó là tiết tấu của tiết nhạc nào và gõ lại. III. Âm nhạc thường thức:20’ 1.Sô – Panh (1810- 1849): - Gọi 2 em đọc sgk/ 57 ? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Sô- Panh? - Là nhạc sĩ người Ba Lan ở thế kỉ XIX. - Nổi tiếng vì tài biểu diễn Pi-a-nô và sáng tác âm nhạc. - Đặc điểm âm nhạc của Sô- Panh rất sâu sắc và mang đậm màu sắc dân ca dân vũ Ba Lan; có giá trị lớn về tư tưởng và nghệ thuật. 2. Bản “Nhạc buồn” - Cho hs nghe bài hát 2 lần qua đĩa CD ? Nêu cảm nhận của em về bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”? (Giai điệu của tác phẩm chậm rãi, gợi nỗi buồn man mác, khi âm nhạc dâng lên trong tình cảm xao động mãnh liệt, khi dần dần lắng xuống như gợi nhớ, luyến tiếc với một nỗi buồn day dứt không nguôi.) - Dây chính là bản Ê- tuýt (Khúc luyện tập số 3), giọng E viết cho đàn Pi-a-nô, ở bản nhạc không có lời. Lời ca Trong bản nhạc do người đời sau đặt để hát. Ở Việt Nam có những lời ca khác nhaudo nhiều tác giả sáng tác. Lời ca trong SGK do nhạc sĩ Đào Ngọc Dung đặt, các tác giả trong SGK có biên tập lại - HS thực hiện HS lên ktra HS t/gia trò chơi HS ghi bài HS đọc sgk HS trả lời HS nghe và ghi bài HS ghi bài HS nghe HS nêu cảm nhận HS nghe 4. Cñng cè, dÆn dß.3’ - HS trình bày lại bài TĐN số 7 - Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau và đọc thêm bài “Trái tim của Sô- Panh”. 57
 • 58. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn:02/04/2012 Ngày dạy:05/04/2012 Tiết 30:HỌC HÁT: TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Tuổi đời mênh mông”. - Qua bài hát, các em cảm nhận được vẻ đẹp của tuổi thơ với những khát vọng, mơ ước chân thành về cuộc sống, tình yêu quê hương và tình yêu thiên nhiên. - Có cảm nhận về giọng trưởng và giọng thứ cùng tên trong giai điệu của bài hát. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên - Đàn ocgan - Đàn hát thuần thục bài hát “Tuổi đời mênh mông”. - Sưu tầm tư liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một số tác phẩm khác của ông. 2.Chuẩn bị của hs: SGK, sưu tầm một số bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn III. Tiến trình dạy học: HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS 1. Ổn định 2. Kiểm tra 5’ 3. Bµi mới GV ghi bảng GV thuyết trình GV thực hiện GV yêu cầu 1.Trình bày bài hát “Ngôi nhà của chúng ta” 2. Đọc nhạc và đánh nhịp bài TĐN số 7 Học hát: Tuổi đời mênh mông.37’ Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn Một ngôi trường, một hàng cây, một cơn mưa,… tất cả đã gắn bó với chúng ta từ thưở ấu thơ. Đó chính là tình yêu quê hương, tình yêu cuộc sống được thể hiện qua bài hát “ Tuổi đời mênh mông” mà cô sẽ giới thiệu với các em hôm nay. 1. Giới thiệu tác giả, bài hát. a. Tác giả: (Sáng tác âm nhạc từ năm 1958) - Sinh năm 1939 tại DăkLăk- quê ở Huế. - Là tác giả của hơn 600 bài hát, chủ yếu là những khúc tình ca, tác phẩm đàu tay của ông là bài Ướt mi. Bài hát được nhiều người yêu thích như: Diễm xưa, Biển nhớ, Hạ trắng, Hà Nội mùa thu, Nhìn những mùa thu đi, Biết đâu nguồn cội, Huyền thoại mÑ - Ca khúc thiếu nhi là một góc trong sáng tác âm nhạc của ông: Khăn quàng thắp sáng bình minh, tiến ve gọi hè, Về HS ghi bài HS nghe HS nghe HS đọc sgk HS trả lời 58
 • 59. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV hỏi GV thực hiện GV đàn GVđàn và h/dẫn GV yêu cầu GV hướng dẫn GV đệm đàn 4. Cñng cè, dÆn dß.3p thăm mái trường xưa,… b. Bài hát: - Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát ? Kể tên các kí hệu có trong bài? (Dấu nhắc lại, khung thay đổi và có 2 dấu thăng ở hoá biểu, dấu bình và dấu giáng bất thường). ? Bài hát được viết ở giọng gì, tại sao? (. Đoạn1 và 3 viết ở giọng D; đoạn 2 viết ở giọng Dm). 2. Nghe hát mẫu: 3. Chia đoạn, chia câu: (Bài hát có cấu trúc a-b- a.) 4. Luyện thanh: 5. Tập hát từng câu: - Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả lớp hát theo đàn - Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2 - Hát thuần thục đoạn 1 - Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 sau đó hát thuần thục đoạn a và đoạn b. - Gọi 2-3 em hát tốt hát đoạn a’. - Nối cả bài - Chia lớp làm 2 nhóm trình bày bài hát - Cả lớp hát cả bài và gõ tiết tấu. 6. Hát đầy đủ cả bài: - Chia ½ lớp hát lđoạn 1, ½ lớp hát đoạn 2 sau đó đổi ngược lại. - Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm 7. Hát hoàn chỉnh cả bài: (dịch giọng -5) - Chọn tiết tấu Cha cha ( hoặc Dissco) TP 110 đệm đàn cho hs hát. - Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có) - Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát. - Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng. - HS trình bày lại bài hát theo nhóm. - Về nhà học thuộc bµi h¸t vµ lµm BTVN HS nghe- cảm nhận HS l thanh HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện HS trình bày HS ghi nhí 59
 • 60. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn:9/04/2012 Ngày dạy:12/04/2012 Tiết 31:ÔN HÁT: TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 8 I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và thể hiện tốt sắc thái của bài hát. - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 8 và đánh đúng nhịp. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 8. 2. Chuẩn bị của hs: SGK, đọc tên nốt bài TĐN số 8 III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định 2. Kiểm tra 3. Bµi mới HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS 1. Ổn định 2. Kiểm tra 3. Bµi mới GV ghi bảng GV đàn GV đàn GV yêu cầu GV hướng dẫn GV chỉ định GV ghi bảng GV hỏi KiÓm tra trong giê «n I. Ôn hát: Tuổi đời mênh mông. 15’ Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: - GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát - Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV nghe và sửa sai cho các em - Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện được tính chất vui tươi,dí dỏm của bài hát - Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng. 3. Kiểm tra: - Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv nhận xét và cho điểm II. Tập đọc nhạc: TĐN số 8 – Thầy cô cho em mùa xuân.25’ Nhạcvà lời: Vũ Hoàng 1. Nhận xét: ? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nốt cao nhất và thấp HS ghi bài HS luyện thanh HS nghe HS thực hiện HS thực hiện HS lên ktra HS ghi bài HS trả lời 60
 • 61. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch GV yêu cầu GV hỏi GV đàn GV đàn GV đàn và h/dẫn GV yêu cầu GV đệm đàn và hướng dẫn GV đệm đàn và h/dẫn GV yêu cầu 4.Cñng cè, dÆn dß.5p GV gõ tiết tấu nhất đó là quãng mấy? (Nhịp 2/4 ; Đồ- đố => quãng 8) ? Bài được viết ở giọng gì, vì sao? (Giọng Đô trưởng - vì nốt kết thúc là nốt đô và không có hoá biểu). 2. Đọc tên nốt nhạc: 3.Chia câu: ? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? (4 câu) 4. Đọc gam C: 5. Tập đọc từng câu: - Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận. - Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn. - Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2. - Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2=> Nối cả 4 câu - Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách sau đó tập gõ tiết tấu. 6. Ghép lời ca: - Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv chú ý nghe và sửa sai. - Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp. 7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài: - GV đệm đàn TP 110 cho hs trình bày cả bài và kết hợp đánh nhịp. - Luyện tập như vậy theo từng nhóm và chú ý sửa sai. - Gọi 1 vài cá nhân đọc bài * Trò chơi âm nhạc:Luyện nghe tiết tấu - GV gõ tiết tấu của một câu bất kì cho HS nghe và phát hiện đó là tiết tấu cuae câu nào và gõ lại - Chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạc đánh nhịp. - Chuẩn bị bài cho tiết sau. HS đọc nốt HS trả lời HS đọc gam C HS nghe và cảm nhận HS nghe và đọc nhạc HS thực hiện Hs luyện đọc theo h/dẫn của GV HS trình bày * HS thực hiện HS trình bày HS nghe và gõ ttấu HS ghi nhí 61
 • 62. ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngày soạn:16/04/2012 Ngày dạy: 19/04/2012 Tiết 32:ÔN HÁT- ÔN TẬP TĐN SỐ 8 ANTT:MỘT VÀI THỂ LOẠI NHẠC ĐÀN I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát . - Thể hiện đúng tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 8 và kết hợp đánh nhịp. - Có hiểu biết đôi nét về một số thể loại nhạc đàn. II. Chuẩn bị: 1.Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 8 - Dĩa CD một vài tác phẩm nhạc đàn. 2. Chuẩn bị của hs: SGK, ôn lại kiến thức về nhạc hát và nhạc đàn ở chương trình âm nhạc 6 III. Tiến trình dạy học: HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS 1. Ổn định 2. Kiểm tra 3. Bµi mới GV ghi bảng GV đàn GV hướng dẫn GV ghi bảng GV đàn GV thực hiện KiÓm tra trong g׬ I. Ôn hát: Tuổi đời mênh mông,8’ Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: - Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng. - Chia nhóm hát đuổi và hoà giọng. - Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xướng và hoà giọng. II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 8 – Thầy cô cho em mùa xuân.12’ 1. Đọc gam C 2. Ôn tập: - Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để các em nhớ lại. - Cả lớp đọc nhạc + gõ phách sau đó đánh nhịp. HS ghi bài HS luyện thanh HS thực hiện HS ghi bài HS đọc gam C HS nghe HS thực hiện 62