Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)

6,377 views

Published on

Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết). Mọi thông tin cần hỗ trợ tài liệu, tư vấn bồi dưỡng HSG Toán lớp 5, vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)

 1. 1. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 TuÇn 1 Thø hai ngμy 17 th¸ng 8 n¨m 2009 Toaùn OÂN TAÄP: KHAÙI NIEÄM VEÀ PHAÂN SOÁ I .MUÏC TIEÂU: - HS bieát ñoïc, vieát phaân soá ; bieát bieåu dieãn moät pheùp chia soá töï nhieân cho moät soá töï nhieân khaùc 0 vaø vieát moät soá töï nhieân döôùi daïng phaân soá. - Laøm ñöôïc caùc BT 1,2,3,4 trong SGK. - HS ham thích hoïc toaùn. II.CHUAÅN BÒ: - Caùc taám bìa caét vaø veõ nhö caùc hình trong sgk. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø. 1.OÅn ñònh 2.Baøi cuõ : - Kieåm tra saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp. 3.Baøi môùi : a. OÂn taäp khaùi nieäm ban ñaàu veà phaân soá -Gaén baûng taám bìa nhö hình döôùi ñaây: Laøm töông töï vôùi caùc taám bìa coøn laïi. Yeâu caàu: b. OÂn taäp caùch vieát thöông hai soá töï nhieân, caùch vieát moãi soá töï nhieân döôùi daïng -Quan saùt vaø neâu: Baêng giaáy ñöôïc chia laøm 3 phaøân baèng nhau,toâ maøu 2 phaàn töùc laø toâ maøu 3 2 baêng giaáy. Ta coù phaân 2 . Vaøi hs nhaéc laïi. soá 3 -Hs chæ vaøo caùc phaân soá ; 40 4 100 ; 3 ; 5 3 10 2 vaø laàn löôït ñoïc töøng phaân soá. 2 5 3 40 - Neâu ; ; ; 3 10 4 100 laø caùc phaân soá. -HS laøm caùc baøi coøn laïi vaøo baûng con : 4 :10 ; 9 : 2 ; … 1
 2. 2. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 phaân soá -Giôùi thieäu 1:3 = 3 1 ; (1:3 coù thöông laø 1 phaàn 3) c. Thöïc haønh: Baøi 1:laøm mieäng. Baøi 2; 3: Baøi 4: Neáu HS luùng tuùng giaùo vieân yeâu caàu xem laïi chuù yù 3;4 4. Cuûng coá: 5.Nhaän xeùt- Daën doø -Daën ghi nhôù caùc kieán thöùc trong phaàn chuù yù. -HS nhaän xeùt neâu nhö chuù yù sgk. - HS xung phong ñoïc phaân soá -Töï laøm vaøo vôû vaø neâu keát quaû - Laøm vaøo baûng con. Nhaéc laïi caùc chuù yù trong sgk. HS nhaän xeùt tieát hoïc. Thöù ba ngaøy 18 thaùng 8 naêm 2009 Toaùn OÂN TAÄP TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA PHAÂN SOÁ I .MUÏC TIEÂU : - HS bieát tính chaát cô baûn cuûa phaân soá, vaän duïng ñeå ruùt goïn phaân soá vaø quy ñoàng maãu soá caùc phaân soá (tröôøng hôïp ñôn giaûn) - HS caû lôùp laøm ñöôïc BT 1,2. - HS ham thích hoïc toaùn. II.CHUAÅN BÒ: III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø. 1.OÅn ñònh 2.Baøi cuõ 3.Baøi môùi A.OÂn taäp tính chaát cô baûn cuûa phaân soá : -Höôùng daãn thöïc hieän theo ví duï 1- sgk. -HS neâu laïi caùc kieán thöùc trong phaàn chuù yù tieát tröôùc. 15 18 x 5 = 5 3 = 6 3 6 x 20 x 5 = 5 4 = hoaëc 6 6 x 4 24 -Neâu nx nhö sgk :Neáu nhaân caû TS vaø 2
 3. 3. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 -Töông töï vôùi vd 2 - Höôùng daãn hs neâu tính chaát cô baûn cuûa phaân soá nhö sgk. B.ÖÙng duïng tính chaát cô baûn cuûa phaân soá * Ruùt goïn phaân soá : +Ruùt goïn phaân soá ñeå ñöôïc phaân soá môùi coù ts vaø ms beù ñi maø vaãn baèng phaân soá ñaõ cho. +Phaûi ruùt goïn phaân soá cho ñeán khi ko theå ruùt goïn ñöôïc nöõa( Töùc laø phaân soá ñaõ toái giaûn.) * Quy ñoàng MS caùc phaân soá C. BT 2 - Chöõa baøi. 4. Cuûng coá kieán thöùc: 5.Nhaän xeùt- Daën doø -Ghi nhôù tính chaát cuûa phaân soá – Laøm BT3. MS cuûa 1 phaân soá vôùi cuøng 1 soá töï nhieân khaùc 0 thì ñöôïc 1 phaân soá baøêng phaân soá ñaõ cho. - Neâu nhaän xeùt 2 - Neâu tính chaát cuûa phaân soá nhö sgk. 90 - HS töï ruùt goïn phaân soá 120 HS laøm BT1 vaøo baûng con. - Nhaän xeùt caùch ruùt goïn phaân soá nhanh nhaát laø chia caû ts vaø ms cho soá lôùn nhaát coù theå chia ñöôïc. -HS töï quy ñoàng ms caùc phaân soá trong vd 1 vaø 2 -Neâu caùch quy ñoàøng ms öùng vôùi töøng vd. -HS laøm vaøo vôû. -Neâu laïi tính chaát cô baûn cuûa phaân soá vaø caùc öùng duïng. Thöù t ngaøy 19 thaùng 8 naêm 2009 Toaùn OÂN TAÄP: SO SAÙNH HAI PHAÂN SOÁ I. MUÏC TIEÂU: - Bieát so saùnh 2 phaân soá coù cuøng maãu soá. Bieát caùch saép xeáp ba phaân soá theo thöù töï. - Reøn tính caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ: Baûng phuï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 3
 4. 4. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. Baøi cuõ: Tính chaát cô baûn PS - Hoïc sinh söûa BTVN maø GV giao cho. 2 hs söûa baøi.  Giaùo vieân nhaän xeùt,ghi ñieåm. - Hoïc sinh nhaän xeùt. 2. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi-Ghi baûng - Hs nhaéc laïi . a. Höôùng daãn hoïc sinh oân taäp * So saùnh hai phaân soá cuøng maãu - Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh: 2 vaø 5 7 7 - Hoïc sinh laøm baøi.  Giaùo vieân choát laïi ghi baûng - Hoïc sinh nhaéc laïi . * So saùnh hai phaân soá khaùc maãu - Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh: 3 vaø 5 4 7 - Hoïc sinh laøm baøi . - Hoïc sinh neâu caùch laøm. - Hoïc sinh keát luaän: so saùnh phaân soá khaùc maãu soá  quy ñoàng maãu soá hai phaân soá  so saùnh.  Giaùo vieân choát laïi: - Hoïc sinh nhaéc laïi - 1 HS b. Baøi taäp:  Baøi 1 : - Hoaït ñoäng caù nhaân - Toå chöùc hoïc sinh thi ñua giaûi nhanh. - Hoïc sinh laøm baøi 1. 9 Chuù yù 28 8 - Hoïc sinh söûa baøi. vaø 21 28 = (7 x 4) ; 21 = (7 x 3) MSC: 7 x 4 x 3 - Cho hoïc sinh trao ñoåi yù kieán vôùi caùch quy ñoàng hai phaân soá treân.  Baøi 2: - Hoïc sinh neâu yeâu caàu ñeà baøi. - 1 hs - Hoïc sinh laøm baøi 2 vaøo vôû. - 1 hs laøm baûng phuï. - Hoïc sinh söûa baøi .  Giaùo vieân nhaän xeùt : - Caû lôùp nhaän xeùt . 3. Cuûng coá : 4
 5. 5. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 - Neâu caùch so saùnh hai phaân soá - 2 hoïc sinh nhaéc laïi . 4. Daën doø: - Hoïc sinh laøm baøi - Chuaån bò baøi. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Thöù n¨m ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2009 Toaùn OÂN TAÄP: SO SAÙNH HAI PHAÂN SOÁ ( tieáp theo) I. MUÏC TIEÂU: - Bieát so saùnh phaân soá vôùi ñôn vò, so saùnh hai phaân soá coù cuøng töû soá. - HS ham thích hoïc toaùn. II.CHUAÅN BÒ:- Caùc phieáu to cho hs laøm baøi. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. Baøi cuõ: Tính chaát cô baûn PS - 2 hoïc sinh. - GV kieåm tra lyù thuyeát - Hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh söûa baøi GV cho veà nhaø.  Giaùo vieân nhaän xeùt: - Hoïc sinh nhaän xeùt. 2. Baøi môùi: Baøi 1: - 1 hs leân baûng laøm baøi. - Lôùp laøm vaøo vôû.û - Nhaän xeùt. - Theá naøo laø phaân soá lôùn hôn 1, phaân soá baèng 1, phaân soá beù hôn 1? - Laàn löôït HS ruùt ra nhaän xeùt. + Töû soá > maãu soá thì phaân soá > 1 + Töû soá < maãu soá thì phaân soá < 1 + Töû soá = maãu soá thì phaân soá = 1  Giaùo vieân choát laïi Baøi 2: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi, hoïc sinh neâu yeâu caàu ñeà baøi. - Hoaït ñoäng caù nhaân - Toå chöùc hoïc sinh thi ñua giaûi nhanh. 5
 6. 6. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126  Giaùo vieân nhaän xeùt - Caû lôùp nhaän xeùt - Neâu caùch so saùnh 2 phaân soá coù cuøng töû soá. -Caù nhaân traû lôøi. - Caû lôùp nhaän xeùt.  Giaùo vieân nhaän xeùt .Baøi 3: Y/c hs neâu yc baøi. - Cho hs laøm baøi vaøo vôû. Baøi 4: Goïi 1 hs ñoïc baøi. - Hs neâu yc baøi. - Hs laøm baøi vaøo vôû,laøm caù nhaân. - Ñaïi dieän 3 hs leân baûng laøm baøi. - 1 hs ñoïc baøi vaø laøm baøi vaøo nhaùp. - Hs khaù gioûi leân baûng laøm baøi. 4. Cuûng coá: - Hs thi ñua giaûi baøi taäp ghi saün baûng phuï.  Giaùo vieân choát laïi so saùnh phaân soá vôùi 1. - 2 hoïc sinh nhaéc laïi . 5. Daën doø: - Hoïc sinh laøm baøi ôû nhaø Baøi 4:. - Hs chuù yù. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Thöù s¸u ngaøy 21 thaùng 8 naêm 2009 Toaùn PHAÂN SOÁ THAÄP PHAÂN I. MUÏC TIEÂU: - Bieát ñoïc, vieát phaân soá thaäp phaân. Bieát raèng coù moät soá phaân soá coù theå vieát thaønh phaân soá thaäp phaân vaø bieát caùch chuyeån caùc phaân soá ñoù thaønh phaân soá thaäp phaân. - Giaùo duïc tính caån thaän cho HS. II. CHUAÅN BÒ:- Caùc phieáu to cho hs laøm baøi. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. Baøi cuõ: So saùnh 2 phaân soá - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh söûa baøi taäp veà nhaø. - Giaùo vieân nhaän xeùt , ghi ñieåm. - Hoïc sinh söûa baøi veà nhaø. - HS nhaän xeùt. 6
 7. 7. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu phaân soá thaäp phaân. - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Höôùng daãn hoïc sinh hình thaønh phaân soá thaäp phaân: - Hoïc sinh thöïc haønh chia taám bìa 10 phaàn; 100 phaàn; 1000 phaàn. - Laáy ra maáy phaàn (tuyø nhoùm). - Neâu phaân soá vöøa taïo thaønh . - Neâu ñaëc ñieåm cuûa phaân soá vöøa taïo. - Phaân soá coù maãu soá laø 10, 100, 1000, … goïi laø phaân soá gì ? - ...phaân soá thaäp phaân. - Moät vaøi hoïc sinh laëp laïi .  Giaùo vieân choát laïi: b. Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp hoïc  Baøi 1: Ñoïc phaân soá thaäp phaân. - Hoïc sinh ñoïc thaàm caù nhaân. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - Hoïc sinh khaùc söûa baøi. yeâu caàu ñeà baøi  Giaùo vieân nhaän xeùt. - Caû lôùp nhaän xeùt.  Baøi 2: Vieát phaân soá thaäp phaân - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Hoïc sinh laøm baøi vaøo nhaùp. - 1 hs laøm baøi vaøo phieáu.  Giaùo vieân nhaän xeùt - Caû lôùp nhaän xeùt.  Baøi 3: - Hs ñoïc yc ñeà baøi.  Baøi 4: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà. - Neâu yeâu caàu baøi taäp. - GV chaám baøi , coâng boá ñieåm. - Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû (a;c), hs khaù gioûi laøm theâm caâu b, d. - Hoïc sinh laàn löôït söûa baøi. - Hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm cuûa phaân soá thaäp phaân.  Giaùo vieân nhaän xeùt 3. Cuûng coá: - Phaân soá coù maãu soá laø 10, 100, 1000 ñöôïc goïi laø phaân soá gì ? - Hoïc sinh neâu - Thi ñua 2 daõy troø chôi “Ai nhanh hôn” - Hoïc sinh thi ñua 7
 8. 8. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 (daõy A cho ñeà daõy B traû lôøi, ngöôïc laïi)  Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông - Lôùp nhaän xeùt 4. Daën doø: - Chuaån bò: Luyeän taäp. Giao H¬ng ngμy th¸ng 8 n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH 8
 9. 9. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 TuÇn 2 M«n To¸n Thø hai ngμy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá veà: - Vieát phaân soá thaäp phaân treân moät ñoaïn cuûa tia soá. - Chuyeån moät soá phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân. - Giaûi baøi toaùn veà tìm giaù trò moät phaân soá cuûa soá cho tröôùc. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 5/9 III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Theá naøo laø phaân soá thaäp phaân? Cho ví duï. 3 . - Tìm phaân soá thaäp phaân baèng phaân soá 4 - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 7’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1. Muïc tieâu: Vieát phaân soá thaäp phaân treân moät ñoaïn cuûa tia soá. Tieán haønh: - HS nhaéc laïi ñeà. 9
 10. 10. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 19 7’ 2’ Baøi 1/9: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - Goïi 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. - GV vaø HS söûa baøi. Hoaït ñoäng 2: höôùng daãn HS laøm baøi taäp 2, 3,4. Muïc tieâu: Chuyeån moät soá phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân. Tieán haønh: Baøi 2/9: - GV coù theå yeâu caàu HS laøm baøi treân baûng con. Baøi 3/9: - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - Goïi 2 HS laøm baøi treân baûng lôùp. - Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo nhaùp. - GV chaám, söûa baøi. Baøi 4/9: - GV yeâu caàu HS laøm mieäng vaø giaûi thích vì sao choïn daáu ñoù. Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 5. Muïc tieâu: Giaûi baøi toaùn veà tìm giaù trò moät phaân soá cuûa soá cho tröôùc. Tieán haønh: Baøi 5/9: - HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - 1 HS laøm baøi treân baûng, lôùp laøm baøi vaøo vôû. - HS laøm baøi treân baûng con. - 2 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo nhaùp. - HS laøm mieäng. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS toùm taét vaø giaûi baøi vaøo vôû. 10
 11. 11. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - GV höôùng daãn HS toùm taét sau ñoù giaûi vaøo vôû. - Goïi 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp. - GV chaám, söûa baøi. 3. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - Yeâu caàu HS laøm baøi naøo sai veà nhaø söûa laïi. Thø ba ngμy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 OÂN TAÄP PHEÙP COÄNG VAØ PHEÙP TRÖØ HAI PHAÂN SOÁ I. Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá caùc kyõ naêng thöïc hieän pheùp coäng vaø pheùp tröø hai phaân soá. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 3/10. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - GV goïi 1 HS leân baûng yeâu caàu HS laøm caùc baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâm cuûa tieát hoïc tröôùc. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: - HS nhaéc laïi ñeà. 11
 12. 12. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 12 ’ 20 ’ Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn oân taäo pheùp coäng, pheùp tröø hai phaân soá. Muïc tieâu: Giuùp HS OÂN TAÄP kyõ naêng coäng, tröø hai phaân soá. Tieán haønh: - GV vieát baûng + vaø - - GV yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp tính. - GV ruùt ra qui taéc – Goïi HS nhaéc laïi quy taéc. - GV tieán haønh töông töï cho pheùp coäng vaø pheùp tröø hai phaân soá khaùc maãu soá. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá caùc kyõ naêng thöïc hieän pheùp coäng vaø pheùp tröø hai phaân soá. Tieán haønh: Baøi 1/10: - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - GV yeâu caàu HS töï laøm baøi. - GV vaø HS söûa baøi, yeâu caàu HS ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra. Baøi 2/10: - GV yeâu caàu HS töï laøm baøi. - Nhaéc nhôû HS vieát soá töï nhieân döôùi daïng phaân soá, sau ñoù QÑMS caùc phaân soá vaø thöïc - HS thöïc hieän pheùp tính. - 2 HS nhaéc laïi quy taéc. - 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - HS kieåm tra keát quaû cho nhau. - HS töï laøm baøi. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS laøm baøi vaøo vôû. 12
 13. 13. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 3’ hieän coäng tröø theo quy taéc. Baøi 3/10: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - GV höôùng daãn HS töï toùm taét sau ñoù laøm baøi vaøo vôû. - GV goïi 1 HS laøm baøi treân baûng, GV chaám, söûa baøi. 3. Cuûng coá, daën doø: - Muoán coäng hay tröø hai phaân soá coù cuøng maãu soá ta thöïc hieän nhö theá naøo? - Muoán coäng hay tröø hai phaân soá khaùc maãu soá ta thöïc hieän nhö theá naøo? - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - HS traû lôøi. Thø t ngμy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 OÂN TAÄP PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA HAI PHAÂN SOÁ I. Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá kyõ naêng thöïc hieân pheùp nhaân vaø pheùp chia hai phaân soá. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 3/11. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Muoán coäng hay tröø hai phaân soá coù cuøng maãu soá ta thöïc hieän nhö theá naøo? - Muoán coäng hay tröø hai phaân soá khaùc maãu soá ta thöïc hieän nhö theá naøo? 13
 14. 14. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 - GV vieát baûng hai pheùp tính coäng, tröø hai phaân soá baát kyø ñeå HS thöïc hieän. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 12’ 20’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS OÂN TAÄP veà pheùp nhaân vaø pheùp chia hai phaân soá. Muïc tieâu: Giuùp HS nhôù laïi kieán thöùc veà pheùp nhaân vaø pheùp chia hai phaân soá. Tieán haønh: - GV vieát baûng x 5 7 9 2 GV yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp tính. - GV ruùt ra quy taéc, yeâu caàu HS nhaéc laïi. - GV tieán haønh töông töï cho pheùp chia hai phaân soá. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá kyõ naêng thöïc hieän pheùp nhaân vaø pheùp chia hai phaân soá. Tieán haønh: Baøi 1/11: - GV coù theå tieán haønh cho HS laøm - HS nhaéc laïi ñeà. - HS laøm baøi vaøo nhaùp. - HS nhaéc laïi ghi nhôù. - HS laøm baøi treân baûng. 14
 15. 15. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 3’ baøi treân baûng con. Baøi 2/11: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - GV höôùng daãn maãu. - Toå chöùc cho HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. - Goïi 4 HS laøm baøi treân baûng. - GV vaø HS nhaän xeùt. Baøi 3/11: - Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. - GV höôùng daãn HS toùm taét sau ñoù giaûi baøi vaøo vôû. - Goïi 1 HS laøm baøi treân baûng. - GV vaø HS nhaän xeùt, chaám moät soá vôû. 3. Cuûng coá, daën doø: - Muoán nhaân hai phaân soá ta thöïc hieän nhö theá naøo? - Muoán chia hai phaân soá ta thöïc hieän nhö theá naøo? - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - 1 HS neâu yeâu caàu. - HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS laøm baøi vaøo vôû. - HS traû lôøi. Thø n¨m ngμy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 HOÃN SOÁ I. Muïc tieâu: Giuùp HS: 15
 16. 16. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 - Nhaän bieát veà hoãn soá. - Bieát ñoïc, vieát veà hoãn soá. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Muoán nhaân hai phaân soá ta thöïc hieän nhö theá naøo? - Muoán chia hai phaân soá ta thöïc hieän nhö theá naøo? - GV vieát 2 pheùp tính leân baûng, yeâu caàu HS thöïc hieän. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 15 ’ 15 ’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Giöoùi thieäu böôùc ñaàu veà hoãn soá. Muïc tieâu: Nhaän bieát veà hoãn soá. Bieát ñoïc, vieát veà hoãn soá. Tieán haønh: - GV veõ laïi hình veõ cuûa SGK leân baûng. + Coù bao nhieâu hình troøn? - GV giôùi thieäu veà hoãn soá. - GV chæ vaøo 2 höôùng daãn HS ñoïc, phaân soá bao giôø cuõng beù hôn ñôn vò. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Muïc tieâu: Vaän duïng nhöõng - HS nhaéc laïi ñeà. - 2 vaø hình troøn. - HS ñoïc phaân soá. 16
 17. 17. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 3’ kieán thöùc vöøa hoïc ñeå laøm baøi taäp. Tieán haønh: Baøi 1/12: - Goïi 1 HS neâu yeâu caàu. - GV coù theå tieán haønh cho HS laøm mieäng. Baøi 2/13: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. - GV nhaéc HS löu yù 2 chính baèng phaân soá - GV chaám vôû, nhaän xeùt. 3. Cuûng coá, daën doø: - Hoãn soá goàm maáy phaàn? Cho ví duï. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - 1 HS neâu yeâu caàu. - HS laøm mieäng. - 1 HS neâu yeâu caàu. - HS laøm baøi vaøo vôû. - HS traû lôøi. Thø s¸u ngμy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 HOÃN SOÁ (Tieáp theo) I. Muïc tieâu: Giuùp HS bieát caùch chuyeån moät hoãn soá thaønh phaân soá. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Chæ phaàn nguyeân vaø phaàn thaäp phaân trong caùc phaân soá sau: 4 ; 3 ; 5 - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 17
 18. 18. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 G 1’ 12 ’ 10 ’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn chuyeån hoãn soá thaønh phaân soá. Muïc tieâu: Giuùp HS bieát caùch chuyeån moät hoãn soá thaønh phaân soá. Tieán haønh: - GV giuùp HS nhaän xeùt 2 = 2 + - Yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp coäng naøy. - Töø ñoù GV cho HS nhaän xeùt ñeå ruùt ra quy taéc ñoåi hoãn soá thaønh phaân soá. - Goïi 2 HS nhaéc laïi phaàn nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Muïc tieâu: Vaän duïng nhöõng kieán thöùc vöøa hoïc ñeå laøm baøi taäp. Tieán haønh: Baøi 1/13: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - GV coù theå cho HS laøm baøi treân baûng con. Baøi 2/14: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - HS nhaéc laïi ñeà. - HS laøm baøi vaøo nhaùp. - 2 HS nhaéc laïi phaàn nhaän xeùt. - 1 HS neâu yeâu caàu. - HS laøm baøi treân baûng con. - 1 HS neâu yeâu caàu. - Coäng hai hoãn soá. - HS theo doõi. - HS laøm baøi vaøo vôû. - 2 HS laøm baøi treân baûng. 18
 19. 19. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 3’ + Caùc em coù nhaän xeùt gì veà baøi taäp naøy? - GV höôùng daãn HS maãu. - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. - Goïi 2 HS laøm baøi treân baûng. - GV vaø HS söûa baøi treân baûng lôùp. - HS ñoåi cheùo vôû cho nhau ñeå kieåm tra baøi. Baøi 3/14: - GV coù theå tieán haønh töông töï nhö baøi taäp 2. 3. Cuûng coá, daën doø: - Muoán ñoåi moät hoãn soá thaønh phaân soá, ta thöïc hieän nhö theá naøo? - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - 1 HS traû lôøi. Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngμy th¸ng 8 n¨m 2009 19
 20. 20. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 20
 21. 21. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 TuÇn 4 m«n to¸n Thø hai ngμy 14 th¸ng 9 n¨m 2009 OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN I. Muïc tieâu: Giuùp HS qua ví duï cuï theå, laøm quen vôùi caùc daïng quan heä tæ leä vaø bieát caùch giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán quan heä tæ leä ñoù. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: 2 baûng phuï vieát noäi dung ví duï 1/18 vaø baøi toaùn/19. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS Caâu hoûi: Haõy neâu caùc böôùc giaûi baøi toaùn: - HS1: Baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù. - HS2: Baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ví duï daãn ñeán quan heä tæ - HS nhaéc laïi ñeà. 21
 22. 22. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 14 ’ 18 ’ leä. Muïc tieâu: Giuùp HS qua ví duï cuï theå, laøm quen vôùi caùc daïng quan heä tæ leä vaø bieát caùch giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán quan heä tæ leä ñoù. Tieán haønh: a. Ví duï: - GV treo baûng phuï coù noäi dung baøi taäp. - Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. - GV höôùng daãn HS quan saùt sau ñoù ñöa ra nhaän xeùt SGK/18. - Goïi HS nhaéc laïi nhaän xeùt. b. Baøi toaùn: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi toaùn. - Höôùng daãn HS tìm hieåu noäi dung ñeà baøi. - Yeâu caàu HS toùm taét baøi toaùn. - GV höôùng daãn HS giaûi baèng hai caùch: ruùt veà ñôn vò vaø tìm tæ soá. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Muïc tieâu: Vaän duïng nhöõng kieán thöùc vöøa hoïc ñeå laøm baøi taäp. Tieán haønh: Baøi 1/19: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - Goïi 1 HS laøm baøi treân baûng. - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo nhaùp. - GV söûa baøi. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - 2 HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - HS toùm taét baøi toaùn. - 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - 1 HS laømbaøi treân 22
 23. 23. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 3’ Baøi 2/19: - GV yeâu caàu HS giaûi theo hai caùch. Baøi 3/19: - GV tieán haønh töông töï baøi taäp 1. - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû 3. Cuûng coá, daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Em naøo laøm baøi sai veà nhaø söûa baøi laïi cho ñuùng. baûng. - HS laøm baøi vaøo nhaùp. Thø ba ngμy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá, reøn kyõ naêng giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán quan heä tæ leä. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Yeâu caàu HS laøm caùc baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâm cuûa tieát hoïc tröôùc. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 32 ’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng: Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá, reøn kyõ naêng giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán quan heä tæ leä. - HS nhaéc laïi ñeà. 23
 24. 24. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 3’ Baøi 1/19: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Höôùng daãn HS tìm hieåu ñeà. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû. Baøi 2/19: - GV tieán haønh töông töï baøi taäp 1. - Chuù yù nhaéc nhôû HS ñoåi: 2taù = ... - GV yeâu caàu HS giaûi baèng hai caùch. Baøi 3,4/20: - GV tieán haønh töông töï nhö baøi taäp 1. 3. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - Veà nhaø laøm theâm caùc baøi taäp trong VBT. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS tìm hieåu ñeà. - HS laøm baøi vaøo vôû. - 2 taù = 24. - Toå 1, 2 giaûi caùch 1, toå 3 vaø caùch hai. Thø t ngμy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN (Tieáp theo) I. Muïc tieâu: Giuùp HS: Qua ví duï cuï theå, laøm quen vôùi moät daïng quan heä tæû leä, vaø bieát caùch giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán quan heä tæ leä ñoù. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: 2 baûng phuï vieát noäi dung ví duï 1/20 vaø baøi toaùn trang 20. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Yeâu caàu HS laøm caùc baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâm cuûa tieát hoïc tröôùc. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 24
 25. 25. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 G 1’ 5’ 10 ’ 17 ’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ví duï daãn ñeán quan heä tæ leä. Muïc tieâu: HS hieåu theá naøo laø quan heä tæ leä nghòch. Tieán haønh: - GV treo baûng phuï vieát saün noäi dung ôû ví duï 1, yeâu caàu HS ñoïc. - GV höôùng daãn HS nhaän xeùt ñeå ñi ñeán keát luaän nhö SGK. - Neâu moät vaøi ví duï veà quan heä tæ leä nghòch khaùc trong cuoäc soáng. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu baøi toaùn vaø caùch giaûi. Muïc tieâu: Giuùp HS bieát caùch giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán quan heä tæ leä ñoù. Tieán haønh: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - GV höôùng daãn HS tìm hieåu ñeà. - Höôùng daãn HS toùm taét. - GV höôùng daãn HS thöïc hieän baøi toaùn theo hai caùch: Ruùt veà ñôn vò vaø tìm tæ soá. Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp. Muïc tieâu: Vaän duïng nhöõng kieán thöùc vöøa hoïc ñeå laøm toaùn. Tieán haønh: Baøi 1/21: - HS nhaéc laïi ñeà. - 1 HS ñoïc ví duï. - HS neâu moät vaøi ví duï. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS toùm taét baøi. - HS theo doõi. 25
 26. 26. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 3’ - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS töï toùm taét vaø giaûi. - Goïi 1 HS laøm baøi treân baûng. - GV söûa baøi, chaám moät soá vôû. Baøi 2/21: - GV coù theå tieán haønh töông töï baøi taäp 1. Baøi 3/21: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS nhaän xeùt nhöõng döõ lieäu coù trong baøi ñeå HS coù theå thöïc hieän baøi toaùn theo hai caùch. - Yeâu caàu moãi toå laøm moät caùch. - Goïi 2 HS leân baûng giaûi, moãi em laøm moät caùch. - GV chaám, söûa baøi. 3. Cuûng coá, daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Yeâu caàu veà nhaø laøm baøi taäp trong VBT. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS töï toùm taét vaø giaûi. - 1 HS laøm baøi treân baûng. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - Toå 1 vaø 2 laøm caùch 1, toå 3 vaø 4 laøm caùch 2. Thø n¨m ngμy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá vaø reøn kyõ naêng giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán quan heä tæ leä. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Yeâu caàu HS laøm caùc baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâm cuûa tieát hoïc tröôùc. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 26
 27. 27. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 32 ’ 3’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Baøi 1/21: - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - Yeâu caàu HS töï toùm taét ñeà. - HS nhaän xeùt ñeå neâu hai caùch giaûi. - Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän hai caùch. - GV chaám, söûa baøi. Baøi 2/21: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS töï toùm taét. - Höôùng daãn HS tính toång thu nhaäp haøng thaùng. Sau ñoù tính bình quaân thu nhaäp haøng thaùng cuûa moãi ngöôøi khi gia ñình coù theâm 1 ngöôøi. Baøi 3,4/21: - Tieán haønh töông töï nhö baøi taäp 1. 3. Cuûng coá, daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Yeâu caàu HS veà söûa laïi nhöõng baøi taäp laøm sai - HS nhaéc laïi ñeà. - 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - HS toùm taét ñeà. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS toùm taét sau ñoù giaûi theo höôùng daãn cuûa GV. Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngμy th¸ng 9 n¨m 2009 27
 28. 28. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 TuÇn 5 Thø hai ngμy 21 th¸ng 9 n¨m 2009 OÂN TAÄP BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO ÑOÄ DAØI I. Muïc tieâu: Giuùp HS: - Cuûng coá caùc ñôn vò ño ñoä daøi vaø baûng ñôn vò ño ñoä daøi. - Reøn kyõ naêng chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño ñoä daøi vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: Baûng phuï vieát baøi taäp 4/23. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Yeâu caàu HS laøm caùc baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâm cuûa tieát hoïc tröôùc. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 15 ’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1, 2. Muïc tieâu: Cuûng coá caùc ñôn vò ño ñoä daøi vaø baûng ñôn vò ño ñoä daøi. Tieán haønh: Baøi 1/22: - GV treo baûng phuï coù noäi dung baøi taäp 1, - HS nhaéc laïi ñeà. 28
 29. 29. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 17 ’ 3’ yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp 1. - GV höôùng daãn HS laäp baûng ñôn vò ño ñoäc daøi nhö SGK. - GV ruùt ra nhaän xeùt SGK/22. - Goïi 2 HS nhaéc laïi nhaän xeùt. Baøi 2/23: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - GV coù theå toå chöùc cho caùc em laøm mieäng. - GV vaø HS nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 3, 4. Muïc tieâu: Reøn kyõ naêng chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño ñoä daøi vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. Tieán haønh: Baøi 3/23: - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - Yeâu caàu HS laøm baøi treân baûng con. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. Baøi 4/23: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - GV yeâu caàu HS töï toùm taét vaø giaûi vaøo vôû. - Goïi 1 HS laøm baøi treân baûng. - GV söõa baøi, nhaän xeùt. 3. Cuûng coá, daën doø: - Ñôn vò lôùn gaáp maáy laàn ñôn vò beù? - Ñôn vò beù baèng moät phaàn maáy ñôn vò - HS ñoïc noäi dung baøi taäp 1. - HS chuù yù, theo doõi, hoaøn thaønh baûng ñôn vò ño ñoä daøi. - 2 HS nhaéc laïi nhaän xeùt. - 1 HS neâu yeâu caàu. - HS laøm mieäng. - 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - HS laøm baøi treân baûng con. - HS ñoïc ñeà baøi. - HS toùm taét vaø giaûi. - 1 HS laøm baøi treân baûng. 29
 30. 30. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 lôùn? - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - Yeâu caàu HS veà nhaø söûa baøi taäp 4 vaøo vôû. - HS traû lôøi. . Thø ba ngμy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 OÂN TAÄP BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO KHOÁI LÖÔÏNG I. Muïc tieâu: Giuùp HS: - Cuûng coá caùc ñôn vò ño khoái löôïng vaø baûng ñôn vò ño khoái löôïng. - Reøn kyõ naêng chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño khoái löôïng vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Goïi 2 HS leân baûng: Vieát soá hoaëc phaân soá thích hôïp vaøo choã chaám: 12 m = ... cm 7 cm = ... m 34 dam = ... m 9 m = ... dam 600 m = ... hm 93 m = ... hm - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 15 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1, 2. Muïc tieâu: - HS nhaéc laïi ñeà. 30
 31. 31. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 ’ 17 ’ Cuûng coá caùc ñôn vò ño khoái löôïng vaø baûng ñôn vò ño khoái löôïng. Tieán haønh: Baøi 1/23: - GV treo baûng phuï coù noäi dung baøi taäp 1, goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - GV höôùng daãn HS thaønh laäp baûng ñôn vò ño khoái löôïng nhö SGK/23. - GV ruùt ra nhaän xeùt. - Goïi HS nhaéc laïi nhaän xeùt. Baøi 2/24: - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - Yeâu caàu HS laøm mieäng. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 3,4. Muïc tieâu: Reøn kyõ naêng chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño khoái löôïng vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. Tieán haønh: Baøi 3/24: - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - GV coù theå toå chöùc cho HS laøm baøi treân phieáu. - Goïi 2 HS laøm baøi treân baûng. - GV söûa baøi, nhaän xeùt. Baøi 4/24: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS töï toùm taét ñeà sau ñoù - 1 HS ñoïc noäi dung baøi taäp. - 2 HS nhaéc laïi nhaän xeùt. - 1 HS neâu yeâu caàu. - HS coù theå chôi troø chôi truyeàn ñieän. - 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - HS laøm baøi treân phieáu. 31
 32. 32. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 3’ giaûi baøi vaøo vôû. - Goïi 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp. - GV söûa baøi, chaám moät soá vôû, nhaän xeùt. 3. Cuûng coá, daën doø: - Ñôn vò lôùn gaáp maáy laàn ñôn vò beù? - Ñôn vò beù baèng moät phaàn maáy ñôn vò lôùn? - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø em naøo sai baøi taäp 4 thì söûa baøi vaøo vôû. - 2 HS laøm baøi treân baûng. - HS ñoïc ñeà baøi. - HS toùm taét ñeà vaø giaûi baøi vaøo vôû. - 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp. - HS traû lôøi. Thø t ngμy 23 th¸ng 9 n¨m 2009 LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: Giuùp HS: - Cuûng coá caùc ñôn vò ño ñoä daøi, khoái löôïng vaø caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ ñöôïc hoïc. - Reøn kyõ naêng: + Tính dieän tích cuûa hình chöõ nhaät, hình vuoâng. + Tính toaùn treân caùc ñôn vò ño ñoä daøi, khoái löôïng vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. + Veõ hình chöõ nhaät theo ñieàu kieän cho tröôùc. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 3/24. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Goïi 2 HS leân baûng: Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám: 3kg 7g = ... g ; 3246g = ... kg ... g 32
 33. 33. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 5taán 3taï = ... yeán ; 1845kg = . . . taán. . . kg - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 14 ’ 18 ’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1,2. Muïc tieâu: Cuûng coá caùc ñôn vò ño ñoä daøi, khoái löôïng vaø caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ ñöôïc hoïc. Tieán haønh: Baøi 1/24: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - GV yeâu caàu HS nhaän daïng toaùn. - Höôùng daãn HS ñeå HS töï toùm taét vaø giaûi. - Goïi 1 HS laøm baøi treân baûng. - GV chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. Baøi 2/24: - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - Coù theå tieán haønh cho HS laøm nhaùp sau ñoù thi traû lôøi nhanh. - GV vaø HS nhaän xeùt, choát laïi keát quaû ñuùng. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 3, 4. - HS nhaéc laïi ñeà. - HS ñoïc ñeà baøi. - HS toùm taét vaø giaûi. - HS neâu yeâu caàu baøi taäp - HS phaùt bieåu yù kieán. 33
 34. 34. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 2’ Muïc tieâu: Cuûng coá caùch tính dieän tích hình chöõ nhaät, hình vuoâng, veõ hình chöõ nhaät theo ñieàu kieän cho tröôùc. Tieán haønh: Baøi 3/24: - GV ñöa baûng phuï coù noäi dung baøi taäp 3. - GV höôùng daãn HS quan saùt hình veõ vaø töï tìm ra höôùng giaûi. - Neâu coâng thöùc tính dieän tích hình chöõ nhaät. - Neâu coâng thöùc tính dieän tích hình vuoâng. - HS laøm baøi theo nhoùm ñoâi. Baøi 4/25: - HS neâu yeâu caàu. - Yeâu caàu HS veõ hình vaøo vôû. 3. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - HS neâu yeâu caàu baøi taäp - HS traû lôøi. - HS neâu yeâu caàu. - HS veõ hình vaøo vôû. Thø n¨m ngμy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 ÑEÀ - CA - MEÙT VUOÂNG, HEÙC - TOÂ - MEÙT VUOÂNG I. Muïc tieâu: Giuùp HS: - Hình thaønh bieåu töôïng ban ñaàu veà ñeà- ca- meùt vuoâng, heùc- toâ- meùt vuoâng. - Bieát ñoïc, vieát caùc soá ño dieän tích theo ñôn vò ñeà- ca- meùt vuoâng. - Bieát moái quan heä giöõa ñeà- ca- meùt vuoâng vaø meùt vuoâng, giöõa heùc- toâ- meùt vuoâng vaø ñeà- ca- meùt vuoâng; bieát chuyeån ñoåi ñôn vò ño dieän tích (tröôøng hôïp ñôn giaûn). 34
 35. 35. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 II. Ñoà duøng daïy - hoïc: GV chuaån bò tröôùc hình veõ bieåu dieãn hình vuoâng coù caïch 1dam, 1hm thu nhoû. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Goïi 2 HS leân baûng, yeâu caàu HS laøm caùc baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâm. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 6’ 7’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñôn vò ño dieän tích ñeà- ca- meùt vuoâng. Muïc tieâu: Hình thaønh bieåu töôïng ban ñaàu veà ñeà- ca- meùt vuoâng. Tieán haønh: - GV goïi HS nhaéc laïi nhöõng ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc. - GV treo baûng hình bieåu dieãn cuûa hình vuoâng coù caïnh 1 dam nhö SGK/25. - GV yeâu caàu HS tính dieän tích hình vuoâng naøy. - GV giôùi thieäu ñeà- ca- meùt vuoâng vieát taét laø dam2, ñoïc laø ñeà- ca- meùt vuoâng. - Goïi HS nhaéc laïi. - HS nhaéc laïi ñeà. - 1 HS neâu nhöõng ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc. - Tính dieän tích hình vuoâng. - HS nhaéc laïi. 35
 36. 36. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 17 ’ 3’ Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu ñôn vò ño dieän tích heùc- toâ- meùt vuoâng. Muïc tieâu: Hình thaønh bieåu töôïng ban ñaàu veà heùc- toâ- meùt vuoâng. Tieán haønh: - GV coù theå tieán haønh töông töï treân. - GV cho HS nhaän thaáy: 1 hm2 = 100 dam2 - Goïi HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp. Muïc tieâu: Bieát ñoïc, vieát caùc soá ño dieän tích theo ñôn vò ñeà- ca- meùt vuoâng. Bieát moái quan heä giöõa ñeà- ca-meùt vuoâng vaø meùt vuoâng, giöõa heùc-toâ- meùt vuoâng vaø ñeà- ca- meùt vuoâng; bieát chuyeån ñoåi ñôn vò ño dieän tích (tröôøng hôïp ñôn giaûn). Tieán haønh: Baøi 1/26: - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - GV coù theå toå chöùc cho HS laøm mieäng. Baøi 2/26: - GV cho HS laøm baøi treân baûng con. Baøi 3/26: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - GV coù theå cho HS laøm phieáu. Baøi 4/27: - GV toå chöùc cho HS laøm baøi vaøo vôû. - HS nhaéc 1 hm2 = 100 dam2. - 1 HS neâu yeâu caàu. - HS laøm mieäng. - HS laøm baøi treân baûng con. - HS laøm baøi treân phieáu baøi taäp. - HS laøm baøi vaøo vôû. 36
 37. 37. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 3. Cuûng coá, daën doø: - Ñeà- ca- meùt vuoâng vieát taét laø gì? - Heùc- toâ- meùt vuoâng vieát taét laø gì? - 1 hm2 = ... dam2. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - HS traû lôøi. Thø s¸u ngμy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 MI- LI- MEÙT VUOÂNG. BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO DIEÄN TÍCH I. Muïc tieâu: Giuùp HS: - Bieát teân goïi, kí hieäu, ñoä lôùn cuûa mi- li- meùt vuoâng. Quan heä giöõa mi- li- meùt vuoâng vaø xaêng- ti- meùt vuoâng. - Bieát teân goïi, kí hieäu, thöù töï, moái quan heä cuûa caùc ñôn vò ño dieän tích trong baûng ñôn vò ño dieän tích. - Bieát chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño dieän tích töø ñôn vò naøy sang ñôn vò khaùc. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: GV chuaån bò: - Hình veõ bieåu dieãn hình vuoâng coù caïnh daøi 1 cm nhö trong phaàn a cuûa SGK. - Moät baûng coù keû saün caùc doøng, caùc coät nhö phaàn b cuûa SGK nhöng chöa vieát chöõ vaø soá. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Goïi 2 HS laøm baøi treân baûng. Vieát caùc soá ño döôùi ñaây döôùi daïng soá ño coù ñôn vò laø dam2. 7 dam2 25 m2 = ... dam2 6 dam2 76 m2 = ... dam2 - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 37
 38. 38. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 1’ 6’ 8’ 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñôn vò ño dieän tích mi- li- meùt vuoâng. Muïc tieâu: Bieát teân goïi, kí hieäu, ñoä lôùn cuûa mi- li- meùt vuoâng. Quan heä giöõa mi- li- meùt vuoâng vaø xaêng- ti- meùt vuoâng. Tieán haønh: - GV tieán haønh töông töï nhö giôùi thieäu ñôn vò ño dam2. - GV ñöa ra nhaän xeùt : 1 cm2 = 100 mm2 100 mm2 = m2 - Goïi HS nhaéc laïi. H.ñoäng 2: Giôùi thieäu baûng ñôn vò ño dieän tích. Muïc tieâu: Bieát teân goïi, kí hieäu, thöù töï, moái quan heä cuûa caùc ñôn vò ño dieän tích trong baûng ñôn vò ño dieän tích. Tieán haønh: - GV treo baûng phuï coù keû saün baûng nhö muïc b/27. - GV höôùng daãn HS laàn löôït ñieàn vaøo baûng. - GV ruùt ra nhaän xeùt: + Moãi ñôn vò ño dieän tích gaáp 100 laàn ñôn vò beù hôn tieáp lieàn. - HS nhaéc laïi ñeà. - HS nhaéc laïi. - HS nhôù ñeå hoaøn thaønh baûng. 38
 39. 39. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 16 ’ 3’ + Moãi ñôn vò ño dieän tích baèng ñôn vò lôùn hôn tieáp lieàn. - Goïi HS nhaéc laïi nhaän xeùt treân. Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp. Muïc tieâu: Bieát chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño dieän tích töø ñôn vò naøy sang ñôn vò khaùc. Tieán haønh: Baøi 1/28: - Baøi taäp a, GV cho HS laøm mieäng. - Baøi taäp b, GV cho HS laømbaøi treân baûng con. Baøi 2/28: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - GV toå chöùc cho HS chôi troø chôi Truyeàn ñieän. - GV vaø HS nhaän xeùt. Baøi 3/28: - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - GV yeâu caàu HS laømbaøi vaøo vôû. 3. Cuûng coá, daën doø: + Moãi ñôn vò ño dieän tích gaáp maáy laàn ñôn vò beù hôn tieáp lieàn? + Moãi ñôn vò ño dieän tích baèng moät phaàn maáy ñôn vò lôùn hôn tieáp lieàn? - Nhaéc laïi baûng ñôn vò ño dieän tích. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - 2 HS nhaéc laïi. - HS laøm mieäng. - HS laøm baûng con. - Tham gia troø chôi truyeàn ñieän. - 1 HS neâu yeâu caàu. - HS laøm baøIVaøo vôû. - HS traû lôøi. 39
 40. 40. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 Giao H¬ng ngμy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 6 Thø hai ngμy 29 th¸ng 9 n¨m 2008 To¸n : 26 luyÖn tËp I. Môc tiªu : Gióp häc sinh : - Cñng cè vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· häc. - RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch, so s¸nh c¸c sè ®o diÖn tÝch vμ gi¶i to¸n cã liªn quan. II. ChuÈn bÞ III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. Bμi cò : HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc B.Bμi míi 1. Giíi thiÖu bμi 40
 41. 41. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 2. Híng dÉn HS lμm bμi tËp BT1 : HS ®äc yªu cÇu - HS nhËn xÐt c¸c sè ®o cÇn chuyÓn ®æi - HS ®äc thÇm mÉu; lμm bμi theo mÉu - HS b¸o c¸o kÕt qu¶, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ BT2 : Tæ chøc nh bμi tËp 1 - GV qua bμi tËp cñng cè cho HS kÜ n¨ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o - Gv nhÊn m¹nh c¸ch thùc hiÖn BT 3 : HS nªu yªu cÇu; HS nªu híng lμm - HS lμm bμi c¸ nh©n - Tæ chøc cho HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ BT4 : HS ®äc thÇm vμ nªu yªu cÇu bμi to¸n - HS nªu phÐp tÝnh gi¶i; Hs gi¶i - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV thu 3- 4 vë, chÊm, nhËn xÐt 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. Thø ba ngμy 30 th¸ng 9 n¨m 2008 To¸n 27 HÐc ta I. Môc tiªu : gióp häc sinh : - BiÕt tªn gäi, kÝ hiÖu, ®é lín cña ®¬n vÞ ®o hÐc-ta, quan hÖ cña nã víi mÐt vu«ng - BiÕt chuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch trong mèi quan hÖ víi hÐc- ta II. ChuÈn bÞ III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. Bμi cò : HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc B. Bμi míi 1. Giíi thiÖu bμi 41
 42. 42. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 2. Gi¸o viªn giíi thiÖu ®¬n vÞ ®o hÐc- ta - GV giíi thiÖu ®¬n vÞ ®o diªn tÝch hay ®îc sö dông trong thùc tÕ lμ hÐc- ta, kÝ hiÖu, c¸ch ®äc, c¸ch viÕt - GV giíi thiÖu víi HS mèi quan hÖ gi÷a ha víi m2 vμ ghi b¶ng : 1ha = 10 000 m2 - Trªn c¬ së mèi quan hÖ trªn HS suy ra mèi quan hÖ gi÷a ha víi c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch kh¸c nh dam2, hm2, km2. 2. Thùc hμnh BT1 : HS ®äc yªu cÇu - HS lμm bμi c¸ nh©n - HS b¸o c¸o kÕt qu¶; GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cã thÓ yªu cÇu HS nªu c¸ch lμm BT2 : TiÕp tôc rÌn cho HS kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o cã g¾n víi thùc tÕ. - GV cho HS tù lμm bμi råi ch÷a bμi BT3 : HS nªu yªu cÇu, lμm bμi vμ ch÷a bμi; khi ch÷a bμi yªu cÇu HS nªu c¸ch lμm. BT4 : HS ®äc bμi to¸n, nªu híng gi¶i bμi to¸n, HS gi¶i bμi to¸n - GV tæ chøc cho HS ch÷a bμi Lu ý : §èi víi bμi nμy còng cã thÓ tÝnh diÖn tÝch m¶nh vên víi ®¬n vÞ ®o lμ ha sau ®ã míi ®æi ra m2. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. Thø t ngμy 1 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n : 28 luyÖn tËp I. Môc tiªu : Gióp häc sinh : - Cñng cè vÒ c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· häc - gi¶i c¸c bμi to¸n cã liªn quan ®Õn diÖn tÝch II. ChuÈn bÞ 42
 43. 43. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. Bμi cò : HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc B.Bμi míi 1. Giíi thiÖu bμi 2. Híng dÉn HS lμm bμi tËp BT1 : HS nªu yªu cÇu bμi to¸n - HS lμm bμi c¸ nh©n; GV ch÷a, cã thÓ yªu cÇu HS nªu c¸ch lμm Qua bμi to¸n tiÕp tôc cñng cè cho HS kÜ n¨ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o tõ ®¬n vÞ ®o viÕt díi d¹ng 2 sè ®o vÒ ®¬n vÞ ®o viÕt díi d¹ng mét ®¬n vÞ ®o. BT2 : HS t×m hiÓu yªu cÇu bμi to¸n; HS nªu c¸ch lμm - HS lμm bμi; GV ch÷a bμi - Cho HS kiÓm tra chÐo lÉn nhau. BT3 : Hs ®äc yªu cÇu bμi to¸n - HS nªu híng gi¶i, GV nhËn xÐt - HS gi¶i, GV bao qu¸t gióp ®ì HS yÕu. - Tæ chøc ch÷a bμi BT4 : Híng dÉn HS t¬ng tù bμi 3 - GV thu 3, 4 vë chÊm nhËn xÐt 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ Thø n¨m ngμy 2 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n : 29 luyÖn tËp chung I. Môc tiªu : Gióp HS cñng cè vÒ : - C¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· häc, c¸ch tÝnh diÖn tÝch c¸c h×nh ®· häc - Gi¶i c¸c bμi to¸n cã liªn quan ®Õn diÖn tÝch. II. ChuÈn bÞ 43
 44. 44. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. Bμi cò : HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc B. Bμi míi 1. Giíi thiÖu bμi 2. Híng dÉn HS lμm bμi tËp BT1 : HS ®äc yªu cÇu bμi to¸n, tãm t¾t bμi to¸n - HS ph©n tÝch ®Ò, nªu híng gi¶i - HS gi¶i, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - HS söa ch÷a bμi vμo vë BT2 : HS tù t×m hiÓu yªu cÇu bμi to¸n - HS lμm phÇn a, b¸o c¸o kÕt qu¶, GV nhËn xÐt - HS tãm t¾t ý b, HS nhËn d¹ng to¸n - HS gi¶i, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ BT 3 : HS ®äc yªu cÇu bμi to¸n - HS nªu c¸ch hiÓu vÒ tØ lÖ b¶n ®å - HS lªn b¶ng gi¶i - Tæ chøc cho HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Lu ý cã thÓ tÝnh diÖn tÝch theo ®¬n vÞ lμ X¨ng- ti- mÐt vu«ng. BT4 : HS ®äc bμi to¸n - HS quan s¸t vμ ph©n tÝch h×nh vÏ, nªu c¸c c¸ch tÝnh kh¸c nhau - HS tÝnh, sau ®ã lùa chän kÕt qu¶ - GV kÕt luËn 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c bμi bμi cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. Thø s¸u ngμy 3 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n : 30 luyÖn tËp chung I. Môc tiªu: 44
 45. 45. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 - RÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ®èi víi ph©n sè - RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n ph©n sè vμ to¸n “HiÖu- tØ” II. ChuÈn bÞ iII. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. Bμi cò : HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc B.Bμi míi 1. Giíi thiÖu bμi 2. Híng dÉn HS lμm bμi tËp BT1 : HS nªu yªu cÇu - HS nªu híng lμm; HS lμm - GV tæ chøc nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, yªu cÇu HS nªu c¸ch so s¸nh ph©n sè; GV cñng cè cho HS kÜ n¨ng so s¸nh ph©n sè. BT2 : HS nªu yªu cÇu bμi to¸n - HS lμm bμi c¸ nh©n; GV bao qu¸t líp gióp ®ì HS gÆp khã kh¨n. - Tæ chøc ch÷a bμi; GV nhÊn m¹nh : nªn lμm theo c¸ch quy ®ång víi mÉu sè nhá sÏ tiªn lîi h¬n. ý c, d khuyÕn khÝch HS tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. BT3 : HS ®äc ®Ò to¸n, HS nªu phÐp tÝnh gi¶i - HS gi¶i, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ BT4 : HS ®äc thÇm, tãm t¾t bμi to¸n díi d¹ng s¬ ®å - HS x¸c ®Þnh d¹ng to¸n, HS gi¶i - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV thu 4- 5 vë, chÊm bμi 3 vμ 4; NhËn xÐt 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý, bμi cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 45
 46. 46. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 46
 47. 47. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 tuÇn 7 m«n to¸n Ngμy d¹y: Thø hai ngμy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 luyÖn tËp chung i. Môc tiªu : Sau bμi häc häc sinh cã kh¶ n¨ng : - Gióp HS cñng cè vÒ quan hÖ gi÷a: ®¬n vÞ vμ - T×m thμnh phÇn cha biÕt trong phÐp tÝnh ®èi víi ph©n sè. - Gi¶i bμi to¸n cã liªn quan ®Õn sè trung b×nh céng. II. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕó Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc GV cho HS më vë ®Ó lμm c¸c bμi tËp trong SGK Bμi tËp 1: GV gäi HS nªu yªu cÇu cña bμi - GV nhËn xÐt Bμi tËp 2: : Yªu cÇu nªu c¸ch t×m thμnh phÇn cha biÕt trong phÐp tÝnh- GV kÕt luËn : C¸ch t×m thμnh phÇn cha biÕt trong phÐp tÝnh ®èi víi ph©n sè còng gièng nh c¸ch t×m thμnh phÇn cha biÕt trong phÐp tÝnh ®èi víi sè tù nhiªn. Bμi tËp 3: Gäi HS ®äc ®Ò bμi - GV kÕt luËn, nhÊn m¹nh c¸ch gi¶i to¸n to¸n trung b×nh céng - HS më vë - 2 HS nªu híng lμm - HS tù lμm bμi vμo vë - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ - 2HS nªu - HS lμm bμi vμ ch÷a bμi -2 HS ®äc bμi to¸n - HS ph©n tÝch ®Ò nhËn d¹ng to¸n - HS nªu c¸ch gi¶i, HS gi¶i 47
 48. 48. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 Bμi tËp 4: GV ®Ó tù HS lμm bμi -GV thu 3- 4 vë chÊm, nhËn xÐt, ch÷a bμi 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. - HS söa ch÷a bμi vμo vë Ngμy d¹y: Thø ba ngμy 6 th¸ng 10 n¨m 2009 kh¸i niÖm sè thËp ph©n I.Môc tiªu : Gióp HS : - NhËn biÕt kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ sè thËp ph©n (d¹ng ®¬n gi¶n). - BiÕt ®äc viÕt sè thËp ph©n d¹ng ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ - H×nh trong SGK kÎ s½n vμo b¶ng phô; b¶ng phô ghi néi dung BT3 III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. Giíi thiÖu kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ sè thËp ph©n a) Híng dÉn HS nhËn xÐt tõng hμng trong b¶ng a ®Ó nhËn ra : - Cã 0m 1dm tøc lμ cã 1dm, GV viÕt b¶ng : 1dm =.... m GV giíi thiÖu : 1dm hay cßn ®îc viÕt thμnh 0,1m (GV viÕt b¶ng : 1dm = 0,1 m) - T¬ng tù víi 0,01m ; 0,001 m . - GV võa viÕt b¶ng võa giíi thiÖu : 0,1 ®äc lμ : kh«ng phÈy mét - HS quan s¸t trªn b¶ng - HS nªu: C¸c ph©n sè thËp ph©n (dïng thíc chØ khoanh vμo c¸c ph©n sè nμy ë trªn b¶ng) ®îc viÕt thμnh 0,1; 0,01 ; 0,001 48
 49. 49. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 GV giíi thiÖu t¬ng tù víi 0,01 ; 0,001. - Gv chØ, vμ giíi thiÖu :c¸c sè 0,1 ; 0,01 ; 0,001 lμ c¸c sè thËp ph©n. b) GV lμm t¬ng tù phÇn a. 2. Thùc hμnh BT1 : GV chØ vμo tõng v¹ch trªn tia sè BT2:GV ®Ó tù HS lμm GV theo dâi gióp ®ì HS. BT3: GV treo b¶ng phô Khi ch÷a bμi, yªu cÇu HS ®äc c¸c sè ®o ®é dμi díi d¹ng sè thËp ph©n 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau - 2-3 HS ®äc l¹i - HS ®äc ph©n sè thËp ph©n vμ ®äc sè thËp ph©n t¬ng øng - HS ®äc thÇm mÉu - HS viÕt theo mÉu, - 1 HS lμm b¶ng phô C¶ líp lμm vμo vë Ngμy d¹y: Thø t ngμy 7 th¸ng 10 n¨m 2009 KH¸I NIÖM PH©N Sè (tiÕp theo) I. Môc tiªu : Gióp HS : - NhËn biÕt ban ®Çu vÒ sè thËp ph©n (ë d¹ng thêng gÆp) vμ cÊu t¹o cña sè thËp ph©n. - BiÕt ®äc, viÕt sè thËp ph©n (ë d¹ng ®¬n gi¶n thêng gÆp). II.c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. Bμi cò : Gäi HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc B.Bμi míi 1. TiÕp tôc giíi thiÖu kh¸i niÖm vÒ sè thËp ph©n a) Híng dÉn HS nªu nhËn xÐt tõng hμng trong b¶ng - 2m7dm hay ®îc viÕt thμnh - 2HS lªn b¶ng 49
 50. 50. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 2,7m; 2,7m ®äc lμ : “hai phÈy bÈy mÐt” - GV giíi thiÖu t¬ng tù ®èi víi c¸c sè 8,56m ; 0,195m. b) Gi¸o viªn giíi thiÖu : c¸c sè : 2,7; 8,56; 0,195 còng lμ sè thËp ph©n. 2. Giíi thiÖu vÒ cÊu t¹o sè thËp ph©n - GV viÕt sè : 8,56 ; giíi thiÖu phÇn nguyªn, phÇn thËp ph©n. 3 Thùc hμnh Bμi tËp 1: GV ch÷a miÖng NhËn xÐt Bμi tËp 2: Tù HS lμm ,GV quan s¸t chung Bμi tËp 3: T¬ng tù bμi 2 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau - 2-3 HS nªu nhËn xÐt - HS ®äc l¹i - HS t×m phÇn nguyªn phÇn thËp ph©n cña hai sè : 2,7; 0,195 - Rót ra kÕt luËn - HS ®äc theo cÆp - HS ®äc tríc líp - HS viÕt c¸c sè thËp ph©n; khi ch÷a bμi HS ph¶i ®äc tõng sè thËp ph©n ®· viÕt ®îc. - HS tù lμm bμi, råi ch÷a bμi. Ngμy d¹y: Thø n¨m ngμy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 hμng cña sè thËp ph©n- ®äc, viÕt sè thËp ph©n I. Môc tiªu : Gióp häc sinh : - NhËn biÕt tªn c¸c hμng cña sè thËp ph©n (d¹ng ®¬n gi¶n th-êng gÆp) ; quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong tõng hμng. - N¾m c¸ch ®äc, viÕt sè thËp ph©n. II. ChuÈn bÞ - KÎ s½n b¶ng phãng to SGK III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 50
 51. 51. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 1. Giíi thiÖu c¸c hμng gi¸ trÞ mçi ch÷ sè cña c¸c hμng vμ c¸ch ®äc viÕt sè thËp ph©n GV giíi thiÖu : - PhÇn nguyªn cña sè thËp ph©n gåm c¸c hμng : … - PhÇn thËp ph©n cña sè thËp ph©n gåm c¸c hμng : … - Gi¸ trÞ mçi ®¬n vÞ cña tõng hμng - GV gióp HS tù nªu ®îc cÊu t¹o tõng phÇn trong sè thËp ph©n, råi ®äc sè ®ã. c) T¬ng tù phÇn b, ®èi víi sè thËp ph©n : 0,1985 - Sau mçi phÇn GV ®Æt c©u hái ®Ó HS nªu c¸ch ®äc c¸ch viÕt sè thËp ph©n. 2. Híng dÉn HS thùc hμnh Bμi tËp 1: §Ó tù HS lμm bμi GV nhËn xÐt Bμi tËp 2 GVch÷a chung c¶ líp BT3 GV tæ chøc ch÷a bμi 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. - HS quan s¸t b¶ng phãng to, - HS rót ra kÕt luËn : Mçi ®cña mét hμng b»ng 10 ®¬n vÞ hμng thÊp h¬n liÒn sau vμ b»®¬n vÞ cña hμng cao h¬n liÒn - HS tù nªu vÝ dô 2-3 HS nªu - HS nªu HS ®äc yªu cÇu - HS ®äc trong nhãm - HS ®äc tríc líp -HS viÕt c¸c sè thËp ph©n - HS lªn b¶ng viÕt, HS díi líp vë cho nhau ®¸nh gi¸ bμi lÉn nhau HS tù lμm bμi 51
 52. 52. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 Ngμy d¹y: Thø s¸u ngμy 9 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt: 35 luyÖn tËp I .Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt c¸ch chuyÓn mét ph©n sè thËp ph©n thμnh hçn sè råi thμnh sè thËp ph©n. - Cñng cè vÒ chuyÓn sè ®o viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n thμnh sè ®o viÕt díi d¹ng sè tù nhiªn víi ®¬n vÞ ®o thÝch hîp. II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. Bμi cò : HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc ®Ó cñng cè vÒ hμng vμ cÊu t¹o sè thËp ph©n. B.Bμi míi 1. Giíi thiÖu bμi 2. Híng dÉn HS lμm bμi tËp BT1 : - GV híng dÉn HS lμm mÉu 1 ý nhá - Tæ chøc ch÷a bμi; GV kÕt luËn vÒ c¸ch viÕt ph©n sè díi d¹ng hçn sè BT2 - GV nhËn xÐt vμ híng HS vËn dông bμi tËp 1 ®Ó lμm bμi nμy, lu ý kh«ng cÇn viÕt bíc trung gian vμo vë. - GV tæ chøc cho HS b¸o c¸o kÕt qu¶, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. BT3 :- GV kÕt luËn - GV gäi 2 HS lªn b¶ng - HS ®äc yªu cÇu - HS thùc hμnh theo mÉu - HS ®äc yªu cÇu; HS nªu h íng lμm - HS thùc hμnh c¸ nh©n; - HS nªu c¸ch hiÓu mÉu - HS thùc hμnh, trao ®æi vë víi b¹n bªn c¹nh, nhËn xÐt bμi 52
 53. 53. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 BT4 : HS lμm bμi råi ch÷a bμi, nÕu kh«ng ®ñ thêi gian cho HS lμm bμi ë nhμ. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý, c¸c bμi cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. cña b¹n - HS b¸o c¸o kÕt qu¶, Giao H¬ng ngμy........th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 53
 54. 54. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 TuÇn 8 Thø hai ngμy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 sè thËp ph©n b»ng nhau I. Môc tiªu : Gióp häc sinh nhËn biÕt : - ViÕt thªm ch÷ sè 0 vμo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n hoÆc bá ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i cña sè thËp ph©n th× gi¸ trÞ cña sè thËp ph©n kh«ng thay ®æi. ii.ho¹t ®éng d¹y häc GV HS A. Bμi cò :Gäi HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc B.Bμi míi 1. Ph¸t hiÖn ®Æc ®iÓm cña sè thËp ph©n khi viÕt thªm ch÷ sè 0 vμo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n hoÆc bá ch÷ sè 0 (nÕu cã) ë tËn cïng bªn ph¶i cña sè thËp ph©n ®ã a) GV híng dÉn HS gi¶i quyÕt c¸ch chuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o trong c¸c vÝ dô cña bμi ®Ó nhËn ra r»ng : 0,9 = 0,90 0,90 = 0,900 0,90 = 0,9 0,900 = 0,90 b) HS nªu c¸c vÝ dô minh ho¹ cho c¸c nhËn xÐt trªn Lu ý cho HS lμm vÝ dô ®Ó nhËn thÊy sè tù nhiªn ®îc coi lμ sè thËp ph©n ®Æc biÖt cã phÇn thËp ph©n lμ 0 hoÆc 00, … 2. Híng dÉn HS thùc hμnh BT1 : - Khi ch÷a nªn lu ý HS mét sè trêng hîp cã thÓ bÞ nhÇm lÉn. VD : 32,03 = 32,3 - Khi viÕt sè thËp ph©n ë d¹ng gän h¬n nªn híng HS viÕt ë d¹ng gän nhÊt. BT2 : GV quan s¸t vμ gióp HS yÕu BT3 : 2HS lªn b¶ng - HS tù gi¶i quyÕt vÊn ®Ò HS nªu c¸c nhËn xÐt nh trong bμi häc. - HS nªu miÖng VD - HS kh¸c nhËn xÐt - HS lμm bμi c¸ nh©n råi ch÷a bμi - HS lμm bμi c¸ nh©n råi ch÷a bμi; - HS tù lμm bμi råi tr¶ lêi miÖng 54
 55. 55. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 - Lu ý HS c¸ch gi¶i thÝch cho gän dÔ hiÓu. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. Thø ba ngμy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 so s¸nh hai sè thËp ph©n I. Môc tiªu : Gióp häc sinh nhËn biÕt : - C¸ch so s¸nh hai sè thËp ph©n, biÕt c¸ch s¾p xÕp c¸c sè thËp ph©n theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín (hoÆc ngîc l¹i). II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. Bμi cò : HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc B.Bμi míi 1. Híng dÉn HS so s¸nh hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn kh¸c nhau. - GV nªu vÝ dô HS lμm vμ gi¶i thÝch 2. Híng dÉn HS so s¸nh hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn b»ng nhau, phÇn thËp ph©n kh¸c nhau VÝ dô: So s¸nh 35,7m víi 35,698m - Híng dÉn HS so s¸nh nh trong SGK vμ t¬ng tù nh híng dÉn trªn 3. Híng dÉn HS tù nªu c¸ch so s¸nh hai sè thËp ph©n, GV kÕt luËn gióp HS nªu kh¸i qu¸t nh SGK. 4. Thùc hμnh BT1 : Khi ch÷a bμi yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch lμm. BT2 :Gäi HS ®äc yªu cÇu GV nhÊn m¹nh : CÇn so s¸nh ®ång thêi c¸c sè thËp ph©n trªn. - Tæ chøc ch÷a bμi. BT3 : Híng dÉn HS tîng tù bμi tËp 2. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. - HS so s¸nh : 8,1m víi 7,9m ®Ó nhËn ra : 8,1 > 7,9 - HS tù rót ra nhËn xÐt - HS lμm vÝ dô - 2-3 HS nªu - HS tù lμm bμi råi ch÷a bμi - HS nªu híng lμm - HS lμm; trao ®æi vë víi b¹n bªn c¹nh, nhËn xÐt bμi cña b¹n. Thø t ngμy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 luyÖn tËp 55
 56. 56. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 I. Môc tiªu : Gióp häc sinh cñng cè vÒ : - So s¸nh hai sè thËp ph©n, s¾p xÕp c¸c sè thËp ph©n. II.c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu GV HS A. Bμi cò :Gäi HS ch÷a bμi B.Bμi míi 1. Giíi thiÖu bμi 2. Híng dÉn HS lμm bμi tËp BT1 : - GV nhËn xÐt, yªu cÇu HS nªu c¸ch lμm - GV nhÊn m¹nh c¸c bíc so s¸nh hai sè thËp ph©n. BT2 : - GV nhÊn m¹nh yªu cÇu - GV ch÷a, nhËn xÐt chung BT3 : Yªu cÇu HS nªu c¸ch lμm - GV kÕt luËn BT4 : - GV nhÊn m¹nh yªu cÇu : Sè cÇn t×m lμ sè tù nhiªn - GVnhËn xÐt kÕt luËn b»ng biÓu thÞ trªn tia sè ®Ó HS dÔ hiÓu tõ ®ã thÊy râ mèi quan hÖ thø tù cña c¸c sè thËp ph©n. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. - HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc - HS lμm bμi c¸ nh©n - HS lªn b¶ng ch÷a - HS ®äc thÇm vμ nªu yªu cÇu; - HS lμm bμi c¸ nh©n sau ®ã trao ®æi vë víi b¹n bªn c¹nh nhËn xÐt bμi cña b¹n. - HS lμm bμi c¸ nh©n - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ vμ nªu c¸ch lμm - HS ®äc yªu cÇu; - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ Thø n¨m ngμy15 th¸ng 10 n¨m 2009 TiÕt: 39 luyÖn tËp chung I. Môc tiªu : Gióp häc sinh cñng cè vÒ : - §äc viÕt so s¸nh sè thËp ph©n - TÝnh nhanh (víi c¸c biÓu thøc díi d¹ng tØ sè) b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu GV HS A. Bμi cò :Gäi HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc - 2 HS lªn b¶ng 56
 57. 57. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 B.Bμi míi 1. Giíi thiÖu bμi 2. Híng dÉn HS lμm bμi tËp råi ch÷a bμi BT1 :Gäi HS tr¶ lêi miÖng - GV cã thÓ hái HS vÒ hμng, gi¸ trÞ ch÷ sè trong mçi hμng. BT2 : - GV quan s¸t gióp HS yÕu - GV nhËn xÐt, kÕt luËn BT3 : HS lμm t¬ng tù bμi 2 BT4 : - GV nhÊn m¹nh yªu cÇu - Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bμi - Thu 3- 4 vë cña HS chÊm bμi - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bμi trªn b¶ng; GV kÕt luËn, lu ý HS c¸ch tr×nh bμy. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. - HS ®äc c¸c sè thËp ph©n theo cÆp - HS nèi tiÕp nhau ®äc tríc líp - HS lμm bμi c¸ nh©n - HS ®æi vë cho b¹n bªn c¹nh, tù kiÓm tra nhËn xÐt bμi cña b¹n - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ - HS lμm bμi Thø s¸u ngμy16 th¸ng 10 n¨m 2009 TiÕt 40: viÕt sè ®o ®é dμi díi d¹ng sè thËp ph©n I. Môc tiªu : Gióp häc sinh «n : - B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dμi - Quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o liÒn kÒ, c¸c ®¬n vÞ ®o th«ng dông. - LuyÖn viÕt sè ®o ®é dμi díi d¹ng sè thËp ph©n theo c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c Ii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu GV HS A. Bμi cò : HS ch÷a l¹i bμi tiÕt tríc B.Bμi míi 1. ¤n l¹i hÖ thèng ®¬n vÞ ®o ®é dμi VD : 1km = 1000 m; 1m = 1000 mm 1m = 100 cm; 1m = 0,001km 1cm = 0,01 m - HS nªu l¹i c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dμi ®· häc tõ lín ®Õn bÐ. - HS nªu mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dμi liÒn kÒ. - HS nªu mèi quan hÖ gi÷a 57
 58. 58. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 2.VÝ dô - GV nªu vÝ dô 1, híng dÉn HS c¸ch lμm. - GV kÕt luËn - GV nªu tiÕp vÝ dô 2, híng dÉn HS t¬ng tù vÝ dô 1 3.Híng dÉn HSthùc hμnh BT1 : - Gv yªu cÇu HS nªu c¸ch lμm - NhËn xÐt, kÕt luËn BT2 : - GV ch÷a chung c¶ líp ý ®Çu tiªn; lu ý HS khi lμm bμi kh«ng ph¶i nªu c¸ch lμm. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. BT3 : - GV thèng nhÊt kÕt qu¶ - Lu ý khi HS lμm GV bao qu¸t líp, gióp ®ì HS yÕu. 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS lμm c¸c ý cßn l¹i ë nhμ, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. c¸c ®¬n vÞ ®o th«ng dông. - HS lμm vμ ch÷a miÖng - Lμm tiÕp c¸c vÝ dô cßn l¹i - Häc sinh lμm bμi c¸ nh©n vμ b¸o c¸o kÕt qu¶ - HS lμm sau ®ã trao ®æi vë víi b¹n bªn c¹nh. - HS tù lμm - HS b¸o c¸o kÕt qu¶, Giao H¬ng ngμy.......th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 58
 59. 59. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 TuÇn 9 Thø hai ngμy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 To¸n : TiÕt 41 LUYEÄN TAÄP. I /Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh: - Naém vöõng caùch vieát soá ño ñoä daøi döôùi daïng soá thaäp phaân trong tröôøng hôïp ñôn giaûn. -Luyeän kó naêng vieát soá ño ñoä daøi döôùi daïng soá thaäp phaân. II/ Ñoà duøng hoïc taäp : III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Baøi cuõ : -Goïi HS leân baûng vieát soá thaäp phaân vaøo choã chaám. -Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm 2. Baøi môùi : GTB Höôùng daãn HS luyeän taäp. Baøi 1: Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám -Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi. H : Ñeå thöïc hieän baøi taäp naøy em laøm nhö theá naøo? -Nhaän xeùt ghi ñieåm. Baøi 2:Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám -Yeâu caàu HS thöïc hieän töông töï nhö baøi 1. Baøi 3 -Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi -Goïi HS neâu keát quaû. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. Baøi 4 -1HS leân baûng vieát: 6m5cm =…...m ; 10dm2cm =…....dm -Lôùp laøm vaøo nhaùp. -1HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp +Ñoåi thaønh hoãn soá vôùi ñôn vò caàn chuyeån sau ñoù vieát döôùi daïng soá thaäp phaân. -2HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû. a) 35m3cm = ...m b) c) SGK. -Nhaän xeùt söûa. -Töï thöïc hieän nhö baøi 1. -HS töï laøm baøi caù nhaân 245 3km245m = 31000 km = 3,245km …….. -Ñoåi vôû kieåm tra cho nhau. -Moät soá HS ñoïc keát quaû. -Nhaän xeùt söûa baøi. 59
 60. 60. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 -Toå chöùc HS thaûo luaän caùch laøm baøi theo baøn. -Nhaän xeùt cho ñieåm. 3. Cuûng coá- daën doø: -Goïi HS neâu kieán thöùc cuûa tieát hoïc. -Nhaéc HS laøm baøi ôû nhaø. -Töøng baøn thaûo luaän tìm ra caùch laøm. +Ñaây laø baøi toaùn ngöôïc laïi cuûa baøi toaùn 1. -Laøm theo ñuùng thöù töï ngöôïc laïi. +Ñöa veà hoã soá. +Ñöa veà soá ño coù ñôn vò phöùc hôïp hoaëc ñôn vò ñôn . -Ñaïi dieän neâu. lôùp nhaän xeùt boå sung. ************************************************************ Thø ba ngμy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 TOAÙN:TiÕt 42 VIEÁT SOÁ ÑO KHOÁI LÖÔÏNG DÖÔÙI DAÏNG SOÁ THAÄP PHAÂN. I/Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh: - Baûng ñôn vò ño khoái löôïng. - Quan heä giöõa caùc ñôn vò ño lieàn keø vaø quan heä giöõa moät soá ñôn vò khoái löôïng. - Luyeän taäp vieát soá ño khoái löôïng daïng soá thaäp phaân vôùi caùc ñôn vò khaùc. II/ Ñoà duøng hoïc taäp - Baûng ñôn vò ño khoái löôïng. - Phieáu hoïc taäp coù caùc noäi dung: Ñieàn vaøo choã troáng. 1 taï = …. taán 1kg = ……… taán 1kg = … taï III/ Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Baøi cuõ: -Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp 4. -Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm 2. Baøi môùi : GTB HÑ 1 : OÂn laïi moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño khoái löôïng. -Phaùt phieáu hoïc taäp keû baûng ñôn vò ño khoái löôïng. H : Hai ñôn vò ño khoái löôïng ñöùng lieàn keà nhau coù moái quan heä vôùi nhau nhö theá naøo? HÑ 2 : Giôùi thieäu caùch laøm baøi maãu. -Neâu ví duï: SGK -Vieát baûng: 5 taán132kg =…taán HÑ 3 : Luyeän taäp Baøi 1: Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám . -Yeâu caàu HS neâu ñeà baøi. -Goïi HS leân baûng laøm: - 1HS leân baûng laøm. ( Thöôøng ) -1HS leân baûng laøm vaøo phieáu lôùn, lôùp nhaän phieáu hoïc taäp vaø laøm baøi caù nhaân. -Moät soá HS neâu keát quaû. -Nhaän xeùt söûa baøi. +Hôn keùm nhau 10 laàn. -Nghe. -HS töï laøm baøi -Thöïc hieän töông töï vôùi 5taán 32kg = … taán -1HS ñoïc ñeà baøi . -1HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû. a) 4 taán562kg= … taán 60
 61. 61. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 -Nhaän xeùt chaám baøi. Baøi 2 Neâu yeâu caàu baøi taäp. H : Neâu caùc vieát soá ño khoái löôïng döôùi daïng soá thaäp phaân ? Löu yù: Ñöa veà daïng hoã soá theo ñôn vò ñaõ cho. - Döïa vaøo khaùi nieäm soá thaäp phaân ñeåû vieát soá ño döôùi daïng soá thaäp phaân. -Nhaän xeùt chöõa baøi. Baøi 3 -Toå chöùc thaûo luaän caëp ñoâi. H : Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn naøo? H : Tính chaát quan heä tæ leä ôû trong baøi toaùn? H : Neâu caùch trình baøy baøi giaûi? -Goïi HS leân baûng laøm. -Chaám moät soá vôû nhaän xeùt. 3. Cuûng coá- daën doø : -Goïi HS neâu nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong tieát hoïc. -Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi taäp b), c), d) nhö SGK. -Nhaän xeùt söûa baøi. -1HS ñoïc yeâu caàu. -2HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû. a) Coù ñôn vò laø kg. 2kg50g = … kg 45kg23g = …. kg 10kg3g= …. kg b) Caùc soá ño baèng taï. (HS thöïc hieän töông töï nhö ôû phaàn a). -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. -Thaûo luaän theo yeâu caàu, tìm caùch giaûi. -1HS hoûi hoïc sinh kia traû lôøi vaø ngöôïc laïi. -1HS leân baûng giaûi. -Lôùp laøm baøi vaøo vôû. -Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng. ******************************************* Thø t ngμy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 To¸n: TiÕt43 VIEÁT SOÁ ÑO DIEÄN TÍCH DÖÔÙI DAÏNG SOÁ THAÄP PHAÂN. I/Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Quan heä giöõa moät soá ñôn vò ño dieän tích thöôøng duøng. - Luyeän taäp vieát soá ño dieän tích döôùi daïng soá thaäp phaân theo caùc ñôn vò khaùc nhau. II/ Ñoà duøng hoïc taäp : Baûng ñôn vò dieän tích . III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Baøi cuõ : - Goïi 2HS leân baûng laøm laïi baøi taäp 2/ 46 . -Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm 2. Baøi môùi : GTB HÑ 1 : OÂn laïi heä thoáng ñôn vò ño dieän tích. H : Em haõy neâu caùc ñôn vò ño dieän tích lieàn keà nhau? -Löu yù moät soá ñôn vò ño dieän tích thoâng duïng. KT : Göng , Ngis -HS laàn löôït keå caùc ñôn vò ño dieän tích theo thöù töï töø lôùn ñeán beù . km 2 hm2( ha ) dam2 m2 dm 2 cm 2 mm 2 1km2 = … hm2 1hm2 = … dam2 ……… 1km2 = …..ha …… 61
 62. 62. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 H : Hai ñôn vò ño dieän tích ñöùng lieàn keà nhau coù moái quan heä vôùi nhau nhö theá naøo? HÑ 2 : Caùch vieát soá ño dieän tích döôùi daïng soá thaäp phaân. -GV giôùi thieäu baûng keû oâ meùt vuoâng vaø giuùp HS so saùnh moái quan heä giöõa hai ñôn vò. -Giuùp HS ruùt ra nhaän xeùt. -Neâu ví duï: a) 3m2 5dm2 = ...m2 -Löu yù ñoái vôùi nhöõng HS nhaàm caùch chuyeån nhö ñôn vò ño chieàu daøi. b) Cho HS thöïc hieän töông töï. -Choát 2 böôùc : Böôùc 1: Ñöa veà hoã soá. Böôùc 2: Ñöa veà daïng soá thaäp phaân. HÑ 3 : Thöïc haønh Baøi 1 H : Neâu yeâu caàu laøm baøi ?. -Goïi HS trình baøy. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. Baøi 2 -Goïi HS ñoïc ñeà b aøi. -Löu yù cho HS tröôùc khi cho caùc em laøm baøi. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. Baøi 3 H : Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp ?. HD: chuyeån ñoåi baèng caùch dôøi daáu phaåy, moãi ñôn vò öùng vôùi 2 haøng trong caùch ghi soá ño. -Nhaän xeùt chöõa baøi. 3. Cuûng coá , daën doø : -Neâu laïi 2 böôùc ñoåi ñaõ hoïc trong tieát hoïc. -Nhaän xeùt chung. -Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi taäp. +Hôn keùm nhau 100 laàn. 1m2 =100dm2 vaø 1dm2 =0,01m2 -Noái tieáp neâu nhaän xeùt. -Thaûo luaän caëp ñoâi vaø neâu keát quaû vaø caùch laøm. 3m2 5dm2 = …….. m2 (Phaàn nguyeân laø 3, phaàn thaäp phaân goàm 05 vì maãu soá thaäp phaân laø 100) -Moät soá HS nhaéc laïi 2 böôùc thöïc hieän. -Thaûo luaän caëp ñoâi neâu keát quaû vaø caùch laøm. 56dm2 = 0,56m2 b), c), d) töông töï. -Moät soá caëp neâu. -Nhaän xeùt boå sung. -1HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. -Nghe. -2HS leân baûng giaûi - Lôùp giaûi vaøo vôû. 1645m2 = 0,1645ha b, c, d) töông töï. -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. -Nghe. - 2HS leân baûng laøm - Lôùp laøm baøi vaøo vôû. 5,34m2 = 5km2 34hm=534ha b, c, d) töông töï. -Nhaän xeùt söûa baøi. ****************************************** Thø n¨m ngμy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 To¸n: TiÕt44 LUYEÄN TAÄP CHUNG. I/Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh: 62
 63. 63. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 - Cuûng coá vieát soá ño ñoä daøi, khoái löôïng vaø dieän tích döôùi daïng soá thaäp phaân theo caùc ñôn vò ño khaùc nhau. - Luyeän giaûi toaùn coù lieân quan tôùi caùc ñôn vò ño ñoä daøi, dieän tích, khoái löôïng. II/ Ñoà duøng hoïc taäp III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Baøi cuõ : Goïi 2 HS chöõa baøi taäp 3 vaø hoûi : H : Hai ñôn vò ño ñoä daøi (khoái löôïng) lieân tieáp hôn (keùm ) nhau bao nhieâu laàn? H : Hai ñôn vò ño dieän tích lieân tieáp hôn (keùm) nhau bao nhieâu laàn? -Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm 2. Baøi môùi : GTB HÑ 1 : Cuûng coá vieát soá ño ñoä daøi vaø khoái löôïng döôùi daïng soá thaäp phaân . Baøi 1:Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám . H : Neâu yeâu caàu baøi ? - Cho HS laøm baøi -Theo doõi giuùp ñôõ. Baøi 2 : Vieát caùc soá ño sau döôùi daïng soá ño coù ñôn vò laø ki-loâ-gam . ( Tieán haønh töông töï baøi 1 ) -Nhaän xeùt ghi ñieåm. *GV choát yù HÑ 2 : Cuûng coá vieát soá ño dieän tích döôùi daïng soá thaäp phaân. Baøi 3 : Vieát caùc soá ño sau döôùi daïng soá ño coù ñôn vò laø meùt vuoâng . - Cho HS laøm baøi -Theo doõi giuùp ñôõ . - Goïi 3 HS leân baûng laøm . -Nhaän xeùt ghi ñieåm. *Gôïi yù: a) Ñoåi caùc soá ño töø ñôn vò lôùn ra ñôn vò nhoû hôn. b) Ñoåi caùc soá ño töø ñôn vò nhoû ra ñôn vò lôùn. *GV cho HS nhaéc laïi caùch ñoåi . HÑ 3 : Giaûi toaùn coù lôøi vaên Baøi 4 H : Neâu yeâu caàu baøi taäp ? Toùm taét : Chieàu daøi : Chieàu roäng: H : Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn naøo ñaõ hoïc? H : Dieän tích saân tröôøng ñöôïc tính theo ñôn vò naøo ? - KT : Vaân Anh , Mi . - HS noái tieáp neâu . -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -2HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû. -Ñoåi cheùo vôû kieåm tra cho nhau. -Moät soá HS neâu keát quaû vaø caùch laøm. -HS thöïc hieän vieát soá ño döôùi daïng kg. a) 500g = … kg b) 347g = … kg …… -Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng. -HS thöïc hieän vieát caùc soá ño döôùi daïng m2 a) 7km2 = 700 000m2 4ha = ……m2 8,5 ha = ……m2 ……. -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. - HS nhaéc laïi . -1HS ñoïc laïi yeâu caàu baøi taäp. -1HS leân baûng toùm taét neâu caùch giaûi vaø giaûi baøi toaùn. +Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù. +Meùt vuoâng, heùc – ta. -Lôùp laøm baøi vaøo vôû. -Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng. -1-2 HS nhaéc laïi. 63
 64. 64. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 -Nhaän xeùt chaám baøi. 3. Cuûng coá , daën doø : -Choát nd kieán thöùc cuûa baøi. -Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi ôû nhaø. ********************************************** Thø s¸u ngμy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 To¸n: TiÕt45 LUYEÄN TAÄP CHUNG. I/Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh: - Cuûng coá vieát soá ño ñoä daøi, khoái löôïng vaø dieän tích döôùi daïng soá thaäp phaân theo caùc ñôn vò ño khaùc nhau. - HS laøm thaønh thaïo caùc loaïi baøi taäp keå treân . II/ Ñoà duøng hoïc taäp : Baûng phuï III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Baøi cuõ : Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp. *Vieát caùc soá ño döôùi daïng soá thaäp phaân ñaõ hoïc: 3m4cm = …….m ; 2m2 4dm2 = …… m2 ; 2kg15g = ……….kg -Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm 2. Baøi môùi : GTB Baøi 1: Vieát caùc soá ño döôùi daïng soá thaäp phaân coù ñôn vò laøm -Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp. Nhaän xeùt ghi ñieåm. Baøi 2 -Goïi HS ñoïc ñeà baøi. -Treo baûng phuï. -Phaùt phieáu hoïc taäp. -Nhaän xeùt söûa baøi. Baøi 3 Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám -Neâu yeâu caàu cuûa baøi. -Goïi HS leân baûng laøm baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm. Baøi 4 ( Tieán haønh töông töï baøi 3) Baøi 5 Vieát soá thích hôïp vaøo choã troáng. H : Tuùi cam naëng bao nhieâu? H : Quan quan saùt 2 ñóa caân ñaõ thaêng baèng chöa? Ñeå bieát tuùi cam caân naëng bao nheâu nhìn vaøo ñaâu? -Nhaän xeùt chöõa baøi. 3. Cuûng coá - daën doø : -Nhaéc laïi kieán thöùc. -3HS leân baûng laøm baøi. -1HS ñoïc ñeà baøi. -2HS leân baûng laøm - Lôùp laøm vaøo vôû. a)3m6dm = 3,6m b, c, d) SGK. -Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng. -1HS ñoïc ñeà baøi. -Lôùp nhaän phieáu baøi taäp vaø laøm . - 1 HS leân baûng laøm . -Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng. -2 HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû. 42dm4cm= 42,4dm 59cm9mm=56,9cm -Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng. -HS töï laøm nhö baøi 3. 1kg800g ; 1kg800g = 1800g 1kg800g = 1,8kg +Nhìn vaøo khoái löôïng caùc quaû caân vì hai ñóa caân thaêng baèng 64
 65. 65. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi. Giao H¬ng ngμy.......th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 10 65
 66. 66. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 Thø hai ngμy 26 th¸ng 10 n¨m 2009 To¸n LUYEÄN TAÄP CHUNG. I/Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh: - Chuyeån phaân soá thaäp phaân thaønh soá thaäp phaân. Ñoïc soá thaäp phaân. - So saùnh soá ño ñoä daøi vieát döôùi moät soá daïng khaùc nhau. - Reøn kyõ naêng laøm toaùn , thaønh thaïo cho HS . II/ Ñoà duøng hoïc taäp : baûng phuï III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Baøi cuõ : - Goïi HS neâu caùch vieát caùc soá ño dieän tích döôùi dang STP . -Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm 2. Baøi môùi : GTB HÑ 1 : Cuûng coá veà quan heä giöõa phaân soá thaäp phaân vôùi STP; caùch ñoïc vieát STP. Baøi 1: Chuyeån phaân soá thaønh soá thaäp phaân, roài ñoïc caùc soá thaäp phaân ñoù. -Neâu yeâu caàu baøi taäp. -Gôïi yù cho HS yeáu : chia nhaåm töû cho maãu ta coù phaàn nguyeân, vieát phaàn dö sau daáu phaåy phaûi quan saùt soá chöõ soá 0 ôû maãu. -Nhaän xeùt –chöõa baøi . HÑ 2 : Cuûng coá ñoåi caùc soá ño . Baøi 2 :-Goïi HS ñoïc ñeà baøi. -Neâu yeâu caàu laøm baøi. -Nhaän xeùt –chöõa baøi => GV choát . Baøi 3 : tieán haønh töông töï baøi 2 -Goïi 2 HS leân baûng . -Yeâu caàu HS töï laøm baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm. HÑ 3 : Giaûi toaùn coù lôøi vaên . Baøi 4 -Neâu yeâu caàu baøi taäp. - Cho HS thaûo luaän nhoùm . H : Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn naøo ñaõ hoïc ? Coù maáy ñaïi löôïng? Neâu quan heä tæ leä? H : Coù theå giaûi baèng maáy caùch ? laø caùch naøo? - Goïi ñaïi dieän 2 nhoùm leân baûng trình baøy lôøi giaûi . -Chaám baøi vaø nhaän xeùt. 3. Cuûng coá , daën doø : -Goïi HS neâu laïi noäi dung ñaõ oân trong -Noái tieáp neâu: -3HS leân baûng. a) ... 10 35 = b) ... 125= c) ... 100 1085= 1000 -Thaûo luaän caëp ñoâi chuyeån phaân soá thaønh soá thaäp phaân ra giaáy nhaùp roài ñoïc cho nhau nghe. -Moät soá caëp ñoïc keát quaû tröôùc lôùp. -Nhaän xeùt boå sung. -1HS ñoïc ñeà baøi. -HS töï laøm vaøo vôû. -1HS neâu keát quaû vaø giaûi thích. -Nhaän xeùt söûa baøi. -1HS neâu yeâu caàu. -Töï laøm baøi vaøo vôû. a) 4m85cm = 4,85m b) 72ha = 0,72km2 -Nhaän xeùt söûa baøi. - HS ñoïc vaø phaân tích baøi toaùn . - HS thaûo luaän tìm caùc giaûi . +Baøi toaùn thuoäc daïng quan heä tæ leä thuaän. +2 ñaïi löôïng: Soá hoäp ñoà duøng vaø soá tieàn mua. *Coù hai caùch giaûi: C1: Tìm giaù tieàn moät hoäp ñoà duøng hoïc toaùn. C2: Tìm tæ soá giöõa 36 hoäp so vôùi 12 hoäp. -HS töï laøm vaøo vôû. - Nhaän xeùt baøi treân baûng . - HS neâu . 66
 67. 67. + + + + + Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 tieát. -Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi taäp Thø ba ngμy 27 th¸ng 10 n¨m 2009 To¸n KiÓm tra ®Þnh k× Thø t ngμy 28 th¸ng 10 n¨m 2009 TOAÙN COÄNG HAI SOÁ THAÄP PHAÂN I/Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh: - Bieát thöïc hieän pheùp coäng hai soá thaäp phaân. - Bieát giaûi baøi toaùn vôùi pheùp coäng hai soá thaäp phaân. II/ Ñoà duøng hoïc taäp : Veõ leân giaáy ñöôøng gaáp khuùc ABC nhö SGK. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Baøi cuõ - Nhaän xeùt chung baøi kieåm tra. 2. Baøi môùi : GTB HÑ 1 : HD thöïc hieän pheùp coäng hai soá thaäp phaân. -Treo baûng phuï ñaõ chuaån bò. -Neâu pheùp tính vaø ghi baûng : 1,84 + 2,54 = ? (m) Yeâu caàu HS tìm keát quaû. -Tìm caùch chuyeån veà pheùp coäng ñaõ bieát caùch laøm . 184 1,84 245 2,45 429 4,29 H : Em coù nhaän xeùt gì veà 2 pheùp coäng ôû treân? H : Muoán coäng hai soá thaäp phaân ta laøm theá naøo? H : Neâu ví duï 2: 15,9 + 8,75=? H : Ñeå thöïc hieän pheùp coäng naøy ta laøm theá naøo? HÑ 2 : Luyeän taäp Baøi 1 -Neâu yeâu caàu baøi taäp. -Nhaän xeùt cho ñieåm. Baøi 2 : Ñaët tính roài tính. -Cho HS laøm baøi caù nhaân vaøo vôû. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -HS neâu pheùp tính : 1,84 + 2, 54 -Döï kieán caùch giaûi cuûa HS. C1: Chuyeån veà pheùp coäng hai soá töï nhieân. C2: Coù theå moät soá HS ñaët tính doïc ñeå tính. C3: Coù theå coù HS ñöa veà daïng phaân soá ñeå coäng. Neâu: Ñaët tính gioáng nhau … +Thöïc hieän tính coäng nhö thöïc hieän coäng soá töï nhieân, ñaët tính … -HS töï laøm baøi. 15,9 8,75 8,75 15,9 +Muoán coäng hai soá thaäp phaân ta laøm nhö sau: -Vieát soá haïng naøy döôùi soá haïng kia sao cho caùc chöõ soá ôû cuøng moät haøng ñaët thaûng coät vôùi nhau. -Coäng nhö coäng soá töï nhieân. -Ñaët daáu phaáy ôû toång thaúng vôùi daáy phaåy ôû soá haïng. -1HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -1HS leân baûng laøm, laøm xong neâu keát quaû vaø caùch laøm. -Lôùp laøm baøi vaøo vôû. 67
 68. 68. Giáo án toán lớp 5 cả năm Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6 Liên hệ: 0936.128.126 -Chaám moät soá vôû vaø nhaän xeùt. Baøi 3: ( Cho HS thaûo luaän nhoùm baøn ) -Neâu yeâu caàu baøi taäp. -Chaám baøi vaø nhaän xeùt. 3. Cuûng coá- daën doø : -Choát kieán thöùc cuûa tieát hoïc. Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi. -Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng. -1HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - Lôùp töï laøm baøi vaøo vôû. -Ñoåi cheùo vôû kieåm tra cho nhau. -1HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -1HS leân baûng giaûi, lôùp laøm baøi vaøo vôû. Baøi giaûi Tieán caân naëng laø 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg) Ñaùp soá: 37,4 kg -Nhaän xeùt söûa baøi. Thø n¨m ngμy 29 th¸ng 10 n¨m 2009 TOAÙN Luyeän taäp. I/Muïc tieâu Giuùp hoïc sinh: - Cuûng coá kó naêng coäng caùc soá thaäp phaân. - Nhaän bieát tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng hai soá thaäp phaân böôùc ñaàu vaän duïng. - Cuûng coá veà giaûi baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc, tìm soá trung bình coäng. II/ Ñoà duøng hoïc taäp - Keû saün baøi taäp 1 SGK. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoïc sinh 1: Baøi cuõ 2: Baøi môùi GTB HÑ 1Giôùi thieäu tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng hai soá thaäp phaân. Luyeän taäp Baøi 1: Baøi 2: Thöïc - Goïi HS leân baûng neâu quy taéc coäng hai soá thaäp phaân roài thöïc haønh ñaët tính vaø tính: 3,46 + 12, 57 -Neâu tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng hai soá töï nhieân. -Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm -Daãn daét ghi teân baøi. -Neâu vaán ñeà: -Giôùi thieäu baûng: baøi taäp 1sgk -Goïi HS ñoïc giaù trò cuûa baûng -Em coù nhaän xeùt gì veà toång a+b vaø b+ a? -Coù theå neâu leân keát luaän gì qua baøi taäp naøy? -Goïi HS ñoïc laïi. -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Toå chöùc thöïc hieän theo caëp ñoâi. -Noái tieáp neâu: -1HS leân baûng thöïc hieän pheùp tính. -1HS neâu: -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -Nghe. -Moät soá HS ñoïc soá lieäu baøi taäp 1. Toång a + b = b + a -Pheùp coäng caùc soá thaäp phaân coù tính chaát giao hoaùn. Khi ñoåi choã caùc soá haïng trong moät toång thì toång khoâng ñoåi. -1HS ñoï yeâu caàu baøi taäp. -Thöïc hieän baøi taäp theo 68 9,46 45,0 8 3,8 24,9 7

×