SlideShare a Scribd company logo

Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015

1 of 29
Download to read offline
BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
________________________*____________________
TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2014-2015
****************
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LỚP 7
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết
Học kì II: 18 tuần = 17 tiết
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1:
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học
Tiết 2:
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
Tiết 3:
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
Tiết 4:
- Học hát: Bài Lí cây đa
- Bài đọc thêm: Hội Lim
Tiết 5:
- Ôn tập bài hát: Lí cây đa
- Nhạc lí: Nhịp 4/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 6:
- Nhạc lí: Nhịp lấy đà
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
Tiết 11:
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
Tiết 13:
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa
Tiết 14:
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
Tiết 15-16: Ôn tập
Tiết 17-18: Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19:
- Học hát: Bài Đi cắt lúa
- Nhạc lí: Sơ lược về quãng
Tiết 20:
- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 21:
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
Tiết 22:
- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
Tiết 23:
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Tiết 24:
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27:
- Học hát: Bài Ca-chiu-sa
- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
Tiết 28:
- Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Tiết 29:
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
Tiết 30:
- Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
Tiết 31:
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
Tiết 32:
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
Tiết 33-34: Ôn tập
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
Tuaàn 1 Ngaøy soan:
Tieát 1 Ngaøy daïy:……………..
Hoïc haùt:
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
-Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Maùi
tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng
2 kyõ naêng:
-Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt
taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng.
3 Thaùi ñoä
- Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân
thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu
-Nhaïc cuï
-Baêng nhaïc baøi haùt : “Maùi tröôøng meán yeâu”
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt )
-Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
2. Kieåm tra baøi cuõ:
3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt )
T
g
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung kieán thöùc
3
2’
Hoaït ñoäng 1
- Gv: Vieát leân
baûng
- Gv:Treo baûng
phuï
-GV ñieàu khieån
môû baêng
nhaïc hoaëc
trình baøy baøi
haùt
- Hs : Vieát baøi
- Hs :Quan saùt
- Hs :nghe vaø
caûm nhaän
-HS: traû lôøi nhip
4/4
Hoïc baøi haùt
“Maùi tröôøng
meán yeâu”
Nhaïc vaø lôøi
Leâ quoác Thaéng
- GV :Hoûi : Baøi
haùt vieát ôû
nhòp maáy ?
Hoûi : (caâu hoûi cho
hoïc sinh kh,G)
Sau khi nghe
baøi haùt naøy
em naøo coù cho
lôùp bieát baøi
haùt naøy goàn
maáy ñoaïn ?
-Gv: hoûi tieáp – em
coù theå cho
bieát giôùi haïn
cuûa moãi ñoaïn
ñöôïc khoâng ?
-GV höôùng daãn:
chia caâu , chia ñoaïn
- baøi haùt goàm coù
2 ñoaïn.
+ Ñoaïn 1:goàm 2
caâu. Töø ñaàu ñeán
… dòu eâm.
+ Ñoaïn 2: goàm 2
caâu -Phaàn coøn laïi
- Gv: Goïi Hs ñoïc
lôøi ca
-Gv:ñaøn höôùng
daãn
-GV taäp haùt töøng
-HS: traû lôøi
ñöôïc goàm 2
ñoaïn
-HS: traû lôøi
ñöôïc:
+ Ñoaïn 1 :Töø
ñaàu ñeán … dòu
eâm.
+ Ñoaïn 2:
Phaàn coøn laïi
-HS: theo doõi vaø
thöïc hieän.
-HS: thöïc hieän
-HS: luyeän thanh
theo maãu aâm:
Noà….oâ…oâ…
Naø…a….a
-Hs : laéng nghe
giai ñieäu caâu 1
-Hs : Nghe vaø
1
0’
caâu:
- Gv: Haùt maãu
caâu 1
- Gv: Ñaøn giai ñieäu
caâu moät 3 laàn.
-Gv: taäp töông töï
vôùi caùc caâu tieáp
theo baèng phöông
phaùp moùc xích.
Sau khi taäp xong
yeâu caàu haùt ñaày
ñuû caû baøi
-GV ñaùnh ñaøn giai
ñieäu baøi haùt
-GV ñeäm ñaøn –
höôùng daãn
GV ñeäm ñaøn –
höôùng daãn
-GV chuù yù khi taäp
haùt höôùng daãn
caùch phaùt aâm,
söûa sai , nhaän xeùt
sau moãi laàn haùt
ñeå HS kòp thôøi
haùt theo tieáng
ñaøn, haùt hoaø
gioïng
-Hs : thöïc hieän
theo yeâu caàu
cuûa GV
-HS :nhaåm theo
-Hs :Chia töøng
daõy haùt toaøn
baøi
-HS: thöïc hieän
-Ñoaïn 1 daõy
beân traùi
-Ñoaïn 2 daõy
beân phaûi haùt
ñoái ñaùp sau ñoù
ñoåi laïi
-HS: thöïc hieän
-Hs : 2 HS moãi
em lónh xöôùng
hai caâu cuûa
ñoaïn 1, caû lôùp

More Related Content

What's hot (9)

Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015Giao an am nhac 6 20142015
Giao an am nhac 6 20142015
 
Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1
 
Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
 
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Tieng viet
Tieng vietTieng viet
Tieng viet
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 

Similar to Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015

Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Thiên Đường Tình Yêu
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
 
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)tieuhocvn .info
 
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhấtgiáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhấtgia su minh tri
 
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoaGiao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoatieuhocvn .info
 
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoaGiao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoatieuhocvn .info
 
Giao an-lop-1-tuan-32-day-du
Giao an-lop-1-tuan-32-day-duGiao an-lop-1-tuan-32-day-du
Giao an-lop-1-tuan-32-day-dugia su minh tri
 
Giao an-tuan-3-lop-1-hay-nhat
Giao an-tuan-3-lop-1-hay-nhatGiao an-tuan-3-lop-1-hay-nhat
Giao an-tuan-3-lop-1-hay-nhatgia su minh tri
 
Giáo án Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp Lớp 1 - Activities Lesson Plans For Grade 1
Giáo án Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp Lớp 1 - Activities Lesson Plans For Grade 1Giáo án Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp Lớp 1 - Activities Lesson Plans For Grade 1
Giáo án Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp Lớp 1 - Activities Lesson Plans For Grade 1tieuhocvn .info
 

Similar to Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015 (20)

Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du boGiao an am nhac 7 du bo
Giao an am nhac 7 du bo
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thucGiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc
 
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi 2
 
Giao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hsGiao an chuan theo nang luc hs
Giao an chuan theo nang luc hs
 
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
Giao an am nhac 6 ca nam chuan moi nam hoc 20142015
 
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
 
Giao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luon
 
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
Giao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc 2
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
 
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
 
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
Giáo án Ôn hè 2013 - Lớp 4 ( lớp3 lên lớp 4)
 
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhấtgiáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
giáo án lớp 1 tuần 33 hay nhất
 
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
 
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoaGiao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
 
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoaGiao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
Giao an am nhac lop 5 co hinh minh hoa
 
Giao an-lop-1-tuan-32-day-du
Giao an-lop-1-tuan-32-day-duGiao an-lop-1-tuan-32-day-du
Giao an-lop-1-tuan-32-day-du
 
Giao an-tuan-3-lop-1-hay-nhat
Giao an-tuan-3-lop-1-hay-nhatGiao an-tuan-3-lop-1-hay-nhat
Giao an-tuan-3-lop-1-hay-nhat
 
Giáo án Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp Lớp 1 - Activities Lesson Plans For Grade 1
Giáo án Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp Lớp 1 - Activities Lesson Plans For Grade 1Giáo án Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp Lớp 1 - Activities Lesson Plans For Grade 1
Giáo án Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp Lớp 1 - Activities Lesson Plans For Grade 1
 

More from Thiên Đường Tình Yêu (11)

Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an 7 2015
Giao an 7 2015Giao an 7 2015
Giao an 7 2015
 
Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015Giao an am nhac 720142015
Giao an am nhac 720142015
 
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
 
Nhac 9 2015
Nhac 9 2015Nhac 9 2015
Nhac 9 2015
 
Giao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca namGiao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca nam
 
Giao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mauGiao an am nhac lop 8 mau
Giao an am nhac lop 8 mau
 
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdocGiao an tham khao mon am nhac thc sdoc
Giao an tham khao mon am nhac thc sdoc
 
Dia li
Dia liDia li
Dia li
 
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015De thi dhsp ha noi lan 2 2015
De thi dhsp ha noi lan 2 2015
 

Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015

 • 1. BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC ________________________*____________________ TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2014-2015 **************** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP 7 Học kì I: 19 tuần = 18 tiết Học kì II: 18 tuần = 17 tiết Cả năm: 37 tuần = 35 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: - Học hát: Bài Mái trường mến yêu - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học Tiết 2: - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Bài đọc thêm: Cây đàn bầu Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng Tiết 4: - Học hát: Bài Lí cây đa - Bài đọc thêm: Hội Lim Tiết 5: - Ôn tập bài hát: Lí cây đa - Nhạc lí: Nhịp 4/4 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Tiết 6: - Nhạc lí: Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 • 2. - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây Tiết 7: Ôn tập Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình Tiết 10: - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa” Tiết 11: - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca Tiết 13: - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca - Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa Tiết 14: - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven Tiết 15-16: Ôn tập Tiết 17-18: Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Tiết 19: - Học hát: Bài Đi cắt lúa - Nhạc lí: Sơ lược về quãng Tiết 20: - Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 21: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 - Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát Tiết 22: - Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa - Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam Tiết 23: - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 Tiết 24: - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam Tiết 25: Ôn tập Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết Tiết 27: - Học hát: Bài Ca-chiu-sa - Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng Tiết 28: - Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Tiết 29:
 • 3. - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 - Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi Tiết 30: - Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè - Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca Tiết 31: - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè - Tập đọc nhạc: TĐN số 9 Tiết 32: - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người Tiết 33-34: Ôn tập Tiết 35: Kiểm tra học kì II Tuaàn 1 Ngaøy soan: Tieát 1 Ngaøy daïy:…………….. Hoïc haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï -Baêng nhaïc baøi haùt : “Maùi tröôøng meán yeâu”
 • 4. 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt ) T g Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc 3 2’ Hoaït ñoäng 1 - Gv: Vieát leân baûng - Gv:Treo baûng phuï -GV ñieàu khieån môû baêng nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt - Hs : Vieát baøi - Hs :Quan saùt - Hs :nghe vaø caûm nhaän -HS: traû lôøi nhip 4/4 Hoïc baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng
 • 5. - GV :Hoûi : Baøi haùt vieát ôû nhòp maáy ? Hoûi : (caâu hoûi cho hoïc sinh kh,G) Sau khi nghe baøi haùt naøy em naøo coù cho lôùp bieát baøi haùt naøy goàn maáy ñoaïn ? -Gv: hoûi tieáp – em coù theå cho bieát giôùi haïn cuûa moãi ñoaïn ñöôïc khoâng ? -GV höôùng daãn: chia caâu , chia ñoaïn - baøi haùt goàm coù 2 ñoaïn. + Ñoaïn 1:goàm 2 caâu. Töø ñaàu ñeán … dòu eâm. + Ñoaïn 2: goàm 2 caâu -Phaàn coøn laïi - Gv: Goïi Hs ñoïc lôøi ca -Gv:ñaøn höôùng daãn -GV taäp haùt töøng -HS: traû lôøi ñöôïc goàm 2 ñoaïn -HS: traû lôøi ñöôïc: + Ñoaïn 1 :Töø ñaàu ñeán … dòu eâm. + Ñoaïn 2: Phaàn coøn laïi -HS: theo doõi vaø thöïc hieän. -HS: thöïc hieän -HS: luyeän thanh theo maãu aâm: Noà….oâ…oâ… Naø…a….a -Hs : laéng nghe giai ñieäu caâu 1 -Hs : Nghe vaø
 • 6. 1 0’ caâu: - Gv: Haùt maãu caâu 1 - Gv: Ñaøn giai ñieäu caâu moät 3 laàn. -Gv: taäp töông töï vôùi caùc caâu tieáp theo baèng phöông phaùp moùc xích. Sau khi taäp xong yeâu caàu haùt ñaày ñuû caû baøi -GV ñaùnh ñaøn giai ñieäu baøi haùt -GV ñeäm ñaøn – höôùng daãn GV ñeäm ñaøn – höôùng daãn -GV chuù yù khi taäp haùt höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi haùt theo tieáng ñaøn, haùt hoaø gioïng -Hs : thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV -HS :nhaåm theo -Hs :Chia töøng daõy haùt toaøn baøi -HS: thöïc hieän -Ñoaïn 1 daõy beân traùi -Ñoaïn 2 daõy beân phaûi haùt ñoái ñaùp sau ñoù ñoåi laïi -HS: thöïc hieän -Hs : 2 HS moãi em lónh xöôùng hai caâu cuûa ñoaïn 1, caû lôùp
 • 7. söûa Hoaït ñoäng 2 - Cuûng coá - Gv: chæ ñònh vaø höôùng daãn - Gv: Nhaän xeùt- ñaùnh giaù cuøng haùt hoaø gioïng ñoaïn 2… -HS: ruùt kinh nghieäm 4.Daën doø (2 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 7 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : .................................................................................................................... .......... .................................................................................................................... ....... .................................................................................................................... ............ ................................................................................................................... .............. .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ........................................................................................
 • 8. ATuaàn Ngaøy soaïn: Tieát 2 Ngaøy daïy :…………. baøi haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU Taäp ñoïc nhaïc soá 1 Baøi ñoïc theâm : caây ñaøn baàu I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø taäp theå hieän tính chaát meám maïi cuûa giai ñieäu baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng. -Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi TÑN soá 1. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca... -Hoïc sinh nhìn vaø ñoïc ñuùng vò trí noát nhaïc treân khuoâng nhaïc 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
 • 9. - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp - Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 2. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) - 2 HS leân treân theå hieän baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) T L Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc 12 ’ Hoaït ñoäng 1 - Gv: Vieát leân baûng - Ñaøn vaø höôùng daãn -Gv: Môû laïi baøi nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt - Gv: Duøng boä nhôù cuûa ñaøn coù giai ñieâïu vaø phaàn ñeäm cho HS haùt theo, GV - Hs : Vieát baøi luyeän thanh theo höôùng daãn cuûa GV - Hs : Laéng nghe, caûm thuï vaø nhôù laïi baøi haùt -Hs :oân luyeän theo töøng daõy baøn, nhoùm baèng nhöõng loái haùt hoaø gioïng, ñoái I.OÂân baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng Ôi haøng caây xanh thaém döôùi mai tröôøng meán yeâu, coù loaøi chim ……… .Cho töøng aùnh maét treû thô cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm . Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo thaùng naêm .Nhö doøng soâng gôïn ñeàu theo côn gioù.Mang tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi chuùng em .Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi. II. Taäp ñoïc nhaïc soá 1: Ca Ngôïi Toå Quoác
 • 10. 20 ’ chæ huy -Gv: Chia töøng daõy baøn, nhoùm laàn löôït oân luyeän baøi haùt - chuù yù khi taäp haùt höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa chöõa -Kieåm tra caù nhaân moät vaøi em, nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. *Hoaït ñoäng 2: - Gv: Vieát leân baûng - Gv: treo baûng phuï Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû nhòp maáy ? Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa baøi goàm nhöõng hình noát naøo ñaùp hoaëc coù lónh xöôùng - Hs : Haùt caù nhaân vaø theå hieän baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV, phaùt aâm roõ raøng, haùt vôùi tình caûm nheï nhaøng khoâng gaøo theùt. - Hs :Trình baøy caù nhaân - Hs :Cheùp baøi - Hs : Quan saùt - Hs :Traû lôøi : Nhòp 2/4 -Hs :Coù caùc hình noát: ñen, ñôn, noát traéng. - Ñoïc gam Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Vaân III / Baøi ñoïc theâm Caây ñaøn baàu
 • 11. 12 ’ 4’ ? - Gv: höôùng daãn luyeän ñoïc gam Ñoâ tröôûng. - Gv: Cho hs thöïc hieän tieát taáu baøi TÑN - Gv:Ñaøn giai ñieäu baøi TÑN 3 laàn GV höôùng daãn: chia caâu – 2 caâu - Gv: Ñaøn moãi caâu ba laàn - Gv:Ñaøn laïi caâu nhaïc vaø baét nhòp -Gv:Töông töï vôùi caâu sau -Gv:Sau khi ñoïc hoaøn chænh cho HS gheùp lôøi ca - Gv:chæ ñònh vaø höôùng daãn töøng nhoùm *Hoaït ñoäng : - Gv: Vieát leân baûng - HS:Thöïc hieän tieát taáu theo höôùng daãn GV -HS: Nghe giai ñieäu ñoïc nhaåm theo -HS: theo doõi vaø thöïc hieän. -HS: Nghe giai ñieäu ñoïc nhaåm theo -HS: caû lôùp cuøng ñoïc -HS: thöïc hieän - Ñoïc vaø gheùp lôøi ca HS: thöïc hieän - Hs : Vieát baøi - Hs : ñoïc baøi troâng sgk -HS: theo doõi HS: thöïc hieän
 • 12. - Gv:chæ ñònh - Gv: giaûi thích – giôùi thieäu caây ñaøn baàu Cuûng coá : Kieåm tra vieäc trình baøy baøi TÑN vaø haùt lôøi cuûa töøng toå. Vôùi caù nhaân, neáu em naøo xung phong vaø trình baøy ñaït yeâu caàu, coù theå cho caùc em ñieåm toát. 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 8 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : Giáo án âm nhạc 6, 7 ,8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.8668 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………….
 • 13. Tieát 3 Ngaøy soaïn : On baøi haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 ·· AÂm nhaïc thöôøng thöùc ……..v…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt .“Maùi tröôøng meán yeâu” - Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN soá1 vaø gheùp lôøi ca thaønh thaïo.
 • 14. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca... 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo, yeâu queâ höông ñaùt nöôùc , töï haøo veà con ngöôøi Vieät Nam. - Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt “ Nhaïc röøng” caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam. II/Chuaån bò cuûa g v vaø hs 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp - Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 3. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: -ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) -Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät , tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu vaø baøi TÑN soá 1 TL Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng Noäi dung
 • 15. GV cuûa HS 12’ 8’ 17’ *Hoaït ñoäng 1: -GV höôùng daãn HS luyeän thanh. - Trình baøy laïi baøi haùt - Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. -Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. - Chæ ñònh . - Ñaùnh giaù – ghi ñieåm *Hoaït ñoäng 2: - Ñaøn gam ñoâ tröôûng - Ñaøn laïi baøi TÑN - Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca -HS luyeän thanh - Laéng nghe - OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. - Laøm theo höôùng daån cuûa GV -Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, toáp ca. - laéng nghe - Ñoïc gam ñoâ tröôûng - Laéng nghe vaø nhôù laïi baøi TÑN. -HS ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca. I.OÂn baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 : Ca Ngôïi Toå Quoác Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Vaân III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: SGK nhaïc 8 trang 10 - Teân thaät Leâ Chí Tröïc - Sinh naêm 1928
 • 16. 5 - Söûa sai, neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. *Hoaït ñoäng 3: - Gv: Vieát leân baûng -Gv:giôùi thieäu: - Gv: chæ ñònh - Hoûi: haõy neâu vaøi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vieät ? - Gv: Môû baêng nhaïc coù moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät + Leân ngaøn, Laù xanh. -Gv:giôùi thieäu baøi haùt “ Nhaïc röøng” -Hs :Coù theå ñoïc caû lôùp, töøng daõy, caù nhaân. - Hs : Vieát baøi - Hs : theo dõi - Hs :Ñoïc baøi giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät trong SGK. -Hs :HS neâu vaøi neùt veà nhaïc só. -Hs :Thöôûng , queâ ôû xaõ An Höïu, huyeän Caùi Beø, tænh Tieàn Giang. -Moät soá taùc phaåm noåi tieáng: Laù xanh, Tình ca.. -Baøi haùt “ Nhaïc röøng” - Nhòp 3/4
 • 17. - Gv: Môû baêng nhaïc baøi haùt “ Nhaïc röøng” * Cuûng coá - Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn - Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn thöùc moät soá taùc phaåm cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät - Hs :Laéng nghe -Hs:Laéng nghe vaø caûm nhaän -Hs: haùt dieãn caûm baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” -Hs: -HS ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 12 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : Giáo án âm nhạc 6, 7 ,8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
 • 20. ÂM NHẠC 7 SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC ĐÃ GIẢM TẢI (GIẢI NÉN ) ĐT 0168.921.8668