SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Investeşte în oameni !
                Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin


          Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
ritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cun
   Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
  Titlul proiectului: “Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii”
                Beneficiar: Universitatea „Valahia” din Târgovişte
             Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62651
                             Modul: Instruire diferenţiată
                Nume si prenume:MERIŞANU GIANINA ELENA
                     Specializarea : GEOGRAFIE
                  Disciplina: 4 Multiculturalism şi educaţie
                  Tema 1: Proiect educaţional multicultural
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE


             ACTIVITATE FORMALĂ ŞI
                NONFORMALĂ
      PROPUNĂTOR: PROF. MERIŞANU GIANINA ELENA
         EDUCAŢIE INTER SI MULTICULTURALĂ
              DOMENIUL FOLCLOR
       PERIADA DE DESFĂŞURARE : UN AN SCOLAR
                ARGUMENT
     „Frumuseţea reprezintă promisiunea fericirii” - Henri Rousseau
PLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE, TRADIŢIE....... FRUMOS
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE


                      Păstrarea nealterată şi cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti şi ale altor popoare

ulate, echilibrate, care urmează o evoluţie normală, sunt acelea în care omul îşi cunoaşte foarte bine rolul. Dar, trebuie spus,aceste sisteme
            Lucrul cel mai important în societatea modernă este identificarea ta sau acceptarea unei componente culturale unde tu
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE
  Există diferenţe mari între ce se întâmplă acum şi ce era în urmă cu o sută de ani?
        Culturile tradiţionale reflectau o mentalitate religioasă, raporturile omului cu transcendentul, rolul lui. Ce trebuie să facă şi ce nu. Îi reglementau viaţa: ce
  mănâncă, ce bea, cum se îmbracă, ce face când se căsătoreşte.Nimeni nu ar fi avut curajul, să facă ceva care nu se încadra în acest cod. Comportarea religioasă este
  elementul principal al culturii tradiţionale. Or, de vreo sută şi ceva de ani are loc un proces de desacralizare, de ritualizare şi de secularizare
  a structurilor tradiţionale. În cadrul acestui proces se păstrează formele, uneori şi funcţia, dar nu mai este conştientizată această funcţie rituală. Se pierde funcţia
  rituală.Trăim într-o perioadă de secularizare a mentalităţilor, de festivizare a obiceiurilor şi tradiţiilor.
        Membru cu drepturi depline a Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007, România,ţară cu vechi tradiţii şi obiceiuri, constituie o mare şi eterogenă
  casă a naţiunilor, fiecare naţiune având bogăţia sa de obiceiuri şi tradiţii.
        În ceea ce priveşte politica europeană, consider că există două direcţii majore:de unificare la nivelul legislaţiei, al politicilor economice, monetare;
  de conservare a diversităţii culturale, lingvistice , de patrimoniu sau de mediu, la nivelregional sau local.
        Educatorul este chemat să valorifice întregul patrimoniu pe care îl are la dispoziţie pentru a educa tineretul în noul spirit european; UNITATE PRIN
  DIVERSITATE.
        Elementele de cultură şi civilizaţie care apropie naţiunile, valorile perene fiecărei naţiuni, dar şi cele general valabile, trebuie avute în prim plan în contextul ideii
  de cetăţean european, dar şi de consolidare a identităţii naţionale.
  Elementele de istorie şi geografie locală, de tradiţii strămoşeşti, trebuie
  cunoscute pentru conturarea şi afirmarea unei identităţi locale sau regionale, cu care, apoi,să ne regăsim locul potrivit în rândul celorlalte comunităţi europene.
  Educaţia interculturală, înţelegerea internaţională se construiesc prin
  intermediul ştiinţelor exacte, ştiinţelor umane şi sociale şi, în general, al tuturor obiectelor de învăţământ, dar un rol aparte îl ocupă educaţia tuturor copiilor pentru
  recunoaşterea diferenţelor existente în interiorul aceleiaşi societăţi, aceleiaşi naţiuni, în special, din punct de vedere cultural. Aceasta permite elevilor să se raporteze în
  orice moment la alţii.
  Având ca scop “conştientizarea valorilor culturale moştenite de la înaintaşi,
  precum şi a valorilor culturale cu care vor intra în contact, cele ale Uniunii Europene “, se va urmări realizarea unor obiective ca:
  cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale moştenite de la strămoşi:
  cultivarea toleranţei , a respectului reciproc între cetăţeni;
  acceptarea pluralismului valoric.
  .
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE
  ŞCOALA îşi propune
  -Conştientizarea valorilor culturale moştenite de la inaintaşi, precum şi
  a valorilor culturale cu care vor intra în contact, valorile U.E.
  CUNOAŞTEREA şi promovarea valorilor culturale moştenite de la înaintaşi, a
  folclorului autentic;
  Acceptarea pluralismului valoric;
  SCOP:
  Rolul cunoaşterii ”rădăcinilor istorice” ale creaţiei populare, al educaţiei prin folclor într-
  o lume multiculturală, al redefinirii modelului de cultură tradiţională din perspective
  fenomenului globalizării
  OBIECTIV general:
   consolidarea identităţii naţionale printr-o atentă alegere a
  tradiţiilor şi obiceiurilor populare locale.
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE
  OBIECTIVE:
  O conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice
  ale comunităţii locale şi universale;
  a stimularea creativităţii şi talentului;
  s cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii locale.
  ELEVI
  E Familiarizarea elevilor cu elemente importante ale folclorului tradiţional local
  F Cunoaşterea specificului unei localitǎţi din altǎ zonǎ geograficǎ.
  C Identificarea asemǎnǎrilor şi deosebirilor de naturǎ folcloricǎ (etno-culturalǎ) şi moral religioasǎ dintre
  comunitǎţile din care fac parte şcolile.
  c Cultivarea respectului, toleranţei şi cooperǎrii, indiferent de confesiunea religioasă sau etnie.
  PǍRINŢI
  o Conştientizarea pǎrinţilor cu privire la rolul de parteneri reali ai şcolii în scopul
  educǎrii şi formǎrii personalitǎţii copiilor.
  o Educarea unor atitudini pozitive faţǎ de noile metode de educaţie ale şcolii.
  o Responsabilizarea familiilor rrome faţă de şcoală, comunitate.
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE
  GRUP ŢINTĂ:
  G elevi;
  e învăţătorii şi prof diriginţi;
  î familiile elevilor;
  f preotul;
  p comunitatea locală;
  c specialiştii instituţiilor partenere;
  s agenţi economici.
  RESURSE
  Umane - elevi, cadre didactice,
  - specialişti din instituţiile implicate
  - agenţi economici
  Materiale – aparat foto, cameră foto digitală,
  - calculator, videoproiector,
  - microbuz şcolar, etc
  Finaciare –
  fonduri proprii
  sprijin din partea instituţiilor partenere-pregătire de specialitate gratuită,
  transport, publicitate la costuri mici, recuzită de
  scenă,sponsorizări
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE
  ETAPE PROIECT
  Etapa pregătitoare:
  E Stabilirea temei de comun acord cu toţi partenerii;
  S Identificarea grupurilor ţintă;
  I Stabilirea responsabilităţilor;
  S Stabilirea activităţilor din cadrul proiectului;
  S Elaborarea scrisorilor pentru părinţi, a scrisorilor de intenţie şi a
  acordurilor de parteneriat;
  a Lansarea proiectului şi implicarea tuturor partenerilor.
  Etapa de implementare a proiectului:
  Lansarea proiectului şi implicarea tuturor partenerilor;
  L Mediatizarea prin diverse căi
  M Atragerea de sponsori, colectarea de fonduri necesare derulării
  proiectului;
  p Campanii de informare, de relaţii publice;
  C Desfăşurarea activităţilor conform graficului;
  D Onorarea invitaţiilor primite de a participa la diferite activităţi de gen;
  O Amenajarea expoziţiei;
  A Realizarea de produse ale activităţilor proiectului;
  R Scrisori de mulţumire persoanelor care au susţinut proiectul ;
  S Evaluarea.
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE
  TEMATICA PROIECTULUI
  PLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE, TRADIŢIE....... FRUMOS
  I. DESPRE IDENTITATEA NOASTRĂ:
  I.1. MONOGRAFIA LOCALITĂŢII
  I.2. GOSPODĂRIA
  I.3. LADA DE ZESTRE
  PARADA COSTUMELOR POPULARE
  EXPOZIŢIE DE COSTUME POPULARE
  I.4. VIZITE TRADIŢIONALE, MUZEE;
  II. SPIRITUALITATEA SATULUI
  II.1. TRADIŢII şi OBICEIURI LOCALE
  II.2. CONSERVAREA şi TRANSMITEREA TEZAURULUI LOCAL
  SPECTACOLE – CONCURSURI
  III. DOCUMENTARE
  REDACTAREA unei BROŞURI care să prezinte costumul popular, obiceiuri păstrate sau în conservare/uitate,
  specifice etniei, zonei-zonelor din care fac parte şcolile partenere în proiect;
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE
  ACTIVITĂŢI INFORMATIVE: Descrierea activităţii-
  Perioada
  1. Iniţierea proiectului
  2. Întocmirea proiectului
  -familiarizarea cadrelor didactice cu proiectul şi cerinţele lui;
  -idei novatoare-practice;
  -stabilirea grupului ţintă;
  -planificarea activităţilor.
  3. Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor fiecărei zone
  -lecturare, cunoaşterea directă, manifestări prin activităţi tradiţionale.
  Permanent
  4. Realizarea unor materiale informative referitoare la istoria-geografia locului, portulpopular, ocupaţii specifice zonei, trasee de
  interes turistic
  -realizarea materialelor;
  -trimiterea acestor materiale către şcolile partenere;
  Permanent
  5. Activităţi de diseminare a proiectului
  - prezentarea portofoliului proiectului
  - distribuirea broşurii către şcolile şi instituţiile partenere.
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE
  EVALUAREA PROIECTULUI
  a) C.D. cu filme, poze de la activităţi;
  b) Portofoliul fiecărei activităţi;
  c) Desene, eseuri ale elevilor realizate în urma celor două vizite;
  d) Obiecte confecţionate de elevi pentru schimb între şcoli (afişe publicitare, felicitări, mici obiecte de artizanat
  ş.a.).

  REZULTATE AŞTEPTATE
  a) Marcarea începutului unei colaborări între elevii cu care vom colabora
  pe parcursul derulării proiectului;
  b) Motivarea atingerii standardelor de performanţă în pregătirea cadrelor didactice;
  c) Oferirea posibilităţii (atât elevilor, cât şi cadrelor didactice, părinţilor, comunităţii locale) de a cunoaşte
  aspecte ale culturii şi tradiţiilor românilor şi din alte zone, dar nu numai şi, prin atragerea de colaboratori din ţări
  europene
  NOTĂ: Şcolile partenere vor face schimb de materiale şi impresii după fiecare activitate desfăşurată în
  cadrul proiectului.
SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE
  Bibliografie :
  Dulamă Maria Eliza, Elemente din didactica geografiei, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2001, 176 p.
  DULAMĂ, Maria Eliza, 2009, Cum îi învăţăm pe alţii să înveţe. Teorii şi practici didactice, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 458 pagini
  DULAMĂ, Maria Eliza, 2008, Metodologie didactică. Ediţia a 2-a, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 408 pagini
  DULAMĂ, Maria Eliza, 2008, Practica pedagogică. Ediţia a 2-a, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 230 pagini
  DULAMĂ Maria Eliza, Serafima Roşcovanu, 2007, Didactica geografiei, Editura BONS OFFICES, Chişinău, 512 pagini
  DULAMĂ Maria Eliza, 2008, Metodologii didactice activizante. Teorie şi practică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 396 p.

More Related Content

What's hot

Costumul popular din Republica Moldova
Costumul popular din Republica MoldovaCostumul popular din Republica Moldova
Costumul popular din Republica MoldovaGhenadie Sontu
 
Traditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri localeTraditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri localeSurdu Romeo
 
Planificare educatie sociala_educatie_interculturala
Planificare educatie sociala_educatie_interculturalaPlanificare educatie sociala_educatie_interculturala
Planificare educatie sociala_educatie_interculturalaAdrian Mircea
 
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteTraditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteIonelia Serban
 
Rolul activităţilor extra toni
Rolul activităţilor extra toniRolul activităţilor extra toni
Rolul activităţilor extra toniTonik Kapak
 
ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...
ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...
ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...Biblioteci Bihorene
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ediullianas
 
Diversity Curs Erasmus Dublin, Irlanda march 2022, Europass Education Presen...
Diversity Curs Erasmus Dublin, Irlanda march 2022, Europass Education Presen...Diversity Curs Erasmus Dublin, Irlanda march 2022, Europass Education Presen...
Diversity Curs Erasmus Dublin, Irlanda march 2022, Europass Education Presen...SIMONA GABRIELA LUCA
 

What's hot (10)

Costumul popular din Republica Moldova
Costumul popular din Republica MoldovaCostumul popular din Republica Moldova
Costumul popular din Republica Moldova
 
Traditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri localeTraditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri locale
 
Traditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuri
 
Planificare educatie sociala_educatie_interculturala
Planificare educatie sociala_educatie_interculturalaPlanificare educatie sociala_educatie_interculturala
Planificare educatie sociala_educatie_interculturala
 
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteTraditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
 
Rolul activităţilor extra toni
Rolul activităţilor extra toniRolul activităţilor extra toni
Rolul activităţilor extra toni
 
ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...
ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...
ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ed
 
Pasi prin istorie
Pasi prin istoriePasi prin istorie
Pasi prin istorie
 
Diversity Curs Erasmus Dublin, Irlanda march 2022, Europass Education Presen...
Diversity Curs Erasmus Dublin, Irlanda march 2022, Europass Education Presen...Diversity Curs Erasmus Dublin, Irlanda march 2022, Europass Education Presen...
Diversity Curs Erasmus Dublin, Irlanda march 2022, Europass Education Presen...
 

Viewers also liked

新行銷模式將帶來的社會現象
新行銷模式將帶來的社會現象新行銷模式將帶來的社會現象
新行銷模式將帶來的社會現象棋駿 羅
 
【論文分析分享】Race and racism in Internet Studies: A review and critique (Jessie Da...
【論文分析分享】Race and racism in Internet Studies: A review and critique (Jessie Da...【論文分析分享】Race and racism in Internet Studies: A review and critique (Jessie Da...
【論文分析分享】Race and racism in Internet Studies: A review and critique (Jessie Da...棋駿 羅
 
2014.01.21 網路傳播與文案撰寫
2014.01.21 網路傳播與文案撰寫2014.01.21 網路傳播與文案撰寫
2014.01.21 網路傳播與文案撰寫棋駿 羅
 
2014.01.22 行銷企劃與社群管理
2014.01.22 行銷企劃與社群管理2014.01.22 行銷企劃與社群管理
2014.01.22 行銷企劃與社群管理棋駿 羅
 
【網路X池田大作對話哲學】落實於日常生活網路對話情境
【網路X池田大作對話哲學】落實於日常生活網路對話情境【網路X池田大作對話哲學】落實於日常生活網路對話情境
【網路X池田大作對話哲學】落實於日常生活網路對話情境棋駿 羅
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educationaldecagina
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educationaldecagina
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educationaldecagina
 
《大演算》讀書心得分享
《大演算》讀書心得分享《大演算》讀書心得分享
《大演算》讀書心得分享棋駿 羅
 
техники мотивирования потребителя
техники мотивирования потребителятехники мотивирования потребителя
техники мотивирования потребителяВадим Матюшкин
 
Bab 7 an 015 kepimpinan
Bab 7 an 015 kepimpinanBab 7 an 015 kepimpinan
Bab 7 an 015 kepimpinanwalidsofea78
 

Viewers also liked (13)

新行銷模式將帶來的社會現象
新行銷模式將帶來的社會現象新行銷模式將帶來的社會現象
新行銷模式將帶來的社會現象
 
【論文分析分享】Race and racism in Internet Studies: A review and critique (Jessie Da...
【論文分析分享】Race and racism in Internet Studies: A review and critique (Jessie Da...【論文分析分享】Race and racism in Internet Studies: A review and critique (Jessie Da...
【論文分析分享】Race and racism in Internet Studies: A review and critique (Jessie Da...
 
2014.01.21 網路傳播與文案撰寫
2014.01.21 網路傳播與文案撰寫2014.01.21 網路傳播與文案撰寫
2014.01.21 網路傳播與文案撰寫
 
2014.01.22 行銷企劃與社群管理
2014.01.22 行銷企劃與社群管理2014.01.22 行銷企劃與社群管理
2014.01.22 行銷企劃與社群管理
 
【網路X池田大作對話哲學】落實於日常生活網路對話情境
【網路X池田大作對話哲學】落實於日常生活網路對話情境【網路X池田大作對話哲學】落實於日常生活網路對話情境
【網路X池田大作對話哲學】落實於日常生活網路對話情境
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Turism ro
Turism roTurism ro
Turism ro
 
《大演算》讀書心得分享
《大演算》讀書心得分享《大演算》讀書心得分享
《大演算》讀書心得分享
 
техники мотивирования потребителя
техники мотивирования потребителятехники мотивирования потребителя
техники мотивирования потребителя
 
Togtool
TogtoolTogtool
Togtool
 
Bab 7 an 015 kepimpinan
Bab 7 an 015 kepimpinanBab 7 an 015 kepimpinan
Bab 7 an 015 kepimpinan
 

Similar to Giani

Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...asociatiabibmd1
 
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptxColegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptxBiblioteci Bihorene
 
Arta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxArta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxMaria ŢUCA
 
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroomLansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroomCristian Ghinghes
 
Catalog Cerc de Donatori Cluj_2013 aprilie
Catalog Cerc de Donatori Cluj_2013 aprilieCatalog Cerc de Donatori Cluj_2013 aprilie
Catalog Cerc de Donatori Cluj_2013 aprilieDaniela Stoica
 
Catalog CDC aprilie 2013
Catalog CDC aprilie 2013Catalog CDC aprilie 2013
Catalog CDC aprilie 2013Daniela Stoica
 
Catalog Cerc Donatori Cluj 2013
Catalog Cerc Donatori Cluj 2013Catalog Cerc Donatori Cluj 2013
Catalog Cerc Donatori Cluj 2013Daniela Stoica
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docPolianaSimizStefanes
 
Dimensiunea culturală a dezvoltării
Dimensiunea culturală a dezvoltăriiDimensiunea culturală a dezvoltării
Dimensiunea culturală a dezvoltăriiGhenadie Sontu
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfPolianaSimizStefanes
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docPolianaSimizStefanes
 
Prezentare ASE Projet Reuniune de proiect italia 2015
Prezentare ASE Projet Reuniune de proiect italia 2015Prezentare ASE Projet Reuniune de proiect italia 2015
Prezentare ASE Projet Reuniune de proiect italia 2015Simone Petrucci
 
Catalog cdc 2013 editia i
Catalog cdc 2013 editia iCatalog cdc 2013 editia i
Catalog cdc 2013 editia iDaniela Stoica
 
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La MioveniComunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La MioveniMariana Radulescu
 
Competența (Pluri/Inter) culturală, Formarea formatori Curriculum 2019
Competența (Pluri/Inter) culturală, Formarea formatori Curriculum 2019Competența (Pluri/Inter) culturală, Formarea formatori Curriculum 2019
Competența (Pluri/Inter) culturală, Formarea formatori Curriculum 2019Daniela Munca-Aftenev
 
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.docTRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.docPolianaSimizStefanes
 

Similar to Giani (20)

Traditii 2
Traditii 2Traditii 2
Traditii 2
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
 
Our differences are our rich
Our differences are our richOur differences are our rich
Our differences are our rich
 
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptxColegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
 
Arta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxArta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptx
 
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroomLansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
 
Catalog Cerc de Donatori Cluj_2013 aprilie
Catalog Cerc de Donatori Cluj_2013 aprilieCatalog Cerc de Donatori Cluj_2013 aprilie
Catalog Cerc de Donatori Cluj_2013 aprilie
 
Catalog CDC aprilie 2013
Catalog CDC aprilie 2013Catalog CDC aprilie 2013
Catalog CDC aprilie 2013
 
Catalog Cerc Donatori Cluj 2013
Catalog Cerc Donatori Cluj 2013Catalog Cerc Donatori Cluj 2013
Catalog Cerc Donatori Cluj 2013
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
 
Dimensiunea culturală a dezvoltării
Dimensiunea culturală a dezvoltăriiDimensiunea culturală a dezvoltării
Dimensiunea culturală a dezvoltării
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
 
Prezentare ASE Projet Reuniune de proiect italia 2015
Prezentare ASE Projet Reuniune de proiect italia 2015Prezentare ASE Projet Reuniune de proiect italia 2015
Prezentare ASE Projet Reuniune de proiect italia 2015
 
Catalog cdc 2013 editia i
Catalog cdc 2013 editia iCatalog cdc 2013 editia i
Catalog cdc 2013 editia i
 
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La MioveniComunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
 
Competența (Pluri/Inter) culturală, Formarea formatori Curriculum 2019
Competența (Pluri/Inter) culturală, Formarea formatori Curriculum 2019Competența (Pluri/Inter) culturală, Formarea formatori Curriculum 2019
Competența (Pluri/Inter) culturală, Formarea formatori Curriculum 2019
 
Cultura
CulturaCultura
Cultura
 
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.docTRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
 

Giani

 • 1. Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cun Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: “Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii” Beneficiar: Universitatea „Valahia” din Târgovişte Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62651 Modul: Instruire diferenţiată Nume si prenume:MERIŞANU GIANINA ELENA Specializarea : GEOGRAFIE Disciplina: 4 Multiculturalism şi educaţie Tema 1: Proiect educaţional multicultural
 • 2. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE ACTIVITATE FORMALĂ ŞI NONFORMALĂ PROPUNĂTOR: PROF. MERIŞANU GIANINA ELENA EDUCAŢIE INTER SI MULTICULTURALĂ DOMENIUL FOLCLOR PERIADA DE DESFĂŞURARE : UN AN SCOLAR ARGUMENT „Frumuseţea reprezintă promisiunea fericirii” - Henri Rousseau PLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE, TRADIŢIE....... FRUMOS
 • 3. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE Păstrarea nealterată şi cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti şi ale altor popoare ulate, echilibrate, care urmează o evoluţie normală, sunt acelea în care omul îşi cunoaşte foarte bine rolul. Dar, trebuie spus,aceste sisteme Lucrul cel mai important în societatea modernă este identificarea ta sau acceptarea unei componente culturale unde tu
 • 4. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE  Există diferenţe mari între ce se întâmplă acum şi ce era în urmă cu o sută de ani?  Culturile tradiţionale reflectau o mentalitate religioasă, raporturile omului cu transcendentul, rolul lui. Ce trebuie să facă şi ce nu. Îi reglementau viaţa: ce mănâncă, ce bea, cum se îmbracă, ce face când se căsătoreşte.Nimeni nu ar fi avut curajul, să facă ceva care nu se încadra în acest cod. Comportarea religioasă este elementul principal al culturii tradiţionale. Or, de vreo sută şi ceva de ani are loc un proces de desacralizare, de ritualizare şi de secularizare  a structurilor tradiţionale. În cadrul acestui proces se păstrează formele, uneori şi funcţia, dar nu mai este conştientizată această funcţie rituală. Se pierde funcţia rituală.Trăim într-o perioadă de secularizare a mentalităţilor, de festivizare a obiceiurilor şi tradiţiilor.  Membru cu drepturi depline a Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007, România,ţară cu vechi tradiţii şi obiceiuri, constituie o mare şi eterogenă casă a naţiunilor, fiecare naţiune având bogăţia sa de obiceiuri şi tradiţii.  În ceea ce priveşte politica europeană, consider că există două direcţii majore:de unificare la nivelul legislaţiei, al politicilor economice, monetare;  de conservare a diversităţii culturale, lingvistice , de patrimoniu sau de mediu, la nivelregional sau local.  Educatorul este chemat să valorifice întregul patrimoniu pe care îl are la dispoziţie pentru a educa tineretul în noul spirit european; UNITATE PRIN DIVERSITATE.  Elementele de cultură şi civilizaţie care apropie naţiunile, valorile perene fiecărei naţiuni, dar şi cele general valabile, trebuie avute în prim plan în contextul ideii de cetăţean european, dar şi de consolidare a identităţii naţionale.  Elementele de istorie şi geografie locală, de tradiţii strămoşeşti, trebuie  cunoscute pentru conturarea şi afirmarea unei identităţi locale sau regionale, cu care, apoi,să ne regăsim locul potrivit în rândul celorlalte comunităţi europene.  Educaţia interculturală, înţelegerea internaţională se construiesc prin  intermediul ştiinţelor exacte, ştiinţelor umane şi sociale şi, în general, al tuturor obiectelor de învăţământ, dar un rol aparte îl ocupă educaţia tuturor copiilor pentru recunoaşterea diferenţelor existente în interiorul aceleiaşi societăţi, aceleiaşi naţiuni, în special, din punct de vedere cultural. Aceasta permite elevilor să se raporteze în orice moment la alţii.  Având ca scop “conştientizarea valorilor culturale moştenite de la înaintaşi,  precum şi a valorilor culturale cu care vor intra în contact, cele ale Uniunii Europene “, se va urmări realizarea unor obiective ca:  cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale moştenite de la strămoşi:  cultivarea toleranţei , a respectului reciproc între cetăţeni;  acceptarea pluralismului valoric.  .
 • 5. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE  ŞCOALA îşi propune  -Conştientizarea valorilor culturale moştenite de la inaintaşi, precum şi  a valorilor culturale cu care vor intra în contact, valorile U.E.  CUNOAŞTEREA şi promovarea valorilor culturale moştenite de la înaintaşi, a  folclorului autentic;  Acceptarea pluralismului valoric;  SCOP:  Rolul cunoaşterii ”rădăcinilor istorice” ale creaţiei populare, al educaţiei prin folclor într- o lume multiculturală, al redefinirii modelului de cultură tradiţională din perspective fenomenului globalizării  OBIECTIV general:   consolidarea identităţii naţionale printr-o atentă alegere a  tradiţiilor şi obiceiurilor populare locale.
 • 6. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE  OBIECTIVE:  O conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice  ale comunităţii locale şi universale;  a stimularea creativităţii şi talentului;  s cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii locale.  ELEVI  E Familiarizarea elevilor cu elemente importante ale folclorului tradiţional local  F Cunoaşterea specificului unei localitǎţi din altǎ zonǎ geograficǎ.  C Identificarea asemǎnǎrilor şi deosebirilor de naturǎ folcloricǎ (etno-culturalǎ) şi moral religioasǎ dintre comunitǎţile din care fac parte şcolile.  c Cultivarea respectului, toleranţei şi cooperǎrii, indiferent de confesiunea religioasă sau etnie.  PǍRINŢI  o Conştientizarea pǎrinţilor cu privire la rolul de parteneri reali ai şcolii în scopul  educǎrii şi formǎrii personalitǎţii copiilor.  o Educarea unor atitudini pozitive faţǎ de noile metode de educaţie ale şcolii.  o Responsabilizarea familiilor rrome faţă de şcoală, comunitate.
 • 7. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE  GRUP ŢINTĂ:  G elevi;  e învăţătorii şi prof diriginţi;  î familiile elevilor;  f preotul;  p comunitatea locală;  c specialiştii instituţiilor partenere;  s agenţi economici.  RESURSE  Umane - elevi, cadre didactice,  - specialişti din instituţiile implicate  - agenţi economici  Materiale – aparat foto, cameră foto digitală,  - calculator, videoproiector,  - microbuz şcolar, etc  Finaciare –  fonduri proprii  sprijin din partea instituţiilor partenere-pregătire de specialitate gratuită,  transport, publicitate la costuri mici, recuzită de  scenă,sponsorizări
 • 8. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE  ETAPE PROIECT  Etapa pregătitoare:  E Stabilirea temei de comun acord cu toţi partenerii;  S Identificarea grupurilor ţintă;  I Stabilirea responsabilităţilor;  S Stabilirea activităţilor din cadrul proiectului;  S Elaborarea scrisorilor pentru părinţi, a scrisorilor de intenţie şi a  acordurilor de parteneriat;  a Lansarea proiectului şi implicarea tuturor partenerilor.  Etapa de implementare a proiectului:  Lansarea proiectului şi implicarea tuturor partenerilor;  L Mediatizarea prin diverse căi  M Atragerea de sponsori, colectarea de fonduri necesare derulării  proiectului;  p Campanii de informare, de relaţii publice;  C Desfăşurarea activităţilor conform graficului;  D Onorarea invitaţiilor primite de a participa la diferite activităţi de gen;  O Amenajarea expoziţiei;  A Realizarea de produse ale activităţilor proiectului;  R Scrisori de mulţumire persoanelor care au susţinut proiectul ;  S Evaluarea.
 • 9. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE  TEMATICA PROIECTULUI  PLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE, TRADIŢIE....... FRUMOS  I. DESPRE IDENTITATEA NOASTRĂ:  I.1. MONOGRAFIA LOCALITĂŢII  I.2. GOSPODĂRIA  I.3. LADA DE ZESTRE  PARADA COSTUMELOR POPULARE  EXPOZIŢIE DE COSTUME POPULARE  I.4. VIZITE TRADIŢIONALE, MUZEE;  II. SPIRITUALITATEA SATULUI  II.1. TRADIŢII şi OBICEIURI LOCALE  II.2. CONSERVAREA şi TRANSMITEREA TEZAURULUI LOCAL  SPECTACOLE – CONCURSURI  III. DOCUMENTARE  REDACTAREA unei BROŞURI care să prezinte costumul popular, obiceiuri păstrate sau în conservare/uitate, specifice etniei, zonei-zonelor din care fac parte şcolile partenere în proiect;
 • 10. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE  ACTIVITĂŢI INFORMATIVE: Descrierea activităţii-  Perioada  1. Iniţierea proiectului  2. Întocmirea proiectului  -familiarizarea cadrelor didactice cu proiectul şi cerinţele lui;  -idei novatoare-practice;  -stabilirea grupului ţintă;  -planificarea activităţilor.  3. Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor fiecărei zone  -lecturare, cunoaşterea directă, manifestări prin activităţi tradiţionale.  Permanent  4. Realizarea unor materiale informative referitoare la istoria-geografia locului, portulpopular, ocupaţii specifice zonei, trasee de interes turistic  -realizarea materialelor;  -trimiterea acestor materiale către şcolile partenere;  Permanent  5. Activităţi de diseminare a proiectului  - prezentarea portofoliului proiectului  - distribuirea broşurii către şcolile şi instituţiile partenere.
 • 11. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE  EVALUAREA PROIECTULUI  a) C.D. cu filme, poze de la activităţi;  b) Portofoliul fiecărei activităţi;  c) Desene, eseuri ale elevilor realizate în urma celor două vizite;  d) Obiecte confecţionate de elevi pentru schimb între şcoli (afişe publicitare, felicitări, mici obiecte de artizanat ş.a.).   REZULTATE AŞTEPTATE  a) Marcarea începutului unei colaborări între elevii cu care vom colabora  pe parcursul derulării proiectului;  b) Motivarea atingerii standardelor de performanţă în pregătirea cadrelor didactice;  c) Oferirea posibilităţii (atât elevilor, cât şi cadrelor didactice, părinţilor, comunităţii locale) de a cunoaşte aspecte ale culturii şi tradiţiilor românilor şi din alte zone, dar nu numai şi, prin atragerea de colaboratori din ţări europene  NOTĂ: Şcolile partenere vor face schimb de materiale şi impresii după fiecare activitate desfăşurată în cadrul proiectului.
 • 12. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE  Bibliografie :  Dulamă Maria Eliza, Elemente din didactica geografiei, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2001, 176 p.  DULAMĂ, Maria Eliza, 2009, Cum îi învăţăm pe alţii să înveţe. Teorii şi practici didactice, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 458 pagini  DULAMĂ, Maria Eliza, 2008, Metodologie didactică. Ediţia a 2-a, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 408 pagini  DULAMĂ, Maria Eliza, 2008, Practica pedagogică. Ediţia a 2-a, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 230 pagini  DULAMĂ Maria Eliza, Serafima Roşcovanu, 2007, Didactica geografiei, Editura BONS OFFICES, Chişinău, 512 pagini  DULAMĂ Maria Eliza, 2008, Metodologii didactice activizante. Teorie şi practică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 396 p.