SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
Loc. Umbrăreşti, Jud.Galaţi
str. Gen. Eremia Grigorescu, nr.455
Tel./fax : 0236/829408
E-mail : cfsc1umbraresti@yahoo.com
Web:scoala1umbraresti.ro
Nr. 1361din 30.09.2022
TRANSFTRONTALIER
,, Tradiţii ṣi obiceiuri locale”
-transdisciplinar-
ORGANIZATORI:
ECHIPA DE PROIECT:
Prof. Martin Marieta, director
Prof. Iancu Lucreţia, coordonator proiect
Prof. Ciṣmigiu Florina, coordonator clasa a III-a
Prof. David Costelușa, coordonator clasa a III-a
Prof. Pogor Mirela, coordonator, clasa a IV-a
A.INFORMATII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială Nr.1 Umbrǎreşti
Adresa completă: Str. Gen.Eremia Grigorescu, nr.455, Com. Umbrǎreşti, Judeţul Galați
Nr. de telefon/fax: 0236829408
Adresa electronică:e-mail:cfsc1umbraresti@yahoo.com
Director: prof. Martin Marieta
Coordonator proiect: prof. Iancu Lucreția
B. INFORMATII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: ,, Tradiţii ṣi obiceiuri locale”
B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic, literatură
B.3. Participanţi: elevi, învăţământ primar şi gimnazial.
C. REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare
a interesului elevilor pentru lectură şi carte, dezvoltarea gustului pentru frumos, pentru
literatură, pentru tradiţii şi tot ce înseamnă adevărata valoare artistică, spirituală, civică şi
morală. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv
dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.
D.PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1 ARGUMENT
Proiectul îşi propune cunoaşterea, păstrarea, promovarea tradiţiilor şi valorilor culturale.
Trăim într-o epocă în care adevăratele valori culturale, tradiţiile şi obiceiurile populare
se pierd treptat, iar noi, dascălii, avem datoria de a transmite generaţiilor viitoare portul şi
folclorul, tradiţia valorilor autentice ale istoriei româneşti.
Reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor este un act de adâncă preţuire pentru valorile spirituale ale
neamului nostru. Iniţiativa noastră de a implica elevii şi cadrele didactice în cercetarea, culegerea
şi păstrarea acestora are un motiv temeinic ,,pentru că este o sfântă datorie de a le căuta şi de a
le feri de noianul timpului şi al uitării (Vasile Alecsandri)“. Prin acest proiect elevii vor învăţa să
preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să iubească meleagurile natale
şi portul românesc. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identităţii neamului
românesc, să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară românească
este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumuseţea României,
istoria şi mai ales sufletul neamului.
Participând la acest proiect ,,Tradiţii şi obiceiuri locale în preajma marilor sărbători
creştine" şi înarmaţi cu multă creativitate şi instrumentele de scris şi pictat, puteţi destăinui
colegilor despre minunatele tradiţii şi ţinuturi în care locuiţi.
Pentru ca lucrările realizate să producă bucurie, elevii trebuie să dea dovadă de atenţie,
perseverenţă, minuţiozitate, gust pentru frumos, ordine, dar şi ambiţie în însuşirea tehnicilor de
lucru. Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi a cȃntecului
romȃnesc, a meșteșugurilor tradiţionale atȃt de mult apreciate ȋn ţară, cât și ȋn afara ei. De aceea
consideram ca acest proiect educaţional trebuie să evidenţieze valorile, tradiţiile şi obiceiurile
romaneşti. «Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai» ne-am născut, trăim şi datoria noastră este de a
păstra şi a arăta atât semenilor noştri din acest spaţiu, cât şi altora, frumuseţile fizice şi morale ale
ţării noastre.
Ȋn cadrul proiectului se vor organiza activităţi de culegere de informaţii cu privire la obiceiuri
de demult, cântece bătrâneşti, colinde vechi, ritualuri uitate care vor fi valorificate prin practicarea
sau punerea lor în scenă. Se vor desfăşura cercuri de creaţie literară, plastică compoziţii aplicative
şi activităţi concurs.
Avem în vedere realizarea unei reviste, care să cuprindă creaţiile literare şi plastice ale
elevilor, realizate şi prezentate în cadrul proiectului.
D.2. SCOPUL PROIECTULUI
Identificarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor la români, prin realizarea unor lucrări
literare şi plastice originale.
D.3. OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI
Pentru elevi:
O1-să promoveze datinile, obiceiurile şi credinţele româneşti, dansul şi cântecul popular,
precum şi folclorul literar prin diverse modalitãţi şi forme de manifestare;
O2-sã se implice în multiple activitãţi de documentare, de observare, de culegere de date;
O3-să dobândească sentimente de dragoste şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul
românesc prin practicarea lor în special în preajma marilor sărbători creştine -Crăciunul/
Paştele;
O4-să consolideze colaborarea între şcoală, familie, comunitate, în scopul aprecierii şi
promovãrii valorilor.
Pentru cadrele didactice implicate:
O1-abilitatea cadrelor didactice de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în
procesul instructiv – educativ.
O2-extinderea activitatii şcolare în zone din afara şcolii.
D.4. GRUPUL ŢINTĂ CĂREIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL.
 beneficiari direcţi: elevii din Şcoala Gimnazială Nr.1 Umbrăreṣti ṣi alte ṣcoli care ni se
alătură în derularea proiectului;
 beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi ai şcolii, cadrele didactice implicate, invitaţi, profesorii
care îndrumă elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect;
 Comunitatea locală.
D.5 DURATA PROIECTULUI: 9 luni
Proiectul se va desfăşura începând cu luna decembrie a anului şcolar 2022-2023 şi va dura
până ȋn luna iunie, anul 2023.
D.6 DESCRIEREA ACTIVITATILOR
Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care conştientizează
necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest miraj al perceperii
lumii şi a perceperii valorilor.
În desfăşurarea acestui proiect se vor implica elevi din ṣoală, cât şi profesorii care vor
participa direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează schimbul de experienţe,
bune practici între parteneri, precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi
transcendere în timp şi spaţiu. Activităţile sunt destinate elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie
în calitate de îndrumători, fie în calitate de invitaţi).
Activitatea va îmbrăca forme diverse: spectacole de teatru, muzică, concursuri de
confecţionare de afişe care să provoace la lectură, semne de carte, realizare de coperte, cărţi,
ateliere de creaţie, cercuri de lectură, materiale multimedia, etc.
D.7 REZULTATE AŞTEPTATE
 capacitatea de muncă în echipă şi abilităţile de exprimare prin orice formă de artă.
D.8 MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI
(FORME DE EVALUARE):
MONITORIZAREA
Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. Se va
urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale asupra
temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului.
FORME DE EVALUARE:
 jurnale individuale sau colective;
 prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute (compuneri, eseuri, poezii, cărţi, afişe,
invitaţii, dramatizări);
 expunerea lucrărilor realizate;
 album foto;
 realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate.
D.9.ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE PE
CARE INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI ŞI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA
MEDIATIZARE:
 Promovarea prin afiş de prezentare şi pliante;
 Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite site-uri
educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com)
 Mediatizarea în revistele şcolare;
 Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;
 Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii şi profesorii implicaţi în proiect;
 Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului;
 Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză.
DISEMINAREA:
 prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor;
 mediatizare în mass-media;
 evidenţierea elevilor participanţi la proiect, la serbarea de sfârşit de an şcolar.
REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE): compuneri; poezii; jurnal de proiect; album foto;
diverse lucrări realizate de elevi; afişe; invitaţii; scenete.
IMPACTUL:
 întărirea colaborării elevi–cadre didactice implicate–bibliotecar -preoţi, pentru descoperirea
şi stimularea talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice;
 dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare şi cultural-artistice;
 implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii;
 continuitatea: dezvoltarea de parteneriate cu alte şcoli din zonă, elaborarea de noi proiecte în
viitor, atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii.
D.10.PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT
 Părinţi. Aceştia vor participa la o parte dintre activităţile prevăzute, vor contribui la buna
desfăşurare a activităţilor.
 Unităţile şcolare implicate în proiect. Parteneriatul cu instituţiile şcolare implicate în
proiect are în vedere mediatizarea proiectului, desfăşurarea activităţilor la care acestea sunt
partenere, evaluarea finală a proiectului.
 Parteneri/colaboratori: Primăria Comunei Umbrărești, Școala Gimnazilă Nr.1
Umbrărești, Parohia Umbrărești și Biblioteca Comunei Umbrărești. La nivel local
parteneriatul are în vedere promovarea proiectului, urmăreşte sprijinul pe care aceste
instituţii îl pot oferi în derularea activităţilor, diseminarea rezultatelor finale.
Partenerii : Șc. Structură Condrea, Liceul Teoretic Pan Hallipa, IP Gimnaziul Nr.2
Drochia , IP Școala Primară Nr.12 Anatol Popovici
D.11.RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane: elevii şcolilor implicate; cadrele didactice implicate; invitaţi; colaboratori;
părinţi.
Resurse materiale: cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare;
fotografii; laptop; un videoproiector; o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru jocurile
de rol, un aparat foto; un calculator.
Resurse informaţionale: Internet; bibliotecile şcolare; bibliotecile comunale.
D.12.DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT:
 Limbă si comunicare
 Educaţie muzicală
 Educaţie plastică
 Istorie
E.FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI:
frontal, individual, pe grupe.
F.STRATEGIA DE REALIZARE: observaţia, analiza, lucru individual, pe grupe şi în
perechi
ANEXE:
-Acordurile parteneriale cu instituţiile partenere;
-Protocol de colaborare, încheiate cu instituţiile colaboratoare.
DERULAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI
Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: Seminar de lansare a proiectului ,,Tradiţii şi obiceiuri locale "
Data: 16 noiembrie 2022
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Umbrăreşti
În data de 16.11.2022, Sc. Gimn. Nr. 1 Umbrărești, Galați, coordonator al proiectului
Transfrontalier ,,Tradiții și obiceiuri locale", alături de partenerii : Șc. Structură Condrea,
Liceul Teoretic Pan Hallipa, IP Gimnaziul Nr.2 Drochia , IP Școala Primară Nr.12 Anatol
Popovici , prin intermediul posterelor, PPT-urilor, jocului de rol, filmulețelor au prezentat
obiceiuri, personalități din comunitate. A fost o adevărată sărbătoare în care promovarea tradiției
a constituit factorul cu eficiență deosebită în educație! Tradiția este un izvor nesecat pentru cel
ce vrea să o cunoască și să o adune în mănunchi pentru a o dărui, cum spune Anton Pann De la
lume adunate/ Și înapoi la lume date. - coordonator proiect, prof.înv.primar - Cișmigiu Florina
și Pogor Mirela,Șc. Gimn. Nr.1 Umbrărești!
Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: 22 decembrie 2022 „Crăciunul- noapte de poveste”- activitate concurs
SECŢIUNI: Creaţie plastică (clasele pregătitoare, I-VIII) ; Felicitări şi decoraţiuni de Crăciun
(clasele pregătitoare, I-VIII) ; Creaţii literare (clasele II-VIII). Elevii au realizat adevărate opere
de artă, dovedind creativitate, originalitate. prin realizarea produselor unice ṣi inegalabile. S-au
acordat diplome pentru cele mai bune lucrări şi diplome de participare pentru toţi participanţii.
Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: „24 februarie 2023, Satul, leagănul copilăriei mele”
Data: 28 februarie 2023 ,,Satul, leagănul copilăriei mele”
Descrierea activităţii: activitatea s-a derulat sub forma unor vizite ale elevilor la bătrânii satului,
rapsozi, meşteri popularii, pentru a cerceta zona folclorică din care provin. Acţiunea s-a
finalizat prin realizarea unor lucrări care au cuprins informaţii specifice zonei şi a unor creaţii
literare cu titlul „Satul, leagănul copilăriei mele”.
Metodele alese: investigaţia, interviu, Jurnalul dublu. Acestea au fost o reală provocare pentru
elevi ṣi-au îmbogăţit cunoṣtinţele de cultură generală. Concluzii: Creativitatea, originalitatea
produselor sunt o certă dovadă că s-au implicat, au făcut cercetări despre rădacinile trecutului.
Un popor adevărat analizează trecutul, trăieṣte în prezent ṣi de bucură de viitor.
Activitatea nr. 4
Titlul activităţii: ,, 24 martie Şezătoare”
Şezătoarea a constituit unul din obiceiurile cu rol foarte important în viaţa socială a satului. La
şezătoare se lucra, se cânta, se spuneau poveşti, se practicau unele jocuri sociale, adică se
transmitea şi se prelua tradiţia populară. Semnificaţia socială a şezătorilor consta în faptul că ele
contribuiau la menţinerea unei mentalităţi colective în comunitatea satului.
Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, bunici, reprezentanţi ai comunităţii etc.
Activitatea ṣi-a propus propune revitalizarea şi valorificarea obiceiurilor de muncă în perioada
de primăvară, cât şi aducerea în actualitate a creaţiilor artistice tradiţionale din lumea satului.
METODE ŞI MIJLOACE:
-Expunerea , conversaţia , memorizarea , dialogul , exerciţiul practic .
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
-Decor rustic , culegere de texte şi cântece pentru serbări şi şezători , CD-player , costume
polulare , unelte de lucru specifice şezătorii .
BIBLIOGRAFIE:
•Culegere de cântece şi poezii ;
•La izvor de joc şi cântec , Aurelian Ciornei ;
•Basme , poveşti , legende , poezii populare , Pamfil Bilţiu .
Activitatea nr. 5
Titlul activităţii: “Paştele înălţare şi bucurie”-activitate concurs
SECŢIUNI: Creaţie plastică ( clasele pregătitoare, I-VIII) ; Felicitări şi decoraţiuni de Paşte
(clasele pregătitoare, I-VIII) ; Creaţii literare (clasele II-VIII).
S-au acordat diplome pentru pentru cele mai bune lucrări şi diplome de participare pentru toţi
participanţii. Au fost solicitate şi impresii ale participanţilor la proiect.
Am parcurs un drum minunat, am consolidat prietenia și ne˗am îmbogățit enorm
cunoștințele prin derularea acestui proiect făuritor de FRUMOS : IMPLICARE, DĂRUIRE,
PROFESIONALISM. Ne˗am privit ȋntr˗un ecran de calculator, peste ani vom privi ȋn ecranul
timpului şi vom fi mȃndri de lucrurile realizate pentru generațiile de astǎzi care vor ȋmulți
talantul primit ȋn dar.
Coordonator proiect, Director,
Prof. Iancu Lucreţia prof. Martin Marieta

More Related Content

Similar to TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc

Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literaraConcurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara
Dia Diana
 
Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literaraConcurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara
Dia Diana
 
Traditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuri
iullianas
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
iullianas
 
Comenius multilateral 2010 2012 butea
Comenius multilateral 2010 2012 buteaComenius multilateral 2010 2012 butea
Comenius multilateral 2010 2012 butea
ggreta
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
Gheorghitoiumaria
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
Gheorghitoiumaria
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
Gheorghitoiumaria
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
Gheorghitoiumaria
 
Proiect educaţional arheolog pentru o zi cipru
Proiect educaţional arheolog pentru o zi cipruProiect educaţional arheolog pentru o zi cipru
Proiect educaţional arheolog pentru o zi cipru
budur eleonora
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
Gheorghitoiumaria
 

Similar to TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc (20)

Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
 
Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literaraConcurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara
 
Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literaraConcurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara
 
2. octombrie 2018
2. octombrie 20182. octombrie 2018
2. octombrie 2018
 
Traditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuri
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
 
Comenius multilateral 2010 2012 butea
Comenius multilateral 2010 2012 buteaComenius multilateral 2010 2012 butea
Comenius multilateral 2010 2012 butea
 
Abordarea integrat a pred rii-înv___rii în cadrul parteneriatului strategic ...
Abordarea integrat a pred rii-înv___rii în cadrul parteneriatului strategic ...Abordarea integrat a pred rii-înv___rii în cadrul parteneriatului strategic ...
Abordarea integrat a pred rii-înv___rii în cadrul parteneriatului strategic ...
 
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptxRaportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
 
Cel mai bun cel mai bun
Cel mai bun cel mai bunCel mai bun cel mai bun
Cel mai bun cel mai bun
 
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La MioveniComunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Proiect educaţional arheolog pentru o zi cipru
Proiect educaţional arheolog pentru o zi cipruProiect educaţional arheolog pentru o zi cipru
Proiect educaţional arheolog pentru o zi cipru
 
Turist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiovaTurist în orașul meu craiova
Turist în orașul meu craiova
 
Proiect comenius
Proiect comeniusProiect comenius
Proiect comenius
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ed
 

TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc

 • 1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 Loc. Umbrăreşti, Jud.Galaţi str. Gen. Eremia Grigorescu, nr.455 Tel./fax : 0236/829408 E-mail : cfsc1umbraresti@yahoo.com Web:scoala1umbraresti.ro Nr. 1361din 30.09.2022 TRANSFTRONTALIER ,, Tradiţii ṣi obiceiuri locale” -transdisciplinar- ORGANIZATORI: ECHIPA DE PROIECT: Prof. Martin Marieta, director Prof. Iancu Lucreţia, coordonator proiect Prof. Ciṣmigiu Florina, coordonator clasa a III-a Prof. David Costelușa, coordonator clasa a III-a Prof. Pogor Mirela, coordonator, clasa a IV-a
 • 2. A.INFORMATII DESPRE APLICANT Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială Nr.1 Umbrǎreşti Adresa completă: Str. Gen.Eremia Grigorescu, nr.455, Com. Umbrǎreşti, Judeţul Galați Nr. de telefon/fax: 0236829408 Adresa electronică:e-mail:cfsc1umbraresti@yahoo.com Director: prof. Martin Marieta Coordonator proiect: prof. Iancu Lucreția B. INFORMATII DESPRE PROIECT B.1. Titlul proiectului: ,, Tradiţii ṣi obiceiuri locale” B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic, literatură B.3. Participanţi: elevi, învăţământ primar şi gimnazial. C. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte, dezvoltarea gustului pentru frumos, pentru literatură, pentru tradiţii şi tot ce înseamnă adevărata valoare artistică, spirituală, civică şi morală. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor. D.PREZENTAREA PROIECTULUI D.1 ARGUMENT Proiectul îşi propune cunoaşterea, păstrarea, promovarea tradiţiilor şi valorilor culturale. Trăim într-o epocă în care adevăratele valori culturale, tradiţiile şi obiceiurile populare se pierd treptat, iar noi, dascălii, avem datoria de a transmite generaţiilor viitoare portul şi folclorul, tradiţia valorilor autentice ale istoriei româneşti. Reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor este un act de adâncă preţuire pentru valorile spirituale ale neamului nostru. Iniţiativa noastră de a implica elevii şi cadrele didactice în cercetarea, culegerea şi păstrarea acestora are un motiv temeinic ,,pentru că este o sfântă datorie de a le căuta şi de a le feri de noianul timpului şi al uitării (Vasile Alecsandri)“. Prin acest proiect elevii vor învăţa să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să iubească meleagurile natale şi portul românesc. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identităţii neamului românesc, să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului. Participând la acest proiect ,,Tradiţii şi obiceiuri locale în preajma marilor sărbători creştine" şi înarmaţi cu multă creativitate şi instrumentele de scris şi pictat, puteţi destăinui colegilor despre minunatele tradiţii şi ţinuturi în care locuiţi. Pentru ca lucrările realizate să producă bucurie, elevii trebuie să dea dovadă de atenţie, perseverenţă, minuţiozitate, gust pentru frumos, ordine, dar şi ambiţie în însuşirea tehnicilor de lucru. Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi a cȃntecului romȃnesc, a meșteșugurilor tradiţionale atȃt de mult apreciate ȋn ţară, cât și ȋn afara ei. De aceea consideram ca acest proiect educaţional trebuie să evidenţieze valorile, tradiţiile şi obiceiurile romaneşti. «Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai» ne-am născut, trăim şi datoria noastră este de a păstra şi a arăta atât semenilor noştri din acest spaţiu, cât şi altora, frumuseţile fizice şi morale ale ţării noastre. Ȋn cadrul proiectului se vor organiza activităţi de culegere de informaţii cu privire la obiceiuri de demult, cântece bătrâneşti, colinde vechi, ritualuri uitate care vor fi valorificate prin practicarea sau punerea lor în scenă. Se vor desfăşura cercuri de creaţie literară, plastică compoziţii aplicative şi activităţi concurs. Avem în vedere realizarea unei reviste, care să cuprindă creaţiile literare şi plastice ale elevilor, realizate şi prezentate în cadrul proiectului.
 • 3. D.2. SCOPUL PROIECTULUI Identificarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor la români, prin realizarea unor lucrări literare şi plastice originale. D.3. OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI Pentru elevi: O1-să promoveze datinile, obiceiurile şi credinţele româneşti, dansul şi cântecul popular, precum şi folclorul literar prin diverse modalitãţi şi forme de manifestare; O2-sã se implice în multiple activitãţi de documentare, de observare, de culegere de date; O3-să dobândească sentimente de dragoste şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc prin practicarea lor în special în preajma marilor sărbători creştine -Crăciunul/ Paştele; O4-să consolideze colaborarea între şcoală, familie, comunitate, în scopul aprecierii şi promovãrii valorilor. Pentru cadrele didactice implicate: O1-abilitatea cadrelor didactice de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul instructiv – educativ. O2-extinderea activitatii şcolare în zone din afara şcolii. D.4. GRUPUL ŢINTĂ CĂREIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL.  beneficiari direcţi: elevii din Şcoala Gimnazială Nr.1 Umbrăreṣti ṣi alte ṣcoli care ni se alătură în derularea proiectului;  beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi ai şcolii, cadrele didactice implicate, invitaţi, profesorii care îndrumă elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect;  Comunitatea locală. D.5 DURATA PROIECTULUI: 9 luni Proiectul se va desfăşura începând cu luna decembrie a anului şcolar 2022-2023 şi va dura până ȋn luna iunie, anul 2023. D.6 DESCRIEREA ACTIVITATILOR Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest miraj al perceperii lumii şi a perceperii valorilor. În desfăşurarea acestui proiect se vor implica elevi din ṣoală, cât şi profesorii care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează schimbul de experienţe, bune practici între parteneri, precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu. Activităţile sunt destinate elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în calitate de invitaţi). Activitatea va îmbrăca forme diverse: spectacole de teatru, muzică, concursuri de confecţionare de afişe care să provoace la lectură, semne de carte, realizare de coperte, cărţi, ateliere de creaţie, cercuri de lectură, materiale multimedia, etc. D.7 REZULTATE AŞTEPTATE  capacitatea de muncă în echipă şi abilităţile de exprimare prin orice formă de artă. D.8 MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI (FORME DE EVALUARE): MONITORIZAREA
 • 4. Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului. FORME DE EVALUARE:  jurnale individuale sau colective;  prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute (compuneri, eseuri, poezii, cărţi, afişe, invitaţii, dramatizări);  expunerea lucrărilor realizate;  album foto;  realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate. D.9.ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE PE CARE INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ŞI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA MEDIATIZARE:  Promovarea prin afiş de prezentare şi pliante;  Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite site-uri educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com)  Mediatizarea în revistele şcolare;  Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;  Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii şi profesorii implicaţi în proiect;  Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului;  Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză. DISEMINAREA:  prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor;  mediatizare în mass-media;  evidenţierea elevilor participanţi la proiect, la serbarea de sfârşit de an şcolar. REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE): compuneri; poezii; jurnal de proiect; album foto; diverse lucrări realizate de elevi; afişe; invitaţii; scenete. IMPACTUL:  întărirea colaborării elevi–cadre didactice implicate–bibliotecar -preoţi, pentru descoperirea şi stimularea talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice;  dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare şi cultural-artistice;  implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii;  continuitatea: dezvoltarea de parteneriate cu alte şcoli din zonă, elaborarea de noi proiecte în viitor, atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii. D.10.PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT  Părinţi. Aceştia vor participa la o parte dintre activităţile prevăzute, vor contribui la buna desfăşurare a activităţilor.  Unităţile şcolare implicate în proiect. Parteneriatul cu instituţiile şcolare implicate în proiect are în vedere mediatizarea proiectului, desfăşurarea activităţilor la care acestea sunt partenere, evaluarea finală a proiectului.  Parteneri/colaboratori: Primăria Comunei Umbrărești, Școala Gimnazilă Nr.1 Umbrărești, Parohia Umbrărești și Biblioteca Comunei Umbrărești. La nivel local parteneriatul are în vedere promovarea proiectului, urmăreşte sprijinul pe care aceste instituţii îl pot oferi în derularea activităţilor, diseminarea rezultatelor finale.
 • 5. Partenerii : Șc. Structură Condrea, Liceul Teoretic Pan Hallipa, IP Gimnaziul Nr.2 Drochia , IP Școala Primară Nr.12 Anatol Popovici D.11.RESURSELE PROIECTULUI Resurse umane: elevii şcolilor implicate; cadrele didactice implicate; invitaţi; colaboratori; părinţi. Resurse materiale: cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; un videoproiector; o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru jocurile de rol, un aparat foto; un calculator. Resurse informaţionale: Internet; bibliotecile şcolare; bibliotecile comunale. D.12.DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT:  Limbă si comunicare  Educaţie muzicală  Educaţie plastică  Istorie E.FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI: frontal, individual, pe grupe. F.STRATEGIA DE REALIZARE: observaţia, analiza, lucru individual, pe grupe şi în perechi ANEXE: -Acordurile parteneriale cu instituţiile partenere; -Protocol de colaborare, încheiate cu instituţiile colaboratoare. DERULAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI Activitatea nr. 1 Titlul activităţii: Seminar de lansare a proiectului ,,Tradiţii şi obiceiuri locale " Data: 16 noiembrie 2022 Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Umbrăreşti În data de 16.11.2022, Sc. Gimn. Nr. 1 Umbrărești, Galați, coordonator al proiectului Transfrontalier ,,Tradiții și obiceiuri locale", alături de partenerii : Șc. Structură Condrea, Liceul Teoretic Pan Hallipa, IP Gimnaziul Nr.2 Drochia , IP Școala Primară Nr.12 Anatol Popovici , prin intermediul posterelor, PPT-urilor, jocului de rol, filmulețelor au prezentat obiceiuri, personalități din comunitate. A fost o adevărată sărbătoare în care promovarea tradiției a constituit factorul cu eficiență deosebită în educație! Tradiția este un izvor nesecat pentru cel ce vrea să o cunoască și să o adune în mănunchi pentru a o dărui, cum spune Anton Pann De la lume adunate/ Și înapoi la lume date. - coordonator proiect, prof.înv.primar - Cișmigiu Florina și Pogor Mirela,Șc. Gimn. Nr.1 Umbrărești!
 • 6. Activitatea nr. 2 Titlul activităţii: 22 decembrie 2022 „Crăciunul- noapte de poveste”- activitate concurs SECŢIUNI: Creaţie plastică (clasele pregătitoare, I-VIII) ; Felicitări şi decoraţiuni de Crăciun (clasele pregătitoare, I-VIII) ; Creaţii literare (clasele II-VIII). Elevii au realizat adevărate opere de artă, dovedind creativitate, originalitate. prin realizarea produselor unice ṣi inegalabile. S-au acordat diplome pentru cele mai bune lucrări şi diplome de participare pentru toţi participanţii. Activitatea nr. 3 Titlul activităţii: „24 februarie 2023, Satul, leagănul copilăriei mele” Data: 28 februarie 2023 ,,Satul, leagănul copilăriei mele” Descrierea activităţii: activitatea s-a derulat sub forma unor vizite ale elevilor la bătrânii satului, rapsozi, meşteri popularii, pentru a cerceta zona folclorică din care provin. Acţiunea s-a finalizat prin realizarea unor lucrări care au cuprins informaţii specifice zonei şi a unor creaţii literare cu titlul „Satul, leagănul copilăriei mele”. Metodele alese: investigaţia, interviu, Jurnalul dublu. Acestea au fost o reală provocare pentru elevi ṣi-au îmbogăţit cunoṣtinţele de cultură generală. Concluzii: Creativitatea, originalitatea produselor sunt o certă dovadă că s-au implicat, au făcut cercetări despre rădacinile trecutului. Un popor adevărat analizează trecutul, trăieṣte în prezent ṣi de bucură de viitor.
 • 7. Activitatea nr. 4 Titlul activităţii: ,, 24 martie Şezătoare” Şezătoarea a constituit unul din obiceiurile cu rol foarte important în viaţa socială a satului. La şezătoare se lucra, se cânta, se spuneau poveşti, se practicau unele jocuri sociale, adică se transmitea şi se prelua tradiţia populară. Semnificaţia socială a şezătorilor consta în faptul că ele contribuiau la menţinerea unei mentalităţi colective în comunitatea satului. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, bunici, reprezentanţi ai comunităţii etc. Activitatea ṣi-a propus propune revitalizarea şi valorificarea obiceiurilor de muncă în perioada de primăvară, cât şi aducerea în actualitate a creaţiilor artistice tradiţionale din lumea satului. METODE ŞI MIJLOACE: -Expunerea , conversaţia , memorizarea , dialogul , exerciţiul practic . MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: -Decor rustic , culegere de texte şi cântece pentru serbări şi şezători , CD-player , costume polulare , unelte de lucru specifice şezătorii . BIBLIOGRAFIE: •Culegere de cântece şi poezii ; •La izvor de joc şi cântec , Aurelian Ciornei ; •Basme , poveşti , legende , poezii populare , Pamfil Bilţiu . Activitatea nr. 5
 • 8. Titlul activităţii: “Paştele înălţare şi bucurie”-activitate concurs SECŢIUNI: Creaţie plastică ( clasele pregătitoare, I-VIII) ; Felicitări şi decoraţiuni de Paşte (clasele pregătitoare, I-VIII) ; Creaţii literare (clasele II-VIII). S-au acordat diplome pentru pentru cele mai bune lucrări şi diplome de participare pentru toţi participanţii. Au fost solicitate şi impresii ale participanţilor la proiect. Am parcurs un drum minunat, am consolidat prietenia și ne˗am îmbogățit enorm cunoștințele prin derularea acestui proiect făuritor de FRUMOS : IMPLICARE, DĂRUIRE, PROFESIONALISM. Ne˗am privit ȋntr˗un ecran de calculator, peste ani vom privi ȋn ecranul timpului şi vom fi mȃndri de lucrurile realizate pentru generațiile de astǎzi care vor ȋmulți talantul primit ȋn dar. Coordonator proiect, Director, Prof. Iancu Lucreţia prof. Martin Marieta