SlideShare a Scribd company logo
Iritzia 2012 5 4 ostirala GARA10
KOLABORAZIOAK
G
izon-emakume guz-
tiak aske jaiotzen dira,
duintasun eta eskubi-
de berberak dituzte-
la». Horiexek dira le-
henengo hitzak Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsalean. Na-
zioarteko printzipioak biltzen di-
tuen agiri hau, herritar guztiei
dagozkien eskubideen sortzailea
da, eta eskubide horiekiko erres-
petua bermatu beharko luke; ez
bakarrik zibil eta politikoen erres-
petua –batzuek uste duten mo-
duan–, baita ekonomia, kultura
eta gizarte eskubideena ere.
Zalantzarik gabe, orain itxaro-
penez beterik gaude, bizitzeko eta
osotasun fisiko eta psikikorako
eskubideei dagokienean, egoera
askoz hobea baita, 2011ko urria-
ren 20an, Aieteko Konferentzia-
ren ondoren, ETAk ekintza arma-
tuari behin betiko utzi diola
iragarri ondoren. Baina erabat
kezkagarria da ikustea Euskal He-
rri barruan eta bertatik kanpo tor-
tura eta tratu txarren salaketek
dirautela, eta antza denez, horrek
ez daukala inolako eraginik Go-
bernuan, arazoak berarekin zeri-
kusirik ez balu bezala. Urdurita-
sunez ikusten dugu genero
indarkeriak ere ez duela behera
egiten; alderantziz, gora egitearen
sintomak azaltzen ditu, eta era-
kundeen eta gizarte zibilaren al-
detik, itxuraz, erauzteko ezgaita-
suna agerian geratzen da. Hain
ezagunak diren eskubide horiez
gain, gogoratu beharra dago Giza
Eskubideen oinarrizko sistema-
ren funtsa hirukoitza dela: hain
zuzen ere, 1948ko Aldarrikapen
Unibertsala eta 1966ko Nazioarte-
ko bi Itunak, Eskubide Zibil eta Po-
litikoena, eta Ekonomia, Gizarte
eta Kultura Eskubideena. Horiek
guztiak Estatu espainolak izenpe-
tu eta berretsi egin zituen bere ga-
raian, eta ondorioz, indarrean
daude gure artean. Gogora ditza-
gun, horregatik, ahaztuta dauden
beste eskubide batzuk.
Gaur egun, larriki mehatxatu-
ta dago era baketsuan bildu eta
elkartzeko eskubidea, iritzi eta
adierazpen askatasunerako esku-
bidearekin batera. Iragarri digu-
ten Kode Penalaren erreformak,
besteak beste, protesta zibilaren
kriminalizazioa hartzen du bar-
ne, «erakunde kriminaleko kide»
moduan; gehienez ezarri ahal
izango diren zigorrak lau urteko
espetxealdi zigorra, behin-behi-
neko espetxeratzeko aukeraz,
izango delarik. Argi eta garbi da-
go hori aipaturiko nazioarteko
itunen kontra doala, oinarrizko
eskubide horiek zabalkiro babes-
ten dituztelako. Halaber, ez du
ezer onik iragartzen erreformak
bilatzen duen beste zerbaitek:
hain zuzen ere, «agintarien aur-
kako atentatu» gisa zigortzea,
manifestazio batean besoetatik
«kateatzea». Horrez gain, ekono-
mia edo araudiaren arloko mu-
rrizketek de facto mugatuko ba-
lute auzitegietara jotzeko
eskubidea, gure oinarrizko esku-
bideak urratzen direnean, oso
gertu egongo ginateke autorita-
rismo hutsetik.
Pertsona orok du bizi maila
egokia izateko eskubidea, osasu-
na eta ongizatea ziurtatzeko mo-
duan; bereziki, elikatzea, jan-
tziak, bizitokia, medikuntza
zaintza eta behar diren gizarte
zerbitzuak. Aldarrikapenak ho-
nakoa baieztatzen du: herrialdea-
ren ahaleginaz eta nazioarteko
laguntzaz, Estatu bakoitzaren an-
tolaketa eta baliabideak kontuan
izanik, norbanakoaren duintasu-
nerako eta nortasuna garatzeko
ezinbestekoak diren ekonomia,
gizarte eta kultura mailako esku-
bideak bete behar dira.
Baina krisi garaian gaudenez,
gerrikoa estutu behar dela esaten
digute. Eta gainera, ziurtatzen di-
gute osasun arloan, hezkuntzan
eta gizarte zerbitzuetan egin
nahi diren murrizketek –10.000
milioikoak, guztira– ez dutela
ekarriko eskubide horien urrake-
tarik. Sinistekoa al da? Nola man-
tenduko dira horrelako zerbi-
tzuak era egoki eta onargarrian,
herritar guztiek (finantzen espe-
kulazioak erraztu duen krisialdi
honen petxeroak diren etorkinak
barne) eskuratzeko moduan, au-
rrekontua hain zorrozki mozten
baldin bada?
Ahazten dute, gainera, Aldarri-
kapenak berak ezartzen duenez,
ezin dela egin Deklarazioan alda-
rrikatutako askatasun eta eskubi-
deak ezabatzeko ekintzarik; hori
dela-eta, kalitatezko osasun eta
hezkuntzarako eskubidea bertan
behera uzteko, baliabideen urri-
tasunaren aitzakia erabiltzeak,
argi eta garbi urratzen ditu giza
eskubideak. Batez ere, arrazoibi-
de hori ez delako hainbesteko ir-
motasunez erabiltzen, Defentsa-
rako edo Errege Etxerako gastuak
murrizteko orduan. Estatua ho-
rrelako eskubideak bermatzeko
erantzulea da, eta bere erantzuki-
zunak hiru irizpide ditu oinarri:
herri baliabideak prest izatea
(hau da, osasun zentroak, etxebi-
zitza publikoak, eskolak egon
daitezela); bitarteko horiek era-
biltzeko aukera izatea (hots, edo-
zein pertsonak erabili ahal izatea,
komunitate edo herri batean edo
bestean bizi izanda ere), eta kali-
tatea. Ezinezkoa da hezkuntza
sistema hobetzea irakasleak ego-
tziz gero eta ikasgela bakoitzeko
ikasle gehiago sartzen badira; eta
ezinezkoa da osasun sistemak
hobeto funtzionatzea, operazio
gelak itxiz gero, edo itxarote ze-
rrendak luzatzen badira. Hori ez
da inon gertatu. Baina, antza de-
nez, Gobernuak ahaztu du Esta-
tuak sinatu eta berretsitako na-
zioarteko itun guzti-guztiek,
edozein legek baino arau maila
altuagoa dutela, Konstituzioak
izan ezik. Eta eskubide horiek de-
fendatu beharrean, eta herrita-
rrekiko dituzten zereginak bete
beharrean, Gobernua kezkatuta
dago merkatu eta finantza espe-
kulatzaileekin bakarrik, eta haiei
bakarrik ematen dizkie kontuak.
Martin Niemöller artzain pro-
testanteak 1946an Kaiserslautern-
en esan zuena gogora ekarriz: le-
hendabizi, manifestazio
askatasunerako eskubidearen
aurka aritu ziren, baina isilik ge-
ratu nintzen, ez naizelako mani-
festazioetara joaten. Gero, askata-
sunean sindikatzeko
eskubidearen aurka aritu ziren,
baina ez zitzaidan axola, ni ez
naiz-eta sindikalista. Orain osa-
sun eta hezkuntzarako eskubide-
en aurka datoz, baina ez dut ezer
esango: gaur egun ez noa eskola-
ra, eta osasunez ondo nabil. Eta
nire bila etorri direnean, beran-
duegi izan da.
Gaur ez noa eskolara,
eta osasunez ondo nabil
Andres Krakenberger, Xabier Urmeneta, Juana Mari
Astigarraga, Jon Mirena Landa, Iñaki Lekuona
Argituz, giza eskubideen aldeko elkarteko kideak
A
l hablar de una mis-
ma palabra cada uno
le da el significado
que le plazca, eso es
lo que tiene el idio-
ma castellano, que a menudo se
confunden los términos a favor
de unos y en contra de otros.
Un ejemplo claro lo tenemos
en las palabras «nación» y «esta-
do», la segunda de ellas se apode-
ra de la esencia de la primera
hasta tal punto que la anula
cuando esta es nata, natural y es-
tado es artificial, o sea, no natu-
ral. De tal manera que el sentido
de los vocablos se convierte en
mera palabrería o abundancia de
palabras inútiles como así se de-
fine. España es una constitución
y nada más allá, España es una
obra que pretende ser Ley funda-
mental sobre una porción de su-
perficie terrestre adherida por
conquista, España es la divinidad
de unos cuantos «buenos» y ya
sabemos quiénes bendijeron los
cañones de Franco.
El País de los Vascos, la Nación
vasca o el Pueblo Vasco, evitando
designios que han variado tantas
veces a lo largo de los siglos, es
en cambio un conjunto de perso-
nas con un mismo origen, una
misma lengua, unas mismas cos-
tumbres, unas mismas leyes fun-
damentales, en una sola palabra,
una nación. Como tal se la ha de
tratar, como tal se la debe respe-
tar y como tal debe ocupar su lu-
gar en el conjunto de las nacio-
nes, y esa es la demanda o
súplica de esta tierra y sus natu-
rales, no lo que a diario tergiver-
san diarios e informativos.
Sí tiene carácter propio pero
no es la porción de ningún otro
territorio, dicho de otra manera,
no es una región como a tanto
folclórico gusta llamar y mucho
menos una comunidad diferen-
ciada, esa que llena la boca de
esos populistas que gobiernan la
Alta Navarra, que se mofan con
sus siglas de falsas uniones, UPN.
Este pueblo proviene de la
misma naturaleza y el actual es-
tado que lo absorbe no es nada
más que la cadena de la autori-
dad que lo gobierna, un estado
policial puesto que siempre
presto se articula el Ejército es-
pañol para salvaguardar la uni-
dad de la Corona española, pero
lo llaman monarquía parlamen-
taria, siempre jugando con los
vocablos que convierten en sus
títeres gramáticos. Selección na-
cional, territorio nacional, y de-
más vocablos agudizan la pers-
picacia española a la hora de
utilizar su idioma, hasta las ca-
rreteras son nacionales.
España y su ardid en la pala-
bra, su destreza en la mentira,
su habilidad con el despotismo
enfocado a su menester y claro,
en el detrimento de nuestra vie-
ja Nación Vasca.
Este pueblo lo que necesita es
simplemente justicia y libertad
porque historia y no historietas,
tiene más que suficiente que
avala su condición de nación y el
derecho a ser libre. Es un buen
momento, siempre lo ha sido,
para despabilar nuestro futuro,
olvidar los numerosos fiascos a
través de los siglos sin ningún
rencor, invalidar la hegemonía
de los estados que nos someten y
avanzar todos juntos hacia la su-
premacía de este pueblo, hacia la
independencia. Esta nación está
más que preparada y a merced
de nosotros mismos para pro-
pugnar su nombre sin rencor ha-
cia nadie a los cuatro vientos y
decirle al mundo que en su histo-
ria está la jurisprudencia que le
obliga a aceptar este anhelo.
Mal que le pese a los infinitos
detractores de esta tierra, este
pueblo con voz propia que lleva
siglos sosteniendo injusticias,
saldrá a flote de este mar de im-
posiciones como recompensa de
tantos años bogando por esta
causa. «Sasi guztien gainetik, ho-
dei guztien azpitik».
Nación y Estado
Ibon Portillo Zorrilla
Gorliz
Nazioarteko itun guzti-
guztiek barnebiltzen
dituzten eskubideak
defendatu beharrean,
eta herritarrekiko
dituzten zereginak bete
beharrean, Gobernua
kezkatuta dago merkatu
eta finantza
espekulatzaileekin
bakarrik, eta haiei
bakarrik ematen dizkie
kontuak
Este pueblo lo que
necesita es simplemente
justicia y libertad porque
historia y no historietas,
tiene más que suficiente
que avala su condición
de nación y el derecho
a ser libre

More Related Content

Viewers also liked

Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu
Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin dituArgituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu
Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizadaArgituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Entre el aislamiento y la vergüenza
Entre el aislamiento y la vergüenzaEntre el aislamiento y la vergüenza
Entre el aislamiento y la vergüenza
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimasPersonas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruanDiskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias Gipuzkoa
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias GipuzkoaVictimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias Gipuzkoa
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias Gipuzkoa
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Noticias de Gipuzkoa
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Noticias de GipuzkoaYa no voy a la escuela y estoy bien de salud. Noticias de Gipuzkoa
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Noticias de Gipuzkoa
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimasPersonas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Verdad, justicia y reparacion
Verdad, justicia y reparacionVerdad, justicia y reparacion
Verdad, justicia y reparacion
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
Victimas: verdad, justicia y reparacion. GaraVictimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias AlavaYa no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
Victimas: verdad, justicia y reparacion. DeiaVictimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekBiktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido socialArgituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizadaArgituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Relatos tan duros como necesarios de escuchar
Relatos tan duros como necesarios de escucharRelatos tan duros como necesarios de escuchar
Relatos tan duros como necesarios de escuchar
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

Viewers also liked (19)

Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu
Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin dituArgituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu
Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu
 
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizadaArgituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
 
Entre el aislamiento y la vergüenza
Entre el aislamiento y la vergüenzaEntre el aislamiento y la vergüenza
Entre el aislamiento y la vergüenza
 
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimasPersonas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
 
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruanDiskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan
Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias Gipuzkoa
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias GipuzkoaVictimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias Gipuzkoa
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias Gipuzkoa
 
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Noticias de Gipuzkoa
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Noticias de GipuzkoaYa no voy a la escuela y estoy bien de salud. Noticias de Gipuzkoa
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Noticias de Gipuzkoa
 
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimasPersonas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
 
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
 
Verdad, justicia y reparacion
Verdad, justicia y reparacionVerdad, justicia y reparacion
Verdad, justicia y reparacion
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
Victimas: verdad, justicia y reparacion. GaraVictimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
 
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias AlavaYa no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
Victimas: verdad, justicia y reparacion. DeiaVictimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
 
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekBiktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
 
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
 
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido socialArgituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
 
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
 
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizadaArgituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
 
Relatos tan duros como necesarios de escuchar
Relatos tan duros como necesarios de escucharRelatos tan duros como necesarios de escuchar
Relatos tan duros como necesarios de escuchar
 

Similar to Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara

Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
ARALAR Araba
 
BERREZARPENA
BERREZARPENABERREZARPENA
BERREZARPENA
j errando
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Konponbide haizea dabil
Konponbide haizea dabilKonponbide haizea dabil
Konponbide haizea dabil
Ezker Abertzalea
 
Testu iruzkina: Kexen koadernoak
Testu iruzkina: Kexen koadernoakTestu iruzkina: Kexen koadernoak
Testu iruzkina: Kexen koadernoak
MARIJE AGUILLO
 
Iruzkin historikoa burutzeko jarraibideak
Iruzkin historikoa burutzeko jarraibideakIruzkin historikoa burutzeko jarraibideak
Iruzkin historikoa burutzeko jarraibideak
Mentxu Gandarias
 
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostenaBiktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Irekia - EJGV
 
Ezkerraberri aldizkaria artikulua final version 22 april2016
Ezkerraberri aldizkaria artikulua final version 22 april2016Ezkerraberri aldizkaria artikulua final version 22 april2016
Ezkerraberri aldizkaria artikulua final version 22 april2016
Dr Igor Calzada, MBA, FeRSA
 
3.gaia 3 a munduko estatuak
3.gaia 3 a munduko estatuak3.gaia 3 a munduko estatuak
3.gaia 3 a munduko estatuak
osgazbil
 
Emakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentsioa.pdf
Emakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentsioa.pdfEmakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentsioa.pdf
Emakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentsioa.pdf
Irekia - EJGV
 
Inmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdf
Inmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdfInmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdf
Inmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdf
Irekia - EJGV
 
Amerikako eta frantziako iraultza
Amerikako eta frantziako iraultzaAmerikako eta frantziako iraultza
Amerikako eta frantziako iraultza
itziarvillanueva
 
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
IRAULTZA BURGESAK (4DBH)
IRAULTZA BURGESAK (4DBH)IRAULTZA BURGESAK (4DBH)
IRAULTZA BURGESAK (4DBH)
Mentxu Gandarias
 
ETA adierazpena
ETA adierazpenaETA adierazpena
ETA adierazpena
Bakeola - Fundacion EDE
 
Adierazpen instituzionala: Kultura arteko eta erlijio arteko bizikidetza giza...
Adierazpen instituzionala: Kultura arteko eta erlijio arteko bizikidetza giza...Adierazpen instituzionala: Kultura arteko eta erlijio arteko bizikidetza giza...
Adierazpen instituzionala: Kultura arteko eta erlijio arteko bizikidetza giza...
Irekia - EJGV
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Irekia - EJGV
 

Similar to Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara (20)

Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
 
BERREZARPENA
BERREZARPENABERREZARPENA
BERREZARPENA
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Konponbide haizea dabil
Konponbide haizea dabilKonponbide haizea dabil
Konponbide haizea dabil
 
Testu iruzkina: Kexen koadernoak
Testu iruzkina: Kexen koadernoakTestu iruzkina: Kexen koadernoak
Testu iruzkina: Kexen koadernoak
 
Iruzkin historikoa burutzeko jarraibideak
Iruzkin historikoa burutzeko jarraibideakIruzkin historikoa burutzeko jarraibideak
Iruzkin historikoa burutzeko jarraibideak
 
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostenaBiktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
 
Ezkerraberri aldizkaria artikulua final version 22 april2016
Ezkerraberri aldizkaria artikulua final version 22 april2016Ezkerraberri aldizkaria artikulua final version 22 april2016
Ezkerraberri aldizkaria artikulua final version 22 april2016
 
3.gaia 3 a munduko estatuak
3.gaia 3 a munduko estatuak3.gaia 3 a munduko estatuak
3.gaia 3 a munduko estatuak
 
Emakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentsioa.pdf
Emakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentsioa.pdfEmakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentsioa.pdf
Emakumearen aurkako bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentsioa.pdf
 
Homofobiaeusk
HomofobiaeuskHomofobiaeusk
Homofobiaeusk
 
Inmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdf
Inmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdfInmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdf
Inmigraziorako Itun Soziala Euskadin.pdf
 
Amerikako eta frantziako iraultza
Amerikako eta frantziako iraultzaAmerikako eta frantziako iraultza
Amerikako eta frantziako iraultza
 
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
 
IRAULTZA BURGESAK (4DBH)
IRAULTZA BURGESAK (4DBH)IRAULTZA BURGESAK (4DBH)
IRAULTZA BURGESAK (4DBH)
 
ETA adierazpena
ETA adierazpenaETA adierazpena
ETA adierazpena
 
Adierazpen instituzionala: Kultura arteko eta erlijio arteko bizikidetza giza...
Adierazpen instituzionala: Kultura arteko eta erlijio arteko bizikidetza giza...Adierazpen instituzionala: Kultura arteko eta erlijio arteko bizikidetza giza...
Adierazpen instituzionala: Kultura arteko eta erlijio arteko bizikidetza giza...
 
Atenastar demokrazia.euskaraz
Atenastar demokrazia.euskarazAtenastar demokrazia.euskaraz
Atenastar demokrazia.euskaraz
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
 
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
 
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
 

Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara

  • 1. Iritzia 2012 5 4 ostirala GARA10 KOLABORAZIOAK G izon-emakume guz- tiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubi- de berberak dituzte- la». Horiexek dira le- henengo hitzak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean. Na- zioarteko printzipioak biltzen di- tuen agiri hau, herritar guztiei dagozkien eskubideen sortzailea da, eta eskubide horiekiko erres- petua bermatu beharko luke; ez bakarrik zibil eta politikoen erres- petua –batzuek uste duten mo- duan–, baita ekonomia, kultura eta gizarte eskubideena ere. Zalantzarik gabe, orain itxaro- penez beterik gaude, bizitzeko eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubideei dagokienean, egoera askoz hobea baita, 2011ko urria- ren 20an, Aieteko Konferentzia- ren ondoren, ETAk ekintza arma- tuari behin betiko utzi diola iragarri ondoren. Baina erabat kezkagarria da ikustea Euskal He- rri barruan eta bertatik kanpo tor- tura eta tratu txarren salaketek dirautela, eta antza denez, horrek ez daukala inolako eraginik Go- bernuan, arazoak berarekin zeri- kusirik ez balu bezala. Urdurita- sunez ikusten dugu genero indarkeriak ere ez duela behera egiten; alderantziz, gora egitearen sintomak azaltzen ditu, eta era- kundeen eta gizarte zibilaren al- detik, itxuraz, erauzteko ezgaita- suna agerian geratzen da. Hain ezagunak diren eskubide horiez gain, gogoratu beharra dago Giza Eskubideen oinarrizko sistema- ren funtsa hirukoitza dela: hain zuzen ere, 1948ko Aldarrikapen Unibertsala eta 1966ko Nazioarte- ko bi Itunak, Eskubide Zibil eta Po- litikoena, eta Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideena. Horiek guztiak Estatu espainolak izenpe- tu eta berretsi egin zituen bere ga- raian, eta ondorioz, indarrean daude gure artean. Gogora ditza- gun, horregatik, ahaztuta dauden beste eskubide batzuk. Gaur egun, larriki mehatxatu- ta dago era baketsuan bildu eta elkartzeko eskubidea, iritzi eta adierazpen askatasunerako esku- bidearekin batera. Iragarri digu- ten Kode Penalaren erreformak, besteak beste, protesta zibilaren kriminalizazioa hartzen du bar- ne, «erakunde kriminaleko kide» moduan; gehienez ezarri ahal izango diren zigorrak lau urteko espetxealdi zigorra, behin-behi- neko espetxeratzeko aukeraz, izango delarik. Argi eta garbi da- go hori aipaturiko nazioarteko itunen kontra doala, oinarrizko eskubide horiek zabalkiro babes- ten dituztelako. Halaber, ez du ezer onik iragartzen erreformak bilatzen duen beste zerbaitek: hain zuzen ere, «agintarien aur- kako atentatu» gisa zigortzea, manifestazio batean besoetatik «kateatzea». Horrez gain, ekono- mia edo araudiaren arloko mu- rrizketek de facto mugatuko ba- lute auzitegietara jotzeko eskubidea, gure oinarrizko esku- bideak urratzen direnean, oso gertu egongo ginateke autorita- rismo hutsetik. Pertsona orok du bizi maila egokia izateko eskubidea, osasu- na eta ongizatea ziurtatzeko mo- duan; bereziki, elikatzea, jan- tziak, bizitokia, medikuntza zaintza eta behar diren gizarte zerbitzuak. Aldarrikapenak ho- nakoa baieztatzen du: herrialdea- ren ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, Estatu bakoitzaren an- tolaketa eta baliabideak kontuan izanik, norbanakoaren duintasu- nerako eta nortasuna garatzeko ezinbestekoak diren ekonomia, gizarte eta kultura mailako esku- bideak bete behar dira. Baina krisi garaian gaudenez, gerrikoa estutu behar dela esaten digute. Eta gainera, ziurtatzen di- gute osasun arloan, hezkuntzan eta gizarte zerbitzuetan egin nahi diren murrizketek –10.000 milioikoak, guztira– ez dutela ekarriko eskubide horien urrake- tarik. Sinistekoa al da? Nola man- tenduko dira horrelako zerbi- tzuak era egoki eta onargarrian, herritar guztiek (finantzen espe- kulazioak erraztu duen krisialdi honen petxeroak diren etorkinak barne) eskuratzeko moduan, au- rrekontua hain zorrozki mozten baldin bada? Ahazten dute, gainera, Aldarri- kapenak berak ezartzen duenez, ezin dela egin Deklarazioan alda- rrikatutako askatasun eta eskubi- deak ezabatzeko ekintzarik; hori dela-eta, kalitatezko osasun eta hezkuntzarako eskubidea bertan behera uzteko, baliabideen urri- tasunaren aitzakia erabiltzeak, argi eta garbi urratzen ditu giza eskubideak. Batez ere, arrazoibi- de hori ez delako hainbesteko ir- motasunez erabiltzen, Defentsa- rako edo Errege Etxerako gastuak murrizteko orduan. Estatua ho- rrelako eskubideak bermatzeko erantzulea da, eta bere erantzuki- zunak hiru irizpide ditu oinarri: herri baliabideak prest izatea (hau da, osasun zentroak, etxebi- zitza publikoak, eskolak egon daitezela); bitarteko horiek era- biltzeko aukera izatea (hots, edo- zein pertsonak erabili ahal izatea, komunitate edo herri batean edo bestean bizi izanda ere), eta kali- tatea. Ezinezkoa da hezkuntza sistema hobetzea irakasleak ego- tziz gero eta ikasgela bakoitzeko ikasle gehiago sartzen badira; eta ezinezkoa da osasun sistemak hobeto funtzionatzea, operazio gelak itxiz gero, edo itxarote ze- rrendak luzatzen badira. Hori ez da inon gertatu. Baina, antza de- nez, Gobernuak ahaztu du Esta- tuak sinatu eta berretsitako na- zioarteko itun guzti-guztiek, edozein legek baino arau maila altuagoa dutela, Konstituzioak izan ezik. Eta eskubide horiek de- fendatu beharrean, eta herrita- rrekiko dituzten zereginak bete beharrean, Gobernua kezkatuta dago merkatu eta finantza espe- kulatzaileekin bakarrik, eta haiei bakarrik ematen dizkie kontuak. Martin Niemöller artzain pro- testanteak 1946an Kaiserslautern- en esan zuena gogora ekarriz: le- hendabizi, manifestazio askatasunerako eskubidearen aurka aritu ziren, baina isilik ge- ratu nintzen, ez naizelako mani- festazioetara joaten. Gero, askata- sunean sindikatzeko eskubidearen aurka aritu ziren, baina ez zitzaidan axola, ni ez naiz-eta sindikalista. Orain osa- sun eta hezkuntzarako eskubide- en aurka datoz, baina ez dut ezer esango: gaur egun ez noa eskola- ra, eta osasunez ondo nabil. Eta nire bila etorri direnean, beran- duegi izan da. Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil Andres Krakenberger, Xabier Urmeneta, Juana Mari Astigarraga, Jon Mirena Landa, Iñaki Lekuona Argituz, giza eskubideen aldeko elkarteko kideak A l hablar de una mis- ma palabra cada uno le da el significado que le plazca, eso es lo que tiene el idio- ma castellano, que a menudo se confunden los términos a favor de unos y en contra de otros. Un ejemplo claro lo tenemos en las palabras «nación» y «esta- do», la segunda de ellas se apode- ra de la esencia de la primera hasta tal punto que la anula cuando esta es nata, natural y es- tado es artificial, o sea, no natu- ral. De tal manera que el sentido de los vocablos se convierte en mera palabrería o abundancia de palabras inútiles como así se de- fine. España es una constitución y nada más allá, España es una obra que pretende ser Ley funda- mental sobre una porción de su- perficie terrestre adherida por conquista, España es la divinidad de unos cuantos «buenos» y ya sabemos quiénes bendijeron los cañones de Franco. El País de los Vascos, la Nación vasca o el Pueblo Vasco, evitando designios que han variado tantas veces a lo largo de los siglos, es en cambio un conjunto de perso- nas con un mismo origen, una misma lengua, unas mismas cos- tumbres, unas mismas leyes fun- damentales, en una sola palabra, una nación. Como tal se la ha de tratar, como tal se la debe respe- tar y como tal debe ocupar su lu- gar en el conjunto de las nacio- nes, y esa es la demanda o súplica de esta tierra y sus natu- rales, no lo que a diario tergiver- san diarios e informativos. Sí tiene carácter propio pero no es la porción de ningún otro territorio, dicho de otra manera, no es una región como a tanto folclórico gusta llamar y mucho menos una comunidad diferen- ciada, esa que llena la boca de esos populistas que gobiernan la Alta Navarra, que se mofan con sus siglas de falsas uniones, UPN. Este pueblo proviene de la misma naturaleza y el actual es- tado que lo absorbe no es nada más que la cadena de la autori- dad que lo gobierna, un estado policial puesto que siempre presto se articula el Ejército es- pañol para salvaguardar la uni- dad de la Corona española, pero lo llaman monarquía parlamen- taria, siempre jugando con los vocablos que convierten en sus títeres gramáticos. Selección na- cional, territorio nacional, y de- más vocablos agudizan la pers- picacia española a la hora de utilizar su idioma, hasta las ca- rreteras son nacionales. España y su ardid en la pala- bra, su destreza en la mentira, su habilidad con el despotismo enfocado a su menester y claro, en el detrimento de nuestra vie- ja Nación Vasca. Este pueblo lo que necesita es simplemente justicia y libertad porque historia y no historietas, tiene más que suficiente que avala su condición de nación y el derecho a ser libre. Es un buen momento, siempre lo ha sido, para despabilar nuestro futuro, olvidar los numerosos fiascos a través de los siglos sin ningún rencor, invalidar la hegemonía de los estados que nos someten y avanzar todos juntos hacia la su- premacía de este pueblo, hacia la independencia. Esta nación está más que preparada y a merced de nosotros mismos para pro- pugnar su nombre sin rencor ha- cia nadie a los cuatro vientos y decirle al mundo que en su histo- ria está la jurisprudencia que le obliga a aceptar este anhelo. Mal que le pese a los infinitos detractores de esta tierra, este pueblo con voz propia que lleva siglos sosteniendo injusticias, saldrá a flote de este mar de im- posiciones como recompensa de tantos años bogando por esta causa. «Sasi guztien gainetik, ho- dei guztien azpitik». Nación y Estado Ibon Portillo Zorrilla Gorliz Nazioarteko itun guzti- guztiek barnebiltzen dituzten eskubideak defendatu beharrean, eta herritarrekiko dituzten zereginak bete beharrean, Gobernua kezkatuta dago merkatu eta finantza espekulatzaileekin bakarrik, eta haiei bakarrik ematen dizkie kontuak Este pueblo lo que necesita es simplemente justicia y libertad porque historia y no historietas, tiene más que suficiente que avala su condición de nación y el derecho a ser libre