SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
EdurneBegiristain Gasteiz
Argituz elkarteak Orain da Ga-
raia. Posible al da esparru lokale-
an biktimen oroimen bateratzai-
lea?izenekotxostenaaurkeztube-
rri du. Jon Mirena Landa (Portu-
galete, 1968) Zigor Zuzenbideko
irakasle eta elkarteko kideak la-
narengarrantziaazpimarratudu.
Zertazarigaraoroimenbateratzai-
leazarigarenean?
Memoria ezin da izan selektiboa,
ezindaizannorberarenurrakete-
na bakarrik. Ikuspegi kolektibo
batetik begiratuta, oroimenak
kontuanhartubeharduurraketa
guztien inguruko memoria. Eus-
kal Herriko historiari begiratzen
badiogu, gatazkaren osagaietako
bat izan da bakoitzak bereari be-
giratu diola. Hortaz, oroimen ba-
teratzaile batek giza eskubideen
etikan eta kulturan sustraitua
egon beharko du, eta horrek bere
baitan hartu beharko ditu urra-
keta guztiak, nork egin dituen
kontuanhartugabe.
Etaposiblealdalortzea?
Gai hau konplexua da.Gauza bat
damailakolektiboangarbieduki-
tzea oroimenak bateratzailea
izan behar duela, eta beste gauza
bat da hori tokian-tokian kudea-
tzeko modua. Ez da batere erraza
alde batetik edo bestetik gertatu
diren urraketez aritzea izen-abi-
zenak daudenean eta herri kon-
kretuetangaudenean.Txostenak
egiten duen azterketa ez da teori-
koa, txertatu egiten dituelako
motaguztietakobiktimaketabik-
timekin lan egin duten mota guz-
tietako pertsonen zuzeneko leku-
kotzak. Horien bitartez ezagu-
tzen ditugu egin diren okerrak,
dauden aukerak eta egoerak ku-
deatzekomoduak.
ETAkjardueraarmatuautziizanala-
gungarriizandaitekeoroimenbate-
ratzailealortzeko?
Dudarik gabe. ETAk erabakia
hartu zuenetik euforia fase bat
bizi izan dugu, eta orain bigarren
aroan gaude, birkonpontzeko ga-
raian.«Etaorainzer?»galderaren
aurreanaskotaneskuhutsikgau-
de, eta, batzutan, iraganeko iner-
tziek irabazten dute, betiko ezta-
baida politikoek eta joera bazter-
tzaileek. Txostenean bertan
jasotzen da zein gako erabili be-
har ditugun aukera positiboak
baliatzeko eta polarizazio politi-
koasaihesteko.
Horilortzeko,aldedeneiurratsakes-
katudizkiezue.
Exijentzien garaia gainditu be-
harko genukeela uste dut, alde
bateko jardunetarako garaia bai-
ta. Errazagoa da norberak urra-
tsak egitea, besteei exijitzea bai-
no.Denokautokritikaeginbehar-
ko dugu, horrek zabaltzen
duelakobidea.Exijentziadinami-
kaalbobaterautzi,etabestelider-
goen garaia da, eta lidergoa esa-
ten dudanean, errespetuan oina-
rritutako lidergoaz ari naiz. Uste
dut espazio publikoan azaldu be-
harko direla errespetu keinu gu-
rutzatuak, alegia, ez norberaren
biktimekiko errespetua, baizik
eta besteen duintasunarekiko
keinuak. Horrek ez du esan nahi
norberarenidentitateaetaideolo-
gia alde batera uzten direnik,
errespetua dagoela baizik. Enpa-
tia eta gutxieneko zubigintza egi-
tekoaukerazabaltzenduhorrek.
Keinugurutzatuhoriekantzematen
aldituzugizartean?
Interlokuzio politikoaren mailan
bitartekari politiko guztiek egon
behar dutela aitortzen hasi dira,
baina biktimen kasuan urrats
gehiago eman beharko genituz-
keela uste dut. Gertatu denaren
ikuspegi kritikoa egin behar da,
norberaren erantzukizunak ai-
tortuz. ETAk egindakoa aitortu
egin beharko du, eta lagundu be-
harko du prozesu hori aurrera
ateratzen. Estatuaren aldetik,
buelta eman beharko dio orain
arte izanduendiskurtsoukatzai-
leari. Eta ez da bakarrik diskur-
tso kontua, jardun politikoa ere
aldatu beharko da. Keinuak sen-
doetalogikabatiheldutaeginbe-
harkodira.
EuskalHerrikogizaeskubideenurra-
keten mapa osatugabea landu du
Argituz-ek.Zergatikdaosatugabea?
Gertatu diren urraketen gaineko
ikerketa hasi besterik ez delako
egin. Estatuaren aldetik ahalegi-
na egin da giza eskubideen urra-
ketak desagerrarazteko, eta justi-
ziakezdusekulalanikeginzigor-
gabetasun horretatik ateratzeko.
Lehenengo lana, beraz, egia jaki-
tea da, eta Argituz horretan hasi
da. Pausoz pauso goaz, urraketa
batzuetatik tiraka beste batzuk
ateratzendirelako.
Orainarteezdaegingatazkarenbik-
tima guztien zenbaketa ofizialik.
Zergatik?
Oroimen defentsiboak eta oroi-
men selektiboak egon direlako.
Ez da egin giza eskubideen urra-
keten gaineko lan sendorik, ego-
kirik eta orekaturik. Egia merezi
duteurraketalarriakjasandituz-
tenek, bai eta herriak berak ere.
Bermeak jarri behar ditugu ziur-
tatzekoegiahoriezdelaaldebate-
koa,bainalanhoriegitekodago.
1968.eta1978.urteenarteanPoli-
ziakeragindakobiktimeninguruko
dekretua egin du Jaurlaritzak.Zer
iruditzen zaizu?
Leheniketabehin,esanbehardut
hobe dela zerbait egitea, ezer ez
egitea baino. Hori esanda, Argi-
tuz-en pentsatzen dugu Jaurlari-
tzarendiskurtsoaahuladela.Hiz-
kuntzasinbolikobaterabilibehar
da biktimen duintasuna errespe-
tatzeko, eta ez dakit dekretuak
alde horretatik maila ematen
duen. Beste era batera esanda,
agian askoz hobeto izango ziteke-
en lehenik eta behin biktimekiko
konplizitatea lantzen joatea, egia
sortzen laguntzea, eta erabaki-
tzea zein bide jarri arazoei aurre
egiteko. Hori bada lehen urratsa
prozesu hori zinez eta zintzo has-
teko,ongietorriaizangoda,baina
baldin bada ariketa bat biktime-
kin bat etortzeko asmorik ez due-
na eta diru laguntzak emateko
helburuhutsaizannahiduena,ez
litzatekeongiegongo.
Hutsunerikikustendiozu?
Ezkututako urraketen poltsa
handia dugu, eta egia jakiteko
bideak jarri behar dira. Horrek
eskatzen du estatuaren erantzu-
kizunaren aitorpen garbia, eta
dekretuak ez du hori jasotzen.
Estatuak baimendu, bultzatu eta
estali dituen giza eskubideen
urraketak egon dira, eta diskur-
tso sendo bat egon behar du
horren inguruan. Dekretuak
zabaltzenbaduprozesuhori,ongi
ikusten dut, baina estandar juri-
dikoak ezin dira gelditu dekretu
batean, are gehiago dekretuaren
funtsa kalte-ordainetara muga-
tzen bada. Estatuak egin duena
azaldu behar du dekretuak, eta
hori gabe hankamotz geratzen
da.
Dekretubidezarautzeakbabeslegal
gutxiagoemangodiePoliziaren bik-
timei?
Dekretua egitea ez da oso ongi
ulertzen arautu behar den gaia-
renseriotasunakontuanhartuta,
lege babesik ez diolako ematen.
Halako gaiek ez lukete egon be-
har gobernu baten erabakiaren
menpe, lege baten bitartez ahalik
eta kontsentsu handiena bilatuta
eginbeharkolirateke.Legeaketo-
rribeharkodu,etaezlegokebate-
re txarto dekretuan bertan au-
rreikusikobalitz.Edonolaere,de-
kretua azken urratsa balitz,
guztizdefizitarioalitzateke.
Gaureguneraartekokasuekinbeste
dekretubategingoduJaurlaritzak.
Epekaegiteakbiktimenartekoba-
naketaekarlezake?
Urraketa berberek tratamendu
juridiko berbera behar dute, bai-
na Jaurlaritzak biktima poltsa
desberdinak eta estandar juridi-
kodesberdinaksortuditu.Dekre-
tuen banaketak esan nahi badu
mailaketak egingo direla, gaizki
goaz. Dekretuen banaketak esan
nahi badu une honetan ahal de-
nariheldunahizaiolabainaserio-
agohartzekoasmoadagoela,ongi
etorriaizangoda.
Egiaren batzordebatsortzeapropo-
satuduArgituz-ek.Zeinxederekin?
Justiziatik kanpoko mekanismo
bat behar dugu batez ere estatua-
ren biktimen kasuan egia bila-
tzen laguntzeko, justiziak ez bai-
tu funtzionatu orain arte. Argitu
gabeko giza eskubideen urrake-
takbateratubeharkolituzkeegia-
ren batzorde batek, eta sinesga-
rriaizanbeharkoluke.
Jon Mirena Landaq Argituz elkarteko kidea
Landak uste du «hankamotz» geratu dela Jaurlaritzak landu
berri duen Poliziaren biktimen dekretua,ez duelako jasotzen
estatuak giza eskubideen urraketetan izan duen erantzukizuna.
«Diskurtso ahula du
Jaurlaritzak estatuaren
biktimen inguruan»
MONIKADELVALLE/ARGAZKIPRESS
«Exijentzia dinamika
albo batera utzi behar
dugu; aldi bakarreko
jardunen garaia da»
«Ez da egin giza
eskubideen urraketen
gaineko lan sendorik
eta orekaturik»
«Dekretua azken
urratsa balitz,
guztiz defizitarioa
izango litzateke»
«Egia merezi dute
urraketa larriak jasan
dituztenek,bai eta
herriak berak ere»
Euskal Herria‹Harian
2012kootsailaren19a,igandea berria 7

More Related Content

Viewers also liked

Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido socialArgituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido socialARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

Viewers also liked (16)

Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimasPersonas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
Personas con discapacidad: las ultimas de las ultimas
 
Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara
Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. GaraGaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara
Gaur ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Gara
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias Gipuzkoa
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias GipuzkoaVictimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias Gipuzkoa
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Noticias Gipuzkoa
 
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias AlavaYa no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Diario Noticias Alava
 
Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek
Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ekBiktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek
Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
Victimas: verdad, justicia y reparacion. GaraVictimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Gara
 
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizadaArgituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
Argituz reclama una “memoria incluyente” y despolitizada
 
Entre el aislamiento y la vergüenza
Entre el aislamiento y la vergüenzaEntre el aislamiento y la vergüenza
Entre el aislamiento y la vergüenza
 
Verdad, justicia y reparacion
Verdad, justicia y reparacionVerdad, justicia y reparacion
Verdad, justicia y reparacion
 
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
Victimas: verdad, justicia y reparacion. DeiaVictimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
Victimas: verdad, justicia y reparacion. Deia
 
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekBiktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
 
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido socialArgituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
Argituz pide gestos globales al Estado y a ETA para reconstruir el tejido social
 
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
La asociación pro derechos humanos Argituz reclama una “memoria incluyente” y...
 
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
Tiene que haber un reconocimiento del dano causado, sea de ETA, de la policia...
 
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizadaArgituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
 
Relatos tan duros como necesarios de escuchar
Relatos tan duros como necesarios de escucharRelatos tan duros como necesarios de escuchar
Relatos tan duros como necesarios de escuchar
 

Similar to Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan

Erregistro aldaketa. Gara
Erregistro aldaketa. GaraErregistro aldaketa. Gara
Erregistro aldaketa. GaraKrakenbergerORG
 
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...Irekia - EJGV
 
Jonan Fernandez-en agerraldia - Bake eta Bizikidetza Idazkaritza
Jonan Fernandez-en agerraldia - Bake eta Bizikidetza IdazkaritzaJonan Fernandez-en agerraldia - Bake eta Bizikidetza Idazkaritza
Jonan Fernandez-en agerraldia - Bake eta Bizikidetza IdazkaritzaIrekia - EJGV
 
2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren zentzua laburbiltze...
2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren zentzua laburbiltze...2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren zentzua laburbiltze...
2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren zentzua laburbiltze...Irekia - EJGV
 
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013ARALAR Araba
 
Gorroto arrazista, xenofobo, antigitano eta LGTBIfobikoko gertakarien aurrean...
Gorroto arrazista, xenofobo, antigitano eta LGTBIfobikoko gertakarien aurrean...Gorroto arrazista, xenofobo, antigitano eta LGTBIfobikoko gertakarien aurrean...
Gorroto arrazista, xenofobo, antigitano eta LGTBIfobikoko gertakarien aurrean...Irekia - EJGV
 
Bake eta Bizikidetza Plana
Bake eta Bizikidetza PlanaBake eta Bizikidetza Plana
Bake eta Bizikidetza PlanaIrekia - EJGV
 
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduan
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduanEzkerraberri 22 - Ezkerra munduan
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduanARALAR Araba
 
Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017
Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017
Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017Irekia - EJGV
 
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
 

Similar to Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan (20)

Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa
 
Erregistro aldaketa. Gara
Erregistro aldaketa. GaraErregistro aldaketa. Gara
Erregistro aldaketa. Gara
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
Uxue Barkos Nafarroako Foru Komunitateko Presidentearen eta Iñigo Urkullu Leh...
 
Jonan Fernandez-en agerraldia - Bake eta Bizikidetza Idazkaritza
Jonan Fernandez-en agerraldia - Bake eta Bizikidetza IdazkaritzaJonan Fernandez-en agerraldia - Bake eta Bizikidetza Idazkaritza
Jonan Fernandez-en agerraldia - Bake eta Bizikidetza Idazkaritza
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
 
2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren zentzua laburbiltze...
2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren zentzua laburbiltze...2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren zentzua laburbiltze...
2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren zentzua laburbiltze...
 
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
 
Gorroto arrazista, xenofobo, antigitano eta LGTBIfobikoko gertakarien aurrean...
Gorroto arrazista, xenofobo, antigitano eta LGTBIfobikoko gertakarien aurrean...Gorroto arrazista, xenofobo, antigitano eta LGTBIfobikoko gertakarien aurrean...
Gorroto arrazista, xenofobo, antigitano eta LGTBIfobikoko gertakarien aurrean...
 
Bake eta Bizikidetza Plana
Bake eta Bizikidetza PlanaBake eta Bizikidetza Plana
Bake eta Bizikidetza Plana
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Zuzendu programa
Zuzendu programaZuzendu programa
Zuzendu programa
 
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduan
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduanEzkerraberri 22 - Ezkerra munduan
Ezkerraberri 22 - Ezkerra munduan
 
Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017
Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017
Biktimen inguruko Jarduera Plana 2017
 
Konponbide haizea dabil
Konponbide haizea dabilKonponbide haizea dabil
Konponbide haizea dabil
 
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
 
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
 
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
 
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la...
 
Necesitamos sinderesis. Diario Noticias Alava
Necesitamos sinderesis. Diario Noticias AlavaNecesitamos sinderesis. Diario Noticias Alava
Necesitamos sinderesis. Diario Noticias Alava
 
Necesitamos sinderesis. Deia
Necesitamos sinderesis. DeiaNecesitamos sinderesis. Deia
Necesitamos sinderesis. Deia
 
Crisis y politicas publicas de infancia
Crisis y politicas publicas de infanciaCrisis y politicas publicas de infancia
Crisis y politicas publicas de infancia
 

Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan

  • 1. EdurneBegiristain Gasteiz Argituz elkarteak Orain da Ga- raia. Posible al da esparru lokale- an biktimen oroimen bateratzai- lea?izenekotxostenaaurkeztube- rri du. Jon Mirena Landa (Portu- galete, 1968) Zigor Zuzenbideko irakasle eta elkarteko kideak la- narengarrantziaazpimarratudu. Zertazarigaraoroimenbateratzai- leazarigarenean? Memoria ezin da izan selektiboa, ezindaizannorberarenurrakete- na bakarrik. Ikuspegi kolektibo batetik begiratuta, oroimenak kontuanhartubeharduurraketa guztien inguruko memoria. Eus- kal Herriko historiari begiratzen badiogu, gatazkaren osagaietako bat izan da bakoitzak bereari be- giratu diola. Hortaz, oroimen ba- teratzaile batek giza eskubideen etikan eta kulturan sustraitua egon beharko du, eta horrek bere baitan hartu beharko ditu urra- keta guztiak, nork egin dituen kontuanhartugabe. Etaposiblealdalortzea? Gai hau konplexua da.Gauza bat damailakolektiboangarbieduki- tzea oroimenak bateratzailea izan behar duela, eta beste gauza bat da hori tokian-tokian kudea- tzeko modua. Ez da batere erraza alde batetik edo bestetik gertatu diren urraketez aritzea izen-abi- zenak daudenean eta herri kon- kretuetangaudenean.Txostenak egiten duen azterketa ez da teori- koa, txertatu egiten dituelako motaguztietakobiktimaketabik- timekin lan egin duten mota guz- tietako pertsonen zuzeneko leku- kotzak. Horien bitartez ezagu- tzen ditugu egin diren okerrak, dauden aukerak eta egoerak ku- deatzekomoduak. ETAkjardueraarmatuautziizanala- gungarriizandaitekeoroimenbate- ratzailealortzeko? Dudarik gabe. ETAk erabakia hartu zuenetik euforia fase bat bizi izan dugu, eta orain bigarren aroan gaude, birkonpontzeko ga- raian.«Etaorainzer?»galderaren aurreanaskotaneskuhutsikgau- de, eta, batzutan, iraganeko iner- tziek irabazten dute, betiko ezta- baida politikoek eta joera bazter- tzaileek. Txostenean bertan jasotzen da zein gako erabili be- har ditugun aukera positiboak baliatzeko eta polarizazio politi- koasaihesteko. Horilortzeko,aldedeneiurratsakes- katudizkiezue. Exijentzien garaia gainditu be- harko genukeela uste dut, alde bateko jardunetarako garaia bai- ta. Errazagoa da norberak urra- tsak egitea, besteei exijitzea bai- no.Denokautokritikaeginbehar- ko dugu, horrek zabaltzen duelakobidea.Exijentziadinami- kaalbobaterautzi,etabestelider- goen garaia da, eta lidergoa esa- ten dudanean, errespetuan oina- rritutako lidergoaz ari naiz. Uste dut espazio publikoan azaldu be- harko direla errespetu keinu gu- rutzatuak, alegia, ez norberaren biktimekiko errespetua, baizik eta besteen duintasunarekiko keinuak. Horrek ez du esan nahi norberarenidentitateaetaideolo- gia alde batera uzten direnik, errespetua dagoela baizik. Enpa- tia eta gutxieneko zubigintza egi- tekoaukerazabaltzenduhorrek. Keinugurutzatuhoriekantzematen aldituzugizartean? Interlokuzio politikoaren mailan bitartekari politiko guztiek egon behar dutela aitortzen hasi dira, baina biktimen kasuan urrats gehiago eman beharko genituz- keela uste dut. Gertatu denaren ikuspegi kritikoa egin behar da, norberaren erantzukizunak ai- tortuz. ETAk egindakoa aitortu egin beharko du, eta lagundu be- harko du prozesu hori aurrera ateratzen. Estatuaren aldetik, buelta eman beharko dio orain arte izanduendiskurtsoukatzai- leari. Eta ez da bakarrik diskur- tso kontua, jardun politikoa ere aldatu beharko da. Keinuak sen- doetalogikabatiheldutaeginbe- harkodira. EuskalHerrikogizaeskubideenurra- keten mapa osatugabea landu du Argituz-ek.Zergatikdaosatugabea? Gertatu diren urraketen gaineko ikerketa hasi besterik ez delako egin. Estatuaren aldetik ahalegi- na egin da giza eskubideen urra- ketak desagerrarazteko, eta justi- ziakezdusekulalanikeginzigor- gabetasun horretatik ateratzeko. Lehenengo lana, beraz, egia jaki- tea da, eta Argituz horretan hasi da. Pausoz pauso goaz, urraketa batzuetatik tiraka beste batzuk ateratzendirelako. Orainarteezdaegingatazkarenbik- tima guztien zenbaketa ofizialik. Zergatik? Oroimen defentsiboak eta oroi- men selektiboak egon direlako. Ez da egin giza eskubideen urra- keten gaineko lan sendorik, ego- kirik eta orekaturik. Egia merezi duteurraketalarriakjasandituz- tenek, bai eta herriak berak ere. Bermeak jarri behar ditugu ziur- tatzekoegiahoriezdelaaldebate- koa,bainalanhoriegitekodago. 1968.eta1978.urteenarteanPoli- ziakeragindakobiktimeninguruko dekretua egin du Jaurlaritzak.Zer iruditzen zaizu? Leheniketabehin,esanbehardut hobe dela zerbait egitea, ezer ez egitea baino. Hori esanda, Argi- tuz-en pentsatzen dugu Jaurlari- tzarendiskurtsoaahuladela.Hiz- kuntzasinbolikobaterabilibehar da biktimen duintasuna errespe- tatzeko, eta ez dakit dekretuak alde horretatik maila ematen duen. Beste era batera esanda, agian askoz hobeto izango ziteke- en lehenik eta behin biktimekiko konplizitatea lantzen joatea, egia sortzen laguntzea, eta erabaki- tzea zein bide jarri arazoei aurre egiteko. Hori bada lehen urratsa prozesu hori zinez eta zintzo has- teko,ongietorriaizangoda,baina baldin bada ariketa bat biktime- kin bat etortzeko asmorik ez due- na eta diru laguntzak emateko helburuhutsaizannahiduena,ez litzatekeongiegongo. Hutsunerikikustendiozu? Ezkututako urraketen poltsa handia dugu, eta egia jakiteko bideak jarri behar dira. Horrek eskatzen du estatuaren erantzu- kizunaren aitorpen garbia, eta dekretuak ez du hori jasotzen. Estatuak baimendu, bultzatu eta estali dituen giza eskubideen urraketak egon dira, eta diskur- tso sendo bat egon behar du horren inguruan. Dekretuak zabaltzenbaduprozesuhori,ongi ikusten dut, baina estandar juri- dikoak ezin dira gelditu dekretu batean, are gehiago dekretuaren funtsa kalte-ordainetara muga- tzen bada. Estatuak egin duena azaldu behar du dekretuak, eta hori gabe hankamotz geratzen da. Dekretubidezarautzeakbabeslegal gutxiagoemangodiePoliziaren bik- timei? Dekretua egitea ez da oso ongi ulertzen arautu behar den gaia- renseriotasunakontuanhartuta, lege babesik ez diolako ematen. Halako gaiek ez lukete egon be- har gobernu baten erabakiaren menpe, lege baten bitartez ahalik eta kontsentsu handiena bilatuta eginbeharkolirateke.Legeaketo- rribeharkodu,etaezlegokebate- re txarto dekretuan bertan au- rreikusikobalitz.Edonolaere,de- kretua azken urratsa balitz, guztizdefizitarioalitzateke. Gaureguneraartekokasuekinbeste dekretubategingoduJaurlaritzak. Epekaegiteakbiktimenartekoba- naketaekarlezake? Urraketa berberek tratamendu juridiko berbera behar dute, bai- na Jaurlaritzak biktima poltsa desberdinak eta estandar juridi- kodesberdinaksortuditu.Dekre- tuen banaketak esan nahi badu mailaketak egingo direla, gaizki goaz. Dekretuen banaketak esan nahi badu une honetan ahal de- nariheldunahizaiolabainaserio- agohartzekoasmoadagoela,ongi etorriaizangoda. Egiaren batzordebatsortzeapropo- satuduArgituz-ek.Zeinxederekin? Justiziatik kanpoko mekanismo bat behar dugu batez ere estatua- ren biktimen kasuan egia bila- tzen laguntzeko, justiziak ez bai- tu funtzionatu orain arte. Argitu gabeko giza eskubideen urrake- takbateratubeharkolituzkeegia- ren batzorde batek, eta sinesga- rriaizanbeharkoluke. Jon Mirena Landaq Argituz elkarteko kidea Landak uste du «hankamotz» geratu dela Jaurlaritzak landu berri duen Poliziaren biktimen dekretua,ez duelako jasotzen estatuak giza eskubideen urraketetan izan duen erantzukizuna. «Diskurtso ahula du Jaurlaritzak estatuaren biktimen inguruan» MONIKADELVALLE/ARGAZKIPRESS «Exijentzia dinamika albo batera utzi behar dugu; aldi bakarreko jardunen garaia da» «Ez da egin giza eskubideen urraketen gaineko lan sendorik eta orekaturik» «Dekretua azken urratsa balitz, guztiz defizitarioa izango litzateke» «Egia merezi dute urraketa larriak jasan dituztenek,bai eta herriak berak ere» Euskal Herria‹Harian 2012kootsailaren19a,igandea berria 7