SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
SUBJECTE, PREDICAT, ATRIBUT, CD, CI, CRV, CPREDICATIU,CCM,
CCT, CCLL, CC...
EL SUBJECTE
• Expressa qui o què fa l’acció del verb o bé de qui o què parla el verb.
• Es distingeix dels altres complements per la CONCORDANÇA en persona
i nombre amb el verb.
Exemple: Ella va comprar tres llibres.
Tu mengem un gelat.
• SUBJECTE EL·LÍPTIC: Sovint el subjecte no apareix a l’oració encara
que existeixi.
Exemple: Vas marxar sense dir-me res.
SUBJECTES AMAGATS
• Llencen bombes els avions indiscriminadament.
• A Barcelona arriben turistes de tot el món.
• S’han trobat residus tòxics a les canonades. (passiva reflexa)
• S’han dictat les normes de convivència. (passiva reflexa)
• Ha estat enderrocada la casa de la platja. (passiva perifràstica)
• Calen molts esforços per aconseguir-ho.
ORACIONS IMPERSONALS
• VERBS METEOROLÒGICS: ploure, nevar, pedregar, fer mal temps, etc.
Exemples:
-Plou a bots i barrals.
-Avui fa molt bon temps.
• ORACIONS AMB SE.
Exemples:
-En aquest restaurant es menja abundantment.
-Es diu que aviat es convocaran eleccions al Parlament.
ORACIONS IMPERSONALS
• VERBS DE COMUNICACIÓ.
Exemples:
- Diuen que hi haurà noves retalladles.
- Truquen a la porta.
• ORACIONS AMB HOM, UN/UNA.
Exemple: - En aquell temps hom estudiava de valent.
- Una no treballa per amor a l’art.
• VERB HAVER-HI.
Exemples:
- Hi havia un jardí molt gran.
- Hi havia tres persones només.
PREDICAT
• Si el verb és COPULATIU: PREDICAT NOMINAL (PN)
TINDRÀ SEMPRE EL COMPLEMENT ATRIBUTIU O ATRIBUT (ATR.)
Exemples:
- La Mireia és divertida.
- Aquesta taula sembla de teca.
• Si el verb és PREDICATIU: PREDICAT VERBAL (PV)
PODRÀ TENIR VARIS COMPLEMENTS VERBALS: COMPLEMENT PREDICATIU,
COMPLEMENT DIRECTE, COMPLEMENT INDIRECTE, COMPLEMENT DE RÈGIM
VERBAL, COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS…, COMPLEMENT AGENT
(ORACIÓ PASSIVA).
EL COMPLEMENT DIRECTE
(CD)
• És el complement del verb que té categoria nominal (SN) i que sovint és exigit pel verb.
• Es pot confondre amb el SUBJECTE; cal fer la prova de la concordança o passar
l’oració a passiva; el CD de l’oració activa passa a ser el SUBJECTE de l’oració
passiva. Es pot confondre també amb el CI. Cal fer la substitució pronominal; el CI
sempre es substitueix per LI en 3ª persona del singular i el CD per EL o LA .
Exemples:
- Demà regalaré roses als meus amics.
- Ens han explicat una llegenda d’aquesta muntanya.
- La Maria estima molt la seva amiga Joana. (L’estima molt i no pas Li estima molt.)
- Escolta bé la teva mare.
- Els fills preocupen les mares.
EXCEPCIONS DE CD AMB
PREPOSICIÓ
El CD no va precedit de CAP PREPOSICIÓ excepte en els següents
casos:
• Pronoms personals tònics. Ex. T’ha vist a tu.
• Pronoms indefinits com TOTHOM, NINGÚ… Ex. He vist a tothom.
• Si podem confondre el CD amb el SUBJECTE.
Exemple:
- Qui ha convençut la Gemma d’aquesta decisió? (quin és el subjecte i
quin el CD???)
- A qui ha convençut la Gemma d’aquesta decisió?
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL
DEL CDCD ESTRUCTURES PRONOMS FEBLES EXEMPLES
1ª pers sing. i
pl.
EM, ENS
2ª pers sing. i
pl.
ET, US
3ª pers sing. i
pl.
ES
Determinat -Art. Definit+N
-Demostratiu+N
-Art.Def.+Possessiu+N
EL, LA, ELS, LES Compro el pa: el
compro
Indeterminat -Art. Indefinit+N
-Quantificador+N
EN
(+V+Quantificador)
Compro pa: en
compro
Neutre -Proposició Subordinada
-Pronoms: això, allò.
HO Vull que estudieu:
ho vull
EL COMPLEMENT INDIRECTE (CI)
• És el complement del verb que té estructura de SPrep i està introduït sempre per
les preposicions a o per a . Indica meta, benefactiu, possessiu o experimentador.
Exemples:
-meta: He donat roba a la Mariona.
-Benefactiu: En Guiu ha dibuixat una caseta al seu avi/ per al seu avi.
-Possessiu: Li admiro el caràcter, a la Blanca
-Experimentador: A en Pep, li passen moltes coses.
-Es pot confondre amb el CD. Cal fer la substitució pronominal; el CI sempre es
substitueix per LI en 3ª persona del singular.
Exemple: El mestre escolta l’alumne. El mestre l’escolta. Per tant: l’alumne és CD.
La mare cuina al fill. La mare li cuina. Per tant: al fill és CI.
CI AMB VERBS PSICOLÒGICS
• Aquests CI sovint els confonem pels Subjectes!
• Van amb verbs psicològics com: AGRADAR, IMPORTAR, PREOCUPAR,
INTERESSAR…
Exemples:
-Al pintor li preocupen les taques de la paret.
-A mi m’agrada molt el color blau.
-A aquests alumnes els interessen els còmics.
-La naturalesa atrau molt als nens de vuit anys.
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CI
CI PRONOM EXEMPLE
CI 1ª pers.
sing.
EM Em truca.
CI 2ª pers.
sing.
ET Et dóna les gràcies.
CI 3ª pers.
Sing.
LI (combinat amb un Pron. el,
la, els o les: HI)
Dóna la goma a la Marta:
Dóna-li la goma o Li dóna la
goma.
CI 1ª pers. pl. ENS Explicaran la proposta a
nosaltres: Ens explicaran la
proposta.
CI 2ª pers. pl. US Preguntarem la contrasenya a
vosaltres: Us preguntarem la
contrasenya.
CI 3ª pers. pl. ELS Explica-ho a elles: Explica’ls-
ho.
COMBINACIÓ PRONOMINAL: CI+CD (excepte
si Li+el,la,els,les: CD+(CI=HI)
EXEMPLES
LI + EN LI’N (LI N’) Compraré flors a la mare: Li’n compraré.
LI + HO LI HO Diré allò al Marc: Li ho diré.
ELS + EN ELS EN (ELS
N’)
Donarem aigua als participants: Els en donarem.
ELS + HO ELS HO Explicaré què fem als amics: Els ho explicaré
ELS + EL ELS EL Oferiré el meu cotxe a les veïnes. Els l’oferiré.
ELS + LA ELS LA Faré la pregunta als alumnes. Els la faré.
ELS + ELS ELS ELS Donaré els exàmens als alumnes: Els els donaré.
ELS + LES ELS LES Donaré les claus als veïns: Els les donaré.
EL + HI L’HI Tornaré el llibre al meu veí: L’hi tornaré.
LA + HI LA HI Compraré la casa al propietari: La hi compraré.
ELS + HI ELS HI Demanaré els diners al meu pare: els hi demanaré
EL COMPLEMENT DE RÈGIM
• El CR és un complement del verb que té estructura de SPrep i sempre és exigit pel
verb. S’assembla molt al CD.
• El distingim del CD perquè el CR va introduït SEMPRE per alguna PREPOSICIÓ.
Exemples:
-Es resignen al mal resultat.
-Participa en una obra de teatre.
-Informen dels últims esdeveniments.
-Col·labora sempre amb aquesta empresa.
LLISTAT DE VERBS QUE REGEIXEN
CR
Contribuir a, aspirar a, correspondre a, equivaldre a,
renunciar a, constar de, gaudir de, disposar de, creure en,
pensar en, consistir en, comptar amb, dubtar de/sobre,
discrepar de/en, assistir a, rendir-se a, transformar-se en,
convertir-se en, basar-se en, fixar-se en, relacionar-se amb,
enfrontar-se amb etc.
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CR
CR PRONOM EXEMPL
E
CR introduït per la preposició
DE
EN Disposa
de la
nostra
ajuda:
Disposa’n
CR introduït per qualsevol altra
preposició
HI Pensem
en la
salut:
pensem-
hi
ELS COMPLEMENTS
CIRCUMSTANCIALS
• Els CC són complements que aporten una informació sobre les circumstàncies que
contextualitzen l’acció del verb: CCTemps, CCLloc, CCManera, CCCompanyia,
CCInstrument… Aquests complements no són necessaris perquè l’oració tingui
sentit; la informació que aporten és prescindible.
• L’estructura dels CC pot correspondre a un Sprep, un SAdv o un SN (són sempre
de temps).
Exemples:
-Ha comprat les sabates en aquesta botiga. (Sprep:CCLl)
-Ens veurem aquesta tarda. (SN: CCT)
-Aguanta el nadó delicadament. (SAdv: CCM)
-Estic prenent el te amb les meves amigues. (SPrep:CCC)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DELS CC
CC PRONO
M
EXEMPLE
CC introduït per la preposició DE EN Vénen del restaurant: En
vénen
CC introduït per qualsevol altra
preposició
HI Soparem a casa meva: Hi
soparem
EL COMPLEMENT PREDICATIU
• El CPred és un complement del verb alhora que també complementa el subjecte o
bé el CD, amb els quals ha de concordar en nombre i gènere.
• El CPred es troba en forma d’Adjectiu normalment, però també pot tenir estructura
de SPrep o de vegades de SN.
Exemples:
-La dona va mirar nerviosa els seus fills. (Adj:CPred de Subjecte)
-Nomenaran alcalde en Pep. (N:Cpred de CD)
-En Joan porta les sabates brutes. (Adj:CD)
-S’assembla força al CCM perquè ens indica la manera sobre l’acció del verb, però
es distingeix del CCM perquè el Pred no només complementa el verb sinó que també
complementa el subjecte o el CD. A més, el Pred és habitalment un Adj, i el CCM és
un Adv.
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL
PREDICATIU
CPREDICATIU PRONOM EXEMPLE
CPred HI Porta les butxaques plenes: Les hi porta.
Camina tranquil·la: Hi camina.
CPred amb els verbs:
Sentir-se, fer-se, trobar-se,
tornar-se, nomenar, elegir.
EN S’ha tornat boig: Se n’ ha tornat.
M’he sentit enganyada: Me n’he sentit.
L’ATRIBUT
• L’Atribut és exclusivament complement dels verbs copulatius (ser, estar, semblar).
• S’assembla al CPred perquè sol ser un Adj o un N, però es distingeix d’aquest
prequè sempre complementa verbs copulatius i el CPred complementa verbs
predicatius.
Exemples:
-La Maria és simpàtica. (Adj:Atr)
-En Jordi està molt cansat.(SAdj:Atr)
-La Mariona sembla una bona noia. (SN:Atr)
-Aquell cotxe és del meu veí. (SPrep:Atr)
-La casa està molt lluny. (SAdv:Atr)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DE
L’ATRIBUT
ATRIBUT PRONOM EXEMPLE
Atr HO Era bonic: Ho era
Atr determinat (introduït per
un Det Art Def, Det Dem)
EL, LA, ELS,
LES
Era el treballador: L’era
Semblava aquest home: El semblava

More Related Content

What's hot

Les oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantivesLes oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantivesFàtima
 
La Poesia Trobadoresca
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia TrobadorescaEsclarmonda
 
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímiaMonosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímiaannaasiscar
 
Activitats complements verbals
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbalsAnna Rovira
 
Substitució pronominal
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominaltorrascat
 
Oracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxilleratOracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxilleratPauTB2
 
Els complements
Els complementsEls complements
Els complementsfinnyjake
 
PràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTicaPràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTicaLluis Rius
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióGemma Ajenjo Rodriguez
 
Substitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciselegna curso
 
Sintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicislurdessaavedra
 
Complement de règim verbal
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbalDolors Taulats
 
Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal enric14
 
Pronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directelluchvalencia
 

What's hot (20)

Les oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantivesLes oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantives
 
Tipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3rTipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3r
 
El signe lingüístic
El signe lingüísticEl signe lingüístic
El signe lingüístic
 
La Poesia Trobadoresca
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
 
Perifrasis verbals
Perifrasis verbalsPerifrasis verbals
Perifrasis verbals
 
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímiaMonosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
 
Activitats complements verbals
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbals
 
Substitució pronominal
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominal
 
Oracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxilleratOracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxillerat
 
Els complements
Els complementsEls complements
Els complements
 
Les Propietats Del Text
Les Propietats Del TextLes Propietats Del Text
Les Propietats Del Text
 
PràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTicaPràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTica
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
 
Substitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ci
 
Sintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicis
 
Complement de règim verbal
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbal
 
Figures Retòriques
Figures RetòriquesFigures Retòriques
Figures Retòriques
 
Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal
 
Pronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directe
 
El verb
El verbEl verb
El verb
 

Viewers also liked

Foncions sintàctiques 2n ESO
Foncions sintàctiques 2n ESOFoncions sintàctiques 2n ESO
Foncions sintàctiques 2n ESOSílvia Montals
 
Proves d’accés a la universitat 11-12
Proves d’accés a la universitat 11-12Proves d’accés a la universitat 11-12
Proves d’accés a la universitat 11-12Mary H.M.
 
Llengua llatina
Llengua llatinaLlengua llatina
Llengua llatinahelenabn
 
Les estructures sintàctiques
Les estructures sintàctiquesLes estructures sintàctiques
Les estructures sintàctiqueshelenabn
 
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiques
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiquesUnitat 2.3. Les funcions sintàctiques
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiquesMercePallarols
 
Proposta de ppt_8
Proposta de ppt_8Proposta de ppt_8
Proposta de ppt_8aalc_uoc
 
Oració simple
Oració simpleOració simple
Oració simpledmunoz23
 
L'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesL'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesngt1776
 
Categories gramaticals o lèxiques
Categories gramaticals o lèxiquesCategories gramaticals o lèxiques
Categories gramaticals o lèxiquesmontse.ciberta
 
Oració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalskwart
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsSílvia Montals
 

Viewers also liked (14)

Foncions sintàctiques 2n ESO
Foncions sintàctiques 2n ESOFoncions sintàctiques 2n ESO
Foncions sintàctiques 2n ESO
 
Proves d’accés a la universitat 11-12
Proves d’accés a la universitat 11-12Proves d’accés a la universitat 11-12
Proves d’accés a la universitat 11-12
 
Llengua llatina
Llengua llatinaLlengua llatina
Llengua llatina
 
Les estructures sintàctiques
Les estructures sintàctiquesLes estructures sintàctiques
Les estructures sintàctiques
 
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiques
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiquesUnitat 2.3. Les funcions sintàctiques
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiques
 
Els Pronoms
Els PronomsEls Pronoms
Els Pronoms
 
Els adverbis
Els adverbisEls adverbis
Els adverbis
 
Proposta de ppt_8
Proposta de ppt_8Proposta de ppt_8
Proposta de ppt_8
 
Oració simple
Oració simpleOració simple
Oració simple
 
L'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesL'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmes
 
Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)
 
Categories gramaticals o lèxiques
Categories gramaticals o lèxiquesCategories gramaticals o lèxiques
Categories gramaticals o lèxiques
 
Oració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbals
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
 

Similar to Funcions sintàctiques

Similar to Funcions sintàctiques (20)

L'oració composta
L'oració compostaL'oració composta
L'oració composta
 
El complement directe
El complement directeEl complement directe
El complement directe
 
Oracio Composta Revisat2
Oracio Composta Revisat2Oracio Composta Revisat2
Oracio Composta Revisat2
 
Pronoms febles cd
Pronoms febles cdPronoms febles cd
Pronoms febles cd
 
4t eso tema 1
4t eso tema 14t eso tema 1
4t eso tema 1
 
Els pronoms febles
Els pronoms feblesEls pronoms febles
Els pronoms febles
 
Pronoms febles
Pronoms feblesPronoms febles
Pronoms febles
 
Oració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crvOració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crv
 
Les Preposicions
Les PreposicionsLes Preposicions
Les Preposicions
 
CD i CI combinacions 2017.pdf dfbdgdbdbdb
CD i CI combinacions 2017.pdf dfbdgdbdbdbCD i CI combinacions 2017.pdf dfbdgdbdbdb
CD i CI combinacions 2017.pdf dfbdgdbdbdb
 
Sintaxi 3rs (3)
Sintaxi 3rs (3)Sintaxi 3rs (3)
Sintaxi 3rs (3)
 
Sintaxi català
Sintaxi catalàSintaxi català
Sintaxi català
 
Oració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crvOració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crv
 
Dossier de-pronoms-febles
Dossier de-pronoms-feblesDossier de-pronoms-febles
Dossier de-pronoms-febles
 
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsQuantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
 
Pronoms febles cd
Pronoms febles cdPronoms febles cd
Pronoms febles cd
 
Les oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesLes oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostes
 
Pronoms febles i Funcions sintàctiques
Pronoms febles i Funcions sintàctiquesPronoms febles i Funcions sintàctiques
Pronoms febles i Funcions sintàctiques
 
1 subj pred
1 subj pred1 subj pred
1 subj pred
 
Les Oracions Substantives
Les Oracions SubstantivesLes Oracions Substantives
Les Oracions Substantives
 

Recently uploaded

I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestreignasi23
 

Recently uploaded (6)

I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
 

Funcions sintàctiques

 • 1. SUBJECTE, PREDICAT, ATRIBUT, CD, CI, CRV, CPREDICATIU,CCM, CCT, CCLL, CC...
 • 2. EL SUBJECTE • Expressa qui o què fa l’acció del verb o bé de qui o què parla el verb. • Es distingeix dels altres complements per la CONCORDANÇA en persona i nombre amb el verb. Exemple: Ella va comprar tres llibres. Tu mengem un gelat. • SUBJECTE EL·LÍPTIC: Sovint el subjecte no apareix a l’oració encara que existeixi. Exemple: Vas marxar sense dir-me res.
 • 3. SUBJECTES AMAGATS • Llencen bombes els avions indiscriminadament. • A Barcelona arriben turistes de tot el món. • S’han trobat residus tòxics a les canonades. (passiva reflexa) • S’han dictat les normes de convivència. (passiva reflexa) • Ha estat enderrocada la casa de la platja. (passiva perifràstica) • Calen molts esforços per aconseguir-ho.
 • 4. ORACIONS IMPERSONALS • VERBS METEOROLÒGICS: ploure, nevar, pedregar, fer mal temps, etc. Exemples: -Plou a bots i barrals. -Avui fa molt bon temps. • ORACIONS AMB SE. Exemples: -En aquest restaurant es menja abundantment. -Es diu que aviat es convocaran eleccions al Parlament.
 • 5. ORACIONS IMPERSONALS • VERBS DE COMUNICACIÓ. Exemples: - Diuen que hi haurà noves retalladles. - Truquen a la porta. • ORACIONS AMB HOM, UN/UNA. Exemple: - En aquell temps hom estudiava de valent. - Una no treballa per amor a l’art. • VERB HAVER-HI. Exemples: - Hi havia un jardí molt gran. - Hi havia tres persones només.
 • 6. PREDICAT • Si el verb és COPULATIU: PREDICAT NOMINAL (PN) TINDRÀ SEMPRE EL COMPLEMENT ATRIBUTIU O ATRIBUT (ATR.) Exemples: - La Mireia és divertida. - Aquesta taula sembla de teca. • Si el verb és PREDICATIU: PREDICAT VERBAL (PV) PODRÀ TENIR VARIS COMPLEMENTS VERBALS: COMPLEMENT PREDICATIU, COMPLEMENT DIRECTE, COMPLEMENT INDIRECTE, COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL, COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS…, COMPLEMENT AGENT (ORACIÓ PASSIVA).
 • 7. EL COMPLEMENT DIRECTE (CD) • És el complement del verb que té categoria nominal (SN) i que sovint és exigit pel verb. • Es pot confondre amb el SUBJECTE; cal fer la prova de la concordança o passar l’oració a passiva; el CD de l’oració activa passa a ser el SUBJECTE de l’oració passiva. Es pot confondre també amb el CI. Cal fer la substitució pronominal; el CI sempre es substitueix per LI en 3ª persona del singular i el CD per EL o LA . Exemples: - Demà regalaré roses als meus amics. - Ens han explicat una llegenda d’aquesta muntanya. - La Maria estima molt la seva amiga Joana. (L’estima molt i no pas Li estima molt.) - Escolta bé la teva mare. - Els fills preocupen les mares.
 • 8. EXCEPCIONS DE CD AMB PREPOSICIÓ El CD no va precedit de CAP PREPOSICIÓ excepte en els següents casos: • Pronoms personals tònics. Ex. T’ha vist a tu. • Pronoms indefinits com TOTHOM, NINGÚ… Ex. He vist a tothom. • Si podem confondre el CD amb el SUBJECTE. Exemple: - Qui ha convençut la Gemma d’aquesta decisió? (quin és el subjecte i quin el CD???) - A qui ha convençut la Gemma d’aquesta decisió?
 • 9. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CDCD ESTRUCTURES PRONOMS FEBLES EXEMPLES 1ª pers sing. i pl. EM, ENS 2ª pers sing. i pl. ET, US 3ª pers sing. i pl. ES Determinat -Art. Definit+N -Demostratiu+N -Art.Def.+Possessiu+N EL, LA, ELS, LES Compro el pa: el compro Indeterminat -Art. Indefinit+N -Quantificador+N EN (+V+Quantificador) Compro pa: en compro Neutre -Proposició Subordinada -Pronoms: això, allò. HO Vull que estudieu: ho vull
 • 10. EL COMPLEMENT INDIRECTE (CI) • És el complement del verb que té estructura de SPrep i està introduït sempre per les preposicions a o per a . Indica meta, benefactiu, possessiu o experimentador. Exemples: -meta: He donat roba a la Mariona. -Benefactiu: En Guiu ha dibuixat una caseta al seu avi/ per al seu avi. -Possessiu: Li admiro el caràcter, a la Blanca -Experimentador: A en Pep, li passen moltes coses. -Es pot confondre amb el CD. Cal fer la substitució pronominal; el CI sempre es substitueix per LI en 3ª persona del singular. Exemple: El mestre escolta l’alumne. El mestre l’escolta. Per tant: l’alumne és CD. La mare cuina al fill. La mare li cuina. Per tant: al fill és CI.
 • 11. CI AMB VERBS PSICOLÒGICS • Aquests CI sovint els confonem pels Subjectes! • Van amb verbs psicològics com: AGRADAR, IMPORTAR, PREOCUPAR, INTERESSAR… Exemples: -Al pintor li preocupen les taques de la paret. -A mi m’agrada molt el color blau. -A aquests alumnes els interessen els còmics. -La naturalesa atrau molt als nens de vuit anys.
 • 12. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CI CI PRONOM EXEMPLE CI 1ª pers. sing. EM Em truca. CI 2ª pers. sing. ET Et dóna les gràcies. CI 3ª pers. Sing. LI (combinat amb un Pron. el, la, els o les: HI) Dóna la goma a la Marta: Dóna-li la goma o Li dóna la goma. CI 1ª pers. pl. ENS Explicaran la proposta a nosaltres: Ens explicaran la proposta. CI 2ª pers. pl. US Preguntarem la contrasenya a vosaltres: Us preguntarem la contrasenya. CI 3ª pers. pl. ELS Explica-ho a elles: Explica’ls- ho.
 • 13. COMBINACIÓ PRONOMINAL: CI+CD (excepte si Li+el,la,els,les: CD+(CI=HI) EXEMPLES LI + EN LI’N (LI N’) Compraré flors a la mare: Li’n compraré. LI + HO LI HO Diré allò al Marc: Li ho diré. ELS + EN ELS EN (ELS N’) Donarem aigua als participants: Els en donarem. ELS + HO ELS HO Explicaré què fem als amics: Els ho explicaré ELS + EL ELS EL Oferiré el meu cotxe a les veïnes. Els l’oferiré. ELS + LA ELS LA Faré la pregunta als alumnes. Els la faré. ELS + ELS ELS ELS Donaré els exàmens als alumnes: Els els donaré. ELS + LES ELS LES Donaré les claus als veïns: Els les donaré. EL + HI L’HI Tornaré el llibre al meu veí: L’hi tornaré. LA + HI LA HI Compraré la casa al propietari: La hi compraré. ELS + HI ELS HI Demanaré els diners al meu pare: els hi demanaré
 • 14. EL COMPLEMENT DE RÈGIM • El CR és un complement del verb que té estructura de SPrep i sempre és exigit pel verb. S’assembla molt al CD. • El distingim del CD perquè el CR va introduït SEMPRE per alguna PREPOSICIÓ. Exemples: -Es resignen al mal resultat. -Participa en una obra de teatre. -Informen dels últims esdeveniments. -Col·labora sempre amb aquesta empresa.
 • 15. LLISTAT DE VERBS QUE REGEIXEN CR Contribuir a, aspirar a, correspondre a, equivaldre a, renunciar a, constar de, gaudir de, disposar de, creure en, pensar en, consistir en, comptar amb, dubtar de/sobre, discrepar de/en, assistir a, rendir-se a, transformar-se en, convertir-se en, basar-se en, fixar-se en, relacionar-se amb, enfrontar-se amb etc.
 • 16. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CR CR PRONOM EXEMPL E CR introduït per la preposició DE EN Disposa de la nostra ajuda: Disposa’n CR introduït per qualsevol altra preposició HI Pensem en la salut: pensem- hi
 • 17. ELS COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS • Els CC són complements que aporten una informació sobre les circumstàncies que contextualitzen l’acció del verb: CCTemps, CCLloc, CCManera, CCCompanyia, CCInstrument… Aquests complements no són necessaris perquè l’oració tingui sentit; la informació que aporten és prescindible. • L’estructura dels CC pot correspondre a un Sprep, un SAdv o un SN (són sempre de temps). Exemples: -Ha comprat les sabates en aquesta botiga. (Sprep:CCLl) -Ens veurem aquesta tarda. (SN: CCT) -Aguanta el nadó delicadament. (SAdv: CCM) -Estic prenent el te amb les meves amigues. (SPrep:CCC)
 • 18. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DELS CC CC PRONO M EXEMPLE CC introduït per la preposició DE EN Vénen del restaurant: En vénen CC introduït per qualsevol altra preposició HI Soparem a casa meva: Hi soparem
 • 19. EL COMPLEMENT PREDICATIU • El CPred és un complement del verb alhora que també complementa el subjecte o bé el CD, amb els quals ha de concordar en nombre i gènere. • El CPred es troba en forma d’Adjectiu normalment, però també pot tenir estructura de SPrep o de vegades de SN. Exemples: -La dona va mirar nerviosa els seus fills. (Adj:CPred de Subjecte) -Nomenaran alcalde en Pep. (N:Cpred de CD) -En Joan porta les sabates brutes. (Adj:CD) -S’assembla força al CCM perquè ens indica la manera sobre l’acció del verb, però es distingeix del CCM perquè el Pred no només complementa el verb sinó que també complementa el subjecte o el CD. A més, el Pred és habitalment un Adj, i el CCM és un Adv.
 • 20. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL PREDICATIU CPREDICATIU PRONOM EXEMPLE CPred HI Porta les butxaques plenes: Les hi porta. Camina tranquil·la: Hi camina. CPred amb els verbs: Sentir-se, fer-se, trobar-se, tornar-se, nomenar, elegir. EN S’ha tornat boig: Se n’ ha tornat. M’he sentit enganyada: Me n’he sentit.
 • 21. L’ATRIBUT • L’Atribut és exclusivament complement dels verbs copulatius (ser, estar, semblar). • S’assembla al CPred perquè sol ser un Adj o un N, però es distingeix d’aquest prequè sempre complementa verbs copulatius i el CPred complementa verbs predicatius. Exemples: -La Maria és simpàtica. (Adj:Atr) -En Jordi està molt cansat.(SAdj:Atr) -La Mariona sembla una bona noia. (SN:Atr) -Aquell cotxe és del meu veí. (SPrep:Atr) -La casa està molt lluny. (SAdv:Atr)
 • 22. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DE L’ATRIBUT ATRIBUT PRONOM EXEMPLE Atr HO Era bonic: Ho era Atr determinat (introduït per un Det Art Def, Det Dem) EL, LA, ELS, LES Era el treballador: L’era Semblava aquest home: El semblava