SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
LA FLEXIÓ DEL SUBSTANTIU
   I DE L’ADJECTIU: EL GÈNERE
  El gènere del substantiu:
   Formació
   Títols,
      oficis i professions
   Doble gènere i diferents significats
   Divergències de gènere amb el castellà

  El gènere del adjectiu:
   Formació
   Adjectius invariables
   Posició respecte al nom
EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU
    Substantius que designen éssers animats solen
    tindre dos gèneres.
1. Regla general: afegint una -a al masculí acabat en cons.: noi - noia, gat - gata, fill - filla
   * El fet d’afegir la -a pot modificar la darrera grafia del masculí:
   p > b (llop - lloba)             c > g (amic - amiga)
   t > d (nebot - neboda)            f > v (serf - serva)
   u > v (jueu - jueva)             l > l·l (Camil > Camil·la)
   ig > j (boig-boja)
   * En afegir la -a, la nova paraula té una síl·laba més i pot variar l’accentuació: avi/àvia

2. Terminacions específiques: masc. acabats en vocal, diftong o consonant.
   - essa: baró – baronessa excepcions: príncep – princesa, burgés-burgesa
   - ina: gall – gallina
   - va/-ea: esclau-esclava, europeu-europea
   - driu/-triu: emperador-emperadriu, actor - actriu excepció : director - directora

3. Arrel diferent: home – dona

4. Hi ha substantius invariables. Són els acabats en:
   - aire: el/la captaire...       - ista/e: el/la dentista, maquinista...
   - cida: el/la homicida         - ant: un/ una amant, cantant... (però: estudiant-estudianta)
   -arca: el/la patriarca         - ent: un/ una supervivent... excepció president – presidenta
   -ble: el/la compable          -ta: un/una pirata
   -latra: un/una egòlatra -cola:un/una cavernícola
   * Altres: cap, conserge, forense

5. Masculins formats a partir d’un femení:
   -ot: bruixa-bruixot, abella-abellot

6. Epicens: hi ha noms d’animals que són invariables. Si es vol distingir el sexe, cal afegir-hi els mots mascle o femella:
   cadernera mascle - cadernera femella
Títols, càrrecs i professions
  Cal evitar l’ús sexista del llenguatge
  per visibilitzar una realitat sexuada:
Seguint  Ajudanta,  àrbitra,  bidella, bussa,
les regles capatassa,  cirurgiana,   estudianta,
generals fematera, generala, sergenta, síndica,
      tinenta,  xofera,  cartera,  geneta,
      fustera…

Emprant  Ésser  humà,  persona,   ciutadania,
genèrics  professorat, alumnat, família, etc.
Substantius amb doble gènere i
           significats diferents
                       PARAULES  SIGNIFICATS
                       El canal  Entre continents
                       La canal  Conducte
PARAULES   SIGNIFICATS           El clau   De clavar
                       La clau   Per a obrir
Un ordre   Disposar en l’ordre que convé
Una ordre  Manament            El vall   Fossat
                       La vall   Depressió
El planeta  Astre
La planeta  Destí              El fi    Objectiu
                       La fi    Propòsit
El pols   Batec de la sang
La pols   Partícules           El full   De paper
                       La fulla  De l’arbre
El son    Acte de dormir
La son    Ganes de dormir         El llum   Aparell que fa la llum
                       La llum   Claredat
El terra   Pis, paviment
La terra   Tots els altres sentits     El còlera  Enfermetat
                       La còlera  Ira, furor
El pudor   Vergonya
La pudor   Mala olor
Divergències de gènere
        entre valencià i castellà
                 EN VALENCIÀ SÓN EN MASCULÍ

                El compte    El corrent
 EN VALENCIÀ SÓN EN FEMENÍ
                El costum    El pendent
La calor    La icona    El deute     El queixal
La clímax    Les postres   El dot      El senyal
La dent     Una anàlisi
                El dubte     Els afores
La resplendor  Una aroma
                El front     Els espinacs
La resta    Una olor
La síndrome   Les alicates  El genoll    Els llegums

La suor     La remor    El lleixiu    Un avantatge
Les estrenes  Una dita    El nas      Els espinacs
Una estrena   Una disfressa  El titella    Un orde (religiós)
                Un estratagema  Un cataplasma
EL GÈNERE DE L’ADJECTIU
  L’adjectiu adopta  el                        gènere  del
  substantiu que modifica
  1. Model regular: afegint -a
      a l’adjectiu acabat en cons.: brut - bruta, cortés-cortesa, lent-lenta
      a l’adjectiu acabat en –i, -u: abstemi-abstèmia, cru-crua

  * El fet d’afegir la -a pot modificar la darrera grafia del masculí:
       t > d (menut-menuda) no sempre: curt-curta
       c > g (groc-groga) no sempre: sec-seca
       s > s/ss (francés-francesa; ros-rossa)
       ig > -j/-tj (boig-boja, lleig-lletja)
       leg >-loga (anàleg-anàloga) no sempre: sacríleg-sacrílega
       l > l·l (nul-nul·la)

  2. Afegint –na a l’adjectiu acabat en vocal tònica: bo-bona, roí-roïna

  3. Canviant –e/-o àtones > -a: agre-agra, fofo-fofa, pobre-pobra

  4. Adj. acabats en DIFTONG
       -u > -v : natiu-nativa, tou-tova
       -eu > -ea/-ava: ateu-atea, hereu-hereva
Adjectius invariables
               EXEMPLES             EXEMPLES
    -aire, -ànime     Xerraire,      -cida/    Raticida/ec
               equànime      -ista/e    ologista/na
                                cionalista/e

    -al, -el, -il     Ideal/fidel/fàcil  -color    multicolor
    -aç, -iç , -oç, -uç eficaç/feliç/veloç/ -ícola/     Agrícola/id
    (en   plur.  són balbuç    PERÒ: -latra      òlatra
    variables)     eficaces, felices...
    -ar, -or       Similar, bicolor  -(er)ior   posterior
    -ble         creïble       Diftong    suau/breu
                         –au/-eu
    -atge, -otge, -etge ferotge/heretge    -ant     elegant

    -a/-e àtones     demòcrata/lliure  -ent     coherent

* Altres casos: miop, rude, sublim, àrab, llepafils, víking, bullent i decent
La posició de l’adjectiu respecte al nom

  L’adjectiu  qualificatiu    sol   anar
  posposat al nom tot i que pot també
  anteposar-se (canviant el sentit de l’oració):
    Adj. posposat → objectivitat:

    És una persona bona
   Adj.  anteposat → èmfasi
    És una bona persona
LA FLEXIÓ DEL SUBSTANTIU I DE
    L’ADJECTIU: EL NOMBRE

  El nombre del substantiu
   Formació

   Substantius  invariables
  El nombre de l’adjectiu
EL NOMBRE DEL SUBSTANTIU
  Formació
1. Afegint una -s : llibre-libres
2. Paraula acabada amb -a àtona > -es .
  * Atenció als possibles canvis ortogràfics:
  G>GU       (càrrega/carregues)      Ç>C (plaça/places)
  TG>TJ       (platja/platges)       GU>GÜ (aigua/aigües)

3. Acabats amb vocal tònica afegeixen -ns : mà-mans, raó-raons...
4. Masculins acabats amb -s , -ç , -x , -ix i -tx >-os : vers/versos,
  comerç/comerços, eix/eixos, despatx/despatxos
5. Paraules acabades amb -sc , -st , -xt i -ig > -s/-tjos:
  disc-discs   /   discos       gust-gusts    /   gustos
  text-texts / textos    desig-desigs / desitjos
6. Alguns acabats amb: -as -es -is -os -us > -ss:       cabàs/cabassos
7. Paraules compostes:
  - unions en una sola paraula o amb guionet: solen seguir regla general;
  si el 2n el. ja està en plur., resta invariable: el paraigua>els paraigües;
  l’esclata-sangs>els esclata-sangs.
  - nom+nom: sol fer el plur el 1r el tot i poder fer-lo els dos: les paraules
  clau=les paraules claus.
  - nom+adj o adj+nom: els dos el. en plur.: els guàrdies urbans; PERÒ:
  hores punta
Substantius invariables
  Substantius no aguts que acaben amb -s :
       llapis, cactus, alferes, bíceps, socors…
  Els femenins aguts que acaben amb -s :
       ics, urbs
  Llatinismes acabats en –us:
       cactus, fetus, porus, tipus, virus…
  Dies de la setmana:
       dilluns, dimarts, dimecres…
  Paraules compostes acabades en –s:
       comptagotes, trencaclosques, penja-robes, llavaplats,    salvavides…
  Alguns altres:
       temps, bis, fons, plus, pus

EXCEPCIONS
Alguns mots acabats amb - x o - ç només afegeixen una -s:
  apèndixs hèlixs tòraxs falçs índexs vèrtexs
No tenen forma per al singular:
  les  acaballes          les  bermudes    les  pessigolles
  els  afores           els  calçotets   les  postres
  les  alicates          les  noces     les  setrilleres
  les  beceroles          els  pantis     els  sostenidors
EL NOMBRE DE L’ADJECTIU
       TERMINACIÓ     SINGULAR        PLURAL
+ -s    -e (àtona), -i  digne, amable,  dignes, amables,
               igual, cruel,   iguals, cruels,
      -able, -al,    infantil,     infantils, amargants,
      -el, -il, -ant,  amargant,     prudents
      -ent,       prudent

+ ns    Vocal tònica   Redó       Redons, redones
      (reapareix n
      subjacent)
+ -os/   -aç, -iç, -oç   capaç, feliç,   Capaços (ces),
      voc.tòn.+s/x   precoç, annex   feliços (ces),
-es                       precoços (ces),
                        annexos
Canvis ortogràfics:      Groga/grogues, roja/roges, boig/bojos,
               lleig/lletjos, ros/rossos, basca/basques
-ga/-gues, -ja/-ges,
-ig/-(t)jos, -s/-sos, -ca/-
ques
Remarques del nombre del nom i de
          l’adjectiu

  - asi/-esi/-isi/-osi/-usi resenten formes de
  singular i plural
    èmfasi/s
    crisi/s

  Cal evitar incorreccions:
    aquest-aquests NO *aquestos
    fix-fixos
    text-textos
    complex-complexos
  Els substantius i adjectius masculins acabats en -x [ks] i -xt
  [kst], fan el plural afegint -os al singular, en el primer cas, i -os
  o -s, en el segon cas, sense e.
     annex / annexos; circumflex / circumflexos; complex / complexos; connex /
     connexos; convex / convexos; fix / fixos; flux / fluxos; heterodox / heterodoxos;
     ortodox / ortodoxos; perplex / perplexos; prefix / prefixos; prolix / prolixos; reflex
     / reflexos; sufix / sufixos; mixt / mixtos o mixts; pretext / pretextos o pretexts;
     text / textos o texts.
  S'afegeix –s al singular dels substantius i adjectius masculins
  que fan el plural regularment (o res si és paraula plana
  acabada en -s).
     El llapis /els llapis [i no pas *els llapissos], cru / crus, dur / durs, nu / nus, senar /
     senars.
  Els substantius que fan d’adjectiu són invariables.
     data límit (dates límit), hora punta (hores punta), imatge clau (imatges clau),
     quantitat sorpresa (quantitats sorpresa).
  Els substantius compostos formats per verb + un substantiu
  agafen una -s quan són plurals.
     un gratacel (molts gratacels), un/a guardabarrera (molts/es guardabarreres),
     un/a guardabosc (molts/es guardaboscos), un guarda-roba (molts guarda-robes),
     una llevaneu (moltes llevaneus), un parabrisa (molts parabrises), un paraigua
     (molts paraigües), un portaequipatge (molts portaequipatges), un rentavaixella
     (molts rentavaixelles), un tallafoc (molts tallafocs), un tallagespa (molts
     tallagespes).
Divergències del nombre
           entre valencià i castellà
EN VALENCIÀ SÓN EN SINGULAR        EN VALENCIÀ SÓN EN PLURAL

                     Els escacs     Els diners
Bon dia       La gelosia
Parafang       Guardabosc     Les         Els pantalons
                     tovalles/tovalles
El rentaplats    El marcapàs
                     Les postres     Els sostenidors
El parabrisa     El paraigua
                     Les tisores     Anar camps a
El portaequipatge  La llevaneu
                               través
Un gratacel     Rodalia (tren de)
                     Perdre els sentits Costar molts
Vista (habitació   Donar carabassa            treballs
amb)
                     Ser papers     Estar en peus
Posar cara de    UCI: unitat de   mullats
circumstància    cura intensiva
                     Gelar-se les    Rares vegades
Sense cap mena    Caure d’esquena   sangs
de dubte
                     Tindre aires de   Fer tots els
A tota hora     Me la pagarà    suficiència     possibles
Tindre mal de    Viure de renda   Les muntanyes    Escalfar cadires
queixal                 russes

More Related Content

What's hot

LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxjoanpol
 
Dictats 1 eso
Dictats 1 esoDictats 1 eso
Dictats 1 esoieslt
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXjoanpol
 
La derivació
La derivacióLa derivació
La derivacióngt1776
 
L’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccionsMariaJose Ariño
 
La poesia
La poesiaLa poesia
La poesiamrroca
 
Pronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesannaasiscar
 
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsOrtografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsMonica Roige Sedo
 
Renaixença i romanticisme
Renaixença i romanticismeRenaixença i romanticisme
Renaixença i romanticismeSílvia Montals
 
Les categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n esoLes categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n esoSílvia Montals
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsSílvia Montals
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSieslt
 
Morfologia de l'adjectiu qualificatiu
Morfologia de l'adjectiu qualificatiuMorfologia de l'adjectiu qualificatiu
Morfologia de l'adjectiu qualificatiulurdessaavedra
 
El substantiu
El substantiuEl substantiu
El substantiumlope657
 
Mètrica catalana
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalanaJoan Florit
 

What's hot (20)

Les categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
 
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
 
Dictats 1 eso
Dictats 1 esoDictats 1 eso
Dictats 1 eso
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
 
La derivació
La derivacióLa derivació
La derivació
 
Mètrica
MètricaMètrica
Mètrica
 
L’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccions
 
La poesia
La poesiaLa poesia
La poesia
 
Pronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
 
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsOrtografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
 
Renaixença i romanticisme
Renaixença i romanticismeRenaixença i romanticisme
Renaixença i romanticisme
 
Les categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n esoLes categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n eso
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALS
 
Exercicis resolts català
Exercicis resolts catalàExercicis resolts català
Exercicis resolts català
 
Morfologia de l'adjectiu qualificatiu
Morfologia de l'adjectiu qualificatiuMorfologia de l'adjectiu qualificatiu
Morfologia de l'adjectiu qualificatiu
 
El substantiu
El substantiuEl substantiu
El substantiu
 
Figures Retòriques
Figures RetòriquesFigures Retòriques
Figures Retòriques
 
Tipus de poesia
Tipus de poesia Tipus de poesia
Tipus de poesia
 
Mètrica catalana
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalana
 

Similar to Flexió del nom i l'adjectiu

Flexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènereFlexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènereannaasiscar
 
Flexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombreannaasiscar
 
L’Accentuació Gràfica
L’Accentuació GràficaL’Accentuació Gràfica
L’Accentuació Gràficajkpmrv
 
Activitats de repàs
Activitats de repàsActivitats de repàs
Activitats de repàsmjvercher
 
Accentuació
AccentuacióAccentuació
Accentuaciójoanpol
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanatabolafi
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbalmarclia
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbalmarclia
 
Accentuació i dièresi
Accentuació i dièresiAccentuació i dièresi
Accentuació i dièresiannaasiscar
 
c2 Morfologia del substantiu i l'adjectiu .pptx (1).pdf
c2 Morfologia del substantiu i l'adjectiu .pptx (1).pdfc2 Morfologia del substantiu i l'adjectiu .pptx (1).pdf
c2 Morfologia del substantiu i l'adjectiu .pptx (1).pdfLidiaGarciaGmez
 
Les normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesGiselaSolaRotes
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanacamelero10
 
Valencià mitja
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitjapepe5507
 
Flexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombreannaasiscar
 

Similar to Flexió del nom i l'adjectiu (20)

Flexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènereFlexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
 
El Substantiu
El SubstantiuEl Substantiu
El Substantiu
 
Flexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombre
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
L’Accentuació Gràfica
L’Accentuació GràficaL’Accentuació Gràfica
L’Accentuació Gràfica
 
Activitats de repàs
Activitats de repàsActivitats de repàs
Activitats de repàs
 
Accentuació
AccentuacióAccentuació
Accentuació
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
 
Accentuació i dièresi
Accentuació i dièresiAccentuació i dièresi
Accentuació i dièresi
 
c2 Morfologia del substantiu i l'adjectiu .pptx (1).pdf
c2 Morfologia del substantiu i l'adjectiu .pptx (1).pdfc2 Morfologia del substantiu i l'adjectiu .pptx (1).pdf
c2 Morfologia del substantiu i l'adjectiu .pptx (1).pdf
 
Unitat 1 (1)
Unitat 1 (1)Unitat 1 (1)
Unitat 1 (1)
 
Les normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
Reforç llengua 1
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1
 
La vocal neutra o u
La vocal neutra o uLa vocal neutra o u
La vocal neutra o u
 
Unitat 03 superior
Unitat 03 superiorUnitat 03 superior
Unitat 03 superior
 
Valencià mitja
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
 
Flexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombre
 

More from annaasiscar

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitannaasiscar
 
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitannaasiscar
 
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaannaasiscar
 
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitannaasiscar
 
Alumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES IIannaasiscar
 
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGannaasiscar
 
Perífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicisPerífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicisannaasiscar
 
Verb tots els temps
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els tempsannaasiscar
 
Perífrasis verbals
Perífrasis verbalsPerífrasis verbals
Perífrasis verbalsannaasiscar
 
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tllConsonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tllannaasiscar
 
Derivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismesDerivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismesannaasiscar
 
Apostrofació i contracció
Apostrofació i contraccióApostrofació i contracció
Apostrofació i contraccióannaasiscar
 
Verb classificació
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificacióannaasiscar
 
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsQuantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsannaasiscar
 
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsAlfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsannaasiscar
 
Demostratius i possessius
Demostratius i possessiusDemostratius i possessius
Demostratius i possessiusannaasiscar
 
Tipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecteTipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecteannaasiscar
 
Graella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oralGraella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oralannaasiscar
 
Diversitat lingüística
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüísticaannaasiscar
 

More from annaasiscar (20)

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
 
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
 
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
 
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
 
Alumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES II
 
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
 
Perífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicisPerífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicis
 
Verb tots els temps
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els temps
 
Perífrasis verbals
Perífrasis verbalsPerífrasis verbals
Perífrasis verbals
 
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tllConsonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
 
Labials B i V
Labials B i VLabials B i V
Labials B i V
 
Derivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismesDerivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismes
 
Apostrofació i contracció
Apostrofació i contraccióApostrofació i contracció
Apostrofació i contracció
 
Verb classificació
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
 
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsQuantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
 
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsAlfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
 
Demostratius i possessius
Demostratius i possessiusDemostratius i possessius
Demostratius i possessius
 
Tipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecteTipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecte
 
Graella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oralGraella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oral
 
Diversitat lingüística
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüística
 

Recently uploaded

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestreignasi23
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 

Recently uploaded (8)

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 

Flexió del nom i l'adjectiu

 • 1. LA FLEXIÓ DEL SUBSTANTIU I DE L’ADJECTIU: EL GÈNERE  El gènere del substantiu:  Formació  Títols, oficis i professions  Doble gènere i diferents significats  Divergències de gènere amb el castellà  El gènere del adjectiu:  Formació  Adjectius invariables  Posició respecte al nom
 • 2. EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU  Substantius que designen éssers animats solen tindre dos gèneres. 1. Regla general: afegint una -a al masculí acabat en cons.: noi - noia, gat - gata, fill - filla * El fet d’afegir la -a pot modificar la darrera grafia del masculí: p > b (llop - lloba) c > g (amic - amiga) t > d (nebot - neboda) f > v (serf - serva) u > v (jueu - jueva) l > l·l (Camil > Camil·la) ig > j (boig-boja) * En afegir la -a, la nova paraula té una síl·laba més i pot variar l’accentuació: avi/àvia 2. Terminacions específiques: masc. acabats en vocal, diftong o consonant. - essa: baró – baronessa excepcions: príncep – princesa, burgés-burgesa - ina: gall – gallina - va/-ea: esclau-esclava, europeu-europea - driu/-triu: emperador-emperadriu, actor - actriu excepció : director - directora 3. Arrel diferent: home – dona 4. Hi ha substantius invariables. Són els acabats en: - aire: el/la captaire... - ista/e: el/la dentista, maquinista... - cida: el/la homicida - ant: un/ una amant, cantant... (però: estudiant-estudianta) -arca: el/la patriarca - ent: un/ una supervivent... excepció president – presidenta -ble: el/la compable -ta: un/una pirata -latra: un/una egòlatra -cola:un/una cavernícola * Altres: cap, conserge, forense 5. Masculins formats a partir d’un femení: -ot: bruixa-bruixot, abella-abellot 6. Epicens: hi ha noms d’animals que són invariables. Si es vol distingir el sexe, cal afegir-hi els mots mascle o femella: cadernera mascle - cadernera femella
 • 3. Títols, càrrecs i professions  Cal evitar l’ús sexista del llenguatge per visibilitzar una realitat sexuada: Seguint Ajudanta, àrbitra, bidella, bussa, les regles capatassa, cirurgiana, estudianta, generals fematera, generala, sergenta, síndica, tinenta, xofera, cartera, geneta, fustera… Emprant Ésser humà, persona, ciutadania, genèrics professorat, alumnat, família, etc.
 • 4. Substantius amb doble gènere i significats diferents PARAULES SIGNIFICATS El canal Entre continents La canal Conducte PARAULES SIGNIFICATS El clau De clavar La clau Per a obrir Un ordre Disposar en l’ordre que convé Una ordre Manament El vall Fossat La vall Depressió El planeta Astre La planeta Destí El fi Objectiu La fi Propòsit El pols Batec de la sang La pols Partícules El full De paper La fulla De l’arbre El son Acte de dormir La son Ganes de dormir El llum Aparell que fa la llum La llum Claredat El terra Pis, paviment La terra Tots els altres sentits El còlera Enfermetat La còlera Ira, furor El pudor Vergonya La pudor Mala olor
 • 5. Divergències de gènere entre valencià i castellà EN VALENCIÀ SÓN EN MASCULÍ El compte El corrent EN VALENCIÀ SÓN EN FEMENÍ El costum El pendent La calor La icona El deute El queixal La clímax Les postres El dot El senyal La dent Una anàlisi El dubte Els afores La resplendor Una aroma El front Els espinacs La resta Una olor La síndrome Les alicates El genoll Els llegums La suor La remor El lleixiu Un avantatge Les estrenes Una dita El nas Els espinacs Una estrena Una disfressa El titella Un orde (religiós) Un estratagema Un cataplasma
 • 6. EL GÈNERE DE L’ADJECTIU  L’adjectiu adopta el gènere del substantiu que modifica 1. Model regular: afegint -a a l’adjectiu acabat en cons.: brut - bruta, cortés-cortesa, lent-lenta a l’adjectiu acabat en –i, -u: abstemi-abstèmia, cru-crua * El fet d’afegir la -a pot modificar la darrera grafia del masculí: t > d (menut-menuda) no sempre: curt-curta c > g (groc-groga) no sempre: sec-seca s > s/ss (francés-francesa; ros-rossa) ig > -j/-tj (boig-boja, lleig-lletja) leg >-loga (anàleg-anàloga) no sempre: sacríleg-sacrílega l > l·l (nul-nul·la) 2. Afegint –na a l’adjectiu acabat en vocal tònica: bo-bona, roí-roïna 3. Canviant –e/-o àtones > -a: agre-agra, fofo-fofa, pobre-pobra 4. Adj. acabats en DIFTONG -u > -v : natiu-nativa, tou-tova -eu > -ea/-ava: ateu-atea, hereu-hereva
 • 7. Adjectius invariables EXEMPLES EXEMPLES -aire, -ànime Xerraire, -cida/ Raticida/ec equànime -ista/e ologista/na cionalista/e -al, -el, -il Ideal/fidel/fàcil -color multicolor -aç, -iç , -oç, -uç eficaç/feliç/veloç/ -ícola/ Agrícola/id (en plur. són balbuç PERÒ: -latra òlatra variables) eficaces, felices... -ar, -or Similar, bicolor -(er)ior posterior -ble creïble Diftong suau/breu –au/-eu -atge, -otge, -etge ferotge/heretge -ant elegant -a/-e àtones demòcrata/lliure -ent coherent * Altres casos: miop, rude, sublim, àrab, llepafils, víking, bullent i decent
 • 8. La posició de l’adjectiu respecte al nom  L’adjectiu qualificatiu sol anar posposat al nom tot i que pot també anteposar-se (canviant el sentit de l’oració):  Adj. posposat → objectivitat: És una persona bona  Adj. anteposat → èmfasi És una bona persona
 • 9. LA FLEXIÓ DEL SUBSTANTIU I DE L’ADJECTIU: EL NOMBRE  El nombre del substantiu  Formació  Substantius invariables  El nombre de l’adjectiu
 • 10. EL NOMBRE DEL SUBSTANTIU  Formació 1. Afegint una -s : llibre-libres 2. Paraula acabada amb -a àtona > -es . * Atenció als possibles canvis ortogràfics: G>GU (càrrega/carregues) Ç>C (plaça/places) TG>TJ (platja/platges) GU>GÜ (aigua/aigües) 3. Acabats amb vocal tònica afegeixen -ns : mà-mans, raó-raons... 4. Masculins acabats amb -s , -ç , -x , -ix i -tx >-os : vers/versos, comerç/comerços, eix/eixos, despatx/despatxos 5. Paraules acabades amb -sc , -st , -xt i -ig > -s/-tjos: disc-discs / discos gust-gusts / gustos text-texts / textos desig-desigs / desitjos 6. Alguns acabats amb: -as -es -is -os -us > -ss: cabàs/cabassos 7. Paraules compostes: - unions en una sola paraula o amb guionet: solen seguir regla general; si el 2n el. ja està en plur., resta invariable: el paraigua>els paraigües; l’esclata-sangs>els esclata-sangs. - nom+nom: sol fer el plur el 1r el tot i poder fer-lo els dos: les paraules clau=les paraules claus. - nom+adj o adj+nom: els dos el. en plur.: els guàrdies urbans; PERÒ: hores punta
 • 11. Substantius invariables  Substantius no aguts que acaben amb -s : llapis, cactus, alferes, bíceps, socors…  Els femenins aguts que acaben amb -s : ics, urbs  Llatinismes acabats en –us: cactus, fetus, porus, tipus, virus…  Dies de la setmana: dilluns, dimarts, dimecres…  Paraules compostes acabades en –s: comptagotes, trencaclosques, penja-robes, llavaplats, salvavides…  Alguns altres: temps, bis, fons, plus, pus EXCEPCIONS Alguns mots acabats amb - x o - ç només afegeixen una -s: apèndixs hèlixs tòraxs falçs índexs vèrtexs No tenen forma per al singular: les acaballes les bermudes les pessigolles els afores els calçotets les postres les alicates les noces les setrilleres les beceroles els pantis els sostenidors
 • 12. EL NOMBRE DE L’ADJECTIU TERMINACIÓ SINGULAR PLURAL + -s -e (àtona), -i digne, amable, dignes, amables, igual, cruel, iguals, cruels, -able, -al, infantil, infantils, amargants, -el, -il, -ant, amargant, prudents -ent, prudent + ns Vocal tònica Redó Redons, redones (reapareix n subjacent) + -os/ -aç, -iç, -oç capaç, feliç, Capaços (ces), voc.tòn.+s/x precoç, annex feliços (ces), -es precoços (ces), annexos Canvis ortogràfics: Groga/grogues, roja/roges, boig/bojos, lleig/lletjos, ros/rossos, basca/basques -ga/-gues, -ja/-ges, -ig/-(t)jos, -s/-sos, -ca/- ques
 • 13. Remarques del nombre del nom i de l’adjectiu  - asi/-esi/-isi/-osi/-usi resenten formes de singular i plural èmfasi/s crisi/s  Cal evitar incorreccions:  aquest-aquests NO *aquestos  fix-fixos  text-textos  complex-complexos
 • 14. Els substantius i adjectius masculins acabats en -x [ks] i -xt [kst], fan el plural afegint -os al singular, en el primer cas, i -os o -s, en el segon cas, sense e.  annex / annexos; circumflex / circumflexos; complex / complexos; connex / connexos; convex / convexos; fix / fixos; flux / fluxos; heterodox / heterodoxos; ortodox / ortodoxos; perplex / perplexos; prefix / prefixos; prolix / prolixos; reflex / reflexos; sufix / sufixos; mixt / mixtos o mixts; pretext / pretextos o pretexts; text / textos o texts.  S'afegeix –s al singular dels substantius i adjectius masculins que fan el plural regularment (o res si és paraula plana acabada en -s).  El llapis /els llapis [i no pas *els llapissos], cru / crus, dur / durs, nu / nus, senar / senars.  Els substantius que fan d’adjectiu són invariables.  data límit (dates límit), hora punta (hores punta), imatge clau (imatges clau), quantitat sorpresa (quantitats sorpresa).  Els substantius compostos formats per verb + un substantiu agafen una -s quan són plurals.  un gratacel (molts gratacels), un/a guardabarrera (molts/es guardabarreres), un/a guardabosc (molts/es guardaboscos), un guarda-roba (molts guarda-robes), una llevaneu (moltes llevaneus), un parabrisa (molts parabrises), un paraigua (molts paraigües), un portaequipatge (molts portaequipatges), un rentavaixella (molts rentavaixelles), un tallafoc (molts tallafocs), un tallagespa (molts tallagespes).
 • 15. Divergències del nombre entre valencià i castellà EN VALENCIÀ SÓN EN SINGULAR EN VALENCIÀ SÓN EN PLURAL Els escacs Els diners Bon dia La gelosia Parafang Guardabosc Les Els pantalons tovalles/tovalles El rentaplats El marcapàs Les postres Els sostenidors El parabrisa El paraigua Les tisores Anar camps a El portaequipatge La llevaneu través Un gratacel Rodalia (tren de) Perdre els sentits Costar molts Vista (habitació Donar carabassa treballs amb) Ser papers Estar en peus Posar cara de UCI: unitat de mullats circumstància cura intensiva Gelar-se les Rares vegades Sense cap mena Caure d’esquena sangs de dubte Tindre aires de Fer tots els A tota hora Me la pagarà suficiència possibles Tindre mal de Viure de renda Les muntanyes Escalfar cadires queixal russes