SlideShare a Scribd company logo
Technology &
Livelohood Education
COOKERY
WEEK
1
Appropriate Kitchen Tool, Equipment and
Paraphernalia
● Cookery is the art or practice of preparing and
cooking food. This exploratory course will
develop your Knowledge, Skills, Attitude and
Values (KSAVs) in preparing and cooking
food. At the end of the quarter, you will be
able to utilize and maintain appropriate
kitchen tools, equipment and paraphernalia,
carry out measurements and calculations in a
required task, compute cost of production,
and practice Occupational Health and Safety
Procedures.
● Specifically, for this week, you will be able to
identify types of tools, equipment, and
paraphernalia, and classify the types of
appropriate cleaning tools and equipment
based on their uses.
● Before you start exploring the following
kitchen tools, equipment and paraphernalia do
this activity.
● For this lesson, you will be able to
identify types of tools, equipment, and
paraphernalia, and classify the types
of appropriate cleaning tools and
equipment based on their uses.
● The tools, utensils and equipment are
made of different materials, each
having certain advantages and
disadvantages. The following lists are
materials of kitchen utensils and
equipment commonly found in the
kitchen.
● Note: Please refer to pages 2 - 8 of
Grade7/8 TLE Cookery PIVOT IV-A
Learner’s Materials for the
classification of different tools and
equipment used in cookery.
● KITCHEN TOOLS, UTENSILS, AND
EQUIPMENT
● I know you are already familiar with some
of these kitchen tools, utensils, and
equipment since some of them is
commonly used in the household. But do
you understand the difference among
these? Let’s see.
● The term kitchen tools are hand-held
instruments or items that usually include a
broad range of products such as kitchen
utensils. Kitchen utensils, on the other
hand, are hand-held implements or
instruments used for specific purpose in
the kitchen. The term kitchen equipment
refers to appliances that work with the use
of electricity.
A. Cutting Tools,
Utensils, and
Equipment
A. Cutting Tools,
Utensils, and
Equipment
A. Cutting Tools,
Utensils, and
Equipment
B. Measuring Tools
and Utensils
B. Measuring Tools
and Utensils
C. Mixing Tools,
Utensils, and
Equipment
C. Mixing Tools,
Utensils, and
Equipment
E. Serving Tools and
Utensils
E. Serving Tools and
Utensils
F. Cooking Tools,
Utensils and
Equipment
G. Auxiliary Tools
and Equipment
Appropriate Cleaning Tools and
Equipment Based on their Uses
1. Dishwasher is a machine for cleaning dishware and cutlery automatically. Unlike
manual dishwashing, which relies largely on physical scrubbing to remove soiling,
the mechanical dishwasher cleans by spraying hot water, typically between 45 and
75 °C (110 and 170 °F), at the dishes, with lower temperatures used for delicate
items.
2. Vacuum Cleaner is used to eliminate loose soil and dust from carpet surfaces
and even hard surfaces.
3. Floor Polisher is used in scrubbing, stripping, and polishing hard floor surfaces
and also vinyl, wood parquet, etc.
4. Hydro Vacuum Cleaner is called an “all-purpose vacuum” as it is used for both
dry and wet surfaces and also for absorbing water in flooded or wet surface.
5. Carpet Sweeper is used to pick-up dirt and particles from carpet.
A. Cleaning Equipment is any of a large tool or electric machine used for
cleaning.
Appropriate Cleaning Tools and
Equipment Based on their Uses
1. Floor Squeegee is needed to remove excessive water from the surfaces and corners.
It also speeds up the drying process.
2. Soft broom is for fine and flat surfaces like vinyl and wood. Stick broom is ideal for
rough surfaces like grounds.
3. Dust Mop is used to mop dust on the floor during follow up cleaning.
4. Floor Mop is used for mopping, floor stripping and waxing.
5. Caution Sign is used to alert people that the floor is wet and slippery, and they should
not step on it. It is a tool for the prevention of slips and injuries.
6. Scouring Pads should not be used for painted surfaces, mirrors and glass panels, nor
with scouring powder. Always make sure the pads are wet before using them.
7. Sponges are used for cleaning fine or smooth surfaces.
8. Mop Wringer is used to wring and flush out excess water in the mop during damp
mopping.
B. Floor Cleaning Tools
LEARNING TASK 1
Kitchen Tools,
Equipment, and
Paraphernalia
Use
1.
2.
3.
4.
5.
LEARNING TASK 2
LEARNING TASK 3
You are helping your mother preparing your lunch, and the
recipe is Menudo. Can you identify what kitchen tools,
equipment and paraphernalia has to be utilized in preparing
the said recipe? Use the rubrics below as your guide for
your score.
MENUDO RECIPE
List of tools, equipment and paraphernalia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
REFLECTION
As a student, why do you need to know the different types of tools and equipment in
cooking?
b. As a member of the family, how will you maintain the cleanliness and sanitation in
your kitchen at home?
WEEK 2
Appropriate Cleaning
Tool and
Equipment based
on Their Uses
THANK YOU
● Francisco “Balagtas” Baltazar - ama ng panulaang Tagalog, ang may akda sa obrang Florante at Laura. Ang
malabis na sakit, kabiguan, kaapihan, himagsik, at kawalang katarungang naranasan ni Balagtas sa lipunang
kanyang ginagalawan ay siyang nagtulak sa kanya upang likhain ang walang kamatayang Florante at Laura. Ang
obrang ito ang nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng
mahahalagang aral sa buhay.
● O maaari mong panuorin ang bahaging ito:
● https://www.youtube.com/watch?v=02P2OQdMbG4
● Ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar noong 1838, panahon ng pananakop ng
mga Espanyol sa bansa. Sa panahong ito, mahigpit ang ipinapatupad na sensura kaya’t ipinagbawal ang mga
babasahin at palabas na tumutuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Dahil sa pagkontrol ng
mga Espanyol, ang mga aklat na nalimbag ay karaniwang patungkol sa relihiyon, labanan ng Kristiyano at Moro
na tinatawag ding Komedya at moro-moro, na siyang temang ginamit ni Balagtas sa kanyang awit. Ito ang
dahilan kaya’t nagtagumpay siyang mailusot ang kanyang akda sa mahigpit na sensura ng mga Espanyol.
Gumamit siya ng alegorya kung saan masasalamin ang mga nakatagong mensahe at simbolismong kakikitaan
ng pagtuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol gayundin ng pailalim na diwa ng nasyonalismo.
● Ayon kay Lope K. Santos masasalamin sa akda ang apat na himagsik na naghari sa puso at isipan ni
Balagtas (1) ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan; (2) ang himagsik laban sa hidwaang
pananampalataya; (3) ang himagsik laban sa mga maling kaugalian; at (4) ang himagsik laban sa mababang uri
ng panitikan.
● Ang awit ay nagsisilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng
mahahalagang aral sa buhay tulad ng wastong pagpapalaki sa anak, pagiging mabuting magulang, pagmamahal
at pagmamalasakit sa bayan, pag-iingat laban sa mga taong mapagpanggap o mapagkunwari at makasarili,
gayundin ang pagpapaalala sa madla na maging maingat sa pagpili ng pinuno sapagkat napakalaki ng panganib
na dulot sa bayan ng pinunong sakim at mapaghangad sa yaman. Ipinakita rin sa akda ang kahalagahan ng
pagtulong sa kapwa maging doon sa may magkakaibang relihiyon tulad ng mga Muslim at Kristiyano.
Panuto: Pagkatapos mong malaman ang
mga pahiwatig sa akda, Magbigay ng
kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at
Laura batay sa nabasang mga pahiwatig sa
akda
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________
Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na
tanong batay sa binasang kaligirang
kasaysayan ng Florante at Laura.
1. Ano ang kalagayan ng bansa sa panahong isinulat ni Balagtas ang awit na
Florante at Laura?
2. 2. Ano ang naging layunin ni Balagtas sa pagsulat niya ng kanyang akda?
3. 3. Bakit mahalagang basahin at pag-aralan ang Florante at Laura?
4. Suriin ang naging epekto nito sa mga Pilipinong nakabasa sa panahong naisulat
ito?
5. Batay sa binasa mong kaligirang pangkasaysayan, nagkaroon kaya ng
impluwensiya ang Florante at Laura sa mga nangyaring pag-aalsa ng mga
Pilipino laban sa pamahalaang Kolonya? Ipaliwanag.
Panuto: Sumulat ng talata na naglalahad ng
layunin ng Pagkakasulat ng Binasang akdang
Florante at Laura. Tukuyin din ang mga
posibleng mga naging epekto ng akdang ito
sa mga tao matapos itong isulat.
1. Ano ang kalagayan ng bansa sa panahong isinulat ni Balagtas ang awit na
Florante at Laura?
2. 2. Ano ang naging layunin ni Balagtas sa pagsulat niya ng kanyang akda?
3. 3. Bakit mahalagang basahin at pag-aralan ang Florante at Laura?
4. Suriin ang naging epekto nito sa mga Pilipinong nakabasa sa panahong naisulat
ito?
5. Batay sa binasa mong kaligirang pangkasaysayan, nagkaroon kaya ng
impluwensiya ang Florante at Laura sa mga nangyaring pag-aalsa ng mga
Pilipino laban sa pamahalaang Kolonya? Ipaliwanag.
PANUTO: Pagkatapos mong malaman ang
mga pahiwatig sa akda, Magbigay ng
kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at
Laura batay sa nabasang mga pahiwatig sa
akda
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________
Panuto: Isulat ang T kung ang pahayag
na nasa bilang ay tama at M naman
kung ito ay Mali.
Pagtataya
____________1. Nakatuon ang pagkakasulat
ng Florante at Laura sa pag-ibig ni Francisco
Balagtas.
____________2. Nagsilbing gabay at nagturo
sa mga Pilipino ang obrang ito ng
maraming mahahalagang aral sa buhay.
____________3. Ang naglalaman ang akda ng
mga alegorya kung saan masasalamin ang
mga nakatagong mensahe at simbolismong
panunuligsa sa kalupitan ng mga Espanyol.
____________4. Isinulat ang akdang ito upang
ipakitang may pag-ibig at katiwasayan ang
Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga
Espanyol.
____________5. Ginamit ni Francisco Balagtas
ang akdang ito upang maibunyag ang mga
pagmamalabis at kalupitan ng mga
Espanyol.
Florante at Laura Makapangyarihan ang Pag-ibig
Big numbers catch your
audience’s attention
Florante at Laura
Makapangyarihan
ang Pag-Ibig
Table of
Contents!
Overview Assignment
Describe here the topic of the
section
Describe here the topic of the
section
About the Topic
Describe here the topic of the
section
Table of
Contents!
Overview Assignment
Describe here the topic of the
section
Describe here the topic of the
section
About the Topic
Describe here the topic of the
section
Introduction
How To Effectively
Maintain Farm Tools to
Increase Efficiency and
Avoid Breakages
● You have to maintain farm tools and
equipment because; “Breakages are
payable”.
● Farm tools and equipment help to
make farm work easier and effective.
There are very many of them
designed to do one or a number of
functions. The design and shape of
the tools and equipment should be
given proper attention if they are to
do their function for which they were
made. So you have to effectively
maintain farm tools and equipment.
●
Introduction
Why maintain farm tools
and equipment?
● They last longer when
you maintain them.
● Tools and equipment
that are maintained work
more efficiently.
● When you keep tools
and equipment in good
shape, you reduce the
risk of injury to the
operator.
● Regular maintenance
reduces the cost of
maintenance.
How to Effectively Maintain Farm Tools and
Equipment
1. Sharpen tool before and after use.
When you sharpen tools it reduces the
amount of force you need to apply to
perform the task. Blunt tools may break
when being used.
2. Oil or grease metal parts.
This will prevent rusts of metal parts of
tools and equipment. Oiling the movable
parts makes the tools easy to work with. It
also increases the efficiency of the tool or
equipment.
Introduction
3. Wooden handles should be strong.
Make sure tools with wooden handles are
strong and durable. If there is any defect,
replace them.
4. Hang your garden tools.
Keep your tools hanged. Leaving them on
the floor can cause rusts as they may come
in contact with moisture. Leaving tools on
the floor may cause injury to persons or
persons stepping on them may break or
deform them, causing them to be
unsuitable for work.
5. Store tools in their original cases.
Some tools and equipment come in their
special cases to keep them protected for
damage. Make sure to clean and keep them
in their original cases.
6. Use silica gel packs.
Silica gel helps to keep tools dry in their
cases. Use silica gel to prevent rust of tools
and equipment with metal parts.
7. Dry Tools After Use
After using tools or equipment, clean and
make sure they are dried before packing or
hanging them. This will prevent them from
rusting.
Summary
As much as tools and equipment at
important to accomplishing tasks on the
farm, it is important to always keep them
ready for work.
Let us know how you maintain your tools.
Table of
Contents!
Overview
Describe here the topic of the
section
Assignment
Describe here the topic of the
section
Topic Features
Describe here the topic of the
section
About the Topic
Describe here the topic of the
section
01
OVERVIEW
You can enter a subtitle here if
you need it
How To Effectively Maintain
Farm Tools to Increase
Efficiency and Avoid
Breakages
Introduction
—Someone Famous
“This is a quote.
Words full of wisdom
that someone
important said and
can make the reader
get inspired.”
You can replace this
picture if you wish
● You can explain here what is the
topic about
● You can explain here what is the
topic about
● You can explain here what is the
topic about
● You can explain here what is the
topic about
● You can explain here what is the
topic about
What Is This
Topic
About?
Definition of
Concepts
Mercury
Mercury is the smallest
planet
Mars
Despite being red, Mars is a
cold place
Saturn
It’s composed of hydrogen
and helium
Venus
Venus is the second planet
from the Sun
Features of
the Topic
Mercury
It’s the closest planet to
the Sun
Jupiter
It’s the biggest planet
Mars
Mars is actually a cold
place
10%
Despite being red, Mars
is a cold place
50%
Saturn is the ringed
planet and a gas giant
40%
Venus has a beautiful
name, but it’s hot
Practical Uses
of This
Subject
Mercury
Mercury is the
closest planet to the
Sun
Jupiter
It’s a gas giant and
the biggest planet
Did You
Know
This?
Factor 1
35%
Mercury is the
smallest one
65%
Jupiter is the
biggest one
Factor 2 Factor 2
31,500
Big numbers catch your
audience’s attention
Problem
Neptune is the fourth-
largest planet in the
Solar System
Solution
Jupiter is a gas giant and
the biggest planet in the
Solar System
Process
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
Venus has a
beautiful name
Saturn is the ringed
planet
Mercury is the
smallest planet
Mars is a cold place
Insert Your
Multimedia
Content
Here
Despite being red, Mars
is actually a cold place
full of iron oxide dust
Overview
Diagram
30%
Mercury is
smallest one
Venus is the
second one
Mars is a cold
place
Saturn has rings
Locations
Mars is a cold
place
Saturn has rings
Data Review
Study 1 Study 2 Study 3
0.3 1.2 4.5
1.4 0.6 7.8
Study 1 Study 2 Study 3
2.5 6.9 1.6
3.5 7.7 1.8
Review of Concepts
Mercury
Mercury is the
Smallest planet
Venus
Venus has a
beautiful name
Mars
Mars is actually a
cold place
Jupiter
It’s a giant and the
biggest one
Saturn
Saturn is the
ringed one
Neptune
Neptune is the
farthest planet
Exercise
Despite being red, Mars
is actually a cold place
Assignment
Thanks!
Do you have any questions?
youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com
Alternative
Resources
Resources
Did you like the resources on this
template? Get them for free at our other
websites.
PHOTOS:
● Content youngster enjoying time
● Teenage student sitting at table with
notebook and writing
● Side view woman working on laptop
● Female teenager reading book in
cafe near friends
● Happy teen girl at lesson
● Girl on armchair reading
● Crop student writing in notepad
Resources
VECTORS:
● Wooden background with checklist
and pen
● Open notebook with accessories
● Notebook page vector
● Collection of leaves and colored
notes
● Tablet background with hand-drawn
learning items
● Schedule with nice notes
● ets of paper with sticky tape
● Assortment of arrows highlighter
● Pack of small sticky notes in realistic
style
Instructions for use
In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Thanks slide.
You are allowed to:
- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.
You are not allowed to:
- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.
For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
Fonts & colors used
This presentation has been made using the following fonts:
Concert One
(https://fonts.google.com/specimen/Concert+One)
Roboto Mono
(https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Mono)
#f1c232 #b44141 #df7070
#a8d68c #7a9e64 #595959
Storyset
Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick
the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost
your presentation. Check out How it Works.
Pana Amico Bro Rafiki Cuate
Use our editable graphic resources...
You can easily resize these resources without losing quality. To change the color, just ungroup the resource
and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want.
Group the resource again when you’re done. You can also look for more infographics on Slidesgo.
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL
PHASE 1
Task 1
Task 2
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE
PHASE 1
PHASE 2
Task 1
Task 2
Task 1
Task 2
...and our sets of editable icons
You can resize these icons without losing quality.
You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen.
In Google Slides, you can also use Flaticon’s extension, allowing you to customize and add even more icons.
Educational Icons Medical Icons
Business Icons Teamwork Icons
Help & Support Icons Avatar Icons
Creative Process Icons Performing Arts Icons
Nature Icons
SEO & Marketing Icons
cookery week-1.pptx Technology and Livelihood education

More Related Content

Similar to cookery week-1.pptx Technology and Livelihood education

Florida AM Essay Question
Florida AM Essay QuestionFlorida AM Essay Question
Florida AM Essay Question
Evelin Santos
 
Problem of 0ur Culture
Problem of 0ur CultureProblem of 0ur Culture
Problem of 0ur Culture
쉴라 매
 
Different Styles Of Essays. Different Styles Of Essay W
Different Styles Of Essays. Different Styles Of Essay WDifferent Styles Of Essays. Different Styles Of Essay W
Different Styles Of Essays. Different Styles Of Essay W
Sandra Long
 
Uc Application Essay Example.pdf
Uc Application Essay Example.pdfUc Application Essay Example.pdf
Uc Application Essay Example.pdf
Jessica Gutierrez
 
Uc Application Essay Example.pdf
Uc Application Essay Example.pdfUc Application Essay Example.pdf
Uc Application Essay Example.pdf
Brittany Koch
 
Child Labor Paragraph Fo. Online assignment writing service.
Child Labor Paragraph Fo. Online assignment writing service.Child Labor Paragraph Fo. Online assignment writing service.
Child Labor Paragraph Fo. Online assignment writing service.
Katie Parker
 
Feminism Essays. Feminism Types and History Free Essay Example
Feminism Essays. Feminism Types and History Free Essay ExampleFeminism Essays. Feminism Types and History Free Essay Example
Feminism Essays. Feminism Types and History Free Essay Example
Mona Novais
 
Essay On Pakistani Culture.pdfEssay On Pakistani Culture. Pakistani culture e...
Essay On Pakistani Culture.pdfEssay On Pakistani Culture. Pakistani culture e...Essay On Pakistani Culture.pdfEssay On Pakistani Culture. Pakistani culture e...
Essay On Pakistani Culture.pdfEssay On Pakistani Culture. Pakistani culture e...
Crystal Chapman
 
Q3_M4-Provide evidence to support fact and opinion (1).pptx
Q3_M4-Provide evidence to support fact and opinion (1).pptxQ3_M4-Provide evidence to support fact and opinion (1).pptx
Q3_M4-Provide evidence to support fact and opinion (1).pptx
KatrinaReyes21
 
english grade 3 quarter 4 information tx
english grade 3 quarter 4 information txenglish grade 3 quarter 4 information tx
english grade 3 quarter 4 information tx
CHERIEANNAPRILSULIT1
 
Essay On Malaria
Essay On MalariaEssay On Malaria
Essay On Malaria
Kristen Caldwell
 
Informative Essay. Informative Essay Outline.
Informative Essay. Informative Essay Outline.Informative Essay. Informative Essay Outline.
Informative Essay. Informative Essay Outline.
Anita Strong
 
Short Essay Knowledge Is Power
Short Essay Knowledge Is PowerShort Essay Knowledge Is Power
Short Essay Knowledge Is Power
Tiffany Young
 
Critical Essay Introduction Par
Critical Essay Introduction ParCritical Essay Introduction Par
Critical Essay Introduction Par
Melissa Wilson
 
What Is A Position Paper And How To Write It - ELCOMB
What Is A Position Paper And How To Write It - ELCOMBWhat Is A Position Paper And How To Write It - ELCOMB
What Is A Position Paper And How To Write It - ELCOMB
Christina Santos
 
Get Why Nyu Essay Examples Tips - Scholarship
Get Why Nyu Essay Examples Tips - ScholarshipGet Why Nyu Essay Examples Tips - Scholarship
Get Why Nyu Essay Examples Tips - Scholarship
Sara Alvarez
 
Ap Euro Practice Essay Questions. Online assignment writing service.
Ap Euro Practice Essay Questions. Online assignment writing service.Ap Euro Practice Essay Questions. Online assignment writing service.
Ap Euro Practice Essay Questions. Online assignment writing service.
Nicole Barnes
 
Buy Pre Written Term Papers Research Paper Thesis, Re
Buy Pre Written Term Papers Research Paper Thesis, ReBuy Pre Written Term Papers Research Paper Thesis, Re
Buy Pre Written Term Papers Research Paper Thesis, Re
Brooke Heidt
 

Similar to cookery week-1.pptx Technology and Livelihood education (18)

Florida AM Essay Question
Florida AM Essay QuestionFlorida AM Essay Question
Florida AM Essay Question
 
Problem of 0ur Culture
Problem of 0ur CultureProblem of 0ur Culture
Problem of 0ur Culture
 
Different Styles Of Essays. Different Styles Of Essay W
Different Styles Of Essays. Different Styles Of Essay WDifferent Styles Of Essays. Different Styles Of Essay W
Different Styles Of Essays. Different Styles Of Essay W
 
Uc Application Essay Example.pdf
Uc Application Essay Example.pdfUc Application Essay Example.pdf
Uc Application Essay Example.pdf
 
Uc Application Essay Example.pdf
Uc Application Essay Example.pdfUc Application Essay Example.pdf
Uc Application Essay Example.pdf
 
Child Labor Paragraph Fo. Online assignment writing service.
Child Labor Paragraph Fo. Online assignment writing service.Child Labor Paragraph Fo. Online assignment writing service.
Child Labor Paragraph Fo. Online assignment writing service.
 
Feminism Essays. Feminism Types and History Free Essay Example
Feminism Essays. Feminism Types and History Free Essay ExampleFeminism Essays. Feminism Types and History Free Essay Example
Feminism Essays. Feminism Types and History Free Essay Example
 
Essay On Pakistani Culture.pdfEssay On Pakistani Culture. Pakistani culture e...
Essay On Pakistani Culture.pdfEssay On Pakistani Culture. Pakistani culture e...Essay On Pakistani Culture.pdfEssay On Pakistani Culture. Pakistani culture e...
Essay On Pakistani Culture.pdfEssay On Pakistani Culture. Pakistani culture e...
 
Q3_M4-Provide evidence to support fact and opinion (1).pptx
Q3_M4-Provide evidence to support fact and opinion (1).pptxQ3_M4-Provide evidence to support fact and opinion (1).pptx
Q3_M4-Provide evidence to support fact and opinion (1).pptx
 
english grade 3 quarter 4 information tx
english grade 3 quarter 4 information txenglish grade 3 quarter 4 information tx
english grade 3 quarter 4 information tx
 
Essay On Malaria
Essay On MalariaEssay On Malaria
Essay On Malaria
 
Informative Essay. Informative Essay Outline.
Informative Essay. Informative Essay Outline.Informative Essay. Informative Essay Outline.
Informative Essay. Informative Essay Outline.
 
Short Essay Knowledge Is Power
Short Essay Knowledge Is PowerShort Essay Knowledge Is Power
Short Essay Knowledge Is Power
 
Critical Essay Introduction Par
Critical Essay Introduction ParCritical Essay Introduction Par
Critical Essay Introduction Par
 
What Is A Position Paper And How To Write It - ELCOMB
What Is A Position Paper And How To Write It - ELCOMBWhat Is A Position Paper And How To Write It - ELCOMB
What Is A Position Paper And How To Write It - ELCOMB
 
Get Why Nyu Essay Examples Tips - Scholarship
Get Why Nyu Essay Examples Tips - ScholarshipGet Why Nyu Essay Examples Tips - Scholarship
Get Why Nyu Essay Examples Tips - Scholarship
 
Ap Euro Practice Essay Questions. Online assignment writing service.
Ap Euro Practice Essay Questions. Online assignment writing service.Ap Euro Practice Essay Questions. Online assignment writing service.
Ap Euro Practice Essay Questions. Online assignment writing service.
 
Buy Pre Written Term Papers Research Paper Thesis, Re
Buy Pre Written Term Papers Research Paper Thesis, ReBuy Pre Written Term Papers Research Paper Thesis, Re
Buy Pre Written Term Papers Research Paper Thesis, Re
 

Recently uploaded

The basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptxThe basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptx
heathfieldcps1
 
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docxMain Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
adhitya5119
 
How to Create a More Engaging and Human Online Learning Experience
How to Create a More Engaging and Human Online Learning Experience How to Create a More Engaging and Human Online Learning Experience
How to Create a More Engaging and Human Online Learning Experience
Wahiba Chair Training & Consulting
 
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdfANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
Priyankaranawat4
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Constructing Your Course Container for Effective Communication
Constructing Your Course Container for Effective CommunicationConstructing Your Course Container for Effective Communication
Constructing Your Course Container for Effective Communication
Chevonnese Chevers Whyte, MBA, B.Sc.
 
Chapter wise All Notes of First year Basic Civil Engineering.pptx
Chapter wise All Notes of First year Basic Civil Engineering.pptxChapter wise All Notes of First year Basic Civil Engineering.pptx
Chapter wise All Notes of First year Basic Civil Engineering.pptx
Denish Jangid
 
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem studentsRHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
Himanshu Rai
 
ZK on Polkadot zero knowledge proofs - sub0.pptx
ZK on Polkadot zero knowledge proofs - sub0.pptxZK on Polkadot zero knowledge proofs - sub0.pptx
ZK on Polkadot zero knowledge proofs - sub0.pptx
dot55audits
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Philippine Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Curriculum
Philippine Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) CurriculumPhilippine Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Curriculum
Philippine Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Curriculum
MJDuyan
 
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdfB. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
BoudhayanBhattachari
 
BBR 2024 Summer Sessions Interview Training
BBR 2024 Summer Sessions Interview TrainingBBR 2024 Summer Sessions Interview Training
BBR 2024 Summer Sessions Interview Training
Katrina Pritchard
 
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptxHow to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
HajraNaeem15
 
math operations ued in python and all used
math operations ued in python and all usedmath operations ued in python and all used
math operations ued in python and all used
ssuser13ffe4
 
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 InventoryHow to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
Celine George
 
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdfHindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Dr. Mulla Adam Ali
 
คำศัพท์ คำพื้นฐานการอ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
คำศัพท์ คำพื้นฐานการอ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1คำศัพท์ คำพื้นฐานการอ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
คำศัพท์ คำพื้นฐานการอ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
สมใจ จันสุกสี
 
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit InnovationLeveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
TechSoup
 
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdfWalmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
TechSoup
 

Recently uploaded (20)

The basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptxThe basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptx
 
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docxMain Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
 
How to Create a More Engaging and Human Online Learning Experience
How to Create a More Engaging and Human Online Learning Experience How to Create a More Engaging and Human Online Learning Experience
How to Create a More Engaging and Human Online Learning Experience
 
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdfANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF HIP JOINT.pdf
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
 
Constructing Your Course Container for Effective Communication
Constructing Your Course Container for Effective CommunicationConstructing Your Course Container for Effective Communication
Constructing Your Course Container for Effective Communication
 
Chapter wise All Notes of First year Basic Civil Engineering.pptx
Chapter wise All Notes of First year Basic Civil Engineering.pptxChapter wise All Notes of First year Basic Civil Engineering.pptx
Chapter wise All Notes of First year Basic Civil Engineering.pptx
 
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem studentsRHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
 
ZK on Polkadot zero knowledge proofs - sub0.pptx
ZK on Polkadot zero knowledge proofs - sub0.pptxZK on Polkadot zero knowledge proofs - sub0.pptx
ZK on Polkadot zero knowledge proofs - sub0.pptx
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
 
Philippine Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Curriculum
Philippine Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) CurriculumPhilippine Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Curriculum
Philippine Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Curriculum
 
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdfB. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
 
BBR 2024 Summer Sessions Interview Training
BBR 2024 Summer Sessions Interview TrainingBBR 2024 Summer Sessions Interview Training
BBR 2024 Summer Sessions Interview Training
 
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptxHow to deliver Powerpoint Presentations.pptx
How to deliver Powerpoint Presentations.pptx
 
math operations ued in python and all used
math operations ued in python and all usedmath operations ued in python and all used
math operations ued in python and all used
 
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 InventoryHow to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
 
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdfHindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
 
คำศัพท์ คำพื้นฐานการอ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
คำศัพท์ คำพื้นฐานการอ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1คำศัพท์ คำพื้นฐานการอ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
คำศัพท์ คำพื้นฐานการอ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
 
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit InnovationLeveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
 
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdfWalmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
 

cookery week-1.pptx Technology and Livelihood education

 • 1. Technology & Livelohood Education COOKERY WEEK 1 Appropriate Kitchen Tool, Equipment and Paraphernalia
 • 2. ● Cookery is the art or practice of preparing and cooking food. This exploratory course will develop your Knowledge, Skills, Attitude and Values (KSAVs) in preparing and cooking food. At the end of the quarter, you will be able to utilize and maintain appropriate kitchen tools, equipment and paraphernalia, carry out measurements and calculations in a required task, compute cost of production, and practice Occupational Health and Safety Procedures. ● Specifically, for this week, you will be able to identify types of tools, equipment, and paraphernalia, and classify the types of appropriate cleaning tools and equipment based on their uses. ● Before you start exploring the following kitchen tools, equipment and paraphernalia do this activity. ● For this lesson, you will be able to identify types of tools, equipment, and paraphernalia, and classify the types of appropriate cleaning tools and equipment based on their uses. ● The tools, utensils and equipment are made of different materials, each having certain advantages and disadvantages. The following lists are materials of kitchen utensils and equipment commonly found in the kitchen. ● Note: Please refer to pages 2 - 8 of Grade7/8 TLE Cookery PIVOT IV-A Learner’s Materials for the classification of different tools and equipment used in cookery.
 • 3. ● KITCHEN TOOLS, UTENSILS, AND EQUIPMENT ● I know you are already familiar with some of these kitchen tools, utensils, and equipment since some of them is commonly used in the household. But do you understand the difference among these? Let’s see. ● The term kitchen tools are hand-held instruments or items that usually include a broad range of products such as kitchen utensils. Kitchen utensils, on the other hand, are hand-held implements or instruments used for specific purpose in the kitchen. The term kitchen equipment refers to appliances that work with the use of electricity.
 • 10. C. Mixing Tools, Utensils, and Equipment
 • 11. E. Serving Tools and Utensils
 • 12. E. Serving Tools and Utensils
 • 13. F. Cooking Tools, Utensils and Equipment
 • 15. Appropriate Cleaning Tools and Equipment Based on their Uses 1. Dishwasher is a machine for cleaning dishware and cutlery automatically. Unlike manual dishwashing, which relies largely on physical scrubbing to remove soiling, the mechanical dishwasher cleans by spraying hot water, typically between 45 and 75 °C (110 and 170 °F), at the dishes, with lower temperatures used for delicate items. 2. Vacuum Cleaner is used to eliminate loose soil and dust from carpet surfaces and even hard surfaces. 3. Floor Polisher is used in scrubbing, stripping, and polishing hard floor surfaces and also vinyl, wood parquet, etc. 4. Hydro Vacuum Cleaner is called an “all-purpose vacuum” as it is used for both dry and wet surfaces and also for absorbing water in flooded or wet surface. 5. Carpet Sweeper is used to pick-up dirt and particles from carpet. A. Cleaning Equipment is any of a large tool or electric machine used for cleaning.
 • 16. Appropriate Cleaning Tools and Equipment Based on their Uses 1. Floor Squeegee is needed to remove excessive water from the surfaces and corners. It also speeds up the drying process. 2. Soft broom is for fine and flat surfaces like vinyl and wood. Stick broom is ideal for rough surfaces like grounds. 3. Dust Mop is used to mop dust on the floor during follow up cleaning. 4. Floor Mop is used for mopping, floor stripping and waxing. 5. Caution Sign is used to alert people that the floor is wet and slippery, and they should not step on it. It is a tool for the prevention of slips and injuries. 6. Scouring Pads should not be used for painted surfaces, mirrors and glass panels, nor with scouring powder. Always make sure the pads are wet before using them. 7. Sponges are used for cleaning fine or smooth surfaces. 8. Mop Wringer is used to wring and flush out excess water in the mop during damp mopping. B. Floor Cleaning Tools
 • 17. LEARNING TASK 1 Kitchen Tools, Equipment, and Paraphernalia Use 1. 2. 3. 4. 5.
 • 19. LEARNING TASK 3 You are helping your mother preparing your lunch, and the recipe is Menudo. Can you identify what kitchen tools, equipment and paraphernalia has to be utilized in preparing the said recipe? Use the rubrics below as your guide for your score. MENUDO RECIPE List of tools, equipment and paraphernalia: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
 • 20. REFLECTION As a student, why do you need to know the different types of tools and equipment in cooking? b. As a member of the family, how will you maintain the cleanliness and sanitation in your kitchen at home?
 • 21. WEEK 2 Appropriate Cleaning Tool and Equipment based on Their Uses
 • 23. ● Francisco “Balagtas” Baltazar - ama ng panulaang Tagalog, ang may akda sa obrang Florante at Laura. Ang malabis na sakit, kabiguan, kaapihan, himagsik, at kawalang katarungang naranasan ni Balagtas sa lipunang kanyang ginagalawan ay siyang nagtulak sa kanya upang likhain ang walang kamatayang Florante at Laura. Ang obrang ito ang nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng mahahalagang aral sa buhay. ● O maaari mong panuorin ang bahaging ito: ● https://www.youtube.com/watch?v=02P2OQdMbG4 ● Ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar noong 1838, panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Sa panahong ito, mahigpit ang ipinapatupad na sensura kaya’t ipinagbawal ang mga babasahin at palabas na tumutuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Dahil sa pagkontrol ng mga Espanyol, ang mga aklat na nalimbag ay karaniwang patungkol sa relihiyon, labanan ng Kristiyano at Moro na tinatawag ding Komedya at moro-moro, na siyang temang ginamit ni Balagtas sa kanyang awit. Ito ang dahilan kaya’t nagtagumpay siyang mailusot ang kanyang akda sa mahigpit na sensura ng mga Espanyol. Gumamit siya ng alegorya kung saan masasalamin ang mga nakatagong mensahe at simbolismong kakikitaan ng pagtuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol gayundin ng pailalim na diwa ng nasyonalismo. ● Ayon kay Lope K. Santos masasalamin sa akda ang apat na himagsik na naghari sa puso at isipan ni Balagtas (1) ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan; (2) ang himagsik laban sa hidwaang pananampalataya; (3) ang himagsik laban sa mga maling kaugalian; at (4) ang himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. ● Ang awit ay nagsisilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng mahahalagang aral sa buhay tulad ng wastong pagpapalaki sa anak, pagiging mabuting magulang, pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan, pag-iingat laban sa mga taong mapagpanggap o mapagkunwari at makasarili, gayundin ang pagpapaalala sa madla na maging maingat sa pagpili ng pinuno sapagkat napakalaki ng panganib na dulot sa bayan ng pinunong sakim at mapaghangad sa yaman. Ipinakita rin sa akda ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa maging doon sa may magkakaibang relihiyon tulad ng mga Muslim at Kristiyano.
 • 24.
 • 25. Panuto: Pagkatapos mong malaman ang mga pahiwatig sa akda, Magbigay ng kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa nabasang mga pahiwatig sa akda 1.____________________________________ 2.____________________________________ 3.____________________________________ 4.____________________________________ 5.____________________________________
 • 26. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa binasang kaligirang kasaysayan ng Florante at Laura. 1. Ano ang kalagayan ng bansa sa panahong isinulat ni Balagtas ang awit na Florante at Laura? 2. 2. Ano ang naging layunin ni Balagtas sa pagsulat niya ng kanyang akda? 3. 3. Bakit mahalagang basahin at pag-aralan ang Florante at Laura? 4. Suriin ang naging epekto nito sa mga Pilipinong nakabasa sa panahong naisulat ito? 5. Batay sa binasa mong kaligirang pangkasaysayan, nagkaroon kaya ng impluwensiya ang Florante at Laura sa mga nangyaring pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kolonya? Ipaliwanag.
 • 27. Panuto: Sumulat ng talata na naglalahad ng layunin ng Pagkakasulat ng Binasang akdang Florante at Laura. Tukuyin din ang mga posibleng mga naging epekto ng akdang ito sa mga tao matapos itong isulat. 1. Ano ang kalagayan ng bansa sa panahong isinulat ni Balagtas ang awit na Florante at Laura? 2. 2. Ano ang naging layunin ni Balagtas sa pagsulat niya ng kanyang akda? 3. 3. Bakit mahalagang basahin at pag-aralan ang Florante at Laura? 4. Suriin ang naging epekto nito sa mga Pilipinong nakabasa sa panahong naisulat ito? 5. Batay sa binasa mong kaligirang pangkasaysayan, nagkaroon kaya ng impluwensiya ang Florante at Laura sa mga nangyaring pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kolonya? Ipaliwanag.
 • 28. PANUTO: Pagkatapos mong malaman ang mga pahiwatig sa akda, Magbigay ng kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa nabasang mga pahiwatig sa akda 1.____________________________________ 2.____________________________________ 3.____________________________________ 4.____________________________________ 5.____________________________________
 • 29. Panuto: Isulat ang T kung ang pahayag na nasa bilang ay tama at M naman kung ito ay Mali. Pagtataya ____________1. Nakatuon ang pagkakasulat ng Florante at Laura sa pag-ibig ni Francisco Balagtas. ____________2. Nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ang obrang ito ng maraming mahahalagang aral sa buhay. ____________3. Ang naglalaman ang akda ng mga alegorya kung saan masasalamin ang mga nakatagong mensahe at simbolismong panunuligsa sa kalupitan ng mga Espanyol. ____________4. Isinulat ang akdang ito upang ipakitang may pag-ibig at katiwasayan ang Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. ____________5. Ginamit ni Francisco Balagtas ang akdang ito upang maibunyag ang mga pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Florante at Laura Makapangyarihan ang Pag-ibig
 • 30. Big numbers catch your audience’s attention Florante at Laura Makapangyarihan ang Pag-Ibig
 • 31. Table of Contents! Overview Assignment Describe here the topic of the section Describe here the topic of the section About the Topic Describe here the topic of the section
 • 32.
 • 33. Table of Contents! Overview Assignment Describe here the topic of the section Describe here the topic of the section About the Topic Describe here the topic of the section
 • 34. Introduction How To Effectively Maintain Farm Tools to Increase Efficiency and Avoid Breakages ● You have to maintain farm tools and equipment because; “Breakages are payable”. ● Farm tools and equipment help to make farm work easier and effective. There are very many of them designed to do one or a number of functions. The design and shape of the tools and equipment should be given proper attention if they are to do their function for which they were made. So you have to effectively maintain farm tools and equipment. ●
 • 35. Introduction Why maintain farm tools and equipment? ● They last longer when you maintain them. ● Tools and equipment that are maintained work more efficiently. ● When you keep tools and equipment in good shape, you reduce the risk of injury to the operator. ● Regular maintenance reduces the cost of maintenance. How to Effectively Maintain Farm Tools and Equipment 1. Sharpen tool before and after use. When you sharpen tools it reduces the amount of force you need to apply to perform the task. Blunt tools may break when being used. 2. Oil or grease metal parts. This will prevent rusts of metal parts of tools and equipment. Oiling the movable parts makes the tools easy to work with. It also increases the efficiency of the tool or equipment.
 • 36. Introduction 3. Wooden handles should be strong. Make sure tools with wooden handles are strong and durable. If there is any defect, replace them. 4. Hang your garden tools. Keep your tools hanged. Leaving them on the floor can cause rusts as they may come in contact with moisture. Leaving tools on the floor may cause injury to persons or persons stepping on them may break or deform them, causing them to be unsuitable for work. 5. Store tools in their original cases. Some tools and equipment come in their special cases to keep them protected for damage. Make sure to clean and keep them in their original cases. 6. Use silica gel packs. Silica gel helps to keep tools dry in their cases. Use silica gel to prevent rust of tools and equipment with metal parts. 7. Dry Tools After Use After using tools or equipment, clean and make sure they are dried before packing or hanging them. This will prevent them from rusting. Summary As much as tools and equipment at important to accomplishing tasks on the farm, it is important to always keep them ready for work. Let us know how you maintain your tools.
 • 37. Table of Contents! Overview Describe here the topic of the section Assignment Describe here the topic of the section Topic Features Describe here the topic of the section About the Topic Describe here the topic of the section
 • 38. 01 OVERVIEW You can enter a subtitle here if you need it
 • 39. How To Effectively Maintain Farm Tools to Increase Efficiency and Avoid Breakages Introduction
 • 40. —Someone Famous “This is a quote. Words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired.”
 • 41. You can replace this picture if you wish ● You can explain here what is the topic about ● You can explain here what is the topic about ● You can explain here what is the topic about ● You can explain here what is the topic about ● You can explain here what is the topic about What Is This Topic About?
 • 42. Definition of Concepts Mercury Mercury is the smallest planet Mars Despite being red, Mars is a cold place Saturn It’s composed of hydrogen and helium Venus Venus is the second planet from the Sun
 • 43. Features of the Topic Mercury It’s the closest planet to the Sun Jupiter It’s the biggest planet Mars Mars is actually a cold place
 • 44. 10% Despite being red, Mars is a cold place 50% Saturn is the ringed planet and a gas giant 40% Venus has a beautiful name, but it’s hot
 • 45. Practical Uses of This Subject Mercury Mercury is the closest planet to the Sun Jupiter It’s a gas giant and the biggest planet
 • 46. Did You Know This? Factor 1 35% Mercury is the smallest one 65% Jupiter is the biggest one Factor 2 Factor 2
 • 47. 31,500 Big numbers catch your audience’s attention
 • 48. Problem Neptune is the fourth- largest planet in the Solar System Solution Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System
 • 49. Process Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Venus has a beautiful name Saturn is the ringed planet Mercury is the smallest planet Mars is a cold place
 • 50. Insert Your Multimedia Content Here Despite being red, Mars is actually a cold place full of iron oxide dust
 • 51. Overview Diagram 30% Mercury is smallest one Venus is the second one Mars is a cold place Saturn has rings
 • 52. Locations Mars is a cold place Saturn has rings
 • 53.
 • 54. Data Review Study 1 Study 2 Study 3 0.3 1.2 4.5 1.4 0.6 7.8 Study 1 Study 2 Study 3 2.5 6.9 1.6 3.5 7.7 1.8
 • 55. Review of Concepts Mercury Mercury is the Smallest planet Venus Venus has a beautiful name Mars Mars is actually a cold place Jupiter It’s a giant and the biggest one Saturn Saturn is the ringed one Neptune Neptune is the farthest planet
 • 56. Exercise Despite being red, Mars is actually a cold place
 • 58. Thanks! Do you have any questions? youremail@freepik.com +91 620 421 838 yourcompany.com
 • 60. Resources Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites. PHOTOS: ● Content youngster enjoying time ● Teenage student sitting at table with notebook and writing ● Side view woman working on laptop ● Female teenager reading book in cafe near friends ● Happy teen girl at lesson ● Girl on armchair reading ● Crop student writing in notepad
 • 61. Resources VECTORS: ● Wooden background with checklist and pen ● Open notebook with accessories ● Notebook page vector ● Collection of leaves and colored notes ● Tablet background with hand-drawn learning items ● Schedule with nice notes ● ets of paper with sticky tape ● Assortment of arrows highlighter ● Pack of small sticky notes in realistic style
 • 62. Instructions for use In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Thanks slide. You are allowed to: - Modify this template. - Use it for both personal and commercial projects. You are not allowed to: - Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content). - Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo. - Include Slidesgo Content in an online or offline database or file. - Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download. - Acquire the copyright of Slidesgo Content. For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School: https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
 • 63. Fonts & colors used This presentation has been made using the following fonts: Concert One (https://fonts.google.com/specimen/Concert+One) Roboto Mono (https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Mono) #f1c232 #b44141 #df7070 #a8d68c #7a9e64 #595959
 • 64. Storyset Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost your presentation. Check out How it Works. Pana Amico Bro Rafiki Cuate
 • 65. Use our editable graphic resources... You can easily resize these resources without losing quality. To change the color, just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want. Group the resource again when you’re done. You can also look for more infographics on Slidesgo.
 • 66.
 • 67.
 • 68. JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL PHASE 1 Task 1 Task 2 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE PHASE 1 PHASE 2 Task 1 Task 2 Task 1 Task 2
 • 69.
 • 70.
 • 71. ...and our sets of editable icons You can resize these icons without losing quality. You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen. In Google Slides, you can also use Flaticon’s extension, allowing you to customize and add even more icons.
 • 74. Help & Support Icons Avatar Icons
 • 75. Creative Process Icons Performing Arts Icons