SlideShare a Scribd company logo
EL COMENTARI DE TEXT
A. INTRODUCCIÓ.
1. Criteris generals de correcció
 1.1. Correcció lingüística: ortografia, morfologia i sintaxi. Procura revisar el text abans d’entregar.
 1.2. Claredat: procura redactar amb una sintaxi clara i senzilla, sense enfosquir les teves idees. Rellegeix el
que     has escrit per tal de comprovar que les frases són completes i intel·ligibles.
 1.3. Concisió: has d’ometre tot allò que no sigui necessari per expressar amb precisió allò que vols dir.

2. Resum del text.
  2.1. Capacitat de síntesi. Recorda que les idees principals s’estructuren segons la puntuació: els paràgrafs
(punts i a part) indiquen idees centrals i les oracions (punts i seguit) indiquen informació nova o ampliació
d’idees anteriors.
  2.2. Intenció de l’autor. Has de cercar un sentit global al text (tesi o tema) i analitzar quins mecanismes
lingüístics    fa servir l’autor per tal de convèncer el lector o exposar les seves idees.

3. Comentari crític.
 3.1. Idea general i idees secundàries. De l’esquema que vertebra el text, n’has de treure conclusions
 particulars      (tipus de text, estratègies del narrador, intencionalitat, etc). Però no basta esquematitzar
 el text, sinó que
     n’has de redactar també l’anàlisi.
  3.2. Situar el text en el seu context. Es poden fer servir totes les referències que es tenguin a l’abast:
Història,     Política, Lingüística, Art, etc.
 3.3. Capacitat d’argumentació. Es valora tant la teva anàlisi argumental del text com la teva pròpia capacitat
d’argumentació. Per això és important tenir present la coherència de la teva redacció.
 3.4. Fluïdesa i seguretat en el tema.
 3.5. Convé evitar repetir el text i les divagacions supèrflues.


B. ELABORACIÓ DEL COMENTARI
1. Comprensió del text.
 La redacció d’un comentari és el resultat final de tot un procés, el qual consta d’un seguit de passes o etapes
que s’han de superar. Cada etapa ens exigeix una tasca diferent (comprensió, selecció, ordenació, expressió...)
que és necessari realitzar correctament per poder reeixir en les següents. En conseqüència, és molt important
seguir un mètode ordenat de treball com el que es proposa a continuació.
 1.1. Lectura del text.
      És la part més important del treball d’elaboració d’un comentari i, en conseqüència, a la que hem
     de dedicar la major part del temps de què disposem. Perquè llegir un text no significa entendre totes
     les paraules, sinó copsar-ne d’una banda el sentit global i de l’altra el sentit parcial de TOTES les
     idees i conceptes exposats. Sense una bona comprensió del text, no és possible fer un resum o un
     comentari acceptables.
      Per tal de llegir correctament un text, convé seguir un mètode com el següent:
       • Llegir el text sencer 3 o 4 vegades intentant entendre’n el sentit global. Si no s’entén
          qualque paraula, cal consultar el Diccionari.
       • Llegir atentament cada frase reflexionant detingudament sobre el seu significat i prenent
          notes, si cal.
       • Tornar a llegir globalment el text.
 1.2. Elaboració de l’esquema.
      Elaborar un esquema significa ordenar en una estructura el contingut d’un text. El resultat, per tant,
     ha de consistir en un escrit sense enllaços que contengui només les idees importants i que estigui
     ordenat jeràrquicament (idees principals i secundàries) de manera gràfica.
      El mètode que convé seguir és el següent:
       • Subratllar les paraules clau i les frases més importants, prescindint d’allò que sigui
          secundari.
       • Fragmentar el text, esbrinar on comença i on acaba cada part i tractar de trobar-ne
          l’articulació lògica. Ens pot ajudar molt la puntuació (un punt i a part delimita un paràgraf,
          el qual sol contenir sovint una sola idea essencial) i els lligams (D'una banda, De l’altra,
          Finalment, Perquè, Doncs, Aleshores...), els quals convé encerclar.
       • Posar un títol o enunciat a cada fragment o paràgraf. Aquest títol ha de ser prou general
          perquè s’hi pugui encabir tota la informació i prou precís perquè només inclogui la
          informació que s’hi exposa.
       • Trobar i redactar els subtemes que corresponen a cada apartat.
Diversos models d’esquema:
                -----------  1.-----------------------------------    --------------------------------
 1. ------------------------   ----------   a)---------------------------          •   -----------------------
                -----------     -..................................     •   -----------------------
                          -..................................     •   -----------------------
                -----------    b)---------------------------
 2.------------------------             -.................................  ---------------------------------
                -----------                            •   -----------------------------
                       2.-----------------------------------          _----------------------
              -----------      a)---------------------------            _-----------------------
 3.------------------------ -----------      b)------------------------------
              -----------      c)------------------------           •   ------------------------------
 Etc.                       d)---------------------------      ------------------------------
                       Etc.                    Etc.


 1.3. Redacció del resum del text.
      El resum del text ha de tenir una extensió aproximada d’un 25-30 % de l’original. El resultat ha de
     ser un text redactat íntegrament amb tots els mots necessaris per a una lectura fluida i ha de reproduir
     fidelment l’esquema de l’original. Això implica, doncs, que a cada apartat de l’esquema li ha de
     correspondre normalment un (i només un) paràgraf.
      Defectes que cal evitar:
       • Reproduir frases literals del text. Hem de redactar el resum amb les nostres pròpies
         paraules, en tercera persona gramatical i, per tant, si ens cal reproduir frases literals de
         l'original, s’han de citar entre cometes o en lletra cursiva.
       • Usar un estil telegràfic o suprimir lligams lògics entre les parts del resum. El resum no pot
         esser una llista d’idees soltes, sinó que les hem de relacionar mitjançant connectors (com
         que, perquè, però, aleshores...)
       • La desproporció: conservar idees secundàries i obviar-ne algunes de principals o donar
         excessiva importància a una part del text en detriment de les altres.
       • Introduir els diversos apartats del resum amb expressions de l’estil de: L’autor declara
         que..., El text diu..., L’autor demostra que..., conclou..., etc.
       • Hem de ser objectius i reproduir fidelment les opinions de l’autor, no les nostres. Per tant, no
         és admissible en un resum incloure opinions personals ni afegir-hi informacions que no
         figurin en el text.


2. Redacció del comentari.

2.1. Característiques del comentari de text.
  Un comentari consisteix, bàsicament, a analitzar, valorar i entendre un text; és a dir, que es tracta de
demostrar que som capaços d’entendre’l profundament, de reconèixer-ne les característiques i de saber-ne
expressar la nostra comprensió de manera coherent, intel·ligible i adequada al context. Pel que fa al primer
aspecte (la comprensió del text), ja hem vist que convenia seguir un mètode sistemàtic per reeixir-hi:
subratllat, esquema i resum. Quant al darrer punt (l'expressió del comentari), cal tenir en compte les
orientacions següents.
  Un comentari de text consta de tres parts: Introducció, Desenvolupament i Conclusió.
     -Introducció: En termes generals, la Introducció presenta el text que desenvoluparem a continuació
(Desenvolupament). Consisteix a situar el tema (primera frase) i citar les idees principals i secundàries, però
sense especificar ni detallar-ne el contingut. Ha de ser prou general (tot el contingut del text s'hi ha d'encabir)
i alhora prou concret (és la Introducció d'aquest text i no de cap altre). Convé, a més a més, que aquesta
Introducció sigui breu (entre 3 i 5 línies, aproximadament).
     -Desenvolupament: Es tracta d'explicar i valorar el contingut del text. L'eina principal a l'hora de
bastir aquest apartat ens l'ofereix l'Esquema, pel qual hem de guiar-nos si volem evitar qualsevol error
d'estructura, de confusió d'idees, d'enfocament, etc. L'Esquema ens forneix l'estructura del text; totes les idees
principals, les unitats de sentit, el contingut hi són ordenats. Per tant, l'única feina a fer en aquest apartat serà
redactar punt per punt l'esquema que haurem elaborat prèviament.
     Puntualitzacions a tenir en compte:
     • Cada punt de l'esquema s'ha de redactar amb un sol paràgraf.
     • No es tracta de tornar a copiar el text (per això ja tenim l'original), sinó de redactar amb paraules
       pròpies i valorar-ne el contingut per comprovar si s'ha entès. Si es cita literalment una frase
       concreta del text, aquesta ha d'anar entre cometes.
     • Intentau distanciar-vos del text comentat, és a dir, no en faceu un comentari personal amb les
       vostres opinions: allò que interessa és entendre les opinions de l'autor. Sí que podeu fer, en canvi,
valoracions, matisacions, argumentacions sobre què diu i com ho diu.
         • És important relligar les distintes parts del comentari amb els enllaços pertinents (En primer lloc,
           a continuació, finalment, etc.) per tal que sigui clar, ordenat i fluid.
         -Conclusió: En aquest apartat s'ha de sintetitzar i recollir el contingut més rellevant i general, i
         exposar a continuació les qüestions que d'aquí puguin desprendre's. Ha de ser breu.
     2.2. L’expressió del comentari.

      Els recursos expressius són bàsics a l’hora d’elaborar un bon comentari; no és suficient el fet d’haver entès
     el text i d’haver-ne confeccionat una bona estructura. Un comentari assoleix la seva fita quan hem estat
     capaços d’expressar-nos amb fluïdesa, claredat, coherència i amb un llenguatge adequat.
       Cal saber introduir cadascuna de les parts (introducció, desenvolupament, etc.), alternar els verbs de
     l’exposició,
     ampliar el ventall de sinònims, utilitzar els nexes correctament i de manera variada, etc. També és important
     evitar les repeticions constants de qualsevol element (i...i...i..., perquè...perquè..., diu...diu...diu...) En
     definitiva, es tracta de fer servir correctament els recursos de la llengua i d’aprofitar-los al màxim per evitar
     l’empobriment de l’expressió.

     Recursos lingüístics per al comentari

   INTRODUCCIÓ                  DESENVOLUPAMENT                    CONCLUSIÓ

Aquest text de Joan      En primer lloc, l’autor...  En segon lloc, ...   En darrer lloc...  En conclusió...
Fuster...           D’antuvi, l’autor...     Seguidament...     Finalment...    Per concloure...
L’autor, en aquest text, ...  Primerament, ...       Tot seguit...     Per fi...      Així, doncs,...
                L’autor comença el      Respecte a...     Per acabar...    En resum,...
                text...           Pel que fa a ...              En conjunt...
                              Quant a...

                L’AUTOR... exposa, considera, situa, presenta, introdueix,       planteja, apunta,
                contempla, observa, assenyala, basteix, manifesta, comunica, opina, comenta, declara,
                estudia, valora, analitza, il·lustra, formula, ofereix, expressa, afirma, creu, suggereix,
     VERBS
                remarca, puntualitza, palesa, reconeix, treballa, resumeix, abasta, esmenta, recorda,
                confirma, demostra, reafirma, compara, destaca, proclama, anuncia, dóna suport,
                judica, reflexiona, dubta, examina, distingeix, critica, denuncia, nega, confronta,
                s’enfronta a, refusa, rebutja, etc.


                La idea, el fet, la hipòtesi, la possibilitat, l’alternativa, la situació, els avantatges, els
   SUBSTANTIUS       desavantatges, la crítica, la necessitat, la comprensió, la denúncia, el conjunt, la
                particularitat, la decisió, el concepte, el contingut, el reconeixement, el plantejament,
                l’opinió, la creença, el resultat, la impressió, l’esdeveniment, el propòsit, el supòsit, etc

                CAUSA: Perquè, ja que, com que, puix, car, com sigui que, a causa que, per raó que,
                atès que, donat que, per tal com, vist que.
                FINALITAT: Perquè, a fi de, a fi que, per tal que, per tal de.
                CONDICIÓ: si, posat que, fora que, a menys que, llevat que, tret de/que, mentre,
                mentre que, sempre que, sols que, suposant que, comptant que.
 NEXES ADVERBIALS       CONSEQÜÈNCIA: fins al punt que, de manera que, de forma que, talment...que,
                tant...que, prou...perquè.
                CONCESSIVES (objecció, dificultat): encara que, per més que, baldament, ni que, tot
                i que, a pesar de/que, malgrat que, si bé, per bé que.
                DISTRIBUTIVES: D'una banda...de l'altra..., Per un costat...per l'altre..., Altrament,
                D'altra banda
                ADVERSATIVES (oposició): en canvi, ara bé, amb tot, nogensmenys, ans(al contrari),
                tanmateix, no obstant això, per contra.
     COMENTARI DE TEXT - LAROUSSE (Comprender un texto)
1. ETAPES:
1.1. Lectura detallada, minuciosa.
1.2. Lectura global, comprehensiva.
1.3. Anàlisi del text.
1.4. Comentari.

1.  Localització del text.
   -Obra, autor, caracetrístiques de l'obra, importància del fragment dins l'obra, etc.
2.  Classificació del text - Gènere (què té en comú amb altres textos)
   -Forma: forma d'expressió emprada. "Monològica", "manual d'instruccions"
   -Intenció o propòsit: "Expositiva", "poètica"
   -Contingut: "Que informa", "ficció narrativa lúdica".
3.  Propòsit, punt de vista, tema central.
   -Propòsit: Per a què s'escriu el text? Per ridiculitzar, per defensar, per explicar...
   -Punt de vista: l'autor s'identifica amb el narrador o se n'allunya?
   -Tema: idea entorn a la qual gira tot el text. "Nostàlgia del passat", "fugacitat del temps, del plaer, etc.",
   "els drets dels negres"
   RESUM-EXEMPLE: Ridiculitzar (propòsit) de manera irònica (punt de vista) la pedanteria dels
   comentaristes de futbol (tema).
4.  Estructura interna:
   -Identificar les parts (posar un títol a cada paràgraf, cercar els connectors)
   -Tipus:
        -Analitzant: deductiu. Idea general que es desenvolupa (Notícia periodística, Tesi-arguments...)
        -Sintetitzant: conclusió final dels arguments anteriors.
        -Paral·lela: totes les idees tenen la mateixa importància.
        -Enquadrada: la idea del principi i del final tenen la mateixa importància.
5.  Tipus de contingut:
   -Cultural, ideològic, estètic o científic.
6.  Estructura externa.
   -Relacions entre els significants. Nnomés els elements fònics, sintàctics o semàntics que tenen
   rellevància, no tots.
        -Nivell fonològic: publicitat, poesia, novel·la
        -Nivell morfosintàctic:
          -Freqüència de verbs= dinamisme positiu
          -Freqüència d'adjectius i substantius= dinamisme negatiu. Descripciosn i textos expositius.
          -Freqüència d'adjectius: guanya qualitats i matisos.
          -Pocs adjectius: agilitat i condensació.
          -Riquesa o varietat sintàctica (diversitat de tipus d'oracions): major vivacitat expressiva.
          -Asíndeton: precipitació, velocitat, vivacitat.
          -Polisíndeton: solemnitat, lentitud, feixuguesa, excés.
     -Nivell lèxicosemàntic:
          -Registres i varietats. Connotació-denotació. Sinonímia.

More Related Content

What's hot

Les oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectivesLes oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectives
Fàtima
 
tIPOLOGIES TEXTUALS
tIPOLOGIES TEXTUALStIPOLOGIES TEXTUALS
tIPOLOGIES TEXTUALS
Ana Rodríguez
 
Presentació. el text i les propietats textuals
Presentació. el text i les propietats textualsPresentació. el text i les propietats textuals
Presentació. el text i les propietats textuals
Muetsy Macuen
 
La pàtria
La pàtriaLa pàtria
La pàtria
Dolors Matilló
 
Ortografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminadaOrtografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminada
lurdessaavedra
 
Combinació de Pronoms Febles
Combinació de Pronoms FeblesCombinació de Pronoms Febles
Combinació de Pronoms Febles
P. J.
 
Segle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
Dolors Taulats
 
El resum
El resumEl resum
El resum
Sílvia Montals
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
Fàtima
 
Els dialectes del Català
Els dialectes del Català Els dialectes del Català
Els dialectes del Català
gloriaalmazor
 
Activitats sobre les tipologies textuals
Activitats sobre les tipologies textualsActivitats sobre les tipologies textuals
Activitats sobre les tipologies textuals
annapetrer
 
El verb
El verbEl verb
Rúbrica correcció de llibreta
Rúbrica correcció de llibretaRúbrica correcció de llibreta
Rúbrica correcció de llibreta
adaura
 
Elements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 esoElements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 eso
UIB
 
La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiques
ngt1776
 
La descripció d’una persona
La descripció d’una personaLa descripció d’una persona
La descripció d’una persona
Neus Cortiella
 

What's hot (20)

Joc de l'accentuació
Joc de l'accentuacióJoc de l'accentuació
Joc de l'accentuació
 
Les oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectivesLes oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectives
 
tIPOLOGIES TEXTUALS
tIPOLOGIES TEXTUALStIPOLOGIES TEXTUALS
tIPOLOGIES TEXTUALS
 
Presentació. el text i les propietats textuals
Presentació. el text i les propietats textualsPresentació. el text i les propietats textuals
Presentació. el text i les propietats textuals
 
La pàtria
La pàtriaLa pàtria
La pàtria
 
Ortografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminadaOrtografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminada
 
Combinació de Pronoms Febles
Combinació de Pronoms FeblesCombinació de Pronoms Febles
Combinació de Pronoms Febles
 
Segle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
 
El resum
El resumEl resum
El resum
 
Graus adjectiu
Graus adjectiuGraus adjectiu
Graus adjectiu
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
 
Els dialectes del Català
Els dialectes del Català Els dialectes del Català
Els dialectes del Català
 
Activitats sobre les tipologies textuals
Activitats sobre les tipologies textualsActivitats sobre les tipologies textuals
Activitats sobre les tipologies textuals
 
El verb
El verbEl verb
El verb
 
Rúbrica correcció de llibreta
Rúbrica correcció de llibretaRúbrica correcció de llibreta
Rúbrica correcció de llibreta
 
COHERÈNCIA I COHESIÓ
COHERÈNCIA I COHESIÓCOHERÈNCIA I COHESIÓ
COHERÈNCIA I COHESIÓ
 
Manlleus i neologismes
Manlleus i neologismesManlleus i neologismes
Manlleus i neologismes
 
Elements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 esoElements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 eso
 
La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiques
 
La descripció d’una persona
La descripció d’una personaLa descripció d’una persona
La descripció d’una persona
 

Similar to Comentari de text teoria

Comentari filosòfic
Comentari filosòficComentari filosòfic
Comentari filosòfic
Òscar V. Ramírez Sales
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o un Pro...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o un Pro...Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o un Pro...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o un Pro...
Biblioteca del Campus Terrassa
 
Expressio escrita recomanacions
Expressio escrita recomanacionsExpressio escrita recomanacions
Expressio escrita recomanacions
izcprof
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científicPautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic
Biblioteca del Campus Terrassa
 
Dori dt 1213_cbmt008_r1_resum
Dori dt 1213_cbmt008_r1_resumDori dt 1213_cbmt008_r1_resum
Dori dt 1213_cbmt008_r1_resum
gtea2011
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de GrauPautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Biblioteca del Campus Terrassa
 
Com fer un esquema
Com fer un esquemaCom fer un esquema
Com fer un esquema
Irene Sánchez Maestre
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de CarreraPautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera
Biblioteca del Campus Terrassa
 
Tecniques estudi
Tecniques estudiTecniques estudi
Tecniques estudi
vnadal2
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
Marta Lefler
 
Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...
Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...
Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...
Servei de Biblioteques i Documentacio. Universitat de Valencia
 
Guia3 comunicacio
Guia3 comunicacioGuia3 comunicacio
Guia3 comunicacio
biblioteca_escoladelclot
 
Comentario de texto respuesta
Comentario de texto respuestaComentario de texto respuesta
Comentario de texto respuesta
Matías Alessio
 
Comentari de text
Comentari de textComentari de text
Comentari de text
Mmarjs
 
Com escriure un text expositiu
Com escriure un text expositiuCom escriure un text expositiu
Com escriure un text expositiu
MVidalArtigues
 
La composició del text planificació, composició i revisió
La composició del text planificació, composició i revisióLa composició del text planificació, composició i revisió
La composició del text planificació, composició i revisió
criiss12
 
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritaBase d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
sesgurb
 

Similar to Comentari de text teoria (20)

Comentari filosòfic
Comentari filosòficComentari filosòfic
Comentari filosòfic
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o un Pro...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o un Pro...Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o un Pro...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o un Pro...
 
Expressio escrita recomanacions
Expressio escrita recomanacionsExpressio escrita recomanacions
Expressio escrita recomanacions
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científicPautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic
 
El comentari de text
El comentari de textEl comentari de text
El comentari de text
 
Dori dt 1213_cbmt008_r1_resum
Dori dt 1213_cbmt008_r1_resumDori dt 1213_cbmt008_r1_resum
Dori dt 1213_cbmt008_r1_resum
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de GrauPautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
 
Com fer un esquema
Com fer un esquemaCom fer un esquema
Com fer un esquema
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de CarreraPautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera
 
Tecniques estudi
Tecniques estudiTecniques estudi
Tecniques estudi
 
El Resum
El ResumEl Resum
El Resum
 
El resum
El resumEl resum
El resum
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
 
Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...
Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...
Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...
 
Guia3 comunicacio
Guia3 comunicacioGuia3 comunicacio
Guia3 comunicacio
 
Comentario de texto respuesta
Comentario de texto respuestaComentario de texto respuesta
Comentario de texto respuesta
 
Comentari de text
Comentari de textComentari de text
Comentari de text
 
Com escriure un text expositiu
Com escriure un text expositiuCom escriure un text expositiu
Com escriure un text expositiu
 
La composició del text planificació, composició i revisió
La composició del text planificació, composició i revisióLa composició del text planificació, composició i revisió
La composició del text planificació, composició i revisió
 
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritaBase d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
 

More from joanpol

SOCIOLINGÜÍSTICA - CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA CATALANA -
SOCIOLINGÜÍSTICA - CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA CATALANA -SOCIOLINGÜÍSTICA - CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA CATALANA -
SOCIOLINGÜÍSTICA - CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA CATALANA -
joanpol
 
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I CATALANA -
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I CATALANA -CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I CATALANA -
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I CATALANA -
joanpol
 
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
joanpol
 
TREBALL LITERATURA CATALANA - ITINERARIS PALMA MALLORCA - CIUTAT LITERÀRIA . ...
TREBALL LITERATURA CATALANA - ITINERARIS PALMA MALLORCA - CIUTAT LITERÀRIA . ...TREBALL LITERATURA CATALANA - ITINERARIS PALMA MALLORCA - CIUTAT LITERÀRIA . ...
TREBALL LITERATURA CATALANA - ITINERARIS PALMA MALLORCA - CIUTAT LITERÀRIA . ...
joanpol
 
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XXMOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
joanpol
 
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXTTEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
joanpol
 
1. HISTÒRIA LLENGUA CATALANA - CATALÀ - LLENGUA I LITERATURA
1. HISTÒRIA LLENGUA CATALANA - CATALÀ - LLENGUA I LITERATURA1. HISTÒRIA LLENGUA CATALANA - CATALÀ - LLENGUA I LITERATURA
1. HISTÒRIA LLENGUA CATALANA - CATALÀ - LLENGUA I LITERATURA
joanpol
 
1. EXAMENS MODEL CATALÀ ACCÉS UNIVERSITAT UIB .ppt
1. EXAMENS MODEL CATALÀ ACCÉS UNIVERSITAT UIB .ppt1. EXAMENS MODEL CATALÀ ACCÉS UNIVERSITAT UIB .ppt
1. EXAMENS MODEL CATALÀ ACCÉS UNIVERSITAT UIB .ppt
joanpol
 
Mort de dama-Treball de diccionaris
Mort de dama-Treball de diccionarisMort de dama-Treball de diccionaris
Mort de dama-Treball de diccionaris
joanpol
 
Alan turing Biografia
Alan turing BiografiaAlan turing Biografia
Alan turing Biografia
joanpol
 
Nadal - cançons
Nadal - cançonsNadal - cançons
Nadal - cançons
joanpol
 
Antologia poemes amor
Antologia poemes amorAntologia poemes amor
Antologia poemes amor
joanpol
 
Comentari de text. Teoria i pràctica.
Comentari de text. Teoria i pràctica. Comentari de text. Teoria i pràctica.
Comentari de text. Teoria i pràctica.
joanpol
 
Dones escriptores
Dones escriptores Dones escriptores
Dones escriptores
joanpol
 
Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Exposició Carme Riera
Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Exposició Carme RieraArxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Exposició Carme Riera
Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Exposició Carme Riera
joanpol
 
Comentaris de text. Textos amb qüestionaris de comprensió lectora
Comentaris de text. Textos amb qüestionaris de comprensió lectoraComentaris de text. Textos amb qüestionaris de comprensió lectora
Comentaris de text. Textos amb qüestionaris de comprensió lectora
joanpol
 
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXTreball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol
 
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXTreball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol
 

More from joanpol (20)

SOCIOLINGÜÍSTICA - CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA CATALANA -
SOCIOLINGÜÍSTICA - CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA CATALANA -SOCIOLINGÜÍSTICA - CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA CATALANA -
SOCIOLINGÜÍSTICA - CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA CATALANA -
 
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I CATALANA -
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I CATALANA -CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I CATALANA -
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I CATALANA -
 
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
 
TREBALL LITERATURA CATALANA - ITINERARIS PALMA MALLORCA - CIUTAT LITERÀRIA . ...
TREBALL LITERATURA CATALANA - ITINERARIS PALMA MALLORCA - CIUTAT LITERÀRIA . ...TREBALL LITERATURA CATALANA - ITINERARIS PALMA MALLORCA - CIUTAT LITERÀRIA . ...
TREBALL LITERATURA CATALANA - ITINERARIS PALMA MALLORCA - CIUTAT LITERÀRIA . ...
 
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XXMOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
 
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXTTEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
 
1. HISTÒRIA LLENGUA CATALANA - CATALÀ - LLENGUA I LITERATURA
1. HISTÒRIA LLENGUA CATALANA - CATALÀ - LLENGUA I LITERATURA1. HISTÒRIA LLENGUA CATALANA - CATALÀ - LLENGUA I LITERATURA
1. HISTÒRIA LLENGUA CATALANA - CATALÀ - LLENGUA I LITERATURA
 
1. EXAMENS MODEL CATALÀ ACCÉS UNIVERSITAT UIB .ppt
1. EXAMENS MODEL CATALÀ ACCÉS UNIVERSITAT UIB .ppt1. EXAMENS MODEL CATALÀ ACCÉS UNIVERSITAT UIB .ppt
1. EXAMENS MODEL CATALÀ ACCÉS UNIVERSITAT UIB .ppt
 
Mort de dama-Treball de diccionaris
Mort de dama-Treball de diccionarisMort de dama-Treball de diccionaris
Mort de dama-Treball de diccionaris
 
Alan turing Biografia
Alan turing BiografiaAlan turing Biografia
Alan turing Biografia
 
Nadal - cançons
Nadal - cançonsNadal - cançons
Nadal - cançons
 
Antologia poemes amor
Antologia poemes amorAntologia poemes amor
Antologia poemes amor
 
Comentari de text. Teoria i pràctica.
Comentari de text. Teoria i pràctica. Comentari de text. Teoria i pràctica.
Comentari de text. Teoria i pràctica.
 
Dones escriptores
Dones escriptores Dones escriptores
Dones escriptores
 
Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Exposició Carme Riera
Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Exposició Carme RieraArxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Exposició Carme Riera
Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Exposició Carme Riera
 
Comentaris de text. Textos amb qüestionaris de comprensió lectora
Comentaris de text. Textos amb qüestionaris de comprensió lectoraComentaris de text. Textos amb qüestionaris de comprensió lectora
Comentaris de text. Textos amb qüestionaris de comprensió lectora
 
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXTreball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
 
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXTreball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
Treball LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
 

Comentari de text teoria

 • 1. EL COMENTARI DE TEXT A. INTRODUCCIÓ. 1. Criteris generals de correcció 1.1. Correcció lingüística: ortografia, morfologia i sintaxi. Procura revisar el text abans d’entregar. 1.2. Claredat: procura redactar amb una sintaxi clara i senzilla, sense enfosquir les teves idees. Rellegeix el que has escrit per tal de comprovar que les frases són completes i intel·ligibles. 1.3. Concisió: has d’ometre tot allò que no sigui necessari per expressar amb precisió allò que vols dir. 2. Resum del text. 2.1. Capacitat de síntesi. Recorda que les idees principals s’estructuren segons la puntuació: els paràgrafs (punts i a part) indiquen idees centrals i les oracions (punts i seguit) indiquen informació nova o ampliació d’idees anteriors. 2.2. Intenció de l’autor. Has de cercar un sentit global al text (tesi o tema) i analitzar quins mecanismes lingüístics fa servir l’autor per tal de convèncer el lector o exposar les seves idees. 3. Comentari crític. 3.1. Idea general i idees secundàries. De l’esquema que vertebra el text, n’has de treure conclusions particulars (tipus de text, estratègies del narrador, intencionalitat, etc). Però no basta esquematitzar el text, sinó que n’has de redactar també l’anàlisi. 3.2. Situar el text en el seu context. Es poden fer servir totes les referències que es tenguin a l’abast: Història, Política, Lingüística, Art, etc. 3.3. Capacitat d’argumentació. Es valora tant la teva anàlisi argumental del text com la teva pròpia capacitat d’argumentació. Per això és important tenir present la coherència de la teva redacció. 3.4. Fluïdesa i seguretat en el tema. 3.5. Convé evitar repetir el text i les divagacions supèrflues. B. ELABORACIÓ DEL COMENTARI 1. Comprensió del text. La redacció d’un comentari és el resultat final de tot un procés, el qual consta d’un seguit de passes o etapes que s’han de superar. Cada etapa ens exigeix una tasca diferent (comprensió, selecció, ordenació, expressió...) que és necessari realitzar correctament per poder reeixir en les següents. En conseqüència, és molt important seguir un mètode ordenat de treball com el que es proposa a continuació. 1.1. Lectura del text. És la part més important del treball d’elaboració d’un comentari i, en conseqüència, a la que hem de dedicar la major part del temps de què disposem. Perquè llegir un text no significa entendre totes les paraules, sinó copsar-ne d’una banda el sentit global i de l’altra el sentit parcial de TOTES les idees i conceptes exposats. Sense una bona comprensió del text, no és possible fer un resum o un comentari acceptables. Per tal de llegir correctament un text, convé seguir un mètode com el següent: • Llegir el text sencer 3 o 4 vegades intentant entendre’n el sentit global. Si no s’entén qualque paraula, cal consultar el Diccionari. • Llegir atentament cada frase reflexionant detingudament sobre el seu significat i prenent notes, si cal. • Tornar a llegir globalment el text. 1.2. Elaboració de l’esquema. Elaborar un esquema significa ordenar en una estructura el contingut d’un text. El resultat, per tant, ha de consistir en un escrit sense enllaços que contengui només les idees importants i que estigui ordenat jeràrquicament (idees principals i secundàries) de manera gràfica. El mètode que convé seguir és el següent: • Subratllar les paraules clau i les frases més importants, prescindint d’allò que sigui secundari. • Fragmentar el text, esbrinar on comença i on acaba cada part i tractar de trobar-ne l’articulació lògica. Ens pot ajudar molt la puntuació (un punt i a part delimita un paràgraf, el qual sol contenir sovint una sola idea essencial) i els lligams (D'una banda, De l’altra, Finalment, Perquè, Doncs, Aleshores...), els quals convé encerclar. • Posar un títol o enunciat a cada fragment o paràgraf. Aquest títol ha de ser prou general perquè s’hi pugui encabir tota la informació i prou precís perquè només inclogui la informació que s’hi exposa. • Trobar i redactar els subtemes que corresponen a cada apartat.
 • 2. Diversos models d’esquema: ----------- 1.----------------------------------- -------------------------------- 1. ------------------------ ---------- a)--------------------------- • ----------------------- ----------- -.................................. • ----------------------- -.................................. • ----------------------- ----------- b)--------------------------- 2.------------------------ -................................. --------------------------------- ----------- • ----------------------------- 2.----------------------------------- _---------------------- ----------- a)--------------------------- _----------------------- 3.------------------------ ----------- b)------------------------------ ----------- c)------------------------ • ------------------------------ Etc. d)--------------------------- ------------------------------ Etc. Etc. 1.3. Redacció del resum del text. El resum del text ha de tenir una extensió aproximada d’un 25-30 % de l’original. El resultat ha de ser un text redactat íntegrament amb tots els mots necessaris per a una lectura fluida i ha de reproduir fidelment l’esquema de l’original. Això implica, doncs, que a cada apartat de l’esquema li ha de correspondre normalment un (i només un) paràgraf. Defectes que cal evitar: • Reproduir frases literals del text. Hem de redactar el resum amb les nostres pròpies paraules, en tercera persona gramatical i, per tant, si ens cal reproduir frases literals de l'original, s’han de citar entre cometes o en lletra cursiva. • Usar un estil telegràfic o suprimir lligams lògics entre les parts del resum. El resum no pot esser una llista d’idees soltes, sinó que les hem de relacionar mitjançant connectors (com que, perquè, però, aleshores...) • La desproporció: conservar idees secundàries i obviar-ne algunes de principals o donar excessiva importància a una part del text en detriment de les altres. • Introduir els diversos apartats del resum amb expressions de l’estil de: L’autor declara que..., El text diu..., L’autor demostra que..., conclou..., etc. • Hem de ser objectius i reproduir fidelment les opinions de l’autor, no les nostres. Per tant, no és admissible en un resum incloure opinions personals ni afegir-hi informacions que no figurin en el text. 2. Redacció del comentari. 2.1. Característiques del comentari de text. Un comentari consisteix, bàsicament, a analitzar, valorar i entendre un text; és a dir, que es tracta de demostrar que som capaços d’entendre’l profundament, de reconèixer-ne les característiques i de saber-ne expressar la nostra comprensió de manera coherent, intel·ligible i adequada al context. Pel que fa al primer aspecte (la comprensió del text), ja hem vist que convenia seguir un mètode sistemàtic per reeixir-hi: subratllat, esquema i resum. Quant al darrer punt (l'expressió del comentari), cal tenir en compte les orientacions següents. Un comentari de text consta de tres parts: Introducció, Desenvolupament i Conclusió. -Introducció: En termes generals, la Introducció presenta el text que desenvoluparem a continuació (Desenvolupament). Consisteix a situar el tema (primera frase) i citar les idees principals i secundàries, però sense especificar ni detallar-ne el contingut. Ha de ser prou general (tot el contingut del text s'hi ha d'encabir) i alhora prou concret (és la Introducció d'aquest text i no de cap altre). Convé, a més a més, que aquesta Introducció sigui breu (entre 3 i 5 línies, aproximadament). -Desenvolupament: Es tracta d'explicar i valorar el contingut del text. L'eina principal a l'hora de bastir aquest apartat ens l'ofereix l'Esquema, pel qual hem de guiar-nos si volem evitar qualsevol error d'estructura, de confusió d'idees, d'enfocament, etc. L'Esquema ens forneix l'estructura del text; totes les idees principals, les unitats de sentit, el contingut hi són ordenats. Per tant, l'única feina a fer en aquest apartat serà redactar punt per punt l'esquema que haurem elaborat prèviament. Puntualitzacions a tenir en compte: • Cada punt de l'esquema s'ha de redactar amb un sol paràgraf. • No es tracta de tornar a copiar el text (per això ja tenim l'original), sinó de redactar amb paraules pròpies i valorar-ne el contingut per comprovar si s'ha entès. Si es cita literalment una frase concreta del text, aquesta ha d'anar entre cometes. • Intentau distanciar-vos del text comentat, és a dir, no en faceu un comentari personal amb les vostres opinions: allò que interessa és entendre les opinions de l'autor. Sí que podeu fer, en canvi,
 • 3. valoracions, matisacions, argumentacions sobre què diu i com ho diu. • És important relligar les distintes parts del comentari amb els enllaços pertinents (En primer lloc, a continuació, finalment, etc.) per tal que sigui clar, ordenat i fluid. -Conclusió: En aquest apartat s'ha de sintetitzar i recollir el contingut més rellevant i general, i exposar a continuació les qüestions que d'aquí puguin desprendre's. Ha de ser breu. 2.2. L’expressió del comentari. Els recursos expressius són bàsics a l’hora d’elaborar un bon comentari; no és suficient el fet d’haver entès el text i d’haver-ne confeccionat una bona estructura. Un comentari assoleix la seva fita quan hem estat capaços d’expressar-nos amb fluïdesa, claredat, coherència i amb un llenguatge adequat. Cal saber introduir cadascuna de les parts (introducció, desenvolupament, etc.), alternar els verbs de l’exposició, ampliar el ventall de sinònims, utilitzar els nexes correctament i de manera variada, etc. També és important evitar les repeticions constants de qualsevol element (i...i...i..., perquè...perquè..., diu...diu...diu...) En definitiva, es tracta de fer servir correctament els recursos de la llengua i d’aprofitar-los al màxim per evitar l’empobriment de l’expressió. Recursos lingüístics per al comentari INTRODUCCIÓ DESENVOLUPAMENT CONCLUSIÓ Aquest text de Joan En primer lloc, l’autor... En segon lloc, ... En darrer lloc... En conclusió... Fuster... D’antuvi, l’autor... Seguidament... Finalment... Per concloure... L’autor, en aquest text, ... Primerament, ... Tot seguit... Per fi... Així, doncs,... L’autor comença el Respecte a... Per acabar... En resum,... text... Pel que fa a ... En conjunt... Quant a... L’AUTOR... exposa, considera, situa, presenta, introdueix, planteja, apunta, contempla, observa, assenyala, basteix, manifesta, comunica, opina, comenta, declara, estudia, valora, analitza, il·lustra, formula, ofereix, expressa, afirma, creu, suggereix, VERBS remarca, puntualitza, palesa, reconeix, treballa, resumeix, abasta, esmenta, recorda, confirma, demostra, reafirma, compara, destaca, proclama, anuncia, dóna suport, judica, reflexiona, dubta, examina, distingeix, critica, denuncia, nega, confronta, s’enfronta a, refusa, rebutja, etc. La idea, el fet, la hipòtesi, la possibilitat, l’alternativa, la situació, els avantatges, els SUBSTANTIUS desavantatges, la crítica, la necessitat, la comprensió, la denúncia, el conjunt, la particularitat, la decisió, el concepte, el contingut, el reconeixement, el plantejament, l’opinió, la creença, el resultat, la impressió, l’esdeveniment, el propòsit, el supòsit, etc CAUSA: Perquè, ja que, com que, puix, car, com sigui que, a causa que, per raó que, atès que, donat que, per tal com, vist que. FINALITAT: Perquè, a fi de, a fi que, per tal que, per tal de. CONDICIÓ: si, posat que, fora que, a menys que, llevat que, tret de/que, mentre, mentre que, sempre que, sols que, suposant que, comptant que. NEXES ADVERBIALS CONSEQÜÈNCIA: fins al punt que, de manera que, de forma que, talment...que, tant...que, prou...perquè. CONCESSIVES (objecció, dificultat): encara que, per més que, baldament, ni que, tot i que, a pesar de/que, malgrat que, si bé, per bé que. DISTRIBUTIVES: D'una banda...de l'altra..., Per un costat...per l'altre..., Altrament, D'altra banda ADVERSATIVES (oposició): en canvi, ara bé, amb tot, nogensmenys, ans(al contrari), tanmateix, no obstant això, per contra. COMENTARI DE TEXT - LAROUSSE (Comprender un texto)
 • 4. 1. ETAPES: 1.1. Lectura detallada, minuciosa. 1.2. Lectura global, comprehensiva. 1.3. Anàlisi del text. 1.4. Comentari. 1. Localització del text. -Obra, autor, caracetrístiques de l'obra, importància del fragment dins l'obra, etc. 2. Classificació del text - Gènere (què té en comú amb altres textos) -Forma: forma d'expressió emprada. "Monològica", "manual d'instruccions" -Intenció o propòsit: "Expositiva", "poètica" -Contingut: "Que informa", "ficció narrativa lúdica". 3. Propòsit, punt de vista, tema central. -Propòsit: Per a què s'escriu el text? Per ridiculitzar, per defensar, per explicar... -Punt de vista: l'autor s'identifica amb el narrador o se n'allunya? -Tema: idea entorn a la qual gira tot el text. "Nostàlgia del passat", "fugacitat del temps, del plaer, etc.", "els drets dels negres" RESUM-EXEMPLE: Ridiculitzar (propòsit) de manera irònica (punt de vista) la pedanteria dels comentaristes de futbol (tema). 4. Estructura interna: -Identificar les parts (posar un títol a cada paràgraf, cercar els connectors) -Tipus: -Analitzant: deductiu. Idea general que es desenvolupa (Notícia periodística, Tesi-arguments...) -Sintetitzant: conclusió final dels arguments anteriors. -Paral·lela: totes les idees tenen la mateixa importància. -Enquadrada: la idea del principi i del final tenen la mateixa importància. 5. Tipus de contingut: -Cultural, ideològic, estètic o científic. 6. Estructura externa. -Relacions entre els significants. Nnomés els elements fònics, sintàctics o semàntics que tenen rellevància, no tots. -Nivell fonològic: publicitat, poesia, novel·la -Nivell morfosintàctic: -Freqüència de verbs= dinamisme positiu -Freqüència d'adjectius i substantius= dinamisme negatiu. Descripciosn i textos expositius. -Freqüència d'adjectius: guanya qualitats i matisos. -Pocs adjectius: agilitat i condensació. -Riquesa o varietat sintàctica (diversitat de tipus d'oracions): major vivacitat expressiva. -Asíndeton: precipitació, velocitat, vivacitat. -Polisíndeton: solemnitat, lentitud, feixuguesa, excés. -Nivell lèxicosemàntic: -Registres i varietats. Connotació-denotació. Sinonímia.