SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
(2.12.2020.)
Kristīne Kamerāde
Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes
uzraudzības daļas vecākā eksperte
Kristine.Kamerade@ptac.gov.lv
Tel.67388648
▪ Būvniecības likums
▪ MK noteikumi Nr.156 «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības
kārtība» (25.03.2014.)
▪ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011
(09.03.2011.)
▪ Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) par deklarācijas
saturu
▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) par deklarācijas
izvietošanu tiešsaistē internetā
▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.2016/364 (01.07.2015.) par
ugunsreakcijas klasifikāciju
▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par V pielikumu
▪ u.c.
▪ Latvijas būvnormatīvi (piemēram, MK Nr. 280: LBN 002-19 "Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika“; MK Nr.333: “LBN 201-15 "Būvju
ugunsdrošība” u.c.)
likumi.lv
ec.europa.eu/
eur-lex.europa.eu/ 2
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
kompetence, tirgus uzraudzība,
būvizstrādājumu atbilstības prasības
Normatīvie akti būvizstrādājumiem
3
Būvniecības likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka:
būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri
iebūvēt būvēs, ja tie ir:
1) derīgi paredzētajam izmantojumam,
2) nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un
3) atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
Pamatprasības
Būvniecības likuma 9. pants:
Pamatprasības būvēm:
1. Mehāniskā stiprība un stabilitāte
2. Ugunsdrošība
3. Higiēna, veselība un vide
4. Lietošanas drošība un pieejamība
5. Aizsardzība pret trokšņiem
6. Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija
7. Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana
Būvizstrādājumu būtiskie raksturlielumi ir ietverti saskaņotajās
tehniskajās specifikācijās, kas ir saistītas ar pamatprasībām būvēm
4
Būvizstrādājumi
Piemērojami Latvijas
valsts standarti
MK noteikumi Nr. 156
IV1 nodaļa
Produkta standartā noteikts
atbilstību apliecinošs dokuments –
Atbilstības deklarācija
Piemērojamas
Regulas 305/2011
prasības
Ekspluatācijas īpašību
deklarācija un CE zīme
Visi pārējie
būvizstrādājumi
MK Noteikumi Nr.156
IV2 nodaļa
Tehniskā pase,
instrukcija vai cita rakstiska
informācija
ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija
(Būvniecības likuma 1.panta 11) apakšpunkts)
5
Stiegrojuma tērauds
MK noteikumi Nr. 156
IV3 nodaļa un
3. pielikums
(EEZ standarti)
Inspicēšanas sertifikāts
3.1. un atbilstības
novērtēšanas sertifikāts
«laiž tirgū»
«laiž tirgū» ar savu
vārdu vai preču zīmi
Ražotājs
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo būvizstrādājumu vai kas projektējusi vai
ražojusi šādu būvizstrādājumu un tirgo šo izstrādājumu ar savu vārdu vai preču zīmi
Pilnvarotais pārstāvis
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi
rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem
Importētājs
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kādas trešās
valsts būvizstrādājumus laiž Savienības tirgū
Izplatītājs
jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ne ražotājs, ne importētājs un
kas būvizstrādājumu dara pieejamu tirgū
Kādi ir uzņēmēju pienākumi būvizstrādājumu apritē?
6
Būvizstrādājums = ražotāja atbildība
7
RAŽOTĀJS
Ar atbilstību apliecinošo dokumentu ražotājs
uzņemas atbildību par būvizstrādājuma
atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām
Nekādi eksperti nevar veikt pārbaudes vai
atbilstības novērtēšanu pēc būvizstrādājuma
ievietošanas tirgū vai pat pēc iebūvēšanas!
8
Ražotājs pārliecinās par būvizstrādājumam deklarēto
veiktspēju, ekspluatācijas īpašības nosakot ar
testiem, aprēķiniem, datiem no zinātniskās literatūras
utt.
- MK Nr. 156. 30.8 punkts
- ja būvizstrādājumam piemērojama Regula
Nr. 305/2011, tad veic Atbilstības novērtēšanu pēc
piemērojamos saskaņotajos standartos norādītās
sistēmas (Regulas 305/2011 V pielikums + Deleģētā
Regula Nr.568/2014)
Būvizstrādājuma veiktspējas raksturlielumi
Būvizstrādājuma identifikācija
✓ ražotāja nosaukums vai preču zīme
✓ būvizstrādājuma identifikācija
✓ Ekspluatācijas īpašības (fizikālas, ķīmiskas u.c.)
✓ Tehniskā specifikācija, ja tā tiek piemērota (standarti, tehniskie dokumenti u.c.)
✓ paredzētais izmantojums
9
CE zīmes marķējums Regulas 305/2011 9.pants
u.c.
Papildus iepriekšnorādītajam :
✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (EĪD vai DOP)
atsauces numurs
✓ atsauce uz saskaņoto standartu (EN..) vai ETA
✓ paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, ja
novērtēšanas sistēmas ir 1, 1+, 2+ vai 3
10
www.buvedrosi.lvNB meklēt Eiropas Komisijas mājaslapā
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
Piemērs: Prasības logiem un ārdurvīm
PIEVĒRS UZMANĪBU!
Izplatītāja sastādītie dokumenti nav atbilstību apliecinoši
dokumenti. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju sastāda tikai un
vienīgi ražotājs, turklāt ir jāpievērš pastiprināta uzmanība
tam, ka iesniegtu deklarāciju ir iespējams attiecināt uz
konkrētu logu.
1
1
✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija:
✓ Identifikācija
✓ Paredzētais pielietojums
✓ Atsauce uz piemērojamo standartu EN 14351-1,
ugunsdrošiem - 16034
✓ Īpašības - siltumcaurlaidības koeficients Uw,
EI vērtība
✓ Paziņotā institūcija (NB ….),
✓ Ražotāja paraksts
✓ CE zīmes marķējums
✓ Instrukcijas (transportēšanas,
montāžas)
1
2
! Nav pievienota tehniskā dokumentācija !
Piemērs:
ekspluatācijas īpašību deklarācija logiem
- Eiropas tehniskais novērtējums – ETA (angl. EAD) izdod
tehniskā novērtējuma institūcija pēc ražotāja
pieprasījuma
- Novērtē visu sistēmu kopā un saņem ETA sertifikātu visai
sistēmai
- Izvirza konkrētas prasības pielietotajiem materiāliem
Eiropas tehniskais novērtējums
https://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/
ETAG 004 – apmestās fasādes
ETAG 0034 – ventilējamās fasādes
13
Attiecīgajā standartā noteiktais atbilstību apliecinošais
dokuments – ražotāja izdota Atbilstības deklarācija
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.156 IV1 daļas 30.2 4.1. apakšpunktu ir
jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:
✓ ražotāja nosaukums un kontaktadrese
✓ būvizstrādājuma identifikācijas elements
✓ Latvijas valsts standarts, kuram būvizstrādājums atbilst
✓ garantētās tehniskās un fizikālās īpašības
✓ paredzētais izmantojums
✓ akreditētas institūcijas nosaukums
✓ ražotāja paraksts, izdošanas vieta un datums
1
4
Piemērojami Latvijas valsts standarti
MK noteikumi Nr. 156
IV1 nodaļa
Piemērs
MK Noteikumu Nr.156. IV1 nodaļa:
Stikla šķiedras sieti
*
1
5
Nepieciešams:
✓ Atbilstības deklarācija:
✓ Identifikācija
✓ Paredzētais pielietojums
✓ Atsauce uz piemērojamo standartu
LVS 203-2:2005+A1:2015 «Stikla materiāli būvniecībai –
Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai –
Tehniskie noteikumi»
✓ Īpašības
✓ Akreditēta laboratorija
✓ Ražotāja paraksts
✓ Instrukcijas
Fotoattēli:
www.google.com
Būvizstrādājumiem, uz kuriem
▪ nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas
▪ nav attiecināmi Latvijas valsts standarti
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.156 IV2 daļas 30.8 2. apakšpunktu jābūt
nodrošinātiem ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita
veida dokumentu, kurā būtu norādīta vismaz šāda informācija:
✓ ražotāja nosaukums un kontaktadrese
✓ būvizstrādājuma identifikācijas elements
✓ tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir
✓ garantētās tehniskās un fizikālās īpašības
✓ paredzētais izmantojums 1
6
Visi pārējie būvizstrādājumi
MK Noteikumi Nr.156
IV2 nodaļa
1
7
ELEKTROIEKĀRTAS
Ministru kabineta
2016.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr. 209
„Iekārtu elektrodrošības
noteikumi”
(Direktīva 2014/35/ES)
Ministru kabineta 2016.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.208
prasībām
„Iekārtu elektro- magnētiskās
saderības noteikumi”
(Direktīva 2014/30/ES)
Ministru kabineta 2013.gada
5.februāra noteikumi Nr. 84
„Noteikumi par atsevišķu
ķīmisku vielu lietošanas
ierobežojumiem elektriskajās
un elektroniskajās iekārtās”
(Direktīva 2011/65/ES u.c.)
Ministru kabineta 2011.gada
21.jūnija noteikumu Nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā
tiek marķētas preces, kas
saistītas ar enerģijas un citu
resursu patēriņu, kā arī to
reklāmu un uzraudzību”.
Ministru kabineta 2011.gada
6.decembra noteikumi Nr.941
„Noteikumi par ekodizaina
prasībām ar enerģiju saistītām
precēm (produktiem)”
(Direktīva2009/125/EK)
Dažādiem izstrādājumiem ir attiecināmas
dažādu normatīvo aktu prasības !!!!
18
Iekārtu/
Izstrādājumu joma Piemēri
Piemērojamie
normatīvie akti
Elektroiekārtas Kabeļi, elektrības slēdži, sadalnes, vadības
iekārtas, elektriskie sūkņi
Noteikumi Nr.208; Nr.209; Nr.84; N
r.941;Nr.480;
Regula Nr. 2017/1369
Mašīniekārtas Eskalatori, slīdošās grīdas, sūkņi Noteikumi Nr. 195 (25.03.2008)
Lifti Lifti Noteikumi Nr. 206
Spiedieniekārtas un to
kompleksi
Apkures katli, apkures un citu zem spiediena
strādājošo sistēmu sastāvdaļas (cauruļvadi,
siltummaiņi, drošības vārsti utt.)
Noteikumi Nr. 348
Vienkāršās spiedtvertnes Nekarsējamās spiedtvertnes gaisa vai slāpekļa
uzglabāšanai
Noteikumi Nr.207
Rezervuāri Rezervuāri Noteikumi Nr.339
Iekārtas ar gāzveida
kurināmo
Apkures katli Noteikumi Nr. 163
Regula Nr. 2016/426
Radioiekārtas Domofoni/durvju zvani, attālinātās vadības iekārtas Noteikumi Nr.360
Mērīšanas līdzekļi Ūdens skaitītāji, siltumenerģijas skaitītāji, gāzes
skaitītāji
Likums par mērījumu vienotību un
saskaņā ar likumu izdotie MK
Noteikumi.
Nenovērtēti saliekamā dzelzsbetona
izstrādājumi
– kolonnas, sijas, dobās HCS pārseguma plātnes
izbūvē nesošajās būves konstrukcijās
Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze
Pieejama: www.buvedrosi.lv.
No 2020. gada 1. jūlija arī BIS
sistēmā
2
0
21
Būvizstrādājumi
Piemērojami Latvijas
valsts standarti
MK noteikumi Nr. 156
IV1 nodaļa
Produkta standartā noteikts
atbilstību apliecinošs dokuments –
Atbilstības deklarācija
Piemērojamas
Regulas 305/2011
prasības
Ekspluatācijas īpašību
deklarācija un CE zīme
Visi pārējie
būvizstrādājumi
MK Noteikumi Nr.156
IV2 nodaļa
Tehniskā pase,
instrukcija vai cita rakstiska
informācija
ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija
(Būvniecības likuma 1.panta 11) apakšpunkts)
22
Stiegrojuma tērauds
MK noteikumi Nr. 156
IV3 nodaļa un
3. pielikums
(EEZ standarti)
Inspicēšanas sertifikāts
3.1. un atbilstības
novērtēšanas sertifikāts
Dokumenti valsts valodā
▪ MK Noteikumu Nr.156 4.punkts nosaka, ka dokumentiem jābūt
valsts valodā
→ MK Noteikumi Nr.291 «Kārtība, kādā apliecināmi
dokumentu tulkojumi valsts valodā»
→ Pieejami: https://likumi.lv/
2
3
Noderīga informācija un saites
▪ Informācija profesionāļiem un patērētājiem
▪ Prasības dažādām precēm
▪ Pašpārbaudes lapas
▪ Biežāk uzdotie jautājumi (PTAC un Eiropas Komisijas interneta vietnē)
▪ Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze
2
4
www.buvedrosi.lv
www.ptac.gov.lv
www.lvs.lv
- Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts”
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/
- Eiropas Komisijas interneta vietne
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm
- NANDO datubāze
Paldies par uzmanību!
2
5
Kristīne Kamerāde
Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas
vecākā eksperte
kristine.kamerade@ptac.gov.lv
Tel.67388648

More Related Content

What's hot

Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēmBūvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēmEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti	Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēmBūvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēmEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumentiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumentiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumentiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Būvizstrādājumu izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu izvēle un kontroleBūvizstrādājumu izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu izvēle un kontrole
 
Būvizstrādājumu uzraudzība un sadarbības modelis
Būvizstrādājumu uzraudzība un sadarbības modelisBūvizstrādājumu uzraudzība un sadarbības modelis
Būvizstrādājumu uzraudzība un sadarbības modelis
 
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēmBūvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
 
Gudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēle
Gudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēleGudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēle
Gudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēle
 
Normatīvo aktu prasības būvizstādājumiem
Normatīvo aktu prasības būvizstādājumiemNormatīvo aktu prasības būvizstādājumiem
Normatīvo aktu prasības būvizstādājumiem
 
Būvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumos
Būvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumosBūvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumos
Būvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumos
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti	Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
 
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības. Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.
 
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasībasReglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības
 
Apgaismojums. Jaunās prasības
Apgaismojums. Jaunās prasībasApgaismojums. Jaunās prasības
Apgaismojums. Jaunās prasības
 
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēmBūvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
Būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti ventilējamām fasādēm
 
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.
 
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālusKā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
 
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālusKā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
 
Būvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontrole
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti
 
Prasības logiem, kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem
Prasības logiem, kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiemPrasības logiem, kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem
Prasības logiem, kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
 

Similar to Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole

Normatīvo aktu prasības elektroiekārtām, mašīniekārtām, spiedieniekārtām u.c....
Normatīvo aktu prasības elektroiekārtām, mašīniekārtām, spiedieniekārtām u.c....Normatīvo aktu prasības elektroiekārtām, mašīniekārtām, spiedieniekārtām u.c....
Normatīvo aktu prasības elektroiekārtām, mašīniekārtām, spiedieniekārtām u.c....Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiReglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi Konstatētās neatbilstības un pieļautās k...
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi Konstatētās neatbilstības un pieļautās k...Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi Konstatētās neatbilstības un pieļautās k...
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi Konstatētās neatbilstības un pieļautās k...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole (13)

Būvizstrādājumu atbilstība un izvēle
Būvizstrādājumu atbilstība un izvēleBūvizstrādājumu atbilstība un izvēle
Būvizstrādājumu atbilstība un izvēle
 
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
 
Normatīvo aktu prasības elektroiekārtām, mašīniekārtām, spiedieniekārtām u.c....
Normatīvo aktu prasības elektroiekārtām, mašīniekārtām, spiedieniekārtām u.c....Normatīvo aktu prasības elektroiekārtām, mašīniekārtām, spiedieniekārtām u.c....
Normatīvo aktu prasības elektroiekārtām, mašīniekārtām, spiedieniekārtām u.c....
 
Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem
Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiemElektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem
Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem
 
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
 
Būvizstrādājumu izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu izvēle un kontroleBūvizstrādājumu izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu izvēle un kontrole
 
Gudra izstrādājumu izvēle
Gudra izstrādājumu izvēleGudra izstrādājumu izvēle
Gudra izstrādājumu izvēle
 
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiReglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
 
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēleEkodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
 
Kā gudri izvēlēties būvizstrādājumus
Kā gudri izvēlēties būvizstrādājumusKā gudri izvēlēties būvizstrādājumus
Kā gudri izvēlēties būvizstrādājumus
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiReglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
 
Ēku ārdurvis, standartu un būvnormatīvu prasības, materiāli
Ēku ārdurvis, standartu un būvnormatīvu prasības, materiāliĒku ārdurvis, standartu un būvnormatīvu prasības, materiāli
Ēku ārdurvis, standartu un būvnormatīvu prasības, materiāli
 
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi Konstatētās neatbilstības un pieļautās k...
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi Konstatētās neatbilstības un pieļautās k...Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi Konstatētās neatbilstības un pieļautās k...
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi Konstatētās neatbilstības un pieļautās k...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Recently uploaded

EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 

Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole

 • 1. Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole (2.12.2020.) Kristīne Kamerāde Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vecākā eksperte Kristine.Kamerade@ptac.gov.lv Tel.67388648
 • 2. ▪ Būvniecības likums ▪ MK noteikumi Nr.156 «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība» (25.03.2014.) ▪ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011 (09.03.2011.) ▪ Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) par deklarācijas saturu ▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) par deklarācijas izvietošanu tiešsaistē internetā ▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.2016/364 (01.07.2015.) par ugunsreakcijas klasifikāciju ▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par V pielikumu ▪ u.c. ▪ Latvijas būvnormatīvi (piemēram, MK Nr. 280: LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika“; MK Nr.333: “LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība” u.c.) likumi.lv ec.europa.eu/ eur-lex.europa.eu/ 2 Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence, tirgus uzraudzība, būvizstrādājumu atbilstības prasības
 • 3. Normatīvie akti būvizstrādājumiem 3 Būvniecības likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka: būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir: 1) derīgi paredzētajam izmantojumam, 2) nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un 3) atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
 • 4. Pamatprasības Būvniecības likuma 9. pants: Pamatprasības būvēm: 1. Mehāniskā stiprība un stabilitāte 2. Ugunsdrošība 3. Higiēna, veselība un vide 4. Lietošanas drošība un pieejamība 5. Aizsardzība pret trokšņiem 6. Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija 7. Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana Būvizstrādājumu būtiskie raksturlielumi ir ietverti saskaņotajās tehniskajās specifikācijās, kas ir saistītas ar pamatprasībām būvēm 4
 • 5. Būvizstrādājumi Piemērojami Latvijas valsts standarti MK noteikumi Nr. 156 IV1 nodaļa Produkta standartā noteikts atbilstību apliecinošs dokuments – Atbilstības deklarācija Piemērojamas Regulas 305/2011 prasības Ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE zīme Visi pārējie būvizstrādājumi MK Noteikumi Nr.156 IV2 nodaļa Tehniskā pase, instrukcija vai cita rakstiska informācija ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija (Būvniecības likuma 1.panta 11) apakšpunkts) 5 Stiegrojuma tērauds MK noteikumi Nr. 156 IV3 nodaļa un 3. pielikums (EEZ standarti) Inspicēšanas sertifikāts 3.1. un atbilstības novērtēšanas sertifikāts
 • 6. «laiž tirgū» «laiž tirgū» ar savu vārdu vai preču zīmi Ražotājs jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo būvizstrādājumu vai kas projektējusi vai ražojusi šādu būvizstrādājumu un tirgo šo izstrādājumu ar savu vārdu vai preču zīmi Pilnvarotais pārstāvis jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem Importētājs jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kādas trešās valsts būvizstrādājumus laiž Savienības tirgū Izplatītājs jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ne ražotājs, ne importētājs un kas būvizstrādājumu dara pieejamu tirgū Kādi ir uzņēmēju pienākumi būvizstrādājumu apritē? 6
 • 7. Būvizstrādājums = ražotāja atbildība 7 RAŽOTĀJS Ar atbilstību apliecinošo dokumentu ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām Nekādi eksperti nevar veikt pārbaudes vai atbilstības novērtēšanu pēc būvizstrādājuma ievietošanas tirgū vai pat pēc iebūvēšanas!
 • 8. 8 Ražotājs pārliecinās par būvizstrādājumam deklarēto veiktspēju, ekspluatācijas īpašības nosakot ar testiem, aprēķiniem, datiem no zinātniskās literatūras utt. - MK Nr. 156. 30.8 punkts - ja būvizstrādājumam piemērojama Regula Nr. 305/2011, tad veic Atbilstības novērtēšanu pēc piemērojamos saskaņotajos standartos norādītās sistēmas (Regulas 305/2011 V pielikums + Deleģētā Regula Nr.568/2014) Būvizstrādājuma veiktspējas raksturlielumi
 • 9. Būvizstrādājuma identifikācija ✓ ražotāja nosaukums vai preču zīme ✓ būvizstrādājuma identifikācija ✓ Ekspluatācijas īpašības (fizikālas, ķīmiskas u.c.) ✓ Tehniskā specifikācija, ja tā tiek piemērota (standarti, tehniskie dokumenti u.c.) ✓ paredzētais izmantojums 9 CE zīmes marķējums Regulas 305/2011 9.pants u.c. Papildus iepriekšnorādītajam : ✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (EĪD vai DOP) atsauces numurs ✓ atsauce uz saskaņoto standartu (EN..) vai ETA ✓ paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, ja novērtēšanas sistēmas ir 1, 1+, 2+ vai 3
 • 10. 10 www.buvedrosi.lvNB meklēt Eiropas Komisijas mājaslapā http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • 11. Piemērs: Prasības logiem un ārdurvīm PIEVĒRS UZMANĪBU! Izplatītāja sastādītie dokumenti nav atbilstību apliecinoši dokumenti. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju sastāda tikai un vienīgi ražotājs, turklāt ir jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, ka iesniegtu deklarāciju ir iespējams attiecināt uz konkrētu logu. 1 1 ✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija: ✓ Identifikācija ✓ Paredzētais pielietojums ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu EN 14351-1, ugunsdrošiem - 16034 ✓ Īpašības - siltumcaurlaidības koeficients Uw, EI vērtība ✓ Paziņotā institūcija (NB ….), ✓ Ražotāja paraksts ✓ CE zīmes marķējums ✓ Instrukcijas (transportēšanas, montāžas)
 • 12. 1 2 ! Nav pievienota tehniskā dokumentācija ! Piemērs: ekspluatācijas īpašību deklarācija logiem
 • 13. - Eiropas tehniskais novērtējums – ETA (angl. EAD) izdod tehniskā novērtējuma institūcija pēc ražotāja pieprasījuma - Novērtē visu sistēmu kopā un saņem ETA sertifikātu visai sistēmai - Izvirza konkrētas prasības pielietotajiem materiāliem Eiropas tehniskais novērtējums https://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/ ETAG 004 – apmestās fasādes ETAG 0034 – ventilējamās fasādes 13
 • 14. Attiecīgajā standartā noteiktais atbilstību apliecinošais dokuments – ražotāja izdota Atbilstības deklarācija Saskaņā ar MK noteikumu Nr.156 IV1 daļas 30.2 4.1. apakšpunktu ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai: ✓ ražotāja nosaukums un kontaktadrese ✓ būvizstrādājuma identifikācijas elements ✓ Latvijas valsts standarts, kuram būvizstrādājums atbilst ✓ garantētās tehniskās un fizikālās īpašības ✓ paredzētais izmantojums ✓ akreditētas institūcijas nosaukums ✓ ražotāja paraksts, izdošanas vieta un datums 1 4 Piemērojami Latvijas valsts standarti MK noteikumi Nr. 156 IV1 nodaļa
 • 15. Piemērs MK Noteikumu Nr.156. IV1 nodaļa: Stikla šķiedras sieti * 1 5 Nepieciešams: ✓ Atbilstības deklarācija: ✓ Identifikācija ✓ Paredzētais pielietojums ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu LVS 203-2:2005+A1:2015 «Stikla materiāli būvniecībai – Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai – Tehniskie noteikumi» ✓ Īpašības ✓ Akreditēta laboratorija ✓ Ražotāja paraksts ✓ Instrukcijas Fotoattēli: www.google.com
 • 16. Būvizstrādājumiem, uz kuriem ▪ nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas ▪ nav attiecināmi Latvijas valsts standarti Saskaņā ar MK noteikumu Nr.156 IV2 daļas 30.8 2. apakšpunktu jābūt nodrošinātiem ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā būtu norādīta vismaz šāda informācija: ✓ ražotāja nosaukums un kontaktadrese ✓ būvizstrādājuma identifikācijas elements ✓ tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir ✓ garantētās tehniskās un fizikālās īpašības ✓ paredzētais izmantojums 1 6 Visi pārējie būvizstrādājumi MK Noteikumi Nr.156 IV2 nodaļa
 • 17. 1 7 ELEKTROIEKĀRTAS Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 209 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” (Direktīva 2014/35/ES) Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.208 prasībām „Iekārtu elektro- magnētiskās saderības noteikumi” (Direktīva 2014/30/ES) Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr. 84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” (Direktīva 2011/65/ES u.c.) Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā tiek marķētas preces, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, kā arī to reklāmu un uzraudzību”. Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.941 „Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)” (Direktīva2009/125/EK) Dažādiem izstrādājumiem ir attiecināmas dažādu normatīvo aktu prasības !!!!
 • 18. 18 Iekārtu/ Izstrādājumu joma Piemēri Piemērojamie normatīvie akti Elektroiekārtas Kabeļi, elektrības slēdži, sadalnes, vadības iekārtas, elektriskie sūkņi Noteikumi Nr.208; Nr.209; Nr.84; N r.941;Nr.480; Regula Nr. 2017/1369 Mašīniekārtas Eskalatori, slīdošās grīdas, sūkņi Noteikumi Nr. 195 (25.03.2008) Lifti Lifti Noteikumi Nr. 206 Spiedieniekārtas un to kompleksi Apkures katli, apkures un citu zem spiediena strādājošo sistēmu sastāvdaļas (cauruļvadi, siltummaiņi, drošības vārsti utt.) Noteikumi Nr. 348 Vienkāršās spiedtvertnes Nekarsējamās spiedtvertnes gaisa vai slāpekļa uzglabāšanai Noteikumi Nr.207 Rezervuāri Rezervuāri Noteikumi Nr.339 Iekārtas ar gāzveida kurināmo Apkures katli Noteikumi Nr. 163 Regula Nr. 2016/426 Radioiekārtas Domofoni/durvju zvani, attālinātās vadības iekārtas Noteikumi Nr.360 Mērīšanas līdzekļi Ūdens skaitītāji, siltumenerģijas skaitītāji, gāzes skaitītāji Likums par mērījumu vienotību un saskaņā ar likumu izdotie MK Noteikumi.
 • 19. Nenovērtēti saliekamā dzelzsbetona izstrādājumi – kolonnas, sijas, dobās HCS pārseguma plātnes izbūvē nesošajās būves konstrukcijās
 • 20. Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze Pieejama: www.buvedrosi.lv. No 2020. gada 1. jūlija arī BIS sistēmā 2 0
 • 21. 21
 • 22. Būvizstrādājumi Piemērojami Latvijas valsts standarti MK noteikumi Nr. 156 IV1 nodaļa Produkta standartā noteikts atbilstību apliecinošs dokuments – Atbilstības deklarācija Piemērojamas Regulas 305/2011 prasības Ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE zīme Visi pārējie būvizstrādājumi MK Noteikumi Nr.156 IV2 nodaļa Tehniskā pase, instrukcija vai cita rakstiska informācija ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija (Būvniecības likuma 1.panta 11) apakšpunkts) 22 Stiegrojuma tērauds MK noteikumi Nr. 156 IV3 nodaļa un 3. pielikums (EEZ standarti) Inspicēšanas sertifikāts 3.1. un atbilstības novērtēšanas sertifikāts
 • 23. Dokumenti valsts valodā ▪ MK Noteikumu Nr.156 4.punkts nosaka, ka dokumentiem jābūt valsts valodā → MK Noteikumi Nr.291 «Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā» → Pieejami: https://likumi.lv/ 2 3
 • 24. Noderīga informācija un saites ▪ Informācija profesionāļiem un patērētājiem ▪ Prasības dažādām precēm ▪ Pašpārbaudes lapas ▪ Biežāk uzdotie jautājumi (PTAC un Eiropas Komisijas interneta vietnē) ▪ Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze 2 4 www.buvedrosi.lv www.ptac.gov.lv www.lvs.lv - Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/ - Eiropas Komisijas interneta vietne http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm - NANDO datubāze
 • 25. Paldies par uzmanību! 2 5 Kristīne Kamerāde Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vecākā eksperte kristine.kamerade@ptac.gov.lv Tel.67388648