Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kā gudri izvēlēties būvizstrādājumus

66 views

Published on

Kā gudri izvēlēties būvizstrādājumus

Kristīne Kamerāde
Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākās ekspertes
Patērātāju tiesību aizsardzības centrts

2019.gada 28.februāris, Rīga

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kā gudri izvēlēties būvizstrādājumus

 1. 1. Seminārs “Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un #ESfondi piesaiste” Kā gudri izvēlēties būvizstrādājumus Kristīne Kamerāde Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākās ekspertes Kristine.Kamerade@ptac.gov.lv Tel.67388648
 2. 2. Direktors Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2 Patērētāju tiesību uzraudzības departaments Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa Pirmā patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļa Preču un pakalpojumu uzraudzības departaments Tehnisko preču uzraudzības daļa Grāmatvedības un finanšu daļa Administratīvais sektors Daugavpils reģionālā pārvalde Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Patērētāju konsultāciju un sūdzību departaments Patēriņa preču uzraudzības daļa Otrā patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļa Finanšu pakalpojumu uzraudzības daļa Plānošanas, analīzes un kontroles departaments Juridiskā daļa Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļa
 3. 3. PTAC Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta kompetence 3 Bīstamo iekārtu uzraudzība Lifti Katliekārtas Spiedien- iekārtu kompleksi Naftas/Dabas gāzes maģistrālie cauruļvadi Ķīmisko vielu ražošanas, uzglabāšanas iekārtas Metalurģijas iekārtas Publiskās atrakcijas Cisternas bīstamo kravu pārvadāšan ai u.c. Metroloģiskā uzraudzība Fasētās preces Svari Manometr i Ūdens patēriņa skaitītāji Taksom etru skaitītāji Degviela s uzpildes aparāti Lineāli, mērlentes Gāzes skaitītāji Alkometri Izplūdes gāzes analizator i u.c. Siltum enerģijas skaitītāji Preču un pakalpojumu kontrole Būvizstr ādā jumi Rotaļlie tas Elektro iekārtas (LVD, EMC, ROHS) Spiedienie kārtas un to kompleksi Mašīn iekārtas Atpūtas kuģi Kuģu aprīkoju ms Riteņu transportlī dzekļi un to sastāvdaļa s Radio iekārtas Gāzes iekārtas Transportē jamās spiedienie kārtas Spēļu laukumi Bērnu preces Individuāli e aizsardzīb as līdzekļi u.c.
 4. 4. Kontrole uz robežas Sadarbībā ar VID muitas pārvaldi Tirgus uzraudzība (tirdzniecības vietas) Uzraudzība būvlaukumos 4 • Proaktīvā (projekti) • Reaktīvā (sūdzības, nelaimes gadījumi, informācija no citām iestādēm u.c.) Patērētāju tiesību aizsardzības centra tirgus uzraudzība
 5. 5. Normatīvie akti – būvizstrādājumiem ▪ Būvniecības likums ▪ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011 (09.03.2011.) ▪ Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) par deklarācijas saturu ▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) par deklarācijas izvietošanu tiešsaistē internetā ▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.2016/364 (01.07.2015.) par ugunsreakcijas klasifikāciju ▪ Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par V pielikumu ▪ u.c. ▪ MK noteikumi Nr.156 «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība» (25.03.2014.) ▪ Latvijas būvnormatīvi (LBN) likumi.lv ec.europa.eu/ eur-lex.europa.eu/ 5
 6. 6. Būvizstrādājumi Piemērojami Latvijas valsts standarti Produkta standartā noteikts atbilstību apliecinošs dokuments – Atbilstības deklarācija MK noteikumi Nr. 156 IV1 nodaļa stiegrojuma tēraudam: Tehniskā pase, inspicēšanas sertifikāts un atbilstības novērtēšanas sertifikāts Piemērojamas Regulas 305/2011 prasības Ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE zīme Regula 305/2011 MK noteikumi Nr.156 Visi pārējie būvizstrādājumi Tehniskā pase, instrukcija vai cita rakstiska informācija MK Noteikumi Nr.156 IV2 nodaļa ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija (Būvniecības likuma 1.panta 11) apakšpunkts) 6
 7. 7. 7 Atbilstību apliecinošo dokumentu sastāda tikai un vienīgi ražotājs Ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām Nekādi eksperti nevar veikt pārbaudes vai atbilstības novērtēšanu pēc būvizstrādājuma ievietošanas tirgū vai pat pēc iebūvēšanas! Būvizstrādājums = ražotāja atbildība
 8. 8. • Būvlaukumi • Tirgus uzraudzība (saņemta informācija, sūdzības u.c.) • Bruģis, ceļu norobežojošās barjeras • 35% gadījumos no pārbaudītajiem būvizstrādājumiem ir konstatētas neatbilstības Būvizstrādājumu tirgus uzraudzība 2018 8
 9. 9. Piemēri MK Noteikumu Nr.156. IV1 nodaļa: Stikla šķiedras sieti *9 Nepieciešams: ✓ Atbilstības deklarācija: ✓ Identifikācija ✓ Paredzētais pielietojums ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu LVS 203-2:2005/A1:2015 «Stikla materiāli būvniecībai – Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai – Tehniskie noteikumi» ✓ Īpašības ✓ Akreditēta laboratorija ✓ Ražotāja paraksts ✓ Instrukcijas Fotoattēli: www.google.com
 10. 10. Piemēri Apmetuma java 10 Nepieciešams: ✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija: ✓ Identifikācija ✓ Paredzētais pielietojums – iekšdarbiem vai ārdarbiem ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu EN 998-1 ✓ Īpašības ✓ Paziņotā institūcija (NB ….), jo ir 4 sistēma ✓ Ražotāja paraksts ✓ CE zīmes marķējums ✓ Instrukcijas Fotoattēli: www.google.com
 11. 11. 11 ! Nav ražotāja paraksta !
 12. 12. PIEVĒRS UZMANĪBU! Izplatītāja sastādītie dokumenti nav atbilstību apliecinoši dokumenti. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju sastāda tikai un vienīgi ražotājs, turklāt ir jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, ka iesniegtu deklarāciju ir iespējams attiecināt uz konkrētu logu. ✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija: ✓ Identifikācija ✓ Paredzētais pielietojums ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu EN 14351-1 ✓ Īpašības - siltumcaurlaidības koeficients Uw ✓ Paziņotā institūcija (NB ….), ✓ Ražotāja paraksts ✓ CE zīmes marķējums ✓ Instrukcijas (transportēšanas, montāžas) Piemēri: Prasības logiem un ārdurvīm 12
 13. 13. 13 ! Nav pievienota tehniskā dokumentācija !
 14. 14. Siltumizolācijas materiāli ✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija: ✓ Identifikācija ✓ Paredzētais pielietojums ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu, piem., EN 13162 Rūpnieciski ražotie minerālvates (MW) izstrādājumi; EN 13163 Rūpnieciski ražoti uzputota polistirola (EPS) izstrādājumi; EN 13165 Rūpnieciskiražotie poliuretāna cieto putu (PU) izstrādājumi ✓ Īpašības – siltumpretestības vērtība, spiedes stiprība, ugunsreakcijas klase u.c. ✓ Paziņotā institūcija (NB ….) ✓ Ražotāja paraksts ✓ CE zīmes marķējums ✓ Instrukcijas, montāžas informācija 14
 15. 15. Siltumizolācijas materiāli ✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija: ✓ CE zīmes marķējums (identifikācija, ražotājs, tips) ✓ Instrukcijas, montāžas informācija 15
 16. 16. 16 ! Nav valsts valodā ! MK Nr. 156. 4. punkts
 17. 17. 17www.buvedrosi.lv
 18. 18. Kas ir Eiropas tehniskais novērtējums? Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika“: 4. Projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004. 18
 19. 19. - Eiropas tehniskais novērtējums - ETA izdod tehniskā novērtējuma institūcija pēc ražotāja pieprasījuma - Novērtē visu sistēmu kopā un saņem ETA sertifikātu visai sistēmai - Izvirza konkrētas prasības pielietotajiem materiāliem Kas ir Eiropas tehniskais novērtējums? https://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/ ETAG 004 – apmestās fasādes – ETAG 0034 – ventilējamās fasādes 19
 20. 20. Esi gudrs! Būvizstrādājumus izvēlies gudri! 20
 21. 21. Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze Pieejama: www.buvedrosi.lv 21 Īssaite: https://ej.uz/qg1h
 22. 22. Īssaite: https://ej.uz/qg1h 22
 23. 23. Īssaite: https://ej.uz/qg1h 23
 24. 24. Noderīga informācija un saites ▪ Informācija profesionāļiem un patērētājiem ▪ Prasības dažādām precēm ▪ Pašpārbaudes lapa ▪ Biežāk uzdotie jautājumi (PTAC un Eiropas Komisijas interneta vietnē) ▪ Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze www.buvedrosi.lv www.ptac.gov.lv www.lvs.lv - Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/ - Eiropas Komisijas interneta vietne http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm - NANDO datubāze 24
 25. 25. Paldies par uzmanību! Kristīne Kamerāde Preču un pakalpojuma uzraudzības departamenta Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperte kristine.kamerade@ptac.gov.lv Tel.67388648, 25449765 25

×