Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēle

64 views

Published on

Gudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēle
Kristīne Kamerāde/ Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs

2019.gada 17.jūnijs, Rīga

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL MOVIE, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. MOVIE 4K,FHD,HD,480P here { https://tinyurl.com/yybdfxwh }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL MOVIE, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. MOVIE 4K,FHD,HD,480P here { https://tinyurl.com/yybdfxwh }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL MOVIE, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. MOVIE 4K,FHD,HD,480P here { https://tinyurl.com/yybdfxwh }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE Format, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Gudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēle

 1. 1. Gudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēle Kristīne Kamerāde Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperte Kristine.Kamerade@ptac.gov.lv Tel.67388648
 2. 2. Direktors Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2 Patērētāju tiesību uzraudzības departaments Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa Pirmā patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļa Preču un pakalpojumu uzraudzības departaments Tehnisko preču uzraudzības daļa Grāmatvedības un finanšu daļa Administratīvais sektors Daugavpils reģionālā pārvalde Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Patērētāju konsultāciju un sūdzību departaments Patēriņa preču uzraudzības daļa Otrā patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļa Finanšu pakalpojumu uzraudzības daļa Plānošanas, analīzes un kontroles departaments Juridiskā daļa Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļa
 3. 3. Kontrole uz robežas Sadarbībā ar VID muitas pārvaldi Tirgus uzraudzība (tirdzniecības vietas) Uzraudzība būvlaukumos 3 • Proaktīvā (projekti) • Reaktīvā (sūdzības, nelaimes gadījumi, informācija no citām iestādēm u.c.) Patērētāju tiesību aizsardzības centra tirgus uzraudzība
 4. 4. 4 Iekārtu/ Izstrādājumu joma Piemēri Piemērojamie normatīvie akti Elektroiekārtas Kabeļi, elektrības slēdži, sadalnes, vadības iekārtas, elektriskie sūkņi Noteikumi Nr.208; Nr.209; Nr.84; Nr. 941;Nr.480; Regula Nr. 2017/1369 Mašīniekārtas Eskalatori, slīdošās grīdas, sūkņi Noteikumi Nr. 195 (25.03.2008) Lifti Lifti Noteikumi Nr. 206 Spiedieniekārtas un to kompleksi Apkures katli, apkures un citu zem spiediena strādājošo sistēmu sastāvdaļas (cauruļvadi, siltummaiņi, drošības vārsti utt.) Noteikumi Nr. 348 Vienkāršās spiedtvertnes Nekarsējamās spiedtvertnes gaisa vai slāpekļa uzglabāšanai Noteikumi Nr.207 Rezervuāri Rezervuāri Noteikumi Nr.339 Iekārtas ar gāzveida kurināmo Apkures katli Noteikumi Nr. 163 Regula Nr. 2016/426 Radioiekārtas Domofoni/durvju zvani, attālinātās vadības iekārtas Noteikumi Nr.360 Mērīšanas līdzekļi Ūdens skaitītāji, siltumenerģijas skaitītāji, gāzes skaitītāji Likums par mērījumu vienotību un saskaņā ar likumu izdotie MK Noteikumi.
 5. 5. Elektroiekārtām piemērojamie normatīvie akti 5 ELEKTROIEKĀRTAS Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 209 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” (Direktīva 2014/35/ES) Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.208 prasībām „Iekārtu elektro- magnētiskās saderības noteikumi” (Direktīva 2014/30/ES) Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr. 84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” (Direktīva 2011/65/ES u.c.) Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā tiek marķētas preces, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, kā arī to reklāmu un uzraudzību”. Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.941 „Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)” (Direktīva2009/125/EK) Dažādiem produktiem ir attiecināmas dažādu normatīvo aktu prasības !!!!
 6. 6. Būvizstrādājumi Piemērojami Latvijas valsts standarti MK noteikumi Nr. 156 IV1 nodaļa Produkta standartā noteikts atbilstību apliecinošs dokuments – Atbilstības deklarācija Piemērojamas Regulas 305/2011 prasības Ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE zīme Visi pārējie būvizstrādājumi MK Noteikumi Nr.156 IV2 nodaļa Tehniskā pase, instrukcija vai cita rakstiska informācija ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija (Būvniecības likuma 1.panta 11) apakšpunkts) 6 Stiegrojuma tērauds MK noteikumi Nr. 156 IV3 nodaļa un 3. pielikums (EEZ standarti) Inspicēšanas sertifikāts 3.1. un atbilstības novērtēšanas sertifikāts
 7. 7. 7 Atbilstību apliecinošo dokumentu sastāda tikai un vienīgi ražotājs Ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām Nekādi eksperti nevar veikt pārbaudes vai atbilstības novērtēšanu pēc būvizstrādājuma ievietošanas tirgū vai pat pēc iebūvēšanas! Būvizstrādājums = ražotāja atbildība
 8. 8. Siltumizolācijas materiāli ✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija: ✓ Identifikācija ✓ Paredzētais pielietojums ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu, piem., EN 13162 Rūpnieciski ražotie minerālvates (MW) izstrādājumi; EN 13163 Rūpnieciski ražoti uzputota polistirola (EPS) izstrādājumi; EN 13165 Rūpnieciskiražotie poliuretāna cieto putu (PU) izstrādājumi ✓ Īpašības – siltumpretestības vērtība, spiedes stiprība, ugunsreakcijas klase u.c. ✓ Paziņotā institūcija (NB ….) ✓ Ražotāja paraksts ✓ CE zīmes marķējums ✓ Instrukcijas, montāžas informācija 8
 9. 9. Siltumizolācijas materiāli ✓ Ekspluatācijas īpašību deklarācija: ✓ CE zīmes marķējums (identifikācija, ražotājs, tips) ✓ Instrukcijas, montāžas informācija 9
 10. 10. 10www.buvedrosi.lv
 11. 11. Biežāk konstatētās neatbilstības precēm ➢ Nav identifikācijas ➢ Nav norādītas raksturīpašības ➢ Nav norādīts ražotājs ➢ ražotājs nav parakstījis atbilstību apliecinošo dokumentu ➢ Nav norādīts paziņotās iestādes numurs (piem., būvizstrādājumiem) ➢ Nav atsauce uz tehniskajām specifikācijām vai dirketīvām (piemērojamie standarti elektroprecēm, būvizstrādājumiem) ➢ Nepilnīga ražošanas procesa kontrole (būvizstrādājumi) ➢ Nav veikta atbilstības novērtēšana (piem., elektroiekārtas, mašīniekārtas, gāzes iekārtas, spiedieniekārtu kompleksi) 11
 12. 12. 5 soļi līdz atbilstoša būvizstrādājuma iebūvēšanai * Ja kāds vai vairāki no 5. solī minētajiem elementiem neizpildās, šādu būvizstrādājumu nav atļauts iebūvēt (Būvniecības likuma 10. panta pirmā daļa). Izvērtēt uz nepieciešamajiem būvizstrādājumiem attiecināmās normatīvo aktu prasības (Noteikumi Nr. 156, Regula Nr.305/2011, Standarti, Būvnormatīvi) Izvērtēt būvprojektā izvirzītās prasības un ja būvprojektā prasību nav - nepieciešamību papildus prasībām Būvizstrādājumu iepirkumos vai pasūtījumos izvirzīt pirmajos 2 soļos identificētās prasības Pirms iepirkuma noslēgšanas novērtēt piedāvāto būvizstrādājumu atbilstību izvirzītajām prasībām (atbilstības dokumentācija, marķējums, lietošanas instrukcija, sertifikāti) Kad būvizstrādājums piegādāts būvlaukumā, atkārtoti jāpārliecinās par tā atbilstību prasībām:  Būvizstrādājuma identifikācija  Atbilstību apliecinošās dokumentācijas attiecināmība uz konkrēto izstrādājumu  Atbilstību apliecinošās dokumentācijas un marķējuma atbilstība normatīvo aktu prasībām  Būvizstrādājuma atbilstība būvprojektā izvirzītajām prasībām 1. 2. 3. 4. 5.* 12
 13. 13. Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze Pieejama: www.buvedrosi.lv 13 Īssaite: https://ej.uz/qg1h
 14. 14. Īssaite: https://ej.uz/qg1h 14 Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze
 15. 15. 15 Latvijā atklātās nedrošās preces
 16. 16. Dokumenti valsts valodā ▪ MK Noteikumu Nr.156 4.punkts nosaka, ka dokumentiem jābūt valsts valodā → MK Noteikumi Nr.291 «Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā» → Pieejami: https://likumi.lv/ 16
 17. 17. Noderīga informācija un saites ▪ Informācija profesionāļiem un patērētājiem ▪ Prasības dažādām precēm ▪ Pašpārbaudes lapa ▪ Biežāk uzdotie jautājumi (PTAC un Eiropas Komisijas interneta vietnē) ▪ Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze www.buvedrosi.lv www.ptac.gov.lv www.lvs.lv - Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/ - Eiropas Komisijas interneta vietne http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm - NANDO datubāze 17
 18. 18. Paldies par uzmanību! Kristīne Kamerāde Preču un pakalpojuma uzraudzības departamenta Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperte kristine.kamerade@ptac.gov.lv Tel.67388648, 25449765 18

×