SlideShare a Scribd company logo
Anabolisme heteròtrof

Procés metabòlic de formació de:

    molècules org. Complexes
        a partir de     molècules org. Simples
       (precursores)
  Fases:

  Biosíntesi de Monòmers:
  • Per mitjà dels precursors
   (p.e.:síntesi de glucosa a partir àc. Pirúvic)


  Biosíntesi de Polímers:
  • Per mitjà dels monòmers.
   (p.e.:síntesi glicogen a partir glucosa)
  Origen precursors:

  • Catabolisme
  • Digestió (cèl. Heteròtrofes)
  • Fotosíntesi o quimiosíntesi (cèl.
   Autòtrofes)
Semblances i diferències amb
      el Catabolisme
  Semblants   però  en
  sentit invers.

  No tots els enzims
  poden catalitzar una
  reacció en els dos
  sentits.

  L’energia
  s’aconsegueix de la
  desfosforilació d’ATP
  Són reaccions ENDERGÒNIQUES

Emmagatzemen energia en els
 enllaços de les molècules formades.

- vegetals:
producció glúcids
(cel·lulosa i midó)

- animals:
Prod. proteïnes
On es realitzen?
            Al citosol

  Excepte:

  • Síntesi àcids nucleics: nucli, cloroplasts i mitocondris.

  • Síntesi proteïnes: ribosomes.

  • Síntesi fosfolípids i colesterol: RE (llis)

  • Glicosilació lípids i proteïnes: RE – A.Golgi
Gliconeogènesi – glicogènesi

 Síntesi GLUCOSA a partir ÀC. PIRÚVIC.


         glicogen

glicogenogènesi
                 glicogenòlisi

          glucosa

 gliconeogènesi         glicòlisi

         Àcid pirúvic
  Animals:
  • necessària en situacions de dejuni.
  • Després de fer un esforç muscular
   intens (cond. Anaeròbiques).

  Procedeix:

  - Desaminació Aa :donen
  Àc. Pirúvic o àc. Oxalacètic.

  - Transformació àcid làctic:
  fetge . Cicle Cori
  Algues, plantes i bacteris:

Procedeix:

  - àcids grassos (ja que animals no
  tenen els enzims que transformen
  l’acetil-coA en àc. Oxalacètic).
Divergències Gliconeogènesi i
       Glicòlisi

  Conversió d’àcid pirúvic en àcid
  fosfoenolpirúvic. (enzim piruvat- carboxilasa)

  Conversió de la fructosa-1,6-difosfat
  en fructosa-6-fosfat. (al citosol)

  Conversió de la glucosa-6-fosfat en
  glucosa. (al RE i després surten ambdos al citosol)
Glicogenogènesi                  (Pàg. 74)

                    -Polímers glucosa per mitjà
                    d’enllaç α:


                    -vegetals: midó (amilogènesi)
                    -animals: glicogen (glicogènesi)
En el cas del glicogen es gasta 1
UTP, en cas del midó 1 ATP.

El glicogen es produirà en el fetge
i múscul activat per la insulina (en
nivells alts de glucosa en sang).
Fetge
 La glucosa que procedeix de la
 digestió s’acumula al fetge en forma
 de glicogen.
 Quan baixa concentració en sang,

 s’hidrolitza i n’allibera.
 Hormones reguladores:

  • Adrenalina
          Augmenten sortida glucosa a sang
  • Glucagó
          Incrementa entrada glucosa a cèl·lula
  • insulina
Múscul
  Glicogen muscular:
  • Reserva particluar
Anabolisme heteròtrof dels lípids

  * Greixos o Triglicèrids

Processos:

-  Obtenció àcids grassos
-  Obtenció glicerina
-  Síntesi Triacilglicèrids
Obtenció àcids grassos
 Principal font: greix aliments
 Segona font: biosíntesi àcids grassos

  • Citosol
  • A partir Acetil-CoA (d’origen
   mitocondrial). Format a partir de:
    Catabolisme glúcids
    Β-oxidació

    Desaminació Aa
Complex àcid gras sintetasa
       (SAG)
  Sortida Acetil-coA
    Del mitocondri al citosol
    Iniciador: s’uneix a SAG
  Malonil-CoA (3C):
  • 2 C cada cop

  Àcid palmític
   - d’aquest: àcid esteàric o oleic
Diferència amb la β-oxidació
 Es duu a terme al citosol (i no al
 mitocondri)
 Àcig gras unit a SAG (i no al coA)

 2 C augmenten per volta (pel

 malonil-coA i no acetil-coA)
 Transportador d’H: NADPH (i no
 NADH o FADH)
Obtenció glicerina
 Per poder-se unir ha d’estar en
 forma de glicerol-3-fosfat.
 A partir de la Dihidroxiacetona-3-

 fosfat (DHAP) de la glicòlisi.
Obtenció Triglicèrids
 Glicerol-3-fosfat
 Acil-coA gras
Enllaços tipus Éster
2.9. Anabolisme Lipídic

                    El principal precursor dels àcids
                    grassos és el malonil-CoA, una
                    molècula que aporta dos dels
                    tres àtoms de carboni l’esquelet
                    carbonat de l’àcid gras en
                    creixement.

                    El malonil-CoA prové del acetil-
                    CoA. Totes les reaccions de
                    síntesi d’àcids grassos tenen
                    lloc en el citoplasma de les
                    cèl·lules.

Adipòcits generats per resistència a  Per afegir una molècula de dos
la insulina              carbonis es necessitaren 6 ATP.
                    A partir d’ells podem fabricar
                    triglicèrids o fosfolípids
Anabolisme Aa
  No es poden sintetitzar els 20 Aa

  Aa essencials: 10.   --- Dieta
(les plantes poden tots)  Aa no essencials.
Molècules precursores Aa
        Àcid orgànic (3 a 5 C)

        ÀCID α-CETOGLUTÀRIC
                          Transaminació: a
                          partir d’un altre Aa
Prové
del           Grup amino
cicle de
Krebs                        Desaminació: Aa que
                          ha perdut un ió.

               Va a ió amoni lliure
               (NH4+)
                              A la Matriu
                              mitocondrial
        ÀCID GLUTÀMIC

  glutamina                  Altres Aa
             transaminació
   prolina                                22
Anabolisme Nucleòtids
  Nucleòtids:
  • Pentosa (ribosa o desoxiribosa)
  • Base nitrogenada (púrica o pirimidínica)
  • Àcid fosfòric            (pàgina 81)
                       23

More Related Content

What's hot

Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. AnabolismeBiologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsBiologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Oriol Baradad
 
T2 catabolisme
T2 catabolismeT2 catabolisme
T2 catabolisme
montsejaen
 
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Oriol Baradad
 
67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques
Dani Ribo
 
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genèticBiologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitariBiologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Oriol Baradad
 
Problemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
Biologia i Geologia
 
BIO2 - T2b - Catabolisme de Glúcids i Lípids
BIO2 - T2b - Catabolisme de Glúcids i LípidsBIO2 - T2b - Catabolisme de Glúcids i Lípids
BIO2 - T2b - Catabolisme de Glúcids i Lípids
Quim Eppendorf
 
Immunologia
ImmunologiaImmunologia
Immunologia
jcarmonaespinosa
 
12. Els polisacàrids
12. Els polisacàrids12. Els polisacàrids
12. Els polisacàrids
Dani Ribo
 
24. Les funcions dels proteïnes
24. Les funcions dels proteïnes24. Les funcions dels proteïnes
24. Les funcions dels proteïnes
Dani Ribo
 
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranososBiologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Oriol Baradad
 
1. microorganismes
1. microorganismes1. microorganismes
1. microorganismes
mpere599
 
Diferències entre el mite i el logo.
Diferències entre el mite i el logo. Diferències entre el mite i el logo.
Diferències entre el mite i el logo.
alumnesflorida florida secundària
 
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Oriol Baradad
 
Genètica i evolució 2nbat
Genètica i evolució 2nbatGenètica i evolució 2nbat
Genètica i evolució 2nbat
montsejaen
 
Biomolècules
BiomolèculesBiomolècules
Biomolècules
Jordi Bas
 

What's hot (20)

Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. AnabolismeBiologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
 
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsBiologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
 
T2 catabolisme
T2 catabolismeT2 catabolisme
T2 catabolisme
 
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
 
67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques
 
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genèticBiologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
 
Enzims
EnzimsEnzims
Enzims
 
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitariBiologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
 
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
 
Problemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
 
BIO2 - T2b - Catabolisme de Glúcids i Lípids
BIO2 - T2b - Catabolisme de Glúcids i LípidsBIO2 - T2b - Catabolisme de Glúcids i Lípids
BIO2 - T2b - Catabolisme de Glúcids i Lípids
 
Immunologia
ImmunologiaImmunologia
Immunologia
 
12. Els polisacàrids
12. Els polisacàrids12. Els polisacàrids
12. Els polisacàrids
 
24. Les funcions dels proteïnes
24. Les funcions dels proteïnes24. Les funcions dels proteïnes
24. Les funcions dels proteïnes
 
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranososBiologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
 
1. microorganismes
1. microorganismes1. microorganismes
1. microorganismes
 
Diferències entre el mite i el logo.
Diferències entre el mite i el logo. Diferències entre el mite i el logo.
Diferències entre el mite i el logo.
 
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
 
Genètica i evolució 2nbat
Genètica i evolució 2nbatGenètica i evolució 2nbat
Genètica i evolució 2nbat
 
Biomolècules
BiomolèculesBiomolècules
Biomolècules
 

Similar to Anabolisme heteròtrof

Metabolisme
MetabolismeMetabolisme
Metabolisme
Vicent
 
Catabolisme
CatabolismeCatabolisme
Bio2 t2c metabolisme (anabolisme)-alumnes
Bio2  t2c metabolisme (anabolisme)-alumnesBio2  t2c metabolisme (anabolisme)-alumnes
Bio2 t2c metabolisme (anabolisme)-alumnes
Quim Eppendorf
 
Catabolisme
CatabolismeCatabolisme
Catabolisme
Jordi Bas
 
BLOC 4.docx
BLOC 4.docxBLOC 4.docx
BLOC 4.docx
Jskaur2004
 
Unitat2 Catabol 09 10
Unitat2 Catabol 09 10Unitat2 Catabol 09 10
Unitat2 Catabol 09 10
tiotavio
 
El metabolisme repas
El metabolisme repasEl metabolisme repas
El metabolisme repas
Anna Giro
 
Bio2 t2b metabolisme (glúcids)
Bio2  t2b metabolisme (glúcids)Bio2  t2b metabolisme (glúcids)
Bio2 t2b metabolisme (glúcids)
Quim Eppendorf
 
Biologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CAT
Biologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CATBiologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CAT
Biologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CAT
Moty Martell
 
Fonts energètiques.cfgm
Fonts energètiques.cfgmFonts energètiques.cfgm
Fonts energètiques.cfgm
Toni Gordillo
 
Unitat1 Enzims 09 10
Unitat1 Enzims 09 10Unitat1 Enzims 09 10
Unitat1 Enzims 09 10
tiotavio
 
Metabolisme.pdf para ayudaros a preparar la selecrividad
Metabolisme.pdf para ayudaros a preparar la selecrividadMetabolisme.pdf para ayudaros a preparar la selecrividad
Metabolisme.pdf para ayudaros a preparar la selecrividad
ariadnacabreragomez
 
Bio1r_Unitat3_Glúcids
Bio1r_Unitat3_GlúcidsBio1r_Unitat3_Glúcids
Bio1r_Unitat3_Glúcids
tiotavio
 
Tema 4 proteines
Tema 4 proteinesTema 4 proteines
Tema 4 proteines
montsejaen
 
Metab07pp
Metab07ppMetab07pp
Metab07pp
conchi
 
Glucids i lipids ppt
Glucids i lipids pptGlucids i lipids ppt
Glucids i lipids ppt
Núria Guixa Boixereu
 

Similar to Anabolisme heteròtrof (20)

Anabolisme heteròtrof copy
Anabolisme heteròtrof copyAnabolisme heteròtrof copy
Anabolisme heteròtrof copy
 
Metabolisme
MetabolismeMetabolisme
Metabolisme
 
Catabolisme
CatabolismeCatabolisme
Catabolisme
 
Metabolisme
MetabolismeMetabolisme
Metabolisme
 
Bio2 t2c metabolisme (anabolisme)-alumnes
Bio2  t2c metabolisme (anabolisme)-alumnesBio2  t2c metabolisme (anabolisme)-alumnes
Bio2 t2c metabolisme (anabolisme)-alumnes
 
Catabolisme
CatabolismeCatabolisme
Catabolisme
 
BLOC 4.docx
BLOC 4.docxBLOC 4.docx
BLOC 4.docx
 
Unitat2 Catabol 09 10
Unitat2 Catabol 09 10Unitat2 Catabol 09 10
Unitat2 Catabol 09 10
 
El metabolisme repas
El metabolisme repasEl metabolisme repas
El metabolisme repas
 
Ud5
Ud5Ud5
Ud5
 
Bio2 t2b metabolisme (glúcids)
Bio2  t2b metabolisme (glúcids)Bio2  t2b metabolisme (glúcids)
Bio2 t2b metabolisme (glúcids)
 
Biologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CAT
Biologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CATBiologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CAT
Biologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CAT
 
Lipids 1r batx
Lipids 1r batx Lipids 1r batx
Lipids 1r batx
 
Fonts energètiques.cfgm
Fonts energètiques.cfgmFonts energètiques.cfgm
Fonts energètiques.cfgm
 
Unitat1 Enzims 09 10
Unitat1 Enzims 09 10Unitat1 Enzims 09 10
Unitat1 Enzims 09 10
 
Metabolisme.pdf para ayudaros a preparar la selecrividad
Metabolisme.pdf para ayudaros a preparar la selecrividadMetabolisme.pdf para ayudaros a preparar la selecrividad
Metabolisme.pdf para ayudaros a preparar la selecrividad
 
Bio1r_Unitat3_Glúcids
Bio1r_Unitat3_GlúcidsBio1r_Unitat3_Glúcids
Bio1r_Unitat3_Glúcids
 
Tema 4 proteines
Tema 4 proteinesTema 4 proteines
Tema 4 proteines
 
Metab07pp
Metab07ppMetab07pp
Metab07pp
 
Glucids i lipids ppt
Glucids i lipids pptGlucids i lipids ppt
Glucids i lipids ppt
 

More from Jordi Bas

Teixits (1)
Teixits (1)Teixits (1)
Teixits (1)
Jordi Bas
 
Borrador decreto sos galicia
Borrador decreto sos galiciaBorrador decreto sos galicia
Borrador decreto sos galicia
Jordi Bas
 
Composició Éssers Vius
Composició Éssers ViusComposició Éssers Vius
Composició Éssers Vius
Jordi Bas
 
Unitat 1
Unitat 1Unitat 1
Unitat 1
Jordi Bas
 
Presentació enzims bona 11 12
Presentació enzims bona 11 12Presentació enzims bona 11 12
Presentació enzims bona 11 12
Jordi Bas
 
Reproducció
ReproduccióReproducció
Reproducció
Jordi Bas
 
Història Terra
Història TerraHistòria Terra
Història Terra
Jordi Bas
 
Medicalpolicy07in waterresuscitation
Medicalpolicy07in waterresuscitationMedicalpolicy07in waterresuscitation
Medicalpolicy07in waterresuscitation
Jordi Bas
 
8. dinàmica dels ecosistemes
8. dinàmica dels ecosistemes8. dinàmica dels ecosistemes
8. dinàmica dels ecosistemes
Jordi Bas
 
No delimitat per membranes
No delimitat per membranesNo delimitat per membranes
No delimitat per membranes
Jordi Bas
 
ús microscopi
ús microscopiús microscopi
ús microscopi
Jordi Bas
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Jordi Bas
 
ecologia
ecologiaecologia
ecologia
Jordi Bas
 
Genètica i evolució
Genètica i evolucióGenètica i evolució
Genètica i evolució
Jordi Bas
 
àc. nucleics
àc. nucleicsàc. nucleics
àc. nucleics
Jordi Bas
 
Guia de genètica per a Batxillerat
Guia de genètica per a BatxilleratGuia de genètica per a Batxillerat
Guia de genètica per a Batxillerat
Jordi Bas
 
ligamiento y recombinación
ligamiento y recombinaciónligamiento y recombinación
ligamiento y recombinación
Jordi Bas
 
Proteïnes
ProteïnesProteïnes
Proteïnes
Jordi Bas
 
Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
Jordi Bas
 

More from Jordi Bas (20)

Teixits (1)
Teixits (1)Teixits (1)
Teixits (1)
 
Delimitat
DelimitatDelimitat
Delimitat
 
Borrador decreto sos galicia
Borrador decreto sos galiciaBorrador decreto sos galicia
Borrador decreto sos galicia
 
Composició Éssers Vius
Composició Éssers ViusComposició Éssers Vius
Composició Éssers Vius
 
Unitat 1
Unitat 1Unitat 1
Unitat 1
 
Presentació enzims bona 11 12
Presentació enzims bona 11 12Presentació enzims bona 11 12
Presentació enzims bona 11 12
 
Reproducció
ReproduccióReproducció
Reproducció
 
Història Terra
Història TerraHistòria Terra
Història Terra
 
Medicalpolicy07in waterresuscitation
Medicalpolicy07in waterresuscitationMedicalpolicy07in waterresuscitation
Medicalpolicy07in waterresuscitation
 
8. dinàmica dels ecosistemes
8. dinàmica dels ecosistemes8. dinàmica dels ecosistemes
8. dinàmica dels ecosistemes
 
No delimitat per membranes
No delimitat per membranesNo delimitat per membranes
No delimitat per membranes
 
ús microscopi
ús microscopiús microscopi
ús microscopi
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
 
ecologia
ecologiaecologia
ecologia
 
Genètica i evolució
Genètica i evolucióGenètica i evolució
Genètica i evolució
 
àc. nucleics
àc. nucleicsàc. nucleics
àc. nucleics
 
Guia de genètica per a Batxillerat
Guia de genètica per a BatxilleratGuia de genètica per a Batxillerat
Guia de genètica per a Batxillerat
 
ligamiento y recombinación
ligamiento y recombinaciónligamiento y recombinación
ligamiento y recombinación
 
Proteïnes
ProteïnesProteïnes
Proteïnes
 
Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
 

Anabolisme heteròtrof

 • 1. Anabolisme heteròtrof Procés metabòlic de formació de: molècules org. Complexes a partir de molècules org. Simples (precursores)
 • 2. Fases:  Biosíntesi de Monòmers: • Per mitjà dels precursors (p.e.:síntesi de glucosa a partir àc. Pirúvic)  Biosíntesi de Polímers: • Per mitjà dels monòmers. (p.e.:síntesi glicogen a partir glucosa)
 • 3. Origen precursors: • Catabolisme • Digestió (cèl. Heteròtrofes) • Fotosíntesi o quimiosíntesi (cèl. Autòtrofes)
 • 4. Semblances i diferències amb el Catabolisme  Semblants però en sentit invers.  No tots els enzims poden catalitzar una reacció en els dos sentits.  L’energia s’aconsegueix de la desfosforilació d’ATP
 • 5. Són reaccions ENDERGÒNIQUES Emmagatzemen energia en els enllaços de les molècules formades. - vegetals: producció glúcids (cel·lulosa i midó) - animals: Prod. proteïnes
 • 6. On es realitzen? Al citosol  Excepte: • Síntesi àcids nucleics: nucli, cloroplasts i mitocondris. • Síntesi proteïnes: ribosomes. • Síntesi fosfolípids i colesterol: RE (llis) • Glicosilació lípids i proteïnes: RE – A.Golgi
 • 7. Gliconeogènesi – glicogènesi Síntesi GLUCOSA a partir ÀC. PIRÚVIC. glicogen glicogenogènesi glicogenòlisi glucosa gliconeogènesi glicòlisi Àcid pirúvic
 • 8. Animals: • necessària en situacions de dejuni. • Després de fer un esforç muscular intens (cond. Anaeròbiques). Procedeix: - Desaminació Aa :donen Àc. Pirúvic o àc. Oxalacètic. - Transformació àcid làctic: fetge . Cicle Cori
 • 9. Algues, plantes i bacteris: Procedeix: - àcids grassos (ja que animals no tenen els enzims que transformen l’acetil-coA en àc. Oxalacètic).
 • 10. Divergències Gliconeogènesi i Glicòlisi  Conversió d’àcid pirúvic en àcid fosfoenolpirúvic. (enzim piruvat- carboxilasa)  Conversió de la fructosa-1,6-difosfat en fructosa-6-fosfat. (al citosol)  Conversió de la glucosa-6-fosfat en glucosa. (al RE i després surten ambdos al citosol)
 • 11. Glicogenogènesi (Pàg. 74) -Polímers glucosa per mitjà d’enllaç α: -vegetals: midó (amilogènesi) -animals: glicogen (glicogènesi) En el cas del glicogen es gasta 1 UTP, en cas del midó 1 ATP. El glicogen es produirà en el fetge i múscul activat per la insulina (en nivells alts de glucosa en sang).
 • 12. Fetge  La glucosa que procedeix de la digestió s’acumula al fetge en forma de glicogen.  Quan baixa concentració en sang, s’hidrolitza i n’allibera.  Hormones reguladores: • Adrenalina Augmenten sortida glucosa a sang • Glucagó Incrementa entrada glucosa a cèl·lula • insulina
 • 13. Múscul  Glicogen muscular: • Reserva particluar
 • 14. Anabolisme heteròtrof dels lípids * Greixos o Triglicèrids Processos: - Obtenció àcids grassos - Obtenció glicerina - Síntesi Triacilglicèrids
 • 15. Obtenció àcids grassos  Principal font: greix aliments  Segona font: biosíntesi àcids grassos • Citosol • A partir Acetil-CoA (d’origen mitocondrial). Format a partir de:  Catabolisme glúcids  Β-oxidació  Desaminació Aa
 • 16. Complex àcid gras sintetasa (SAG)  Sortida Acetil-coA  Del mitocondri al citosol  Iniciador: s’uneix a SAG  Malonil-CoA (3C): • 2 C cada cop Àcid palmític - d’aquest: àcid esteàric o oleic
 • 17. Diferència amb la β-oxidació  Es duu a terme al citosol (i no al mitocondri)  Àcig gras unit a SAG (i no al coA)  2 C augmenten per volta (pel malonil-coA i no acetil-coA)  Transportador d’H: NADPH (i no NADH o FADH)
 • 18. Obtenció glicerina  Per poder-se unir ha d’estar en forma de glicerol-3-fosfat.  A partir de la Dihidroxiacetona-3- fosfat (DHAP) de la glicòlisi.
 • 19. Obtenció Triglicèrids  Glicerol-3-fosfat  Acil-coA gras Enllaços tipus Éster
 • 20. 2.9. Anabolisme Lipídic El principal precursor dels àcids grassos és el malonil-CoA, una molècula que aporta dos dels tres àtoms de carboni l’esquelet carbonat de l’àcid gras en creixement. El malonil-CoA prové del acetil- CoA. Totes les reaccions de síntesi d’àcids grassos tenen lloc en el citoplasma de les cèl·lules. Adipòcits generats per resistència a Per afegir una molècula de dos la insulina carbonis es necessitaren 6 ATP. A partir d’ells podem fabricar triglicèrids o fosfolípids
 • 21. Anabolisme Aa  No es poden sintetitzar els 20 Aa  Aa essencials: 10. --- Dieta (les plantes poden tots)  Aa no essencials.
 • 22. Molècules precursores Aa Àcid orgànic (3 a 5 C) ÀCID α-CETOGLUTÀRIC Transaminació: a partir d’un altre Aa Prové del Grup amino cicle de Krebs Desaminació: Aa que ha perdut un ió. Va a ió amoni lliure (NH4+) A la Matriu mitocondrial ÀCID GLUTÀMIC glutamina Altres Aa transaminació prolina 22
 • 23. Anabolisme Nucleòtids  Nucleòtids: • Pentosa (ribosa o desoxiribosa) • Base nitrogenada (púrica o pirimidínica) • Àcid fosfòric (pàgina 81) 23