SlideShare a Scribd company logo
UNITAT 17
 Microorganismes:
malalties i biotecnologia


              1
Què estudiarem?
1.  Els microorganismes patògens
2.  Les malalties infeccioses
3.  Estudi i control dels microorganismes
4.  La biotecnologia microbiana
5.  Els microorganismes i els cicles
   biogeoquímics


                       2
1. Els microorganismes patògens
• Molts   microorganismes   parasiten  altres
 organismes provocant-los un prejudici.
• Les malalties infeccioses tenen el seu origen en
 aquesta relació interespecífica.
• Es la cara negativa dels microorganismes.
• El cos humà està format per unes 1014
 cèl·lules, de les que, aproximadament, el 10%
 son humanes, la resta són microorganismes
 associats.
• En   la  seva  gran  majoria  aquests
 microorganismes no són patògens.
• La flora normal pot arribar a ser localment molt
 abundant. Exemple: l’intestí gruixat té al voltant
 de 1011microorganismes/gram.
                          3
• Microorganisme patogen:
 – Aquell que causa una malaltia.
 – Exemple: Mycobacterium tuberculosis    (bacil  de
  Koch), causant de la tuberculosis.
• Flora microbiana (microbiota normal):
 – Viu en el nostre organisme sense perjudicar-nos.
 – Exemple: Enterobacteris intestinals o estafilococs de
  la pell.
• Patògens oportunistes:
 – Habitualment no provoquen cap malaltia, però en
  situacions de debilitament immunitari si ho fan.
 – Exemple: Candida albicans, llevat.


                            4
5
1.1. Malalties infeccioses

• Alguns  conceptes    sobre   malalties
 infeccioses:
 – Epidèmia: Molts casos d'individus malalts de
  la mateixa malaltia en una comunitat
  determinada o una àrea geogràfica petita.
 – Pandèmia: Malaltia infecciosa distribuïda per
  una zona extremadament àmplia de la Terra.
 – Malaltia endèmica: Afecta de manera
  constant a una comunitat determinada però
  amb una incidència no gaire alta en la
  població.
                        6
– Zoonosis: Es produeix primàriament en
 animals com el bestiar boví, els porcs, els
 gossos, els ratpenats i els conills. Pot
 transmetre secundàriament  a  l'espècie
 humana.
– Reservoris: Llocs on els microorganismes
 patògens poden sobreviure fora dels hostes i
 des d'on poden iniciar la infecció. En alguns
 casos, el reservori i la font d’infecció són el
 mateix organisme.
                        7
– Vectors: Éssers vius que són imprescindibles
 per a la transmissió del microorganisme
 patogen fins a l'hoste definitiu. Exemple: Mosca
 tse-tse es vector del Trypanosoma que causa la
 malaltia de la son.
– Individus portadors: Persones que, tot i no
 tenir símptomes de la malaltia, duen a l'interior
 el microbi patogen i són, per tant, transmissors
 potencials de la malaltia.
– Quarantena: Aïllament    o limitació   de
 moviments de persones i animals que estan
 infectats.
                         8
– Patogenicitat: Capacitat d’un microorganisme
 de produir una malaltia.
– Virulència: Grau de patogenicitat d’un
 microorganisme.
– Infecció: Proliferació de microorganismes
 patògens en alguna part del cos d’una persona,
 animal o planta. Exemples: faringitis, infecció
 de la faringe; pneumònia, infecció de pulmó.
– Septicèmia: Presencia de bacteris en sang,
 amb infecció generalitzada en tot el cos.
                        9
1.2. Infecció microbiana
• El primer pas que fa un microbi quan infecta un ésser viu
 és adherir-se a les cèl·lules de l'hoste. En aquesta
 adherència sol haver especificitat d'hoste i de teixits.
• Alguns microbis patògens poden produir efectes nocius
 quan es troben fixos a les superfícies dels teixits, la
 situació més freqüent és que penetrin a través dels
 epitelis mitjançant petites ruptures.
• Inicialment es produeix un focus d'infecció situat molt a
 prop del lloc d'entrada del microbi, on aquest es localitza
 i es reprodueix.
• Després els microbis accedeixen a la circulació
 sanguínia, a les vies limfàtiques i als ganglis limfàtics, on
 comença la defensa immunològica.
• Quan accedeixen a la circulació sanguínia poden afectar
 a altes parts del cos.
                               10
1.3. Factors de virulència
• El factor de virulència és el mecanisme pel qual
 els microorganismes són patògens (degut a les
 substàncies amb efectes tòxics que ells
 produeixen).
• Els principals tipus són:
 – Toxines:   Són   substàncies    produïdes per
  microorganismes, principalment bacteris, que tenen
  efecte tòxic o verinós en els teixits de l'hoste.
   •  Exotoxines: Solen ser proteïnes que tenen una gran
     especificitat per a determinats teixits.
   •  Endotoxines: Són molècules estructurals de la membrana
     de la paret cel·lular dels bacteris Gram -.

                               11
– Enzims extracel·lulars: Els més representatius
 són la hialuronidasa, la coagulasa, la lecitinasa,
 la leucocidina i les hemolisines.
 •  La hialuronidasa és produïda per bacteris com
   Sthaphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes.
   Hidrolitza l’àcid hialurònic que debilita la cohesió entre
   cèl·lules i facilita la invasió. •  Clostridium perfingens secreta lecitinasa que
   hidrolitza els lípids de membrana de la cèl·lula hoste.
 •  Alguns Staphylococcus produeixen coagulases que
   transformen el fibrinogen del plasma sanguini en
   fibrina, que envolta els bacteris i els protegeix de
   l’acció de macròfags sanguinis.
                               12
2. Les malalties infeccioses
• Les malalties infeccioses es poden
 classificar en funció dels microorganismes
 que les provoquen o segons el mitjà pel
 qual son transmeses.
• Les malalties es transmeten per:
 – Contacte directe.
 – A través de l’aire.
 – Per via sexual.
 – Per l’aigua o els aliments.
 – Per animals.
                      13
2.1. Malalties transmeses per contacte
         directe
• Els microorganismes aprofiten les escletxes de la
 pell (ferides o incisions) per envair els hostes.
• Per prevenir és important tractar les ferides amb
 agents desinfectants.
• Les més importants són:
 – Ràbia:
   •  Malaltia vírica (produïda per Rhabdovirus), que ataca al sistema
     nerviós.
   •  Es transmet per mossega da de gossos, ratpenats,etc.
   •  Els símptomes apareixen a les vuit setmanes (febre,
     al·lucinacions, etc).

                                    14
– Tètanus:
 •  Malaltia del sistema nerviós produïda pel bacteri
   Clostridium tetani.
 •  Produeix una potent endotoxina (la mortalitat és
   superior al 50%).
– Dermatomicosi:
 •  Causat per fongs dermatòfits que provoquen lesions
   a la pell (es tracta amb fungicides).
– Gangrena gasosa:
 •  Infecció bacteriana que produeix gasos dintre del
   teixit gangrenat.
 •  És una forma mortal de gangrena produïda per
   Clostridium perfringens.

                           15
2.2. Malalties transmeses a través de
         l’aire
• Molts microorganismes es transmeten per l’aire; la
 persona sana es contagia inhalant microorganismes
 presents a l’aire.
• Els patògens procedeixen de la tos, esternuts o per
 petites gotes alliberades per la persona malalta.
• Les més importants són:
  –  Refredat comú (Rhinovirus).
  –  Grip (Ortomixovirus).
  –  Xarampió (Paramixovirus).
  –  Galteres (Paramixovirus).
  –  Varicel·la (Varicela-zoster).
  –  Faringitis (Streptococcus pyogenes o Haemophilus influenzae).
  –  Tuberculosi (Mycobacterium).
  –  Pneumònia (Bacteris, virus, fongs o paràsits).
  –  Diftèria (Corynebacterium diphtheriae).

                                    16
• Les que estudiarem són:
 – Refredat comú:
   •  Afecta als epitelis de les fosses nasals i de la faringe.
   •  Provoca congestió nasal, tos, febre, etc.
 – Grip:
   •  Infecta les vies respiratòries superiors i a vegades el pulmó.
   •  Provoca febre alta, dolors de cap, fatiga, etc.
 – Xarampió:
   •  Ataca a les vies respiratòries.
   •  Provoca tos, febre, enrogiment d’ulls, etc.
 – Galteres:
   •  Infecció al conducte respiratori superior i inflamació de les
     glàndules salivals.
   •  Pot afectar a testicles, pàncrees i cervell.


                                     17
2.3. Malalties transmeses per via sexual

 • Clàssicament conegudes com venèries (Venus,
  deessa de l’amor). Actualment són conegudes
  com a malalties de transmissió sexual (MTS).
 • Malalties esteses arreu del món, amb
  rellevància epidemiològica.
 • Sobretot afecten a la població adolescent-jove
  fins als 30 anys.
 • La majoria tenen tractament.
 • Algunes d'elles, com les produïdes per virus,
  mai curen de manera definitiva.
 • No només es transmeten per via sexual.
                        18
• Les més importants són:
 – Sida:
   •  Provocada pel retrovirus VIH.
   •  Ataca als limfòcits T i els destrueix provocant la disminució de les
     defenses i causant múltiples infeccions a l’organisme que poden
     conduir a la mort.
   •  Té una fase asimptomàtica que pot durar anys.
   •  Tot i que en els darrers anys hi ha hagut avanços, encara no és pot
     curar.
 – Herpes genital:
   •  Provocada pel Herpesvirus.
   •  Causa infeccions i butllofes a l’anus, uretra, vagina i penis.
   •  De moment és incurable però existeixen medicaments que alleugen
     els efectes.
 – Hepatitis B :
   •  Causada pel Picornavirus.
   •  Afecta a les cèl·lules del fetge alterant el funcionament d’aquest
     òrgan i provocant nàusees, vòmits, febre i engroguiment de la pell.
   •  Es contagia a través de transfusions sanguínies, xeringues i agulles
     contaminades i en el naixement.

                                     19
– Gonorrea:
  •  Causada pel bacteri Neisseria gonorrhoeae.
  •  Provoca la inflamació de la mucosa vaginal de la dona i a l’home
    provoca infecció del canal uretral causant dolor a l’hora d’orinar.
  •  Pot causar esterilitat en l’home.
– Sífilis:
  •  Causada pel bacteri Treponema pallidum.
  •  Provoca lesions a la pell, als genitals i a altres zones del cos.
  •  Si s’estén pot afectar el sistema nerviós (bogeria) i els vasos
    sanguinis.
– Candidiasi vaginal.
  •  Causada pel fong Candida albicans.
  •  Inflamació de les parets de la vagina i uretritis a ambdós sexes.
– Tricomonosi:
  •  Causada pel protozou Trichomona vaginalis.
  •  Infecció a la uretra en ambdós sexes.
  •  A la dona provoca vaginitis i dolor en orinar i a l’home infecció de
    la pròstata i de les vesícules seminals.
                                      20
2.4. Malalties transmeses per l’aigua o
       els aliments
• Les malalties infeccioses transmeses per
 l’aigua o els aliments es poden contraure
 per:
 – Proliferació del microorganisme patogen a
  l’animal que s’ingereix.
 – Ingestió de les toxines que ha produït el
  microorganisme (sense necessitat de que hi
  estigui present el microorganisme patogen).
• La major part d’aquestes malalties afecten
 al tracte digestiu (en menor part afecten al
 cor, sistema nerviós, etc).
                       21
• Aquests microorganismes es solen trobar de
 manera natural en els aliments que ingerim:
 – Grans de cereals:
   •  Floridures i llevats que passen al pa en el procés d’elaboració.
 – Carns:
   •  Mal manipulades o conservades.
   •  El més habitual Trichinella spiralis, que causa la triquinosi.
 – Peix fresc i marisc:
   •  Enterobacteries, virus i cucs com l’Anisakis.
 – Llet fresca:
   •  En el processament manual, transport o emmagatzematge pot
     incorporar bactèries com E. coli, Salmonella, Staphylococcus,
     Lactobacillus o Acinetobacter.
 – Sucs, espècies i condiments:
   •  Poden  contenir  bacteris   (Bacillus, Clostridium o
     Pseudomonas) i fongs (Aspergillus, Saccharomyces, Candida,
     etc.)

                                     22
Anisakis   Salmonella  E. coli
Clostridium   Candida  Pseudomonas

                     23
• L’emmagatzematge inadequat dels aliments i les
 condicions sanitàries en el transport, manipulació i cuinat
 dels aliments pot causar malalties infeccioses.
• Principals malalties transmeses per l'aigua i els aliments:
  – Disenteria amèbica o amebiasi:
   •  Es produeix pel protozou Entamoeba histolytica a través de l’aigua o
     d’aliments contaminats.
  – Poliomielitis:
   •  Afecta a la faringe i a l’intestí i està provocada pel Poliovirus.
   •  Els casos greus causa paràlisi de cames.
  – Hepatitis A:
   •  Inflamació del fetge causada pel Picornavirus.
  – Botulisme:
   •  Malaltia produïda pel bacteri Clostridium botulinum i que afecta al
     SNC provocant visió doble, dificultat en parlar i paràlisi del diafragma.
  – Salmonel·losi:
   •  Causada per la proliferació del bacteri Salmonella spp i que provoca
     diarrees i vòmits.
   •  Es transmet a través dels ous, la llet i els seus derivats.

                                         24
Disenteria amèbica o amebiasi
                25
2.5. Malalties transmeses per animals

• Certs animals poden contagiar malalties,
 picant o contaminant aliments.
• Els animals vectors poden ser de dos
 tipus:
 – Vectors    mecànics:    Transporten els
  microorganismes en certes zones del cos,
  com les potes, els apèndix bucals, etc.
 – Vectors    biològics:    Transporten el
  microorganisme i, a més aquest desenvolupa
  part del cicle vital dins seu.
                         26
Vector biològic
         27
• Les principals malalties infeccioses transmeses per
 animals són:
 – Febre groga:
   •  El mosquit Aedes aegypti porta el virus Flavivirus a la saliva i el
     transmet per picades.
   •  Infecta el fetge, el ronyó i altres òrgans.
 – Pesta:
   •  Provocada pel bacteri Yersinia pestis que transmeten el rosegadors
     salvatges i les rates.
   •  Infla els ganglis, taques a la pell, deliri i mort.
 – Febre de les muntanyes rocalloses:
   •  Provocada pel bacteri Rickettsia rickettsi, un paràsit intracel·lular,
     transportar per les caparres dels gossos.
   •  Causa febres i mals de cap.
 – Malaltia de la son:
   •  Provocada pel protozou Tripanosoma brucei transmès per la mosca
     tse-tse.
   •  Afecta el SNC i causa la pèrdua de forces musculars.
 – Malària o paludisme:
   •  El mosquit Anopheles es vector pel protozou Plasmodium.
   •  Causa febres, calfreds, anèmia i dolors de cap i musculars.

                                       28
29
3. Estudi i control dels
     microorganismes

• Per poder examinar
 els microorganismes
 és necessari utilitzar
 una sèrie de tècniques
 que   en  permeten
 l’aïllament, el cultiu i
 l’estudi en condicions
 controlades      al
 laboratori.

                 30
3.1. Medis de cultiu

• Amb els cultius bacterians es pretén fer créixer
 en el laboratori una determinada espècie que
 permeti, per exemple, la seva identificació.
• Per fer créixer bacteris és necessari un medi de
 cultiu adequat que aporti tots els requeriments
 nutricionals (aigua, sals minerals, glúcids, etc.).
• A més a més, s’han de controlar altres aspectes
 com la temperatura, presència o absència
 d’oxigen, pH, potencial redox, temps de
 creixement, etc

                          31
• Els medis de cultiu poden ser de dos
 tipus:
 – Medis líquids o brous de cultiu: Nutrients
  líquids que s’introdueixen en tubs d’assaig.
 – Medis sòlids: Solució de nutrients líquids
  amb agents gelificants (agar-agar).
                        32
• Els medis de cultiu poden ser:
 – Generals: En ells creixen la majoria de
  bacteris. Exemple: LB-agar.
 – Selectius: S’afegeix al medi un determinat
  compost que inhibeix el creixement de
  bacteris que no ho toleren i permet el
  creixement d’aquells que ho toleren.
  Exemple: sals biliars per Gram +.
 – Diferencials:   Aquells  en  que  una
  determinada espècie creix d’una determinada
  manera que permet identificar-la. Exemple:
  Transformant el color en el medi.
 – Enriquits: Per bacteris que necessiten
  components especials. Exemple: Agar sang.
                       33
• Les proves API són un sistema estandarditzat
 per l'identificació de bacteris.
• Consisteix en una plantilla amb microtúbuls amb
 medis de cultiu que permet l’estudi d’unes 20
 proves metabòliques a partir d’una única colònia
 bacteriana.
                         34
3.2. Creixement d’un cultiu bacterià
• El creixement bacterià té diverses fases:
 – 1. Latència: no hi ha augment de població
  (adaptació al medi).
 – 2. Exponencial o logarítmica: fase de
  creixement (la població es duplica en cada
  generació).
 – 3. Estacionària: Hi ha un equilibri entre
  reproducció i mort cel·lular.
 – 4. Decliu o mort: La població decreix per
  falta de nutrients i acúmuls de productes
  tòxics (creats pel seu propi metabolisme).

                       35
Curva de crecimiento de un cultivo bacterianoLogaritmo del número de células viables    2       3            4
                     1
                            Tiempo de incubación en minutos
                                               36
3.3. Control dels microorganismes
• Les  substàncies   que  actuen contra
 microorganismes    s’anomenen  agents
 antimicrobians.
• Hi ha dues categories, segons l’efecte que
 provoquen en els microbis:
 – Microbicides: maten els microorganismes.
 – Microbiostàtics: inhibeixen el creixement.
• En funció de la naturalesa de         l’agent
 antimicrobià es pot diferenciar entre:
 – Agents antimicrobians físics.
 – Agents antimicrobians químics.
                            37
3.3.1. Agents antimicrobians físics

• Basats en processos físics:
 – 1. Esterilització    o  exposició   a  altes
  temperatures:
   •  S’utilitza per eliminar tota forma de vida (inclòs
     espores) d’un determinat ambient, medi o
     instrument.
   •  Es basa en fer un tractament a altes temperatures
     durant un determinat període de temps.
   •  No tots els microorganismes tenen la mateixa
     resistència a altes temperatures.
   •  Protozous i fongs moren entre 50 i 70ºC i bacteris
     entre 70 i 100ºC.

                             38
•  Es poden distingir dos tractaments, segons el
  tipus de calor:
•  Calor humida: produeix desnaturalització i
  coagulació de les proteïnes microbianes. Hi ha
  dos tipus:
   – Esterilització   clàssica:   120ºC   durant,
    aproximadament, 30 min. Exemple: autoclau, pots
    en conserves, etc.
   – Esterilització tipus UHT: 140ºC durant 3 segons.
    Conserva el gust i la quantitat de vitamines en els
    aliments però es conserva menys temps.
•  Calor seca:   Origina  l’oxidació      dels
  components cel·lulars. Exemple: estufa.
                            39
– Pasteurització:
  •  S’utilitza per eliminar la majoria dels microorganismes dels
    aliments sense perdre les principals característiques de sabor o
    aroma.
  •  S’eleva la temperatura com a màxim a 80ºC durant uns 15-20
    segons i desprès es refreda.
– Tractament a temperatures per davall del punt de
 congelació:
  •  Es un tractament bacteriostàtic.
  •  Conserva els aliments, fàrmacs, etc.
– Radiacions electromagnètiques:
  •  Radiacions ionitzants: Ionitzen el DNA i les proteïnes, alterant la
    seva composició química.
  •  Radiacions no ionitzants: Absorbida per les molècules de DNA
    creant mutacions, inhibint o alterant la seva duplicació.
– Filtració de fluid o gas:
  •  Filtres microporosos que deixen passar el líquid o el gas, però
    retenen els microorganismes.

                                    40
3.3.2. Agents antimicrobians químics
• Basats en l’ús de químics. Es poden diferenciar:
 – Esterilitzants: Destrueixen formes microbianes
  presents a les superfícies. Exemples: formaldehid o
  glutaraldehid.
 – Desinfectants: Eliminen microorganismes, però no
  les espores. Es solen utilitzar per tractar superfícies.
 – Antisèptics: Eliminen microbis presents a les ferides.
  Exemples: Etanol 70%, aigua oxigenada, etc.
 – Agents quimioterapèutics: Substàncies amb
  toxicitat selectiva (només ataca als microorganismes
  que causen malaltia). N’hi ha de dos tipus:
   •  Antibiòtics: Solen ser productes metabòlics de bacteris o
     fongs filamentosos.
   •  Agents quimioterapèutics sintètics: Sulfonamides o
     sulfamides i quinolones que inhibeixen certes rutes
     metabòliques dels bacteris patògens, inhibint el seu
     creixement.
                                 41
•  Antibiòtics:
   – Tenen una composició molt variada, per lo que existeixen
    diferents famílies.
   – La producció d’antibiòtics per part d’aquests microorganismes
    suposa una forma de competència ecològica.
   – El seu mecanisme d’acció pot consistiren:
     • Inhibir la formació de la paret bacteriana (penicil·lina).
     • Alterar la membrana plasmàtica (polimixina).
     • Inhibir la síntesi d’àcids nucleics (rifampicina).
     • Competició amb metabòlits procariotes (sulfamides).
   – Un antibiòtic pot ser bacteriostàtic (inhibeix el creixement
    bacterià) o bactericida (mata altres bacteris).
   – Existeixen antibiòtics amb la capacitat de eliminar molts bacteris,
    reben el nom de antibiòtics d’ampli espectre.
   – La activitat bactericida d’un antibiòtic es calcula amb un
    antibiograma.
   – La concentració mínima d’antibiòtic necessari per inhibir el
    creixement bacterià es mesura amb la tècnica de concentració
    en tubs (concentració mínima inhibitòria).
                                     42
4. La biotecnologia microbiana

• La biotecnologia
 microbiana
 inclou processos
 industrials   que
 utilitzen
 microorganismes
 com a base per a
 obtenir productes
 d’utilitat per a les
 persones.
                 43
4.1. Producció d’antibiòtics
• La  producció   d'antibiòtics ha  crescut
 espectacularment des de la dècada dels
 cinquanta i té una gran importància en l'àrea de
 la medicina.
• Es coneixen uns 800 antibiòtics deguts a
 Penicillium, Bacillus i Streptomyces.
• Hi ha contribuït:
 – El descobriment d'espècies microbianes que tenen
  més capacitat de producció.
 – La millora dels medis de cultiu.
 – La selecció de soques mutants.
 – La millora en el mètode d'extracció.

                          44
4.2. Producció de vitamines, aminoàcids
        i enzims
 • Vitamines:
  – Algunes vitamines es fabriquen industrialment
   utilitzant els processos de fermentació microbians.
  – Exemple: producció de vitamina B12 per
   Pseudomonas i Propioni bacterium.
 • Aminoàcids:
  – Molts microorganismes poden sintetitzar aminoàcids
   a partir de precursors nitrogenats inorgànics com el
   sulfatamònic.
 • Enzims:
  – Diversos fongs i bacteris produeixen enzims en més
   quantitat dels que poden utilitzar, de manera que
   expulsen les molècules sobreres.
  – Exemple: amilases, proteases, renina, etc.

                            45
4.3. Processos de fermentació
• Els processos industrials que utilitzen els
 microorganismes com a base per l'obtenció dels
 seus productes constitueixen l'anomenada
 biotecnologia microbiana.
• Les fermentacions a escala mundial es duen a
 terme en els anomenats fermentadors (dipòsits
 de diferent capacitat en els quals hi ha un líquid
 que és el medi de cultiu del microorganisme).
• El medi de cultiu i els microbis industrials es
 barregen amb un sistema de pales intern que
 s'anomena impulsor.
• La transformació del substrat en el producte
 s'anomena fermentació.
                          46
• L'etanol:
 – És una de les substàncies més importants
  que s'obtenen en els fermentadors industrials.
 – És un dissolvent orgànic utilitzat comunament
  en la indústria química.
 – És una substància pròpia de les begudes
  alcohòliques.
 – Les begudes alcohòliques s’obtenen de les
  fermentacions produïdes pels llevats:
  •  Vi: Sacharomices cerevisae i S. ellipsoideus.
  •  Sidra: S. apiclatus.
  •  Cervesa i pa: S. cerevisae.

     Glucosa (C6H12O6)  2 etanol (CH3–CH2OH) + 2 CO2

                               47
• L‘àcid làctic:
   – És una molècula que poden produir bacteris,
    com Lactobacillus bulgaricus, degradant
    parcialment la lactosa.
   – Aquesta molècula té una gran varietat d'usos:
      •  Lactat de ferro en el tractament d’anèmia.
      •  Lactat de calci pel tractament de deficiències de
        calci.
      •  Lactat de sodi per fer substàncies plastificants.
   – El medi de cultiu es un líquid (sèrum de llet)
    constituït per una solució aquosa de lactosa,
    sals i vitamines.

Lactosa (C12H22O11) + H2O  2 glucosa (C6H12O6)  4 ácido láctico (CH3–CHOH–COOH)


                                        48
• L‘àcid acètic o vinagre:
 – La producció d’àcid acètic (vinagre) la duen a
  terme   els   bacteris  Acetobacter    o
  Gluconobacter.
 – Es produeix per una degradació incompleta
  de l’etanol (amb oxigen, per lo que no es una
  vertadera fermentació).
 – El substrat del que es parteix pot ser vi, sidra
  o alcohol etílic.

 2 etanol (CH3–CH2OH) + 2 O2  2 ácido acético (CH3–COOH) + 2 H2O                                  49
4.3.1. Exemples
• Elaboració de vi:
 – S’obté per fermentació del suc de raïm (glucosa i
  fructosa), que dóna alcohol etílic i CO2.
• Elaboració de cervesa:
 – Es dóna per fermentació alcohòlica de cereals (ordi).
• Elaboració de pa:
 – Te lloc per una fermentació alcohòlica duta a terme
  per S. cerevisae.
• Elaboració de formatge i iogurt:
 – Es dóna per una fermentació làctica que transforma
  els glúcids senzills de la llet en lactat.
 – Ho realitzen bacteris com Lactobacillus o
  Lactococcus.
                              50
4.4. Microorganismes i control de
     plagues d’insectes
• Recentment, alguns microorganismes
 s’han utilitzat com bioinsecticides degut a
 la seva capacitat entomopatògena
 (capacitat d’infectar els adults o larves
 d’insectes i matar-los o produir toxines).
• Les toxines dels microbis entomopatògens
 no solen produir efectes nocius.                      51
4.5. Microorganismes i indústria
       alimentària
• Alguns microorganismes no patògens poden
 contaminar els aliments de consum general.
• Per aquesta raó s’ha establert un protocol
 d’anàlisi microbiològic d’aliments:
 – Determinar al grup al que pertanyen.
 – Tipus de metabolisme.
 – Quantificació de microorganismes a l’aliment (núm.
  màxim / mg o ml en cada aliment).
 – Preservació de l’aliment abans del consum.
• Hi  ha   microorganismes  que  permeten
 l’elaboració   d’aliments (fermentació del
 formatge, etc.).
                           52
4.6. Microorganismes i enginyeria
        genètica
• Enginyeria genètica:
 – Tecnologia que permet modificar el conjunt de gens
  d’un organisme introduint-hi gens que procedeixen
  d’un altre ésser viu (de la mateixa o diferent espècie).
• Per realitzar una transferència de gens es
 necessita una cèl·lula donant (ex. cèl·lula
 humana) i una cèl·lula receptora (ex. cèl·lula
 bacteriana).
• Quan la cèl·lula receptora rep el material genètic
 de la cèl·lula donadora, aquesta reprodueix
 l’expressió d’aquest material.
                              53
• Per transferir el material genètic d’una cèl·lula a
 una altra són necessàries les passes següents:
  – Obtenció de DNA donant:
   •  Primer s’ha de localitzar el gen que es vol extraure. Per
     poder tallar el DNA s’utilitzen enzims de restricció (tant del
     material genètic de la cèl·lula donant com del plasmidi).
  – Tractament de DNA-lligasa (lligació):
   •  Permet inserir el gen de la cèl·lula donadora en el plasmidi
     (plasmidi recombinant).
  – Transformació:
   •  Els plasmidis recombinats s’uneixen als bacteris, obtenint
     bacteris modificats.
  – Clonació de gens:
   •  Els bacteris modificats s’aïllen i es cultiven per obtenir clons.
• Aquesta tècnica        encara     presenta     alguns
 problemes:
  – Unions incorrectes del gen en el plasmidi.
  – Inestabilitat del plasmidi recombinant dins del bacteri.
                                       54
4.7. Microorganismes i depuració
     d’aigües residuals
• A les plantes depuradores d'aigües residuals, el
 tractament secundari permet eliminar les
 substàncies orgàniques indesitjables amb l'ús
 de diferents microorganismes.

• Aquests microorganismes
 digereixen   la  matèria
 orgànica de l’aigua de
 rebuig i després l’oxiden
 mitjançant reaccions de
 fermentació i respiració.

                         55
5. Els microorganismes i els
    cicles biogeoquímics
• Molts elements químics estan sotmesos a
 circuits  cíclics  anomenats   cicles
 biogeoquímics.
• El paper dels microorganismes en aquests
 cicles es basa en dos tipus de processos:
 – Descomposició de la matèria orgànica
  complexa morta en matèria orgànica senzilla.
 – Mineralització de la matèria orgànica en
  matèria inorgànica.

                        56
5.1. Microorganismes i cicle del carboni
 • El carboni constitueix l’esquelet de totes les
  biomolècules orgàniques.
  – Els microorganismes fotòtrofs agafen el diòxid de
   carboni atmosfèric i fixen el carboni en molècules
   orgàniques (CH2O)n en presència de la llum.
  – Els microorganismes desintegradors duen a terme
   o bé una fermentació butírica (Bacillus amilobacter,
   Clostridium butiricum) per la qual descomponen
   restes vegetals o bé una fermentació pútrida
   (Bacterium linens, Clostridiums porogenes) on es
   descompon la matèria orgànica de tipus proteic.
  – Certs fongs utilitzen la cel·lulosa i la lignina com a
   font de carboni i energia produint substàncies
   orgàniques pudents i diòxid de carboni.
  – Els arqueobacteris poden produir metà .
                             57
Cicle del carboni
          58
5.2. Microorganismes i cicle del sofre
• El sofre es sol trobar en les roques i els sediments en
 forma de minerals de sulfat (SO42-) o en forma de
 minerals de sulfit(S2-).
• Els bacteris tenen un paper molt important en la
 transformació dels compostos de sofre:
  – Bacteris oxidants de sofre (Thiobacillus): oxiden el sofre
   elemental o el sulfur, produint sulfat (SO42-).
  – Bacteris reductors de sulfats (Desulfovibrio): utilitzen els
   sulfats (SO42-), en condicions anaeròbiques, com a acceptor
   d’electrons i el transformen en sulfurs (abundants en medis
   aquàtics).
• Al sòl només certs bacteris, fongs i plantes poden
 utilitzar els sulfats i reduir-ho a sulfur d’hidrogen (H2S),
 d’aquesta manera, el sofre podrà ser incorporat a
 biomolècules com les proteïnes.
                                59
Cicle del sofre
         60
5.3. Microorganismes i cicle del ferro
• En la matèria mineral, el ferro es troba en forma de
 compostos ferrosos o fèrrics.
• En els éssers vius, el ferro forma part d'algunes
 molècules orgàniques (hemoglobina, citocroms, etc.).
• Alguns bacteris anaerobis (Thiobacillus ferroxidans) són
 capaços de reduir els minerals de ferro en estat fèrric a
 ferrós. Aquesta reducció permet posar aquet element a
 disposició d’altres éssers vius.
• La biolixiviacó o lixiviació microbiana consisteix en la
 reducció de metalls contaminants presents al sòl gràcies
 a l’acció dels microorganismes.
• Una altra aplicació ambiental es la bioacumulació.
 Alguns microorganismes tenen la capacitat d’absorbir de
 l’ambient determinants compostos com metalls pesats
 (plom o cadmi) o elements radioactius (cesi) i per això
 són utilitzats com bioindicadors.
                             61
5.4. Microorganismes i cicle del nitrogen

 • El nitrogen està a disposició dels éssers
  vius en forma de nitrats (NO3-) al sòl i a
  l’aigua i en forma gasosa (N2) a
  l'atmosfera.
 • En funció de l’etapa del cicle on
  intervenen els bacteris es classifiquen en:
  – Desintegradors.
  – Nitrificants del sòl.
  – Desnitrificants.
  – Fixadors de nitrògen.
                       62
• Bacteris desintegradors:
  – Són bacteris que degraden els compostos orgànics nitrogenats
   mitjançant fermentacions pútrides, produint amoníac.
  – Transformen en amoníac la urea i l’àcid úric que excreten els
   animals.
  – L’acció d’aquests microorganismes va enriquint els sòls amb
   amoníac (amonificació).
• Bacteris nitrificants del sòl:
  – La nitrificació es la transformació de l’amoni en nitrats,
   mitjançant una oxidació aeròbica.
  – Es du a terme en dues fases:
   •  Nitrosació: pas d’amoníac a nitrits (NO2-). Nitrosomones.
   •  Nitratació: pas de nitrits a nitrats (NO3-). Nitrobacter.
  – Nitrobacter i Nitrosomones són bacteris descomponedors.
  – Com a resultat de la putrefacció dels organismes vius es
   produeix amoníac que les plantes no utilitzen; els bacteris
   nitrificants ho transformen en nitrats absorbibles.


                                   63
• Bacteris desnitrificants:
 – La desnitrificació es la transformació de nitrats en
  nitrogen gasós.
 – Per una banda, aquets procés torna el nitrogen a
  l’atmosfera tancant el cicle i disminuint la quantitat de
  nitrats a l’aigua i per altra banda, empobreix els sòls.
• Bacteris fixadors de nitrogen:
 – La fixació biològica del nitrogen consisteix en la
  transformació del nitrogen atmosfèric en amoníac o
  amoni del sòl.
 – Ho realitzen gràcies a l’enzim nitrogenasa:
   •  En el sòl: Azotobacter, Clostridium.
   •  En simbiosis amb plantes es troba el bacteri Rhizobium.
   •  A l’aigua: Cianobacteris del fitoplàncton i fongs en simbiosis amb
     plantes.
 – Aquest procés és important per captar el nitrogen inert
  (inservible per la majoria dels organismes) i transformar-
  lo biològicament per la síntesi de proteïnes i àcids
  nucleics.
                                    64
Cicle del nitrogen
           65
5.5. Microorganismes i cicle del fòsfor

• El fòsfor es troba a les roques fosfatades de
 l’escorça terrestre.
• Mitjançant meteorització química o dissolució
 s’alliberen fosfats (PO43-)que passen al sòl o a
 l’aigua on seran assimilats per les plantes.
• Nombrosos microorganismes (descomponedors
 de matèria orgànica) incorporen els fosfats
 inorgànics del sòl i els solubilitzen en fosfats
 utilitzables per les plantes.


                         66
Cicle del fòsfor
          67
5.6. Microorganismes i degradació
      d’hidrocarburs
• Alguns microorganismes aeròbics (bacteris,
 llevats i florits) són capaços d'utilitzar els
 hidrocarburs com a font de matèria orgànica per
 al seu metabolisme.
• Una    aplicació  interessant   d’aquests
 microorganismes   es   la  bioremediació,
 utilització d’organismes vius per eliminar
 contaminants ambientals (petroli, etc).
• Un dels bacteris més utilitzats en bioremediació
 es el gènere Pseudomones; aquests bacils
 Gram – metabolitzen compostos orgànics
 contaminants, produint substàncies innòcues.
                         68

More Related Content

What's hot

Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Oriol Baradad
 
T4 anabolisme heteròtrof
T4 anabolisme heteròtrofT4 anabolisme heteròtrof
T4 anabolisme heteròtrof
montsejaen
 
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Oriol Baradad
 
Problemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
Biologia i Geologia
 
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lularBiologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Oriol Baradad
 
T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)
T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)
T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)
montsejaen
 
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranososBiologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Oriol Baradad
 
73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genètica73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genètica
Dani Ribo
 
Catabolisme
CatabolismeCatabolisme
67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques
Dani Ribo
 
Anabolisme heteròtrof
Anabolisme heteròtrofAnabolisme heteròtrof
Anabolisme heteròtrof
Jordi Bas
 
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranosesBiologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Oriol Baradad
 
Immunologia
ImmunologiaImmunologia
Immunologia
jcarmonaespinosa
 
Els àcids nucleics
Els àcids nucleicsEls àcids nucleics
Els àcids nucleics
Anna Giro
 
Genetica de poblacions
Genetica de poblacionsGenetica de poblacions
Genetica de poblacions
montsejaen
 
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Oriol Baradad
 
44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi
Dani Ribo
 
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsBiologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Oriol Baradad
 
41. els cilis i els flagels
41. els cilis i els flagels41. els cilis i els flagels
41. els cilis i els flagels
Dani Ribo
 

What's hot (20)

Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
 
T4 anabolisme heteròtrof
T4 anabolisme heteròtrofT4 anabolisme heteròtrof
T4 anabolisme heteròtrof
 
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
 
Problemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
 
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lularBiologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
 
T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)
T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)
T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)
 
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranososBiologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
 
73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genètica73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genètica
 
Catabolisme
CatabolismeCatabolisme
Catabolisme
 
67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques
 
Anabolisme heteròtrof
Anabolisme heteròtrofAnabolisme heteròtrof
Anabolisme heteròtrof
 
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranosesBiologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
 
Immunologia
ImmunologiaImmunologia
Immunologia
 
Els àcids nucleics
Els àcids nucleicsEls àcids nucleics
Els àcids nucleics
 
Genetica de poblacions
Genetica de poblacionsGenetica de poblacions
Genetica de poblacions
 
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
 
44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi
 
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsBiologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
 
Metabolisme 1
Metabolisme 1Metabolisme 1
Metabolisme 1
 
41. els cilis i els flagels
41. els cilis i els flagels41. els cilis i els flagels
41. els cilis i els flagels
 

Viewers also liked

Lípids
Lípids Lípids
Lípids
adaura
 
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científicBiologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Oriol Baradad
 
T6 biodiversitat
T6 biodiversitatT6 biodiversitat
T6 biodiversitat
montsejaen
 
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsBiologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnesBiologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleicsBiologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcidsBiologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Oriol Baradad
 

Viewers also liked (8)

Lípids
Lípids Lípids
Lípids
 
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científicBiologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
 
T6 biodiversitat
T6 biodiversitatT6 biodiversitat
T6 biodiversitat
 
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsBiologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
 
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnesBiologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
 
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleicsBiologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
 
Classificació d'essers vius
Classificació d'essers vius Classificació d'essers vius
Classificació d'essers vius
 
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcidsBiologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
 

Similar to Biologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologia

Malalties transmissibles
Malalties transmissiblesMalalties transmissibles
Malalties transmissibles
Diego Cañavate
 
Salut i malaltia
Salut i malaltiaSalut i malaltia
Salut i malaltia
CC NN
 
Malalties infeccioses
Malalties infecciosesMalalties infeccioses
Malalties infeccioses
carlesmb
 
3. la salut i la investigació mèdica
3. la salut i la investigació mèdica3. la salut i la investigació mèdica
3. la salut i la investigació mèdica
conchi
 
Les malalties infeccioses
Les malalties infecciosesLes malalties infeccioses
Les malalties infeccioses
Vicent
 
Cmc malalties infeccioses
Cmc malalties infecciosesCmc malalties infeccioses
Cmc malalties infeccioses
mariaplanells
 
Cmc malalties infeccioses
Cmc malalties infecciosesCmc malalties infeccioses
Cmc malalties infeccioses
mariaplanells
 
jjfxjfjxfju5etuzreudfjhdzhntdjetjutgjtedzeazjz
jjfxjfjxfju5etuzreudfjhdzhntdjetjutgjtedzeazjzjjfxjfjxfju5etuzreudfjhdzhntdjetjutgjtedzeazjz
jjfxjfjxfju5etuzreudfjhdzhntdjetjutgjtedzeazjz
ANGELICASEGUNDACUENT
 
Salut i malaltia
Salut i malaltiaSalut i malaltia
Salut i malaltia
martapiguetes
 
Malaties de Transmisió Sexual
Malaties de Transmisió SexualMalaties de Transmisió Sexual
Malaties de Transmisió Sexual
Teresa Rodriguez Verdun
 
Malaties de Transmisió Sexual
Malaties de Transmisió SexualMalaties de Transmisió Sexual
Malaties de Transmisió Sexual
Teresa Rodriguez Verdun
 
Anàlisi d'un prospecte mèdic
Anàlisi d'un prospecte mèdicAnàlisi d'un prospecte mèdic
Anàlisi d'un prospecte mèdic
Carla Carreras Pego
 
Salut i malaltia per Karim i Núria
Salut i malaltia per Karim i NúriaSalut i malaltia per Karim i Núria
Salut i malaltia per Karim i Núria
Màrius Martínez i Martí
 
Malalties infeccioses i parasitàries
Malalties infeccioses i parasitàriesMalalties infeccioses i parasitàries
Malalties infeccioses i parasitàries
Biologia i Geologia
 
7 els éssers vius més senzills
7 els éssers vius més senzills7 els éssers vius més senzills
7 els éssers vius més senzills
blasman
 

Similar to Biologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologia (20)

Malalties transmissibles
Malalties transmissiblesMalalties transmissibles
Malalties transmissibles
 
Salut i malaltia
Salut i malaltiaSalut i malaltia
Salut i malaltia
 
Malalties infeccioses
Malalties infecciosesMalalties infeccioses
Malalties infeccioses
 
3. la salut i la investigació mèdica
3. la salut i la investigació mèdica3. la salut i la investigació mèdica
3. la salut i la investigació mèdica
 
Les malalties infeccioses
Les malalties infecciosesLes malalties infeccioses
Les malalties infeccioses
 
Cmc malalties infeccioses
Cmc malalties infecciosesCmc malalties infeccioses
Cmc malalties infeccioses
 
Cmc malalties infeccioses
Cmc malalties infecciosesCmc malalties infeccioses
Cmc malalties infeccioses
 
jjfxjfjxfju5etuzreudfjhdzhntdjetjutgjtedzeazjz
jjfxjfjxfju5etuzreudfjhdzhntdjetjutgjtedzeazjzjjfxjfjxfju5etuzreudfjhdzhntdjetjutgjtedzeazjz
jjfxjfjxfju5etuzreudfjhdzhntdjetjutgjtedzeazjz
 
Salut i malaltia
Salut i malaltiaSalut i malaltia
Salut i malaltia
 
Microbiologia
MicrobiologiaMicrobiologia
Microbiologia
 
Malaties de Transmisió Sexual
Malaties de Transmisió SexualMalaties de Transmisió Sexual
Malaties de Transmisió Sexual
 
Malaties de Transmisió Sexual
Malaties de Transmisió SexualMalaties de Transmisió Sexual
Malaties de Transmisió Sexual
 
Mts
MtsMts
Mts
 
Anàlisi d'un prospecte mèdic
Anàlisi d'un prospecte mèdicAnàlisi d'un prospecte mèdic
Anàlisi d'un prospecte mèdic
 
Salut i malaltia per Karim i Núria
Salut i malaltia per Karim i NúriaSalut i malaltia per Karim i Núria
Salut i malaltia per Karim i Núria
 
Racó del metge
Racó del metgeRacó del metge
Racó del metge
 
Salut i malaltia
Salut i malaltiaSalut i malaltia
Salut i malaltia
 
Malalties infeccioses i parasitàries
Malalties infeccioses i parasitàriesMalalties infeccioses i parasitàries
Malalties infeccioses i parasitàries
 
Què són els bacteris
Què són els bacterisQuè són els bacteris
Què són els bacteris
 
7 els éssers vius més senzills
7 els éssers vius més senzills7 els éssers vius més senzills
7 els éssers vius més senzills
 

Biologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologia

 • 1. UNITAT 17 Microorganismes: malalties i biotecnologia 1
 • 2. Què estudiarem? 1. Els microorganismes patògens 2. Les malalties infeccioses 3. Estudi i control dels microorganismes 4. La biotecnologia microbiana 5. Els microorganismes i els cicles biogeoquímics 2
 • 3. 1. Els microorganismes patògens • Molts microorganismes parasiten altres organismes provocant-los un prejudici. • Les malalties infeccioses tenen el seu origen en aquesta relació interespecífica. • Es la cara negativa dels microorganismes. • El cos humà està format per unes 1014 cèl·lules, de les que, aproximadament, el 10% son humanes, la resta són microorganismes associats. • En la seva gran majoria aquests microorganismes no són patògens. • La flora normal pot arribar a ser localment molt abundant. Exemple: l’intestí gruixat té al voltant de 1011microorganismes/gram. 3
 • 4. • Microorganisme patogen: – Aquell que causa una malaltia. – Exemple: Mycobacterium tuberculosis (bacil de Koch), causant de la tuberculosis. • Flora microbiana (microbiota normal): – Viu en el nostre organisme sense perjudicar-nos. – Exemple: Enterobacteris intestinals o estafilococs de la pell. • Patògens oportunistes: – Habitualment no provoquen cap malaltia, però en situacions de debilitament immunitari si ho fan. – Exemple: Candida albicans, llevat. 4
 • 5. 5
 • 6. 1.1. Malalties infeccioses • Alguns conceptes sobre malalties infeccioses: – Epidèmia: Molts casos d'individus malalts de la mateixa malaltia en una comunitat determinada o una àrea geogràfica petita. – Pandèmia: Malaltia infecciosa distribuïda per una zona extremadament àmplia de la Terra. – Malaltia endèmica: Afecta de manera constant a una comunitat determinada però amb una incidència no gaire alta en la població. 6
 • 7. – Zoonosis: Es produeix primàriament en animals com el bestiar boví, els porcs, els gossos, els ratpenats i els conills. Pot transmetre secundàriament a l'espècie humana. – Reservoris: Llocs on els microorganismes patògens poden sobreviure fora dels hostes i des d'on poden iniciar la infecció. En alguns casos, el reservori i la font d’infecció són el mateix organisme. 7
 • 8. – Vectors: Éssers vius que són imprescindibles per a la transmissió del microorganisme patogen fins a l'hoste definitiu. Exemple: Mosca tse-tse es vector del Trypanosoma que causa la malaltia de la son. – Individus portadors: Persones que, tot i no tenir símptomes de la malaltia, duen a l'interior el microbi patogen i són, per tant, transmissors potencials de la malaltia. – Quarantena: Aïllament o limitació de moviments de persones i animals que estan infectats. 8
 • 9. – Patogenicitat: Capacitat d’un microorganisme de produir una malaltia. – Virulència: Grau de patogenicitat d’un microorganisme. – Infecció: Proliferació de microorganismes patògens en alguna part del cos d’una persona, animal o planta. Exemples: faringitis, infecció de la faringe; pneumònia, infecció de pulmó. – Septicèmia: Presencia de bacteris en sang, amb infecció generalitzada en tot el cos. 9
 • 10. 1.2. Infecció microbiana • El primer pas que fa un microbi quan infecta un ésser viu és adherir-se a les cèl·lules de l'hoste. En aquesta adherència sol haver especificitat d'hoste i de teixits. • Alguns microbis patògens poden produir efectes nocius quan es troben fixos a les superfícies dels teixits, la situació més freqüent és que penetrin a través dels epitelis mitjançant petites ruptures. • Inicialment es produeix un focus d'infecció situat molt a prop del lloc d'entrada del microbi, on aquest es localitza i es reprodueix. • Després els microbis accedeixen a la circulació sanguínia, a les vies limfàtiques i als ganglis limfàtics, on comença la defensa immunològica. • Quan accedeixen a la circulació sanguínia poden afectar a altes parts del cos. 10
 • 11. 1.3. Factors de virulència • El factor de virulència és el mecanisme pel qual els microorganismes són patògens (degut a les substàncies amb efectes tòxics que ells produeixen). • Els principals tipus són: – Toxines: Són substàncies produïdes per microorganismes, principalment bacteris, que tenen efecte tòxic o verinós en els teixits de l'hoste. • Exotoxines: Solen ser proteïnes que tenen una gran especificitat per a determinats teixits. • Endotoxines: Són molècules estructurals de la membrana de la paret cel·lular dels bacteris Gram -. 11
 • 12. – Enzims extracel·lulars: Els més representatius són la hialuronidasa, la coagulasa, la lecitinasa, la leucocidina i les hemolisines. • La hialuronidasa és produïda per bacteris com Sthaphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes. Hidrolitza l’àcid hialurònic que debilita la cohesió entre cèl·lules i facilita la invasió. • Clostridium perfingens secreta lecitinasa que hidrolitza els lípids de membrana de la cèl·lula hoste. • Alguns Staphylococcus produeixen coagulases que transformen el fibrinogen del plasma sanguini en fibrina, que envolta els bacteris i els protegeix de l’acció de macròfags sanguinis. 12
 • 13. 2. Les malalties infeccioses • Les malalties infeccioses es poden classificar en funció dels microorganismes que les provoquen o segons el mitjà pel qual son transmeses. • Les malalties es transmeten per: – Contacte directe. – A través de l’aire. – Per via sexual. – Per l’aigua o els aliments. – Per animals. 13
 • 14. 2.1. Malalties transmeses per contacte directe • Els microorganismes aprofiten les escletxes de la pell (ferides o incisions) per envair els hostes. • Per prevenir és important tractar les ferides amb agents desinfectants. • Les més importants són: – Ràbia: • Malaltia vírica (produïda per Rhabdovirus), que ataca al sistema nerviós. • Es transmet per mossega da de gossos, ratpenats,etc. • Els símptomes apareixen a les vuit setmanes (febre, al·lucinacions, etc). 14
 • 15. – Tètanus: • Malaltia del sistema nerviós produïda pel bacteri Clostridium tetani. • Produeix una potent endotoxina (la mortalitat és superior al 50%). – Dermatomicosi: • Causat per fongs dermatòfits que provoquen lesions a la pell (es tracta amb fungicides). – Gangrena gasosa: • Infecció bacteriana que produeix gasos dintre del teixit gangrenat. • És una forma mortal de gangrena produïda per Clostridium perfringens. 15
 • 16. 2.2. Malalties transmeses a través de l’aire • Molts microorganismes es transmeten per l’aire; la persona sana es contagia inhalant microorganismes presents a l’aire. • Els patògens procedeixen de la tos, esternuts o per petites gotes alliberades per la persona malalta. • Les més importants són: – Refredat comú (Rhinovirus). – Grip (Ortomixovirus). – Xarampió (Paramixovirus). – Galteres (Paramixovirus). – Varicel·la (Varicela-zoster). – Faringitis (Streptococcus pyogenes o Haemophilus influenzae). – Tuberculosi (Mycobacterium). – Pneumònia (Bacteris, virus, fongs o paràsits). – Diftèria (Corynebacterium diphtheriae). 16
 • 17. • Les que estudiarem són: – Refredat comú: • Afecta als epitelis de les fosses nasals i de la faringe. • Provoca congestió nasal, tos, febre, etc. – Grip: • Infecta les vies respiratòries superiors i a vegades el pulmó. • Provoca febre alta, dolors de cap, fatiga, etc. – Xarampió: • Ataca a les vies respiratòries. • Provoca tos, febre, enrogiment d’ulls, etc. – Galteres: • Infecció al conducte respiratori superior i inflamació de les glàndules salivals. • Pot afectar a testicles, pàncrees i cervell. 17
 • 18. 2.3. Malalties transmeses per via sexual • Clàssicament conegudes com venèries (Venus, deessa de l’amor). Actualment són conegudes com a malalties de transmissió sexual (MTS). • Malalties esteses arreu del món, amb rellevància epidemiològica. • Sobretot afecten a la població adolescent-jove fins als 30 anys. • La majoria tenen tractament. • Algunes d'elles, com les produïdes per virus, mai curen de manera definitiva. • No només es transmeten per via sexual. 18
 • 19. • Les més importants són: – Sida: • Provocada pel retrovirus VIH. • Ataca als limfòcits T i els destrueix provocant la disminució de les defenses i causant múltiples infeccions a l’organisme que poden conduir a la mort. • Té una fase asimptomàtica que pot durar anys. • Tot i que en els darrers anys hi ha hagut avanços, encara no és pot curar. – Herpes genital: • Provocada pel Herpesvirus. • Causa infeccions i butllofes a l’anus, uretra, vagina i penis. • De moment és incurable però existeixen medicaments que alleugen els efectes. – Hepatitis B : • Causada pel Picornavirus. • Afecta a les cèl·lules del fetge alterant el funcionament d’aquest òrgan i provocant nàusees, vòmits, febre i engroguiment de la pell. • Es contagia a través de transfusions sanguínies, xeringues i agulles contaminades i en el naixement. 19
 • 20. – Gonorrea: • Causada pel bacteri Neisseria gonorrhoeae. • Provoca la inflamació de la mucosa vaginal de la dona i a l’home provoca infecció del canal uretral causant dolor a l’hora d’orinar. • Pot causar esterilitat en l’home. – Sífilis: • Causada pel bacteri Treponema pallidum. • Provoca lesions a la pell, als genitals i a altres zones del cos. • Si s’estén pot afectar el sistema nerviós (bogeria) i els vasos sanguinis. – Candidiasi vaginal. • Causada pel fong Candida albicans. • Inflamació de les parets de la vagina i uretritis a ambdós sexes. – Tricomonosi: • Causada pel protozou Trichomona vaginalis. • Infecció a la uretra en ambdós sexes. • A la dona provoca vaginitis i dolor en orinar i a l’home infecció de la pròstata i de les vesícules seminals. 20
 • 21. 2.4. Malalties transmeses per l’aigua o els aliments • Les malalties infeccioses transmeses per l’aigua o els aliments es poden contraure per: – Proliferació del microorganisme patogen a l’animal que s’ingereix. – Ingestió de les toxines que ha produït el microorganisme (sense necessitat de que hi estigui present el microorganisme patogen). • La major part d’aquestes malalties afecten al tracte digestiu (en menor part afecten al cor, sistema nerviós, etc). 21
 • 22. • Aquests microorganismes es solen trobar de manera natural en els aliments que ingerim: – Grans de cereals: • Floridures i llevats que passen al pa en el procés d’elaboració. – Carns: • Mal manipulades o conservades. • El més habitual Trichinella spiralis, que causa la triquinosi. – Peix fresc i marisc: • Enterobacteries, virus i cucs com l’Anisakis. – Llet fresca: • En el processament manual, transport o emmagatzematge pot incorporar bactèries com E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Lactobacillus o Acinetobacter. – Sucs, espècies i condiments: • Poden contenir bacteris (Bacillus, Clostridium o Pseudomonas) i fongs (Aspergillus, Saccharomyces, Candida, etc.) 22
 • 23. Anisakis Salmonella E. coli Clostridium Candida Pseudomonas 23
 • 24. • L’emmagatzematge inadequat dels aliments i les condicions sanitàries en el transport, manipulació i cuinat dels aliments pot causar malalties infeccioses. • Principals malalties transmeses per l'aigua i els aliments: – Disenteria amèbica o amebiasi: • Es produeix pel protozou Entamoeba histolytica a través de l’aigua o d’aliments contaminats. – Poliomielitis: • Afecta a la faringe i a l’intestí i està provocada pel Poliovirus. • Els casos greus causa paràlisi de cames. – Hepatitis A: • Inflamació del fetge causada pel Picornavirus. – Botulisme: • Malaltia produïda pel bacteri Clostridium botulinum i que afecta al SNC provocant visió doble, dificultat en parlar i paràlisi del diafragma. – Salmonel·losi: • Causada per la proliferació del bacteri Salmonella spp i que provoca diarrees i vòmits. • Es transmet a través dels ous, la llet i els seus derivats. 24
 • 25. Disenteria amèbica o amebiasi 25
 • 26. 2.5. Malalties transmeses per animals • Certs animals poden contagiar malalties, picant o contaminant aliments. • Els animals vectors poden ser de dos tipus: – Vectors mecànics: Transporten els microorganismes en certes zones del cos, com les potes, els apèndix bucals, etc. – Vectors biològics: Transporten el microorganisme i, a més aquest desenvolupa part del cicle vital dins seu. 26
 • 28. • Les principals malalties infeccioses transmeses per animals són: – Febre groga: • El mosquit Aedes aegypti porta el virus Flavivirus a la saliva i el transmet per picades. • Infecta el fetge, el ronyó i altres òrgans. – Pesta: • Provocada pel bacteri Yersinia pestis que transmeten el rosegadors salvatges i les rates. • Infla els ganglis, taques a la pell, deliri i mort. – Febre de les muntanyes rocalloses: • Provocada pel bacteri Rickettsia rickettsi, un paràsit intracel·lular, transportar per les caparres dels gossos. • Causa febres i mals de cap. – Malaltia de la son: • Provocada pel protozou Tripanosoma brucei transmès per la mosca tse-tse. • Afecta el SNC i causa la pèrdua de forces musculars. – Malària o paludisme: • El mosquit Anopheles es vector pel protozou Plasmodium. • Causa febres, calfreds, anèmia i dolors de cap i musculars. 28
 • 29. 29
 • 30. 3. Estudi i control dels microorganismes • Per poder examinar els microorganismes és necessari utilitzar una sèrie de tècniques que en permeten l’aïllament, el cultiu i l’estudi en condicions controlades al laboratori. 30
 • 31. 3.1. Medis de cultiu • Amb els cultius bacterians es pretén fer créixer en el laboratori una determinada espècie que permeti, per exemple, la seva identificació. • Per fer créixer bacteris és necessari un medi de cultiu adequat que aporti tots els requeriments nutricionals (aigua, sals minerals, glúcids, etc.). • A més a més, s’han de controlar altres aspectes com la temperatura, presència o absència d’oxigen, pH, potencial redox, temps de creixement, etc 31
 • 32. • Els medis de cultiu poden ser de dos tipus: – Medis líquids o brous de cultiu: Nutrients líquids que s’introdueixen en tubs d’assaig. – Medis sòlids: Solució de nutrients líquids amb agents gelificants (agar-agar). 32
 • 33. • Els medis de cultiu poden ser: – Generals: En ells creixen la majoria de bacteris. Exemple: LB-agar. – Selectius: S’afegeix al medi un determinat compost que inhibeix el creixement de bacteris que no ho toleren i permet el creixement d’aquells que ho toleren. Exemple: sals biliars per Gram +. – Diferencials: Aquells en que una determinada espècie creix d’una determinada manera que permet identificar-la. Exemple: Transformant el color en el medi. – Enriquits: Per bacteris que necessiten components especials. Exemple: Agar sang. 33
 • 34. • Les proves API són un sistema estandarditzat per l'identificació de bacteris. • Consisteix en una plantilla amb microtúbuls amb medis de cultiu que permet l’estudi d’unes 20 proves metabòliques a partir d’una única colònia bacteriana. 34
 • 35. 3.2. Creixement d’un cultiu bacterià • El creixement bacterià té diverses fases: – 1. Latència: no hi ha augment de població (adaptació al medi). – 2. Exponencial o logarítmica: fase de creixement (la població es duplica en cada generació). – 3. Estacionària: Hi ha un equilibri entre reproducció i mort cel·lular. – 4. Decliu o mort: La població decreix per falta de nutrients i acúmuls de productes tòxics (creats pel seu propi metabolisme). 35
 • 36. Curva de crecimiento de un cultivo bacteriano Logaritmo del número de células viables 2 3 4 1 Tiempo de incubación en minutos 36
 • 37. 3.3. Control dels microorganismes • Les substàncies que actuen contra microorganismes s’anomenen agents antimicrobians. • Hi ha dues categories, segons l’efecte que provoquen en els microbis: – Microbicides: maten els microorganismes. – Microbiostàtics: inhibeixen el creixement. • En funció de la naturalesa de l’agent antimicrobià es pot diferenciar entre: – Agents antimicrobians físics. – Agents antimicrobians químics. 37
 • 38. 3.3.1. Agents antimicrobians físics • Basats en processos físics: – 1. Esterilització o exposició a altes temperatures: • S’utilitza per eliminar tota forma de vida (inclòs espores) d’un determinat ambient, medi o instrument. • Es basa en fer un tractament a altes temperatures durant un determinat període de temps. • No tots els microorganismes tenen la mateixa resistència a altes temperatures. • Protozous i fongs moren entre 50 i 70ºC i bacteris entre 70 i 100ºC. 38
 • 39. Es poden distingir dos tractaments, segons el tipus de calor: • Calor humida: produeix desnaturalització i coagulació de les proteïnes microbianes. Hi ha dos tipus: – Esterilització clàssica: 120ºC durant, aproximadament, 30 min. Exemple: autoclau, pots en conserves, etc. – Esterilització tipus UHT: 140ºC durant 3 segons. Conserva el gust i la quantitat de vitamines en els aliments però es conserva menys temps. • Calor seca: Origina l’oxidació dels components cel·lulars. Exemple: estufa. 39
 • 40. – Pasteurització: • S’utilitza per eliminar la majoria dels microorganismes dels aliments sense perdre les principals característiques de sabor o aroma. • S’eleva la temperatura com a màxim a 80ºC durant uns 15-20 segons i desprès es refreda. – Tractament a temperatures per davall del punt de congelació: • Es un tractament bacteriostàtic. • Conserva els aliments, fàrmacs, etc. – Radiacions electromagnètiques: • Radiacions ionitzants: Ionitzen el DNA i les proteïnes, alterant la seva composició química. • Radiacions no ionitzants: Absorbida per les molècules de DNA creant mutacions, inhibint o alterant la seva duplicació. – Filtració de fluid o gas: • Filtres microporosos que deixen passar el líquid o el gas, però retenen els microorganismes. 40
 • 41. 3.3.2. Agents antimicrobians químics • Basats en l’ús de químics. Es poden diferenciar: – Esterilitzants: Destrueixen formes microbianes presents a les superfícies. Exemples: formaldehid o glutaraldehid. – Desinfectants: Eliminen microorganismes, però no les espores. Es solen utilitzar per tractar superfícies. – Antisèptics: Eliminen microbis presents a les ferides. Exemples: Etanol 70%, aigua oxigenada, etc. – Agents quimioterapèutics: Substàncies amb toxicitat selectiva (només ataca als microorganismes que causen malaltia). N’hi ha de dos tipus: • Antibiòtics: Solen ser productes metabòlics de bacteris o fongs filamentosos. • Agents quimioterapèutics sintètics: Sulfonamides o sulfamides i quinolones que inhibeixen certes rutes metabòliques dels bacteris patògens, inhibint el seu creixement. 41
 • 42. Antibiòtics: – Tenen una composició molt variada, per lo que existeixen diferents famílies. – La producció d’antibiòtics per part d’aquests microorganismes suposa una forma de competència ecològica. – El seu mecanisme d’acció pot consistiren: • Inhibir la formació de la paret bacteriana (penicil·lina). • Alterar la membrana plasmàtica (polimixina). • Inhibir la síntesi d’àcids nucleics (rifampicina). • Competició amb metabòlits procariotes (sulfamides). – Un antibiòtic pot ser bacteriostàtic (inhibeix el creixement bacterià) o bactericida (mata altres bacteris). – Existeixen antibiòtics amb la capacitat de eliminar molts bacteris, reben el nom de antibiòtics d’ampli espectre. – La activitat bactericida d’un antibiòtic es calcula amb un antibiograma. – La concentració mínima d’antibiòtic necessari per inhibir el creixement bacterià es mesura amb la tècnica de concentració en tubs (concentració mínima inhibitòria). 42
 • 43. 4. La biotecnologia microbiana • La biotecnologia microbiana inclou processos industrials que utilitzen microorganismes com a base per a obtenir productes d’utilitat per a les persones. 43
 • 44. 4.1. Producció d’antibiòtics • La producció d'antibiòtics ha crescut espectacularment des de la dècada dels cinquanta i té una gran importància en l'àrea de la medicina. • Es coneixen uns 800 antibiòtics deguts a Penicillium, Bacillus i Streptomyces. • Hi ha contribuït: – El descobriment d'espècies microbianes que tenen més capacitat de producció. – La millora dels medis de cultiu. – La selecció de soques mutants. – La millora en el mètode d'extracció. 44
 • 45. 4.2. Producció de vitamines, aminoàcids i enzims • Vitamines: – Algunes vitamines es fabriquen industrialment utilitzant els processos de fermentació microbians. – Exemple: producció de vitamina B12 per Pseudomonas i Propioni bacterium. • Aminoàcids: – Molts microorganismes poden sintetitzar aminoàcids a partir de precursors nitrogenats inorgànics com el sulfatamònic. • Enzims: – Diversos fongs i bacteris produeixen enzims en més quantitat dels que poden utilitzar, de manera que expulsen les molècules sobreres. – Exemple: amilases, proteases, renina, etc. 45
 • 46. 4.3. Processos de fermentació • Els processos industrials que utilitzen els microorganismes com a base per l'obtenció dels seus productes constitueixen l'anomenada biotecnologia microbiana. • Les fermentacions a escala mundial es duen a terme en els anomenats fermentadors (dipòsits de diferent capacitat en els quals hi ha un líquid que és el medi de cultiu del microorganisme). • El medi de cultiu i els microbis industrials es barregen amb un sistema de pales intern que s'anomena impulsor. • La transformació del substrat en el producte s'anomena fermentació. 46
 • 47. • L'etanol: – És una de les substàncies més importants que s'obtenen en els fermentadors industrials. – És un dissolvent orgànic utilitzat comunament en la indústria química. – És una substància pròpia de les begudes alcohòliques. – Les begudes alcohòliques s’obtenen de les fermentacions produïdes pels llevats: • Vi: Sacharomices cerevisae i S. ellipsoideus. • Sidra: S. apiclatus. • Cervesa i pa: S. cerevisae. Glucosa (C6H12O6) 2 etanol (CH3–CH2OH) + 2 CO2 47
 • 48. • L‘àcid làctic: – És una molècula que poden produir bacteris, com Lactobacillus bulgaricus, degradant parcialment la lactosa. – Aquesta molècula té una gran varietat d'usos: • Lactat de ferro en el tractament d’anèmia. • Lactat de calci pel tractament de deficiències de calci. • Lactat de sodi per fer substàncies plastificants. – El medi de cultiu es un líquid (sèrum de llet) constituït per una solució aquosa de lactosa, sals i vitamines. Lactosa (C12H22O11) + H2O 2 glucosa (C6H12O6) 4 ácido láctico (CH3–CHOH–COOH) 48
 • 49. • L‘àcid acètic o vinagre: – La producció d’àcid acètic (vinagre) la duen a terme els bacteris Acetobacter o Gluconobacter. – Es produeix per una degradació incompleta de l’etanol (amb oxigen, per lo que no es una vertadera fermentació). – El substrat del que es parteix pot ser vi, sidra o alcohol etílic. 2 etanol (CH3–CH2OH) + 2 O2 2 ácido acético (CH3–COOH) + 2 H2O 49
 • 50. 4.3.1. Exemples • Elaboració de vi: – S’obté per fermentació del suc de raïm (glucosa i fructosa), que dóna alcohol etílic i CO2. • Elaboració de cervesa: – Es dóna per fermentació alcohòlica de cereals (ordi). • Elaboració de pa: – Te lloc per una fermentació alcohòlica duta a terme per S. cerevisae. • Elaboració de formatge i iogurt: – Es dóna per una fermentació làctica que transforma els glúcids senzills de la llet en lactat. – Ho realitzen bacteris com Lactobacillus o Lactococcus. 50
 • 51. 4.4. Microorganismes i control de plagues d’insectes • Recentment, alguns microorganismes s’han utilitzat com bioinsecticides degut a la seva capacitat entomopatògena (capacitat d’infectar els adults o larves d’insectes i matar-los o produir toxines). • Les toxines dels microbis entomopatògens no solen produir efectes nocius. 51
 • 52. 4.5. Microorganismes i indústria alimentària • Alguns microorganismes no patògens poden contaminar els aliments de consum general. • Per aquesta raó s’ha establert un protocol d’anàlisi microbiològic d’aliments: – Determinar al grup al que pertanyen. – Tipus de metabolisme. – Quantificació de microorganismes a l’aliment (núm. màxim / mg o ml en cada aliment). – Preservació de l’aliment abans del consum. • Hi ha microorganismes que permeten l’elaboració d’aliments (fermentació del formatge, etc.). 52
 • 53. 4.6. Microorganismes i enginyeria genètica • Enginyeria genètica: – Tecnologia que permet modificar el conjunt de gens d’un organisme introduint-hi gens que procedeixen d’un altre ésser viu (de la mateixa o diferent espècie). • Per realitzar una transferència de gens es necessita una cèl·lula donant (ex. cèl·lula humana) i una cèl·lula receptora (ex. cèl·lula bacteriana). • Quan la cèl·lula receptora rep el material genètic de la cèl·lula donadora, aquesta reprodueix l’expressió d’aquest material. 53
 • 54. • Per transferir el material genètic d’una cèl·lula a una altra són necessàries les passes següents: – Obtenció de DNA donant: • Primer s’ha de localitzar el gen que es vol extraure. Per poder tallar el DNA s’utilitzen enzims de restricció (tant del material genètic de la cèl·lula donant com del plasmidi). – Tractament de DNA-lligasa (lligació): • Permet inserir el gen de la cèl·lula donadora en el plasmidi (plasmidi recombinant). – Transformació: • Els plasmidis recombinats s’uneixen als bacteris, obtenint bacteris modificats. – Clonació de gens: • Els bacteris modificats s’aïllen i es cultiven per obtenir clons. • Aquesta tècnica encara presenta alguns problemes: – Unions incorrectes del gen en el plasmidi. – Inestabilitat del plasmidi recombinant dins del bacteri. 54
 • 55. 4.7. Microorganismes i depuració d’aigües residuals • A les plantes depuradores d'aigües residuals, el tractament secundari permet eliminar les substàncies orgàniques indesitjables amb l'ús de diferents microorganismes. • Aquests microorganismes digereixen la matèria orgànica de l’aigua de rebuig i després l’oxiden mitjançant reaccions de fermentació i respiració. 55
 • 56. 5. Els microorganismes i els cicles biogeoquímics • Molts elements químics estan sotmesos a circuits cíclics anomenats cicles biogeoquímics. • El paper dels microorganismes en aquests cicles es basa en dos tipus de processos: – Descomposició de la matèria orgànica complexa morta en matèria orgànica senzilla. – Mineralització de la matèria orgànica en matèria inorgànica. 56
 • 57. 5.1. Microorganismes i cicle del carboni • El carboni constitueix l’esquelet de totes les biomolècules orgàniques. – Els microorganismes fotòtrofs agafen el diòxid de carboni atmosfèric i fixen el carboni en molècules orgàniques (CH2O)n en presència de la llum. – Els microorganismes desintegradors duen a terme o bé una fermentació butírica (Bacillus amilobacter, Clostridium butiricum) per la qual descomponen restes vegetals o bé una fermentació pútrida (Bacterium linens, Clostridiums porogenes) on es descompon la matèria orgànica de tipus proteic. – Certs fongs utilitzen la cel·lulosa i la lignina com a font de carboni i energia produint substàncies orgàniques pudents i diòxid de carboni. – Els arqueobacteris poden produir metà . 57
 • 59. 5.2. Microorganismes i cicle del sofre • El sofre es sol trobar en les roques i els sediments en forma de minerals de sulfat (SO42-) o en forma de minerals de sulfit(S2-). • Els bacteris tenen un paper molt important en la transformació dels compostos de sofre: – Bacteris oxidants de sofre (Thiobacillus): oxiden el sofre elemental o el sulfur, produint sulfat (SO42-). – Bacteris reductors de sulfats (Desulfovibrio): utilitzen els sulfats (SO42-), en condicions anaeròbiques, com a acceptor d’electrons i el transformen en sulfurs (abundants en medis aquàtics). • Al sòl només certs bacteris, fongs i plantes poden utilitzar els sulfats i reduir-ho a sulfur d’hidrogen (H2S), d’aquesta manera, el sofre podrà ser incorporat a biomolècules com les proteïnes. 59
 • 61. 5.3. Microorganismes i cicle del ferro • En la matèria mineral, el ferro es troba en forma de compostos ferrosos o fèrrics. • En els éssers vius, el ferro forma part d'algunes molècules orgàniques (hemoglobina, citocroms, etc.). • Alguns bacteris anaerobis (Thiobacillus ferroxidans) són capaços de reduir els minerals de ferro en estat fèrric a ferrós. Aquesta reducció permet posar aquet element a disposició d’altres éssers vius. • La biolixiviacó o lixiviació microbiana consisteix en la reducció de metalls contaminants presents al sòl gràcies a l’acció dels microorganismes. • Una altra aplicació ambiental es la bioacumulació. Alguns microorganismes tenen la capacitat d’absorbir de l’ambient determinants compostos com metalls pesats (plom o cadmi) o elements radioactius (cesi) i per això són utilitzats com bioindicadors. 61
 • 62. 5.4. Microorganismes i cicle del nitrogen • El nitrogen està a disposició dels éssers vius en forma de nitrats (NO3-) al sòl i a l’aigua i en forma gasosa (N2) a l'atmosfera. • En funció de l’etapa del cicle on intervenen els bacteris es classifiquen en: – Desintegradors. – Nitrificants del sòl. – Desnitrificants. – Fixadors de nitrògen. 62
 • 63. • Bacteris desintegradors: – Són bacteris que degraden els compostos orgànics nitrogenats mitjançant fermentacions pútrides, produint amoníac. – Transformen en amoníac la urea i l’àcid úric que excreten els animals. – L’acció d’aquests microorganismes va enriquint els sòls amb amoníac (amonificació). • Bacteris nitrificants del sòl: – La nitrificació es la transformació de l’amoni en nitrats, mitjançant una oxidació aeròbica. – Es du a terme en dues fases: • Nitrosació: pas d’amoníac a nitrits (NO2-). Nitrosomones. • Nitratació: pas de nitrits a nitrats (NO3-). Nitrobacter. – Nitrobacter i Nitrosomones són bacteris descomponedors. – Com a resultat de la putrefacció dels organismes vius es produeix amoníac que les plantes no utilitzen; els bacteris nitrificants ho transformen en nitrats absorbibles. 63
 • 64. • Bacteris desnitrificants: – La desnitrificació es la transformació de nitrats en nitrogen gasós. – Per una banda, aquets procés torna el nitrogen a l’atmosfera tancant el cicle i disminuint la quantitat de nitrats a l’aigua i per altra banda, empobreix els sòls. • Bacteris fixadors de nitrogen: – La fixació biològica del nitrogen consisteix en la transformació del nitrogen atmosfèric en amoníac o amoni del sòl. – Ho realitzen gràcies a l’enzim nitrogenasa: • En el sòl: Azotobacter, Clostridium. • En simbiosis amb plantes es troba el bacteri Rhizobium. • A l’aigua: Cianobacteris del fitoplàncton i fongs en simbiosis amb plantes. – Aquest procés és important per captar el nitrogen inert (inservible per la majoria dels organismes) i transformar- lo biològicament per la síntesi de proteïnes i àcids nucleics. 64
 • 66. 5.5. Microorganismes i cicle del fòsfor • El fòsfor es troba a les roques fosfatades de l’escorça terrestre. • Mitjançant meteorització química o dissolució s’alliberen fosfats (PO43-)que passen al sòl o a l’aigua on seran assimilats per les plantes. • Nombrosos microorganismes (descomponedors de matèria orgànica) incorporen els fosfats inorgànics del sòl i els solubilitzen en fosfats utilitzables per les plantes. 66
 • 68. 5.6. Microorganismes i degradació d’hidrocarburs • Alguns microorganismes aeròbics (bacteris, llevats i florits) són capaços d'utilitzar els hidrocarburs com a font de matèria orgànica per al seu metabolisme. • Una aplicació interessant d’aquests microorganismes es la bioremediació, utilització d’organismes vius per eliminar contaminants ambientals (petroli, etc). • Un dels bacteris més utilitzats en bioremediació es el gènere Pseudomones; aquests bacils Gram – metabolitzen compostos orgànics contaminants, produint substàncies innòcues. 68