SlideShare a Scribd company logo
Meet our team
1
Aim of Education
AIM
of
EDUCATION
Summer Training
Camp-2024
Nishitharanjan Rout​
gòlû
Aim of Education 3
4
 iwúZe aû¥~ªMêWÿòK ijòZ Gjûe Zêk^û bfbûùa
ùjûA_ûùeö ùMûUòG aû¥~ªùe jêGZ ùKùZûUò ù^ûUþ
@Qò – Kò«ê @ûC ùMûUòG aû¥~ªùe Zû’e gMêY ù^ûUþ
[ûA_ûùe û ù~Cñ aû¥ ~ªùe Pûeò _û*Uò cûZâ ù^ûUþ
@Qò, ZûKê aû^ Keòaû ^ò½d ijRö Kò«ê GK iµì‰ð Kò-
ùaûWðùe ù~Cñ aû¥iaê aû^ Keû~ûG Zûjû ^ò½d Lêaþ
Cy ùKûUúeö
Aim of Education
Aim of Education 5
 RùY cYòh, cûù^ RùY _ì‰ð
aòKgòZ c^êhýKê ùijòiaê
aòeûU @e¨ùKÁâû ijòZ Zêk^û
Keû~ûA_ûùeö ù~Cñ[ôùe
[û’«ò gj gj aû¥aû^Kûeúö
Gjû ^ò½òZ K[û ù~ ùicû^uê
^òdªY Keòaû I _eòPûk^û
Keòaû Lêaþ KÁKe aýû_ûeö
Kò«ê Keò_ûeòùf Zû’e `k Lêaþ
Pc}ûe ùjûA[ûGö
gòlû
Aim of Education 6
@û]ê^òK gòlû:
•To be fit for social life, so called
productive member of society.
•Gather information
•Acquisition of Knowledge,
• …. (translating the needs of
society into educational policy)
Aim of Education 7
Aim of Education 8
• “The British had established their colony in India through the
changed education system.
• The British couldn’t enslave India, decided to do it through psychological slavery.
• set up a committee under Macaulay (Thomas Babington
Macaulay, 1st Baron Macaulay, a British historian and Whig
politician).
He twice toured India from North to South and East to West
and submitted a report to the Viceroy stating that the
education system of India is so strong and deeply
rooted in traditions that the British colony will not
survive. If the colony has to sustain, India’s
Aim of Education 9
When he (Macaulay) was asked what was the strength of the
education system, he mentioned that he saw lakhs of gurukuls in
every village. There were no illiterate people in India. Every
person was so rooted in the traditions and culture of India that
they would never become aides of the British.
They broke down and destroyed the gurukul system
and implemented their own education system with the only
goal — to have youngsters support the establishment of
the British Raj. They continued to rule India for many
years because they captured the minds of the young.
Aim of Education 10
The first problem in a national system of education is to give an
education as comprehensive as the European and more thorough,
without the evils of strain and cramming.
 This can only be done by studying the instruments of knowledge and
finding a system of teaching which shall be natural, easy and effective.
 It is only by strengthening and sharpening these instruments to
their utmost capacity that they can be made effective for the
increased work which modern conditions require.
 The muscles of the mind must be thoroughly trained by simple and
easy means; then, and not till then, great feats of intellectual strength
can be required of them.
-Sri Aurobindo
gòlû
Aim of Education 11
gòlû
_âûPú^ gòlû:
• béMê Ehò – gòlû icû¯ - _òZû aeêY – Z_ü
• @^Ü aâjà -_âûY aâjà –c^ aâjà - @ûcôû aâjà
Aim of Education 12
@û]ê^òK gòlû:
• To be fit for social life, so called productive member of society.
• Gather information
• Acquisition of Knowledge,
• …. (translating the needs of society into educational policy)
gòlû:
• The Chief aim of education should be
to help the growing soul to draw out
that in itself.
• The Aim of education is to prepare to
Pòe«^ú 13
Aim of Education 14
~ò Zêùc Rúa^e Mbúe
^úZòMêWÿòKê aêSòaûKê Pûjñ,
~ò Zêùc Bgßeue Zêc _âZò aû©ðû
MâjY KeòaûKê Pûjñ,
G iéÁòe ejiý ùb Keòaûùe ~ò
Zêùc cMÜ ùjaûKê Pûjñ,
ùZùa ùi[ô_ûAñ @ûagýK ùja Zêce GK
aòKgòZ c^ö
• aò¥ûRð^ I
iû]^û
Aim of Education 15
Kò«ê c^e Gjò aòKûg @ûiòMfû
_ùe RùY @ûC Mâ^Ú @¤d^e
@ûagýKZû @^êba ^ Keò_ûùeö
KûeY, GK aòKgòZ CKôéÁ c^
Rúa^e Lêaþ ùQûU ùQûU NU^û I
_eòiÚòZòeê aò ajêK[û gòlû
Keò_ûùeö
ùijò @bòmZû ZêcKê gòLûA ùa
• aò¥ûRð^ I
iû]^û
gòlû
Aim of Education 16
•The Chief aim of
education should be
to help the growing
soul to draw out that
in itself.
•The Aim of education
is to prepare to
gòlû
Aim of Education 17
. gòlûe @ûe¸ - icû¯ò? . R^à _ìaðeê - R^à _ùe
. RûMâZ [ôfû ùaùk? . iê¯ [ôfû ùaùk?
Aim of Education 19
gòlûe @ûe¸ - icû¯ò?
• Indeed, if we want this education to have its
maximum result,
• it should begin even before birth; in this case it is
the mother herself who proceeds with this
education by means of a twofold action:
• first, upon herself for her own improvement, and
• secondly, upon the child whom she is forming
physically.
• it is certain that the nature of the child to be born
depends very much upon the mother who forms it,
upon her aspiration and will as well as upon the
material surroundings in which she lives.
• her thoughts - always beautiful and pure,
• her feelings - always noble and fine,
• her material surroundings - as harmonious as
possible and full of a great simplicity
• a conscious and definite will to form the child
according to the highest ideal she can conceive, then
the very best conditions will be realised so that the
child can come into the world with his utmost
potentialities.
Aim of Education 20
EDUCATION of a human being
should begin at birth and continue
throughout his life. … even before
birth.
“
-The Mother ”
22
Aim of Education
23
Aim of Education
gòlû
Aim of Education 24
gòlû
Aim of Education 25
Presentation title 26
Aim of Education 27
Individual
transformation
An inner
development
leading to the union
with the Divine
Presence.
Social
Transformastion
The establishment of
an environmental
favourable to the
flowering and growth
of the individual.
Terrestrial Transformation and Harmonisation
Contexts of Aims of Education
Aim of Education 28
To Know
Oneself
To Control
Oneself
@ûcô-
mû^
@ûcô-
iõ~c
29
To Know Oneself @ûcô-mû^
• ^òR iµKðùe,
• ^òR i•ûe aòbò^Ü @õg
• ùicû^ue Kû~ýðûakú
iùPZ^
ùjaû
• geúee aòbò^Ü @õg I ùicû^ue
Kû~ýðûakú
• _âûYe aòbò^Ü @õg I ùicû^ue
Kû~ýðûakú
• c^e aòbò^Ü @õg I ùicû^ue
Kû~ýðûakú
•@ûcôû-ùP÷Zý_êeêh
_é[Kþ Keò
PòjÜòaû
• Pò«û, @^êba, Mzòaé•ò, @ûùaM,
_âZòKâòdû, _eÆe aòùeû]ú Azûiaê
e cìk ùKCñVò – ZûKê ÆÁeìù_
ùLôaû
ÆÁeìù_
ùLôaû
Aim of Education
30
To Know Oneself @ûcô-mû^
•^òR iµKðùe,
•^òR i•ûe
aòbò^Ü @õg
•ùicû^ue
Kû~ýðûakú
iùPZ
^
ùjaû
Aim of Education
31
To Know Oneself @ûcô-mû^
• geúee aòbò^Ü @õg I
ùicû^ue Kû~ýðûakú
• _âûYe aòbò^Ü @õg I
ùicû^ue Kû~ýðûakú
• c^e aòbò^Ü @õg I ùicû^ue
Kû~ýðûakú
•@ûcôû-ùP÷Zý_êeêh
_é[K
þ
Keò
Pòj
Üòa
û
Aim of Education
32
To Know Oneself @ûcô-mû^
•Pò«û, @^êba,
MZòòaé•ò,
@ûùaM,
_âZòKâòdû, _eÆe
aòùeû]ú Azûiaê e
cìk ùKCñVò – ZûKê
ÆÁ
eìù_
ùLô
aû
Aim of Education
Preparation?
Five principal aspects
•Physical
•Mental
•Vital
•Psychic and
•Spiritual
Aim of Education 34
Usually, these phases of education follow chronologically the growth of
the individual; this, however, does not mean that one of them should
replace another, but that all must continue, completing one another until
the end of his life.
Aim of Education 35
Administrators
(Organiser,
policymaker):
need to
discover most
centrally &
above all other
needs of nation,
fix it in the
consciousness
of the people
Parents: there
must be burning
and sincere
awakening
among the
parents to
demand … &
realise the New
World…
Teachers: who
are prepared to
build in them
selves highest
qualities &
capacities
which the New
Education
demands.
Students:
burning
aspiration in
them to learn &
to educate
themselves.
Thirst for Truth
& discover all
knowledge is
truly within.
Four Factors Education System (APTC)
gòlû
Aim of Education 36
•The Chief aim of education
should be to help the
growing soul to draw out
that in itself.
•The Aim of education is to
prepare to increase his
Pòe«^ú 37
Aim of Education 38
c^ ßûeû @û¤ûcôòK aòhdiaêKê
aòPûe Keòaû iµì‰ð @i¸a û
ù~ûM_[ùe @Mâie ùjaûKê ùjùf icÉ
_âKûe cû^iòK aòPûe, Kòâdû-
_âZòKâòdû I cZûcZ @ûòeê aòeZ
ejòaû GKû« @_eòjû~ýð û
WHAT TO DO?
Aim of Education 39
Be aware of the disastrous influence: that
their own defects, impulses, weaknesses
and lack of self-control have on their
children.
To be respected: to be respected by a
child, have respect for yourself and be
worthy of respect at every moment.
 Never be authoritarian (lcZûiú^) ,
despotic (NéYý), impatient (ù]÷÷~ýðjú^)
or ill-tempered (@i«êÁ)
WHAT TO DO?
Child asks you a question: do not give him a stupid
or silly answer under the pretext that he cannot
understand you. You can always make yourself
understood.
Tell the Truth: in spite of the popular saying that it
is not always good to tell the truth, I affirm that it is
always good to tell the truth, but that the art consists
in telling it in such a way as to make it accessible to
the mind of the hearer.
Aim of Education 40
WHAT TO DO?
Child has done something wrong:
see that he confesses it to you spontaneously and frankly;
and when he has confessed, with kindness and affection
make him understand what was wrong in his movement so
that he will not repeat it, but never scold him; a fault
confessed must always be forgiven.
41
WHAT TO DO?
Scolding: Another pitfall to avoid:
do not scold your child without good reason and only when it is
quite indispensable. A child who is too often scolded gets
hardened to rebuke and no longer attaches much importance
to words or severity of tone. And above all, take good care
never to scold him for a fault which you yourself commit.
Children are very keen and clear-sighted observers; they soon
find out your weaknesses and note them without pity.
42
WHAT TO DO?
Fear: You should not allow any fear to
come between you and your child; fear is a pernicious means
of education: it invariably gives birth to deceit and lying. Only
a discerning affection that is firm yet gentle and an adequate
practical knowledge will create the bonds of trust that are
indispensable for you to be able to educate your child
43
WHAT TO DO?
Food: the diet that helps children
in their growth is generally known
and it may be very useful to follow it.
•Learn to offer your food to Mother and think that creates
those cells and drop of bloods which will help in
manifesting Supreme only. 44
WHAT TO DO?
Sleep: take adequate rest.
• Learn to learn in sleep also.
• Do Namajapa before sleep &
when wake up.
45
RûMâZ [ôfû
ùaùk?
iê¯ [ôfû
ùaùk?
Aim of Education
46
Words
Experience
Giving
Example
To be an
Example
To be an Example
Presentation title 47
 ^òùR gòlòZ ùjaûKê jêG
 ^òR i´§ùe iùPZ^ ùjaûKê
jêG
 @ûcôRdú ùjaûKê jêG
Never forget that to be a good teacher one
has to abolish in oneself all egoism.
It is the consciousness with which you
must be enlightened.
Aim of Education 48
WHAT TO DO?
iûeûõg
_eò_ì‰ð _ì‰ðZû ^òcù« ^òe«e
@MâMZò _ûAñ _âdûi ùjCQò gòlû
-R^à _ìaðeê @ûe¸
-Rúa^ aýû_ú
-cû’u ij ~êq ùjûA Kû~ýð Keòaû
Only Mother None Other
49
Aim of Education
Au revoir

More Related Content

Similar to AIM of Education-Teachers Training-2024.ppt

Psycho Social &Philo Bases of Edu.pptx
Psycho Social &Philo Bases of Edu.pptxPsycho Social &Philo Bases of Edu.pptx
Psycho Social &Philo Bases of Edu.pptx
Jerslin Muller
 
ED.IN 360 MASTER PILOT PROGRAM
ED.IN 360 MASTER PILOT PROGRAMED.IN 360 MASTER PILOT PROGRAM
ED.IN 360 MASTER PILOT PROGRAM
ED IN
 
AIMS OF EDUCATION It is accepted by all that with...
AIMS OF EDUCATION               It is accepted by all that with...AIMS OF EDUCATION               It is accepted by all that with...
AIMS OF EDUCATION It is accepted by all that with...
Binal Joshi
 
Principles of curriculam construction
Principles of curriculam constructionPrinciples of curriculam construction
Principles of curriculam construction
Hashirasharaf
 
Aims and objectives of education
Aims and objectives of education Aims and objectives of education
Aims and objectives of education
Kidzrio
 
Motivating Right Education - Emeka Anslem
Motivating Right Education - Emeka AnslemMotivating Right Education - Emeka Anslem
Motivating Right Education - Emeka Anslem
Emeka Anslem
 
9 Purposes Of Education
9 Purposes Of Education9 Purposes Of Education
9 Purposes Of Education
Kidzrio
 
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
JOHANN HEINRICH PESTALOZZIJOHANN HEINRICH PESTALOZZI
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
Thiagarajar College of Preceptors (Aided)
 
Social Pedagogy - Irn Bru and Haggis
Social Pedagogy - Irn Bru and HaggisSocial Pedagogy - Irn Bru and Haggis
Social Pedagogy - Irn Bru and Haggis
BASPCAN
 
Principle of Education & Teaching
Principle of Education & TeachingPrinciple of Education & Teaching
Principle of Education & Teaching
KULDEEP VYAS
 
Child Development Presentation Summer 2014
Child Development Presentation Summer 2014Child Development Presentation Summer 2014
Child Development Presentation Summer 2014
Matt Scully
 
Meaning and definition of education
Meaning and definition of educationMeaning and definition of education
Meaning and definition of education
M Noman
 
Ece v3 old ppt
Ece v3 old pptEce v3 old ppt
Ece v3 old ppt
Ruth Sheehan
 
Principles of Education, Special Education, Inclusive Education
Principles of Education, Special Education, Inclusive EducationPrinciples of Education, Special Education, Inclusive Education
Principles of Education, Special Education, Inclusive Education
SatnarainSingh
 
Unit 2-Growth and Development.pptx
Unit 2-Growth and Development.pptxUnit 2-Growth and Development.pptx
Unit 2-Growth and Development.pptx
Fatima117039
 
Principles of education and teaching learning process
Principles of education and teaching learning processPrinciples of education and teaching learning process
Principles of education and teaching learning process
Adam Gudaal
 
Kindergarten K to 12 Curriculum Guide
Kindergarten K to 12 Curriculum GuideKindergarten K to 12 Curriculum Guide
Kindergarten K to 12 Curriculum Guide
Dr. Joy Kenneth Sala Biasong
 
Curriculum Final kindergarten
Curriculum Final kindergarten Curriculum Final kindergarten
Curriculum Final kindergarten
Marivic Frias
 
Homework talk to parents january 2019
Homework talk to parents january 2019Homework talk to parents january 2019
Homework talk to parents january 2019
BJRSchool
 
Ind eng-531-ppt
Ind eng-531-pptInd eng-531-ppt
Ind eng-531-ppt
Riverside School
 

Similar to AIM of Education-Teachers Training-2024.ppt (20)

Psycho Social &Philo Bases of Edu.pptx
Psycho Social &Philo Bases of Edu.pptxPsycho Social &Philo Bases of Edu.pptx
Psycho Social &Philo Bases of Edu.pptx
 
ED.IN 360 MASTER PILOT PROGRAM
ED.IN 360 MASTER PILOT PROGRAMED.IN 360 MASTER PILOT PROGRAM
ED.IN 360 MASTER PILOT PROGRAM
 
AIMS OF EDUCATION It is accepted by all that with...
AIMS OF EDUCATION               It is accepted by all that with...AIMS OF EDUCATION               It is accepted by all that with...
AIMS OF EDUCATION It is accepted by all that with...
 
Principles of curriculam construction
Principles of curriculam constructionPrinciples of curriculam construction
Principles of curriculam construction
 
Aims and objectives of education
Aims and objectives of education Aims and objectives of education
Aims and objectives of education
 
Motivating Right Education - Emeka Anslem
Motivating Right Education - Emeka AnslemMotivating Right Education - Emeka Anslem
Motivating Right Education - Emeka Anslem
 
9 Purposes Of Education
9 Purposes Of Education9 Purposes Of Education
9 Purposes Of Education
 
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
JOHANN HEINRICH PESTALOZZIJOHANN HEINRICH PESTALOZZI
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
 
Social Pedagogy - Irn Bru and Haggis
Social Pedagogy - Irn Bru and HaggisSocial Pedagogy - Irn Bru and Haggis
Social Pedagogy - Irn Bru and Haggis
 
Principle of Education & Teaching
Principle of Education & TeachingPrinciple of Education & Teaching
Principle of Education & Teaching
 
Child Development Presentation Summer 2014
Child Development Presentation Summer 2014Child Development Presentation Summer 2014
Child Development Presentation Summer 2014
 
Meaning and definition of education
Meaning and definition of educationMeaning and definition of education
Meaning and definition of education
 
Ece v3 old ppt
Ece v3 old pptEce v3 old ppt
Ece v3 old ppt
 
Principles of Education, Special Education, Inclusive Education
Principles of Education, Special Education, Inclusive EducationPrinciples of Education, Special Education, Inclusive Education
Principles of Education, Special Education, Inclusive Education
 
Unit 2-Growth and Development.pptx
Unit 2-Growth and Development.pptxUnit 2-Growth and Development.pptx
Unit 2-Growth and Development.pptx
 
Principles of education and teaching learning process
Principles of education and teaching learning processPrinciples of education and teaching learning process
Principles of education and teaching learning process
 
Kindergarten K to 12 Curriculum Guide
Kindergarten K to 12 Curriculum GuideKindergarten K to 12 Curriculum Guide
Kindergarten K to 12 Curriculum Guide
 
Curriculum Final kindergarten
Curriculum Final kindergarten Curriculum Final kindergarten
Curriculum Final kindergarten
 
Homework talk to parents january 2019
Homework talk to parents january 2019Homework talk to parents january 2019
Homework talk to parents january 2019
 
Ind eng-531-ppt
Ind eng-531-pptInd eng-531-ppt
Ind eng-531-ppt
 

Recently uploaded

Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdfWalmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
TechSoup
 
The History of Stoke Newington Street Names
The History of Stoke Newington Street NamesThe History of Stoke Newington Street Names
The History of Stoke Newington Street Names
History of Stoke Newington
 
Présentationvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv2.pptx
Présentationvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv2.pptxPrésentationvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv2.pptx
Présentationvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv2.pptx
siemaillard
 
Wound healing PPT
Wound healing PPTWound healing PPT
Wound healing PPT
Jyoti Chand
 
Life upper-Intermediate B2 Workbook for student
Life upper-Intermediate B2 Workbook for studentLife upper-Intermediate B2 Workbook for student
Life upper-Intermediate B2 Workbook for student
NgcHiNguyn25
 
writing about opinions about Australia the movie
writing about opinions about Australia the moviewriting about opinions about Australia the movie
writing about opinions about Australia the movie
Nicholas Montgomery
 
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptxC1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
mulvey2
 
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRMHow to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
Celine George
 
PIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
PIMS Job Advertisement 2024.pdf IslamabadPIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
PIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
AyyanKhan40
 
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem studentsRHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
Himanshu Rai
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
The basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptxThe basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptx
heathfieldcps1
 
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
GeorgeMilliken2
 
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit InnovationLeveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
TechSoup
 
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdfHindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Dr. Mulla Adam Ali
 
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold MethodHow to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
Celine George
 
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdfA Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
Jean Carlos Nunes Paixão
 
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 InventoryHow to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
Celine George
 
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docxMain Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
adhitya5119
 
Reimagining Your Library Space: How to Increase the Vibes in Your Library No ...
Reimagining Your Library Space: How to Increase the Vibes in Your Library No ...Reimagining Your Library Space: How to Increase the Vibes in Your Library No ...
Reimagining Your Library Space: How to Increase the Vibes in Your Library No ...
Diana Rendina
 

Recently uploaded (20)

Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdfWalmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
 
The History of Stoke Newington Street Names
The History of Stoke Newington Street NamesThe History of Stoke Newington Street Names
The History of Stoke Newington Street Names
 
Présentationvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv2.pptx
Présentationvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv2.pptxPrésentationvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv2.pptx
Présentationvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv2.pptx
 
Wound healing PPT
Wound healing PPTWound healing PPT
Wound healing PPT
 
Life upper-Intermediate B2 Workbook for student
Life upper-Intermediate B2 Workbook for studentLife upper-Intermediate B2 Workbook for student
Life upper-Intermediate B2 Workbook for student
 
writing about opinions about Australia the movie
writing about opinions about Australia the moviewriting about opinions about Australia the movie
writing about opinions about Australia the movie
 
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptxC1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
 
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRMHow to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
 
PIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
PIMS Job Advertisement 2024.pdf IslamabadPIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
PIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
 
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem studentsRHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
 
The basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptxThe basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptx
 
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
 
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit InnovationLeveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
Leveraging Generative AI to Drive Nonprofit Innovation
 
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdfHindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
Hindi varnamala | hindi alphabet PPT.pdf
 
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold MethodHow to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
 
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdfA Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
 
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 InventoryHow to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 Inventory
 
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docxMain Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
 
Reimagining Your Library Space: How to Increase the Vibes in Your Library No ...
Reimagining Your Library Space: How to Increase the Vibes in Your Library No ...Reimagining Your Library Space: How to Increase the Vibes in Your Library No ...
Reimagining Your Library Space: How to Increase the Vibes in Your Library No ...
 

AIM of Education-Teachers Training-2024.ppt

 • 1. Meet our team 1 Aim of Education
 • 4. 4  iwúZe aû¥~ªMêWÿòK ijòZ Gjûe Zêk^û bfbûùa ùjûA_ûùeö ùMûUòG aû¥~ªùe jêGZ ùKùZûUò ù^ûUþ @Qò – Kò«ê @ûC ùMûUòG aû¥~ªùe Zû’e gMêY ù^ûUþ [ûA_ûùe û ù~Cñ aû¥ ~ªùe Pûeò _û*Uò cûZâ ù^ûUþ @Qò, ZûKê aû^ Keòaû ^ò½d ijRö Kò«ê GK iµì‰ð Kò- ùaûWðùe ù~Cñ aû¥iaê aû^ Keû~ûG Zûjû ^ò½d Lêaþ Cy ùKûUúeö Aim of Education
 • 5. Aim of Education 5  RùY cYòh, cûù^ RùY _ì‰ð aòKgòZ c^êhýKê ùijòiaê aòeûU @e¨ùKÁâû ijòZ Zêk^û Keû~ûA_ûùeö ù~Cñ[ôùe [û’«ò gj gj aû¥aû^Kûeúö Gjû ^ò½òZ K[û ù~ ùicû^uê ^òdªY Keòaû I _eòPûk^û Keòaû Lêaþ KÁKe aýû_ûeö Kò«ê Keò_ûeòùf Zû’e `k Lêaþ Pc}ûe ùjûA[ûGö
 • 6. gòlû Aim of Education 6 @û]ê^òK gòlû: •To be fit for social life, so called productive member of society. •Gather information •Acquisition of Knowledge, • …. (translating the needs of society into educational policy)
 • 8. Aim of Education 8 • “The British had established their colony in India through the changed education system. • The British couldn’t enslave India, decided to do it through psychological slavery. • set up a committee under Macaulay (Thomas Babington Macaulay, 1st Baron Macaulay, a British historian and Whig politician). He twice toured India from North to South and East to West and submitted a report to the Viceroy stating that the education system of India is so strong and deeply rooted in traditions that the British colony will not survive. If the colony has to sustain, India’s
 • 9. Aim of Education 9 When he (Macaulay) was asked what was the strength of the education system, he mentioned that he saw lakhs of gurukuls in every village. There were no illiterate people in India. Every person was so rooted in the traditions and culture of India that they would never become aides of the British. They broke down and destroyed the gurukul system and implemented their own education system with the only goal — to have youngsters support the establishment of the British Raj. They continued to rule India for many years because they captured the minds of the young.
 • 10. Aim of Education 10 The first problem in a national system of education is to give an education as comprehensive as the European and more thorough, without the evils of strain and cramming.  This can only be done by studying the instruments of knowledge and finding a system of teaching which shall be natural, easy and effective.  It is only by strengthening and sharpening these instruments to their utmost capacity that they can be made effective for the increased work which modern conditions require.  The muscles of the mind must be thoroughly trained by simple and easy means; then, and not till then, great feats of intellectual strength can be required of them. -Sri Aurobindo
 • 12. gòlû _âûPú^ gòlû: • béMê Ehò – gòlû icû¯ - _òZû aeêY – Z_ü • @^Ü aâjà -_âûY aâjà –c^ aâjà - @ûcôû aâjà Aim of Education 12 @û]ê^òK gòlû: • To be fit for social life, so called productive member of society. • Gather information • Acquisition of Knowledge, • …. (translating the needs of society into educational policy) gòlû: • The Chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself. • The Aim of education is to prepare to
 • 14. Aim of Education 14 ~ò Zêùc Rúa^e Mbúe ^úZòMêWÿòKê aêSòaûKê Pûjñ, ~ò Zêùc Bgßeue Zêc _âZò aû©ðû MâjY KeòaûKê Pûjñ, G iéÁòe ejiý ùb Keòaûùe ~ò Zêùc cMÜ ùjaûKê Pûjñ, ùZùa ùi[ô_ûAñ @ûagýK ùja Zêce GK aòKgòZ c^ö • aò¥ûRð^ I iû]^û
 • 15. Aim of Education 15 Kò«ê c^e Gjò aòKûg @ûiòMfû _ùe RùY @ûC Mâ^Ú @¤d^e @ûagýKZû @^êba ^ Keò_ûùeö KûeY, GK aòKgòZ CKôéÁ c^ Rúa^e Lêaþ ùQûU ùQûU NU^û I _eòiÚòZòeê aò ajêK[û gòlû Keò_ûùeö ùijò @bòmZû ZêcKê gòLûA ùa • aò¥ûRð^ I iû]^û
 • 16. gòlû Aim of Education 16 •The Chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself. •The Aim of education is to prepare to
 • 18. . gòlûe @ûe¸ - icû¯ò? . R^à _ìaðeê - R^à _ùe . RûMâZ [ôfû ùaùk? . iê¯ [ôfû ùaùk?
 • 20. gòlûe @ûe¸ - icû¯ò? • Indeed, if we want this education to have its maximum result, • it should begin even before birth; in this case it is the mother herself who proceeds with this education by means of a twofold action: • first, upon herself for her own improvement, and • secondly, upon the child whom she is forming physically. • it is certain that the nature of the child to be born depends very much upon the mother who forms it, upon her aspiration and will as well as upon the material surroundings in which she lives. • her thoughts - always beautiful and pure, • her feelings - always noble and fine, • her material surroundings - as harmonious as possible and full of a great simplicity • a conscious and definite will to form the child according to the highest ideal she can conceive, then the very best conditions will be realised so that the child can come into the world with his utmost potentialities. Aim of Education 20
 • 21. EDUCATION of a human being should begin at birth and continue throughout his life. … even before birth. “ -The Mother ”
 • 27. Aim of Education 27 Individual transformation An inner development leading to the union with the Divine Presence. Social Transformastion The establishment of an environmental favourable to the flowering and growth of the individual. Terrestrial Transformation and Harmonisation Contexts of Aims of Education
 • 28. Aim of Education 28 To Know Oneself To Control Oneself @ûcô- mû^ @ûcô- iõ~c
 • 29. 29 To Know Oneself @ûcô-mû^ • ^òR iµKðùe, • ^òR i•ûe aòbò^Ü @õg • ùicû^ue Kû~ýðûakú iùPZ^ ùjaû • geúee aòbò^Ü @õg I ùicû^ue Kû~ýðûakú • _âûYe aòbò^Ü @õg I ùicû^ue Kû~ýðûakú • c^e aòbò^Ü @õg I ùicû^ue Kû~ýðûakú •@ûcôû-ùP÷Zý_êeêh _é[Kþ Keò PòjÜòaû • Pò«û, @^êba, Mzòaé•ò, @ûùaM, _âZòKâòdû, _eÆe aòùeû]ú Azûiaê e cìk ùKCñVò – ZûKê ÆÁeìù_ ùLôaû ÆÁeìù_ ùLôaû Aim of Education
 • 30. 30 To Know Oneself @ûcô-mû^ •^òR iµKðùe, •^òR i•ûe aòbò^Ü @õg •ùicû^ue Kû~ýðûakú iùPZ ^ ùjaû Aim of Education
 • 31. 31 To Know Oneself @ûcô-mû^ • geúee aòbò^Ü @õg I ùicû^ue Kû~ýðûakú • _âûYe aòbò^Ü @õg I ùicû^ue Kû~ýðûakú • c^e aòbò^Ü @õg I ùicû^ue Kû~ýðûakú •@ûcôû-ùP÷Zý_êeêh _é[K þ Keò Pòj Üòa û Aim of Education
 • 32. 32 To Know Oneself @ûcô-mû^ •Pò«û, @^êba, MZòòaé•ò, @ûùaM, _âZòKâòdû, _eÆe aòùeû]ú Azûiaê e cìk ùKCñVò – ZûKê ÆÁ eìù_ ùLô aû Aim of Education
 • 34. Five principal aspects •Physical •Mental •Vital •Psychic and •Spiritual Aim of Education 34 Usually, these phases of education follow chronologically the growth of the individual; this, however, does not mean that one of them should replace another, but that all must continue, completing one another until the end of his life.
 • 35. Aim of Education 35 Administrators (Organiser, policymaker): need to discover most centrally & above all other needs of nation, fix it in the consciousness of the people Parents: there must be burning and sincere awakening among the parents to demand … & realise the New World… Teachers: who are prepared to build in them selves highest qualities & capacities which the New Education demands. Students: burning aspiration in them to learn & to educate themselves. Thirst for Truth & discover all knowledge is truly within. Four Factors Education System (APTC)
 • 36. gòlû Aim of Education 36 •The Chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself. •The Aim of education is to prepare to increase his
 • 38. Aim of Education 38 c^ ßûeû @û¤ûcôòK aòhdiaêKê aòPûe Keòaû iµì‰ð @i¸a û ù~ûM_[ùe @Mâie ùjaûKê ùjùf icÉ _âKûe cû^iòK aòPûe, Kòâdû- _âZòKâòdû I cZûcZ @ûòeê aòeZ ejòaû GKû« @_eòjû~ýð û
 • 39. WHAT TO DO? Aim of Education 39 Be aware of the disastrous influence: that their own defects, impulses, weaknesses and lack of self-control have on their children. To be respected: to be respected by a child, have respect for yourself and be worthy of respect at every moment.  Never be authoritarian (lcZûiú^) , despotic (NéYý), impatient (ù]÷÷~ýðjú^) or ill-tempered (@i«êÁ)
 • 40. WHAT TO DO? Child asks you a question: do not give him a stupid or silly answer under the pretext that he cannot understand you. You can always make yourself understood. Tell the Truth: in spite of the popular saying that it is not always good to tell the truth, I affirm that it is always good to tell the truth, but that the art consists in telling it in such a way as to make it accessible to the mind of the hearer. Aim of Education 40
 • 41. WHAT TO DO? Child has done something wrong: see that he confesses it to you spontaneously and frankly; and when he has confessed, with kindness and affection make him understand what was wrong in his movement so that he will not repeat it, but never scold him; a fault confessed must always be forgiven. 41
 • 42. WHAT TO DO? Scolding: Another pitfall to avoid: do not scold your child without good reason and only when it is quite indispensable. A child who is too often scolded gets hardened to rebuke and no longer attaches much importance to words or severity of tone. And above all, take good care never to scold him for a fault which you yourself commit. Children are very keen and clear-sighted observers; they soon find out your weaknesses and note them without pity. 42
 • 43. WHAT TO DO? Fear: You should not allow any fear to come between you and your child; fear is a pernicious means of education: it invariably gives birth to deceit and lying. Only a discerning affection that is firm yet gentle and an adequate practical knowledge will create the bonds of trust that are indispensable for you to be able to educate your child 43
 • 44. WHAT TO DO? Food: the diet that helps children in their growth is generally known and it may be very useful to follow it. •Learn to offer your food to Mother and think that creates those cells and drop of bloods which will help in manifesting Supreme only. 44
 • 45. WHAT TO DO? Sleep: take adequate rest. • Learn to learn in sleep also. • Do Namajapa before sleep & when wake up. 45 RûMâZ [ôfû ùaùk? iê¯ [ôfû ùaùk?
 • 47. To be an Example Presentation title 47  ^òùR gòlòZ ùjaûKê jêG  ^òR i´§ùe iùPZ^ ùjaûKê jêG  @ûcôRdú ùjaûKê jêG
 • 48. Never forget that to be a good teacher one has to abolish in oneself all egoism. It is the consciousness with which you must be enlightened. Aim of Education 48 WHAT TO DO?
 • 49. iûeûõg _eò_ì‰ð _ì‰ðZû ^òcù« ^òe«e @MâMZò _ûAñ _âdûi ùjCQò gòlû -R^à _ìaðeê @ûe¸ -Rúa^ aýû_ú -cû’u ij ~êq ùjûA Kû~ýð Keòaû Only Mother None Other 49 Aim of Education