Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VasileALECSANDRIMUNTELE DE FOC
APRECIERI  Poate c[ cea mai durabil[ parte a operei lui Alecsandri este aceea ]nproz[. Scutit de risip[ de silabe =i de ...
340                                  Vasile Alecsandri   Ca =i poezia =i teatrul, proza...
Muntele de Foc                                 341agreabilului, ]ns[ mai cu seam[ civiliza...
342                                Vasile Alecsandri  …Povestirea lui Alecsandri (Istori...
Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)

893 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)

 1. 1. VasileALECSANDRIMUNTELE DE FOC
 2. 2. APRECIERI Poate c[ cea mai durabil[ parte a operei lui Alecsandri este aceea ]nproz[. Scutit de risip[ de silabe =i de obligaia gravit[ii lirice, scriitorul ]=irevars[, slobod de a divaga, toate darurile: umor, pictur[, ]nlesnire oriental[de povestitor. El n-are invenie, de aceea ]n substan[ toate naraiunile salesunt jurnale de c[l[torie. Genul era la mod[ atunci, ilustrat de Chateaubriand=i de Lamartine. Dar lui Alecsandri ]i lipse=te sentimentul geografic, mareaevocare romantic[. Ochiul lui e al unui desenator pasionat de detalii inedite,al unui reporter superior, care surprinde exoticul f[r[ a transfigura. C[l[toriilelui urmeaz[ spiritul acelora ale lui Al. Dumas, foarte gustate atunci, imitatede Ed. About. C[l[torul are o predispoziie statornic[, de categoria spirituluicritic, de a nota grotescul =i pestriul, f[r[ a strica impresia de studiu atabloului, o pretenie de „humour“ flegmatic. George C{LINESCU, Istoria literaturii rom`ne de la origini p`n[ ]n prezent. Ediia a doua rev[zut[ =i ad[ugit[. Editura Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 317. Ceea ce dore=te foarte deseori s[ pun[ ]n lumin[ V Alecsandri este felul .fantastic ]n care ]i apar peisajele =i aspectele generale ale naturii. Cuvintele„fantastic“, „fantasm[“ etc. revin necontenit ]n scrisul s[u. Umbrele nopii sez[resc ca „fantasme din alt[ lume“. }n timpul c[l[toriei cu diligena „tropotulcailor =i sunetul zurg[l[ilor aveau ceva fantastic“. Autorul are impresia c[ seg[se=te ]n „]mp[r[ia fantasmelor“. }n timpul apusului „natura-ntreag[ seacoper[ cu o hain[ fantastic[“. Luna r[sp`nde=te asupra peisajului „un v[lluminos =i fantastic“ (...). Aceast[ stilizare ]n fantastic a at`tora din ]nf[i=[rilepe care le observ[ dovede=te ]n ce m[sur[ simul de observaie colaboreaz[cu fantezia ]n descrierile lui Alecsandri. Tudor VIANU, Arta prozatorilor rom`ni, Casa de editur[ Litera, Chi=in[u, 1997, p. 75.
 3. 3. 340 Vasile Alecsandri Ca =i poezia =i teatrul, proza lui Alecsandri se def[=ur[ pe cele dou[ direciiale epocii ]n care a scris (1840-1880), romantismul =i clasicismul (...). }nnuvela de debut, Buchetiera de la Florena, publicat[ sub titlul Suvenire dinItalia ]n primul num[r al revistei „Dacia literar[“, descoperim aproape toatecaracterele prozei lui Alecsandri =i anume: subiectivitatea (raportareacontinu[ la propria persoan[), observaia naturii exterioare, gustul pentrusenzaional sau anecdot[, darul povestirii, dar =i lipsa inveniei epice,sentimentalismul unit cu ironia =i umorul, predilecia pentru pitoresc =i exotic,aspectul general memorialistic de jurnal. Al. PIRU, Analize =i sinteze critice, Ed. Scrisul rom`nesc, Craiova, 1973, p. 42, 43. Proza lui Alecsandri trece drept partea cea mai viabil[ a literaturii sale,]n sensul c[ se deschide cititorilor de ast[zi chiar peste considerentele istoricecare pot conferi anumitor texte un interes ce amestec[ preocup[rile de =tiin[cu bun[voina estetic[ specioas[. +i cumva este drept s[ fie a=a dac[ neg`ndim c[ proza aceasta suport[ at`t lecturile pariale, ca poezia „barduluide la Mirce=ti“, c`t =i una global[, ca dramele =i comediile. Se ascunde ceva]n ]mprejurarea c[ nuvelele hiperromantice sunt incon=tiente =i lipsite deseriozitate epic[, precum Buchetiera de la Florena (1840). Deoarece Alexcsan-dri este un povestitor ce-=i c`=tig[ lectorii prin deranjarea aristocratic[, picantsuperficial[, l[s`nd pe cititorul de profesie discret ascuns ]n frazele corectelegante, integrate unui discurs de o acuratee diletantic[, ]n=el[toare cu folos.Lui ]i place s[ fie ascultat, f[r[ s[ abuzeze de artificii pretenioase ale oralit[ii:pitorescul material, tematic se acoper[ de o fin[ p`nz[ transparent[ de ironiecare nu e dec`t humor bl`nd, ]nc`ntare la aspectele lumii =i ale vieii. Elpetrece cuviincios, ca un patriot epicurian, la vederea naturii umane =i fizice(Istoria unui galben, Ia=ii ]n 1844, Un salon din Ia=i, O primblare la muni,Borsec, Balta-Alb[, Porojan), mizeriile =i frumuseile, regretul =i ]nduio=areadesfoliindu-se de la conturul minuios f[r[ pedanterie la grotesc. Bun[tatea=i dragostea curat[ de via[ ]i ]nnobileaz[ stilul, d`ndu-i acea elevaieseniorial[ de ins cult, foarte deprins cu ]nelepciunile ]nlesnitei existene demo=ier f[r[ vocaie acaparatoare. Iubitor de priveli=ti str[mo=e=ti, curios fa[de suflete=tile reverberaii ale firii, dar =i pasionat c[l[tor, amator de exotismepolicrome ne]mpov[r[toare, cump[nind descrierea Spaniei =i a Africii arabe]n balana anecdoticii subiri, cosmopolit sedus de aventuri suportabile, cu„dulci“ primejdii, doritor de tov[r[=ii rememorante, chiar excentrice ]n limitele
 4. 4. Muntele de Foc 341agreabilului, ]ns[ mai cu seam[ civilizat convenabile, Alecsandri se preumbl[parc[ uneori ]ntr-o patrie =i alteori ]ntr-o str[in[tate cu fa[ de Halima laic[,domestic[: miracolul s-a ]nlocuit cu neprev[zutul, cu pl[cerea itinerariilorfortuite. I. NEGOI|ESCU, Istoria literaturii rom`ne, Editura Minerva, Bucure=ti, 1991, p. 89-90. Proza literar[ a lui Alecsandri debuteaz[ cu Buchetiera de la Florena,din1840, juvenila povestire romantic[, ]mbibat[ de miresmele peisajuluiitalian, =i sf`r=e=te cu ultima fil[ de coresponden[, ce-nchide, ca-ntr-opreioas[ arhiv[, paginile cele mai diverse =i mai vii ale biografiei sale. Maispontan[, mult, cum e =i firesc, dec`t poezia cu ne]nduratele ei canoane,proza literar[ a lui Alecsandri e c`nd plin[ de farmec descriptiv, c`nd denotaiile realiste trecute prin filtrul satirei u=oare, =i c`nd de accentele celeimai autentice confesiuni. Un studiu al limbii literare la Alecsandri trebuie s[purcead[… de la chiar aceast[ tinereasc[ Buchetier[ de la Florena, f[r[ decare evoluia „spiritual[, poetic[ =i de stilist“ a lui Alecsandri nu poate fi]neleas[. (…) }n Buchetiera de la Florena sunt concentrate toate semineletemelor =i motivelor ulterioare. PERPESSICIUS, Alte meniuni de istoriografie literar[ =i folclor (II). 1958- 1962. Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1964, p. 44. Rom`nii =i poezia lor (1849-1850)… constituie, din numeroase punctede vedere, ]n cadrul ansamblului scrierilor lui Alecsandri, o adev[rat[ cupol[central[ a creaiei sale ]n proz[. (…) Rom`nii =i poezia lor este poate unicasa bucat[ ]n proz[, ]n care nota de umor sau ironie este cu totul absent[.Dar, ]n afar[ de aceasta, tot ce este esenial ]n Alecsandri vibreaz[ intens ]npaginile acestea, consacrate [ranului rom`n =i creaiei lui artistice – cea dint`iscriere mai temeinic[ pe aceste teme din literatura noastr[, de o a=a mareconsisten[, de un a=a puternic r[sunet, c[ ea reprezint[ o incontestabil[uria=[ piatr[ de hotar nu numai ]n dezvoltarea folcloristicii la noi, dar =i ]ncre=terea ateniei pentru [ran ]n literatura noastr[, dac[ nu cumva chiar ]ngenere ]n |ara noastr[. G. C. NICOLESCU, Proza lui Alecsandri. – }n cartea: A l e c s a n d r i , Proz[. Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1966, p. X, XI.
 5. 5. 342 Vasile Alecsandri …Povestirea lui Alecsandri (Istoria unui galben) e o c[lduroas[ pledoariepentru desfiinarea =erbiei iganilor, pentru egalitatea ]n drepturi a oamenilor=i pentru demnitatea uman[. Pe fundalul gotesc al unei societ[i ]napoiate,unde tortura =i batjocurirea celor mai mici de c[tre cei mai mari e ]ndrept[it[secole de-a r`ndul de obiceiurile p[m`ntului, figurile tinerilor igani =erbiNedelcu =i Zamfira apar zugr[vite contrastant ]n culori romantice. Pentru areliefa =i mai mult contrastul social revolt[tor, scriitorul mic=oreaz[ comictrufia =i l[comia boiereasc[. }n felul acesta ideea fundamental[ a povestirise contureaz[ impresionant de puternic. Cu toate c[ satira exagereaz[lucrurile, ea presupune o concepere realist[ a vieii. Istoria unui galbendeschide calea literaturii realiste. Dialogul viu =i plin de seva vorbirii populareconstituie elementul principal realist din aceast[ oper[. Vasile COROBAN, Romanul moldovenesc contemporan, Editura Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u, 1969, p. 86.

×