SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
“Dumnezeul geniului m-a sorbit din
popor cum soarele soarbe un nour
de aur din marea de amar“. Mihai
Eminescu (1850 – 1889)
05/11/15 06:58 AM 1
05/11/15 06:58 AM 2
CUPRINSCUPRINS
1.Familia şi copilăria
2.Viaţa de elev
3.Debutul în literatură
4.Pribegiile prin ţară
5.Student la Viena şi Berlin
6.Eminescu la Iaşi
7.Eminescu la Bucureşti
8.Boala lui Eminescu
9.Sfârşitul Poetului
10.Bibliografie
05/11/15 06:58 AM 3
Mihai Eminescu (născut
Mihail Eminovici)
n.15 ianuarie 1850,
Botoşani - d. 15 iunie
1889, Bucureşti a fost
un poet, prozator și
jurnalist român, socotit
de cititorii români şi de
critica literară postumă
drept cea mai
importantă voce
poetică din literatura
română.
Familia şi copilăria…
• Mihai Eminescu este al aptelea dintre ceiș
unsprezece copii ai căminarului Gheorghe
Eminovici, provenit dintr-o familie de ăraniț
români din nordul Moldovei, iș al Ralucăi
Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic din
Joldeşti.
• Din arhiva Bisericii Uspenia (Domnească)
din Boto aniș - locul unde a a fost botezat
Mihai Eminescu: data na terii este trecută caș
„15 ghenarie 1850”, iar a botezului la data de
21 în aceea i lună.ș
• Copilăria a petrecut-o la Botoşani şi Ipoteşti,
în casa părintească şi prin împrejurimi, într-o
totală libertate de mişcare şi de contact cu
oamenii şi cu natura, stare evocată cu adâncă
nostalgie în poezia de mai târziu (Fiind
băiat… sau O, rămâi).
05/11/15 06:58 AM 4
• La 5 octombrie 1864, Eminovici
a intrat ca practicant la
Tribunalul din Botoşani, apoi,
peste puţin timp, a fost copist
la comitetul permanent
judeţean.
• La 5 martie 1865, Eminovici a
demisionat, cu rugămintea ca
salariul cuvenit pe luna
februarie să fie înmânat fratelui
său Şerban.
• În 11 martie tânărul M. G.
Eminovici a solicitat paşaport
pentru trecere în Bucovina. În
toamnă s-a aflat în gazdă la
profesorul său, Aron Pumnul,
ca îngrijitor al bibliotecii
acestuia. Situaţia lui şcolară era
de „privatist“. Cunoştea însă
biblioteca lui Pumnul până la
ultimul tom.
Casa memorială
Mihai Eminescu
Ipoteşti
05/11/15 06:58 AM 5
Debutul în literatură
• 1866 este anul primelor manifestări literare ale
lui Eminescu.
• În 12/24 ianuarie moare profesorul de limba
română Aron Pumnul. Elevii scot o bro ură,ș
Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti, în care
apare i poeziaș “La mormântul lui Aron Pumnul”
semnată M. Eminoviciu, privatist.
• La 25 februarie/9 martie (stil nou) debutează
în revista Familia, din Pesta, a lui Iosif Vulcan,
cu poezia “De-aş avea”. Iosif Vulcan îl convinge
să- i schimbe numele în Eminescu i mai târziuș ș
adoptat i de al i membri ai familiei sale.ș ț
• În acela i an îi mai apar în „Familia” alteș
cinci poezii.05/11/15 06:58 AM 6
05/11/15 06:58 AM 7
Sufleor şi copist
• În 1867 a intrat ca
sufleor şi copist de roluri
în trupa lui Iorgu
Caragiale, apoi secretar în
formaţia lui Mihai Paskaly
şi, la recomandarea
acestuia, sufleor şi copist
la Teatrul Naţional, unde
îl cunoaşte
peI.L.Caragiale. Cu
această trupă face turnee
la Brăila, Galaţi, Giurgiu,
Ploieşti.
Pribegiile prin ţară
• Din 1866 până în 1869, a
pribegit pe traseul
Cernăuţi – Sibiu – Giurgiu
– Bucureşti. De fapt, sunt
ani de cunoaştere prin
contact direct a
poporului, a limbii, a
obiceiurilor şi a
realităţilor româneşti,
un pelerinaj
transilvănean al cărui
autor moral a fost Aron
Pumnul.
Eminescu la Iaşi
• În prima parte a anului 1875 a pus ordine în
bibliotecă şi a propus îmbogăţirea ei cu
manuscrise şi cărţi vechi româneşti. Tot în
acest an a început traducerea din germană a
unei gramatici paleoslave.
• L-a introdus pe Ion Creangă în societatea
Junimea.
• Rămas fără serviciu, Eminescu a primit
postul de corector şi redactor al părţii
neoficiale la ziarul local Curierul de laşi, unde
numeroase rubrici redactate de el au fost
publicate fără semnătură. A frecventat cu
regularitate şedinţele Junimii. De multe ori l-a
vizitat pe Creangă în bojdeuca sa.
• A făcut un drum la Bucureşti, unde, prin
Maiorescu, s-a împrietenit cu Mite Kremnitz.
• Veronica Micle a rămas, însă, idolul său.
05/11/15 06:58 AM
8
Eminescu la Iaşi
• În 6 martie 1875, într-un raport adresat lui
Maiorescu, ministrul Învăţământului, a înaintat o
listă bogată de tipărituri i manuscrise vechi pentruș
achizi ionare, iar înț 14 martie, în cadrul
prelegerilor publice ale Junimii a rostit conferin aț
pe care a tipărit-o în Convorbiri literare din 1
august sub titlul Înfluenţa austriacă asupra
românilor din principate.
• În 26 mai a înaintat Ministerului un raport
elogios asupra unei căr i didactice alcătuită de Ionț
Creangă i al ii.ș ț
• În 3 iunie, schimbându-se guvernul, Eminescu a
fost pus în disponibilitate prin decretul domnesc nr.
1013.
• În 15 iunie a primit scrisoarea lui Maiorescu prin
care i s-a propus func ia deț revizor şcolar pentru
districtele Iaşi şi Vaslui.
• În 22 iunie, prin raportul său către Ministerul
Învă ământului,ț D. Petrino a cerut ca Eminescu,
fost bibliotecar, să fie urmărit pentru obiecte iș
căr iț „sustrase“. Ministerul a înaintat raportul
Parchetului din Ia i.ș
05/11/15 06:58 AM 9
Student la Viena şi Berlin
• Între 1869 și 1872 este student la Viena.
• Urmează ca „auditor extraordinar”
Facultatea de Filozofie și Drept (dar
audiază și cursuri de la alte facultăți).
• Activează în rândul societății studențești
(printre altele, participă la pregătirea unei
serbări și a unui Congres studențesc
la Putna, cu ocazia împlinirii a 400 de ani
de la zidirea mănăstirii de către Ştefan cel
Mare), se împrietenește cu Ioan Slavici; o
cunoaște, la Viena, pe Veronica Micle;
începe colaborarea la Convorbiri literare;
debutează ca publicist în ziarul Albina, din
Pesta.
• Apar primele semne ale "bolii“.
• Între 1872 și 1874 a fost student
„extraordinar” la Berlin.
• Junimea i-a acordat o bursă cu condiția
să-și ia doctoratul în filozofie. A urmat cu
regularitate două semestre, dar nu s-a
prezentat la examene.
Mănăstirea Putna
Tu eşti aşa de albă ca floarea de
cireşi
Şi soarta mea te puse în calea mea să
ieşi,
Să treci ca o uşoară crăiasă din
poveşti,
C-o singură privire să-mi spui ce
dulce eşti,
Căci dulce eşti! De-atuncea, eu te
visez mereu
05/11/15 06:58 AM 10
Eminescu la Iaşi
• În 1 iulie 1877 a fost invitat să- i ia în primire noulș
post de revizor, iar în ziua următoare a predat
biblioteca lui D. Petrino, autorul bro urii criticate deș
Eminescu prin articolul său O scriere critică. Tot în
această vreme a fost înlocuit i la coală, din cauzaș ș
grevei declarate de elevii unor clase.
• În 10 august a înaintat Ministerului un raport
asupra constatărilor făcute cu ocazia conferin elor cuț
învă ătorii din jude ul Ia i.ț ț ș A remarcat pe
institutorul Ion Creangă de la coala nr. 2Ș
din Păcurari, Ia i.ș
• În 15 august s-a stins din viată la Ipote ti, mamaș
poetului, Raluca Eminovici.
• În 5 septembrie a trimis un raport cu propuneri de
reorganizare a colilor din jude ul Vaslui, iar înș ț 17
decembrie, judecătorul de instruc ie în cazulț
raportului înaintat la Parchet de către D. Petrino, a
declarat că „nu este loc de urmare“.
• În 20 septembrie 1877, i-a comunicat lui Slavici că se
simte din ce în ce mai singur, iar în 12 octombrie a
precizat, către acela i, că Ia ii i-au devenitș ș
„nesuferi i“.ț
• În a doua jumătate a lunii octombrie, fiind invitat să
intre în redac ia ziaruluiț Timpul, Eminescu a părăsit
Ia ii i a venit la Bucure ti, unde s-a dedicatș ș ș
gazetăriei.
05/11/15 06:58 AM 11
Eminescu la Bucureşti
• În 1877 s-a mutat la Bucureşti, unde până
în 1883 a fost redactor, apoi redactor-şef (în
1880) la ziarul Timpul. A desfăşurat o
activitate publicistică excepţională, care i-a
ruinat însă sănătatea. Acum a scris marile lui
poeme (seria Scrisorile şi Luceafărul, etc.).
• Într-o scrisoare din 1880 către Henrieta,
sora sa, s-a plâns că are mult de lucru i căș
este bolnav trupe te, dar mai mult suflete te.ș ș
Nu a publicat decât o poezie. Negruzzi îi scrie
imputându-i că nu-i mai trimite nici o
colaborare.
• A renun at la căsătoria proiectată cuț
Veronica Micle.
• În luna ianuarie a anului 1883, Eminescu
este internat pentru o vreme în spital. În lipsa
lui se cite te la Maiorescu, în două rânduri,ș
„Luceafărul” în limba germană.
05/11/15 06:58 AM 12
Boala lui Eminescu
• La Bucure ti, în 23 iunie, pe o căldurăș
înăbu itoare, Eminescu a dat semne de depresie,ș
iar la 28 iunie, "boala" a izbucnit din plin. În
aceea iș zi a fost internat în sanatoriul doctorului
u u, cu diagnosticul de psihoză maniaco-Ș ț
depresivă, nicidecum ceva incurabil.
• În primăvara lui 1887, Eminescu a plecat la
Boto ani, la sora sa Henrieta, i a fost internat înș ș
spitalul local Sfântul Spiridon. În timpul acesta, la
Ia i s-au organizat comitete de ajutorare, care auș
lansat liste de subscrip ie publică pentruț
între inerea i îngrijirea poetului.ț ș
• În 13 iulie a mers la Ia i pentru un consultș
medical. Ace tia au recomandat trimitereaș
pacientului la Viena i Hall, iar în 15 iulieș
Eminescu a plecat înspre destina iileț
recomandate, înso it de doctorandul Grigoreț
Focşa.
• În 1 septembrie s-a întors de la Hall la Boto ani,ș
unde a stat sub îngrijirea doctorului Iszak i aș
sorei sale, Henrieta. Trupa de teatru a fra ilorț
Vlădicescu, cunoscu i poetului, a dat în lunaț
decembrie la Boto ani, un spectacol în beneficiulș
bolnavului.05/11/15 06:58 AM 13
Sfârşitul Poetului
În data de 13 iunie 1889, în jurul orei 3 dimineaţa,
poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu din
strada Plantelor, Bucureşti.
Ziarul Românul anunţa ziua următoare la ştiri:
Eminescu nu mai este.
În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra
unui tei din Cimitirul Belu. Sicriul a fost dus pe umeri
de elevi de la Şcoala Normală de Institutori din
Bucureşti.
05/11/15 06:58 AM 14
05/11/15 06:58 AM 15
BibliografieBibliografie
• Călinescu, George - Viaţa lui Mihai
Eminescu, Editura Cartex, 2004.
• Cioabă, Cătălin - Mărturii despre
Eminescu, Editura Humanitas, 2009.
• Eminescu, Mihai - Poezii, Editura
Hyperion, 2012.
ResurseResurse
• http://referat.clopotel.ro
• http://ro.wikipedia.org/wiki
MuzicăMuzică
Enescu, George - Rapsodia Română
FotografiiFotografii::
www.hotnews.ro;www.hotnews.ro; ArhivăArhivă personalăpersonală

More Related Content

What's hot

Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescunicoluca10
 
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada PasoptistaVlad Bodareu
 
Monumentele din municipiul Bălţi
Monumentele din municipiul BălţiMonumentele din municipiul Bălţi
Monumentele din municipiul BălţiGhenadie Sontu
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu
Viata si activitatea lui mihai eminescuViata si activitatea lui mihai eminescu
Viata si activitatea lui mihai eminescuAntonia Ioani
 
Apa miracolul vietii
Apa miracolul vietiiApa miracolul vietii
Apa miracolul vietiiTundeLaudat
 
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe..."Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...Moldova Europeană
 
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenescSimbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenescMioara Cimpan
 
Legitățile principale ale învelișului geografic
Legitățile principale ale învelișului geograficLegitățile principale ale învelișului geografic
Legitățile principale ale învelișului geograficDanielCiubarov
 
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918Dumitru Maros
 
Traficul de persoane
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoaneRoxana Giusca
 
Ziua drapelului
Ziua drapeluluiZiua drapelului
Ziua drapeluluidalex4c
 
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)danababana
 
Scenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martieScenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martiedoradyrda
 

What's hot (20)

Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
 
Aureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.pptAureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.ppt
 
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
 
Mara
MaraMara
Mara
 
Criticismul junimist
Criticismul junimistCriticismul junimist
Criticismul junimist
 
Monumentele din municipiul Bălţi
Monumentele din municipiul BălţiMonumentele din municipiul Bălţi
Monumentele din municipiul Bălţi
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu
Viata si activitatea lui mihai eminescuViata si activitatea lui mihai eminescu
Viata si activitatea lui mihai eminescu
 
Apa miracolul vietii
Apa miracolul vietiiApa miracolul vietii
Apa miracolul vietii
 
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe..."Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
 
I.L. Caragiale
I.L. CaragialeI.L. Caragiale
I.L. Caragiale
 
Mihai Eminescu
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai Eminescu
 
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenescSimbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
 
Legitățile principale ale învelișului geografic
Legitățile principale ale învelișului geograficLegitățile principale ale învelișului geografic
Legitățile principale ale învelișului geografic
 
Liviu rebreanu ion
Liviu rebreanu ionLiviu rebreanu ion
Liviu rebreanu ion
 
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
 
Traficul de persoane
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoane
 
Ziua drapelului
Ziua drapeluluiZiua drapelului
Ziua drapelului
 
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
 
Scenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martieScenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martie
 
Anul 1918
Anul 1918Anul 1918
Anul 1918
 

Similar to Mihai-Eminescu

Eminesu-poetul sufletelor
Eminesu-poetul sufletelorEminesu-poetul sufletelor
Eminesu-poetul sufletelorlfarcas
 
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
 Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă Ionelia Serban
 
mihai eminescu poet roman bibliografie, opera
mihai eminescu poet roman bibliografie, operamihai eminescu poet roman bibliografie, opera
mihai eminescu poet roman bibliografie, operaanamariamuthi
 
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiintaOmagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiintaIonelia Serban
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)silviaaamadalina1
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)adrianagabriela1999
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu 2
Viata si activitatea lui mihai eminescu 2Viata si activitatea lui mihai eminescu 2
Viata si activitatea lui mihai eminescu 2Aniela Radoi
 
Viata si activitatea lui Mihai Eminescu
Viata si activitatea lui Mihai Eminescu Viata si activitatea lui Mihai Eminescu
Viata si activitatea lui Mihai Eminescu Aniela Radoi
 
VIATA_SI_ACTIVITATEA_LUI_MIHAI_EMINESCU.ppt
VIATA_SI_ACTIVITATEA_LUI_MIHAI_EMINESCU.pptVIATA_SI_ACTIVITATEA_LUI_MIHAI_EMINESCU.ppt
VIATA_SI_ACTIVITATEA_LUI_MIHAI_EMINESCU.pptssuser11fb911
 
Biografie Mihai Eminescu
Biografie Mihai EminescuBiografie Mihai Eminescu
Biografie Mihai EminescuDanielaMonica2
 
Mihai Eminescu.pdf
Mihai Eminescu.pdfMihai Eminescu.pdf
Mihai Eminescu.pdfDensaElena
 
Eminescu prezentare bibl. mares crina
Eminescu  prezentare bibl. mares crinaEminescu  prezentare bibl. mares crina
Eminescu prezentare bibl. mares crinaMares Crina
 
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa AuroraCovaşă Aurora
 
Mihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docxMihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docxMelikealkan7
 
mihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.pptmihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.pptdorintica
 

Similar to Mihai-Eminescu (20)

Eminesu-poetul sufletelor
Eminesu-poetul sufletelorEminesu-poetul sufletelor
Eminesu-poetul sufletelor
 
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
 Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
 
mihai eminescu poet roman bibliografie, opera
mihai eminescu poet roman bibliografie, operamihai eminescu poet roman bibliografie, opera
mihai eminescu poet roman bibliografie, opera
 
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiintaOmagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
 
Emin escu
Emin escuEmin escu
Emin escu
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
Viata si activitatea lui mihai eminescu (1)
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu 2
Viata si activitatea lui mihai eminescu 2Viata si activitatea lui mihai eminescu 2
Viata si activitatea lui mihai eminescu 2
 
Viata si activitatea lui Mihai Eminescu
Viata si activitatea lui Mihai Eminescu Viata si activitatea lui Mihai Eminescu
Viata si activitatea lui Mihai Eminescu
 
VIATA_SI_ACTIVITATEA_LUI_MIHAI_EMINESCU.ppt
VIATA_SI_ACTIVITATEA_LUI_MIHAI_EMINESCU.pptVIATA_SI_ACTIVITATEA_LUI_MIHAI_EMINESCU.ppt
VIATA_SI_ACTIVITATEA_LUI_MIHAI_EMINESCU.ppt
 
Biografie Mihai Eminescu
Biografie Mihai EminescuBiografie Mihai Eminescu
Biografie Mihai Eminescu
 
Mihai Eminescu.pdf
Mihai Eminescu.pdfMihai Eminescu.pdf
Mihai Eminescu.pdf
 
Eminescu prezentare bibl. mares crina
Eminescu  prezentare bibl. mares crinaEminescu  prezentare bibl. mares crina
Eminescu prezentare bibl. mares crina
 
Dor de eminescu
Dor de eminescuDor de eminescu
Dor de eminescu
 
2 mihai eminescu
2 mihai eminescu2 mihai eminescu
2 mihai eminescu
 
2 mihai eminescu
2 mihai eminescu2 mihai eminescu
2 mihai eminescu
 
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
 
2014 mihaieminescu
2014 mihaieminescu 2014 mihaieminescu
2014 mihaieminescu
 
Mihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docxMihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docx
 
mihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.pptmihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.ppt
 

Mihai-Eminescu

 • 1. “Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar“. Mihai Eminescu (1850 – 1889) 05/11/15 06:58 AM 1
 • 2. 05/11/15 06:58 AM 2 CUPRINSCUPRINS 1.Familia şi copilăria 2.Viaţa de elev 3.Debutul în literatură 4.Pribegiile prin ţară 5.Student la Viena şi Berlin 6.Eminescu la Iaşi 7.Eminescu la Bucureşti 8.Boala lui Eminescu 9.Sfârşitul Poetului 10.Bibliografie
 • 3. 05/11/15 06:58 AM 3 Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici) n.15 ianuarie 1850, Botoşani - d. 15 iunie 1889, Bucureşti a fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români şi de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Familia şi copilăria… • Mihai Eminescu este al aptelea dintre ceiș unsprezece copii ai căminarului Gheorghe Eminovici, provenit dintr-o familie de ăraniț români din nordul Moldovei, iș al Ralucăi Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic din Joldeşti. • Din arhiva Bisericii Uspenia (Domnească) din Boto aniș - locul unde a a fost botezat Mihai Eminescu: data na terii este trecută caș „15 ghenarie 1850”, iar a botezului la data de 21 în aceea i lună.ș • Copilăria a petrecut-o la Botoşani şi Ipoteşti, în casa părintească şi prin împrejurimi, într-o totală libertate de mişcare şi de contact cu oamenii şi cu natura, stare evocată cu adâncă nostalgie în poezia de mai târziu (Fiind băiat… sau O, rămâi).
 • 5. • La 5 octombrie 1864, Eminovici a intrat ca practicant la Tribunalul din Botoşani, apoi, peste puţin timp, a fost copist la comitetul permanent judeţean. • La 5 martie 1865, Eminovici a demisionat, cu rugămintea ca salariul cuvenit pe luna februarie să fie înmânat fratelui său Şerban. • În 11 martie tânărul M. G. Eminovici a solicitat paşaport pentru trecere în Bucovina. În toamnă s-a aflat în gazdă la profesorul său, Aron Pumnul, ca îngrijitor al bibliotecii acestuia. Situaţia lui şcolară era de „privatist“. Cunoştea însă biblioteca lui Pumnul până la ultimul tom. Casa memorială Mihai Eminescu Ipoteşti 05/11/15 06:58 AM 5
 • 6. Debutul în literatură • 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. • În 12/24 ianuarie moare profesorul de limba română Aron Pumnul. Elevii scot o bro ură,ș Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti, în care apare i poeziaș “La mormântul lui Aron Pumnul” semnată M. Eminoviciu, privatist. • La 25 februarie/9 martie (stil nou) debutează în revista Familia, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia “De-aş avea”. Iosif Vulcan îl convinge să- i schimbe numele în Eminescu i mai târziuș ș adoptat i de al i membri ai familiei sale.ș ț • În acela i an îi mai apar în „Familia” alteș cinci poezii.05/11/15 06:58 AM 6
 • 7. 05/11/15 06:58 AM 7 Sufleor şi copist • În 1867 a intrat ca sufleor şi copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale, apoi secretar în formaţia lui Mihai Paskaly şi, la recomandarea acestuia, sufleor şi copist la Teatrul Naţional, unde îl cunoaşte peI.L.Caragiale. Cu această trupă face turnee la Brăila, Galaţi, Giurgiu, Ploieşti. Pribegiile prin ţară • Din 1866 până în 1869, a pribegit pe traseul Cernăuţi – Sibiu – Giurgiu – Bucureşti. De fapt, sunt ani de cunoaştere prin contact direct a poporului, a limbii, a obiceiurilor şi a realităţilor româneşti, un pelerinaj transilvănean al cărui autor moral a fost Aron Pumnul.
 • 8. Eminescu la Iaşi • În prima parte a anului 1875 a pus ordine în bibliotecă şi a propus îmbogăţirea ei cu manuscrise şi cărţi vechi româneşti. Tot în acest an a început traducerea din germană a unei gramatici paleoslave. • L-a introdus pe Ion Creangă în societatea Junimea. • Rămas fără serviciu, Eminescu a primit postul de corector şi redactor al părţii neoficiale la ziarul local Curierul de laşi, unde numeroase rubrici redactate de el au fost publicate fără semnătură. A frecventat cu regularitate şedinţele Junimii. De multe ori l-a vizitat pe Creangă în bojdeuca sa. • A făcut un drum la Bucureşti, unde, prin Maiorescu, s-a împrietenit cu Mite Kremnitz. • Veronica Micle a rămas, însă, idolul său. 05/11/15 06:58 AM 8
 • 9. Eminescu la Iaşi • În 6 martie 1875, într-un raport adresat lui Maiorescu, ministrul Învăţământului, a înaintat o listă bogată de tipărituri i manuscrise vechi pentruș achizi ionare, iar înț 14 martie, în cadrul prelegerilor publice ale Junimii a rostit conferin aț pe care a tipărit-o în Convorbiri literare din 1 august sub titlul Înfluenţa austriacă asupra românilor din principate. • În 26 mai a înaintat Ministerului un raport elogios asupra unei căr i didactice alcătuită de Ionț Creangă i al ii.ș ț • În 3 iunie, schimbându-se guvernul, Eminescu a fost pus în disponibilitate prin decretul domnesc nr. 1013. • În 15 iunie a primit scrisoarea lui Maiorescu prin care i s-a propus func ia deț revizor şcolar pentru districtele Iaşi şi Vaslui. • În 22 iunie, prin raportul său către Ministerul Învă ământului,ț D. Petrino a cerut ca Eminescu, fost bibliotecar, să fie urmărit pentru obiecte iș căr iț „sustrase“. Ministerul a înaintat raportul Parchetului din Ia i.ș 05/11/15 06:58 AM 9
 • 10. Student la Viena şi Berlin • Între 1869 și 1872 este student la Viena. • Urmează ca „auditor extraordinar” Facultatea de Filozofie și Drept (dar audiază și cursuri de la alte facultăți). • Activează în rândul societății studențești (printre altele, participă la pregătirea unei serbări și a unui Congres studențesc la Putna, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la zidirea mănăstirii de către Ştefan cel Mare), se împrietenește cu Ioan Slavici; o cunoaște, la Viena, pe Veronica Micle; începe colaborarea la Convorbiri literare; debutează ca publicist în ziarul Albina, din Pesta. • Apar primele semne ale "bolii“. • Între 1872 și 1874 a fost student „extraordinar” la Berlin. • Junimea i-a acordat o bursă cu condiția să-și ia doctoratul în filozofie. A urmat cu regularitate două semestre, dar nu s-a prezentat la examene. Mănăstirea Putna Tu eşti aşa de albă ca floarea de cireşi Şi soarta mea te puse în calea mea să ieşi, Să treci ca o uşoară crăiasă din poveşti, C-o singură privire să-mi spui ce dulce eşti, Căci dulce eşti! De-atuncea, eu te visez mereu 05/11/15 06:58 AM 10
 • 11. Eminescu la Iaşi • În 1 iulie 1877 a fost invitat să- i ia în primire noulș post de revizor, iar în ziua următoare a predat biblioteca lui D. Petrino, autorul bro urii criticate deș Eminescu prin articolul său O scriere critică. Tot în această vreme a fost înlocuit i la coală, din cauzaș ș grevei declarate de elevii unor clase. • În 10 august a înaintat Ministerului un raport asupra constatărilor făcute cu ocazia conferin elor cuț învă ătorii din jude ul Ia i.ț ț ș A remarcat pe institutorul Ion Creangă de la coala nr. 2Ș din Păcurari, Ia i.ș • În 15 august s-a stins din viată la Ipote ti, mamaș poetului, Raluca Eminovici. • În 5 septembrie a trimis un raport cu propuneri de reorganizare a colilor din jude ul Vaslui, iar înș ț 17 decembrie, judecătorul de instruc ie în cazulț raportului înaintat la Parchet de către D. Petrino, a declarat că „nu este loc de urmare“. • În 20 septembrie 1877, i-a comunicat lui Slavici că se simte din ce în ce mai singur, iar în 12 octombrie a precizat, către acela i, că Ia ii i-au devenitș ș „nesuferi i“.ț • În a doua jumătate a lunii octombrie, fiind invitat să intre în redac ia ziaruluiț Timpul, Eminescu a părăsit Ia ii i a venit la Bucure ti, unde s-a dedicatș ș ș gazetăriei. 05/11/15 06:58 AM 11
 • 12. Eminescu la Bucureşti • În 1877 s-a mutat la Bucureşti, unde până în 1883 a fost redactor, apoi redactor-şef (în 1880) la ziarul Timpul. A desfăşurat o activitate publicistică excepţională, care i-a ruinat însă sănătatea. Acum a scris marile lui poeme (seria Scrisorile şi Luceafărul, etc.). • Într-o scrisoare din 1880 către Henrieta, sora sa, s-a plâns că are mult de lucru i căș este bolnav trupe te, dar mai mult suflete te.ș ș Nu a publicat decât o poezie. Negruzzi îi scrie imputându-i că nu-i mai trimite nici o colaborare. • A renun at la căsătoria proiectată cuț Veronica Micle. • În luna ianuarie a anului 1883, Eminescu este internat pentru o vreme în spital. În lipsa lui se cite te la Maiorescu, în două rânduri,ș „Luceafărul” în limba germană. 05/11/15 06:58 AM 12
 • 13. Boala lui Eminescu • La Bucure ti, în 23 iunie, pe o căldurăș înăbu itoare, Eminescu a dat semne de depresie,ș iar la 28 iunie, "boala" a izbucnit din plin. În aceea iș zi a fost internat în sanatoriul doctorului u u, cu diagnosticul de psihoză maniaco-Ș ț depresivă, nicidecum ceva incurabil. • În primăvara lui 1887, Eminescu a plecat la Boto ani, la sora sa Henrieta, i a fost internat înș ș spitalul local Sfântul Spiridon. În timpul acesta, la Ia i s-au organizat comitete de ajutorare, care auș lansat liste de subscrip ie publică pentruț între inerea i îngrijirea poetului.ț ș • În 13 iulie a mers la Ia i pentru un consultș medical. Ace tia au recomandat trimitereaș pacientului la Viena i Hall, iar în 15 iulieș Eminescu a plecat înspre destina iileț recomandate, înso it de doctorandul Grigoreț Focşa. • În 1 septembrie s-a întors de la Hall la Boto ani,ș unde a stat sub îngrijirea doctorului Iszak i aș sorei sale, Henrieta. Trupa de teatru a fra ilorț Vlădicescu, cunoscu i poetului, a dat în lunaț decembrie la Boto ani, un spectacol în beneficiulș bolnavului.05/11/15 06:58 AM 13
 • 14. Sfârşitul Poetului În data de 13 iunie 1889, în jurul orei 3 dimineaţa, poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu din strada Plantelor, Bucureşti. Ziarul Românul anunţa ziua următoare la ştiri: Eminescu nu mai este. În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din Cimitirul Belu. Sicriul a fost dus pe umeri de elevi de la Şcoala Normală de Institutori din Bucureşti. 05/11/15 06:58 AM 14
 • 15. 05/11/15 06:58 AM 15 BibliografieBibliografie • Călinescu, George - Viaţa lui Mihai Eminescu, Editura Cartex, 2004. • Cioabă, Cătălin - Mărturii despre Eminescu, Editura Humanitas, 2009. • Eminescu, Mihai - Poezii, Editura Hyperion, 2012. ResurseResurse • http://referat.clopotel.ro • http://ro.wikipedia.org/wiki MuzicăMuzică Enescu, George - Rapsodia Română FotografiiFotografii:: www.hotnews.ro;www.hotnews.ro; ArhivăArhivă personalăpersonală