SlideShare a Scribd company logo
LАtЁд.}ý&l*qj
F iж*лтяя э:едаг*r,iчн*Т р*два
КршворiзькоТ гiмказiТ ýs?2
Кри*ор iзъкоi Mi*bK*i ради
Jппптокпп М 4 вiп
-,г - -
З 1- **ргга*я 2*ЭЗ F*F;у}
{.ъ l ЁЁ*-Ё- Ёлrг_f 1(.р
гiьан*зi? jчs??
Р3;1[{
рOку -hfu180-од
оЁун
fiPиlr*Pl&ttýý
жý?ý
rlжнýýtfl
*сжýЕЕ€,ж гяrtгFАе,gА
Тl,пr"n"rъ";,}L тrftъ'
f ъ lJ jan iэ Ll iJ дJ л, rъ, i
-L l-
* :т ъг* Ё-?лъ
гЕъ€Е€,**.а=Еý lЪ* l i
,а _Lj.Ё_дя&ЁgdЁ,*яда *, 1* ё лвдЁ
КриворiзъкоТ MigbKoT рали
на ZtrLЗ -Zfi 24 навчаJIън иffт piK
34liil0;l
|)
1]
l,t
$
{i
.J
о
КривляйFiг:*2З
]:]
Структура освітньої програми
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................4
1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти 4
1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування)..................................................5
1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад .................................................7
1.4. Опис моделі випускника закладу .............................................................................8
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ .....................................................9
2.1. Напрями діяльності закладу .....................................................................................9
2.2. Подолання освітніх втрат ..........................................................................................9
2.3. Структура навчального року..................................................................................11
2.4. Розподіл годин інваріантної та варіативної складової навчального плану.....16
2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів....................................16
РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ...................................................................17
3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів.....................................17
3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-9-х класів.....................................19
РОЗДІЛ ІV. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ .........................................................................................25
4.1. Наскрізні лінії здобувачів освіти 2-4-х класів......................................................26
4.2. Наскрізні лінії здобувачів освіти 5-9 класів..........................................................26
РОЗДІЛ V. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ...........................................................................................27
5.1. Освітні галузі здобувачів освіти 1-х класів...........................................................27
5.2. Освітні галузі здобувачів освіти 5-6 класів (груп) ...............................................28
5.3. Предмети для 7-9 класів...........................................................................................29
РОЗДІЛ VI. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕС ......................................30
6.1. Типи уроків................................................................................................................30
6.2. Нестандартні уроків .................................................................................................30
6.3. Наукове товариство А-Еліта ...................................................................................31
РОЗДІЛ VII. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ................................................................................31
1.1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності...........................................................31
1.2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності..................................32
7.3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ..................................33
7.4. Якість проведення навчальних занять..................................................................34
Робота з молодими вчителями ..........................................................................................36
7.5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)....36
РОЗДІЛ VIII. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ......................................................36
8.1. Навчальні програми для учнів початкової школи..............................................36
8.2. Навчальні програми для учнів середньої ланки.................................................37
8.3. Перелік навчальних програм для факультативів, курсів за вибором,
спецкурсів, які реалізуються через інваріативну складову навчальних планів....37
IX. ДОДАТКИ...................................................................................................................37
Додаток 1. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 1 класу на 2022-
2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової
школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22).....................37
Додаток 2. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 2 класу на 2022-
2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової
школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22).....................38
Додаток 3. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 3 класу на 2022-
2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової
школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22)......................39
Додаток 4. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 4 класу на 2022-
2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової
школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22)......................40
Додаток 5. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 5-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік складений
відповідно додатку 3 Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної
середньої освіти (наказ МОН України від 19.02.2021 №235) .........................................41
Додаток 6. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 6-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік складений
відповідно додатку 3 Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної
середньої освіти (наказ МОН України від 19.02.2021 №235) .........................................42
Додаток 7. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 7-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік
складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від
20.04.2018 №405) ...............................................................................................................43
Додаток 8. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 8-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік складений
відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018
№405)..................................................................................................................................44
Додаток 9. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 9-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік
складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від
20.04.2018 №405) ...............................................................................................................45
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти
Криворізька гімназія №72 Криворізької міської ради з підрозділом «Початкова школа» – це заклад з
українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов, починаючи з п’ятого класу. Заклад освіти
здійснює свою діяльність відповідно до Статуту затвердженого наказом управління комунальної
власності міста виконкому Криворізької міської ради № 198-ум від 02.08.2022 року, який відповідає
сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх
закладів:
 Конституція України (ст.53);
 Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.№988
 Мовний закон України
«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження
плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження
Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 Державний стандарт базової середньої освіти від 30 вересня 2020 р. №898;
 Постанова Кабінету Міністрів від 27.07.2023 №783 «Про початок навчального року під
час воєнного стану в Україні»;
 наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження типових освітніх та
навчальних програм для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»;
 наказ МОН України для 5-6-х класів від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової
освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»
 наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 наказ МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для
здобуття повної загальної середньої освіти»;
 лист МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на
групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції
різних освітніх галузей»;
 наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про
дистанційне навчання» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і
науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015, №1115 від 08.09.2020); Наказ
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2023 № 201 «Про затвердження Змін до
Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти»;
 Лист МОН України від 31 серпня 2023 р. № 1/13094-23 «Щодо організації навчання осіб
з особливими потребами у закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному
році»;
 наказ МОН України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про
індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» (у редакції наказу МОН
України від 10.07.2019 №955) «Про внесення змін до наказу МОН України від
12.01.2016 №8»;
 Наказ МОН 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах
загальної середньої освіти»;
 Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середбної освіти.
 Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти);
 Постанова КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників»;
 Лист МОН від 04.03.2020 №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти»;
 Постанова КМУ від 24.12.2019 №1094 «Положення про сертифікацію пеадгогічних
працівників (зі змінами від 24.12.2019)»;
 Положення про атсетацію педагогічних працівників від 09.09.2022 № 805;
 Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2024»;
 Наказ МОН від 30.07.2021 №868 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності
закладів загальної середбної освіти та інструкцій щодо їх заповнення»;
 Наказ МОН від 16.06.2020 №1/9-328 «Щодо методичних рекомендацій з організації
психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини»;
 Наказ МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Про методичні рекомендації щодо запобігання
та протидії насильству»;
 «Абетка для директора»;
 Лист Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 року № 1/6990-23 «Про
підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-
зимового періоду 2023/24 навчального року»;
 Лист державної служби України з надзвичайних ситуацій №03-1870/162-2 «Про
організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»;
 Лист державної служби України з надзвичайних ситуацій №03-1870/162-2 «Про
організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження
Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження
Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-
лабораторій»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Положення про
навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2020 № 143 «Про затвердження
типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової
школи»;
 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» зі змінами;
 Наказ МОН від 11.08.2020 №1037 «Про затвердження Табеля термінових та строкових
донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони
праці та безпеки життєдіяльності»;
 Наказ МОН України від 14.07.2017 №1036 «Про затвердження Змін до Типового
переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для
кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчалних закладів».
Мета освітньої програми: забезпечення реалізації права дітей на здобуття
повної загальної середньої освіти, створення сприятливих умов для збереження і зміцнення
здоров'я здобувачів освіти, виховання самодостатньої особистості через систему життєвого
самоврядування, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання та
інноваційних методик.
1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування)
Повна назва закладу: Криворізька гімназія №72 Криворізькоїміськоїради.
Юридична адреса: Україна, Дніпропетровськаобласть, м. Кривий Ріг, 50071, вул.. Катеринівська, 8а, тел.
097-555-35-02
Ліцензований обсяг прийому– 753 особи.
Середня загальноосвітня школа №72 створена 01.09.1962 року. Рішенням МВК від 11.05.1994 №179 (4)
«Про реєстрацію середньої загальноосвітньої школи №72» заклад зареєстровано. Наказом УКВ Криворізької
міськоїради від 02.08.2022 №198-ум змінено назву на «Криворізька гімназія №72 Криворізькоїміської ради».
У Криворізькій гімназії №72 у 28 класах навчаються 893 учні. Станом на 01 вересня 2023 року в закладі
працюють - 49 педагогічних працівника. З них з вищою категорією – 24 чол., першою категорією – 7 чол.,
другою категорією – 8 чол., спеціалістів – 7 чол., бакалавр – 1, неповною вищою освітою – 2 чол., зі званням
«Вчитель-методист» - 8 чол., «Старший вчитель» - 10 чол.
Головною метою роботи Криворізької гімназії №72 є забезпечення реалізації права дітей на здобуття
базовоїсередньоїосвіти.
Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.
Підрозділ початковоїланки закладуІ ступеню – 13 класів (405 чол.).
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ ступеню – 15 класів (488 чол.).
У закладі створені всі умови для навчання і виховання не тільки обдарованих дітей, а й дітей з
особливими освітніми потребами: обладнано пандус та встановлено кнопку виклику. На педагогічному
патронажунавчається – 10осіб.
Криворізька гімназія №72 - це заклад, в якому вивчають на високому рівні три іноземні мови: англійська,
німецька, польська.
З 2019 року заклад бере участь в обласній експериментальній роботі «Розроблення та впровадження
навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньоїгалузі».
Як інноваційний навчальний заклад Криворізька гімназія №72 забезпечує високий рівень якості освіти,
створює сприятливі умови для збереження і зміцнення здоров’я учнів, виховує всебічно розвинену особистість
через систему життєвого самоврядування, створює умови рівного доступу до якісної освіти через допрофільне
навчання, впроваджує сучасніпедагогічнітехнологіїнавчання івиховання, інноваційніметодики.
Учнішколи є постійними учасниками регіональнихта міжнародних, всеукраїнських, міських конкурсів.
Гімназисти є активними юними дослідниками, які за 13 років участі в Малій академії наук та Конгресу
юних науковців подали до захисту 16 власних наукових розробок, а 1 учениця стала стипендіаткою Малої
академіїнаук.
Педагогічний колектив результативно працює над підготовкою учнів до Всеукраїнських учнівських
олімпіад. У 2023 роцімаємо обласного призера з фізики.
Творчий колектив педагогів бере активну участь у Міжнародних виставках «Інноватика в сучасній
освіті», «Сучаснізаклади освіти» та в інших фахових конкурсах та освітянських проєктах.
У червні 2019 року на території закладу відкрито звіринець, тваринне представництво якого налічує
більше 50 особин. Згідно зграфіком здійснюються екскурсії для учнів Саксаганського районута міста.
Педагогічний колектив є постійним переможцем у щорічному конкурсі проєктів місцевого розвитку
«Громадський бюджет». Були реалізованінаступні проекти:
Рік Назва проєкту
2016 «Шкільне подвір’я моєї мрії»
2017 «Шкільне подвір’я моєї мрії», «Територія безпеки»
2018 «Арт-майданчик науки та творчості під відкритим небом»
2019 «Stem-лабораторія»
2020 «Інформатизація освітнього простору»
Перемоги в конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет»
Рік Назва проєкту Що зроблено Сума
2016 «Шкільне подвір’я моєї
мрії»
Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття,
вимощення бруківкою
центрального ґанку закладу
1 299 815 грн.
2017 «Шкільне подвір’я моєї
мрії»
Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття –
вимощення бруківкою
пішохідних доріжок та під’їзних
шляхів
445 800 грн.
«Територія безпеки» Встановлення огорожі по
периметру території закладу
449 970 грн.
2018 «Арт-майданчик науки та Критий майданчик як зони для 475 000 грн.
творчості під відкритим
небом»
розвитку інтелектуальних видів
спорту, розвитку науки та
творчості, організації дозвілля
школярів у весняний, літній та
осінній періоди;
2019 «Stem-лабораторія» Окрема споруда на території
закладу
1 329 050 грн.
2020 «Інформатизація освітнього
простору»
Протягом квітня 2021 планується
закупівля обладнання в «Stem-
лабораторію» (ноутбуки,
інтерактивна дошка, проєктор,
фрезувальний станок з ЧП-
забезпеченням, CamTouch Pro з
двома стілусами, базові набори
LEGO MINDSTORMS Education
EV3, тренувальний стіл з Lego-
пластинами з ігровим полем)
499000 грн.
Учнізакладує переможцями та учасниками районних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів.
З 2022 року в закладу ведуться електронні журнали на порталі «Нові знання» усіма педагогічними
працівниками. Також здійснються дистанційне навчання засобами сучасних технологій та використовуючи
онлайн інструменти, платформами: Zoom, Meet, Classroom(1-4 класи), Новізнання (5-9 класи) тощо.
Обладнані два комп’ютерні класи. У приміщенні закладу проведено високошвидкісний локальний
інтернет, наявні дві Wi-Fi зони. Всі вчителі закладу 100% володіють навичками роботи з комп’ютерами,
працюють творчо, використовуючи інноваційні технології, інтерактивні техніки, що дозволяє свідомо,
раціонально, цілеспрямовано й, головне, результативно впроваджувати профільне навчання як нову освітню
модель.
У позаурочний час гімназисти мають можливість самореалізуватися у гуртках та секціях, що
проводяться на базі закладу представниками позашкільних закладів. На висому рівні проводяться додаткові
заняття з роботехніки.
У гімназіїфункціонують сучасна бібліотека, тренінговий кабінет, теплиця, звіринець.
Директор: Ничипорук Вікторія Володимирівна, педагогічний стаж – 25 років, «учитель методист»,
15 років 8 місяців працює директором закладу. Має державні та відомчі нагороди, нагрудний знак «За заслуги
перед містом» ІІІ ступеню, грамоти та подяки міського та обласного рівнів, медалі Всеукраїнської громадської
організації «Лицарський орден ім. І. Сірка».
1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад
Робочий навчальний план 1-9 класів на 2023-2024 навчальний рік розроблено відповідно до
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», ст.36., наказів МОН України від
12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів
закладів загальної середньої освіти» (Шияна Р.Б.), від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження
типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти для 3-4-х класів закладів загальної
середньої освіти» (Шияна Р.Б.), від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми
для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», статуту та ліцензування закладу,
за рішенням педагогічної ради від 31.05.2023 року протокол №3, а саме:
1.3.1. Для початкової школи 1-2 класів – за Базового навчального плану початкової освіти
Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1-
х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 р. № 1272);
1.3.2. Для початкової школи 3-4 класів – за Базового навчального плану початкової освіти
Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1-
х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 № 1273);
1.3.3. Для 5-6 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ
ступеня, затвердженою наказом МОН України від 19.02.2021 №235 (додаток 3);
1.3.4. Для 7-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ
ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця №10).
1.4. Опис моделі випускника закладу
Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних
кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише
наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.
Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем,
тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.
Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у
житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти
ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.
Випускник Криворізької гімназії №72 – це людина освічена, що самостійно здобуває знання,
готова до прийняття морально виправданих рішень. Отже, сучасний випускник вміє усвідомлювати
різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту
самоцінність. Вміє здійснювати вибір, жити й працювати в різновіковому колективі. Здатний
планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення. Має життєвий досвід діяльності в
групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером.
Основні характерологічні орієнтири особистості випускника - вільна особистість. Особистість,
що має високий рівень самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає себе,
усвідомлює свою цінність та цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед собою
та суспільством. Гуманна особистість, яка проявляє милосердя, доброту, здатність до
співпереживання, терпимість і доброзичливість, готова надати допомогу, прагне до миру й розуміє
цінність людського життя. Духовна особистість, яка має потребу до пізнання й самопізнання,
рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні. Творча особистість, яка наділена розвинутими
здібностями, зананнями, вміннями, навичками, розвинутим інтелектом. Практична особистість, яка
знає основи комп’ютерної гармотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери,
знає й поважає. Це людина, яка є прихильником здорового способу життя.
Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом
початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,
вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття
самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови; знає основи особистої
гігієни і здорового способу життя.
Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог
державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів
шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз,
синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої
громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних
цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя;
готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено
завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні
робити внесок у формування ключових компетентностей учнів початкової школи. Такі ключові
компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і
здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу
засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових
компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів
здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка
передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-
пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише
показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й, по можливості, перевіряти його на практиці
й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє
встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків:
змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання
посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури,
створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні
набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
Таким чином, педагогічний колектив Криворізької ЗОШ I-III ступенів №72 повинен виховувати
випускника, який здатний до самовизначення й самореалізації.
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Напрями діяльності закладу
1. Забезпечити своєчасне та повне виконання заходів щодо впровадження Держстандарту
початкової та базової середньої освіти.
2. Забезпечити методичний супровід нових навчальних курсів та предметів за новими навчальними
програмами.
3. Продовжити діяльність школи у Єдиній інформаційній системі управління освітою через
функціонування системи сайтів загальноосвітніх шкіл, налагодити дистанційне спілкування
учасників навчально-виховного процесу в формі чатів, форумів, вебінарів, телеконференцій,
телемостів тощо.
4. Оновити зміст, форми і методи навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний
процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту; підвищити
ефективність освітньої діяльності школи шляхом впровадження інформаційно-комунікативних
технологій в управлінську діяльність закладу.
5. Продовжити оновлення технологічного обладнання школи. Привести матеріально-технічну базу
закладу до рівня, який гарантує безпеку життя й здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
6. Використовувати сучасні технології навчання для профільної та допрофільної підготовки учнів.
Забезпечити наступність у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання; розробити й
запровадити технології педагогічної підтримки учнів у виборі профілю навчання.
7. Забезпечити формування здоров'язберігаючої компетентності педагогів, учнів та їх батьків,
досягнути позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя.
8. Створити розвитковий освітній простір навчального закладу для врахування індивідуальних
особливостей і можливостей самоактуалізації і самореалізації учнів.
9. Створити умови для виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному
середовищі, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому
просторах.
10. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто
виховується у неблагополучних, кризових сім’ях; схильним до протиправної поведінки, суїциду,
проявів жорстокості та насилля; дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи
переживають втрати, стреси; дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи
однолітків.
11. Організувати цілеспрямовану роботу над обласним науково-методичним проєктом
«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової
української школи» (ІІІ етап).
12. Забезпечити навчання вчителів щодо нових форм початкової освіти.
13. Застосовувати методичні матеріали для нових форм початкової освіти.
14. Створити умови для отримання освіти, що задовольняє потреби учнів та батьків та сприяє
самореалізації компетентної життєво успішної особистості.
2.2. Подолання освітніх втрат
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Освітні втрати — це прогалини у знаннях і навичках, які виникають в учнівства під час
освітнього процесу у порівнянні зі стандартами освіти та очікуваними результатами навчальних
здобутків.
Освітні втрати можуть виникати з різних — як індивідуальних, так і системних — причин. Серед
них: здоров’я, війна, пандемія, надзвичайні ситуації природного характеру.
Значний вплив також накладається на освітні втрати, зумовлені у 2020—2021 роках пандемією
COVID-19. Окрім безпосередньої зупинки освітнього процесу, що мав місце у всій країні після 24
лютого 2022 року, а також обмежень дистанційного навчання, на виникнення освітніх втрат можуть
впливати також інші чинники:
 бойові дії та окупація;
 повітряні тривоги;
 виїзд учнівства за кордон;
 переїзд у межах України;
 відключення електроенергії;
 руйнування значної частини закладів освіти.
Освітні втрати – як снігова куля: якщо ми маємо прогалини на певному рівні освіти, то ці
прогалини зумовлюють наступні прогалини.
Що треба робити, щоб ці прогалини не накопичувалися? Насамперед важливо вчасно, хоча би на
локальному рівні, кожному вчителеві та вчительці розуміти, які елементи навчального матеріалу є
ключовими.
Сама собою ситуація не виправиться. Як доводить практика: якщо прогалини в навчанні вчителі
намагаються наздогнати просто на заняттях, при цьому просуваючись у новому матеріалі, це не є
ефективним та лише заплутує школярів. Необхідні цільові заходи, щоб допомогти учням надолужити
втрачене.
Можливі варіанти:
1. Збільшення часу навчання
2. Прискорена освіта
3. Програми прискореного навчання
4. Корекційні програми
5. Адаптивне навчання
6. Програми надолуження освітніх втрат
https://osvitanova.com.ua/posts/5627-stratehii-nadoluzhennia-osvitnikh-vtrat-iaki-isnuiut-i-iaki-pidtrymuiut-
vchyteli
Стратегія з надолуження освітніх втрат — це комплекс заходів для здобувачів загальної
середньої освіти, спрямований
 на визначення прогалин у навчанні та їх компенсацію,
 а також на адаптацію,
 пріоритезацію предметів (знань та компетентностей),
 надання психологічної та соціально-емоційної підтримки.
Рекомендовані індикатори для моніторингу програм з надолуження освітніх втрат (на кінець
навчального року)
Для оцінювання ефективності програм з надолуження освітніх втрат пропонуємо використовувати
такі індикатори:
• кількість дівчаток і хлопчиків, які взяли участь у програмі;
• відсоток дітей, які покращили свої знання
-принаймні з одного предмета;
-вдосконалили щонайменше одну ключову компетентність;
-наскрізне вміння за результатами участі у програмі з надолуження освітніх втрат.
2.3. Структура навчального року
РЕЖИМ РОБОТИ КГ № 72 КМР
на 2023-2024 н.р.
Навчальний рік починається з 01 вересня 2023 року.
Заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Учні працюють за семестрами:
І семестр – 01.09.2023 – 22.12.2023
ІІ семестр – 09.01.2024 – 31.05.2024
Канікули:
осінні – 23.10.2023 – 29.10.2023 (7 днів)
зимові – 23.12.2023 – 08.01.2024 (17 днів)
весняні – 25.03.2024 – 31.03.2024 (7 днів)
Режим роботи складений з урахуванням можливих форм навчання:
Додаток 1 Розклад дзвінків в умовах дистанційного навчання
Додаток 2. Розклад дзвінків в умовах змішаного навчання
Додаток 3. Розклад дзвінків у звичайному режимі
Додаток 1
Режим роботи в умовах дистанційного навчання
В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації в країні (згідно наказу МОН від 01.08.2022
№ 1371 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»):
Уроки:
З 09.00 – 14.35 год.
Тривалість уроків та розклад дзвінків:
1 класи 2,3,4 класи 5-6 класи 7-9 класи
Синхрон
ний
Асинхрон
ний
Синхрон
ний
Асиннхрон
ний
Синхрон
ний
Асиннхрон
ний
Синхронний Асиннхрон
ний
20 хв 35 хв 20 хв 40 хв 25 хв 45 хв 30 хв 45 хв
Розклад дзвінків для учнів 1 класів:
Синхронний режим (20 хв.)
1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв перерва)
2-й урок – 09.35 - 09.55 (20 хв перерва)
3-й урок – 10.15 - 10.35 (20 хв перерва)
Асинхронний режим (35 хв.)
4-й урок – 10.55 - 11.30 (15 хв перерва)
5-й урок – 11.45 -12.20
Розклад дзвінків для учнів 2 класів:
Синхронний режим (20 хв.)
1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв перерва)
2-й урок – 09.35 - 09.55 (20 хв перерва)
3-й урок – 10.15 - 10.35 (20 хв перерва)
Асинхронний режим (40 хв.)
4-й урок – 10.55 - 11.35 (15 хв перерва)
5-й урок – 11.50 - 12.30 (15 хв перерва)
6-й урок – 12.45 - 13.25
Розклад дзвінків для 3 – 4 класів:
Синхронний режим (20 хв.)
1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв перерва)
2-й урок – 09.35 - 09.55 (20 хв перерва)
3-й урок – 10.15 - 10.35 (20 хв перерва)
4-й урок – 10.55 - 11.15 (15 хв перерва)
Асинхронний режим (40 хв.)
5-й урок – 11.30 – 12.10 (15 хв перерва)
6-й урок – 12.25 - 13.05
Розклад дзвінків для 5 – 6 класів:
Синхронний режим (25 хв.)
1-й урок – 09.00 - 09.25 (10 хв перерва)
2-й урок – 09.35 - 10.00 (10 хв перерва)
3-й урок – 10.10 - 10.35 (20 хв перерва)
4-й урок – 10.55 - 11.20 (20 хв перерва)
Асинхронний режим (45 хв.)
5-й урок – 11.40 – 12.25 (10 хв перерва)
6-й урок – 12.35 - 13.20 (10 хв перерва)
7-й урок – 13.30 - 14.15
Додаток 2
Режим роботи в умовах змішаного навчання
У закладі наявне найпростіше тимчасове укриття на 50 осіб. Під час тривоги рух учнів
здійснюється за затвердженими схемами (додаються: схема руху учнів по території закладу;
маршрути руху учнів по поверхах).
РОЗКЛАД ДЗВОНИКІВ ТА ТРИВАЛІСТЬ УРОКІВ
Клас Заклад Дні Очний
режим
Перерва
між
очним та
дистан.
режимами
Дистанційний
(синхронний,
асинхронний
режими)
Дистанційний
режим
(відповідно
Додатку 1)
4 КГ№72 ПН
СР
07.30-09.50 40 хв. 10.45-12.35
1 10.00-12.05 35 хв. 12.40-14.05
2 12.15-14.35 40 хв. 09.00-11.20
3 14.45-17.05 40 хв. 12.00-13.50
4 ВТ
ЧТ
ПТ
09.00-13.05
1 09.00-12.20
2 09.00-13.25
3 09.00-13.05
5 ВТ
ЧТ
ПТ
07.30-10.05 45 хв. 11.10-13.45
6 10.15-12.50 45 хв. 13.55-17.25
7 13.00-15.35 45 хв. 08.25-11.50
8 15.45-18.20 45 хв. 11.10-14.35
9 КГ№72 ПН
СР
ЧТ
09.00-14.40 30 хв. 15.20-16.05
5 КГ№72 ПН
СР
09.00-14.15
6 09.00-14.15
7 09.00-14.35
8 09.00-14.35
9 ВТ
ПТ
09.00-14.35
Розклад дзвінків для 7 – 9 класів:
Синхронний режим (30 хв.)
1-й урок – 09.00 - 09.30 (10 хв перерва)
2-й урок – 09.40 - 10.10 (10 хв перерва)
3-й урок – 10.20 - 10.50 (20 хв перерва)
4-й урок – 11.10 - 11.40 (20 хв перерва)
Асинхронний режим (45 хв.)
5-й урок – 12.00 – 12.45 (10 хв перерва)
6-й урок – 12.55 - 13.40 (10 хв перерва)
7-й урок – 13.50 - 14.35
1-4 КЛАСИ: ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА (ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ)
Розклад дзвінків для учнів 1 класів:
Очний режим (35 хв)
1-й урок – 10.00 - 10.35 (10 хв перерва)
2-й урок – 10.45 - 11.20 (10 хв перерва)
3-й урок – 11.30 - 12.05 (35 хв перерва)
Асинхронний режим (35 хв)
4-й урок – 12.40 - 13.15 (15 хв перерва)
5-й урок – 13.30 -14.05
Розклад дзвінків для учнів 2 класів:
Асинхронний режим (40 хв)
1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.30 (10 хв перерва)
3-й урок – 10.40 - 11.20 (15 хв. перерва+
40 хв. на перехід)
Очний режим (40 хв)
4-й урок – 12.15 - 12.55 (10 хв перерва)
5-й урок – 13.05 - 13.45 (10 хв перерва)
6-й урок – 13.55 - 14.35
Розклад дзвінків для учнів 4 класів:
Очний режим (40 хв)
1-й урок – 07.30 - 08.10 (10 хв перерва)
2-й урок – 08.20 - 09.00 (10 хв перерва)
3-й урок – 09.10 - 09.50 (15 хв перерва +
40 хв. на перехід)
Синхронний режим (30 хв)
4-й урок – 10.45 - 11.15 (10 хв перерва)
5-й урок – 11.25 - 11.55 (10 хв перерва)
6-й урок – 12.05 - 12.35
Розклад дзвінків для учнів 3 класів:
Синхронний режим (30 хв)
1-й урок – 12.00 - 12.30 (10 хв перерва)
2-й урок – 12.40 - 13.10 (10 хв перерва)
3-й урок – 13.20 - 13.50 (15 хв. перерва+
40 хв. на перехід)
Очний режим (40 хв)
4-й урок – 14.45 - 15.25 (10 хв перерва)
5-й урок – 15.35 - 16.15 (10 хв перерва)
6-й урок – 16.25 - 17.05
5-8 КЛАСИ: ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ (ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ)
9 КЛАСИ: ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, ЧЕТВЕР (ЗМІШАНИЙ ФОРМАТ)
Розклад дзвінків для 5 класів
Очний режим (45 хв)
1-й урок – 07.30 - 08.15 (10 хв перерва)
2-й урок – 08.25 - 09.10 (10 хв перерва)
3-й урок – 09.20 - 10.05 (20 хв. перерва+
45 хв. на перехід)
Синхронний режим (35 хв)
4-й урок – 11.10 – 11.45 (20 хв перерва)
5-й урок – 12.05 – 12.40 (20 хв перерва)
6-й урок – 13.05 – 13.45
Розклад дзвінків для 6 класів
Очний режим (45 хв)
1-й урок – 10.15 - 11.00 (10 хв перерва)
2-й урок – 11.10 - 11.55 (10 хв перерва)
3-й урок – 12.05 - 12.50 (20 хв перерви +
45 хв. на перехід)
Синхронний режим (35 хв)
4-й урок – 13.55 - 14.30 (20 хв перерва)
5-й урок – 14.50 - 15.25 (20 хв перерва)
6-й урок – 15.45 - 16.20 (20 хв перерва)
Асинхронний режим (45 хв)
7-й урок – 16.40 – 17.25
Розклад дзвінків для 7 класів
Асинхронний режим (45 хв)
1-й урок – 08.25 - 09.10 (10 хв перерва)
Синхронний режим (40 хв)
2-й урок – 09.20 - 10.00 (15 хв перерва)
3-й урок – 10.15 – 10.55 (15 хв перерва)
4-й урок – 11.10 – 11.50 (25 хв. перерва +
45 хв. на перехід)
Очний режим (45 хв)
5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв перерва)
6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв перерва)
7-й урок – 14.50 - 15.35
Розклад дзвінків для 8 класів
Синхронний режим (40 хв)
1-й урок – 11.10 - 11.50 (15 хв перерва)
2-й урок – 12.05 - 12.45 (15 хв перерва)
3-й урок – 13.00 - 13.40 (15 хв перерва)
4-й урок – 13.55 - 14.35 (25 хв. перерва +
45 хв. на перехід)
Очний режим (45 хв)
5-й урок – 15.45 - 16.30 (10 хв перерва)
6-й урок – 16.40 - 17.25 (10 хв перерва)
7-й урок – 17.35 - 18.20
Розклад дзвінків для 9 класів
Очний режим
1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв перерва)
2-й урок – 09.55 - 10.40 (10 хв перерва)
3-й урок – 11.50 - 11.35 (20 хв перерва)
4-й урок – 11.55 - 12.40 (20 хв перерва)
5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв перерва)
6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв перерва +
30 хв. на перехід)
Асинхронний режим
7-й – урок – 15.20 - 16.05
Додаток 3
Розклад дзвінків в умовах звичайного навчання
Уроки:
З 09.00 – 15.35 год.
Тривалість уроків та розклад дзвінків:
1 кл. – 35 хв. 2,3,4 кл.– 40 хв. 5-9 кл. – 45 хв.
Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж
через 45-хвилинної перерви після останнього уроку
Розклад дзвінків для учнів 1 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.35 (30 хв. перерва)
2-й урок – 10.05 - 10.40 (15 хв. перерва)
3-й урок – 10.55 - 11.30 (15 хв. перерва)
4-й урок – 11.45 - 12.20 (15 хв. перерва)
5-й урок – 12.35 -13.10
Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.40 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.55 - 10.35 (30 хв. перерва)
3-й урок – 11.05 - 11.45 (15 хв. перерва)
4-й урок – 12.00 - 12.40 (15 хв. перерва)
5-й урок – 12.55 - 13.35 (15 хв. перерва)
6-й урок – 13.50 - 14.30
Розклад дзвінків для 5 – 9 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.55 - 10.40 (10 хв. перерва)
3-й урок – 10.50 - 11.35 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.55 - 12.40 (20 хв. перерва)
5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва)
7-й – урок – 14.50 - 15.35
Розклад харчування учнів 1-9 класів:
1 класи – 09.35 – 10.05 (30 хв.)
2-4 класи – 10.35 – 11.05 (30 хв.)
5 класи – 11.35 – 11.55 (20 хв.)
6-9 класи – 12.40 – 13.00 (20 хв.)
Навантаження на 1 учня вважати:
1 класи – 19 год. (інваріантна та варіативна складові), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
2 класи – 21 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
3 класи – 22 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
4 класи – 22 год.(інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
5 класи – 26 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
6 класи – 29 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
7 класи – 29 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
8 класи – 29,5 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
9 класи – 31 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень.
2.4. Розподіл годин інваріантної та варіативної складової навчального плану
Інваріантна складова типового навчального плану основної школи забезпечує реалізацію змісту
шкільноїосвіти на рівніДержавного стандарту.
У 1-4-х, 5-7 класах освітня галузь «Мистецтво» буде реалізована викладанням окремих курсів:
«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». З 5 класу гімназисти вивчають дві іноземні мови
(німецька та польська).У 8-х та 9-х класах – курс «Мистецтво». У 5 класі – модельна навчальна програма
«Вступ до історії України та громадянської освіти» у кількості 1 години; 5-6 класах: предмет «Етика»
вивчається у межах інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» у кількості 1 години, інтегрований
курс «Пізнаємо природу» у кількості 2 годин, міжгалузевий інтегрований курс «STEM-LAB» у кількості 0,5
годин; у6-му– модельна навчальна програм «Історія України. Всесвітня історія» укількості2 годин.
2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження
Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого
типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів для
посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи:
- у 1-9-х класах – при вивченні української мови (більше 27 учнів);
- у 5-9-х класах – при проведенні уроків з трудового навчання (технології) (більше 27 учнів, окремо
для хлопців і дівчат, але не менше 8 учнів у групі);
- у 2-9-х класах – при вивченні іноземної (англійської) мови (більше 27 учнів), а також при вивченні
німецької та англійської мови в одному класі;
- у 2-9 класах- при вивченні інформатики (не менше 8 учнів у групі).
Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості
годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме:
5 класи
Українська мова – І семестр 3 години на тиждень; ІІ семестр – 4 години на тиждень;
6 класи
Українська мова – І семестр 4 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень;
7 класи
Українська мова – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень;
Хімія – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень.
8- класи
Історія України – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень;
9 - класи
Історія України – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 година на тиждень;
Географія – І семестр – 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень.
РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів
Відповідно до Державного стандарту початкової освіти затвердженого постановою КМУ від 21
лютого 2018 р. № 87 вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів початкових класів
визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено
ключові компетентності.
До ключових компетентностей належать:
вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої
думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси
слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження,
готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, що передбачає активне
використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі,
культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою,
спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних
залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням
математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в
особистому і суспільному житті людини;
компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають
формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі
спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених
дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому
середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою
компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити
професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного
природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання
природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою
цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання
засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними
для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової
інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних
навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості,
рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і
можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети,
активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях,
пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та
ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження
здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості
(образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей,
творчого вираження особистості;
підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність
брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення
цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя
ініційованих ідей, прийняття власних рішень.
Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які
мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі,
родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння
висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість,
ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями,
оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.
Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових
компетентностей.
Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в
цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для
їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.
Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури
відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту.
Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів
і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових
компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої
діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і
національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися
ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого
досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.
Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для
безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших
ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.
Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових
компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з
повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також
здатності робити усвідомлений вибір.
Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих
наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування
знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з
природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення
відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на
основі усвідомлення принципів сталого розвитку.
Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і
технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами
сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної
самореалізації, культурного і національного самовираження.
Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної
компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з
використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного
мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок
безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.
Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є формування соціальної
компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції,
підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі
здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та
сталого розвитку.
Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших
компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між
минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і
свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з
урахуванням демократичних принципів.
Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей,
цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та
суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.
Здобувач освіти:
- виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності
через образотворче, музичне та інші види мистецтва;
- пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду,
виявляє ціннісне ставлення до мистецтва;
- пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.
Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових
компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для
забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей
організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.
3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-9-х класів
В Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними
відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538 та від 26.02.2020 № 143) визначені ключові
компетентності здобувачів освіти 5-11 класів, а саме:
громадянська компетентність - здатність учня активно, відповідально та ефективно
реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;
загальнокультурна компетентність - здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення
національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного
суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;
здоров’язбережувальна компетентність - здатність учня застосовувати в умовах конкретної
ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я
та здоров’я інших людей;
інформаційно-комунікаційна компетентність - здатність учня використовувати
інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно
значущих завдань;
комунікативна компетентність - здатність особистості застосовувати у конкретному виді
спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані,
навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
міжпредметна естетична компетентність - здатність виявляти естетичне ставлення до
світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується
під час опанування різних видів мистецтва;
міжпредметна компетентність - здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола
проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола
навчальних предметів і освітніх галузей;
проектно-технологічна компетентність - здатність учнів застосовувати знання, уміння та
особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності;
соціальна компетентність - здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами
у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним,
відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану
діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного
навчального предмета у формування зазначеної компетентності.
Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного
і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових
змісту базової і повної загальної середньої освіти. При цьому особистісно зорієнтований підхід до
навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших
здібностей учнів. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних
компетентностей.
До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною
та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки,
інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і
здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) - комунікативна, літературна,
мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та
інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.
Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих
знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного
середовища.
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf

More Related Content

Similar to Освітня програма КГ72_2024.pdf

Nakaz mon №664
Nakaz mon №664Nakaz mon №664
Nakaz mon №664
kzsh22
 
Nkpetl stud2019
Nkpetl stud2019Nkpetl stud2019
Nkpetl stud2019
ssuser9f0893
 
Nkpetl pr2019-1.5
Nkpetl pr2019-1.5Nkpetl pr2019-1.5
Nkpetl pr2019-1.5
ssuser9f0893
 
НУШ Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
НУШ Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рікНУШ Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
НУШ Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
VsimPPT
 
Інформатика Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
Інформатика Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рікІнформатика Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
Інформатика Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
VsimPPT
 
Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22
Юля Яловая
 
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
Юля Яловая
 
osvprogramm.pdf
osvprogramm.pdfosvprogramm.pdf
osvprogramm.pdf
Ostap Vuschna
 
Методичний паспорт
Методичний паспортМетодичний паспорт
Методичний паспорт
ymcmb_ua
 
Nakaz 226
Nakaz 226Nakaz 226
Nakaz 226
SsHh8
 
Проект нової школи
Проект нової школиПроект нової школи
Проект нової школи
vodv72
 
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484kotsiubar
 
2018 04-25
2018 04-252018 04-25
2018 04-25
rmk-resh
 
11111
1111111111
11111
irabilous1
 
Організація освітнього процесу в умовах карантину
Організація освітнього процесу в умовах карантинуОрганізація освітнього процесу в умовах карантину
Організація освітнього процесу в умовах карантину
ЗШ №10 м.Світловодська
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c
 
методичні рекомендації з інформатики
методичні рекомендації з інформатикиметодичні рекомендації з інформатики
методичні рекомендації з інформатики
Ирина Слуцкая
 
Рапорт: Дотримання права на освіту
Рапорт: Дотримання права на освітуРапорт: Дотримання права на освіту
Рапорт: Дотримання права на освіту
Stefaniya Tymkiv
 
освітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdfосвітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdf
ssuser46127c
 

Similar to Освітня програма КГ72_2024.pdf (20)

Nakaz mon №664
Nakaz mon №664Nakaz mon №664
Nakaz mon №664
 
Nkpetl stud2019
Nkpetl stud2019Nkpetl stud2019
Nkpetl stud2019
 
Nkpetl pr2019-1.5
Nkpetl pr2019-1.5Nkpetl pr2019-1.5
Nkpetl pr2019-1.5
 
НУШ Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
НУШ Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рікНУШ Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
НУШ Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
 
Інформатика Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
Інформатика Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рікІнформатика Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
Інформатика Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік
 
Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22
 
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
 
osvprogramm.pdf
osvprogramm.pdfosvprogramm.pdf
osvprogramm.pdf
 
Методичний паспорт
Методичний паспортМетодичний паспорт
Методичний паспорт
 
Nakaz 226
Nakaz 226Nakaz 226
Nakaz 226
 
Kontseptsiya nush
Kontseptsiya nushKontseptsiya nush
Kontseptsiya nush
 
Проект нової школи
Проект нової школиПроект нової школи
Проект нової школи
 
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484
 
2018 04-25
2018 04-252018 04-25
2018 04-25
 
11111
1111111111
11111
 
Організація освітнього процесу в умовах карантину
Організація освітнього процесу в умовах карантинуОрганізація освітнього процесу в умовах карантину
Організація освітнього процесу в умовах карантину
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
 
методичні рекомендації з інформатики
методичні рекомендації з інформатикиметодичні рекомендації з інформатики
методичні рекомендації з інформатики
 
Рапорт: Дотримання права на освіту
Рапорт: Дотримання права на освітуРапорт: Дотримання права на освіту
Рапорт: Дотримання права на освіту
 
освітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdfосвітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdf
 

More from school_inform72

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
school_inform72
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
school_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
school_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
school_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
school_inform72
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
school_inform72
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
school_inform72
 
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdfКошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
school_inform72
 
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdfфактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
school_inform72
 
vidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform72
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
school_inform72
 
cpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
school_inform72
 
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
school_inform72
 
vidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
school_inform72
 
blag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
school_inform72
 
vidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
school_inform72
 
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
school_inform72
 
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
school_inform72
 

More from school_inform72 (20)

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
 
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdfКошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
 
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdfфактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
 
vidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
 
cpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
 
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
 
vidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
 
blag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
 
vidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
 
vidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
 
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
 
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
 
Koshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdfKoshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdf
 

Recently uploaded

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
ssuser172ac3
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 

Recently uploaded (15)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 

Освітня програма КГ72_2024.pdf

 • 1. LАtЁд.}ý&l*qj F iж*лтяя э:едаг*r,iчн*Т р*два КршворiзькоТ гiмказiТ ýs?2 Кри*ор iзъкоi Mi*bK*i ради Jппптокпп М 4 вiп -,г - - З 1- **ргга*я 2*ЭЗ F*F;у} {.ъ l ЁЁ*-Ё- Ёлrг_f 1(.р гiьан*зi? jчs?? Р3;1[{ рOку -hfu180-од оЁун fiPиlr*Pl&ttýý жý?ý rlжнýýtfl *сжýЕЕ€,ж гяrtгFАе,gА Тl,пr"n"rъ";,}L тrftъ' f ъ lJ jan iэ Ll iJ дJ л, rъ, i -L l- * :т ъг* Ё-?лъ гЕъ€Е€,**.а=Еý lЪ* l i ,а _Lj.Ё_дя&ЁgdЁ,*яда *, 1* ё лвдЁ КриворiзъкоТ MigbKoT рали на ZtrLЗ -Zfi 24 навчаJIън иffт piK 34liil0;l |) 1] l,t $ {i .J о КривляйFiг:*2З ]:]
 • 2. Структура освітньої програми РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................4 1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти 4 1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування)..................................................5 1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад .................................................7 1.4. Опис моделі випускника закладу .............................................................................8 РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ .....................................................9 2.1. Напрями діяльності закладу .....................................................................................9 2.2. Подолання освітніх втрат ..........................................................................................9 2.3. Структура навчального року..................................................................................11 2.4. Розподіл годин інваріантної та варіативної складової навчального плану.....16 2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів....................................16 РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ...................................................................17 3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів.....................................17 3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-9-х класів.....................................19 РОЗДІЛ ІV. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ .........................................................................................25 4.1. Наскрізні лінії здобувачів освіти 2-4-х класів......................................................26 4.2. Наскрізні лінії здобувачів освіти 5-9 класів..........................................................26 РОЗДІЛ V. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ...........................................................................................27 5.1. Освітні галузі здобувачів освіти 1-х класів...........................................................27 5.2. Освітні галузі здобувачів освіти 5-6 класів (груп) ...............................................28 5.3. Предмети для 7-9 класів...........................................................................................29 РОЗДІЛ VI. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕС ......................................30 6.1. Типи уроків................................................................................................................30 6.2. Нестандартні уроків .................................................................................................30 6.3. Наукове товариство А-Еліта ...................................................................................31 РОЗДІЛ VII. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ................................................................................31 1.1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності...........................................................31 1.2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності..................................32 7.3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ..................................33 7.4. Якість проведення навчальних занять..................................................................34 Робота з молодими вчителями ..........................................................................................36 7.5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)....36 РОЗДІЛ VIII. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ......................................................36 8.1. Навчальні програми для учнів початкової школи..............................................36 8.2. Навчальні програми для учнів середньої ланки.................................................37 8.3. Перелік навчальних програм для факультативів, курсів за вибором, спецкурсів, які реалізуються через інваріативну складову навчальних планів....37 IX. ДОДАТКИ...................................................................................................................37 Додаток 1. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 1 класу на 2022- 2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22).....................37 Додаток 2. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 2 класу на 2022- 2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22).....................38
 • 3. Додаток 3. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 3 класу на 2022- 2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22)......................39 Додаток 4. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 4 класу на 2022- 2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22)......................40 Додаток 5. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 5-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік складений відповідно додатку 3 Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 19.02.2021 №235) .........................................41 Додаток 6. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 6-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік складений відповідно додатку 3 Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 19.02.2021 №235) .........................................42 Додаток 7. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 7-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 №405) ...............................................................................................................43 Додаток 8. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 8-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 №405)..................................................................................................................................44 Додаток 9. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 9-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 №405) ...............................................................................................................45
 • 4. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти Криворізька гімназія №72 Криворізької міської ради з підрозділом «Початкова школа» – це заклад з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов, починаючи з п’ятого класу. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до Статуту затвердженого наказом управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради № 198-ум від 02.08.2022 року, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів:  Конституція України (ст.53);  Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;  розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.№988  Мовний закон України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;  розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;  Державний стандарт базової середньої освіти від 30 вересня 2020 р. №898;  Постанова Кабінету Міністрів від 27.07.2023 №783 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні»;  наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»;  наказ МОН України для 5-6-х класів від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»  наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;  наказ МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;  лист МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей»;  наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015, №1115 від 08.09.2020); Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2023 № 201 «Про затвердження Змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти»;  Лист МОН України від 31 серпня 2023 р. № 1/13094-23 «Щодо організації навчання осіб з особливими потребами у закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році»;  наказ МОН України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 №955) «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.01.2016 №8»;  Наказ МОН 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»;  Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середбної освіти.  Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти);  Постанова КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»;  Лист МОН від 04.03.2020 №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»;
 • 5.  Постанова КМУ від 24.12.2019 №1094 «Положення про сертифікацію пеадгогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019)»;  Положення про атсетацію педагогічних працівників від 09.09.2022 № 805;  Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2024»;  Наказ МОН від 30.07.2021 №868 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середбної освіти та інструкцій щодо їх заповнення»;  Наказ МОН від 16.06.2020 №1/9-328 «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого- педагогічної оцінки розвитку дитини»;  Наказ МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Про методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»;  «Абетка для директора»;  Лист Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 року № 1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо- зимового періоду 2023/24 навчального року»;  Лист державної служби України з надзвичайних ситуацій №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»;  Лист державної служби України з надзвичайних ситуацій №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM- лабораторій»;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2020 № 143 «Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»;  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» зі змінами;  Наказ МОН від 11.08.2020 №1037 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності»;  Наказ МОН України від 14.07.2017 №1036 «Про затвердження Змін до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчалних закладів». Мета освітньої програми: забезпечення реалізації права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти, створення сприятливих умов для збереження і зміцнення здоров'я здобувачів освіти, виховання самодостатньої особистості через систему життєвого самоврядування, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання та інноваційних методик. 1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування) Повна назва закладу: Криворізька гімназія №72 Криворізькоїміськоїради. Юридична адреса: Україна, Дніпропетровськаобласть, м. Кривий Ріг, 50071, вул.. Катеринівська, 8а, тел. 097-555-35-02 Ліцензований обсяг прийому– 753 особи. Середня загальноосвітня школа №72 створена 01.09.1962 року. Рішенням МВК від 11.05.1994 №179 (4) «Про реєстрацію середньої загальноосвітньої школи №72» заклад зареєстровано. Наказом УКВ Криворізької міськоїради від 02.08.2022 №198-ум змінено назву на «Криворізька гімназія №72 Криворізькоїміської ради».
 • 6. У Криворізькій гімназії №72 у 28 класах навчаються 893 учні. Станом на 01 вересня 2023 року в закладі працюють - 49 педагогічних працівника. З них з вищою категорією – 24 чол., першою категорією – 7 чол., другою категорією – 8 чол., спеціалістів – 7 чол., бакалавр – 1, неповною вищою освітою – 2 чол., зі званням «Вчитель-методист» - 8 чол., «Старший вчитель» - 10 чол. Головною метою роботи Криворізької гімназії №72 є забезпечення реалізації права дітей на здобуття базовоїсередньоїосвіти. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова. Підрозділ початковоїланки закладуІ ступеню – 13 класів (405 чол.). Загальноосвітній навчальний заклад ІІ ступеню – 15 класів (488 чол.). У закладі створені всі умови для навчання і виховання не тільки обдарованих дітей, а й дітей з особливими освітніми потребами: обладнано пандус та встановлено кнопку виклику. На педагогічному патронажунавчається – 10осіб. Криворізька гімназія №72 - це заклад, в якому вивчають на високому рівні три іноземні мови: англійська, німецька, польська. З 2019 року заклад бере участь в обласній експериментальній роботі «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньоїгалузі». Як інноваційний навчальний заклад Криворізька гімназія №72 забезпечує високий рівень якості освіти, створює сприятливі умови для збереження і зміцнення здоров’я учнів, виховує всебічно розвинену особистість через систему життєвого самоврядування, створює умови рівного доступу до якісної освіти через допрофільне навчання, впроваджує сучасніпедагогічнітехнологіїнавчання івиховання, інноваційніметодики. Учнішколи є постійними учасниками регіональнихта міжнародних, всеукраїнських, міських конкурсів. Гімназисти є активними юними дослідниками, які за 13 років участі в Малій академії наук та Конгресу юних науковців подали до захисту 16 власних наукових розробок, а 1 учениця стала стипендіаткою Малої академіїнаук. Педагогічний колектив результативно працює над підготовкою учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад. У 2023 роцімаємо обласного призера з фізики. Творчий колектив педагогів бере активну участь у Міжнародних виставках «Інноватика в сучасній освіті», «Сучаснізаклади освіти» та в інших фахових конкурсах та освітянських проєктах. У червні 2019 року на території закладу відкрито звіринець, тваринне представництво якого налічує більше 50 особин. Згідно зграфіком здійснюються екскурсії для учнів Саксаганського районута міста. Педагогічний колектив є постійним переможцем у щорічному конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет». Були реалізованінаступні проекти: Рік Назва проєкту 2016 «Шкільне подвір’я моєї мрії» 2017 «Шкільне подвір’я моєї мрії», «Територія безпеки» 2018 «Арт-майданчик науки та творчості під відкритим небом» 2019 «Stem-лабораторія» 2020 «Інформатизація освітнього простору» Перемоги в конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет» Рік Назва проєкту Що зроблено Сума 2016 «Шкільне подвір’я моєї мрії» Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття, вимощення бруківкою центрального ґанку закладу 1 299 815 грн. 2017 «Шкільне подвір’я моєї мрії» Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття – вимощення бруківкою пішохідних доріжок та під’їзних шляхів 445 800 грн. «Територія безпеки» Встановлення огорожі по периметру території закладу 449 970 грн. 2018 «Арт-майданчик науки та Критий майданчик як зони для 475 000 грн.
 • 7. творчості під відкритим небом» розвитку інтелектуальних видів спорту, розвитку науки та творчості, організації дозвілля школярів у весняний, літній та осінній періоди; 2019 «Stem-лабораторія» Окрема споруда на території закладу 1 329 050 грн. 2020 «Інформатизація освітнього простору» Протягом квітня 2021 планується закупівля обладнання в «Stem- лабораторію» (ноутбуки, інтерактивна дошка, проєктор, фрезувальний станок з ЧП- забезпеченням, CamTouch Pro з двома стілусами, базові набори LEGO MINDSTORMS Education EV3, тренувальний стіл з Lego- пластинами з ігровим полем) 499000 грн. Учнізакладує переможцями та учасниками районних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів. З 2022 року в закладу ведуться електронні журнали на порталі «Нові знання» усіма педагогічними працівниками. Також здійснються дистанційне навчання засобами сучасних технологій та використовуючи онлайн інструменти, платформами: Zoom, Meet, Classroom(1-4 класи), Новізнання (5-9 класи) тощо. Обладнані два комп’ютерні класи. У приміщенні закладу проведено високошвидкісний локальний інтернет, наявні дві Wi-Fi зони. Всі вчителі закладу 100% володіють навичками роботи з комп’ютерами, працюють творчо, використовуючи інноваційні технології, інтерактивні техніки, що дозволяє свідомо, раціонально, цілеспрямовано й, головне, результативно впроваджувати профільне навчання як нову освітню модель. У позаурочний час гімназисти мають можливість самореалізуватися у гуртках та секціях, що проводяться на базі закладу представниками позашкільних закладів. На висому рівні проводяться додаткові заняття з роботехніки. У гімназіїфункціонують сучасна бібліотека, тренінговий кабінет, теплиця, звіринець. Директор: Ничипорук Вікторія Володимирівна, педагогічний стаж – 25 років, «учитель методист», 15 років 8 місяців працює директором закладу. Має державні та відомчі нагороди, нагрудний знак «За заслуги перед містом» ІІІ ступеню, грамоти та подяки міського та обласного рівнів, медалі Всеукраїнської громадської організації «Лицарський орден ім. І. Сірка». 1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад Робочий навчальний план 1-9 класів на 2023-2024 навчальний рік розроблено відповідно до Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», ст.36., наказів МОН України від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» (Шияна Р.Б.), від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти» (Шияна Р.Б.), від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», статуту та ліцензування закладу, за рішенням педагогічної ради від 31.05.2023 року протокол №3, а саме: 1.3.1. Для початкової школи 1-2 класів – за Базового навчального плану початкової освіти Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1- х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 р. № 1272); 1.3.2. Для початкової школи 3-4 класів – за Базового навчального плану початкової освіти Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1- х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 № 1273); 1.3.3. Для 5-6 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 19.02.2021 №235 (додаток 3); 1.3.4. Для 7-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця №10).
 • 8. 1.4. Опис моделі випускника закладу Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими. Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення. Випускник Криворізької гімназії №72 – це людина освічена, що самостійно здобуває знання, готова до прийняття морально виправданих рішень. Отже, сучасний випускник вміє усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту самоцінність. Вміє здійснювати вибір, жити й працювати в різновіковому колективі. Здатний планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення. Має життєвий досвід діяльності в групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером. Основні характерологічні орієнтири особистості випускника - вільна особистість. Особистість, що має високий рівень самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає себе, усвідомлює свою цінність та цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед собою та суспільством. Гуманна особистість, яка проявляє милосердя, доброту, здатність до співпереживання, терпимість і доброзичливість, готова надати допомогу, прагне до миру й розуміє цінність людського життя. Духовна особистість, яка має потребу до пізнання й самопізнання, рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні. Творча особистість, яка наділена розвинутими здібностями, зананнями, вміннями, навичками, розвинутим інтелектом. Практична особистість, яка знає основи комп’ютерної гармотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери, знає й поважає. Це людина, яка є прихильником здорового способу життя. Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови; знає основи особистої гігієни і здорового способу життя. Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів початкової школи. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально- пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й, по можливості, перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури,
 • 9. створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. Таким чином, педагогічний колектив Криворізької ЗОШ I-III ступенів №72 повинен виховувати випускника, який здатний до самовизначення й самореалізації. РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2.1. Напрями діяльності закладу 1. Забезпечити своєчасне та повне виконання заходів щодо впровадження Держстандарту початкової та базової середньої освіти. 2. Забезпечити методичний супровід нових навчальних курсів та предметів за новими навчальними програмами. 3. Продовжити діяльність школи у Єдиній інформаційній системі управління освітою через функціонування системи сайтів загальноосвітніх шкіл, налагодити дистанційне спілкування учасників навчально-виховного процесу в формі чатів, форумів, вебінарів, телеконференцій, телемостів тощо. 4. Оновити зміст, форми і методи навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту; підвищити ефективність освітньої діяльності школи шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій в управлінську діяльність закладу. 5. Продовжити оновлення технологічного обладнання школи. Привести матеріально-технічну базу закладу до рівня, який гарантує безпеку життя й здоров’я всіх учасників освітнього процесу. 6. Використовувати сучасні технології навчання для профільної та допрофільної підготовки учнів. Забезпечити наступність у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання; розробити й запровадити технології педагогічної підтримки учнів у виборі профілю навчання. 7. Забезпечити формування здоров'язберігаючої компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнути позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя. 8. Створити розвитковий освітній простір навчального закладу для врахування індивідуальних особливостей і можливостей самоактуалізації і самореалізації учнів. 9. Створити умови для виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторах. 10. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто виховується у неблагополучних, кризових сім’ях; схильним до протиправної поведінки, суїциду, проявів жорстокості та насилля; дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи переживають втрати, стреси; дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи однолітків. 11. Організувати цілеспрямовану роботу над обласним науково-методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (ІІІ етап). 12. Забезпечити навчання вчителів щодо нових форм початкової освіти. 13. Застосовувати методичні матеріали для нових форм початкової освіти. 14. Створити умови для отримання освіти, що задовольняє потреби учнів та батьків та сприяє самореалізації компетентної життєво успішної особистості. 2.2. Подолання освітніх втрат ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Освітні втрати — це прогалини у знаннях і навичках, які виникають в учнівства під час освітнього процесу у порівнянні зі стандартами освіти та очікуваними результатами навчальних здобутків. Освітні втрати можуть виникати з різних — як індивідуальних, так і системних — причин. Серед них: здоров’я, війна, пандемія, надзвичайні ситуації природного характеру.
 • 10. Значний вплив також накладається на освітні втрати, зумовлені у 2020—2021 роках пандемією COVID-19. Окрім безпосередньої зупинки освітнього процесу, що мав місце у всій країні після 24 лютого 2022 року, а також обмежень дистанційного навчання, на виникнення освітніх втрат можуть впливати також інші чинники:  бойові дії та окупація;  повітряні тривоги;  виїзд учнівства за кордон;  переїзд у межах України;  відключення електроенергії;  руйнування значної частини закладів освіти. Освітні втрати – як снігова куля: якщо ми маємо прогалини на певному рівні освіти, то ці прогалини зумовлюють наступні прогалини. Що треба робити, щоб ці прогалини не накопичувалися? Насамперед важливо вчасно, хоча би на локальному рівні, кожному вчителеві та вчительці розуміти, які елементи навчального матеріалу є ключовими. Сама собою ситуація не виправиться. Як доводить практика: якщо прогалини в навчанні вчителі намагаються наздогнати просто на заняттях, при цьому просуваючись у новому матеріалі, це не є ефективним та лише заплутує школярів. Необхідні цільові заходи, щоб допомогти учням надолужити втрачене. Можливі варіанти: 1. Збільшення часу навчання 2. Прискорена освіта 3. Програми прискореного навчання 4. Корекційні програми 5. Адаптивне навчання 6. Програми надолуження освітніх втрат https://osvitanova.com.ua/posts/5627-stratehii-nadoluzhennia-osvitnikh-vtrat-iaki-isnuiut-i-iaki-pidtrymuiut- vchyteli Стратегія з надолуження освітніх втрат — це комплекс заходів для здобувачів загальної середньої освіти, спрямований  на визначення прогалин у навчанні та їх компенсацію,  а також на адаптацію,  пріоритезацію предметів (знань та компетентностей),  надання психологічної та соціально-емоційної підтримки. Рекомендовані індикатори для моніторингу програм з надолуження освітніх втрат (на кінець навчального року) Для оцінювання ефективності програм з надолуження освітніх втрат пропонуємо використовувати такі індикатори: • кількість дівчаток і хлопчиків, які взяли участь у програмі; • відсоток дітей, які покращили свої знання -принаймні з одного предмета; -вдосконалили щонайменше одну ключову компетентність; -наскрізне вміння за результатами участі у програмі з надолуження освітніх втрат.
 • 11. 2.3. Структура навчального року РЕЖИМ РОБОТИ КГ № 72 КМР на 2023-2024 н.р. Навчальний рік починається з 01 вересня 2023 року. Заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Учні працюють за семестрами: І семестр – 01.09.2023 – 22.12.2023 ІІ семестр – 09.01.2024 – 31.05.2024 Канікули: осінні – 23.10.2023 – 29.10.2023 (7 днів) зимові – 23.12.2023 – 08.01.2024 (17 днів) весняні – 25.03.2024 – 31.03.2024 (7 днів) Режим роботи складений з урахуванням можливих форм навчання: Додаток 1 Розклад дзвінків в умовах дистанційного навчання Додаток 2. Розклад дзвінків в умовах змішаного навчання Додаток 3. Розклад дзвінків у звичайному режимі Додаток 1 Режим роботи в умовах дистанційного навчання В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації в країні (згідно наказу МОН від 01.08.2022 № 1371 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»): Уроки: З 09.00 – 14.35 год. Тривалість уроків та розклад дзвінків: 1 класи 2,3,4 класи 5-6 класи 7-9 класи Синхрон ний Асинхрон ний Синхрон ний Асиннхрон ний Синхрон ний Асиннхрон ний Синхронний Асиннхрон ний 20 хв 35 хв 20 хв 40 хв 25 хв 45 хв 30 хв 45 хв Розклад дзвінків для учнів 1 класів: Синхронний режим (20 хв.) 1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв перерва) 2-й урок – 09.35 - 09.55 (20 хв перерва) 3-й урок – 10.15 - 10.35 (20 хв перерва) Асинхронний режим (35 хв.) 4-й урок – 10.55 - 11.30 (15 хв перерва) 5-й урок – 11.45 -12.20 Розклад дзвінків для учнів 2 класів: Синхронний режим (20 хв.) 1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв перерва) 2-й урок – 09.35 - 09.55 (20 хв перерва) 3-й урок – 10.15 - 10.35 (20 хв перерва) Асинхронний режим (40 хв.) 4-й урок – 10.55 - 11.35 (15 хв перерва) 5-й урок – 11.50 - 12.30 (15 хв перерва) 6-й урок – 12.45 - 13.25 Розклад дзвінків для 3 – 4 класів: Синхронний режим (20 хв.) 1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв перерва) 2-й урок – 09.35 - 09.55 (20 хв перерва) 3-й урок – 10.15 - 10.35 (20 хв перерва) 4-й урок – 10.55 - 11.15 (15 хв перерва) Асинхронний режим (40 хв.) 5-й урок – 11.30 – 12.10 (15 хв перерва) 6-й урок – 12.25 - 13.05 Розклад дзвінків для 5 – 6 класів: Синхронний режим (25 хв.) 1-й урок – 09.00 - 09.25 (10 хв перерва) 2-й урок – 09.35 - 10.00 (10 хв перерва) 3-й урок – 10.10 - 10.35 (20 хв перерва) 4-й урок – 10.55 - 11.20 (20 хв перерва) Асинхронний режим (45 хв.) 5-й урок – 11.40 – 12.25 (10 хв перерва) 6-й урок – 12.35 - 13.20 (10 хв перерва) 7-й урок – 13.30 - 14.15
 • 12. Додаток 2 Режим роботи в умовах змішаного навчання У закладі наявне найпростіше тимчасове укриття на 50 осіб. Під час тривоги рух учнів здійснюється за затвердженими схемами (додаються: схема руху учнів по території закладу; маршрути руху учнів по поверхах). РОЗКЛАД ДЗВОНИКІВ ТА ТРИВАЛІСТЬ УРОКІВ Клас Заклад Дні Очний режим Перерва між очним та дистан. режимами Дистанційний (синхронний, асинхронний режими) Дистанційний режим (відповідно Додатку 1) 4 КГ№72 ПН СР 07.30-09.50 40 хв. 10.45-12.35 1 10.00-12.05 35 хв. 12.40-14.05 2 12.15-14.35 40 хв. 09.00-11.20 3 14.45-17.05 40 хв. 12.00-13.50 4 ВТ ЧТ ПТ 09.00-13.05 1 09.00-12.20 2 09.00-13.25 3 09.00-13.05 5 ВТ ЧТ ПТ 07.30-10.05 45 хв. 11.10-13.45 6 10.15-12.50 45 хв. 13.55-17.25 7 13.00-15.35 45 хв. 08.25-11.50 8 15.45-18.20 45 хв. 11.10-14.35 9 КГ№72 ПН СР ЧТ 09.00-14.40 30 хв. 15.20-16.05 5 КГ№72 ПН СР 09.00-14.15 6 09.00-14.15 7 09.00-14.35 8 09.00-14.35 9 ВТ ПТ 09.00-14.35 Розклад дзвінків для 7 – 9 класів: Синхронний режим (30 хв.) 1-й урок – 09.00 - 09.30 (10 хв перерва) 2-й урок – 09.40 - 10.10 (10 хв перерва) 3-й урок – 10.20 - 10.50 (20 хв перерва) 4-й урок – 11.10 - 11.40 (20 хв перерва) Асинхронний режим (45 хв.) 5-й урок – 12.00 – 12.45 (10 хв перерва) 6-й урок – 12.55 - 13.40 (10 хв перерва) 7-й урок – 13.50 - 14.35
 • 13. 1-4 КЛАСИ: ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА (ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ) Розклад дзвінків для учнів 1 класів: Очний режим (35 хв) 1-й урок – 10.00 - 10.35 (10 хв перерва) 2-й урок – 10.45 - 11.20 (10 хв перерва) 3-й урок – 11.30 - 12.05 (35 хв перерва) Асинхронний режим (35 хв) 4-й урок – 12.40 - 13.15 (15 хв перерва) 5-й урок – 13.30 -14.05 Розклад дзвінків для учнів 2 класів: Асинхронний режим (40 хв) 1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.30 (10 хв перерва) 3-й урок – 10.40 - 11.20 (15 хв. перерва+ 40 хв. на перехід) Очний режим (40 хв) 4-й урок – 12.15 - 12.55 (10 хв перерва) 5-й урок – 13.05 - 13.45 (10 хв перерва) 6-й урок – 13.55 - 14.35 Розклад дзвінків для учнів 4 класів: Очний режим (40 хв) 1-й урок – 07.30 - 08.10 (10 хв перерва) 2-й урок – 08.20 - 09.00 (10 хв перерва) 3-й урок – 09.10 - 09.50 (15 хв перерва + 40 хв. на перехід) Синхронний режим (30 хв) 4-й урок – 10.45 - 11.15 (10 хв перерва) 5-й урок – 11.25 - 11.55 (10 хв перерва) 6-й урок – 12.05 - 12.35 Розклад дзвінків для учнів 3 класів: Синхронний режим (30 хв) 1-й урок – 12.00 - 12.30 (10 хв перерва) 2-й урок – 12.40 - 13.10 (10 хв перерва) 3-й урок – 13.20 - 13.50 (15 хв. перерва+ 40 хв. на перехід) Очний режим (40 хв) 4-й урок – 14.45 - 15.25 (10 хв перерва) 5-й урок – 15.35 - 16.15 (10 хв перерва) 6-й урок – 16.25 - 17.05
 • 14. 5-8 КЛАСИ: ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ (ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ) 9 КЛАСИ: ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, ЧЕТВЕР (ЗМІШАНИЙ ФОРМАТ) Розклад дзвінків для 5 класів Очний режим (45 хв) 1-й урок – 07.30 - 08.15 (10 хв перерва) 2-й урок – 08.25 - 09.10 (10 хв перерва) 3-й урок – 09.20 - 10.05 (20 хв. перерва+ 45 хв. на перехід) Синхронний режим (35 хв) 4-й урок – 11.10 – 11.45 (20 хв перерва) 5-й урок – 12.05 – 12.40 (20 хв перерва) 6-й урок – 13.05 – 13.45 Розклад дзвінків для 6 класів Очний режим (45 хв) 1-й урок – 10.15 - 11.00 (10 хв перерва) 2-й урок – 11.10 - 11.55 (10 хв перерва) 3-й урок – 12.05 - 12.50 (20 хв перерви + 45 хв. на перехід) Синхронний режим (35 хв) 4-й урок – 13.55 - 14.30 (20 хв перерва) 5-й урок – 14.50 - 15.25 (20 хв перерва) 6-й урок – 15.45 - 16.20 (20 хв перерва) Асинхронний режим (45 хв) 7-й урок – 16.40 – 17.25 Розклад дзвінків для 7 класів Асинхронний режим (45 хв) 1-й урок – 08.25 - 09.10 (10 хв перерва) Синхронний режим (40 хв) 2-й урок – 09.20 - 10.00 (15 хв перерва) 3-й урок – 10.15 – 10.55 (15 хв перерва) 4-й урок – 11.10 – 11.50 (25 хв. перерва + 45 хв. на перехід) Очний режим (45 хв) 5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв перерва) 6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв перерва) 7-й урок – 14.50 - 15.35 Розклад дзвінків для 8 класів Синхронний режим (40 хв) 1-й урок – 11.10 - 11.50 (15 хв перерва) 2-й урок – 12.05 - 12.45 (15 хв перерва) 3-й урок – 13.00 - 13.40 (15 хв перерва) 4-й урок – 13.55 - 14.35 (25 хв. перерва + 45 хв. на перехід) Очний режим (45 хв) 5-й урок – 15.45 - 16.30 (10 хв перерва) 6-й урок – 16.40 - 17.25 (10 хв перерва) 7-й урок – 17.35 - 18.20 Розклад дзвінків для 9 класів Очний режим 1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв перерва) 2-й урок – 09.55 - 10.40 (10 хв перерва) 3-й урок – 11.50 - 11.35 (20 хв перерва) 4-й урок – 11.55 - 12.40 (20 хв перерва) 5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв перерва) 6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв перерва + 30 хв. на перехід) Асинхронний режим 7-й – урок – 15.20 - 16.05
 • 15. Додаток 3 Розклад дзвінків в умовах звичайного навчання Уроки: З 09.00 – 15.35 год. Тривалість уроків та розклад дзвінків: 1 кл. – 35 хв. 2,3,4 кл.– 40 хв. 5-9 кл. – 45 хв. Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж через 45-хвилинної перерви після останнього уроку Розклад дзвінків для учнів 1 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.35 (30 хв. перерва) 2-й урок – 10.05 - 10.40 (15 хв. перерва) 3-й урок – 10.55 - 11.30 (15 хв. перерва) 4-й урок – 11.45 - 12.20 (15 хв. перерва) 5-й урок – 12.35 -13.10 Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.40 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.55 - 10.35 (30 хв. перерва) 3-й урок – 11.05 - 11.45 (15 хв. перерва) 4-й урок – 12.00 - 12.40 (15 хв. перерва) 5-й урок – 12.55 - 13.35 (15 хв. перерва) 6-й урок – 13.50 - 14.30 Розклад дзвінків для 5 – 9 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.55 - 10.40 (10 хв. перерва) 3-й урок – 10.50 - 11.35 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.55 - 12.40 (20 хв. перерва) 5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва) 7-й – урок – 14.50 - 15.35 Розклад харчування учнів 1-9 класів: 1 класи – 09.35 – 10.05 (30 хв.) 2-4 класи – 10.35 – 11.05 (30 хв.) 5 класи – 11.35 – 11.55 (20 хв.) 6-9 класи – 12.40 – 13.00 (20 хв.)
 • 16. Навантаження на 1 учня вважати: 1 класи – 19 год. (інваріантна та варіативна складові), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 2 класи – 21 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 3 класи – 22 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 4 класи – 22 год.(інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 5 класи – 26 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 6 класи – 29 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 7 класи – 29 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 8 класи – 29,5 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 9 класи – 31 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень. 2.4. Розподіл годин інваріантної та варіативної складової навчального плану Інваріантна складова типового навчального плану основної школи забезпечує реалізацію змісту шкільноїосвіти на рівніДержавного стандарту. У 1-4-х, 5-7 класах освітня галузь «Мистецтво» буде реалізована викладанням окремих курсів: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». З 5 класу гімназисти вивчають дві іноземні мови (німецька та польська).У 8-х та 9-х класах – курс «Мистецтво». У 5 класі – модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти» у кількості 1 години; 5-6 класах: предмет «Етика» вивчається у межах інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» у кількості 1 години, інтегрований курс «Пізнаємо природу» у кількості 2 годин, міжгалузевий інтегрований курс «STEM-LAB» у кількості 0,5 годин; у6-му– модельна навчальна програм «Історія України. Всесвітня історія» укількості2 годин. 2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи: - у 1-9-х класах – при вивченні української мови (більше 27 учнів); - у 5-9-х класах – при проведенні уроків з трудового навчання (технології) (більше 27 учнів, окремо для хлопців і дівчат, але не менше 8 учнів у групі); - у 2-9-х класах – при вивченні іноземної (англійської) мови (більше 27 учнів), а також при вивченні німецької та англійської мови в одному класі; - у 2-9 класах- при вивченні інформатики (не менше 8 учнів у групі). Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме: 5 класи Українська мова – І семестр 3 години на тиждень; ІІ семестр – 4 години на тиждень; 6 класи Українська мова – І семестр 4 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень; 7 класи Українська мова – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень; Хімія – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень. 8- класи Історія України – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень; 9 - класи Історія України – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 година на тиждень; Географія – І семестр – 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень.
 • 17. РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів Відповідно до Державного стандарту початкової освіти затвердженого постановою КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87 вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів початкових класів визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. До ключових компетентностей належать: вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.
 • 18. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей. Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти. Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту. Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти. Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір. Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку. Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження. Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві. Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку. Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів. Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини. Здобувач освіти: - виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва;
 • 19. - пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва; - пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво. Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок. 3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-9-х класів В Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538 та від 26.02.2020 № 143) визначені ключові компетентності здобувачів освіти 5-11 класів, а саме: громадянська компетентність - здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства; загальнокультурна компетентність - здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності; здоров’язбережувальна компетентність - здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей; інформаційно-комунікаційна компетентність - здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань; комунікативна компетентність - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями; міжпредметна естетична компетентність - здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва; міжпредметна компетентність - здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей; проектно-технологічна компетентність - здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності; соціальна компетентність - здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентності. Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) - комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.