SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом гинстеостий синансів уковіни
•від 26 січня 20U2 0. N 51
у редахші наказу Міністерства фансів України
від 04. 12. 2015 року Nº 1118)
Затверджений у сумі 11 657 659,00
Одинадцять мільйонів шістсот пʼятдесят сім тисяч
шістсот пʼятдесят девʼять гривень, 00 копійок
Начальник відділу освіти виконкому
Саксаганської районної у місті ради
Андрій ІвАНОв
2021 р
M. П.
грн.
КОШТОРИС
на 2021 рік
КЗШ Nº 72
02124781 Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті
(кол за СДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
(найменупання міста, району, області)
Вид бюджету:
кол та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 "Орган з питань освіти і науки"
кол та назва програмної класифікації видатків та крелитування державного бюджету
(код та натва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджстів)* 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти)
Найменування
НАДХОДЖЕННЯ • усього
Надходження коштів із загального фонду бюджету
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.
установими злоно из законобавством
Плита за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)
діяльності
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно
до Закону України « Про оренду державного та комунального майна»
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку
майна (крім перухомого майна)
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Благодий ннески, гранти та
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств.
орташзацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для
никопання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них об"єктів
перухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або
юридичних оСІО
Надходження. що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-
технічної, фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасов
вільних бюджстних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким
кади законом надано відповідне право, надходження, що отримують державні і
кому нати заклади крахової передвишої та вищої освіти, наукові установи та заклади
культу ри як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у
банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата
за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та
гранти
інші надходження, у тому числі:
інші доходи (розписати за кодами класифікаци доходів)
фипанствання (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом
ООрРОбОгО ЗО0ОВ ЯЗОНИЯ)
санансування за околноними операціями
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджегу
- повернення кребинив до бюджету (розписати за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації
commodenus moomenin
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьоГО
Моточні видатки
Оплата праді і нарахування на заробітну плату
Отелата пр.uti
Заробітна плата
Промове забезвенения
с поласька кинахорооа
Використання товарів і
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перевʼязувальні матеріали
Продукти хартувания
Онлага послуг (крім комунальних)
Видатки та заходи спеціального призначения
дида КомунАльних пОСлУГ та енергоносіїв
соплать
Код
Усього на рік
загальний спеціальний
фонд
25010000
2501010
25010200
25010300
25010400
2502000
25020100
25020200
2502030
600000
602400
2000
2100
2110
2111
2112
2113
2120
2200
2210
2220
2230
2240
22.50
2260
2270
2271
11 637 659
11 657 659
* **
x
x
11 657 659
11 657 659
11 657 659
9 555 458
9 555 458
2 102201
(грні
PA30
11 657 659
11 657 659
o
11 657 659
11 657 659
11 657 659
9 555 458
9 555 458
0
2 102 201
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроспергі
Оплата природного
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата енергосервісу
Лослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(репональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(рекональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
піднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобовʼязань
Обслуговування зовнішніх боргових зобовʼязань
Поточні трансферти
Субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2272
2273
2274
2275
2276
2280
2281
2282
2400
2410
2420
2600
2610
Потони дрансферти органам державного управління інших рівнів
Потони трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 2620
2630
Соліальне забезпечення
Вишлата пенсій і
Стипендії
Аний виплати населенню
Інші поточні
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Кашітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших обʼєктів
Каптальний ремонт
Капітальній ремонт житлового фонду (приміщень)
каштальний ремонт інших обʼєктів
Реконетрукця та
Реконструкція жиглового фонду (приміщень)
Реконструкнія та реставрація інших обʼєктів
Реставраши памʼяток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Дридбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Каштальні трансферти підприємствам (установам, організацям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капіталии трансферти урядам іноземних держав та міжнародним
органзашм
Капталый трансферти населению
Налання внугрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших
Палания кредини підприсмствам, установам, організаціям
Десання інших внутрішніх кредитів
Налання зовнішніх кредитів
Нерозподілені видатки
2700
2710
2720
2730
2800
3000
3100
3110
3120
3121
3122
3130
3131
3132
3140
3141
3142
3143
3150
3160
3200
3210
3220
3230
0
3240
4110
4111
4112
4113
4210
Головний бухгалтер
2021 р.
M.n **•
Sileng Вікторія НИЧИПОРУК
Наталія ШЕВЧЕНКО
*сі ма прективлість и за кодом відповідно до класифікаої кредитувіння бріж ту та не враховусться у ридку "ИАЛХОДЖЕННЯ - усього"
•. анонію тися ро поридинками нижчого рівни, крім головніх розпорядійки: та національних закладів іншої освіти, яким безлосередно петановлені призначення у державному
бюджет
ивклзом Міністерства Санансів україни
від 28 січня 2002 р. N 57
у редакці накиту Міністерстыл фінаисів України
від 04. 12. 2015 року Nº
Затверджений у сумі 5 042 093,93
Пʼять мільйонів сорок дві тисячі девʼяносто три
гривні, 93 копійки
•сумі сло
Начальник відділу осі
Саксаганської район
(підпис)
грн.
КОШТОРИС
на 2021 рік
КЗШ Nº 72
* УКРАЇНА*
02124781 Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
(код за САРПОУ та пайменування бюджстної
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
(айметування міста, району,
Вил бюджету:
код та назва відомчої класифікаци видаткий та кредитуванн
06 "Орган з питань освіти і науки"
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та пата програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікаці вилатків та кредитування місцевих
бюджети)* 0611021 Налання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти)
Найменування Код
НАДХОДЖЕННЯ - усього
Налходження коштів із загального фонду бюджету
На/ходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.
• надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною дІяльніст
Налходження бюджетних установ від додаткової (господарської)
25010000
Усього на рік
загальний фонд спеціальний
фонд
4 265
4 265 346,93
776 747,00
776 747.00
478 646,00
25010100 143 500,00
25010200 335 146.00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно
до Закону України - Про оренду лержавного та комунального майна»
Налходження бюджетних установ від реалізації в установленому
порядку майна (крім нерухомого майна)
ініці джерела власних надходжень бюджетних установ
Благолійні внески, гранти та дарунки
Налходження, що отримують бюджетні установи від підприємств,
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для
виконання цільоних заходів, у тому числі заходів з відчуження для
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них об"єктів
перухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або
юридичних осіб
На ходжения, що отримують держани 1 комунальні заклали професійно (професійно-
техисно1), калової переднишної та вищої освіти від розміщения на денозитах тимчасово
альних (одастних коштів, отриманих за надання платних послуг, якшо таким
заклалим законом палано відновне право, надходження, що огримують лержавні і
комунами заклади фахово передвищої та вищої освіти, наукові усганови та заклади
уси гури як кисогки, нараховаш на залишок коштів на поточних рахушках, вілкритих у
рашках державного сектору для розмишения власних надходжень, отриманих як плата
за послуги, що надаються ними згідно з основною ліяльністю, благолійні внески та
грани
виші надходження, у тому
іна доходи (розписати за кодами класифікації доходів)
філанствання (ро мисаши за кодами ктасификації фінансування бюджету за митом
борового зобов'я зания)
вановствания за акониснимм операцій
25010300 0,00
25010400
x 0,00
25020000
25020100
25020200
25020300
600000 298 101,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації
кредитувания бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
Поточні пидатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробігна плата
Прошове забезпечення
Суддівська винагорода
Парахупання на оплату праш
Використання товарів і послуг
Предмеги, матеріали, обладнання та інцентар
Медикаменти та перецʼязувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
602400 298 101,00
2000
2100
2110
2111
2112
2113
2120
2200
2210
2220
2230
2240
4 265 346,93
4 265 346,93
2 395 269,00
1 963 340,00
1 963 340,00
0,00
776 747,00
478 646,00
75 687,89
62 010,31
62 010,31
0,00
431 929,00
1 869 959,93
157 563.00
47 138.00
399 069,00
240 476,43
13 677,58
402 958,11
14 914,00
525.00
310 404,61
77 114,50
#red
PA3OM
5 042 093,93
4 265 346,93
776 747,00
478 646,00
143 500,00
335 146,00
0,00
0,00
298 101,00
298 101,00
5 042 093,93
4 743 992,93
2 470 956,89
2 025 350,31
2 025 350,31
0,00
445 606,58
2 272 918,04
172.477,00
47 663,00
709 473,61
317 590,93
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплати теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата слектроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших снергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(репональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(рсазна тьних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
сіднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань
Обслуговування пнутрішніх боргових зобовʼязань
Обслуговування зовнішніх боргових зобоцʼязань
Поточні трансферти
Субсилії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3 334,50
Поточні трансферти органам державного управління інших рішнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним
органзаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і
Стипенди
пиш виплати населенню
Інші поточні
Капітальні видатки
Придбання осковного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового
Канігальне будиницто (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівнитно (придбання) інших обʼєктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших обʼєктів
Реконструкція та реставрація
Рексиструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших обʼєктів
Рестатрація памʼяток культури, історії та архітектури
Створення держаних запасів і резервів
Придбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Каштальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та
організаціям
Катигальні трансферги населенню
Надання пнутрішніх кредитів
Надання крединів органам державного управління інших рівнів
Налання кредитій підприємствам, устанонам, організаціям
Надання пиших внутрішніх кредитів
Налання зовнішніх кредитів
Нерозподілені видатки
Директор КЗШ Nº 72
Головний бухга
ОБЛАСТІ
2021 P
2250
2260
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2280
2281
2282
2400
2410
2420
2600
2610
2620
2630|
2700
2710
2720
2730
2800
3000
3100
3110
3120
3121
3122
3130
3131
3132
3140
3141
3142
3143
3150
3160
3200
3210
3220
3230|
3240
4110
4111
4112
4113
4210
9000
1 016 355,00
509 474.00
102 710.00
239 542,00
12 687,00
151 942,00
6
6 024,00
0,00
0,00
0,00
118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298 101,00
298 101,00
298 101.00
0,00
0.00
0,00
0,00
3 334,50
1 016 355,00
509 474.00
102 710,00
239 542,00
12 687,00
151 942,00
6 024,00
6 024,00
0,00
0,00
0,00
118,0
298 101,00
298 101,00
298 101.00
0.00
0,00
0,00
0,0
Вікторія ПИЧИПОРУК
Натаня ШЕВЧЕНКО
• сумо проставляється н кодом відповідно до класиджкаці кредитування бюджегу та не прихонуєть я у рядку НАДХОДжЕННЯ • уского
вешоти с не Я розвервкими нижчого рівня, крім половних розпорядникій та нашональних зоклідив вищей ости, яким безнос редио встанова за при злочения у доржавному бюджс
РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2021 рік
0611021 "Надани змальної середньої осніти закладами загальної середньої
Криворішка нагальноосвітня школа Nº72
КЕКВ 2110 "Оплата праці "
301.01.2021 рна рік мін. 6000,0 грн.. 1 гар.розрид 2670,00 грн
Катсгорія Кількість Середня
ФЗП
(посад оклад)
на місяць
Доплати на
MICHLE
MontaTheo • Налбавки що
мін. 6000,00 збільш оклад
на мічяшь на місяцы
Виховат, муз корівн. 355
350 #ДЕЛ/О!
40
С поцілисти
МОП
+7 6.5 4720
19.5
ВСЬОГО 26.00
ФОП 1080 495
3303
27 137
Поплата на ободовіения 100%
бібліотекарі - 02.
30 678
85 867-
1207
$
6 579
7 500
61 812
69 312
4379
+619
Behore Ф 3ll: 2 021 009 -57 669
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"
401 Yo
22.00%
КГ.КВ. 2200 "Використанни товарів і услуг"
014
АРКИ 2210" Предмети, матеріати, обладнания та інвентар"
Придбання
Призблина спортивної та шкільної форми
Придбання класних журналів)
Пансти ала
Рушники паперові
1103311
ігридолнии миючих засобіе
Аренда дли дошки
Придбання господарського інвентарю
Лампи смергосфективи
Набр лімеших реактивів для кабінету хімії
Придбання посу ду зігно СанПіНУ: 881 дит
спектрос, шарки для рум
Спси озиг медно СанГНУ (2 комплск. на і прац. Ідальні).
Спортевний тивентар
(зоба смаль - разна (1-3 кг.)
«Фінансов гобовʼязання 2020р
3 дит
28 кл
28 кл
28 кл
20 шт.
1 шт.
13 шт.
ПРОЕКТ К 22
CamTouch Рго з двома стілусами 1 шт.
Трен вальний стіл з Lego-пластинами з ігровим полем 1 шт
КГ КК 2220 "Медикаменти та перев" нзувальні матеріали"
Придбанна дезінфікуючого засобу:
дли сбробки рук. 1.2
11 обр06н погерконь. 1 кг
100 шт
105 yn
Медикамсити
ростии самант зеленого спирт 170
рогіни перски водию 3 %
бант марассий медичний нест 5х10
билиг марлевий медичний нест 7х14
Сият марлевий медичний стер 5х10
вата мед нестерильна
вити мед стерильна
11/ут кровослинний г. мовий
леікопластирь на ткан основІ 2 500
сластир бактерицидний 2.5*7,6 Nº100
ножиці хірургічни Ку
рікавички медични стерильни
5 ф.л/20м.л. Х 6,0 грн
20фл/40мл × 9,30
1 фл/40 м.л × 5,0грн
15 шт/6,0 грн
10 шт/13,0 грн
2 шт/7,3 грн
5 уп/250 г/33,0 грн
5 уп/50 г/20,0 грн
1 шт/120,00 грн
§ уп/15,00 грн
3 уп/75,00 грн
1 шт/157,00 грн
10,00 грн. X 27 пр
КТ КК 2230 "Продукти харчувания"
101.01.2020
Поьгова 1049% 1-д кла
Прогова 100% 5-9 кг1 38
11,80 грн.
10,20 грн.
16
16
x 1
x 1
3 01.09.2020
Доти 1 - 4 в таси
Пільгова 100%
Загальна глисгорі 380
11.80 грн.
10,20 грн. 74 × 1
Проднана ди батьКи 1 АТО)
Питьов 110%
? *
11,80 грн.
Старова си в басалодітних сімей)
norera 1009" 11,80 грн.
1X90 x 1
Пільгова ПІ: 13,50 грн. X 90 x 1
1 000,00 грн
50 грн
1 500.00 грн
180.00 грн
Доплата
NKM Nº 22
11.01.2018p
2 021 009 грн
50%
біб.ліотск. 3г.
пост. КМУ
Nº373 на
3
3 284
Onud
(грн)
Вислуга на рік
27 137
27 137
+2 670 512 036
122 372 1 468 460
165 041 1 980 195
2 007 632 грн.
13 377 грн.
8 758 грн.
+ 619 грн
1 963 340 грн
431 929 грн.
431 929 грн
1 869 960 грн
157.563 грн.
3000 грн.
$ 150
1 680 грн
17 080 грн
+ 000 грн
21 264 грн
660 грн.
1 440 грн
1 000 грн
2 000 грн
9 945 грн
1 500 грн
2 320 грн
2 937 грн
2 340 грн
56 946 грн
24.301 грн
14 830 грн
9 421
47 138 грн.
45 570
21 000 грн
24 570 грн
К1 КИ 2240" Оплата послов (крім комунальних)"
заправка
Перевірка полсиних крать
Промивка та гідравліні випробування системи опалення
Технине послугові вання системи відсоспостережених
Перевірка оситиляційних каналів
Перевока пасемленне
48 шт. х 90 грн.
10 шт х 300,00 грн
мовнески та дератизди!
Di'st11ie1u
Го гробка технічної докі ментації (акт розмежу вання балансової належності) з КП "Кривбасводоканал"
КОСТИ ГОВИВАНИЯ аВТОМИТИЧНОЇ ПОЖСАНО СИГНаЛЗаЦИ
Пост ги з оперативного резп вання на інформацію про можливе скосння правопорушення
подання технічних умов на реконструкцію ті!
Укладенид огод та снекня аварійної сити зин
Проведения дзоораторних дослджень
Панчання с питань цивільного захист
Навчання в питань охорони праці. пожежної та слектробезпски
* нансові гО008 мання
11 КК 2250 "Видатки ва підриджения"
Преста автотрансп 5 407 Х 129.15 грн 2
Добові 1 чол у 12 ан х 60 грн
Лобові 2 чол. х 10 дн х 60 грн
Добові 1 чол 1 2 ан × 60 грн
К1. К8 2200 "Оплата комунальних послуг та спергоносіїв"
К1 КК 2271 " Ои лата тектопостачания"
590 г/кал Х 1698.25 грн
67 КК 2222 "Оплата содовостачаних та водовідведених"
КП "Криволеводокана1"
6746 MA76 $ 25 224 грн N 1,087
К/КК 2221 "Оплата с тектросперай"
*7250 4B/ 2.85246 грн ×
АНК8 22? 6 "Он вата ішних епереаносіїв та іших комунальних послуг"
ОНЕ ТЕСЛИ ПОСУВИ ВІДОДІВ 134 м ку 6. x 87,10 грн × 1,087
21 КВ 22 26 "Оплата сперосервіс?"
Надання постиг в спергосервісу
КТ КВ 2282 "Окрені заходи по редлівції
до оси 1 ледвишених квалиокаци 5 101 1204 8грн. /
КА КК 2800 "Давый волочий видалки""
+245346.93
КРИВСТІЗЬКА
Директор К31! Nº 72
240 476,43 грк
4 320 грн
3 000 грн
4 000 грн
1 500 грн
400 грн
1 300 грн
1 800 грн
2 706 грн
4 000 грн
1 200 грн
18 582 грн
6 000 грн
3 000 грн
18 000 грн.
1 200 грн
600 грн
600 грн
168 268.43 грн
3 334,5 грн.
1 294,5 грн
720 грн
1 200 грн
120 грн
1016 355 грн.
509 474 грн.
509474 грн
102 710 грн.
102710 грн
239 542 грн
2395-42 грн
12 687 грн.
12 687 грн
151 942 грн
151 942 грн
6 024 грн
6 024 грн
118 грн.
Вікторія НИЧИПОРУК
Головний бухгалтер Наталя ШЕВЧЕНКО
"ЗАТВЕРДЖУЮ
Havas гонком
РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2021 рік
0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти"
Криворізька загальнооснітня школа Nº72
КЕКВ 2110 "Оплата праці "
301.01.2021 р на рік мін. 6000,00 грн., 1 тар.розряд 2670,00
Категорія Кількість
ФЗП
(посад. окл
Виховаг , муз корини
Пел ставки (годиний)
355
350
460
470
480
64,28
MOI
ВСЬОГ
Престижність по штатам на рік
Престижність по тарифікаці на рік
ФОП 7 160 727
Доилага на озлоропления
Винагорона за су млишу прано 20%
Веного Ф3 : 10 723 909
75.28
+
КЕКВ 2120 "Парадування на оплату праці"
ФО1 9 555 458
ВСЬОГО 11657659
Директор КЗШ Nº 72
Середня
ставка
МіСяЦЬ
Доплати
на місяць
Доплати
до мін.
6000,00
МіСЯЦ
6201
5909
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
6158
398 574
64 995
73 466
859
463 569 74 325
1615 635
+ 205 342
1 168 451 (економія)
22,00
10 723 909 грн.
Налб
Надбавки Доплат Налбавки 50%
ПКМ Nº 22 бібліотек зг
збільш окл
ад на
ВіД пост. КМУ
11.01.2018 Nº373 на
місяць р. на 10% МІСЯЦЬ
напружені
сть у
роботі на
місяц
12 476 39 857
6 500
12 476 46 357
1082177,76
а на рік
524 373
72 354
6 292 481
868 246
$96 727 7 160 727
205 342 грн
1 082 178 грн.
10 063 881 грн.
550 023 грн.
110 005 грн.
9 555 458 грн
2.102 201 гр.
1 376 483
239 152
1615 635
Вікторія НИЧИПОРУК
Головний бухгалтер
Наталія ШЕВЧЕНКО

More Related Content

Similar to Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік

2020
20202020
2020home
 
Інформація про фінансово-господарську діяльність 2 й квартал 3 лист
Інформація про фінансово-господарську діяльність 2 й квартал 3 листІнформація про фінансово-господарську діяльність 2 й квартал 3 лист
Інформація про фінансово-господарську діяльність 2 й квартал 3 листАлександр Павлов
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)tsnua
 
класифікація доходів спеціального фонду
класифікація доходів спеціального фонду класифікація доходів спеціального фонду
класифікація доходів спеціального фонду Alena Nefedova
 
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...CSIUKRAINE
 
кошторис скан
кошторис сканкошторис скан
кошторис сканssuser5cbf67
 
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна НаталенкоМісцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна НаталенкоCSIUKRAINE
 
2018 08-01 b
2018 08-01 b2018 08-01 b
2018 08-01 brmk-resh
 
Звіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 року
Звіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 рокуЗвіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 року
Звіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 рокуBobrinetsCounsil
 
Формування бюджету міста Марганець на 2018 рік
Формування бюджету міста Марганець на 2018 рікФормування бюджету міста Марганець на 2018 рік
Формування бюджету міста Марганець на 2018 рікАлександр Мухин
 
26 02-2018 passport
26 02-2018 passport26 02-2018 passport
26 02-2018 passportrmk-resh
 
08.11.2018
08.11.201808.11.2018
08.11.2018rmk-resh
 
2018 04-03
2018 04-032018 04-03
2018 04-03rmk-resh
 

Similar to Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік (20)

Koshtorys
KoshtorysKoshtorys
Koshtorys
 
2020
20202020
2020
 
Інформація про фінансово-господарську діяльність 2 й квартал 3 лист
Інформація про фінансово-господарську діяльність 2 й квартал 3 листІнформація про фінансово-господарську діяльність 2 й квартал 3 лист
Інформація про фінансово-господарську діяльність 2 й квартал 3 лист
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
 
Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)
 
Doc 499960
Doc 499960Doc 499960
Doc 499960
 
Doc 508414
Doc 508414Doc 508414
Doc 508414
 
класифікація доходів спеціального фонду
класифікація доходів спеціального фонду класифікація доходів спеціального фонду
класифікація доходів спеціального фонду
 
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
 
кошторис скан
кошторис сканкошторис скан
кошторис скан
 
Баланс на 1 січня 2016 року
Баланс на 1 січня 2016 рокуБаланс на 1 січня 2016 року
Баланс на 1 січня 2016 року
 
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна НаталенкоМісцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
 
баланс на 1 жовтня 2015 року
баланс на 1 жовтня 2015 рокубаланс на 1 жовтня 2015 року
баланс на 1 жовтня 2015 року
 
2018 08-01 b
2018 08-01 b2018 08-01 b
2018 08-01 b
 
Звіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 року
Звіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 рокуЗвіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 року
Звіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 року
 
Формування бюджету міста Марганець на 2018 рік
Формування бюджету міста Марганець на 2018 рікФормування бюджету міста Марганець на 2018 рік
Формування бюджету міста Марганець на 2018 рік
 
Kilchen 18 1
Kilchen 18 1Kilchen 18 1
Kilchen 18 1
 
26 02-2018 passport
26 02-2018 passport26 02-2018 passport
26 02-2018 passport
 
08.11.2018
08.11.201808.11.2018
08.11.2018
 
2018 04-03
2018 04-032018 04-03
2018 04-03
 

More from school_inform72

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfschool_inform72
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікschool_inform72
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціschool_inform72
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...school_inform72
 
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdfКошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdfschool_inform72
 
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdfфактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdfschool_inform72
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfschool_inform72
 
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdfОсвітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdfschool_inform72
 
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfschool_inform72
 
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfschool_inform72
 
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfschool_inform72
 

More from school_inform72 (20)

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
 
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdfКошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf
 
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdfфактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
 
vidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
 
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdfОсвітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
 
cpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
 
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
 
vidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
 
blag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
 
vidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
 
vidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
 
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
 
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
 
Koshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdfKoshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdf
 

Recently uploaded

Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиtetiana1958
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024OASISENGLISHOFFICIAL
 

Recently uploaded (12)

Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
 

Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік

 • 1. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом гинстеостий синансів уковіни •від 26 січня 20U2 0. N 51 у редахші наказу Міністерства фансів України від 04. 12. 2015 року Nº 1118) Затверджений у сумі 11 657 659,00 Одинадцять мільйонів шістсот пʼятдесят сім тисяч шістсот пʼятдесят девʼять гривень, 00 копійок Начальник відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Андрій ІвАНОв 2021 р M. П. грн. КОШТОРИС на 2021 рік КЗШ Nº 72 02124781 Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті (кол за СДРПОУ та найменування бюджетної установи) м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (найменупання міста, району, області) Вид бюджету: кол та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 "Орган з питань освіти і науки" кол та назва програмної класифікації видатків та крелитування державного бюджету (код та натва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджстів)* 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти) Найменування НАДХОДЖЕННЯ • усього Надходження коштів із загального фонду бюджету Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. установими злоно из законобавством Плита за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України « Про оренду державного та комунального майна» Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім перухомого майна) - інші джерела власних надходжень бюджетних установ Благодий ннески, гранти та Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств. орташзацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для никопання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них об"єктів перухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних оСІО Надходження. що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно- технічної, фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасов вільних бюджстних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким кади законом надано відповідне право, надходження, що отримують державні і кому нати заклади крахової передвишої та вищої освіти, наукові установи та заклади культу ри як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти інші надходження, у тому числі: інші доходи (розписати за кодами класифікаци доходів) фипанствання (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом ООрРОбОгО ЗО0ОВ ЯЗОНИЯ) санансування за околноними операціями Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджегу - повернення кребинив до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації commodenus moomenin ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьоГО Моточні видатки Оплата праді і нарахування на заробітну плату Отелата пр.uti Заробітна плата Промове забезвенения с поласька кинахорооа Використання товарів і Предмети, матеріали, обладнання та інвентар Медикаменти та перевʼязувальні матеріали Продукти хартувания Онлага послуг (крім комунальних) Видатки та заходи спеціального призначения дида КомунАльних пОСлУГ та енергоносіїв соплать Код Усього на рік загальний спеціальний фонд 25010000 2501010 25010200 25010300 25010400 2502000 25020100 25020200 2502030 600000 602400 2000 2100 2110 2111 2112 2113 2120 2200 2210 2220 2230 2240 22.50 2260 2270 2271 11 637 659 11 657 659 * ** x x 11 657 659 11 657 659 11 657 659 9 555 458 9 555 458 2 102201 (грні PA30 11 657 659 11 657 659 o 11 657 659 11 657 659 11 657 659 9 555 458 9 555 458 0 2 102 201
 • 2. Оплата водопостачання і водовідведення Оплата електроспергі Оплата природного Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг Оплата енергосервісу Лослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (рекональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не піднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов'язань Обслуговування внутрішніх боргових зобовʼязань Обслуговування зовнішніх боргових зобовʼязань Поточні трансферти Субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2272 2273 2274 2275 2276 2280 2281 2282 2400 2410 2420 2600 2610 Потони дрансферти органам державного управління інших рівнів Потони трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 2620 2630 Соліальне забезпечення Вишлата пенсій і Стипендії Аний виплати населенню Інші поточні Капітальні видатки Придбання основного капіталу Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Капітальне будівництво (придбання) Кашітальне будівництво (придбання) житла Капітальне будівництво (придбання) інших обʼєктів Каптальний ремонт Капітальній ремонт житлового фонду (приміщень) каштальний ремонт інших обʼєктів Реконетрукця та Реконструкція жиглового фонду (приміщень) Реконструкнія та реставрація інших обʼєктів Реставраши памʼяток культури, історії та архітектури Створення державних запасів і резервів Дридбання землі і нематеріальних активів Капітальні трансферти Каштальні трансферти підприємствам (установам, організацям) Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів Капіталии трансферти урядам іноземних держав та міжнародним органзашм Капталый трансферти населению Налання внугрішніх кредитів Надання кредитів органам державного управління інших Палания кредини підприсмствам, установам, організаціям Десання інших внутрішніх кредитів Налання зовнішніх кредитів Нерозподілені видатки 2700 2710 2720 2730 2800 3000 3100 3110 3120 3121 3122 3130 3131 3132 3140 3141 3142 3143 3150 3160 3200 3210 3220 3230 0 3240 4110 4111 4112 4113 4210 Головний бухгалтер 2021 р. M.n **• Sileng Вікторія НИЧИПОРУК Наталія ШЕВЧЕНКО *сі ма прективлість и за кодом відповідно до класифікаої кредитувіння бріж ту та не враховусться у ридку "ИАЛХОДЖЕННЯ - усього" •. анонію тися ро поридинками нижчого рівни, крім головніх розпорядійки: та національних закладів іншої освіти, яким безлосередно петановлені призначення у державному бюджет
 • 3. ивклзом Міністерства Санансів україни від 28 січня 2002 р. N 57 у редакці накиту Міністерстыл фінаисів України від 04. 12. 2015 року Nº Затверджений у сумі 5 042 093,93 Пʼять мільйонів сорок дві тисячі девʼяносто три гривні, 93 копійки •сумі сло Начальник відділу осі Саксаганської район (підпис) грн. КОШТОРИС на 2021 рік КЗШ Nº 72 * УКРАЇНА* 02124781 Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради (код за САРПОУ та пайменування бюджстної м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (айметування міста, району, Вил бюджету: код та назва відомчої класифікаци видаткий та кредитуванн 06 "Орган з питань освіти і науки" код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (код та пата програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікаці вилатків та кредитування місцевих бюджети)* 0611021 Налання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти) Найменування Код НАДХОДЖЕННЯ - усього Налходження коштів із загального фонду бюджету На/ходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. • надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною дІяльніст Налходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 25010000 Усього на рік загальний фонд спеціальний фонд 4 265 4 265 346,93 776 747,00 776 747.00 478 646,00 25010100 143 500,00 25010200 335 146.00 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України - Про оренду лержавного та комунального майна» Налходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) ініці джерела власних надходжень бюджетних установ Благолійні внески, гранти та дарунки Налходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільоних заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них об"єктів перухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб На ходжения, що отримують держани 1 комунальні заклали професійно (професійно- техисно1), калової переднишної та вищої освіти від розміщения на денозитах тимчасово альних (одастних коштів, отриманих за надання платних послуг, якшо таким заклалим законом палано відновне право, надходження, що огримують лержавні і комунами заклади фахово передвищої та вищої освіти, наукові усганови та заклади уси гури як кисогки, нараховаш на залишок коштів на поточних рахушках, вілкритих у рашках державного сектору для розмишения власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною ліяльністю, благолійні внески та грани виші надходження, у тому іна доходи (розписати за кодами класифікації доходів) філанствання (ро мисаши за кодами ктасификації фінансування бюджету за митом борового зобов'я зания) вановствания за акониснимм операцій 25010300 0,00 25010400 x 0,00 25020000 25020100 25020200 25020300 600000 298 101,00 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитувания бюджету) ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Поточні пидатки Оплата праці і нарахування на заробітну плату Оплата праці Заробігна плата Прошове забезпечення Суддівська винагорода Парахупання на оплату праш Використання товарів і послуг Предмеги, матеріали, обладнання та інцентар Медикаменти та перецʼязувальні матеріали Продукти харчування Оплата послуг (крім комунальних) 602400 298 101,00 2000 2100 2110 2111 2112 2113 2120 2200 2210 2220 2230 2240 4 265 346,93 4 265 346,93 2 395 269,00 1 963 340,00 1 963 340,00 0,00 776 747,00 478 646,00 75 687,89 62 010,31 62 010,31 0,00 431 929,00 1 869 959,93 157 563.00 47 138.00 399 069,00 240 476,43 13 677,58 402 958,11 14 914,00 525.00 310 404,61 77 114,50 #red PA3OM 5 042 093,93 4 265 346,93 776 747,00 478 646,00 143 500,00 335 146,00 0,00 0,00 298 101,00 298 101,00 5 042 093,93 4 743 992,93 2 470 956,89 2 025 350,31 2 025 350,31 0,00 445 606,58 2 272 918,04 172.477,00 47 663,00 709 473,61 317 590,93
 • 4. Видатки на відрядження Видатки та заходи спеціального призначення Оплата комунальних послуг та енергоносіїв Оплати теплопостачання Оплата водопостачання і водовідведення Оплата слектроенергії Оплата природного газу Оплата інших снергоносіїв та інших комунальних послуг Оплата енергосервісу Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (рсазна тьних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не сіднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов'язань Обслуговування пнутрішніх боргових зобовʼязань Обслуговування зовнішніх боргових зобоцʼязань Поточні трансферти Субсилії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3 334,50 Поточні трансферти органам державного управління інших рішнів Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним органзаціям Соціальне забезпечення Виплата пенсій і Стипенди пиш виплати населенню Інші поточні Капітальні видатки Придбання осковного капіталу Придбання обладнання і предметів довгострокового Канігальне будиницто (придбання) Капітальне будівництво (придбання) житла Капітальне будівнитно (придбання) інших обʼєктів Капітальний ремонт Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) Капітальний ремонт інших обʼєктів Реконструкція та реставрація Рексиструкція житлового фонду (приміщень) Реконструкція та реставрація інших обʼєктів Рестатрація памʼяток культури, історії та архітектури Створення держаних запасів і резервів Придбання землі і нематеріальних активів Капітальні трансферти Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Каштальні трансферти органам державного управління інших рівнів Капітальні трансферти урядам іноземних держав та організаціям Катигальні трансферги населенню Надання пнутрішніх кредитів Надання крединів органам державного управління інших рівнів Налання кредитій підприємствам, устанонам, організаціям Надання пиших внутрішніх кредитів Налання зовнішніх кредитів Нерозподілені видатки Директор КЗШ Nº 72 Головний бухга ОБЛАСТІ 2021 P 2250 2260 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2280 2281 2282 2400 2410 2420 2600 2610 2620 2630| 2700 2710 2720 2730 2800 3000 3100 3110 3120 3121 3122 3130 3131 3132 3140 3141 3142 3143 3150 3160 3200 3210 3220 3230| 3240 4110 4111 4112 4113 4210 9000 1 016 355,00 509 474.00 102 710.00 239 542,00 12 687,00 151 942,00 6 6 024,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 101,00 298 101,00 298 101.00 0,00 0.00 0,00 0,00 3 334,50 1 016 355,00 509 474.00 102 710,00 239 542,00 12 687,00 151 942,00 6 024,00 6 024,00 0,00 0,00 0,00 118,0 298 101,00 298 101,00 298 101.00 0.00 0,00 0,00 0,0 Вікторія ПИЧИПОРУК Натаня ШЕВЧЕНКО • сумо проставляється н кодом відповідно до класиджкаці кредитування бюджегу та не прихонуєть я у рядку НАДХОДжЕННЯ • уского вешоти с не Я розвервкими нижчого рівня, крім половних розпорядникій та нашональних зоклідив вищей ости, яким безнос редио встанова за при злочения у доржавному бюджс
 • 5. РОЗРАХУНОК до кошторису на 2021 рік 0611021 "Надани змальної середньої осніти закладами загальної середньої Криворішка нагальноосвітня школа Nº72 КЕКВ 2110 "Оплата праці " 301.01.2021 рна рік мін. 6000,0 грн.. 1 гар.розрид 2670,00 грн Катсгорія Кількість Середня ФЗП (посад оклад) на місяць Доплати на MICHLE MontaTheo • Налбавки що мін. 6000,00 збільш оклад на мічяшь на місяцы Виховат, муз корівн. 355 350 #ДЕЛ/О! 40 С поцілисти МОП +7 6.5 4720 19.5 ВСЬОГО 26.00 ФОП 1080 495 3303 27 137 Поплата на ободовіения 100% бібліотекарі - 02. 30 678 85 867- 1207 $ 6 579 7 500 61 812 69 312 4379 +619 Behore Ф 3ll: 2 021 009 -57 669 КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" 401 Yo 22.00% КГ.КВ. 2200 "Використанни товарів і услуг" 014 АРКИ 2210" Предмети, матеріати, обладнания та інвентар" Придбання Призблина спортивної та шкільної форми Придбання класних журналів) Пансти ала Рушники паперові 1103311 ігридолнии миючих засобіе Аренда дли дошки Придбання господарського інвентарю Лампи смергосфективи Набр лімеших реактивів для кабінету хімії Придбання посу ду зігно СанПіНУ: 881 дит спектрос, шарки для рум Спси озиг медно СанГНУ (2 комплск. на і прац. Ідальні). Спортевний тивентар (зоба смаль - разна (1-3 кг.) «Фінансов гобовʼязання 2020р 3 дит 28 кл 28 кл 28 кл 20 шт. 1 шт. 13 шт. ПРОЕКТ К 22 CamTouch Рго з двома стілусами 1 шт. Трен вальний стіл з Lego-пластинами з ігровим полем 1 шт КГ КК 2220 "Медикаменти та перев" нзувальні матеріали" Придбанна дезінфікуючого засобу: дли сбробки рук. 1.2 11 обр06н погерконь. 1 кг 100 шт 105 yn Медикамсити ростии самант зеленого спирт 170 рогіни перски водию 3 % бант марассий медичний нест 5х10 билиг марлевий медичний нест 7х14 Сият марлевий медичний стер 5х10 вата мед нестерильна вити мед стерильна 11/ут кровослинний г. мовий леікопластирь на ткан основІ 2 500 сластир бактерицидний 2.5*7,6 Nº100 ножиці хірургічни Ку рікавички медични стерильни 5 ф.л/20м.л. Х 6,0 грн 20фл/40мл × 9,30 1 фл/40 м.л × 5,0грн 15 шт/6,0 грн 10 шт/13,0 грн 2 шт/7,3 грн 5 уп/250 г/33,0 грн 5 уп/50 г/20,0 грн 1 шт/120,00 грн § уп/15,00 грн 3 уп/75,00 грн 1 шт/157,00 грн 10,00 грн. X 27 пр КТ КК 2230 "Продукти харчувания" 101.01.2020 Поьгова 1049% 1-д кла Прогова 100% 5-9 кг1 38 11,80 грн. 10,20 грн. 16 16 x 1 x 1 3 01.09.2020 Доти 1 - 4 в таси Пільгова 100% Загальна глисгорі 380 11.80 грн. 10,20 грн. 74 × 1 Проднана ди батьКи 1 АТО) Питьов 110% ? * 11,80 грн. Старова си в басалодітних сімей) norera 1009" 11,80 грн. 1X90 x 1 Пільгова ПІ: 13,50 грн. X 90 x 1 1 000,00 грн 50 грн 1 500.00 грн 180.00 грн Доплата NKM Nº 22 11.01.2018p 2 021 009 грн 50% біб.ліотск. 3г. пост. КМУ Nº373 на 3 3 284 Onud (грн) Вислуга на рік 27 137 27 137 +2 670 512 036 122 372 1 468 460 165 041 1 980 195 2 007 632 грн. 13 377 грн. 8 758 грн. + 619 грн 1 963 340 грн 431 929 грн. 431 929 грн 1 869 960 грн 157.563 грн. 3000 грн. $ 150 1 680 грн 17 080 грн + 000 грн 21 264 грн 660 грн. 1 440 грн 1 000 грн 2 000 грн 9 945 грн 1 500 грн 2 320 грн 2 937 грн 2 340 грн 56 946 грн 24.301 грн 14 830 грн 9 421 47 138 грн. 45 570 21 000 грн 24 570 грн
 • 6. К1 КИ 2240" Оплата послов (крім комунальних)" заправка Перевірка полсиних крать Промивка та гідравліні випробування системи опалення Технине послугові вання системи відсоспостережених Перевірка оситиляційних каналів Перевока пасемленне 48 шт. х 90 грн. 10 шт х 300,00 грн мовнески та дератизди! Di'st11ie1u Го гробка технічної докі ментації (акт розмежу вання балансової належності) з КП "Кривбасводоканал" КОСТИ ГОВИВАНИЯ аВТОМИТИЧНОЇ ПОЖСАНО СИГНаЛЗаЦИ Пост ги з оперативного резп вання на інформацію про можливе скосння правопорушення подання технічних умов на реконструкцію ті! Укладенид огод та снекня аварійної сити зин Проведения дзоораторних дослджень Панчання с питань цивільного захист Навчання в питань охорони праці. пожежної та слектробезпски * нансові гО008 мання 11 КК 2250 "Видатки ва підриджения" Преста автотрансп 5 407 Х 129.15 грн 2 Добові 1 чол у 12 ан х 60 грн Лобові 2 чол. х 10 дн х 60 грн Добові 1 чол 1 2 ан × 60 грн К1. К8 2200 "Оплата комунальних послуг та спергоносіїв" К1 КК 2271 " Ои лата тектопостачания" 590 г/кал Х 1698.25 грн 67 КК 2222 "Оплата содовостачаних та водовідведених" КП "Криволеводокана1" 6746 MA76 $ 25 224 грн N 1,087 К/КК 2221 "Оплата с тектросперай" *7250 4B/ 2.85246 грн × АНК8 22? 6 "Он вата ішних епереаносіїв та іших комунальних послуг" ОНЕ ТЕСЛИ ПОСУВИ ВІДОДІВ 134 м ку 6. x 87,10 грн × 1,087 21 КВ 22 26 "Оплата сперосервіс?" Надання постиг в спергосервісу КТ КВ 2282 "Окрені заходи по редлівції до оси 1 ледвишених квалиокаци 5 101 1204 8грн. / КА КК 2800 "Давый волочий видалки"" +245346.93 КРИВСТІЗЬКА Директор К31! Nº 72 240 476,43 грк 4 320 грн 3 000 грн 4 000 грн 1 500 грн 400 грн 1 300 грн 1 800 грн 2 706 грн 4 000 грн 1 200 грн 18 582 грн 6 000 грн 3 000 грн 18 000 грн. 1 200 грн 600 грн 600 грн 168 268.43 грн 3 334,5 грн. 1 294,5 грн 720 грн 1 200 грн 120 грн 1016 355 грн. 509 474 грн. 509474 грн 102 710 грн. 102710 грн 239 542 грн 2395-42 грн 12 687 грн. 12 687 грн 151 942 грн 151 942 грн 6 024 грн 6 024 грн 118 грн. Вікторія НИЧИПОРУК Головний бухгалтер Наталя ШЕВЧЕНКО
 • 7. "ЗАТВЕРДЖУЮ Havas гонком РОЗРАХУНОК до кошторису на 2021 рік 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" Криворізька загальнооснітня школа Nº72 КЕКВ 2110 "Оплата праці " 301.01.2021 р на рік мін. 6000,00 грн., 1 тар.розряд 2670,00 Категорія Кількість ФЗП (посад. окл Виховаг , муз корини Пел ставки (годиний) 355 350 460 470 480 64,28 MOI ВСЬОГ Престижність по штатам на рік Престижність по тарифікаці на рік ФОП 7 160 727 Доилага на озлоропления Винагорона за су млишу прано 20% Веного Ф3 : 10 723 909 75.28 + КЕКВ 2120 "Парадування на оплату праці" ФО1 9 555 458 ВСЬОГО 11657659 Директор КЗШ Nº 72 Середня ставка МіСяЦЬ Доплати на місяць Доплати до мін. 6000,00 МіСЯЦ 6201 5909 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 6158 398 574 64 995 73 466 859 463 569 74 325 1615 635 + 205 342 1 168 451 (економія) 22,00 10 723 909 грн. Налб Надбавки Доплат Налбавки 50% ПКМ Nº 22 бібліотек зг збільш окл ад на ВіД пост. КМУ 11.01.2018 Nº373 на місяць р. на 10% МІСЯЦЬ напружені сть у роботі на місяц 12 476 39 857 6 500 12 476 46 357 1082177,76 а на рік 524 373 72 354 6 292 481 868 246 $96 727 7 160 727 205 342 грн 1 082 178 грн. 10 063 881 грн. 550 023 грн. 110 005 грн. 9 555 458 грн 2.102 201 гр. 1 376 483 239 152 1615 635 Вікторія НИЧИПОРУК Головний бухгалтер Наталія ШЕВЧЕНКО