SlideShare a Scribd company logo
r:
ЗДТВЕРДЖЕНО
нахазом MiffieтeРФ* Фяавсiв Уfrраiяi
вiд Эа сiчiя 2ОО2 р. ll 5?
ý рсд*цil gаsазу !{iвieep*BB фяаясiв Уgаiм
вЬý4. 12. ?ots porylфr}la]
Затвердкеянйу eyмi 4 944 419,0Ф
Чотlrр;т мiльiiонrт дев'ятсот сорок чотирir тrrсячi
jiев"ятналцýть грI{вень, 00 копil-rок
'p11.
|q;,;a сrэваlл i r:нфр"vн}
Начальнllк вiддйу ocBiTrr BIiKoflKOaý,
Сак< at,aBcbKoi район,roi r 1rig1| рз;цt,
, :п,i.:2iа]
, 'J'.
___ ___'fетяна АДВРIНЕНКО
кошторис
ва 2ý24 pi!<
кГ lý9 72 КIчlр
BlIa бIоджсlтi MlcbKll]'
liof ],а t111:1вz1 вЦол:чоi апаслrРiкацii ввдаткiв ,i
i] liр,ди]',ва{ilя
1(од 1,а Iiаэва fl poI JlФ1l!oi ЁаfilфiЕацri вrтдаrкiв l'а ltрсдtуi],вацця iсржаапý,о
EtraTHiB та .+е,]ётrвцяя мiоч*ях бlоджетis {код 1а gýза Тgлоюi ,ротраlяоi швсяфiкщii Бýдаýiв та к!Ф!,тlв8н, llctlýý
лriсцсвого бю,rжеrr-}
06л ocBlТll i
r!адЕс]а
{Kot тб ffява f,ро.ра{нс1 юlасlфiхацij
бlодАrтiп]- 06] ]021 неlаяня ]агuьноl cepef,Hbol ocвiтl1 f!ьJаfФ!fi ]аrаrъsоl capef,xiol o,BLTi! ]i paxYHoK Kcilrna
ycbare
aцецiа^!11lI1!
i}lонд
l10д
Наliuее_з,вавж
4 944 419
ý 5ао
4 9за аз9
х
яАдхсджЕяlýt 839
4
х
49з88
1 {адч(]д}ксЕЕя KorrrliB iз f,ala,!bн()r1)
5 580
5 580
ут.ч.
i]
KoruTiB спс{{iальноI0
НадходiЕеflяя
5 580
5 580
250 10оо0
заdно iз заrcrr:lоdGбсm€о,11
i],aa{п]t за l1аспаZl!, lца
0
о
25о i0 l 0о
1,cTaHoBaMrr згiдягl :з
:]а пOслrгIl, rцо qадаtсться
0свовною
о
0
z501o200
НадхOджецЕя бюджеT,:rrв 5,с,гавов вiд дOдаlхOrjоi {госпOдарсько,i
0
о
2зоrозOо х
зtдповtдЕ0
:здiitсrтtосiься
що
itEa1
а{з }.с I,fuIoB,
бюджеr'rrrrs
п ]а 0I)сЕду
arattнa,
,Iа
1l
до
5 38{J
5 S80
250 10400
Е ус-fаЕовленс}lу
{;]trяа
FlадJrодя<свш fiюд>кетtл* 1,станоа вtд
2;02о000 х
1r&]] ;1lt d, 0 о
^
ень брJ о н с J пll l
25о20100
,lа
]5о20?00
Надх{)д}кеgЕ, що crrprruyxlrb (rK,JцKeTti усlЕЁOвi] вiд пiдпртrсмс,rв,
сх:iб
дм
,га
ос}с уставоЕ
1вшrи бюдёiеTчtlх
вiд
l]liзtгiвiш
д^я
заходiв вiдчrхення
чIiслi
зах{tдiв, ToM}I
tlilboBttt у
вIlкоя?]iIш
H]ix '€ктtв
,la
ро:зrriщснlrх
дiдяяок
f,cMerbHlIi
flотре0
сl,спiаьi{]ц
або
BnacBocTi r,]li:зiтчвIrх
1ц{)
11ai'iнa, ], прtlва-rпir"l
пс}]ебувак)ть
25020:]0о
tlадýомепtя, шо frрtьqють lepataB*i t кqмуffяьпi зашмЕ арофеýlfr!оi {профс!йно-
l!]к]а]а11 ]tilKoiIo}1 liaf,a!o BiinOBitrttc tц]itRо. Ilatrxtrtrжc]]llя, цо отриil,tl-ь
аliесdи тil
]crio]lira
вицоi {)с в lT i1 1lt]::l!цeliil я
lчtit)l пеi,аalRиLцlrl
фзхово
я isо
ntilTIiII лфr}-'г
tl:]j]a:lllя
Kij!!Ti
Liю]детllн!
Bl]bllf отриlJпil!lх
iиllr!alo!o
вишоi
та сa в lTil. }i]Tililoз*
!]1] ti!]El
lа!]iци пеtеilаяшо1
фахtlпоt
кýiryýtrьв1
]1ото{ilils
]i|]
зi;и чla]Ё
iI:l tia!Tla рiх} п{a.х.
B]trco]tsil, ilарахо!п111
ку]ьт}ти
ttаtоtrхепь,
Bfacliиx
]lя
of,llKa I)озllцlеi!пя
сспо1]},
]еР7iilВlLОг!)
у
B]:KLlilTиa
ос]]оаяоrf, ]i*]!,1lсIю.
ii}l1iE
1l alf а ю,, ьc я зпаlо
]]
п]атi] цо
noe]yan,
х
lHltll ]]0(Ьоdаев,lя. 1{t] с{]:
.{
х
з{] Ёoda]l1?J
iHli]i cjt)-{odt]
х
QlозпittlLtlч ]а БOО.!.11п мliфiкацli фiнансl*Фlýя бпае,еп}| зё вара,р
Ф
*
х
i;i}Gýi)i-l
$titl*ttсувамяя за акýlцвфц,и1 оп3рGц iаnt
0
0
Гl02400
щ0 лерсда}Oгься i;J загальЕ(}го t}lовлу бюяжсц, до бюд){сlч
(спf;цiальqоlf)
*
ilOеср}lе{tlя rФe{]l]iniб dо 5 ]a()лellllJ 0]озi}l]кlл,{ з(?
r-rсrсlфiпацii' зrldOr/ldie п]rl креd1llllцв{L!|ffi бюdяеttt11,
Xodanil ,!€9?ршнОi
мGФфiýацii
4 944 4!9
S 5ао
4 93а аз9
х
усьога
ВЕДАТКИ ТА НАДАНВrI крЕдитIв
4 941 695
2 85€
4 9за 839
2ооо
ýФ?€чfli ýшатк:' 2 з16
9,19
2 1ýý
ва
1
0пмта 1
1
21 10
1 899 16з
0
1 899 1бз
,) l
о
о
о
21,2
а] I1
211з
4|7
о
21 1l7 8
Hil
47 5
2
4-J о+9
та 8
0
та ()
223{} 0
ббб а4 2
0
ббб 042
224{)
300
Впда'lЕl Ti] сЕецlа,ъl]оrc l 898 461
о
4бt
1
)
'iп
Orna,ra та
1. п.
r
i37 о
Вiяор!я t{,irlИI'lОРУК
Натаiя 11IEBtIEHKO
819 l37
кlйр
бухгалтер
72
N9
Диреfrор
iопевtий
L-t*{-
,
*
ý
о_
{
J
о
вisýвiяяо дп масffфЕааi WмпФнж Ёфф€ry ъ Rс врýоrys*я у Fý'НАДХsДЖýН$Я - у€юý"
fiжоФ рiввя" *Ён ýпоsяих рФзяорядdsЁв та нацiовФях *ефiв Е*Wr ФBiя, ,км безпфёрФ* сс |2ноЕаеsj прilrпачеilяr, перааав,му бФджетi
з416{02
4
227 l
0
2,272 8о 424
i 969 9бз
о
9б9 96з
2)73
2274
2а s37
0
2а 937
2273
0
0
0
3 44Е
0
з 44б
228о
iнiлuх
i рtlзробкrr, oкpeýli :}аходu по рtааiзацii дерх*rвяrrх
ipe{,ioEaibEllx) пI)оlра}{
,2281
з 446
0
з 44б
2)a,z
i розробкrr, onpalri зсхоdu poзsliiitNy ,l'
{)Kpe-Mi зшо dtl lro реrr.лЬсt_lli dерл,сзнtlt
р е сl,чв сlцi1' d ер z: а в r. u х
{реziонал,"нuхi t t
1lo? |}tl,l, у-е
борговж зобов'язs8Ь
о
о
о
24оо
0
о
о
о
Jб t{.)
26,)о
2бзо
l
t3пea,Ia
Поточнi,грапсфср1,II Jl)ядам igl]:]eмяIrx дер&ts,rй lriжар(lдЕUv
lEt]Ilý
Потtlчнi
о
о
2?оо о
271.ц
21,2о
21зQ
о
о
2аоо о
2 124
2 724
о
зооо
2 724
2,124
зlоо о ,21,24
2 ?24
0
31i0
0
0
0
зi21
31 22
0
0
0
зt30
lяшllх
31з 1
зiз2
0
(}
0
3 14t)
з141
3 142
iHmIlx
жlтIOвого
тi]
3143
з 150
заласlв l
зl6о
о
о
а2Oо 0
32 I0
капirаrьвi
32з0
дf, ржа8 аа мiжнародrлrъз
урgда11
41 10
4],11
41 12
зоваlщяiх 42 1о
9000
a}ll rOlпa] босJоl}a]сп]Gt{снtý l
а^аьа)аАрар9ня
lб.л!.гбяа.Rяняя f ов1llшн
q<о"rдЛ io !оточЕi,IPaHc{i}ep],11,iJtпplicмcTвaц {Y(:]aяoвatl,
пrlе лrteтiB Еовaос'Л)оковоaо KopIlclYBmж
ПпrI ri6.яI{я пг)^а пljяЕgя
з24о
р.
;.i.
t tJ| Plj

More Related Content

More from school_inform72

Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
school_inform72
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
school_inform72
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
school_inform72
 
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdfфактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
school_inform72
 
vidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform72
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
school_inform72
 
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdfОсвітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
school_inform72
 
cpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
school_inform72
 
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
school_inform72
 
vidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
school_inform72
 
blag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
school_inform72
 
vidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
school_inform72
 
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
school_inform72
 
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
school_inform72
 
blag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdfblag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdf
school_inform72
 
blag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdfblag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdf
school_inform72
 
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdfzagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform72
 
zagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdfzagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdf
school_inform72
 

More from school_inform72 (20)

Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
 
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdfфактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
 
vidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
 
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdfОсвітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
 
cpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
 
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
 
vidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
 
blag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
 
vidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
 
vidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
 
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
 
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
 
Koshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdfKoshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdf
 
blag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdfblag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdf
 
blag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdfblag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdf
 
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdfzagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
 
zagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdfzagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdf
 

Recently uploaded

Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
ssuser172ac3
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 

Recently uploaded (15)

Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 

Кошторис Криворізької Гімназії № 72 на 2024.pdf

 • 1. r: ЗДТВЕРДЖЕНО нахазом MiffieтeРФ* Фяавсiв Уfrраiяi вiд Эа сiчiя 2ОО2 р. ll 5? ý рсд*цil gаsазу !{iвieep*BB фяаясiв Уgаiм вЬý4. 12. ?ots porylфr}la] Затвердкеянйу eyмi 4 944 419,0Ф Чотlrр;т мiльiiонrт дев'ятсот сорок чотирir тrrсячi jiев"ятналцýть грI{вень, 00 копil-rок 'p11. |q;,;a сrэваlл i r:нфр"vн} Начальнllк вiддйу ocBiTrr BIiKoflKOaý, Сак< at,aBcbKoi район,roi r 1rig1| рз;цt, , :п,i.:2iа] , 'J'. ___ ___'fетяна АДВРIНЕНКО кошторис ва 2ý24 pi!< кГ lý9 72 КIчlр BlIa бIоджсlтi MlcbKll]' liof ],а t111:1вz1 вЦол:чоi апаслrРiкацii ввдаткiв ,i i] liр,ди]',ва{ilя 1(од 1,а Iiаэва fl poI JlФ1l!oi ЁаfilфiЕацri вrтдаrкiв l'а ltрсдtуi],вацця iсржаапý,о EtraTHiB та .+е,]ётrвцяя мiоч*ях бlоджетis {код 1а gýза Тgлоюi ,ротраlяоi швсяфiкщii Бýдаýiв та к!Ф!,тlв8н, llctlýý лriсцсвого бю,rжеrr-} 06л ocBlТll i r!адЕс]а {Kot тб ffява f,ро.ра{нс1 юlасlфiхацij бlодАrтiп]- 06] ]021 неlаяня ]агuьноl cepef,Hbol ocвiтl1 f!ьJаfФ!fi ]аrаrъsоl capef,xiol o,BLTi! ]i paxYHoK Kcilrna ycbare aцецiа^!11lI1! i}lонд l10д Наliuее_з,вавж 4 944 419 ý 5ао 4 9за аз9 х яАдхсджЕяlýt 839 4 х 49з88 1 {адч(]д}ксЕЕя KorrrliB iз f,ala,!bн()r1) 5 580 5 580 ут.ч. i] KoruTiB спс{{iальноI0 НадходiЕеflяя 5 580 5 580 250 10оо0 заdно iз заrcrr:lоdGбсm€о,11 i],aa{п]t за l1аспаZl!, lца 0 о 25о i0 l 0о 1,cTaHoBaMrr згiдягl :з :]а пOслrгIl, rцо qадаtсться 0свовною о 0 z501o200 НадхOджецЕя бюджеT,:rrв 5,с,гавов вiд дOдаlхOrjоi {госпOдарсько,i 0 о 2зоrозOо х зtдповtдЕ0 :здiitсrтtосiься що itEa1 а{з }.с I,fuIoB, бюджеr'rrrrs п ]а 0I)сЕду arattнa, ,Iа 1l до 5 38{J 5 S80 250 10400 Е ус-fаЕовленс}lу {;]trяа FlадJrодя<свш fiюд>кетtл* 1,станоа вtд 2;02о000 х 1r&]] ;1lt d, 0 о ^ ень брJ о н с J пll l 25о20100 ,lа ]5о20?00 Надх{)д}кеgЕ, що crrprruyxlrb (rK,JцKeTti усlЕЁOвi] вiд пiдпртrсмс,rв, сх:iб дм ,га ос}с уставоЕ 1вшrи бюдёiеTчtlх вiд l]liзtгiвiш д^я заходiв вiдчrхення чIiслi зах{tдiв, ToM}I tlilboBttt у вIlкоя?]iIш H]ix '€ктtв ,la ро:зrriщснlrх дiдяяок f,cMerbHlIi flотре0 сl,спiаьi{]ц або BnacBocTi r,]li:зiтчвIrх 1ц{) 11ai'iнa, ], прtlва-rпir"l пс}]ебувак)ть 25020:]0о tlадýомепtя, шо frрtьqють lepataB*i t кqмуffяьпi зашмЕ арофеýlfr!оi {профс!йно- l!]к]а]а11 ]tilKoiIo}1 liaf,a!o BiinOBitrttc tц]itRо. Ilatrxtrtrжc]]llя, цо отриil,tl-ь аliесdи тil ]crio]lira вицоi {)с в lT i1 1lt]::l!цeliil я lчtit)l пеi,аalRиLцlrl фзхово я isо ntilTIiII лфr}-'г tl:]j]a:lllя Kij!!Ti Liю]детllн! Bl]bllf отриlJпil!lх iиllr!alo!o вишоi та сa в lTil. }i]Tililoз* !]1] ti!]El lа!]iци пеtеilаяшо1 фахtlпоt кýiryýtrьв1 ]1ото{ilils ]i|] зi;и чla]Ё iI:l tia!Tla рiх} п{a.х. B]trco]tsil, ilарахо!п111 ку]ьт}ти ttаtоtrхепь, Bfacliиx ]lя of,llKa I)озllцlеi!пя сспо1]}, ]еР7iilВlLОг!) у B]:KLlilTиa ос]]оаяоrf, ]i*]!,1lсIю. ii}l1iE 1l alf а ю,, ьc я зпаlо ]] п]атi] цо noe]yan, х lHltll ]]0(Ьоdаев,lя. 1{t] с{]: .{ х з{] Ёoda]l1?J iHli]i cjt)-{odt] х QlозпittlLtlч ]а БOО.!.11п мliфiкацli фiнансl*Фlýя бпае,еп}| зё вара,р Ф * х i;i}Gýi)i-l $titl*ttсувамяя за акýlцвфц,и1 оп3рGц iаnt 0 0 Гl02400 щ0 лерсда}Oгься i;J загальЕ(}го t}lовлу бюяжсц, до бюд){сlч (спf;цiальqоlf) * ilOеср}lе{tlя rФe{]l]iniб dо 5 ]a()лellllJ 0]озi}l]кlл,{ з(? r-rсrсlфiпацii' зrldOr/ldie п]rl креd1llllцв{L!|ffi бюdяеttt11, Xodanil ,!€9?ршнОi мGФфiýацii 4 944 4!9 S 5ао 4 93а аз9 х усьога ВЕДАТКИ ТА НАДАНВrI крЕдитIв 4 941 695 2 85€ 4 9за 839 2ооо ýФ?€чfli ýшатк:' 2 з16 9,19 2 1ýý ва 1 0пмта 1 1 21 10 1 899 16з 0 1 899 1бз ,) l о о о 21,2 а] I1 211з 4|7 о 21 1l7 8 Hil 47 5 2 4-J о+9 та 8 0 та () 223{} 0 ббб а4 2 0 ббб 042 224{) 300 Впда'lЕl Ti] сЕецlа,ъl]оrc l 898 461 о 4бt 1 ) 'iп Orna,ra та 1. п.
 • 2. r i37 о Вiяор!я t{,irlИI'lОРУК Натаiя 11IEBtIEHKO 819 l37 кlйр бухгалтер 72 N9 Диреfrор iопевtий L-t*{- , * ý о_ { J о вisýвiяяо дп масffфЕааi WмпФнж Ёфф€ry ъ Rс врýоrys*я у Fý'НАДХsДЖýН$Я - у€юý" fiжоФ рiввя" *Ён ýпоsяих рФзяорядdsЁв та нацiовФях *ефiв Е*Wr ФBiя, ,км безпфёрФ* сс |2ноЕаеsj прilrпачеilяr, перааав,му бФджетi з416{02 4 227 l 0 2,272 8о 424 i 969 9бз о 9б9 96з 2)73 2274 2а s37 0 2а 937 2273 0 0 0 3 44Е 0 з 44б 228о iнiлuх i рtlзробкrr, oкpeýli :}аходu по рtааiзацii дерх*rвяrrх ipe{,ioEaibEllx) пI)оlра}{ ,2281 з 446 0 з 44б 2)a,z i розробкrr, onpalri зсхоdu poзsliiitNy ,l' {)Kpe-Mi зшо dtl lro реrr.лЬсt_lli dерл,сзнtlt р е сl,чв сlцi1' d ер z: а в r. u х {реziонал,"нuхi t t 1lo? |}tl,l, у-е борговж зобов'язs8Ь о о о 24оо 0 о о о Jб t{.) 26,)о 2бзо l t3пea,Ia Поточнi,грапсфср1,II Jl)ядам igl]:]eмяIrx дер&ts,rй lriжар(lдЕUv lEt]Ilý Потtlчнi о о 2?оо о 271.ц 21,2о 21зQ о о 2аоо о 2 124 2 724 о зооо 2 724 2,124 зlоо о ,21,24 2 ?24 0 31i0 0 0 0 зi21 31 22 0 0 0 зt30 lяшllх 31з 1 зiз2 0 (} 0 3 14t) з141 3 142 iHmIlx жlтIOвого тi] 3143 з 150 заласlв l зl6о о о а2Oо 0 32 I0 капirаrьвi 32з0 дf, ржа8 аа мiжнародrлrъз урgда11 41 10 4],11 41 12 зоваlщяiх 42 1о 9000 a}ll rOlпa] босJоl}a]сп]Gt{снtý l а^аьа)аАрар9ня lб.л!.гбяа.Rяняя f ов1llшн q<о"rдЛ io !оточЕi,IPaHc{i}ep],11,iJtпplicмcTвaц {Y(:]aяoвatl, пrlе лrteтiB Еовaос'Л)оковоaо KopIlclYBmж ПпrI ri6.яI{я пг)^а пljяЕgя з24о р. ;.i. t tJ| Plj