SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
ЗiТВЕГ/:1ЖЕНar
Faxa]Jt 11jяi.те:.т5а lijiBaяttra y,<pajn/
Б,i'2Всiч;я2ОО2г:i5?
Ь, релаsпj яаказу MiHi.Tep.-гBa 4)i*asciB }i(Paia;.
Bi;f С.1, 12, 2О15 F.'.Y ýа1 1 l8]
Затверджевтrii у c],Mi 4 944:1_L9JQ lря.
Чотtlрrr rttnbiioHIT дев-ятсот сорок чотttрtl ттrсячi
чfr }l pl lcтa лев' ятналцять грlt вен ь. 00 коп iT'joK
itta сl.Ба,, i tIпФрбL)
Начальнllк вi;тдйу ocBiTrT BIiKoHKo}q,
РаЕОЯпOi У а{]СТ1 pal-trlI
JABPIHEýKo
}]. п-
кошторис
Е* 2ý24 piк
КГ ýq 72 K}IIP
0212:t7s t Вiriпiл оср_цн вlт qь,цаi раЁqЕцоiё цj!аlдФlJз
lЕof, ]а СЛРПОУ ra вай}lеФвмffi бюsrвоi lс1,8оsr1}
ц. ýвlтв_тlй Рiг Днiцроцеrро!з,qьilQ! областj
til,b", il,.,эь:, ,.., !,.,. lb ,,j,,,, ,:,
Вrrд бюджсl.,,: Mic bKl;i-r
коi |а il?fзBa вiдолlчсi кrасиtРiкilцii Bиiaткia,ra кр.ли],уаа!tlrя 06 Лепitвтаrrент ocbi: tl i ttаl,кп
код 1,а Iiаэва проLраrttоi юliiснфiltацr' втiдаlЕiв 1-а ЕрслIj'iтDаtlltя дсрiкавilOaо [-}!ilджalY
{fiеt та нвва fisýграЧffоi еааa9rфiкщi: BlaaTriB та яр*лryвмяЯ мiсцевих бюджетiв {Код ]а на]за Тяповоi npaтelaoi ФасЕфiкФlii вlцасiв тб чrЕдиа}вааяя хtiсцевъж
бФд*Фiв)1 fiý l l i2 1 }liФýя ýФяоt ý€рsвъоi ftýifr щщff Wшькоl ýepffiфi o*i* э рахунок KoMiБ MiýrreФo бвджry}
Hal"BIeEyEaяE ]iол
Усьэr* ва piK
Pil,lfО],i
заr::л.ьаIrii tllонл сцс:{iадьgцй
фовд
1 2
*tАДХОДЖ&Нl{rl - усьgго
х 4 9з8 вэ9 s 58о 4 944 43,9
l { ад.oJl}кецI{я кошl iB iз зr]rальнl)г0 tРондr- бюяжеT у 4 938 839 х 4 938 839
НадходжеЕtr KriцrTiB iз спецiаюноrо фоuдз, Gюджету, у т, ч 5 580 ; 580
-мdхоdж BiO ;lзrtrлu з0 rioc4ga]r l4o нfldак]Iпься бюdлспtir-rtu
]/спtа но€&1ц1 заdно iз заго:rоdо всmво"1
250 l0000 5 58о 5 380
Плата:Jа пoc^rlli, що Еадаtс,Iься бrол>нетчтrмrr ycTal!0BaylI зriдво l ls
основцOю дiшr:iстю
.25010l0o 0 0
Ha]Lxo;LжeHEB бюдrкстнrrх 1,с-гавсlв вiд додазковоi l]tс!оларськоТ}
дrялъЕостl
250 1 0200 0 о
Iа,lа ]а (}}]еЕliз' vaiirra бкlлх<е-rтr!lх yc,IaloB, що :здiriснrос:rься вiдповi:{всl
}rаЦ}lа,
25с 10з00 о 0
Гl а&{о,llжсвш бrод>ltстнru _1,cTalloв вiд рсапiзацii в устаЕовлевом_1:
}talrHa
250 1 0400 5 580 5 580
1Hi{]] в,пс: снцх на c)xtlc}цellt, бю dже.lпllцх 2з0200в0 х
Благодir-rнi BEctlIqI, граЕт11 та дар},Екl] 25020 100
Наl{,хr}дхенш, 1цо отрtI!.ують бюд>tетцi ycaaнoвIl вiд пiгrпр:rслrсr,в,
органiзачiir, tРiзrпшш осiб r,a вiд iншrц бюд)xстнIц 1(тавов для
впкоltаl{Ея цiсовrrх заходiв, 5-lоптt, чlrспi lахолiв з вiдчrхеiтш дм
c1l'ninbBtTx лотрсб зсаrе*,нrв дiлянок та pa}:lмill{e{llx ва вттх об,"сктiв
}tt]plxoмoI с) }1a]-iнa, 1цо пс j}ебrваю,Iь J, пprrBaTHir"t власвос:тi r}liзrпвrrх або
Hl|)ll jllчч j,s: L1('lб
?502о?00
llадхощеанл, шо кримltоть кержавяi t Koliyffa&&i f,аtrшg flрoфеýiйасi {профsсtйно-
теsi{ýýi), фао8оi яере8Еýоt та вtsшоi ocBiTB вiл розмtщеilýя ýа депозатж
тчuqасýво giльtlж бюжgхяt кsшiв, отрамаЕfiх 3а нщн,jя матtих л*Jfrг, ýЁ8о
тшgм зшшам заýоuом вuаяо BiшoBiMe праю. яшчодже}ltlя. що Фрп&ýе
державl{l I Koeryllщbпt зшш фжовоr першишоi та вflшол оGЕ,тв, Ilачtовi устмовв
iE ýмшЕ f,уIьтуРý яfr вlдýffiкý, аарЦовý1 ýа ýruоý Каш}в яа iоточllЁх paýýKfl,
B]f хритик у 0ФlNц державILоrc cefiopy ш ршмiшепня Macltж ilцходжеllь.
l,
l
отри мапих як шата ]а Ещfi}R цо uшютяя цiцв зпФ0 з кЕоавоФ glяffьlltffi,
|6лаголlйнt stsесýи та граfrп
2зо2Oз00
tHttli нсd-тоdлен*, 9 riо-11!r,{цс4i] f, х
iч,.lli dо:tос)ц rl;озliцсGl7lu -за нос)rulлt MccuT}itcrзii do:odiej а
фiяавqваявя фо:пасвяu з* яоФйrrя дsрс уфiкФчlt фiýвнс}мuвя брdх,еп! зq пBloll
бaplaBalo
фi$ацсrвqяя, зв *Ёlt'вý Еtп, {tlePa цiLl{r боsбýо , Ф
сРrlшlц. бюлжст1, до бюджстч
KO[rlII, ш10,средакlться iз загамвоrо
i)0llвIi-гк], iсirечiальr:ого t|lондlJ
Гlо2400 о о
7Iобер}lенЩ n,ucdrrinia ()о 1юdziепll1 фоЗiirrrziпu зС Ecdanr?
'
paeocLrHoi'
ElrtrOlфiN(l]]j' sшdапdй trla пpedttntgBпltш бюdл*епlц, lrccttrfllr:n,lй Y
ВИДАТКИ ТА HAдAHHrr КРЕ.ДИТIВ - уеього х 4 9з8 8з9 3 58о 4 944 419
поточgl вшАткя 2ооо 4 938 8з9 2 аsб 4 94l 695
0пмта працi i яарах]Еаflя, па заробiтху павту 21ýо 2 316 9,79
Оплатir rrрашi 21lo 1 8q9 16з о 1 899 1бз
ЗаDOб'],Еа цлаl,а 2111 1 899 163 0 1 899 iбз
Г| l ot l t о в е з сtб е згL е1 tc?1 tlя €ili сьNобослиябоеi;iе 22 о о 0
21 1з
Ht] п p::rri 2i 2в 4 17 816 0 417 в16
вI{коDцстанвя To8aDiB i [осАvт 22оо 2 621 86о 2 в56 2 624 716
1 Iредметlr, MaTtlpiarrr, об.rаднаr:ня 1! lвеfiтiiр 22|o 43 049 2 в5б 47 905
}1cдrтKalteHTrl 1'?] пеIхlв'язувааьвi tlaaepii],lri 2,22о 8 562 0 8 562
п 22зt) 0 0 0
оллата 2 21{} ббб 04? 0 66б 042
вIIдаl]iп на вiдряджt;rrш l2it) 300 о зсо
1,а
,226о
Оп,rа га l<o:l1'ttlltbJ{!] цоa]а}т 'rа errellroHrlciiB 121Q 1 в9в 461 0 1 в9в 4б1
a i lr.];дг;,ь /, pl l у п ;апо r}л
i37 0 в19 I37
22i 1.
2,272 8о 424 о 80 424
227э о 969 963
iнtдtt_t ina]
,2,274
2,215 28 9з7 о 2а 9з7
1}7tJ 0 0 0
2280 3 44б 0 3 446
i розробпrr, ONPe,Ei заiоdU роз€lJ&]ц]J rio р е а -пi:lct tзii' d е 1l жtz в Htlx
,22а
{)Nperi з{!хо d1l rto Pca{iзci]ii dеllжазнtсr |реаоЧ&4.,Нl1_* llpozp{i-1J не
с}о захос]iе
зобов'язsвь
2,18,2
3 446 0 з .!4б
24оо о о о
2410
242о
26оо о о о
Счбсrlдii,rа rато,rЕi -граясq)ер],11 пiлврrrсмr:tвам b,cBrtoвa!,
ГIотtlчнi iншrц
Tpaпc(;cpTrr урядам iEOlieMEIix держа ,1а ltiжароляilу
l
261{J
2бзо
21аа Ф о о
)7 ro
)7,)о
5l1иaTl1
Iяшi
оснозЕgго
273а
28оо о Ф о
зооо о 2 124 2 124
31оо 0 z,l24 2,124
зl}0 0 11э4 2 724
з i20 0 о 0
кацiта,{ьне
хсI-1,ла з 121
iвшIlх зl22
lЕцц
та
3130 0 0 0
зtз1
з 132
3 14о 0 0 0
l] t41
та
,rа
з 142
з 143
зl5о
землl
з l60
з2оо 0 о о
32 10
з22а
1,ранс(Fер,tll Yряда!1 держаа та мiжародrrrrлr з2зо
3240
411t
lElx]Ix
igmlц
41 i2
4] 13
42 1о
9000
Дирýктор КГ t,E 72 КМР
'ГФпзýнýй буtrаятер
!}i п,орiя [{I,II{ИПОРУК
Натuiя IlЕВЧЕНКо
д L-Lt-yJ4
0)1 1э
Pffi;p; -:,:li
lii}r-
',
, _f,hлzfl*,.Ффжжум,нАlйqджЕння JcФ
r}
8а Ерфяж€fu, + бщýе щtdайво дý масйфЕаýi qФп@m5 бюд*q Ё вс вршв9еr* у ряВqУ'НАý
;4+ячФщ.Ffiо,rтднififfi 88orc рlвхя. кFпм ýловеi рýfiоFд}(кь ъ нащонаWях вмфiа аиrci осшfi, ,ffi беlпtrЕрФю ffiоееfr щязНаЧеЯm У ДСР*аНОЦ бЮМi
код
]з4 J6{Ll:
r/_э'-:!
к:*-_.- . ,.
ал папlal
filr alllпa апёоrlлсlI]dl{анi8
969 96
зов!ilшв
fr7O
4110
к
i a,:"
Ф
S
РОJРАХУНОН
io ýошторнсу на 2В2{ piЕ
06 1 102 1 " l] ir::rпля заrдf,ьнOi cepe]lHboi
'cBiтll
]аЕз8]аlrя lага-]ьнOТ tередяьпТ ocвiтt ]ц рffхуноý Ёоштiв rIiсчевого бюlаеlч''
п,,,,,,,.,ч,,,,,, /,,,iя }.,-: K1,;,Bc1.,5,q т](ь{,,, р] li,
ýl]li}3 ll10 "оrrзата лоаяi "
l
1
,
i
1
{
!
t
i
х
з
Категорiя
KirbKimb
бавок
Сереlпя
cTaaIa
Фзп
{п{]сад cKjatr) Дапlатfi на
liiaяць
Допrати ло
дlifl, f100,00
аа мiсячь
I{а:бавtл rrto
]5iльш о{]а:
ша 1iсяць
!оплата
пк_-tr1 n:9 бq5
вiд
10 0? ?0}9р,
на 10с,'о
]fцбавкlr
5Ф;
бiбriотек зт
поfi-кllу
ýз7] !а
,iсяць
н апрyжеsi с] ь
у роботi яа
}riсяць
rr;ся8ь
па] Влс,lуга яа З
t]]c
3l:човат. ll1,з кер!вrr ]55
Пе: cTaBtlr (;оrrIъrl) ]50 *дi],_ill0|
Пе] г,P?ril]axi]bJ1 ,160 *ЛЕrI/0]
Слецiа;i*rr 470 6,25 i55? ]4 7з0 89_1 ]о 9j7 о 0 i 96j 48 5]6 l45 б07 4 90]
1ol1 ;80 16,5 3422 _(6 456 5 469 6561l 0 0 0 1?7 5зб з82 б0? 0
всього -+008 9l I85 6 збз 76 5_i8 0 (} 1 965 176а1 4 90,
-]
Фоп
ýошата яа m;орошеяш iФ/э
бiýлiшемрi -
мsд, прац.,
В{ьог0 t}3г' i } 35] 5?1. _+5 l ^1[i8 iенояо1"liя)
ЦlЬý?]]!_З,,даrr вlння на оп.ll гr, пряui",
ФО1l 1899 li]
ýЕНi!]?!Оl'jrrцорtrglдr;,цlя ToBaoiB i !с.rчг"
i'ЕКД z?J0'"Лrеd,{еffi..*ffii@Iя, аб.tдадФм @ j*lмP "
Пршбааяя:
IiршбаваяtвортявfiýiiфФрвц "'2дý
ГIрпвýавня воворiчявх пщарунцiв lO9 ш
Гiршябанм мяючlж вtsiв
ýалiр А4 З0 шт
Гlажа ркrртор 1О ý
лаitflп шя cмim
лмсяiтлсдiодаа fs щ
Пржбаflш trpФtýmiB 2 ш
Ilрядфяяя югашсвяriв 7 ш
ItElrB 222{l "}terBxarreлTB та пеоев"язува-:ьti иатеоiжя"
По;r:rбан rr я ;езi нфi к ючого за€об},,
trjя Lrбгоб{tt fiоЕеронь, i кг
h{едпfiамеати
,ýчяts дiа!ж-зеiевого спирr lУo
рФзчцý переtiсý вgею З О/s
aмiaý" розтФ lФ/s
бriý марлевий ýФlýаii пеф 5хlО
баш марлеэяй шrФеi ffi 7xl4
бию маравиl'i шепячýшй ftр 5х10
Еата ýlед ЕФерипьfiа
вша мед frýр&ffьЁа
жгут крOвOсgпвЕ4й ryttoslй
r]el-iKomlasFPb fiа ТМЧ бBosi ?*500
плайuр бreрýýrщsвЙ 2,5r?,6 J&l0B
ручвичкtt мtвлrчяi *ерuльнi
1,5
1
ol,
од
6|.66
522а
2 335 219 грн.
1? 352 rрн.
1? i_'1] rpн.
5 220 гря,
l 899 163 rрн
{1] 816 гоg.
4l? 81б фя
?_ý2_!_8,!0 rрц
2 62 t 860 iрff
{5 B,tr9 гри.
? 000 гря
t4 !;0 rpн
1 l 012 грil.
f 8r0 гря.
9t]ý грв,
I ?02 .рfl
2 625 грн,
1 ?00 грi
3 600 грн
Е ý6? 5д11.
5 9:10 грff
2 62? .рв
215 rpH
1 000 г!н,
20 грЕ-
98 .pl,
1]0 гр*
2G rрн
i 60 грн.
l00 грн
/U0 ггн
75 грii
225 грн
.] 50 грн
х 11.оа9ь
х
х
ý
а
1 000 гря
i 3О грп
260 гргl
90 грн
75 Фн
600 .}d
1800 грн
22 ул х
} фл/2Ош- Х 35 грн
20фd4Oмл х 5О ф4
] фý/40кх2Orри
15 ат/ý5 грt
I8 ш/t3,0 грв
l ш/9,?5 rрн
5 уrr25О гjЗ2,8 грý
5 у.,15s,Eqo тр*
1 ýrаOО,О0 гря
5 уяlt5,0О гра
3 у*{5,0В цв
l0,Оё fрF_ Х 3s f,ap
]?0 rpfi
fiёfl€ Е{о1 Фд;аж вщtлll /giи tеяgшвrов*tlо
За*рвка воrвЁfrсввкiв
Приявка та riвршiч*i ввлрtбумtя сreш ýlмffi
Обс,rуrовуванш Свр,liяr {вбовлtm)
,Щезiнеекuiя та аератtилiя
Пýслуй з ýбt.туmвужяя reHepaTopiB
вgвiз опщоrc лпстя
Ilрохо,:жевяя мел огляry
Усув€ffщ мрiйж сrryýщiЁ
ПоточЕиЯ ремош gaa]iжiв агрФii РФ
обслуговушяня жомФýно! qoжеwci' Gýfrйiзщij
Ilшугл з оперmзвm р*rуианя на iяфоришiв гр мжtв ýкtrgм враsоЕорушеядя
Техвiчне обслуreвуsавФ lТП
ПФлупr з абýекеRж лiч&]ьнпкiэ TetrýBýr- €нергй' в з]ffi ix mжщь
дФчлrцеяgя водэl
Г{ровеленш .rвбораторgж дшiýжень
66ý 0t2 z!il.
:} 7]8 rрfl
8 500 ,рн
60 000 грн
:i 500 ,рн
12 000 гр{
9 600 iря
j: 900 гря
2? 000 iт}n
458 З00 грн
7 20С грн
6 120 ryн,
]7 50О грн
2 625 грfi
].1 400 грп.
2 659 грн
Кателорiя
Ki:bxicTb
сlавок
Сере:ня
ставýа
Фзп
(посц oK-]ai)
gа м]сяuь
Доafатlj яа
Допfаilj до
лliя 8000,сrа
r;a rliеяць
нцбавхл цо
збir]ьш оклаtr
ха лriсяць
Дqщffi
пкм }&695
Bii
1в.с7лаlф.
и ]ff'o
Надi]аа{п
j0%
бiблiотек зг
поfr,к}{У
_!]7] ва
Нцбавке. за
cEf,aiпifib,
вапрухевiсть
}" робоfi на
v]сяць
ФЗП на
lticatlb
ФзIl на Е
чiс
Вlслуга ва 9
l1ic
Впховш., эryз.кеФiвп _]
j5
Пе,] стазк]j iго]:]il]!) ]50 ,.дЕ jU0]
Iier прашiвнпнrl .|50 +ЛЕ,llВ!
47i] 6.25 6?61 зg 1э2 l 00] 12 j]5 0 1J z2,|4 в 5,1 68ý 492 19-1 lб ,rSб
]i80 ] б,5 -]855 6] бl? 6 lбJ 7] 923 0 0 0 о 14з 7о1, i :9j ]]в 0
всього 45tб 1oz,744 1 1,7о 86 26] 0 0 ?2|4 0 1 9Е _190 1 785 512 16 _i86
х
Спецiа;iс;rl
[! !i ! }._] ? ý{ "_}]1,.1 ;ц r}_i ! Jl.]Il!i.ip!f ц_q!,_!!11]
]l.iii:;il]]]n.]L,]l]il)I,ii]]ii] ;'lrlц1 ' 1pll r 1
]!! l,rr
illt] Iрч
 Е{! : !]_!l tlLlllлLлццлlллл,:lлуззлцуt_
Тlп"rоцентра"rь
jj]-1,L)5
i8i)
кгкl] 22]fi "{)li,]ilTil liO!1} Hn,]bЁll пOсJ}..r та eHL}гOHOcijB',
!Ы !,22iZ_|Ql.щtl! !L|2lЬ.!рцlr!.rц!ц!! п 1
ц_в о |)о о idл е i е ц u ц.",_
кП "кDпвбпсвоf,сtiнаl"
2279 rr яlri Х ]1._]68 х t.l25
$ЕВ']]_ }2 Z3 З) |-Jщ1 а l,. l е l :trl D о е н е D е i 1''
:
i22?21 кВт 7.1]i.] rpн ý l.i:5
l 898 Jбi грн,
8i9 iJi цц
8l9 lЗ? rpH
ý!_*l вя"
80 42,1 грн
969 96.} цё.
96s 96з .rп
28 937 г9Е.
2.1 590 ;ntt
4 ],17 гр5
3 ,lJб гря,
9-16 грн
500 грп.
? t]00 грн,
1;Ек]) 227з "()п,lцпil! blullL еilеDzоцосiiп Dщ i|ilýl"t !;!ёц!цц,r.!цlа!!!!:ц!_
Вlls; з ;Btpllll ll:iлl"rзllr Bi:lo:iB
пi ,,,i l l i, сl.г,l J:.l
KEiiB 2282 ''OKoelti ]п0-]fi Tl0 pe1-1itauii JеrжпрOrЁаlt''
1i,B,,,ll,,я Bi'tl,,lr ,. J9' ' ,,Цl ппа,, bli |п i(hОlgd iеtп9цi
Нжчаянл заsгосriв са теьзовому госýодарfrýт
Kt pcti пi_tвtlшення ыва.liфiкаuii l1ef,.elTcp
ВСЬОГО ,1 9зЕ 8з9 ,рн
Дllpeilop КГ -'! 7] К{Р
Гоfовняй бухгалтер
. . Il! ,. ,,) )j:,,aa,,
ь Вiьторiя Н1{ЧllПОРУК
натпiiя шЕВЧЕнко
a
l.;ti#li;Ёir;т;;ýftl
;.l+
ч
у Mlcll puii
PolPAxyHoK
061li}Jl l'ilзlаrrrlязага":ыiоiсеlrеlньsiасвi;tl]аL..lý.r"пrr,.ч.""rо"п#;Т;'1Ж;Тý"
Криворi зька rirtllазiя Ё72 КриворiзькоТ чiськоТ р:Lли
КЕКВ 2а10 "f)пrата црацi ''
ocBi rньоi субвевчii''
з rtiп 8000,0
Престижtriсть по штатаrl на piK
Престианiсть по rарифitаuii на piK
Фоп
j|оп:ата на оз;iоров-lення 1 009,'о
I]иriагорода за c},rl_riBrT1. цlаiкr l 096
Bcbor о ФЗЛ ; 11 ?ý] 21t
ýElifl 2120 "llаIrдr!ваяня па ошатt ппацi''
q
3tl 584 грн,
89З iЗ0 rрн
1 l 082 93{ грн,
609 345 грл.
60 9Jý грп.
9 15J 00"1 грн
2 0l3 881 гuи.
2 0lЗ 88t грн,
2 599210
х 22,s0%
]
'ta
:
Ф{)п
всього
9 15"l 0n.1
1,1 157 885 грн,
Директор КI'Л9 72 КiР
Головяий бl.хгаlтер
й- Вiкторiя l{ИtiИПОРУК
liатаqiя IllЕВЧЁНКС]
,1 н r а ме в  |, t, t9 I 9з э$:j 8
О|
t,
*
* ь
*ýs
а
вт
роý
ч
о
Y
а ъ
о
Налбавки
цо
Категорiя
j55
JJi,
460
Ki:bKicTb
cTaBon'.
l7
7
Сере:м
cfaBxa
ý o0s
,1446
0
з36 7z4
Фзл
{пOсФ1 оЁ]
a,jl) па
rtiсяllь
0
2 216
i12420
{оплати
на rriсяць
j84
f{оплати
!о иiв,
?i00.00 нё
rriсящ
0
0
97 155
a;f fiа
ltiсяць
/loпaTa
Пк1 ýt 22
Tti:
l 1.01.18p.
ttа i096
а
0
0
Еiадбшхн
5а%
бiб_тiотех. зr,.
пшт.К!]У
lYtЗ7j на
rriсяць
сть ]j
роб+тi на
uiсяць
4 79э
0
0
за
скfадяiс Iь
gаrруженi
0
580 572
ФЗП па
rriсяuь
{i
l ?.1l 7l5
ФЗil ва З
xic
352
Вис,луrа яа _i
иiс
l91з56
1 9эЕ а71
)"9 з5,7
38t 4i i
зв8 8.15 з81 97 155 jrв ý8.tr 0 с 6,]5 ]r?
Cl tецiа"li; l я
tоп
BCbo1-o
41]0
_
*лЕ.ql01
#дЕлi0!
6156 l ]4 69?
Еlааб8еа
за
Категорiя
зj5
з50
460
56,17
7
Kr;lbKigrb
стшоt
Cepealu
ставýа
6755
8j90
8i) яа
мiсяць
i26 67 l
2 565
ýошатл
rrа нiсяць
,Щошаи
до tiн-
8000.00 на
мiсящ
Надбавкя
цtо
збiльш_оg
aI на
rtiсяць
37 9,i }
5 87з
вiд
1 l,0l 18р,
на 109,10
0
0
На-rбавки
5о9'о
бi6_:iотех. зг.
пrcт.Кi.lУ
)i!з?з на
}iiсяш
напруженt
сть у
роботi на
лrisяш
бJ4 165
ФЗП на
мiсяць
5 8Е7 +84
ФljЕ gа 9
lric
i t90
Висяуrа на 9
rric
72 998
12] |61
сtlсцiтiiсти
.1оп
t]Cbo],O
470
480
:дЕJll0]
iiдь]лiOl
69зб 129 2зб l l0 1,16 0 5 400
656 979
6 544 462
6],1 7
1 289 276
4э 8I]
a
ts
__
64 785
*
Фзп
1lc
0
,Що*lата
ПК,1ý:22
5
_ 992з|
4з8 1]S
-в
.|a
,l:'.:
.]']
]
т

More Related Content

More from school_inform72

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
school_inform72
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
school_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
school_inform72
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
school_inform72
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
school_inform72
 
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdfфактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
school_inform72
 

More from school_inform72 (20)

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
 
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdfфактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році.pdf
 
vidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
 
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdfОсвітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
 
cpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
 
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
 
vidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
 
blag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
 
vidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
 
vidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
 
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
 
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
 
blag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdfblag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdf
 
blag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdfblag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdf
 
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdfzagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
 

Recently uploaded

Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
OASISENGLISHOFFICIAL
 

Recently uploaded (11)

Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищСпектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 

Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік

  • 1. ЗiТВЕГ/:1ЖЕНar Faxa]Jt 11jяi.те:.т5а lijiBaяttra y,<pajn/ Б,i'2Всiч;я2ОО2г:i5? Ь, релаsпj яаказу MiHi.Tep.-гBa 4)i*asciB }i(Paia;. Bi;f С.1, 12, 2О15 F.'.Y ýа1 1 l8] Затверджевтrii у c],Mi 4 944:1_L9JQ lря. Чотtlрrr rttnbiioHIT дев-ятсот сорок чотttрtl ттrсячi чfr }l pl lcтa лев' ятналцять грlt вен ь. 00 коп iT'joK itta сl.Ба,, i tIпФрбL) Начальнllк вi;тдйу ocBiTrT BIiKoHKo}q, РаЕОЯпOi У а{]СТ1 pal-trlI JABPIHEýKo }]. п- кошторис Е* 2ý24 piк КГ ýq 72 K}IIP 0212:t7s t Вiriпiл оср_цн вlт qь,цаi раЁqЕцоiё цj!аlдФlJз lЕof, ]а СЛРПОУ ra вай}lеФвмffi бюsrвоi lс1,8оsr1} ц. ýвlтв_тlй Рiг Днiцроцеrро!з,qьilQ! областj til,b", il,.,эь:, ,.., !,.,. lb ,,j,,,, ,:, Вrrд бюджсl.,,: Mic bKl;i-r коi |а il?fзBa вiдолlчсi кrасиtРiкilцii Bиiaткia,ra кр.ли],уаа!tlrя 06 Лепitвтаrrент ocbi: tl i ttаl,кп код 1,а Iiаэва проLраrttоi юliiснфiltацr' втiдаlЕiв 1-а ЕрслIj'iтDаtlltя дсрiкавilOaо [-}!ilджalY {fiеt та нвва fisýграЧffоi еааa9rфiкщi: BlaaTriB та яр*лryвмяЯ мiсцевих бюджетiв {Код ]а на]за Тяповоi npaтelaoi ФасЕфiкФlii вlцасiв тб чrЕдиа}вааяя хtiсцевъж бФд*Фiв)1 fiý l l i2 1 }liФýя ýФяоt ý€рsвъоi ftýifr щщff Wшькоl ýepffiфi o*i* э рахунок KoMiБ MiýrreФo бвджry} Hal"BIeEyEaяE ]iол Усьэr* ва piK Pil,lfО],i заr::л.ьаIrii tllонл сцс:{iадьgцй фовд 1 2 *tАДХОДЖ&Нl{rl - усьgго х 4 9з8 вэ9 s 58о 4 944 43,9 l { ад.oJl}кецI{я кошl iB iз зr]rальнl)г0 tРондr- бюяжеT у 4 938 839 х 4 938 839 НадходжеЕtr KriцrTiB iз спецiаюноrо фоuдз, Gюджету, у т, ч 5 580 ; 580 -мdхоdж BiO ;lзrtrлu з0 rioc4ga]r l4o нfldак]Iпься бюdлспtir-rtu ]/спtа но€&1ц1 заdно iз заго:rоdо всmво"1 250 l0000 5 58о 5 380 Плата:Jа пoc^rlli, що Еадаtс,Iься бrол>нетчтrмrr ycTal!0BaylI зriдво l ls основцOю дiшr:iстю .25010l0o 0 0 Ha]Lxo;LжeHEB бюдrкстнrrх 1,с-гавсlв вiд додазковоi l]tс!оларськоТ} дrялъЕостl 250 1 0200 0 о Iа,lа ]а (}}]еЕliз' vaiirra бкlлх<е-rтr!lх yc,IaloB, що :здiriснrос:rься вiдповi:{всl }rаЦ}lа, 25с 10з00 о 0 Гl а&{о,llжсвш бrод>ltстнru _1,cTalloв вiд рсапiзацii в устаЕовлевом_1: }talrHa 250 1 0400 5 580 5 580 1Hi{]] в,пс: снцх на c)xtlc}цellt, бю dже.lпllцх 2з0200в0 х Благодir-rнi BEctlIqI, граЕт11 та дар},Екl] 25020 100 Наl{,хr}дхенш, 1цо отрtI!.ують бюд>tетцi ycaaнoвIl вiд пiгrпр:rслrсr,в, органiзачiir, tРiзrпшш осiб r,a вiд iншrц бюд)xстнIц 1(тавов для впкоltаl{Ея цiсовrrх заходiв, 5-lоптt, чlrспi lахолiв з вiдчrхеiтш дм c1l'ninbBtTx лотрсб зсаrе*,нrв дiлянок та pa}:lмill{e{llx ва вттх об,"сктiв }tt]plxoмoI с) }1a]-iнa, 1цо пс j}ебrваю,Iь J, пprrBaTHir"t власвос:тi r}liзrпвrrх або Hl|)ll jllчч j,s: L1('lб ?502о?00 llадхощеанл, шо кримltоть кержавяi t Koliyffa&&i f,аtrшg flрoфеýiйасi {профsсtйно- теsi{ýýi), фао8оi яере8Еýоt та вtsшоi ocBiTB вiл розмtщеilýя ýа депозатж тчuqасýво giльtlж бюжgхяt кsшiв, отрамаЕfiх 3а нщн,jя матtих л*Jfrг, ýЁ8о тшgм зшшам заýоuом вuаяо BiшoBiMe праю. яшчодже}ltlя. що Фрп&ýе державl{l I Koeryllщbпt зшш фжовоr першишоi та вflшол оGЕ,тв, Ilачtовi устмовв iE ýмшЕ f,уIьтуРý яfr вlдýffiкý, аарЦовý1 ýа ýruоý Каш}в яа iоточllЁх paýýKfl, B]f хритик у 0ФlNц державILоrc cefiopy ш ршмiшепня Macltж ilцходжеllь. l, l отри мапих як шата ]а Ещfi}R цо uшютяя цiцв зпФ0 з кЕоавоФ glяffьlltffi, |6лаголlйнt stsесýи та граfrп 2зо2Oз00 tHttli нсd-тоdлен*, 9 riо-11!r,{цс4i] f, х iч,.lli dо:tос)ц rl;озliцсGl7lu -за нос)rulлt MccuT}itcrзii do:odiej а фiяавqваявя фо:пасвяu з* яоФйrrя дsрс уфiкФчlt фiýвнс}мuвя брdх,еп! зq пBloll бaplaBalo фi$ацсrвqяя, зв *Ёlt'вý Еtп, {tlePa цiLl{r боsбýо , Ф сРrlшlц. бюлжст1, до бюджстч KO[rlII, ш10,средакlться iз загамвоrо i)0llвIi-гк], iсirечiальr:ого t|lондlJ Гlо2400 о о 7Iобер}lенЩ n,ucdrrinia ()о 1юdziепll1 фоЗiirrrziпu зС Ecdanr? ' paeocLrHoi' ElrtrOlфiN(l]]j' sшdапdй trla пpedttntgBпltш бюdл*епlц, lrccttrfllr:n,lй Y ВИДАТКИ ТА HAдAHHrr КРЕ.ДИТIВ - уеього х 4 9з8 8з9 3 58о 4 944 419 поточgl вшАткя 2ооо 4 938 8з9 2 аsб 4 94l 695 0пмта працi i яарах]Еаflя, па заробiтху павту 21ýо 2 316 9,79 Оплатir rrрашi 21lo 1 8q9 16з о 1 899 1бз ЗаDOб'],Еа цлаl,а 2111 1 899 163 0 1 899 iбз Г| l ot l t о в е з сtб е згL е1 tc?1 tlя €ili сьNобослиябоеi;iе 22 о о 0 21 1з Ht] п p::rri 2i 2в 4 17 816 0 417 в16 вI{коDцстанвя To8aDiB i [осАvт 22оо 2 621 86о 2 в56 2 624 716 1 Iредметlr, MaTtlpiarrr, об.rаднаr:ня 1! lвеfiтiiр 22|o 43 049 2 в5б 47 905 }1cдrтKalteHTrl 1'?] пеIхlв'язувааьвi tlaaepii],lri 2,22о 8 562 0 8 562 п 22зt) 0 0 0 оллата 2 21{} ббб 04? 0 66б 042 вIIдаl]iп на вiдряджt;rrш l2it) 300 о зсо 1,а ,226о Оп,rа га l<o:l1'ttlltbJ{!] цоa]а}т 'rа errellroHrlciiB 121Q 1 в9в 461 0 1 в9в 4б1 a i lr.];дг;,ь /, pl l у п ;апо r}л
  • 2. i37 0 в19 I37 22i 1. 2,272 8о 424 о 80 424 227э о 969 963 iнtдtt_t ina] ,2,274 2,215 28 9з7 о 2а 9з7 1}7tJ 0 0 0 2280 3 44б 0 3 446 i розробпrr, ONPe,Ei заiоdU роз€lJ&]ц]J rio р е а -пi:lct tзii' d е 1l жtz в Htlx ,22а {)Nperi з{!хо d1l rto Pca{iзci]ii dеllжазнtсr |реаоЧ&4.,Нl1_* llpozp{i-1J не с}о захос]iе зобов'язsвь 2,18,2 3 446 0 з .!4б 24оо о о о 2410 242о 26оо о о о Счбсrlдii,rа rато,rЕi -граясq)ер],11 пiлврrrсмr:tвам b,cBrtoвa!, ГIотtlчнi iншrц Tpaпc(;cpTrr урядам iEOlieMEIix держа ,1а ltiжароляilу l 261{J 2бзо 21аа Ф о о )7 ro )7,)о 5l1иaTl1 Iяшi оснозЕgго 273а 28оо о Ф о зооо о 2 124 2 124 31оо 0 z,l24 2,124 зl}0 0 11э4 2 724 з i20 0 о 0 кацiта,{ьне хсI-1,ла з 121 iвшIlх зl22 lЕцц та 3130 0 0 0 зtз1 з 132 3 14о 0 0 0 l] t41 та ,rа з 142 з 143 зl5о землl з l60 з2оо 0 о о 32 10 з22а 1,ранс(Fер,tll Yряда!1 держаа та мiжародrrrrлr з2зо 3240 411t lElx]Ix igmlц 41 i2 4] 13 42 1о 9000 Дирýктор КГ t,E 72 КМР 'ГФпзýнýй буtrаятер !}i п,орiя [{I,II{ИПОРУК Натuiя IlЕВЧЕНКо д L-Lt-yJ4 0)1 1э Pffi;p; -:,:li lii}r- ', , _f,hлzfl*,.Ффжжум,нАlйqджЕння JcФ r} 8а Ерфяж€fu, + бщýе щtdайво дý масйфЕаýi qФп@m5 бюд*q Ё вс вршв9еr* у ряВqУ'НАý ;4+ячФщ.Ffiо,rтднififfi 88orc рlвхя. кFпм ýловеi рýfiоFд}(кь ъ нащонаWях вмфiа аиrci осшfi, ,ffi беlпtrЕрФю ffiоееfr щязНаЧеЯm У ДСР*аНОЦ бЮМi код ]з4 J6{Ll: r/_э'-:! к:*-_.- . ,. ал папlal filr alllпa апёоrlлсlI]dl{анi8 969 96 зов!ilшв fr7O 4110 к i a,:" Ф S
  • 3. РОJРАХУНОН io ýошторнсу на 2В2{ piЕ 06 1 102 1 " l] ir::rпля заrдf,ьнOi cepe]lHboi 'cBiтll ]аЕз8]аlrя lага-]ьнOТ tередяьпТ ocвiтt ]ц рffхуноý Ёоштiв rIiсчевого бюlаеlч'' п,,,,,,,.,ч,,,,,, /,,,iя }.,-: K1,;,Bc1.,5,q т](ь{,,, р] li, ýl]li}3 ll10 "оrrзата лоаяi " l 1 , i 1 { ! t i х з Категорiя KirbKimb бавок Сереlпя cTaaIa Фзп {п{]сад cKjatr) Дапlатfi на liiaяць Допrати ло дlifl, f100,00 аа мiсячь I{а:бавtл rrto ]5iльш о{]а: ша 1iсяць !оплата пк_-tr1 n:9 бq5 вiд 10 0? ?0}9р, на 10с,'о ]fцбавкlr 5Ф; бiбriотек зт поfi-кllу ýз7] !а ,iсяць н апрyжеsi с] ь у роботi яа }riсяць rr;ся8ь па] Влс,lуга яа З t]]c 3l:човат. ll1,з кер!вrr ]55 Пе: cTaBtlr (;оrrIъrl) ]50 *дi],_ill0| Пе] г,P?ril]axi]bJ1 ,160 *ЛЕrI/0] Слецiа;i*rr 470 6,25 i55? ]4 7з0 89_1 ]о 9j7 о 0 i 96j 48 5]6 l45 б07 4 90] 1ol1 ;80 16,5 3422 _(6 456 5 469 6561l 0 0 0 1?7 5зб з82 б0? 0 всього -+008 9l I85 6 збз 76 5_i8 0 (} 1 965 176а1 4 90, -] Фоп ýошата яа m;орошеяш iФ/э бiýлiшемрi - мsд, прац., В{ьог0 t}3г' i } 35] 5?1. _+5 l ^1[i8 iенояо1"liя) ЦlЬý?]]!_З,,даrr вlння на оп.ll гr, пряui", ФО1l 1899 li] ýЕНi!]?!Оl'jrrцорtrglдr;,цlя ToBaoiB i !с.rчг" i'ЕКД z?J0'"Лrеd,{еffi..*ffii@Iя, аб.tдадФм @ j*lмP " Пршбааяя: IiршбаваяtвортявfiýiiфФрвц "'2дý ГIрпвýавня воворiчявх пщарунцiв lO9 ш Гiршябанм мяючlж вtsiв ýалiр А4 З0 шт Гlажа ркrртор 1О ý лаitflп шя cмim лмсяiтлсдiодаа fs щ Пржбаflш trpФtýmiB 2 ш Ilрядфяяя югашсвяriв 7 ш ItElrB 222{l "}terBxarreлTB та пеоев"язува-:ьti иатеоiжя" По;r:rбан rr я ;езi нфi к ючого за€об},, trjя Lrбгоб{tt fiоЕеронь, i кг h{едпfiамеати ,ýчяts дiа!ж-зеiевого спирr lУo рФзчцý переtiсý вgею З О/s aмiaý" розтФ lФ/s бriý марлевий ýФlýаii пеф 5хlО баш марлеэяй шrФеi ffi 7xl4 бию маравиl'i шепячýшй ftр 5х10 Еата ýlед ЕФерипьfiа вша мед frýр&ffьЁа жгут крOвOсgпвЕ4й ryttoslй r]el-iKomlasFPb fiа ТМЧ бBosi ?*500 плайuр бreрýýrщsвЙ 2,5r?,6 J&l0B ручвичкtt мtвлrчяi *ерuльнi 1,5 1 ol, од 6|.66 522а 2 335 219 грн. 1? 352 rрн. 1? i_'1] rpн. 5 220 гря, l 899 163 rрн {1] 816 гоg. 4l? 81б фя ?_ý2_!_8,!0 rрц 2 62 t 860 iрff {5 B,tr9 гри. ? 000 гря t4 !;0 rpн 1 l 012 грil. f 8r0 гря. 9t]ý грв, I ?02 .рfl 2 625 грн, 1 ?00 грi 3 600 грн Е ý6? 5д11. 5 9:10 грff 2 62? .рв 215 rpH 1 000 г!н, 20 грЕ- 98 .pl, 1]0 гр* 2G rрн i 60 грн. l00 грн /U0 ггн 75 грii 225 грн .] 50 грн х 11.оа9ь х х ý а 1 000 гря i 3О грп 260 гргl 90 грн 75 Фн 600 .}d 1800 грн 22 ул х } фл/2Ош- Х 35 грн 20фd4Oмл х 5О ф4 ] фý/40кх2Orри 15 ат/ý5 грt I8 ш/t3,0 грв l ш/9,?5 rрн 5 уrr25О гjЗ2,8 грý 5 у.,15s,Eqo тр* 1 ýrаOО,О0 гря 5 уяlt5,0О гра 3 у*{5,0В цв l0,Оё fрF_ Х 3s f,ap ]?0 rpfi fiёfl€ Е{о1 Фд;аж вщtлll /giи tеяgшвrов*tlо За*рвка воrвЁfrсввкiв Приявка та riвршiч*i ввлрtбумtя сreш ýlмffi Обс,rуrовуванш Свр,liяr {вбовлtm) ,Щезiнеекuiя та аератtилiя Пýслуй з ýбt.туmвужяя reHepaTopiB вgвiз опщоrc лпстя Ilрохо,:жевяя мел огляry Усув€ffщ мрiйж сrryýщiЁ ПоточЕиЯ ремош gaa]iжiв агрФii РФ обслуговушяня жомФýно! qoжеwci' Gýfrйiзщij Ilшугл з оперmзвm р*rуианя на iяфоришiв гр мжtв ýкtrgм враsоЕорушеядя Техвiчне обслуreвуsавФ lТП ПФлупr з абýекеRж лiч&]ьнпкiэ TetrýBýr- €нергй' в з]ffi ix mжщь дФчлrцеяgя водэl Г{ровеленш .rвбораторgж дшiýжень 66ý 0t2 z!il. :} 7]8 rрfl 8 500 ,рн 60 000 грн :i 500 ,рн 12 000 гр{ 9 600 iря j: 900 гря 2? 000 iт}n 458 З00 грн 7 20С грн 6 120 ryн, ]7 50О грн 2 625 грfi ].1 400 грп. 2 659 грн Кателорiя Ki:bxicTb сlавок Сере:ня ставýа Фзп (посц oK-]ai) gа м]сяuь Доafатlj яа Допfаilj до лliя 8000,сrа r;a rliеяць нцбавхл цо збir]ьш оклаtr ха лriсяць Дqщffi пкм }&695 Bii 1в.с7лаlф. и ]ff'o Надi]аа{п j0% бiблiотек зг поfr,к}{У _!]7] ва Нцбавке. за cEf,aiпifib, вапрухевiсть }" робоfi на v]сяць ФЗП на lticatlb ФзIl на Е чiс Вlслуга ва 9 l1ic Впховш., эryз.кеФiвп _] j5 Пе,] стазк]j iго]:]il]!) ]50 ,.дЕ jU0] Iier прашiвнпнrl .|50 +ЛЕ,llВ! 47i] 6.25 6?61 зg 1э2 l 00] 12 j]5 0 1J z2,|4 в 5,1 68ý 492 19-1 lб ,rSб ]i80 ] б,5 -]855 6] бl? 6 lбJ 7] 923 0 0 0 о 14з 7о1, i :9j ]]в 0 всього 45tб 1oz,744 1 1,7о 86 26] 0 0 ?2|4 0 1 9Е _190 1 785 512 16 _i86 х Спецiа;iс;rl
  • 4. [! !i ! }._] ? ý{ "_}]1,.1 ;ц r}_i ! Jl.]Il!i.ip!f ц_q!,_!!11] ]l.iii:;il]]]n.]L,]l]il)I,ii]]ii] ;'lrlц1 ' 1pll r 1 ]!! l,rr illt] Iрч Е{! : !]_!l tlLlllлLлццлlллл,:lлуззлцуt_ Тlп"rоцентра"rь jj]-1,L)5 i8i) кгкl] 22]fi "{)li,]ilTil liO!1} Hn,]bЁll пOсJ}..r та eHL}гOHOcijB', !Ы !,22iZ_|Ql.щtl! !L|2lЬ.!рцlr!.rц!ц!! п 1 ц_в о |)о о idл е i е ц u ц.",_ кП "кDпвбпсвоf,сtiнаl" 2279 rr яlri Х ]1._]68 х t.l25 $ЕВ']]_ }2 Z3 З) |-Jщ1 а l,. l е l :trl D о е н е D е i 1'' : i22?21 кВт 7.1]i.] rpн ý l.i:5 l 898 Jбi грн, 8i9 iJi цц 8l9 lЗ? rpH ý!_*l вя" 80 42,1 грн 969 96.} цё. 96s 96з .rп 28 937 г9Е. 2.1 590 ;ntt 4 ],17 гр5 3 ,lJб гря, 9-16 грн 500 грп. ? t]00 грн, 1;Ек]) 227з "()п,lцпil! blullL еilеDzоцосiiп Dщ i|ilýl"t !;!ёц!цц,r.!цlа!!!!:ц!_ Вlls; з ;Btpllll ll:iлl"rзllr Bi:lo:iB пi ,,,i l l i, сl.г,l J:.l KEiiB 2282 ''OKoelti ]п0-]fi Tl0 pe1-1itauii JеrжпрOrЁаlt'' 1i,B,,,ll,,я Bi'tl,,lr ,. J9' ' ,,Цl ппа,, bli |п i(hОlgd iеtп9цi Нжчаянл заsгосriв са теьзовому госýодарfrýт Kt pcti пi_tвtlшення ыва.liфiкаuii l1ef,.elTcp ВСЬОГО ,1 9зЕ 8з9 ,рн Дllpeilop КГ -'! 7] К{Р Гоfовняй бухгалтер . . Il! ,. ,,) )j:,,aa,, ь Вiьторiя Н1{ЧllПОРУК натпiiя шЕВЧЕнко a l.;ti#li;Ёir;т;;ýftl ;.l+ ч
  • 5. у Mlcll puii PolPAxyHoK 061li}Jl l'ilзlаrrrlязага":ыiоiсеlrеlньsiасвi;tl]аL..lý.r"пrr,.ч.""rо"п#;Т;'1Ж;Тý" Криворi зька rirtllазiя Ё72 КриворiзькоТ чiськоТ р:Lли КЕКВ 2а10 "f)пrата црацi '' ocBi rньоi субвевчii'' з rtiп 8000,0 Престижtriсть по штатаrl на piK Престианiсть по rарифitаuii на piK Фоп j|оп:ата на оз;iоров-lення 1 009,'о I]иriагорода за c},rl_riBrT1. цlаiкr l 096 Bcbor о ФЗЛ ; 11 ?ý] 21t ýElifl 2120 "llаIrдr!ваяня па ошатt ппацi'' q 3tl 584 грн, 89З iЗ0 rрн 1 l 082 93{ грн, 609 345 грл. 60 9Jý грп. 9 15J 00"1 грн 2 0l3 881 гuи. 2 0lЗ 88t грн, 2 599210 х 22,s0% ] 'ta : Ф{)п всього 9 15"l 0n.1 1,1 157 885 грн, Директор КI'Л9 72 КiР Головяий бl.хгаlтер й- Вiкторiя l{ИtiИПОРУК liатаqiя IllЕВЧЁНКС] ,1 н r а ме в |, t, t9 I 9з э$:j 8 О| t, * * ь *ýs а вт роý ч о Y а ъ о Налбавки цо Категорiя j55 JJi, 460 Ki:bKicTb cTaBon'. l7 7 Сере:м cfaBxa ý o0s ,1446 0 з36 7z4 Фзл {пOсФ1 оЁ] a,jl) па rtiсяllь 0 2 216 i12420 {оплати на rriсяць j84 f{оплати !о иiв, ?i00.00 нё rriсящ 0 0 97 155 a;f fiа ltiсяць /loпaTa Пк1 ýt 22 Tti: l 1.01.18p. ttа i096 а 0 0 Еiадбшхн 5а% бiб_тiотех. зr,. пшт.К!]У lYtЗ7j на rriсяць сть ]j роб+тi на uiсяць 4 79э 0 0 за скfадяiс Iь gаrруженi 0 580 572 ФЗП па rriсяuь {i l ?.1l 7l5 ФЗil ва З xic 352 Вис,луrа яа _i иiс l91з56 1 9эЕ а71 )"9 з5,7 38t 4i i зв8 8.15 з81 97 155 jrв ý8.tr 0 с 6,]5 ]r? Cl tецiа"li; l я tоп BCbo1-o 41]0 _ *лЕ.ql01 #дЕлi0! 6156 l ]4 69? Еlааб8еа за Категорiя зj5 з50 460 56,17 7 Kr;lbKigrb стшоt Cepealu ставýа 6755 8j90 8i) яа мiсяць i26 67 l 2 565 ýошатл rrа нiсяць ,Щошаи до tiн- 8000.00 на мiсящ Надбавкя цtо збiльш_оg aI на rtiсяць 37 9,i } 5 87з вiд 1 l,0l 18р, на 109,10 0 0 На-rбавки 5о9'о бi6_:iотех. зг. пrcт.Кi.lУ )i!з?з на }iiсяш напруженt сть у роботi на лrisяш бJ4 165 ФЗП на мiсяць 5 8Е7 +84 ФljЕ gа 9 lric i t90 Висяуrа на 9 rric 72 998 12] |61 сtlсцiтiiсти .1оп t]Cbo],O 470 480 :дЕJll0] iiдь]лiOl 69зб 129 2зб l l0 1,16 0 5 400 656 979 6 544 462 6],1 7 1 289 276 4э 8I] a ts __ 64 785 * Фзп 1lc 0 ,Що*lата ПК,1ý:22 5 _ 992з| 4з8 1]S -в .|a ,l:'.: .]'] ] т