SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Викладач: Яремчук О.М.
ТЕМА 6:ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ
ПЛАН
 1. Економічний зміст та класифікація
необоротних активів.
 2. Облік руху основних засобів.
 3. Облік амортизації
 4. Аналітичний і синтетичний облік
основних засобів.
Згідно П(С)БО 7 основні засоби-це матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою:
 провадження виробничої діяльності або
поставки товарів;.
 надання послуг;
 передачі в оренду іншим особам;
 виконання адміністративним і соціально-
культурних функцій.
Очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) основних засобів - більше
одного року (або операційного
циклу, якщо він більше року).
До необоротних активів належать:
 Основні засоби
 Інші необоротні матеріальні активи
 Нематеріальні активи
 Довгострокові біологічні активи
До основних засобів належать:
1. Інвестиційна нерухомість (субрах. 100)
2. Земельні ділянки (субрах. 101),
3. Капітальні витрати на поліпшення земель
(субрах. 102),
4. Будинки та споруди (субрах. 103),
5. Машини та обладнання (субрах. 104),
6. Транспортні засоби (субрах. 105),
7. Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
(субрах. 106),
8. Тварини (субрах. 107),
9. Багаторічні насадження (субрах. 108),
10. Інші основні засоби (субрах. 109).
До інших необоротних
матеріальних активів належать:
1.Бібліотечні фонди;
2. Малоцінні необоротні матеріальні активи;
3.Тимчасові (нетитульні) споруди;
4. Природні ресурси;
5. Інвентарна тара;
6. Предмети прокату;
7. Інші необоротні матеріальні активи.
Види оцінок основних засобів
Первісна вартість об'єкта основних
засобів складається з таких витрат:
 суми, що сплачується постачальникам активів;
 реєстраційні збори, державне мито та аналогічні
платежі;
 суми ввізного мита;
 суми непрямих податків у зв'язку з придбанням
основних засобів
 витрати зі страхуванням ризиків доставки основних
засобів;
 витрати на встановлення. монтаж, налагодження
основних засобів;
 інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням
основних засобів до стану, в якому вони придатні для
використання із запланованою метою.
Джерелами надходження
основних засобів є:
1. Придбання у постачальників.
2. Виконання будівельно-монтажних робіт.
3. Виготовлення основних засобів на
підприємстві.
4. Безоплатної передачі від інших
підприємств або інших осіб.
5. Виявлення основних засобів при
інвентаризації.
6. Переведу молодняку в основне стадо.
7. Закладка багаторічних насаджень.
8. Затрати на капітальні інвестиції в земельні
ресурси господарства
___________________________________________
підприємство, організація
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.09.07 р. № 701
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
_____________________________
підпис керівника
"___" ____________ 20__ р.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Структурний підрозділ _______________________
АКТ № _____ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
(ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ)
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Дата
складання
МВО, яка відповідає за зберігання
основних засобів
Здавач
Одер-
жувач
Код
синтетичного
обліку
Первісна Номер Код синтетичного обліку
Поправочний
коефіцієнт
цех, відділ,
дільниця, лінія
дебет кредит
вартість,
грн.
інвен-
тарний
заводсь-
кий
пас-
порта
для
віднесення
амортиза-
ційних
відрахувань
норма
амортиза-
ційних
відрахувань,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
На підставі наказу, розпорядження ____________________________________________________
від "___" ____________ 20__ р. № ___ проведено огляд ___________________________________
найменування об'єкта
що приймається (передається) в експлуатацію від "___" ____________ 20__ р.
В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в _____________________________________
місце знаходження об'єкта
Устаткування Сума амортизації з моменту
експлуатації об'єкта, грн.
Рік випуску
(побудови)
Дата введення в експлуатацію
(місяць, рік)вид код
12 13 14 15 16
Коротка характеристика об'єкта _______________________________________________________
Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) ______________________________________
вказати, що саме не відповідає
добірка не потрібна (потрібна) ________________________________________________________
вказати, що саме потрібно
Підсумки іспитів об'єкта _____________________________________________________________
Висновок комісії ____________________________________________________________________
Додаток. Перелік технічної документації: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
Голова комісії _________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Члени комісії _________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
_________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
_________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
_________________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Об'єкт основних засобів прийняв
____________
посада
________
підпис
________________________
прізвище, ім'я, по батькові
здав
___________
посада
_______
підпис
________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта _________________________
"___" ____________ 20__ р.
Головний бухгалтер (бухгалтер) ___________________
Кореспонденція рахунків з надходження основних
засобів
№
п/п
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
1. Відображення внеску учасника до статутного капіталу у вигляді
об’єкта основних засобів
10 46
2. Відображення вартості безоплатно одержаних основних засобів 10 424
3. Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів,
виявлених під час інвентаризації
10 746
4. Оприбутковано вартість молодих насаджень до складу основних
засобів
16 155
5. Відображення результатів дооцінки основних засобів 10 411
6, Зараховано збудований об’єкт до складу основних засобів 10 151
7. оприбутковано придбаний основний засіб 10 152
8. Зараховано затрати після завершення реконструкції на збільшення
первісної вартості основних засобів
10 151
Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів № _______
"___" ____________ 20__ р.
№
з/п
Об'єкт права інтелектуальної
власності
Власник
об'єкта
права ін-
телек-
туальної
власності
Строк
корисного
викорис-
тання
Дебет Кредит
Дата
введення
об'єкта
інтелек-
туальної
власності
в госпо-
дарський
оборот
Первісна
вартість,
грн.
Річна
сума
аморти-
зації,
грн.
Ліквіда-
ційна
вартість,
грн.
Назва
Найменуван-
ня та номер
документа,
що підтверд-
жує майнові
права
на об'єкт
Дата
виник-
нення
права
Рахунок,
суб-
рахунок
Код
аналі-
тичного
обліку
Рахунок,
суб-
рахунок
Код
аналі-
тичного
обліку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від ___________ № _________, розглянула
документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності, для введення в
господарський оборот
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(повна назва об'єкта права інтелектуальної
власності)
Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот
_________________________________________________________________________
(назва документації)
Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Місце використання об'єкта права інтелектуальної власності
_______________________________________________________________________________________________
__
Вартість придбання ________ гривень
документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності
___________________________________________________________________________________
Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/непридатний для реалізації або використання
__________________________________________________________________
(зазначити, чому непридатний)
Потрібне/не потрібне доведення до стану, придатного для використання
_______________________________________________________________________________________
(зазначити, що саме потрібно)
Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання об'єкта
права інтелектуальної власності
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(зазначити, чому саме не існує)
Висновок комісії
_______________________________________________________________________________________________
придатності об'єкта права інтелектуальної власності, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на
облік тощо)
Голова комісії ___________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
Члени комісії ___________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
___________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
___________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
Особа, відповідальна
за прийняття об'єкта права
інтелектуальної власності ___________________________________
(посада)
______________________________
(підпис)
______________________________
(ім'я, по батькові, прізвище)
Рік Місяць Число Сільгосппідприємство
Код
ЄДРПОУ
Акт N ___
приймання
довгострокових
біологічних активів
рослинництва
(багаторічних
насаджень) і
передачі їх в
експлуатацію
Структурний
підрозділ
20__
Комісія у складі: голови
_____________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
і членів комісії
_________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
зробила приймання насаджень, розташованих на території.
Час закладання насаджень
_______________________________________________________________
рік, сезон закладання
Код
синтетич-
ного обліку Номер
смуги
або
іншої
діль-
ниці
Призна-
чення
насад-
жень
Площа
(га) або
протяж-
ність
смуги
(пог. м)
Схема насаджень
Прийняв
на рахунок
основних
засобів,
грн., коп.
Інвентар
-
ний
номер
Де-
бет
Кре-
дит
ряд-
ки
поро-
ди
кіль-
кість
дерев,
чагар-
ників
стан
насад-
жень
фак-
тич-
ні
затра-
ти,
грн.,
коп.
Голова комісії ____________ Члени комісії ____________
АКТ N ____ приймання
довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин)
вид тварин з групи _____________________
в групу _____________________
за "____" _________ 20__ р
Ідентифі-
каційний
номер
(інвентар-
ний номер,
кличка)
Стать, клас,
масть та
інші
особливості
Час
народження
Кількість
голів
Вага,
кг
Балансова
вартість
За ким закріплені
прийняті тварини
прізвище,
ім'я, по
батькові
підпис
Разом Х Х
Код синтетичного обліку
дебет
кредит
Керівник
структурного
підрозділу
__________
підпис
_____________
прізвище,
ім'я, по батькові
Тварин
здав
_______________
підпис
________________.
прізвище,
ім'я, по батькові
Завідуючий
фермою
____________
підпис
___________
прізвище,
ім'я, по батькові
Зоотехнік ____________
підпис
_______________.
прізвище,
ім'я, по батькові
Перевірив
бухгалтер
___________
підпис
____________
прізвище,
ім'я, по батькові
Ремонти основних засобів поділяються на дві групи:
До групи 1 відносяться витрати на поліпшення
основних фондів (капітальний ремонт), у результаті
здійснення яких економічні вигоди, первинно очікувані від
використання об'єкта, зростають (модернізація,
реконструкція, добудова, дообладнання). Витрати на
проведення таких заходів збільшують первинну вартість
основних засобів і обліковуються на рахунку 15 «Капітальні
інвестиції» з наступним віднесенням на рахунок 10
«Основні засоби».
Група 2 включає витрати, що здійснюються для
підтримання об'єкта (поточний ремонт) в придатному для
використання стані та одержання початково визначеної суми
майбутніх економічних вигод від його використання. Їх
відносять на витрати звітного періоду, а в бухгалтерському
обліку обліковують на рахунках витрат (рахунок 23) згідно з
вимогами П(С)БО 16 «Витрати».
Кореспонденція рахунків з обліку ремонту
підрядним способом
Витрати на поліпшення та утримання основних засобів при підрядному способі
Відображення витрат з реконструкції, модернізації, добудови,
дообладнання об'єктів основних засобів
Сума ПДВ
Зарахування витрат після завершення реконструкції на
збільшення первісної вартості основних засобів
152
64
10
63
63
152
Витрати на обслуговування та ремонт, які здійснені для забезпечення майбутніх
економічних вигод первісно очікуваних від використання:
а) основних засобів виробничого призначення 23 63
б) основних засобів, що забезпечують збут продукції 93 63
в) основних засобів загальногосподарського призначення 92 63
г) відображення суми ПДВ 641 63
Кореспонденція рахунків з обліку
ремонту господарським способом
Витрати на поліпшення основних засобів при господарському способі
Нараховано оплату праці робітникам, зайнятим на ремонті 2341 66
Проведено нарахування на оплату праці 2341 651
Витрачені ремонтні матеріали, запасні частини, паливо,
будівельні матеріали та інші виробничі запаси на поточний ремонт
основних засобів
2341 203, 207,
205, 22
Списано вартість електроенергії, використаної на
зварювальні роботи при ремонті
2341 2343
Виконано роботи з поліпшення основних засобів сторонніми
організаціями
2341 63
Віднесено на відремонтований об'єкт частина цехових витрат 2341 2341
Прийнято із ремонту відремонтований об'єкт і витрати
віднесені на споживачів послуг
23, 91,
207, 92,
93
2341
АКТ
приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих
об'єктів
номер
документа
дата
складання
код особи, яка
відповідає за
збереження
основних засобів
код виду
операції
Цех, відділ,
дільниця,
лінія
Дебет Кредит
Сума
Номер
рахунок,
субрахунок
код
аналітичного
обліку
рахунок,
субрахунок
код
аналітичного
обліку
інвентарний заводський
1 2 3 4 5 6 7 8
По заказу №
________________________________________________________________
(найменування об'єкта)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
знаходився в плановому/неплановому ремонті (реконструкції,
модернізації)
з
Дата
по
Дата
, а саме днів
Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту (реконструкції, модернізації) виконані
повністю/не повністю
_______________________________________________________________________________
(вказати, що саме не виконано)
_______________________________________________________________________________
По закінченні ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт пройшов випробування та зданий
в експлуатацію.
Дата
Зміни в характеристиці об'єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Здав __________________ __________________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Прийняв ________________ __________________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
ДОВІДКА
1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт: крб.
ремонту
реконструкції, модернізації
Керівник відділу
2. Фактична вартість: крб.
ремонту
реконструкції, модернізації
Головний бухгалтер
ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ НА РЕМОНТ МАШИНИ
від ____________ 20__ р.
Одержана від __________________________________________________________________________
найменування замовника
Найменування машини ___________________ Марка ________________________________________
Заводський № __________ інвентарний № ______________ строк виконання _____________________
Вид ремонту ___________________________________________________________________________
капітальний, поточний
До надходження до ремонту машина:
виробила від останнього ремонту ____________ (еталонних гектарів, ткм, мотогодин)
одержала _______________________________ ремонт "___" ____________ 20__ р.
останній, капітальний, поточний
I. Характеристика колінчатого валу та циліндрів двигуна (для спеціалізованих
підприємств)
Характеристика колінчатого валу
Характеристика циліндрівкорінні
шийки
шатунні
шийки
А 1 2 А 1
Ремонтний розмір до шліфовки............ Ремонтний розмір до розточування
Еліпс до шліфовки.................... Еліпс до розточування.......................
Конус до шліфовки.............................. Конус до розточування......................
Ремонтний розмір після шліфовки Ремонтний розмір після
розточування.......................................
II. Описання дефектів деталей і вузлів та заміна запасних частин
Пор.
№
Найменування
деталей
Описання
дефекту
та зносу
Підлягають
реставрації
(кількість)
Підлягають заміні
Фактично
поставлено
на машину
Дата
постановки
кількість ціна сума кількість сума
А Б В 1 2 3 4 5 6 Г
Разом
III. Витрата ремонтних матеріалів
Пор.
№
Найменування
матеріалів
Номенкла-
турний №
Потрібно для ремонту
Фактично
витрачено
Дата
одиниця
замін
кількість ціна сума кількість сума
А Б В 1 2 3 4 5 6 Г
Разом Х Х Х Х Х
Включається вартість матеріалів та запасних частин, які були здані на склад по накладній №
__________________ на суму ____________ грн.
IV. Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах
Пор.
№
Найменування робіт
Трудомісткість людино-годин Оплата праці
за нормою фактично
за
кошторисом
фактично
1
А 1 2 3 4
Розбирання, збирання, регулювання та обкатка
2 Реставрація-деталей ..................................
3 Виготовлення деталей ..........................….
4 Інші
Разом ...............................
V. Загальна вартість ремонту, грн.
Пор.
№
Статті витрат За кошторисом Фактично
А Б
1 Запасні частини та ремонтні матеріали.......................................
2 Затрати праці: людино-годин.......................................................
сума...........................................................
3 Відрахування від оплати праці.....................................................
4 Нафтопродукти..............................................................................
5 Інші.................................................................................................
6 Загальновиробничі (цехові) витрати ремонтної майстерні
Всього..........................................
Керівник структурного
підрозділу
__________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Інженер-механік
_________
підпис
______________________
прізвище, ім'я, по батькові
Тракторист-машиніст
(шофер)
_________
підпис
_______________________
прізвище, ім'я, по батькові
Перевірив
бухгалтер
_________
підпис
______________________
прізвище, ім'я, по батькові
Рік Місяць Число Структурний підрозділ АКТ № ___
НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Код синтетичного обліку Сума, грн. Номер
дебет кредит
первісної
вартості
амортизації
ліквідаційної
вартості
заводський інвентарний
1 2 3 4 5 6 7
Комісія в складі голови _____________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
і членів комісії _____________________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
призначена наказом/розпорядженням від "___" ____________ 20__ р. № ___,
зробила огляд ______________________________________________________________________________________________
найменування об'єкта
В результаті огляду комісія встановила:
1. Надійшов на підприємство "___" ____________ 20__ р.
2. Кількість ремонтів ________ на суму ______________________________ грн. ___________ коп.
3. Маса об'єкта за паспортом ____________________________________________________________
4. Наявність дорогоцінних металів __________________________________
5. Технічний стан та причина списання ______________________________
________________________________________________________________
Код
Устаткування
Рік випуску (побудови)
Дата введення в
експлуатацію, місяць, ріквид код
8 9 10 11
Висновок комісії: __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Голова комісії ______________
посада
___________
підпис
___________________________
прізвище, ім'я, по батькові
Члени комісії ______________
посада
___________
підпис
___________________________
прізвище, ім'я, по батькові
______________
посада
___________
підпис
___________________________
прізвище, ім'я, по батькові
______________
посада
___________
підпис
___________________________
прізвище, ім'я, по батькові
______________ ___________ ___________________________
Зворотна сторона Акта на списання основних засобів
Розрахунок результатів списання об'єкта
Витрати на списання Надійшло від списання
найменування
документа
статті
витрат
сума, грн.
найменування
документа
вид
цінностей
номенклатурний
номер
кількість
сума,
грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
Результати списання __________________________________________________________________________________
У картці ______________________________________________________________ вибуття основних засобів відмічено.
Головний бухгалтер (бухгалтер) ______________________ "___" ____________ 20__ р.
АКТ
на списання автотранспортних засобів
Номер
документа
Дата
складання
Код виду
операції
Цех
,
відд
іл,
діль
-
ниц
я,
ліні
я
Дебет Кредит
Су
ма
Сума
запис
у за
даним
и
перео
цінки
на ___
20__
р.
по
докум
ентах
придб
ання
Номер Код
Норми
амортизац
ійних
відрахува
нь
Транспо
ртні
засоби
Рік
випус
ку
Дата
введ
ення
в
експ
луа-
таці
ю
(міся
ць,
рік)
Пробіг, км
раху
нок,
суб-
раху
нок
код
ана
лі-
тич
-
ног
о
облі
ку
раху
нок,
суб-
раху
нок
ко
д
ан
алі
-
ти
ч-
ног
о
об
ліу
інве
н-
тарн
ий
зав
од-
ськ
ий
рахунк
а та
об'єкта
аналіт
ич-
ного
обліку
(для
віднесе
ння
аморти
за-
ційних
відрах
у-
вань)
норма
аморт
иза-
ційних
відрах
у-
вань
на
пов
не
від
нов
-
лен
ня
(зно
с)
на
капіта
ль-
ний
ремон
т
вид
автом
о-
біля,
приче
па,
напів-
приче
па
к
о
д
з
поча
тку
експ
луа-
тації
після
остан
нього
капіт
аль-
ного
ремон
ту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5
16 17 18 19
Х Х Х ХХ
Комісія, призначена наказом/розпорядженням від "___" ______________ 20__ р. №
__________________
зробила огляд автомобіля/причепа, напівпричепа марка _________ модель __________ тип
___________
вантажопідйомність/ємність ____ двигун № _________, шасі № ___________ державний
номер _______
технічний паспорт № __________________ маса об'єкта за паспортом
_____________________________
________________________ наявність дорогоцінних металів
_____________________________________
________________________, що належать
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________
найменування автогосподарства, підприємства
Адреса автогосподарства (підприємства)
______________________________________________________
В результаті огляду _______________________________________, його агрегатів, вузлів і
механізмів та
автомобіля, причепа, напівпричепа
ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила:
1. Є на балансі автогосподарства (підприємства) з "___" _______________ 20__ р.
2. Кількість ремонтів __________ на суму ______________________________ грн.
Рік Місяць Число Структурний АКТ № ___ НА СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ
Код синтетичного обліку Сума, грн. Номер
дебет кредит
первісної
вартості
зносу
залишкової
вартості
заводський інвентарний
1 2 3 4 5 6 7
Комісія в складі голови ______ керівник
______________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
і членів комісії:
___________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
_______________________________________________________________________________
__________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
призначена наказом/розпорядженням від "___" ____________ 20__ р. № ____, зробила огляд
автомобіля/ причепа, напівпричепа марка ___________________ модель ________________
тип __________________ вантажопідйомність/ємність _______________ двигун №
____________ шасі № ________ державний паспорт № ___________ технічний паспорт №
____________ маса об'єкта за паспортом _______________ наявність дорогоцінних металів
__________________________________________________, що належать
_______________________________________________________________________________
__________
найменування автогосподарства, підприємства
Адреса автогосподарства (підприємства)
_____________________________________________________
В результаті огляду
________________________________________________________________________
автомобіля, причепа, напівпричепа,
придатний до подальшого використання
______________________________________________________
його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами (паспорт, формуляр)
комісія встановила
1. Рахується на балансі автогосподарства (підприємства) з "___" ____________ 20__ р.
2. Кількість ремонтів _______ на суму __________________________________ грн. _______
коп.
Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі:
_______________________________________________________________________________
Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля (причепа, напівпричепа)
№
з/п
Найменування агрегатів
Придатні для
користування*
Відсоток
придатності*
Підлягають
відновленню*
Непридатні*
Виявлені
дефекти
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
Рама
Кузов
Кабіна
Двигун:
карбюратор
стартер
генератор
компресор
пневмогальма
5 Коробка передач
6 Задній міст і карданний
вал
картер заднього мосту
картер
диски коліс
ресори
№
з/п
Найменування агрегатів
Придатні для
користування*
Відсоток
придатності*
Підлягають
відновленню*
Непридатні*
Виявлені
дефекти
1 2 3 4 5 6 7
7 Передній міст і рульове
управління
передня вісь
диски коліс
ресори
механізми рульового
управління
8 Інші прибори
радіатор
крила і підніжки
капот
фари
скло
акумулятори
амортизатори
головний гальмовий
циліндр
* У графах 3, 5, 6 вказується: так, ні
Висновки комісії
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються
__________________________________________________
Голова комісії ____________ ______________ __________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
Члени комісії ____________ ______________ __________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
____________ ______________
__________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
____________ ______________ __________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
М. П.
Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:
Номер
Найменування
Одиниця
виміру
Кількість Ціна Сумаза
порядком
за
каталогом
номенкла-
турний
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом
___________
Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)
Затрати на списання Надійшло від списання
найменування стаття витрат сума найменування
цінності
кількість сума
вид
номенклатурний
номер
1 2 3 4 5 6 7 8
Результати списання
_______________________________________________________________________
У картці вибуття основних засобів відмічено
"___" ____________ 20__ р.
Кореспонденція рахунків з обліку вибуття
основних засобів
№
п/п
Зміст операції Кореспонденція Сума,
грн.
Дебет Кредит
1. Відображено ліквідацію об'єкта основних засобів:
- на суму зносу об'єкта 131 10 12000
- на суму залишкової вартості 976
«Списання
необоротних
активів»
10 4000
2. Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта
основних засобів:
- на оплату праці працівників, зайнятих демонтажем
і ліквідацією об'єкта;
976 661 100
- нарахування Єдиного соціального внеску; 976 651 37,19
- послуги сторонньої організації 976 685 75
3. Відображено ПДВ за послугами сторонньої організації 641 685 15
4. Оприбутковано металобрухт, отриманий від
ліквідації об'єкта
209 746
«Інші
доходи»
400
5. Відображено фінансовий результат 746
793
793
976
400
4212,19
6. Відображено збиток від ліквідації основного засобу 442 793 3812,19
Кореспонденції рахунків при продажу основних
засобів (будівля)
№
п/п
Зміст господарської операції Кореспонденція Сума,
грн.Дебет Кредит
1. Відображено договірну вартість
продажу основних засобів
377 742 "Доход від
відновлення
корисності
активів"
48000
2. Нараховано податкові
зобов'язання з ПДВ
742 641 8000
3. Списано суму зносу основного засобу 131 10 4000
4 Списано залишкову вартість
будівлі
972 "Втрати від
зменшення
корисності
активів"
10 16000
5. Отримано оплату за
реалізовану будівлю
311 377 48000
6. Списано на фінансові результати
доход від продажу будівлі
742 793 40000
7. Списано на фінансові результати
залишкову вартість будівлі
793 972 16000
8. Визначено прибуток від реалізації
основних засобів
793 441 24000
Амортизацію можна розрахувати
такими методами:
 Прямолінійний
 Зменшення залишкової вартості.
 Прискореного зменшення залишкової
вартості.
 Кумулятивний.
 Виробничий
Формули для нарахування амортизації
№
п/п
Метод
амортизації
Формула
розрахунку
суми
амортизації на
місяць
Умовні скорочення
1 Прямолінійний Ам =АС :С:12 Ам - сума амортизації на місяць;
Ас - вартість об'єкта, що амортизується;
С - термін корисності використання об'єкта;
0(П) - залишкова вартість об'єкта на початок
звітного року або первинна вартість на дату початку
нарахування амортизації;
Г - річна норма амортизації;
п - кількість років корисного
використання об єкта;
Л — ліквідаційна вартість
об'єкта;
П - первинна вартість об'єкта;
К - кумулятивний коефіцієнт;
пк — кількість років, що залишаються до кінця
очікуваного терміна використання об'єкта;
пі - сума кількості років корисного використання
об'єкта;
Ф — фактичний місячний обсяг
продукції (робіт, послуг);
ПС - виробнича ставка
амортизації;
Оп - загальний обсяг продукції (робіт, послуг), які
підприємство очікує виробити (виконати) з
використанням
об'єкта основних засобів
2 Зменшення
залишкової
вартості
Ам=О(П)хГ:12,
Г = n
П
Л
1
3 Прискореного
зменшення
залишкової
вартості
Ам =0(П)хГ:12,
Де
Г = 2х1:С
4 Кумулятивний Ам=Ас*К:12,
Де
К = пк : пі
5 Виробничий Ам =Ф*ПС ,
Де
ПС = Ас :Оп
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку зносу
необоротних активів
№
п/п
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 Нарахована амортизація (знос) на об'єкти основних засобів
та інших необоротних активів:
- виробничого призначення
- загальновиробничого призначення
- адміністративного призначення
- ОЗ, що забезпечують збут продукції
- ОЗ, що використовуються на будівництві та
реконструкції основних засобів
23
91
92
93
15
13
13
13
13
13
2 Списано суму зносу по вибулих основних засобах 13 10
__________________________________________
підприємство, організація
Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-5
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.09.07 р. № 701
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
РОЗРАХУНОК
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів
_______________________________________________
РІК
Інвентарний
номер
Класифікаційна
група, вид
та назва об'єкта
Метод
нарахування
амортизації
Дата
оприбутку-
вання
Первісна
вартість, грн.
Ліквідаційна
вартість,
грн.
Первісна вартість
за мінусом
ліквідаційної
вартості, грн.
1 2 3 4 5 6 7
Продовження Розрахунку нарахування
амортизації основних засобів
Строк корисного використання,
років
Сума зносу (амортизації),
грн.
Розподіл зносу
(амортизації) за об'єктами
обліку (назва субрахунків
та аналітичних рахунків)
Кореспондуючий
рахунок, дебет
річна місячна
8 9 10 11 12
Сільгосппідприємство
Код
ЄДРПОУ
ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ АБО ВИБУЛИ
ЗА 20__ р.
Пор. №
Вид
основних
засобів за
класифі-
каційними
групами
та корес-
пондую-
чими
рахунками
Зміни за попередній період
Кореспон-
дуючий
рахунок,
дебет
Надходження Вибуття
пер-
вісна
вар-
тість,
грн.
ліквіда-
ційна
вартість,
грн.
первісна
за
мінусом
ліквіда-
ційної,
грн.
строк
корис-
ного
викорис-
тання,
рік
сума
амортизації,
грн.
пер-
вісна
вар-
тість,
грн.
ліквідна-
ційна
вартість,
грн.
пер-
вісна за
мінусом
ліквіда-
ційної,
грн.
строк
корис-
ного
викорис-
тання,
рік
сума
амортизації,
грн.
річ-
на
місяч-
на
річ-
на
місяч-
на
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів
за ___ ____________ 20__ р.
Розподіл сум
амортизації
по об'єктах обліку
(назва субрахунків та
аналітичних рахунків)
Сума амортизації, грн.
Кореспондуючий
рахунок, дебет
Нараховано
в минулому
місяці
Коректив по прибулих
та вибулих основних
засобах
Донарахування
у поточному
місяціпо
прибулих (+)
по
вибулих (-)
1 2 3 4 5 6
Аналітичний облік основних засобів ведуть у:
1. Ведення аналітичного обліку та
узагальнення інформації про всі типи
основних засобів на підприємстві
Інвентарна картка обліку основних засобів
ф. ОЗ-6
2. Для реєстрації Інвентарних карток та
групування основних засобів за
класифікаційними групами
Опис інвентарних карток ф. ОЗ -7
3. Для обліку основних засобів, яків
надійшли або вибули протягом місяця
Картка обліку руху основних засобів ф. ОЗ-
8
4. Для обліку основних засобів закріплених за
матеріально-відповідальною особою на
місцях експлуатації
Інвентарний список основних засобів ф.
ОЗ-9
ІНВЕНТАРНА КАРТКА
обліку основних засобів
_______________________________________________________________________________
__
повне найменування та призначення об'єкта
_______________________________________________________________________________
__
найменування заводу-виготовлювача
_______________________________________________________________________________
___
модель, тип, марка
Цех,
відділ,
діль-
ниця,
лінія
Рахунок,
суб-
рахунок
Код
аналітич-
ного
обліку
Первісна(балансова)вартість
Код
Норма
амортиза-
ційних
відраху-
вань
Попра-
вочний
коефі-
цієнт
Устатку-
вання
Акт про
введення в
експлуата-
цію
Дата
початку
сплати
за
основні
засоби
(місяць,
рік)
Номер
Сума зносу
за даними
переоцінки
на 199_ р.
або за
документа-
ми
придбання
Рік
випус-
ку (побу-
дови)
Дорогоцінні
метали
Вибуло (передано)
рахунка і
об'єкта
аналітич-
ного обліку
(для
віднесення
аморти-
заційних
відраху-
вань
норма
амортиза-
ційних
відраху-
вань на
наповнувідбудову
накапітальнийремонт
вид код дата номер
інвен-
тарний
заводсь-
кий
пас-
порта
най-
мену-
вання
вид маса
бухгалтерський
запис
(акт, накладна)
причин
вибуття
(перемі
щення
повне
капітальни
йремонт
дата номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Джерело придбання (фінансування) ______________________________________
(для державних підприємств) ___________________________________________
Добування, доустаткування,
модернізація, індексація
РЕМОНТ
(бухгалтерський облік)
дата номер
інвентар-
ний номер
сума дата номер
інвентар-
ний номер
сума дата номер
інвентар-
ний номер
сума
Коротка індивідуальна характеристика об'єкта
Найменування конструктивних
елементів та інших ознак,
що характеризують об'єкт
Матеріали, розміри та інша відомість
основний
об'єкт
найменування найважливіших прибудов обладнань
та приладдя, що відносяться до основного об'єкта
1 2 3 4 5 6
Картку заповнив ______________ _______________________ _____________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
"___" _______________ 20__ р.
За даним зразком друкувати всі сторінки зошита
_______________________________________________________
найменування класифікаційної групи
Номер
Найменування об'єкта Відмітка про вибуття
картки інвентарний
ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
(за місцем їх знаходження, експлуатація)
_________________________________________________________________________
відділ, цех, дільниця, лінія
_________________________________________________________________________
найменування класифікаційної групи
Інвентарна картка
або запис в
інвентарній книзі
Інвентар-
ний номер
Повне
найменування
об'єкта
Первісна
(балансова)
вартість
Вибуття (переміщення)
номер дата
документа причина вибуття
(переміщення)дата номер
1 2 3 4 5 6 7 8
КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
________________________________________
найменування класифікаційної групи
Звітні
періоди
Наявність
основних
засобів на
1-е число
звітної дати
Надійшло
всього
(індексовано)
Вибуло
Амортизація (за січень -
повністю, згодом - змінена)
на
Витрати
на
капіталь-
ний
ремонт
всього
у тому числі
повне
відновлення
капітальний
ремонт
внаслідок
старіння
та зносу
внаслідок
стихійного
лиха
+, - сума +, - сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Січень
Лютий
Березень
Разом за I
квартал
Х
Квітень
Травень
Червень
Разом за ІІ
квартал
Х
Зворотна сторона Картки руху основних засобів
Звітні
періоди
Наявність
основних
засобів
на 1-е число
звітної дати
Надійшло
всього
(індексовано)
Вибуло
Амортизація (за січень -
повністю, згодом - змінена)
на
Витрати
на
капіталь-
ний
ремонт
всього
у тому числі
повне
відновлення
капітальний
ремонт
внаслідок
старіння
та зносу
внаслідок
стихійного
лиха
+, - сума +, - сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Липень
Серпень
Вересень
Разом за ІІІ
квартал
Х
Жовтень
Листопад
Грудень
Разом за IV
квартал
Х
Всього
(оборот
за рік)
Х
На кінець
року
Х Х Х
Синтетичний облік необоротних активів ведуть
у:
1. Синтетичний обліку по кредиту рахунків
: 10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос (амортизація) необоротних
активів"
16 "Довгострокові біологічні активи"
19 "Гудвіл"
Журнал-ордер 4 А с.-г.
2. Аналітичний облік по рахунках 10,11 Відомість аналітичного обліку 4.1 с.-г. по
рахунках:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
3. Аналітичний облік довгострокових
біологічних активів
Відомість аналітичного обліку
довгострокових біологічних активів 4.2 с.-
г.
4. Аналітичний облік нематеріальних
активів
Відомість аналітичного обліку 4.3 с.-г по
рахунках:
12 "Нематеріальні активи"
19 "Гудвіл"
Журнал-ордер 4А с.-г.№
запису
Підстава
З кредиту рахунку 10 в дебет рахунків
№ № № № № №
Разом по
кредиту
1. 1
2. 2
3. 8 Разом
Рахунок № 11 “Інші необоротні матеріальні активи”
№
запису
Підстава
З кредиту рахунку 11 в дебет рахунків
№ № № № № №
Разом по
кредиту
1. 1
2. 2
3. 8 Разом
Рахунок № 12 “Нематеріальні активи”
№
запису
Підстава
З кредиту рахунку 12 в дебет рахунків
№ № № № № №
Разом по
кредиту
1. 1
2.
3. Разом
Рахунок № 10 “Основні засоби”
Продовження Журнал-ордера 4 А с.-г.
Рахунок № 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”
№запису
Підстава
З кредиту рахунку 13 в дебет рахунків
№ № № № № № № № № № № № № Разом
по
кредиту
1
8 Разом
Рахунок № 16 “Довгострокові біологічні активи”
№запису
Підстава
З кредиту рахунку 16 в дебет рахунків
№ № № № № № № № № № № № № Разом
по
кредиту
1.
2.
3. 8Разом
Рахунок № 19 “Гудвіл”
№запису
Підстава
З кредиту рахунку 19 в дебет рахунків
№ № № № № № № № № № № № № Разом
по
кредиту
1.
2.
3. Разом

More Related Content

What's hot

дикі та свійські тварини
дикі та свійські тваринидикі та свійські тварини
дикі та свійські тварини
Vasilij Goncharenko
 
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладіСтратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Helen Pisna
 
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
av47840
 

What's hot (20)

Тема 3. Облік розрахункових операцій
Тема 3. Облік розрахункових операційТема 3. Облік розрахункових операцій
Тема 3. Облік розрахункових операцій
 
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
 
12
1212
12
 
лз 7 бюджетний дефіцит
лз 7 бюджетний дефіцитлз 7 бюджетний дефіцит
лз 7 бюджетний дефіцит
 
Цвільові гриби.
Цвільові гриби.Цвільові гриби.
Цвільові гриби.
 
2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій
 
Біологія 7 клас. Зошит для тематичного контролю знань
Біологія 7 клас. Зошит для тематичного контролю знаньБіологія 7 клас. Зошит для тематичного контролю знань
Біологія 7 клас. Зошит для тематичного контролю знань
 
дикі та свійські тварини
дикі та свійські тваринидикі та свійські тварини
дикі та свійські тварини
 
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладіСтратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
 
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
 
Знаки пожежної безпеки
Знаки пожежної безпекиЗнаки пожежної безпеки
Знаки пожежної безпеки
 
урок 3
урок 3урок 3
урок 3
 
Особова справа працівника. Формування особових справ, Марія Донець
Особова справа працівника. Формування особових справ, Марія ДонецьОсобова справа працівника. Формування особових справ, Марія Донець
Особова справа працівника. Формування особових справ, Марія Донець
 
редагування даних таблиці 7 клас
редагування даних таблиці 7 класредагування даних таблиці 7 клас
редагування даних таблиці 7 клас
 
8 клас урок 4
8 клас урок 48 клас урок 4
8 клас урок 4
 
Птахи
ПтахиПтахи
Птахи
 
ТЕМА 5. ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ (ІПР)
ТЕМА 5. ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ (ІПР)ТЕМА 5. ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ (ІПР)
ТЕМА 5. ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ (ІПР)
 
урок 8 (основи здоровя 7 клас)
урок 8 (основи здоровя 7 клас)урок 8 (основи здоровя 7 клас)
урок 8 (основи здоровя 7 клас)
 
2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку
 
презентація на модуль2
презентація на модуль2презентація на модуль2
презентація на модуль2
 

Similar to 6 облік основних засобів

аналіз оз 111
аналіз оз 111аналіз оз 111
аналіз оз 111
cit-cit
 
Аудит власного капіталу
Аудит власного капіталуАудит власного капіталу
Аудит власного капіталу
Алекс Шева
 
презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)
mishalebyuk
 
Презентація до теми 1.pptx
Презентація до теми 1.pptxПрезентація до теми 1.pptx
Презентація до теми 1.pptx
kapr2
 
аналіз фінансової звітності
аналіз фінансової звітностіаналіз фінансової звітності
аналіз фінансової звітності
Viktoria Mischenko
 
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Bilovus
 
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємстваПідприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства
Pavlo Syrvatka
 
презентація "реальні інвестиції"
презентація "реальні інвестиції"презентація "реальні інвестиції"
презентація "реальні інвестиції"
Alena2016
 
аналіз ок 111
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111
cit-cit
 
Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Фінансові ресурси (капітал підприємства) Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Pavlo Syrvatka
 
модуль 1
модуль 1модуль 1
модуль 1
Tetiana_mk
 

Similar to 6 облік основних засобів (20)

аналіз оз 111
аналіз оз 111аналіз оз 111
аналіз оз 111
 
Аудит власного капіталу
Аудит власного капіталуАудит власного капіталу
Аудит власного капіталу
 
G коледж_фп_тема 81
G коледж_фп_тема 81G коледж_фп_тема 81
G коледж_фп_тема 81
 
190111_DL_Corp-Privatization-OECD V4 - PDF
190111_DL_Corp-Privatization-OECD V4 - PDF190111_DL_Corp-Privatization-OECD V4 - PDF
190111_DL_Corp-Privatization-OECD V4 - PDF
 
презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)
 
необоротні активи
необоротні активинеоборотні активи
необоротні активи
 
Презентація до теми 1.pptx
Презентація до теми 1.pptxПрезентація до теми 1.pptx
Презентація до теми 1.pptx
 
Поняття, оцінка і класифікація основних засобів
Поняття, оцінка і класифікація основних засобівПоняття, оцінка і класифікація основних засобів
Поняття, оцінка і класифікація основних засобів
 
аналіз фінансової звітності
аналіз фінансової звітностіаналіз фінансової звітності
аналіз фінансової звітності
 
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
 
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємстваПідприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства
 
Zvit19 14800
Zvit19 14800Zvit19 14800
Zvit19 14800
 
Облік основних засобів
Облік основних засобівОблік основних засобів
Облік основних засобів
 
Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...
Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...
Особливості організації обліково-аналітичного процесу різних форм і видів про...
 
презентація "реальні інвестиції"
презентація "реальні інвестиції"презентація "реальні інвестиції"
презентація "реальні інвестиції"
 
аналіз ок 111
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111
 
Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Фінансові ресурси (капітал підприємства) Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Фінансові ресурси (капітал підприємства)
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
 
модуль 1
модуль 1модуль 1
модуль 1
 
Avakov 2015
Avakov 2015Avakov 2015
Avakov 2015
 

6 облік основних засобів

 • 1. Викладач: Яремчук О.М. ТЕМА 6:ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
 • 2. ПЛАН  1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.  2. Облік руху основних засобів.  3. Облік амортизації  4. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.
 • 3. Згідно П(С)БО 7 основні засоби-це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою:  провадження виробничої діяльності або поставки товарів;.  надання послуг;  передачі в оренду іншим особам;  виконання адміністративним і соціально- культурних функцій. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) основних засобів - більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року).
 • 4. До необоротних активів належать:  Основні засоби  Інші необоротні матеріальні активи  Нематеріальні активи  Довгострокові біологічні активи
 • 5. До основних засобів належать: 1. Інвестиційна нерухомість (субрах. 100) 2. Земельні ділянки (субрах. 101), 3. Капітальні витрати на поліпшення земель (субрах. 102), 4. Будинки та споруди (субрах. 103), 5. Машини та обладнання (субрах. 104), 6. Транспортні засоби (субрах. 105), 7. Інструменти, прилади, інвентар (меблі) (субрах. 106), 8. Тварини (субрах. 107), 9. Багаторічні насадження (субрах. 108), 10. Інші основні засоби (субрах. 109).
 • 6. До інших необоротних матеріальних активів належать: 1.Бібліотечні фонди; 2. Малоцінні необоротні матеріальні активи; 3.Тимчасові (нетитульні) споруди; 4. Природні ресурси; 5. Інвентарна тара; 6. Предмети прокату; 7. Інші необоротні матеріальні активи.
 • 8. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:  суми, що сплачується постачальникам активів;  реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі;  суми ввізного мита;  суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основних засобів  витрати зі страхуванням ризиків доставки основних засобів;  витрати на встановлення. монтаж, налагодження основних засобів;  інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.
 • 9. Джерелами надходження основних засобів є: 1. Придбання у постачальників. 2. Виконання будівельно-монтажних робіт. 3. Виготовлення основних засобів на підприємстві. 4. Безоплатної передачі від інших підприємств або інших осіб. 5. Виявлення основних засобів при інвентаризації. 6. Переведу молодняку в основне стадо. 7. Закладка багаторічних насаджень. 8. Затрати на капітальні інвестиції в земельні ресурси господарства
 • 10. ___________________________________________ підприємство, організація ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701 "ЗАТВЕРДЖУЮ" _____________________________ підпис керівника "___" ____________ 20__ р. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Структурний підрозділ _______________________ АКТ № _____ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Дата складання МВО, яка відповідає за зберігання основних засобів Здавач Одер- жувач Код синтетичного обліку Первісна Номер Код синтетичного обліку Поправочний коефіцієнт цех, відділ, дільниця, лінія дебет кредит вартість, грн. інвен- тарний заводсь- кий пас- порта для віднесення амортиза- ційних відрахувань норма амортиза- ційних відрахувань, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • 11. На підставі наказу, розпорядження ____________________________________________________ від "___" ____________ 20__ р. № ___ проведено огляд ___________________________________ найменування об'єкта що приймається (передається) в експлуатацію від "___" ____________ 20__ р. В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в _____________________________________ місце знаходження об'єкта Устаткування Сума амортизації з моменту експлуатації об'єкта, грн. Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)вид код 12 13 14 15 16 Коротка характеристика об'єкта _______________________________________________________ Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) ______________________________________ вказати, що саме не відповідає добірка не потрібна (потрібна) ________________________________________________________ вказати, що саме потрібно Підсумки іспитів об'єкта _____________________________________________________________ Висновок комісії ____________________________________________________________________ Додаток. Перелік технічної документації: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Голова комісії _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові Члени комісії _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові Об'єкт основних засобів прийняв ____________ посада ________ підпис ________________________ прізвище, ім'я, по батькові здав ___________ посада _______ підпис ________________________ прізвище, ім'я, по батькові Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта _________________________ "___" ____________ 20__ р. Головний бухгалтер (бухгалтер) ___________________
 • 12. Кореспонденція рахунків з надходження основних засобів № п/п Зміст господарських операцій Дебет Кредит 1. Відображення внеску учасника до статутного капіталу у вигляді об’єкта основних засобів 10 46 2. Відображення вартості безоплатно одержаних основних засобів 10 424 3. Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів, виявлених під час інвентаризації 10 746 4. Оприбутковано вартість молодих насаджень до складу основних засобів 16 155 5. Відображення результатів дооцінки основних засобів 10 411 6, Зараховано збудований об’єкт до складу основних засобів 10 151 7. оприбутковано придбаний основний засіб 10 152 8. Зараховано затрати після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів 10 151
 • 13. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № _______ "___" ____________ 20__ р. № з/п Об'єкт права інтелектуальної власності Власник об'єкта права ін- телек- туальної власності Строк корисного викорис- тання Дебет Кредит Дата введення об'єкта інтелек- туальної власності в госпо- дарський оборот Первісна вартість, грн. Річна сума аморти- зації, грн. Ліквіда- ційна вартість, грн. Назва Найменуван- ня та номер документа, що підтверд- жує майнові права на об'єкт Дата виник- нення права Рахунок, суб- рахунок Код аналі- тичного обліку Рахунок, суб- рахунок Код аналі- тичного обліку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від ___________ № _________, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності, для введення в господарський оборот _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ (повна назва об'єкта права інтелектуальної власності) Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот _________________________________________________________________________ (назва документації) Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням ______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Місце використання об'єкта права інтелектуальної власності _______________________________________________________________________________________________ __
 • 14. Вартість придбання ________ гривень документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності ___________________________________________________________________________________ Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/непридатний для реалізації або використання __________________________________________________________________ (зазначити, чому непридатний) Потрібне/не потрібне доведення до стану, придатного для використання _______________________________________________________________________________________ (зазначити, що саме потрібно) Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання об'єкта права інтелектуальної власності _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ (зазначити, чому саме не існує) Висновок комісії _______________________________________________________________________________________________ придатності об'єкта права інтелектуальної власності, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на облік тощо) Голова комісії ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) Члени комісії ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) Особа, відповідальна за прийняття об'єкта права інтелектуальної власності ___________________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище)
 • 15. Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Код ЄДРПОУ Акт N ___ приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію Структурний підрозділ 20__ Комісія у складі: голови _____________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові і членів комісії _________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові зробила приймання насаджень, розташованих на території. Час закладання насаджень _______________________________________________________________ рік, сезон закладання Код синтетич- ного обліку Номер смуги або іншої діль- ниці Призна- чення насад- жень Площа (га) або протяж- ність смуги (пог. м) Схема насаджень Прийняв на рахунок основних засобів, грн., коп. Інвентар - ний номер Де- бет Кре- дит ряд- ки поро- ди кіль- кість дерев, чагар- ників стан насад- жень фак- тич- ні затра- ти, грн., коп. Голова комісії ____________ Члени комісії ____________
 • 16. АКТ N ____ приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) вид тварин з групи _____________________ в групу _____________________ за "____" _________ 20__ р Ідентифі- каційний номер (інвентар- ний номер, кличка) Стать, клас, масть та інші особливості Час народження Кількість голів Вага, кг Балансова вартість За ким закріплені прийняті тварини прізвище, ім'я, по батькові підпис Разом Х Х Код синтетичного обліку дебет кредит Керівник структурного підрозділу __________ підпис _____________ прізвище, ім'я, по батькові Тварин здав _______________ підпис ________________. прізвище, ім'я, по батькові Завідуючий фермою ____________ підпис ___________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік ____________ підпис _______________. прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер ___________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові
 • 17. Ремонти основних засобів поділяються на дві групи: До групи 1 відносяться витрати на поліпшення основних фондів (капітальний ремонт), у результаті здійснення яких економічні вигоди, первинно очікувані від використання об'єкта, зростають (модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання). Витрати на проведення таких заходів збільшують первинну вартість основних засобів і обліковуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» з наступним віднесенням на рахунок 10 «Основні засоби». Група 2 включає витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта (поточний ремонт) в придатному для використання стані та одержання початково визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання. Їх відносять на витрати звітного періоду, а в бухгалтерському обліку обліковують на рахунках витрат (рахунок 23) згідно з вимогами П(С)БО 16 «Витрати».
 • 18. Кореспонденція рахунків з обліку ремонту підрядним способом Витрати на поліпшення та утримання основних засобів при підрядному способі Відображення витрат з реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання об'єктів основних засобів Сума ПДВ Зарахування витрат після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів 152 64 10 63 63 152 Витрати на обслуговування та ремонт, які здійснені для забезпечення майбутніх економічних вигод первісно очікуваних від використання: а) основних засобів виробничого призначення 23 63 б) основних засобів, що забезпечують збут продукції 93 63 в) основних засобів загальногосподарського призначення 92 63 г) відображення суми ПДВ 641 63
 • 19. Кореспонденція рахунків з обліку ремонту господарським способом Витрати на поліпшення основних засобів при господарському способі Нараховано оплату праці робітникам, зайнятим на ремонті 2341 66 Проведено нарахування на оплату праці 2341 651 Витрачені ремонтні матеріали, запасні частини, паливо, будівельні матеріали та інші виробничі запаси на поточний ремонт основних засобів 2341 203, 207, 205, 22 Списано вартість електроенергії, використаної на зварювальні роботи при ремонті 2341 2343 Виконано роботи з поліпшення основних засобів сторонніми організаціями 2341 63 Віднесено на відремонтований об'єкт частина цехових витрат 2341 2341 Прийнято із ремонту відремонтований об'єкт і витрати віднесені на споживачів послуг 23, 91, 207, 92, 93 2341
 • 20. АКТ приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів номер документа дата складання код особи, яка відповідає за збереження основних засобів код виду операції Цех, відділ, дільниця, лінія Дебет Кредит Сума Номер рахунок, субрахунок код аналітичного обліку рахунок, субрахунок код аналітичного обліку інвентарний заводський 1 2 3 4 5 6 7 8 По заказу № ________________________________________________________________ (найменування об'єкта) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ знаходився в плановому/неплановому ремонті (реконструкції, модернізації) з Дата по Дата , а саме днів Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту (реконструкції, модернізації) виконані повністю/не повністю _______________________________________________________________________________ (вказати, що саме не виконано) _______________________________________________________________________________ По закінченні ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт пройшов випробування та зданий в експлуатацію. Дата
 • 21. Зміни в характеристиці об'єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Здав __________________ __________________ _______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Прийняв ________________ __________________ _______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ДОВІДКА 1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт: крб. ремонту реконструкції, модернізації Керівник відділу 2. Фактична вартість: крб. ремонту реконструкції, модернізації Головний бухгалтер
 • 22. ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ НА РЕМОНТ МАШИНИ від ____________ 20__ р. Одержана від __________________________________________________________________________ найменування замовника Найменування машини ___________________ Марка ________________________________________ Заводський № __________ інвентарний № ______________ строк виконання _____________________ Вид ремонту ___________________________________________________________________________ капітальний, поточний До надходження до ремонту машина: виробила від останнього ремонту ____________ (еталонних гектарів, ткм, мотогодин) одержала _______________________________ ремонт "___" ____________ 20__ р. останній, капітальний, поточний I. Характеристика колінчатого валу та циліндрів двигуна (для спеціалізованих підприємств) Характеристика колінчатого валу Характеристика циліндрівкорінні шийки шатунні шийки А 1 2 А 1 Ремонтний розмір до шліфовки............ Ремонтний розмір до розточування Еліпс до шліфовки.................... Еліпс до розточування....................... Конус до шліфовки.............................. Конус до розточування...................... Ремонтний розмір після шліфовки Ремонтний розмір після розточування....................................... II. Описання дефектів деталей і вузлів та заміна запасних частин Пор. № Найменування деталей Описання дефекту та зносу Підлягають реставрації (кількість) Підлягають заміні Фактично поставлено на машину Дата постановки кількість ціна сума кількість сума А Б В 1 2 3 4 5 6 Г Разом
 • 23. III. Витрата ремонтних матеріалів Пор. № Найменування матеріалів Номенкла- турний № Потрібно для ремонту Фактично витрачено Дата одиниця замін кількість ціна сума кількість сума А Б В 1 2 3 4 5 6 Г Разом Х Х Х Х Х Включається вартість матеріалів та запасних частин, які були здані на склад по накладній № __________________ на суму ____________ грн. IV. Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах Пор. № Найменування робіт Трудомісткість людино-годин Оплата праці за нормою фактично за кошторисом фактично 1 А 1 2 3 4 Розбирання, збирання, регулювання та обкатка 2 Реставрація-деталей .................................. 3 Виготовлення деталей ..........................…. 4 Інші Разом ............................... V. Загальна вартість ремонту, грн. Пор. № Статті витрат За кошторисом Фактично А Б 1 Запасні частини та ремонтні матеріали....................................... 2 Затрати праці: людино-годин....................................................... сума........................................................... 3 Відрахування від оплати праці..................................................... 4 Нафтопродукти.............................................................................. 5 Інші................................................................................................. 6 Загальновиробничі (цехові) витрати ремонтної майстерні Всього.......................................... Керівник структурного підрозділу __________ підпис __________________________ прізвище, ім'я, по батькові Інженер-механік _________ підпис ______________________ прізвище, ім'я, по батькові Тракторист-машиніст (шофер) _________ підпис _______________________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер _________ підпис ______________________ прізвище, ім'я, по батькові
 • 24. Рік Місяць Число Структурний підрозділ АКТ № ___ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Код синтетичного обліку Сума, грн. Номер дебет кредит первісної вартості амортизації ліквідаційної вартості заводський інвентарний 1 2 3 4 5 6 7 Комісія в складі голови _____________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові і членів комісії _____________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові призначена наказом/розпорядженням від "___" ____________ 20__ р. № ___, зробила огляд ______________________________________________________________________________________________ найменування об'єкта В результаті огляду комісія встановила: 1. Надійшов на підприємство "___" ____________ 20__ р. 2. Кількість ремонтів ________ на суму ______________________________ грн. ___________ коп. 3. Маса об'єкта за паспортом ____________________________________________________________ 4. Наявність дорогоцінних металів __________________________________ 5. Технічний стан та причина списання ______________________________ ________________________________________________________________ Код Устаткування Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію, місяць, ріквид код 8 9 10 11 Висновок комісії: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Додаток. Перелік документів, що додаються ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Голова комісії ______________ посада ___________ підпис ___________________________ прізвище, ім'я, по батькові Члени комісії ______________ посада ___________ підпис ___________________________ прізвище, ім'я, по батькові ______________ посада ___________ підпис ___________________________ прізвище, ім'я, по батькові ______________ посада ___________ підпис ___________________________ прізвище, ім'я, по батькові ______________ ___________ ___________________________
 • 25. Зворотна сторона Акта на списання основних засобів Розрахунок результатів списання об'єкта Витрати на списання Надійшло від списання найменування документа статті витрат сума, грн. найменування документа вид цінностей номенклатурний номер кількість сума, грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 Результати списання __________________________________________________________________________________ У картці ______________________________________________________________ вибуття основних засобів відмічено. Головний бухгалтер (бухгалтер) ______________________ "___" ____________ 20__ р.
 • 26. АКТ на списання автотранспортних засобів Номер документа Дата складання Код виду операції Цех , відд іл, діль - ниц я, ліні я Дебет Кредит Су ма Сума запис у за даним и перео цінки на ___ 20__ р. по докум ентах придб ання Номер Код Норми амортизац ійних відрахува нь Транспо ртні засоби Рік випус ку Дата введ ення в експ луа- таці ю (міся ць, рік) Пробіг, км раху нок, суб- раху нок код ана лі- тич - ног о облі ку раху нок, суб- раху нок ко д ан алі - ти ч- ног о об ліу інве н- тарн ий зав од- ськ ий рахунк а та об'єкта аналіт ич- ного обліку (для віднесе ння аморти за- ційних відрах у- вань) норма аморт иза- ційних відрах у- вань на пов не від нов - лен ня (зно с) на капіта ль- ний ремон т вид автом о- біля, приче па, напів- приче па к о д з поча тку експ луа- тації після остан нього капіт аль- ного ремон ту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 Х Х Х ХХ
 • 27. Комісія, призначена наказом/розпорядженням від "___" ______________ 20__ р. № __________________ зробила огляд автомобіля/причепа, напівпричепа марка _________ модель __________ тип ___________ вантажопідйомність/ємність ____ двигун № _________, шасі № ___________ державний номер _______ технічний паспорт № __________________ маса об'єкта за паспортом _____________________________ ________________________ наявність дорогоцінних металів _____________________________________ ________________________, що належать _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ __________ найменування автогосподарства, підприємства Адреса автогосподарства (підприємства) ______________________________________________________ В результаті огляду _______________________________________, його агрегатів, вузлів і механізмів та автомобіля, причепа, напівпричепа ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила: 1. Є на балансі автогосподарства (підприємства) з "___" _______________ 20__ р. 2. Кількість ремонтів __________ на суму ______________________________ грн.
 • 28. Рік Місяць Число Структурний АКТ № ___ НА СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Код синтетичного обліку Сума, грн. Номер дебет кредит первісної вартості зносу залишкової вартості заводський інвентарний 1 2 3 4 5 6 7 Комісія в складі голови ______ керівник ______________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові і членів комісії: ___________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________________________ __________ посада, прізвище, ім'я, по батькові призначена наказом/розпорядженням від "___" ____________ 20__ р. № ____, зробила огляд автомобіля/ причепа, напівпричепа марка ___________________ модель ________________ тип __________________ вантажопідйомність/ємність _______________ двигун № ____________ шасі № ________ державний паспорт № ___________ технічний паспорт № ____________ маса об'єкта за паспортом _______________ наявність дорогоцінних металів __________________________________________________, що належать _______________________________________________________________________________ __________ найменування автогосподарства, підприємства Адреса автогосподарства (підприємства) _____________________________________________________ В результаті огляду ________________________________________________________________________ автомобіля, причепа, напівпричепа, придатний до подальшого використання ______________________________________________________ його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила 1. Рахується на балансі автогосподарства (підприємства) з "___" ____________ 20__ р. 2. Кількість ремонтів _______ на суму __________________________________ грн. _______ коп.
 • 29. Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі: _______________________________________________________________________________ Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля (причепа, напівпричепа) № з/п Найменування агрегатів Придатні для користування* Відсоток придатності* Підлягають відновленню* Непридатні* Виявлені дефекти 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Рама Кузов Кабіна Двигун: карбюратор стартер генератор компресор пневмогальма 5 Коробка передач 6 Задній міст і карданний вал картер заднього мосту картер диски коліс ресори
 • 30. № з/п Найменування агрегатів Придатні для користування* Відсоток придатності* Підлягають відновленню* Непридатні* Виявлені дефекти 1 2 3 4 5 6 7 7 Передній міст і рульове управління передня вісь диски коліс ресори механізми рульового управління 8 Інші прибори радіатор крила і підніжки капот фари скло акумулятори амортизатори головний гальмовий циліндр * У графах 3, 5, 6 вказується: так, ні Висновки комісії __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Додаток. Перелік документів, що додаються __________________________________________________ Голова комісії ____________ ______________ __________________________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові Члени комісії ____________ ______________ __________________________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові ____________ ______________ __________________________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові ____________ ______________ __________________________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові М. П.
 • 31. Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли: Номер Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна Сумаза порядком за каталогом номенкла- турний 1 2 3 4 5 6 7 8 Разом ___________ Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа) Затрати на списання Надійшло від списання найменування стаття витрат сума найменування цінності кількість сума вид номенклатурний номер 1 2 3 4 5 6 7 8 Результати списання _______________________________________________________________________ У картці вибуття основних засобів відмічено "___" ____________ 20__ р.
 • 32. Кореспонденція рахунків з обліку вибуття основних засобів № п/п Зміст операції Кореспонденція Сума, грн. Дебет Кредит 1. Відображено ліквідацію об'єкта основних засобів: - на суму зносу об'єкта 131 10 12000 - на суму залишкової вартості 976 «Списання необоротних активів» 10 4000 2. Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта основних засобів: - на оплату праці працівників, зайнятих демонтажем і ліквідацією об'єкта; 976 661 100 - нарахування Єдиного соціального внеску; 976 651 37,19 - послуги сторонньої організації 976 685 75 3. Відображено ПДВ за послугами сторонньої організації 641 685 15 4. Оприбутковано металобрухт, отриманий від ліквідації об'єкта 209 746 «Інші доходи» 400 5. Відображено фінансовий результат 746 793 793 976 400 4212,19 6. Відображено збиток від ліквідації основного засобу 442 793 3812,19
 • 33. Кореспонденції рахунків при продажу основних засобів (будівля) № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція Сума, грн.Дебет Кредит 1. Відображено договірну вартість продажу основних засобів 377 742 "Доход від відновлення корисності активів" 48000 2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 742 641 8000 3. Списано суму зносу основного засобу 131 10 4000 4 Списано залишкову вартість будівлі 972 "Втрати від зменшення корисності активів" 10 16000 5. Отримано оплату за реалізовану будівлю 311 377 48000 6. Списано на фінансові результати доход від продажу будівлі 742 793 40000 7. Списано на фінансові результати залишкову вартість будівлі 793 972 16000 8. Визначено прибуток від реалізації основних засобів 793 441 24000
 • 34. Амортизацію можна розрахувати такими методами:  Прямолінійний  Зменшення залишкової вартості.  Прискореного зменшення залишкової вартості.  Кумулятивний.  Виробничий
 • 35. Формули для нарахування амортизації № п/п Метод амортизації Формула розрахунку суми амортизації на місяць Умовні скорочення 1 Прямолінійний Ам =АС :С:12 Ам - сума амортизації на місяць; Ас - вартість об'єкта, що амортизується; С - термін корисності використання об'єкта; 0(П) - залишкова вартість об'єкта на початок звітного року або первинна вартість на дату початку нарахування амортизації; Г - річна норма амортизації; п - кількість років корисного використання об єкта; Л — ліквідаційна вартість об'єкта; П - первинна вартість об'єкта; К - кумулятивний коефіцієнт; пк — кількість років, що залишаються до кінця очікуваного терміна використання об'єкта; пі - сума кількості років корисного використання об'єкта; Ф — фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг); ПС - виробнича ставка амортизації; Оп - загальний обсяг продукції (робіт, послуг), які підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів 2 Зменшення залишкової вартості Ам=О(П)хГ:12, Г = n П Л 1 3 Прискореного зменшення залишкової вартості Ам =0(П)хГ:12, Де Г = 2х1:С 4 Кумулятивний Ам=Ас*К:12, Де К = пк : пі 5 Виробничий Ам =Ф*ПС , Де ПС = Ас :Оп
 • 36. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку зносу необоротних активів № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків дебет кредит 1 Нарахована амортизація (знос) на об'єкти основних засобів та інших необоротних активів: - виробничого призначення - загальновиробничого призначення - адміністративного призначення - ОЗ, що забезпечують збут продукції - ОЗ, що використовуються на будівництві та реконструкції основних засобів 23 91 92 93 15 13 13 13 13 13 2 Списано суму зносу по вибулих основних засобах 13 10
 • 37. __________________________________________ підприємство, організація Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-5 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ РОЗРАХУНОК нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів _______________________________________________ РІК Інвентарний номер Класифікаційна група, вид та назва об'єкта Метод нарахування амортизації Дата оприбутку- вання Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість, грн. Первісна вартість за мінусом ліквідаційної вартості, грн. 1 2 3 4 5 6 7
 • 38. Продовження Розрахунку нарахування амортизації основних засобів Строк корисного використання, років Сума зносу (амортизації), грн. Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) Кореспондуючий рахунок, дебет річна місячна 8 9 10 11 12
 • 39. Сільгосппідприємство Код ЄДРПОУ ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ АБО ВИБУЛИ ЗА 20__ р. Пор. № Вид основних засобів за класифі- каційними групами та корес- пондую- чими рахунками Зміни за попередній період Кореспон- дуючий рахунок, дебет Надходження Вибуття пер- вісна вар- тість, грн. ліквіда- ційна вартість, грн. первісна за мінусом ліквіда- ційної, грн. строк корис- ного викорис- тання, рік сума амортизації, грн. пер- вісна вар- тість, грн. ліквідна- ційна вартість, грн. пер- вісна за мінусом ліквіда- ційної, грн. строк корис- ного викорис- тання, рік сума амортизації, грн. річ- на місяч- на річ- на місяч- на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • 40. ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за ___ ____________ 20__ р. Розподіл сум амортизації по об'єктах обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) Сума амортизації, грн. Кореспондуючий рахунок, дебет Нараховано в минулому місяці Коректив по прибулих та вибулих основних засобах Донарахування у поточному місяціпо прибулих (+) по вибулих (-) 1 2 3 4 5 6
 • 41. Аналітичний облік основних засобів ведуть у: 1. Ведення аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних засобів на підприємстві Інвентарна картка обліку основних засобів ф. ОЗ-6 2. Для реєстрації Інвентарних карток та групування основних засобів за класифікаційними групами Опис інвентарних карток ф. ОЗ -7 3. Для обліку основних засобів, яків надійшли або вибули протягом місяця Картка обліку руху основних засобів ф. ОЗ- 8 4. Для обліку основних засобів закріплених за матеріально-відповідальною особою на місцях експлуатації Інвентарний список основних засобів ф. ОЗ-9
 • 42. ІНВЕНТАРНА КАРТКА обліку основних засобів _______________________________________________________________________________ __ повне найменування та призначення об'єкта _______________________________________________________________________________ __ найменування заводу-виготовлювача _______________________________________________________________________________ ___ модель, тип, марка Цех, відділ, діль- ниця, лінія Рахунок, суб- рахунок Код аналітич- ного обліку Первісна(балансова)вартість Код Норма амортиза- ційних відраху- вань Попра- вочний коефі- цієнт Устатку- вання Акт про введення в експлуата- цію Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік) Номер Сума зносу за даними переоцінки на 199_ р. або за документа- ми придбання Рік випус- ку (побу- дови) Дорогоцінні метали Вибуло (передано) рахунка і об'єкта аналітич- ного обліку (для віднесення аморти- заційних відраху- вань норма амортиза- ційних відраху- вань на наповнувідбудову накапітальнийремонт вид код дата номер інвен- тарний заводсь- кий пас- порта най- мену- вання вид маса бухгалтерський запис (акт, накладна) причин вибуття (перемі щення повне капітальни йремонт дата номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Джерело придбання (фінансування) ______________________________________ (для державних підприємств) ___________________________________________
 • 43. Добування, доустаткування, модернізація, індексація РЕМОНТ (бухгалтерський облік) дата номер інвентар- ний номер сума дата номер інвентар- ний номер сума дата номер інвентар- ний номер сума Коротка індивідуальна характеристика об'єкта Найменування конструктивних елементів та інших ознак, що характеризують об'єкт Матеріали, розміри та інша відомість основний об'єкт найменування найважливіших прибудов обладнань та приладдя, що відносяться до основного об'єкта 1 2 3 4 5 6 Картку заповнив ______________ _______________________ _____________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові "___" _______________ 20__ р. За даним зразком друкувати всі сторінки зошита _______________________________________________________ найменування класифікаційної групи Номер Найменування об'єкта Відмітка про вибуття картки інвентарний
 • 44. ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (за місцем їх знаходження, експлуатація) _________________________________________________________________________ відділ, цех, дільниця, лінія _________________________________________________________________________ найменування класифікаційної групи Інвентарна картка або запис в інвентарній книзі Інвентар- ний номер Повне найменування об'єкта Первісна (балансова) вартість Вибуття (переміщення) номер дата документа причина вибуття (переміщення)дата номер 1 2 3 4 5 6 7 8
 • 45. КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ________________________________________ найменування класифікаційної групи Звітні періоди Наявність основних засобів на 1-е число звітної дати Надійшло всього (індексовано) Вибуло Амортизація (за січень - повністю, згодом - змінена) на Витрати на капіталь- ний ремонт всього у тому числі повне відновлення капітальний ремонт внаслідок старіння та зносу внаслідок стихійного лиха +, - сума +, - сума 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Січень Лютий Березень Разом за I квартал Х Квітень Травень Червень Разом за ІІ квартал Х
 • 46. Зворотна сторона Картки руху основних засобів Звітні періоди Наявність основних засобів на 1-е число звітної дати Надійшло всього (індексовано) Вибуло Амортизація (за січень - повністю, згодом - змінена) на Витрати на капіталь- ний ремонт всього у тому числі повне відновлення капітальний ремонт внаслідок старіння та зносу внаслідок стихійного лиха +, - сума +, - сума 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Липень Серпень Вересень Разом за ІІІ квартал Х Жовтень Листопад Грудень Разом за IV квартал Х Всього (оборот за рік) Х На кінець року Х Х Х
 • 47. Синтетичний облік необоротних активів ведуть у: 1. Синтетичний обліку по кредиту рахунків : 10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" 16 "Довгострокові біологічні активи" 19 "Гудвіл" Журнал-ордер 4 А с.-г. 2. Аналітичний облік по рахунках 10,11 Відомість аналітичного обліку 4.1 с.-г. по рахунках: 10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 3. Аналітичний облік довгострокових біологічних активів Відомість аналітичного обліку довгострокових біологічних активів 4.2 с.- г. 4. Аналітичний облік нематеріальних активів Відомість аналітичного обліку 4.3 с.-г по рахунках: 12 "Нематеріальні активи" 19 "Гудвіл"
 • 48. Журнал-ордер 4А с.-г.№ запису Підстава З кредиту рахунку 10 в дебет рахунків № № № № № № Разом по кредиту 1. 1 2. 2 3. 8 Разом Рахунок № 11 “Інші необоротні матеріальні активи” № запису Підстава З кредиту рахунку 11 в дебет рахунків № № № № № № Разом по кредиту 1. 1 2. 2 3. 8 Разом Рахунок № 12 “Нематеріальні активи” № запису Підстава З кредиту рахунку 12 в дебет рахунків № № № № № № Разом по кредиту 1. 1 2. 3. Разом Рахунок № 10 “Основні засоби”
 • 49. Продовження Журнал-ордера 4 А с.-г. Рахунок № 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” №запису Підстава З кредиту рахунку 13 в дебет рахунків № № № № № № № № № № № № № Разом по кредиту 1 8 Разом Рахунок № 16 “Довгострокові біологічні активи” №запису Підстава З кредиту рахунку 16 в дебет рахунків № № № № № № № № № № № № № Разом по кредиту 1. 2. 3. 8Разом Рахунок № 19 “Гудвіл” №запису Підстава З кредиту рахунку 19 в дебет рахунків № № № № № № № № № № № № № Разом по кредиту 1. 2. 3. Разом