SlideShare a Scribd company logo
Віршовий розмір
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ
ВІРШОВОГО РОЗМІРУ
ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Поділити слова на склади:
УВАГА!!!
Прийменник або частка, у складі яких немає голосного,
не утворює окремого складу!
1. Поділити слова на склади:
УВАГА!!!
Прийменник або частка, у складі яких немає голосного,
не утворює окремого складу!
2. Поставити наголос ( ) у словах:
УВАГА!!!
Одно- і двоскладові слова можуть бути поза ритмічним наголосом!
З метою збереження ритму
наголос у деяких словах може змінювати свою позицію!
3. Позначити наголошені ( )
і ненаголошені ( ) склади:
4. Визначити повторювані групи складів:
4. Визначити повторювані групи складів:
У ЦЬОМУ РЯДКУ 4 СТОПИ
СТОПА
- ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР
З НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ
- ДОПОМІЖНИЙ
ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР
З ОБОМА НЕНАГОЛОШЕНИМИ
СКЛАДАМИ
І знов лежить безмірний шлях
Добра, роботи, сподівання,
Бо є глибінь і вись в піснях,
В руках – жага, в душі – кохання.
М.Стельмах
І знов ле жить без мір ний шлях
Доб ра ро бо ти спо ді ван ня
Бо є гли бінь і вись в піс нях
В ру ках жа га в ду ші ко хан ня
ПІРИХІЙПрийменник,
у складі якого немає голосного
Вірш написаний 4-стопним ямбом із пірихієм
Односкладові слова,
що опинились поза наголосом
- ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР
З НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами.
Нащо стали на папері
Сумними рядами?
Т.Шевченко
Виконавець – А.Солов'яненко
Ду ми мо ї ду ми мо ї
Ли хо ме ні з ва ми
На що ста ли на па пе рі
Сум ни ми ря да ми
Прийменник,
у складі якого нема голосного
Вірш написаний 4-стопним хореєм
Склади
із зміщеним наголосом
ПІРИХІЙ
- ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР
З НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ
Місяць яснесенький
Промінь тихесенький
Кинув до нас.
Спи ж ти, малесенький,
Пізній бо час.
Леся Українка
Мі сяць яс не сень кий
Про мінь ти хе сень кий
Ки нув до нас
Спи ж мій ма ле сень кий
Піз ній бо час
Вірш написаний 2-стопним дактилем
Частка,
у складі якої нема голосного
Односкладове слово,
що опинилось поза наголосом
- ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР
З НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ
Опівночі айстри в саду розцвіли…
Умились росою, вінки одягли,
І стали рожевого ранку чекать,
І в райдугу барвів життя убирать…
Олександр Олесь
О пів но чі ай стри в са ду роз цві ли
У ми лись ро со ю він ки о дяг ли
І ста ли ро же во го ран ку че кать
І в рай ду гу бар вів жит тя у би рать
Вірш написаний 4-стопним амфібрахієм
Односкладове слово,
що опинилось поза наголосом
Прийменник,
у складі якого нема голосного
- ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР
З НАГОЛОСОМ НА ТРЕТЬОМУ СКЛАДІ
В небі з зір простяглася дорога ясна
І горить, і тремтить наді мною.
Я для пісні вікно розчинив, щоб вона
Залила мою душу весною.
А.Малишко
Вірш написаний 4-стопним анапестом
В не бі з зір про стяг ла ся до ро га яс на
І го рить і трем тить на ді мно ю
Я для піс ні вік но роз чи нив щоб во на
За ли ла мо ю ду шу вес но ю
Одно- та двоскладові слова,
що опинились поза наголосом
Прийменник,
у складі якого нема голосного
А Б В Г Д
1
2
3
4
5
1 ЯМБ
2 ХОРЕЙ
3 ДАКТИЛЬ
4 АМФІБРАХІЙ
5 АНАПЕСТ
А Місяченько сходить, ясну ніч приводить;
Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський)
Б Земле моя, запашна, барвінкова,
Ріки медові, дощі золоті,
Тільки б побачить тебе у обнові –
Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах)
В Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе його не знавало. (Леся Українка)
Г Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко)
Д Я сорочку знайду вишиванку
І надіну, як хлопчик, радий.
По барвінку піду на світанку
Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)
А Б В Г Д
1 Х
2 Х
3 Х
4 Х
5 Х
1 ЯМБ
2 ХОРЕЙ
3 ДАКТИЛЬ
4 АМФІБРАХІЙ
5 АНАПЕСТ
А Місяченько сходить, ясну ніч приводить;
Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський)
Б Земле моя, запашна, барвінкова,
Ріки медові, дощі золоті,
Тільки б побачить тебе у обнові –
Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах)
В Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе його не знавало. (Леся Українка)
Г Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко)
Д Я сорочку знайду вишиванку
І надіну, як хлопчик, радий.
По барвінку піду на світанку
Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)
А Б В Г Д
1
2
3
4
5
1 ЯМБ
2 ХОРЕЙ
3 ДАКТИЛЬ
4 АМФІБРАХІЙ
5 АНАПЕСТ
А Ми підем, де трави похилі,
Де зорі в ясній далині,
І карії очі, і рученьки білі
Ночами насняться мені. (А.Малишко)
Б Над Дніпром широким, вільним,
Де луги й степи цвіли,
Наші прадіди поляни
Оселились і жили. (Олександр Олесь)
В Сонечко встало, прокинулось ясне,
Грає вогнем, променіє,
І по степу розлива своє світлонько красне, -
Степ від його червоніє. (Леся українка)
Г Стояла груша, зеленів лісочок.
Стояло небо, дивне і смутне.
У груші був тоненький голосочок,
Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка)
Д Не обходьте давню стежку з ночами й завіями,
Не в’яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)
А Б В Г Д
1 Х
2 Х
3 Х
4 Х
5 Х
1 ЯМБ
2 ХОРЕЙ
3 ДАКТИЛЬ
4 АМФІБРАХІЙ
5 АНАПЕСТ
А Ми підем, де трави похилі,
Де зорі в ясній далині,
І карії очі, і рученьки білі
Ночами насняться мені. (А.Малишко)
Б Над Дніпром широким, вільним,
Де луги й степи цвіли,
Наші прадіди поляни
Оселились і жили. (Олександр Олесь)
В Сонечко встало, прокинулось ясне,
Грає вогнем, променіє,
І по степу розлива своє світлонько красне, -
Степ від його червоніє. (Леся українка)
Г Стояла груша, зеленів лісочок.
Стояло небо, дивне і смутне.
У груші був тоненький голосочок,
Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка)
Д Не обходьте давню стежку з ночами й завіями,
Не в’яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)

More Related Content

What's hot

презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знакипрезентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
Cshkilniy
 
однорідні члени речення
однорідні члени реченняоднорідні члени речення
однорідні члени речення
Тетяна Шинкаренко
 
хотіла б я піснею стати
хотіла б я піснею статихотіла б я піснею стати
хотіла б я піснею стати
Cshkilniy
 
Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походженняН у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
Тетяна Шинкаренко
 
Діалог
ДіалогДіалог
Діалог
Olanik
 
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваСкладносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
TykhomirovaKaterina
 
Юрій Винничук «Місце для дракона»
Юрій Винничук «Місце для дракона»Юрій Винничук «Місце для дракона»
Юрій Винничук «Місце для дракона»
Dmytro Kryvenko
 
Презентація 5 клас РЗМ
Презентація 5 клас РЗМПрезентація 5 клас РЗМ
Презентація 5 клас РЗМ
Oleksandra Tutetska
 
Прикметник як частина мови 6 клас
Прикметник як частина мови 6 класПрикметник як частина мови 6 клас
Прикметник як частина мови 6 клас
Irinaochakov
 
презентація просте речення
презентація просте реченняпрезентація просте речення
презентація просте речення
Виктор Чёмов
 
Острянська О. В. Презентація до уроку "Звертання. Вставні слова. Словосполуче...
Острянська О. В. Презентація до уроку "Звертання. Вставні слова. Словосполуче...Острянська О. В. Презентація до уроку "Звертання. Вставні слова. Словосполуче...
Острянська О. В. Презентація до уроку "Звертання. Вставні слова. Словосполуче...
Соловьёва Наталья
 
урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.
урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.
урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.
mikhalevat
 
Дієприкметник. Особлива форма дієслова
Дієприкметник. Особлива форма дієсловаДієприкметник. Особлива форма дієслова
Дієприкметник. Особлива форма дієслова
Тетяна Шинкаренко
 
Повторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 клас
Повторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 класПовторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 клас
Повторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 клас
Dmytro Kryvenko
 
Дієприкметниковий зворот
Дієприкметниковий зворотДієприкметниковий зворот
Дієприкметниковий зворот
Тетяна Шинкаренко
 
другорядні члени речення
другорядні члени реченнядругорядні члени речення
другорядні члени речення
Тетяна Шинкаренко
 
Спрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголоснихСпрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголосних
Dmytro Kryvenko
 
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
olesya soverhsenko
 
Поза межами болю
Поза межами болюПоза межами болю
Поза межами болю
innacernucowa1144
 
відокремлені чр 8 клас
відокремлені чр 8 класвідокремлені чр 8 клас
відокремлені чр 8 клас
Cshkilniy
 

What's hot (20)

презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знакипрезентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
 
однорідні члени речення
однорідні члени реченняоднорідні члени речення
однорідні члени речення
 
хотіла б я піснею стати
хотіла б я піснею статихотіла б я піснею стати
хотіла б я піснею стати
 
Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походженняН у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
 
Діалог
ДіалогДіалог
Діалог
 
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваСкладносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
 
Юрій Винничук «Місце для дракона»
Юрій Винничук «Місце для дракона»Юрій Винничук «Місце для дракона»
Юрій Винничук «Місце для дракона»
 
Презентація 5 клас РЗМ
Презентація 5 клас РЗМПрезентація 5 клас РЗМ
Презентація 5 клас РЗМ
 
Прикметник як частина мови 6 клас
Прикметник як частина мови 6 класПрикметник як частина мови 6 клас
Прикметник як частина мови 6 клас
 
презентація просте речення
презентація просте реченняпрезентація просте речення
презентація просте речення
 
Острянська О. В. Презентація до уроку "Звертання. Вставні слова. Словосполуче...
Острянська О. В. Презентація до уроку "Звертання. Вставні слова. Словосполуче...Острянська О. В. Презентація до уроку "Звертання. Вставні слова. Словосполуче...
Острянська О. В. Презентація до уроку "Звертання. Вставні слова. Словосполуче...
 
урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.
урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.
урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.
 
Дієприкметник. Особлива форма дієслова
Дієприкметник. Особлива форма дієсловаДієприкметник. Особлива форма дієслова
Дієприкметник. Особлива форма дієслова
 
Повторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 клас
Повторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 класПовторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 клас
Повторення й узагальнення вивченого з теми “Іменник”. 6 клас
 
Дієприкметниковий зворот
Дієприкметниковий зворотДієприкметниковий зворот
Дієприкметниковий зворот
 
другорядні члени речення
другорядні члени реченнядругорядні члени речення
другорядні члени речення
 
Спрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголоснихСпрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголосних
 
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
 
Поза межами болю
Поза межами болюПоза межами болю
Поза межами болю
 
відокремлені чр 8 клас
відокремлені чр 8 класвідокремлені чр 8 клас
відокремлені чр 8 клас
 

Similar to Віршовий розмір

віршові розміри
віршові розміривіршові розміри
віршові розміри
elenazagrafova
 
Віршові розміри
Віршові розміриВіршові розміри
Віршові розміри
Varlakov Vitalii
 
Відокремлені означення
Відокремлені означенняВідокремлені означення
Відокремлені означення
Svitlana ZHyvolup
 
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
kreidaros1
 
3 um var_2020-1
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-1
4book
 
Мова. 8 клас
Мова. 8 класМова. 8 клас
Мова. 8 клас
Yulia Novichenko
 
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
kreidaros1
 
Підручник Українська мова 4 клас Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток, В. М. Романо...
Підручник Українська мова 4 клас Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток, В. М. Романо...Підручник Українська мова 4 клас Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток, В. М. Романо...
Підручник Українська мова 4 клас Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток, В. М. Романо...
12Балів ГДЗ
 
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kravcova-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kravcova-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kravcova-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kravcova-2021-1
kreidaros1
 
2_um_kov_2019_2.pdf
2_um_kov_2019_2.pdf2_um_kov_2019_2.pdf
2_um_kov_2019_2.pdf
avtor11book
 
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення й засоби зв'язку між час...
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення й засоби зв'язку між час...Безсполучникове складне речення. Смислові відношення й засоби зв'язку між час...
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення й засоби зв'язку між час...
Marina Efremova
 
олімпіадні завдання з українськох мови 3 , 4 клас
олімпіадні завдання з українськох мови 3 , 4 класолімпіадні завдання з українськох мови 3 , 4 клас
олімпіадні завдання з українськох мови 3 , 4 клас
Olesea_Moldovan
 
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
NoName520
 
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-molUkrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
kreidaros1
 
2 klas-ukrmova-kravcova-2019-1
2 klas-ukrmova-kravcova-2019-12 klas-ukrmova-kravcova-2019-1
2 klas-ukrmova-kravcova-2019-1
cgf gfgfg
 
2 klas-ukrmova-varzacka-2019-1
2 klas-ukrmova-varzacka-2019-12 klas-ukrmova-varzacka-2019-1
2 klas-ukrmova-varzacka-2019-1
cgf gfgfg
 
Ukrainska mova-4-klas-gavrish-2015
Ukrainska mova-4-klas-gavrish-2015Ukrainska mova-4-klas-gavrish-2015
Ukrainska mova-4-klas-gavrish-2015
kreidaros1
 

Similar to Віршовий розмір (20)

Віршові розміри
Віршові розміриВіршові розміри
Віршові розміри
 
віршові розміри
віршові розміривіршові розміри
віршові розміри
 
Віршові розміри
Віршові розміриВіршові розміри
Віршові розміри
 
Відокремлені означення
Відокремлені означенняВідокремлені означення
Відокремлені означення
 
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
 
1
11
1
 
3 um var_2020-1
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-1
 
Мова. 8 клас
Мова. 8 класМова. 8 клас
Мова. 8 клас
 
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
 
Підручник Українська мова 4 клас Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток, В. М. Романо...
Підручник Українська мова 4 клас Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток, В. М. Романо...Підручник Українська мова 4 клас Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток, В. М. Романо...
Підручник Українська мова 4 клас Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток, В. М. Романо...
 
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kravcova-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kravcova-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kravcova-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kravcova-2021-1
 
2_um_kov_2019_2.pdf
2_um_kov_2019_2.pdf2_um_kov_2019_2.pdf
2_um_kov_2019_2.pdf
 
бск 9 клас
бск 9 класбск 9 клас
бск 9 клас
 
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення й засоби зв'язку між час...
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення й засоби зв'язку між час...Безсполучникове складне речення. Смислові відношення й засоби зв'язку між час...
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення й засоби зв'язку між час...
 
олімпіадні завдання з українськох мови 3 , 4 клас
олімпіадні завдання з українськох мови 3 , 4 класолімпіадні завдання з українськох мови 3 , 4 клас
олімпіадні завдання з українськох мови 3 , 4 клас
 
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
 
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-molUkrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
 
2 klas-ukrmova-kravcova-2019-1
2 klas-ukrmova-kravcova-2019-12 klas-ukrmova-kravcova-2019-1
2 klas-ukrmova-kravcova-2019-1
 
2 klas-ukrmova-varzacka-2019-1
2 klas-ukrmova-varzacka-2019-12 klas-ukrmova-varzacka-2019-1
2 klas-ukrmova-varzacka-2019-1
 
Ukrainska mova-4-klas-gavrish-2015
Ukrainska mova-4-klas-gavrish-2015Ukrainska mova-4-klas-gavrish-2015
Ukrainska mova-4-klas-gavrish-2015
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ

Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. КазкотерапіяТ.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
 
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
 
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
 
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
 
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
 
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
 
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. КазкотерапіяТ.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
 

Recently uploaded

«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Recently uploaded (7)

«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 

Віршовий розмір

 • 3. 1. Поділити слова на склади: УВАГА!!! Прийменник або частка, у складі яких немає голосного, не утворює окремого складу!
 • 4. 1. Поділити слова на склади: УВАГА!!! Прийменник або частка, у складі яких немає голосного, не утворює окремого складу!
 • 5. 2. Поставити наголос ( ) у словах: УВАГА!!! Одно- і двоскладові слова можуть бути поза ритмічним наголосом! З метою збереження ритму наголос у деяких словах може змінювати свою позицію!
 • 6. 3. Позначити наголошені ( ) і ненаголошені ( ) склади:
 • 7. 4. Визначити повторювані групи складів:
 • 8. 4. Визначити повторювані групи складів: У ЦЬОМУ РЯДКУ 4 СТОПИ СТОПА
 • 9. - ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ
 • 10. - ДОПОМІЖНИЙ ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З ОБОМА НЕНАГОЛОШЕНИМИ СКЛАДАМИ
 • 11. І знов лежить безмірний шлях Добра, роботи, сподівання, Бо є глибінь і вись в піснях, В руках – жага, в душі – кохання. М.Стельмах
 • 12. І знов ле жить без мір ний шлях Доб ра ро бо ти спо ді ван ня Бо є гли бінь і вись в піс нях В ру ках жа га в ду ші ко хан ня ПІРИХІЙПрийменник, у складі якого немає голосного Вірш написаний 4-стопним ямбом із пірихієм Односкладові слова, що опинились поза наголосом
 • 13. - ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ
 • 14. Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами. Нащо стали на папері Сумними рядами? Т.Шевченко Виконавець – А.Солов'яненко
 • 15. Ду ми мо ї ду ми мо ї Ли хо ме ні з ва ми На що ста ли на па пе рі Сум ни ми ря да ми Прийменник, у складі якого нема голосного Вірш написаний 4-стопним хореєм Склади із зміщеним наголосом ПІРИХІЙ
 • 16. - ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ
 • 17. Місяць яснесенький Промінь тихесенький Кинув до нас. Спи ж ти, малесенький, Пізній бо час. Леся Українка
 • 18. Мі сяць яс не сень кий Про мінь ти хе сень кий Ки нув до нас Спи ж мій ма ле сень кий Піз ній бо час Вірш написаний 2-стопним дактилем Частка, у складі якої нема голосного Односкладове слово, що опинилось поза наголосом
 • 19. - ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ
 • 20. Опівночі айстри в саду розцвіли… Умились росою, вінки одягли, І стали рожевого ранку чекать, І в райдугу барвів життя убирать… Олександр Олесь
 • 21. О пів но чі ай стри в са ду роз цві ли У ми лись ро со ю він ки о дяг ли І ста ли ро же во го ран ку че кать І в рай ду гу бар вів жит тя у би рать Вірш написаний 4-стопним амфібрахієм Односкладове слово, що опинилось поза наголосом Прийменник, у складі якого нема голосного
 • 22. - ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ТРЕТЬОМУ СКЛАДІ
 • 23. В небі з зір простяглася дорога ясна І горить, і тремтить наді мною. Я для пісні вікно розчинив, щоб вона Залила мою душу весною. А.Малишко
 • 24. Вірш написаний 4-стопним анапестом В не бі з зір про стяг ла ся до ро га яс на І го рить і трем тить на ді мно ю Я для піс ні вік но роз чи нив щоб во на За ли ла мо ю ду шу вес но ю Одно- та двоскладові слова, що опинились поза наголосом Прийменник, у складі якого нема голосного
 • 25. А Б В Г Д 1 2 3 4 5 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Місяченько сходить, ясну ніч приводить; Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський) Б Земле моя, запашна, барвінкова, Ріки медові, дощі золоті, Тільки б побачить тебе у обнові – Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах) В Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало! Здається, що зроду недоля, Що горе його не знавало. (Леся Українка) Г Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко) Д Я сорочку знайду вишиванку І надіну, як хлопчик, радий. По барвінку піду на світанку Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)
 • 26. А Б В Г Д 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Місяченько сходить, ясну ніч приводить; Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський) Б Земле моя, запашна, барвінкова, Ріки медові, дощі золоті, Тільки б побачить тебе у обнові – Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах) В Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало! Здається, що зроду недоля, Що горе його не знавало. (Леся Українка) Г Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко) Д Я сорочку знайду вишиванку І надіну, як хлопчик, радий. По барвінку піду на світанку Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)
 • 27. А Б В Г Д 1 2 3 4 5 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Ми підем, де трави похилі, Де зорі в ясній далині, І карії очі, і рученьки білі Ночами насняться мені. (А.Малишко) Б Над Дніпром широким, вільним, Де луги й степи цвіли, Наші прадіди поляни Оселились і жили. (Олександр Олесь) В Сонечко встало, прокинулось ясне, Грає вогнем, променіє, І по степу розлива своє світлонько красне, - Степ від його червоніє. (Леся українка) Г Стояла груша, зеленів лісочок. Стояло небо, дивне і смутне. У груші був тоненький голосочок, Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка) Д Не обходьте давню стежку з ночами й завіями, Не в’яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)
 • 28. А Б В Г Д 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Ми підем, де трави похилі, Де зорі в ясній далині, І карії очі, і рученьки білі Ночами насняться мені. (А.Малишко) Б Над Дніпром широким, вільним, Де луги й степи цвіли, Наші прадіди поляни Оселились і жили. (Олександр Олесь) В Сонечко встало, прокинулось ясне, Грає вогнем, променіє, І по степу розлива своє світлонько красне, - Степ від його червоніє. (Леся українка) Г Стояла груша, зеленів лісочок. Стояло небо, дивне і смутне. У груші був тоненький голосочок, Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка) Д Не обходьте давню стежку з ночами й завіями, Не в’яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)