SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
ТЕМА 8: ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
План
 1. Економічний зміст і завдання обліку праці
та її оплати.
 2. Первинний облік праці та порядок
нарахування оплати праці
 3. Порядок нарахування відпускних,
допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 4.Утримання із оплати праці.
 5.Синтетичний і аналітичний облік праці та
її оплати.
 6. Облік розрахунків за страхуванням.
Заробітна плата - це
винагорода яку власник або
уповноважений ним орган
виплачує працівникові за
виконану ним роботу.
Розрізняють:
 Основна - це винагорода за виконану роботу відповідно
до встановлених норм. Вона встановлюється у вигляді
тарифних ставок, окладів.
 Додаткова включає доплати, а також надбавки, це
доплата за стаж, клас, якість виконаних робіт.
 Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них
належать виплати у формі винагород за підсумками
роботи за рік, премії за спеціальними системами і
положеннями, компенсаційні та інші грошові і
матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства або які провадяться понад встановлені
зазначеними актами норми.
Розрізняють дві основні
форми оплати праці:
Погодинна - оплата за
відпрацьований час.
Відрядна - за виконану
роботу або вироблену
продукцію.
Різновидностями погодинної і
відрядної оплати є:
 преміальна - виплачуються премії за
якість виконаних робіт.
 прогресивна - полягає в тому, що роботу
виконану в межах плану оплачують за
звичайними тарифами, а понад за
підвищеним.
 акордна - під час виробництва продукції
виплачують аванс, а в кінці проводять
кінцевий розрахунок і нарахований акорд
30-40%.
Оплата праці на підприємстві
регулюється розробленими та
затвердженими внутрішніми
нормативними документами;
Положенням про оплату праці,
Положенням про преміювання,
Положенням про надання
матеріальної допомоги,
Положенням про винагороду за
підсумками роботи за рік та ін.
Трудовий договір - це угода
між працівником і власником за
якою працівник зобов'язується
виконувати роботу а власник
виплачувати заробітну плату і
забезпечувати умови праці.
Для обліку особового складу затверджені
такі форми документів:
 П-1 «Наказ (розпорядження) про прийом на роботу»;
 П-2 «Особова картка»;
 П-3 «Алфавітна картка»;
 П-4 «Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який
виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і
технологічні роботи»;
 П-5 «Наказ (розпорядження) про переведення на іншу
роботу»;
 П-6 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;
 П-7 «Список № про надання відпустки»;
 П-8 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового
договору (контракту)».
НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № ____ від "___" ____________ 20__ р.
про прийняття на роботу
(прізвище, ім'я, по батькові)
Прийняти на роботу з "___" ____________ 20__ р. Табельний номер
до "___" ____________ 20__ р.
(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))
назва структурного підрозділу
назва професії (посади), кваліфікація
умови прийняття на роботу
(необхідне відмітити позначкою "х"):
□ на конкурсній основі
□ за умовами контракту до ____________
у разі необхідності вказати дату
(дд.мм.рррр.)
□ зі строком випробування ______ місяців
□ на час виконання певної роботи
□ на період відсутності основного
працівника
□ із кадрового резерву
□ за результатами успішного стажування
□ переведення
□ _____________________________________
умови роботи:
(необхідне відмітити позначкою "х"):
робота: □ основна □ за сумісництвом
умови праці (згідно атестації робочого місця):
___________________________________________
___________________________________________
□ тривалість робочого дня (тижня) ___ год. ___
хв.
□ тривалість робочого дня (тижня) при роботі
з неповним робочим часом _________________
год.
□ _________________________________________
□ _________________________________________
оклад (тарифна ставка) грн. коп.
надбавка за ______________________________ %, надбавка за _____________________________ %
надбавка за ______________________________ %, надбавка за _____________________________ %
доплата грн. коп.
Керівник підприємства
(установи, організації) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
З наказом
(розпорядженням) "__" ____________ 20__ року
ознайомлений (підпис працівника)
ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Прізвище ________________________ Ім'я ________________________ По батькові
_______________________________
2. Дата народження "___" ____________ 19__ р. 3.
Громадянство__________________________________________
4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища,
повна вища)
_______________________________________________________________________________________________
___________
Назва освітнього закладу Диплом (свідоцтво), серія,
номер
Рік закінчення
Спеціальність (професія) за дипломом
(свідоцтвом)
Кваліфікація за дипломом
(свідоцтвом)
Форма навчання
(денна, вечірня,
заочна)
5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в аспірантурі ад'юнктурі докторантурі (необхідне
відмітити х)
Назва освітнього, наукового
закладу
Диплом, номер, дата видачі Рік
закінчення
Науковий ступінь,
учене звання
Дата
заповнення
Табельний
номер
Індивідуальний
ідентифікаційний
номер
Стать
(чоловіча,
жіноча)
Вид роботи
(основна, за
сумісництвом)
. Останнє місце роботи __________________________________посада (професія)
__________________________________
7. Стаж роботи станом на "___" ____________ 20__ р. Загальний ___ днів ___ місяців ____ років,
що дає право на надбавку за вислугу років ___ днів ___ місяців ____ років
8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення,
невідповідність займаній посаді тощо) "___" ____________ 20__ р.
______________________________________________________________
9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним
законодавством)
_______________________________________________________________________________________________
____________
10. Родинний стан
___________________________________________________________________________________________
Ступінь родинного зв'язку
(склад сім'ї) П. І. Б. Рік народження
11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного
телефону, поштовий індекс)
___________________________________________________________________________________________
12. Місце проживання за державною реєстрацією
________________________________________________________________
__________________________________________ Паспорт: серія ____ № _____________, ким виданий
___________________
___________________________________________________________________________, дата видачі
_____________________
ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
Група обліку ______________________________________
Категорія обліку ___________________________________
__________________________________________________
Склад ____________________________________________
Військове звання
___________________________________
Військово-облікова спеціальність № __________________
Придатність до військової служби ______________________
Назва райвійськкомату за місцем реєстрації
______________
____________________________________________________
Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання
____________________________________________________
Перебування на спеціальному обліку
____________________
ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)
Дата Назва структурного
підрозділу
Період
навчання
Вид навчання Форма навчання Назва документа, що посвідчує
професійну освіту, ким виданий
IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
Дата
Назва структурного
підрозділу (код)
Професія, посада
Розряд (оклад)
Підстава,
наказ №
Підпис
працівниканазва код за КП*
____________
* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 № 375, з урахуванням позначки
кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії "муляр" - 7122.2).
V. ВІДПУСТКИ
Вид відпустки За який період
Дата
Підстава, наказ №
початку відпустки закінчення відпустки
Додаткові відомості _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Дата і причина звільнення (підстава) _________________________________________________________________________
Працівник кадрової служби ___________________________ ____________________ _____________________________
(посада) (підпис) (П. І. Б.)
Підпис працівника ________________________ "____" ____________ 20__ р.
(дата)
НАКАЗ № _____
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
про припинення трудового договору (контракту)
Звільнити "___" ____________ 20__ року
Табельний номер
(прізвище, ім'я, по батькові)
(назва структурного підрозділу)
назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації
(причина звільнення)
(підстави звільнення)
□ Вихідна допомога ___________ грн. ________ коп.
Керівник підприємства
(установи, організації) (підпис) П. І. Б.
З наказом (розпорядженням) "___" ___________ 20__ року
ознайомлений (підпис працівника)
Рік Місяць Сільгосппідприємство Шифр Ферма Бригада Ланка Табель обліку робочого часу _____
Прізвище, ім’я по-батькові
Посада
Оклад
Табельнийномер
Відпрацьовано годин Нез’явлення, люд-год Відпрацьовано
годин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Чергова
відпустка
Відпусткау
зв’язкуз
пологами
Хвороба
Громадські
доручення
прогули
Вихідніі
святкові
днів год Сума
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Прізвище, ім'я , по
батькові
Про-
фесія
Кате-
горія
Табель-
ний
номер
Го-
дини
Обсяг
викона-
ної
роботи
Сума
Го-
дини
Обсяг
викона-
ної
роботи
Сума
Го-
дини
Обсяг
викона-
ної
роботи
Сума
Всього
відпрацьовано
сума
годин днів
Рік
Мі –
сяць
Сільгосппідприємство Шифр
Відділення
(дільниця,
цех)
Ферма Бригада Ланка
ОБЛІКОВИЙ ЛИСТ
№_____
ПРАЦІ І ВИКОНАНИХ РОБІТ
Числа місяця..............................................
Бригадир
_________________
прізвище
_____________
ім’я, по батькові
Бригада – замовник...................................
Шифр синтетичного та аналітичного
обліку праці................................................
Назва культури і виконаної роботи..........
Одиниця виміру і шифр............................
Розцінка.......................................................
Норма виробітку........................................
Рік Місяць
Сільгосп-
підприємство Шифр
Від-
ділення Бригада
ОБЛІКОВИЙ ЛИСТ
№................
ТРАКТОРИСТА -
МАШИНІСТА
Прізвище, ім`я,
по батькові
тракториста
машиніста Професія Категорія
Табельний
номер
Марка
машини
Шифр
марки
машини
Інвен-
тарний
номер
Числамісяця
№поля
Найменування
культури та
виконаної
роботи, склад
агрегату
Агротехнічні
умови
виконаної
роботи
Бригада-замовник
Шифрсинтетичногота
аналітичногообліку
роботи
Одиницявиміру
Відробленогодин
Нормавиробітку
Розцінка
Змінаеталона
виробітку
Фактично виконано Оплата праці
Витрата палива
По нормі
фактично
Унатурі
Вперекладі
наумовніга
Зміннихнорм
Основна
Додаткова
усього
Наодиницю
роботи
усього
10%
Сільгоспоблік, форма № 69
Затверджено Міністерством сільського господарства СРСР 24.02.1979р. №269-2
Бригадир
прізвище ім`я по батькові
Всього
Прізвище, ім`я, по
батькові
Посада
Про-
фесія
Кате-
горія
Табель-
ний
номер
Від-
пра-
цьо-
вано
годин
Обсяг
вико-
наної
роботи
Сума
Від-
пра-
цьо-
вано
годин
Обсяг
вико-
наної
роботи
Сума
Від-
пра-
цьо-
вано
годин
Обсяг
вико-
наної
роботи
Сума
відпрацьовано
Сума
годин днів
Рік Місяць Сільгосппідприємство Шифр
Відділення
(дільниця,
цех)
Ферма Бригада
РОЗРАХУНОК НАРАХУВАННЯ
ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКАМ
ТВАРИННИЦТВА №________
Шифр синтетичного і аналітичного обліку праці.
Облікова група тварин, птахів................................
Одиниця виміру і шифр..........................................
Вид оплати...............................................................
Розцінка...................................................................
Подорожній лист службового легкового автомобіля
№ ____________
"___" ____________ року
КОДИ
Режим роботи водія
Автомобіль
марка, державний номер, гаражний номер
Водій
прізвище, ім'я, по батькові; номер посвідчення водія
колона бригада
І. Завдання водієві III. Рух пального, літрів
У чиє розпорядження
Час
прибуття
Час
вибуття
Марка пального 8
1 2 3 Код марки 9
Видано 10
Залишок:
при виїзді 11
при поверненні 12
Заправник
прізвище, підпис
II. Робота водія та автомобіля
Показання
спідометра Х
Водій за станом здоров'я до керування
допущений
Лікар __________________________________
прізвище, підпис
Виїзд дозволений
Механік _______________________________
прізвище, підпис
Автомобіль прийняв ____________________
підпис водія
при виїзді
з гаража 4
при поверненні
до гаража 5
Час фактичний Х
при виїзді
з гаража 6
при поверненні
до гаража 7
Посвідчення водія
перевірив,
завдання видав ________________________
підпис диспетчера
Автомобіль здав _________________________
підпис водія
Автомобіль прийняв _____________________
підпис механіка
IV. Результати роботи автомобіля
Витрати пального, л Загальний
пробіг, км
Час
у наряді,
год.
Розрахунок
вартості
послуг
Розрахунок
зарплати
водієві
за нормою фактично
13 14 15 16 17 18
за пробіг за пробіг
за час у
наряді
за час у
наряді
Всього Всього
Особа, що користувалася автомобілем _____________________________________________________
підпис, печатка (штамп)
Особливі відмітки _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Бухгалтер _________________________ Таксувальник ___________________________
підпис підпис
Подорожній лист №______ вантажного автомобіля
"___" ____________ 20__ р.
Місце для штампу
підприємства
Режим роботи ____________
_____________________ Код
Робота водія та автомобіля
Колона ______________ Бригада
операція
час за графіком
пул. пробіг. км
показ
спідометра
час, фактичний час,
міс., год., хв.Автомобіль __________________________ Гар. № год. хв.
марка держ. № ТНП 1 2 3 4 5 6
Водій _______________________________ Таб. № виїзд із гаража
прізвище, ім'я, по батькові № служб. посв. поверн. в гараж
Причеп 1 ____________________________ Гар. №
Рух пального, літрівмарка держ. №
Причеп 2 ____________________________ Гар. №
марка держ. № марки
пального
код марки видано
залишок при час роб., год.
Супроводжуючі особи виїзді поверненні спецустат. двигун
7 8 9 10 11 12 13
заправника механ. механ. диспетчера
підписи
Завдання водієві
в чиє
розпорядження
час кількість
годин
звідки взяти
вантаж
куди доставити
вантаж
найменування
вантажу
кільк. їздок з
вантажем
відстань, км
перевозки,
тоннприбуття вибуття
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всього
Посвідчення водія, перевірив, завдання видав,
видати пального ____________________ літрів
Підпис диспетчера ________________________
Водій за станом здоров'я до управління
допущений підпис ________________________
штамп
Виїзд дозволений, підпис механіка ______________________
Автомобіль прийняв, підпис водія _______________________
При поверненні автомобіль справний
несправний
Здав водій ___________________________________________
Прийняв механік _____________________________________
Особливі відмітки ______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Послідовність виконання завдання
№№
їздок
номери прикладених товарно-
транспортних накладних
і талонів замовника
відпрацьовано,
год., хв.
перевезено, тонн виконано, ткм
підпис та печатка
вантажовідправника
маршрут руху
(заповнюється замовником)
звідки куди
24 25 26 27 28 29 30 31
ТТН у кількості шт. Здав водій Прийняв диспетчер
прописом
ТАКСУВАННЯ
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Результати роботи автомобіля і причепів
витрата
пального
(літрів)
час в наряді, год., хв.
кіль-
кість
їздок з
ванта-
жем
пробіг, км перевезено, виконано, зарплата
всього в т. ч. автомобіля
загальний в т. ч. з вантажем
тонн ткм код сума
за
нормою
фак-
тично
авто-
мобіля
причепа
у
русі
у простої
всьо-
го
в т. ч.
в при-
чепах
всьо-
го
в т. ч.
в при-
чепах
48 49
на лінії
по тех.
неспр.
авто-
мобіля
причепа
авто-
мобіля
причепа
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Коди марок
автомобіля
причепів Автомобіле-дні у роботі
НАКАЗ № _____
(розпорядження)
про надання відпустки
______________________________________________________________________________________
_______
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
_______
назва структурного підрозділу
______________________________________________________________________________________
_______
назва професії (посади)
______________________________________________________________________________________
_______
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)
За період роботи з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
Період відпустки з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
на календарних дні(в)
Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити
«х»)
Керівник
підприємства
(установи, організації)
_____________________
підпис
______________________________
П. І. Б.
Керівник структурного
підрозділу
_____________________
підпис
______________________________
П. І. Б.
З наказом (розпорядженням)
ознайомлений
_________________
підпис працівника
"___" ____________ 20__ року
Нарахування по листках
непрацездатності залежить від стажу
роботи працівника:
 до 3 років - 50% від суми
допомоги,
 від 3 до 5 р. – 60 %,
 від 5 до 8 р. - 70%,
 від 8 і більше 100%.
Сільськогосподарське підприємство:
Відділення (ферма)__________________________ Розрахунково-платіжна відомість
За _____________________ місяць
Бригада ___________________________________ за ____________________
№
п/п
Прізвище, ім’я та
по батькові
Табельний
№
Професія
або посада
Роз-
ряд,
оклад
Відпрацьовано Сальдо на початок місяця Нараховано
Всього
належить
Люди-
но-днів
Люди-
но-
годин
За
підприєм-
ством
Робітником
Відрядно
Пого-
динно
Лікар-
няні
Різні
нарахування
Разом
С/г
працівником
Назва сума
Утримано та внесено Сальдо на кінець місяця
Сума до
видачі
Розписка
За
минулий
місць
Аванс
Єдиний
соц.
внесок
Податок з
доходів
фіз. осіб
Профвнески Всього
За
підприємством
За
робітником
працівником
Продовження Розрахунково-платіжної відомості
Кореспонденція рахунків з обліку
розрахунків з оплати праці
По
р.
№
Зміст операції Кореспонден
ція рах.
Дт Кт
1. Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві,
придбанні основних засобів, закладанні та вирощуванні багаторічних
насаджень
15 661
2 Нарахована заробітна плата працівникам підприємства, які виконували
механізовані і кінно-ручні роботи у рослинництві, тваринництві,
промислових і допоміжних виробництвах
231,
232,
233,23
4
661
3 Нарахована заробітна плата за час відпустки:
- якщо створюється резерв відпусток
- якщо резерв відпусток не створюється
471
23,91,
92,93
661
661
4 Нараховано суму допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів підприємства (оплата перших п'яти днів)
23,91,
92,93,
949
661
5 Нараховано суму допомога з тимчасової непрацездатності, вагітності,
пологах та інші виплати за рахунок Фонду страхування з тимчасової
втрати працездатності
652 661
6 Нарахована заробітна плата загальновиробничому персоналу 91 661
7 Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу 92 661
8 Нарахована заробітна плата продавцям, торговим агентам, працівникам
відділу збуту
93 661
9 Виплачена заробітна плата, допомога з тимчасової непрацездатності,
вагітності і пологах, сум наданих підприємством трудових і соціальних
пільг працівникам, премій
661 301,
311
10 Утримано із заробітної плати працівників:
- не повернені підзвітні суми;
- за відшкодування підприємству завданих збитків в результаті нестач, втрат
віл псування цінностей, розкрадання.
661
661
372
375
11 Утримано із заробітної плати працівників податок з доходів фізичних осіб 661 641
12 Утримано із заробітної плати працівників:
- Єдиний соціальний внесок
- профспілкові внески
661
661
651
685
13 Видана робітникам натуроплата 661 701
14 Депоновані суми невиданої заробітної плати 661 662
15 Нараховано Єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці 15,23,
91,92,
93
651
16 Перераховано Єдиний соціальний внесок з поточного рахунка 651 311
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ № 5.1 с.-г.
нарахування та розподілу оплати праці
та відрахувань від неї за об’єктами обліку
витрат
№
рядка
Об’єкти обліку
Підстава
Кореспондуючий
рахунок
Нарахування оплати праці – кредит рахунку 66
Разом по
кредиту
рахунку
66
за окладами і тарифами
Премії та
заохочення
Компен-
саційні
соціальні
виплати
Оплата
відпусток
Оплата
іншого
невідпра-
цьованого
часу
Інші виплати
працівникамдні
людино-
години
сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Продовження Відомості 5.1.
Відрахування на соціальні заходи – кредит рахунку 65
Разом по
кредиту
рахунку 65
Відрахування на забезпечення майбутніх витрат
і платежів – кредит рахунку 47
Разом по
кредиту
рахунку 47
№ 651 "За
пенсійним за-
безпеченням"
№ 652 "За со-
ціальним за-
безпеченням"
№ 653 "За
страхуванням на
випадок
безробіття"
№ 471
"Забезпечення
виплат
відпусток"
№ №
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Журнал-ордер 5Б с.-г.
№рядку
В дебет рахунків
З кредиту рахунків
№ 651 № 652 № 653 № 656 № 66
найменування код
Продовження Журнал-ордер 5Б с.-г.
№рядку
З кредиту рахунків
В дебет рахунків
№651 № 652 №653 №656 №66
найменування код

More Related Content

What's hot

ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
av47840
 
"Кораблик" - игра про деньги
"Кораблик" - игра про деньги"Кораблик" - игра про деньги
"Кораблик" - игра про деньги
Дмитрий Юрин
 
хірургія іхс
хірургія іхсхірургія іхс
хірургія іхс
borovkovasveta
 
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Bilovus
 
Презентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. МиргородськоїПрезентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. Миргородської
Rebbit2015
 
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Improve Medical LLC
 
презентація до лекції 7
презентація до лекції 7презентація до лекції 7
презентація до лекції 7
olga_ruo
 

What's hot (20)

ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
 
"Кораблик" - игра про деньги
"Кораблик" - игра про деньги"Кораблик" - игра про деньги
"Кораблик" - игра про деньги
 
Цвільові гриби.
Цвільові гриби.Цвільові гриби.
Цвільові гриби.
 
презентація до теми 4
презентація до теми 4презентація до теми 4
презентація до теми 4
 
хірургія іхс
хірургія іхсхірургія іхс
хірургія іхс
 
вступна презентація з дисципліни
вступна презентація з дисциплінивступна презентація з дисципліни
вступна презентація з дисципліни
 
організація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
 
тема 28
тема 28тема 28
тема 28
 
Сучасна харчова наука
Сучасна харчова наукаСучасна харчова наука
Сучасна харчова наука
 
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
6. фінансове забезпечення відтворення основних засобів
 
10. оцінка фінансового стану підприємства
10. оцінка фінансового стану підприємства10. оцінка фінансового стану підприємства
10. оцінка фінансового стану підприємства
 
Презентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. МиргородськоїПрезентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. Миргородської
 
тема 10
тема 10тема 10
тема 10
 
Тіло речовина матеріал
Тіло речовина матеріалТіло речовина матеріал
Тіло речовина матеріал
 
7. оборотні активи
7. оборотні активи7. оборотні активи
7. оборотні активи
 
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
Управління компетентністю персоналу. Як забезпечити ефективність процесу навч...
 
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
 
презентація до теми 6
презентація до теми 6презентація до теми 6
презентація до теми 6
 
лекция екологія
лекция екологіялекция екологія
лекция екологія
 
презентація до лекції 7
презентація до лекції 7презентація до лекції 7
презентація до лекції 7
 

Similar to 8 облік оплати праці

Трудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємстваТрудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
Pavlo Syrvatka
 
презентація до лекції 3
презентація до лекції 3презентація до лекції 3
презентація до лекції 3
olga_ruo
 
Документаційне забезпечення оформлення відпусток відділу кадрів
Документаційне забезпечення оформлення відпусток відділу кадрівДокументаційне забезпечення оформлення відпусток відділу кадрів
Документаційне забезпечення оформлення відпусток відділу кадрів
Ira_Maik
 
Основи трудового права України. Урок 2
Основи трудового права України. Урок 2Основи трудового права України. Урок 2
Основи трудового права України. Урок 2
Gheka-268
 

Similar to 8 облік оплати праці (20)

Особова справа працівника. Формування особових справ, Марія Донець
Особова справа працівника. Формування особових справ, Марія ДонецьОсобова справа працівника. Формування особових справ, Марія Донець
Особова справа працівника. Формування особових справ, Марія Донець
 
Osobova _kartka__pracivnika
Osobova _kartka__pracivnikaOsobova _kartka__pracivnika
Osobova _kartka__pracivnika
 
2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій
 
12
1212
12
 
Трудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємстваТрудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
 
1
11
1
 
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
 
Підстави припинення трудового договору
Підстави припинення трудового договоруПідстави припинення трудового договору
Підстави припинення трудового договору
 
трудовий договір
трудовий договіртрудовий договір
трудовий договір
 
Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4
Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4
Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4
 
презентація до лекції 3
презентація до лекції 3презентація до лекції 3
презентація до лекції 3
 
Документаційне забезпечення оформлення відпусток відділу кадрів
Документаційне забезпечення оформлення відпусток відділу кадрівДокументаційне забезпечення оформлення відпусток відділу кадрів
Документаційне забезпечення оформлення відпусток відділу кадрів
 
Doplati i nagbavki
Doplati i nagbavkiDoplati i nagbavki
Doplati i nagbavki
 
Поняття, сторони та зміст трудового договору
Поняття, сторони та зміст трудового договоруПоняття, сторони та зміст трудового договору
Поняття, сторони та зміст трудового договору
 
Основи трудового права України. Урок 2
Основи трудового права України. Урок 2Основи трудового права України. Урок 2
Основи трудового права України. Урок 2
 
Кадровий аудит на підприємстві: підготовка документів, Марія Донець
Кадровий аудит на підприємстві: підготовка документів, Марія ДонецьКадровий аудит на підприємстві: підготовка документів, Марія Донець
Кадровий аудит на підприємстві: підготовка документів, Марія Донець
 
особова картка (бланк)
особова картка (бланк)особова картка (бланк)
особова картка (бланк)
 
Fondi rob chasy
Fondi rob chasyFondi rob chasy
Fondi rob chasy
 
Labor contract
Labor contractLabor contract
Labor contract
 
Проект: " Створи свою фірму"
Проект: " Створи свою фірму"Проект: " Створи свою фірму"
Проект: " Створи свою фірму"
 

8 облік оплати праці

 • 1. ТЕМА 8: ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
 • 2. План  1. Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати.  2. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці  3. Порядок нарахування відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності.  4.Утримання із оплати праці.  5.Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати.  6. Облік розрахунків за страхуванням.
 • 3. Заробітна плата - це винагорода яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
 • 4. Розрізняють:  Основна - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок, окладів.  Додаткова включає доплати, а також надбавки, це доплата за стаж, клас, якість виконаних робіт.  Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
 • 5. Розрізняють дві основні форми оплати праці: Погодинна - оплата за відпрацьований час. Відрядна - за виконану роботу або вироблену продукцію.
 • 6. Різновидностями погодинної і відрядної оплати є:  преміальна - виплачуються премії за якість виконаних робіт.  прогресивна - полягає в тому, що роботу виконану в межах плану оплачують за звичайними тарифами, а понад за підвищеним.  акордна - під час виробництва продукції виплачують аванс, а в кінці проводять кінцевий розрахунок і нарахований акорд 30-40%.
 • 7. Оплата праці на підприємстві регулюється розробленими та затвердженими внутрішніми нормативними документами; Положенням про оплату праці, Положенням про преміювання, Положенням про надання матеріальної допомоги, Положенням про винагороду за підсумками роботи за рік та ін.
 • 8. Трудовий договір - це угода між працівником і власником за якою працівник зобов'язується виконувати роботу а власник виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці.
 • 9. Для обліку особового складу затверджені такі форми документів:  П-1 «Наказ (розпорядження) про прийом на роботу»;  П-2 «Особова картка»;  П-3 «Алфавітна картка»;  П-4 «Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи»;  П-5 «Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу»;  П-6 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;  П-7 «Список № про надання відпустки»;  П-8 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)».
 • 10. НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № ____ від "___" ____________ 20__ р. про прийняття на роботу (прізвище, ім'я, по батькові) Прийняти на роботу з "___" ____________ 20__ р. Табельний номер до "___" ____________ 20__ р. (заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту)) назва структурного підрозділу назва професії (посади), кваліфікація умови прийняття на роботу (необхідне відмітити позначкою "х"): □ на конкурсній основі □ за умовами контракту до ____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.) □ зі строком випробування ______ місяців □ на час виконання певної роботи □ на період відсутності основного працівника □ із кадрового резерву □ за результатами успішного стажування □ переведення □ _____________________________________ умови роботи: (необхідне відмітити позначкою "х"): робота: □ основна □ за сумісництвом умови праці (згідно атестації робочого місця): ___________________________________________ ___________________________________________ □ тривалість робочого дня (тижня) ___ год. ___ хв. □ тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом _________________ год. □ _________________________________________ □ _________________________________________ оклад (тарифна ставка) грн. коп. надбавка за ______________________________ %, надбавка за _____________________________ % надбавка за ______________________________ %, надбавка за _____________________________ % доплата грн. коп. Керівник підприємства (установи, організації) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) З наказом (розпорядженням) "__" ____________ 20__ року ознайомлений (підпис працівника)
 • 11. ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 1. Прізвище ________________________ Ім'я ________________________ По батькові _______________________________ 2. Дата народження "___" ____________ 19__ р. 3. Громадянство__________________________________________ 4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища) _______________________________________________________________________________________________ ___________ Назва освітнього закладу Диплом (свідоцтво), серія, номер Рік закінчення Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом) Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом) Форма навчання (денна, вечірня, заочна) 5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в аспірантурі ад'юнктурі докторантурі (необхідне відмітити х) Назва освітнього, наукового закладу Диплом, номер, дата видачі Рік закінчення Науковий ступінь, учене звання Дата заповнення Табельний номер Індивідуальний ідентифікаційний номер Стать (чоловіча, жіноча) Вид роботи (основна, за сумісництвом)
 • 12. . Останнє місце роботи __________________________________посада (професія) __________________________________ 7. Стаж роботи станом на "___" ____________ 20__ р. Загальний ___ днів ___ місяців ____ років, що дає право на надбавку за вислугу років ___ днів ___ місяців ____ років 8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо) "___" ____________ 20__ р. ______________________________________________________________ 9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством) _______________________________________________________________________________________________ ____________ 10. Родинний стан ___________________________________________________________________________________________ Ступінь родинного зв'язку (склад сім'ї) П. І. Б. Рік народження 11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс) ___________________________________________________________________________________________ 12. Місце проживання за державною реєстрацією ________________________________________________________________ __________________________________________ Паспорт: серія ____ № _____________, ким виданий ___________________ ___________________________________________________________________________, дата видачі _____________________ ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК Група обліку ______________________________________ Категорія обліку ___________________________________ __________________________________________________ Склад ____________________________________________ Військове звання ___________________________________ Військово-облікова спеціальність № __________________ Придатність до військової служби ______________________ Назва райвійськкомату за місцем реєстрації ______________ ____________________________________________________ Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання ____________________________________________________ Перебування на спеціальному обліку ____________________
 • 13. ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ) Дата Назва структурного підрозділу Період навчання Вид навчання Форма навчання Назва документа, що посвідчує професійну освіту, ким виданий IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ Дата Назва структурного підрозділу (код) Професія, посада Розряд (оклад) Підстава, наказ № Підпис працівниканазва код за КП* ____________ * Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 № 375, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії "муляр" - 7122.2). V. ВІДПУСТКИ Вид відпустки За який період Дата Підстава, наказ № початку відпустки закінчення відпустки Додаткові відомості _______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ Дата і причина звільнення (підстава) _________________________________________________________________________ Працівник кадрової служби ___________________________ ____________________ _____________________________ (посада) (підпис) (П. І. Б.) Підпис працівника ________________________ "____" ____________ 20__ р. (дата)
 • 14. НАКАЗ № _____ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) про припинення трудового договору (контракту) Звільнити "___" ____________ 20__ року Табельний номер (прізвище, ім'я, по батькові) (назва структурного підрозділу) назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації (причина звільнення) (підстави звільнення) □ Вихідна допомога ___________ грн. ________ коп. Керівник підприємства (установи, організації) (підпис) П. І. Б. З наказом (розпорядженням) "___" ___________ 20__ року ознайомлений (підпис працівника)
 • 15. Рік Місяць Сільгосппідприємство Шифр Ферма Бригада Ланка Табель обліку робочого часу _____ Прізвище, ім’я по-батькові Посада Оклад Табельнийномер Відпрацьовано годин Нез’явлення, люд-год Відпрацьовано годин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Чергова відпустка Відпусткау зв’язкуз пологами Хвороба Громадські доручення прогули Вихідніі святкові днів год Сума 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 • 16. Прізвище, ім'я , по батькові Про- фесія Кате- горія Табель- ний номер Го- дини Обсяг викона- ної роботи Сума Го- дини Обсяг викона- ної роботи Сума Го- дини Обсяг викона- ної роботи Сума Всього відпрацьовано сума годин днів Рік Мі – сяць Сільгосппідприємство Шифр Відділення (дільниця, цех) Ферма Бригада Ланка ОБЛІКОВИЙ ЛИСТ №_____ ПРАЦІ І ВИКОНАНИХ РОБІТ Числа місяця.............................................. Бригадир _________________ прізвище _____________ ім’я, по батькові Бригада – замовник................................... Шифр синтетичного та аналітичного обліку праці................................................ Назва культури і виконаної роботи.......... Одиниця виміру і шифр............................ Розцінка....................................................... Норма виробітку........................................
 • 17. Рік Місяць Сільгосп- підприємство Шифр Від- ділення Бригада ОБЛІКОВИЙ ЛИСТ №................ ТРАКТОРИСТА - МАШИНІСТА Прізвище, ім`я, по батькові тракториста машиніста Професія Категорія Табельний номер Марка машини Шифр марки машини Інвен- тарний номер Числамісяця №поля Найменування культури та виконаної роботи, склад агрегату Агротехнічні умови виконаної роботи Бригада-замовник Шифрсинтетичногота аналітичногообліку роботи Одиницявиміру Відробленогодин Нормавиробітку Розцінка Змінаеталона виробітку Фактично виконано Оплата праці Витрата палива По нормі фактично Унатурі Вперекладі наумовніга Зміннихнорм Основна Додаткова усього Наодиницю роботи усього 10%
 • 18. Сільгоспоблік, форма № 69 Затверджено Міністерством сільського господарства СРСР 24.02.1979р. №269-2 Бригадир прізвище ім`я по батькові Всього Прізвище, ім`я, по батькові Посада Про- фесія Кате- горія Табель- ний номер Від- пра- цьо- вано годин Обсяг вико- наної роботи Сума Від- пра- цьо- вано годин Обсяг вико- наної роботи Сума Від- пра- цьо- вано годин Обсяг вико- наної роботи Сума відпрацьовано Сума годин днів Рік Місяць Сільгосппідприємство Шифр Відділення (дільниця, цех) Ферма Бригада РОЗРАХУНОК НАРАХУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКАМ ТВАРИННИЦТВА №________ Шифр синтетичного і аналітичного обліку праці. Облікова група тварин, птахів................................ Одиниця виміру і шифр.......................................... Вид оплати............................................................... Розцінка...................................................................
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. Подорожній лист службового легкового автомобіля № ____________ "___" ____________ року КОДИ Режим роботи водія Автомобіль марка, державний номер, гаражний номер Водій прізвище, ім'я, по батькові; номер посвідчення водія колона бригада І. Завдання водієві III. Рух пального, літрів У чиє розпорядження Час прибуття Час вибуття Марка пального 8 1 2 3 Код марки 9 Видано 10 Залишок: при виїзді 11 при поверненні 12 Заправник прізвище, підпис II. Робота водія та автомобіля Показання спідометра Х Водій за станом здоров'я до керування допущений Лікар __________________________________ прізвище, підпис Виїзд дозволений Механік _______________________________ прізвище, підпис Автомобіль прийняв ____________________ підпис водія при виїзді з гаража 4 при поверненні до гаража 5 Час фактичний Х при виїзді з гаража 6 при поверненні до гаража 7 Посвідчення водія перевірив, завдання видав ________________________ підпис диспетчера Автомобіль здав _________________________ підпис водія Автомобіль прийняв _____________________ підпис механіка
 • 23. IV. Результати роботи автомобіля Витрати пального, л Загальний пробіг, км Час у наряді, год. Розрахунок вартості послуг Розрахунок зарплати водієві за нормою фактично 13 14 15 16 17 18 за пробіг за пробіг за час у наряді за час у наряді Всього Всього Особа, що користувалася автомобілем _____________________________________________________ підпис, печатка (штамп) Особливі відмітки _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Бухгалтер _________________________ Таксувальник ___________________________ підпис підпис
 • 24. Подорожній лист №______ вантажного автомобіля "___" ____________ 20__ р. Місце для штампу підприємства Режим роботи ____________ _____________________ Код Робота водія та автомобіля Колона ______________ Бригада операція час за графіком пул. пробіг. км показ спідометра час, фактичний час, міс., год., хв.Автомобіль __________________________ Гар. № год. хв. марка держ. № ТНП 1 2 3 4 5 6 Водій _______________________________ Таб. № виїзд із гаража прізвище, ім'я, по батькові № служб. посв. поверн. в гараж Причеп 1 ____________________________ Гар. № Рух пального, літрівмарка держ. № Причеп 2 ____________________________ Гар. № марка держ. № марки пального код марки видано залишок при час роб., год. Супроводжуючі особи виїзді поверненні спецустат. двигун 7 8 9 10 11 12 13 заправника механ. механ. диспетчера підписи Завдання водієві в чиє розпорядження час кількість годин звідки взяти вантаж куди доставити вантаж найменування вантажу кільк. їздок з вантажем відстань, км перевозки, тоннприбуття вибуття 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Всього Посвідчення водія, перевірив, завдання видав, видати пального ____________________ літрів Підпис диспетчера ________________________ Водій за станом здоров'я до управління допущений підпис ________________________ штамп Виїзд дозволений, підпис механіка ______________________ Автомобіль прийняв, підпис водія _______________________ При поверненні автомобіль справний несправний Здав водій ___________________________________________ Прийняв механік _____________________________________ Особливі відмітки ______________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________
 • 25. Послідовність виконання завдання №№ їздок номери прикладених товарно- транспортних накладних і талонів замовника відпрацьовано, год., хв. перевезено, тонн виконано, ткм підпис та печатка вантажовідправника маршрут руху (заповнюється замовником) звідки куди 24 25 26 27 28 29 30 31 ТТН у кількості шт. Здав водій Прийняв диспетчер прописом ТАКСУВАННЯ _______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Результати роботи автомобіля і причепів витрата пального (літрів) час в наряді, год., хв. кіль- кість їздок з ванта- жем пробіг, км перевезено, виконано, зарплата всього в т. ч. автомобіля загальний в т. ч. з вантажем тонн ткм код сума за нормою фак- тично авто- мобіля причепа у русі у простої всьо- го в т. ч. в при- чепах всьо- го в т. ч. в при- чепах 48 49 на лінії по тех. неспр. авто- мобіля причепа авто- мобіля причепа 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Коди марок автомобіля причепів Автомобіле-дні у роботі
 • 26. НАКАЗ № _____ (розпорядження) про надання відпустки ______________________________________________________________________________________ _______ (прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________________________________________________________________ _______ назва структурного підрозділу ______________________________________________________________________________________ _______ назва професії (посади) ______________________________________________________________________________________ _______ вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.) За період роботи з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року Період відпустки з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року на календарних дні(в) Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити «х») Керівник підприємства (установи, організації) _____________________ підпис ______________________________ П. І. Б. Керівник структурного підрозділу _____________________ підпис ______________________________ П. І. Б. З наказом (розпорядженням) ознайомлений _________________ підпис працівника "___" ____________ 20__ року
 • 27.
 • 28.
 • 29. Нарахування по листках непрацездатності залежить від стажу роботи працівника:  до 3 років - 50% від суми допомоги,  від 3 до 5 р. – 60 %,  від 5 до 8 р. - 70%,  від 8 і більше 100%.
 • 30. Сільськогосподарське підприємство: Відділення (ферма)__________________________ Розрахунково-платіжна відомість За _____________________ місяць Бригада ___________________________________ за ____________________ № п/п Прізвище, ім’я та по батькові Табельний № Професія або посада Роз- ряд, оклад Відпрацьовано Сальдо на початок місяця Нараховано Всього належить Люди- но-днів Люди- но- годин За підприєм- ством Робітником Відрядно Пого- динно Лікар- няні Різні нарахування Разом С/г працівником Назва сума
 • 31. Утримано та внесено Сальдо на кінець місяця Сума до видачі Розписка За минулий місць Аванс Єдиний соц. внесок Податок з доходів фіз. осіб Профвнески Всього За підприємством За робітником працівником Продовження Розрахунково-платіжної відомості
 • 32. Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з оплати праці По р. № Зміст операції Кореспонден ція рах. Дт Кт 1. Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві, придбанні основних засобів, закладанні та вирощуванні багаторічних насаджень 15 661 2 Нарахована заробітна плата працівникам підприємства, які виконували механізовані і кінно-ручні роботи у рослинництві, тваринництві, промислових і допоміжних виробництвах 231, 232, 233,23 4 661 3 Нарахована заробітна плата за час відпустки: - якщо створюється резерв відпусток - якщо резерв відпусток не створюється 471 23,91, 92,93 661 661 4 Нараховано суму допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства (оплата перших п'яти днів) 23,91, 92,93, 949 661 5 Нараховано суму допомога з тимчасової непрацездатності, вагітності, пологах та інші виплати за рахунок Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності 652 661 6 Нарахована заробітна плата загальновиробничому персоналу 91 661 7 Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу 92 661 8 Нарахована заробітна плата продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту 93 661
 • 33. 9 Виплачена заробітна плата, допомога з тимчасової непрацездатності, вагітності і пологах, сум наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівникам, премій 661 301, 311 10 Утримано із заробітної плати працівників: - не повернені підзвітні суми; - за відшкодування підприємству завданих збитків в результаті нестач, втрат віл псування цінностей, розкрадання. 661 661 372 375 11 Утримано із заробітної плати працівників податок з доходів фізичних осіб 661 641 12 Утримано із заробітної плати працівників: - Єдиний соціальний внесок - профспілкові внески 661 661 651 685 13 Видана робітникам натуроплата 661 701 14 Депоновані суми невиданої заробітної плати 661 662 15 Нараховано Єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці 15,23, 91,92, 93 651 16 Перераховано Єдиний соціальний внесок з поточного рахунка 651 311
 • 34. ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ № 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку витрат № рядка Об’єкти обліку Підстава Кореспондуючий рахунок Нарахування оплати праці – кредит рахунку 66 Разом по кредиту рахунку 66 за окладами і тарифами Премії та заохочення Компен- саційні соціальні виплати Оплата відпусток Оплата іншого невідпра- цьованого часу Інші виплати працівникамдні людино- години сума 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • 35. Продовження Відомості 5.1. Відрахування на соціальні заходи – кредит рахунку 65 Разом по кредиту рахунку 65 Відрахування на забезпечення майбутніх витрат і платежів – кредит рахунку 47 Разом по кредиту рахунку 47 № 651 "За пенсійним за- безпеченням" № 652 "За со- ціальним за- безпеченням" № 653 "За страхуванням на випадок безробіття" № 471 "Забезпечення виплат відпусток" № № 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 • 36. Журнал-ордер 5Б с.-г. №рядку В дебет рахунків З кредиту рахунків № 651 № 652 № 653 № 656 № 66 найменування код
 • 37. Продовження Журнал-ордер 5Б с.-г. №рядку З кредиту рахунків В дебет рахунків №651 № 652 №653 №656 №66 найменування код