SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Викладач: Яремчук О.М.
Тема 3: ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ
ОПЕРАЦІЙ
План
 1. Визначення та види дебіторської
заборгованості
 2. Облік розрахунків з покупцями і
замовниками та сумнівних боргів
 3. Облік розрахунків з різними дебіторами
 4. Облік розрахунків з підзвітними особами
 Дебіторська заборгованість – це
сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату.
 Дебітори –
юридичні та фізичні особи, які
внаслідок минулих подій
заборгували підприємству певні
суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів.
 Довгострокова дебіторська заборгованість –
сума дебіторської заборгованості фізичних та
юридичних осіб, яка не виникає в ході
нормального операційного циклу та буде
погашена після дванадцяти місяців з дати
балансу.
 Поточна дебіторська заборгованість – сума
дебіторської заборгованості, яка виникає в ході
нормального операційного циклу, або буде
погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
 Сумнівний борг – поточна дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги щодо якої існує невпевненість її
погашення боржником.
 Безнадійна дебіторська заборгованість –
поточна дебіторська заборгованість щодо якої
існує впевненість про її неповернення боржником
або за якою минув строк позовної давності.
Для обліку розрахунків з покупцями і
замовниками призначено рахунок 36
«Розрахунки з покупцями та
замовниками»,
який має два субрахунки:
361 «Розрахунки з вітчизняними
покупцями»;
362 «Розрахунки з іноземними
покупцями».
При відпуску із складу в реалізацію
покупцям і замовникам продукції, товарів
виписують:
- Товарно-транспортну накладну,
- Накладну ,
- Рахунок-фактуру
- Акт приймання виконаних робіт.
На суму Податку на додану вартість (ПДВ)
складають Податкову накладну.
Товарно-транспортна накладна
“____” ______________20__р.
Автомобіль _____________________________до дорожнього листа №
марка держ. №
Авто підприємство _________________________________________
найменування Вид перевезення
Водій ___________________________________________________________ код
прізвище, і., б.
Замовнки
(платник) ______________________________________________________ код
найменування
Відправник
вантажу ______________________________________________________ код
сільгосппідприємство
Пункт на-
вантаження ____________ Відділення (цех),
адреса бригада, звено код
Отримувач
вантажу ______________________________________________________ код
найменування
Пункт роз-
вантаження___________________________________________ маршрут №
адреса
Інформація про вантаж Причіп __________ гар. №
держ. №
Код облік. Код Код
операції (дебет) (кредит)
Продукція _____________________________________________________________________________
найменування зернових та масляних культур, семян, трав
Сорт, клас _________________ Забрудненість _________% Вологість _______%
Операція Вид
упа-
ковки
Кіль-
кість
місць
Код
вантажу
Клас
вантажу Маса, кг Ціна Сума
брутто тара нетто
Відправлено
Прийнято
9 10 12
Х
13 14
Х
Надбавки
За цінні
сорти
За сортування
та упаковку
За
тару
За доставку
продукції
Інші
доплати
Всього до
сплати
Сума до Код
сплати ____________________________________________ (дебет)
прописом Код
_____________________________________грн.________ коп. (кредит)
Відпуск дозволив _____________________________________
посада, підпис
Продукцію до перевезення: кількість місць _____________ вагою (нетто)___________
прописом прописом
_______________________ здав _______________________ одержав _______________
посада, підпис посада, підпис
Додаток __________________________________________________ на _____ аркушах
свідоцтво, паспорт, сертифікати та ін.
Х
ХІприм.–відправниквантажуІІприм.–отримувачвантажуІІІприм.–автопілприємствоІVприм.–автопідприємству
Продукцію по масі, В журналі вагаря
якості та асортименту записано під № _______________
прийняв _______________________________ Вагар________________
посада, підпис підпис
Спосіб визна- при при
чення маси: прийомі ___________________ здачі _________________________
Погруз очно-разгрузочні операції
Операція
Виконавець
(АТП,відправник,
отримувач)
Спосіб Час, год., хв.
ручн.
мех.
код прибуття відправки простою
Завантаження
15 16 17 18 19 20
Розвантаження
Додаткові операції Підпис
відповідальної
особи
Транспортні послуги ______________час, хв. найменування,
кількість
21 22 23
Відмітки про складені акти _________
Інша інформація (заповнюється автопідприємством)
Відстань перевезення за групою доріг, км Код.
експ.
За транспортні послуги
всього у місті І гр. ІІ гр. ІІІ гр. з клієнта водію
24 25 26 27 28 29 30 31
Поправочний коеф.
Штраф
Розрахунок
вартості
За тони
Недовант.
автомоб.
та причеп.
За спец.
транспорт
За
транспортні
послугирозцінка
водію
основний
тариф
Виконано
Розцінка
До оплати
37 38 39 40
32 33 34
Вантажно-
розвантажуваль-
ні роботи, т
Наднормативний
простій Інші
доплати
Знижки
за скороч.
простою
Всього
заванта
ження
розванта
ження
41 42 43 44 46 47
Таксування _______
_________________
_________________
_________________
Таксувальник _____
_________________
Сільгосппідприємство __________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
ТОВАРНА НАКЛАДНА № __
від "___" ____________ 20__ р.
Через кого ________________________
Кому _____________________________
Платник __________________________
прізвище, ім'я та по батькові
Відправник _______________________
За довіреністю ____________________
від ______________________________
виданої __________________________
Пор. № Найменування
Одиниця
виміру
Кількість
Ціна без
ПДВ
Сума без
ПДВ
Всього
Транспортні витрати
Податок на додану вартість
Разом
Відпущено на суму ___________________________________________________________________
прописом
_______________________________________________________________________ грн. ____ коп.
Керівник _____
підпис
____________________
прізвище, ім'я та по батькові
Відпустив _____
підпис
____________________
прізвище, ім'я та по батькові
Головний
бухгалтер _____
підпис
____________________
прізвище, ім'я та по батькові
Отримав _____
підпис
_____________________
прізвище, ім'я та по батькові
М. П.
РАХУНОК-ФАКТУРА
№ ______
”___”__________ 200__p.
Постачальник _______________________________________________________________________________
Адреса ________________________________________________________________________________
Тел./факс _______________________________________________________________________________
Рах.№ ________________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________
Платник _________________________________________________________________________________
Адреса _________________________________________________________________________________
Тел./факс __________________________________________________________________________________
Рах.№ ________________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________
Через кого _________________________________________________________________________________
За довіреністю _________________________________________________________________________________
Підстава __________________________________________________________________________________
N
з/п
Найменування
Один.
виміру
Кіль-
кість
Ціна Сума
1 2 3 4 5 6
Разом з ПДВ (прописом) Разом
__________________________________________________ ПДВ 20%
__________________________________________________ Разом з ПДВ
Директор Головний бухгалтер
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
АКТ здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг)
Ми, представники Замовника _____________________________ (назва организації, ПІБ)
_______________________________________________, з одного боку,
та представник Виконавця ____________________________________, з іншого боку,
склали даний акт про те, що (ПІБ) Виконавцем були проведені
такі роботи (надані такі послуги) по рахунку
№_______________ від "____" ______________ 200__ р.:
____________________________________________________________ вид робіт (послуг)
____________________________________________________________________________
Загальна вартість виконаних робіт (послуг) без ПДВ становить______________________
(_____________________________________________________________) грн. ______ коп.,
ПДВ (20%) ____________ (______________________________________) грн. ______ коп.
Загальна вартість виконаних робіт (послуг) з ПДВ становить_________________________
(_____________________________________________________________) грн. ______ коп.
Сторони претензій одна до одної не мають.
Від Виконавця
_________________________________
"___" ____________________________
Від Замовника
_________________________________
_________________________________
_________________________________
"___" ____________________________
Оригінал
Видається покупцю ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.11 .2011 №1379
Включено до ЄРПН
Залишається у продавця
(тип причини)
Копія (залишається у продавця)
(Потрібне виділити поміткою "Х") ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Дата виписки податкової накладної Порядковий номер /
Продавець
(¹) (номер філії)
Покупець
Особа (платник
податку) - продавець
Особа (платник
податку) - покупець
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-
підприємця)
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-
підприємця)
(індивідуальний податковий номер продавця) (індивідуальний податковий номер покупця)
Місцезнаходження (податкова адреса)
продавця ______________________________
Місцезнаходження (податкова адреса)
покупця ________________________________
Номер телефону Номер телефону
Номер свідоцтва про реєстрацію платника
податку на додану вартість (продавця)
Номер свідоцтва про реєстрацію платника
податку на додану вартість (покупця)
Вид цивільно-правового
договору від №
Форма проведених
розрахунків
(вид договору)
____________________________________________________________________________
(бартер, готівка, оплата з поточного рахунка, чек тощо)
Роз-
діл
Дата виникнення
податкового
зобов’язання
(постачання
(оплати²))
Номенклатура
товарів/послуг
продавця
Код товару згідно з
УКТ ЗЕД
Одиниця
виміру
товару
Кількість
(об'єм,
обсяг)
Ціна постачання
одиниці товару /
послуги без
урахування ПДВ
Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають
оподаткуванню за ставками
Загальна сума
коштів, що
підлягає
сплаті
основна ставка нульова ставка звільнення
від ПДВ³(постачання на митній
території України)
(експорт)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I
Усього по розділу I Х Х Х Х
II Зворотна (заставна) тара Х Х Х Х Х Х Х Х
ІІІ Податок на додану вартість Х Х Х Х
IV Загальна сума з ПДВ Х Х Х Х
Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно,
відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.
М. П. ____________________________________________________
(підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)
____________
Відображення кореспонденції
рахунків по реалізації продукції
покупцям
1. Списано продукцію в реалізацію за
собівартістю: Дт 901 Кт 27,26
2. Відображено виручку від реалізації продукції:
Дт 36 Кт 701
3. Відображено ПДВ: Дт 701 Кт 64
4. Одержано кошти від покупця на поточний
рахунок: Дт 311 Кт 36
Відомість 6.6 с.-г. розрахунків з
покупцями і замовниками
№ рядка
Реєстр або інший
документ
Покупець або замовник
Залишок на початок
місяця
Прийнято до оплати
(в дебет рахунку 36 з кредиту рахунків)
Дата Номер дебет кредит
№ 701
“Дохід від
реалізації
готової
продукції”
№ 702
“Дохід від
реалізації
товарів”
№ 703
“Дохід від
реалізації
робіт і
послуг”
А Б В Г 1 2 3 4 5
Продовження Відомості 6.6 с.-г.
Оплачено (з кредиту рахунку № 36 в дебет рахунків)
Залишок на кінець
місяця
№ 71
“Інший
опера-
ційний
дохід”
Разом
по
дебету
№ 30
“Каса”
№ 31 “Ра-
хунки в
банках”
№ 34
“Коротко-
строкові
векселі
одержані”
№ 38
“Резерв
сумнівних
боргів”
№ 63 “Роз-
рахунки з
постачаль-
никами і
підряд-
никами”
№ 685
“Розрахун-
ки з інши-
ми креди-
торами”
Разом по
кредиту
дебет кредит
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Акт звіряння розрахунків
між
______________________________________________________________________________________
(назва підприємств, організацій, установ;
для підприємств комунальної власності, які розташовані на одній адміністративній
території, вказати код за КФВ - 32)
За результатами звіряння рахунків і документів за____________________________________________
(послуги,
___________________________________________________________________________ встановлено:
роботи, матеріальні цінності тощо)
№№
з/п
Рахунок,
документ
Сума
за даними
кредитора
Сума
за даними дебітора
Розходження
суми
Дата №
Підпис представника підприємства-кредитора Підпис представника підприємства-дебітора
Облік розрахунків з різними дебіторами
ведуть на рахунку 37, який має такі
субрахунки:
 371- розрахунок за виданими авансами
 372- розрахунки з підзвітними особами
 373- розрахунки за нарахованими доходами
 374- розрахунки за претензіями
 375- розрахунки за відшкодуванням
завданих збитків
 376- розрахунки за позиками членам
кредитних спілок
 377- розрахунки з різними дебіторами
Підзвітні особи — це працівники даного
підприємства, які отримали грошові кошти в
підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом
(розпорядженням) керівника підприємства.
Наказ (розпорядження) №
(про відрядження)
м.
(дата видання наказу) (місце видання наказу)
Відрядити
(посада)
(прізвище, ім'я, по батькові)
до
(пункт призначення: місто, район, область,
підприємство/установа/організація)
з 20 р. по 20 р. з метою
(мета відрядження)
(посада керівника) (ініціали, прізвище) (підпис)
Зворотна сторона Звіта
Дт 372 кореспондує з кредитом
рахунків:
 30- видано готівку підзвітним
особам.
 31- видано кошти з рахунку в
банку.
Кт 372 кореспондує з дебетом
рахунків:
 20 - при придбанні виробничих запасів за
рахунок підзвітних сум.
 22 - при придбанні МШП.
 30 - при поверненні в касу невикористаних
підзвітних сум.
 91- при затвердженні авансових звітів по
загально виробничих витратах.
 92- при затвердженні авансових звітів по
адміністративних витратах.
Схема облікових записів розрахунків з
підзвітними особами
Касові документи, Звіти про використання коштів, наданих
на відрядження або підзвіт, документи, що підтверджують
витрату коштів
Аркуші - розшифровки для відображення
інших регістрах
Журнал-ордер №3 А с.-
г .
Книга обліку придбання і продажу
товарів
Декларація з ПДВ
БалансГоловна книга
Журнал-ордер 3А с.-г.
№
запису
Прізвище, ім’я, по
батькові підзвітної
особи
Порядко-
вий №
запису за
минулий
місяць
Залишок на початок
місяця
У дебет субрахунку 372 з кредиту рахунків 30, 31 Відшкодовані, утримані,
невикористані суми авансу
Дата
виник-
нення
заборго
ваності
дебет креди
т
видано під звіт видано у відшкодування
перевитрати
дата та
№
видат-
кового
касово-
го
ордера
з кредиту субрахунку 372 у
дебет рахунків
дата та
№ ви-
датко-
вого
касово-
го
ордера
з кредиту рахунків дата з кредиту рахунків 30
“Каса”
66
“Розра-
хунки
по
оплаті
праці”
30
“Каса
”
30
"Каса"
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Продовження Журнал-ордера 3А с.-г.
№ запису
Використано з підзвітних сум
Суми, видані
понад норм,
передбачених
законодавством
Курсоварізниця
Залишок на кінець
місяця
дата
представ-
лення
по представленому
звіту
З кредиту субрахунку 372 в дебет рахунків: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 63, 91, 93, інші
№авансо-
вогозвіту
сума № 20 № 23 № 91 № 92 №’ 94 Разом дебет кредит
А 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Суб'єкти пред'явлення претензій
Порядок пред'явлення претензій

More Related Content

What's hot

Цвільові гриби.
Цвільові гриби.Цвільові гриби.
Цвільові гриби.labinskiir-33
 
8 облік оплати праці
8 облік оплати праці8 облік оплати праці
8 облік оплати праціLesya Yaremchuk
 
наукова школа управління
наукова школа управліннянаукова школа управління
наукова школа управлінняzhmekapanova
 
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого урокуІнфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого урокуМаксим Павленко
 
комунікації в менеджменті
комунікації в менеджментікомунікації в менеджменті
комунікації в менеджментіuliana8
 
Побутові відходи та їх вплив
Побутові відходи та їх вплив Побутові відходи та їх вплив
Побутові відходи та їх вплив kilina
 
биология
биологиябиология
биологияTortenNF
 
Середовища існування організмів
Середовища існування організмівСередовища існування організмів
Середовища існування організмівlabinskiir-33
 
створення зв’язків між таблицями
створення зв’язків між таблицямистворення зв’язків між таблицями
створення зв’язків між таблицямиОльга Казанцева
 
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.Татьяна Писоченко
 
Історія розвитку бухгалтерського обліку
Історія розвитку бухгалтерського облікуІсторія розвитку бухгалтерського обліку
Історія розвитку бухгалтерського облікуНастя Бондаренко
 
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...Olena Коленченко
 
Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємстваВиробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємстваPavlo Syrvatka
 
2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операційLesya Yaremchuk
 
Чотирикутники та їх властивості
Чотирикутники та їх властивостіЧотирикутники та їх властивості
Чотирикутники та їх властивостіFormula.co.ua
 
6 облік основних засобів
6 облік основних засобів6 облік основних засобів
6 облік основних засобівLesya Yaremchuk
 
Довідкові матеріали до НМТ з математики
Довідкові матеріали до НМТ з математики Довідкові матеріали до НМТ з математики
Довідкові матеріали до НМТ з математики Oleksii Voronkin
 
Калькуляція собівартості
Калькуляція собівартостіКалькуляція собівартості
Калькуляція собівартостіGURT Resource Centre
 
Логарифмічна функція
Логарифмічна функціяЛогарифмічна функція
Логарифмічна функціяFormula.co.ua
 

What's hot (20)

Цвільові гриби.
Цвільові гриби.Цвільові гриби.
Цвільові гриби.
 
8 облік оплати праці
8 облік оплати праці8 облік оплати праці
8 облік оплати праці
 
наукова школа управління
наукова школа управліннянаукова школа управління
наукова школа управління
 
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого урокуІнфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
 
комунікації в менеджменті
комунікації в менеджментікомунікації в менеджменті
комунікації в менеджменті
 
Побутові відходи та їх вплив
Побутові відходи та їх вплив Побутові відходи та їх вплив
Побутові відходи та їх вплив
 
биология
биологиябиология
биология
 
Середовища існування організмів
Середовища існування організмівСередовища існування організмів
Середовища існування організмів
 
створення зв’язків між таблицями
створення зв’язків між таблицямистворення зв’язків між таблицями
створення зв’язків між таблицями
 
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари.
 
Історія розвитку бухгалтерського обліку
Історія розвитку бухгалтерського облікуІсторія розвитку бухгалтерського обліку
Історія розвитку бухгалтерського обліку
 
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємстваВиробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
 
2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій2.1 облік касових операцій
2.1 облік касових операцій
 
Чотирикутники та їх властивості
Чотирикутники та їх властивостіЧотирикутники та їх властивості
Чотирикутники та їх властивості
 
6 облік основних засобів
6 облік основних засобів6 облік основних засобів
6 облік основних засобів
 
Довідкові матеріали до НМТ з математики
Довідкові матеріали до НМТ з математики Довідкові матеріали до НМТ з математики
Довідкові матеріали до НМТ з математики
 
Калькуляція собівартості
Калькуляція собівартостіКалькуляція собівартості
Калькуляція собівартості
 
Логарифмічна функція
Логарифмічна функціяЛогарифмічна функція
Логарифмічна функція
 

Similar to Тема 3. Облік розрахункових операцій

Similar to Тема 3. Облік розрахункових операцій (8)

Workbook d mariya oliynyk
Workbook d  mariya oliynykWorkbook d  mariya oliynyk
Workbook d mariya oliynyk
 
Certificate of acceptance
Certificate of acceptance Certificate of acceptance
Certificate of acceptance
 
Dodatok 179
Dodatok 179Dodatok 179
Dodatok 179
 
Zayava na-otrimannya-podatkovoyi-znizhki
Zayava na-otrimannya-podatkovoyi-znizhkiZayava na-otrimannya-podatkovoyi-znizhki
Zayava na-otrimannya-podatkovoyi-znizhki
 
off_kaf_ania_Vernienko
off_kaf_ania_Vernienkooff_kaf_ania_Vernienko
off_kaf_ania_Vernienko
 
2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку
 
G коледж_фп_тема 2
G коледж_фп_тема 2G коледж_фп_тема 2
G коледж_фп_тема 2
 
Договір купівлі-продажу
Договір купівлі-продажуДоговір купівлі-продажу
Договір купівлі-продажу
 

Тема 3. Облік розрахункових операцій

 • 1. Викладач: Яремчук О.М. Тема 3: ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 • 2. План  1. Визначення та види дебіторської заборгованості  2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками та сумнівних боргів  3. Облік розрахунків з різними дебіторами  4. Облік розрахунків з підзвітними особами
 • 3.  Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.  Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
 • 4.  Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.  Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу, або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.  Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.  Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.
 • 5. Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками призначено рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», який має два субрахунки: 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 362 «Розрахунки з іноземними покупцями».
 • 6.
 • 7. При відпуску із складу в реалізацію покупцям і замовникам продукції, товарів виписують: - Товарно-транспортну накладну, - Накладну , - Рахунок-фактуру - Акт приймання виконаних робіт. На суму Податку на додану вартість (ПДВ) складають Податкову накладну.
 • 8. Товарно-транспортна накладна “____” ______________20__р. Автомобіль _____________________________до дорожнього листа № марка держ. № Авто підприємство _________________________________________ найменування Вид перевезення Водій ___________________________________________________________ код прізвище, і., б. Замовнки (платник) ______________________________________________________ код найменування Відправник вантажу ______________________________________________________ код сільгосппідприємство Пункт на- вантаження ____________ Відділення (цех), адреса бригада, звено код Отримувач вантажу ______________________________________________________ код найменування Пункт роз- вантаження___________________________________________ маршрут № адреса Інформація про вантаж Причіп __________ гар. № держ. № Код облік. Код Код операції (дебет) (кредит) Продукція _____________________________________________________________________________ найменування зернових та масляних культур, семян, трав Сорт, клас _________________ Забрудненість _________% Вологість _______% Операція Вид упа- ковки Кіль- кість місць Код вантажу Клас вантажу Маса, кг Ціна Сума брутто тара нетто Відправлено Прийнято 9 10 12 Х 13 14 Х Надбавки За цінні сорти За сортування та упаковку За тару За доставку продукції Інші доплати Всього до сплати Сума до Код сплати ____________________________________________ (дебет) прописом Код _____________________________________грн.________ коп. (кредит) Відпуск дозволив _____________________________________ посада, підпис Продукцію до перевезення: кількість місць _____________ вагою (нетто)___________ прописом прописом _______________________ здав _______________________ одержав _______________ посада, підпис посада, підпис Додаток __________________________________________________ на _____ аркушах свідоцтво, паспорт, сертифікати та ін. Х ХІприм.–відправниквантажуІІприм.–отримувачвантажуІІІприм.–автопілприємствоІVприм.–автопідприємству
 • 9. Продукцію по масі, В журналі вагаря якості та асортименту записано під № _______________ прийняв _______________________________ Вагар________________ посада, підпис підпис Спосіб визна- при при чення маси: прийомі ___________________ здачі _________________________ Погруз очно-разгрузочні операції Операція Виконавець (АТП,відправник, отримувач) Спосіб Час, год., хв. ручн. мех. код прибуття відправки простою Завантаження 15 16 17 18 19 20 Розвантаження Додаткові операції Підпис відповідальної особи Транспортні послуги ______________час, хв. найменування, кількість 21 22 23 Відмітки про складені акти _________ Інша інформація (заповнюється автопідприємством) Відстань перевезення за групою доріг, км Код. експ. За транспортні послуги всього у місті І гр. ІІ гр. ІІІ гр. з клієнта водію 24 25 26 27 28 29 30 31 Поправочний коеф. Штраф Розрахунок вартості За тони Недовант. автомоб. та причеп. За спец. транспорт За транспортні послугирозцінка водію основний тариф Виконано Розцінка До оплати 37 38 39 40 32 33 34 Вантажно- розвантажуваль- ні роботи, т Наднормативний простій Інші доплати Знижки за скороч. простою Всього заванта ження розванта ження 41 42 43 44 46 47 Таксування _______ _________________ _________________ _________________ Таксувальник _____ _________________
 • 10. Сільгосппідприємство __________________________ Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ТОВАРНА НАКЛАДНА № __ від "___" ____________ 20__ р. Через кого ________________________ Кому _____________________________ Платник __________________________ прізвище, ім'я та по батькові Відправник _______________________ За довіреністю ____________________ від ______________________________ виданої __________________________ Пор. № Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ Всього Транспортні витрати Податок на додану вартість Разом Відпущено на суму ___________________________________________________________________ прописом _______________________________________________________________________ грн. ____ коп. Керівник _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Відпустив _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Головний бухгалтер _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Отримав _____ підпис _____________________ прізвище, ім'я та по батькові М. П.
 • 11. РАХУНОК-ФАКТУРА № ______ ”___”__________ 200__p. Постачальник _______________________________________________________________________________ Адреса ________________________________________________________________________________ Тел./факс _______________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________ Платник _________________________________________________________________________________ Адреса _________________________________________________________________________________ Тел./факс __________________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________ Через кого _________________________________________________________________________________ За довіреністю _________________________________________________________________________________ Підстава __________________________________________________________________________________ N з/п Найменування Один. виміру Кіль- кість Ціна Сума 1 2 3 4 5 6 Разом з ПДВ (прописом) Разом __________________________________________________ ПДВ 20% __________________________________________________ Разом з ПДВ Директор Головний бухгалтер
 • 12. ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________ ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ АКТ здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) Ми, представники Замовника _____________________________ (назва организації, ПІБ) _______________________________________________, з одного боку, та представник Виконавця ____________________________________, з іншого боку, склали даний акт про те, що (ПІБ) Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по рахунку №_______________ від "____" ______________ 200__ р.: ____________________________________________________________ вид робіт (послуг) ____________________________________________________________________________ Загальна вартість виконаних робіт (послуг) без ПДВ становить______________________ (_____________________________________________________________) грн. ______ коп., ПДВ (20%) ____________ (______________________________________) грн. ______ коп. Загальна вартість виконаних робіт (послуг) з ПДВ становить_________________________ (_____________________________________________________________) грн. ______ коп. Сторони претензій одна до одної не мають. Від Виконавця _________________________________ "___" ____________________________ Від Замовника _________________________________ _________________________________ _________________________________ "___" ____________________________
 • 13. Оригінал Видається покупцю ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 01.11 .2011 №1379 Включено до ЄРПН Залишається у продавця (тип причини) Копія (залишається у продавця) (Потрібне виділити поміткою "Х") ПОДАТКОВА НАКЛАДНА Дата виписки податкової накладної Порядковий номер / Продавець (¹) (номер філії) Покупець Особа (платник податку) - продавець Особа (платник податку) - покупець (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи- підприємця) (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи- підприємця) (індивідуальний податковий номер продавця) (індивідуальний податковий номер покупця) Місцезнаходження (податкова адреса) продавця ______________________________ Місцезнаходження (податкова адреса) покупця ________________________________ Номер телефону Номер телефону Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця) Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця) Вид цивільно-правового договору від № Форма проведених розрахунків (вид договору) ____________________________________________________________________________ (бартер, готівка, оплата з поточного рахунка, чек тощо) Роз- діл Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання (оплати²)) Номенклатура товарів/послуг продавця Код товару згідно з УКТ ЗЕД Одиниця виміру товару Кількість (об'єм, обсяг) Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками Загальна сума коштів, що підлягає сплаті основна ставка нульова ставка звільнення від ПДВ³(постачання на митній території України) (експорт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Усього по розділу I Х Х Х Х II Зворотна (заставна) тара Х Х Х Х Х Х Х Х ІІІ Податок на додану вартість Х Х Х Х IV Загальна сума з ПДВ Х Х Х Х Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних. М. П. ____________________________________________________ (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну) ____________
 • 14. Відображення кореспонденції рахунків по реалізації продукції покупцям 1. Списано продукцію в реалізацію за собівартістю: Дт 901 Кт 27,26 2. Відображено виручку від реалізації продукції: Дт 36 Кт 701 3. Відображено ПДВ: Дт 701 Кт 64 4. Одержано кошти від покупця на поточний рахунок: Дт 311 Кт 36
 • 15. Відомість 6.6 с.-г. розрахунків з покупцями і замовниками № рядка Реєстр або інший документ Покупець або замовник Залишок на початок місяця Прийнято до оплати (в дебет рахунку 36 з кредиту рахунків) Дата Номер дебет кредит № 701 “Дохід від реалізації готової продукції” № 702 “Дохід від реалізації товарів” № 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” А Б В Г 1 2 3 4 5
 • 16. Продовження Відомості 6.6 с.-г. Оплачено (з кредиту рахунку № 36 в дебет рахунків) Залишок на кінець місяця № 71 “Інший опера- ційний дохід” Разом по дебету № 30 “Каса” № 31 “Ра- хунки в банках” № 34 “Коротко- строкові векселі одержані” № 38 “Резерв сумнівних боргів” № 63 “Роз- рахунки з постачаль- никами і підряд- никами” № 685 “Розрахун- ки з інши- ми креди- торами” Разом по кредиту дебет кредит 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • 17. Акт звіряння розрахунків між ______________________________________________________________________________________ (назва підприємств, організацій, установ; для підприємств комунальної власності, які розташовані на одній адміністративній території, вказати код за КФВ - 32) За результатами звіряння рахунків і документів за____________________________________________ (послуги, ___________________________________________________________________________ встановлено: роботи, матеріальні цінності тощо) №№ з/п Рахунок, документ Сума за даними кредитора Сума за даними дебітора Розходження суми Дата № Підпис представника підприємства-кредитора Підпис представника підприємства-дебітора
 • 18. Облік розрахунків з різними дебіторами ведуть на рахунку 37, який має такі субрахунки:  371- розрахунок за виданими авансами  372- розрахунки з підзвітними особами  373- розрахунки за нарахованими доходами  374- розрахунки за претензіями  375- розрахунки за відшкодуванням завданих збитків  376- розрахунки за позиками членам кредитних спілок  377- розрахунки з різними дебіторами
 • 19. Підзвітні особи — це працівники даного підприємства, які отримали грошові кошти в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємства.
 • 20.
 • 21. Наказ (розпорядження) № (про відрядження) м. (дата видання наказу) (місце видання наказу) Відрядити (посада) (прізвище, ім'я, по батькові) до (пункт призначення: місто, район, область, підприємство/установа/організація) з 20 р. по 20 р. з метою (мета відрядження) (посада керівника) (ініціали, прізвище) (підпис)
 • 22.
 • 24. Дт 372 кореспондує з кредитом рахунків:  30- видано готівку підзвітним особам.  31- видано кошти з рахунку в банку.
 • 25. Кт 372 кореспондує з дебетом рахунків:  20 - при придбанні виробничих запасів за рахунок підзвітних сум.  22 - при придбанні МШП.  30 - при поверненні в касу невикористаних підзвітних сум.  91- при затвердженні авансових звітів по загально виробничих витратах.  92- при затвердженні авансових звітів по адміністративних витратах.
 • 26. Схема облікових записів розрахунків з підзвітними особами Касові документи, Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт, документи, що підтверджують витрату коштів Аркуші - розшифровки для відображення інших регістрах Журнал-ордер №3 А с.- г . Книга обліку придбання і продажу товарів Декларація з ПДВ БалансГоловна книга
 • 27. Журнал-ордер 3А с.-г. № запису Прізвище, ім’я, по батькові підзвітної особи Порядко- вий № запису за минулий місяць Залишок на початок місяця У дебет субрахунку 372 з кредиту рахунків 30, 31 Відшкодовані, утримані, невикористані суми авансу Дата виник- нення заборго ваності дебет креди т видано під звіт видано у відшкодування перевитрати дата та № видат- кового касово- го ордера з кредиту субрахунку 372 у дебет рахунків дата та № ви- датко- вого касово- го ордера з кредиту рахунків дата з кредиту рахунків 30 “Каса” 66 “Розра- хунки по оплаті праці” 30 “Каса ” 30 "Каса" А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 • 28. Продовження Журнал-ордера 3А с.-г. № запису Використано з підзвітних сум Суми, видані понад норм, передбачених законодавством Курсоварізниця Залишок на кінець місяця дата представ- лення по представленому звіту З кредиту субрахунку 372 в дебет рахунків: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 63, 91, 93, інші №авансо- вогозвіту сума № 20 № 23 № 91 № 92 №’ 94 Разом дебет кредит А 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30