SlideShare a Scribd company logo
Kapsam Yönetimi
Hazırlayan: Beka Çotur
Kapsam Yönetimi
Gereksinimleri
Toplama
Kapsamı
Belirleme
İş Kırılım Yapısını
Oluşturma
Kapsamı
Onaylama
Kapsamı Kontrol
Etme
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
KapanışBilgi Alanı
Kapsam
Yönetimi
Kapsam
Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Çotur 2
• Proje Kapsam Yönetimi, projenin içine neler dahil, neler projenin
dışında kalıyor sorusuyla ilgilidir.
• Kapsam Ürün Kapsamı ve Proje Kapsamını gösterir
• Ürün kapsamı: Bir ürün, hizmet ya da sonucu tanımlayan özellikler ve
fonksiyonlardır
• Proje kapsamı: Belirtilen özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir ürün, hizmet ya
da sonucu teslim etmek için yapılması gereken çalışmalardır. Proje kapsamı
teriminin bazen ürün kapsamını kapsadığı görülebilir.
• Gereksiz kapsamın projeye dahil edilmemesi gerekir, ek kapsam
talepleri onay sürecinden geçirilmelidir!
Kapsam Yönetimi
Hazırlayan: Beka Çotur 3
• Kapsam Yönetimi Planlama: Proje kapsamının nasıl tanımlanacağı, geçerli
kılınacağı ve kontrol edileceğini belgeleyen kapsam yönetimi planı oluşturma
sürecidir
Kapsam Yönetimi
Planlama
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Kapsam Yönetimi
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetimi planı
• Proje başlatma belgesi
• Çevresel işletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Uzman görüşü
• Toplantılar
• Kapsam yönetimi planı
• Gereksinim Yönetim Planı
Hazırlayan: Beka Çotur 4
Kapsam Yönetimi Planı
• Ayrıntılı bir proje kapsam bildirimi hazırlanmasına yönelik süreç;
• Ayrıntılı bir proje kapsam bildiriminden İKY oluşturulmasına yönelik süreç;
• İKY'nin nasıl sürdürüleceğini ve onaylanacağını belirlemeye yönelik süreç;
• Tamamlanmış proje teslimatlarının resmi kabulünün nasıl yapılacağını
belirlemeye yönelik süreç ve;
• Ayrıntılı proje kapsamı bildirimine yapılacak değişiklik taleplerinin nasıl
işleme alınacağını kontrol etmeye yönelik süreç. Bu süreç doğrudan Entegre
Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi sürecine bağlıdır.
Kapsam Yönetimi Kapsam Yönetimi
Planlama
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 5
Gereksinim Yönetim Planı
• Gereksinim aktivitelerinin planlanma, izlenme ve raporlanma şekli;
• Yapılandırma yönetimi aktiviteleri: ürüne yapılacak değişikliklerin
başlatılma şekli, etkilerin analiz edilme biçimi, bu değişiklikleri
onaylamak için gerekli yetki düzeylerinin yanı sıra bunların izlenme ve
raporlanma şekilleri;
• Gereksinimleri önceliklendirme süreci;
• Kullanılacak ürün ölçütleri ve bunları kullanmanın gerekçeleri ve;
• Gereksinimlerin hangi özelliklerinin izlenebilirlik matrisine alınacağını
gösteren izlenebilirlik yapısı.
Kapsam Yönetimi Kapsam Yönetimi
Planlama
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 6
• Gereksinimleri Toplama : Proje amacını gerçekleştirebilmek için paydaş
ihtiyaçlarının toplanması ve dokümante edilmesidir. Gereksinimlerin
önceliklendirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü gerekir.
Gereksinimleri
Toplama
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Kapsam Yönetimi
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Kapsam yönetimi planı
• Gereksinim Yönetim Planı
• Proje Başlangıç Belgesi
• Paydaş Yönetim Planı
• Paydaş Listesi
• Görüşmeler
• Odak Grupları
• Çalıştaylar
• Grup yaratıcılık teknikleri
• Anketler
• Gözlem
• Prototip
• Karşılaştırma
• Gereksinim Dokümanı
• Gereksinim Takip Tablosu
Hazırlayan: Beka Çotur 7
• Görüşmeler: Paydaşlarla direkt görüşme
• Odak Grupları: Kalifiye paydaşlar ve Konu uzmanları ile tartışmalar
• Çalıştaylar: Çapraz fonksiyonel gruplarla görüşme
• JAD (Joint Application Design): Ortak Uygulama Tasarımı/Geliştirmesi
• QFD (Quality Function Development): Kalite Fonksiyon Yayılımı
Yeni ürün geliştirirken kritik özelliklerini belirlemeye yardımcı olur
Müşteri ihtiyaçlarının toplanması ile başlar : VOC (Voice of Customer) :
Müşterinin Sesi
Kapsam Yönetimi Gereksinimleri
Toplama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Çotur 8
• Grup Yaratıcılık Teknikleri:
• Beyin fırtınası
• Nominal grup tekniği: oylama ve sıralama
• Delphi tekniği: uzman tarafından anket cevaplanması ve anonim geri dönüş
• Fikir haritalama
• Benzeşim şeması: benzer fikirleri gruplandırma
• Grup Karar Verme Teknikleri
• Oy birliği
• Çoğunluk (>%50)
• Çoğulculuk: en büyük kesimin kararının uygulanması
• Diktatörlük
Kapsam Yönetimi Gereksinimleri
Toplama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Çotur 9
• Benzeşim Şeması:
• Gereksinimler benzerliklerine göre gruplara ayrılır
• Daha önce fark edilmemiş kapsam riskini belirlemek için kolaylık sağlar
Kapsam Yönetimi
Kitabevi Bilgisayarlar Ofis Alanı Müşteri Hizmetleri
15000 kitap
Ortak kullanım için 48
bilgisayar
4 ofis, 15 kübik
Alan başına bilgisayar ve
telefon bulunan 1 masa
15 değişik kategori
Ziyaretçi hizmet masası
için 12 bilgisayar
1 yönetici ofisi
Kolay bulmak için
yukardakileri etiketleme
Personel ofisleri için 12
bilgisayar
Yönetim alanlarına yakın
müdür ofisleri
Her alan için yazıcı / Ortak
kullanım için 7 yazıcı
Her müdür alanına 5 kübik Yeni belirlenen
gereksinimler
Gereksinimleri
Toplama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Çotur 10
• Anketler : çok sayıda cevap veren
• Gözlem : kişileri kendi ortamında izleme
• Prototip : çalışan bir model yaparak erken geri dönüş sağlanması
• Karşılaştırma
Kapsam Yönetimi Gereksinimleri
Toplama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Çotur 11
Paydaş Gereksinimlerini Dengeleme:
• Bazı sorunlar Proje Yöneticisinin çözemeyeceği kadar karmaşık olabilir
• Talep edilen gereksinimleri çözmek için aşağıdakiler göz önüne alınır:
• İşin gerekçesi
• Proje Başlangıç Belgesi
• Proje kapsam tanımı
• Proje kısıtlamaları
• Önerilen aktiviteler: Uyuşmazlık çözümü, takım dayanışması, problem çözme
becerileri, üst yönetime iletme, paydaştan onay alma
• Projenin yapılma nedeni ile ilgili olmayan istekler geri çevrilmelidir
Kapsam Yönetimi
!
Gereksinimleri
Toplama
Hazırlayan: Beka Çotur 12
Araçlar
• Gereksinim Dokümanı: her bir gereksinimin projeyle bağlantılı iş ihtiyacını
nasıl karşıladığını açıklar. Gereksinimler başlangıçta genel bir liste olarak
hazırlanabilir ve daha çok bilgi elde edildikçe kademeli olarak daha ayrıntılı
hale gelebilir.
• Gereksinimlerin net ve kabul edilebilir olması için aşağıdaki şartlar
karşılanmalıdır:
• Specific açık, net ve anlaşılır
• Measurable ölçülebilir
• Achievable ulaşılabilir
• Relevant ilgili
• Time bound zaman sınırlı
Kapsam Yönetimi Gereksinimleri
Toplama
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 13
• Gereksinim Dokümanının bileşenleri aşağıdaki gibi olabilir
• Aşağıdakileri içeren iş gereksinimleri:
• İzlenebilirlik açısından iş ve proje hedefleri;
• Projeyi gerçekleştiren organizasyonun iş kuralları;
• Organizasyonun yol gösterici ilkeleri.
• Aşağıdakileri içeren Paydaş gereksinimleri:
• Organizasyonun diğer alanları üzerindeki etkiler;
• Projeyi gerçekleştiren organizasyonun içindeki veya dışındaki diğer birimler
üzerindeki etkiler;
• Paydaş iletişimi ve raporlama gereksinimleri.
Kapsam Yönetimi Gereksinimleri
Toplama
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 14
• Aşağıdakileri içeren Çözüm gereksinimleri:
• Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler;
• Teknoloji ve standart uyumu gereksinimleri;
• Destek ve eğitim gereksinimleri;
• Kalite gereksinimleri; ve
• Raporlama gereksinimleri, vb (çözüm gereksinimleri yazılı olarak, model oluşturarak
ya da her iki biçimde de belgelenebilir).
• Proje gereksinimleri şu şekildedir:
• Hizmet, performans, güvenlik, uyum, vb. konuların düzeyleri ve;
• Kabul kriterleri.
• Geçiş gereksinimleri.
• Gereksinim varsayımları, bağımlılıkları ve kısıtları.
Kapsam Yönetimi Gereksinimleri
Toplama
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 15
Gereksinim izlenebilirlik Matrisi
Gereksinim izlenebilirlik matrisi, ürün gereksinimlerinin başlangıç
noktalarıyla bu gereksinimleri karşılayan teslimatların bağlantısını
gösteren bir tablodur. İzlenmesi gereken maddeler:
• İş ihtiyaçları, fırsatlar, amaçlar ve hedefler;
• Proje hedefleri;
• Proje kapsamı/ İKY teslimatları;
• Ürün tasarımı;
• Ürün geliştirme;
• Test stratejisi ve test senaryoları;
• Genel gereksinimlerden daha ayrıntılı gereksinimlere geçme
Kapsam Yönetimi Gereksinimleri
Toplama
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 16
• Kapsamı Belirleme: Proje ve ürünün ayrıntılı bir açıklamasının
oluşturulması sürecidir. Projeye neyin dahil olup olmadığı belirlenir.
Kapsam Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Kapsamı Belirleme
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Kapsam yönetimi planı
• Proje Başlangıç Belgesi
• Gereksinim Dokümanı
• Organizasyonel Süreç
Varlıkları
• Uzman Görüşü
• Ürün analizi
• Alternatiflerin belirlenmesi
• Çalıştaylar
• Proje Kapsam Bildirimi
• Proje dokümanları
güncellemeleri
Hazırlayan: Beka Çotur 17
• Projede ve çıktılarda nelerin dahil edilip edilmeyeceği belirlenir
• Ürün Kapsamı: Bir ürün, hizmet ya da sonucu tanımlayan özellikler ve
fonksiyonlardır
• Proje Kapsamı: Belirtilen özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir ürün, hizmet
ya da sonucu teslim etmek için yapılması gereken çalışmalardır
• Ürün Analizi:
• Sponsor / Müşteri tarafından belirlenmiş amaç ve tanım analiz edilerek
somut teslimatlara dönüştürülür. ürün kırılımı, sistem analizi, gereksinim
analizi, sistem mühendisliği değer mühendisliği ve değer analizi gibi
teknikleri içerir.
Kapsamı BelirlemeKapsam Yönetimi
Araçlar
Hazırlayan: Beka Çotur 18
Proje Kapsam Bildirimi
• Kapsam belirleme aktivitesinin sonucu çıkarılır, projenin kapsamı,
başlıca teslimatlar, varsayımlar ve kısıtlar açıklanır. Ayrıca, proje
teslimatları oluşturmak için gerekli teslimatları ve çalışmaları ayrıntılı
olarak açıklar.
Kapsam Yönetimi Kapsamı Belirleme
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 19
Proje Başlatma Belgesi vs Proje Kapsam Bildirimi
Kapsam Yönetimi Kapsamı Belirleme
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 20
• İş Kırılım Yapısını Oluşturma : Proje teslimatlarının ve proje
çalışmalarının daha küçük ve yönetilebilir bileşenlere ayrılmasıdır
Kapsam Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
İş Kırılım Yapısını
Oluşturma
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Kapsam yönetimi planı
• Proje Kapsam Bildirimi
• Gereksinim Dokümanı
• Çevresel İşletme Faktörleri
• Organizasyonel Süreç
Varlıkları
• Bileşenlere ayırma
• Uzman Görüşü
• İKY (İş Kırılım Yapısı)
• İKY Sözlüğü
• Kapsam Dayanağı
• Proje dokümanları
güncellemeleri
Hazırlayan: Beka Çotur 21
• İKY Örneği:
• İKY bağımlılıkları göstermez
• İşleri çok fazla detaylandırmak, verimli olmayan yönetim çabasına
neden olur
• İş paketleri: İş Kırılım Yapısının zamanlanabilir, bütçelenebilir,
izlenebilir ve kontrol edilebilir en düşük seviyedeki detayıdır.
Kapsam Yönetimi İş Kırılım Yapısını
Oluşturma
!
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 22
• İKY ve İKY sözlüğü ile birlikte Kapsam Dayanağını oluşturur.
• İKY Sözlüğü: çalışma paketleri ve kontrol hesapları da dahil olmak
üzere, İKY’nin bileşenlerinin daha ayrıntılı olarak tanımlanmasını
sağlar.
• ürün kapsamı,
• çıktılar,
• ürün kabul kriterleri,
• kapsam dışı özellikler,
• ek riskler,
• kısıtlamalar ve
• varsayımları içerir
Kapsam Yönetimi İş Kırılım Yapısını
Oluşturma
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Çotur 23
• Hesap kodu
• İş tanımı
• Sorumlu kurum
• İlgili Kilometretaşı
• Gerekli kaynaklar
• Maliyet tahminleri
• Kalite gereksinimleri
• Teknik referanslar
• Kontrat bilgisi
• Kapsamı Onaylama: Tamamlanan proje teslimatlarının kabulünün
resmi hale getirilmesidir
Kapsam Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Kapsamı
Onaylama
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje Yönetim Planı
• Gereksinim
dokümantasyonu
• Gereksinim Takip Tablosu
• Doğrulanmış Teslimatlar
• Çalışma Performansı
Verileri
• Denetim
• Gruplar halinde karar alma
teknikleri
• Kabul Edilmiş Teslimatlar
• Değişiklik İstekleri
• Çalışma Performansı
Bilgileri
• Proje Dokümanı
Güncellemeleri
Hazırlayan: Beka Çotur 24
• Tetkik, ölçüm, inceleme ve doğrulama gibi, çalışmaların ve
teslimatların gereksinimlere ve ürün kabul kriterlerine uyup
uymadığını belirlemeye yönelik aktiviteler içerir. Tetkik yerine bazen
gözden geçirme, ürün gözden geçirmesi, denetim ve adım adım
doğrulama terimleri kullanılır.
• Kalite Kontrolden farkı: Kalite kontrol teslimatların doğruluğu ile
ilgilenir, onaydan önce gerçekleştirilmelidir.
Kapsam Yönetimi Kapsamı
Doğrulama
Hazırlayan: Beka Çotur 25
Araçlar
• Kapsamı Kontrol Etme: projenin ve ürünün kapsam durumunun
izlenmesi ve kapsam dayanağına yapılan değişikliklerin kontrol
edilmesidir
Kapsam Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Kapsamı Kontrol
Etme
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje Yönetim Planı
• Çalışma Performans Verisi
• Gereksinim
dokümantasyonu
• Gereksinim Takip Tablosu
• Organizasyonel Süreç
Varlıkları
• Varyans Analizi • Çalışma Performans Bilgileri
• Değişiklik İstekleri
• Proje Yönetim Planı
Güncellemeleri
• Organizasyonel Süreç Varlıkları
Güncellemeleri
• Proje Dokümanı
GüncellemeleriHazırlayan: Beka Çotur 26
• Varyans analizi, temel çizgi ve gerçekleşen performans arasındaki
farklılık derecesini ve nedenini belirleme tekniğidir. Başlangıçtaki
kapsam temel çizgisinden sapmanın büyüklüğünü değerlendirmek için
proje performans ölçümleri kullanılır.
• Proje kapsam dayanağından sapmanın fazla olması durumunda
önleyici / düzeltici aksiyon alınması gerekir
Kapsamı Kontrol
EtmeKapsam Yönetimi
Hazırlayan: Beka Çotur 27
Araçlar
Kapsamı Kontrol
EtmeKapsam Yönetimi
Kapsam Kontrolü sırasında
kapsam değişikliği ihtiyacı
Maliyet ya da Zaman kontrolü vs
sırasında kapsama potansiyel etki
Entegre Değişiklik Kontrolü
Değişikliği Kabul Et / Reddet?
Kabul edilmiş değişikliği
ilerletmek için
Kapsam Kontrolüne dön
Hazırlayan: Beka Çotur 28
Çıktılar
• Kapsam Dayanağı Güncellemeleri: Onaylanmış değişiklik talepleri proje
kapsamını etkilerse, kapsam bildirimi, iKY ve iKY sözlüğü gözden geçirilir ve
Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi sürecinde onaylanan
değişiklikleri yansıtacak şekilde yeniden yayınlanır.

More Related Content

What's hot

4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
8 risk yonetimi
8  risk yonetimi8  risk yonetimi
8 risk yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
6  i̇nsan kaynakları yonetimi6  i̇nsan kaynakları yonetimi
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
5 kalite yonetimi
5  kalite yonetimi5  kalite yonetimi
5 kalite yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
9 tedarik yonetimi
9  tedarik yonetimi9  tedarik yonetimi
9 tedarik yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin TanımlanmasıProje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin Tanımlanması
Ahmet Han
 
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet YönetimiProje Maliyet Yönetimi
10 paydaş yonetimi
10  paydaş yonetimi10  paydaş yonetimi
10 paydaş yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
Aytekin Özel
 
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Kapsam YönetimiProje Kapsam Yönetimi
Proje başlangıç toplantısı
Proje başlangıç toplantısıProje başlangıç toplantısı
Proje başlangıç toplantısıSavaş Şakar
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
Melih ÖZCANLI
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Ali Hebip
 
eCIO PPT What is a PMO
eCIO PPT What is a PMOeCIO PPT What is a PMO
eCIO PPT What is a PMO
David Niles
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
Gözde Sarmısak
 
Pmo Why?
Pmo Why?Pmo Why?
Real example of PMO deployment
Real example of PMO deploymentReal example of PMO deployment
Real example of PMO deployment
Lou Bahrmasel, PMP, MBA
 
Project Management Plan Template
Project Management Plan TemplateProject Management Plan Template
Project Management Plan Template
Simplilearn
 

What's hot (20)

4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
 
8 risk yonetimi
8  risk yonetimi8  risk yonetimi
8 risk yonetimi
 
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
6  i̇nsan kaynakları yonetimi6  i̇nsan kaynakları yonetimi
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
 
5 kalite yonetimi
5  kalite yonetimi5  kalite yonetimi
5 kalite yonetimi
 
9 tedarik yonetimi
9  tedarik yonetimi9  tedarik yonetimi
9 tedarik yonetimi
 
Proje Yonetimi
Proje YonetimiProje Yonetimi
Proje Yonetimi
 
Proje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin TanımlanmasıProje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin Tanımlanması
 
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet YönetimiProje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
 
10 paydaş yonetimi
10  paydaş yonetimi10  paydaş yonetimi
10 paydaş yonetimi
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
 
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Kapsam YönetimiProje Kapsam Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
 
Proje başlangıç toplantısı
Proje başlangıç toplantısıProje başlangıç toplantısı
Proje başlangıç toplantısı
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 
PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
 
eCIO PPT What is a PMO
eCIO PPT What is a PMOeCIO PPT What is a PMO
eCIO PPT What is a PMO
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Pmo Why?
Pmo Why?Pmo Why?
Pmo Why?
 
Real example of PMO deployment
Real example of PMO deploymentReal example of PMO deployment
Real example of PMO deployment
 
Project Management Plan Template
Project Management Plan TemplateProject Management Plan Template
Project Management Plan Template
 

Viewers also liked

PMP Preparation - 08 Quality Management
PMP Preparation - 08 Quality ManagementPMP Preparation - 08 Quality Management
PMP Preparation - 08 Quality Management
Mohamed ElSaadany, PMP, CCP, PMI-RMP, SCE-PE
 
3 Questions PM needs to ask for Stakeholder Management
3 Questions PM needs to ask for Stakeholder Management3 Questions PM needs to ask for Stakeholder Management
3 Questions PM needs to ask for Stakeholder Management
Syed Basharat Aziz, PMP, ITIL Expert, ISO, PCIP, MSIT.
 
PMP Preparation - 06 Time Management
PMP Preparation - 06 Time ManagementPMP Preparation - 06 Time Management
PMP Preparation - 06 Time Management
Mohamed ElSaadany, PMP, CCP, PMI-RMP, SCE-PE
 
Project Quality Control
Project Quality ControlProject Quality Control
Project Quality Control
Sheetal Narkar
 
Quality Management In Construction
Quality Management In ConstructionQuality Management In Construction
Quality Management In Construction
Isidro Sid Calayag
 
PMP Chap 8 - Project Quality Management
PMP Chap 8 - Project Quality ManagementPMP Chap 8 - Project Quality Management
PMP Chap 8 - Project Quality Management
Anand Bobade
 

Viewers also liked (6)

PMP Preparation - 08 Quality Management
PMP Preparation - 08 Quality ManagementPMP Preparation - 08 Quality Management
PMP Preparation - 08 Quality Management
 
3 Questions PM needs to ask for Stakeholder Management
3 Questions PM needs to ask for Stakeholder Management3 Questions PM needs to ask for Stakeholder Management
3 Questions PM needs to ask for Stakeholder Management
 
PMP Preparation - 06 Time Management
PMP Preparation - 06 Time ManagementPMP Preparation - 06 Time Management
PMP Preparation - 06 Time Management
 
Project Quality Control
Project Quality ControlProject Quality Control
Project Quality Control
 
Quality Management In Construction
Quality Management In ConstructionQuality Management In Construction
Quality Management In Construction
 
PMP Chap 8 - Project Quality Management
PMP Chap 8 - Project Quality ManagementPMP Chap 8 - Project Quality Management
PMP Chap 8 - Project Quality Management
 

Similar to 2 kapsam yonetimi

Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 trProje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
M.Yusuf Atmaca
 
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve TekniklerProje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
faruksld
 
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
diyadininan
 
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank SunumuGartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
halilaksu
 
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell SunumuGartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
halilaksu
 
09092014 ata ws
09092014 ata ws09092014 ata ws
09092014 ata ws
TheBASolutions
 
Yazılım Projelerine Scrum Yazılım Geliştirme Modelinin Uygulanması ve Scrum Y...
Yazılım Projelerine Scrum Yazılım Geliştirme Modelinin Uygulanması ve Scrum Y...Yazılım Projelerine Scrum Yazılım Geliştirme Modelinin Uygulanması ve Scrum Y...
Yazılım Projelerine Scrum Yazılım Geliştirme Modelinin Uygulanması ve Scrum Y...
Cenk Derinozlu
 
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİKALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KASIAD KOCAELİ
 
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
 PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
KASIAD KOCAELİ
 
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Hakan Aksungar, MBA, PMP
 
11092014 ata ws
11092014 ata ws11092014 ata ws
11092014 ata ws
TheBASolutions
 
006 Uml Modelleri Gereksinimler [120 Slides]
006 Uml Modelleri Gereksinimler [120 Slides]006 Uml Modelleri Gereksinimler [120 Slides]
006 Uml Modelleri Gereksinimler [120 Slides]
Erol Bozkurt
 
Bir etwinning projesi planlama webinar
Bir etwinning projesi planlama webinarBir etwinning projesi planlama webinar
Bir etwinning projesi planlama webinar
senguldeniz
 
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
Sinop Müdürlüğü
 
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimiYazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Betul Kesimal
 
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
CihanYasar
 
Proje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimiProje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimi
Vedat Sonmez
 
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımıScrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Necmettin Ozkan
 

Similar to 2 kapsam yonetimi (20)

Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 trProje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
 
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve TekniklerProje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
 
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
 
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank SunumuGartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
 
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell SunumuGartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
 
09092014 ata ws
09092014 ata ws09092014 ata ws
09092014 ata ws
 
Yazılım Projelerine Scrum Yazılım Geliştirme Modelinin Uygulanması ve Scrum Y...
Yazılım Projelerine Scrum Yazılım Geliştirme Modelinin Uygulanması ve Scrum Y...Yazılım Projelerine Scrum Yazılım Geliştirme Modelinin Uygulanması ve Scrum Y...
Yazılım Projelerine Scrum Yazılım Geliştirme Modelinin Uygulanması ve Scrum Y...
 
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİKALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
 
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
 PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
 
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
 
11092014 ata ws
11092014 ata ws11092014 ata ws
11092014 ata ws
 
006 Uml Modelleri Gereksinimler [120 Slides]
006 Uml Modelleri Gereksinimler [120 Slides]006 Uml Modelleri Gereksinimler [120 Slides]
006 Uml Modelleri Gereksinimler [120 Slides]
 
Bir etwinning projesi planlama webinar
Bir etwinning projesi planlama webinarBir etwinning projesi planlama webinar
Bir etwinning projesi planlama webinar
 
Bdd
BddBdd
Bdd
 
Agile proje yönetimi
Agile proje yönetimiAgile proje yönetimi
Agile proje yönetimi
 
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
 
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimiYazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
 
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
 
Proje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimiProje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimi
 
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımıScrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
 

2 kapsam yonetimi

 • 2. Kapsam Yönetimi Gereksinimleri Toplama Kapsamı Belirleme İş Kırılım Yapısını Oluşturma Kapsamı Onaylama Kapsamı Kontrol Etme Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol KapanışBilgi Alanı Kapsam Yönetimi Kapsam Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Çotur 2
 • 3. • Proje Kapsam Yönetimi, projenin içine neler dahil, neler projenin dışında kalıyor sorusuyla ilgilidir. • Kapsam Ürün Kapsamı ve Proje Kapsamını gösterir • Ürün kapsamı: Bir ürün, hizmet ya da sonucu tanımlayan özellikler ve fonksiyonlardır • Proje kapsamı: Belirtilen özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir ürün, hizmet ya da sonucu teslim etmek için yapılması gereken çalışmalardır. Proje kapsamı teriminin bazen ürün kapsamını kapsadığı görülebilir. • Gereksiz kapsamın projeye dahil edilmemesi gerekir, ek kapsam talepleri onay sürecinden geçirilmelidir! Kapsam Yönetimi Hazırlayan: Beka Çotur 3
 • 4. • Kapsam Yönetimi Planlama: Proje kapsamının nasıl tanımlanacağı, geçerli kılınacağı ve kontrol edileceğini belgeleyen kapsam yönetimi planı oluşturma sürecidir Kapsam Yönetimi Planlama Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Kapsam Yönetimi Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetimi planı • Proje başlatma belgesi • Çevresel işletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Uzman görüşü • Toplantılar • Kapsam yönetimi planı • Gereksinim Yönetim Planı Hazırlayan: Beka Çotur 4
 • 5. Kapsam Yönetimi Planı • Ayrıntılı bir proje kapsam bildirimi hazırlanmasına yönelik süreç; • Ayrıntılı bir proje kapsam bildiriminden İKY oluşturulmasına yönelik süreç; • İKY'nin nasıl sürdürüleceğini ve onaylanacağını belirlemeye yönelik süreç; • Tamamlanmış proje teslimatlarının resmi kabulünün nasıl yapılacağını belirlemeye yönelik süreç ve; • Ayrıntılı proje kapsamı bildirimine yapılacak değişiklik taleplerinin nasıl işleme alınacağını kontrol etmeye yönelik süreç. Bu süreç doğrudan Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi sürecine bağlıdır. Kapsam Yönetimi Kapsam Yönetimi Planlama Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 5
 • 6. Gereksinim Yönetim Planı • Gereksinim aktivitelerinin planlanma, izlenme ve raporlanma şekli; • Yapılandırma yönetimi aktiviteleri: ürüne yapılacak değişikliklerin başlatılma şekli, etkilerin analiz edilme biçimi, bu değişiklikleri onaylamak için gerekli yetki düzeylerinin yanı sıra bunların izlenme ve raporlanma şekilleri; • Gereksinimleri önceliklendirme süreci; • Kullanılacak ürün ölçütleri ve bunları kullanmanın gerekçeleri ve; • Gereksinimlerin hangi özelliklerinin izlenebilirlik matrisine alınacağını gösteren izlenebilirlik yapısı. Kapsam Yönetimi Kapsam Yönetimi Planlama Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 6
 • 7. • Gereksinimleri Toplama : Proje amacını gerçekleştirebilmek için paydaş ihtiyaçlarının toplanması ve dokümante edilmesidir. Gereksinimlerin önceliklendirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü gerekir. Gereksinimleri Toplama Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Kapsam Yönetimi Girdiler Araçlar Çıktılar • Kapsam yönetimi planı • Gereksinim Yönetim Planı • Proje Başlangıç Belgesi • Paydaş Yönetim Planı • Paydaş Listesi • Görüşmeler • Odak Grupları • Çalıştaylar • Grup yaratıcılık teknikleri • Anketler • Gözlem • Prototip • Karşılaştırma • Gereksinim Dokümanı • Gereksinim Takip Tablosu Hazırlayan: Beka Çotur 7
 • 8. • Görüşmeler: Paydaşlarla direkt görüşme • Odak Grupları: Kalifiye paydaşlar ve Konu uzmanları ile tartışmalar • Çalıştaylar: Çapraz fonksiyonel gruplarla görüşme • JAD (Joint Application Design): Ortak Uygulama Tasarımı/Geliştirmesi • QFD (Quality Function Development): Kalite Fonksiyon Yayılımı Yeni ürün geliştirirken kritik özelliklerini belirlemeye yardımcı olur Müşteri ihtiyaçlarının toplanması ile başlar : VOC (Voice of Customer) : Müşterinin Sesi Kapsam Yönetimi Gereksinimleri Toplama Araçlar Hazırlayan: Beka Çotur 8
 • 9. • Grup Yaratıcılık Teknikleri: • Beyin fırtınası • Nominal grup tekniği: oylama ve sıralama • Delphi tekniği: uzman tarafından anket cevaplanması ve anonim geri dönüş • Fikir haritalama • Benzeşim şeması: benzer fikirleri gruplandırma • Grup Karar Verme Teknikleri • Oy birliği • Çoğunluk (>%50) • Çoğulculuk: en büyük kesimin kararının uygulanması • Diktatörlük Kapsam Yönetimi Gereksinimleri Toplama Araçlar Hazırlayan: Beka Çotur 9
 • 10. • Benzeşim Şeması: • Gereksinimler benzerliklerine göre gruplara ayrılır • Daha önce fark edilmemiş kapsam riskini belirlemek için kolaylık sağlar Kapsam Yönetimi Kitabevi Bilgisayarlar Ofis Alanı Müşteri Hizmetleri 15000 kitap Ortak kullanım için 48 bilgisayar 4 ofis, 15 kübik Alan başına bilgisayar ve telefon bulunan 1 masa 15 değişik kategori Ziyaretçi hizmet masası için 12 bilgisayar 1 yönetici ofisi Kolay bulmak için yukardakileri etiketleme Personel ofisleri için 12 bilgisayar Yönetim alanlarına yakın müdür ofisleri Her alan için yazıcı / Ortak kullanım için 7 yazıcı Her müdür alanına 5 kübik Yeni belirlenen gereksinimler Gereksinimleri Toplama Araçlar Hazırlayan: Beka Çotur 10
 • 11. • Anketler : çok sayıda cevap veren • Gözlem : kişileri kendi ortamında izleme • Prototip : çalışan bir model yaparak erken geri dönüş sağlanması • Karşılaştırma Kapsam Yönetimi Gereksinimleri Toplama Araçlar Hazırlayan: Beka Çotur 11
 • 12. Paydaş Gereksinimlerini Dengeleme: • Bazı sorunlar Proje Yöneticisinin çözemeyeceği kadar karmaşık olabilir • Talep edilen gereksinimleri çözmek için aşağıdakiler göz önüne alınır: • İşin gerekçesi • Proje Başlangıç Belgesi • Proje kapsam tanımı • Proje kısıtlamaları • Önerilen aktiviteler: Uyuşmazlık çözümü, takım dayanışması, problem çözme becerileri, üst yönetime iletme, paydaştan onay alma • Projenin yapılma nedeni ile ilgili olmayan istekler geri çevrilmelidir Kapsam Yönetimi ! Gereksinimleri Toplama Hazırlayan: Beka Çotur 12 Araçlar
 • 13. • Gereksinim Dokümanı: her bir gereksinimin projeyle bağlantılı iş ihtiyacını nasıl karşıladığını açıklar. Gereksinimler başlangıçta genel bir liste olarak hazırlanabilir ve daha çok bilgi elde edildikçe kademeli olarak daha ayrıntılı hale gelebilir. • Gereksinimlerin net ve kabul edilebilir olması için aşağıdaki şartlar karşılanmalıdır: • Specific açık, net ve anlaşılır • Measurable ölçülebilir • Achievable ulaşılabilir • Relevant ilgili • Time bound zaman sınırlı Kapsam Yönetimi Gereksinimleri Toplama Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 13
 • 14. • Gereksinim Dokümanının bileşenleri aşağıdaki gibi olabilir • Aşağıdakileri içeren iş gereksinimleri: • İzlenebilirlik açısından iş ve proje hedefleri; • Projeyi gerçekleştiren organizasyonun iş kuralları; • Organizasyonun yol gösterici ilkeleri. • Aşağıdakileri içeren Paydaş gereksinimleri: • Organizasyonun diğer alanları üzerindeki etkiler; • Projeyi gerçekleştiren organizasyonun içindeki veya dışındaki diğer birimler üzerindeki etkiler; • Paydaş iletişimi ve raporlama gereksinimleri. Kapsam Yönetimi Gereksinimleri Toplama Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 14
 • 15. • Aşağıdakileri içeren Çözüm gereksinimleri: • Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler; • Teknoloji ve standart uyumu gereksinimleri; • Destek ve eğitim gereksinimleri; • Kalite gereksinimleri; ve • Raporlama gereksinimleri, vb (çözüm gereksinimleri yazılı olarak, model oluşturarak ya da her iki biçimde de belgelenebilir). • Proje gereksinimleri şu şekildedir: • Hizmet, performans, güvenlik, uyum, vb. konuların düzeyleri ve; • Kabul kriterleri. • Geçiş gereksinimleri. • Gereksinim varsayımları, bağımlılıkları ve kısıtları. Kapsam Yönetimi Gereksinimleri Toplama Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 15
 • 16. Gereksinim izlenebilirlik Matrisi Gereksinim izlenebilirlik matrisi, ürün gereksinimlerinin başlangıç noktalarıyla bu gereksinimleri karşılayan teslimatların bağlantısını gösteren bir tablodur. İzlenmesi gereken maddeler: • İş ihtiyaçları, fırsatlar, amaçlar ve hedefler; • Proje hedefleri; • Proje kapsamı/ İKY teslimatları; • Ürün tasarımı; • Ürün geliştirme; • Test stratejisi ve test senaryoları; • Genel gereksinimlerden daha ayrıntılı gereksinimlere geçme Kapsam Yönetimi Gereksinimleri Toplama Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 16
 • 17. • Kapsamı Belirleme: Proje ve ürünün ayrıntılı bir açıklamasının oluşturulması sürecidir. Projeye neyin dahil olup olmadığı belirlenir. Kapsam Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Kapsamı Belirleme Girdiler Araçlar Çıktılar • Kapsam yönetimi planı • Proje Başlangıç Belgesi • Gereksinim Dokümanı • Organizasyonel Süreç Varlıkları • Uzman Görüşü • Ürün analizi • Alternatiflerin belirlenmesi • Çalıştaylar • Proje Kapsam Bildirimi • Proje dokümanları güncellemeleri Hazırlayan: Beka Çotur 17
 • 18. • Projede ve çıktılarda nelerin dahil edilip edilmeyeceği belirlenir • Ürün Kapsamı: Bir ürün, hizmet ya da sonucu tanımlayan özellikler ve fonksiyonlardır • Proje Kapsamı: Belirtilen özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir ürün, hizmet ya da sonucu teslim etmek için yapılması gereken çalışmalardır • Ürün Analizi: • Sponsor / Müşteri tarafından belirlenmiş amaç ve tanım analiz edilerek somut teslimatlara dönüştürülür. ürün kırılımı, sistem analizi, gereksinim analizi, sistem mühendisliği değer mühendisliği ve değer analizi gibi teknikleri içerir. Kapsamı BelirlemeKapsam Yönetimi Araçlar Hazırlayan: Beka Çotur 18
 • 19. Proje Kapsam Bildirimi • Kapsam belirleme aktivitesinin sonucu çıkarılır, projenin kapsamı, başlıca teslimatlar, varsayımlar ve kısıtlar açıklanır. Ayrıca, proje teslimatları oluşturmak için gerekli teslimatları ve çalışmaları ayrıntılı olarak açıklar. Kapsam Yönetimi Kapsamı Belirleme Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 19
 • 20. Proje Başlatma Belgesi vs Proje Kapsam Bildirimi Kapsam Yönetimi Kapsamı Belirleme Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 20
 • 21. • İş Kırılım Yapısını Oluşturma : Proje teslimatlarının ve proje çalışmalarının daha küçük ve yönetilebilir bileşenlere ayrılmasıdır Kapsam Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış İş Kırılım Yapısını Oluşturma Girdiler Araçlar Çıktılar • Kapsam yönetimi planı • Proje Kapsam Bildirimi • Gereksinim Dokümanı • Çevresel İşletme Faktörleri • Organizasyonel Süreç Varlıkları • Bileşenlere ayırma • Uzman Görüşü • İKY (İş Kırılım Yapısı) • İKY Sözlüğü • Kapsam Dayanağı • Proje dokümanları güncellemeleri Hazırlayan: Beka Çotur 21
 • 22. • İKY Örneği: • İKY bağımlılıkları göstermez • İşleri çok fazla detaylandırmak, verimli olmayan yönetim çabasına neden olur • İş paketleri: İş Kırılım Yapısının zamanlanabilir, bütçelenebilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir en düşük seviyedeki detayıdır. Kapsam Yönetimi İş Kırılım Yapısını Oluşturma ! Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 22
 • 23. • İKY ve İKY sözlüğü ile birlikte Kapsam Dayanağını oluşturur. • İKY Sözlüğü: çalışma paketleri ve kontrol hesapları da dahil olmak üzere, İKY’nin bileşenlerinin daha ayrıntılı olarak tanımlanmasını sağlar. • ürün kapsamı, • çıktılar, • ürün kabul kriterleri, • kapsam dışı özellikler, • ek riskler, • kısıtlamalar ve • varsayımları içerir Kapsam Yönetimi İş Kırılım Yapısını Oluşturma Çıktılar Hazırlayan: Beka Çotur 23 • Hesap kodu • İş tanımı • Sorumlu kurum • İlgili Kilometretaşı • Gerekli kaynaklar • Maliyet tahminleri • Kalite gereksinimleri • Teknik referanslar • Kontrat bilgisi
 • 24. • Kapsamı Onaylama: Tamamlanan proje teslimatlarının kabulünün resmi hale getirilmesidir Kapsam Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Kapsamı Onaylama Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje Yönetim Planı • Gereksinim dokümantasyonu • Gereksinim Takip Tablosu • Doğrulanmış Teslimatlar • Çalışma Performansı Verileri • Denetim • Gruplar halinde karar alma teknikleri • Kabul Edilmiş Teslimatlar • Değişiklik İstekleri • Çalışma Performansı Bilgileri • Proje Dokümanı Güncellemeleri Hazırlayan: Beka Çotur 24
 • 25. • Tetkik, ölçüm, inceleme ve doğrulama gibi, çalışmaların ve teslimatların gereksinimlere ve ürün kabul kriterlerine uyup uymadığını belirlemeye yönelik aktiviteler içerir. Tetkik yerine bazen gözden geçirme, ürün gözden geçirmesi, denetim ve adım adım doğrulama terimleri kullanılır. • Kalite Kontrolden farkı: Kalite kontrol teslimatların doğruluğu ile ilgilenir, onaydan önce gerçekleştirilmelidir. Kapsam Yönetimi Kapsamı Doğrulama Hazırlayan: Beka Çotur 25 Araçlar
 • 26. • Kapsamı Kontrol Etme: projenin ve ürünün kapsam durumunun izlenmesi ve kapsam dayanağına yapılan değişikliklerin kontrol edilmesidir Kapsam Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Kapsamı Kontrol Etme Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje Yönetim Planı • Çalışma Performans Verisi • Gereksinim dokümantasyonu • Gereksinim Takip Tablosu • Organizasyonel Süreç Varlıkları • Varyans Analizi • Çalışma Performans Bilgileri • Değişiklik İstekleri • Proje Yönetim Planı Güncellemeleri • Organizasyonel Süreç Varlıkları Güncellemeleri • Proje Dokümanı GüncellemeleriHazırlayan: Beka Çotur 26
 • 27. • Varyans analizi, temel çizgi ve gerçekleşen performans arasındaki farklılık derecesini ve nedenini belirleme tekniğidir. Başlangıçtaki kapsam temel çizgisinden sapmanın büyüklüğünü değerlendirmek için proje performans ölçümleri kullanılır. • Proje kapsam dayanağından sapmanın fazla olması durumunda önleyici / düzeltici aksiyon alınması gerekir Kapsamı Kontrol EtmeKapsam Yönetimi Hazırlayan: Beka Çotur 27 Araçlar
 • 28. Kapsamı Kontrol EtmeKapsam Yönetimi Kapsam Kontrolü sırasında kapsam değişikliği ihtiyacı Maliyet ya da Zaman kontrolü vs sırasında kapsama potansiyel etki Entegre Değişiklik Kontrolü Değişikliği Kabul Et / Reddet? Kabul edilmiş değişikliği ilerletmek için Kapsam Kontrolüne dön Hazırlayan: Beka Çotur 28 Çıktılar • Kapsam Dayanağı Güncellemeleri: Onaylanmış değişiklik talepleri proje kapsamını etkilerse, kapsam bildirimi, iKY ve iKY sözlüğü gözden geçirilir ve Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi sürecinde onaylanan değişiklikleri yansıtacak şekilde yeniden yayınlanır.