Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proje Yönetimi

8,862 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

Proje Yönetimi

 1. 1. Proje Yönetimi<br />Türker BAŞ<br />
 2. 2. İçerik<br />1<br />Proje Nedir?<br />2<br />Proje Nasıl Başlatılır?<br />3<br />Proje Nasıl Geliştirilir?<br />4<br />Proje Nasıl Yönetilir?<br />5<br />Proje Nasıl Sonuçlandırılır?<br />
 3. 3. Temel Davranışlar<br />Esneklik<br />Ayrıntılı Planlama<br />Nihai Hedefe Odaklanma<br />Ayrıntıların Yönetimi<br />Sevecenlik ve Enerji<br />Meydan Okuma Cesareti<br />
 4. 4. Temel Özellikler<br /><ul><li> İnsan İlişkileri Becerisi
 5. 5. İletişim Becerisi
 6. 6. Planlama Becerisi
 7. 7. Vizyon ve Sağduyu</li></li></ul><li>İçerik<br />Bölüm 1<br />Bölüm 2<br />Bölüm 3<br />Proje <br />Nasıl Geliştirilir?<br />Proje Nedir?<br />Proje Nasıl Başlatılır?<br />
 8. 8. Proje Nedir?<br />Farklı ve benzersiz bir ürün/hizmet<br />Belli bir başlama ve bitiş noktası<br />Ölçülebilir hedefler<br />Sınırlı kaynaklar<br />Geçici organizasyon<br />
 9. 9. Proje Nedir?<br />
 10. 10. (+) ve (-)’ler <br />( + )<br />( - )<br /><ul><li> Ayrıntılar
 11. 11. Risk
 12. 12. Zaman baskısı
 13. 13. Ödüller
 14. 14. Yenilik
 15. 15. Takım çalışması</li></li></ul><li>Proje Yaşam Çevrimi<br />Projeyi sonlandırın.<br />Değerlendirme yapın.<br />Sonuçlandırma<br />Süreci gözleyip kontrol edin.<br />Kaydedilen ilerlemeyi rapor edin.<br />Uygulama<br />Ekibi bir araya getirin.<br />Planı ayrıntılandırın.<br />Geliştirme<br />Sorun, Amaç, Hedefler?<br />Faaliyetler? Yarardaşlar?<br />Planlama<br />
 16. 16. Büyük Projeler<br />Alt Proje<br />Alt Proje<br />Alt Proje<br />Alt Proje<br />Alt Proje<br />Alt Proje<br />Alt Proje<br />Ana Proje<br />Toplu Konut Projesi<br /><ul><li> Konut Binaları
 17. 17. Sosyal Tesisler
 18. 18. Parklar Bahçeler
 19. 19. Arıtma Tesisleri</li></li></ul><li>Proje Yöneticisi<br /><ul><li> Proje hedeflerini netleştirmek (üyeler ile birlikte)
 20. 20. Projenin plan ve bütçesini hazırlamak
 21. 21. Takım üyelerini seçmek.
 22. 22. Görev ve sorumlulukları belirlemek
 23. 23. Faaliyetlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak
 24. 24. Yarardaşlarla iletişim kurmak</li></li></ul><li>Proje Takımı<br />Büyüklüğü projeye bağlı olarak değişecektir.<br />Projeye katkısı (bilgi / beceri) ne olacak? <br />Takıma uyum sağlayabilecek mi? <br />Projeye ne kadar zaman ayırabilecek?<br />Tam Zamanlı – Yarı Zamanlı<br />Şirket İçi – Şirket Dışı<br />
 25. 25. Yarardaşlar<br />Proje bitiminde ortaya çıkacak ürün /hizmetten etkilenecek ve projenin sonuçlarını resmi / gayri resmi olarak onaylayacak taraftır.<br />Örnek Proje: Şirketin Yeniden Yapılandırılması<br />Resmi Onay: Yönetim Kurulu<br />Gayri Resmi Onay: Tüm Çalışanlar<br />
 26. 26. Destek Grupları<br />Bilgisayar desteği, muhasebe, hukuk işleri, satın alma vb. konularda proje takımına destek veren kişi ve gruplardır.<br />Proje planına dahil edilmeli.<br />Tepe yönetiminin onayı alınmalı.<br />Gerekli hatırlatma ve koordinasyon yapılmalı.<br />
 27. 27. Başarısızlık Nedenleri<br />Proje = Gelişme<br />Başarısızlık Nedenleri<br /><ul><li> Bir sorumlu belirlenmemesi,
 28. 28. Bitiş tarihinin net olmaması,
 29. 29. Hedefin / elde edilecek sonuçların baştan belirlenmemesi
 30. 30. Herkesin faklı beklentiler içine girmesi
 31. 31. Rutin işlerin ön planda olması,
 32. 32. Katkı sağlayacak kişilerin iş yoğunluğu,
 33. 33. Yapılacakların çok açık ve net olduğu düşünülerek “proje” olarak adlandırılmaması
 34. 34. İşin aciliyeti öne sürülerek projelendirmeye zaman harcanmaması,</li></li></ul><li>Bölüm 3<br />Bölüm 2<br />Bölüm 1<br />İçerik<br />Proje <br />Nasıl Geliştirilir?<br />Proje Nasıl Başlatılır?<br />Proje Nedir?<br />
 35. 35. Planlama<br />Sorunu<br />Tanımlayın<br />Amaç<br />Hedefleri<br />Belirleyin<br />Yarardaşları<br />Belirleyin<br />Dengeyi<br />Kurun<br />Faaliyetleri<br />Tanımlayın<br />
 36. 36. Problemin Tanımlayın<br />Yapmak istediğiniz şeye ilişkin ihtiyaç ya da amaç nasıl algılanmaktadır?<br />İnsanların bunu çözülmesi gereken bir sorun olarak görmelerine ne yol açtı?<br />İnsanlar bu projenin başarısını ölçmek için hangi kriterleri kullanacaklar?<br />
 37. 37. Yarardaşları Belirleyin<br />Çözüm ya da sonuçta kimler pay sahibi olacak?<br />Projeye ilişkin faaliyetlerden ya da sonuçlardan hangi işlevler ya da insanlar etkilenecektir?<br />Projeye kaynak – insan, mekan, zaman, araç ve para – katısında bulunacak olanlar kimlerdir?<br />Projenin sonuçlarını eninde sonunda kullanacak ve bundan yarar sağlayacak olanlar kimlerdir? <br />Çeşitli yarardaşların bu projeye ilişkin hedefleri hangi bakımdan farklılaşıyor?<br />
 38. 38. Farklı Beklentiler…<br />
 39. 39. Büyük Umutlar…<br />PATRON / MÜŞTERİLER<br /><ul><li> Yetersiz Bütçe?
 40. 40. Yetersiz Zaman?
 41. 41. Yetersiz İnsan Kaynağı?</li></li></ul><li>Proje Amaçlarını Belirleyin<br />Ölçülebilir<br />B<br />A<br />C<br />Somut<br />Eylem Yönelimli<br />Proje Amacı<br />D<br />E<br />Sınırlı Zamanlı<br />Gerçekçi<br />
 42. 42. Örnek Proje Amaçları<br />Amaç<br />Haftalık toplantıların gündeme uygun olarak 2 saat içinde tamamlanmasını sağlamak.<br />Amaç<br />Müşterinin bankaya girmesi ile vezneye kabulü arasındaki süreyi en fazla 2 dakikaya indirmek.<br />
 43. 43. Dengeyi Kurun<br />Kalite = Zaman + Maliyet<br />
 44. 44. Faaliyetleri Tanımlayın<br />Projenin sonuçlandırılabilmesi için nelerin yapılması gerekiyor?<br />Yapılması gerekenleri ne kadar parçalayabilirim?<br />Her bir faaliyet için gereken kaynak (insan, para, zaman) nedir?<br />
 45. 45. Bölüm 4<br />Bölüm 3<br />Bölüm 2<br />İçerik<br />Proje Nasıl Geliştirilir?<br />Proje Nasıl Yönetilir?<br />Proje Nasıl Başlatılır?<br />
 46. 46. Geliştirme<br />Proje Ekibi<br />Görevler<br />Zaman Planına<br />Zaman Tahmini<br />Bütçe<br />Maliyetler<br />Faaliyet Dizisi<br />Kritik Yol<br />
 47. 47. Proje Ekibi<br />Oluşum Şekli<br />Siz Seçerseniz<br />Beceriler / Uzmanlık<br />Takım Çalışması<br />Geçici Personel<br />Hazırsa…<br />Uygun Görevlendirme<br />Eğitim (Bütçe)<br />
 48. 48. Planlama …<br />Tüm faaliyetleri listeleyin.<br />Her faaliyetin teslim edilecek sonucunu somutlaştırın.<br />Her faaliyet için kısa bir açıklama yazın.<br />Her faaliyet için düşünülen süreyi belirleyin.<br />Her faaliyet için o faaliyete başlanmadan önce tamamlanmış olması gereken faaliyetlerin listesini çıkartın. <br />Her faaliyetin en erken ne zaman başlayacağını hesaplayın.<br />
 49. 49. Planlama …<br />Her faaliyetin en geç ne zaman biteceğini hesaplayın.<br />Zaman planını aksatabilecek dar boğazları tespit edin ve önlem alın. <br />Projenin kilometre taşlarını belirleyin.<br />Projenin tamamlanma tarihini göz önüne alarak kritik yolu oluşturun.<br />Planı tamamlayın.<br />Plana yönelik kontrol ve iletişim sistemi kurun.<br />Plandaki değişiklik ve ilerlemelerden herkesi haberdar edin.<br />
 50. 50. Zaman Planı Yaparken…<br />Ekip üyelerinin deneyimlerinden yaralanın.<br />Büyük resmi ekip üyelerine açıklayın.<br />Hiçbir görevin 4-6 haftadan daha uzun sürmesine izin vermeyin.<br />Planı hazırlarken denetleyemeyeceğiniz ölçüde ayrıntıya girmeyin.<br />Bütün zaman dilimlerini gün ya da hafta biçiminde aynı birim cinsinden yazın.<br />İlk zaman planlamasına “fazla mesaileri” mümkün olduğunca dahil etmeyin.<br />
 51. 51. Proje Ne Zaman Bitecek?<br />Üretim tamamlandığında?<br />İlk piyasaya çıktığında ?<br />A<br />B<br />Belirli miktarda üretildiğinde?<br />Hedeflenen satış rakamlarına ulaşıldığında?<br />D<br />C<br />Projenin başarısı nasıl ölçülecek? <br />Görev devri nasıl olacak? <br />
 52. 52. Planlama …<br />
 53. 53. Örnek Proje<br />
 54. 54. Kritik Yol Diyagramı<br />A<br />C<br />D<br />E<br />B<br />F<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />Günler <br />5 gün<br />7 gün<br />5 gün<br />Tahmini <br />Başlangıç: <br />0 gün<br />Tahmini <br />Bitiş: 12 gün<br />3 gün<br />4 gün<br />7 gün<br />3 gün<br />
 55. 55. Gantt Diyagramı<br />
 56. 56. Gantt Diyagramı<br />
 57. 57. Bütçenizi Oluşturun<br />Personel<br />Seyahat<br />Araştırma<br />Eğitim<br />Gider Kalemleri<br />Sermaye<br />Malzeme<br />Mekan<br />Genel<br />
 58. 58. Maliyet Kontrolü<br />Bütçelenen Maliyetle Fiili Maliyetin Karşılaştırılması<br /> Planlanan İşlerin Bütçesel Maliyeti = PBM<br /> Tamamlanan İşlerin Bütçesel Maliyeti = TBM<br /> Tamamlanan İşlerin Fiili Maliyeti = TFM<br /> Maliyet Sapması = MS -> TBM – TFM <br /> Program Sapması = PS -> PBM – TBM <br />
 59. 59. Maliyet Kontrolü<br />
 60. 60. Bölüm 5<br />Bölüm 4<br />İçerik<br />Bölüm 3<br />Proje Nasıl Yönetilir?<br />Proje Nasıl Geliştirilir?<br />Proje Nasıl Sonuçlandırılır?<br />
 61. 61. Proje Yönetimin Bileşenleri<br />Eşgüdüm<br />Yetki Devri<br />Bilgilendirme<br />Takip<br />
 62. 62. Temel Problemler<br />Zaman<br />Amaç<br />İnsan<br />Problem Sahaları<br />
 63. 63. Bölüm 4<br />Bölüm 5<br />İçerik<br />Bölüm 3<br />Proje Nasıl Yönetilir?<br />Proje Nasıl Geliştirilir?<br />Proje Nasıl Sonuçlandırılır?<br />
 64. 64. Değerlendirme<br />Neler iyi gitti?<br />Neler kötü gitti?<br />
 65. 65. Sonuç Raporu<br />Projenin son durumu.<br />Projenin gelecekteki durumu.<br />Risk değerlendirmesi.<br />Diğer projelere yönelik bilgiler.<br />
 66. 66. Büyük Projeler<br />CRM Projesi<br /><ul><li> Bütünleştirme Riskleri
 67. 67. Uyum Sorunları
 68. 68. Öngörülemeyen Problemler</li></ul>Hızlı Sonuç İnisiyatifi<br />
 69. 69. Fişi Çekebilmek<br />Projenin Hurda Maliyeti<br />KARAR<br />Yöneticinin Motivasyonu<br />Sosyal Baskılara Tepki<br />Örgütsel Atalet<br />
 70. 70. Projelerle Yönetim<br />Vizyon<br />Strateji<br />Strateji<br />Strateji<br />Hedef<br />Hedef<br />Hedef<br />Hedef<br />Hedef<br />Add Your Text<br />
 71. 71. Teşekkürler !<br />Türker BAŞ<br />

×