Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

1,204 views

Published on

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Published in: Education
 • Be the first to comment

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

 1. 1. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİPROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ veve Mantıksal Çerçeve YaklaşımıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 2. 2. Proje Nedir?Proje Nedir? Proje;Proje; belirli birbelirli bir yeryerde,de, belirlibelirli süresüre içinde,içinde, belirli birbelirli bir bütçebütçe ile,ile, net olarak tanımlanannet olarak tanımlanan amaçamaçlarınların gerçekleştirilmesine yönelik olarakgerçekleştirilmesine yönelik olarak planlananplanlanan faaliyetler bütünüfaaliyetler bütünüdürdür..
 3. 3. Proje Döngüsü YönetimiProje Döngüsü Yönetimi ““Mantıksal çerçeve yaklaşımı” temeline dayananMantıksal çerçeve yaklaşımı” temeline dayanan proje ve programlarınproje ve programların hazırlanması,hazırlanması, uygulanması,uygulanması, değerlendirilmesindedeğerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.
 4. 4. Proje DöngüsüProje Döngüsü Projelerin planlaması ve yürütülmesi, birbirini takip eden 6 aşamalı bir süreçte gerçekleştirilir. Ön Değerlendirme Uygulama Finansman Proje Fikrini Belirleme Proje Fikrinin Analizi Değerlendirme
 5. 5. Proje Sürecinin AşamalarıProje Sürecinin Aşamaları Proje Fikrini Belirleme:Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarlandığı ilk hareket noktasıdır. Proje fikrinin analizi:Proje fikrinin analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlandığı aşama Ön Değerlendirme:Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği ve proje önerisinin yazıldığı aşama Finansman:Finansman: Finansman teklifinin ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirildiği ve finansmanın sağlandığı aşama Uygulama:Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması Değerlendirme:Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması
 6. 6. Proje DöngüsüProje Döngüsü Öncelikli alanlar, sektörler, zaman çizelgesi Proje fikrini belirleme Proje fikrinin analizi Değerlendirme Ön Değerlendirme Uygulama Finansman Finansma n Önerisi Finansma n için karar Finansman Anlaşması Değerlendir me çalışması Sonuçların gelecek programlama çalışmalarıda nasıl kullanılabileceği kararı Taslak finansma n önerisi Resmi finansman önerisi hazırlığı için karar Fizibilite çalışmas ı Üzerinde daha sonra çalışılacak olan seçeneklerin kararlaştırılmasıÖn-fizibilite çalışması Ülke Strateji Belgesi Ara değerlendirme- planlandığı gibi devam etme veya gözden geçirme kararı Uzatma ihtiyacı için karar İlerleme ve izleme raporları
 7. 7. MANTIKSAL ÇERÇEVEMANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMIYAKLAŞIMI
 8. 8. Projelerde en çok görülen eksiklerProjelerde en çok görülen eksikler • Mevcut durumun yetersiz analiziMevcut durumun yetersiz analizi • Projelerin hedef gruplarla ilgili olmamasıProjelerin hedef gruplarla ilgili olmaması • Stratejik çerçevenin belirsizliğiStratejik çerçevenin belirsizliği • Risklerin yeterince dikkate alınmamasıRisklerin yeterince dikkate alınmaması • Kısa vadeli bakış açısıKısa vadeli bakış açısı • Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkateGeçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmamasıalınmaması • Faaliyet tabanlı uygulama ve planlamaFaaliyet tabanlı uygulama ve planlama • Doğrulanamayan proje çıktılarıDoğrulanamayan proje çıktıları • Yetersiz proje dokümanlarıYetersiz proje dokümanları
 9. 9. Mantıksal Çerçeve YaklaşımıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı • ProjeninProjenin nedenneden gerçekleştirildiğigerçekleştirildiği (Projenin Kapsamı)(Projenin Kapsamı) • ProjeninProjenin neyineyi başarmasının beklendiğibaşarmasının beklendiği (Göstergeler)(Göstergeler) • Projenin bunuProjenin bunu nasılnasıl başaracağıbaşaracağı (Faaliyetler ve(Faaliyetler ve Araçlar)Araçlar) • Projenin başarısı için hangiProjenin başarısı için hangi dışsal faktörlerindışsal faktörlerin önemliönemli olduğuolduğu (Varsayımlar)(Varsayımlar) • Projenin başarısınınProjenin başarısının değerlendirilmesideğerlendirilmesi için gerekliiçin gerekli bilginin nereden bulunacağıbilginin nereden bulunacağı (Doğrulama Kaynakları)(Doğrulama Kaynakları) • ProjeninProjenin maliyetininmaliyetinin ne olacağıne olacağı (Bütçe)(Bütçe) • Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların yadaProjenin başlayabilmesi için hangi unsurların yada şartların gerçekleştirilmesinin gerektiğişartların gerçekleştirilmesinin gerektiği (Ön koşullar)(Ön koşullar)
 10. 10. PLANLAMA AŞAMASI 6. Mantıksal çerçeve6. Mantıksal çerçeve matrisininmatrisinin hazırlanmasıhazırlanması 7. Faaliyet planlaması7. Faaliyet planlaması 8. Bütçe8. Bütçe Mantıksal Çerçeve YaklaşımıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı ANALİZ AŞAMASI 1. Mevcut Durum1. Mevcut Durum AnaliziAnalizi 2. Paydaş Analizi2. Paydaş Analizi 3. Sorun Analizi3. Sorun Analizi 4. Hedeflerin Analizi4. Hedeflerin Analizi 5. Strateji Analizi5. Strateji Analizi
 11. 11. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi 2.2. Paydaş (İlgili Taraflar) AnaliziPaydaş (İlgili Taraflar) Analizi 3.3. Sorun AnaliziSorun Analizi 4.4. Hedef AnaliziHedef Analizi 5.5. Strateji AnaliziStrateji Analizi 6.6. Mantıksal Çerçeve Matrisinin HazırlanmasıMantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 7.7. Faaliyet Planının HazırlanmasıFaaliyet Planının Hazırlanması 8.8. Bütçenin HazırlanmasıBütçenin Hazırlanması
 12. 12. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi 2.2. Paydaş (İlgili Taraflar) AnaliziPaydaş (İlgili Taraflar) Analizi 3.3. Sorun AnaliziSorun Analizi 4.4. Hedef AnaliziHedef Analizi 5.5. Strateji AnaliziStrateji Analizi 6.6. Mantıksal Çerçeve Matrisinin HazırlanmasıMantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 7.7. Faaliyet Planının HazırlanmasıFaaliyet Planının Hazırlanması 8.8. Bütçenin HazırlanmasıBütçenin Hazırlanması
 13. 13. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi • Mevcut durum analizi, uygun bir proje tasarımı içinMevcut durum analizi, uygun bir proje tasarımı için proje alanıproje alanı veve hedef kitlehedef kitle hakkında genel bir bakışhakkında genel bir bakış sağlayacaksağlayacak bilgi derlemebilgi derleme ve bu bilgilerive bu bilgileri sınıflandırıpsınıflandırıp analiz etmeanaliz etme işlemidir.işlemidir. • En iyi bilgi derleme ve değerlendirme,En iyi bilgi derleme ve değerlendirme, paydaşlarlapaydaşlarla birlikte yapılan çalışmalarla mümkün olur.birlikte yapılan çalışmalarla mümkün olur.
 14. 14. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi • Konu ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi • Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri • Temel altyapıya ilişkin bilgiler • Hükümet politikaları ve programlar • Alanın sosyal göstergeleri • Alanın ekonomik göstergeleri • Alanın kültürel göstergeleri • Çevresel sorunlar ve riskler • Beşeri ve sosyal sermaye durumu • Alana ait diğer istatistikler
 15. 15. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi 2.2. Paydaş (İlgili Taraflar) AnaliziPaydaş (İlgili Taraflar) Analizi 3.3. Sorun AnaliziSorun Analizi 4.4. Hedef AnaliziHedef Analizi 5.5. Strateji AnaliziStrateji Analizi 6.6. Mantıksal Çerçeve Matrisinin HazırlanmasıMantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 7.7. Faaliyet Planının HazırlanmasıFaaliyet Planının Hazırlanması 8.8. Bütçenin HazırlanmasıBütçenin Hazırlanması
 16. 16. AdımAdım 22:: Paydaş (Paydaş (İlgili Taraflarİlgili Taraflar)) AnalAnaliziizi Niçin Yapılır?Niçin Yapılır? • Şahısları, grupları, kuruluşları ve örgütleriŞahısları, grupları, kuruluşları ve örgütleri projeyle ilgilerine göre belirlemekprojeyle ilgilerine göre belirlemek • Bunların proje için önemli olanBunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarınıbeklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamaktanımlamak
 17. 17. PAYDAŞLARPAYDAŞLAR Kimlerdir?Kimlerdir? • Proje ile ilişkisi olan kişiler,Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya dagruplar, kurumlar ya da işletmeler.işletmeler. • Paydaşlar, doğrudan ya daPaydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecindendolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarındanve sonuçlarından olumlu ya daolumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecekolumsuz biçimde etkilenecek olanlardır.olanlardır. Paydaşlar
 18. 18. Birincil PaydaşlarBirincil Paydaşlar • Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuzProjeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlardır.etkilenecek olanlardır. • Projenin temel yararlanıcıları;Projenin temel yararlanıcıları; – hedef gruplar vehedef gruplar ve – nihai yararlanıcılarnihai yararlanıcılar olarak bu gurupta yer alır.olarak bu gurupta yer alır.
 19. 19. Yararlanıcılar KimlerdirYararlanıcılar Kimlerdir Hedef grup(lar)Hedef grup(lar) • Projenin doğrudan veProjenin doğrudan ve olumlu bir biçimdeolumlu bir biçimde etkilediği grup ya daetkilediği grup ya da varlıklardırvarlıklardır Nihai yararlanıcılarNihai yararlanıcılar • Proje hedefine ulaşılmasıProje hedefine ulaşılması ile gerçekleştirilen etkidenile gerçekleştirilen etkiden uzun dönemdeuzun dönemde yararlananlaryararlananlar
 20. 20. İkincil Paydaşlarİkincil Paydaşlar Birincil paydaşlara hizmetBirincil paydaşlara hizmet sağlamada aracılıksağlamada aracılık edecek olanlardır.edecek olanlardır. Bunlar, fon kuruluşları,Bunlar, fon kuruluşları, uygulama, izleme veuygulama, izleme ve destekçi kuruluşlardır.destekçi kuruluşlardır.
 21. 21. Paydaş Analizi AşamalarıPaydaş Analizi Aşamaları 1. Aşama:1. Aşama: İlgili tüm paydaşların belirlenmesiİlgili tüm paydaşların belirlenmesi Mevcut sorundan etkilenebilecek olan veya projeyiMevcut sorundan etkilenebilecek olan veya projeyi etkileyebilecek olan paydaşların tümünün belirlenmesi:etkileyebilecek olan paydaşların tümünün belirlenmesi: • hedef gruplar,hedef gruplar, • ilgili resmi kuruluşlar,ilgili resmi kuruluşlar, • bireyler,bireyler, • çıkar grupları,çıkar grupları, • sivil toplum kuruluşları,sivil toplum kuruluşları, • diğer projelerdiğer projeler
 22. 22. 2. Aşama:2. Aşama: Paydaşların sınıflandırılmasıPaydaşların sınıflandırılması Paydaşlar, projenin kapsamına bağlı olarak aşağıdakiPaydaşlar, projenin kapsamına bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır.gibi sınıflandırılır. • Genel (birincil, ikincil)Genel (birincil, ikincil) • Yararlanıcılar (Doğrudan, Dolaylı)Yararlanıcılar (Doğrudan, Dolaylı) • Etkilenen (Olumlu, Olumsuz)Etkilenen (Olumlu, Olumsuz) Paydaş Analizi AşamalarıPaydaş Analizi Aşamaları
 23. 23. Paydaş Analizi AşamalarıPaydaş Analizi Aşamaları 3. Aşama: Seçilen paydaşların ayrıntılı analizi.3. Aşama: Seçilen paydaşların ayrıntılı analizi. Seçilen paydaşların daha ayrıntılı bir analizi için,Seçilen paydaşların daha ayrıntılı bir analizi için, çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan birisi:çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan birisi: Paydaş analiz tablosu:Paydaş analiz tablosu: Paydaşları analiz etmeninPaydaşları analiz etmenin bir yolu, onların bireysel özelliklerini ve bunlarınbir yolu, onların bireysel özelliklerini ve bunların projeye etkilerini (direniş veya destek gibi)projeye etkilerini (direniş veya destek gibi) belirlemektir.belirlemektir.
 24. 24. Paydaş Analizi AşamalarıPaydaş Analizi Aşamaları PaydaşlarPaydaşlar Birincil Paydaşlar Anneler, Çocuklar, Babalar, Çevre Sakinleri vb. Birincil Paydaşlar Anneler, Çocuklar, Babalar, Çevre Sakinleri vb. Projeden Olumsuz Etkilenenler Projeden Olumsuz Etkilenenler Projeden Olumlu Etkilenenler Projeden Olumlu Etkilenenler İkincil Paydaşlar STK’lar, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversite vb. İkincil Paydaşlar STK’lar, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversite vb. Potansiyel Karşıtlar Babalar, Sanayi Kuruluşları, Belediye, Kamu Kuruluşları vb. Potansiyel Karşıtlar Babalar, Sanayi Kuruluşları, Belediye, Kamu Kuruluşları vb.
 25. 25. PaydaşPaydaş AnalAnaliz Tablosuiz Tablosu 1ncil1ncil paydaşlarpaydaşlar          2ncil2ncil paydaşlarpaydaşlar . . PaydaşlarPaydaşlar KarakteristiklerKarakteristikler •Sosyal, ekonomikSosyal, ekonomik •CinsiyetCinsiyet •YapıYapı •organizasyonorganizasyon •statüstatü •PolitikaPolitika •davranış kalıplarıdavranış kalıpları İlgi-İlgi- BeklentilerBeklentiler •İlgilerİlgiler •hedeflerhedefler •BeklentilerBeklentiler PotansiyelPotansiyel YetersizlikYetersizlik •KaynakKaynak sınırlılığısınırlılığı •Bilgi-Bilgi- deneyimdeneyim •PotansiyelPotansiyel katkıkatkı Proje içinProje için uygulamauygulama ve sonuçlarve sonuçlar •Gerekli olanGerekli olan olası faaliyetolası faaliyet önerisiönerisi •Grup ile ilgisiGrup ile ilgisi
 26. 26. Paydaş Analizi AşamalarıPaydaş Analizi Aşamaları 4. Aşama: Önceliklerin belirlenmesi.4. Aşama: Önceliklerin belirlenmesi. •Proje için hangi hedeflerin benimseneceği (yani,Proje için hangi hedeflerin benimseneceği (yani, kimlerin çıkarlarına ve görüşlerine öncelik verileceği)kimlerin çıkarlarına ve görüşlerine öncelik verileceği) hakkında bir karar alınması,hakkında bir karar alınması, •Farklı paydaşlar arasında bir uzlaşma sağlanmasıFarklı paydaşlar arasında bir uzlaşma sağlanması •Çoğu zaman kilit paydaşlara ağırlık verilmesi.Çoğu zaman kilit paydaşlara ağırlık verilmesi.
 27. 27. Paydaş Analizi AşamalarıPaydaş Analizi Aşamaları UYGULAMA ÇALIŞMASI Paydaşlar ve Paydaşlar ve  ÖzellikleriÖzellikleri Paydaşın Sorunla Paydaşın Sorunla  İlişkisiİlişkisi Paydaşın projeden Paydaşın projeden  etkilenme derecesi etkilenme derecesi  (+,- 0)(+,- 0) Paydaşın zayıf Paydaşın zayıf  ve güçlü ve güçlü  yönleriyönleri Paydaşın projeye Paydaşın projeye  etkisietkisi Paydaşlara Paydaşlara  yönelik olası yönelik olası  eylemler (Katılım eylemler (Katılım  Stratejileri)Stratejileri) 1. ADIM 2. ADIM 3. ADIM 4. ADIM
 28. 28. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi 2.2. Paydaş (İlgili Taraflar) AnaliziPaydaş (İlgili Taraflar) Analizi 3.3. Sorun AnaliziSorun Analizi 4.4. Hedef AnaliziHedef Analizi 5.5. Strateji AnaliziStrateji Analizi 6.6. Mantıksal Çerçeve Matrisinin HazırlanmasıMantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 7.7. Faaliyet Planının HazırlanmasıFaaliyet Planının Hazırlanması 8.8. Bütçenin HazırlanmasıBütçenin Hazırlanması
 29. 29. AdımAdım 33:: SSorun Analorun Analiziizi Niçin Yapılır?Niçin Yapılır? • Müdahale edilmesi gerekli / düşünülenMüdahale edilmesi gerekli / düşünülen durumların ortaya konmasıdurumların ortaya konması ve bunave buna neden olanneden olan sorunlsorunlaarr ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerindeile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılıruzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır.. Nasıl Yapılır?Nasıl Yapılır? • Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir,Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir, • Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir,Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, • Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüşOrtaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur,birliği oluşturulur, • Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlarBir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuçsebep-sonuç ilişkisine göre hazırlananilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıylasorun ağacıyla gösterilir.gösterilir.
 30. 30. Sorun AğacıSorun Ağacı • Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkilerinin kurulmasıSorunlar arasında neden-sonuç ilişkilerinin kurulması NEDENNEDEN SONUÇSONUÇ
 31. 31. Sorun ağacı nasıl düzenlenir?Sorun ağacı nasıl düzenlenir? BBelirlenenelirlenen sorunlarsorunlar arasında bir neden-sonuçarasında bir neden-sonuç hiyerarşisi belirlenihiyerarşisi belirlenipp bir “bir “sorunsorun ağacıağacı”” oluşturuluroluşturulur:: • Mevcut durumdakiMevcut durumdaki ana sorunları tanımlaana sorunları tanımla ((beyinbeyin fırtınasıfırtınası)) • Neden-sonuç ilişkilerini kurmak için birNeden-sonuç ilişkilerini kurmak için bir başlangıçbaşlangıç sorunusorunu seç:seç: – Başlangıç sorununa doğrudan neden olanBaşlangıç sorununa doğrudan neden olan sorunlar onun altına yerleştirilir;sorunlar onun altına yerleştirilir; – Başlangıç sorunun doğrudan sonucu olanBaşlangıç sorunun doğrudan sonucu olan sorunlar onun üstüne yerleştirilir;sorunlar onun üstüne yerleştirilir; – Arasında neden veya sonuç ilişkisi olmayanArasında neden veya sonuç ilişkisi olmayan sorunlar aynı seviyeye yerleştirilirsorunlar aynı seviyeye yerleştirilir
 32. 32. Nasıl bir kent?(mevcut durum analizi)Nasıl bir kent?(mevcut durum analizi) • İşsizlik,İşsizlik, • Eğitim düzeyi düşükEğitim düzeyi düşük • Altyapı yetersiz,Altyapı yetersiz, • Belediyenin öncelikleri farklıBelediyenin öncelikleri farklı • Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarınaKanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyorkarışıyor • Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyorLastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor • Hijyenik içme suyu yok,Hijyenik içme suyu yok, • Salgın hastalık var,Salgın hastalık var, • Gelir düzeyi düşük,Gelir düzeyi düşük, • Annelerin çocukları beslenme konusundaki bilgisizliği (anneler bilinçsiz),Annelerin çocukları beslenme konusundaki bilgisizliği (anneler bilinçsiz), • Bebek ve çocukların yetersiz beslenmesi,Bebek ve çocukların yetersiz beslenmesi, • Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz,Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz, • Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim,Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim, • Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor,Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor, • Kayıtlara göre 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümleri son bir yılKayıtlara göre 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümleri son bir yıl içinde %10 oranında artmış,içinde %10 oranında artmış, • Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek,Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek,
 33. 33. SSorun Ağacıorun Ağacı SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ NEDENNEDENNEDENNEDEN Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek Bebek-çocukların yetersiz beslenmesi Bebek-çocukların yetersiz beslenmesi Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor Salgın HastalıklarSalgın Hastalıklar Hijyenik içme suyu yok Hijyenik içme suyu yok Annelerin beslenme bilgisizliği Annelerin beslenme bilgisizliği Belediyenin öncelikleri farklı Belediyenin öncelikleri farklı Altyapı yetersiz Altyapı yetersiz Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz Sağlık Hizmetlerine Sınırlı Erişim Sağlık Hizmetlerine Sınırlı Erişim Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok, atıklar içme suyuna karışıyor Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok, atıklar içme suyuna karışıyor Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor, içme suyu kaynaklarına karışıyor Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor, içme suyu kaynaklarına karışıyor Gelir düzeyi düşük Gelir düzeyi düşük İşsizlikİşsizlikEğitim düzeyi düşük Eğitim düzeyi düşük
 34. 34. SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ NEDENEDE NN NEDENEDE NN Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek Bebeklerin ve Çocukların yetersiz beslenmesi Bebeklerin ve Çocukların yetersiz beslenmesi Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor Salgın Hastalıklar Salgın Hastalıklar Hijyenik içme suyu yok Hijyenik içme suyu yok Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgisizliği Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgisizliği Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz Sağlık hizmetlerine Sınırlı Erişim Sağlık hizmetlerine Sınırlı Erişim Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor Gelir düzeyi düşük Gelir düzeyi düşük SSorun Ağacıorun Ağacı
 35. 35. Sorun AnaliziSorun Analizi UYGULAMA ÇALIŞMASI
 36. 36. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi 2.2. Paydaş (İlgili Taraflar) AnaliziPaydaş (İlgili Taraflar) Analizi 3.3. Sorun AnaliziSorun Analizi 4.4. Hedef AnaliziHedef Analizi 5.5. Strateji AnaliziStrateji Analizi 6.6. Mantıksal Çerçeve Matrisinin HazırlanmasıMantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 7.7. Faaliyet Planının HazırlanmasıFaaliyet Planının Hazırlanması 8.8. Bütçenin HazırlanmasıBütçenin Hazırlanması
 37. 37. AdımAdım 44: Hedef: Hedef AnaliziAnalizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi içinGelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır ?Nasıl Yapılır ? • Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilirSorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir • Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veyaSorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilirbaşarılması gerekenler yeniden ifade edilir • Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veyaGerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanırekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır • Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerekBağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef AğacıHedef Ağacı oluşturuluroluşturulur
 38. 38. Hedef AğacıHedef Ağacı Olumsuz durumların gelecekte olması arzu edilen ancakOlumsuz durumların gelecekte olması arzu edilen ancak gerçekçi olan durumlara çevrilmesigerçekçi olan durumlara çevrilmesi ARAÇARAÇ AMAÇAMAÇ
 39. 39. Hedef AğacıHedef Ağacı sorunsorunsorunsorun HedefHedef Yüksek Oranlı BebekYüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümlerive Çocuk Ölümleri Yüksek Oranlı BebekYüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümlerive Çocuk Ölümleri Bebek ve ÇocuklardaBebek ve Çocuklarda GörülenGörülen Yüksek Enfeksiyon OranıYüksek Enfeksiyon Oranı Bebek ve ÇocuklardaBebek ve Çocuklarda GörülenGörülen Yüksek Enfeksiyon OranıYüksek Enfeksiyon Oranı Bebek ve ÇocuklardaBebek ve Çocuklarda Görülen Enfeksiyon OranınınGörülen Enfeksiyon Oranının AzaltılmasıAzaltılması  Bebek ve ÇocuklardaBebek ve Çocuklarda Görülen Enfeksiyon OranınınGörülen Enfeksiyon Oranının AzaltılmasıAzaltılması  Bebek ve ÇocukBebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının AzaltılmasıÖlüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve ÇocukBebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının AzaltılmasıÖlüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve ÇocukBebek ve Çocuk Ölüm OranlarınınÖlüm Oranlarının AzaltılmasıAzaltılması Bebek ve ÇocukBebek ve Çocuk Ölüm OranlarınınÖlüm Oranlarının AzaltılmasıAzaltılması Bebek veBebek ve çocuklarda görülençocuklarda görülen enfeksiyonenfeksiyon oranlarınınoranlarının azaltılmasıazaltılması Bebek veBebek ve çocuklarda görülençocuklarda görülen enfeksiyonenfeksiyon oranlarınınoranlarının azaltılmasıazaltılması Bebeklerin veBebeklerin ve ÇocuklarınÇocukların BeslenmeBeslenme DurumununDurumunun İyileştirilmesiİyileştirilmesi Bebeklerin veBebeklerin ve ÇocuklarınÇocukların BeslenmeBeslenme DurumununDurumunun İyileştirilmesiİyileştirilmesi AşılanmışAşılanmış Bebek ve ÇocukBebek ve Çocuk SayısınınSayısının ArttırılmasıArttırılması AşılanmışAşılanmış Bebek ve ÇocukBebek ve Çocuk SayısınınSayısının ArttırılmasıArttırılması SalgınSalgın HastalıklarınHastalıkların AzaltılmasıAzaltılması SalgınSalgın HastalıklarınHastalıkların AzaltılmasıAzaltılması Hijyenik İçmeHijyenik İçme SuyuSuyu SağlanmasıSağlanması Hijyenik İçmeHijyenik İçme SuyuSuyu SağlanmasıSağlanması AnnelerinAnnelerin BeslenmeBeslenme KonusundaKonusunda BilgilendirilmesiBilgilendirilmesi AnnelerinAnnelerin BeslenmeBeslenme KonusundaKonusunda BilgilendirilmesiBilgilendirilmesi Sağlık OcağıSağlık Ocağı İyileştirilmesiİyileştirilmesi Sağlık OcağıSağlık Ocağı İyileştirilmesiİyileştirilmesi SağlıkSağlık HizmetlerineHizmetlerine ErişiminErişimin ArttırılmasıArttırılması SağlıkSağlık HizmetlerineHizmetlerine ErişiminErişimin ArttırılmasıArttırılması Lastik FabrikasınınLastik Fabrikasının Arıtma TesisininArıtma Tesisinin Devreye GirmesiDevreye Girmesi Lastik FabrikasınınLastik Fabrikasının Arıtma TesisininArıtma Tesisinin Devreye GirmesiDevreye Girmesi KanalizasyonKanalizasyon Sisteminin ÇalışırSisteminin Çalışır Hale GelmesiHale Gelmesi KanalizasyonKanalizasyon Sisteminin ÇalışırSisteminin Çalışır Hale GelmesiHale Gelmesi Ailelerin GelirAilelerin Gelir DüzeyininDüzeyinin ArttırılmasıArttırılması Ailelerin GelirAilelerin Gelir DüzeyininDüzeyinin ArttırılmasıArttırılması ARAÇARAÇ AMAÇAMAÇ
 40. 40. Hedef Analizi Yapılırken Tekrar Tekrar Gözden Geçirilmesi Gereken Hususlar 1 Hedef analizini yaparken aşağıdaki noktaların tekrar ve tekrar kontrol edilmesi gerekir: 2 Hedef ağacında istenilen durum gerçekçi bir şekilde ifade edilmiş midir? 3 Hedefler arasında mantıksal ve gerçekçi bir ilişki var mıdır? 4 Hedef ağacında mevcut yapıya ek olarak başka hedefler eklenmesi gerekli midir? 5 Herhangi bir ara hedefin gerçekleşmesi üst seviyedeki h e d e f e u l a ş ıl m a s ı n ı sağlamakta mıdır?
 41. 41. Hedef AnaliziHedef Analizi UYGULAMA ÇALIŞMASI
 42. 42. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi 2.2. Paydaş (İlgili Taraflar) AnaliziPaydaş (İlgili Taraflar) Analizi 3.3. Sorun AnaliziSorun Analizi 4.4. Hedef AnaliziHedef Analizi 5.5. Strateji AnaliziStrateji Analizi 6.6. Mantıksal Çerçeve Matrisinin HazırlanmasıMantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 7.7. Faaliyet Planının HazırlanmasıFaaliyet Planının Hazırlanması 8.8. Bütçenin HazırlanmasıBütçenin Hazırlanması
 43. 43. AdımAdım 55: Strate: Stratejiji AnaliziAnalizi Hedef ağacındaki aynı türden hedefHedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerinekümelerine stratejistrateji denir.denir. Nasıl Yapılır?Nasıl Yapılır? • Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenirHedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir • Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortayaBir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konurkonur • Bir veya birden fazla strateji seçilirBir veya birden fazla strateji seçilir • Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.)Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğu konusundagöre optimum stratejinin hangisi olduğu konusunda değerlendirme yapılırdeğerlendirme yapılır • Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilirProjeyi oluşturacak stratejiye karar verilir • Proje Ana Amacı ve Proje Hedefleri net olarak ifadeProje Ana Amacı ve Proje Hedefleri net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirleniredilerek, projenin kapsamı belirlenir
 44. 44. StrateStratejiji AnaliziAnalizi • MaliyetlerMaliyetler • Farklı Paydaşların BakışFarklı Paydaşların Bakış AçılarıAçıları • Yararların ZamanYararların Zaman PerspektifiPerspektifi • Mevcut KaynaklarMevcut Kaynaklar • Mevcut Potansiyel veMevcut Potansiyel ve KapasitelerKapasiteler Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak KriterlerStrateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler • Politik YapılabilirlikPolitik Yapılabilirlik • Verimlilik ve EtkinlikVerimlilik ve Etkinlik • Sosyal Kabul EdilebilirlikSosyal Kabul Edilebilirlik • Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek)Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine KatkısıGiderilmesine Katkısı • Diğer ProjeleriDiğer Projeleri TamamlayıcılıkTamamlayıcılık • AciliyetAciliyet
 45. 45. Strateji AnaliziStrateji Analizi Bebek ve Çocuk ÖlümBebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının AzaltılmasıOranlarının Azaltılması Bebek ve Çocuk ÖlümBebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının AzaltılmasıOranlarının Azaltılması SEÇİLEN STRATEJİSEÇİLEN STRATEJİ ENFEKSİYONENFEKSİYON STRATEJİSİSTRATEJİSİ SEÇİLEN STRATEJİSEÇİLEN STRATEJİ ENFEKSİYONENFEKSİYON STRATEJİSİSTRATEJİSİ Bebek ve çocuklardaBebek ve çocuklarda görülen enfeksiyongörülen enfeksiyon oranlarının azaltılmasıoranlarının azaltılması Bebek ve çocuklardaBebek ve çocuklarda görülen enfeksiyongörülen enfeksiyon oranlarının azaltılmasıoranlarının azaltılması Bebek veBebek ve ÇocuklarınÇocukların Beslenme DurumuBeslenme Durumu İyileştirildiİyileştirildi Bebek veBebek ve ÇocuklarınÇocukların Beslenme DurumuBeslenme Durumu İyileştirildiİyileştirildi AşılanmışAşılanmış Bebek veBebek ve Çocuk SayısıÇocuk Sayısı ArttırıldıArttırıldı AşılanmışAşılanmış Bebek veBebek ve Çocuk SayısıÇocuk Sayısı ArttırıldıArttırıldı AnnelerinAnnelerin BeslenmeBeslenme KonusundaKonusunda BilgilendirilmesiBilgilendirilmesi AnnelerinAnnelerin BeslenmeBeslenme KonusundaKonusunda BilgilendirilmesiBilgilendirilmesi Sağlık OcağıSağlık Ocağı İyileştirilmesiİyileştirilmesi Sağlık OcağıSağlık Ocağı İyileştirilmesiİyileştirilmesi SALGIN HASTALIKSALGIN HASTALIK STRATEJİSİSTRATEJİSİ SALGIN HASTALIKSALGIN HASTALIK STRATEJİSİSTRATEJİSİ SalgınSalgın HastalıklarınHastalıkların AzaltılmasıAzaltılması SalgınSalgın HastalıklarınHastalıkların AzaltılmasıAzaltılması HijyenikHijyenik İçme Suyuİçme Suyu SağlandıSağlandı HijyenikHijyenik İçme Suyuİçme Suyu SağlandıSağlandı SağlıkSağlık HizmetlerineHizmetlerine ErişimErişim ArttırıldıArttırıldı SağlıkSağlık HizmetlerineHizmetlerine ErişimErişim ArttırıldıArttırıldı Lastik FabrikasınınLastik Fabrikasının Arıtma TesisininArıtma Tesisinin Devreye GirmesiDevreye Girmesi Lastik FabrikasınınLastik Fabrikasının Arıtma TesisininArıtma Tesisinin Devreye GirmesiDevreye Girmesi KanalizasyonKanalizasyon Sisteminin ÇalışırSisteminin Çalışır Hale GelmesininHale Gelmesinin SağlanmasıSağlanması KanalizasyonKanalizasyon Sisteminin ÇalışırSisteminin Çalışır Hale GelmesininHale Gelmesinin SağlanmasıSağlanması AilelerinAilelerin Gelir DüzeyiGelir Düzeyi ArtırılmasıArtırılması AilelerinAilelerin Gelir DüzeyiGelir Düzeyi ArtırılmasıArtırılması Bebek ve ÇocukBebek ve Çocuk Ölüm OranlarınınÖlüm Oranlarının AzaltılmasıAzaltılması Bebek ve ÇocukBebek ve Çocuk Ölüm OranlarınınÖlüm Oranlarının AzaltılmasıAzaltılması
 46. 46. PLANLAMA AŞAMASI 6. Mantıksal çerçeve6. Mantıksal çerçeve matrisininmatrisinin hazırlanmasıhazırlanması 7. Faaliyet planlaması7. Faaliyet planlaması 8. Bütçe8. Bütçe Mantıksal Çerçeve YaklaşımıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı ANALİZ AŞAMASI 1. Mevcut Durum1. Mevcut Durum AnaliziAnalizi 2. Paydaş Analizi2. Paydaş Analizi 3. Sorun Analizi3. Sorun Analizi 4. Hedeflerin Analizi4. Hedeflerin Analizi 5. Strateji Analizi5. Strateji Analizi
 47. 47. PLANLAMA AŞAMASI Mantıksal çerçeve matrisininMantıksal çerçeve matrisinin hazırlanmasıhazırlanması –– proje yapısınınproje yapısının tanımlanması, onun içseltanımlanması, onun içsel mantığının test edilmesi,mantığının test edilmesi, hedeflerin ölçülebilir terimlerlehedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlanması, araçların vetanımlanması, araçların ve maliyetin (genel) tanımlanmasımaliyetin (genel) tanımlanması Faaliyet planlamasıFaaliyet planlaması –– faaliyetlerin sırasının vefaaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespitbirbirlerine bağlarının tespit edilmesi; faaliyetlerinedilmesi; faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi,sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespitkilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumluluklarınedilmesi ve sorumlulukların tahsis edilmesitahsis edilmesi BütçeBütçe ––Faaliyet planındanFaaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesihareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanmasıve bütçenin hazırlanması Mantıksal Çerçeve YaklaşımıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı ANALİZ AŞAMASI Sorun analizi-Sorun analizi- paydaşların, onlarınpaydaşların, onların ana sorunlarının ve yaratacaklarıana sorunlarının ve yaratacakları kısıtların ve fırsatların belirlenmesi;kısıtların ve fırsatların belirlenmesi; sorunların farklı seviyelerisorunların farklı seviyeleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerininarasındaki neden-sonuç ilişkilerinin tesbit edilmesitesbit edilmesi BİTTİ!BİTTİ! Hedeflerin analiziHedeflerin analizi -- belirlenenbelirlenen sorunlardan hareket edereksorunlardan hareket ederek hedeflerin belirlenmesi; araç-amaçhedeflerin belirlenmesi; araç-amaç ilişkilerinin belirlenmesiilişkilerinin belirlenmesi BİTTİ!BİTTİ! Strateji analiziStrateji analizi -- hedeflerinhedeflerin gerçekleştirilmesi için farklıgerçekleştirilmesi için farklı stratejilerin belirlenmesi; anastratejilerin belirlenmesi; ana hedeflerin belirlenmesi (ana amaçhedeflerin belirlenmesi (ana amaç ve proje hedefleri)ve proje hedefleri) BİTTİ!BİTTİ! Alternatifleri Seçme Alternatifleri Seçme Sonuç Çıkarma Sonuç Çıkarma ProjeMantığını Belirleme ProjeMantığını Belirleme Belirlemeve İşlevselleştirme Belirlemeve İşlevselleştirme Belirleme Analiz Belirleme Analiz
 48. 48. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Mevcut Durum AnaliziMevcut Durum Analizi 2.2. Paydaş (İlgili Taraflar) AnaliziPaydaş (İlgili Taraflar) Analizi 3.3. Sorun AnaliziSorun Analizi 4.4. Hedef AnaliziHedef Analizi 5.5. Strateji AnaliziStrateji Analizi 6.6. Mantıksal Çerçeve MatrisininMantıksal Çerçeve Matrisinin HazırlanmasıHazırlanması 7.7. Faaliyet Planının HazırlanmasıFaaliyet Planının Hazırlanması 8.8. Bütçenin HazırlanmasıBütçenin Hazırlanması
 49. 49. Adım 6: Mantıksal ÇerçeveAdım 6: Mantıksal Çerçeve Matrisinin HazırlanmasıMatrisinin Hazırlanması Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Maliyet Ön- koşullar Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı
 50. 50. Mantıksal ÇerçeveninMantıksal Çerçevenin Hazırlanması için YaklaşımHazırlanması için Yaklaşım GÖSTERGELER GÖSTERGELER GÖSTERGELER 99 1111 1313 GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 11 44 33 22 DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI MALİYETLER AYRICA DÜZENLENİR 1212 1414 1010 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR 77 88 66 55 ARAÇLAR AYRICA DÜZENLENİR
 51. 51. Adım 5.1.:Strateji AnalizindenAdım 5.1.:Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine GeçişMantıksal Çerçeve Matrisine Geçiş • Hedeflerin nasıl yazılması gerektiğine karar verinHedeflerin nasıl yazılması gerektiğine karar verin • Stratejinizi seçinStratejinizi seçin • Seçtiğiniz stratejinin ağacını tamamlayınSeçtiğiniz stratejinin ağacını tamamlayın • Hedeflerin nasıl ifade edileceğine karar verinHedeflerin nasıl ifade edileceğine karar verin (Yazım dili tercihi kullanılabilir)(Yazım dili tercihi kullanılabilir) • Hedefleri gözden geçirin (araç-amaç ilişkisi)Hedefleri gözden geçirin (araç-amaç ilişkisi) • Hedefleri mantıksal çerçeveye aktarın (genelHedefleri mantıksal çerçeveye aktarın (genel hedef, proje amacı, sonuçlar, faaliyetler)hedef, proje amacı, sonuçlar, faaliyetler)
 52. 52. Mantıksal ÇerçeveninMantıksal Çerçevenin Hazırlanması için YaklaşımHazırlanması için Yaklaşım GÖSTERGELER GÖSTERGELER GÖSTERGELER 99 1111 1313 GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 11 44 33 22 DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI MALİYETLER AYRICA DÜZENLENİR 1212 1414 1010 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR 77 88 66 55 ARAÇLAR AYRICA DÜZENLENİR
 53. 53. • ProjeninProjenin katkıdakatkıda bulunacağı en üstbulunacağı en üst seviyedeki hedefseviyedeki hedef • Hedef gruplar içinHedef gruplar için sürdürülebilir yararsürdürülebilir yarar sağlama açısındansağlama açısından projenin ana amacıprojenin ana amacı • GerçekleştirilecekGerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünlerifaaliyetlerin ürünleri • Projenin sonuçlarınıProjenin sonuçlarını üretmek için projeninüretmek için projenin parçası olarakparçası olarak uygulanacak görevleruygulanacak görevler İdealİdeal durum- uzun dönemdedurum- uzun dönemde gerçekleşirgerçekleşir ProjeninProjenin sonucunda ulaşılır.sonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir,Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zamangerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarakve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır.tanımlanmalıdır. ProjeninProjenin amacına ulaşılmasıamacına ulaşılması için yerine getirilmesi gerekeniçin yerine getirilmesi gereken alt hedefler - ölçülebilir,alt hedefler - ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarakgerçekleştirilebilir olarak tanımlanmalıdır.tanımlanmalıdır. Belirli bir zamana ve bütçeyeBelirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynaklarındayalı olarak kaynakların kullanılması ve proje amacınakullanılması ve proje amacına ulaşmayı sağlayacakulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesisonuçların üretilmesi Hedeflerin SeviyeleriHedeflerin Seviyeleri GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 11 44 33 22
 54. 54. Projenin Genel HedefiProjenin Genel Hedefi  HEDEF AĞACININ EN ÜSTHEDEF AĞACININ EN ÜST SEVİYESİNDE YER ALAN VESEVİYESİNDE YER ALAN VE PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞIPROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI HEDEFHEDEF Genel Hedef,Genel Hedef, aynı zamandaaynı zamanda ideal durumu tanımlar.ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun dönemlidir. HerUlaşılması uzun dönemlidir. Her bir projenin amacına ulaşması,bir projenin amacına ulaşması, genel hedeflere bir adım dahagenel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılacaktır.yaklaşmayı olanaklı kılacaktır. GENEL HEDEFGENEL HEDEFGENEL HEDEFGENEL HEDEF PROJE AMACIPROJE AMACI SONUÇLARSONUÇLAR FAALİYETLERFAALİYETLER
 55. 55. Proje AmacıProje Amacı Projenin gerçekleşmesiProjenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan veile ulaşılacak olan ve projenin kendisindenprojenin kendisinden daha uzun ömürlüdaha uzun ömürlü olması beklenen amaç.olması beklenen amaç. GENEL HEDEFGENEL HEDEF PROJE AMACIPROJE AMACIPROJE AMACIPROJE AMACI SONUÇLARSONUÇLAR FAALİYETLERFAALİYETLER
 56. 56. SonuçlarSonuçlar • Proje AmacınaProje Amacına Ulaşılmasını SağlayanUlaşılmasını Sağlayan Hedefleri İçerirHedefleri İçerir GENEL HEDEFGENEL HEDEF PROJE AMACIPROJE AMACI SONUÇLARSONUÇLARSONUÇLARSONUÇLAR FAALİYETLERFAALİYETLER
 57. 57. Proje FaaliyetleriProje Faaliyetleri • Faaliyet:Faaliyet: Sonuçları Elde EtmekSonuçları Elde Etmek İçin Yapılması Gerekenlerİçin Yapılması Gerekenler – Hedef ağacından çıkarılırHedef ağacından çıkarılır – Özel teknik incelemelerle ortayaÖzel teknik incelemelerle ortaya çıkarçıkar – Paydaş analizinde belirlenirPaydaş analizinde belirlenir GENEL HEDEFGENEL HEDEF PROJE AMACIPROJE AMACI SONUÇLARSONUÇLAR FAALİYETLERFAALİYETLERFAALİYETLERFAALİYETLER
 58. 58. Mantıksal ÇerçeveninMantıksal Çerçevenin Hazırlanması için YaklaşımHazırlanması için Yaklaşım GÖSTERGELER GÖSTERGELER GÖSTERGELER 99 1111 1313 GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 11 44 33 22 DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI MALİYETLER AYRICA DÜZENLENİR 1212 1414 1010 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR 77 88 66 55 ARAÇLAR AYRICA DÜZENLENİR
 59. 59. Adım 5.2: VarsayımlarAdım 5.2: Varsayımlar Riskler nedirRiskler nedir?? • Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarakProjenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümü.ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümü. Varsayımlar nedirVarsayımlar nedir?? • Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsalProjenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidirfaktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir Niçin gereklidirNiçin gereklidir?? • Proje asla gerçek durumu kapsayamazProje asla gerçek durumu kapsayamaz.. Dışsal faktörlerDışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip risklerve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınma ve izlenmelidir.tanımlanarak dikkate alınma ve izlenmelidir. Önkoşullar nelerdirÖnkoşullar nelerdir?? • Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardırFaaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır
 60. 60. Varsayımların OluşturulmasıVarsayımların Oluşturulması • Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekliProje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli önkoşulları belirlenmesi,önkoşulları belirlenmesi, • Hedef seviyelerine uygun olarak her aşama içinHedef seviyelerine uygun olarak her aşama için risklerin belirlenmesirisklerin belirlenmesi • Bu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayımaBu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayıma dönüştürülmesi)dönüştürülmesi) • Bu varsayımların projenin başarısı açısındanBu varsayımların projenin başarısı açısından öneminin ve gerçekleşme ihtimalinin gözdenöneminin ve gerçekleşme ihtimalinin gözden geçirilmesi (varsayım algoritması) ve gerekirsegeçirilmesi (varsayım algoritması) ve gerekirse bunlarla ilgili önlemler alınmasıbunlarla ilgili önlemler alınması • Gerekli varsayımların hedef seviyelerine uygunGerekli varsayımların hedef seviyelerine uygun olarak mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesiolarak mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi
 61. 61. Gerçekleşme ihtimali nedir? Kesine Yakın Orta düzeyde İhtimal Dışı Mantıksal çerçeveye dahil etme Varsayım olarak ekle Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi? Evet Hayır Mantıksal çerçeveye dahil etme Dışsal faktör önemli mi? Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden formüle et Proje yapılabilir değil HayırEvet Varsayım DeğerlendirmeVarsayım Değerlendirme AlgoritmasıAlgoritması
 62. 62. Varsayımların mantıksal çerçeveVarsayımların mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesimatrisine yerleştirilmesi • Sonuçları elde etmek içinSonuçları elde etmek için gerekli olan varsayımlargerekli olan varsayımlar • Proje amacına ulaşmakProje amacına ulaşmak için gerekli olaniçin gerekli olan varsayımlarvarsayımlar • Genel Hedefe ulaşmakGenel Hedefe ulaşmak için gerekli olaniçin gerekli olan varsayımlarvarsayımlar • Faaliyetler seviyesineFaaliyetler seviyesine yerleştiriliryerleştirilir • Sonuçlar seviyesineSonuçlar seviyesine yerleştiriliryerleştirilir • Proje amacı seviyesineProje amacı seviyesine yerleştiriliryerleştirilir
 63. 63. Proje Amacı DİKEY MANTIKTADİKEY MANTIKTA • Projenin amacını belirleyen • Nedensel ilişkileri açıklayan • Önemli varsayımları ve belirsizlikleri açıklayan Mantıksal Çerçevenin Yapısı (1)Mantıksal Çerçevenin Yapısı (1) ‘... Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Ana Amaç Çıktılar Faaliyetler Araçlar Maliyet Ön-koşullar Müdahale Mantığı- Projenin Kapsamı ‘... Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedef Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Maliyet Ön-koşullar
 64. 64. Proje Amacı Mantıksal Çerçevenin Yapısı (2)Mantıksal Çerçevenin Yapısı (2) 1.EĞER önkoşullar sağlanır ve fiziksel/fiziksel olmayan girdiler harekete geçirilirse faaliyetler gerçekleşecek… 2.Faaliyetler gerçekleşir ve varsayımlar tutarsa sonuçlara ulaşılacak…... 3…….. Müdahale Mantığı- Projenin Kapsamı ‘... Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedef Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Maliyet Ön-koşullar
 65. 65. Mantıksal ÇerçeveninMantıksal Çerçevenin Hazırlanması için YaklaşımHazırlanması için Yaklaşım GÖSTERGELER GÖSTERGELER GÖSTERGELER 99 1111 1313 GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 11 44 33 22 DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI MALİYETLER AYRICA DÜZENLENİR 1212 1414 1010 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR 77 88 66 55 ARAÇLAR AYRICA DÜZENLENİR
 66. 66. Mantıksal ÇerçeveninMantıksal Çerçevenin Hazırlanması için YaklaşımHazırlanması için Yaklaşım GÖSTERGELER GÖSTERGELER GÖSTERGELER 99 1111 1313 GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 11 44 33 22 DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI DOĞRULAMA ARAÇLARI MALİYETLER AYRICA DÜZENLENİR 1212 1414 1010 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR VARSAYIMLAR 77 88 66 55 ARAÇLAR AYRICA DÜZENLENİR
 67. 67. Adım 5.3.: GöstergelerAdım 5.3.: Göstergeler Nedir?Nedir? • Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen,Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamadaperformans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir göstergeizlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkinkısaca müdahaleye ilişkin Hedef GrupHedef Grup,, Nicelik, Nitelik,Nicelik, Nitelik, Zaman ve YerZaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar?Ne İşe Yararlar? • Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristikleriniGenel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlaraçıklığa kavuştururlar • Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlarProjeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar • Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir bazPerformans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlaroluştururlar Not:Not: SıklıklaSıklıkla,, bir amaç için birden fazla gösterge kullanmakbir amaç için birden fazla gösterge kullanmak gerekebilir.gerekebilir. Böylece, amacın başarılıp başarılmadığıBöylece, amacın başarılıp başarılmadığı konusunda daha güvenilir bilgi elde edilir.konusunda daha güvenilir bilgi elde edilir.
 68. 68. Adım 5.3.: GöstergelerAdım 5.3.: Göstergeler Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir: •Ne kadar?Ne kadar? NicelikNicelik •Nasıl bir değişim?Nasıl bir değişim? NitelikNitelik •Kim?Kim? Hedef grupHedef grup •Ne zaman ?Ne zaman ? ZamanZaman •Nerede?Nerede? YerYer
 69. 69. • SSPECIFICPECIFIC (Spesifik),(Spesifik), ölçmesi gereken şeyi ölçen • MMEASURABLEEASURABLE (Ölçülebilir)(Ölçülebilir) Kabul edilebilir maliyetler içerisinde niteliksel ve/veya niceliksel olarak ölçülebilir olmalı • AAGREED UPONGREED UPON (Üzerinde uzlaşılan)(Üzerinde uzlaşılan) Bütün taraflar göstergenin özelikleri konusunda uzlaşmış olmalı • RREELAVANT (İhtiyaca Uygun)LAVANT (İhtiyaca Uygun) Bilgiyi kullananların ihtiyaçlarını karşılayacak • TTIME BOUND & COST EFFECTIVEIME BOUND & COST EFFECTIVE (Süreli ve maliyet etkin)(Süreli ve maliyet etkin) Tarafsız DoğrulanabilirTarafsız Doğrulanabilir Göstergeler “Göstergeler “SSMARTMART”” OlmalıOlmalı
 70. 70. Adım 5.4.: Doğrulama KaynaklarıAdım 5.4.: Doğrulama Kaynakları Doğrulama KaynaklarıDoğrulama Kaynakları,, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarakbelirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: • Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), • Bilgiyi kimin sağlayacağı, • Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)
 71. 71. Objektif Olarak DoğrulanabilirObjektif Olarak Doğrulanabilir Göstergelerin Belirlenme AdımlarıGöstergelerin Belirlenme Adımları Hedef : İlköğretim öğretmenlerinin teknolojiye uyumunun sağlanması Gösterge: Öğretmenlerin eğitimde bilgisayar kullanımı İlk Adım :İlk Adım : Nicelik 100100 İlköğretim öğretmenin eğitimde bilgisayar kullanımının sağlanması İkinci Adımİkinci Adım – Nitelik 100 İlköğretim öğretmeninin “eğitim planlamasında”“eğitim planlamasında” konusunda bilgisayar kullanımının sağlanması Son Adım :Son Adım : Zaman 100 İlköğretim öğretmenin Eylül 1996’ya kadarEylül 1996’ya kadar (2nci(2nci yılın sonunda)yılın sonunda) eğitim planlamasında konusunda bilgisayar kullanımının sağlanması
 72. 72. Maliyet Karmaşıklılık İdari Kayıtlar Yönetim Raporları Rutin İstatistikler Uyarlanmış Rutin İstatistikler Projeden Yararlananlarla Görüşmeler Özel Anketler Adım 5.4.: DoğrulamaAdım 5.4.: Doğrulama Kaynakları ve SeçimiKaynakları ve Seçimi
 73. 73. Mantıksal Çerçeve MatrisiMantıksal Çerçeve Matrisi Uygulama ÇalışmasıUygulama Çalışması
 74. 74. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı AdımlarıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1.1. Paydaş (İlgili Taraflar) AnaliziPaydaş (İlgili Taraflar) Analizi 2.2. Sorun AnaliziSorun Analizi 3.3. Hedef AnaliziHedef Analizi 4.4. Strateji AnaliziStrateji Analizi 5.5. Mantıksal Çerçeve Matrisinin HazırlanmasıMantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 6.6. Faaliyet Planının HazırlanmasıFaaliyet Planının Hazırlanması 7.7. Bütçenin HazırlanmasıBütçenin Hazırlanması
 75. 75. Faaliyetlerin belirlenmesiFaaliyetlerin belirlenmesi Hedef ağacından - “araçtanHedef ağacından - “araçtan amaca” yaklaşımına göre-amaca” yaklaşımına göre- sonuçları meydana getirensonuçları meydana getiren hedefler seçilir ve faaliyetlerehedefler seçilir ve faaliyetlere dönüştürülür. Faaliyetler özne + fiildönüştürülür. Faaliyetler özne + fiil dilbilgisi formatında ifade edilir -dilbilgisi formatında ifade edilir - “eğitimleri düzenle”, “esas“eğitimleri düzenle”, “esas paydaşlarla koordinasyon sağla”paydaşlarla koordinasyon sağla” gibi.gibi.
 76. 76. Hedef Amaç 1 Sonuç 1.1 Sonuç 1.2 Sonuç 1.3 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 Faaliyet 1.1.3 vb. Hedef Amaç 1 Sonuç 1.1 Sonuç 1.2 Sonuç 1.3 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 Faaliyet 1.1.3 vb. Hedef Amaç 1 Sonuç 1.1 Sonuç 1.2 Sonuç 1.3 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 Faaliyet 1.1.3 vb. Faaliyetlerin belirlenmesiFaaliyetlerin belirlenmesi
 77. 77. Adım 6: Faaliyet PlanlamasıAdım 6: Faaliyet Planlaması Faaliyet PlanlamasıFaaliyet Planlaması:: • Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekliFaaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detayları tanımlardetayları tanımlar • Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğiniFaaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirlerbelirler • Uygulama ve yönetim sorumluluklarınıUygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin edertayin eder
 78. 78. Faaliyet PlanıFaaliyet Planı Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları:Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları: Ana faaliyetlerin listelenmesi;Ana faaliyetlerin listelenmesi; MÇ’deki faaliyetler operasyonelMÇ’deki faaliyetler operasyonel detayda faaliyet planının hazırlanması için bir baz olarakdetayda faaliyet planının hazırlanması için bir baz olarak kullanılabilir.kullanılabilir. Faaliyetleri detaylandırmak;Faaliyetleri detaylandırmak; faaliyetleri detaylandırmanınfaaliyetleri detaylandırmanın amacı onları organize etme ve yönetme işlerini kolaylaştırmaktır.amacı onları organize etme ve yönetme işlerini kolaylaştırmaktır. Bunun kritik noktası detaylandırmayı doğru yapmaktır. En yaygınBunun kritik noktası detaylandırmayı doğru yapmaktır. En yaygın hata fazla detaylandırmaktır. Planlamacı gerekli zaman vehata fazla detaylandırmaktır. Planlamacı gerekli zaman ve kaynakları öngörür ve sorumlulukların dağıtılması için yeterlikaynakları öngörür ve sorumlulukların dağıtılması için yeterli ayrıntıya sahip olur olmaz detaylandırmayı durdurmalıdır.ayrıntıya sahip olur olmaz detaylandırmayı durdurmalıdır. Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi;Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi; faaliyetler yeterincefaaliyetler yeterince detaylandırıldıktan sonra birbirleriyle ilişkilerine karar verilmelidir.detaylandırıldıktan sonra birbirleriyle ilişkilerine karar verilmelidir. Sıralama bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceğini, bağımlılık iseSıralama bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceğini, bağımlılık ise birisi bitmeden başlayamayacak veya tamamlanamayacakbirisi bitmeden başlayamayacak veya tamamlanamayacak faaliyetler dizinini gösterir. Bağımlılıklar aynı kişi tarafındanfaaliyetler dizinini gösterir. Bağımlılıklar aynı kişi tarafından yapılacak faaliyetler arasında da olabilir.yapılacak faaliyetler arasında da olabilir.
 79. 79. Faaliyet PlanıFaaliyet Planı Faaliyetlerin başlama, uygulanma süreci ve tamamlanmaFaaliyetlerin başlama, uygulanma süreci ve tamamlanma zamanını belirlemek;zamanını belirlemek; detaylandırılmış faaliyetlerin başlama ve bitişdetaylandırılmış faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarının belirlenmesiyle Faaliyet Planı oluşturulabilir. Zamanızamanlarının belirlenmesiyle Faaliyet Planı oluşturulabilir. Zamanı doğru öngörmek genellikle güçtür, bunda deneyim ve teknik bilgidendoğru öngörmek genellikle güçtür, bunda deneyim ve teknik bilgiden faydalanılmalıdır. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olunamaması, karşıfaydalanılmalıdır. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olunamaması, karşı karşıya kalınan yaygın bir durumdur ve gerekli zamanı doğrukarşıya kalınan yaygın bir durumdur ve gerekli zamanı doğru öngörememeye neden olur. Öngörülerde sapmalar aşağıda belirtilenöngörememeye neden olur. Öngörülerde sapmalar aşağıda belirtilen diğer nedenlere de bağlıdır:diğer nedenlere de bağlıdır: • Gerekli bazı detay faaliyetleri ihmal etmek,Gerekli bazı detay faaliyetleri ihmal etmek, • Faaliyetlerin bağımlılıkların yeterince ortayaFaaliyetlerin bağımlılıkların yeterince ortaya konamaması,konamaması, • Kaynak dağılımda etkinsizlik (aynı kişi /kurum veyaKaynak dağılımda etkinsizlik (aynı kişi /kurum veya aynı malzemeyi aynı anda iki veya daha fazlaaynı malzemeyi aynı anda iki veya daha fazla sayıda işin yapılması için tahsis etmek),sayıda işin yapılması için tahsis etmek), • Hızlı sonuç alma isteği.Hızlı sonuç alma isteği.
 80. 80. Faaliyet PlanıFaaliyet Planı Gerekli ihtisas/becerinin tamamlanması;Gerekli ihtisas/becerinin tamamlanması; ne yapılması gerektiğine yapılması gerektiği ortaya konduğunda gerekli ihtisası belirlemek kolaydır. Böylece mevcutortaya konduğunda gerekli ihtisası belirlemek kolaydır. Böylece mevcut beşeri sermaye ile Faaliyet Planının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinibeşeri sermaye ile Faaliyet Planının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öngörmek ve gerekli eksikliklerin tamamlanması mümkün olur.öngörmek ve gerekli eksikliklerin tamamlanması mümkün olur. Grup içinde işlerin tahsisi;Grup içinde işlerin tahsisi; hangi işi kimin yapacağını belirlemektenhangi işi kimin yapacağını belirlemekten daha kapsamlı bir şeydir. Görev ve sorumluluklar belirlenir ve bunlarındaha kapsamlı bir şeydir. Görev ve sorumluluklar belirlenir ve bunların dağılımında bireylerin yetenek, deneyim ve kapasiteleri dikkate alınır.dağılımında bireylerin yetenek, deneyim ve kapasiteleri dikkate alınır. Bireylerin görevlerinin gereğini yeterince kavramış olmaları sağlanır.Bireylerin görevlerinin gereğini yeterince kavramış olmaları sağlanır. Eğer bu sağlanamazsa alt faaliyetlere ilişkin tüm detayların daEğer bu sağlanamazsa alt faaliyetlere ilişkin tüm detayların da belirlenmesi durumunda kalınabilir.belirlenmesi durumunda kalınabilir. Faaliyetlerden sorumlu kişilerin/birimlerin iş planlarında haftalık zamanFaaliyetlerden sorumlu kişilerin/birimlerin iş planlarında haftalık zaman aralığı kullanılabilirken, genel bir faaliyet planında, termin, aylık veya üçaralığı kullanılabilirken, genel bir faaliyet planında, termin, aylık veya üç aylık bazda belirlenmektedir.aylık bazda belirlenmektedir.
 81. 81. Adım 7: BütçeAdım 7: Bütçe • Planlanmış kaynakların hareketePlanlanmış kaynakların harekete geçirilmesine dayanak oluştururgeçirilmesine dayanak oluşturur • Proje Maliyetinin ve finansmanProje Maliyetinin ve finansman kaynaklarının belirlenmesine kolaylıkkaynaklarının belirlenmesine kolaylık sağlarsağlar
 82. 82. BütçeBütçe Genel EsaslarGenel Esaslar • Bütçe proje teklifi hazırlanan kurumun belirlediğiBütçe proje teklifi hazırlanan kurumun belirlediği para birimi ile hazırlanmalıdır.para birimi ile hazırlanmalıdır. • Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır.Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır. • Bütçeye aktarılan her türlü gider yapılacakBütçeye aktarılan her türlü gider yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır.faaliyetlerle ilgili olmalıdır. • Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibeBütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibe tutarını değil, projeyle ilgili tüm giderleritutarını değil, projeyle ilgili tüm giderleri kapsamalıdır.kapsamalıdır. • Bütçenin yıllar itibarıyla dağılımının faaliyetBütçenin yıllar itibarıyla dağılımının faaliyet planına uygun olması gerektiği unutulmamalıdır.planına uygun olması gerektiği unutulmamalıdır.
 83. 83. BütçeBütçe • Bütçe aktarılan her tutar gerçekçi olmalı,Bütçe aktarılan her tutar gerçekçi olmalı, hibe tutarını arttırabilmek için bu tutarlarhibe tutarını arttırabilmek için bu tutarlar şişirilmemelidir.şişirilmemelidir. • Bütçeye aktarılan giderler hibe rehberindeBütçeye aktarılan giderler hibe rehberinde açıklanan uygun giderler tanımınaaçıklanan uygun giderler tanımına uymalıdır.uymalıdır. • Bütçeye aktarılan her giderin kullandırımBütçeye aktarılan her giderin kullandırım aşamasında belgelendirileceğiaşamasında belgelendirileceği unutulmamalıdır.unutulmamalıdır.
 84. 84. BütçeBütçe KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 4735 KAMU İHALE KANUNU 4734 HARCAMA YÖNETMELİĞİ İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER
 85. 85. SürdürülebilirlikSürdürülebilirlik 1.1. Faydalananların sahiplenmesiFaydalananların sahiplenmesi – Proje / programın hedef kitlesi ve faydalananların (kadın ve erkekler– Proje / programın hedef kitlesi ve faydalananların (kadın ve erkekler de dahil olmak üzere) tasarım ve sonraki çalışmalara katılımlarının ölçüsüdür. Böylece, ABde dahil olmak üzere) tasarım ve sonraki çalışmalara katılımlarının ölçüsüdür. Böylece, AB finansmanı sona erdikten sonra da desteklerini devam ettirecekler ve projenin sürdürülebilir olmasıfinansmanı sona erdikten sonra da desteklerini devam ettirecekler ve projenin sürdürülebilir olması mümkün olabilecektir.mümkün olabilecektir. 2.2. Siyasi destekSiyasi destek –– İlgili sektör politikalarının niteliği ile taraf ulusal hükümetin, proje hizmetlerine olanİlgili sektör politikalarının niteliği ile taraf ulusal hükümetin, proje hizmetlerine olan desteğinin, donörün sağlayacağı destek sonrasında ne ölçüde gerçekleşeceğidir.desteğinin, donörün sağlayacağı destek sonrasında ne ölçüde gerçekleşeceğidir. 3.3. Uygun teknolojiUygun teknoloji –– Projede kullanılan teknolojilerin uzun vadede uygulanıp uygulanmayacağı (örn:Projede kullanılan teknolojilerin uzun vadede uygulanıp uygulanmayacağı (örn: Yedek parçaların temin edilebilirliği; güvenlik kurallarının yeterliliği, yerel kadın ve erkeklerin yerelYedek parçaların temin edilebilirliği; güvenlik kurallarının yeterliliği, yerel kadın ve erkeklerin yerel işletme ve bakımla ilgili kapasiteleri).işletme ve bakımla ilgili kapasiteleri). 4.4. Sosyo-kültürel konularSosyo-kültürel konular – Projenin, yerel sosyo-kültürel norm ve davranışları nasıl dikkate alacağı ve– Projenin, yerel sosyo-kültürel norm ve davranışları nasıl dikkate alacağı ve projeden faydalanan tüm grupların uygulama süreci ve sonrasında, projenin hizmet ve faydalarınaprojeden faydalanan tüm grupların uygulama süreci ve sonrasında, projenin hizmet ve faydalarına yeterli erişimlerini hangi önlemlerle sağlayacağıdır.yeterli erişimlerini hangi önlemlerle sağlayacağıdır. 5.5. Cinsiyet eşitliğiCinsiyet eşitliği –– Projenin kadın ve erkeklerin özgün ihtiyaç ve ilgi konularını nasıl dikkate alacağı veProjenin kadın ve erkeklerin özgün ihtiyaç ve ilgi konularını nasıl dikkate alacağı ve uzun vadede cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya katkıda bulunmakla beraber, kadın ve erkeklerin,uzun vadede cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya katkıda bulunmakla beraber, kadın ve erkeklerin, hizmetler ve altyapıya sürdürülebilir ve adil bir şekilde erişimlerinin ne şekilde temin edileceğidir.hizmetler ve altyapıya sürdürülebilir ve adil bir şekilde erişimlerinin ne şekilde temin edileceğidir. 6.6. Çevrenin korunmasıÇevrenin korunması –– Projenin çevreyi koruma veya çevreye zarar verme boyutudur.Projenin çevreyi koruma veya çevreye zarar verme boyutudur. 7.7. Kurumsal ve yönetimsel kapasiteKurumsal ve yönetimsel kapasite –– Uygulamacı kurumların proje / programı sürdürmeleriUygulamacı kurumların proje / programı sürdürmeleri konusundaki beceri ve taahhütleri ile hizmet sağlamaya donör desteğinden sonra da devamkonusundaki beceri ve taahhütleri ile hizmet sağlamaya donör desteğinden sonra da devam etmeleridir.etmeleridir. 8.8. Ekonomik ve finansal uygulanabilirlikEkonomik ve finansal uygulanabilirlik –– Proje / programın artan bir şekilde ortaya çıkan faydalarınınProje / programın artan bir şekilde ortaya çıkan faydalarının maliyetine ağır basması ve projenin uzun ömürlü uygulanabilir bir yatırım olarak kabul edilmesidir.maliyetine ağır basması ve projenin uzun ömürlü uygulanabilir bir yatırım olarak kabul edilmesidir.
 86. 86. Değerlendirme-İzleme-DenetimDeğerlendirme-İzleme-Denetim DeğerlendirmeDeğerlendirme Nedir?Nedir? Uygunluk, hedeflere ulaşma etkililiği,Uygunluk, hedeflere ulaşma etkililiği, verimlilik, etki ve ve sürdürülebilirlikverimlilik, etki ve ve sürdürülebilirlik tespiti ve analizitespiti ve analizi Nasıl Yapılır?Nasıl Yapılır? Detaylı sistematik analizlerleDetaylı sistematik analizlerle Kimler Yapar?Kimler Yapar? Değerlendirme konusunda uzman,Değerlendirme konusunda uzman, bağımsız ve tarafsız dış uzmanlarcabağımsız ve tarafsız dış uzmanlarca Ne zaman?Ne zaman? Bir ya da iki kez; temel olarak projeBir ya da iki kez; temel olarak proje sonunda ve proje sonrasındasonunda ve proje sonrasında
 87. 87. Değerlendirme-İzleme-DenetimDeğerlendirme-İzleme-Denetim İzlemeİzleme Nedir?Nedir? Hedeflere ulaşma etkililiği ve verimlilikHedeflere ulaşma etkililiği ve verimlilik tespitine ve analizi yönetimsel bir faaliyettirtespitine ve analizi yönetimsel bir faaliyettir (planlanan ve gerçekleşen)(planlanan ve gerçekleşen) Nasıl Yapılır?Nasıl Yapılır? Hızlı ve devamlı olarak, devam edenHızlı ve devamlı olarak, devam eden faaliyetlerin iyileştirilmesi, performansıfaaliyetlerin iyileştirilmesi, performansı arttırmak için önemli faktörlerin tespit edilmesiarttırmak için önemli faktörlerin tespit edilmesi KimlerKimler Yapar?Yapar? İç ve dış uzmanlar tarafındanİç ve dış uzmanlar tarafından Ne zaman?Ne zaman? Düzenli olarak, aylık, 3-6 aylık ve yıllık olarakDüzenli olarak, aylık, 3-6 aylık ve yıllık olarak
 88. 88. Değerlendirme-İzleme-DenetimDeğerlendirme-İzleme-Denetim DenetimDenetim Nedir?Nedir? Finansal işlemlerin ve raporların yasa ve sözleşmeFinansal işlemlerin ve raporların yasa ve sözleşme hükümlerine uygunluğunun tespiti ve analizihükümlerine uygunluğunun tespiti ve analizi Nasıl Yapılır?Nasıl Yapılır? Finansal kayıtların yasal prosedürlere ve sözleşmeFinansal kayıtların yasal prosedürlere ve sözleşme hükümlerine uygunluk doğrulanması ile yapılırhükümlerine uygunluk doğrulanması ile yapılır KimlerKimler Yapar?Yapar? Bağımsız dış denetim uzmanlarıBağımsız dış denetim uzmanları Ne zaman?Ne zaman? Proje süresince ve bitimindeProje süresince ve bitiminde
 89. 89. • Avrupa Komisyonu Türkiye TemsilciliğiAvrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği – www.deltur.cec.eu.intwww.deltur.cec.eu.int • Avrupa Birliği Genel SekreterliğiAvrupa Birliği Genel Sekreterliği – www.www.abgsabgs.gov.tr.gov.tr • Devlet Planlama TeşkilatıDevlet Planlama Teşkilatı – www.dpt.gov.trwww.dpt.gov.tr • Merkezi İhale ve Finans BirimiMerkezi İhale ve Finans Birimi www.cfcu.gov.trwww.cfcu.gov.tr İlgili WEB Sayfalarıİlgili WEB Sayfaları
 90. 90. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı!!!Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı!!! Farklı seviyelerdeki hedefler arasında sebepselFarklı seviyelerdeki hedefler arasında sebepsel ilişkiyiilişkiyi KURMAYANKURMAYAN, hedeflere ulaşılıp, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığınınulaşılmadığının KONTROL EDİLMEDİĞİKONTROL EDİLMEDİĞİ ve projeve proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecekkontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecek RİSKLERİN DİKKATE ALINMADIĞIRİSKLERİN DİKKATE ALINMADIĞI bir yaklaşımbir yaklaşım tarzıtarzı
 91. 91. Proje Hazırlamanın 10 Altın Kuralı 1. Değiştirmek istediğiniz sorunu, en başta çok iyi tanıyıp, tanımlamanız gerekiyor. Dikkat: Sorunu tanımlamadan, analizini yapmadan projeye başlamak projenin kitlenmesine yol açabilir. 2. Başkalarına ihtiyacınız var! Sorunları tek başına ortadan kaldırmak kolay değil. O sorunu yaşayan ve değiştirmek isteyen insanlarla birlikte hareket etmek size güç verir. Ayrıca unutmayın ki sizi rahatsız eden sorun başkalarının yaşam gerekçesi olabilir. Bu nedenle sorunu ortadan kaldırmak isterken başka gruplar için siz ve projeniz sorun olabilirsiniz. Yani paydaş analizi çok önemli. Başta önemsemediğiniz bir kişi dahi ilerde tüm projeyi engelleyebilir. 3. Kendinizi tanıyın! Gücünüz ne kadar? Yanınıza kimleri alabiliyorsunuz? Bu olanaklar ve güçle sorunun ne kadarını değiştirebileceksiniz? Lütfen tüm sorunu çözebileceğinizi düşünüp projeyi geniş tutmayın. Sorunun en altından başlayın. Gerçekçi olsun ama üstesinden gelebileceğiniz şekilde olsun. Hedeflerinizi de buna göre belirleyin. 4. Paraya göre proje yapmayın! O verilen paranın verilme gerekçesi sizin kurumunuzun prensipleriyle, amaçlarıyla, misyonuyla uyuşuyor mu? O parayı aldıktan sonra projeyi uygulayabilecek kapasiteniz var mı? 5. Bir üst hedef belirleyin kendinize. Sonra da ona ulaşmak için küçük küçük alt hedefler (ya da proje hedefleri). Aktiviteler hedef olamazlar. Konferans düzenlemek bir hedef değil aktivitedir. Konferans ile ulaşmak istediğiniz şey sizin hedefiniz olmalı.
 92. 92. 6. Paydaş analizine ek olarak projede farklı gruplarla-kurumlarla ortaklıklar kurmanın yararlı olabileceğini ciddi olarak düşünün. Devletle- diğer STK'lar ile ve özel sektörle neden ortak olmayısınız? Ortaklık yapmayı düşündüğünüz gurup ya da kişileri projenin planlama aşamasında sürece katın. Projeyi birlikte hazırlayın. Proje başladıktan sonra onlara gitmek doğru değil. 7. Sponsora göre projelerde küçük değişiklikler yapın. Her kurumun beklentisi farklıdır. 8. Projenizin ölçülebilir-net ve somut çıktıları olmasına dikkat edin. 9. Her projenin bir halkla ilişkiler-iletişim stratejisi olmalı. Proje çıktılarınızı- aktivitelerinizi insanlara nasıl duyuracaksınız? Proje süresince sorunları çözmede nasıl bir iletişim stratejisi izleyeceksiniz? Bu arada dışardan destek almayı düşünüyor musunuz? Tüm bunları önceden düşünüp, planlayıp projeye dahil edin. 10. Projenizin bir sonraki adımını önceden düşünün. Proje bittiğinde ne olacak? Projenin sürdürülebilirliliğini planlamak, sorunları çözdükten sonra iyileştirilmiş durumu sürdürebilmek için gerekli. Hastayı iyileştirmek yeterli değil, bir de iyileşmiş gövdenin hayatını sürdürmesi için nasıl yaşaması gerektiğini planlamak var.
 93. 93. Teşekkürler...Teşekkürler...

×