SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
‫امکان‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫با‬
‫باال‬ ‫برای‬ ‫فرآیندی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬
.‫است‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫سطح‬ ‫بردن‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫بیشتری‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫خدمات‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬
‫معتبر‬ ‫استانداردهای‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اجرا‬
‫م‬ ‫انجام‬
‫شود‬ ‫ی‬ .
‫برای‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫سالی‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬
‫شرکت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫صادر‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ،‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫موفق‬ ،‫بگذارند‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬
‫پایه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫به‬
3
‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫نظا‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شوند‬
‫نمایند‬ ‫فعالیت‬ ‫مهندسی‬ ‫م‬ . ‫این‬
‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫فراهم‬ ‫مهندسان‬ ‫برای‬ ‫امکان‬
‫بدهند‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫بتوانند‬ ‫شرایطی‬.
‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫همچون‬ ‫شرایطی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫مهندسان‬
‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫دهند‬. ‫این‬ ‫در‬
‫آن‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫مقاله‬
‫درباره‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬
‫اطالعات‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫کسب‬ ‫بیشتری‬9099075307 ‫با‬
‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫مشاوران‬.
‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫دریافت‬
‫مهندسی‬
،‫عمران‬ ،‫معماری‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫تمامی‬
‫فارغ‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ،‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫مکانیک‬
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫باشند‬ ‫شده‬ ‫التحصیل‬
‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬. ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫گذشت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬
3
‫سا‬
‫مدرک‬ ‫دارندگان‬ ‫و‬ ‫ل‬
‫از‬ ‫پس‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
2
‫دکتری‬ ‫دوره‬ ‫آموختگان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫سال‬
‫می‬ ‫خود‬ ‫دانشگاهی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانند‬.
‫صورت‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ open book ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬
‫امتیاز‬
50
،‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫نمره‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫درصد‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫قبول‬
‫پایه‬ ‫مدرک‬
3
‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ . ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬
‫رشته‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫که‬
‫آزمون‬ ‫بخشی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعطاء‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫محاسبات‬
‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهندسانی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫جداگانه‬
‫پای‬ ‫مدرک‬ ‫قبولی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬
‫ه‬
3
‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫دریافت‬ .
‫پایه‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫کسانی‬
3
‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬
‫خواهند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫شماره‬ ‫دارای‬ ‫خدمت‬ ‫محل‬ ‫استان‬ ‫مهندسی‬
‫بود‬. ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫کسانی‬
‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫دفتر‬ ‫تأسیس‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫دارند‬
‫و‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫شرکت‬
‫گروه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫امتیاز‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حتی‬
‫ساختمان‬ ‫صنعت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫قانونی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫نمایند‬ ‫واگذار‬ ،‫دارند‬ ‫فعالیت‬.
‫و‬ ‫تمدید‬ ،‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫صدور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬
‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫سایت‬ ‫سپامک‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
‫نشانی‬ ‫به‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬
‫اینترنتی‬ inbr.ir ‫پذیر‬ ‫امکان‬
‫باشد‬ ‫می‬.
‫کلیک‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬
‫نمایید‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫شرایط‬
‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬
4
‫برای‬ ‫پایه‬
‫پایه‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صادر‬ ‫مهندسان‬
3
‫پا‬ ‫که‬
‫پایه‬ ‫ترین‬ ‫یین‬
‫پایه‬ ،‫باشد‬ ‫می‬
2
‫پایه‬ ،
1
‫باشد‬ ‫می‬ ‫پایه‬ ‫باالترین‬ ‫که‬ ‫ارشد‬ ‫و‬ .
‫پایه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫اساسی‬ ‫تفاوت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫پایه‬
‫می‬ ‫معین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫صالحیت‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫کاری‬ ‫حجم‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫باالتر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ .‫کند‬
‫ان‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫صالحیت‬
‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫جام‬ .
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬
2
‫به‬ ‫نسبت‬
‫پایه‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬
3
‫و‬ ‫مساحت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫دارد‬
‫نماید‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ ‫طبقات‬. ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬ ‫متقاضیان‬
‫و‬ ‫دریافت‬ ‫شرایط‬ .‫باشند‬ ‫شرایطی‬ ‫دارای‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫پایه‬ ‫این‬
‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
،‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫شرط‬ ‫شامل‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫و‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرط‬ ،‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرط‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫قبولی‬ ‫نمره‬ ‫حدنصاب‬ ‫کسب‬.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫داوطلبان‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫استان‬
‫نمایند‬ ‫شرکت‬ . ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫متقاضیان‬
‫توسط‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دوره‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬
‫استانداردها‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫مؤسسات‬
‫شوند‬ ‫برگزار‬. ‫دریافت‬ ‫قبولی‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫سپس‬
‫کنند‬.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫خبر‬ ‫با‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫شوید‬
‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫سیمنارها‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫شرکت‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫ها‬ ‫آن‬
‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حضور‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫روز‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬. ‫در‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫مهندسان‬
‫پروژه‬
.‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ،‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫تخصص‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫الزم‬.
‫و‬ ‫مستندات‬ ‫داشتن‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫شرط‬
‫مانند‬ ‫مستنداتی‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫مدارک‬
‫مقاالت‬
‫دوره‬ ‫گواهینامه‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ،‫علمی‬
‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬. ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬
‫باشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫پایه‬ ‫هر‬ ‫آموزشی‬.
 ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
3
‫پایه‬ ‫به‬
2
‫نیازمند‬
4
‫سال‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬.
 ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
2
‫به‬
‫پایه‬
1
‫نیازمند‬
5
‫سال‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬.
 ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
1
‫نیازمند‬ ‫ارشد‬ ‫به‬
6
‫سال‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬.
‫دوره‬ ‫گذراندن‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫فردی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬
‫پایه‬ ‫از‬ ‫باره‬ ‫یک‬ ‫الزم‬
3
‫پایه‬ ‫به‬
1
‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫ارتقاء‬
‫تأثی‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬
‫امر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ر‬
‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫ندارد‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫پایه‬.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫سنوات‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫تمام‬
‫پایه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ،‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسی‬
3
‫میا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬
‫ترین‬ ‫پایین‬ ،‫مهندسی‬ ‫درجات‬ ‫ن‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫درجه‬. ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قوانینی‬ ‫دارای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫ماده‬ ‫براساس‬
11
‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫قانون‬ ‫این‬
‫پایه‬
3
‫پایه‬ ‫به‬
2
‫بایست‬ ‫می‬
4
‫پایه‬ ‫اخذ‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫سال‬
3
‫گذشته‬
‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬
2
‫پایه‬ ‫به‬
1
‫بایست‬ ‫می‬
5
‫از‬ ‫سال‬
‫پایه‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬
2
‫باشد‬ ‫گذشته‬ .
‫متقاضیان‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ارشد‬ ‫پایه‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬
6
‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬. ‫پایه‬ ‫که‬ ‫کسانی‬
3
‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫برای‬ ‫دارند‬ ‫را‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
‫دوره‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫های‬ ‫کالس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫شده‬ ‫معین‬ ‫زمانی‬
‫مشخص‬
‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫داخلی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫یابند‬ ‫حضور‬ ‫شده‬. ‫افرادی‬
‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ،‫بگذارند‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫که‬
‫آزمون‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬
‫فصلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مرتب‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مشاوره‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ ،‫یابید‬ ‫اطالع‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫هر‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫سنوات‬
‫طور‬ ‫به‬ ‫صالحیتی‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫فردی‬ ‫اگر‬ ً
‫مثال‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫جداگانه‬
3
‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظارت‬
89
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬
3
‫سال‬ ‫را‬ ‫محاسبات‬
90
‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫سنوات‬ ،‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫اخذ‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫مجزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وی‬ ‫مهندسی‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫این‬
93
‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫پایه‬
3
‫در‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫اقدام‬ ‫خود‬ ‫نظارت‬
‫سال‬
94
‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫محاسبات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬
‫پایه‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬
2
‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ .
‫نمی‬ ‫مهندسان‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫ذکر‬
‫به‬ ‫زیاد‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫توانند‬
‫بار‬ ‫یک‬
‫پایه‬ ‫از‬ ‫ه‬
3
‫بلکه‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫درجه‬ ‫ارتقاء‬ ‫یک‬ ‫پایه‬ ‫به‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫الزامی‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬. ‫ارتقاء‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫پروانه‬ ‫تعویض‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫ارشد‬ ‫پایه‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬
‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫درج‬ ‫ارشد‬ ‫پایه‬ ،‫مهندسان‬
‫تنها‬
‫در‬
‫ظرفیت‬
‫متراژ‬
‫اثرگذار‬
‫است‬ .
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫بر‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫تأثیر‬
‫می‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫مهندسی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
‫سازمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫شوند‬
‫اولین‬ .‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫درجه‬ ‫پایه‬
3
‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
‫پایه‬
2
‫و‬
1
‫داشت‬ ‫شرایطی‬ ‫بایست‬ ‫می‬ . ‫مدرک‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬
‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ .‫ندارد‬ ‫تأثیری‬ ‫مهندسی‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫بر‬ ‫تحصیلی‬
‫برای‬ ‫پایه‬ ‫هر‬ ‫سنوات‬ ‫کردن‬ ‫کم‬ ‫در‬ ‫دکتری‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫ندارند‬ ‫اثر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬.
‫سال‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
‫و‬ ‫پایه‬ ‫در‬ ‫توقف‬ ‫های‬
‫می‬ ‫صورت‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوو‬ ‫در‬ ‫شرکت‬
‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫گیرد‬
‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬ ‫فردی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫ندارد‬ ‫ارتباطی‬
‫پایه‬ ‫و‬ ‫باشد‬
1
‫که‬ ‫فردی‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬
‫کر‬ ‫تحصیل‬ ‫دکتری‬ ‫مقطع‬ ‫در‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ،‫است‬ ‫ده‬
3
‫را‬
‫باشد‬ ‫داشته‬.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫در‬ ‫خود‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مهندسان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫در‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسان‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫البته‬ .‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫این‬
‫های‬ ‫دوره‬
‫در‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تخصص‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬
‫های‬ ‫دوره‬ ‫شامل‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫اولویت‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬:
 ‫های‬ ‫دوره‬ ‫نظیر‬ ‫مهندسی‬ ‫تخصص‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫شبیه‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ،‫محاسبات‬ ،‫طراحی‬ ،‫اجرا‬ ،‫نظارت‬
‫غیره‬ ‫و‬ ‫سازی‬
 ‫ع‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫دوره‬ ‫نظیر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫لمی‬
‫فیزیک‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ،‫ریاضیات‬ ‫های‬
 ‫نظیر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ،‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫غیره‬ ‫و‬
 ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫روانشناسی‬
‫و‬
‫مهارت‬
‫ارتباطی‬
‫نظیر‬
‫دور‬
‫های‬
‫روانشناسی‬
،‫موفقیت‬
‫مذاکره‬
‫و‬
‫غیره‬
 ‫دوره‬
‫نظیر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
‫غیره‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫دارای‬ ‫حداکثر‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫گواهینامه‬
3
‫اعتبار‬ ‫سال‬
‫دوباره‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫متقاضی‬ ‫آن‬ ‫تاریخ‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬
‫نمره‬ ‫نصاب‬ ‫حد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫در‬
‫قبو‬
‫ارتقاء‬ ‫سنوات‬ ‫که‬ ‫مهندسانی‬ ‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫لی‬
‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫آنان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬
‫اقدام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫االن‬ ‫همین‬ ‫از‬ ،‫شود‬
‫نمایند‬.
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سنوات‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫متقاضیان‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫ه‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ،‫شود‬ ‫تکمیل‬ ‫آنان‬
‫بگذارند‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫ای‬ .
‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫لیست‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مهندسی‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬
‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫دارند‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫متقاضیانی‬
‫تهیه‬ ‫را‬ ‫مدارک‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بدهند‬
‫مدارک‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫نمایند‬
‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫یکسان‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫تمدید‬ ‫برای‬ ‫الزم‬
‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫مختص‬ ‫فقط‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ .
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫عمومی‬ ‫مدارک‬
 ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کاربرگ‬
‫کرده‬ ‫تکمیل‬
 ‫و‬ ‫رخ‬ ‫تمام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫رنگی‬ ‫پرسنلی‬ ‫عکس‬ ‫قطعه‬ ‫دو‬ ‫تهیه‬
‫از‬ ‫بیشتز‬ ‫نباید‬ ‫عکس‬ ‫گرفتن‬ ‫زمان‬ ‫از‬ .‫سفید‬ ‫زمینه‬ ‫دارای‬
6
‫باشد‬ ‫گذشته‬ ‫ماه‬ .
 ‫اصل‬ ‫ارائه‬
‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫مدرک‬
 ‫خدمت‬ ‫محل‬ ‫استان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬
 ،‫لیسانس‬ ،‫دیپلم‬ ‫فوق‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ ‫تمام‬ ‫ارائه‬
‫دکتری‬ ‫و‬ ‫لیسانس‬ ‫فوق‬
 ‫مدرک‬ ‫صدور‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫رسید‬ ‫ارائه‬
 ‫مدارک‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫متقاضی‬ ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫اگر‬
‫را‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫الزم‬
‫نماید‬ ‫ارائه‬
 ‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫شناسنامه‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫اصل‬ ‫ارائه‬
 ‫خدمت‬ ‫از‬ ‫معاف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫کارت‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫اصل‬ ‫ارائه‬
 ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫کردن‬ ‫تکمیل‬
‫قبول‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬
‫شویم؟‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اختصاصی‬ ‫مدارک‬
 ‫مربوط‬ ‫مدارک‬ ‫ارائه‬
‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫به‬
 ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫گواهینامه‬ ‫ارائه‬
‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫گواهینامه‬ ‫ارائه‬ (HSE) ‫برای‬
‫و‬ ‫عمران‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫اجرا‬ ‫صالحیت‬ ‫مدرک‬ ‫دارندگان‬
‫مهن‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دوره‬ ‫مدرک‬ ‫تنها‬ ‫که‬
‫دسی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫تأیید‬ ‫مورد‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬.
 ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫متقاضیان‬
‫و‬ ‫تکمیل‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ‫که‬
‫آن‬ ‫مدارک‬ ،‫اشکال‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫نمایند‬ ‫بارگذاری‬
‫بررسی‬ ‫ها‬
‫نمایند‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درخواست‬ ‫دوباره‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬.
‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫مهندسان‬ ‫همچنین‬
‫بایست‬ ‫می‬ ‫ی‬
45
‫برای‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬
‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫ارتقاء‬.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫امتحانی‬ ‫منابع‬
‫آخرین‬ ‫امتحانی‬ ‫منبع‬ ‫اولین‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬
‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مباحث‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫رفته‬ ‫صورت‬ ‫ویرایش‬
‫دستورا‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬
‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫صادره‬ ‫های‬ ‫لعمل‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬.
‫بایست‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫منابعی‬
‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫منابعی‬ ‫شامل‬ ‫منابع‬ ‫اولویت‬ ‫براساس‬ ‫کرد‬ ‫مطالعه‬
‫رشته‬ ‫این‬ ‫معتبر‬ ‫منابع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬
‫توسط‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تدریس‬ ‫ها‬
‫آموزش‬ ‫کمیته‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫متقاضیان‬ ‫به‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫معین‬ ‫ها‬ ‫استان‬.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ ‫نمایید‬ ‫کلیک‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫بخشنامه‬
‫براساس‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫بخشنامه‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬
‫حقیقی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫اعضاء‬ ‫تمامی‬ ،‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫ابالغیه‬
‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫که‬
‫مهندسی‬
‫را‬
‫دارا‬
‫می‬
،‫باشند‬
‫می‬
‫بایست‬
‫تمامی‬
‫درخواست‬
‫های‬
‫مربوط‬
‫به‬
‫تمدید‬
‫پروانه‬
‫اشتغال‬
‫به‬
،‫کار‬
‫ارتقاء‬
‫پایه‬
‫نظام‬
،‫مهندسی‬
‫تجدید‬
‫پروانه‬
‫و‬
‫درج‬
‫کردن‬
‫صالحیت‬
‫جدید‬
‫را‬
‫به‬
‫وسیله‬
‫سامانه‬
‫سپامک‬
‫انجام‬
‫دهند‬ .
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫مقاله‬ ‫خالصه‬
‫با‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬
‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ،
‫پایه‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫به‬
3
‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ . ‫پایه‬
3
‫ترین‬ ‫پایین‬
‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬
‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫انجام‬ ‫البته‬ .‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫و‬
‫است‬ ‫آن‬ ‫مستلزم‬ ‫کار‬ ‫این‬
‫سپری‬ ،‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫که‬
‫شود‬.
‫های‬ ‫پایه‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫پایه‬
3
‫پایه‬ ،
2
‫پایه‬ ،
1
‫ارشد‬ ،
‫می‬ ‫دیگر‬ ‫پایه‬ ‫به‬ ‫پایه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬
‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫معین‬ ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫بایست‬. ‫برای‬
‫پایه‬ ‫از‬ ‫ارتقاء‬
3
‫پایه‬ ‫به‬
2
‫به‬ ‫نیاز‬
4
‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
.‫است‬
‫پایه‬ ‫از‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬
2
‫به‬
1
‫به‬ ‫نیاز‬
5
‫پایه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
1
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ارشد‬ ‫به‬
6
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ .
‫در‬ ‫تأثیری‬ ‫دکتری‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬
‫مهندسان‬ ،‫بخشنامه‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬ .‫ندارد‬ ‫باالتر‬ ‫پایه‬ ‫دریافت‬
‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
‫سپامک‬
‫نمایند‬ ‫پیگیری‬. ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬
‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارید‬
‫ایران‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫کسب‬ ‫اطالع‬ ‫مهندسی‬
‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬.
‫فایل‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ pdf ‫مقاله‬
«
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬
»
‫کنی‬ ‫کلیک‬
‫د‬

More Related Content

Similar to شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403

sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}irantahsil1
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdfمنابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdfirantahsil1
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتMohammad Karimi
 
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های پیمانکاریرتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های پیمانکاریMohammad Karimi
 
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟Mohammad Karimi
 
Course timetabling Project
Course timetabling ProjectCourse timetabling Project
Course timetabling ProjectEhsan Alirezaei
 
multiple input & multiple output
multiple input & multiple outputmultiple input & multiple output
multiple input & multiple outputReza Afshar najafi
 
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}irantahsil1
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...Mohammad Karimi
 
ثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوریثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوریMohammad Karimi
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانAmir Mahjoorian
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...Mohammad Karimi
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
ثبت شرکت برقی
ثبت شرکت برقیثبت شرکت برقی
ثبت شرکت برقیMohammad Karimi
 

Similar to شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403 (20)

Resume
ResumeResume
Resume
 
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
psmaco rezume
psmaco rezumepsmaco rezume
psmaco rezume
 
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdfمنابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
 
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
 
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های پیمانکاریرتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
 
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
 
Course timetabling Project
Course timetabling ProjectCourse timetabling Project
Course timetabling Project
 
multiple input & multiple output
multiple input & multiple outputmultiple input & multiple output
multiple input & multiple output
 
Pre-Implementation
Pre-ImplementationPre-Implementation
Pre-Implementation
 
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
 
ثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوریثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوری
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
ثبت شرکت برقی
ثبت شرکت برقیثبت شرکت برقی
ثبت شرکت برقی
 

More from irantahsil1

اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgاعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمانثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمانirantahsil1
 
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfنحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfirantahsil1
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاirantahsil1
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاirantahsil1
 
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هارشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هاirantahsil1
 
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریهثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریهirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاirantahsil1
 
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfپذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfirantahsil1
 
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403irantahsil1
 
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمیمقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمیirantahsil1
 
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfلیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfirantahsil1
 
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبتیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبirantahsil1
 
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزirantahsil1
 
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟irantahsil1
 
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانirantahsil1
 
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیآغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیirantahsil1
 
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کاملکد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کاملirantahsil1
 
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتیاشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتیirantahsil1
 

More from irantahsil1 (20)

اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgاعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمانثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
 
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfنحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
 
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هارشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
 
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریهثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
 
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfپذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
 
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
 
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمیمقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
 
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfلیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
 
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبتیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
 
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
 
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
 
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
 
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیآغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
 
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کاملکد منطقه شهرداری محل سکونت +  لیست کامل
کد منطقه شهرداری محل سکونت + لیست کامل
 
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتیاشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
اشتباه در ثبت نام اینترنتی کنکور 1403 + رفع مشکل اینترنتی
 

شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403

 • 1. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫امکان‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫با‬ ‫باال‬ ‫برای‬ ‫فرآیندی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫سطح‬ ‫بردن‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫بیشتری‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫خدمات‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫معتبر‬ ‫استانداردهای‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اجرا‬ ‫م‬ ‫انجام‬ ‫شود‬ ‫ی‬ . ‫برای‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫سالی‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫شرکت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫صادر‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ،‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫موفق‬ ،‫بگذارند‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ 3 ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫نظا‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫نمایند‬ ‫فعالیت‬ ‫مهندسی‬ ‫م‬ . ‫این‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫فراهم‬ ‫مهندسان‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫بدهند‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫بتوانند‬ ‫شرایطی‬. ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫همچون‬ ‫شرایطی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫مهندسان‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دهند‬. ‫این‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫مقاله‬ ‫درباره‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫کسب‬ ‫بیشتری‬9099075307 ‫با‬ ‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫مشاوران‬. ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫دریافت‬ ‫مهندسی‬ ،‫عمران‬ ،‫معماری‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫تمامی‬ ‫فارغ‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ،‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫مکانیک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫باشند‬ ‫شده‬ ‫التحصیل‬ ‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬. ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬ 3 ‫سا‬ ‫مدرک‬ ‫دارندگان‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ 2 ‫دکتری‬ ‫دوره‬ ‫آموختگان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫دانشگاهی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانند‬.
 • 2. ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ open book ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫امتیاز‬ 50 ،‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫نمره‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫قبول‬ ‫پایه‬ ‫مدرک‬ 3 ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ . ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫رشته‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫که‬ ‫آزمون‬ ‫بخشی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعطاء‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫محاسبات‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهندسانی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫جداگانه‬ ‫پای‬ ‫مدرک‬ ‫قبولی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ه‬ 3 ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫دریافت‬ . ‫پایه‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ 3 ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خواهند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫شماره‬ ‫دارای‬ ‫خدمت‬ ‫محل‬ ‫استان‬ ‫مهندسی‬ ‫بود‬. ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫دفتر‬ ‫تأسیس‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫دارند‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫امتیاز‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫ساختمان‬ ‫صنعت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫قانونی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نمایند‬ ‫واگذار‬ ،‫دارند‬ ‫فعالیت‬. ‫و‬ ‫تمدید‬ ،‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫صدور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫سایت‬ ‫سپامک‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫اینترنتی‬ inbr.ir ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫باشد‬ ‫می‬.
 • 3. ‫کلیک‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫نمایید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ 4 ‫برای‬ ‫پایه‬ ‫پایه‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صادر‬ ‫مهندسان‬ 3 ‫پا‬ ‫که‬ ‫پایه‬ ‫ترین‬ ‫یین‬ ‫پایه‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ 2 ‫پایه‬ ، 1 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پایه‬ ‫باالترین‬ ‫که‬ ‫ارشد‬ ‫و‬ . ‫پایه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫اساسی‬ ‫تفاوت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫می‬ ‫معین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫صالحیت‬ ‫ها‬
 • 4. ‫و‬ ‫کاری‬ ‫حجم‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫باالتر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ .‫کند‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫صالحیت‬ ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫جام‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ 2 ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پایه‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ 3 ‫و‬ ‫مساحت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫دارد‬ ‫نماید‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ ‫طبقات‬. ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬ ‫متقاضیان‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫شرایط‬ .‫باشند‬ ‫شرایطی‬ ‫دارای‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫پایه‬ ‫این‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ،‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫شرط‬ ‫شامل‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرط‬ ،‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرط‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قبولی‬ ‫نمره‬ ‫حدنصاب‬ ‫کسب‬. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫داوطلبان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫استان‬ ‫نمایند‬ ‫شرکت‬ . ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫متقاضیان‬ ‫توسط‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دوره‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫استانداردها‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫مؤسسات‬ ‫شوند‬ ‫برگزار‬. ‫دریافت‬ ‫قبولی‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫کنند‬. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫خبر‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫شوید‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫سیمنارها‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حضور‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫روز‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬. ‫در‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫مهندسان‬ ‫پروژه‬ .‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ،‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تخصص‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫الزم‬. ‫و‬ ‫مستندات‬ ‫داشتن‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫شرط‬ ‫مانند‬ ‫مستنداتی‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫مدارک‬ ‫مقاالت‬ ‫دوره‬ ‫گواهینامه‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ،‫علمی‬
 • 5. ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬. ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫باشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫پایه‬ ‫هر‬ ‫آموزشی‬.  ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ 3 ‫پایه‬ ‫به‬ 2 ‫نیازمند‬ 4 ‫سال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬.  ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ 2 ‫به‬ ‫پایه‬ 1 ‫نیازمند‬ 5 ‫سال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬.  ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ 1 ‫نیازمند‬ ‫ارشد‬ ‫به‬ 6 ‫سال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬. ‫دوره‬ ‫گذراندن‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫فردی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫باره‬ ‫یک‬ ‫الزم‬ 3 ‫پایه‬ ‫به‬ 1 ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫ارتقاء‬ ‫تأثی‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫ندارد‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫پایه‬.
 • 6. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫سنوات‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫تمام‬ ‫پایه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ،‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسی‬ 3 ‫میا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ،‫مهندسی‬ ‫درجات‬ ‫ن‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫درجه‬. ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قوانینی‬ ‫دارای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫ماده‬ ‫براساس‬ 11 ‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫پایه‬ 3 ‫پایه‬ ‫به‬ 2 ‫بایست‬ ‫می‬ 4 ‫پایه‬ ‫اخذ‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫سال‬ 3 ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ 2 ‫پایه‬ ‫به‬ 1 ‫بایست‬ ‫می‬ 5 ‫از‬ ‫سال‬ ‫پایه‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ 2 ‫باشد‬ ‫گذشته‬ .
 • 7. ‫متقاضیان‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ارشد‬ ‫پایه‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ 6 ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬. ‫پایه‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ 3 ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫دوره‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫شده‬ ‫معین‬ ‫زمانی‬ ‫مشخص‬ ‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫داخلی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫یابند‬ ‫حضور‬ ‫شده‬. ‫افرادی‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ،‫بگذارند‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫فصلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مرتب‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مشاوره‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ ،‫یابید‬ ‫اطالع‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫سنوات‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫صالحیتی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫فردی‬ ‫اگر‬ ً ‫مثال‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫جداگانه‬ 3 ‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظارت‬ 89 ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ 3 ‫سال‬ ‫را‬ ‫محاسبات‬ 90 ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫سنوات‬ ،‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫اخذ‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫مجزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وی‬ ‫مهندسی‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫این‬ 93 ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پایه‬ 3 ‫در‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫اقدام‬ ‫خود‬ ‫نظارت‬ ‫سال‬ 94 ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫محاسبات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫پایه‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ 2 ‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ . ‫نمی‬ ‫مهندسان‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫ه‬ 3 ‫بلکه‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫درجه‬ ‫ارتقاء‬ ‫یک‬ ‫پایه‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫الزامی‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬. ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫پروانه‬ ‫تعویض‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫ارشد‬ ‫پایه‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫درج‬ ‫ارشد‬ ‫پایه‬ ،‫مهندسان‬ ‫تنها‬ ‫در‬ ‫ظرفیت‬ ‫متراژ‬ ‫اثرگذار‬ ‫است‬ .
 • 8. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫بر‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫تأثیر‬ ‫می‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫مهندسی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫شوند‬ ‫اولین‬ .‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫درجه‬ ‫پایه‬ 3 ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫پایه‬ 2 ‫و‬ 1 ‫داشت‬ ‫شرایطی‬ ‫بایست‬ ‫می‬ . ‫مدرک‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ .‫ندارد‬ ‫تأثیری‬ ‫مهندسی‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫بر‬ ‫تحصیلی‬ ‫برای‬ ‫پایه‬ ‫هر‬ ‫سنوات‬ ‫کردن‬ ‫کم‬ ‫در‬ ‫دکتری‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫ندارند‬ ‫اثر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬.
 • 9. ‫سال‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫در‬ ‫توقف‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوو‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬ ‫فردی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫ندارد‬ ‫ارتباطی‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ 1 ‫که‬ ‫فردی‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫کر‬ ‫تحصیل‬ ‫دکتری‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ،‫است‬ ‫ده‬ 3 ‫را‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
 • 10. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مهندسان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسان‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫البته‬ .‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تخصص‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫شامل‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫اولویت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬:  ‫های‬ ‫دوره‬ ‫نظیر‬ ‫مهندسی‬ ‫تخصص‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫شبیه‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ،‫محاسبات‬ ،‫طراحی‬ ،‫اجرا‬ ،‫نظارت‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫سازی‬  ‫ع‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫دوره‬ ‫نظیر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫لمی‬ ‫فیزیک‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ،‫ریاضیات‬ ‫های‬  ‫نظیر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ،‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫غیره‬ ‫و‬  ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫ارتباطی‬ ‫نظیر‬ ‫دور‬ ‫های‬ ‫روانشناسی‬ ،‫موفقیت‬ ‫مذاکره‬ ‫و‬ ‫غیره‬  ‫دوره‬ ‫نظیر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫دارای‬ ‫حداکثر‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫گواهینامه‬ 3 ‫اعتبار‬ ‫سال‬ ‫دوباره‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫متقاضی‬ ‫آن‬ ‫تاریخ‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫نمره‬ ‫نصاب‬ ‫حد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫قبو‬ ‫ارتقاء‬ ‫سنوات‬ ‫که‬ ‫مهندسانی‬ ‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫لی‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫آنان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫اقدام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫االن‬ ‫همین‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫نمایند‬. ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سنوات‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫متقاضیان‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ه‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ،‫شود‬ ‫تکمیل‬ ‫آنان‬ ‫بگذارند‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫ای‬ .
 • 11. ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫لیست‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مهندسی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫دارند‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫متقاضیانی‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫مدارک‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بدهند‬ ‫مدارک‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫نمایند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫یکسان‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫تمدید‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫مختص‬ ‫فقط‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫عمومی‬ ‫مدارک‬
 • 12.  ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کاربرگ‬ ‫کرده‬ ‫تکمیل‬  ‫و‬ ‫رخ‬ ‫تمام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫رنگی‬ ‫پرسنلی‬ ‫عکس‬ ‫قطعه‬ ‫دو‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫بیشتز‬ ‫نباید‬ ‫عکس‬ ‫گرفتن‬ ‫زمان‬ ‫از‬ .‫سفید‬ ‫زمینه‬ ‫دارای‬ 6 ‫باشد‬ ‫گذشته‬ ‫ماه‬ .  ‫اصل‬ ‫ارائه‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫مدرک‬  ‫خدمت‬ ‫محل‬ ‫استان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬  ،‫لیسانس‬ ،‫دیپلم‬ ‫فوق‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ ‫تمام‬ ‫ارائه‬ ‫دکتری‬ ‫و‬ ‫لیسانس‬ ‫فوق‬  ‫مدرک‬ ‫صدور‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫رسید‬ ‫ارائه‬  ‫مدارک‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫متقاضی‬ ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫اگر‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫نماید‬ ‫ارائه‬  ‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫شناسنامه‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫اصل‬ ‫ارائه‬  ‫خدمت‬ ‫از‬ ‫معاف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫کارت‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫اصل‬ ‫ارائه‬  ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫کردن‬ ‫تکمیل‬ ‫قبول‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ ‫شویم؟‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اختصاصی‬ ‫مدارک‬  ‫مربوط‬ ‫مدارک‬ ‫ارائه‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫به‬  ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫گواهینامه‬ ‫ارائه‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫گواهینامه‬ ‫ارائه‬ (HSE) ‫برای‬ ‫و‬ ‫عمران‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫اجرا‬ ‫صالحیت‬ ‫مدرک‬ ‫دارندگان‬ ‫مهن‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دوره‬ ‫مدرک‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫دسی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تأیید‬ ‫مورد‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬.  ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫متقاضیان‬ ‫و‬ ‫تکمیل‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ‫که‬
 • 13. ‫آن‬ ‫مدارک‬ ،‫اشکال‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫نمایند‬ ‫بارگذاری‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬ ‫نمایند‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درخواست‬ ‫دوباره‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬. ‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫مهندسان‬ ‫همچنین‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ی‬ 45 ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫ارتقاء‬. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫امتحانی‬ ‫منابع‬ ‫آخرین‬ ‫امتحانی‬ ‫منبع‬ ‫اولین‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مباحث‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫رفته‬ ‫صورت‬ ‫ویرایش‬
 • 14. ‫دستورا‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫صادره‬ ‫های‬ ‫لعمل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬. ‫بایست‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫منابعی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫منابعی‬ ‫شامل‬ ‫منابع‬ ‫اولویت‬ ‫براساس‬ ‫کرد‬ ‫مطالعه‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫معتبر‬ ‫منابع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تدریس‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫کمیته‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫متقاضیان‬ ‫به‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫معین‬ ‫ها‬ ‫استان‬. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫بخشنامه‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫بخشنامه‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬ ‫حقیقی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫اعضاء‬ ‫تمامی‬ ،‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫ابالغیه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫را‬ ‫دارا‬ ‫می‬ ،‫باشند‬ ‫می‬ ‫بایست‬ ‫تمامی‬ ‫درخواست‬ ‫های‬ ‫مربوط‬ ‫به‬ ‫تمدید‬ ‫پروانه‬ ‫اشتغال‬ ‫به‬ ،‫کار‬ ‫ارتقاء‬ ‫پایه‬ ‫نظام‬ ،‫مهندسی‬ ‫تجدید‬ ‫پروانه‬ ‫و‬ ‫درج‬ ‫کردن‬ ‫صالحیت‬ ‫جدید‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫وسیله‬ ‫سامانه‬ ‫سپامک‬ ‫انجام‬ ‫دهند‬ .
 • 15. ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫مقاله‬ ‫خالصه‬ ‫با‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ، ‫پایه‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫به‬ 3 ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ . ‫پایه‬ 3 ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫انجام‬ ‫البته‬ .‫نمایند‬ ‫شرکت‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مستلزم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫سپری‬ ،‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫که‬ ‫شود‬.
 • 16. ‫های‬ ‫پایه‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫پایه‬ 3 ‫پایه‬ ، 2 ‫پایه‬ ، 1 ‫ارشد‬ ، ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫پایه‬ ‫به‬ ‫پایه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫معین‬ ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫بایست‬. ‫برای‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫ارتقاء‬ 3 ‫پایه‬ ‫به‬ 2 ‫به‬ ‫نیاز‬ 4 ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ .‫است‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ 2 ‫به‬ 1 ‫به‬ ‫نیاز‬ 5 ‫پایه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ 1 ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ارشد‬ ‫به‬ 6 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ . ‫در‬ ‫تأثیری‬ ‫دکتری‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫مهندسان‬ ،‫بخشنامه‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬ .‫ندارد‬ ‫باالتر‬ ‫پایه‬ ‫دریافت‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫سپامک‬ ‫نمایند‬ ‫پیگیری‬. ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫ایران‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫کسب‬ ‫اطالع‬ ‫مهندسی‬ ‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬. ‫فایل‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ pdf ‫مقاله‬ « ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫ارتقاء‬ » ‫کنی‬ ‫کلیک‬ ‫د‬