SlideShare a Scribd company logo

سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.com/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

1 of 2
Download to read offline
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬
،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬
‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫رایج‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫اصطلاح‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫سابقه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬
‫گردد‬
.
‫و‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬
‫ها‬ ‫رشته‬
‫یی‬
‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬
‫ی‬
‫برق‬
‫داوطلبا‬ ،
‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫ن‬
‫آز‬ ‫در‬ ‫نام‬
‫مون‬
‫مشخصی‬ ‫زمان‬ ‫گذشتن‬ ‫منظور‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫ای‬ ‫بیمه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫کار‬ ‫داشتن‬ ،‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫باشند‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫تاریخ‬ ‫از‬
‫دریافت‬
.‫است‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬
‫صورتی‬ ‫در‬
‫دکترای‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،‫کارشناسی‬ ‫مدارک‬ ‫اخد‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫که‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬
‫به‬
‫ترتیب‬
3
،
2
‫و‬
1
.‫دارند‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫لازم‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ،‫باشد‬ ‫گذشته‬
‫نکته‬ ‫چند‬
‫درباره‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬
:‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬
1
‫تار‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ )
‫یخ‬
‫دریافت‬
‫می‬ ‫محاسبه‬ )‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫تاریخ‬ ‫(نه‬ ‫آزمون‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫مدرک‬
‫گردد‬
‫کم‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫نباید‬ ‫و‬
‫ت‬
.‫شود‬ ‫ر‬
2
)
‫کم‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ،‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬
‫از‬ ‫تر‬
‫سه‬
‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫بین‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫است‬ ‫سال‬
‫بر‬ ‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫و‬
‫پنج‬
‫مدت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬
3
( ‫سال‬
33
‫می‬ ‫کم‬ )‫ماه‬
‫گردد‬
‫داوطلبی‬ ‫اگر‬ ‫مثلا‬ .
‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬
‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیوسته‬
11
/
13
/
59
‫در‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫دریافت‬
11
/
12
/
59
‫کم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نیست‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ،‫باشد‬
‫تر‬
‫از‬
‫می‬ ‫آن‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫سه‬
.‫گذرد‬
‫ولی‬
‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬ ‫داوطلب‬ ‫همین‬ ‫اگر‬
‫مثلا‬ ‫را‬ ‫خود‬
11
/
17
/
52
‫می‬ ،‫میکرد‬ ‫دریافت‬
،‫کارشناسی‬ ‫و‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫چون‬ ‫کند؛‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫توانست‬
39
‫ماه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ماه‬
‫بر‬ ‫تقسیم‬ ‫ها‬
‫پنج‬
‫و‬ ‫شده‬
7
‫ب‬ ‫ماه‬
‫ه‬
‫از‬ ‫آمده‬ ‫دست‬
( ‫سال‬ ‫سه‬
33
)‫ماه‬
‫می‬ ‫کم‬
‫گذشتن‬ ‫با‬ ‫داوطلب‬ ‫و‬ ‫شود‬
25
‫کارشناسی‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫ماه‬
‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
‫نه‬ ‫و‬ ‫بیست‬
( ‫آزمون‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ماه‬
11
/
12
/
59
.‫بود‬ ‫خواهد‬ )
3
‫صورتی‬ ‫در‬ )
‫زمان‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫که‬
3
،
2
‫و‬
1
‫کارشناسی‬ ،‫کارشناسی‬ ‫اخذ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سال‬
‫داشته‬ ‫را‬ ‫دکترا‬ ‫و‬ ‫ارشد‬
‫می‬ ،‫باشد‬
‫تواند‬
‫داوطلب‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫تاریخ‬ ‫مثلا‬ .‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
‫بیش‬
‫سه‬
‫سال‬
‫کارش‬ ‫مدرک‬ ‫اما‬ ‫بوده‬
‫ناسی‬
‫کم‬ ،‫آن‬ ‫ارشد‬
‫از‬ ‫تر‬
‫دو‬
.‫ندارد‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫داوطلب‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫سال‬

Recommended

شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403irantahsil1
 
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیMohammad Karimi
 
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfشرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfirantahsil1
 
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدهر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدMohammad Karimi
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 

More Related Content

Similar to سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق

10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96Mohammad Karimi
 
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97Mohammad Karimi
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96Mohammad Karimi
 

Similar to سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق (11)

10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
 
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
 
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
 

More from Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفMohammad Karimi
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟Mohammad Karimi
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟Mohammad Karimi
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟Mohammad Karimi
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرMohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
 

سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق

 • 1. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫رایج‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫اصطلاح‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫سابقه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫گردد‬ . ‫و‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫یی‬ ‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫داوطلبا‬ ، ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫ن‬ ‫آز‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫مون‬ ‫مشخصی‬ ‫زمان‬ ‫گذشتن‬ ‫منظور‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫ای‬ ‫بیمه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫کار‬ ‫داشتن‬ ،‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫باشند‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫دریافت‬ .‫است‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫دکترای‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،‫کارشناسی‬ ‫مدارک‬ ‫اخد‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫که‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ 3 ، 2 ‫و‬ 1 .‫دارند‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫لازم‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ،‫باشد‬ ‫گذشته‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫درباره‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ :‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ 1 ‫تار‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ) ‫یخ‬ ‫دریافت‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ )‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫تاریخ‬ ‫(نه‬ ‫آزمون‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫مدرک‬ ‫گردد‬ ‫کم‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫ت‬ .‫شود‬ ‫ر‬ 2 ) ‫کم‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ،‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سه‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫بین‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫است‬ ‫سال‬ ‫بر‬ ‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫و‬ ‫پنج‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ 3 ( ‫سال‬ 33 ‫می‬ ‫کم‬ )‫ماه‬ ‫گردد‬ ‫داوطلبی‬ ‫اگر‬ ‫مثلا‬ . ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬
 • 2. ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیوسته‬ 11 / 13 / 59 ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫دریافت‬ 11 / 12 / 59 ‫کم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نیست‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫سه‬ .‫گذرد‬ ‫ولی‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬ ‫داوطلب‬ ‫همین‬ ‫اگر‬ ‫مثلا‬ ‫را‬ ‫خود‬ 11 / 17 / 52 ‫می‬ ،‫میکرد‬ ‫دریافت‬ ،‫کارشناسی‬ ‫و‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫چون‬ ‫کند؛‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫توانست‬ 39 ‫ماه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ماه‬ ‫بر‬ ‫تقسیم‬ ‫ها‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫شده‬ 7 ‫ب‬ ‫ماه‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ( ‫سال‬ ‫سه‬ 33 )‫ماه‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫گذشتن‬ ‫با‬ ‫داوطلب‬ ‫و‬ ‫شود‬ 25 ‫کارشناسی‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫ماه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ( ‫آزمون‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ماه‬ 11 / 12 / 59 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ) 3 ‫صورتی‬ ‫در‬ ) ‫زمان‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫که‬ 3 ، 2 ‫و‬ 1 ‫کارشناسی‬ ،‫کارشناسی‬ ‫اخذ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫دکترا‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫تواند‬ ‫داوطلب‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫تاریخ‬ ‫مثلا‬ .‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫بیش‬ ‫سه‬ ‫سال‬ ‫کارش‬ ‫مدرک‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫ناسی‬ ‫کم‬ ،‫آن‬ ‫ارشد‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫دو‬ .‫ندارد‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫داوطلب‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫سال‬