Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Course timetabling Project

763 views

Published on

یک پروژه نمونه مهندسی نیازمندیها برای پیاده سازی سیستم برنامه ریز آموزشی

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Course timetabling Project

 1. 1. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫نیازها‬ ‫مهندسی‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫سیستم‬
 2. 2. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫سیستم‬ ‫معرفی‬ ‫امتحان‬ ‫و‬ ‫کالسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قادربه‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬ ‫ایجاد‬‫ی‬ ‫و‬ ‫اینتراکتیو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دانشگاهی‬ ‫محیطهای‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫خودکار‬. 2
 3. 3. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫سیستم‬ ‫ساخت‬ ‫فرایند‬ ‫برای‬ ‫فرضی‬ ‫مدل‬ ‫های‬ ‫خواسته‬ ‫گرفتن‬ ‫کاربر‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫نرم‬ ‫نیازهای‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫تحلیل‬ ‫کاربر‬ ‫طراحی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نیازهای‬ ‫تحلیل‬ ‫محتوا‬(‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫سیستمهای‬) 3
 4. 4. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫نیازمندیها‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ 4
 5. 5. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫نیازمندیها‬ ‫مهندسی‬ 5
 6. 6. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫ابتدایی‬ ‫سواالت‬ ‫میکند؟‬ ‫حمایت‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫میکنند؟‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫چیست؟‬ ‫موفق‬ ‫محصول‬ ‫اقتصادی‬ ‫منافع‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫محصول‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫منابع‬ ‫آیا‬‫که‬ ‫داریم؟‬ ‫نیاز‬ ‫انها‬ ‫به‬ 6
 7. 7. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دالیل‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫بخشها‬ ‫میان‬ ‫الزم‬ ‫هماهنگی‬ ‫عدم‬ ‫توسط‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫دیدگاههای‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫ذینفعان‬ ‫سنتی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫پیچیدگی‬ ‫سنتی‬ ‫روشهای‬ ‫به‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بودن‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫دورکاری‬ ‫اعمال‬ 7
 8. 8. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫سیستم‬ ‫ذینفعان‬ ‫و‬ ‫درگیر‬ ‫افراد‬ ‫اساتید‬ ‫دانشجویان‬ ‫آموزش‬ ‫کارمندان‬ ‫سیستم‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ 8
 9. 9. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارایه‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نیازها‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫اعمال‬ ‫گردیده‬ ‫ش‬ ‫گرفته‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫نیازمندیها‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫اعمال‬‫از‬ ‫ده‬ ‫جواب‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫مساله‬ ‫حوزه‬ ‫پیدا‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫الگوریتمهای‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جواب‬ ‫کردن‬ 9
 10. 10. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir Course timetable system architecture 10
 11. 11. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫نیازمندیها‬ ‫استخراج‬ ‫نحوه‬ ‫مشاهده‬ ‫مصاحبه‬–‫باز‬ ‫انتها‬ ‫موجود‬ ‫اسناد‬ ‫مطالعه‬ ‫موجود‬ ‫مقاالت‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫نیازمندیها‬ ‫استخراج‬)boilerplate(template ‫متدها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 11
 12. 12. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir Functional design course timetable at problem domain (Viewpoint hierarchy for top down analysis ) ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫سیستم‬ ‫آموزشی‬ ‫زمانی‬ ‫جدول‬ ‫مدیریت‬ ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬ ‫امنیت‬ ‫حفظ‬ ‫برنامه‬ ‫زیرسیستم‬ ‫خودکار‬ ‫ریزی‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫اطالعات‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫منابع‬ ‫اطالعات‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫برنامه‬ ‫اطالعات‬ ‫ریزی‬ ‫ورود‬ ‫سیستم‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ ‫اطالعات‬ ‫تغییر‬ 12
 13. 13. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫سیستم‬ ‫قابلیتهای‬ ‫و‬ ‫خصوصیات‬ ‫کاربر‬ ‫چند‬ ‫همزمان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫کاربردی‬ ‫نیازهای‬ ‫تمامی‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫ارایه‬ ‫درخواستی‬ ‫کیفیتهای‬ ‫گرفتن‬ ‫درنظر‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫ارایه‬ ‫درست‬ ‫تراکنشهای‬ ‫ارایه‬ ‫امکان‬ ‫امنیت‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫حد‬ ‫ارایه‬ ‫استاندارد‬ ‫خروجیهای‬ ‫ارایه‬ 13
 14. 14. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مسوول‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬‫جهت‬ ‫آموزشی‬ ‫نیازها‬ ‫دریافت‬ ‫پاسخ‬ ‫سوال‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ، ‫همکاری‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ، ‫معرفی‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫مصاحبه‬ 1‫الی‬2‫دقیقه‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سوال‬ ‫ادامه‬ ‫شروع‬ ‫چگونه‬ ‫ترم‬ ‫هر‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫میشود‬ 5‫دقیقه‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سوال‬ ‫ادامه‬ ‫چگونه‬ ‫گروه‬ ‫مدیران‬ ‫بین‬ ‫هماهنگی‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬ 3‫دقیقه‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سوال‬ ‫ادامه‬ ‫میکنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫تداخلها‬ ‫چطور‬ 6‫دقیقه‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سوال‬ ‫ادامه‬ ‫ایجا‬ ‫تغییری‬ ‫آیا‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫د‬ ‫میشود‬ 4‫دقیقه‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سوال‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫نظرات‬ ‫دارد‬ ‫برنامه‬ ‫تنظیم‬ 3‫دقیقه‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سوال‬ ‫ادامه‬ ‫اطمینان‬ ‫چگونه‬ ‫برنامه‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫از‬ ‫میکنید‬ ‫حاصل‬ 4‫دقیقه‬ ‫حداکثر‬ ‫مجموع‬27‫دقیقه‬ 14 ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫آزمایشکاه‬ (http://ce.aut.ac.ir/islab) Requirements Engineering : A Roadmap
 15. 15. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫نکات‬ ‫پ‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫ترم‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫جدید‬ ‫ترم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫ایان‬ ‫میرسد‬. ‫ک‬ ‫را‬ ‫درسهایی‬ ‫بایستی‬ ‫گروه‬ ‫مدیر‬ ‫یا‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مسول‬‫ه‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫میگردند‬ ‫ارایه‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫دانشجویان‬ ‫جهت‬ ‫دیگر‬ ‫گروههای‬ ‫در‬ ‫گیرند‬. ‫شوند‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫دوباره‬ ‫بایستی‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تداخلهای‬. ‫است‬ ‫مهمتر‬ ‫اساتید‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫وساعات‬ ‫نظر‬. ‫رض‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫درسها‬ ‫در‬ ‫تداخل‬ ‫نبودن‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫کیفیت‬‫ایت‬ ‫میشود‬ ‫سنجیده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫آنها‬. ‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫برنامه‬ ‫استثناهای‬. 15
 16. 16. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫سیستم‬‫ب‬ ‫زیر‬ ‫مشخصات‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بایستی‬‫اشد‬: .1‫استاد‬ .2‫درس‬ .3‫دانشجو‬ .4‫کالس‬‫درس‬ .5‫استاد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ .6‫دانشجو‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫کارکردی‬ ۱ ‫کاربر‬‫صالحیت‬ ‫دارای‬‫بایستی‬‫د‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫ستکاری‬ ‫باشد‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کارکردی‬ ۲ ‫بازنمایش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬‫باشد‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫کارکردی‬ ۳ ‫خواندن‬ ‫تمامی‬‫صحیح‬ ‫تراکنش‬ ‫بایستی‬ ‫نوشتنها‬ ‫و‬‫باشند‬ ‫کارکردی‬ ۴ 16
 17. 17. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫سیستم‬‫داش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ماندگار‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫امکان‬ ‫باید‬‫ته‬ ‫باشد‬. ‫کارکردی‬ ۵ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫زیر‬ ‫باشد‬: .1‫باشد‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تتها‬ ‫استاد‬ ‫یک‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ .2‫ت‬ ‫استاد‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫یکتا‬ ‫مشخصه‬ ‫با‬ ‫درسی‬‫دریس‬ ‫شود‬ .3‫باشد‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫دانشجو‬ ‫یک‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ .4‫را‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫مانند‬ ‫کالس‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫درس‬ ‫یک‬ ‫کرد‬ ‫تدریس‬ ‫بتوان‬ ‫کارکردی‬ ۶ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬‫قالب‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫برنامه‬‫های‬ ‫باشد‬ ‫خروجی‬ ‫استاندارد‬ ‫کارکردی‬ ۷ 17
 18. 18. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫از‬‫سی‬ ‫ورودی‬ ‫برای‬ ‫بتوان‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬ ‫خروجی‬‫ستمهای‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬. ‫کارکردی‬ ۸ ‫سیستم‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫جستجو‬ ‫قابلیت‬ ‫بایستی‬ ‫کارکردی‬ ۹ ‫عمل‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫در‬‫دارای‬ ‫فرد‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫صالحیت‬ ‫کارکردی‬ ۱۰ ‫قابلیت‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫ترم‬ ‫هر‬ ‫دروس‬ ‫ارایه‬‫پیش‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫فرض‬. ‫کارکردی‬ ۱۱ ‫برنام‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫تداخل‬ ‫تشخیص‬ ‫قابلیت‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬‫را‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تعاملی‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫شکل‬ ‫دو‬ ‫به‬. ‫کارکردی‬ ۱۲ 18
 19. 19. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫صالحیت‬ ‫دارای‬ ‫کاربر‬‫برنا‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بایستی‬‫به‬ ‫مه‬ ‫باشد‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬. ‫کارکردی‬ ۱۳ ‫کاربر‬‫باشد‬ ‫برنامه‬ ‫دستکاری‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بایستی‬ ‫کارکردی‬ ۱۴ ‫سیستم‬‫پیشنه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫چند‬ ‫بایستی‬‫دهد‬ ‫اد‬ ‫کارکردی‬ ۱۵ ‫تعداد‬ ‫مشابه‬ ‫سیستمهای‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬‫ساعا‬‫تدریس‬ ‫ت‬ ‫نماید‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫استاد‬ ‫یک‬ ‫کارکردی‬ ۱۶ ‫تدری‬ ‫ساعات‬ ‫مجموع‬ ‫دریافت‬ ‫قابلیت‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬‫یک‬ ‫س‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫دانشگاههای‬ ‫در‬ ‫استاد‬. ‫کارکردی‬ ۱۷ 19
 20. 20. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫مدیر‬‫کاربر‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬‫برای‬ ‫ی‬ ‫باشد‬ ‫کاربران‬ ‫دیگر‬. ‫کارکردی‬ ۱۸ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫هرکاربر‬‫دسترس‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بایستی‬ ‫تنها‬‫به‬ ‫ی‬ ‫باشد‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬ ‫غیرکارکردی‬ ۱۹ ‫سیستم‬‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ‫بایستی‬۱۰‫کاربر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫ثانیه‬ ‫دهد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫غیرکارکردی‬ ۲۰ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬‫د‬ ‫همیشه‬‫ر‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫غیرکارکردی‬ ۲۱ ‫برای‬ ‫حداقل‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬ ‫کاربر‬ ‫واسط‬۹۰‫افراد‬ ‫درصد‬ ‫باشد‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫درگیر‬. ‫غیر‬‫کارکردی‬ ۲۲ 20
 21. 21. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫دانشجویان‬‫ج‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دلخواه‬ ‫ساعات‬ ‫میتوانند‬ ‫اساتید‬ ‫و‬‫هت‬ ‫برای‬ ‫هفته‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬۵‫زمانی‬ ‫اسالت‬ ‫کنند‬ ‫اعالم‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫غیرکارکردی‬ ۲۳ ‫ساعاتی‬ ‫میتوانند‬ ‫اساتید‬‫میدهن‬ ‫ترجیح‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬‫د‬ ‫کنند‬ ‫اعالم‬ ‫نکنند‬ ‫تدریس‬ ‫غیرکارکردی‬ ۲۴ ‫دروس‬ ‫میتوانند‬ ‫اساتید‬‫برنامه‬ ‫جهت‬ ‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫کنند‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫ریزی‬ ‫غیرکارکردی‬ ۲۵ ‫تعداد‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬‫ک‬ ‫میان‬ ‫دانشجویان‬ ‫جابجایی‬‫را‬ ‫السها‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫غیرکارکردی‬ ۲۶ ‫د‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دروسی‬ ‫توزیع‬ ‫قابلیت‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬‫های‬ ‫وره‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫انها‬ ‫زمانی‬۳‫داشته‬ ‫هفته‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ساعت‬ ‫باشد‬. ‫غیر‬‫کارکردی‬ ۲۷ 21
 22. 22. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫باشد‬ ‫خوانا‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫مستندات‬ ‫غیرکارکردی‬ ۲۸ ‫برنامه‬‫باشد‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫سیستم‬ ‫تولیدی‬ ‫غیرکارکردی‬ ۲۹ ‫برنامه‬‫حداقل‬ ‫سیستم‬ ‫تولیدی‬۹۶‫را‬ ‫زمانی‬ ‫جدول‬ ‫درصد‬ ‫دهد‬ ‫پوشش‬. ‫غیرکارکردی‬ ۳۰ ‫حداقل‬ ‫سیستم‬ ‫کاربر‬ ‫واسط‬‫قاب‬ ‫مرورگر‬ ‫سه‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫ل‬ ‫باشد‬ ‫مشاهده‬ ‫غیرکارکردی‬ ۳۱ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ترمیم‬ ‫قابلیت‬ ‫سیستم‬ ‫گروه‬‫پوشش‬ ‫با‬ ‫باالی‬۹۰‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫درصد‬. ‫غیر‬‫کارکردی‬ ۳۲ 22
 23. 23. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫سواالت‬ .1‫میخواهد؟‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫ایا‬ .2‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬ ‫ایا‬‫؟‬(‫زمان،بودجه،تکنولوژی‬) .3‫محصول‬ ‫از‬ ‫خصوصیتی‬ ‫شده‬ ‫توصیف‬ ‫انتزاع‬ ‫با‬ ‫ایا‬ ‫میکند؟‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫تولیدی‬ .4‫خرید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بایستی‬ ‫مشتری‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫بیان‬ ‫آیا‬‫اری‬ ‫کند؟‬ ‫پاسخ‬:‫به‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫نیازهای‬۴‫و‬ ‫داده‬ ‫مثبت‬ ‫پاسخ‬ ‫باال‬ ‫سوال‬ ‫دارند‬ ‫کاربردی‬ ‫قابلیت‬.‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫کامل‬ ‫و‬۱۰۰ ‫است‬ ‫درصد‬. 23
 24. 24. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir Boilerplate Requirements=Boilerplates + Attributes ‫بندی‬ ‫دسته‬boilerplate‫ها‬ ، ‫زمانی‬ ‫محدوده‬ ، ‫زیرنمونه‬ ، ‫انجام‬ ‫مد‬ ، ‫تکرار‬ ، ‫ظرفیت‬ ، ‫قابلیت‬ ‫استثناء‬ ،‫اجرایی‬ ‫محدودیتهای‬ Attribut‫یک‬ ‫های‬Boilerplate <‫کاربر‬>،<‫قابلیت‬>،<‫تکرار‬>،<‫زمانی‬ ‫واحد‬>،<‫حادثه‬>، <‫اجرایی‬ ‫شرایط‬>،<‫سیستم‬ ‫عملکرد‬>،<‫عمل‬>،<‫نهاد‬>، <‫وضعیت‬>،<‫تاثیر‬> 24
 25. 25. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir Boilerplate .1<‫ذینفع‬>‫انجام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بایستی‬<‫قابلیت‬>‫باشد‬. .2<‫کاربر‬>‫انجام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بایستی‬<‫قابلیت‬>‫حداک‬ ‫با‬‫ثر‬ ‫مقدار‬<‫تعداد‬>‫در‬<‫زمان‬>‫باشد‬. .3<‫سیستم‬>‫انجام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫باید‬<‫عمل‬>‫روی‬ ‫بر‬<‫نهاد‬> ‫باشد‬. .4<‫سیستم‬ ‫عملکرد‬>‫میبایست‬<‫عمل‬>‫دهد‬ ‫انجام‬. 25
 26. 26. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir Boilerplate ,NFR .5‫بودن‬ ‫مناسب‬:<‫سیستم‬>‫به‬ ‫قادر‬ ‫باید‬<‫عملک‬ ‫مناسب‬ ‫ارایه‬‫رد‬> ‫به‬<‫کاربر‬>‫باشد‬. .6‫بلوغ‬:<‫سیستم‬>‫به‬ ‫قادر‬ ‫باید‬<‫عملک‬ ‫شکست‬ ‫بدون‬ ‫ارایه‬‫رد‬> ‫حداقل‬<‫میزان‬>‫در‬<‫زمانی‬ ‫واحد‬>‫باشد‬. .7‫پذیری‬ ‫دسترس‬:<‫سیستم‬>‫در‬ ‫بایستی‬<‫محدوده‬‫زمانی‬>‫در‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬. .8‫کارایی‬:<‫سیستم‬>‫حداقل‬ ‫بایستی‬<‫تعداد‬<>‫کاربر‬>‫در‬ <‫زمانی‬ ‫محدوده‬>‫نماید‬ ‫پشتیبانی‬. .9<‫سیستم‬ ‫عملکرد‬>‫میزان‬ ‫به‬ ‫بایستی‬<‫مقدار‬>‫روی‬ ‫بر‬ <‫نهاد‬<>‫عمل‬> 26
 27. 27. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫شماره‬BP <‫سیستم‬>‫بایستی‬<‫یک‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫ماه‬‫برنامه‬ ‫ریزی‬>‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫غیرکارکردی‬ ۲۱ ۷ <‫برنامه‬‫سیستم‬ ‫تولیدی‬< >‫عم‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬‫لی‬> ‫باشد‬ ‫کارکردی‬ ۲۹ ۴ <‫برنامه‬‫سیستم‬ ‫تولیدی‬>‫میزان‬ ‫به‬<‫حداق‬‫ل‬۹۶ ‫درصد‬< >‫زمانی‬ ‫جدول‬>‫را‬<‫دهد‬ ‫پوشش‬>. ‫غیرکارکردی‬ ۳۰ ۹ <‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مسول‬>‫به‬ ‫قادر‬ ‫بایستی‬< ‫دستکاری‬< >‫برنامه‬>‫باشد‬ ‫کارکردی‬ ۱۴ ۱ >‫سیستم‬<‫به‬ ‫قادر‬ ‫باید‬>‫بازنمایش‬<>‫ه‬ ‫داده‬‫ای‬ ‫ورودی‬<‫باشد‬. ‫کارکردی‬ ۳ ۳ 27
 28. 28. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫نیازها‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫اولویت‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Brain Storming‫نیازهای‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ذینفعان‬: .1‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫کردن‬ ‫مجتمع‬ .2‫ها‬ ‫ایده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ .3‫ها‬ ‫ایده‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫توصیف‬ 28
 29. 29. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫مساله‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫سناریو‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫برنامه‬ ‫چاپ‬ ‫برنامه‬ ‫ایجاد‬ ‫تحویل‬ ‫برنامه‬ ‫درخواست‬ ‫برنامه‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ 29
 30. 30. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫ب‬ ‫اهداف‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫سناریو‬ ‫از‬ ‫قابلیتها‬ ‫استخراج‬‫رای‬ ‫تعیین‬Scope‫مساله‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫برن‬ ‫تهیه‬ ‫قابلیت‬‫امه‬ ‫آموزشی‬ ‫ایجاد‬ ‫قابلیت‬ ‫گزارش‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قابلیت‬ ‫خودکار‬ ‫رابطه‬ ‫ایجاد‬ ‫قابلیت‬ ‫اطالعات‬ ‫بین‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫قابلیت‬ ‫محدودیتها‬ ‫استخراج‬ ‫قابلبت‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫دریافت‬ ‫قابلیت‬ ‫اطالعات‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قابلیت‬ ‫تعاملی‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهد‬ ‫قابلیت‬ ‫تغییرات‬ ‫سنتز‬ ‫قابلیت‬ ‫اطالعات‬ 30
 31. 31. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫سیستم‬ ‫انتزاعی‬ ‫مدل‬ System service provider University System Other system service providers 31
 32. 32. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir Internal Functionality  Automatic Course Timetabling  Automatic Exam Timetabling  Interactive Course Timetabling  Interactive Exam Timetabling  Manages Accounts  HOW?  ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫خودکار‬ ‫سازی‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫جهت‬ ‫هیبرید‬ ‫الگوریتمهای‬ ‫از‬  ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫تعاملی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫جهت‬ ‫پایگاه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫محدودیتها‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫از‬  ‫شود‬ ‫مدیریت‬ ‫پایگاه‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫حسابهای‬. 32
 33. 33. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫از‬ ‫نمونه‬State ‫اسالتهای‬ ‫اختصاص‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ 33
 34. 34. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir Interface Functionality  Communication With Other System  Communication With University System  How?  ‫با‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫خروجی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬XML ‫یا‬RDF ‫باشد‬. 34
 35. 35. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir Safeguard Functionality  Need to Integrity  Need to Confidentially  Need to Availability  HOW ?  ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬:‫و‬ ‫داخلی‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫نیز‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫بایستی‬ ‫خارجی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خارجی‬ ‫گیرند‬  ‫تعیین‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫فرد‬ ‫هویت‬ ‫بایستی‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬ ‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫صالحیت‬  ‫طریق‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫صالحیت‬ ‫تعیین‬ ‫روش‬: IP ,Password , Biometric ‫باشد‬ 35
 36. 36. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫نیاز‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫نگاشت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫کراف‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ 36
 37. 37. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫برای‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫نگاشت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫کراف‬‫نیاز‬ ‫امنیت‬ ‫به‬  ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شکسته‬ ‫هدفها‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫امنیت‬ ‫مساله‬ ‫گراف‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫راه‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫شد‬ ‫ارضا‬ ‫نهایت‬ ‫کامال‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫حلهای‬‫جزیی‬ ‫یا‬‫شدن‬ ‫ارضا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬.  ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫خارجی‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫صالحیت‬ ‫تعیین‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫جزیی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫سفارش‬ ‫درخواست‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫حیاطی‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫بودن‬ ‫اند‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫بوده‬. 37
 38. 38. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir State Chart Diagram For User Activity 38
 39. 39. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫سیستم‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫سیستم‬‫اسال‬ ‫دریافت‬ ‫جدول‬ ‫ارایه‬ ‫قابلیت‬ ‫بایستی‬‫تهای‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫زمانی‬ ‫نیازمندی‬‫سیست‬‫م‬ ۱ ‫قابلیت‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬‫هویت‬ ‫تعیین‬ ‫فرم‬ ‫ارایه‬‫ورود‬ ‫هنگام‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫کاربر‬. ‫نیازمندی‬‫سیست‬‫م‬ ۲ ‫قابلیت‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬‫خروجی‬ ‫ارایه‬xml‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫نیازمندی‬‫سیست‬‫م‬ ۳ ‫سیستم‬‫س‬ ‫بهینه‬ ‫الگوریتمهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫بایستی‬‫ازی‬ ‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫نیازمندی‬‫سیست‬‫م‬ ۴ ‫د‬ ‫پایگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫سیستم‬‫ها‬ ‫اده‬ ‫نماید‬ ‫استفاده‬. ‫نیازمندی‬‫سیست‬‫م‬ ۵ 39
 40. 40. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫نیازمندیهای‬‫زیرسیستم‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫ورود‬ ‫زیرسیتم‬‫شامل‬ ‫بایستی‬ ‫اطالعات‬۴۹‫زمانی‬ ‫اسالت‬ ‫باشد‬ ‫تایید‬ ‫دکمه‬ ‫و‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۱.۱ ‫بایستی‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫سیستم‬ ‫زیر‬‫آغازی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬‫ن‬ ‫بار‬ ‫خود‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫زمانی‬ ‫اسالتهای‬ ‫اطالعات‬ ‫نماید‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۱.۲ ‫با‬ ‫بایستی‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫زیرسیستم‬‫آ‬ ‫تکنولوژی‬‫ژاکس‬ ‫شود‬ ‫طراحی‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۱.۳ ‫ف‬ ‫با‬ ‫بایستی‬ ‫کاربر‬ ‫هویت‬ ‫تعییت‬ ‫سیستم‬ ‫زیر‬‫رمهای‬ ‫استاندارد‬ASP.NET‫شود‬ ‫نوشته‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۲.۱ ‫کار‬ ‫چرخش‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫هویت‬ ‫تعیین‬ ‫سیستم‬ ‫زیر‬‫در‬ ‫بر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اعتبار‬ ‫دیگر‬ ‫صفحات‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۲.۲ 40
 41. 41. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫نیازمندیهای‬‫زیرسیستم‬ ‫توصیف‬ ‫نوع‬‫نیازمندی‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫بایستی‬ ‫هویت‬ ‫تعیین‬ ‫سیستم‬ ‫زیر‬‫صورت‬ ‫شده‬ ‫کد‬HASH‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۲.۳ ‫ایجاد‬‫درخواس‬ ‫فرم‬ ‫نمودن‬ ‫پر‬ ‫با‬ ‫بایستی‬ ‫جدید‬ ‫اکانت‬‫ت‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۲.۴ ‫درخواست‬ ‫فرم‬‫درخو‬ ‫مشخصات‬ ‫شامل‬ ‫بایستی‬ ‫اکانت‬‫است‬ ‫مانند‬ ‫کننده‬:‫نام‬,‫ایمیل‬,‫دانشج‬ ‫یا‬ ‫پرسنلی‬ ‫شماره‬‫ویی‬, ‫باشد‬ ‫درخواستی‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۲.۴.۱ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫جدید‬ ‫کاربر‬ ‫عضویت‬ ‫درخواست‬ ‫باشد‬ ‫رد‬ ‫یا‬ ‫تایید‬ ‫قابل‬ ‫سایت‬ ‫مدیریت‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۲.۴.۲ ‫عضویت‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬,‫ب‬ ‫جدید‬ ‫کاربر‬ ‫مشخصات‬‫ه‬ ‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫او‬ ‫ایمیل‬. ‫نیازمندی‬‫زیر‬ ‫سیستم‬ ۲.۴.۳ 41
 42. 42. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫ردیابی‬ ‫قابلیت‬ rich STR23 SR1 SR1.1 SR1.2 SR1.3 STR19 SR2 SR2.1 SR2.2 SR2.3 SR2.4 SR2.4.1 SR2.4.2 SR2.4.3 42
 43. 43. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫ردیابی‬ ‫قابلیت‬  ‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬, ‫های‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫ذینفعان‬ ‫نیازمندی‬ ‫دو‬ ‫شدن‬ ‫براورده‬ ‫برای‬۱۹ ‫و‬۲۳‫سیستم‬ ‫نیازمندی‬ ‫دو‬ ‫ابتدا‬ ‫بایستی‬۱‫و‬۲‫گردند‬ ‫براورده‬ ‫شدن‬ ‫براورده‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫شدن‬ ‫براورده‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫وابسته‬ ‫آنها‬ ‫زیرسیستمهای‬ ‫نیازهای‬.  ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫ردیابی‬ ‫متریکهای‬ ‫میتوان‬ ‫دیگر‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ۱۹‫آن‬ ‫وسعت‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫بیان‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬۴,‫آن‬ ‫عمق‬۴ , ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫رشد‬ ‫فاکتور‬۱,‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬۴‫و‬ ‫سوم‬ ‫مرحله‬۳‫است‬.‫مراحل‬ ‫تاثیر‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫نمود‬ ‫براورد‬ ‫را‬ ‫مختلف‬. 43
 44. 44. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫ردیابی‬ ‫قابلیت‬  ‫پایین‬ ‫روبه‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تقسیمات‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫بیشترین‬۴‫و‬ ۱‫شود‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫که‬ ‫هستند‬.  ‫نیازمندی‬ ‫به‬۳.۱‫شود‬ ‫توجه‬,‫شده‬ ‫گفته‬ ‫نیازمندی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫آژاکس‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫بایستی‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫که‬.‫این‬ ‫سیستم‬ ‫نیازمندی‬ ‫در‬ ‫نیازمندی‬۱‫و‬۲‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫حیاطی‬ ‫نقش‬ ‫میگردد‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫پایینتر‬ ‫سطح‬ ‫دارد‬.  ‫صفحه‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫یا‬۳۶‫عالمت‬ ‫با‬ ‫حیاطی‬ ‫نیازمندی‬ ‫یک‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫تعجب‬. 44
 45. 45. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir State transition diagram for change control 45
 46. 46. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir ‫تغییرات‬ ‫مدیریت‬  ‫موجب‬ ‫که‬ ‫نیازمندیهایی‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نمود‬ ‫توجه‬ ‫میگردد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬.  ‫ص‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ارجاع‬ ‫با‬۴۲‫تغییر‬ ‫درخواست‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫میتوان‬ ‫شماره‬ ‫نیازمندی‬ ‫در‬۱۹‫بیشتر‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫با‬ ‫بایستی‬ ‫را‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫بازبینی‬ ‫مورد‬.  ‫ص‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ارجاع‬ ‫با‬۳۶‫پارامتر‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫ابراز‬ ‫میتوان‬ ‫نیازمندی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حیاتی‬ ‫نقشی‬ ‫هزینه‬۲۳‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بایستی‬ ‫و‬ ‫مینماید‬ ‫ایفا‬ ‫آن‬ ‫باالتر‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫گیرد‬. 46
 47. 47. Ehsan Alirezaei E-mail:ehsan_alirezaei@ut.ac.ir References  Requirements Engineering, Elizabeth Hull et all 2010  Software Eng. Practitioner Approach 7th edit, pressman  Requirements Specification and Testing ,Inah Omoronyia  Software Requirements, 2th Edit, by Karl E. Wiegers  UNIVERSITY COURSE SCHEDULING SYSTEM, Sueychyun (Roger) Fang  Optimization Algorithms in School Scheduling Programs: Study, Analysis and Results , Lina PUPEIKIEN˙E 2009  Azad University Course timetabling System , ehsan Alirezaei 47

×