SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
‫بهترین‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دوبار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫مهندسی‬
‫قب‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫کمک‬
‫دارد‬ ‫داوطلبان‬ ‫ولی‬
.
‫پروانه‬ ‫کسب‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫هفت‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫نمایند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫مجاز‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫اشتغال‬
.
‫مراج‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ،‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫تعدد‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫الزامی‬ ‫عزیزان‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫ع‬
‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫درباره‬ ،‫منبع‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تألیفی‬ ‫کتب‬
‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫متخصصان‬ ‫های‬ ‫راهنمایی‬
.
‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مشاوره‬
‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬
.
‫چیست؟‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫اهمیت‬
‫سازم‬
‫می‬ ‫برگزار‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫آزمونی‬ ،‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫صالحیت‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫گزینش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ،‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫ان‬
‫پایه‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫مجاز‬ ‫نمره‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬
3
‫کند‬ ‫می‬ ‫اعطا‬
.
‫آزمون‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫دفتر‬ ‫تاسیس‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫پروانه‬ ‫این‬ ‫دارندگان‬
‫هفت‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬
‫برگزار‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ،‫عمران‬ ،‫شهرسازی‬ ،‫مكانیكی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫معماری‬ ،‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬
‫شود‬ ‫می‬
.
‫دارای‬ ‫که‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫دکترای‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دارندگان‬ ‫همه‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬
‫مهندسی‬
‫هستند‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ،‫باشند‬
.
‫است‬ ‫گفتنی‬
‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫نوبت‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ،‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ،‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫که‬
‫پاسخ‬ ‫سؤاالت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫بایستی‬ ‫متقاضیان‬
‫دهند‬
.
‫رشته‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬
‫آزمون‬ ‫مواد‬ ‫باید‬ ‫تنها‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬
‫نمایند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬
.
**
‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫م‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫بپردازیم‬ ‫مراجع‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ،‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬
‫منابع‬ ‫این‬ ‫ورد‬
‫بپردازند‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫آگاهی‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫برسانیم‬ ‫عزیز‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫اطالع‬ ‫به‬
.
•
‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫مباحث‬ ‫به‬ ،‫مباحث‬ ‫کلمه‬
•
‫مالک‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫تفاوتی‬ ،‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ‫فنی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫ملی‬ ‫مباحث‬ ‫بین‬ ‫اگر‬
‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫منابع‬ ‫همان‬ ‫اصلی‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫بود‬ ‫خواهد‬
.
•
‫اساس‬ ‫روابط‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫متقاضیان‬
‫داشته‬ ‫کافی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫تسلط‬ ‫سازه‬ ‫محاسبات‬ ‫مبانی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫ها‬ ‫سازه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫ی‬
‫باشند‬
.
•
‫مباحث‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫منابع‬ ‫دارای‬ )‫است‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫اجرا‬ ‫(منظور‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫رشته‬ ‫هر‬
‫است‬ ‫رنگ‬ ‫سبز‬ ‫جلد‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬
.
•
‫مباح‬ ‫جلد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫سال‬
‫به‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫داوطلبان‬ .‫است‬ ‫مبحث‬ ‫هر‬ ‫مشخصه‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫ث‬
‫است‬ ‫متفاوت‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫نکنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫کتب‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬
.
•
‫ب‬ ‫دو‬ ‫مباحث‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫اصالحاتی‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫نصف‬ ‫یا‬ ‫رابر‬
‫باشد‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫منابع‬ ‫جلد‬ ‫سال‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ،‫بنابراین‬ .‫شوند‬
.
•
‫نظام‬ ‫نشریات‬ ،‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬ ،‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫مباحث‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ً‫ا‬‫گاه‬
‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫معرفی‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫مباحث‬ ‫رسمی‬ ‫راهنماهای‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫فنی‬
‫نیستند‬ ‫شخصی‬ ‫تألیف‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هیچ‬
.
•
‫ه‬
‫اصلی‬ ‫منابع‬ ‫جایگزین‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫یا‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫نوع‬ ‫هیچ‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫زیاد‬ ‫مباحث‬ ‫حجم‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫ر‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫گردد‬ ‫مطالعه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مهندسی‬
.
•
‫مب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫است‬ ‫کتاب‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫استفاده‬ ‫بال‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫مبحث‬ ‫یک‬ ‫اگر‬
‫قرار‬ ‫سوال‬ ‫مورد‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫حث‬
‫گیرد‬
.
‫دریافت‬ ‫جهت‬
‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫نمونه‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬
.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬
،‫دارند‬ ‫را‬ ‫مهندسان‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫داوطلبان‬
‫تعیین‬ ‫مهلت‬ ‫در‬ ‫باید‬
‫شده‬
‫ک‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫آن‬ .‫شوند‬ ‫آماده‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نند‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ها‬
‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ،‫منابع‬ ،‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫رشته‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫آماده‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫حضور‬
.
‫می‬ ‫داوطلبان‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫توانند‬
۱۴۰۲
‫شوند‬ ‫مطلع‬
.‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫آمادگی‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫راهنمایی‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬
‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ ،‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬
‫ارائه‬ ‫گویی‬
.‫شود‬
‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
.
‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬
‫مواد‬
‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
‫بر‬ ‫وارد‬ ‫(بارهای‬ ‫ششم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمان‬
۱۳۹۸
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
)‫فوالدی‬ ‫های‬
۱۳۹۲
)‫سازی‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬
۱۳۹۲
‫آئین‬
‫ساختمان‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬
‫در‬ ‫ها‬
‫(استاندارد‬ ‫زلزله‬ ‫برابر‬
۲۸۰۰
)
‫(اصالحیه‬ ‫چهام‬ ‫ویرایش‬
)‫دارد‬
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
)‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫های‬
۱۳۹۲
‫خاك‬ ‫مكانیك‬
-
‫گودبرداری‬
–
‫پی‬
‫نگهبان‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫سازی‬
*
----
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
‫بتن‬ ‫های‬
) ‫آرمه‬
۱۳۹۹
‫ا‬
‫و‬ ‫مصالح‬ ‫مقاومت‬ ،‫ستاتیک‬
‫سازه‬ ‫تحلیل‬
‫اطالعات‬ ‫حد‬ ‫(در‬ ‫ها‬
)‫دانشگاهی‬
----
)‫(نظارت‬ ‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬
۱۳۹۲
‫و‬ ‫(مصالح‬ ‫پنجم‬ ‫مبحث‬
‫فرآورده‬
)‫ساختمانی‬ ‫های‬
۱۳۹۶
‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬
)‫غیرعامل‬
۱۳۹۵
‫بر‬ ‫وارد‬ ‫(بارهای‬ ‫ششم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمان‬
۱۳۹۸
‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬
)‫ها‬
۱۳۹۲
)‫سازی‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲
‫آئین‬
‫ساختمان‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬
‫در‬ ‫ها‬
‫(استاندارد‬ ‫زلزله‬ ‫برابر‬
۲۸۰۰
)
‫(اصالحیه‬ ‫چهارم‬ ‫ویرایش‬
)‫دارد‬
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
)‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫های‬
۱۳۹۲
‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫راهنمای‬
‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫جوشی‬
‫فوالدی‬ ‫های‬
‫(بخش‬
)‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫های‬
۱۳۹۰
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
‫بتن‬ ‫های‬
)‫آرمه‬
۱۳۹۹
،‫مصالح‬ ‫مقاومت‬ ،‫استاتیک‬
‫سازه‬ ‫تحلیل‬
‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫سازه‬
‫حد‬ ‫(در‬ ‫بتنی‬ ‫و‬ ‫فوالدی‬ ‫های‬
)‫دانشگاهی‬ ‫اطالعات‬
*
----
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
)‫فوالدی‬ ‫های‬
۱۳۹۲
(
‫غلطنامه‬ ‫دارای‬
)
‫اجرایی‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫روشها‬
‫ساختمان‬
*
----
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫یازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمان‬ ‫صنعتی‬
۱۳۹۲
‫پی‬ ،‫گودبرداری‬ ،‫خاک‬ ‫مکانیک‬
‫نگهبان‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ،‫سازی‬
*
---
‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬
‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
* ----
‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬
‫انواع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫خصوصی‬
‫ها‬ ‫پیمان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬
----
**
)‫(اجرا‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫زمون‬ ‫آ‬ ‫مواد‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫(تأسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫بهداشتی‬
۱۳۹۶
‫ساختمانها‬ ‫حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬
‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
۱۳۹۵
‫گاز‬ ‫کشی‬ ‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬
)‫طبیعی‬
۱۳۸۹
‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
۱۳۹۶
‫(عایق‬ ‫هجدهم‬ ‫مبحث‬
‫و‬ ‫بندی‬
)‫صدا‬ ‫تنظیم‬
۱۳۹۶
‫و‬ ‫(مصالح‬ ‫پنجم‬ ‫مبحث‬
‫فرآورده‬
)‫ساختمانی‬ ‫های‬
۱۳۹۶
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬
‫در‬ ‫جوئی‬
)‫انرژی‬ ‫مصرف‬
۱۳۸۹
‫بر‬ ‫وارد‬ ‫(بارهای‬ ‫ششم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمان‬
۱۳۹۸ )‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶
)‫سازی‬ ‫پیی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲
‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬
)‫غیرعامل‬
۱۳۹۵
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬
)‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫ساختمانهای‬
۱۳۹۲
‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬
)‫ها‬
۱۳۹۲
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
‫بتن‬ ‫های‬
) ‫آرمه‬
۱۳۹۹
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬
‫کشو‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫نظام‬
----
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
)‫فوالدی‬ ‫های‬
۱۳۹۲
(
‫غلطنامه‬ ‫دارای‬
)
‫و‬ ‫مصالح‬ ‫مقاومت‬ ،‫استاتیک‬
‫سازه‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫تحلیل‬
‫حد‬ ‫(در‬ ‫بتنی‬ ‫و‬ ‫فوالدی‬ ‫های‬
)‫دانشگاهی‬ ‫اطالعات‬
----
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫یازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمانها‬ ‫صنعتی‬
۱۳۹۲
‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬
‫ضوابط‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬
‫امور‬ ‫و‬ ‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
‫قراردادها‬
----
‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬
۱۳۹۲
‫آئین‬
‫ساختمان‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬
‫در‬ ‫ها‬
‫(استاندارد‬ ‫زلزله‬ ‫برابر‬
۲۸۰۰
)
‫اصالحیه‬ ( ‫چهارم‬ ‫ویرایش‬
)‫دارد‬
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬
۱۳۹۵
‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫راهنمای‬
‫فوالدی‬ ‫ساختمانهای‬ ‫در‬ ‫جوشی‬
‫(بخش‬
)‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫های‬
۱۳۹۰
‫(تأسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬
)‫مکانیکی‬
۱۳۹۶
‫پی‬ ،‫گودبرداری‬ ،‫خاک‬ ‫مکانیک‬
‫سازه‬ ،‫سازی‬
‫نگهبان‬ ‫های‬
*
----
‫روش‬
‫اجرایی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
‫مراحل‬ ‫در‬
‫مختلف‬
* ----
‫و‬ ‫بیمه‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫قوانین‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫مالیات‬
*
----
‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬
‫انواع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫خصوصی‬
‫ها‬ ‫پیمان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ----
‫نظام‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫مدیریت‬
‫برنامه‬
‫پروژه‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬
*
‫كار‬ ‫قانون‬
*
----
‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬
‫و‬ ‫بهربرداری‬ ،‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫با‬
‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نگهداری‬
----
‫اعالم‬ ‫طمان‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نتایج‬
‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫لینک‬ ‫روی‬
.
‫مکان‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫یکی‬
)‫(طراحی‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬
- ۱۳۸۴
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬
‫در‬ ‫جویی‬
)‫انرژی‬ ‫مصرف‬
۱۳۸۹
‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬
‫ها‬
)‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
۱۳۹۵
‫بیست‬ ‫مبحث‬
‫و‬
‫(پدافند‬ ‫یکم‬
)‫غیرعامل‬
۱۳۹۵
‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫حفاظت‬
۱۳۹۲
‫بیست‬ ‫مبحث‬
‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫ودوم‬
‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬
)‫ها‬
۱۳۹۲
‫(تاسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬
)‫مکانیکی‬
۱۳۹۶
(
‫غلطنامه‬ ‫دارای‬
)
‫کتاب‬
‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬
‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬
----
‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫برقی‬ ‫پلکان‬
۱۳۹۲
‫نشریه‬
۱۲۸
‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬
‫برنامه‬
‫کشور‬ ‫ریزی‬
----
‫(تاسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫بهداشتی‬
۱۳۹۶
‫مکانیک‬ ،‫ترمودینامیک‬ ‫مبانی‬
‫حرارت‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫سیاالت‬
*
----
‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬
‫گاز‬ ‫کشی‬
)‫طبیعی‬
۱۳۸۹
‫مهندسی‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬
‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬
‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬
‫بین‬
‫المللی‬
*
----
‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬
‫تاسیسات‬
‫در‬ ‫مکانیکی‬
‫ساختمان‬
‫ها‬
*
----
)‫(نظارت‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲
‫بیست‬ ‫مبحث‬
‫و‬
‫(پدافند‬ ‫یکم‬
)‫غیرعامل‬
۱۳۹۵
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫بیست‬ ‫مبحث‬
‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫ودوم‬
‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬
)‫ها‬
۱۳۹۲
‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬
‫ها‬
‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
-
۱۳۹۵
‫کتاب‬
‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬
‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬
----
‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫حفاظت‬
۱۳۹۲
‫نشریه‬
۱۲۸
‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬
‫برنامه‬
‫کشور‬ ‫ریزی‬
----
‫(تاسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬
)‫مکانیکی‬
۱۳۹۶
(
‫غلطنامه‬ ‫دارای‬
)
‫ترمو‬ ‫مبانی‬
‫مکانیک‬ ،‫دینامیک‬
‫حرارت‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫سیاالت‬
*
----
‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫برقی‬ ‫پلکان‬
۱۳۹۲
‫مهندسی‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬
‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬
‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬
‫بین‬
‫المللی‬
*
----
‫(تاسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫بهداشتی‬
۱۳۹۶
‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬
‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬
‫ساختمان‬
‫ها‬
*
----
‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬
‫گاز‬ ‫کشی‬
)‫طبیعی‬
۱۳۸۹ - -
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬
‫در‬ ‫جویی‬
)‫انرژی‬ ‫مصرف‬
۱۳۸۹ - -
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
)‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫بیست‬ ‫مبحث‬
‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫ودوم‬
‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬
)‫ها‬
۱۳۹۲
‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬
‫ها‬
‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
۱۳۹۵
‫کتاب‬
‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬
‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬
----
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
)‫ها‬
۱۳۹۵
‫نشریه‬
۱۱۰-۱
‫و‬
۱۱۰-۲
‫سازمان‬
‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬
‫کشور‬ ‫ریزی‬
----
‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫برقی‬ ‫پلکان‬
۱۳۹۲
‫مرتبط‬ ‫مهندسی‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬
‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ‫با‬
‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ‫در‬
‫بین‬
‫المللی‬
*
----
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬
‫در‬ ‫جویی‬
)‫انرژی‬ ‫مصرف‬
۱۳۸۹
‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬
‫تاسیسأت‬
‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫برقی‬
‫ها‬
*
-----
‫بیست‬ ‫مبحث‬
‫و‬
‫(پدافند‬ ‫یکم‬
)‫غیرعامل‬
۱۳۹۵
)‫(نظارت‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲
‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫برقی‬ ‫پلکان‬
۱۳۹۲
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬
‫در‬ ‫جویی‬
‫انرژی‬ ‫مصرف‬
۱۳۸۹
‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬
‫ها‬
)‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
۱۳۹۵
‫بیست‬ ‫مبحث‬
‫و‬
‫(پدافند‬ ‫یکم‬
)‫غیرعامل‬
۱۳۹۵
‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫حفاظت‬
۱۳۹۲
‫بیست‬ ‫مبحث‬
‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫ودوم‬
‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬
)‫ها‬
۱۳۹۲
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
)‫ها‬
۱۳۹۵
‫کتاب‬
‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬
‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬
----
‫و‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬
‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬
‫ساختم‬
‫ان‬
‫ها‬
*
‫نشریه‬
۱۱۰-۱
‫و‬
۱۱۰-۲
‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬
‫ریزی‬
‫کشور‬
----
‫مهندسی‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬
‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬
‫علمی‬ ‫مراجع‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫الزامات‬
‫بین‬ ‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬
‫المللی‬
*
---- - -
**
‫شهرسازی‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫شهرسازی‬ ‫رشته‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬
-
‫ویرایش‬ ۱۳۹۲
‫های‬ ‫راه‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬
( ‫شهری‬
۱۲
‫استثناء‬ ‫به‬ ‫جلد‬
‫بخش‬
‫های‬
۲
‫و‬
۳
)
----
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫های‬ ‫راه‬ ‫هندسی‬ ‫طرح‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬
‫ایران‬
–
‫نشریه‬
۴۱۵
----
‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمان‬
۱۳۹۶
‫شماره‬ ‫همسان‬ ‫قرارداد‬
۱۲
(
‫تهیه‬
،‫عمران‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬
)‫شهرها‬ ‫تفضیلی‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫حوزه‬
----
‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬
۱۳۹۲
‫شماره‬ ‫همسان‬ ‫قرارداد‬
۱۹
(
‫تهیه‬
)‫(جامع‬ ‫عمران‬ ‫توسعه‬ ‫طرح‬
)‫ناحیه‬
----
)‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶
‫شهرسازی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬
‫و‬
‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫معماری‬
‫معلولیت‬
–
‫سوم‬ ‫ویرایش‬
۱۳۹۹
----
‫غیر‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬
)‫عامل‬
۱۳۹۵
‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شهرداری‬ ‫قانون‬
‫بعدی‬
----
‫عالی‬ ‫شورای‬ ‫مصوبات‬
‫ایران‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫شهرسازی‬
‫و‬ ‫الزامات‬ ‫دستورالعمل‬ ‫راهنمای‬
‫پدافند‬ ‫و‬ ‫دفاعی‬ ‫مالحظات‬
‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫غیرعامل‬
‫شهری‬ ‫عمران‬ ‫و‬
----
‫پایدار‬ ‫شهری‬ ‫بازآفرینی‬ ‫کتاب‬
‫های‬ ‫محله‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محدوده‬ ‫در‬
‫شهری‬ ‫ناکارآمد‬
۱۳۹۷
‫و‬ ‫بررسی‬ ‫نحوه‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬
‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫تصویب‬
‫محلی‬ ‫تا‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫عمران‬
----
‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲
‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫مسیر‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬
‫خاکی‬ ‫احجام‬
*
----
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫و‬ ‫حجم‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫خدمات‬ ‫هزینه‬
*
----
‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬
۱۳۹۲
‫و‬ ‫ثبتی‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬
‫کاداستر‬
*
----
‫غیر‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬
)‫عامل‬
۱۳۹۵
‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫ژئودزی‬
،‫پایه‬ ‫مفاهیم‬ ‫(شامل‬ ‫ای‬ ‫ماهواره‬
‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫مبنا‬ ‫سطوح‬
،‫تصویر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫مختصات‬
‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ،‫خطاها‬ ‫منابع‬
)‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ ‫های‬
*
----
‫تعرفه‬ ‫و‬ ‫همسان‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬
‫(ابالغی‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫خدمات‬
)‫کشور‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫سازمان‬
----
‫س‬ ‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫خطاها‬
‫در‬ ‫رشکنی‬
‫برداری‬ ‫نقشه‬
*
----
‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬
‫و‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫پایه‬ ‫مفاهیم‬
‫یابی‬ ‫زاویه‬ ،‫یابی‬ ‫فاصله‬ ‫ابزارهای‬
)‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫ترازیابی‬ ‫و‬
---- ‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫فتوگرامتری‬
* ----
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬
‫معابر‬ ‫و‬ ‫امالک‬
* ----
‫های‬ ‫سامانه‬ ‫و‬ ‫کارتوگرافی‬
‫مکانی‬ ‫اطالعات‬
*
----
‫دریافت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬
‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬
.
‫ترافیک‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬
‫های‬ ‫راه‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬
( ‫شهری‬
۱۲
)‫جلدی‬
----
۱۳۹۲
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫های‬ ‫راه‬ ‫هندسی‬ ‫طرح‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬
‫ایران‬
–
‫نشریه‬
۴۱۵
---
‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمان‬
۱۳۹۶
‫و‬ ‫بررسی‬ ‫نحوه‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬
‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫تصویب‬
‫محلی‬ ‫تا‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫عمران‬
----
)‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶
‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شهرداری‬ ‫قانون‬
‫بعدی‬
----
‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬
)‫غیرعامل‬
۱۳۹۵ ‫شهری‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫طراحی‬
* ----
‫برنامه‬ ‫مطالعات‬
‫و‬ ‫حمل‬ ‫ریزی‬
‫ترافیك‬ ‫ساماندهی‬ ‫و‬ ‫نقل‬
* ---- ‫ترابری‬ ‫و‬ ‫ترافیك‬ ‫مهندسی‬
* ----
‫معابر‬ ‫اجرائی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬
* ---- ‫معابر‬ ‫ایمنی‬
* ----
‫همگانی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬
*
--- - -
‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬
:
)‫(طراحی‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬
‫ها‬
)‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
۱۳۹۵
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬
‫در‬ ‫جویی‬
)‫انرژی‬ ‫مصرف‬
۱۳۸۹
‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمان‬
۱۳۹۶ ‫معماری‬ ‫طراحی‬ ‫مبانی‬
* ----
‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬
‫ضوابط‬ ‫(فقط‬ ،)‫برقی‬ ‫پلکان‬
)‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
۱۳۹۲ ‫ساختمان‬ ‫اجرائی‬ ‫جزئیات‬
* ----
‫(عایق‬ ‫هجدهم‬ ‫مبحث‬
‫و‬ ‫بندی‬
)‫صدا‬ ‫تنظیم‬
۱۳۹۶
‫و‬ ‫شهرسازی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬
‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫معماری‬
‫معلولیت‬
–
‫سوم‬ ‫ویرایش‬
۱۳۹۹
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬
‫در‬ ‫جویی‬
)‫انرژی‬ ‫مصرف‬
۱۳۸۹
)‫(نظارت‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫(تأسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫بهداشتی‬
۱۳۹۶
‫ساختمان‬ ‫حفاظت‬ :‫سوم‬ ‫مبحث‬
‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ها‬
۱۳۹۵
‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬
‫گاز‬ ‫كشی‬
)‫طبیعی‬
۱۳۸۹
‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمان‬
۱۳۹۶
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬
‫در‬ ‫جویی‬
)‫انرژی‬ ‫مصرف‬
۱۳۸۹
‫و‬ ‫(مصالح‬ ‫پنجم‬ ‫مبحث‬
‫فرآورده‬
)‫ساختمانی‬ ‫های‬
۱۳۹۶ )‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶
)‫سازی‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲
‫عایق‬ ( ‫هجدهم‬ ‫مبحث‬
‫و‬ ‫بندی‬
)‫صدا‬ ‫تنظیم‬
۱۳۹۶
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬
)‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬
۱۳۹۲
‫غیر‬ ‫(پدافند‬ ‫یكم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬
)‫عامل‬
۱۳۹۵
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
‫بتن‬ ‫های‬
)‫آرمه‬
۱۳۹۹
‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمانها‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬
۱۳۹۲
‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬
‫اجرای‬ ‫و‬
‫ساختمان‬
)‫فوالدی‬ ‫های‬
۱۳۹۲
(
‫غلطنامه‬ ‫دارای‬
)
‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫راهنمای‬
‫فوالدی‬ ‫ساختمانهای‬ ‫در‬ ‫جوشی‬
)‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ‫(بخش‬
۱۳۹۰
‫صنعتی‬ ‫اجرای‬ ( ‫یازدهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
)‫ها‬
۱۳۹۲
‫آئین‬ ‫ششم‬ ‫پیوست‬
‫طراحی‬ ‫نامه‬
‫ساختمان‬
‫زلزله‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫استاندارد‬
۲۸۰۰
(
‫ویرایش‬
‫لرزه‬ ‫(طراحی‬ )‫چهارم‬
‫و‬ ‫ای‬
‫غیرسازه‬ ‫اجزای‬ ‫اجرای‬
‫ای‬
)‫معماری‬
---
‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬
۱۳۹۲
‫و‬ ‫سازی‬ ‫پی‬ ،‫گودبرداری‬
‫سازه‬
‫نگهبان‬ ‫های‬
*
----
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬
‫ت‬
)‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫أسیسات‬
۱۳۹۵
‫روش‬
‫اجرایی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫مراحل‬ ‫در‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
‫نقشه‬ ‫و‬ ‫مختلف‬
‫جزئیات‬ ‫های‬
‫ساختمان‬ ‫اجرایی‬
‫ها‬
----
‫(تأسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬
)‫مکانیکی‬
۱۳۹۶
‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬
‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
*
-----
‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬
‫پلکان‬
)‫برقی‬
۱۳۹۲
‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬
‫انواع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫خصوصی‬
‫پیمان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬
‫ها‬
----
**
)‫(اجرا‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬
‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ :‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬
‫در‬ ‫جویی‬
)‫انرژی‬ ‫مصرف‬
۱۳۸۹
‫ساختمانها‬ ‫حفاظت‬ :‫سوم‬ ‫مبحث‬
‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
۱۳۹۵ )‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶
‫عمومی‬ ‫الزامات‬ (‫چهارم‬ ‫مبحث‬
)‫ساختمان‬
۱۳۹۶
‫غیر‬ ‫(پدافند‬ ‫یكم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬
)‫عامل‬
۱۳۹۵
‫و‬ ‫(مصالح‬ ‫پنجم‬ ‫مبحث‬
‫فرآورده‬
)‫ساختمانی‬ ‫های‬
۱۳۹۶
‫ب‬ ‫مبحث‬
‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫یست‬
)‫ساختمانها‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬
۱۳۹۲
)‫سازی‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲
‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬
‫(صرفه‬
‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جویی‬
)‫انرژی‬
۱۳۹۲
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬
)‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫ساختمانهای‬
۱۳۹۲
‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫راهنمای‬
‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫جوشی‬
‫فوالدی‬ ‫های‬
‫(بخش‬
)‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫های‬
۱۳۹۰
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
‫بتن‬ ‫های‬
) ‫آرمه‬
۱۳۹۹
‫و‬ ‫سازی‬ ‫پی‬ ،‫گودبرداری‬
‫سازه‬
‫نگهبان‬ ‫های‬
*
----
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
)‫فوالدی‬ ‫های‬
۱۳۹۲
‫آئین‬ ‫ششم‬ ‫پیوست‬
‫طراحی‬ ‫نامه‬
‫ساختمان‬
‫ها‬
‫زلزله‬ ‫برابر‬ ‫در‬
‫استاندارد‬
۲۸۰۰
(
‫ویرایش‬
‫لرزه‬ ‫(طراحی‬ )‫چهارم‬
‫و‬ ‫ای‬
‫غیرسازه‬ ‫اجزای‬ ‫اجرای‬
‫ای‬
)‫معماری‬
----
‫صنعتی‬ ‫(اجرای‬ ‫یازدهم‬ ‫مبحث‬
‫ساختمان‬
)‫ها‬
۱۳۹۲
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬
‫کشور‬ ‫اجرائی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫نظام‬
*
‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬
)‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬
۱۳۹۲
‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬
‫قراردادها‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫ساخت‬
*
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬
۱۳۹۵
‫و‬ ‫بیمه‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫قوانین‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫مالیات‬
*
‫(تأسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬
)‫مکانیکی‬
۱۳۹۶
(
‫غلطنامه‬ ‫دارای‬
)
‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬
‫و‬
‫انواع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫خصوصی‬
‫پیمان‬ ‫و‬ ‫قرارداد‬
‫ها‬
‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬
‫ضوابط‬ ‫(فقط‬ ،)‫برقی‬ ‫پلکان‬
)‫معماری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
۱۳۹۲
‫نظام‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫مدیریت‬
‫برنامه‬
‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬
‫(تأسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬
)‫بهداشتی‬
۱۳۹۶ ‫روش‬
‫اجرایی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫مراحل‬ ‫در‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
‫نقشه‬ ‫و‬ ‫مختلف‬
‫جزئیات‬ ‫های‬
‫ساختمان‬ ‫اجرایی‬
*
‫گاز‬ ‫کشی‬ ‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬
)‫طبیعی‬
۱۳۸۹
‫ماشین‬
‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬
‫بهره‬ ،‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫با‬
‫برداری‬
‫آنها‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬
*
‫عایق‬ ( ‫هجدهم‬ ‫مبحث‬
‫و‬ ‫بندی‬
)‫صدا‬ ‫تنظیم‬
۱۳۹۶
-
-
‫و‬ ‫پاسخگویی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬
‫و‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
1402
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
۱۴۰۲
‫رشته‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬
‫گزینه‬ ‫چهار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫طراحی‬ ‫معماری‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫برگزار‬ ‫باز‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫می‬
‫می‬ ‫داوطلبان‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫منفی‬ ‫نمره‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫برنامه‬ ‫با‬ ‫توانند‬
‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ریزی‬
‫ارائه‬
‫شده‬
‫برا‬
‫پاسخ‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ .‫یابند‬ ‫دست‬ ‫آزمون‬ ‫پذیرش‬ ‫نصاب‬ ‫حد‬ ‫به‬ ،‫پاسخگویی‬ ‫ی‬
‫پیشین‬ ‫ادوار‬ ‫در‬ ‫گویی‬
‫تعداد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫ثابت‬
‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬
:
‫آز‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫اطالع‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫مون‬
‫رشته‬
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬
)‫طراحی‬ ( ‫برق‬
60
‫سوال‬
‫با‬
180
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫نظارت‬ ( ‫برق‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
150
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫اجرا‬ ( ‫برق‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
150
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫طراحی‬ ( ‫مکانیک‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
180
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫نظارت‬ ( ‫مکانیک‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
150
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
‫اجرا‬ ( ‫مکانیک‬
)
60
‫با‬ ‫سوال‬
150
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫اجرا‬ ( ‫عمران‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
150
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫نظارت‬ ( ‫عمران‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
150
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫محاسبات‬ ( ‫عمران‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
240
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫گودبرداری‬ ( ‫عمران‬
30
‫با‬ ‫سوال‬
120
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫بهسازی‬ ( ‫عمران‬
30
‫با‬ ‫سوال‬
120
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
) ‫نظارت‬ ( ‫معماری‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
150
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
‫معما‬
) ‫اجرا‬ ( ‫ری‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
150
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
‫برداری‬ ‫نقشه‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
180
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
‫ترافیک‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
120
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
‫شهرسازی‬
60
‫با‬ ‫سوال‬
120
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
‫پیدا‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نلود‬ ‫دا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬
‫شوند‬ ‫موفق‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫قوت‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫نکردن‬
.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫مطالعه‬ ‫مشاوره‬
۱۴۰۲
‫حداقل‬ ‫باید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬
۵۰
‫ابتدا‬ ،‫موفقیت‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫کل‬ ‫نمره‬ ‫از‬ ‫درصد‬
‫معرفی‬ ‫منابع‬ ‫باید‬
‫شده‬
‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬
‫کنند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫مباحث‬ ،‫گذشته‬ ‫های‬
.
‫کتاب‬ ‫دانلود‬ ‫امکان‬ ،‫مطلوب‬ ‫نتیجه‬ ‫کسب‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬
‫فعالیت‬
‫کنند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫باید‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬
.
‫شماره‬ ‫با‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫مشاورین‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬
9099075307
‫تماس‬
‫فرمایید‬ ‫حاصل‬
.
**
‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬
‫معماری‬ ‫مهندسی‬ ‫نظان‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬
.
‫مقاله‬ ‫صوتی‬ ‫پادکست‬
[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/88.mp3"][/audio]
‫مطالب‬ ‫خالصه‬
،‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردیم‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫ضرورت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫پرداختیم‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫مراجع‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬
.
‫نیز‬ ‫شما‬ ‫چنانچه‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫مور‬ ‫اطالعات‬ ‫همه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫اقدام‬
‫از‬ ‫اعم‬ ‫نیاز‬ ‫د‬
‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کلید‬ ،‫امتحانی‬ ‫سواالت‬ ،‫نویسی‬ ‫نام‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫زمان‬
‫شماره‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫هفته‬ ‫روزهای‬ ‫تمامی‬
9099075307
‫بگیرید‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تماس‬
.
‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬
.

More Related Content

Similar to منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf

بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
 
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتMohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...Mohammad Karimi
 
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403irantahsil1
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)Mohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...Mohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتMohammad Karimi
 
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتکتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
 
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
 
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتMohammad Karimi
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیMohammad Karimi
 

Similar to منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf (20)

بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
 
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
 
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی + جدول رشته اصلی و مرتبط 1403
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
 
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتکتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
 
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
 
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
 

More from irantahsil1

رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdfرشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdfirantahsil1
 
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgاعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمانثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمانirantahsil1
 
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfنحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfirantahsil1
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاirantahsil1
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاirantahsil1
 
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هارشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هاirantahsil1
 
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریهثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریهirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاirantahsil1
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاirantahsil1
 
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfپذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfirantahsil1
 
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403irantahsil1
 
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمیمقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمیirantahsil1
 
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}irantahsil1
 
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfلیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfirantahsil1
 
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبتیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبirantahsil1
 
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزirantahsil1
 
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟irantahsil1
 
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانirantahsil1
 
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیآغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیirantahsil1
 

More from irantahsil1 (20)

رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdfرشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
رشته-های-کارشناسی-ارشد-پردیس-خودگردان.pdf
 
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.orgاعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
اعلام نتایج آزمون دکتری 1403+ مشاهده جواب sanjesh.org
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمانثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه دولتی 1403 + رشته ها و زمان
 
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdfنحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
نحوه-ثبت-نام-در-سایت-گلستان-پیام-نور.pdf
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان 1403 + شرایط و رشته ها
 
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه هارشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + دانشگاه ها
 
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریهثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 + شرایط، رشته ها و شهریه
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
 
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته هاثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
ثبت نام ورودی بهمن دانشگاه فرهنگیان 1403 + رشته ها
 
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdfپذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
پذیرفته-شدگان-دانشگاه-آزاد-بر-اساس-سوابق-تحصیلی-1.pdf
 
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
راهنما ثبت نام بدون کنکور دانشگاه از سایت سازمان سنجش 1403
 
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمیمقایسه مدارس سمپاد      و انرژی اتمی
مقایسه مدارس سمپاد و انرژی اتمی
 
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
انتخاب رشته دکتری 1403 {راهنما و نکات مهم}
 
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdfلیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
لیست-مدارس-نمونه-دولتی-تهران-۱۴۰۳-–-۱۴۰۴-آدرس-دقیق.pdf
 
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایبتیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
تیزهوشان بهتره یا نمونه دولتی؟ تفاوت، مزایا و معایب
 
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموزویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
ویرایش ثبت نام تیزهوشان + سامانه ویرایش اطلاعات دانش آموز
 
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
امکانات مدارس تیزهوشان چیست؟ + چرا ثبت نام کنیم؟
 
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
ظرفیت مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان
 
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلیآغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
آغاز ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۴۰۳ + ورود سایت اصلی
 

منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf

 • 1. ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دوبار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫مهندسی‬ ‫قب‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫کمک‬ ‫دارد‬ ‫داوطلبان‬ ‫ولی‬ . ‫پروانه‬ ‫کسب‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫هفت‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نمایند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫مجاز‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫اشتغال‬ . ‫مراج‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ،‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫تعدد‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫الزامی‬ ‫عزیزان‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫ع‬ ‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫درباره‬ ،‫منبع‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تألیفی‬ ‫کتب‬ ‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫متخصصان‬ ‫های‬ ‫راهنمایی‬ . ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مشاوره‬ ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ . ‫چیست؟‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫اهمیت‬ ‫سازم‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫آزمونی‬ ،‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫صالحیت‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫گزینش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ،‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫ان‬ ‫پایه‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫مجاز‬ ‫نمره‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ 3 ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعطا‬ . ‫آزمون‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫دفتر‬ ‫تاسیس‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫پروانه‬ ‫این‬ ‫دارندگان‬ ‫هفت‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫برگزار‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ،‫عمران‬ ،‫شهرسازی‬ ،‫مكانیكی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫معماری‬ ،‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫شود‬ ‫می‬ . ‫دارای‬ ‫که‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫دکترای‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫دارندگان‬ ‫همه‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫مهندسی‬ ‫هستند‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ،‫باشند‬ . ‫است‬ ‫گفتنی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫نوبت‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ،‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ،‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫که‬ ‫پاسخ‬ ‫سؤاالت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫بایستی‬ ‫متقاضیان‬ ‫دهند‬ . ‫رشته‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ‫باید‬ ‫تنها‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫نمایند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ . **
 • 2. ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫بپردازیم‬ ‫مراجع‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ،‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫ورد‬ ‫بپردازند‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫آگاهی‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫برسانیم‬ ‫عزیز‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ . • ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫مباحث‬ ‫به‬ ،‫مباحث‬ ‫کلمه‬ • ‫مالک‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫تفاوتی‬ ،‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ‫فنی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫ملی‬ ‫مباحث‬ ‫بین‬ ‫اگر‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫منابع‬ ‫همان‬ ‫اصلی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ . • ‫اساس‬ ‫روابط‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫متقاضیان‬ ‫داشته‬ ‫کافی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫تسلط‬ ‫سازه‬ ‫محاسبات‬ ‫مبانی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫ها‬ ‫سازه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫ی‬ ‫باشند‬ . • ‫مباحث‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫منابع‬ ‫دارای‬ )‫است‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫اجرا‬ ‫(منظور‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫رشته‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫رنگ‬ ‫سبز‬ ‫جلد‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ . • ‫مباح‬ ‫جلد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫داوطلبان‬ .‫است‬ ‫مبحث‬ ‫هر‬ ‫مشخصه‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫ث‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫نکنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫کتب‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ . • ‫ب‬ ‫دو‬ ‫مباحث‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫اصالحاتی‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نصف‬ ‫یا‬ ‫رابر‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫منابع‬ ‫جلد‬ ‫سال‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ،‫بنابراین‬ .‫شوند‬ . • ‫نظام‬ ‫نشریات‬ ،‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬ ،‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫مباحث‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ً‫ا‬‫گاه‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫معرفی‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫مباحث‬ ‫رسمی‬ ‫راهنماهای‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫فنی‬ ‫نیستند‬ ‫شخصی‬ ‫تألیف‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هیچ‬ . • ‫ه‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ ‫جایگزین‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫یا‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫نوع‬ ‫هیچ‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫زیاد‬ ‫مباحث‬ ‫حجم‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫ر‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫گردد‬ ‫مطالعه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مهندسی‬ . • ‫مب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫است‬ ‫کتاب‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫استفاده‬ ‫بال‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫مبحث‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫قرار‬ ‫سوال‬ ‫مورد‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫حث‬ ‫گیرد‬ . ‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫نمونه‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫مهندسان‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫داوطلبان‬ ‫تعیین‬ ‫مهلت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫ک‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫آن‬ .‫شوند‬ ‫آماده‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نند‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ،‫منابع‬ ،‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫رشته‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫آماده‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫حضور‬ . ‫می‬ ‫داوطلبان‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ۱۴۰۲ ‫شوند‬ ‫مطلع‬ .‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫آمادگی‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫راهنمایی‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ ،‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫ارائه‬ ‫گویی‬ .‫شود‬ ‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ .
 • 3. ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫مواد‬ ‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫بر‬ ‫وارد‬ ‫(بارهای‬ ‫ششم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمان‬ ۱۳۹۸ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ )‫فوالدی‬ ‫های‬ ۱۳۹۲ )‫سازی‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲ ‫آئین‬ ‫ساختمان‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫(استاندارد‬ ‫زلزله‬ ‫برابر‬ ۲۸۰۰ ) ‫(اصالحیه‬ ‫چهام‬ ‫ویرایش‬ )‫دارد‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ )‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫های‬ ۱۳۹۲ ‫خاك‬ ‫مكانیك‬ - ‫گودبرداری‬ – ‫پی‬ ‫نگهبان‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫سازی‬ * ---- ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ‫بتن‬ ‫های‬ ) ‫آرمه‬ ۱۳۹۹ ‫ا‬ ‫و‬ ‫مصالح‬ ‫مقاومت‬ ،‫ستاتیک‬ ‫سازه‬ ‫تحلیل‬ ‫اطالعات‬ ‫حد‬ ‫(در‬ ‫ها‬ )‫دانشگاهی‬ ---- )‫(نظارت‬ ‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬ ۱۳۹۲ ‫و‬ ‫(مصالح‬ ‫پنجم‬ ‫مبحث‬ ‫فرآورده‬ )‫ساختمانی‬ ‫های‬ ۱۳۹۶ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ )‫غیرعامل‬ ۱۳۹۵
 • 4. ‫بر‬ ‫وارد‬ ‫(بارهای‬ ‫ششم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمان‬ ۱۳۹۸ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ )‫ها‬ ۱۳۹۲ )‫سازی‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲ ‫آئین‬ ‫ساختمان‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫(استاندارد‬ ‫زلزله‬ ‫برابر‬ ۲۸۰۰ ) ‫(اصالحیه‬ ‫چهارم‬ ‫ویرایش‬ )‫دارد‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ )‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫های‬ ۱۳۹۲ ‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫راهنمای‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫جوشی‬ ‫فوالدی‬ ‫های‬ ‫(بخش‬ )‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ۱۳۹۰ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ‫بتن‬ ‫های‬ )‫آرمه‬ ۱۳۹۹ ،‫مصالح‬ ‫مقاومت‬ ،‫استاتیک‬ ‫سازه‬ ‫تحلیل‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫حد‬ ‫(در‬ ‫بتنی‬ ‫و‬ ‫فوالدی‬ ‫های‬ )‫دانشگاهی‬ ‫اطالعات‬ * ---- ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ )‫فوالدی‬ ‫های‬ ۱۳۹۲ ( ‫غلطنامه‬ ‫دارای‬ ) ‫اجرایی‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫ساختمان‬ * ---- ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫یازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمان‬ ‫صنعتی‬ ۱۳۹۲ ‫پی‬ ،‫گودبرداری‬ ،‫خاک‬ ‫مکانیک‬ ‫نگهبان‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ،‫سازی‬ * --- ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ * ---- ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫خصوصی‬ ‫ها‬ ‫پیمان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ---- ** )‫(اجرا‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫زمون‬ ‫آ‬ ‫مواد‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫(تأسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫بهداشتی‬ ۱۳۹۶
 • 5. ‫ساختمانها‬ ‫حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬ ‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ۱۳۹۵ ‫گاز‬ ‫کشی‬ ‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬ )‫طبیعی‬ ۱۳۸۹ ‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ۱۳۹۶ ‫(عایق‬ ‫هجدهم‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫بندی‬ )‫صدا‬ ‫تنظیم‬ ۱۳۹۶ ‫و‬ ‫(مصالح‬ ‫پنجم‬ ‫مبحث‬ ‫فرآورده‬ )‫ساختمانی‬ ‫های‬ ۱۳۹۶ ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫جوئی‬ )‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ۱۳۸۹ ‫بر‬ ‫وارد‬ ‫(بارهای‬ ‫ششم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمان‬ ۱۳۹۸ )‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶ )‫سازی‬ ‫پیی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ )‫غیرعامل‬ ۱۳۹۵ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬ )‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫ساختمانهای‬ ۱۳۹۲ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ )‫ها‬ ۱۳۹۲ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ‫بتن‬ ‫های‬ ) ‫آرمه‬ ۱۳۹۹ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫کشو‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫نظام‬ ---- ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ )‫فوالدی‬ ‫های‬ ۱۳۹۲ ( ‫غلطنامه‬ ‫دارای‬ ) ‫و‬ ‫مصالح‬ ‫مقاومت‬ ،‫استاتیک‬ ‫سازه‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫تحلیل‬ ‫حد‬ ‫(در‬ ‫بتنی‬ ‫و‬ ‫فوالدی‬ ‫های‬ )‫دانشگاهی‬ ‫اطالعات‬ ---- ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫یازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمانها‬ ‫صنعتی‬ ۱۳۹۲ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬ ‫ضوابط‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫قراردادها‬ ---- ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬ ۱۳۹۲ ‫آئین‬ ‫ساختمان‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫(استاندارد‬ ‫زلزله‬ ‫برابر‬ ۲۸۰۰ ) ‫اصالحیه‬ ( ‫چهارم‬ ‫ویرایش‬ )‫دارد‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ۱۳۹۵ ‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫راهنمای‬ ‫فوالدی‬ ‫ساختمانهای‬ ‫در‬ ‫جوشی‬ ‫(بخش‬ )‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ۱۳۹۰ ‫(تأسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬ )‫مکانیکی‬ ۱۳۹۶ ‫پی‬ ،‫گودبرداری‬ ،‫خاک‬ ‫مکانیک‬ ‫سازه‬ ،‫سازی‬ ‫نگهبان‬ ‫های‬ * ----
 • 6. ‫روش‬ ‫اجرایی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ * ---- ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫قوانین‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫مالیات‬ * ---- ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫خصوصی‬ ‫ها‬ ‫پیمان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ---- ‫نظام‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫پروژه‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ * ‫كار‬ ‫قانون‬ * ---- ‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫و‬ ‫بهربرداری‬ ،‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نگهداری‬ ---- ‫اعالم‬ ‫طمان‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نتایج‬ ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ . ‫مکان‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫یکی‬ )‫(طراحی‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
 • 7. ‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ - ۱۳۸۴ ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫جویی‬ )‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ۱۳۸۹ ‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬ ‫ها‬ )‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ۱۳۹۵ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ )‫غیرعامل‬ ۱۳۹۵ ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫حفاظت‬ ۱۳۹۲ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫ودوم‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ )‫ها‬ ۱۳۹۲ ‫(تاسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬ )‫مکانیکی‬ ۱۳۹۶ ( ‫غلطنامه‬ ‫دارای‬ ) ‫کتاب‬ ‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ---- ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫برقی‬ ‫پلکان‬ ۱۳۹۲ ‫نشریه‬ ۱۲۸ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫برنامه‬ ‫کشور‬ ‫ریزی‬ ----
 • 8. ‫(تاسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫بهداشتی‬ ۱۳۹۶ ‫مکانیک‬ ،‫ترمودینامیک‬ ‫مبانی‬ ‫حرارت‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫سیاالت‬ * ---- ‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬ ‫گاز‬ ‫کشی‬ )‫طبیعی‬ ۱۳۸۹ ‫مهندسی‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ‫بین‬ ‫المللی‬ * ---- ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫تاسیسات‬ ‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫ساختمان‬ ‫ها‬ * ---- )‫(نظارت‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ )‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ )‫غیرعامل‬ ۱۳۹۵
 • 9. )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫ودوم‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ )‫ها‬ ۱۳۹۲ ‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬ ‫ها‬ ‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ - ۱۳۹۵ ‫کتاب‬ ‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ---- ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫حفاظت‬ ۱۳۹۲ ‫نشریه‬ ۱۲۸ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫برنامه‬ ‫کشور‬ ‫ریزی‬ ---- ‫(تاسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬ )‫مکانیکی‬ ۱۳۹۶ ( ‫غلطنامه‬ ‫دارای‬ ) ‫ترمو‬ ‫مبانی‬ ‫مکانیک‬ ،‫دینامیک‬ ‫حرارت‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫سیاالت‬ * ---- ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫برقی‬ ‫پلکان‬ ۱۳۹۲ ‫مهندسی‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ‫بین‬ ‫المللی‬ * ---- ‫(تاسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫بهداشتی‬ ۱۳۹۶ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫ساختمان‬ ‫ها‬ * ---- ‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬ ‫گاز‬ ‫کشی‬ )‫طبیعی‬ ۱۳۸۹ - - ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫جویی‬ )‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ۱۳۸۹ - - ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ )‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬
 • 10. )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫ودوم‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ )‫ها‬ ۱۳۹۲ ‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬ ‫ها‬ ‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ۱۳۹۵ ‫کتاب‬ ‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ---- ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ )‫ها‬ ۱۳۹۵ ‫نشریه‬ ۱۱۰-۱ ‫و‬ ۱۱۰-۲ ‫سازمان‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫کشور‬ ‫ریزی‬ ---- ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫برقی‬ ‫پلکان‬ ۱۳۹۲ ‫مرتبط‬ ‫مهندسی‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ‫با‬ ‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ‫در‬ ‫بین‬ ‫المللی‬ * ---- ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫جویی‬ )‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ۱۳۸۹ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫تاسیسأت‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫ها‬ * ----- ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ )‫غیرعامل‬ ۱۳۹۵ )‫(نظارت‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ )‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲ ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫برقی‬ ‫پلکان‬ ۱۳۹۲ )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ۱۳۸۹ ‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬ ‫ها‬ )‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ۱۳۹۵ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ )‫غیرعامل‬ ۱۳۹۵
 • 11. ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫حفاظت‬ ۱۳۹۲ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫ودوم‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ )‫ها‬ ۱۳۹۲ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ )‫ها‬ ۱۳۹۵ ‫کتاب‬ ‫مباحث‬ ‫راهنمای‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ---- ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫ساختم‬ ‫ان‬ ‫ها‬ * ‫نشریه‬ ۱۱۰-۱ ‫و‬ ۱۱۰-۲ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫ریزی‬ ‫کشور‬ ---- ‫مهندسی‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫بین‬ ‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫المللی‬ * ---- - - ** ‫شهرسازی‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫شهرسازی‬ ‫رشته‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ )‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬ - ‫ویرایش‬ ۱۳۹۲ ‫های‬ ‫راه‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ( ‫شهری‬ ۱۲ ‫استثناء‬ ‫به‬ ‫جلد‬ ‫بخش‬ ‫های‬ ۲ ‫و‬ ۳ ) ---- )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫های‬ ‫راه‬ ‫هندسی‬ ‫طرح‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫ایران‬ – ‫نشریه‬ ۴۱۵ ----
 • 12. ‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمان‬ ۱۳۹۶ ‫شماره‬ ‫همسان‬ ‫قرارداد‬ ۱۲ ( ‫تهیه‬ ،‫عمران‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ )‫شهرها‬ ‫تفضیلی‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫حوزه‬ ---- ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬ ۱۳۹۲ ‫شماره‬ ‫همسان‬ ‫قرارداد‬ ۱۹ ( ‫تهیه‬ )‫(جامع‬ ‫عمران‬ ‫توسعه‬ ‫طرح‬ )‫ناحیه‬ ---- )‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶ ‫شهرسازی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫معماری‬ ‫معلولیت‬ – ‫سوم‬ ‫ویرایش‬ ۱۳۹۹ ---- ‫غیر‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ )‫عامل‬ ۱۳۹۵ ‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شهرداری‬ ‫قانون‬ ‫بعدی‬ ---- ‫عالی‬ ‫شورای‬ ‫مصوبات‬ ‫ایران‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫دستورالعمل‬ ‫راهنمای‬ ‫پدافند‬ ‫و‬ ‫دفاعی‬ ‫مالحظات‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫غیرعامل‬ ‫شهری‬ ‫عمران‬ ‫و‬ ---- ‫پایدار‬ ‫شهری‬ ‫بازآفرینی‬ ‫کتاب‬ ‫های‬ ‫محله‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫شهری‬ ‫ناکارآمد‬ ۱۳۹۷ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫نحوه‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫تصویب‬ ‫محلی‬ ‫تا‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫عمران‬ ---- ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ )‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲ ‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫مسیر‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫خاکی‬ ‫احجام‬ * ----
 • 13. )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫و‬ ‫حجم‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫خدمات‬ ‫هزینه‬ * ---- ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ۱۳۹۲ ‫و‬ ‫ثبتی‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫کاداستر‬ * ---- ‫غیر‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ )‫عامل‬ ۱۳۹۵ ‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫ژئودزی‬ ،‫پایه‬ ‫مفاهیم‬ ‫(شامل‬ ‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫مبنا‬ ‫سطوح‬ ،‫تصویر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫مختصات‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ،‫خطاها‬ ‫منابع‬ )‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ * ---- ‫تعرفه‬ ‫و‬ ‫همسان‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫(ابالغی‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫خدمات‬ )‫کشور‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫سازمان‬ ---- ‫س‬ ‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫خطاها‬ ‫در‬ ‫رشکنی‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ * ---- ‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫پایه‬ ‫مفاهیم‬ ‫یابی‬ ‫زاویه‬ ،‫یابی‬ ‫فاصله‬ ‫ابزارهای‬ )‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫ترازیابی‬ ‫و‬ ---- ‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫فتوگرامتری‬ * ---- ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫معابر‬ ‫و‬ ‫امالک‬ * ---- ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫و‬ ‫کارتوگرافی‬ ‫مکانی‬ ‫اطالعات‬ * ---- ‫دریافت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ . ‫ترافیک‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ )‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ( ‫شهری‬ ۱۲ )‫جلدی‬ ----
 • 14. ۱۳۹۲ )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫های‬ ‫راه‬ ‫هندسی‬ ‫طرح‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫ایران‬ – ‫نشریه‬ ۴۱۵ --- ‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمان‬ ۱۳۹۶ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫نحوه‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫تصویب‬ ‫محلی‬ ‫تا‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫عمران‬ ---- )‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶ ‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شهرداری‬ ‫قانون‬ ‫بعدی‬ ---- ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ )‫غیرعامل‬ ۱۳۹۵ ‫شهری‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫طراحی‬ * ---- ‫برنامه‬ ‫مطالعات‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ریزی‬ ‫ترافیك‬ ‫ساماندهی‬ ‫و‬ ‫نقل‬ * ---- ‫ترابری‬ ‫و‬ ‫ترافیك‬ ‫مهندسی‬ * ---- ‫معابر‬ ‫اجرائی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ * ---- ‫معابر‬ ‫ایمنی‬ * ---- ‫همگانی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ * --- - - ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ : )‫(طراحی‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫ساختمان‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬ ‫ها‬ )‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ۱۳۹۵ ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫جویی‬ )‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ۱۳۸۹
 • 15. ‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمان‬ ۱۳۹۶ ‫معماری‬ ‫طراحی‬ ‫مبانی‬ * ---- ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫ضوابط‬ ‫(فقط‬ ،)‫برقی‬ ‫پلکان‬ )‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ۱۳۹۲ ‫ساختمان‬ ‫اجرائی‬ ‫جزئیات‬ * ---- ‫(عایق‬ ‫هجدهم‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫بندی‬ )‫صدا‬ ‫تنظیم‬ ۱۳۹۶ ‫و‬ ‫شهرسازی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫معماری‬ ‫معلولیت‬ – ‫سوم‬ ‫ویرایش‬ ۱۳۹۹ ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫جویی‬ )‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ۱۳۸۹ )‫(نظارت‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫(تأسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫بهداشتی‬ ۱۳۹۶
 • 16. ‫ساختمان‬ ‫حفاظت‬ :‫سوم‬ ‫مبحث‬ ‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ۱۳۹۵ ‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬ ‫گاز‬ ‫كشی‬ )‫طبیعی‬ ۱۳۸۹ ‫عمومی‬ ‫(الزامات‬ ‫چهارم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمان‬ ۱۳۹۶ ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫جویی‬ )‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ۱۳۸۹ ‫و‬ ‫(مصالح‬ ‫پنجم‬ ‫مبحث‬ ‫فرآورده‬ )‫ساختمانی‬ ‫های‬ ۱۳۹۶ )‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶ )‫سازی‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲ ‫عایق‬ ( ‫هجدهم‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫بندی‬ )‫صدا‬ ‫تنظیم‬ ۱۳۹۶
 • 17. ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬ )‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ۱۳۹۲ ‫غیر‬ ‫(پدافند‬ ‫یكم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ )‫عامل‬ ۱۳۹۵ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ‫بتن‬ ‫های‬ )‫آرمه‬ ۱۳۹۹ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمانها‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ۱۳۹۲ ‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ )‫فوالدی‬ ‫های‬ ۱۳۹۲ ( ‫غلطنامه‬ ‫دارای‬ ) ‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫راهنمای‬ ‫فوالدی‬ ‫ساختمانهای‬ ‫در‬ ‫جوشی‬ )‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ‫(بخش‬ ۱۳۹۰
 • 18. ‫صنعتی‬ ‫اجرای‬ ( ‫یازدهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ )‫ها‬ ۱۳۹۲ ‫آئین‬ ‫ششم‬ ‫پیوست‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬ ‫ساختمان‬ ‫زلزله‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استاندارد‬ ۲۸۰۰ ( ‫ویرایش‬ ‫لرزه‬ ‫(طراحی‬ )‫چهارم‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫غیرسازه‬ ‫اجزای‬ ‫اجرای‬ ‫ای‬ )‫معماری‬ --- ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬ ۱۳۹۲ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پی‬ ،‫گودبرداری‬ ‫سازه‬ ‫نگهبان‬ ‫های‬ * ---- ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫ت‬ )‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫أسیسات‬ ۱۳۹۵ ‫روش‬ ‫اجرایی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫جزئیات‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫اجرایی‬ ‫ها‬ ----
 • 19. ‫(تأسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬ )‫مکانیکی‬ ۱۳۹۶ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ * ----- ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫پلکان‬ )‫برقی‬ ۱۳۹۲ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫خصوصی‬ ‫پیمان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫ها‬ ---- ** )‫(اجرا‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ ‫مبحث‬ ‫نام‬ ‫چاپ‬ ‫سال‬ )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ :‫دوم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۸۴ ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫جویی‬ )‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ۱۳۸۹ ‫ساختمانها‬ ‫حفاظت‬ :‫سوم‬ ‫مبحث‬ ‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ۱۳۹۵ )‫تابلوها‬ ‫و‬ ‫(عالئم‬ ‫بیستم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۶ ‫عمومی‬ ‫الزامات‬ (‫چهارم‬ ‫مبحث‬ )‫ساختمان‬ ۱۳۹۶ ‫غیر‬ ‫(پدافند‬ ‫یكم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬ )‫عامل‬ ۱۳۹۵ ‫و‬ ‫(مصالح‬ ‫پنجم‬ ‫مبحث‬ ‫فرآورده‬ )‫ساختمانی‬ ‫های‬ ۱۳۹۶ ‫ب‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫یست‬ )‫ساختمانها‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ۱۳۹۲
 • 20. )‫سازی‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫(پی‬ ‫هفتم‬ ‫مبحث‬ ۱۳۹۲ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫(صرفه‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جویی‬ )‫انرژی‬ ۱۳۹۲ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫هشتم‬ ‫مبحث‬ )‫بنایی‬ ‫مصالح‬ ‫با‬ ‫ساختمانهای‬ ۱۳۹۲ ‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫راهنمای‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫جوشی‬ ‫فوالدی‬ ‫های‬ ‫(بخش‬ )‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ۱۳۹۰ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ ‫بتن‬ ‫های‬ ) ‫آرمه‬ ۱۳۹۹ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پی‬ ،‫گودبرداری‬ ‫سازه‬ ‫نگهبان‬ ‫های‬ * ---- ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫دهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ )‫فوالدی‬ ‫های‬ ۱۳۹۲ ‫آئین‬ ‫ششم‬ ‫پیوست‬ ‫طراحی‬ ‫نامه‬ ‫ساختمان‬ ‫ها‬ ‫زلزله‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ۲۸۰۰ ( ‫ویرایش‬ ‫لرزه‬ ‫(طراحی‬ )‫چهارم‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫غیرسازه‬ ‫اجزای‬ ‫اجرای‬ ‫ای‬ )‫معماری‬ ---- ‫صنعتی‬ ‫(اجرای‬ ‫یازدهم‬ ‫مبحث‬ ‫ساختمان‬ )‫ها‬ ۱۳۹۲ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫کشور‬ ‫اجرائی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫نظام‬ * ‫و‬ ‫(ایمنی‬ ‫دوازدهم‬ ‫مبحث‬ )‫اجرا‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حفاظت‬ ۱۳۹۲ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫قراردادها‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫ساخت‬ * ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ۱۳۹۵ ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫قوانین‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫مالیات‬ * ‫(تأسیسات‬ ‫چهاردهم‬ ‫مبحث‬ )‫مکانیکی‬ ۱۳۹۶ ( ‫غلطنامه‬ ‫دارای‬ ) ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫خصوصی‬ ‫پیمان‬ ‫و‬ ‫قرارداد‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬ ‫ضوابط‬ ‫(فقط‬ ،)‫برقی‬ ‫پلکان‬ )‫معماری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ۱۳۹۲ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫(تأسیسات‬ ‫شانزدهم‬ ‫مبحث‬ )‫بهداشتی‬ ۱۳۹۶ ‫روش‬ ‫اجرایی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
 • 21. ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫جزئیات‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫اجرایی‬ * ‫گاز‬ ‫کشی‬ ‫(لوله‬ ‫هفدهم‬ ‫مبحث‬ )‫طبیعی‬ ۱۳۸۹ ‫ماشین‬ ‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫بهره‬ ،‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫برداری‬ ‫آنها‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ * ‫عایق‬ ( ‫هجدهم‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫بندی‬ )‫صدا‬ ‫تنظیم‬ ۱۳۹۶ - - ‫و‬ ‫پاسخگویی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ 1402 ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ۱۴۰۲ ‫رشته‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫چهار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫طراحی‬ ‫معماری‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫برگزار‬ ‫باز‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫داوطلبان‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫منفی‬ ‫نمره‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ریزی‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫برا‬ ‫پاسخ‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ .‫یابند‬ ‫دست‬ ‫آزمون‬ ‫پذیرش‬ ‫نصاب‬ ‫حد‬ ‫به‬ ،‫پاسخگویی‬ ‫ی‬ ‫پیشین‬ ‫ادوار‬ ‫در‬ ‫گویی‬ ‫تعداد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫ثابت‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ : ‫آز‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫مون‬ ‫رشته‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ )‫طراحی‬ ( ‫برق‬ 60 ‫سوال‬ ‫با‬ 180 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ) ‫نظارت‬ ( ‫برق‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 150 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ) ‫اجرا‬ ( ‫برق‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 150 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ) ‫طراحی‬ ( ‫مکانیک‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 180 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ) ‫نظارت‬ ( ‫مکانیک‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 150 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ‫اجرا‬ ( ‫مکانیک‬ ) 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 150 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬
 • 22. ) ‫اجرا‬ ( ‫عمران‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 150 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ) ‫نظارت‬ ( ‫عمران‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 150 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ) ‫محاسبات‬ ( ‫عمران‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 240 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ) ‫گودبرداری‬ ( ‫عمران‬ 30 ‫با‬ ‫سوال‬ 120 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ) ‫بهسازی‬ ( ‫عمران‬ 30 ‫با‬ ‫سوال‬ 120 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ) ‫نظارت‬ ( ‫معماری‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 150 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ‫معما‬ ) ‫اجرا‬ ( ‫ری‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 150 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 180 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ‫ترافیک‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 120 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ‫شهرسازی‬ 60 ‫با‬ ‫سوال‬ 120 ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مدت‬ ‫دقیقه‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نلود‬ ‫دا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬ ‫شوند‬ ‫موفق‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫قوت‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫نکردن‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫مطالعه‬ ‫مشاوره‬ ۱۴۰۲ ‫حداقل‬ ‫باید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ۵۰ ‫ابتدا‬ ،‫موفقیت‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫کل‬ ‫نمره‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫معرفی‬ ‫منابع‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫مباحث‬ ،‫گذشته‬ ‫های‬ . ‫کتاب‬ ‫دانلود‬ ‫امکان‬ ،‫مطلوب‬ ‫نتیجه‬ ‫کسب‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کنند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫باید‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ . ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫مشاورین‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ 9099075307 ‫تماس‬ ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ . **
 • 23. ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫معماری‬ ‫مهندسی‬ ‫نظان‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ . ‫مقاله‬ ‫صوتی‬ ‫پادکست‬ [audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/88.mp3"][/audio] ‫مطالب‬ ‫خالصه‬ ،‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردیم‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫ضرورت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پرداختیم‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫مراجع‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫مواد‬ . ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫چنانچه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مور‬ ‫اطالعات‬ ‫همه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫نیاز‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مرجع‬ ‫بهترین‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کلید‬ ،‫امتحانی‬ ‫سواالت‬ ،‫نویسی‬ ‫نام‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫هفته‬ ‫روزهای‬ ‫تمامی‬ 9099075307 ‫بگیرید‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تماس‬ . ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ .