SlideShare a Scribd company logo

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf

شرکت در آزمون کارشناسی رسمی شرکت در آزمون کارشناسی رسمی برای شرکت در آزمون کارشناسی رسمی یک سری شرایط عمومی و اختصاصی باید داشت که در این مقاله به معرفی این شرایط می پردازیم. برای مطالعه ادامه مقاله به لینک زیر مراجعه کنید : https://mohammad-karimi.com/?p=86661 دریافت ویدئو رایگان ازمون کارشناسی رسمی برق https://mohammad-karimi.com/?p=86657 برای دریافت مشاوره کافیست عدد 7 را به سامانه 90002617 پیامک کنید

1 of 4
Download to read offline
‫مولف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬
‫آزمون‬
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬
‫معرفی‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫باید‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫سری‬ ‫یک‬
‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫شرایط‬ ‫این‬
.
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬
•
‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫رسميت‬ ‫به‬ ‫دینی‬ ‫اقليتهای‬ ‫از‬ ‫یكی‬ ‫یا‬ ‫اسالم‬ ‫دین‬ ‫به‬ ‫متدین‬
‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬
‫به‬ ‫وفاداری‬ ‫و‬ ‫ایران‬
‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫نظام‬
•
‫ایرانی‬ ‫تابعيت‬ ‫داشتن‬
•
‫مؤثر‬ ‫کيفری‬ ‫پيشينه‬ ‫نداشتن‬
•
‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫اعتياد‬ ‫عدم‬
•
‫اسالم‬ ‫مخالف‬ ‫و‬ ‫غيرقانونی‬ ‫گروههای‬ ‫در‬ ‫هواداری‬ ‫و‬ ‫عضویت‬ ‫سابقه‬ ‫و‬ ‫وابستگی‬ ‫نداشتن‬
.
•
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫سن‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫بيست‬ ‫حداقل‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬
•
‫(ک‬ ‫یا‬ ‫معافيت‬ ‫داشتن‬
)‫عمومی‬ ‫وظيفه‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫ارت‬
‫آقایان‬ ‫برای‬
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اختصاصی‬ ‫شرایط‬
‫براساس‬ ‫زیر‬ ‫لينک‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫قيد‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫یكی‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشنامة‬ ‫داشتن‬
‫رشته‬ ‫تفكيک‬
:
‫مخابرات‬ ،‫الكترونيک‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫کارخانجات‬ ‫تاسيسات‬ ‫و‬ ‫ماشين‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫ساختمانی‬ ‫تاسيسات‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫مورد‬ ،)‫غيردولتی‬ ‫یا‬ ‫دولتی‬ ‫از‬ ‫(اعم‬ ‫داخلی‬ ‫معتبر‬ ‫دانشگاههای‬ ‫از‬ ،‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشتة‬
‫تأیيد‬
‫از‬ ‫یا‬ ‫پزشكی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫یا‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقيقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬
‫یا‬ ‫وفناوری‬ ‫تحقيقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تأیيد‬ ‫مورد‬ ‫خارجی‬ ‫دانشگاههای‬
‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬
‫پزشكی‬ ‫آموزش‬
‫پنج‬ ‫حداقل‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ،
‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشتة‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫تجربی‬ ‫سابقة‬ ‫تمام‬ ‫سال‬
‫که‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ .‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫روز‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫مذکور‬ ‫دانشنامه‬ ‫اخذ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫تقاضا‬
‫کنند‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ميتوانند‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫شرایط‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬
.
‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫برق‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫آزمون‬ ‫ویژه‬ ‫آمادگی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬
(
‫کنيد‬ ‫کليک‬
)
‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫باالتر‬ ‫یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫مقطع‬ ‫تحصيلی‬ ‫دورة‬ ،‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشتة‬ ‫در‬ ‫هرگاه‬
‫پانزده‬ ‫حداقل‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫رشته‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشنامه‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ،‫باشد‬
‫در‬ ‫مرتبط‬ ِ‫ی‬‫تجرب‬ ‫سابقه‬ ‫تمام‬ ‫سال‬
‫ميتوانند‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫روز‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشته‬
‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
.
‫تجربی‬ ‫سابقة‬ ‫تمام‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ِ‫ر‬‫باالت‬ ‫یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشنامه‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬
‫دانشنامه‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ،‫دانشنامه‬ ‫اخذ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬
‫یا‬ ‫کارشناسی‬
‫روز‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫مرتبط‬ ‫تجربی‬ ‫سابقه‬ ‫تمام‬ ‫سال‬ ‫پانزده‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫غير‬ ‫باالتر‬
‫شده‬ ‫آورده‬ ،‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫آنها‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشتة‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫است‬
.
‫دانلود‬ ‫برای‬
‫رسم‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬
‫ی‬
‫کنيد‬ ‫کليک‬ ‫بيشتر‬ ‫جزیيات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬
.
‫پيامكی‬ ‫سامانه‬
‫عدد‬ ‫کافيست‬ ،‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫اختصاصی‬ ‫اخبار‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬
7
‫به‬ ‫را‬
90002617
‫کنيد‬ ‫ارسال‬
.

Recommended

لیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdf
لیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdfلیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdf
لیست-رشته-های-کنکور-کاردانی-به-کارشناسی-پرداختیم.pdfirantahsil1
 
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfشرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfirantahsil1
 
فایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdf
فایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdfفایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdf
فایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdfirantahsil1
 
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdfثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdfirantahsil1
 
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdf
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdfشرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdf
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdfirantahsil1
 
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdfسهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdfirantahsil1
 
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdfثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
 
تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf
تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdfتاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf
تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdfirantahsil1
 

More Related Content

Similar to شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf

sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}irantahsil1
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های پیمانکاریرتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های پیمانکاریMohammad Karimi
 
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403irantahsil1
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ + رشته محل ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ + رشته محل هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ + رشته محل ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ + رشته محل هاirantahsil1
 
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحلپروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحلirantahsil1
 
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟Mohammad Karimi
 
شرایط ثبت نام دانشگاه افسری سپاه در سال 1402
شرایط ثبت نام دانشگاه افسری سپاه در سال 1402شرایط ثبت نام دانشگاه افسری سپاه در سال 1402
شرایط ثبت نام دانشگاه افسری سپاه در سال 1402irantahsil1
 
بررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ هابررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ هاMohammad Karimi
 
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfirantahsil1
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
 
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایطثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایطirantahsil1
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
 
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfسایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfirantahsil1
 
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdfتاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdfirantahsil1
 
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdfفایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdfirantahsil1
 
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارتدریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارتirantahsil1
 
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdfفایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdfirantahsil1
 
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfفایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
 

Similar to شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf (20)

sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
sanjesh.org + ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور {راهنما جامع}
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های پیمانکاریرتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
 
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ + رشته محل ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ + رشته محل هاثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ + رشته محل ها
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ + رشته محل ها
 
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحلپروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
پروژه کسری خدمت سربازی 1403 + شرایط قانون جدید و مراحل
 
azmoon.org_.pdf
azmoon.org_.pdfazmoon.org_.pdf
azmoon.org_.pdf
 
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
 
شرایط ثبت نام دانشگاه افسری سپاه در سال 1402
شرایط ثبت نام دانشگاه افسری سپاه در سال 1402شرایط ثبت نام دانشگاه افسری سپاه در سال 1402
شرایط ثبت نام دانشگاه افسری سپاه در سال 1402
 
بررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ هابررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق در وزارتخانه‌ ها
 
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
 
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایطثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 1402 + شرایط
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
 
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfسایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
 
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdfتاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf
 
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdfفایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf
 
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارتدریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
 
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdfفایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
 
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfفایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
 

More from Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفMohammad Karimi
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
 

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf

 • 2. ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫باید‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ . ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ • ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫رسميت‬ ‫به‬ ‫دینی‬ ‫اقليتهای‬ ‫از‬ ‫یكی‬ ‫یا‬ ‫اسالم‬ ‫دین‬ ‫به‬ ‫متدین‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫به‬ ‫وفاداری‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫نظام‬ • ‫ایرانی‬ ‫تابعيت‬ ‫داشتن‬ • ‫مؤثر‬ ‫کيفری‬ ‫پيشينه‬ ‫نداشتن‬ • ‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫اعتياد‬ ‫عدم‬ • ‫اسالم‬ ‫مخالف‬ ‫و‬ ‫غيرقانونی‬ ‫گروههای‬ ‫در‬ ‫هواداری‬ ‫و‬ ‫عضویت‬ ‫سابقه‬ ‫و‬ ‫وابستگی‬ ‫نداشتن‬ . • ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫سن‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫بيست‬ ‫حداقل‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ • ‫(ک‬ ‫یا‬ ‫معافيت‬ ‫داشتن‬ )‫عمومی‬ ‫وظيفه‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫ارت‬ ‫آقایان‬ ‫برای‬
 • 3. ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اختصاصی‬ ‫شرایط‬ ‫براساس‬ ‫زیر‬ ‫لينک‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫قيد‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫یكی‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشنامة‬ ‫داشتن‬ ‫رشته‬ ‫تفكيک‬ : ‫مخابرات‬ ،‫الكترونيک‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫کارخانجات‬ ‫تاسيسات‬ ‫و‬ ‫ماشين‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫ساختمانی‬ ‫تاسيسات‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫مورد‬ ،)‫غيردولتی‬ ‫یا‬ ‫دولتی‬ ‫از‬ ‫(اعم‬ ‫داخلی‬ ‫معتبر‬ ‫دانشگاههای‬ ‫از‬ ،‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشتة‬ ‫تأیيد‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫پزشكی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫یا‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقيقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫یا‬ ‫وفناوری‬ ‫تحقيقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تأیيد‬ ‫مورد‬ ‫خارجی‬ ‫دانشگاههای‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫پزشكی‬ ‫آموزش‬ ‫پنج‬ ‫حداقل‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ، ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشتة‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫تجربی‬ ‫سابقة‬ ‫تمام‬ ‫سال‬ ‫که‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ .‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫روز‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫مذکور‬ ‫دانشنامه‬ ‫اخذ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫تقاضا‬ ‫کنند‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ميتوانند‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫شرایط‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ . ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫آزمون‬ ‫ویژه‬ ‫آمادگی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ( ‫کنيد‬ ‫کليک‬ )
 • 4. ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫باالتر‬ ‫یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫مقطع‬ ‫تحصيلی‬ ‫دورة‬ ،‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشتة‬ ‫در‬ ‫هرگاه‬ ‫پانزده‬ ‫حداقل‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫رشته‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشنامه‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ،‫باشد‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ِ‫ی‬‫تجرب‬ ‫سابقه‬ ‫تمام‬ ‫سال‬ ‫ميتوانند‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫روز‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشته‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ . ‫تجربی‬ ‫سابقة‬ ‫تمام‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ِ‫ر‬‫باالت‬ ‫یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشنامه‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ‫دانشنامه‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ،‫دانشنامه‬ ‫اخذ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫روز‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫مرتبط‬ ‫تجربی‬ ‫سابقه‬ ‫تمام‬ ‫سال‬ ‫پانزده‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫غير‬ ‫باالتر‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ،‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫آنها‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشتة‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫است‬ . ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫رسم‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬ ‫ی‬ ‫کنيد‬ ‫کليک‬ ‫بيشتر‬ ‫جزیيات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ . ‫پيامكی‬ ‫سامانه‬ ‫عدد‬ ‫کافيست‬ ،‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫اختصاصی‬ ‫اخبار‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ 7 ‫به‬ ‫را‬ 90002617 ‫کنيد‬ ‫ارسال‬ .