Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā

Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Inguna Ozoliņa, Ekonomikas ministrija

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā

 1. 1. Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā Inguna Ozoliņa Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departaments 27.10.2016.Aizkraukle
 2. 2. Energoefektivitātes Direktīva 2012/27/ES • Energoefektivitātei ir būtiska loma Eiropas Savienības (ES) enerģētikas politikā. • 2012. gada 25. oktobrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti. • Direktīva nosaka, ka ES energoefektivitātes mērķis ir: o panākt, ka ES dalībvalstis kopumā nepatērē vairāk kā 1474 Mtoe enerģijas 2020. gadā. • Direktīva nosaka katrai ES dalībvalstij indikatīvu primārās enerģijas ietaupījuma mērķi un citus apakšmērķus. 27.10.2016. 2Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 3. 3. Eiropas Savienības dalībvalstu kopējais energoresursu patēriņš, Mtoe 27.10.2016. 3 1 824 1 831 1 840 1 810 1 806 1 701 1 763 1 698 1 684 1 667 1 606 1 474 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020 Avots: EUROSTAT datubāze Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 4. 4. Latvijas energoefektivitātes mērķi līdz 2020. gadam • Indikatīvais mērķis – primārās enerģijas ietaupījums 2020. gadā – 7792 GWh; • Obligātais mērķis – periodā no 2014. līdz 2020. gadam jāuzkrāj ietaupījumi gala patērētājos 9896 GWh apjomā (obligāts); • Obligātais mērķis - valsts ēku renovācija: o katru gadu 3% no platības, kas neatbilst minimālajiem normatīviem (obligāts). • Mērķi saskaņā ar Energoefektivitātes direktīvu 2012/27/ES iekļauti Latvijas enerģētikas politikā 2016.- 2020. gadam. 27.10.2016. 4Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 5. 5. Primārās enerģijas patēriņa prognoze līdz 2020. gadam 27.10.2016. 5 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GWh Primārā enerģija bez EE pasākumiem Primārā enerģija ar esošiem EE pasākumiem Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 6. 6. Obligātais gala enerģijas ietaupījums • Laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam jāsasniedz kumulatīvs gala enerģijas ietaupījuma mērķis – 9896 GWh. • Mērķa izpildei ir derīgi tikai šādi enerģijas ietaupījumi un pasākumi: o Obligāti jāsasniedz gala patērētājos; o Ņem vērā tikai mērķtiecīgus, dokumentētus un metodiski pierādītus pasākumus; o Ņem vērā pasākumu dzīves laiku. • Nav derīgs mehānisks patēriņa samazinājums (piemēram, krīzes, uzņēmumu slēgšanas, iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ utml.). 27.10.2016. 6Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 7. 7. Kas ir jauni un kumulatīvi ietaupījumi? 353 2474 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IETAUPĪJUMS,GWh 27.10.2016. 7 Ikgadējs jauns ietaupījums 353 GWh Kumulatīvais ietaupījums 2020.gadā 2474 GWh Kumulatīvais ietaupījums periodā 9896 GWh 9896 GWh Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 8. 8. Energoefektivitātes likums • Stājies spēkā 2016. gada 29. martā. • Likuma mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. • Uzliek pienākumus: o Lielajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu – veikt energoauditu vai ieviest energopārvaldības sistēmu, ieviest energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus; o Valsts tiešās pārvaldes iestādēm, lielo pilsētu un novadu pašvaldībām – ieviest energopārvaldības sistēmu, ieviest energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus; o Enerģijas sadales un mazumtirdzniecības uzņēmumiem – ieviest pasākumus pie gala patērētājiem un tajos ietaupīt konkrētu enerģijas daudzumu. 827.10.2016. Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 9. 9. Kas ir lielais uzņēmums? (1) • Lielais uzņēmums ir komersants, • pie kura nodarbināti vairāk nekā 250 darbinieki • vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā – 43 miljonus euro. • Uzņēmums tiek iekļauts lielo uzņēmumu sarakstā, ja tas divos pārskata periodos pēc kārtas atbilst lielā uzņēmuma kritērijiem. • Lielo uzņēmumu sarakstu katru gadu līdz 1. decembrim izveido Centrālā statistikas pārvalde. • Lielo uzņēmumu saraksts ir publicēts Ekonomikas ministrijas mājas lapā: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltu mapgade/energoefektivitate/obligati_energoauditi_lielajos_uzne mumos/ • 2014. gadā lielo uzņēmumu sarakstā bija 232 uzņēmumi. 27.10.2016. 9Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 10. 10. Kas ir lielais uzņēmums? (2) 27.10.2016. 10Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei 2 1 53 7 3 13 42 26 7 13 12 5 1 10 2 1 28 6 0 10 20 30 40 50 60 A - Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība B - Ieguves Rūpniecība un karjeru izstrāde C - Apstrādes rūpniecība D - Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaida… E - Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsimniekošana un… F - Būvniecība G - Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un… H - Transports un uzglabāšana I - Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi J - Informācijas un komunikācijas pakalpojumi K - Finanšu un apdrošināšanas darbības L - Operācijas ar nekustamo īpašumu M - Profesionālie, zinātniekie un tehniskie pakalopjumi N - Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība O - Valsta pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana P - Izglītība Q - Veselība un sociālā aprūpe R - Māksla, izklaide un atpūa Uzņēmumu skaits
 11. 11. Kas ir lielais elektroenerģijas patērētājs? (1) • Lielais elektroenerģijas patērētājs ir komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh. • Kopējā enerģijas patēriņā netiek ieskaitīta komersanta saražotā enerģija, kas tiek nodota citiem lietotājiem. • 2014. gadā pēc AS «Sadales tīkls» datiem bija 978 lielie elektroenerģijas patērētāji. 27.10.2016. 11Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 12. 12. Kas ir lielais elektroenerģijas patērētājs? (2) 27.10.2016. 12Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei 342 91 23 81 31 26 8 4 262 12 17 16 31 26 8 0 50 100 150 200 250 300 350 400 C - Apstrādes rūpniecība D - Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un… F - Būvniecība G - Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;… H - Transports un uzglabāšana I - Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi J - Informācijas un komunikācijas pakalpojumi K - Finanšu un apdrošināšanas darbības L - Operācijas ar nekustamo īpašumu M - Profesionālie, zinātnieskie un tehniskie… N - Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība P - Izglītība Q - Veselība un sociālā aprūpe R - Māksla, izklaide un atpūta S - Citi pakalpojumi Uzņēmumu skaits
 13. 13. Lielā uzņēmuma un lielā elektroenerģijas patērētāja pienākumi (1) Lielais uzņēmums Lielais elektroenerģijas patērētājs Līdz 2017. gada 31. martam veic uzņēmuma energoauditu vai ievieš un sertificē energopārvaldības sistēmu vai vides pārvaldības sistēmu ar papildinājumiem attiecībā uz enerģijas pārvaldību. Līdz 2018. gada 1. aprīlim ievieš un sertificē energopārvaldības sistēmu vai papildina vides pārvaldības sistēmu vai veic uzņēmuma energoauditu. Ziņo ekonomikas ministrijai par standarta ieviešanu vai energoaudita veikšanu. Līdz 2020. gada 1. aprīlim ievieš vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. Līdz 2022. gada 1. aprīlim ievieš vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. Katru gadu līdz 1. novembrim ziņo ekonomikas ministrijai par sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem. 27.10.2016. 13Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 14. 14. Lielā uzņēmuma un lielā elektroenerģijas patērētāja pienākumi (2) 27.10.2016. Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei 14 • Par pienākumu izpildi (energoaudita veikšanu vai energopārvaldības ieviešanu) pašlaik ir paziņojuši 30 lielie uzņēmumi. • Ja lielie uzņēmumi neizpilda pienākumu noteiktajā termiņā, likums paredz administratīvo sodu. • Lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, kas nav izpildījuši pienākumu, būs jāmaksā energoefektivitātes nodeva.
 15. 15. MK noteikumu projekts par valsts nodevu par energoefektivitātes veicināšanu. • Noteikumu projekts atrodas starpinstitūciju apspriešanā. • Noteikumu projekts ir publicēts Ekonomikas ministrijas mājas lapā sadaļā «Sabiedrības līdzdalība». • Energoefektivitātes nodevas likme ir 7% no iepriekšējā gada vidējas elektroenerģijas cenas, kuru publicē EUROSTAT rūpniecības galalietotājiem. Energoefektivitātes nodeva tiks aprēķināta par katru patērēto MWh. • Energoefektivitātes nodeva būs jāmaksā tikai tajā gadījumā, ja komersants neizpildīs Energoefektivitātes likumā noteiktos pienākumus. 27.10.2016. 15Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 16. 16. Energoefektivitātes nodeva (1) Energoefektivitātes nodevu maksā komersants, kam elektroenerģijas patēriņš ir lielāks par 500 MWh/gadā un atbilst Energoefektivitātes likumā noteiktajam lielā uzņēmuma kritērijiem, tikai tajā gadījumā, ja: • nav veikts energoaudits, nav ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma, nav papildināta vides pārvaldības sistēma; • nav paziņots par sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu, vides pārvaldības sistēmas papildināšanu un energoaudita veikšanu; • nav paziņots par plānotājiem energoefektivitātes pasākumiem un tajos plānoto enerģijas ietaupījumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • nav paziņots par ieviestajiem energoefektivitātes pasākumiem un tajos iegūto enerģijas ietaupījumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 27.10.2016. 16Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 17. 17. Energoefektivitātes nodeva (2) Energoefektivitātes nodevu maksā komersants, kam elektroenerģijas patēriņš ir lielāks par 500 MWh/gadā un kurš nav lielais uzņēmums Energoefektivitātes likuma izpratnē tikai tajā gadījumā, ja: • nav veikts energoaudits, nav ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma, nav papildināta vides pārvaldības sistēma; • nav paziņots par sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu, vides pārvaldības sistēmas papildināšanu un energoaudita veikšanu. 27.10.2016. 17Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 18. 18. MK noteikumi «Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi» MK noteikumi nosaka kārtību, kādā lielais uzņēmums vai lielais elektroenerģijas patērētājs: • ziņo par obligātā energoaudita veikšanu vai sertificētas energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas ieviešanu, kas papildināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un ierosinātajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem; • ziņo par ieviestajiem energoefektivitātes pasākumiem un tajos sasniegto enerģijas ietaupījumu. MK noteikumi nosaka energopārvaldības standartu, kas piemērojams Energoefektivitātes likums prasību izpildei. • 11. oktobrī MK noteikumi tika pieņemti Ministru kabinetā un drīzumā tiks publicēti Latvijas Vēstnesī. 27.10.2016. 18Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 19. 19. Uzņēmumu energoaudita noteikumi MK noteikumi Nr. 487 «Uzņēmumu energoaudita noteikumi» stājās spēkā 2016. gada 26. jūlijā. Noteikumi nosaka: • kārtību, kādā veic uzņēmumu energoauditu; • energoauditoram (juridiskajai personai) izvirzāmas kompetences prasības un kompetences apliecināšanas kārtību; • energoaudita pārskata saturu un izmantošanas kārtību; • vides pārvaldības sistēmas sertifikācijai piemērojamo standartu; • kārtību, kādā papildina sertificētu vides pārvaldības sistēmu. 27.10.2016. 19Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 20. 20. Kas var veikt lielā uzņēmuma energoauditu? • Energoauditu lielajos uzņēmumos ir tiesīgs veikt uzņēmumu energoauditors, ievērojot MK noteikumu Nr.487 prasības; • Energoauditoram jābūt akreditētam Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (www.latak.lv); • Lielā uzņēmuma energoaudits aptver vismaz 90% no lielā uzņēmuma kopējā enerģijas galapatēriņa. • Ja uzņēmuma enerģijas patēriņš ēku apkurei ir 90% (un vairāk) no kopējā enerģijas patēriņa, uzņēmumu energoauditu ir tiesīgs veikt neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā. 2027.09.2016. Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 21. 21. Kas var veikt energoauditu MVU? • Energoauditu MVU ir tiesīgs veikt: • neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā; vai • uzņēmumu energoauditors. • Prasības: • izmantojami aktuāli un pārbaudīti dati par enerģijas patēriņu, kā arī elektroenerģijas slodzes profiliem; • ietver pārskatu par ēku vai ēku grupu, procesu vai iekārtu, tai skaitā pārvadājumu, enerģijas patēriņa struktūru un energoefektivitāti; • ietver pārskatu par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem ar vislielāko enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. 2127.10.2016. Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei
 22. 22. Uzņēmumu energoauditora atbildība Uzņēmumu energoauditors ir atbildīgs par: • uzņēmuma energoauditam izmantoto datu kvalitātes kontroli • uzņēmuma energoaudita veikšanas kārtības ievērošanu atbilstoši noteikumu prasībām • tehnisko pierakstu un atskaites noformēšanu un to glabāšanu 10 gadus pēc attiecīgo dokumentu sagatavošanas • atskaitē iekļautās uzņēmuma enerģijas bilances pareizību un ekonomiski pamatotu enerģijas ietaupījuma iespēju noteikšanu un novērtēšanu Strīdi starp komersantu un uzņēmumu energoauditoru par uzņēmuma energoaudita veikšanas saturu, kvalitāti vai rezultātiem tiek izskatīti vispārējā civiltiesiskā kārtībā. 22Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei27.10.2016.
 23. 23. Paldies! Ekonomikas ministrija Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: +371 6 7013 100 Fakss: +371 6 7280 882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājaslapa: www.em.gov.lv Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

×