SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Пројекат: Подршка школама у функцији развоја квалитета
инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Ресурси, прописи, сензибилизација и резултати у
области ИО
Шта нас обавезује ?
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Закон о основама система образовања и васпитања
Формирање тима
за инклузивно
образовање
Услови за доношење ИОП-а,
врсте,
начин доношења, вредновање
Прецизира се улога
сарадника, педагошког и
андрагошког асистента,
личних пратилаца и
помоћних наставника
Рад и начин формирања и
састав интерресорне
комисије (ИРК),
дефинисање додатне
подршке
Дефинише се забрана
дискриминације и
насиља, злостављања и
занемаривања
Закон о основном образовању и васпитању
Настава на
даљину и за
ученике на кућном
и болничком
лечењу
Ученици са сметњама у
развоју и инвалидитетом
стичу основно образовање и
васпитање по правилу у
школи заједно са осталим
ученицима, а само изузетно у
школама за ученике са
сметњама у развоју.
Ови ученици имају право на
ИОП
Начин оцењивања
ученика коме је потребна
додатна образовна
подршка
Стручна помоћ школама
и запосленима коју могу
да пруже лица
компетентна у области
инклузивног образовања
и васпитања и школе које
су постале пример добре
праксе.
Начин спровођења
завршног испита за
ученике којима је
потребна додатна
образовна подршка
Начин уписа у
школе и упис у школе
за образовање
ученика са сметњама
у развоју
Закон о предшколском образовању и васпитању
Приоритет за упис имају
деца из осетљивих група
За децу на болничком
лечењу се организује
остваривање програма
васпитно-обраозвног рада у
здрваственим усановама
ПУ организује путујући вртић
ради остваривања ППП, ако
нема другим могућности за
формирање васпитне групе
Закон о средњем образовању и васпитању
Настава на
даљину на захтев
родитеља, за
сваку школску
годину, уз одобење
Министарства
Ученици са сметњама у
развоју, инвалидитетом и из
социјално нестимулативних
средина имају право на ИОП
Обезбедиђивање
адаптација радног
места у односу на
његове могућности и
врсту инвалидитета у
оквиру практичне
наставе
Стручна помоћ школама
и запосленима коју могу
да пруже лица
компетентна у области
инклузивног образовања
и васпитања и школе које
су постале пример добре
праксе.
Начин оцењивања,
прилагођавања
завршних и матурских
испита
У школу за ученике
са сметњама у
развоју уписују се
ученици на основу
мшљења ИРК уз
сагласност родитеља
Закон о дуалном образовању
Потребно обезбедити услове за укључивање
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом
и ученика из осетљивих група
Закон о уџбеницима
Приручник
за образовање ученика којима је
потребна додатна подршка у
образовању и који је припремљен у
складу са потребама и могућностима
ученика и користи се у образовно-
васпитном раду у школи за
заједничко и самостално учење и
вежбање
Уџбеник - осносно
дидактички обликовано
наставно средство, у
било ком облику или
медију
Додатно наставно средство
може да буде прилагођено
на начин који прати потребе
и могућнсти ученика и
полазника којима је
потребна додатна подршка
Правилник о издању нискотиражних уџбеника
Примерен потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом (ученици са
интелектуалним сметњама, ученици са поремећајем у понашању, ученици са телесно-
моторичким сметњама, ученици са сметњама слуха и ученици са сметњама вида)
Закони из области
антидискриминације
ЗАКОН О ЗАБРАНИ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ОПШТА ЗАБРАНА
ПОВЕРЕНИК ЗА
ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ
ЗАКОН О
СПРЕЧАВАЊУ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
ЗАБРАНА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ПО ОСНОВУ
ИНВАЛИДНОСТИ
МЕРЕ ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ
ПУНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ
И СОЦИЈАЛНЕ
УКЉУЧЕНОСТИ
 Ако у поступку праћења васпитач, наставник или стручни сарадник, утврди да постоје физичке,комуникацијске или
социјалне препреке које неповољно утичу на добробит и развој детета, ученика, односно одраслоги, на очекиване
исходе образовања и васпитања, приступа се прикупљању података ради формирања документације у сврху пружања
одговарајуће подршке у образовању и васпитању.
 Педагошки профил детета/ученика садржи опис образовне ситуације детета, ученика и представља основ за планирање
стратегија за подршку добробити детету, односнои ндивидуализованог начина рада са учеником
 Наставник, односно стручни сарадник, поред података о остварености исхода прикупља податке из различитих извора при
чему се користе различити инструменти и технике (систематско посматрање ученика у различитим ситуацијама, разговор,
тестирање, интервју и упитник за ученика и друге који познају ученика). Медицински налази су, по потреби, саставни део
документације.
 На основу прикупљених података и документације стручни сарадник координира израду и у сарадњи наставником и
родитељем израђује педагошки профил ученика.
 Циљ ИОП-а је да обезбеди оптимални развој детета и ученика и одраслог и његово напредовање и осамостављивање
у вршњачком колективу
Ко има право на ИОП, начин подношења предлога
Начин прикупљања података и формирање документације,
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање
МЕРЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ
Израђују се на основу педагошког профила
Саставни су део образовно-васпитног рада наставника, о чему се води педагошка документација.
Планиране мере индивидуализације у установи, уписују се у Образац 3
• отклањање физичких баријера,
• осмишљавање додатних и посебних облика активности
• Посебан распоред активности…
Прилагођавање
простора и
услова
• методe рада, наставна средства и дидактички материјал,
• давање инструкције и задавање задатака
• праћење напредовања, провера знања
• организација ситуација учења,
• постављања правила понашања и комуникације и др.
Прилагођавање
начина рада
• измена садржаја учења и исхода образовања и
васпитања.
Садржај и
исходи
Примењиван,е
евидентиране и
вредноване мере
индивидуализације
Мерама
индивидулаизације
није остварена
добробити детета,
остваривања исхода
образовања и васпитања
или до задовољавања
образовних потреба
ученика са изузетним
способностима
Тим за ИО
подноси
предлог
директору
школе
Родитељ даје
сагласност
за израду
ИОП-а
Директор,
именује
Тим за
додатну
подршку на
предлог
тима за ИО
Тим израђује
ИОП,
Сагласност
даје родитељ
Доноси га
Педагошки
колегијум
ИОП је посебан акт установе којим се планира додатна подршка ако мере
индивидуализације нису дале очекиване резултате
Образложење и
докази о
примењеним мерама
индивидуализације
Ако родитељ
неоправдано одбије
сагласност или
учешће у изради
ИОП-а, обавештава
се ЦСР у циљу
заштите најбољег
интереса детата
Подаци о ученику и тиму
за додатну пподршку Педагошки профил План мера
индивидуализације
персонализовани програм наставе
и учења
(за све или појединачне предмете
и ваннаставне активности)
Подаци о праћењу и
вредноању ИОП-а
Сагласност
родитеља
План
транзиције
План превенције раног напуштања
образовања за ученике у ризику од
раног напуштања школе
Мере за припрема ученика за
прелазак у нови цилкус,
ниво образовања, или
прелазак у другу установу
Мере за припрему образовне
установе у коју се ученик укључује,
Три месеца пре и после преласка
САДРЖАЈ ИОП-А
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРАВИЛНИЦИ
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ВРСТЕ ИОП-а
ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3
Прилагођен програам
наставе и учења-
циљеви,
прилагођавање и
обогаћивање простора и
услова,
прилагођавање метода,
наставних средстава,
распоред активности
лица која пружају
подршку;
Измењени програм
наставе и учења
прилагођавање исхода
образовања и васпитања
и прилагођавање
садржаја за један, више
или за све предмете
Вредновење ИОП-1
Мишљење ИРК
Сагласност родитеља
Проширен и
продубљен програм
наставе и учења који
се примењује за
ученике са изузетним
способностима.
Оцењивање ученика
На начин и према исходима
планираним ИОП-ом, а у
складу са законима о
оцењивању у основној,
средњој школи
Завршни, пријемни и матурски
испит
У складу са законом, уз
неопходна прилагођавања која
предлаже и образлаже тим, а у
складу са ИОП-ом.
Покретање васпитно-
дисциплинског поступка
Анализа спровођења мера
планираних ИОП-ом и њихо и ефекти
Нове мере подршке и мењају
стратегије рада са учеником, по
потреби
Сарадња тима за заштиту од насиља
и тима за ИО
Вредновање ИОП-а
тим за додатну подршку
Делотворност мера подршке
Оствареност исхода
Ревидирати
постојећи
ИОП
Писати
нови ИОП
укинути ИОП и
израдити
План мера
индивидуализације
Допуњава се педагошки профил у складу са актуелном
ситуацијом
Резултати вредновања се достављају тиму за инклузивно образовање који даје
предлог о даљој примени, изменама и допунама или престанку потребе за ИОП-ом
Одлуку доноси Педагошки колегијуму
Спољашње вредновање ИОП-а врши просветни саветник, саветник спољни
сарадник у току стручно-педагошког надзора. У оквиру вршења стручно-
педагошког надзора утврђује се испуњеност услова у поступку доношења ИОП-
а, вреднује се садржај и примена ИОП-а.
Правилник о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету, ученику и одраслом
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА:
родитељ/законски заступника
образовна, здравствена или установа социјалне заштите уз сагласност
родитеља/другог законског заступника
по службеној дужности покреће ЦСР када родитељ/ други законски заступник не дају
сагласност на иницијативу образовне или здравствене установе или пружaоца услуга
социјалне заштите који процењују да је то у најбољем интересу детета.
Родитељ/други законски заступник има право да присуствује раду Комисије и дужан је да
пружи информације о детету, ученику и одраслом од значаја за рад Комисије.
Целовит и индивидуализован
приступу ученику
Пуна и ефективна
друштвена укљученост
Остваривање права и
коришћење услуга и ресурса
Укључивање, учешће и
напредовање, по правилу,
у несегрегисаном окружењу
Подршка до завршетка
средњег образовања
Подршка у система
образовања и васпитања,
здравствене и социјалне
заштите.
Сваки члан Интересорне комисије (ИРК) врши опсервацију непосредно, у природном животном
окружењу (породици, предшколској установи или школи) и утврђује потребе детета, ученика и
одраслог за додатном подршком у оквиру свог домена рада и даје своје мишљење.
ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ
ШКОЛУ
Припадници ромске
националне мањине
уписују се у школу под
повољнијим условима ради
постизања пуне
равноправности у стицању
образовања
Полазници који су завршили програм
основног образовања одраслих, који
се остварује по моделу
функционалног основног
образовања одраслих млађи од 17
година уписују се у школу под
повољнијим условима ради постизања
пуне равноправности у стицању
образовања.
СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У
СРЕДЊУ ШКОЛУ
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом са
циљем постизања пуне равноправности
СТИО предлааже
најмање три
образовна профила
у сарадњи са
учеником и
родитељима,
у складу са жељама
и степеном
функционалности
Документацију о
ученику доставља
окружној комисији
Мишљење
здравствене
комисије ако
ученик има
здравствене
проблеме
Окружна
комисија
доноси одлуку
о упису
Распоређује се
у одговарајући
образовни
профли пре
расподеле
Умањује се
број ученика за
упис у редовној
расподели
 Предвиђа се мањи број ученика у одељењима која похађају ученици којима
је потребна додатна образовна подршка (ИОП 1 и ИОП 2 .)
 У једном одељењу могу бити највише два ученика са сметњама у развоју.
 Приликом уписа у први разред основне школе школа утврђује потребу за
доношењем ИОП-а или за интензивном образовном подршком, упућује предлог
ИРК и тражи сагласност од Школске управе за признавање мањег броја ученика
у одељењу.
Стручно упутство
о формирању одељења и начину финансирања
у основним и средњим школама
•ангажовање
•степена остварености циљева, стандарда постигнућа и исхода
• прилагођавање начина и поступка оцењивања у складу са специфичностима
•Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује
планиране циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.
ИОП 1
•ангажовање
•степена остварености циљева, стандарда постигнућа и исхода који су дефинисани у персонализованом плану
наставе и учења
•прилагођавање начина и поступка оцењивања
•Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује
планиране циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.
ИОП 2
•Ангажовање
•праћење остваривања прописаних циљева, стандарда постигнућа и исхода.
ИОП 3
Правилници о оцењивању
у основној и средњој школи
Формативно оцењивање Сумативно оцењивање
редовно праћење и процена напредовања у
остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа
и ангажовања
садржи повратну информацију о остварености
прописаних исхода и стандарда постигнућа , степену
развоја компетенција и ангажовања
предузете активности од стране наставника за
унапређивање постигнућа ученика,
процена њихове делотворности и
јасне и конкретне препоруке за даље напредовање.
начин како учи, степен самосталности у раду, начин
остваривања сарадње у процесу учења са другим
ученицима и други подаци о ученику битни за праћење
подаци се евидентирају у педагошкој документацији
наставника и могу бити основа за извођење сумативне
оцене
вредновање постигнућа ученика на крају
програмске целине или на крају полугодишта
сумативне оцене се евидентирају у прописаној
евиденцији о образовно-васпитном раду а
могу бити унете и у педагошку документацију
 пружа помоћ и додатну подршку групи ученика
 помаже наставницима и стручним сарадницима
 сарађује са родитељима.
 учествују у раду стручних органа установе
ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ за
подршку ученицима са сметњама
у развоју
Правилник о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту
Правилник о стандардима
компетенција за професију
наставника и њиховог
професионалног развоја
Правилник о стандардима
компетенција директора
установа образовања и
васпитања
Директор ствара услове и подстиче
процес квалитетног васпитања и
образовања за свако дете
Компетенције за подршку развоју
личности ученика
Правилник о стандардима
квалитета рада установе
У школи функционише систем
подршке ученицима из осетљивих
група и ученицима са изузетним
способностима.
Заштита од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
Занемаривање у установи
Ускраћивање
појединих облика
образовно-
васпитног рада
неопходних
детету и ученику
Нереаговање на
сумњу о
занемаривању
Правилник о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Пропусти у обављању надзора и
заштите детета и ученика од
повређивања, самоповређивања,
употребе алкохола, дувана, наркотичког
средства или психоактивне супстанце,
укључивања у деструктивне групе и
организације
Говор
мржње
У области
употребе
језика
Сегрегација
Узнемиравање и
понижавајуће
поступање У остваривању
стандарда и исхода
образовања и
васпитања и стандарда
и исхода васпитања и
образовања
У обезбеђивању
безбедности деце и
ученика
У остваривању права на
предшколско, основно и средње
образовање
У спровођењу
образовно-
васпитног процес
Правилник о ближим
критеријумима за
препознавање облика
дискриминације од
стране запосленог,
детета, ученика или
трећег лица у
установи образовања
и васпитања
Инклузија
Постизање инклузивног и квалитетног образовања све деце потврђује
уверење да је школовање најмоћније и доказано средство одрживог развоја
Све девојчице и дечаци завршиће бесплатну основну и средњу школу до 2030.
године
Циљ је да обезбедимо равноправне могућности у погледу приступачног
струковног образовања, као и да укинемо диспаритет у погледу пола и богатства
са циљем постизања универзалне доступности квалитетног вишег образовања
Кључни резултати
инклузивних политика :
Број деце са сметњама у развоју у “специјалним” школама се смањио са 5.348 (2013) на 4.760
(2017)
Повећава се број индивидуалних образовних планова:
ИОП 1 са 4826 (2014) на 8.149 (2017)
ИОП 2 и са 3.018 (2014) на 5.897 (2017)
345 школа и предшколских установа је подржано са 183 793 деце (2583 деце са ИОП 1, ИОП
2) и 10 298 наставника- директно подржано 1 525 деце и 2 900 школског особља и васпитача.
Резултати процеса сензибилизације
Квалитет наставе у
одељењима у којима
постоји инклузија је
побољшан кроз обуку
више од 30000 наставног
особља усмерену на
промену приступа
појединаца и образовних
институција, као и на
стицање и развијање
компетенција запослених
за рад у инклузивном
образовном окружењу.
- У свим школама у Србији
основани су школски
тимови за инклузивно
образовање (ТИО тимови:
наставници, психолози и
педагози) и уведени су
Индивидуални образовни
планови (ИОП)
- Мрежа за подршку
инклузивном образовању
састоји се од 120
практичара и стручњака
за инклузивно
образовање, који
покривају целу територију
Србије. Он је успостављен
и функционалан,
подстичући хоризонтално
учење као механизам за
ширење добре праксе,
хоризонталну размену у
оквиру те заједнице, а
успостављене праксе су
функционалне.
- Око 30% школа у 96%
општина је добило
подршку кроз програм
малих грантова за
подршку инклузивном
образовању за изградњу
капацитета особља,
елиминисање физичких и
комуникацијских баријера,
промовисање сарадње са
родитељима, подизање
свести за активности у
локалним заједницама о
значају инклузивног
образовања итд.
- У свим општинама
успостављене су
интерресорне комисије за
координације између
сектора образовања,
здравства и социјалне
заштите у циљу
обезбеђивања ресурса и
додатне подршке
образовању и социјалном
укључивању деце са
сметњама у развоју и
друге деце која захтевају
додатну подршку.
- Праћење квалитета
инклузивног образовања
је интегрисано у
свеобухватну политику
квалитета / стандарде
квалитета за школе и део
је редовне екстерне
евалуације Завода за
вредновање квалитета
образовања и васпитања.
Резултати
У складу са Правилником о прилагођавању
садржаја и/или формата уџбеника којим су
регулисани ближи услови у погледу
поступка припремања, одобравања,
издавања и финансирања прилагођених
уџбеника и уџбеничког комплета за школску
2017/18. године прилагођено је 6948
уџбеничких јединица, од чега 642 на
Брајевом писму, 866 са увећаним
фонтом, 4515 у електронском формату и
925 у звучном формат. Прилагођене
бесплатне уџбенике добило 674 ученика.
- Ученици са сметњама у развоју имају
могућност прилагођавања завршног,
пријемног и матурског испита и упис у
средње школе по посебној процедури која
подразумева афирмативне мере.
- Развијен је инструмент за рану
идентификације ученика у ризику од
напуштања школе и модел превенције
осипања ученика из образовања.
Мере подршке припадницима ромске националне мањине
које МПНТР реализује:
Упис у припремни
предшколски програм:
Према Закону о
предшколском
васпитању и
образовању деца из
осетљивих група
имају право
приоритетног уписа
Правилник о ближим
условима за
утврђивање
приоритета за упис
деце у предшколску
установу дефинише
критеријуме за
приоритетни упис
међу којима право
приоритетног уписа
имају деца из
социјално
нестимулативних
средина.
Упис у основну школу:
Олакшане су
процедуре за упис у
основну школу са
циљем повећања
обухвата ромских
ученика основним
образовањем. На
основу Закона о
основама система
образовања и
васпитања (ЗОСОВ)
деца из осетљивих
група могу:
да се упишу у школу
без доказа о
пребивалишту
родитеља и
потребне
документације;
Испитивање детета
се врши тек по
упису у школу и
могуће је и на
матерњем језику;
Током основног
образовања доносе
се мере подршке кроз
израду
индивидуалног
образовног (ИОП), а
укључују се и остале
институције, на пр.
центар за социјални
рад и здравствене
установе.
Стипендије, кредити, смештај и исхрана
Ове мере подршке системски се реализују да би подршка ученицима и студентима
из осетљивих група, међу којима су и Роми била свеобухватна.
Од укупног броја стипендија и кредита, МПНТР издваја до 10% стипендија за
студенте, као и до 10% за ученике из осетљивих друштвених група. У случају
студената у те мере убрајамо још и ослобађање од школарине, као и мере на
основу којих студентски центри у оквиру својих смештајних капацитета наменски
треба да определе до 10%.
Из буџета и донаторских средстава додељено је 3.703 стипендија ромским
ученицоима /цама, од чега 65% девојчицама.
Новим правилником уведени блажи критеријуми за осетљиве друштвене групе за
добијање стипендија – скинут је критеријум успеха за ромске ученике, ученике без
оба родитеља и ученика са инвалидитетом за добијање стипендија;
Школска
година
МПНТР/Буџет
Републике Србије
МПНТР у сарадњи са
међународним
организацијама
УКУПНО
2015/16 176 стипендија – услов:
школски успех одличан -
65% девојчица
510 - школски успех од 2,5 до
3,5
68% девојчица
686
2016/17 150 стипендија - школски
успех одличан - 60%
девојчица
510 -школски успех од 2,5 до
3,5
65% девојчица
660
2017/18 303 стипендије - школски
успех врло добар и
одличан 63% девојчица
РЕФ 500 - школски успех од
2,5 до 3,5 - 67% девојчица
803
2018/19. 547 стипендија школски
успех врло добар и
одличан 60%девојчица
РЕФ- 303 школски успех
од 2,5 до 3.5
850
2019/20. 704 ученичких
стипендија, 1 ученички
кредит
МПНТР 704
Стипендије за 3.703 ромских ученика/ца, од чега 65% девојчица
Афирмативне мере за ромске ученике
Програм
афирмативне мере
уписа ученика и
ученица ромске
националности у
средњу школу – уводи
се већ 2003. године а
системски се
реализује од 2005.
године. До сада
уписано је укупно
10.533 ђака (од тога
55% девојчица).
Више од 65%
уписаних путем
афирмативне мере, а
који су корисници
стипендија и имају
менторску подршку
завршавају
средњошколско
образовање.
Завршни испит је
полагало 1100 ученика
ромске националности
по повољнијим
условима на основу
похађања школе
према ИОП-у.
Педагошки асистенти
У систему их је тренутно 261 за
подршку ученицима ромске
националности, од чега их је у
предшколским установама 31, а
остали су ангажовани у основним
школама.
Улога педагошких асистената је
подршка ромским ученицима у
савладавању језика и интеграцији у
одељење и образовни систем, они
сарађују са свим актерима на
локалном ниову, раде са
родитељима, прате ђаке и њихова
образовна постигнућа.
Уведени Правилником о ПА и АА
асистенти за подршку деци са
сметњама у развоју
Кроз Меморандум о сарадњи са
међународном организацијом Save
the Children за северозападни
Балкан (SCNWB) у оквиру пројкета
„Доступно и квалитетно
образовање за девојчице и дечаке
Роме” (2017-2019) припремљена је
и акредитована обука „Развој и
учење деце раног узраста“ za
педагошке асистенте који раде у
предшколским установама, а
укључени су и васпитачи који су
дипломирали на ромском језику на
Високој струковној школи „Михајло
Палов“ у Вршцу.
Институционални и људски капацитети у
области инклузивног образовања:
кључни помаци
 Подстакнута интерсекторска сарадња кроз поновну иницијативу за оснивањем Заједничког тела
за ИРК.
 Уз подршку УНИЦЕФ канцеларије у Србији, ојачани капацитети МПНТР за унапређивање
инклузивног образовања, кроз оснивање Групе за социјалну инклузију (постала Одсек)и
Аналитичке јединице.
 Ангажовано 200 саветника-спољних сарадника који ангажовани за пружање стручне подршке
запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама, а следеће године још
30 за ИО и мањине
 УНИЦЕФ Србија је у сарадњи са МПНТР и Истраживачком станицом Петница иницирао изградњу
Мреже високошколских наставника за подршку инклузивном образовању.
Екстерно вредновање: оствареност стандарда
квалитета „подршка ученицима“
Васпитачи
и
наставниц
и
Мрежа
подршке
инклузивном
образовању
Директори
Тим за додатну
подршку
детету/ ученику
Организације
цивилног
друштва
Градска/општинск
а већа за
друштвене
делатности
Стручни
сарадници
Педагошки
асистенти
Центри за
социјални рад
Стручни тим за
ИО
МПНТР
(Одсек за људска и мањинска права, сви сектори МПНТР,
школске управе)
Национални
савети
Тим за
социјално
укључивање
и смањење
сиромаштва
Независни
органи
Заједничко тело за
ИРК
МПНТР, МЗ, МДУЛС,
МПЗБСП, КЉМП,
СИПРУ, СКГО, УНИЦЕФ,
РЗСЗ, ОЦД
ЗУОВ и ЗВКОВ
Интерресор
не комисије
Институционални и људски капацитети у
области инклузивног образовања: смернице
за даље
 Осигурање одрживости институционалних капацитета за иницирање,
координацију и праћење развоја инклузивног образовања на
националном нивоу.
 Дефинисање критеријума за одређивање потребе за људским
ресурсима у образовању на свим нивоима, који ће узимати у обзир
актуелно стање и потребе различитих актера.
 Развијање компетенција запослених у образовању за инклузивно
образовање кроз:
 реформу иницијалног образовања будућих наставника
 развијање механизам за праћење ефеката стручног усавршавања
наставника
 промовисање примера добре праксе и хоризонталног учења
Стратешки и законодавни оквир у
Републици Србији: смернице за даље
 У оквиру стратегије развоја образовања 2030, даље развијање стратешког оквира
инклузивног образовања у складу са међународним стандардима, уважавајући искуства и
препоруке из претходног периода.
 Дефинисање статуса школа за образовање ученика са сметњама у развоју, као и одељења
за образовање ученика са сметњама у развоју при редовним школама/развојних група, тако
да се обезбеди прогресивна реализација члана 24. УН Конвенције о правима особа са
инвалидитетом.
 Проширивање пописа послова локалне самоуправе пословима и обавезама финансирања
додатне подршке за дете/ученика/одраслог, како би се обезбедило јасније сагледавање
обавеза локалних самоуправа у обезбеђивању услова за унапређивање образовне и
социјалне инклузије.
 Унапређивање финансирања додатне подршке како би се обезбедио једнак приступ и
укључивање у образовање деце којој је додатна подршка потребна на територији државе.
Изазови
Задавање истог распореда рада или
лекција као да се ученици/ученице налазе
у школи, што је преоптеретило и
ученике/ученице, родитеље и саме
наставнике/наставнице;
Ученицима/ученицама се
ради брзине и ефикасности,
нуде идентични материјали за
рад и постављају исти задаци,
упркос разликама међу њима;
Превелико ослањање на технологију и
онлaајн лекције, што је ученике и
ученице везало за екране;
Несналажење и неефикасни приступи
праћењу и оцењивању напредовања
ученика/ученица који су додатно
фрустрирајући, а при том не одражавају
њихове стварне компетенције;
Смањена или превелика очекивања
од ученика/ученица – од претрпавања
садржајима до банализовања
задатака;
Нереална очекивања од
родитеља и
наставника/наставница који
требају бити стално
доступни;
Недостатак сензибилитета и бриге
за ментално здравље
ученика/ученица, породица и
наставника/наставница;
Још изазова
Учење, па и оно на даљину, захтева активности
које ће оспособити ученике/ученице да
самостално трагају за информацијама,
промишљају и решавају проблеме;
Свако дете је јединствено - има различиту
динамику и темпо рада, интересовања и
способности, као и животне околности, па
учење треба бити диференцирано и
индивидуализирано;
Учење не зависи само од
когнитивних способности, него и од
мотивације, истрајности,
саморегулације, домаћег окружења -
на шта увелико утиче тренутна
ситуација - па је потребна значајна
доза флексибилности;
Стицање компетенција за демократску културу
је процес који захтева време за промишљање,
истраживање, пропитивање и није део једног,
специфичног, предмета или лекције;
За стицање ових компетенција потребна је
подршка наставника и породице, али и
других људи у заједници, и тај процес се
одвија свакодневно и на различите начине –
свака животна ситуација је прилика за
учење.
Учење на даљину као изазов
Препоруке за рад на даљину у ситуацији стреса,
изолације и смањене концентрације :
• Помозите ученицама/ученицима да успоставе добар ритам, рутине и распоред рада прилагођен себи и околностима у којима живе у
колективном смештају
• Подстакните њихова интересовања за креативне активности, читање, уметност, филм...
• Не умањујте очекивања од ученица/ученика – њима треба осећај да ви верујете у њих и њихове способности и да увек могу више
• Појасните ученицама/ученицима критеријуме за праћење успешности – нека сами себе процењују
• Пратите напредовање и шаљите им додатна упутства о томе како могу унапредити свој рад
• Подучите ученице/ученике како да траже конкретну помоћ
• Помозите им да направе свој портфолио радова
• Пружите ученицама/ученицима подршку и отворите простор да увек могу разговарати о свему што им је важно – информишите их о свему што се дешава на
примерен начин, можда не постоји друга особа од поверења у њиховој близини
• Будите флексибилни – не очекујте од свих ученица/ученика исто иако су у истом колективном центру
• Бавите се темама које говоре о емоцијама и начину ношења са стресом; охрабрите ученице/ученике да слободно изразе своју забринутост и страх
• Помозите им да буду поносни на себе, препознајте њихове позитивне стране и то нагласите
• Покрените активност – вршњачки партнер за подршку, потребна ми је помоћ...данас ме брине, неко из одељења ко може да комуницира са њим или њом и када
су у центру
• Успоставите систем праћења динамике рада - јављање након сваког урађеног корака; слање рада вршњацима до одређеног рока; подсећање на задате рокове
• Поткрепљујте их, уведите систем бележења – чек листе са праћењем за ученице/ученике; значке за сваки урађени корак, смајлији, звездице...
Aпликације које МПНТР проследило школама
1. aplikacija za decu sa komunikacijskim teškoćama – Lako s Markom OŠ „Miloje Pavlović“ iz Beograda
2. Aplikacija za decu s autizmom ŠOSO „Vukašin Marković“ Kragujevac
3. GELP aplikacija za decu s komunikacijskim teškoćama (Sanja Denić, OŠ „Miodrag Matić“ u saradnji sa ETŠ „Nikola Tesla“)
4. Linoit Oglasna tabla, foto album, podsetnici, poruke, deljenje, grupni rad…
5. QR kod umesto štampanih instrukcija, informacija ili zadataka, kao dodatni zadaci za napredne učenike, online sadržaji, za učenje kroz igru
(neophodno imati aplikaciju koja pravi QR kod I za učenike koja čita kod)
6. Kahoot – platforma za postavljanje igri I učenje na daljinu besplatna za nastavnike I roditelje; dodatno ima I aplikacije
7. ICT-AAC aplikacije IOS, Android I WEB obrazovne aplikacije
8. Vocaroo – online snimač glasa
 ICEF – Inovativni centar ETF Beograd; aplikacije za decu s autizmom (komunikacioni, motorički I kognitivni modul – zahtevaju Microsoft
Kinect)
1. aKomunikator – besplatna aplikacija za komunikaciju putem slika I simbola sa mogućnošću editovanja sadržaja
Предложени софтвери за учење на даљину
1. lexPad softver za disleksiju - Inkluzivna mreža
- softver može besplatno da se preuzme sa njihovog sajta, pri čemu svi zainteresovani mogu da učestvuju u unapređivanju softvera u saradnji sa njegovim
autorima i autorkama.
- Softver za diskalkuliju
1. GCompris – besplatni obrazovni softver za decu i učenika uzrasta od 2 do 10 godina
2. Storyboards free online
 https://www.studiobinder.com/blog/downloads/storyboard-template/
 https://www.storyboardthat.com/
 https://wonderunit.com/storyboarder/
 https://www.canva.com/create/storyboards/
1. Obrazovno-interaktivni program “Moj kompjuter” - Srđan Stojanović (diplomirani surdolog) i Vesna Šavija (diplomirani pedagog ) zaposleni su u školi za
osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „6.oktobar“ u Kikindi
2. Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije – Beogradska otvorena škola
- Desktop igra – Ostrvo Inka
- Igre za mobilni telefon – Osećanja Inka i Duh inka
1. HotPotatoes - interaktivne vežbe sa višestrukim izborom, kratkim odgovorom, premeštenim rečenicama, ukrštenim rečenicama, vežbama podudaranja…
Закључак: приоритети ИО за наредни
период
Мере и
механизми
подршке деци и
ученицима
Финансирање ИО
Институционални
и људски
капацитети
Стратешки и
законодавни
оквир
Праћење и
извештавање о
ИО
Мере и
механизми
подршке
школама/ПУ

More Related Content

What's hot

3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radioniceOS-VukKaradzic-Socanica
 
допунска настава, четврти разред
допунска настава, четврти разреддопунска настава, четврти разред
допунска настава, четврти разредGordana Janevska
 
Individualizacija nastave
Individualizacija nastaveIndividualizacija nastave
Individualizacija nastaveAna Rasic
 
Zdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishranaZdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishranaGordana Janevska
 
Roditeljski sastanak za kraj četvrtog razreda 2014/2015.- prezentacija
Roditeljski sastanak za kraj četvrtog razreda 2014/2015.- prezentacijaRoditeljski sastanak za kraj četvrtog razreda 2014/2015.- prezentacija
Roditeljski sastanak za kraj četvrtog razreda 2014/2015.- prezentacijaOsnovna škola "Sveti Sava"
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verLjiljana Rehner
 
Napredovanje ucenika u toku godine i
Napredovanje ucenika u toku godine  iNapredovanje ucenika u toku godine  i
Napredovanje ucenika u toku godine iGordana Janevska
 
Biljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celijaBiljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celijaTanja Jovanović
 
Digitalno nasilje
Digitalno nasiljeDigitalno nasilje
Digitalno nasiljePogimnazija
 
Zdrava hrana svakog dana
Zdrava hrana svakog danaZdrava hrana svakog dana
Zdrava hrana svakog dananerconja
 
Prilozi i-predlozi
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predloziFlekica87
 
Promenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reciPromenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reciMajaGerasimovic
 

What's hot (20)

Web 2.0 alati u nastavi
Web 2.0 alati u nastaviWeb 2.0 alati u nastavi
Web 2.0 alati u nastavi
 
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
 
допунска настава, четврти разред
допунска настава, четврти разреддопунска настава, четврти разред
допунска настава, четврти разред
 
Individualizacija nastave
Individualizacija nastaveIndividualizacija nastave
Individualizacija nastave
 
Zdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishranaZdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishrana
 
Roditeljski sastanak za kraj četvrtog razreda 2014/2015.- prezentacija
Roditeljski sastanak za kraj četvrtog razreda 2014/2015.- prezentacijaRoditeljski sastanak za kraj četvrtog razreda 2014/2015.- prezentacija
Roditeljski sastanak za kraj četvrtog razreda 2014/2015.- prezentacija
 
Blumova taksonomija u ocenjivanju
Blumova taksonomija u ocenjivanjuBlumova taksonomija u ocenjivanju
Blumova taksonomija u ocenjivanju
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
 
Pedagoski profil
Pedagoski profilPedagoski profil
Pedagoski profil
 
Napredovanje ucenika u toku godine i
Napredovanje ucenika u toku godine  iNapredovanje ucenika u toku godine  i
Napredovanje ucenika u toku godine i
 
Biljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celijaBiljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celija
 
2022 Kombinovani test sa resenjem
2022 Kombinovani test sa resenjem2022 Kombinovani test sa resenjem
2022 Kombinovani test sa resenjem
 
Digitalno nasilje
Digitalno nasiljeDigitalno nasilje
Digitalno nasilje
 
Zdrava hrana svakog dana
Zdrava hrana svakog danaZdrava hrana svakog dana
Zdrava hrana svakog dana
 
Priprema za čas :Tvorba(građenje ) reči
Priprema za čas :Tvorba(građenje ) rečiPriprema za čas :Tvorba(građenje ) reči
Priprema za čas :Tvorba(građenje ) reči
 
Prilozi i-predlozi
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predlozi
 
Prosvetiteljstvo
Prosvetiteljstvo Prosvetiteljstvo
Prosvetiteljstvo
 
Primer sveske deo
Primer sveske deoPrimer sveske deo
Primer sveske deo
 
вукова реформа
вукова реформавукова реформа
вукова реформа
 
Promenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reciPromenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reci
 

Similar to 1.resursi, propisi iop

00 strucno uputstvo_skolski_program_16_06_2014
00 strucno uputstvo_skolski_program_16_06_201400 strucno uputstvo_skolski_program_16_06_2014
00 strucno uputstvo_skolski_program_16_06_2014Maja Miljkov Rajkovic
 
Inkluzija ppt
Inkluzija pptInkluzija ppt
Inkluzija pptsaculatac
 
Procedura i obaveze nastavnika i io tima
Procedura i obaveze nastavnika i io timaProcedura i obaveze nastavnika i io tima
Procedura i obaveze nastavnika i io timametodicar4
 
Koрак по корак до индивидуалног образовног плана
Koрак по корак до индивидуалног образовног планаKoрак по корак до индивидуалног образовног плана
Koрак по корак до индивидуалног образовног планаmetodicar4
 
законска регулатива
законска регулативазаконска регулатива
законска регулативаprofesorivan80
 
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnikaMilena Tarbuk
 
132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cirrim2504
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školeLjiljana Rehner
 
Interaktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motivise, seminar.pptx
Interaktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motivise, seminar.pptxInteraktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motivise, seminar.pptx
Interaktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motivise, seminar.pptxssuser3c032d
 
Pojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptxPojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptxsaculatac
 

Similar to 1.resursi, propisi iop (20)

00 strucno uputstvo_skolski_program_16_06_2014
00 strucno uputstvo_skolski_program_16_06_201400 strucno uputstvo_skolski_program_16_06_2014
00 strucno uputstvo_skolski_program_16_06_2014
 
Pravilnik iop
Pravilnik iopPravilnik iop
Pravilnik iop
 
O IOP-u
O IOP-uO IOP-u
O IOP-u
 
Iop bilja2003
Iop bilja2003Iop bilja2003
Iop bilja2003
 
Iop prezentacija
Iop prezentacijaIop prezentacija
Iop prezentacija
 
Iop prezentacija
Iop prezentacijaIop prezentacija
Iop prezentacija
 
Inkluzija ppt
Inkluzija pptInkluzija ppt
Inkluzija ppt
 
Procedura i obaveze nastavnika i io tima
Procedura i obaveze nastavnika i io timaProcedura i obaveze nastavnika i io tima
Procedura i obaveze nastavnika i io tima
 
Koрак по корак до индивидуалног образовног плана
Koрак по корак до индивидуалног образовног планаKoрак по корак до индивидуалног образовног плана
Koрак по корак до индивидуалног образовног плана
 
Inkluzivno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje Inkluzivno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje
 
IOP u 16 koraka
IOP u 16 korakaIOP u 16 koraka
IOP u 16 koraka
 
законска регулатива
законска регулативазаконска регулатива
законска регулатива
 
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
 
132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
 
Interaktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motivise, seminar.pptx
Interaktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motivise, seminar.pptxInteraktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motivise, seminar.pptx
Interaktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motivise, seminar.pptx
 
Pojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptxPojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptx
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
 
Modul 1 ciljevi
Modul 1 ciljeviModul 1 ciljevi
Modul 1 ciljevi
 

More from saculatac

pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi.pptx
pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi.pptxpravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi.pptx
pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi.pptxsaculatac
 
pravilnik o društveno korisnom radu.pptx
pravilnik o društveno korisnom radu.pptxpravilnik o društveno korisnom radu.pptx
pravilnik o društveno korisnom radu.pptxsaculatac
 
Prezentacija Srednja strucna vojna skola.pptx
Prezentacija Srednja strucna vojna skola.pptxPrezentacija Srednja strucna vojna skola.pptx
Prezentacija Srednja strucna vojna skola.pptxsaculatac
 
Prezentacija Vojne gimnazije.pptx
Prezentacija Vojne gimnazije.pptxPrezentacija Vojne gimnazije.pptx
Prezentacija Vojne gimnazije.pptxsaculatac
 
Измене и допуне из Закона (владање ученика).pptx
Измене и допуне из Закона (владање ученика).pptxИзмене и допуне из Закона (владање ученика).pptx
Измене и допуне из Закона (владање ученика).pptxsaculatac
 
izmene zakona.pptx
izmene zakona.pptxizmene zakona.pptx
izmene zakona.pptxsaculatac
 
prezentacija PRAVA I OBAVEZE.pptx
prezentacija PRAVA I OBAVEZE.pptxprezentacija PRAVA I OBAVEZE.pptx
prezentacija PRAVA I OBAVEZE.pptxsaculatac
 
Psihološka Prva Pomoć.pptx
Psihološka Prva Pomoć.pptxPsihološka Prva Pomoć.pptx
Psihološka Prva Pomoć.pptxsaculatac
 
2 specifičnosti
2 specifičnosti2 specifičnosti
2 specifičnostisaculatac
 
Procena i stilovi učenja IOP
Procena i stilovi učenja IOPProcena i stilovi učenja IOP
Procena i stilovi učenja IOPsaculatac
 
3 vrste roditelja
3 vrste roditelja3 vrste roditelja
3 vrste roditeljasaculatac
 
8.razred, resenja
8.razred, resenja8.razred, resenja
8.razred, resenjasaculatac
 
7. razred, resenja
7. razred, resenja7. razred, resenja
7. razred, resenjasaculatac
 

More from saculatac (20)

pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi.pptx
pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi.pptxpravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi.pptx
pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi.pptx
 
pravilnik o društveno korisnom radu.pptx
pravilnik o društveno korisnom radu.pptxpravilnik o društveno korisnom radu.pptx
pravilnik o društveno korisnom radu.pptx
 
Prezentacija Srednja strucna vojna skola.pptx
Prezentacija Srednja strucna vojna skola.pptxPrezentacija Srednja strucna vojna skola.pptx
Prezentacija Srednja strucna vojna skola.pptx
 
Prezentacija Vojne gimnazije.pptx
Prezentacija Vojne gimnazije.pptxPrezentacija Vojne gimnazije.pptx
Prezentacija Vojne gimnazije.pptx
 
Измене и допуне из Закона (владање ученика).pptx
Измене и допуне из Закона (владање ученика).pptxИзмене и допуне из Закона (владање ученика).pptx
Измене и допуне из Закона (владање ученика).pptx
 
izmene zakona.pptx
izmene zakona.pptxizmene zakona.pptx
izmene zakona.pptx
 
prezentacija PRAVA I OBAVEZE.pptx
prezentacija PRAVA I OBAVEZE.pptxprezentacija PRAVA I OBAVEZE.pptx
prezentacija PRAVA I OBAVEZE.pptx
 
Psihološka Prva Pomoć.pptx
Psihološka Prva Pomoć.pptxPsihološka Prva Pomoć.pptx
Psihološka Prva Pomoć.pptx
 
J. Jul.pptx
J. Jul.pptxJ. Jul.pptx
J. Jul.pptx
 
2 specifičnosti
2 specifičnosti2 specifičnosti
2 specifičnosti
 
Procena i stilovi učenja IOP
Procena i stilovi učenja IOPProcena i stilovi učenja IOP
Procena i stilovi učenja IOP
 
3 vrste roditelja
3 vrste roditelja3 vrste roditelja
3 vrste roditelja
 
8.razred, resenja
8.razred, resenja8.razred, resenja
8.razred, resenja
 
8.razred
8.razred8.razred
8.razred
 
Vii sistem
Vii  sistemVii  sistem
Vii sistem
 
Vi sistem
Vi  sistemVi  sistem
Vi sistem
 
V sistem
V  sistemV  sistem
V sistem
 
7. razred, resenja
7. razred, resenja7. razred, resenja
7. razred, resenja
 
7. razred
7. razred7. razred
7. razred
 
Sistem vii
Sistem viiSistem vii
Sistem vii
 

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

OIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptxOIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptx
 
OIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptxOIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptx
 
OIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptxOIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptx
 
OIR-V9.pptx
OIR-V9.pptxOIR-V9.pptx
OIR-V9.pptx
 
OIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptxOIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptx
 
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje deceprezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
 
culni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptx
culni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptxculni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptx
culni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptx
 

1.resursi, propisi iop

 • 1. Пројекат: Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Ресурси, прописи, сензибилизација и резултати у области ИО
 • 3. ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 • 4. Закон о основама система образовања и васпитања Формирање тима за инклузивно образовање Услови за доношење ИОП-а, врсте, начин доношења, вредновање Прецизира се улога сарадника, педагошког и андрагошког асистента, личних пратилаца и помоћних наставника Рад и начин формирања и састав интерресорне комисије (ИРК), дефинисање додатне подршке Дефинише се забрана дискриминације и насиља, злостављања и занемаривања
 • 5. Закон о основном образовању и васпитању Настава на даљину и за ученике на кућном и болничком лечењу Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом стичу основно образовање и васпитање по правилу у школи заједно са осталим ученицима, а само изузетно у школама за ученике са сметњама у развоју. Ови ученици имају право на ИОП Начин оцењивања ученика коме је потребна додатна образовна подршка Стручна помоћ школама и запосленима коју могу да пруже лица компетентна у области инклузивног образовања и васпитања и школе које су постале пример добре праксе. Начин спровођења завршног испита за ученике којима је потребна додатна образовна подршка Начин уписа у школе и упис у школе за образовање ученика са сметњама у развоју
 • 6. Закон о предшколском образовању и васпитању Приоритет за упис имају деца из осетљивих група За децу на болничком лечењу се организује остваривање програма васпитно-обраозвног рада у здрваственим усановама ПУ организује путујући вртић ради остваривања ППП, ако нема другим могућности за формирање васпитне групе
 • 7. Закон о средњем образовању и васпитању Настава на даљину на захтев родитеља, за сваку школску годину, уз одобење Министарства Ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средина имају право на ИОП Обезбедиђивање адаптација радног места у односу на његове могућности и врсту инвалидитета у оквиру практичне наставе Стручна помоћ школама и запосленима коју могу да пруже лица компетентна у области инклузивног образовања и васпитања и школе које су постале пример добре праксе. Начин оцењивања, прилагођавања завршних и матурских испита У школу за ученике са сметњама у развоју уписују се ученици на основу мшљења ИРК уз сагласност родитеља
 • 8. Закон о дуалном образовању Потребно обезбедити услове за укључивање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и ученика из осетљивих група Закон о уџбеницима Приручник за образовање ученика којима је потребна додатна подршка у образовању и који је припремљен у складу са потребама и могућностима ученика и користи се у образовно- васпитном раду у школи за заједничко и самостално учење и вежбање Уџбеник - осносно дидактички обликовано наставно средство, у било ком облику или медију Додатно наставно средство може да буде прилагођено на начин који прати потребе и могућнсти ученика и полазника којима је потребна додатна подршка Правилник о издању нискотиражних уџбеника Примерен потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом (ученици са интелектуалним сметњама, ученици са поремећајем у понашању, ученици са телесно- моторичким сметњама, ученици са сметњама слуха и ученици са сметњама вида)
 • 9. Закони из области антидискриминације ЗАКОН О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОПШТА ЗАБРАНА ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ ИНВАЛИДНОСТИ МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПУНЕ РАВНОПРАВНОСТИ И СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ
 • 10.  Ако у поступку праћења васпитач, наставник или стручни сарадник, утврди да постоје физичке,комуникацијске или социјалне препреке које неповољно утичу на добробит и развој детета, ученика, односно одраслоги, на очекиване исходе образовања и васпитања, приступа се прикупљању података ради формирања документације у сврху пружања одговарајуће подршке у образовању и васпитању.  Педагошки профил детета/ученика садржи опис образовне ситуације детета, ученика и представља основ за планирање стратегија за подршку добробити детету, односнои ндивидуализованог начина рада са учеником  Наставник, односно стручни сарадник, поред података о остварености исхода прикупља податке из различитих извора при чему се користе различити инструменти и технике (систематско посматрање ученика у различитим ситуацијама, разговор, тестирање, интервју и упитник за ученика и друге који познају ученика). Медицински налази су, по потреби, саставни део документације.  На основу прикупљених података и документације стручни сарадник координира израду и у сарадњи наставником и родитељем израђује педагошки профил ученика.  Циљ ИОП-а је да обезбеди оптимални развој детета и ученика и одраслог и његово напредовање и осамостављивање у вршњачком колективу Ко има право на ИОП, начин подношења предлога Начин прикупљања података и формирање документације, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
 • 11. МЕРЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ Израђују се на основу педагошког профила Саставни су део образовно-васпитног рада наставника, о чему се води педагошка документација. Планиране мере индивидуализације у установи, уписују се у Образац 3 • отклањање физичких баријера, • осмишљавање додатних и посебних облика активности • Посебан распоред активности… Прилагођавање простора и услова • методe рада, наставна средства и дидактички материјал, • давање инструкције и задавање задатака • праћење напредовања, провера знања • организација ситуација учења, • постављања правила понашања и комуникације и др. Прилагођавање начина рада • измена садржаја учења и исхода образовања и васпитања. Садржај и исходи
 • 12. Примењиван,е евидентиране и вредноване мере индивидуализације Мерама индивидулаизације није остварена добробити детета, остваривања исхода образовања и васпитања или до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима Тим за ИО подноси предлог директору школе Родитељ даје сагласност за израду ИОП-а Директор, именује Тим за додатну подршку на предлог тима за ИО Тим израђује ИОП, Сагласност даје родитељ Доноси га Педагошки колегијум ИОП је посебан акт установе којим се планира додатна подршка ако мере индивидуализације нису дале очекиване резултате Образложење и докази о примењеним мерама индивидуализације Ако родитељ неоправдано одбије сагласност или учешће у изради ИОП-а, обавештава се ЦСР у циљу заштите најбољег интереса детата
 • 13. Подаци о ученику и тиму за додатну пподршку Педагошки профил План мера индивидуализације персонализовани програм наставе и учења (за све или појединачне предмете и ваннаставне активности) Подаци о праћењу и вредноању ИОП-а Сагласност родитеља План транзиције План превенције раног напуштања образовања за ученике у ризику од раног напуштања школе Мере за припрема ученика за прелазак у нови цилкус, ниво образовања, или прелазак у другу установу Мере за припрему образовне установе у коју се ученик укључује, Три месеца пре и после преласка САДРЖАЈ ИОП-А
 • 15. ВРСТЕ ИОП-а ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 Прилагођен програам наставе и учења- циљеви, прилагођавање и обогаћивање простора и услова, прилагођавање метода, наставних средстава, распоред активности лица која пружају подршку; Измењени програм наставе и учења прилагођавање исхода образовања и васпитања и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете Вредновење ИОП-1 Мишљење ИРК Сагласност родитеља Проширен и продубљен програм наставе и учења који се примењује за ученике са изузетним способностима.
 • 16. Оцењивање ученика На начин и према исходима планираним ИОП-ом, а у складу са законима о оцењивању у основној, средњој школи Завршни, пријемни и матурски испит У складу са законом, уз неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим, а у складу са ИОП-ом. Покретање васпитно- дисциплинског поступка Анализа спровођења мера планираних ИОП-ом и њихо и ефекти Нове мере подршке и мењају стратегије рада са учеником, по потреби Сарадња тима за заштиту од насиља и тима за ИО
 • 17. Вредновање ИОП-а тим за додатну подршку Делотворност мера подршке Оствареност исхода Ревидирати постојећи ИОП Писати нови ИОП укинути ИОП и израдити План мера индивидуализације Допуњава се педагошки профил у складу са актуелном ситуацијом Резултати вредновања се достављају тиму за инклузивно образовање који даје предлог о даљој примени, изменама и допунама или престанку потребе за ИОП-ом Одлуку доноси Педагошки колегијуму Спољашње вредновање ИОП-а врши просветни саветник, саветник спољни сарадник у току стручно-педагошког надзора. У оквиру вршења стручно- педагошког надзора утврђује се испуњеност услова у поступку доношења ИОП- а, вреднује се садржај и примена ИОП-а.
 • 18. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: родитељ/законски заступника образовна, здравствена или установа социјалне заштите уз сагласност родитеља/другог законског заступника по службеној дужности покреће ЦСР када родитељ/ други законски заступник не дају сагласност на иницијативу образовне или здравствене установе или пружaоца услуга социјалне заштите који процењују да је то у најбољем интересу детета. Родитељ/други законски заступник има право да присуствује раду Комисије и дужан је да пружи информације о детету, ученику и одраслом од значаја за рад Комисије. Целовит и индивидуализован приступу ученику Пуна и ефективна друштвена укљученост Остваривање права и коришћење услуга и ресурса Укључивање, учешће и напредовање, по правилу, у несегрегисаном окружењу Подршка до завршетка средњег образовања Подршка у система образовања и васпитања, здравствене и социјалне заштите. Сваки члан Интересорне комисије (ИРК) врши опсервацију непосредно, у природном животном окружењу (породици, предшколској установи или школи) и утврђује потребе детета, ученика и одраслог за додатном подршком у оквиру свог домена рада и даје своје мишљење.
 • 19. ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ Припадници ромске националне мањине уписују се у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања Полазници који су завршили програм основног образовања одраслих, који се остварује по моделу функционалног основног образовања одраслих млађи од 17 година уписују се у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања.
 • 20. СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом са циљем постизања пуне равноправности СТИО предлааже најмање три образовна профила у сарадњи са учеником и родитељима, у складу са жељама и степеном функционалности Документацију о ученику доставља окружној комисији Мишљење здравствене комисије ако ученик има здравствене проблеме Окружна комисија доноси одлуку о упису Распоређује се у одговарајући образовни профли пре расподеле Умањује се број ученика за упис у редовној расподели
 • 21.  Предвиђа се мањи број ученика у одељењима која похађају ученици којима је потребна додатна образовна подршка (ИОП 1 и ИОП 2 .)  У једном одељењу могу бити највише два ученика са сметњама у развоју.  Приликом уписа у први разред основне школе школа утврђује потребу за доношењем ИОП-а или за интензивном образовном подршком, упућује предлог ИРК и тражи сагласност од Школске управе за признавање мањег броја ученика у одељењу. Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама
 • 22. •ангажовање •степена остварености циљева, стандарда постигнућа и исхода • прилагођавање начина и поступка оцењивања у складу са специфичностима •Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план. ИОП 1 •ангажовање •степена остварености циљева, стандарда постигнућа и исхода који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења •прилагођавање начина и поступка оцењивања •Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план. ИОП 2 •Ангажовање •праћење остваривања прописаних циљева, стандарда постигнућа и исхода. ИОП 3 Правилници о оцењивању у основној и средњој школи
 • 23. Формативно оцењивање Сумативно оцењивање редовно праћење и процена напредовања у остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања садржи повратну информацију о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа , степену развоја компетенција и ангажовања предузете активности од стране наставника за унапређивање постигнућа ученика, процена њихове делотворности и јасне и конкретне препоруке за даље напредовање. начин како учи, степен самосталности у раду, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику битни за праћење подаци се евидентирају у педагошкој документацији наставника и могу бити основа за извођење сумативне оцене вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или на крају полугодишта сумативне оцене се евидентирају у прописаној евиденцији о образовно-васпитном раду а могу бити унете и у педагошку документацију
 • 24.  пружа помоћ и додатну подршку групи ученика  помаже наставницима и стручним сарадницима  сарађује са родитељима.  учествују у раду стручних органа установе ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ за подршку ученицима са сметњама у развоју Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту
 • 25. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног васпитања и образовања за свако дете Компетенције за подршку развоју личности ученика Правилник о стандардима квалитета рада установе У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.
 • 26. Заштита од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Занемаривање у установи Ускраћивање појединих облика образовно- васпитног рада неопходних детету и ученику Нереаговање на сумњу о занемаривању Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Пропусти у обављању надзора и заштите детета и ученика од повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе и организације
 • 27. Говор мржње У области употребе језика Сегрегација Узнемиравање и понижавајуће поступање У остваривању стандарда и исхода образовања и васпитања и стандарда и исхода васпитања и образовања У обезбеђивању безбедности деце и ученика У остваривању права на предшколско, основно и средње образовање У спровођењу образовно- васпитног процес Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања
 • 28. Инклузија Постизање инклузивног и квалитетног образовања све деце потврђује уверење да је школовање најмоћније и доказано средство одрживог развоја Све девојчице и дечаци завршиће бесплатну основну и средњу школу до 2030. године Циљ је да обезбедимо равноправне могућности у погледу приступачног струковног образовања, као и да укинемо диспаритет у погледу пола и богатства са циљем постизања универзалне доступности квалитетног вишег образовања
 • 29. Кључни резултати инклузивних политика : Број деце са сметњама у развоју у “специјалним” школама се смањио са 5.348 (2013) на 4.760 (2017) Повећава се број индивидуалних образовних планова: ИОП 1 са 4826 (2014) на 8.149 (2017) ИОП 2 и са 3.018 (2014) на 5.897 (2017) 345 школа и предшколских установа је подржано са 183 793 деце (2583 деце са ИОП 1, ИОП 2) и 10 298 наставника- директно подржано 1 525 деце и 2 900 школског особља и васпитача.
 • 30. Резултати процеса сензибилизације Квалитет наставе у одељењима у којима постоји инклузија је побољшан кроз обуку више од 30000 наставног особља усмерену на промену приступа појединаца и образовних институција, као и на стицање и развијање компетенција запослених за рад у инклузивном образовном окружењу. - У свим школама у Србији основани су школски тимови за инклузивно образовање (ТИО тимови: наставници, психолози и педагози) и уведени су Индивидуални образовни планови (ИОП) - Мрежа за подршку инклузивном образовању састоји се од 120 практичара и стручњака за инклузивно образовање, који покривају целу територију Србије. Он је успостављен и функционалан, подстичући хоризонтално учење као механизам за ширење добре праксе, хоризонталну размену у оквиру те заједнице, а успостављене праксе су функционалне. - Око 30% школа у 96% општина је добило подршку кроз програм малих грантова за подршку инклузивном образовању за изградњу капацитета особља, елиминисање физичких и комуникацијских баријера, промовисање сарадње са родитељима, подизање свести за активности у локалним заједницама о значају инклузивног образовања итд. - У свим општинама успостављене су интерресорне комисије за координације између сектора образовања, здравства и социјалне заштите у циљу обезбеђивања ресурса и додатне подршке образовању и социјалном укључивању деце са сметњама у развоју и друге деце која захтевају додатну подршку. - Праћење квалитета инклузивног образовања је интегрисано у свеобухватну политику квалитета / стандарде квалитета за школе и део је редовне екстерне евалуације Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
 • 31. Резултати У складу са Правилником о прилагођавању садржаја и/или формата уџбеника којим су регулисани ближи услови у погледу поступка припремања, одобравања, издавања и финансирања прилагођених уџбеника и уџбеничког комплета за школску 2017/18. године прилагођено је 6948 уџбеничких јединица, од чега 642 на Брајевом писму, 866 са увећаним фонтом, 4515 у електронском формату и 925 у звучном формат. Прилагођене бесплатне уџбенике добило 674 ученика. - Ученици са сметњама у развоју имају могућност прилагођавања завршног, пријемног и матурског испита и упис у средње школе по посебној процедури која подразумева афирмативне мере. - Развијен је инструмент за рану идентификације ученика у ризику од напуштања школе и модел превенције осипања ученика из образовања.
 • 32. Мере подршке припадницима ромске националне мањине које МПНТР реализује: Упис у припремни предшколски програм: Према Закону о предшколском васпитању и образовању деца из осетљивих група имају право приоритетног уписа Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу дефинише критеријуме за приоритетни упис међу којима право приоритетног уписа имају деца из социјално нестимулативних средина. Упис у основну школу: Олакшане су процедуре за упис у основну школу са циљем повећања обухвата ромских ученика основним образовањем. На основу Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ) деца из осетљивих група могу: да се упишу у школу без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације; Испитивање детета се врши тек по упису у школу и могуће је и на матерњем језику; Током основног образовања доносе се мере подршке кроз израду индивидуалног образовног (ИОП), а укључују се и остале институције, на пр. центар за социјални рад и здравствене установе.
 • 33. Стипендије, кредити, смештај и исхрана Ове мере подршке системски се реализују да би подршка ученицима и студентима из осетљивих група, међу којима су и Роми била свеобухватна. Од укупног броја стипендија и кредита, МПНТР издваја до 10% стипендија за студенте, као и до 10% за ученике из осетљивих друштвених група. У случају студената у те мере убрајамо још и ослобађање од школарине, као и мере на основу којих студентски центри у оквиру својих смештајних капацитета наменски треба да определе до 10%. Из буџета и донаторских средстава додељено је 3.703 стипендија ромским ученицоима /цама, од чега 65% девојчицама. Новим правилником уведени блажи критеријуми за осетљиве друштвене групе за добијање стипендија – скинут је критеријум успеха за ромске ученике, ученике без оба родитеља и ученика са инвалидитетом за добијање стипендија; Школска година МПНТР/Буџет Републике Србије МПНТР у сарадњи са међународним организацијама УКУПНО 2015/16 176 стипендија – услов: школски успех одличан - 65% девојчица 510 - школски успех од 2,5 до 3,5 68% девојчица 686 2016/17 150 стипендија - школски успех одличан - 60% девојчица 510 -школски успех од 2,5 до 3,5 65% девојчица 660 2017/18 303 стипендије - школски успех врло добар и одличан 63% девојчица РЕФ 500 - школски успех од 2,5 до 3,5 - 67% девојчица 803 2018/19. 547 стипендија школски успех врло добар и одличан 60%девојчица РЕФ- 303 школски успех од 2,5 до 3.5 850 2019/20. 704 ученичких стипендија, 1 ученички кредит МПНТР 704 Стипендије за 3.703 ромских ученика/ца, од чега 65% девојчица
 • 34. Афирмативне мере за ромске ученике Програм афирмативне мере уписа ученика и ученица ромске националности у средњу школу – уводи се већ 2003. године а системски се реализује од 2005. године. До сада уписано је укупно 10.533 ђака (од тога 55% девојчица). Више од 65% уписаних путем афирмативне мере, а који су корисници стипендија и имају менторску подршку завршавају средњошколско образовање. Завршни испит је полагало 1100 ученика ромске националности по повољнијим условима на основу похађања школе према ИОП-у.
 • 35. Педагошки асистенти У систему их је тренутно 261 за подршку ученицима ромске националности, од чега их је у предшколским установама 31, а остали су ангажовани у основним школама. Улога педагошких асистената је подршка ромским ученицима у савладавању језика и интеграцији у одељење и образовни систем, они сарађују са свим актерима на локалном ниову, раде са родитељима, прате ђаке и њихова образовна постигнућа. Уведени Правилником о ПА и АА асистенти за подршку деци са сметњама у развоју Кроз Меморандум о сарадњи са међународном организацијом Save the Children за северозападни Балкан (SCNWB) у оквиру пројкета „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме” (2017-2019) припремљена је и акредитована обука „Развој и учење деце раног узраста“ za педагошке асистенте који раде у предшколским установама, а укључени су и васпитачи који су дипломирали на ромском језику на Високој струковној школи „Михајло Палов“ у Вршцу.
 • 36. Институционални и људски капацитети у области инклузивног образовања: кључни помаци  Подстакнута интерсекторска сарадња кроз поновну иницијативу за оснивањем Заједничког тела за ИРК.  Уз подршку УНИЦЕФ канцеларије у Србији, ојачани капацитети МПНТР за унапређивање инклузивног образовања, кроз оснивање Групе за социјалну инклузију (постала Одсек)и Аналитичке јединице.  Ангажовано 200 саветника-спољних сарадника који ангажовани за пружање стручне подршке запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама, а следеће године још 30 за ИО и мањине  УНИЦЕФ Србија је у сарадњи са МПНТР и Истраживачком станицом Петница иницирао изградњу Мреже високошколских наставника за подршку инклузивном образовању.
 • 37. Екстерно вредновање: оствареност стандарда квалитета „подршка ученицима“
 • 38. Васпитачи и наставниц и Мрежа подршке инклузивном образовању Директори Тим за додатну подршку детету/ ученику Организације цивилног друштва Градска/општинск а већа за друштвене делатности Стручни сарадници Педагошки асистенти Центри за социјални рад Стручни тим за ИО МПНТР (Одсек за људска и мањинска права, сви сектори МПНТР, школске управе) Национални савети Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Независни органи Заједничко тело за ИРК МПНТР, МЗ, МДУЛС, МПЗБСП, КЉМП, СИПРУ, СКГО, УНИЦЕФ, РЗСЗ, ОЦД ЗУОВ и ЗВКОВ Интерресор не комисије
 • 39. Институционални и људски капацитети у области инклузивног образовања: смернице за даље  Осигурање одрживости институционалних капацитета за иницирање, координацију и праћење развоја инклузивног образовања на националном нивоу.  Дефинисање критеријума за одређивање потребе за људским ресурсима у образовању на свим нивоима, који ће узимати у обзир актуелно стање и потребе различитих актера.  Развијање компетенција запослених у образовању за инклузивно образовање кроз:  реформу иницијалног образовања будућих наставника  развијање механизам за праћење ефеката стручног усавршавања наставника  промовисање примера добре праксе и хоризонталног учења
 • 40. Стратешки и законодавни оквир у Републици Србији: смернице за даље  У оквиру стратегије развоја образовања 2030, даље развијање стратешког оквира инклузивног образовања у складу са међународним стандардима, уважавајући искуства и препоруке из претходног периода.  Дефинисање статуса школа за образовање ученика са сметњама у развоју, као и одељења за образовање ученика са сметњама у развоју при редовним школама/развојних група, тако да се обезбеди прогресивна реализација члана 24. УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом.  Проширивање пописа послова локалне самоуправе пословима и обавезама финансирања додатне подршке за дете/ученика/одраслог, како би се обезбедило јасније сагледавање обавеза локалних самоуправа у обезбеђивању услова за унапређивање образовне и социјалне инклузије.  Унапређивање финансирања додатне подршке како би се обезбедио једнак приступ и укључивање у образовање деце којој је додатна подршка потребна на територији државе.
 • 41. Изазови Задавање истог распореда рада или лекција као да се ученици/ученице налазе у школи, што је преоптеретило и ученике/ученице, родитеље и саме наставнике/наставнице; Ученицима/ученицама се ради брзине и ефикасности, нуде идентични материјали за рад и постављају исти задаци, упркос разликама међу њима; Превелико ослањање на технологију и онлaајн лекције, што је ученике и ученице везало за екране; Несналажење и неефикасни приступи праћењу и оцењивању напредовања ученика/ученица који су додатно фрустрирајући, а при том не одражавају њихове стварне компетенције; Смањена или превелика очекивања од ученика/ученица – од претрпавања садржајима до банализовања задатака; Нереална очекивања од родитеља и наставника/наставница који требају бити стално доступни; Недостатак сензибилитета и бриге за ментално здравље ученика/ученица, породица и наставника/наставница;
 • 42. Још изазова Учење, па и оно на даљину, захтева активности које ће оспособити ученике/ученице да самостално трагају за информацијама, промишљају и решавају проблеме; Свако дете је јединствено - има различиту динамику и темпо рада, интересовања и способности, као и животне околности, па учење треба бити диференцирано и индивидуализирано; Учење не зависи само од когнитивних способности, него и од мотивације, истрајности, саморегулације, домаћег окружења - на шта увелико утиче тренутна ситуација - па је потребна значајна доза флексибилности; Стицање компетенција за демократску културу је процес који захтева време за промишљање, истраживање, пропитивање и није део једног, специфичног, предмета или лекције; За стицање ових компетенција потребна је подршка наставника и породице, али и других људи у заједници, и тај процес се одвија свакодневно и на различите начине – свака животна ситуација је прилика за учење.
 • 43. Учење на даљину као изазов
 • 44. Препоруке за рад на даљину у ситуацији стреса, изолације и смањене концентрације : • Помозите ученицама/ученицима да успоставе добар ритам, рутине и распоред рада прилагођен себи и околностима у којима живе у колективном смештају • Подстакните њихова интересовања за креативне активности, читање, уметност, филм... • Не умањујте очекивања од ученица/ученика – њима треба осећај да ви верујете у њих и њихове способности и да увек могу више • Појасните ученицама/ученицима критеријуме за праћење успешности – нека сами себе процењују • Пратите напредовање и шаљите им додатна упутства о томе како могу унапредити свој рад • Подучите ученице/ученике како да траже конкретну помоћ • Помозите им да направе свој портфолио радова • Пружите ученицама/ученицима подршку и отворите простор да увек могу разговарати о свему што им је важно – информишите их о свему што се дешава на примерен начин, можда не постоји друга особа од поверења у њиховој близини • Будите флексибилни – не очекујте од свих ученица/ученика исто иако су у истом колективном центру • Бавите се темама које говоре о емоцијама и начину ношења са стресом; охрабрите ученице/ученике да слободно изразе своју забринутост и страх • Помозите им да буду поносни на себе, препознајте њихове позитивне стране и то нагласите • Покрените активност – вршњачки партнер за подршку, потребна ми је помоћ...данас ме брине, неко из одељења ко може да комуницира са њим или њом и када су у центру • Успоставите систем праћења динамике рада - јављање након сваког урађеног корака; слање рада вршњацима до одређеног рока; подсећање на задате рокове • Поткрепљујте их, уведите систем бележења – чек листе са праћењем за ученице/ученике; значке за сваки урађени корак, смајлији, звездице...
 • 45. Aпликације које МПНТР проследило школама 1. aplikacija za decu sa komunikacijskim teškoćama – Lako s Markom OŠ „Miloje Pavlović“ iz Beograda 2. Aplikacija za decu s autizmom ŠOSO „Vukašin Marković“ Kragujevac 3. GELP aplikacija za decu s komunikacijskim teškoćama (Sanja Denić, OŠ „Miodrag Matić“ u saradnji sa ETŠ „Nikola Tesla“) 4. Linoit Oglasna tabla, foto album, podsetnici, poruke, deljenje, grupni rad… 5. QR kod umesto štampanih instrukcija, informacija ili zadataka, kao dodatni zadaci za napredne učenike, online sadržaji, za učenje kroz igru (neophodno imati aplikaciju koja pravi QR kod I za učenike koja čita kod) 6. Kahoot – platforma za postavljanje igri I učenje na daljinu besplatna za nastavnike I roditelje; dodatno ima I aplikacije 7. ICT-AAC aplikacije IOS, Android I WEB obrazovne aplikacije 8. Vocaroo – online snimač glasa  ICEF – Inovativni centar ETF Beograd; aplikacije za decu s autizmom (komunikacioni, motorički I kognitivni modul – zahtevaju Microsoft Kinect) 1. aKomunikator – besplatna aplikacija za komunikaciju putem slika I simbola sa mogućnošću editovanja sadržaja
 • 46. Предложени софтвери за учење на даљину 1. lexPad softver za disleksiju - Inkluzivna mreža - softver može besplatno da se preuzme sa njihovog sajta, pri čemu svi zainteresovani mogu da učestvuju u unapređivanju softvera u saradnji sa njegovim autorima i autorkama. - Softver za diskalkuliju 1. GCompris – besplatni obrazovni softver za decu i učenika uzrasta od 2 do 10 godina 2. Storyboards free online  https://www.studiobinder.com/blog/downloads/storyboard-template/  https://www.storyboardthat.com/  https://wonderunit.com/storyboarder/  https://www.canva.com/create/storyboards/ 1. Obrazovno-interaktivni program “Moj kompjuter” - Srđan Stojanović (diplomirani surdolog) i Vesna Šavija (diplomirani pedagog ) zaposleni su u školi za osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „6.oktobar“ u Kikindi 2. Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije – Beogradska otvorena škola - Desktop igra – Ostrvo Inka - Igre za mobilni telefon – Osećanja Inka i Duh inka 1. HotPotatoes - interaktivne vežbe sa višestrukim izborom, kratkim odgovorom, premeštenim rečenicama, ukrštenim rečenicama, vežbama podudaranja…
 • 47. Закључак: приоритети ИО за наредни период Мере и механизми подршке деци и ученицима Финансирање ИО Институционални и људски капацитети Стратешки и законодавни оквир Праћење и извештавање о ИО Мере и механизми подршке школама/ПУ

Editor's Notes

 1. [1] РЕФ - Ромски едукативни фонд
 2. Предшколско, основно, средње образовање и школе за ученике са сметњама у развоју Индикатори : У односу на општу оствареност стандарда квалитета, и у основном и у средњем образовању и васпитању у најмањој мери је остварен стандард 2.3. којим се процењује степен индивидуализацијa наставе
 3. Мрежа институционалне подршке детету/ученику – актуелно стање. Наранџастом бојом су означени ресурси на нивоу школе, плавом бојом ресурси на нивоу локалне самоуправе, а сивом ресурси на националном нивоу.
 4. Дорађено...
 5. Дорађено, ОЈ