Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iop bilja2003

245 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Iop bilja2003

 1. 1. Померањем тежишта са наставнихсадржаја, који више нису циљеви посеби, на дете као центар наставногпроцеса, наставни планови ипрограми постају само оквир запланирање усмерено на исходе.
 2. 2. Наставник Стручни сарадникако дете не остварује очекиване исходе или су резултати значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда Прикупљају податке и формирају документацију
 3. 3. различити извори различите технике посматрање активности родитељи дететастручњак ван установе тестирање вршњаци интервјуисање дете упитник медицински налази
 4. 4.  Израђују наставник и стручни сарадник(координира) 2. СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ 1. УЧЕЊЕ • односи са другим људима • општа школска постигнућа • слика о себи, ставови, сналажење • вештине мишљења • школска пријатељства • мотивација ученика • начин поздрављања,узимања речи, • да ли ученик има сметње одржавања разговора 3. КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ 4. САМОСТАЛНОСТ И БРИГА О СЕБИ• модалитети (канали) комуникације • начин обављања дневних обавеза и• евентуално постојање сметњи (вид, активности слух, говор и др.) • сметње (моторичке, физичке и/или • да ли ученик у потпуности влада чулне) језиком • укупно здравствено стање ученика
 5. 5. прилагођавања простора прилагођавања метода рада, и услова наставних средставаотклањање физичких начин задавања задатака баријерадодатне и посебне праћење напредовања активности посебан распоред начин усвајања садржаја активности провера знања организација учења правила понашања и комуникација Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада)
 6. 6. Родитељ Наставник Стручни сарадник акоИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА није успела Тим за ИО докази о претходнојИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈИ
 7. 7. Тим за ИО предлаже тим за ДП (ИОП тим) Тим за ИО Педагошки Тим за пружање асистент на предлог родитеља додатне подршке стручњак ван школе стручни предметниродитељ учитељ сарадник наставник
 8. 8. Право на ИОП сметње у развоју тешкоће у учењу или инвалидитетсоцијално нестимулативна други разлог средина изузетне способности Право на ИОП (план додатне подршке) има дете за које се процени да има тешкоћа у васпитно-образовном раду, а које би могле значајно да утичу на остваривање неких општих стандарда, као и дете са изузетним способностима
 9. 9. Садржај ИОП-а лични подаци опис развоја и циљ (промена) образовне ситуације опис корака особе које пружају подршку (активности) посебни и прилагођени временски распоред стандарди ИОП се односи на:• део у оквиру наставног предмета,• један наставни предмет,• групу наставних предмета или 3• све садржаје, односно наставне предмете АЗ АЦ• ваннаставне активности. ОБР
 10. 10. Тим за ДП
 11. 11. Педагошки колегијуму усвајаТим за ИО оцене према ИОП-у Тим за ДП
 12. 12. Динамика вредновања ИОП-а • По утврђеној Прва година: Остале године: динамициТРОМЕСЕЧНО ПОЛУГОДИШЊЕ • По потреби РЕЗУЛТАТИ Педагошки Тим за ИО колегијум
 13. 13. спољашњевредновање самовредновање самовредновање просветни тим за ИО тим за ДП саветник резултати се шаљу тиму за ИО и педагошком колегијуму Педагошки колегијум доноси одлуку на предлог тима за ДП.
 14. 14. престанак ИОП-а наставак ИОП-а измене ИОП-а ако прилагођени програм не даје мишљење резултате детета мишљење интерресорне комисијеиндивидуализација сагласност родитеља
 15. 15. Врсте ИОП-а ИОП по ИОП по ИОП прилагођеном програму измењеном програму обогаћен и проширен програм ИОП по простор и услови прилагођеном програму прилагођавање метода рада општих исхода уџбеници и прилагођавање посебнихнаставна средстава стандарда постигнућа активности и прилагођавање њихов распоред садржаја лица која пружају подршку Доношењу ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима постигнућа, претходи:1. доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом,2. мишљење интерресорне комисије

×