Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Napredovanje ucenika u toku godine i

92,557 views

Published on

 • Login to see the comments

Napredovanje ucenika u toku godine i

 1. 1. На основу Правилника о сталном стручномусавршавању и стицању звањанаставника, васпитача и стручнихсарадника („Службени гласник РС“, број13/2012)
 2. 2. У оквиру пуног радног времена, наставники стручни сарадник има 68 сати годишњеразличитих облика стручног усавршавања,од чега је 24 сата право на плаћеноодсуство из установе ради похађањаодобрених програма и стручних скупова, а44 сата стручног усавршавања у оквирусвојих развојних активности.
 3. 3. Оцењивање ученика је обавеза сваког наставника.То је Оцењивање ученика је обавеза сваког наставника.То јесложен и одговоран задатак који подразумева неколико сложен и одговоран задатак који подразумева неколиковажних чинилаца: важних чинилаца:1.Познавање ученика (његових способности, интереса, 1.Познавање ученика (његових способности, интереса,околности у којима живи, предзнања из области за коју је околности у којима живи, предзнања из области за коју јенаставник задужен) .. наставник задужен)2.Познавање садржаја (Наставни план и програм )) 2.Познавање садржаја (Наставни план и програм3.Упоређивање програмских садржаја и очекиваних 3.Упоређивање програмских садржаја и очекиванихрезултата. резултата.4.Маркирање кључних места 4.Маркирање кључних места5.Континуирано праћење ученика и његовог напредовања. 5.Континуирано праћење ученика и његовог напредовања.6.Свођење субјективности на што мању меру, односно 6.Свођење субјективности на што мању меру, односнонепридавање значаја гласинама и предрасудама о породици, непридавање значаја гласинама и предрасудама о породици,детету итд. детету итд.7.Не изводити пребрзо закључке о могућностима детета, не 7.Не изводити пребрзо закључке о могућностима детета, негенерализовати (Није научио један сегмент, а ми кажемо да не генерализовати (Није научио један сегмент, а ми кажемо да незна ништа) зна ништа)
 4. 4. О Ц Е Њ И В А Њ Е ИМА СМИСЛА АКО ИМА ИНТЕГРАТИВНУ УЛОГУ (интегрише програмске садржаје, потребе , постигнућа) АКО ОБАВЕШТАВА (ученика, родитеље о напредовању и тешкоћама у наставном процесу) ВОДИ ДО МОГУЋНОСТИ САМОПРОЦЕНЕ (јача унутрашњу снагу, објективност, формирање реалне слике о себи) АКО ЈЕ У ФУНКЦИЈИ НАПРЕДОВАЊА (ако има снагу мотива за сазнавање новог) ПРИПРЕМА ЗА РЕАЛНО САГЛЕДАВАЊЕ ПОСТИГНУЋА И ФОРМИРАЊЕ РЕАЛНЕ СЛИКЕ О СЕБИ АКО ЈЕ САЗНАЊЕ У ФУНКЦИЈИ......формирање правилног односа према истини , животу, природи ....
 5. 5. Описном оценом наставник говори ученикуи родитељима о природи знања, вештинама,навикама, шта зна, које садржаје слабијепознаје, колико је дете самостално, зна липрименити научено, какав је у односу надругу децу, прихвата ли обавезе, колико јеактиван у раду с другима, повлачи ли се изгрупе. Описно оцењивање је захтевнаактивност, тешка , тражи стално праћење идокументотовање тврдњи у опису.Оцењивање је индикатор ваљаностиукупних приступа у разреду
 6. 6. Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развојаученика и показатељ је квалитета и ефикасности рада наставника и школе ученика и показатељ је квалитета и ефикасности рада наставника и школеууостваривању прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа. остваривању прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа.Показатељи ваљаног Оквир за процену резултата Критеријуми заоцењивања оцењивање владања вештине изражавања иобјективност саопштавања; Однос према :релевантност  разумевање, примена иразноврсност начина вредновање научених школским обавезама оцењивања поступака и процедура; другим ученицимаинструктивност рад са подацима и рад на запосленима у школи ијавност различитим врстама другим организацијама уредовност текстова;благовременост  уметничко изражавање; којима се остварујеправичност вештине, руковање образовно- васпитни рад прибором, алатом и изреченој васпитној или технологијама и извођење васпитно-дисциплинској радних задатака мери школској имовини, имовини других и заштити и очувању
 7. 7. Ученик се оцењује и на Бројчаном оценом Описном оценомоснову активности и изражава се: изражава се:његових резултата рада, а 1) степен оствареностинарочито: излагања и циљева, општих и 1) оствареност циљева,представљања (изложба посебних, односно општих и посебних,радова, резултати прилагођених стандарда односно прилагођенихистраживања, модели, постигнућа у току стандарда постигнућа уцртежи, постери, савладавања школског току савладавањадизајнерска решења и програма; школског програма;др), учешћа у дебати идискусији, писања есеја, 2) ангажовање ученика у 2) ангажовање ученика удомаћих задатака, учешћа настави. настави;у различитим облицимагрупног рада, рада на Бројчане оцене су: 3) напредовање у односупројектима, збирке одличан (5), врло добар на претходни период;одабраних ученикових (4), добар (3), довољан (2)продуката рада - и недовољан (1). 4) препорука за даљепортфолија, у складу са напредовање ученика.програмом наставногпредмета.
 8. 8. Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену проверу постигнућа.Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који ће се писмено проверавати најкасније пет дана пре провере.
 9. 9. ПРОВЕРЕ - трајање БЕЗ НАЈАВЕ а ут нми СА НАЈАВОМ
 10. 10. Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе, односно на веб страници школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту.Оцена из писмене провере постигнућауписује се у дневник у року од осамдана од дана провере.
 11. 11.  На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени. Одељењски старешина је обавезан да благовремено, а најмање четири пута у току школске године, на примерен начин обавештава родитеље о постигнућима ученика, напредовању, мотивацији за учење, владању и другим питањима од значаја за образовање и васпитање.
 12. 12. Потпис родитеља: Потпис родитеља:Сугестије родитеља: Сугестије родитеља:
 13. 13. НАПРЕДОВАЊЕ И ЗАПАЖАЊА О ПОСТИГНУЋИМАСледеће табеле показују како се прати напредовање и запажање о постигнућима ученика у изборним предметима (Чувари природе и Грађанско васпитање) и ваннаставним активностима.
 14. 14. ВРЕМЕ I клас. период II клас. период III клас. период IV клас. период АНГАЖОВАЊЕ Р П Ч Р П Ч Р П Ч Р П Ч-учествује у разговору-учествује у раду групе-истражује или учествује уактивностима-поштује договорена правила-има правилан однос премапостору у коме живи и природи-поштује радну атмосферу на часу Потребно је -развија одговоран однос према -развија одговоран однос према себи ПРЕПОРУКЕ да: себи и животној средини и животној средини -развија истраживачки дух, -развија истраживачки дух, самосталност и радозналост самосталност и радозналост -изграђује лични критички став -изграђује лични критички став према загађењу према загађењуПотпис родитеља:Сугестије: Гордана Јаневска, проф. разредне наставе
 15. 15. ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ЈЕ ВАЖНО• Засновано је на критеријима. (Шта оцењујем? Како? Шта?)• Континуирано је и засновано на праћењу ученичког рада• Подразумиева више аспеката• Одражава различитост приступа• Полази од оног што дете з н а и што је његова јача страна;• Ослања на ученичку могућност и слободу самопроцењивања• Сви су ученици укључени у поступак и да знају шта их очекује;• Оцењивање је подређено важним циљевима (знање, живот решавање проблема у животним ситуацијама) , а не само захтевима наставне јединице и апстрактним циљевима;• Уважава развојне карактеристике деце одређене доби и сваког детета ;• Помаже у идентификацији деце са посебним потребама• Оцењивање вршити у околностима које су примерене потребама деце, не застрашивати ученике слабом оценом, тежином задатака .• Увек имати на уму да оцењујемо, баш оно што треба оцењивати.• Оцењивати поједине сегменте у односу на циљеве Програма и укупна постигнућа ученика
 16. 16. Литература:Правилник о вредновању квалитетарада установа („Сл. гласник РС“, број9/12)http://www.scribd.com/doc/22283761/Pra%C4%87enje-napredovanja-u%C4%8Denikahttp://http//www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mpn.gov.rs%2Fuserfiles%2FZa%2520Ministra-28_2_.ppt&ei=F1wCUaqmN43AtAbD7oDYBg&usg=AFQjCNFIoaO_NX2je_9CkqSWPdt7f-0WpQ&bvm=bv.41524429,d.Yms

×