SlideShare a Scribd company logo

BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx

N
nsmm

CONTOH BORANG ULASAN BUKU SPLKPM

1 of 5
Download to read offline
BORANG SINOPSIS BUKU
NAMA SEKOLAH: SK.SEMBIRAI,KOTA BELUD KOD SEKOLAH:XBA5336
1 NAMA GURU NUR SYAFIKAHBINTIMOHAMAT
2 JUDUL
PENULIS BUKU
MUKA SURAT
STRATEGI PENGURUSAN
TINGKAHLAKU (MURID
BERKEPERLUAN KHAS)
MAHFUZAH ZAINOL
115 ms
3. BIDANG: PENDIDIKAN
4 TARIKHPEMBENTANGAN 03.2.2021 5. MASA : 11.00 PAGI
6 TEMPAT PEMBENTANGAN -
7 SINOPSIS:
Bukuini merupakanbukuberkaitanpengurusantingkahlakukanak-kanakberkeperluankhasdi
sekolah. Iamempunyai cadanganTindakangurujikaberlakutingkahlakumencabardalam
kalanganmuridberkeperluankhasdi sekolah.Iabolehjugadigunakanolehibubapabagi
mengawal tingkahlakuanak-anak.
8 NILAIPENGETAHUAN/PENGAJARAN:
Terdapatbanyaknilai pengetahuandanpengajaranyangsayapelajari melaluibukuini.Antaranya
ialahkaedah-kaedahyangbolehdiaplikasikanuntukmengurusmurid-muridberkeperluankhas
yang mempunyamasalahtingkahlakunegatif di sekolah.ContohnyaTeknikABC,kaedahcerita
sosial dankaedahjadual visual.Kaedahseperti ini bolehdigunakandi sekolahuntukintervensi
mengurangkanmasalahtingkahlakunegatif murid.
9 APLIKASIILMU DALAMORGANISASI/P&P:
Guru dapat mengaplikasikankaedah,strategidan teknikpengurusantingkahlakuyangboleh
mengurangkanmasalahtingkahlakumuridterutamamuridPendidikanKhas.
DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:
……………………………………….. ……………………………………………………..
(NUR SYAFIKAHMOHAMAT) (MOHD NAZRIMOHD YAMAN)
BORANG SINOPSIS BUKU
NAMA SEKOLAH: SK.SEMBIRAI,KOTA BELUD KOD SEKOLAH:XBA5336
1 NAMA GURU NUR SYAFIKAHBINTIMOHAMAT
2 JUDUL
PENULIS BUKU
MUKA SURAT
200 TIPBIJAK KOMUNIKASI
GAYA RASULULLAH
NOORAINILMUNIRAH
FAIZOL
126 ms
3. BIDANG: MOTIVASI
4 TARIKHPEMBENTANGAN 27.1.2021 5. MASA : 11.00 PAGI
6 TEMPAT PEMBENTANGAN -
7 SINOPSIS:
Memberi pendedahantentangcaraberkomunikasiyangbaikmenurutRasulullahs.a.w. Bukuini
memuatkan4 bab yangterdiri daripadakaedahRasulullahs.a.w.berkomunikasidengansahabat,
komunikasi sebagaiseorangpemimpim, komunikasi denganseorangkanak-kanakdanwanita,dan
jugakomunikasi dakwahberpengaruhbaginda.
8 NILAIPENGETAHUAN/PENGAJARAN:
Membantukitadalammemperbetulkangayakomunikasi kitadalamkehidupansehariansupaya
tidakmenjerumuskankitake lembahdosakeranamulutyangpetahberbicara.
9 APLIKASIILMU DALAMORGANISASI/P&P:
Guru dapat mengaplikasikankaedah,strategidanteknik untukberkomunikasi denganrakan
sekerja,pentadbirdanterutamadenganmurid-muriddi sekolah.Bukansahajauntukdisenangi
merekatetapi untukmendekati anak-anakmuridsupayatidaktakutmahupunsegandenganguru
Ketikagurumengajardi dalamkelas
DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:
……………………………………….. ……………………………………………………..
(NUR SYAFIKAHMOHAMAT) (MOHD NAZRIMOHD YAMAN)
BORANG SINOPSIS BUKU
NAMA SEKOLAH: SK.SEMBIRAI,KOTA BELUD KOD SEKOLAH:XBA5336
1 NAMA GURU NUR SYAFIKAHBINTIMOHAMAT
2 JUDUL
PENULIS BUKU
MUKA SURAT
200 TIPMEMIMPIN GAYA
RASULULLAH
MUHAMMAD SYAFIQ
MOHD YUSOF
121 ms
3. BIDANG: MOTIVASI
4 TARIKHPEMBENTANGAN 26.1.2021 5. MASA : 11.00 PAGI
6 TEMPAT PEMBENTANGAN -
7 SINOPSIS:
Nabi Muhammads.a.w diutuskankepadaumatmanusiauntukdijadikantauladandancontoh
kepadakita.Segalaperkataan, perbuatandanajaranRasulullahs.a.w memberi hikmahdankesan
yang positif dalamkehidupansehariankita. Bermuladari awal pagi hinggakitamenutupmata
semulapadamalamhari,sudah diberi contoholehRasulullahs.a.w melalui hadith-hadithbaginda.
Olehitu,menjadi keutamaankepadakitauntukmencontohi kehidupanbagindadalamhidupkita.
8 NILAIPENGETAHUAN/PENGAJARAN:
Memberi informasi kepadakitagayakepimpinanbermuladari diri sendiri,seterusnyakeluarga,
organisasi,danmasyarakat.Setiaporangwajibmemimpinsekurang-kurangnyamemimpindiri
sendiri.Kehidupanini tidakbolehlari daripadamemimpin.
9 APLIKASIILMU DALAMORGANISASI/P&P:
Guru dapat mengaplikasikankaedah,strategidanteknik untuk memimpinsamaadarakan sekerja,
mahupun murid-muriddi sekolah. Sebagai seorangguru,kitatidaklari dari memimpindan
dipimpindisebabkankitasatuorganisasi besaryangjikatidakdipimpinakanmenjadikanorganisasi
kitalemahdan tidakmenyeronokkan.
DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:
……………………………………….. ……………………………………………………..
(NUR SYAFIKAHMOHAMAT) (MOHD NAZRIMOHD YAMAN)
BORANG SINOPSIS BUKU
NAMA SEKOLAH: SK.SEMBIRAI,KOTA BELUD KOD SEKOLAH:XBA5336
1 NAMA GURU NUR SYAFIKAHBINTIMOHAMAT
2 JUDUL
PENULIS BUKU
MUKA SURAT
PSIKOLOGIORANGBERJAYA
AINON MOHD
390 ms
3. BIDANG: MOTIVASI
4 TARIKHPEMBENTANGAN 10.2.2021 5. MASA : 11.00 PAGI
6 TEMPAT PEMBENTANGAN -
7 SINOPSIS:
Kitabanyaksalah fahamdan keliruberkenaansyarat-syaratmenjadi orangyangberjaya.Dalam
bidangpendidikan,kitapenyangkasiapaluluscemerlangdi sekolahmahupundi universityakan
berjayajugadi tempatkerjadanbegitujugasebaliknya. Kekeliruanini menyebabkanibubapadan
sekolahterlalumementingkanpencapaiancemerlangdalampeperiksaan.
8 NILAIPENGETAHUAN/PENGAJARAN:
Kejayaandipengaruhi olehbanyakfaktorbukansetakatkelulusanakademik,modal,semangatdan
kecekalan.Bukuini adalahusahasederhanauntukmenerangkanfaktor-faktorselaindaripada
empatitu,yang amat mempengaruhikejayaan.
9 APLIKASIILMU DALAMORGANISASI/ P&P:
Guru dapat memahami danmelayansemuamuridsamarata tanpamengiramuriditupandai atau
punkurang pandai.Janganmembuatpersepi muridyangmalasakanterustidakberjaya.Sebagai
seorangguru,kita kenasentiasapositifdenganmuriddanmemberigalakankepadamerekauntuk
terusmajuuntukmencapai cita-citamereka.
DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:
……………………………………….. ……………………………………………………..
(NUR SYAFIKAHMOHAMAT) (MOHD NAZRIMOHD YAMAN)
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
Ad

Recommended

INTERVENSI PBD 1 2022.pptx
INTERVENSI PBD 1 2022.pptxINTERVENSI PBD 1 2022.pptx
INTERVENSI PBD 1 2022.pptxssuser3fe836
 
339872720 contoh-sinopsis-buku-untuk-ladap
339872720 contoh-sinopsis-buku-untuk-ladap339872720 contoh-sinopsis-buku-untuk-ladap
339872720 contoh-sinopsis-buku-untuk-ladapFATIHAH IBRAHIM
 
Ladap buku yusa
Ladap buku yusaLadap buku yusa
Ladap buku yusaYusa Yusuf
 
339548138 sinopsis-buku-bacaan-ilmiah
339548138 sinopsis-buku-bacaan-ilmiah339548138 sinopsis-buku-bacaan-ilmiah
339548138 sinopsis-buku-bacaan-ilmiahnurul bazilah
 
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docx
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docxGuru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docx
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docxAhmadTermiziBaharum1
 
Sinopsis buku murni 2021
Sinopsis buku murni 2021Sinopsis buku murni 2021
Sinopsis buku murni 2021Nora Liza
 
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat Sumber
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat SumberPengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat Sumber
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat SumberRicca Bong
 

More Related Content

What's hot

ucapan-perpisahan
 ucapan-perpisahan ucapan-perpisahan
ucapan-perpisahanMiz Jieha
 
Pelan intervensi bm
Pelan intervensi bmPelan intervensi bm
Pelan intervensi bmnur aliaa
 
Program pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharuProgram pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharuCikgu Nur
 
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Jamalludin Llud Lee
 
Teks ucapan wakil murid sempena hari guru
Teks ucapan wakil murid sempena hari guruTeks ucapan wakil murid sempena hari guru
Teks ucapan wakil murid sempena hari guruAzmi Bokhari
 
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docxMinit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docxJULIZABINTIALLIMoe
 
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppContoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppHairu Nizam
 
Teks pengacara majlis hari anugerah kecemerlangan 2018
Teks pengacara majlis hari anugerah kecemerlangan 2018Teks pengacara majlis hari anugerah kecemerlangan 2018
Teks pengacara majlis hari anugerah kecemerlangan 2018Norazelin Mat Isa
 
Cari perkataan tersembunyi sains
Cari perkataan tersembunyi sainsCari perkataan tersembunyi sains
Cari perkataan tersembunyi sainsHASBUL
 
Ulasan guru kelas
Ulasan guru kelasUlasan guru kelas
Ulasan guru kelasWan Ikram
 
Teks pengacara majlis mesyuarat agung pibg
Teks pengacara majlis mesyuarat agung pibgTeks pengacara majlis mesyuarat agung pibg
Teks pengacara majlis mesyuarat agung pibgrozitabtzain
 
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di SekolahProtokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di SekolahNorhayati Ismail
 
50575415 sinopsis-rekod-pembacaan-ldp
50575415 sinopsis-rekod-pembacaan-ldp50575415 sinopsis-rekod-pembacaan-ldp
50575415 sinopsis-rekod-pembacaan-ldpWann Rohaiyusma
 
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANKERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANfaizah osman
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM Mokhzani Fadir
 
Contoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bm
Contoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bmContoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bm
Contoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bmNorazelin Mat Isa
 

What's hot (20)

ucapan-perpisahan
 ucapan-perpisahan ucapan-perpisahan
ucapan-perpisahan
 
KBAT dalam PdP
KBAT dalam PdPKBAT dalam PdP
KBAT dalam PdP
 
Ucapan wakil pelajar
Ucapan wakil pelajarUcapan wakil pelajar
Ucapan wakil pelajar
 
Pelan intervensi bm
Pelan intervensi bmPelan intervensi bm
Pelan intervensi bm
 
Program pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharuProgram pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharu
 
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
 
Ucapan perpisahan
Ucapan perpisahanUcapan perpisahan
Ucapan perpisahan
 
Teks ucapan wakil murid sempena hari guru
Teks ucapan wakil murid sempena hari guruTeks ucapan wakil murid sempena hari guru
Teks ucapan wakil murid sempena hari guru
 
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docxMinit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
 
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppContoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
 
Teks pengacara majlis hari anugerah kecemerlangan 2018
Teks pengacara majlis hari anugerah kecemerlangan 2018Teks pengacara majlis hari anugerah kecemerlangan 2018
Teks pengacara majlis hari anugerah kecemerlangan 2018
 
Cari perkataan tersembunyi sains
Cari perkataan tersembunyi sainsCari perkataan tersembunyi sains
Cari perkataan tersembunyi sains
 
Ulasan guru kelas
Ulasan guru kelasUlasan guru kelas
Ulasan guru kelas
 
Teks pengacara majlis mesyuarat agung pibg
Teks pengacara majlis mesyuarat agung pibgTeks pengacara majlis mesyuarat agung pibg
Teks pengacara majlis mesyuarat agung pibg
 
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di SekolahProtokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
 
50575415 sinopsis-rekod-pembacaan-ldp
50575415 sinopsis-rekod-pembacaan-ldp50575415 sinopsis-rekod-pembacaan-ldp
50575415 sinopsis-rekod-pembacaan-ldp
 
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANKERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
 
Contoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bm
Contoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bmContoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bm
Contoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bm
 
Contoh rpi
Contoh rpiContoh rpi
Contoh rpi
 

Similar to BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx

Mencontohi rasulullah sebagai pendidik mithali
Mencontohi rasulullah sebagai pendidik mithaliMencontohi rasulullah sebagai pendidik mithali
Mencontohi rasulullah sebagai pendidik mithaliamira nurfahmida
 
IB MEDIA PEMBELAJARAN 2022 -belum.pptx
IB MEDIA PEMBELAJARAN 2022 -belum.pptxIB MEDIA PEMBELAJARAN 2022 -belum.pptx
IB MEDIA PEMBELAJARAN 2022 -belum.pptxBukhariSobontoro
 
Hsp pj kbsm
Hsp pj kbsmHsp pj kbsm
Hsp pj kbsmNas Lin
 
Hsp pj kbsm 2016
Hsp pj kbsm 2016Hsp pj kbsm 2016
Hsp pj kbsm 2016watinida
 
Hsp pj kbsm_mdepan
Hsp pj kbsm_mdepanHsp pj kbsm_mdepan
Hsp pj kbsm_mdepanAfzan Razali
 
Hsp pj kbsm
Hsp pj kbsmHsp pj kbsm
Hsp pj kbsmNas Lin
 
Daftar buku pegangan guru dan siswa
Daftar buku pegangan guru dan siswaDaftar buku pegangan guru dan siswa
Daftar buku pegangan guru dan siswaAlmakmun Santoso
 
Resume bimbingan dan konseling 2
Resume bimbingan dan konseling 2Resume bimbingan dan konseling 2
Resume bimbingan dan konseling 2Ricky Ramadhan
 
Borang ulasan buku
Borang ulasan bukuBorang ulasan buku
Borang ulasan bukusnorar
 
Kertas ker ja musang berjanggut
Kertas ker ja musang berjanggutKertas ker ja musang berjanggut
Kertas ker ja musang berjanggutsitimasayumazlan
 
Laporan bergambar perkhemahan 2015
Laporan bergambar perkhemahan 2015Laporan bergambar perkhemahan 2015
Laporan bergambar perkhemahan 2015Siti Ausah
 
Paperwork program kepimpinan 2014 nadi cp
Paperwork program kepimpinan 2014 nadi cpPaperwork program kepimpinan 2014 nadi cp
Paperwork program kepimpinan 2014 nadi cpMohamad Hasifi Saffia
 
Silabus mentoring remaja lp2 i
Silabus mentoring remaja lp2 iSilabus mentoring remaja lp2 i
Silabus mentoring remaja lp2 iAbu Jakaria
 
Khutbah hari guru 2016 rumi
Khutbah hari guru 2016 rumiKhutbah hari guru 2016 rumi
Khutbah hari guru 2016 ruminazir78
 
Tugaskurikulumpembelajaran 100322040213-phpapp01
Tugaskurikulumpembelajaran 100322040213-phpapp01Tugaskurikulumpembelajaran 100322040213-phpapp01
Tugaskurikulumpembelajaran 100322040213-phpapp01Kang Murs
 
25 isi pengembangan pembelajaran nahwu dengan model
25 isi pengembangan pembelajaran nahwu dengan model25 isi pengembangan pembelajaran nahwu dengan model
25 isi pengembangan pembelajaran nahwu dengan modelErta Erta
 
Bookreview kurang disiplin
Bookreview kurang disiplinBookreview kurang disiplin
Bookreview kurang disiplinnhana81
 

Similar to BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx (20)

borang sinopsis WKZURAINI.doc
borang sinopsis WKZURAINI.docborang sinopsis WKZURAINI.doc
borang sinopsis WKZURAINI.doc
 
Mencontohi rasulullah sebagai pendidik mithali
Mencontohi rasulullah sebagai pendidik mithaliMencontohi rasulullah sebagai pendidik mithali
Mencontohi rasulullah sebagai pendidik mithali
 
Stres
StresStres
Stres
 
IB MEDIA PEMBELAJARAN 2022 -belum.pptx
IB MEDIA PEMBELAJARAN 2022 -belum.pptxIB MEDIA PEMBELAJARAN 2022 -belum.pptx
IB MEDIA PEMBELAJARAN 2022 -belum.pptx
 
Hsp pj kbsm
Hsp pj kbsmHsp pj kbsm
Hsp pj kbsm
 
Hsp pj kbsm 2016
Hsp pj kbsm 2016Hsp pj kbsm 2016
Hsp pj kbsm 2016
 
Hsp pj kbsm_mdepan
Hsp pj kbsm_mdepanHsp pj kbsm_mdepan
Hsp pj kbsm_mdepan
 
Hsp pj kbsm
Hsp pj kbsmHsp pj kbsm
Hsp pj kbsm
 
Daftar buku pegangan guru dan siswa
Daftar buku pegangan guru dan siswaDaftar buku pegangan guru dan siswa
Daftar buku pegangan guru dan siswa
 
Resume bimbingan dan konseling 2
Resume bimbingan dan konseling 2Resume bimbingan dan konseling 2
Resume bimbingan dan konseling 2
 
Borang ulasan buku
Borang ulasan bukuBorang ulasan buku
Borang ulasan buku
 
Kertas ker ja musang berjanggut
Kertas ker ja musang berjanggutKertas ker ja musang berjanggut
Kertas ker ja musang berjanggut
 
Laporan bergambar perkhemahan 2015
Laporan bergambar perkhemahan 2015Laporan bergambar perkhemahan 2015
Laporan bergambar perkhemahan 2015
 
Hsp pj kbsr
Hsp pj kbsrHsp pj kbsr
Hsp pj kbsr
 
Paperwork program kepimpinan 2014 nadi cp
Paperwork program kepimpinan 2014 nadi cpPaperwork program kepimpinan 2014 nadi cp
Paperwork program kepimpinan 2014 nadi cp
 
Silabus mentoring remaja lp2 i
Silabus mentoring remaja lp2 iSilabus mentoring remaja lp2 i
Silabus mentoring remaja lp2 i
 
Khutbah hari guru 2016 rumi
Khutbah hari guru 2016 rumiKhutbah hari guru 2016 rumi
Khutbah hari guru 2016 rumi
 
Tugaskurikulumpembelajaran 100322040213-phpapp01
Tugaskurikulumpembelajaran 100322040213-phpapp01Tugaskurikulumpembelajaran 100322040213-phpapp01
Tugaskurikulumpembelajaran 100322040213-phpapp01
 
25 isi pengembangan pembelajaran nahwu dengan model
25 isi pengembangan pembelajaran nahwu dengan model25 isi pengembangan pembelajaran nahwu dengan model
25 isi pengembangan pembelajaran nahwu dengan model
 
Bookreview kurang disiplin
Bookreview kurang disiplinBookreview kurang disiplin
Bookreview kurang disiplin
 

Recently uploaded

Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...Kanaidi ken
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdfRUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdfimamasyari24
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...MasudinMuhJinan
 
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docxFORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docxRamadhaniRamadhani23
 
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...Kanaidi ken
 
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop  Soal-soal hots presentasi.pdfWorkshop  Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdfkadekasrama85
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesiaposotojo01
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...ainullabib3523
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdfModul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdfricky987142
 
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptxPentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptxNursyahirsyahmiSyahi
 
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'eKamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'ePejuangKeadilan2
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfDOWENSAPETUASIMARMAT
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...Kanaidi ken
 
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...SantiKartini1
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfAGUSWACHID4
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxKanaidi ken
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdfResnaningPujiAstuti1
 
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"Herry Prasetyo
 

Recently uploaded (20)

Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdfRUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
 
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docxFORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
 
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
 
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop  Soal-soal hots presentasi.pdfWorkshop  Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdf
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdfModul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
 
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptxPentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
 
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'eKamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
 
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
 
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
 

BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx

 • 1. BORANG SINOPSIS BUKU NAMA SEKOLAH: SK.SEMBIRAI,KOTA BELUD KOD SEKOLAH:XBA5336 1 NAMA GURU NUR SYAFIKAHBINTIMOHAMAT 2 JUDUL PENULIS BUKU MUKA SURAT STRATEGI PENGURUSAN TINGKAHLAKU (MURID BERKEPERLUAN KHAS) MAHFUZAH ZAINOL 115 ms 3. BIDANG: PENDIDIKAN 4 TARIKHPEMBENTANGAN 03.2.2021 5. MASA : 11.00 PAGI 6 TEMPAT PEMBENTANGAN - 7 SINOPSIS: Bukuini merupakanbukuberkaitanpengurusantingkahlakukanak-kanakberkeperluankhasdi sekolah. Iamempunyai cadanganTindakangurujikaberlakutingkahlakumencabardalam kalanganmuridberkeperluankhasdi sekolah.Iabolehjugadigunakanolehibubapabagi mengawal tingkahlakuanak-anak. 8 NILAIPENGETAHUAN/PENGAJARAN: Terdapatbanyaknilai pengetahuandanpengajaranyangsayapelajari melaluibukuini.Antaranya ialahkaedah-kaedahyangbolehdiaplikasikanuntukmengurusmurid-muridberkeperluankhas yang mempunyamasalahtingkahlakunegatif di sekolah.ContohnyaTeknikABC,kaedahcerita sosial dankaedahjadual visual.Kaedahseperti ini bolehdigunakandi sekolahuntukintervensi mengurangkanmasalahtingkahlakunegatif murid. 9 APLIKASIILMU DALAMORGANISASI/P&P: Guru dapat mengaplikasikankaedah,strategidan teknikpengurusantingkahlakuyangboleh mengurangkanmasalahtingkahlakumuridterutamamuridPendidikanKhas. DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: ……………………………………….. …………………………………………………….. (NUR SYAFIKAHMOHAMAT) (MOHD NAZRIMOHD YAMAN)
 • 2. BORANG SINOPSIS BUKU NAMA SEKOLAH: SK.SEMBIRAI,KOTA BELUD KOD SEKOLAH:XBA5336 1 NAMA GURU NUR SYAFIKAHBINTIMOHAMAT 2 JUDUL PENULIS BUKU MUKA SURAT 200 TIPBIJAK KOMUNIKASI GAYA RASULULLAH NOORAINILMUNIRAH FAIZOL 126 ms 3. BIDANG: MOTIVASI 4 TARIKHPEMBENTANGAN 27.1.2021 5. MASA : 11.00 PAGI 6 TEMPAT PEMBENTANGAN - 7 SINOPSIS: Memberi pendedahantentangcaraberkomunikasiyangbaikmenurutRasulullahs.a.w. Bukuini memuatkan4 bab yangterdiri daripadakaedahRasulullahs.a.w.berkomunikasidengansahabat, komunikasi sebagaiseorangpemimpim, komunikasi denganseorangkanak-kanakdanwanita,dan jugakomunikasi dakwahberpengaruhbaginda. 8 NILAIPENGETAHUAN/PENGAJARAN: Membantukitadalammemperbetulkangayakomunikasi kitadalamkehidupansehariansupaya tidakmenjerumuskankitake lembahdosakeranamulutyangpetahberbicara. 9 APLIKASIILMU DALAMORGANISASI/P&P: Guru dapat mengaplikasikankaedah,strategidanteknik untukberkomunikasi denganrakan sekerja,pentadbirdanterutamadenganmurid-muriddi sekolah.Bukansahajauntukdisenangi merekatetapi untukmendekati anak-anakmuridsupayatidaktakutmahupunsegandenganguru Ketikagurumengajardi dalamkelas DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: ……………………………………….. …………………………………………………….. (NUR SYAFIKAHMOHAMAT) (MOHD NAZRIMOHD YAMAN)
 • 3. BORANG SINOPSIS BUKU NAMA SEKOLAH: SK.SEMBIRAI,KOTA BELUD KOD SEKOLAH:XBA5336 1 NAMA GURU NUR SYAFIKAHBINTIMOHAMAT 2 JUDUL PENULIS BUKU MUKA SURAT 200 TIPMEMIMPIN GAYA RASULULLAH MUHAMMAD SYAFIQ MOHD YUSOF 121 ms 3. BIDANG: MOTIVASI 4 TARIKHPEMBENTANGAN 26.1.2021 5. MASA : 11.00 PAGI 6 TEMPAT PEMBENTANGAN - 7 SINOPSIS: Nabi Muhammads.a.w diutuskankepadaumatmanusiauntukdijadikantauladandancontoh kepadakita.Segalaperkataan, perbuatandanajaranRasulullahs.a.w memberi hikmahdankesan yang positif dalamkehidupansehariankita. Bermuladari awal pagi hinggakitamenutupmata semulapadamalamhari,sudah diberi contoholehRasulullahs.a.w melalui hadith-hadithbaginda. Olehitu,menjadi keutamaankepadakitauntukmencontohi kehidupanbagindadalamhidupkita. 8 NILAIPENGETAHUAN/PENGAJARAN: Memberi informasi kepadakitagayakepimpinanbermuladari diri sendiri,seterusnyakeluarga, organisasi,danmasyarakat.Setiaporangwajibmemimpinsekurang-kurangnyamemimpindiri sendiri.Kehidupanini tidakbolehlari daripadamemimpin. 9 APLIKASIILMU DALAMORGANISASI/P&P: Guru dapat mengaplikasikankaedah,strategidanteknik untuk memimpinsamaadarakan sekerja, mahupun murid-muriddi sekolah. Sebagai seorangguru,kitatidaklari dari memimpindan dipimpindisebabkankitasatuorganisasi besaryangjikatidakdipimpinakanmenjadikanorganisasi kitalemahdan tidakmenyeronokkan. DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: ……………………………………….. …………………………………………………….. (NUR SYAFIKAHMOHAMAT) (MOHD NAZRIMOHD YAMAN)
 • 4. BORANG SINOPSIS BUKU NAMA SEKOLAH: SK.SEMBIRAI,KOTA BELUD KOD SEKOLAH:XBA5336 1 NAMA GURU NUR SYAFIKAHBINTIMOHAMAT 2 JUDUL PENULIS BUKU MUKA SURAT PSIKOLOGIORANGBERJAYA AINON MOHD 390 ms 3. BIDANG: MOTIVASI 4 TARIKHPEMBENTANGAN 10.2.2021 5. MASA : 11.00 PAGI 6 TEMPAT PEMBENTANGAN - 7 SINOPSIS: Kitabanyaksalah fahamdan keliruberkenaansyarat-syaratmenjadi orangyangberjaya.Dalam bidangpendidikan,kitapenyangkasiapaluluscemerlangdi sekolahmahupundi universityakan berjayajugadi tempatkerjadanbegitujugasebaliknya. Kekeliruanini menyebabkanibubapadan sekolahterlalumementingkanpencapaiancemerlangdalampeperiksaan. 8 NILAIPENGETAHUAN/PENGAJARAN: Kejayaandipengaruhi olehbanyakfaktorbukansetakatkelulusanakademik,modal,semangatdan kecekalan.Bukuini adalahusahasederhanauntukmenerangkanfaktor-faktorselaindaripada empatitu,yang amat mempengaruhikejayaan. 9 APLIKASIILMU DALAMORGANISASI/ P&P: Guru dapat memahami danmelayansemuamuridsamarata tanpamengiramuriditupandai atau punkurang pandai.Janganmembuatpersepi muridyangmalasakanterustidakberjaya.Sebagai seorangguru,kita kenasentiasapositifdenganmuriddanmemberigalakankepadamerekauntuk terusmajuuntukmencapai cita-citamereka. DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: ……………………………………….. …………………………………………………….. (NUR SYAFIKAHMOHAMAT) (MOHD NAZRIMOHD YAMAN)