SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
PROIECT DE LECŢIE
Şcoala
Propunător : Ciudin Raluca Mariana
Data:
CLASA : a V – a
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare:Unităţi de măsură pentru lungime
SUBIECTUL LECŢIEI: Aplicaţii – perimetrul triunghiului, pătratului şi al
dreptunghiului
TIPUL LECŢIEI: Mixtă (Predare- învăţare- evaluare)
Scopul lecţiei: Calculul perimetrului triunghiului, pătratului şi al dreptunghiului
în diferite probleme
OBIECTIVE:
a) cognitive:Pe parcursul activităţii fiecare elev va fi capabil:
  O1: - să efectueze transformări între multiplii şi submultiplii metrului
  O2: - să estimeze măsuri ale unor obiecte din mediul apropiat
  O3: - să calculeze perimetrul triunghiului
  O4: - să calculeze perimetrul pătratului
  O5: - să calculeze perimetrul dreptunghiului
b) socio-afective:
 O1. Sa participe cu placere si interes la activitate
 O2. Sa manifeste creativitate, incredere de sine si sa colaboreze cu
colegii
 c) psiho-motrice
 O1. Sa deseneze corect figurile geometrice
STRATEGII:
Metode utilizate: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, desenul,
brainstormingul, metoda mozaicului, eseul de 5 minute, turul galeriei
Mijloace: instrumente geometrice,planşă cu perimetrele poligoanelor studiate,
fişe de lucru , creta albă şi colorată, tabla, poster ,markere
Resurse umane:elevii clasei a V-a B, organizare- frontala ,
individuala, pe grupe
Resurse oficiale :-programa şcolara
         -planificarea calendaristica- matematica –clasa a V-a
–semestrul al II-lea
         - proiectul unităţii de învăţare : Unităţi de măsură pentru
lungime

   -  temporale: 50 minute
- bibliografie:manual –matematica clasa aV-a –editura Teora
editura Radical, culegere de matematica ,clasa a V-a , editura Meteor
Press
Tinte : -Predarea interactiva centrata pe elev
     -adaptarea curriculum-ului la specificul mediului rural
Scenariul didactic
Nr.crt.  Evenimentele   Ob.op.  Timp           Conţinut instructiv educativ            Metode şi    Mijl.de  Evaluare
       lecţiei                     Act.prof.            Act.elev     procedee    învăţare
1     Moment          1 min.  -notează absenţii                         Activitate   -tabla   -frontală
     organizatoric           -organizează clasa in vederea desfasurarii             frontala    -caiet
                       activitatii                                    -creta
                                                                -instr.
                                                                geometr.  -orală
2     Verificarea        10    - verifică frontal tema pentru acasă     Citeşte din caiet  Activitate
     cunoştinţelor       min.   - distribuie elevilor fişe de lucru cu    tema pentru     frontala
                                                                -caiet
     însuşite              cerinţele:1) Transformaţi : 53 km=? m;    acasă.               -creion
                       1300m=? km; 23dam=? cm; 4300cm=?       - rezolvă      - Activitate  -instr.
                       dam                      cerinţele din fişa  individu-   geometr.  -scrisă
                       2) Transformaţi în metri: 0,7dam ; 150dm;   de lucru       ală scrisă
                       3500mm ; 0,20 km ;
                       3) Calculaţi: 4,5dam +370dm = … m
                       1200 cm + 3,5 m + 0,25 hm = …dam
                       4) Desenaţi în caiete un triunghi , un
                       pătrat , un dreptunghi.
3.    Pregătirea        2 min.  Se împarte clasa în grupe de câte 4 elevi;  Elevii formează
     elevilor              se numără de la 1 la 4.            grupele prin
     pentru               Fiecare membru primeşte o fişă de       ocuparea unui
     receptarea             învăţare , iar fiecare grupă o figură     alt loc în clasă
     noilor               geometrică alcătuită din sârmă .Toţi cei
     cunoştinţe             cu nr. 1 vor rezolva p.1 , toţi cei cu nr.2
                       vor rezolva pb.2 etc .
4.    Anunţarea         1 min.  Aplicaţii – perimetrul triunghiului,     Notează titlul                 Scrisa
     subiectului şi           pătratului şi al dreptunghiului
     a obiectivelor
                       O1,O2,O3,O4,O5
     lecţiei
5.    Comunicare /   O1        Fişa de învăţare este formată din:      -comunică între   Conversa-   Fisa de
     însuşirea             1) a)– măsuraţi în cm laturile triunghiului  ei pentru      ţia      lucru    Scrisa
conţinutului  O2  20   din sârmă                   rezolvarea     euristică,  Markere
          min.  b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute   cerinţei din fişa  învăţarea  Postere
        O3                                             Instrumente
              c) desenaţi triunghiul în caiete       de învăţare în   prin
        O4
              d) calculaţi suma lungimilor laturilor    grupele de     descope-
        O5     măsurate                   experţi şi     rire,
              e) desfaceţi triunghiul din sârmă obţinând  însuşirea      desenul,
              un segment                  cunoşt.necesare   brainstor-
              f) comparaţi suma lungimilor laturilor    să explice     mingul,
              măsurate cu lungimea segmentului obţinut   colegilor
              2) a)– măsuraţi în cm laturile pătratului   rezolvarea pb.   metoda
              din sârmă                             mozaicu-
              b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute            lui,
              c) desenaţi pătratul în caiete
              d) calculaţi suma lungimilor laturilor
              măsurate
              e) desfaceţi pătratul din sârmă obţinând un
              segment
              f) comparaţi suma lungimilor laturilor
              măsurate cu lungimea segmentului obţinut
              3)a)– măsuraţi în cm laturile
              dreptunghiului din sârmă
              b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute
              c) desenaţi dreptunghiul în caiete
              d) calculaţi suma lungimilor laturilor
              măsurate
              e) desfaceţi dreptunghiul din sârmă
              obţinând un segment
              f) comparaţi suma lungimilor laturilor
              măsurate cu lungimea segmentului obţinut
              4) – Considerăm că vreţi să lipiţi pe
              lambriul din clasă o baghetă . Cum veţi
              proceda? Realizaţi practic acest lucru.
Profesorul va urmari si dirija activitatea
              elevilor , ii va îndruma în măsurările
              efectuate si îi va sprijini in realizarea
              posterelor.
6  Fixarea şi    10min. Cere elevilor să realizeze un poster cu     -realizează un   Conversa-
  sistematizarea     rezolvarea problemei fiecărei grupe       poster cu soluţia  ţia
              Profesorul va urmari si dirija activitatea   problemei      euristică,  -orală
              de prezentare a posterelor elevilor .      -se întorc în    învăţarea
              Va defini perimetrul triunghiului,       grupele iniţiale  prin
              pătratului, şi al dreptunghiului .       şi predau      descope-
              Le va spune elevilor şi formula         colegilor      rire,
              perimetrului figurilor învăţate.        rezolvarea     desenul,
                                      problemei      brainstor-
                                      -posterul este   mingul,
                                      prezentat de un   metoda
                                      lider al grupei   mozaicu-
                                      colegilor      lui,

7  Aprecierea    2min.  Profesorul aprecieaza activitatea       Elevii se vor    turul
  activităţii        echipelor, dar si pe cea a fiecarui elev in  aprecia între ei  galeriei
  elevilor         parte subliniind , aspectele pozitive si   scriind pe un
               incurajand elevii care si-au adus intr-o   postit PT. şi
               masura mai mica aportul la desfasurarea    PS.celorlalte
               lectiei.                   grupe.


8  Precizarea şi  1min.  Elevilor li se va indica tema pentru acasa  Notează tema şi
  explicarea        -fisa- si vor fi date explicatii privind   indicaţiile
  temei pentru       modul de rezolvare
  acasă
9  Incheierea    3 min.  In finalul orei se va cere elevilor sa              eseul de 5  Individual
  activitatii        raspunda la urmatoarele intrebari :                minute,   Chestionar
1. Cum apreciati activitatea voastra in
aceasta ora,pe o scara de la 1 la 10?
2.Ce anume v-a placut ,in mod deosebit?
FIŞA DE ÎNVĂŢARE

1)TRIUNGHIUL
a) măsuraţi în cm laturile triunghiului din sârmă
b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute
c) desenaţi triunghiul în caiete
d) calculaţi suma lungimilor laturilor măsurate
e) desfaceţi triunghiul din sârmă obţinând un segment
f) comparaţi suma lungimilor laturilor măsurate cu lungimea segmentului
obţinut
2)PĂTRATUL
 a) măsuraţi în cm laturile pătratului din sârmă
 b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute
 c) desenaţi pătratul în caiete
d) calculaţi suma lungimilor laturilor măsurate
e) desfaceţi pătratul din sârmă obţinând un segment
f) comparaţi suma lungimilor laturilor măsurate cu lungimea segmentului
obţinut
3)DREPTUNGHIUL
a)măsuraţi în cm laturile dreptunghiului din sârmă
b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute
c) desenaţi dreptunghiul în caiete
d) calculaţi suma lungimilor laturilor măsurate
e) desfaceţi dreptunghiul din sârmă obţinând un segment
f) comparaţi suma lungimilor laturilor măsurate cu lungimea segmentului
obţinut
4) PROBĂ PRACTICĂ
– Considerăm că vreţi să lipiţi pe lambriul din clasă o baghetă . Cum veţi
proceda? Realizaţi practic acest lucru.

More Related Content

Similar to Pl perimetre

Metode active ă®n didactica matematicii
Metode active ă®n didactica matematiciiMetode active ă®n didactica matematicii
Metode active ă®n didactica matematiciienculescusilvia
 
Tema-proiect-de-lectie.pdf
Tema-proiect-de-lectie.pdfTema-proiect-de-lectie.pdf
Tema-proiect-de-lectie.pdfLiviuAur
 
Plan lecţie cerc matematică
Plan lecţie cerc matematicăPlan lecţie cerc matematică
Plan lecţie cerc matematicăsilviabraica
 
cl 5 plan de lectie_Cubul, cuboidul.docx
cl 5 plan de lectie_Cubul, cuboidul.docxcl 5 plan de lectie_Cubul, cuboidul.docx
cl 5 plan de lectie_Cubul, cuboidul.docxSvetlanaMoraru
 
6 plan de_lectie
6 plan de_lectie6 plan de_lectie
6 plan de_lectieSCatalinaa
 
0 in cadrul_sedinte_metodice_a_catedrelor_tipuridefunctii
0 in cadrul_sedinte_metodice_a_catedrelor_tipuridefunctii0 in cadrul_sedinte_metodice_a_catedrelor_tipuridefunctii
0 in cadrul_sedinte_metodice_a_catedrelor_tipuridefunctiiNina Cebotari
 
Simulare 2valcea
Simulare 2valceaSimulare 2valcea
Simulare 2valceaescorteanu
 

Similar to Pl perimetre (10)

Metode active ă®n didactica matematicii
Metode active ă®n didactica matematiciiMetode active ă®n didactica matematicii
Metode active ă®n didactica matematicii
 
11 клас
11 клас11 клас
11 клас
 
Tema-proiect-de-lectie.pdf
Tema-proiect-de-lectie.pdfTema-proiect-de-lectie.pdf
Tema-proiect-de-lectie.pdf
 
Pl suprafata
Pl suprafataPl suprafata
Pl suprafata
 
Plan lecţie cerc matematică
Plan lecţie cerc matematicăPlan lecţie cerc matematică
Plan lecţie cerc matematică
 
cl 5 plan de lectie_Cubul, cuboidul.docx
cl 5 plan de lectie_Cubul, cuboidul.docxcl 5 plan de lectie_Cubul, cuboidul.docx
cl 5 plan de lectie_Cubul, cuboidul.docx
 
6 plan de_lectie
6 plan de_lectie6 plan de_lectie
6 plan de_lectie
 
0 in cadrul_sedinte_metodice_a_catedrelor_tipuridefunctii
0 in cadrul_sedinte_metodice_a_catedrelor_tipuridefunctii0 in cadrul_sedinte_metodice_a_catedrelor_tipuridefunctii
0 in cadrul_sedinte_metodice_a_catedrelor_tipuridefunctii
 
Lectie joc capitolul 1
Lectie joc capitolul 1Lectie joc capitolul 1
Lectie joc capitolul 1
 
Simulare 2valcea
Simulare 2valceaSimulare 2valcea
Simulare 2valcea
 

More from Raluca Mariana Ciudin

Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
 
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
 
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
 
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...Raluca Mariana Ciudin
 
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4Raluca Mariana Ciudin
 
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3Raluca Mariana Ciudin
 
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1Raluca Mariana Ciudin
 

More from Raluca Mariana Ciudin (12)

Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
 
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
 
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
 
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
 
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 7
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 7Grupul Scolar Scheia, revista nr. 7
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 7
 
Grupul Scolar Scheia, revista nr 6
Grupul Scolar Scheia, revista nr 6Grupul Scolar Scheia, revista nr 6
Grupul Scolar Scheia, revista nr 6
 
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5
 
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista nr. 4
 
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
Scoala de arte si meserii scheia, revista nr. 3
 
SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2
SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2
SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2
 
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
Scoala de Arte si Meserii Scheia, revista 1
 
Pl capacitate
Pl capacitatePl capacitate
Pl capacitate
 

Pl perimetre

 • 1. PROIECT DE LECŢIE Şcoala Propunător : Ciudin Raluca Mariana Data: CLASA : a V – a Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare:Unităţi de măsură pentru lungime SUBIECTUL LECŢIEI: Aplicaţii – perimetrul triunghiului, pătratului şi al dreptunghiului TIPUL LECŢIEI: Mixtă (Predare- învăţare- evaluare) Scopul lecţiei: Calculul perimetrului triunghiului, pătratului şi al dreptunghiului în diferite probleme OBIECTIVE: a) cognitive:Pe parcursul activităţii fiecare elev va fi capabil: O1: - să efectueze transformări între multiplii şi submultiplii metrului O2: - să estimeze măsuri ale unor obiecte din mediul apropiat O3: - să calculeze perimetrul triunghiului O4: - să calculeze perimetrul pătratului O5: - să calculeze perimetrul dreptunghiului b) socio-afective: O1. Sa participe cu placere si interes la activitate O2. Sa manifeste creativitate, incredere de sine si sa colaboreze cu colegii c) psiho-motrice O1. Sa deseneze corect figurile geometrice STRATEGII: Metode utilizate: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, desenul, brainstormingul, metoda mozaicului, eseul de 5 minute, turul galeriei Mijloace: instrumente geometrice,planşă cu perimetrele poligoanelor studiate, fişe de lucru , creta albă şi colorată, tabla, poster ,markere Resurse umane:elevii clasei a V-a B, organizare- frontala , individuala, pe grupe Resurse oficiale :-programa şcolara -planificarea calendaristica- matematica –clasa a V-a –semestrul al II-lea - proiectul unităţii de învăţare : Unităţi de măsură pentru lungime - temporale: 50 minute
 • 2. - bibliografie:manual –matematica clasa aV-a –editura Teora editura Radical, culegere de matematica ,clasa a V-a , editura Meteor Press Tinte : -Predarea interactiva centrata pe elev -adaptarea curriculum-ului la specificul mediului rural
 • 3. Scenariul didactic Nr.crt. Evenimentele Ob.op. Timp Conţinut instructiv educativ Metode şi Mijl.de Evaluare lecţiei Act.prof. Act.elev procedee învăţare 1 Moment 1 min. -notează absenţii Activitate -tabla -frontală organizatoric -organizează clasa in vederea desfasurarii frontala -caiet activitatii -creta -instr. geometr. -orală 2 Verificarea 10 - verifică frontal tema pentru acasă Citeşte din caiet Activitate cunoştinţelor min. - distribuie elevilor fişe de lucru cu tema pentru frontala -caiet însuşite cerinţele:1) Transformaţi : 53 km=? m; acasă. -creion 1300m=? km; 23dam=? cm; 4300cm=? - rezolvă - Activitate -instr. dam cerinţele din fişa individu- geometr. -scrisă 2) Transformaţi în metri: 0,7dam ; 150dm; de lucru ală scrisă 3500mm ; 0,20 km ; 3) Calculaţi: 4,5dam +370dm = … m 1200 cm + 3,5 m + 0,25 hm = …dam 4) Desenaţi în caiete un triunghi , un pătrat , un dreptunghi. 3. Pregătirea 2 min. Se împarte clasa în grupe de câte 4 elevi; Elevii formează elevilor se numără de la 1 la 4. grupele prin pentru Fiecare membru primeşte o fişă de ocuparea unui receptarea învăţare , iar fiecare grupă o figură alt loc în clasă noilor geometrică alcătuită din sârmă .Toţi cei cunoştinţe cu nr. 1 vor rezolva p.1 , toţi cei cu nr.2 vor rezolva pb.2 etc . 4. Anunţarea 1 min. Aplicaţii – perimetrul triunghiului, Notează titlul Scrisa subiectului şi pătratului şi al dreptunghiului a obiectivelor O1,O2,O3,O4,O5 lecţiei 5. Comunicare / O1 Fişa de învăţare este formată din: -comunică între Conversa- Fisa de însuşirea 1) a)– măsuraţi în cm laturile triunghiului ei pentru ţia lucru Scrisa
 • 4. conţinutului O2 20 din sârmă rezolvarea euristică, Markere min. b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute cerinţei din fişa învăţarea Postere O3 Instrumente c) desenaţi triunghiul în caiete de învăţare în prin O4 d) calculaţi suma lungimilor laturilor grupele de descope- O5 măsurate experţi şi rire, e) desfaceţi triunghiul din sârmă obţinând însuşirea desenul, un segment cunoşt.necesare brainstor- f) comparaţi suma lungimilor laturilor să explice mingul, măsurate cu lungimea segmentului obţinut colegilor 2) a)– măsuraţi în cm laturile pătratului rezolvarea pb. metoda din sârmă mozaicu- b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute lui, c) desenaţi pătratul în caiete d) calculaţi suma lungimilor laturilor măsurate e) desfaceţi pătratul din sârmă obţinând un segment f) comparaţi suma lungimilor laturilor măsurate cu lungimea segmentului obţinut 3)a)– măsuraţi în cm laturile dreptunghiului din sârmă b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute c) desenaţi dreptunghiul în caiete d) calculaţi suma lungimilor laturilor măsurate e) desfaceţi dreptunghiul din sârmă obţinând un segment f) comparaţi suma lungimilor laturilor măsurate cu lungimea segmentului obţinut 4) – Considerăm că vreţi să lipiţi pe lambriul din clasă o baghetă . Cum veţi proceda? Realizaţi practic acest lucru.
 • 5. Profesorul va urmari si dirija activitatea elevilor , ii va îndruma în măsurările efectuate si îi va sprijini in realizarea posterelor. 6 Fixarea şi 10min. Cere elevilor să realizeze un poster cu -realizează un Conversa- sistematizarea rezolvarea problemei fiecărei grupe poster cu soluţia ţia Profesorul va urmari si dirija activitatea problemei euristică, -orală de prezentare a posterelor elevilor . -se întorc în învăţarea Va defini perimetrul triunghiului, grupele iniţiale prin pătratului, şi al dreptunghiului . şi predau descope- Le va spune elevilor şi formula colegilor rire, perimetrului figurilor învăţate. rezolvarea desenul, problemei brainstor- -posterul este mingul, prezentat de un metoda lider al grupei mozaicu- colegilor lui, 7 Aprecierea 2min. Profesorul aprecieaza activitatea Elevii se vor turul activităţii echipelor, dar si pe cea a fiecarui elev in aprecia între ei galeriei elevilor parte subliniind , aspectele pozitive si scriind pe un incurajand elevii care si-au adus intr-o postit PT. şi masura mai mica aportul la desfasurarea PS.celorlalte lectiei. grupe. 8 Precizarea şi 1min. Elevilor li se va indica tema pentru acasa Notează tema şi explicarea -fisa- si vor fi date explicatii privind indicaţiile temei pentru modul de rezolvare acasă 9 Incheierea 3 min. In finalul orei se va cere elevilor sa eseul de 5 Individual activitatii raspunda la urmatoarele intrebari : minute, Chestionar
 • 6. 1. Cum apreciati activitatea voastra in aceasta ora,pe o scara de la 1 la 10? 2.Ce anume v-a placut ,in mod deosebit?
 • 7. FIŞA DE ÎNVĂŢARE 1)TRIUNGHIUL a) măsuraţi în cm laturile triunghiului din sârmă b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute c) desenaţi triunghiul în caiete d) calculaţi suma lungimilor laturilor măsurate e) desfaceţi triunghiul din sârmă obţinând un segment f) comparaţi suma lungimilor laturilor măsurate cu lungimea segmentului obţinut 2)PĂTRATUL a) măsuraţi în cm laturile pătratului din sârmă b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute c) desenaţi pătratul în caiete d) calculaţi suma lungimilor laturilor măsurate e) desfaceţi pătratul din sârmă obţinând un segment f) comparaţi suma lungimilor laturilor măsurate cu lungimea segmentului obţinut 3)DREPTUNGHIUL a)măsuraţi în cm laturile dreptunghiului din sârmă b) scrieţi în caiete rezultatele obţinute c) desenaţi dreptunghiul în caiete d) calculaţi suma lungimilor laturilor măsurate e) desfaceţi dreptunghiul din sârmă obţinând un segment f) comparaţi suma lungimilor laturilor măsurate cu lungimea segmentului obţinut 4) PROBĂ PRACTICĂ – Considerăm că vreţi să lipiţi pe lambriul din clasă o baghetă . Cum veţi proceda? Realizaţi practic acest lucru.