Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.5

562 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

3.5

  1. 1. 3 . 5 ¢hfkÑu Ty¥¢L qÊÊ¡pLlZ f¢lLÒfe¡ pLlZ 120 ¢j¢eV1z A¢d−hn−el E−ŸnÉ (Session Objectives) :HC A¢d−hn−el −n−o AwnNËqZL¡l£l¡ ¢eS-¢eS Hm¡L¡ ¢i¢šL ¢hfkÑu Ty¥¢L qÊÊ¡pLlZ f¢lLÒfe¡ Ll−af¡l−he z2z A¢d−hn−el j§m ¢nr¡ (Key Learning Point) : • ü¡ÙÛÉ pð¢åa ¢hfkÑu Ty¥¢L qÊÊ¡pLlZ fc−r−f ¢ejÀ¢m¢Ma ¢hou…¢m b¡L¡ clL¡l z kb¡ - pwœ²¡jL −l¡−Nl Ty¥¢L, Apwœ²¡jL −l¡−Nl Ty¥¢L, ¢hfæ j¡e¤−ol ü¡ÙÛÉ CaÉ¡¢c z • Ty¥¢L qÊÊ¡pLl−Zl fc−rf c¤C dl−el q−a f¡−l - i) NWeNa fc−rf (Hardware) ii) hÉhq¡lNa fc−rf (Software)f’¡−ua à¡l¡ Nªq£a −L¡e p¡j¢NËL Ty¥¢L qÊÊ¡pLlZ f¢lLÒfe¡−L ¢i¢š L−lC Hm¡L¡ ¢i¢šL ü¡ÙÛÉ Ty¢¥ LqÊÊ¡pLlZ f¢lLÒfe¡ h¡e¡−e¡l fË−u¡Se B−R z3z −S−e l¡M¤e (Hand Out) :L¡kÑ f¢lLÒfe¡ - kMe Bjl¡ −L¡−e¡ f¢lLÒfe¡l Lb¡ h¢m, aMe Bjl¡ B−N −b−L L£ Ll¡ q−h Hhw−Lje i¡−h Ll¡ q−h a¡l L¡b¡C h¢m z Ec¡qlZ ül©f hm¡ −k−a f¡−l −kje Bjl¡ B−N −b−L ¢pÜ¡¿¹¢eC −k ¢L Q¡o Ll−h¡ Hhw LaV¡ S¢j−a Ll−h¡ ? −pC Ae¤k¡u£ h£S −Le¡ J hfe Ll¡ qu z a¡Cf¢lLÒfe¡ qm −L¡e L¡S pgm Ll¡l SeÉ fÜ¢aNa Ef¡−u ¢eeÑu Hhw E−ŸnÉf§eÑ fÜ¢a−a a¡ L¡kÑLl£Ll¡ z AeÉ i¡−h hm¡ −k−a f¡−l −k - f¢lLÒfe¡ qm HL¢V fÜ¢a k¡−a i¢hoÉ−al E−ŸnÉ ¢ÙÛl Ll¡qu Hhw −L¡e f−b a¡ pgm l©f¡ue q−h a¡l ¢pÜ¡¿¹ −eJu¡ k¡u z • f¢lLÒfe¡l °h¢nøÉ - L) f¢lLÒfe¡ qm hÉhÙÛ¡fe¡l fË¡b¢jL L¡S z H−r−œ fË¢a¢V L¡S fËL«af−r p’¡¢ma qJu¡l B−NC f¢lLÒfe¡l fË−u¡Se z AeÉi¡−h hm¡ k¡u, f¢lLÒfe¡ qm pwN¢Wa, fË¢a¢e¢daÆ, h¡Ù¹h¡ue, f¢lQ¡me¡ Hhw ašÄhd¡−el ¢i¢š z M) f¢lLÒfe¡ phpju mrÉ f§l−el SeÉ qJu¡ clL¡l z HLSe LM−e¡C f¢lLÒfe¡ Ll−a f¡−le¡ kare e¡ −p a¡l mrÉ S¡−e z Ec¡qle ¢qp¡−h hm¡ k¡u, HL¢V ïj−el f¢lLÒfe¡ LM−e¡C h¡e¡−e¡ k¡u e¡ kare e¡ ïj−el k¡Ju¡l ÙÛ¡e ¢eeÑu qu z a¡C −L¡e m−rÉ −f±R¡−e¡l SeÉ f¢lLÒfe¡ fË¢a fc−r−f fË−u¡Se z N) fË¢a¢V Ù¹−l Hhw fË¢a¢V L¡kÑ −r−œ f¢lLÒfe¡ fË−u¡Se£u z l¡SÉ Ù¹−ll B¢dL¡¢lLl¡ pjNË l¡−SÉl SeÉ f¢lLÒfe¡ h¡e¡e z a¡l¡ pjNË l¡−SÉl SeÉ L¡−Sl E−ŸnÉ ¢edÑ¡le Hhw a¡ L¡−kÑ l©f −ch¡l SeÉ c£OÑL¡m£e f¢lLÒfe¡ h¡e¡e z jdÉ Ù¹−ll AbÑ¡v −Sm¡ h¡ hÔL Ù¹−ll B¢dL¡¢lLl¡ 1
  2. 2. a¡−cl f¢l−hn, pjpÉ¡ Hhw AhÙÛ¡ Ae¤k¡u£ 3 j¡p, 6 j¡p, h¡ 1 hR−ll SeÉ f¢lLÒfe¡ h¡e¡e z f’¡−ua a¡l Ad£−e b¡L¡ NË¡j…¢ml ¢e¢cÑø ¢hfæa¡ Hhw AhÙÛ¡ Ae¤k¡u£ f¢lLÒfe¡ h¡e¡u z HC f¢lLÒfe¡ …¢m l¡SÉ h¡ hÔL Ù¹−ll f¢lLÒfe¡l p−‰ p¢Çj¢ma qu z O) f¢lLÒfe¡ phÑc¡ i¢hoÉaj§M£ z ¢L Ll¡ q−h Hhw −Lje i¡−h Ll¡ q−h a¡l ¢e−cÑn H −b−L f¡Ju¡ k¡u z i¢hoÉ−a −L¡e L¡S Ll¡l SeÉ pð¢åa ¢hou…¢m pÇf−LÑ pbÉ pwNËq Ll¡l fl i¢hoÉv LjÑ f¢lLÒfe¡ −eJu¡ pñh z k¢cJ i¢hoÉ−al SeÉ f¢lLÒfe¡ h¡e¡−e¡l −r−œ f§hÑ - A¢i‘a¡, f¢l−hn e£¢a Hhw haÑj¡e f¢l¢ÙÛ¢a ¢h−hQe¡ Ll¡ clL¡l z P) f¢lLÒfe¡ aMeC pgm qu k¢c a¡ pj¡−Sl j¡e¤−ol AwnNËq−el j¡dÉj Ll¡ k¡u z f¢lLÒfe¡u AwnNËq−el j−dÉ ¢c−u fË¡b¢jL Awn£c¡l−cl pjpÉ¡ Hhw p¡jbÑÉ ¢h−hQe¡ Ll¡ k¡u z Q) f¢lLÒfe¡ qm HL¢V h¤¢ÜNa L¡kÑLm¡f, i¢hoÉ−al L¡kÑ ¢p¢Ül SeÉ ¢LR¥V¡ d¡le¡Na cra¡l fË−u¡Se z i¢hoÉ−a ¢L OV−a f¡−l, −p−r−œ L¡kÑ ¢p¢Ül SeÉ ¢L ¢hLÒf fb B−R Hhw p¢WL ¢pÜ¡¿¹ −eJu¡l SeÉ c§lcnÑ£ J f¡lcnÑ£ qJu¡ fË−u¡Se z R) f¢lLÒfe¡ qm HL¢V d¡l¡h¡¢qL fÜ¢a z −L¡e pwÙÛ¡u ¢e¢cÑø pj−ul SeÉ f¢lLÒfe¡ NËqZ qu Hhw flhaÑ£ L¡−m i¢hoÉ−al SeÉ, f§−hÑl f¢lLÒfe¡¢V f§e¢hÑ−h¢Qa J f¢lh¢aÑa qu z S) f¢lLÒfe¡ j§ma fR¾cpC L¡S −h−R −eJu¡−L −h¡T¡u z kMe L¡−Sl E−ŸnÉ Hhw a¡ f§le Ll¡l Ef¡u - Ei−ul pwMÉ¡ −hn£ - −pC pju f¢lLÒfe¡ AaÉ¡hnÉL z H−r−œ ph Ef¡u…¢m j§mÉ¡ue L−l p¢WL fb −h−R ¢e−a q−h z T) f¢lLÒfe¡ f¢lhaÑen£m q−a f¡−l z i¢hoÉ−al SeÉ Ll¡ f¢lLÒfe¡ k¢c Ef−k¡N£ e¡ qu a¡ q−m ¢e¢cÑø naÑ p¡−f−r f¢lLÒfe¡ f¢lhaÑe Ll¡ k¡u z ¢LR¥ d¡lZ¡l Efl ¢i¢š L−l L¡kÑLm¡f J f¢lLÒfe¡ Ll¡ qu - a¡ phÑc¡ paÉ e¡J q−a f¡−l z H−r−œ ¢hLÒf −L±nm J f¢lLÒfe¡l hÉhÙÛ¡ b¡L¡ fË−u¡Se z¢hfkÑu Ty¥¢L qÊÊ¡pLl−Zl L¡kÑL¢l f¢lLÒfe¡l d¡f : pLl−Z• j§m E−ŸnÉ J p§QL ¢edÑ¡le : f¢lLÒfe¡ öl¦ qu mrÉ ¢ÙÛl L−l, k¡ i£oe jSh¤a, Øfø Hhw ¢e¢ÕQa qJu¡ fË−u¡Se z HLSe ¢L ASÑe Ll−a Q−m−R −p ¢ho−u üµRa¡ b¡L¡ clL¡l Hhw −pC Ae¤k¡u£ L¡kÑ¡hm£l f¢lLÒfe¡ h¡e¡−e¡ clL¡l z a¡C i¡−m¡ Hhw AbÑf§eÑ f¢lLÒfe¡ h¡e¡−e¡l SeÉ B−N −b−LC Hl E−ŸnÉ ¢ÙÛl Ll¡ clL¡l z HC E−ŸnÉ…¢m f§l−el SeÉ Øfø p§QL h¡ ¢Qq² b¡L¡ E¢Qv z• fË¢a¢V p§Q−Ll f¢l−fË¢r−a pjpÉ¡ ¢Q¢q²aLlZ : p§QL, ¢hfkÑu Ty¥¢L qÊÊ¡pLlZ Hl ¢e¢cÑø m−rÉ ¢Q¢q²aLl LlZ fy±R¡−e¡l SeÉ ¢h¢iæ pwÙÛ¡ Hhw f’¡−u−al CµR¡n¢š², fË¢anË¥¢a Hhw c¡uhÜa¡−L fËj¡¢Za L−l z k¡ ¢hfæa¡−L L¢j−u ¢ÙÛ¢aÙÛ¡fL pj¡S NW−el ¢c−L H¢N−u ¢e−u k¡−h z fË¢a¢V pj¡S AeeÉ - 2
  3. 3. a¡C a¡−cl pjpÉ¡…¢mJ ¢iæ ¢iæ z Bj¡−cl ¢e¢cÑø m−rÉ −fy±R¡−e¡l SeÉ pjpÉ¡…¢m pÇf−LÑ i¡−m¡ ‘¡e b¡L¡ clL¡l z• ¢hLÒf fb J LjÑp§Q£ fËÙ¹¥a x f¢lLÒfe¡l f−ll d¡f¢V qm E−ŸnÉ p¡d−el SeÉ ¢hLÒf fb ¢Q¢q²aLlZ −kje - −L¡−e¡ NË¡−jl fË¢a¢V h¡¢s−a −n±Q¡mu h¡e¡−e¡l f¢lLÒfe¡ b¡L−m ¢e−jÀ E−õ¢Ma −k−L¡e HL¢V h¡ A−eL ¢hLÒf hÉhq¡l Ll¡ −k−a f¡−l - ú¥m, cmNa B−m¡Qe¡, R¡f¡−e¡ f¤¢Ù¹L¡ CaÉ¡¢cl j¡dÉ−j Sep−Qaea¡ N−s −a¡m¡ z pj¡S−L Eæa Ll¡l SeÉ Lj c¡−j fË−u¡Se£u p¡jNË£ plhl¡q z q¡−a Lm−j L¡S L−l −c¢M−u −cJu¡l hÉhÙÛ¡ z ¢ejÑ¡e L¡−Sl SeÉ ¢j¢Ù»−cl cra¡ hª¢Ü z• plL¡¢l fËLÒf ¢Q¢q²aLlZ : ¢hLÒf fb¢V - plL¡¢l fËLÒf Hhw f¢lLÒfe¡L¡l£−cl p¤−k¡N ¢Q¢q²aLlZ Ll ¤ p¤¤¢hd¡l p−‰ p¡j”pÉf§eÑ qJu¡ E¢Qv z Ec¡qlZ ¢qp¡−h hm¡ k¡u, p¡d¡lZ −l¡N pj§q −kje - X¡C¢lu¡ fË¢a−l¡d Ll¡l SeÉ ü¡ÙÛÉ cç−ll L¡−R Sep−Qaea¡j§mL A−eL p¡jNË£ b¡−L z HC ph p¤¤−k¡N p¤¤¢hd¡ −b−L LjÑp§Q£ pq−SC m¡i Ll−a f¡−l z HLC i¡−h HC ph fËLÒf −b−L pÇfc…¢mJ pq−SC f¡Ju¡ −k−a f¡−l z• L¡kÑ¡hm£l ¢e¢cÑø f−bl ¢ehÑ¡Qe : ¢hLÒf f−bl j§mÉ¡u−Zl fl f¢lLÒfe¡L¡l£ Hje ¢hLÒf −h−R −e−he k¡ pj¡−Sl j¡e¤o−L Ty¥¢L/pñ¡hÉ ¢hfc fËnj−el SeÉ fËÙ¹¥a Ll−h z ¢hLÒf …¢ml j−dÉ −b−L ph−Q−u i¡m fb¢V-C −h−R ¢e−a q−h Hhw j¡b¡u l¡M−a q−h pj¡−S h¡ f’¡−u−a ¢L dl−el pÇf−cl fË¡Q¥kÑÉ B−R z p¤¤al¡w ¢hLÒf…¢ml j−dÉ −b−L Q¨s¡¿¹ ¢cn¡ ¢ehÑ¡Qe Ll¡l B−N f¢lLÒfe¡L¡l£ ¢ejÀ ¢m¢Ma ¢hou…¢m à¡l¡ f¢lQ¡¢ma q−he - L) h¡C−ll f¢l−hn −b−L L£ L£ p¤¤−k¡N p¤¤¢hd¡ f¡Ju¡ k¡−µR ? M) HC ph p¤¤−k¡N p¤¤¢hd¡…¢ml m¡i −eJu¡l rja¡ LaV¡ ? N) pj¡−Sl j−dÉ pÇf−cl f¡ËQ¥kÑÉ O) p¡q¡kÉL¡l£ plL¡l£ fËLÒf• Sl¦l£ AhÙÛ¡u L¡kÑ pÇf¡ce¡ (Triggers) : f¢lLÒfe¡L¡l£ f’¡−u−al Eæue f¢lLÒfe¡l p¡−b p¡j”pÉ −l−M HC fkÑ¿¹ ¢LR¥ fËnje Hhw fËÙ¹¥a f¢lLÒfe¡ p¤¤¢e¢ÕQa L−l z f’¡−u−al f¢l−hn Eæu−el p¡−b H…¢m HLC −lM¡u haÑj¡e z ¢L¿¹¥ HC fËÙ¹¥¢al hÉhÙÛ¡u fË−aÉ−Ll Sl¦l£ AhÙÛ¡l p§QL pÇf−LÑ Øfø ‘¡e b¡L¡ E¢Qa z −kje - heÉ¡l fËL−Òfl pju fy¡Q Se X¡C¢lu¡ à¡l¡ Bœ²¡¿¹ q−mC a¡ LjÑp§Q£ öl¦ Ll¡l p§QL z HlLj pjÙ¹ pjpÉ…¢m−L ¢Q¢q²a Ll−a Hhw a¡l p§QL pð−å pjÉL ‘¡e l¡M−a q−h z• Sl¦l£ AhÙÛ¡u L¡kÑ¡hm£l heÑe¡ : pjpÉ¡ ¢Q¢q²aLl−el fl, a¡ fË¢a−l¡d Hhw pj¡d¡e Ll¡l −Qù¡ Ll−a q−h z• j§m L¡kÑ ¢Q¢q²aLlZ Hhw pjup£j¡ : pjpÉ¡l fË¢a−l¡d J pj¡d¡−el fËÙ¹¥¢al SeÉ Hhw pjup£j¡ ¢Q¢q²aLlZ ¢edÑ¡l−el SeÉ j§m L¡kÑ…¢m ¢Q¢q²a Ll−a q−h z 3
  4. 4. 4z A¢d−hne f¢lLÒfe¡ (Session Plan) : pju A¢d−hn−el L¡kÑ ¢hhle£ A¢d−hn−elfËbj 15 ¢j¢eV AwnNËqZL¡l£−cl h−m ¢c−a q−h −k ¢hfkÑu Ty¥¢L qÊÊ¡pLl−Zl Q¨s¡¿¹ d¡f qm - Ty¢¥ L qÊÊ¡pLlZ f¢lLÒfe¡ z a¡−cl Øfø i¡−h h¤¢T−u ¢c−a q−h −k - Ty¥¢L ¢h−nÔo−el Efl ¢i¢š L−l f¢lLÒfe¡ °al£ q−h z Ty¥¢L qÊÊ¡pLl−el hÉhÙÛ¡…¢m ¢h−nÔo−Zl pjÙ¹ Ef¡c¡e…¢m−L pÇj¢ma Ll−a q−h z f¢lLÒfe¡ Hhw Hl …l¦aÆf§eÑ °h¢nøÉ…¢m hZÑe¡ L−l ¢c−a q−h z Ty¥¢L qÊÊ¡pLlZ hÉhÙÛ¡fe¡ NWeNa h¡ hÉhq¡lNa q−a f¡−l - Ec¡qlZ ¢c−u h¤¢T−u ¢c−a q−h z16 - 95 ¢j¢eV ¢hfkÑu Ty¥¢L qÊÊ¡pLl−Zl LjÑ f¢lLÒfe¡l a−bÉl ¢c−L AwnNËqZL¡l£−cl j−e¡−k¡N BLoÑZ Ll−a q−h Hhw a¡−cl HL¢V L−l A3 j¡−fl Format ¢c−a q−h z a¡−cl H−L H−L f¢lLÒfe¡l ph d¡−fl hZÑe¡ ¢c−u ¢c−a q−h k¡−a a¡l¡ ¢e−S−cl pj¡−Sl SeÉ f¢lLÒfe¡ ¢e−SC h¡e¡−a f¡−l z UNICEF CCCS Hl f¢l−fË¢r−a p§QL / ¢Qq²…¢m ¢h−h¢Qa q−u−R z k¢cJ H…¢m Sl¦l£ AhÙÛ¡l f−ll fË¢anË¥¢a, ¢L¿¹¥ fËÙ¹¥¢a −eh¡l SeÉ Hhw AwnNËqZL¡l£−cl ¢WL i¡−h −h¡T¡l SeÉ fË−u¡S−e f¢lhaÑe Be¡ −k−a f¡−l z a¡−cl (fË−aÉL−L) −cJu¡ RL¢V f§le Ll−a hm−a q−h z fËd¡eax, AwnNËqZL¡l£−cl p¡¢l…¢m (Column) f§le Ll−a hm−a q−h z AwnNËqZL¡l£−cl h−m ¢c−a q−h k¡−a a¡−cl a¡l¡ RL¢V f§le Ll¡l pju B−Nl A¢d−hn−e h¢eÑa Awn£c¡l−cl i¨¢jL¡…¢mJ ¢h−hQe¡ L−le z LjÑp§Q£ f¢lLÒfe¡l RL¢V f§le Ll¡ q−u −N−m a¡−cl HL¢V L−l LjÑ f¢lLÒfe¡l RL −cJu¡ q−h Hhw j¤MÉ L¡S …¢m−L ¢Q¢q²a Ll−a hm−a q−h k¡ fËnje J fËÙ¹¥¢al SeÉ hÉhq©a q−h z RL¢V f§l−el SeÉ 80 ¢j¢eV pju −cJu¡ q−h z96 - 120 ¢j¢eV f¢l−n−o j§MÉ ¢nr¡l ¢hou…¢m pw¢rçLlZ L−l - B−l¡ HLh¡l hZÑe¡ L−l ¢c−a q−h z Hhw AwnNËqZL¡l£−cl hm−a q−h −k −k RL¢V a¡l¡ f§lZ L−l−Re a¡ a¡−cl NË¡−jl Eæue L¡−S −ke hÉhq¡l L−le z ¢nrZ ¢nr5z fË¢nrZ fÜ¢a (Training Method) : A¢d−hn−el Awn fÜ¢aA¢d−hn−el p§Qe¡ B−m¡Qe¡Ty¥¢L qÊÊ¡pLlZ f¢lLÒfe¡ hÉ¢š²Na L¡S6z fË−u¡Se£u p¡jNË£ (Material Required): 12 ¢V ¢gÓf Q¡VÑ Hhw 12 ¢V ¢h¢iæ l−Pl j¡LÑ¡l −fe z Ty¥¢L qÊÊ¡pLlZ f¢lLÒfe¡ RL −h¡XÑ Hhw 4 ¢V ¢V ¢h¢iæ l−Pl j¡LÑ¡l −fe z 4
  5. 5. LjÑp§Q£ f¢lLÒfe¡l RL (Action Plan)Commitment Benchmark Problem Stakeholders Alternative Actions Supporting Triggers Course definition vulnerable Can course of planned Government for action of contribute action/s schemes during action emergency LjÑ f¢lLÒfe¡l RL (Activity Plan) Activity Timeline Responsibility Structured Non- structured 5

×