Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Planeeringute roll
maakasutusesuunamiselpõllumaajapõllumajandusenäited
Heikki Kalle
1.nov 2013
Teemad
• Planeeringu roll ühiskonnakorralduses
• Põllumajandusmaakuiväärtusekäsitlusplaneeringupr
otsessis
• Näited
• Soov...
Planeerimine
• Planeerimisseadus
Ruumilineplaneerimine … on
demokraatlik, erinevateelualadearengukavasidkoordineerivjainte...
Strateegia/ruumilise arengu põhimõtted

hierarhilisus

Maakonnaplaneering,
MP teemaplaneering
Üldplaneering,
ÜP teemaplane...
Põllumaa väärtus planeeringutes
• Planeerimisseadus
•

§ 7 (3) Maakonnaplaneeringu ülesanded on…
 7)
loodusvarade, väärtus...
Põllumaa väärtus planeeringutes 2
• Uusplaneerimisseadus
§ 52. Maakonnaplaneeringuskäsitletavadteemad
(8)
meetmeid väärtus...
Põllumaa planeeringutes, kokkuvõtteks

• Üldplaneeringutes on
väärtuslikepõllumaadetemaatikakajastatud, kuidpraktikaei ole...
Põllumaa planeeringutes
• Maakonnaplaneeringutes on teemaplaneeringu “
Asustustjamaakasutustsuunavatekeskkonnatingimused”
...
Harku valla ÜP
2003.a seis,
elamumaad kokku
35,82 km²,
eeldab lisanduvat
elanikkonda ca 20 000.
Suur osa kavandatavast
ela...
Harku valla ÜP
2009.a seis,
elamumaad kokku
25,84 km² (enamus
nendest kaetud DPdega),
eeldab lisanduvat
elanikkonda ca 10 ...
Rail Baltic
maakonnaplaneering, asustus
struktuuriuuring, Haritavatem
aadeteemakaart

Trassikoridori variant
11C+10C+10B
a...
Haritavatemaad
eteemakaart

Trassikoridori
variant 7C
allajäävatestmaa
dest on 44,3%
haritavadmaad

Näidealternatiivsetetr...
Maamajanduse teemalise Valga-,Põlva- ja Võru
maakonnaplaneeringute eeltööde kokkuvõte ja suunised
Ühest küljest on paratam...
Tänan!

heikki@hendrikson.ee
www.hendrikson.ee
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planeeringute roll maakasutuse suunamisel – Heikki Kalle, OÜ Hendrikson & Ko

Planeeringute roll maakasutuse suunamisel – Heikki Kalle, OÜ Hendrikson & Ko

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Planeeringute roll maakasutuse suunamisel – Heikki Kalle, OÜ Hendrikson & Ko

 1. 1. Planeeringute roll maakasutusesuunamiselpõllumaajapõllumajandusenäited Heikki Kalle 1.nov 2013
 2. 2. Teemad • Planeeringu roll ühiskonnakorralduses • Põllumajandusmaakuiväärtusekäsitlusplaneeringupr otsessis • Näited • Soovitused
 3. 3. Planeerimine • Planeerimisseadus Ruumilineplaneerimine … on demokraatlik, erinevateelualadearengukavasidkoordineerivjaintegreeriv, funkt sionaalne, pikaajalineruumilisearengukavandamine, mistasakaalustatultarves tabmajandusliku, sotsiaalsejakultuurilisekeskkonnaninglooduskeskkonnaareng upikaajalisisuundumusijavajadusi. • Planeering on kokkulepevisioonijasellesaavutamiseksvajalikeressurssideosas, • Planeerimisprotsess on kogukonnaväärtushinnanguteläbilõige.
 4. 4. Strateegia/ruumilise arengu põhimõtted hierarhilisus Maakonnaplaneering, MP teemaplaneering Üldplaneering, ÜP teemaplaneering; piirkonna ÜP muudetavus Üleriigiline planeering Detailplaneering Maakasutus/ehitustingimused 4
 5. 5. Põllumaa väärtus planeeringutes • Planeerimisseadus • § 7 (3) Maakonnaplaneeringu ülesanded on…
 7) loodusvarade, väärtuslikepõllumaade, maastikejalooduskooslustesäilimistningrohelisev õrgustikutoimimisttagavatemeetmetekavandamine; Maakonnaplaneeringuteemaplaneeringus “Asustustjamaakasutustsuunavadkeskkonnatingimused on põllumaaväärtuskajastatudboniteediklassidekaupa. • § 8. (3) Üldplaneeringu ülesanded on…
6) miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine; Kõigis ÜP-des eikäsitleta, ühtsetlähenemistei ole jaei ole ka selgeidkriteeriume, tavapäraseltlähtutakseboniteedist, massiivsusest, traditsioonilisestk asutusest.
 6. 6. Põllumaa väärtus planeeringutes 2 • Uusplaneerimisseadus § 52. Maakonnaplaneeringuskäsitletavadteemad (8) meetmeid väärtuslikepõllumaade, maastikejalooduskooslustesäilitamisek s , sealhulgasnendeüldistekasutustingimustemääramist; • Siseministeeriumil on töösjuhendiduutemaakonnaplaneeringutekoostamiseks
 7. 7. Põllumaa planeeringutes, kokkuvõtteks • Üldplaneeringutes on väärtuslikepõllumaadetemaatikakajastatud, kuidpraktikaei ole valdav; • Määratletudvaldavaltläbimullaboniteedijakõlvikusuuruse (terviklikkuse), • Esinebnii ala- kuiülereguleerimist. • väärtuslikpõllumaateadvustubplaneerimisprotsessiseelkõigekuipiirangmitt ekuiressurss,
 8. 8. Põllumaa planeeringutes • Maakonnaplaneeringutes on teemaplaneeringu “ Asustustjamaakasutustsuunavatekeskkonnatingimused” ükskomponentidest, määratletudläbimullaboniteedi, • Üldplaneeringutes on kajastatud, kuidmittekõigis; Määratletudvaldavaltläbimullaboniteedijakõlvikusuuruse (terviklikkuse) • väärtuslikpõllumaateadvustubplaneerimisprotsessiseelkõigekuipiirang (läbimaakonnaplaneeringute) mittekuiressurss, • Koostamisel on juhendiduutemaakonnaplaneeringutekoostamiseks
 9. 9. Harku valla ÜP 2003.a seis, elamumaad kokku 35,82 km², eeldab lisanduvat elanikkonda ca 20 000. Suur osa kavandatavast elamumaast on väärtuslikel põllumaadel Pille Harku valla ÜP näide Metspalu, Hendrikson& Ko
 10. 10. Harku valla ÜP 2009.a seis, elamumaad kokku 25,84 km² (enamus nendest kaetud DPdega), eeldab lisanduvat elanikkonda ca 10 000 Pille Harku valla ÜP näide Metspalu, Hendrikson& Ko
 11. 11. Rail Baltic maakonnaplaneering, asustus struktuuriuuring, Haritavatem aadeteemakaart Trassikoridori variant 11C+10C+10B allajäävatestmaadest on 23% haritavadmaad
 12. 12. Haritavatemaad eteemakaart Trassikoridori variant 7C allajäävatestmaa dest on 44,3% haritavadmaad Näidealternatiivsetetrassiko ridorideanalüüs i-infost Trassikoridori variant 7A allajäävatestm aadest on 35,5 % haritavadmaad Trassikoridori variant 7B allajäävatestma adest on 0,5% haritavadmaad Trassikoridori variant 7G allajäävatestmaa dest on 45,5% haritavadmaad Trassikoridori variant 7D allajäävatestmaa dest on 55,2% haritavadmaad Trassikoridori variant 6D/7D allajäävatestmaa dest on 48% haritavadmaad 12
 13. 13. Maamajanduse teemalise Valga-,Põlva- ja Võru maakonnaplaneeringute eeltööde kokkuvõte ja suunised Ühest küljest on paratamatu, et põllumajandussektori tehnoloogilise ja tööjõu tootlikkuse arenguga on suur hulk tööjõudu vabanenud just maapiirkondades, kuid võimalused asendushõiveks on maapiirkondades siiski piiratumad kui linnades. Seeläbi on majandustegevuse jätkuv mitmekesistamine muutunud võtmetähtsusega piirkondliku arengu tasakaalustamisel. Olukorras, kus töökohti maapiirkonnas napib, vaba tööjõud on olemas ning noored ja oskustööjõud kipub maapiirkonnast lahkuma suurematesse keskustesse, ei tohi maakonnaplaneering olla piirav (kuid samas on oluline väärtuste säilitamine) ning monofunktsionaalne (väärtusliku põllumaa määratlemine on oluline, kuid samas ei tohiks see olla takistuseks nt turismitalu rajamisele). VäljavõteHendrikson&Koüldplaneeringuteosakonnapool tkoostatudPõlva, ValgajaVõrumaakonnaplaneeringutee eltöödest
 14. 14. Tänan! heikki@hendrikson.ee www.hendrikson.ee

×