Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Googleplus thailand

1,167 views

Published on

เรื่องเกี่ยวกั

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Googleplus thailand

 1. 1. Pises TantimalaAj.pises@gmail.com j
 2. 2. จะคุยอะไรกนวนน จะคยอะไรกันวันนี้สถตสถิติ ทาไมไมใช ทําไมไมใช นาไปใช นําไปใช
 3. 3. สัดสวนจํานวนผใช สดสวนจานวนผู ช Canada France 4% Germany 3%United Kingdom U i d Ki d China Chi Spain 3% 5% 3% 3% TaiwanBrazil 2% 5% India 18% United States 54%
 4. 4. แบงตามอาชพ แบงตามอาชีพ 4% 4% 5%14% 41% Engineer  Engineer Developer  Designer  Writer  Photographer  32% Teacher
 5. 5. findpeopleonplus.com findpeopleonplus com28% 71%
 6. 6. socialstatistics.com socialstatistics com12% 87%
 7. 7. 10 เหตุผลทีไ่ มใช google+
 8. 8. มนคออะไรหรอ ??? ั ื ไ ื
 9. 9. ไมมี Gmail และรัก hotmail
 10. 10. เขาไปแลวไมมีเพื่อน
 11. 11. ใชยากจงใชยากจัง
 12. 12. ไมมีเกมใหเลน
 13. 13. โพสหนาwall คนอนยงไงโพสหนาwall คนอื่นยังไง
 14. 14. รอเลนบนมอถอไดกอนรอเลนบนมือถือไดกอน
 15. 15. ทาทํา Business page ยังไมได ยงไมได I Wont BU PAGE
 16. 16. ไมมคนเชญไมมีคนเชิญ
 17. 17. Chat ลําบาก
 18. 18. แลวทานละครัับ 
 19. 19. การใชประโยชนจาก Google+
 20. 20. การสรางการสราง Brand บคคล บุคคล
 21. 21. สงทมองเหนสิ่งที่มองเห็น
 22. 22. ภาษา
 23. 23. ประสบการณประสบการณ
 24. 24. การอางองการอางอิง
 25. 25. การสรางแบรนดบุคคล การสรางแบรนดบคคล• สิ่งที่มองเห็น• ภาษา• ประสบการณ• การอางอิง
 26. 26. ตวอยางการใชประโยชน ตัวอยางการใชประโยชนการศกษาการศึกษา บรษท บริษัท พรรคการเมอง พรรคการเมือง
 27. 27. Circles VS Group
 28. 28. การศกษาการศึกษา บรษท บริษัท พรรคการเมอง พรรคการเมือง
 29. 29. การแบงแวดวงในรายวิชาวิชาคอมพิวเตอร วิชาภาษาไทย เด็กเรียนเกง เด็กเรียนออน
 30. 30. การใชแวดวงในธรกิจ ุฝายSupportฝ S ฝาย IT หวหนาฝายขาย ั  ฝ กรรมการ QA หัวหนาฝาย ฝายขาย ฝายขาย
 31. 31. พรรคการเมืองใชแวดวง เพอน เพื่อนประชาชน กรรมการ หวคะแนน หัวคะแนน
 32. 32. การศกษาการศึกษา บรษท บริษัท พรรคการเมอง พรรคการเมือง
 33. 33. Hangout• ใหคําปรึกษากับผูเรียนนอกเวลา• ใหผูเรียนประชุมกลุม ( ป.โท )• Present งานจาก Youtube
 34. 34. Hangout• ใชประชุมทุกวันโดยไมคํานึงถึงสถานที่• เกมชิงรางวัลฝายการตลาด• Support คุยกับลูกคา
 35. 35. Hangout• คุยกับคนในพรรค• ชองทางรองเรียนแบบเห็นหนา• ประชุมหัวคะแนน
 36. 36. การศกษาการศึกษา บรษท บริษัท พรรคการเมอง พรรคการเมือง
 37. 37. Instant Upload• Upload รูปภาพจากการคนควาของนักเรียน• นักเรียนใชปรึกษาปญหา• ครูถายทอดความรูในแบบรูปภาพ
 38. 38. Instant Upload• ประกาศภายในบริษัท• ประชาสัมพันธสูภายนอก• ในทีม ชวยการคิดงาน
 39. 39. Instant Upload• ถายรูปเวลาทําความดี• ถายรูปกับชาวบาน และ Tag• เห็นอะไรแลวเกิด idea
 40. 40. การศกษาการศึกษา บรษท บริษัท พรรคการเมอง พรรคการเมือง
 41. 41. Sparks• แนะนําผูเรียนใหใช Keyword ในการใช Sparks• ใชการอางอิงจาก Sparks ในการเรียน• ครูสามารถติดตามขาวใหมๆ
 42. 42. Sparks• ใชเปนเครื่องมือ Monitor คูแขง• ใชเปนเครื่องมือ Monitor ตัวบริษัท• แบงปน Sparks
 43. 43. Sparks• ใชเปนเครื่องมือ Monitor คนอื่น• ใชเปนเครื่องมือ Monitor ตัวเอง• หาแนวคิดใหม ๆ
 44. 44. Huddle
 45. 45. ในมุมมองของผมเองในมมมองของผมเอง
 46. 46. การจดกลุมทาไดดกวา SN อน ั  ํไ  ี  ื่แต การจดการกลุ จานวนมากพรอมกนแต การจัดการกลมจํานวนมากพรอมกัน ยงทาไดไมด ยังทําไดไมดี
 47. 47. Hangout ลนไหลดมาก สH ื่ ไ ี สามารถดู Y b ไป  Youtube ไปพรอมกนไดกันได สามารถ แตจะมีประโยชนมากกวาถาทํางานบน แตจะมประโยชนมากกวาถาทางานบน Mobile platform ทกระบบ ทุกร บบ
 48. 48. ระบบการ up รูปดีเยี่ยมและรวดเร็วรูปที่ี up อาจจะดูรก Stream ไป าง ไปบ
 49. 49. ดีตรงที่ขอมูลที่หาสามารถแบงปนไดสะดวกแตควรมีีระบบการตั้งคาการคนหาที่ีดีกวานีี้ ั
 50. 50. ไมแตกตางกับระบบ chat อื่น มากนักถาใจดีจริงก็ตองใส function ระบบอื่นเทา Android
 51. 51. ควรจะใชตอไปไหม ?
 52. 52. ถาเปน B ก็โดดมาใชเลย แตไมทิ้งของเกานะ
 53. 53. เพืื่อนอยูไหนใชท่ีนั้น ใ:) :) :) - -”
 54. 54. TwitterHi5 เลือกที่ถูกจริต
 55. 55. เพอนมากไมสาคญเทาเพอนคุณภาพเพื่อนมากไมสําคัญเทาเพื่อนคณภาพ
 56. 56. อนาคต Googleplus

×